- Kanalizační systémy z PVC KG/SN4, KOMO/SN8 a šachty (systémy hladkých trubek a tvarovek o průměrech DN )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "- Kanalizační systémy z PVC KG/SN4, KOMO/SN8 a šachty (systémy hladkých trubek a tvarovek o průměrech DN 100-600)"

Transkript

1 Prodejní sortiment DYKA: - HT (PP) odpadní systém ( trubky a tvarovky o průměru DN ) - Kanalizační systémy z PVC KG/SN4, KOMO/SN8 a šachty (systémy hladkých trubek a tvarovek o průměrech DN ) - PVC odpadní systém (trubky a tvarovky o průměru DN ) - PVC trubky a tvarovky PN 6,3 16 (DN pro běžné tlakovodní systémy spojované lepením. Dále pro tlakové a podtlakové kanalizace DN spojované s pryžovým těsněním) - PVC tlakový systém vodovodní EN a DIN norma (trubky a tvarovky o průměru DN ) pro rozvody pitné vody PN 10 a PN PE potrubí (polyetylen typu 80 a 100) pro tlakové rozvody pitné vody. - Drenážní odvodňovací potrubí PE/PP nebo PVC flexibilní drenáž DN VACURAIN podtlakový systém pro odvodnění plochých střech. Lepený systém z modifikovaného PVC.

2

3 Firma DYKA je v znamn evropsk v robce plastového potrubí, spojovacích prvkû a tvarovek pro vodovody, kanalizace, vnitfiní odpady a prûmyslové tlakové systémy z PVC, PP a PE. Spoleãnost byla zaloïena jiï v roce 1954 Albertem van Dijkem, kter sehrál hlavní roli v rozvoji plastov ch materiálû v Holandsku. Jeho vynález tvarovka z jednoho kusu byla svûtová novinka. Od roku 1987 je DYKA souãástí divize v roby plastov ch potrubních systémû nadnárodní spoleãnosti LVM patfiící do skupiny Tessenderlo Group. V rámci této skupiny má spoleãnost DYKA v robní závody v Nizozemí, Belgii, Francii a Polsku, které jsou certifikovány dle ISO 9001.

4 Obsah 1. Oblast platnosti 2 2. Materiál Fyzikálnû-chemické a mechanické vlastnosti PP 3. Oblast použití 3 4. Označení a popis výrobků 3 5. Doprava a skladování Navrhování a montáž HT potrubí Fixace HT potrubí 6.2. Spojování 6.3. Dodateãná montáï odboãky 7. Katalog výrobků HT trubky 7.2. HT tvarovky a pfiíslu enství 1

5 1. Oblast platnosti Tyto technické informace platí pro pouïití, spojování a montáï trubek a tvarovek z PP (dále ozn. HT odpadní systém), spojovan ch spoji s pryïov m tûsnûním, urãen ch pro beztlakov odvod odpadních vod spla kov ch a de Èov ch z objektû do kanalizaãních pfiípojek (systémy vnitfiní kanalizace odolávající teplotû aï do 95 C). HT trubky a tvarovky odpovídají normû EN , pro oblast pouïití B uvnitfi budov. Systém byl certifikován v Institutu pro testování a certifikaci AO 224 a v souladu se zákonem ã. 22/1997 Sb. o technick ch poïadavcích na v robky bylo vydané Prohlá ení o shodû. 2. Materiál Trubky a tvarovky jsou vyrobeny z polypropylenu (PP). Materiál obsahuje barviva a stabilizátory proti UV záfiení a tepelné degradaci. Polypropylen je patn vodiã tepla a je elektricky vodiv. Je to v ak materiál, kter má velmi dobré hydraulické vlastnosti (jeho hladk povrch zaruãuje minimální tvorbu usazenin). Pfii hofiení na vzduchu vzniká pouze CO 2 a vodní pára. PP je plnû recyklovateln materiál, jeho pfiedpokládaná Ïivotnost je minimálnû 50 let pfii zachování normálních podmínek Fyzikálně-chemické a mechanické vlastnosti PP Veliãina Zku ební metoda Hodnota Jednotka Hustota ISO ,9 g/m 3 Index toku taveniny (MFR) 230 C; 2,16 kg ISO ,0 g/10 min Mechanické vlastnosti Mez pevnosti v ohybu ISO MPa Mez pevnosti v tahu ISO MPa E modul ASTM D MPa HouÏevnatost Charpy (23 C) ISO kj/m 2 Tvrdost Shore D ISO Tepelné vlastnosti Odolnost vûãi teplotû dle Vicata 10 N (VST/A) ISO 306/A 147 C 50 N (VST/B) ISO 306/B 68 C Tvarová stálost za tepla (1,8 MPa) HTD/A ISO 75/A 50 C (0,45 MPa) HTD/B ISO 75/B 85 C Tepelná vodivost DIN ,2 W/K.m Tfiída hofilavosti dle âsn C3 2

6 3. Oblast použití Systém HT odpadního potrubí s hrdlov mi spoji se pouïívá v ude tam, kde je vyïadována vysoká tepelná, chemická, mechanická a poïární odolnost potrubních dílû. Vzhledem k houïevnatosti materiálu i pfii nízk ch teplotách, snadné montáïi a vysoké kvalitû spojû se hodí zejména pro aplikace v domácnostech (studená a teplá odpadní voda z praãek, myãek nádobí), v odpadních systémech prûmyslov ch objektû (chemické provozy, laboratofie, v robní provozy), v hotelích, restauracích a kuchyních. HT systém lze pouïít i ke spojování s jin mi materiály (odpadní PVC - novodur, KG kanalizaãním systémem apod.). Není vhodn pro pokládku do zemû. Dopravované kapaliny: - vût ina bûïn ch chemikálií, jako jsou vodné roztoky neoxidujících kyselin (kromû silnû oxidujících kyselin jako HNO 3 apod.) - vodné roztoky zásad, glykolû, alkoholû, aldehydû, peroxidû, prûmyslové odpadní vody - rozsah ph roztokû 2 12 Tfieba v ak podotknout, Ïe se zvy ující se teplotou okolí nebo média tato odolnost klesá. Nelze dopravovat: - slouãeniny na bázi benzínu - kapaliny s obsahem volného chlóru - kapaliny s trvalou teplotou nad 100 C. Podrobnûji tabulka chemické odolnosti. 4. Označení a popis výrobků V robní a dodavatelsk program DYKA zahrnuje hladké potrubí v délkách 150, 250, 500, 1000, 1500, 2000, 3000 mm od prûmûru mm a tlou Èkách stûn 1,8 3,9 mm. Trubky a tvarovky jsou dodávany standardnû v edé barvû, prûmûr 32 mm v barvû bílé. HT potrubí je oznaãováno takto: firma norma EN 1451-B svûtlost (DN/OD) rozmûr x tlou Èka stûny S20 PP datum v roby v robní kód HT tvarovky jsou oznaãovány takto: firma PP B S20 typ/úhel norma BRL 449, ATG 1803 schvalovací loga logo recyklace (ã. 5) EN 1451 S20 typ/úhel 5. Doprava a skladování Trubky a tvarovky jsou dodávány jiï s vloïen m tûsnicím krouïkem. Bûhem dopravy je nutno volnû loïené trubky zajistit proti posunutí. Pfii vykládce nesmûjí b t z loïné plochy házeny, vykládají se buì ruãnû nebo pomocí manipulaãní techniky. 3

7 Trubky musí leïet na podkladu celou svou délkou, aby nedocházelo k prûhybûm. Podkládají se pfiíãn mi trámky ve vzdálenosti max. 50 cm od sebe. V ka vrstvy HT trubek (kromû skladování v paletách) by nemûla pfiesáhnout 1,5 m. Pfii krátkodobém skladování na volné plo e by pod trubkami nemûly b t ostré pfiedmûty. Skladovací doba je za standardních podmínek 2 roky. PP trubky je nutno chránit pfied dlouhodob mi úãinky pfiímého sluneãního záfiení nebo pfied zdroji tepla. Po kozené ãásti trubek je nutno pfied pouïitím vyfiíznout. DÛleÏitá je také ochrana hrdel pfied po kozením a zneãi tûním oleji a tuky, které mohou naleptávat pryïová tûsnûní. Mráz pfii skladování v robkûm HT nevadí. Pfii teplotách okolo minus 10 C se v ak v raznû sniïuje elasticita tûsnicích krouïkû a zvy uje se kfiehkost materiálu. V tûchto podmínkách je proto nutné zabránit siln m nárazûm. 6. Navrhování a montáž HT potrubí Údaje o dimenzování a navrhování vnitfiní kanalizace obsahuje norma âsn a âsn EN PoÏadavky na HT systémy jsou uvedeny v âsn ISO 7671 Polypropylenové trubky a tvarovky pro kanalizaãní systémy uvnitfi budov Fixace HT potrubí Vzhledem k vlastnostem plastû také u PP dochází pfii zmûnách teplot k délkov m dilatacím. V echny prvky systému vnitfiní kanalizace musí b t spojeny se stavební konstrukcí v pevn ch bodech, k tomu se pouïívají rûzné fixaãní prvky. Není povoleno pouïívat otevfien ch objímek nebo hákû, objímka musí obepínat trubku (tvarovku) po celém obvodû. Fixaãní body mohou b t volné G (s kluznou gumou) nebo pevné F (viz obr. 1). Obr. 1 Pro svislá vedení se pouïívají pevná uchycení a to v místû pod hrdlem (u spodní odboãky v patfie), aby zachycovala hmotnost celé stoupaãky. Dal í úseky vedení pak upevàujeme ve voln ch (kluzn ch) objímkách, aby mohlo docházet k délkov m dilatacím trubek a nevznikalo v nich napûtí. 4

