- Kanalizační systémy z PVC KG/SN4, KOMO/SN8 a šachty (systémy hladkých trubek a tvarovek o průměrech DN )

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "- Kanalizační systémy z PVC KG/SN4, KOMO/SN8 a šachty (systémy hladkých trubek a tvarovek o průměrech DN 100-600)"

Transkript

1 Prodejní sortiment DYKA: - HT (PP) odpadní systém ( trubky a tvarovky o průměru DN ) - Kanalizační systémy z PVC KG/SN4, KOMO/SN8 a šachty (systémy hladkých trubek a tvarovek o průměrech DN ) - PVC odpadní systém (trubky a tvarovky o průměru DN ) - PVC trubky a tvarovky PN 6,3 16 (DN pro běžné tlakovodní systémy spojované lepením. Dále pro tlakové a podtlakové kanalizace DN spojované s pryžovým těsněním) - PVC tlakový systém vodovodní EN a DIN norma (trubky a tvarovky o průměru DN ) pro rozvody pitné vody PN 10 a PN PE potrubí (polyetylen typu 80 a 100) pro tlakové rozvody pitné vody. - Drenážní odvodňovací potrubí PE/PP nebo PVC flexibilní drenáž DN VACURAIN podtlakový systém pro odvodnění plochých střech. Lepený systém z modifikovaného PVC.

2

3 Firma DYKA je v znamn evropsk v robce plastového potrubí, spojovacích prvkû a tvarovek pro vodovody, kanalizace, vnitfiní odpady a prûmyslové tlakové systémy z PVC, PP a PE. Spoleãnost byla zaloïena jiï v roce 1954 Albertem van Dijkem, kter sehrál hlavní roli v rozvoji plastov ch materiálû v Holandsku. Jeho vynález tvarovka z jednoho kusu byla svûtová novinka. Od roku 1987 je DYKA souãástí divize v roby plastov ch potrubních systémû nadnárodní spoleãnosti LVM patfiící do skupiny Tessenderlo Group. V rámci této skupiny má spoleãnost DYKA v robní závody v Nizozemí, Belgii, Francii a Polsku, které jsou certifikovány dle ISO 9001.

4 Obsah 1. Oblast platnosti 2 2. Materiál Fyzikálnû-chemické a mechanické vlastnosti PP 3. Oblast použití 3 4. Označení a popis výrobků 3 5. Doprava a skladování Navrhování a montáž HT potrubí Fixace HT potrubí 6.2. Spojování 6.3. Dodateãná montáï odboãky 7. Katalog výrobků HT trubky 7.2. HT tvarovky a pfiíslu enství 1

5 1. Oblast platnosti Tyto technické informace platí pro pouïití, spojování a montáï trubek a tvarovek z PP (dále ozn. HT odpadní systém), spojovan ch spoji s pryïov m tûsnûním, urãen ch pro beztlakov odvod odpadních vod spla kov ch a de Èov ch z objektû do kanalizaãních pfiípojek (systémy vnitfiní kanalizace odolávající teplotû aï do 95 C). HT trubky a tvarovky odpovídají normû EN , pro oblast pouïití B uvnitfi budov. Systém byl certifikován v Institutu pro testování a certifikaci AO 224 a v souladu se zákonem ã. 22/1997 Sb. o technick ch poïadavcích na v robky bylo vydané Prohlá ení o shodû. 2. Materiál Trubky a tvarovky jsou vyrobeny z polypropylenu (PP). Materiál obsahuje barviva a stabilizátory proti UV záfiení a tepelné degradaci. Polypropylen je patn vodiã tepla a je elektricky vodiv. Je to v ak materiál, kter má velmi dobré hydraulické vlastnosti (jeho hladk povrch zaruãuje minimální tvorbu usazenin). Pfii hofiení na vzduchu vzniká pouze CO 2 a vodní pára. PP je plnû recyklovateln materiál, jeho pfiedpokládaná Ïivotnost je minimálnû 50 let pfii zachování normálních podmínek Fyzikálně-chemické a mechanické vlastnosti PP Veliãina Zku ební metoda Hodnota Jednotka Hustota ISO ,9 g/m 3 Index toku taveniny (MFR) 230 C; 2,16 kg ISO ,0 g/10 min Mechanické vlastnosti Mez pevnosti v ohybu ISO MPa Mez pevnosti v tahu ISO MPa E modul ASTM D MPa HouÏevnatost Charpy (23 C) ISO kj/m 2 Tvrdost Shore D ISO Tepelné vlastnosti Odolnost vûãi teplotû dle Vicata 10 N (VST/A) ISO 306/A 147 C 50 N (VST/B) ISO 306/B 68 C Tvarová stálost za tepla (1,8 MPa) HTD/A ISO 75/A 50 C (0,45 MPa) HTD/B ISO 75/B 85 C Tepelná vodivost DIN ,2 W/K.m Tfiída hofilavosti dle âsn C3 2

6 3. Oblast použití Systém HT odpadního potrubí s hrdlov mi spoji se pouïívá v ude tam, kde je vyïadována vysoká tepelná, chemická, mechanická a poïární odolnost potrubních dílû. Vzhledem k houïevnatosti materiálu i pfii nízk ch teplotách, snadné montáïi a vysoké kvalitû spojû se hodí zejména pro aplikace v domácnostech (studená a teplá odpadní voda z praãek, myãek nádobí), v odpadních systémech prûmyslov ch objektû (chemické provozy, laboratofie, v robní provozy), v hotelích, restauracích a kuchyních. HT systém lze pouïít i ke spojování s jin mi materiály (odpadní PVC - novodur, KG kanalizaãním systémem apod.). Není vhodn pro pokládku do zemû. Dopravované kapaliny: - vût ina bûïn ch chemikálií, jako jsou vodné roztoky neoxidujících kyselin (kromû silnû oxidujících kyselin jako HNO 3 apod.) - vodné roztoky zásad, glykolû, alkoholû, aldehydû, peroxidû, prûmyslové odpadní vody - rozsah ph roztokû 2 12 Tfieba v ak podotknout, Ïe se zvy ující se teplotou okolí nebo média tato odolnost klesá. Nelze dopravovat: - slouãeniny na bázi benzínu - kapaliny s obsahem volného chlóru - kapaliny s trvalou teplotou nad 100 C. Podrobnûji tabulka chemické odolnosti. 4. Označení a popis výrobků V robní a dodavatelsk program DYKA zahrnuje hladké potrubí v délkách 150, 250, 500, 1000, 1500, 2000, 3000 mm od prûmûru mm a tlou Èkách stûn 1,8 3,9 mm. Trubky a tvarovky jsou dodávany standardnû v edé barvû, prûmûr 32 mm v barvû bílé. HT potrubí je oznaãováno takto: firma norma EN 1451-B svûtlost (DN/OD) rozmûr x tlou Èka stûny S20 PP datum v roby v robní kód HT tvarovky jsou oznaãovány takto: firma PP B S20 typ/úhel norma BRL 449, ATG 1803 schvalovací loga logo recyklace (ã. 5) EN 1451 S20 typ/úhel 5. Doprava a skladování Trubky a tvarovky jsou dodávány jiï s vloïen m tûsnicím krouïkem. Bûhem dopravy je nutno volnû loïené trubky zajistit proti posunutí. Pfii vykládce nesmûjí b t z loïné plochy házeny, vykládají se buì ruãnû nebo pomocí manipulaãní techniky. 3

