ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ"

Transkript

1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Výzva k podání nabídek Název zakázky: Dodávka hardware, software, servisních služeb a příslušenství Název programu: ICT v podnicích - Výzva III Registrační číslo projektu: 2.2 ITP03/472 Název projetku: Nasazení systému MIS a W2P v TISKÁRNĚ K&B Název/právní forma zadavatele: TISKÁRNA K&B, společnost s ručením omezeným Sídlo zadavatele: Ludovíta Štúra 2456, Most IČ zadavatele: DIČ zadavatele: CZ Kontaktní osoba zadavatele, vč. kontaktních údajů (telefon, ová adresa) Zdeněk Bečka Tel.: Lhůta pro podávání nabídek: od do do 10:00 hodin Místo dodání nabídky: Sídlo zadavatele: TISKÁRNA K&B, s.r.o., Ludovíta Štúra 2456, Most Předpokládaná hodnota Kč bez DPH zakázky: Místo plnění zakázky: Předpokládaný termín realizace zakázky: Ludovíta Štúra 2456, Most až Úloha zadavatele: Zadavatel bude vykonávat funkci organizačního vedoucího projektu, přičemž zadavatel stanoví realizační tým, který bude úzce spolupracovat s týmem externího dodavatele, jenž bude zajišťovat realizaci komplexní dodávky. Zadavatel bude průběžně konzultovat termíny a harmonogram prováděných prací. Zadavatel bude průběžně kontrolovat a vyhodnocovat činnost dodavatele. Úloha dodavatele: Dodavatel dodá a instaluje veškeré položky zakázky v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo. Dodavatel vyčlení v týmu manažera projektu, který bude součástí projektového týmu TISKÁRNA K & B, s.r.o. Struktura dodávaného produktu a implementace musí odpovídat svým zaměřením cílům a popisům zakázky.

2 Popis zakázky: Předmětem plnění zakázky jsou technické a servisní dodávky, pořízení ostatních zařízení zvyšujících úroveň informačních a komunikačních technologií v polygrafii. Přesná specifikace zakázky je uvedena v příloze č. 4. Jsou-li v ZD nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení. Stanovení kvalifikačních předpokladů dodavatele: Dodavatel předloží doklady prokazující splnění kvalifikace v originálu či v úředně ověřené kopii. Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být ke dni podání nabídky starší více než 90 kalendářních dnů. 1) Základní kvalifikační předpoklady: Splnění základních kvalifikačních předpokladů podle 53 Zákona prokáže zhotovitel ve svojí nabídce předložením čestného prohlášení (příloha č. 3 výzvy k podání nabídky). 2) Profesní kvalifikační předpoklady: Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel předložením - výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán - výpis z živnostenského rejstříku, či výpis z jiné obdobné evidence 3) Ekonomické a finanční předpoklady: Dodavatel prokáže své ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady předložením pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou uchazečem třetí osobě. Limit pojistného plnění vyplývající z pojistné smlouvy nesmí být nižší než 1 milión Kč. 4) Dodavatel musí prokázat svoji odbornou způsobilost k dodávce min. 2 techniky, kteří se budou podílet na plnění záručního servisu u zadavatele. Kvalifikaci těchto techniků doloží dodavatel dokladem, ze kterého bude jednoznačně vyplývat, že technici, kteří se budou podílet na záručních opravách a absolvovali příslušné odborné školení. Tuto skutečnost doloží úředně ověřenou kopií certifikátu nebo potvrzením subjektu o získání uvedeného certifikátu. Dodavatel musí být výrobcem nebo autorizovaným prodejcem výrobce nebo dovozce nabízeného zboží, splňujícího poptávané technické parametry uvedené v této ZD, a disponovat obchodní, technickou a servisní podporou výrobce. Způsob prokázání je stanoven prohlášením vystaveným k tomu oprávněnou osobou výrobce nebo