8 Vzdálenost fixaãních bodû Vzdálenosti pevn ch bodû Dopor. vzdálenost Maximální vzdálenost (mm) (mm) (násobek DN) Pro vodorovné vedení 10 x DN Pro svislé vedení 15 x DN Jako pevn bod by mûla b t (pod hrdlem) upevnûna kaïdá skupina tvarovek. Vodorovná vedení se fixují ve voln ch objímkách s ochranou proti po kození trubek. Mohou b t vedena i celou svou délkou v podpûfie (kor tku), zvlá tû pro vedení kapalin o vy í teplotû. Zavû ení potrubí pod stropem Pokládka potrubí pod stropem mûïe b t za urãit ch okolností kvûli dodrïení sklonu problematická. Toto platí obzvlá tû na velk ch stavbách, kde jsou sdruïovány napfi. celé fiady pfiipojovacího potrubí, jeï dokáïí zabrat pomûrnû iroké pásmo pod stropem. Pro tyto pfiípady doporuãujeme pfii roubovat k páskovému Ïelezu objímky jako pevné body pro dodrïení nezbytné dilatace. Takto fixované potrubí v podélném smûru mûïe b t upevnûno ke stropu jen s mal m poãtem zavû ení. (viz obr. 1) PrÛchody potrubí podlahou (stropem) Pokud prochází odpadní potrubí stropní a podlahovou konstrukcí, je nutné ho chránit stropní vloïkou, ochrannou trubkou nebo obalením tepelnû izolujícími materiály. Je nutné zváïit pouïití protipoïárních a protihlukov ch manïet. V prûchodu nemá b t hrdlo. (viz obr. 2) Obr. 2 Vedení trubek ve zdi HT potrubí je moïno uloïit jak na omítku, tak i pod ni. Pokud má b t provedena pokládka potrubí bez moïnosti dilatace, je nutné, aby dráïky ve zdi byly dostateãnû iroké a hluboké, protoïe trubky a tvarovky musí b t pfied omítnutím zdi nejprve obaleny pruïn m materiálem jako napfi. lepenkou, minerální nebo ãediãovou vlnou. Hrdlové spoje se kryjí napfi. izolepou. Vrstva omítky má b t minimálnû 2 cm. (viz obr. 3) lepenka beton Obr. 3 podlaha 5

9 Vedení potrubí v betonu Pfii obetonování se trubky fixují proti posunutí, konce trubek se musí uzavfiít (napfi. zátkami) a mezery v hrdlov ch spojích utûsnit lepicí páskou tak, aby tam neproniklo cementové mléko. Vrstva betonu má b t minimálnû 1,5 cm. (viz obr. 3) Zvuková izolace Hladina hluku, zpûsobená prûchodem média instalovan m potrubím, by nemûla pfiesahovat 35 db (A), proto je tfieba zohlednit v echna pfiipojení k jednotliv m domovním zafiízením. achty a instalaãní dráïky omítnûte min. dvoucentimetrovou vrstvou omítky na nosn podklad (napfi. rabicové pletivo). Mezi trubkou a nosn m podkladem nesmûjí vznikat zvukové mosty, proto je tfieba trubky a tvarovky obalit skelnou nebo minerální vlnou. PoÏární ochrana Odpadní PP trubky a tvarovky jsou zafiazeny podle EN a stávající âsn do skupiny lehce hofilav ch materiálû (tfiída C3). Pro zaji tûní poïární odolnosti a zabránûní pfienosu ohnû je nutné potrubí opatfiit obloïením z nehofilav ch materiálû jako je napfi. minerální omítka (min. 15 mm) nebo jin m srovnateln m materiálem. HT trubky se rovnûï nesmí vést spoleãnû s jin mi materiály. Nejspolehlivûj ím opatfiením je pouïití protipoïárních manïet Promastop A, namontovan ch na potrubí v blízkosti prûchodu Spojování Spojování dvou trubek Pfied spojením trubek se zkontroluje hrdlo s pryïov m tûsnûním, pfiípadné neãistoty (písek, kamínky, bahno...) je nutno odstranit. Trubky s po kozen m hrdlem nebo hladk m koncem není dovoleno pouïít (spoj nebude tûsn ). ezy na zkracovan ch trubkách musí b t kolmé, otfiepy je nutno odstranit. (viz obr. 4 DYKA) Obr. 4 6

10 Správnû upraven hladk konec trubky má mít zkosení v úhlu 15, které lze provést jemnozubou ra plí nebo pilníkem, pfiípadnû fiezaãem trubek (viz obr. 5). Hloubka zkosení musí b t minimálnû do poloviny tlou Èky stûny. Obr. 5 Zkosen konec trubky a vnitfiní stranu tûsnûní potfieme vazelínou a trubku zasuneme do hrdla na doraz. Je dobré si pfiedem oznaãit hloubku zasunutí na trubce napfi. fixem. (viz obr. 6) Obr. 6 Potom trubku povytáhneme o cca 3 mm/1 m délky trubky (nejménû v ak o 1 cm u 2 m trubky), aby mohla v hrdle dilatovat pfii zmûnû teploty média. Dva hladké konce trubek bez hrdel lze spojit spojkou HTMM nebo pfiesuvkou HTU. Trubky del í neï 2 m je vhodné spojovat pomocí prodlouïeného hrdla HTL, ve kterém mohou snadno dilatovat. (viz obr. 7) POZOR! Materiál PP nelze lepit! Obr. 7 Spojování trubky s tvarovkou nebo spojování dvou tvarovek Dvû tvarovky zasouváme do sebe na doraz, není potfieba je z hrdla povytahovat. Tvarovky je zakázáno zkracovat! 7

11 MontáÏ ãisticího kusu HTRE UmisÈuje se v nejniï ím podlaïí budovy, v místech nebezpeãí ucpávání tras (kolena, spojení více potrubních tras apod.). Fixuje se na obou koncích jako pevn bod. Pro ãi tûní potrubí musí v jeho okolí b t dostateãn manipulaãní prostor. Orientaãní spotfieba vazelíny (v g na 10 spojû) DN spotfieba (g) Spojování PP s jin mi materiály co s ãím PP > litina oznaãení vyobrazení popis montáïe GA-set tûsnûní - GA-set tûsnûní nasadit na NEZKOSENOU hranu PP trubky nejdfiíve o-krouïek, pak profil. tûsnûní - litinové hrdlo NAMAZAT - PP trubku zasunout do litinového hrdla na doraz litina > PP HTUG + GA-set - GA-set tûsnûní nasadit na hranu litinové trubky nejdfiíve o-krouïek, pak profil. tûsnûní - HTUG pfiechodku NAMAZAT a nasadit na litinovou trubku - PP hrdlo trubky nasunout na HTUG pfiechodku na doraz PP > kovové trubky HTS + HTGM - do pfiechodu HTS vloïit tûsnûní HTGM - HTS vsadit do hrdla odboãky HTEA - do HTS nasadit kovové potrubí PP > kovové trubky HTSW (HTDSW) + HTGM - do sifonového kolena HTSW (HTDSW) vloïit tûsnûní HTGM - HTSW (HTDSW) vsadit do hrdla kolena HTB - do HTSW (HTDSW) nasadit kovové potrubí 8