7 Trubky musí leïet na podkladu celou svou délkou, aby nedocházelo k prûhybûm. Podkládají se pfiíãn mi trámky ve vzdálenosti max. 50 cm od sebe. V ka vrstvy HT trubek (kromû skladování v paletách) by nemûla pfiesáhnout 1,5 m. Pfii krátkodobém skladování na volné plo e by pod trubkami nemûly b t ostré pfiedmûty. Skladovací doba je za standardních podmínek 2 roky. PP trubky je nutno chránit pfied dlouhodob mi úãinky pfiímého sluneãního záfiení nebo pfied zdroji tepla. Po kozené ãásti trubek je nutno pfied pouïitím vyfiíznout. DÛleÏitá je také ochrana hrdel pfied po kozením a zneãi tûním oleji a tuky, které mohou naleptávat pryïová tûsnûní. Mráz pfii skladování v robkûm HT nevadí. Pfii teplotách okolo minus 10 C se v ak v raznû sniïuje elasticita tûsnicích krouïkû a zvy uje se kfiehkost materiálu. V tûchto podmínkách je proto nutné zabránit siln m nárazûm. 6. Navrhování a montáž HT potrubí Údaje o dimenzování a navrhování vnitfiní kanalizace obsahuje norma âsn a âsn EN PoÏadavky na HT systémy jsou uvedeny v âsn ISO 7671 Polypropylenové trubky a tvarovky pro kanalizaãní systémy uvnitfi budov Fixace HT potrubí Vzhledem k vlastnostem plastû také u PP dochází pfii zmûnách teplot k délkov m dilatacím. V echny prvky systému vnitfiní kanalizace musí b t spojeny se stavební konstrukcí v pevn ch bodech, k tomu se pouïívají rûzné fixaãní prvky. Není povoleno pouïívat otevfien ch objímek nebo hákû, objímka musí obepínat trubku (tvarovku) po celém obvodû. Fixaãní body mohou b t volné G (s kluznou gumou) nebo pevné F (viz obr. 1). Obr. 1 Pro svislá vedení se pouïívají pevná uchycení a to v místû pod hrdlem (u spodní odboãky v patfie), aby zachycovala hmotnost celé stoupaãky. Dal í úseky vedení pak upevàujeme ve voln ch (kluzn ch) objímkách, aby mohlo docházet k délkov m dilatacím trubek a nevznikalo v nich napûtí. 4

8 Vzdálenost fixaãních bodû Vzdálenosti pevn ch bodû Dopor. vzdálenost Maximální vzdálenost (mm) (mm) (násobek DN) Pro vodorovné vedení 10 x DN Pro svislé vedení 15 x DN Jako pevn bod by mûla b t (pod hrdlem) upevnûna kaïdá skupina tvarovek. Vodorovná vedení se fixují ve voln ch objímkách s ochranou proti po kození trubek. Mohou b t vedena i celou svou délkou v podpûfie (kor tku), zvlá tû pro vedení kapalin o vy í teplotû. Zavû ení potrubí pod stropem Pokládka potrubí pod stropem mûïe b t za urãit ch okolností kvûli dodrïení sklonu problematická. Toto platí obzvlá tû na velk ch stavbách, kde jsou sdruïovány napfi. celé fiady pfiipojovacího potrubí, jeï dokáïí zabrat pomûrnû iroké pásmo pod stropem. Pro tyto pfiípady doporuãujeme pfii roubovat k páskovému Ïelezu objímky jako pevné body pro dodrïení nezbytné dilatace. Takto fixované potrubí v podélném smûru mûïe b t upevnûno ke stropu jen s mal m poãtem zavû ení. (viz obr. 1) PrÛchody potrubí podlahou (stropem) Pokud prochází odpadní potrubí stropní a podlahovou konstrukcí, je nutné ho chránit stropní vloïkou, ochrannou trubkou nebo obalením tepelnû izolujícími materiály. Je nutné zváïit pouïití protipoïárních a protihlukov ch manïet. V prûchodu nemá b t hrdlo. (viz obr. 2) Obr. 2 Vedení trubek ve zdi HT potrubí je moïno uloïit jak na omítku, tak i pod ni. Pokud má b t provedena pokládka potrubí bez moïnosti dilatace, je nutné, aby dráïky ve zdi byly dostateãnû iroké a hluboké, protoïe trubky a tvarovky musí b t pfied omítnutím zdi nejprve obaleny pruïn m materiálem jako napfi. lepenkou, minerální nebo ãediãovou vlnou. Hrdlové spoje se kryjí napfi. izolepou. Vrstva omítky má b t minimálnû 2 cm. (viz obr. 3) lepenka beton Obr. 3 podlaha 5