3 výhradního dovozce, případně smlouvou mezi výrobcem či výhradním dovozcem a dodavatelem. Dodavatel ve své nabídce předloží prohlášení výrobce nebo výhradního dovozce, ne starší 90 dnů, že nabízené zboží splňuje všechny technické parametry požadované zadavatelem v této ZD a že bylo vyrobeno výrobcem, který je držitelem certifikátu systému řízení jakosti podle normy ČSN EN ISO 9001 nebo rovnocenného certifikátu vydaného v členském státě Evropské unie akreditovanou osobou (akreditovanou certifikační společností). Toto prohlášení doloží dodavatel v originále nebo v úředně ověřené kopii. Dodavatel musí prokázat svoji odbornou způsobilost k dodávce a implementaci softwaru pro virtualizaci serverů. Profesní kvalifikační předpoklady dodavatel splňuje předložením kopie platných certifikátů výrobce: Microsoft Certified Partner, VMware Solution Provider. Podmínky a požadavky na zpracování nabídek: Každý uchazeč předloží pouze jedinou nabídku. Nabídka bude předložena v českém jazyce, v jednom originálu v písemné formě a jedné naskenované kopii nabídky i s podpisy na datovém nosiči (CD apod.), v uzavřené a neprůhledné obálce. Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl. Nabídka bude zajištěna proti neoprávněné manipulaci s jednotlivými listy a pevně svázána. Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a ovou adresu. Všechny listy nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou. Obálka musí být opatřena těmito náležitostmi: - název zakázky - výběrové řízení- neotevírat! - adresou uchazeče - adresou zadavatele Lhůta pro podání nabídky končí dnem do 10:00 hodin na adresu sídla zadavatele: Ludovíta Štúra 2456, Most. Celková nabídková cena bude uchazečem uvedena v nabídce v uvedené struktuře v příloze č. 5. Uchazeč závazně použije pořadí dokumentů specifikované v následujících bodech tohoto článku zadávací dokumentace: - Krycí list nabídky (příloha č. 1) - Cenová nabídka (příloha č. 5) - Základní klasifikační předpoklady (příloha č. 3) - Profesní kvalifikační předpoklady (výpisu z obchodního rejstříku, výpis z živnostenského rejstříku) - Další dokumenty tvořící nabídku.

4 Povinnost uchovávat doklady a umožnit kontrolu: Dodavatel je povinen umožnit všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu, z jehož prostředků je dodávka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). Hodnotící kritéria: Uchazeč je povinen podat nabídku na celý předmět plnění, tzn. na všechny HW a SW požadavky. Hodnocení nabídek bude prováděno dle 78 a 79 zákona podle základního hodnotícího kritéria ekonomická výhodnost nabídky, a to bodovací metodou uvedenou v příloze č. 2 této zadávací dokumentace, v souladu s následujícími kritérii: 1) celková výše nabídkové ceny váha 50 % 2) technické řešení jednotlivých typů zboží váha 30 % 3) dodací lhůty nabízené uchazečem a uvedené v návrhu smlouvy váha 20 %. Celková nabídková cena, a to u všech jejich částí, bude uchazečem uvedena do přílohy č. 5, v korunách českých, v uvedené struktuře: - cena bez DPH - sazba DPH v 21% - výše DPH v Kč - cena s DPH. Nabídky, které nebudou předloženy v tabulce poskytnuté v rámci zadávací dokumentace (příloha č. 5), budou z výběrového řízení vyloučeny. Nabídka musí být jednoznačná a nesmí o ní panovat žádné pochybnosti. Za početní nesrovnalosti a vzájemně si odporující údaje je zodpovědný uchazeč. Nabídky s výraznými početními chybami nebo odporujícími si údaji budou z výběrového řízení vyloučeny. Hodnotící komise přezkoumá každou nabídku, zda je zpracována v souladu se zadávací dokumentací. Komise provede hodnocení nabídek dle stanovených kriterií a sestaví pořadí uchazečů sestupně podle počtu bodů, které obdržely jejich nabídky. Nedoložením úplných požadovaných podkladů je nabídka považována za neúplnou a může být hodnotící komisí vyřazena z další soutěže. Vyhodnocení výsledků řízení bude provedeno zadavatelem do 16:30 hod. dne Otevírání obálek s nabídkami je neveřejné. Všichni účastníci výběrového řízení budou písemnou formou vyrozuměni (poštou nebo em) následující kalendářní den. Vybraný realizátor zakázky bude vyrozuměn. Zadavatel uzavře písemnou smlouvu s vybraným uchazečem. V případě, že uchazeč odmítne smlouvu se zadavatelem uzavřít, uzavře zadavatel smlouvu s uchazečem, který se umístil jako další v pořadí.