12 6.3. Dodatečná montáž odbočky Je moïná buì pomocí pfiesuvek HTU nebo prodlouïen ch hrdel HTL: - pfii pouïití dvou pfiesuvn ch spojek HTU a odboãky HTEA (obr. 8) ze stávajícího potrubí vyfiízneme díl, odpovídající délce odboãky + 2x d trubky. Na jeden konec trubky nasadíme odboãku, na druh konec jednu z pfiesuvek, vyfiíznutou trubku zkrátíme na potfiebnou délku a propojíme ji pomocí druhé pfiesuvky. Konce trubek zkosíme. Obr. 8 - pfii pouïití jedné pfiesuvné spojky HTU a odboãky HTEA ze stávajícího potrubí vyfiízneme díl, odpovídající délce odboãky + 1/5 x d trubky. Na jeden konec trubky nasadíme odboãku, na druh konec pfiesuvku a propojíme ji s hladk m koncem odboãky. Konce trubek zkosíme. - pfii pouïití dlouhého hrdla HTL, pfiesuvky HTU a odboãky HTEA (obr. 9) ze stávajícího potrubí vyfiízneme díl, odpovídající délce odboãky + hloubce prodlouïeného hrdla HTL. Na jeden konec trubky nasadíme aï na doraz dlouhé hrdlo s nasazenou odboãkou, na druh konec nasadíme pfiesuvku, v e propojíme sesunutím dlouhého hrdla. Konce trubek zkosíme. Obr. 9 9

13 7. Katalog výrobků Kóty a zkratky DN jmenovitá svûtlost h celková délka d vnûj í prûmûr Z 1, Z 2, Z 3 stavební rozmûry D nejvût í vnûj í prûmûr hrdla s tlou Èka stûny tvarovky t délka hrdla kg/ks kusová hmotnost L stavební délka α úhel 7.1. HT trubky DN d s t D ,8 45, ,8 52, ,8 51, ,9 60, ,7 67, ,1 70, ,9 80,00 80 HTEM trubka s hrdlem DN 32 (bílá barva) v r. ãíslo délka mm kg/ks , , , , , ,343 HTEM trubka s hrdlem DN 40 (šedá barva) v r. ãíslo délka mm kg/ks , , , , , , ,645 10

14 HTEM trubka s hrdlem DN 50 v r. ãíslo délka mm kg/ks , , , , , , ,805 HTEM trubka s hrdlem DN 70 v r. ãíslo délka mm kg/ks , , , , , , ,286 HTEM trubka s hrdlem DN 100 v r. ãíslo délka mm kg/ks , , , , , , ,721 HTEM trubka s hrdlem DN 125 v r. ãíslo délka mm kg/ks , , , , , ,490 HTEM trubka s hrdlem DN 150 v r. ãíslo délka mm kg/ks , , , , , ,030 11

15 7.2. HT tvarovky a příslušenství HTMM nátrubek spojka v r. ãíslo DN h L kg/ks , , , , , , ,490 HTU přesuvná spojka v r. ãíslo DN h kg/ks , , , , , , ,475 HTL prodloužené hrdlo v r. ãíslo DN h t kg/ks , , , , ,320 HTM zátka do hrdla v r. ãíslo DN h kg/ks , , , , , , ,175 12

16 HTB koleno 1hrdlové v r. ãíslo DN Z 1 L 1 Z 2 L 2 kg/ks α = ,0 48, , ,0 48, , ,0 49, , ,0 53, , ,5 64, , ,0 69, , ,0 79, ,450 v r. ãíslo DN Z 1 L 1 Z 2 L 2 kg/ks α = ,0 46, , ,0 48, , ,0 49, , ,0 53, , ,5 64, , ,0 69, , ,0 79, ,490 v r. ãíslo DN Z 1 L 1 Z 2 L 2 kg/ks α = ,0 46, , ,0 48, , ,0 49, , ,0 53, , ,5 64, , ,0 66, , ,0 79, ,545 v r. ãíslo DN Z 1 L 1 Z 2 L 2 kg/ks α = ,0 53, , ,0 51, , ,0 49, , ,0 54, , ,5 64, , ,0 69, ,300 13

17 v r. ãíslo DN Z 1 L 1 Z 2 L 2 kg/ks α = ,0 46, , ,0 48, , ,0 49, , ,0 53, , ,5 64, , ,0 66, , ,0 79, ,625 HTEA odbočka 2hrdlová v r. ãíslo DN/DN 2 Z 1 Z 2 Z 3 L kg/ks α = x 32 4, , x 40 16, , x 40 12, , x 50 19, , x 40-3, , x 50 4, , x 70 22, , x 40-29, , x 50-22, , x 70-2, , x , , x , , x , , x 110 1, , x , , x , ,235 14

18 v r. ãíslo DN/DN 2 Z 1 Z 2 Z 3 L kg/ks α = x 32 16, , x 40 16, , x 40 14, , x 50 17, , x 40 9, , x 50 14, , x 70 28, , x 40 3, , x 50 4, , x 70 22, , x , , x , , x , , x , , x , , x , ,252 v r. ãíslo DN/DN 2 Z 1 Z 2 Z 3 L kg/ks α = 90 (* T-kus s nábûhem) x 32-2, , x 40* 37, , x 40* 3, , x 50* 47, , x 40* 3, , x 50* 47, , x 70* 53, , x 40* 34, , x 50* 38, , x 70* 53, , x , , x 100* 55, , x 100* 115, , x , , x , , x , , x , ,260 15

19 HTDA dvojitá odbočka v r. ãíslo DN/DN 2 Z 1 Z 2 Z 3 L kg/ks α = x 50 x , x 70 x , x 50 x , x 70 x , x 100 x ,430 v r. ãíslo DN/DN 2 Z 1 Z 2 Z 3 L kg/ks α = x 100 x ,430 HTED rohová dvojodbočka v r. ãíslo DN/DN 2 /DN 3 Z 1 Z 2 Z 3 Z 4 L kg/ks α = x 100 x ,440 HTEP rohová paneláková odbočka v r. ãíslo DN DN 2 DN 3 L kg/ks α = P , L ,560 v r. ãíslo DN DN 2 DN 3 L kg/ks α = P , L ,550 16

20 HTRE čisticí kus 1hrdlový se šroubovým uzávěrem v r. ãíslo DN Z 1 Z 2 L kg/ks , , ,800 HTRE čisticí kus 1hrdlový s náběhem se šroubovým uzávěrem v r. ãíslo DN Z 1 Z 2 L kg/ks , , , ,663 HTRK redukce krátká excentrická v r. ãíslo DN/DN 2 L 1 L 2 h kg/ks x , x , x , x , x , x , x , x ,089 HTR redukce dlouhá excentrická v r. ãíslo DN Z 1 L 1 kg/ks x 100 0, x , x ,336 17

21 Vazelína v r. ãíslo obsah (kg) , , , ,000 HTS připojovací kus na hladké konce kovových trubek v r. ãíslo DN D 1 L h kg/ks x , x ,060 HTSW sifonové koleno 90 (včetně pryžové manžety) v r. ãíslo DN/DN 1 Z 1 L 1 L 2 L kg/ks x , x , x , x ,060 HTDSW sifonové koleno dvojité 90 (včetně pryžové manžety) v r. ãíslo DN/DN 1 Z 1 L 1 L 2 L kg/ks x 50 x ,090 18

22 HTGM pryžový nákružek pro HTS, HTSW a HTDSW v r. ãíslo DN/DN 1 D 1 D 2 L kg/ks x x 32 0, x x x 40 0, x x 50 0, x x 50 0,020 HTUG přechod na litinové potrubí v r. ãíslo DN D 1 L h kg/ks , , ,195 GA-SET těsnění pro HTUG v r. ãíslo DN D 3 D 4 H D 5 D 6 kg/ks , , ,070 19

23 20

24 21

25 22 Poznámky:

26 Poznámky: 23

27 KDE NÁS NAJDETE Sídlo firmy: DYKA s. r. o. Unhošťská 505, Velká Dobrá, CZ Tel.: GSM: Fax: Pobočka Ostrava: Těšínská 222, Šenov u Ostravy, CZ Tel.: GSM: Fax: Pobočka Brno: ZD Vojkovice, Holasice 75, Rajhrad, CZ Tel.: GSM: Fax:

28 POUŽITÍ HT SYSTÉMU V PRAXI Pro bližší informace kontaktujte prosím naše obchodní oddělení. 25

Kanalizační systémy. Katalog výrobků

Kanalizační systémy. Katalog výrobků Kanalizační systémy Katalog výrobků KG systém SN2 a SN4 OBSAH 1) Trubky 3 KGEM trubka s hrdlem - DN 250/SN2 KGEM trubka s hrdlem - DN 300/SN2 KGEM trubka s hrdlem - DN 400/SN2 KGEM trubka s hrdlem - DN

Více

OBSAH. MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení na odtahové... 2 Obrázky... 3 Filtr na zachycení mastnoty... 4 Îárovka osvûtlení...