9 Vedení potrubí v betonu Pfii obetonování se trubky fixují proti posunutí, konce trubek se musí uzavfiít (napfi. zátkami) a mezery v hrdlov ch spojích utûsnit lepicí páskou tak, aby tam neproniklo cementové mléko. Vrstva betonu má b t minimálnû 1,5 cm. (viz obr. 3) Zvuková izolace Hladina hluku, zpûsobená prûchodem média instalovan m potrubím, by nemûla pfiesahovat 35 db (A), proto je tfieba zohlednit v echna pfiipojení k jednotliv m domovním zafiízením. achty a instalaãní dráïky omítnûte min. dvoucentimetrovou vrstvou omítky na nosn podklad (napfi. rabicové pletivo). Mezi trubkou a nosn m podkladem nesmûjí vznikat zvukové mosty, proto je tfieba trubky a tvarovky obalit skelnou nebo minerální vlnou. PoÏární ochrana Odpadní PP trubky a tvarovky jsou zafiazeny podle EN a stávající âsn do skupiny lehce hofilav ch materiálû (tfiída C3). Pro zaji tûní poïární odolnosti a zabránûní pfienosu ohnû je nutné potrubí opatfiit obloïením z nehofilav ch materiálû jako je napfi. minerální omítka (min. 15 mm) nebo jin m srovnateln m materiálem. HT trubky se rovnûï nesmí vést spoleãnû s jin mi materiály. Nejspolehlivûj ím opatfiením je pouïití protipoïárních manïet Promastop A, namontovan ch na potrubí v blízkosti prûchodu Spojování Spojování dvou trubek Pfied spojením trubek se zkontroluje hrdlo s pryïov m tûsnûním, pfiípadné neãistoty (písek, kamínky, bahno...) je nutno odstranit. Trubky s po kozen m hrdlem nebo hladk m koncem není dovoleno pouïít (spoj nebude tûsn ). ezy na zkracovan ch trubkách musí b t kolmé, otfiepy je nutno odstranit. (viz obr. 4 DYKA) Obr. 4 6

10 Správnû upraven hladk konec trubky má mít zkosení v úhlu 15, které lze provést jemnozubou ra plí nebo pilníkem, pfiípadnû fiezaãem trubek (viz obr. 5). Hloubka zkosení musí b t minimálnû do poloviny tlou Èky stûny. Obr. 5 Zkosen konec trubky a vnitfiní stranu tûsnûní potfieme vazelínou a trubku zasuneme do hrdla na doraz. Je dobré si pfiedem oznaãit hloubku zasunutí na trubce napfi. fixem. (viz obr. 6) Obr. 6 Potom trubku povytáhneme o cca 3 mm/1 m délky trubky (nejménû v ak o 1 cm u 2 m trubky), aby mohla v hrdle dilatovat pfii zmûnû teploty média. Dva hladké konce trubek bez hrdel lze spojit spojkou HTMM nebo pfiesuvkou HTU. Trubky del í neï 2 m je vhodné spojovat pomocí prodlouïeného hrdla HTL, ve kterém mohou snadno dilatovat. (viz obr. 7) POZOR! Materiál PP nelze lepit! Obr. 7 Spojování trubky s tvarovkou nebo spojování dvou tvarovek Dvû tvarovky zasouváme do sebe na doraz, není potfieba je z hrdla povytahovat. Tvarovky je zakázáno zkracovat! 7

11 MontáÏ ãisticího kusu HTRE UmisÈuje se v nejniï ím podlaïí budovy, v místech nebezpeãí ucpávání tras (kolena, spojení více potrubních tras apod.). Fixuje se na obou koncích jako pevn bod. Pro ãi tûní potrubí musí v jeho okolí b t dostateãn manipulaãní prostor. Orientaãní spotfieba vazelíny (v g na 10 spojû) DN spotfieba (g) Spojování PP s jin mi materiály co s ãím PP > litina oznaãení vyobrazení popis montáïe GA-set tûsnûní - GA-set tûsnûní nasadit na NEZKOSENOU hranu PP trubky nejdfiíve o-krouïek, pak profil. tûsnûní - litinové hrdlo NAMAZAT - PP trubku zasunout do litinového hrdla na doraz litina > PP HTUG + GA-set - GA-set tûsnûní nasadit na hranu litinové trubky nejdfiíve o-krouïek, pak profil. tûsnûní - HTUG pfiechodku NAMAZAT a nasadit na litinovou trubku - PP hrdlo trubky nasunout na HTUG pfiechodku na doraz PP > kovové trubky HTS + HTGM - do pfiechodu HTS vloïit tûsnûní HTGM - HTS vsadit do hrdla odboãky HTEA - do HTS nasadit kovové potrubí PP > kovové trubky HTSW (HTDSW) + HTGM - do sifonového kolena HTSW (HTDSW) vloïit tûsnûní HTGM - HTSW (HTDSW) vsadit do hrdla kolena HTB - do HTSW (HTDSW) nasadit kovové potrubí 8

12 6.3. Dodatečná montáž odbočky Je moïná buì pomocí pfiesuvek HTU nebo prodlouïen ch hrdel HTL: - pfii pouïití dvou pfiesuvn ch spojek HTU a odboãky HTEA (obr. 8) ze stávajícího potrubí vyfiízneme díl, odpovídající délce odboãky + 2x d trubky. Na jeden konec trubky nasadíme odboãku, na druh konec jednu z pfiesuvek, vyfiíznutou trubku zkrátíme na potfiebnou délku a propojíme ji pomocí druhé pfiesuvky. Konce trubek zkosíme. Obr. 8 - pfii pouïití jedné pfiesuvné spojky HTU a odboãky HTEA ze stávajícího potrubí vyfiízneme díl, odpovídající délce odboãky + 1/5 x d trubky. Na jeden konec trubky nasadíme odboãku, na druh konec pfiesuvku a propojíme ji s hladk m koncem odboãky. Konce trubek zkosíme. - pfii pouïití dlouhého hrdla HTL, pfiesuvky HTU a odboãky HTEA (obr. 9) ze stávajícího potrubí vyfiízneme díl, odpovídající délce odboãky + hloubce prodlouïeného hrdla HTL. Na jeden konec trubky nasadíme aï na doraz dlouhé hrdlo s nasazenou odboãkou, na druh konec nasadíme pfiesuvku, v e propojíme sesunutím dlouhého hrdla. Konce trubek zkosíme. Obr. 9 9

13 7. Katalog výrobků Kóty a zkratky DN jmenovitá svûtlost h celková délka d vnûj í prûmûr Z 1, Z 2, Z 3 stavební rozmûry D nejvût í vnûj í prûmûr hrdla s tlou Èka stûny tvarovky t délka hrdla kg/ks kusová hmotnost L stavební délka α úhel 7.1. HT trubky DN d s t D ,8 45, ,8 52, ,8 51, ,9 60, ,7 67, ,1 70, ,9 80,00 80 HTEM trubka s hrdlem DN 32 (bílá barva) v r. ãíslo délka mm kg/ks , , , , , ,343 HTEM trubka s hrdlem DN 40 (šedá barva) v r. ãíslo délka mm kg/ks , , , , , , ,645 10