5 Platební podmínky: Veškeré obchodní a platební podmínky budou probíhat dle smluvních podmínek. Platby budou prováděny bezhotovostním převodem na účet dodavatele. Faktury budou vystaveny se splatností 60 kalendářních dnů. Všechny faktury musí být vystaveny na zadavatele. Sankce: V případě prodlení uchazeče s provedením služby nebo její části je zadavatel oprávněn účtovat uchazeči smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny dodávky, a to za každý i započatý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody. Ostatní informace: Zadavatel si vyhrazuje práva odmítnout všechny předložené nabídky, zrušit zadané výběrové řízení, nevracet podané nabídky, změnit podmínky zakázky a vyloučit ze soutěže uchazeče, jehož nabídka nebude splňovat podmínky stanovené zadávací dokumentací. Uchazeči nenáleží žádná náhrada nákladů, které vynaložil na účast v tomto zadávacím řízení. Zadavatel se zavazuje, že veškeré informace získané od dodavatelů v průběhu tohoto zadávacího řízení bude považovat za důvěrné a neposkytne je třetí straně bez písemného souhlasu uchazeče. Tento závazek neplatí ve vztahu k orgánům oprávněným ke kontrole projektů v rámci OPPI. Uchazeč je vázán svou nabídkou 90 dní následujících po skončení lhůty pro podání nabídek.

6 Příloha č. 1 Krycí list nabídky KRYCÍ LIST NABÍDKY 1. Veřejná zakázka Název zakázky: Dodávka hardware, software, servisních služeb a příslušenství 2.1 Zadavatel 2. Základní identifikační údaje Název: TISKÁRNA K&B, s.r.o. Sídlo: Ludovíta Štúra 2456, Most IČ: DIČ: CZ Osoba oprávněná jednat jménem Zdeněk Bečka zadavatele: Kontaktní osoba: Zdeněk Bečka Tel.: Uchazeč Název: Sídlo/místo podnikání: IČ: Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele: Kontaktní osoba: Tel.: Nabídková cena: DIČ: 3. Nabídková cena v Kč Cena bez DPH: DPH: Celkem cena včetně DPH: Sazba DPH 21% V. Dne... Jméno a podpis oprávněné osoby

7 Příloha č. 2 Bodovací metoda BODOVACÍ METODA 1. Hodnocení nabídek podle kritéria ekonomické výhodnosti se provádí bodovací metodou dle hodnotících kritérií uvedených v zadávací dokumentaci. 2. Pro hodnocení nabídek použije hodnotící komise bodovací stupnici v rozsahu 0 až 100. Každé jednotlivé nabídce je dle dílčího kritéria (případně subkritéria) přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria (případně subkritéria). 3. Pro číselně vyjádřitelná kritéria (případně subkritéria), pro která má nejvhodnější nabídka maximální hodnotu kritéria, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nabídky k hodnotě nejvhodnější nabídky. 4. Pro číselně vyjádřitelná kritéria (případně subkritéria), pro která má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu kritéria, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce. 5. Pro kritéria (případně subkritéria), která nelze vyjádřit číselně, sestaví hodnotící komise pořadí nabídek od nejvhodnější k nejméně vhodné a přiřadí nejvhodnější nabídce 100 bodů a každé následující nabídce přiřadí takové bodové ohodnocení, které vyjadřuje míru splnění dílčího kritéria ve vztahu k nejvhodnější nabídce. 6. Považuje-li hodnotící komise hodnotu jiného číselně vyjádřitelného dílčího kritéria (případně subkritéria), než je cena, za zjevně nepřiměřenou, postup podle odstavce 3 nebo 4 nepoužije a nabídce v rámci tohoto kritéria přiřadí 0 bodů. Tento postup hodnotící komise odůvodní ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek. 7. Jednotlivým dílčím kritériím (resp. subkritériím) jsou zadavatelem stanoveny váhy v procentech uvedené v zadávací dokumentaci podle jejich důležitosti. 8. Hodnocení podle bodovací metody provede hodnotící komise tak, že jednotlivá bodová ohodnocení nabídek dle dílčích kritérií (případně subkritérií) vynásobí příslušnou vahou daného kritéria (případně subkritéria). Na základě součtu výsledných hodnot u jednotlivých nabídek hodnotící komise stanoví pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že jako nejúspěšnější je stanovena nabídka, která dosáhla nejvyšší hodnoty. Pokud jsou u některého dílčího kritéria stanovena subkritéria, provede komise pro účely celkového hodnocení součet výsledných hodnot u jednotlivých subkritérií (v rámci jednotlivého dílčího kritéria tak nemusí ani jedna z nabídek dosáhnout maximálního bodového hodnocení).