OBSAH. MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení na odtahové... 2 Obrázky... 3 Filtr na zachycení mastnoty... 4 Îárovka osvûtlení... V e s t a v n é s p o t ř e b i č e K u c h y ň s k é o d s a v a č e p a r C F T 1 6 1 N á v o d n a m o n t á ž,, p o u ž i t í a ú d r ž b u OBSAH MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení

Více

CENÍK TOPENÍ A SANITA 2014 ČESKÁ REPUBLIKA 850310 CZ. www.rehau.cz Platnost od 04. 2014 Technické změny vyhrazeny. Stavebnictví Automotive Průmysl

CENÍK TOPENÍ A SANITA 2014 ČESKÁ REPUBLIKA 850310 CZ. www.rehau.cz Platnost od 04. 2014 Technické změny vyhrazeny. Stavebnictví Automotive Průmysl CENÍK TOPENÍ A SANITA 2014 ČESKÁ REPUBLIKA 850310 CZ www.rehau.cz Platnost od 04. 2014 Technické změny vyhrazeny Stavebnictví Automotive Průmysl 9 RAUPIANO LIGHT ODHLUČNĚNÝ SYSTÉM VNITŘNÍ DOMOVNÍ KANALIZACE

Více

KAMENINOVÉ TROUBY CENÍK 2014-03-01

KAMENINOVÉ TROUBY CENÍK 2014-03-01 KAMENINOVÉ TROUBY CENÍK 2014-03-01 You can t beat quality STEINZEUG KERAMO, s.r.o. Tel.: 387 981 303 Fax: 387 981 487 E-mail: keramo@keramo-kamenina.cz www.keramo-kamenina.cz 2 KOMENTÁŘ Ceník 2014-03-01

Více

AURATON 30 AURATON TH-3

AURATON 30 AURATON TH-3 AURATON 30 AURATON TH-3 (s externím ãidlem 2,5 m) ELEKTRONICK TERMOSTAT NÁVOD K OBSLUZE Termostaty fiady AURATON 30 (TH-3) jsou urãeny pro teplotní kontrolu vytápûcího systému. Termostat má na v bûr ze

Více

MONTÁÎNÍ P EDPIS PPR. PLASTOV POTRUBNÍ SYSTÉM PRO VODU A VYTÁPùNÍ

MONTÁÎNÍ P EDPIS PPR. PLASTOV POTRUBNÍ SYSTÉM PRO VODU A VYTÁPùNÍ MONTÁÎNÍ P EDPIS PPR PLASTOV POTRUBNÍ SYSTÉM PRO VODU A VYTÁPùNÍ MONTÁÎNÍ P EDPIS PPR PLASTOV POTRUBNÍ SYSTÉM PRO VODU A VYTÁPùNÍ Obsah Strana I. PouÏití Systému Ekoplastik PPR 3 II. Garance 3 III. Základní

Více

Rekonstrukce administrativní budovy Olbrichova 15-1. etapa

Rekonstrukce administrativní budovy Olbrichova 15-1. etapa Rekonstrukce administrativní budovy Olbrichova 15-1. etapa Místo stavby : Opava, Olbrichova 15 Katastrální území : Opava - Předměstí Investor : Zemský archiv v Opavě Zodpovědný projektant : ing. arch.

Více

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu.

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca boxy 1 reca boxy Pofiádek musí b t. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca box optimalizuje pracovní procesy a zaji Èuje inteligentní

Více

Člen Asociace dodavatelů plastových potrubí

Člen Asociace dodavatelů plastových potrubí Člen Asociace dodavatelů plastových potrubí Infra systém - Tlakové systémy VODOVODNÍ SYSTÉM PVC...................................... strana 3 TRUBKY PRO VRTANÉ STUDNY... strana 3 VODOVODNÍ SYSTÉM PE.......................................

Více

STEEGMÜLLER KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES. tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že

STEEGMÜLLER KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES. tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že Překlad z němčiny do češtiny (výtah) STEEGMÜLLER CE KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES Výrobce: tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že stavební produkt: výrobního

Více

Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67

Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67 Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67 Klasika pro každou oblast použití: OBO B9/T Měkká membrána Rychlá práce: Mûkká membrána se bez jak chkoli speciálních nástrojû protlaãí a automaticky

Více

PROTIPOŽÁRNÍ A VODOTĚSNÉ KABELOVÉ PRŮCHODKY

PROTIPOŽÁRNÍ A VODOTĚSNÉ KABELOVÉ PRŮCHODKY 1 Jste si jisti, že je váš prostup správně nainstalován? Nesprávná instalace Bez barevného označení není možné zjistit, zda je instalace správná Nesprávná instalace Odlišně barevné půlky modulů upozorní

Více

Flexibilní modulární technika Instalaãní pfiístroje Modul 45

Flexibilní modulární technika Instalaãní pfiístroje Modul 45 Flexibilní modulární technika Instalaãní pfiístroje EGS modulární technika pro podparapetní kanály, přístrojové sloupy a podlahové systémy EGS Systémy instalaãních pfiístrojû Modulární technika pro každého

Více

FRÄNKISCHE. DrenáÏní a víceúãelové trubky

FRÄNKISCHE. DrenáÏní a víceúãelové trubky Drenážní systémy FRÄNKISCHE Odvodňování komunikací a podzemních staveb DrenáÏní a víceúãelové trubky Strabusil drenáïní trubka s vysokou pevností z PE-HD DN 100-400 DrenáÏní trubky Strabusil slouïí pfiedev

Více

Rev. E. Rev. D. Rev. C. Rev. B. Rev. A. Index: Datum: Změny: Vypracoval: Investor: 3187/2012. Revize: F.1.4.5-01

Rev. E. Rev. D. Rev. C. Rev. B. Rev. A. Index: Datum: Změny: Vypracoval: Investor: 3187/2012. Revize: F.1.4.5-01 ±0,000= 285,60 m n.m. Souřadnicový systém JTSK, výškový systém Bpv Rev. E Rev. D Rev. C Rev. B Rev. A Index: Datum: Změny: Vypracoval: Hlavní inženýr projektu: Zodp. projektant: Vypracoval: Ing. Olga VĚCHETOVÁ

Více

TOKOZ a. s., Santiniho 20/26, 591 02 Îìár nad Sázavou 2, âeská republika tel.: +420 566 802 111, fax: +420 566 802 102, e-mail: mbox@tokoz.

TOKOZ a. s., Santiniho 20/26, 591 02 Îìár nad Sázavou 2, âeská republika tel.: +420 566 802 111, fax: +420 566 802 102, e-mail: mbox@tokoz. TOKOZ a. s., Santiniho 20/26, 591 02 Îìár nad Sázavou 2, âeská republika tel.: +420 566 802 111, fax: +420 566 802 102, e-mail: mbox@tokoz.cz, www.tokoz.cz OS kování TOKOZ V pouïití pro dfievûná okna otevíravû

Více

Odtoky pro dřezy, výlevky a přístroje. CZ 3/15 Ceník 2015 Změny vyhrazeny. Odvodňovací technika

Odtoky pro dřezy, výlevky a přístroje. CZ 3/15 Ceník 2015 Změny vyhrazeny. Odvodňovací technika Odtoky pro, výlevky a přístroje CZ 3/ Ceník 20 Změny vyhrazeny. Odvodňovací technika Odtoky, zápachové uzávěry a příslušenství pro, výlevky a přístroje, podle DIN EN 274. Vysoce kvalitní technické vybavení

Více

Zpětné klapky s dvojitým diskem. Těleso z uhlíkové oceli a z nerez oceli Velikosti 50 až 300 mm (2 až 12") PN 20/třída 150 a PN 50/třída 300

Zpětné klapky s dvojitým diskem. Těleso z uhlíkové oceli a z nerez oceli Velikosti 50 až 300 mm (2 až 12) PN 20/třída 150 a PN 50/třída 300 Katalogový list 8485.1/3--64 Zpětné klapky MODEL 2000 Zpětné klapky s dvojitým diskem Těleso z uhlíkové oceli a z i i 50 až 300 mm (2 až 12") PN 20/třída 150 a PN 50/třída 300 Použití Průmyslové procesy,

Více

Za bezpeãnost se zaruãujeme sv m dobr m jménem

Za bezpeãnost se zaruãujeme sv m dobr m jménem BEZPEâNÉ P ÍSTROJE OD FIRMY MESSER Za bezpeãnost se zaruãujeme sv m dobr m jménem Filtr z nerezové oceli Plynov zpûtn ventil zabraàuje zpûtnému toku media Eurorychlo umoïàuje rychlé plynotûsné pfiipojení

Více

MĚĎ ODBORNÁ INSTALACE MĚDĚNÝCH TRUBEK. Sešit řešení. je to nejlepší pro rozvod vody, plynu a pro vytápěcí soustavy