14 HTEM trubka s hrdlem DN 50 v r. ãíslo délka mm kg/ks , , , , , , ,805 HTEM trubka s hrdlem DN 70 v r. ãíslo délka mm kg/ks , , , , , , ,286 HTEM trubka s hrdlem DN 100 v r. ãíslo délka mm kg/ks , , , , , , ,721 HTEM trubka s hrdlem DN 125 v r. ãíslo délka mm kg/ks , , , , , ,490 HTEM trubka s hrdlem DN 150 v r. ãíslo délka mm kg/ks , , , , , ,030 11

15 7.2. HT tvarovky a příslušenství HTMM nátrubek spojka v r. ãíslo DN h L kg/ks , , , , , , ,490 HTU přesuvná spojka v r. ãíslo DN h kg/ks , , , , , , ,475 HTL prodloužené hrdlo v r. ãíslo DN h t kg/ks , , , , ,320 HTM zátka do hrdla v r. ãíslo DN h kg/ks , , , , , , ,175 12

16 HTB koleno 1hrdlové v r. ãíslo DN Z 1 L 1 Z 2 L 2 kg/ks α = ,0 48, , ,0 48, , ,0 49, , ,0 53, , ,5 64, , ,0 69, , ,0 79, ,450 v r. ãíslo DN Z 1 L 1 Z 2 L 2 kg/ks α = ,0 46, , ,0 48, , ,0 49, , ,0 53, , ,5 64, , ,0 69, , ,0 79, ,490 v r. ãíslo DN Z 1 L 1 Z 2 L 2 kg/ks α = ,0 46, , ,0 48, , ,0 49, , ,0 53, , ,5 64, , ,0 66, , ,0 79, ,545 v r. ãíslo DN Z 1 L 1 Z 2 L 2 kg/ks α = ,0 53, , ,0 51, , ,0 49, , ,0 54, , ,5 64, , ,0 69, ,300 13

17 v r. ãíslo DN Z 1 L 1 Z 2 L 2 kg/ks α = ,0 46, , ,0 48, , ,0 49, , ,0 53, , ,5 64, , ,0 66, , ,0 79, ,625 HTEA odbočka 2hrdlová v r. ãíslo DN/DN 2 Z 1 Z 2 Z 3 L kg/ks α = x 32 4, , x 40 16, , x 40 12, , x 50 19, , x 40-3, , x 50 4, , x 70 22, , x 40-29, , x 50-22, , x 70-2, , x , , x , , x , , x 110 1, , x , , x , ,235 14

18 v r. ãíslo DN/DN 2 Z 1 Z 2 Z 3 L kg/ks α = x 32 16, , x 40 16, , x 40 14, , x 50 17, , x 40 9, , x 50 14, , x 70 28, , x 40 3, , x 50 4, , x 70 22, , x , , x , , x , , x , , x , , x , ,252 v r. ãíslo DN/DN 2 Z 1 Z 2 Z 3 L kg/ks α = 90 (* T-kus s nábûhem) x 32-2, , x 40* 37, , x 40* 3, , x 50* 47, , x 40* 3, , x 50* 47, , x 70* 53, , x 40* 34, , x 50* 38, , x 70* 53, , x , , x 100* 55, , x 100* 115, , x , , x , , x , , x , ,260 15

19 HTDA dvojitá odbočka v r. ãíslo DN/DN 2 Z 1 Z 2 Z 3 L kg/ks α = x 50 x , x 70 x , x 50 x , x 70 x , x 100 x ,430 v r. ãíslo DN/DN 2 Z 1 Z 2 Z 3 L kg/ks α = x 100 x ,430 HTED rohová dvojodbočka v r. ãíslo DN/DN 2 /DN 3 Z 1 Z 2 Z 3 Z 4 L kg/ks α = x 100 x ,440 HTEP rohová paneláková odbočka v r. ãíslo DN DN 2 DN 3 L kg/ks α = P , L ,560 v r. ãíslo DN DN 2 DN 3 L kg/ks α = P , L ,550 16

20 HTRE čisticí kus 1hrdlový se šroubovým uzávěrem v r. ãíslo DN Z 1 Z 2 L kg/ks , , ,800 HTRE čisticí kus 1hrdlový s náběhem se šroubovým uzávěrem v r. ãíslo DN Z 1 Z 2 L kg/ks , , , ,663 HTRK redukce krátká excentrická v r. ãíslo DN/DN 2 L 1 L 2 h kg/ks x , x , x , x , x , x , x , x ,089 HTR redukce dlouhá excentrická v r. ãíslo DN Z 1 L 1 kg/ks x 100 0, x , x ,336 17

21 Vazelína v r. ãíslo obsah (kg) , , , ,000 HTS připojovací kus na hladké konce kovových trubek v r. ãíslo DN D 1 L h kg/ks x , x ,060 HTSW sifonové koleno 90 (včetně pryžové manžety) v r. ãíslo DN/DN 1 Z 1 L 1 L 2 L kg/ks x , x , x , x ,060 HTDSW sifonové koleno dvojité 90 (včetně pryžové manžety) v r. ãíslo DN/DN 1 Z 1 L 1 L 2 L kg/ks x 50 x ,090 18

22 HTGM pryžový nákružek pro HTS, HTSW a HTDSW v r. ãíslo DN/DN 1 D 1 D 2 L kg/ks x x 32 0, x x x 40 0, x x 50 0, x x 50 0,020 HTUG přechod na litinové potrubí v r. ãíslo DN D 1 L h kg/ks , , ,195 GA-SET těsnění pro HTUG v r. ãíslo DN D 3 D 4 H D 5 D 6 kg/ks , , ,070 19

23 20

24 21

25 22 Poznámky:

26 Poznámky: 23

27 KDE NÁS NAJDETE Sídlo firmy: DYKA s. r. o. Unhošťská 505, Velká Dobrá, CZ Tel.: GSM: Fax: Pobočka Ostrava: Těšínská 222, Šenov u Ostravy, CZ Tel.: GSM: Fax: Pobočka Brno: ZD Vojkovice, Holasice 75, Rajhrad, CZ Tel.: GSM: Fax:

28 POUŽITÍ HT SYSTÉMU V PRAXI Pro bližší informace kontaktujte prosím naše obchodní oddělení. 25

Katalog výrobků. HT odpadní systém

Katalog výrobků. HT odpadní systém Katalog výrobků HT odpadní systém OBSAH 1) Trubky 2 HTGL trubka bez hrdla HTEM trubka s hrdlem - DN 40 HTEM trubka s hrdlem - DN 50 HTEM trubka s hrdlem - DN 70 HTEM trubka s hrdlem - DN 100 HTEM trubka