8 Příloha č. 3 Čestné prohlášení ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ k prokázání základních kvalifikačních předpokladů dle 53 zákona Veřejná zakázka Dodávka hardware, software, servisních služeb a příslušenství V souladu s požadavky na prokázání základních kvalifikačních předpokladů dle 53 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon ), dokládáme jako uchazeč o veřejnou zakázku následující čestné prohlášení: Čestně prohlašuji, že jako uchazeč o realizaci veřejné zakázky splňujeme základní kvalifikační předpoklady uvedené v 53 odst. 1 písm. a) až k) Zákona. V. Dne... Jméno a podpis oprávněné osoby

9 Příloha č. 4 Specifikace zakázky SPECIFIKACE ZAKÁZKY Požadavky na servery 2ks: - Provedení do racku, min 2x CPU čtyř-jádrový, L3 cache min 8MB, takt alespoň 2,4 GHz - Minimálně 28 GB RAM DDR MHz - Možnost rozšířit server až na 192 GB RAM, 64-bit architektura, 2x UTP 1Gb Ethernet port na základní desce serveru s, 2x napájecí zdroj - Servisní jednotka s možnosti samostatného přístupu po síti, popřípadě po sériové lince, jednotka musí podporovat technologii Remote KVMS (Keyboard, Video, Mouse, Storage redirection), možnost zapínat a vypínat server - Certifikát potvrzující možnost nasazení virtualizačních řešení, podpora Windows, Linux, VMware), podpora a licence pro clusterový provoz - Odpovídající switch pro propojení všech požadovaných zařízení + zařízení v síti - Záruka minimálně 3 roky. Požadavek na funkcionality hypervisoru: - Start virtuální stroje při výpadku fyzického serveru na jiném produkčním serveru ze společného diskového pole, Disková záloha a obnova na úrovni image virtuálních strojů nebo jednotlivých souborů, Management konzole, správa z jedné konzole - Software pro virtualizaci serverů včetně management konzole musí licenčně pokrývat použití pro až 6 fyzických procesorů (3 fyzické servery, každý dva procesory) - Hypervisor nainstalovaný přímo na hardware, umožňující plnou virtualizaci x86 stroje - Umístění kompletního prostředí včetně OS a aplikací do virtuálních strojů bez závislosti na provozovaném hardware - Virtualizace a agregace x86 strojů a k nim připojených síťových a datových úložišť do unifikovaných souborů zdrojů, výkonný klastrový systém. - Řízení pro automatický provoz, optimalizaci a vysokou dostupnost IT prostředí - Centralizované řízení umožňující integraci s produkty spravovanými třetí stranou přes rozhraní různých webových služeb a rovněž vývoj produktů podle přání zákazníka - Jednoduché, centralizované zálohovací zařízení pro virtuální stroje - Podpora operačních systémů Windows 2000 a novější, Linux, FreeBSD - Migrace virtuálních strojů za provozu zajišťující tak plynulou správu a údržbu IT.

10 Společné diskové pole 1x: - Diskové pole s disky 3,5 nebo 2,5 : - Dual controller, dva napájecí zdroje, Minimálně dva 4 Gb/s FC porty na řadič - Minimálně 4GB CACHE (minimálně 2GB na řadič) - Možnost osazení disky SAS a SATA v jedné polici současně - Rozšiřitelnost na minimálně 90 disků 3,5 nebo 140 disků 2,5 - Možnost Clon a Snapshot funkcionality - Licence (např.managementu) na neomezenou diskovou kapacitu - Certifikace pro serverovou virtualizaci, MS SQL cluster, MS Windows 2003 a vyšší - Podpora RAID 0, 1, 3, 5, 6, 10, 50 - Záruka minimálně 3 roky s odezvou NBD 9x5, v místě použití - Neformátovaná kapacita min. 5,0 TB. NAS 1ks: - Hrubá kapacita minimálně 8 TB, Podpora RAID 0, 1, 5 - Podpora ze strany dodávaného zálohovacího SW - Active Directory/Windows Domain support - Secure Sockets Layer (SSL), 2x 1Gb Ethernet port. Licence: - Odpovídající počet licencí OS podporujícího virtualizaci s licencí pro min. 6 virtuálních serverů - Poštovní systém pro 25 uživatelů, podpora webového přístupu přes protokol SSL - Microsoft SQL pro 25 uživatelů (min. verze 2008) - Zálohovací SW pro 6 serverů, poštovního systému (možnost granulární obnovy) - online SQL, online backup sharepoint (možnost granulární obnovy) - Podpora zálohování koncových zařízení (75ks) - Licence umožnující archivaci nepoužívaných dat (poštovního a souborového systému) - Maintenance min. po dobu 2 let. UPS: - Záložní zdroj 3kVa - Podpora IP managementu, možnost připojení extended battery packu - Podpora dodávaného hypervisoru.