MĚĎ ODBORNÁ INSTALACE MĚDĚNÝCH TRUBEK. Sešit řešení. je to nejlepší pro rozvod vody, plynu a pro vytápěcí soustavy MĚĎ je to nejlepší pro rozvod vody, plynu a pro vytápěcí soustavy ODBORNÁ INSTALACE MĚDĚNÝCH TRUBEK Sešit řešení Obsah 1. Základy 4 5 2. Dûlení a oh bání 6 9 3. ZpÛsoby spojování 10 13 4. Instalaãní techniky

Více

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele Grafick manuál znaãky Odkaz na zfiizovatele Obsah Úvod 1 Znaãka 2 Základní barevná varianta 2.1 Inverzní barevná varianta 2.2 âernobílá pozitivní varianta 2.3 âernobílá inverzní varianta 2.4 Grafická definice

Více

VSTUPNÍ PANELY PRO VENKOVNÍ JEDNOTKY AUDIO A VIDEO

VSTUPNÍ PANELY PRO VENKOVNÍ JEDNOTKY AUDIO A VIDEO Giotto 1266-1336 "Svatba v Káni galilejské" Scrovegnská kaple (Padova) VSTUPNÍ PANELY PRO VENKOVNÍ JEDNOTKY AUDIO A VIDEO ELVOX vytvofiil pro své domovní telefony a videotelefony série panelû, které jsou

Více

Ostatní pitola 6 a K 125

Ostatní pitola 6 a K 125 Ostatní Kapitola 6 125 Redukční příruba XR PN 10/16 pro redukce s krátkou stavební délkou XR-kusy šetří náklady, montáž je jednoduchá a časově úsporná. Materiál: tvárná litina podle ČSN EN 545 Standardní

Více

ACO Korusil drenážní systémy SN8

ACO Korusil drenážní systémy SN8 Drenážní systémy ACO Korusil drenážní systémy SN8 ACO Korusil SN8 - drenážní trubka s vysokou pevností z PE-HD Drenážní trubky Korusil slouží především k odvodnění komunikací, letišť, sportovišť a v případech,

Více

Vestavné spotfiebiãe V r a ná deska na zemní plyn a propan - butan PL 2238 X Návod na instalaci, pouïití a údrïbu

Vestavné spotfiebiãe V r a ná deska na zemní plyn a propan - butan PL 2238 X Návod na instalaci, pouïití a údrïbu Vestavné spotfiebiãe Varná deska na zemní plyn a propan - butan PL 2238 X Návod na instalaci, pouïití a údrïbu OBSAH Technické údaje... 1 Instalace... 2 - Pokyny pro techniky provádûjící instalaci...

Více

ACO Stavební prvky. ACO ShowerDrain E-line - Liniové žlaby. Návod k použití. 0153.33.08_V5.1 08/2011 edice Překlad z německého originálu.

ACO Stavební prvky. ACO ShowerDrain E-line - Liniové žlaby. Návod k použití. 0153.33.08_V5.1 08/2011 edice Překlad z německého originálu. Návod k použití ACO ShowerDrain E-line - Liniové žlaby 0..08_V. 08/0 edice Překlad z německého originálu Montáž u vstupu do sprchového koutu (žlab s horizontální přírubou) Montáž u stěny ve sprchovém koutu

Více

SPOLKOVÝ DŮM. K. Ú. Čechtice 618888, parc. číslo 146/16 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE. STAVEBNÍK: Městys Čechtice Nám. Dr. Tyrše 56 257 65 Čechtice

SPOLKOVÝ DŮM. K. Ú. Čechtice 618888, parc. číslo 146/16 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE. STAVEBNÍK: Městys Čechtice Nám. Dr. Tyrše 56 257 65 Čechtice ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE SPOLKOVÝ DŮM K. Ú. Čechtice 618888, parc. číslo 146/16 STAVEBNÍK: Městys Čechtice Nám. Dr. Tyrše 56 257 65 Čechtice ZPRACOVATEL DOKUMENTACE: Ing. arch. Jolana Fritschová,

Více

Základní vlastnosti. cementotřískových desek CETRIS. Základní vlastnosti 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8

Základní vlastnosti. cementotřískových desek CETRIS. Základní vlastnosti 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 cementotřískových desek CETRIS Lineární roztažnost Zátěžové tabulky Tepelně technické vlastnosti Zvukově izolační vlastnosti Parapropustnost Požární vlastnosti Odolnost desky vůči blokovému výboji vysokého

Více

ROKA-TOP STARÁME SE O VA E POHODLÍ

ROKA-TOP STARÁME SE O VA E POHODLÍ ROKA-TOP STARÁME SE O VA E POHODLÍ KOMPLETNù Z JEDNÉ RUKY Déle jak deset let je na trhu osvûdãená roletová schránka ROKA THERM. Né vïdy je moïnost vyhovût pfiání a zakomponovat pfiekladové schránky do

Více

Montované stěny fermacell 1 S 32

Montované stěny fermacell 1 S 32 Montované stěny fermacell 1 S 32 požární odolnost : EI 90 DP1 )* Popis Nenosné dvojité konstrukce stěn s protipožární odolností, splňující vysoké požadavky útlumu zvuku. Oblast uplatnění těchto nenosných

Více

Ročník: 1. Mgr. Jan Zmátlík Zpracováno dne: 18.9.2012

Ročník: 1. Mgr. Jan Zmátlík Zpracováno dne: 18.9.2012 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_ZMAJA_VODARENSTVI_12 Název materiálu: Příslušenství a potrubí vnitřní kanalizace Tematická oblast: Vodárenství 1. ročník instalatér Anotace: Prezentace popisuje příslušenství

Více

Jsme dynamicky se rozvíjej

Jsme dynamicky se rozvíjej Výstavba, montáž a servis všech druhů kanalizací montáže čerpadel a čerpacích systémů čerpací jímky tlakové kanalizace čerpací jímky podtlakové kanalizace montáže potrubních rozvodů vodovodů z litiny i

Více

TRZ 12-2. Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28. Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61

TRZ 12-2. Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28. Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61 OSW Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28 Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61 Obsah Technické údaje: 1 Údaje o regulátoru 9 2 Instalace 10 3 Obsluha 11 Bezpeãnostní

Více

KATALOG ODKOUŘENÍ pro plynové kotle

KATALOG ODKOUŘENÍ pro plynové kotle KATALOG ODKOUŘENÍ pro plynové kotle CHAFFOTEAUX plynové kotle TALIA / TALIA SYSTEM SERELIA NIAGARA C plynové kondenzační kotle TALIA GREEN / TALIA GREEN SYSTÉM TALIA GREEN HP SERELIA GREEN NIAGARA C GREEN

Více

kapitola 5 - lisovací tvarovky FRABOPRESS C-STEEL pro topné systémy

kapitola 5 - lisovací tvarovky FRABOPRESS C-STEEL pro topné systémy kapitola 5 - lisovací tvarovky FRABOPRESS C-STEEL pro topné systémy 5 2010 FRABOPRESS C-STEEL tvarovky z uhlíkové oceli FRABOPRESS C-STEEL je systém složený z trubek a lisovacích tvarovek z uhlíkové oceli,

Více

Potrubí z tvárné litiny kanalizace Potrubie z tvárnej liatiny kanalizácia

Potrubí z tvárné litiny kanalizace Potrubie z tvárnej liatiny kanalizácia Potrubí z tvárné litiny kanalizace Potrubie z tvárnej liatiny kanalizácia odolné spoje proti prorůstání kořenů dlouhá životnost odolné vysokému dopravnímu zatížení ucelený program tvarovek vhodné pro gravitační

Více

Znaãka, barvy a písmo

Znaãka, barvy a písmo Znaãka, barvy a písmo kliknûte zde nápovûda pouïitím tlaãítek se pohybujte v pfiíslu né sekci jednotlivá loga najdete uloïena na CDromu znaãky âeského TELECOMU z manuálu lze tisknout, je v ak tfieba pfiihlédnout

Více

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1 Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 2 Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 3 Klid, pohoda a odpoãinek - samozfiejmost

Více

Spalinové systémy SERIO

Spalinové systémy SERIO spalinové systémy Spalinové systémy SERIO Katalog výrobků www.serio.cz příklady řešení spalinových cest komínové sady kusový sortiment ZÁRUČNÍ DOBA ZÁRUČNÍ DOBA ZÁRUČNÍ DOBA ZÁRUČNÍ DOBA ZÁRUČNÍ DOBA www.serio.cz

Více

TECHNICKÉ PODKLADY pro projektanty

TECHNICKÉ PODKLADY pro projektanty TECHNICKÉ PODKLADY pro projektanty Díl 4, ãást k V poãet systémû na udrïování tlaku Expanzní nádoby pro topné, chladící a solární systémy Technická kniha Návrh podle âsn V poãet tlakové expanzní nádoby