Více

Společnost DYKA s. r. o. se sídlem v České republice je součástí DYKA Group patřící mezi přední výrobce a odborníky na plastové potrubní systémy v

Společnost DYKA s. r. o. se sídlem v České republice je součástí DYKA Group patřící mezi přední výrobce a odborníky na plastové potrubní systémy v Společnost DYKA s. r. o. se sídlem v České republice je součástí DYKA Group patřící mezi přední výrobce a odborníky na plastové potrubní systémy v Evropě. Od roku 1987 je DYKA součástí divize výroby plastových

Více

Geberit Silent-PP Obsah. Obsah

Geberit Silent-PP Obsah. Obsah geberit silent.12_pp 4.12.2012 14:17 Stránka 1 Obsah Obsah 1. Popis systému........................................................ 2 1.1 Sortiment.......................................................

Více

HT ODPADNÍ SYSTÉM. Ceník platný od , ceny bez DPH

HT ODPADNÍ SYSTÉM. Ceník platný od , ceny bez DPH TRUBKY HT ODPADNÍ SYSTÉM skupina 51 Trubky s nástrčným hrdlem délka DN DN DN DN DN DN 1 Obj. č. HT.../... Kč/ks 21 18 22 30 52 191 1 balení ks 60 20 20 10 8 6 Cena v Kč / kus. Kč/ks 25 24 27 35 59 119

Více

PP-R. PP-R Katalog výrobků

PP-R.  PP-R Katalog výrobků PP-R www.dyka.cz PP-R Katalog výrobků Obsah INFORMACE O POTRUBNÍM SYSTÉMU...4 TABULKY POTRUBÍ...5 TABULKY KOLEN...6 TABULKY KOLEN A T-KUSŮ...7 TABULKY T-KUSŮ A ZÁSLEPEK...8 TABULKY REDUKCÍ A NÁTRUBKŮ...9

Více

HT ODPADNÍ SYSTÉM. Trubky HT odpadní systém. skupina 51 RABAT= 0 % skupina 52. Tvarovky HT odpadní systém RABAT= 0 %

HT ODPADNÍ SYSTÉM. Trubky HT odpadní systém. skupina 51 RABAT= 0 % skupina 52. Tvarovky HT odpadní systém RABAT= 0 % Platnost od 01.02.1 Trubky HT odpadní systém skupina 51 RABAT= 0 % Trubky s nástrčným hrdlem délka DN DN DN DN DN DN 1 DN 1 1 0 0 0 22 2 77 29 5 23 2 5 37 7 72 2 5 15 7 5 1 17 275 375 1 23 37 0 7 7 0 0

Více

HT odpadní systémy z polypropylenu

HT odpadní systémy z polypropylenu Entsorgung durch: INTERSEROH RECYCING Vertrags-Nr. 31469 HT odpadní systémy z polypropylenu MAE IN ITAY www.genovabohemia.cz 05/2014 ceník v CZK uvedené ceny jsou bez PH (21%) ceník CZK HTEM HT trubky

Více

Ceník 03-2015 IN-HOUSE SYSTÉMY

Ceník 03-2015 IN-HOUSE SYSTÉMY Ceník 03-2015 IN-HOUSE SYSTÉMY Ceník platný od 15.03.2015 Ceny jsou uvedeny bez DPH Aktuální verzi ceníku naleznete na webových stránkách. www.pipelife.cz Systém HT VNITŘNÍ ODPADY skupina 51 Trubky HT032/0150

Více

CENÍK PLATNOST OD: 1. 5. 2014 AKTUALIZOVANÉ VYDÁNÍ VERZE: 6/2014. www.kanalizacezplastu.cz

CENÍK PLATNOST OD: 1. 5. 2014 AKTUALIZOVANÉ VYDÁNÍ VERZE: 6/2014. www.kanalizacezplastu.cz CENÍK PLATNOST OD: 1. 5. 2014 AKTUALIZOVANÉ VYDÁNÍ VERZE: 6/2014 www.kanalizacezplastu.cz PRVKY VNITŘNÍ PLASTOVÉ KANALIZACE: HT-Systém PLUS Odpadní trubky a tvarovky z polypropylenu, navrhované podle speciálních

Více

Člen Asociace dodavatelů plastových potrubí

Člen Asociace dodavatelů plastových potrubí Člen Asociace dodavatelů plastových potrubí INDOOR system - Odpadní systémy HT a STILLA HT ODPADNÍ SYSTÉM........................................... strana 4-9 TICHÝ ODPADNÍ SYSTÉM STILLA.................................

Více

Kanalizační systémy. Katalog výrobků

Kanalizační systémy. Katalog výrobků Kanalizační systémy Katalog výrobků KG systém SN2 a SN4 OBSAH 1) Trubky 3 KGEM trubka s hrdlem - DN 250/SN2 KGEM trubka s hrdlem - DN 300/SN2 KGEM trubka s hrdlem - DN 400/SN2 KGEM trubka s hrdlem - DN

Více

ULTRA SOLID PP. dle ČSN EN 1852

ULTRA SOLID PP. dle ČSN EN 1852 ULTRA SOLID PP Kanalizační potrubí z PP s robustní plnostěnnou konstrukcí vyráběné dle ČSN EN 1852 Environment is our challenge velmi vysoká kruhová tuhost v rozsahu SN 8 - SN 16 plnostěnná konstrukce

Více

PLASTOVÉ POTRUBNÍ SYSTÉMY. Vydání srpen 2009. www.dyka.cz

PLASTOVÉ POTRUBNÍ SYSTÉMY. Vydání srpen 2009. www.dyka.cz PEVEFOR Trubky a filtrační trubky PVC pro studny Vydání srpen 2009 www.dyka.cz Technická příručka PEVEFOR Obsah strana PVC potrubí PEVEFOR pro vystrojení studní a jímání vody.....................................................

Více

VODOROVNÉ KONSTRUKCE. DUAL SEAL - vodotûsná membrána Instalaãní pfiíruãka. Oddíl C. www.zenit.cz

VODOROVNÉ KONSTRUKCE. DUAL SEAL - vodotûsná membrána Instalaãní pfiíruãka. Oddíl C. www.zenit.cz DUAL SEAL - vodotûsná membrána Instalaãní pfiíruãka VODOROVNÉ KONSTRUKCE Oddíl C V robce: TREMCO INCORPORATED 2600 Paramount Drive, Spearfish, SD 57783, USA V hradní zastoupení pro âr a SR: ZENIT spol.