11 Požadované práce spojené s dodávkou: - Vypracování plánu projektu - Montáž poptávaného HW, instalace hypervisorů na servery, konfigurace UPS, instalace, konfigurace centrálního managementu - Zprovoznění vysoké dostupnosti - Instalace server OS 6 ks, instalace SQL, instalace poštovního systému, zprovoznění webového přístupu pomocí SSL, podpory mobilních zařízení, zprovoznění zálohovacího systému v poptávané podobě - Vypracování kompletní dokumentace - Proškolení obsluhy + kompletní migrace uživatelských dat.

12 Příloha č. 5 Cenová nabídka CENOVÁ NABÍDKA Cenová nabídka ve výběrovém řízení na dodávku HW, SW, servisních služeb a příslušenství Zadavatel: TISKÁRNA K&B, s.r.o. Cena bez DPH Výše DPH Cena vč. DPH Věc: [Kč] [Kč] [Kč] Servery 2 ks Funkční podpora serveru Společné diskové pole 1 ks Zálohovací zařízení NAS 1 ks Licence Záložní zdroj el. Energie UPS Práce spojené s dodávkou Celková cena V. Dne... Jméno a podpis oprávněné osoby

Město Petřvald Městský úřad, odbor správní Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald. Dle rozdělovníku. Konsolidace a rozvoj datového centra města Petřvald

Město Petřvald Městský úřad, odbor správní Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald. Dle rozdělovníku. Konsolidace a rozvoj datového centra města Petřvald Město Petřvald Městský úřad, odbor správní Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald NAŠE ZN: NAŠE ČJ: MěÚP 742/2013 VYŘIZUJE: Mgr.Lucie Polková TEL.: 596542903 FAX: 596541795 E-MAIL: polkova@petrvald-mesto.cz

Více

Výzva a zadávací dokumentace

Výzva a zadávací dokumentace Výzva a zadávací dokumentace ZADAVATEL - MĚSTO LITVÍNOV adresa: Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov IČ: 00266027 tel.: 476 767 600; fax: 476 767 601 zastoupené starostou města Mgr.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce na dodávky. Konsolidace IT a nové služby Kolín

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce na dodávky. Konsolidace IT a nové služby Kolín ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce na dodávky Konsolidace IT a nové služby Kolín Veřejná zakázka je zadávána dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen "ZVZ")

Více

Zadávací dokumentace výběrové řízení

Zadávací dokumentace výběrové řízení Projekt Zavádění moderních prvků ve výuce SŠ Kostka, CZ.1.07/1.5.00/34.0670 Zadávací dokumentace výběrové řízení 1. Identifikační údaje zadavatele: Název zakázky: Dodávka HW pro modernizaci výuky Zadavatel:

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Polygrafický IS včetně HW

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Polygrafický IS včetně HW VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zpracovaná v souladu s Pokyny pro zadávací řízení na dodavatele u zakázek spolufinancovaných z Operačního programu Praha Konkurenceschopnost k veřejné zakázce

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti OBSAH:

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti OBSAH: ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Vybudování

Více

Místní akční skupina mikulovsko o.p.s. Pronájem prostor kanceláře MAS Mikulovsko

Místní akční skupina mikulovsko o.p.s. Pronájem prostor kanceláře MAS Mikulovsko Zadávací dokumentace k zadávacímu řízení (zakázce) dle Pravidel PRV ČR 2007-2013 mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. Zakázka: Zadavatel: Místní akční skupina Mikulovsko o.p.s. K Vápence 69, 69201 Mikulov

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Evidenční systém a publikační portál muzejních sbírek Pardubického