Více

ZOO Praha Restaurace AFRIKA. Seznam příloh

ZOO Praha Restaurace AFRIKA. Seznam příloh ZOO Praha Restaurace AFRIKA S.O.01 3.4. Zdravotně technické instalace Seznam příloh 1. Technická zpráva 2. Situace 3. Kanalizace 1. NP 4. Kanalizace střecha 5. Splašková kanalizace hlavní řezy 6. Tuková

Více

ÚSPORY ENERGIÍ V PANELOVÝCH DOMECH ŘÍJEN 2004

ÚSPORY ENERGIÍ V PANELOVÝCH DOMECH ŘÍJEN 2004 ÚSPORY ENERGIÍ V PANELOVÝCH DOMECH ŘÍJEN 2004 Obsah 1. Úvod do problému 2. Historie panelové v stavby 3. Souãasn technick stav panelov ch domû 4. Energetická nároãnost panelové stavby 5. Specifikace soudob

Více

Úvodní list. Prezentace pro interaktivní tabuli, pro projekci pomůcka pro výklad

Úvodní list. Prezentace pro interaktivní tabuli, pro projekci pomůcka pro výklad Úvodní list Název školy Integrovaná střední škola stavební, České Budějovice, Nerudova 59 Číslo šablony/ číslo sady 32/07 Poř. číslo v sadě 19 Jméno autora Období vytvoření materiálu Název souboru Zařazení

Více

Prostupové tvarovky pro hladké potrubí (např. KG/HT systém)

Prostupové tvarovky pro hladké potrubí (např. KG/HT systém) Prostupové tvarovky pro hladké potrubí (např. KG/HT systém) Tvarovka Typ B Tvarovka pro bílou vanu - vodonepropustný beton, svislé konstrukce, KG/HT systém. Tvarovka Typ B s tlakovou odolností proti vodě

Více

Úvod. iroká kála pfiíslu enství zahrnuje:

Úvod. iroká kála pfiíslu enství zahrnuje: Úvod Existuje celá fiada uïivatelû mobilních radiostanic. KaÏd má své specifické potfieby, poïadavky a pracuje v rûzn ch podmínkách. Spoleãnost Motorola dodává kompletní fie ení a nabízí irok v bûr mikrofonû,

Více

Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista

Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista Návrhy skladeb plochých střech Úvod Návrhy skladeb,řešení Nepochůzná střecha Občasně pochůzná střecha

Více

Platon. Membrány pro vodorovné venkovní konstrukce

Platon. Membrány pro vodorovné venkovní konstrukce Systém Platon Membrány pro vodorovné venkovní konstrukce Balkóny a terasy Ztracené bednûní tûrkové stfiechy Parkovi tû na stfiechách Zelené stfiechy Chodníky Umûlé trávníky Suché a zdravé domy e ení pro

Více

S KERAMICKÝM OBVODOVÝM PLÁŠ

S KERAMICKÝM OBVODOVÝM PLÁŠ KOMÍNOV NOVÉ SYSTÉMY S KERAMICKÝM OBVODOVÝM PLÁŠ ÁŠTĚM 1 ROZDĚLEN LENÍ CIKO KOMÍNŮ CIKO CIKO TEC CIKO GAS 2 URČEN ENÍ SYSTÉMU SYSTÉM JE CERTIFIKOVÁN PRO ODVOD SPALIN OD SPOTŘEBIČŮ NA VŠECHNY DRUHY PALIV

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ Zákazník 6 HP 1 Trnovanská 1299/čž 415 01 Teplice ROZDĚLOVNÍK Číslo projektu Číslo dokumentu List Rev. BP2340112 ZT.01 1 z 8 0 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ název akce: investor: ÚPRAVA

Více

REHAU AWAŠACHTA PP DN 600 BEZEPEČNOST PRO CELÉ GENERACE. Stavebnictví Automotive Průmysl

REHAU AWAŠACHTA PP DN 600 BEZEPEČNOST PRO CELÉ GENERACE. Stavebnictví Automotive Průmysl REHAU AWAŠACHTA PP DN 600 BEZEPEČNOST PRO CELÉ GENERACE Platný od ledna 2010 296050/6 - technické změny vyhrazeny www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl OBSAH REHAU AWAŠACHTA PP DN 600 Strana AWAŠACHTA

Více

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

Informace o výrobku č. 4 / 2013. Instalace

Informace o výrobku č. 4 / 2013. Instalace Informace o výrobku č. 4 / 2013 HLnovinka HL905 / HL905.0 Podomítkový přivzdušňovací ventil HL905 HL905.0 Instalace Seite 1 von 6 Evropská norma ČSN EN 12380 uvádí požadavky na kanalizační přivzdušňovací

Více

OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE

OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE 4. roãník mezinárodního odborného veletrhu BAZÉNY, SAUNY, SOLÁRIA & WELLNESS PraÏsk veletrïní areál LetÀany 8. 11. bfiezna 2007 1. Informace pro vystavovatele

Více

ACO systém. ACO systém. ACO systémová řešení Dopravní infrastruktura a inïen rské sítû

ACO systém. ACO systém. ACO systémová řešení Dopravní infrastruktura a inïen rské sítû ACO systém ACO systém ACO systémová řešení Dopravní infrastruktura a inïen rské sítû LINIOVÉ ODVOD OVACÍ SYSTÉMY PRO NEJ IR Í POUÎITÍ Liniové odvodnûní dle âsn EN 1433, vhodné: pro všechny typy zpevněných

Více

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení STROPNÍ KERAMICKÉ PANELY POD - Stropní panely určené pro stropní a střešní ploché konstrukce, uložené na zdivo, průvlaky nebo do přírub ocelových

Více

Kontakt: Ing.Václav Mlnářík, Otevřená 25, 641 00 Brno, fax. 546 21 73 84, mobil: 732 58 44 89, e-mail: info@polycarbonate.cz

Kontakt: Ing.Václav Mlnářík, Otevřená 25, 641 00 Brno, fax. 546 21 73 84, mobil: 732 58 44 89, e-mail: info@polycarbonate.cz MULTICLEARTM je řada vysoce kvalitních etrudovaných dutinkových polycarbonátových desek. Výrobní zařízení řady MULTICLEAR má tu nejnovější techologii vybudovu se zaměřením na vysokou kvalitu výroby a pružné

Více

NOBASIL PTN PTN. www.knaufinsulation.cz. Deska z minerální vlny

NOBASIL PTN PTN. www.knaufinsulation.cz. Deska z minerální vlny Deska z minerální vlny NOBASIL PTN MW-EN 13162-T6-DS(TH)-CP5-SD20-WS-WL(P) MW-EN 13162-T6-DS(TH)-CP5-SD15-WS-WL(P) MW-EN 13162-T6-DS(TH)-CP5-SD10-WS-WL(P) EC certifikáty shody Reg.-Nr.: K1-0751-CPD-146.0-01-01/07

Více

AURATON 2016. PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A ODPOROVOU ZÁTùÎÍ 16 A PROG NÁVOD K OBSLUZE

AURATON 2016. PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A ODPOROVOU ZÁTùÎÍ 16 A PROG NÁVOD K OBSLUZE AURATON 2016 PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A ODPOROVOU ZÁTùÎÍ 16 A 1 08 45 3 PROG C NÁVOD K OBSLUZE OBSAH 1. Instalace.................................. 4 2. V bûr vhodného umístûní

Více

URSA XPS. Smûrnice pro zpracování

URSA XPS. Smûrnice pro zpracování URSA XPS Smûrnice pro zpracování URSA XPS platné od srpna 2010 02 Obsah 1 V eobecnû 3 1.1 Popis 3 1.2 Vlastnosti 3 1.3 Dohled a certifikace 3 1.4 Skladování a stav pfied montáïí 3 1.5 Chemické chování

Více

Snadno dostupn Pevn do ruky

Snadno dostupn Pevn do ruky S TA R R O B U S T N Í V E S T R A N N H O Á K NOVINKA Snadno dostupn Pevn do ruky S nov mi ventily. Pro velká prûtoková mnoïství. Snadno obsluhovatelné. Pro svafiování, nahfiívání, tepelné dûlení Ventily

Více

Výkaz výměr stavebního objektu

Výkaz výměr stavebního objektu Výkaz výměr stavebního objektu JKSO: 80130 MÍSTO STAVBY: ČÍSLO STAVBY: ČÍSLO OBJEKTU: NÁZEV STAVBY: NÁZEV OBJEKTU: Gymnázium Litoměřická 726, Praha 9 Rekonstrukce ležatých rozvodů vody pavilon B - Stavební

Více

REHAU AWAŠACHTA PP DN 400/315

REHAU AWAŠACHTA PP DN 400/315 REHAU AWAŠACHTA PP D 400/315 BEZEPEČOST PRO CELÉ GEERACE Platný od ledna 2010 296050/6 - technické změny vyhrazeny www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl OBSAH REHAU AWAŠACHTA D 400/315 Strana AWAŠACHTA