Více

Co je dobré vûdût pfii zateplování podkroví

Co je dobré vûdût pfii zateplování podkroví Co je dobré vûdût pfii zateplování podkroví Jaká bude pouïita podstfie ní difúzní (paropropustná) fólie Jaké vlastnosti má pouïitá tepelná izolace Jaká a jak bude namontována parozábrana (fólie pod vnitfiním

Více

ISO 9001. Gebr. Ostendorf - OSMA, zpracování plastů s.r.o. Komorovice 1, 396 01 Humpolec, Česká republika www.kanalizacezplastu.cz

ISO 9001. Gebr. Ostendorf - OSMA, zpracování plastů s.r.o. Komorovice 1, 396 01 Humpolec, Česká republika www.kanalizacezplastu.cz ISO 9001 C e n í k Platnost od: 1. 6. 2010 Gebr. Ostendorf - OSMA, zpracování plastů s.r.o. Komorovice 1, 396 01 Humpolec, Česká republika www.kanalizacezplastu.cz Člen Asociace dodavatelů plastových potrubí

Více

je nov, elegantní a praktick systém z PVC pro jednoduchou instalaci potrubí klimatizaãních a chladicích okruhû. Canalsplit

je nov, elegantní a praktick systém z PVC pro jednoduchou instalaci potrubí klimatizaãních a chladicích okruhû. Canalsplit Kanály analsplit je nov, elegantní a praktick systém z PV pro jednoduchou instalaci potrubí klimatizaãních a chladicích okruhû. analsplit se lehce montuje pomocí vrutû a hmoïdinek. Trubky jsou uchyceny

Více

CENÍK PRODUKTŮ PLATNOST OD: 1. 3. 2015. www.kanalizacezplastu.cz

CENÍK PRODUKTŮ PLATNOST OD: 1. 3. 2015. www.kanalizacezplastu.cz CENÍK PRODUKTŮ PLATNOST OD: 1. 3. 2015 www.kanalizacezplastu.cz PRVKY VNITŘNÍ PLASTOVÉ KANALIZACE: HT-Systém PLUS Odpadní trubky a tvarovky z polypropylenu, navrhované podle speciálních potřeb a požadavků

Více

Únor 2014. Wavin SiTech. Katalog výrobků Technický manuál

Únor 2014. Wavin SiTech. Katalog výrobků Technický manuál Únor 2014 Technický manuál Odhlučněný systém vnitřní kanalizace Obsah Obsah Obecná charakteristika systému........ 4 Technické parametry................ 5 Montážní předpis................... 6....................

Více

STROPNÍ, ST E NÍ KONSTRUKCE/ODVODNùNÍ

STROPNÍ, ST E NÍ KONSTRUKCE/ODVODNùNÍ DUAL SEAL - vodotûsná membrána Instalaãní pfiíruãka STROPNÍ, ST E NÍ KONSTRUKCE/ODVODNùNÍ Oddíl D Dovozce: TECONS, spol. s r.o., Ovesná 4, 109 00 Praha 10 - Horní Mûcholupy, tel.: +420 271 961 514, tel./fax:

Více

01-P1. Pfiíslu enství. Modul: Odkoufiení pro turbo kotle. Sekce: Koaxiální systém Ø 60/100 mm

01-P1. Pfiíslu enství. Modul: Odkoufiení pro turbo kotle. Sekce: Koaxiální systém Ø 60/100 mm ekce: Vodorovné odkoufiení skrz obvodovou stûnu (trubka v trubce), ø 60/00 mm vislé odkoufiení skrz stfiechu (trubka v trubce), ø 60/00 mm Odkoufiení do LA komínû (trubka v trubce), ø 60/00 mm Typ odkoufiení

Více

www.dyka.cz HT ODPADNÍ SYSTÉM

www.dyka.cz HT ODPADNÍ SYSTÉM HT www.dyka.cz HT ODPADNÍ SYSTÉM Obsah PLATNOST...3 MATERIÁL...3 OBLAST POUŽITÍ...3 SCHVÁLENÍ VÝROBKŮ...4 VLASTNOSTI PP...4 OZNAČENÍ VÝROBKŮ A NORMY...5 NORMY...5 HLUK V ODPADNÍCH SYSTÉMECH...6 NAVRHOVÁNÍ

Více

tato trubka vám zajistí klidný spánek www.rehau.cz

tato trubka vám zajistí klidný spánek www.rehau.cz tato trubka vám zajistí klidný spánek raupiano PLUS - PRÉMIOVÁ PROTIHLUKOVÁ OCHRANA PRO VÁŠ DOMOV www.rehau.cz výrobek: RAUPIANO PLUS Prémiová protihluková ochrana pro velké objekty RAUPIANO PLUS je systém

Více

IN-HOUSE IN-HOUSE. vnitřní odpadní systém

IN-HOUSE IN-HOUSE. vnitřní odpadní systém IN-HOUSE IN-HOUSE HT vnitřní odpadní systém IN-HOUSE HT ODPADNí systém Obsah 1. Základní údaje o systému 4 1.1. Rozsah použití HT systému Pipelife 4 1.2. Konstrukce a popis trubek 4 1.3. Materiálové vlastnosti

Více

inženýřské sítě Inženýrské sítě

inženýřské sítě Inženýrské sítě 114 Inženýrské sítě PIPELIFE - Kanalizační trubky z PVC... 116-120 GLYNWED - Vnitřní odpadní plastové trubní systémy z PP...121-128 ACO - odvodňovací žlaby...130-133 ACO - drenážní trubní systémy plastové...134

Více

Vysokopólová konektorová spojení dle DIN 46352

Vysokopólová konektorová spojení dle DIN 46352 Vysokopólová konektorová spojení dle DIN 46352 Konstrukãní provedení pouïití ve strojírenství, fiídící a spínací technice spolehlivé propojovací komponenty pro silové a fiídící kabely robustní hliníkov

Více

Elegantní fie ení dispozic interiéru - snadno a rychle. OMEGA 100 Montované přestavitelné příčky

Elegantní fie ení dispozic interiéru - snadno a rychle. OMEGA 100 Montované přestavitelné příčky Elegantní fie ení dispozic interiéru - snadno a rychle OMEGA 100 Montované přestavitelné příčky Montované pfiíãky FORM-A-ROOM, typ Omega 100 Montované pfiestavitelné pfiíãky FORM-A-ROOM vyrábí firma LIKO-S