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka Zajištění a podpora provozu IS ARES na dobu 60 měsíců Identifikace zadavatele: Česká republika Ministerstvo financí Letenská 15 P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/51.0031 Název projektu: Vzdělávání dotykem Dodávka

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/51.0031 Název projektu: Vzdělávání dotykem Dodávka Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Modul ISPOP Aplikační podpora pro ELPNO a HNVO

Modul ISPOP Aplikační podpora pro ELPNO a HNVO ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Modul ISPOP Aplikační podpora pro ELPNO a HNVO Zadavatel: CENIA, česká informační agentura životního prostředí se sídlem Praha 10, Vršovice, Vršovická 1442/65, PSČ:

Více

Konsolidace a virtualizace datového centra Městského úřadu Bechyně

Konsolidace a virtualizace datového centra Městského úřadu Bechyně Výzva a zadávací dokumentace k veřejné zakázce Konsolidace a virtualizace datového centra Městského úřadu Bechyně (dále veřejná zakázka ) Tato veřejná zakázka je spolufinancovaná z prostředků EU Operační

Více

Název veřejné zakázky: Upgrade PACS systému FN HK 2010. Údaje o zadavateli:

Název veřejné zakázky: Upgrade PACS systému FN HK 2010. Údaje o zadavateli: Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávku zadanou v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) Název veřejné

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Pořízení nového serveru a serverových služeb Výběrové řízení není realizováno dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Výběrové řízení je realizováno dle Směrnice

Více

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Tato Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů veřejné zakázky na dodávky

Více

Výzva k podání nabídek a k prokázání splnění kvalifikace

Výzva k podání nabídek a k prokázání splnění kvalifikace VÚGTK, v. v. i. Ministerstvo kultury Výzva k podání nabídek a k prokázání splnění kvalifikace Zadavatel zakázky tímto vyzývá dodavatele k podání nabídek v rámci následující veřejné zakázky v zjednodušeném

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Datové centrum Lužice dodávka IT technologií Network a datová úložiště

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Datové centrum Lužice dodávka IT technologií Network a datová úložiště ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce na dodávky a služby Datové centrum Lužice dodávka IT technologií Network a datová úložiště realizované v rámci projektu Vybudování centra pro poskytování cloudcomputingových

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE výběrového řízení - zakázka na služby: Výběr dodavatele jazykových kurzů pro společnost DAKO-CZ, a.s. Zadavatel Obchodní firma: DAKO CZ, a.s. sídlem: Budovatelů 323, Třemošnice, PSČ

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU HA * * GUE * * * ** * r. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen veřejná zakázka") je zadávána dle 6 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kancelářské potřeby a tonery

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kancelářské potřeby a tonery ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Název veřejné zakázky: Kancelářské potřeby a tonery Druh zadávacího

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr. ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.cz V Praze dne 26. března 2012 Č. j.: MF-32699/2012/23-232 - 2/Se Věc:

Více

Zařízení pro pracoviště chromatografie v rámci projektu Pracoviště pro výzkum inovací techniky

Zařízení pro pracoviště chromatografie v rámci projektu Pracoviště pro výzkum inovací techniky Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Zařízení pro

Více

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Lenka Tóthová, Jiří Pálek Tel.: 267 994 507, 267 994 352 Fax: 272 936 386 E-mail: lenka.tothova@sfzp.cz, jiri.palek@sfzp.cz Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Město Chrastava nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava IČ: 00262871 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Název veřejné zakázky: Zadavatel Název : Chrastava oprava komunikace Bílokostelecká

Více

Zhotovení marketingové strategie a související služby

Zhotovení marketingové strategie a související služby Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na služby zadanou v otevřeném řízení dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění: Zhotovení marketingové strategie a související služby Zadavatel:

Více

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 VÝZVA k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel - Pardubický kraj tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Vnitřní integrace úřadu obce s rozšířenou působností Ivančice

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Vnitřní integrace úřadu obce s rozšířenou působností Ivančice Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Vnitřní integrace úřadu obce s rozšířenou působností Ivančice Stránka 1 z 31 Obsah zadávací dokumentace Základní informace... 3 Kvalifikační předpoklady... 15 Způsob

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE. PPL CZ, s.r.o.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE. PPL CZ, s.r.o. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE 1 NÁZEV ZAKÁZKY Jazykové vzdělávání zaměstnanců společnosti PPL CZ s.r.o. 2 ZADAVATEL Obchodní firma/název Právní forma Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele

Více