Více

SPECIFIKACE. Další upřesňující údaje (umístění, rázy či jiné negativní a nestandardní vlivy, požadavky na dokumentaci apod.):

SPECIFIKACE. Další upřesňující údaje (umístění, rázy či jiné negativní a nestandardní vlivy, požadavky na dokumentaci apod.): Česká republika Česká republika POPTÁVKOVÝ FORMULÁŘ pro kompenzátory kovové Jmenovitá světlost (DN): Max. provozní tlak (bar): Zkušební tlak (bar): Protékající medium: Maximální stavební délka (pokud je

Více

OMEGA termoãlánkové sondy

OMEGA termoãlánkové sondy ZPRAVODAJ#99-3 OMEGA termoãlánkové sondy h o l é t e r m o ã l á n k y i z o l o v a n é t e r m o ã l á n k y p l á È o v é s k o n e k t o r e m dvojité termoãlánky p l á È o v é s p fi í v o d n í m

Více

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD CZ CZ Hra pro: 2-4 hráãe Délka hry: 45 minut Hra obsahuje: 1 herní plán 101 písmeno ze silného kartonu 4 plastové stojánky 32 záznamové tabulky 1 látkov sáãek 1 návod

Více

IZOLAâNÍ PRAXE 1. VLASTNOSTI EPS Pûnov polystyren pro tepelnou a zvukovou izolaci. 1.1 Úvod. s jistotou izolovat

IZOLAâNÍ PRAXE 1. VLASTNOSTI EPS Pûnov polystyren pro tepelnou a zvukovou izolaci. 1.1 Úvod. s jistotou izolovat IZOLAâNÍ PRAXE 1. Související vybrané právní a jiné pfiedpisy. VLASTNOSTI EPS Pûnov polystyren pro tepelnou a zvukovou izolaci Zákon ã. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním fiádu (stavební zákon),

Více

vnitřní a venkovní kanalizace Jmenovitý průměr v mm Popis výrobku Mj Účto sk. Cena bez DPH

vnitřní a venkovní kanalizace Jmenovitý průměr v mm Popis výrobku Mj Účto sk. Cena bez DPH Zpětné klapky a základní tělesa Dvojitá zpětná klapka s jištěním Staufix z plastu Dvě klapky, které se samočinně uzavírají, jedna slouží i jako ručně uzavíratelný nouzový uzávěr. Není vhodná pro odpadní

Více

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře.

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře. - 1 - OBSAH 1. ÚVOD... 2 1.1 Účel objektu... 2 1.2 Funkční náplň... 2 1.3 Kapacitní údaje... 2 1.4 Architektonické, materiálové a dispoziční řešení... 2 1.5 Bezbariérové užívání stavby... 2 1.6 Celkové

Více

Návod k pouïití. Humidoru. ZKes 453

Návod k pouïití. Humidoru. ZKes 453 Návod k pouïití Humidoru ZKes 453 Mnohokrát dûkujeme za va i dûvûru Gratulujeme Vám ke koupi tohoto humidoru. Koupí tohoto produktu, kter se vyznaãuje tím, Ïe se snadno obsluhuje, je naprosto spolehliv

Více

Fe AKU TV 300 400 600 750 850 1000 1200 1350 1650 2000

Fe AKU TV 300 400 600 750 850 1000 1200 1350 1650 2000 Odvzdušnění nádrže Výstup TUV (teplé užitkové vody) Plastový kryt TUV z oceli 1.4404 Ochranný vnější obal Vstup topné vody do nádrže Teploměr 0-120 C Ocelová nádrž Max. provozní tlak: 0,6MPa Propojovací

Více

KANALIZAČNÍ POTRUBÍ POLO-ECO PLUS PREMIUM 12 POLO-ECO PLUS PREMIUM 10. POLO-ECO PLUS RW

KANALIZAČNÍ POTRUBÍ POLO-ECO PLUS PREMIUM 12 POLO-ECO PLUS PREMIUM 10. POLO-ECO PLUS RW TECHNICKÉ INFORMACE KANALIZAČNÍ POLO-ECO PLUS PREMIUM 12 POLO-ECO PLUS PREMIUM 10. POLO-ECO PLUS RW POTRUBNÍ SYSTÉMY OBSAH Všeobecné 1.1 Přednosti trubek POLO-ECO plus PREMIUM 12/10... 5 1.2 POLO-EHP

Více

4.190,- Lima... 2.990,- Sofia... novinka

4.190,- Lima... 2.990,- Sofia... novinka 2015 KVALITNÍ MATRACE ZA SKVùLÉ CENY Sedmizónová sendviãová matrace s volbou dvojí tuhosti. Stfied jádra matrace je zpevnûn pojen m polyuretanem. Nosné vrstvy jsou tvofieny kvalitními elastick mi pûnami,

Více

Další obrázky a příklady k instalaci rozvodů centrálního vysávání

Další obrázky a příklady k instalaci rozvodů centrálního vysávání Další obrázky a příklady k instalaci rozvodů centrálního vysávání obrázek č. 12 obrázek č. 13 obrázek č. 14 obrázek č. 15 obrázek č. 16 Obrázek 12 - osazení montážní desky v příčce Obrázek 13 - osazení

Více

Systémy izolačního plynu rozváděčů ZX Návod pro montáž, obsluhu a údržbu BA 427/08

Systémy izolačního plynu rozváděčů ZX Návod pro montáž, obsluhu a údržbu BA 427/08 ZX Systémy izolačního plynu rozváděčů ZX Návod pro montáž, obsluhu a údržbu BA 427/08 Va e bezpeãnost má pfiednost vïdy! Proto uvádíme tato doporučení na začátku tohoto návodu: Instalujte spínací pfiístroje

Více

Průtokoměry SITRANS F

Průtokoměry SITRANS F Přehled Konstrukce Souprava SONOKIT obsahuje všechny nezbytné součásti pro vytvoření ultrazvukového průtokoměru na existující potrubí v závislosti na výběru při objednání: Papíry k obalení potrubí pro

Více

Dfievûná konstrukãní plovoucí podlaha s izolaãní vrstvou

Dfievûná konstrukãní plovoucí podlaha s izolaãní vrstvou Dfievûná konstrukãní plovoucí podlaha s izolaãní vrstvou Obsah TiráÏ Technická koncepce a zpracování Ing. Ladislav KubÛ M.T. A., spol. s r. o. Pod Pekárnami 7, Praha 9 Vydání âerven 2008 Vydavatel M.T.A.,

Více

INFORMACE PRO PACIENTY

INFORMACE PRO PACIENTY INFORMACE PRO PACIENTY Technologie prizpusobená ˇ pacientovi technologie od Artrotické zmûny Pfiesné fiezací bloãky Technologie Visionaire Optimálnû usazen implantát O spoleãnosti Smith&Nephew je celosvûtovû

Více

Jsme dynamicky se rozvíjej

Jsme dynamicky se rozvíjej Výstavba, montáž a servis všech druhů kanalizací montáže čerpadel a čerpacích systémů čerpací jímky tlakové kanalizace čerpací jímky podtlakové kanalizace montáže potrubních rozvodů vodovodů z litiny i

Více

Komplexní řešení pro silovou a datovou infrastrukturu zítřka OBO BETTERMANN a Reichle & De-Massari

Komplexní řešení pro silovou a datovou infrastrukturu zítřka OBO BETTERMANN a Reichle & De-Massari Komplexní řešení pro silovou a datovou infrastrukturu zítřka OBO BETTERMANN a Reichle & De-Massari Spolupráce s přidanou hodnotou pro silovou a datovou technickou infrastrukturu EGS systémy instalaãních

Více

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky GlobalFloor. Cofrastra 4 Statické tabulky Cofrastra 4. Statické tabulky Cofrastra 4 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Tloušťka stropní desky až cm Použití Profilovaný plech Cofrastra 4 je určen pro

Více

Stříška 100 KM 0049/98. Stříška 100 KM 0049/98 - s přírubou. Stříška 100 KM 0049/98 - bez ochranného pletiva

Stříška 100 KM 0049/98. Stříška 100 KM 0049/98 - s přírubou. Stříška 100 KM 0049/98 - bez ochranného pletiva KATALOGOVÝ LIST KM 0049/98b PROTIDEŠŤOVÉ STŘÍŠKY Vydání: 8/07 S OCHRANNÝM PLETIVEM Strana: 1 Stran: 2 Protidešťové stříšky s ochranným pozinkovaným pletivem (dále jen stříšky) se používají pro přívod i