Více

DrenáÏní technika. V robní sortiment 327.300/17

DrenáÏní technika. V robní sortiment 327.300/17 DrenáÏní technika V robní sortiment 327.300/17 platnost od 1. 1. 2003 V tomto katalogu naleznete v e, co potfiebujete pro oddrenáïování pfiebyteãné prûsakové a spodní vody. Program RAUDREN se pouïívá rovnûï

Více

Pájen v mûník tepla, XB

Pájen v mûník tepla, XB Pájen v mûník tepla, XB Popis / aplikace XB je deskov v mûník tepla pájen natvrdo, vyvinut k pouïití v systémech dálkového vytápûní (tedy pro klimatizaci, vytápûní nebo ohfiev teplé uïitkové vody) Pájené

Více

RAUPIANO PLUS ODHLUČNĚNÝ SYSTÉM VNITŘNÍ DOMOVNÍ KANALIZACE CENÍK 2016 RAUPIANO PLUS

RAUPIANO PLUS ODHLUČNĚNÝ SYSTÉM VNITŘNÍ DOMOVNÍ KANALIZACE CENÍK 2016 RAUPIANO PLUS RAUPIANO PLUS ODHLUČNĚNÝ SYSTÉM VNITŘNÍ DOMOVNÍ KANALIZACE CENÍK 2016 RAUPIANO PLUS OBSAH 9.1...... Odhlučněný systém domovní kanalizace RAUPIANO Plus...9.3 9.2...... Odpadní trubky RAUPIANO Plus...9.4

Více

1. HT ODPADNÍ SYSTÉM Z POLYPROPYLÉNU

1. HT ODPADNÍ SYSTÉM Z POLYPROPYLÉNU HT ODPADNÍ SYSTÉM strana 1/12 1. HT ODPADNÍ SYSTÉM Z POLYPROPYLÉNU Charakteristika: Pod pojmem HT odpadní systém rozumíme soubor výrobků pro vnitřní kanalizaci, které odpovídají současným technickým nárokům,

Více

OBO ve dvojité sadě GEK-K Rapid 45 a GEK-K s vrchním dílem 80 mm

OBO ve dvojité sadě GEK-K Rapid 45 a GEK-K s vrchním dílem 80 mm OBO ve dvojité sadě Rapid 45 a s vrchním dílem 80 mm Top modely OBO LFS Systémy ukládání vedení Jednoduše více místa Rapid 45 Vysokou míru flexibility poskytuje kanál pro vestavbu pfiístrojû Rapid 45,

Více

Wavin SiTech+ Odhlučněný systém vnitřní kanalizace

Wavin SiTech+ Odhlučněný systém vnitřní kanalizace Kanalizační systémy KATALOG VÝROBKŮ Wavin SiTech+ Odhlučněný systém vnitřní kanalizace www.wavin.cz SiTech+ Katalog výrobků 1 Obsah Výhody systému 3 Charakteristika a vlastnosti systému 4 Technické údaje

Více

MontáÏní návod. Systém. Modr Platon. Podlahy. Suché a zdravé domy

MontáÏní návod. Systém. Modr Platon. Podlahy. Suché a zdravé domy MontáÏní návod Systém Modr Platon Podlahy Suché a zdravé domy A 0 7 B 7 0 7 9 C 8 8 D 50 mm E F G 0 mm 7 2 5 J K 8 L 2 2 M 4 5 H I N 4 4 5 DoplÀky systému Modr platon do podlah Hydroizolaãní membrána se

Více

ovládací pulty IP55 pulty Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

ovládací pulty IP55 pulty Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com). pulty vnûj í rozmûry poãet pulty bez konzoly pulty s konzolou dvefií ocelov plech RAL 32 nerezové provedení ocelov plech v h pevná zadní odnímatelná pevná zadní RAL 32 stûna zadní stûna stûna 1000 600

Více

A C O D R A I N ACO DRAIN

A C O D R A I N ACO DRAIN A C O D R A I N ACO DRAIN ACO DRAIN N 100 K odvodňovací systémy s aretací Quicklock ACO DRAIN N 100 K je univerzální generace liniového odvodňovacího systému. Díky kvalitě, možnosti zatížení od A 15 až

Více

NYY-J/-O. Silov kabel 0,6/1 kv, testovan dle VDE. Konstrukce. Technická data. PouÏití

NYY-J/-O. Silov kabel 0,6/1 kv, testovan dle VDE. Konstrukce. Technická data. PouÏití NYY-J/-O Silov kabel 0,6/1 kv, testovan dle VDE - Mûdûné plné nebo lanûné jádro dle DIN VDE 0295 tfi. 1 nebo 2, IEC 60228 a HD 383 - Izolace jádra z termoplastického PVC - Îíly spolu stoãeny, barevné znaãení

Více

Kvalitní sklepní svûtlík

Kvalitní sklepní svûtlík Prosvûtlení a provûtrání sklepních prostor Sklepní svûtlíky Kvalitní sklepní svûtlík Inovativní fie ení od roku 1886. MEA MULTINORM osvûdãené a spolehlivé. JiÏ mnoho let standardní fie ení pro jednoduché

Více

Geberit Monolith Obsah. Obsah

Geberit Monolith Obsah. Obsah Geberit Monolith Projektování a montáž mono_zlom_12 8.1.2013 10:24 Stránka 1 Obsah Obsah 1. Popis systému........................................................ 2 1.1 SloÏení.........................................................