Více

Portoforte 170. Montážní návod

Portoforte 170. Montážní návod Portoforte 170 Montážní návod Stav 03/2012 Montážní návod přístřešku pro - Portoforte 170 Hlavní rozměry: Na vyobrazených nákresech vidíte všechny hlavní rozměry přístřešku. Kromě toho jsou zde nakresleny

Více

Kulový kohout závitový pro plyn - COMET. Kulový kohout závitový pro plyn - COMET. Kulový kohout závitový pro plyn - COMET

Kulový kohout závitový pro plyn - COMET. Kulový kohout závitový pro plyn - COMET. Kulový kohout závitový pro plyn - COMET PLYN art. 0911 Pracovní medium: plyny I., II. nebo III. třídy Provedení závitů: ČSN ISO 7-1 Rp 3/8 - Rp 2 ČSN EN 331 ruční - páka Kulový kohout závitový pro plyn - COMET 0911 DN 10 3/8 24 140,- 0911 DN

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10 Úvod... 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011... 13 1 Oblasti, kter ch se t ká novela zákona o DPH... 19 2 Zmûny zákona o DPH spoãívající ve

Více

CENÍK OD 1. 3. 2013. Dejte Vaší stavbě zelenou

CENÍK OD 1. 3. 2013. Dejte Vaší stavbě zelenou CENÍK OD 1. 3. 2013 Dejte Vaší stavbě zelenou Tvárnice Tvárnice s kapsou, perem a drážkou (P3 550) objem [m 3 /ks] za m 3 za ks za m 3 za ks za m 2 za m 2 [ks/m 2 ] [ks/paleta] paleta [m 3 ] tvárnic [kg/ks]

Více

Izolovaný komínový systém BokraSLIM

Izolovaný komínový systém BokraSLIM Izolovaný komínový systém BokraSLIM Horní kónické vyústění SLIM Krycí deska (střešní přechod) SLIM Krycí deska (střešní přechod) SLIM+ PDM SLIM Strana 4 Proti dešťová manžeta SLIM Roura SLIM 0,25 / 0,5

Více

Ocelové okapy Isola. Pevností a provedením vhodné do extrémních klimatick ch podmínek! Suché a zdravé domy

Ocelové okapy Isola. Pevností a provedením vhodné do extrémních klimatick ch podmínek! Suché a zdravé domy Ocelové okapy Isola Pevností a provedením vhodné do extrémních klimatick ch podmínek! Suché a zdravé domy Ocelové okapy Isola Ocelí proti vûtru a rozmarûm poãasí âtyfii roãní období V irokém rozmezí ãasto

Více

Kabelové lávky. z hliníkové slitiny. Výrobce: Elektroservis Paskov s.r.o. Zahradní 762 739 21 Paskov ČR

Kabelové lávky. z hliníkové slitiny. Výrobce: Elektroservis Paskov s.r.o. Zahradní 762 739 21 Paskov ČR Kabelové lávky z hliníkové slitiny Výrobce: Elektroservis Paskov s.r.o. Zahradní 762 739 21 Paskov ČR Obsah: stránka Použití...3 Grafy zatížení...4 Dovolené zatížení...5 Hodnoty průhybu... 6 7 Kabelová

Více

Building the future TM ANHYFLOW ANHYFLOW. Anhydritový litý potěr. ... efektivní řešení podlah

Building the future TM ANHYFLOW ANHYFLOW. Anhydritový litý potěr. ... efektivní řešení podlah Building the future TM Anhydritový litý potěr... efektivní řešení podlah Tekutá směs na bázi síranu vápenatého se samonivelačním účinkem. Vyráběna a dodávána v pevnostních třídách AE20, AE25 a AE30 (pevnost

Více

...VAŠE STAVBA, NÁŠ MATERIÁL STAVEBNÍ KOMPONENTY. Sendvičové kompozitní panely DEBOND

...VAŠE STAVBA, NÁŠ MATERIÁL STAVEBNÍ KOMPONENTY. Sendvičové kompozitní panely DEBOND ...VAŠE STAVBA, NÁŠ MATERIÁL STAVEBNÍ KOMPONENTY Sendvičové kompozitní panely DEBOND Síla AL (mm) Síla desky (mm) Šířka desky (mm) Délka desky (mm) Rozměry desek 0,12 2 1220 3000 0,21 3 1500 3050 0,3 0,5

Více

DUALTEC (technický manuál pro potrubí s ochranným pláštěm)

DUALTEC (technický manuál pro potrubí s ochranným pláštěm) DUALTEC (technický manuál pro potrubí s ochranným pláštěm) V současné době se soustředíme na výrobu potrubních systémů s ochranným pláštěm v dimenzích 32 450mm při SDR 11 a 17, resp. 17,6 u plynu (viz

Více

SPIRÁLNÍ ČERPADLA SUPERNOVA

SPIRÁLNÍ ČERPADLA SUPERNOVA SPIRÁLNÍ ČERPADLA SUPERNOVA KONSTRUKCE Horizontální odstředivá jednostupňová spirální čerpadla na ložiskové konzole s axiálním vstupem a radiálním výstupem, s připojovacími rozměry dle DIN 24255 / EN 733,

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. 01 - Vytápění. Cena s DPH v CZK 0,00. Cena bez DPH. Stavba: Objekt: KSO: IČ: DIČ: Projektant: DIČ: Poznámka: 0,00 0,00 0,00 0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU. 01 - Vytápění. Cena s DPH v CZK 0,00. Cena bez DPH. Stavba: Objekt: KSO: IČ: DIČ: Projektant: DIČ: Poznámka: 0,00 0,00 0,00 0,00 KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Objekt: 01 - Vytápění KSO: Místo: Zadavatel: Uchazeč: Projektant: Datum: IČ: DIČ: IČ: DIČ: IČ: DIČ: Poznámka: Cena bez DPH DPH základní 21,00% ze snížená 15,00% ze Cena s DPH

Více

CENÍK SLUŽEB 2014. Technologická kázeň (prostoj vozidla) hod* 1.200Kč Technologické zabezpečení provozu kanalizace hod 1.200Kč

CENÍK SLUŽEB 2014. Technologická kázeň (prostoj vozidla) hod* 1.200Kč Technologické zabezpečení provozu kanalizace hod 1.200Kč ČIŠTĚNÍ VENKOVNÍ KANALIZACE Kombinovaný vůz TATRA 815-11CAS HYDOMAX (vakuokompresor EUROPE1630m 3 /hod,hydročistič SPEK 200 bar/222 l) DN 300-1200,znečištění 30 100 % hod* Cena Kč/MJ 2.100Kč (čištění,

Více

1. identifikační údaje... 2 2. úvod... 3 3. přehled výchozích podkladů... 3 4. technické řešení... 3 5. popis stavby... 4. 5.1.1. Trasa...

1. identifikační údaje... 2 2. úvod... 3 3. přehled výchozích podkladů... 3 4. technické řešení... 3 5. popis stavby... 4. 5.1.1. Trasa... OBSAH: 1. identifikační údaje... 2 2. úvod... 3 3. přehled výchozích podkladů... 3 4. technické řešení... 3 5. popis stavby... 4 5.1.1. Trasa... 4 5.1.2. Materiál... 5 5.1.3. Uložení... 6 5.1.4. Odbočky...

Více

Systémy pro instalace trubek

Systémy pro instalace trubek Systémy pro instalace trubek S univerzálními prvky ke kompletním fie ením Systém rozvodû pitné vody Systém napojení topného tûlesa Trubka systému Roth Alu-Laserpex... optimální pro kaïdou oblast pouïití

Více

Supercoil kritéria kvality, která byste mûli srovnat

Supercoil kritéria kvality, která byste mûli srovnat Supercoil kritéria kvality, která byste mûli srovnat únik koufie v nosné skfiíàce je pfii pouïití tûsnûní redukován na0% D i =i/2 Leckaeraten 0% systém Stöbich- Supercoil nabízí koufiové zástûny aï do

Více

REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA

REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA Řešení s tepelnými čerpadly pro jednoduchou nástěnnou montáž Série RVT-ARCTIC 1-2014 Kvalita se systémem REMKO DODAVATEL SYSTÉMŮ ORIENTOVANÝ NA ZÁKAZNÍKY PO

Více

Návod k montáži. Logamax plus. Kaskádová jednotka GB162-65/80/100. Pro odbornou firmu. Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ

Návod k montáži. Logamax plus. Kaskádová jednotka GB162-65/80/100. Pro odbornou firmu. Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ Návod k montáži Kaskádová jednotka 7214 6000-000.1TD Logamax plus GB162-65/80/100 Pro odbornou firmu Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ Konstrukční uspořádání Konstrukční uspořádání 9

Více

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití * Obsah uveden v tomto návodu nemusí pfiesnû souhlasit s va ím telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na va em poskytovali sluïeb. SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití ELECTRONICS World

Více