Více

C e n í k. Platnost od: aktualizované vydání III. Člen Asociace dodavatelů plastových potrubí

C e n í k.  Platnost od: aktualizované vydání III. Člen Asociace dodavatelů plastových potrubí Člen Asociace dodavatelů plastových potrubí 15 YEARS OF EXPERIENCE AND QUALITY C e n í k Platnost od: 1. 1. 2009 aktualizované vydání III ISO 9001 www.kanalizacezplastu.cz HT - trubky HTEM - trubka s hrdlem

Více

9 RAUPIANO PLUS ODHLUČNĚNÝ SYSTÉM VNITŘNÍ DOMOVNÍ KANALIZACE CENÍK 2016 RAUPIANO PLUS 9.1

9 RAUPIANO PLUS ODHLUČNĚNÝ SYSTÉM VNITŘNÍ DOMOVNÍ KANALIZACE CENÍK 2016 RAUPIANO PLUS 9.1 9 RAUPIANO PLUS ODHLUČNĚNÝ SYSTÉM VNITŘNÍ DOMOVNÍ KANALIZACE CENÍK 2016 RAUPIANO PLUS 9.1 OBSAH 9.1 Odhlučněný systém domovní kanalizace RAUPIANO Plus 9.3 9.2 Odpadní trubky RAUPIANO Plus 9.4 9.3 Tvarovky

Více

Systém Platon. Aplikaãní katalog. Suché a zdravé domy

Systém Platon. Aplikaãní katalog. Suché a zdravé domy Systém Platon Aplikaãní katalog Suché a zdravé domy Tiskárna Tercie Praha s.r.o. V robky firmy Isola Isola dodává stavební izolaãní materiály na Skandinávské trhy jiï více neï 60 let a exportuje na dal

Více

Základní vlastnosti. cementotřískových desek CETRIS 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8. Základní vlastnosti

Základní vlastnosti. cementotřískových desek CETRIS 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8. Základní vlastnosti Základní vlastnosti 3 Základní vlastnosti Lineární roztažnost Zátěžové tabulky Tepelně technické vlastnosti Zvukově izolační vlastnosti Parapropustnost Požární vlastnosti Odolnost desky vůči blokovému

Více

PEVEFOR. www.dyka.cz. Trubky a filtrační trubky PVC pro studny

PEVEFOR. www.dyka.cz. Trubky a filtrační trubky PVC pro studny www.dyka.cz Trubky a filtrační trubky PVC pro studny OBSAH PVC potrubí pro vystrojení studní a jímání vody.................................................. 3 Potrubí výhody.........................................................................

Více

PrÛmyslové vpusti. ACO katalog. ACO Produktový katalog 2008 PrÛmyslové vpusti

PrÛmyslové vpusti. ACO katalog. ACO Produktový katalog 2008 PrÛmyslové vpusti PrÛmyslové vpusti ACO katalog ACO Produktový katalog 2008 PrÛmyslové vpusti PrÛmyslové vpusti Pfiehled systému Odolnost spojû proti korozi je zaji tûna pasivováním v mofiící lázni. Zesílené okraje vpusti

Více

Asfaltové indele Isola

Asfaltové indele Isola Asfaltové indele Isola Návod ke kladení 04/05 IP-CZ ZpÛsob pokládky indele se stejn m v kov m pfiekrytím pro v echny sklony stfiechy Suché a zdravé domy V eobecná doporuãení Dfievûné bednûní Pro tuto krytinu

Více

âerpadla odpadních vod MultiCut

âerpadla odpadních vod MultiCut âerpadla odpadních vod MultiCut PouÏití Ponorná ãerpadla se fiezacím systémem MultiCut se pouïívají pro samostatné domy jako zaji tûní proti zpûtnému vzdutí. Jsou vhodná pro ãerpání domovních odpadních

Více

Kanceláfisk nábytek VALUE

Kanceláfisk nábytek VALUE 2/2005 CZ Kanceláfisk nábytek VALUE 1. Povrchy Desky stolû a stolov ch spojovacích dílû (rohov ch dílû apod.), jsou provedeny v melaminové fólii v dezénech edobílá, achátovû edá (tzn. stfiední edá), buk,

Více

Geberit Silent-PP. Montážní zásady

Geberit Silent-PP. Montážní zásady Montážní zásady Obsah Obsah 1. Popis systému........................................................ 3 1.1 Složení......................................................... 3 1.2 Oblast použití....................................................

Více

DATUM: POBOČKA: STRANA 1 / ,35 Kč s DPH KGB koleno pro kanalizační potrubí DN 110 mm, úhel 30, barva oranžová

DATUM: POBOČKA: STRANA 1 / ,35 Kč s DPH KGB koleno pro kanalizační potrubí DN 110 mm, úhel 30, barva oranžová DATUM: 01.01.2017 POBOČKA: STRANA 1 / 6 Systém KG KGB koleno pro kanalizační potrubí DN 110 mm, úhel 15, barva 35,00 Kč bez DPH 4410050010 42,35 Kč s DPH KGB koleno pro kanalizační potrubí DN 110 mm, úhel

Více

CENÍK PRODUKTŮ. Platný od Aktualizované vydání verze: 3/2016.

CENÍK PRODUKTŮ. Platný od Aktualizované vydání verze: 3/2016. CENÍK PRODUKTŮ Platný od 1. 3. 2015 Aktualizované vydání verze: 3/2016 www.kanalizacezplastu.cz Gebr. Ostendorf - OSMA zpracování plastů, s. r. o. Jsme největším výrobcem plastových potrubních systémů

Více

NÁVOD K OBSLUZE. PrÛtokové ohfiívaãe

NÁVOD K OBSLUZE. PrÛtokové ohfiívaãe NÁVOD K OBSLUZE PrÛtokové ohfiívaãe 1 2 3 UPEV OVACÍ ROZMùRY 2 4 6 5 7 8 3 LEGENDA K OBRÁZKÒM 2 PrÛtokové ohfiívaãe ETA 0732, 1732, 2732 se smû ovací baterií a otoãn m ramínkem. MONTÁÎNÍ SCHÉMA 1. PrÛtokov

Více

Potrubí a tvarovky Technologie s budoucností. SWISS Made

Potrubí a tvarovky Technologie s budoucností. SWISS Made Potrubí a tvarovky Technologie s budoucností SWISS Made 1 Úvod 2 3 Hrdlové produkty Tlakové potrubí s hrdlem Hrdlové tvarovky Hrdlové spoje Příslušenství pro spoje Přírubové produkty Tlakové potrubí s

Více

Tisk: 17.10.2014 Strana 1 z 4

Tisk: 17.10.2014 Strana 1 z 4 1. a. DOMOVNÍ KANALIZACE - SPLAŠKOVÁ 0,00 0,00 2. 1. Potrubí 0,00 3. HTEM 40, ref. Osma Komorovice - HT systém bm 47,00 0,00 0,00 4. HTEM 50, ref. Osma Komorovice - HT systém bm 35,00 0,00 0,00 5. HTEM

Více

OBSAH. MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení na odtahové... 2 Obrázky... 3 Filtr na zachycení mastnoty... 4 Îárovka osvûtlení...

OBSAH. MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení na odtahové... 2 Obrázky... 3 Filtr na zachycení mastnoty... 4 Îárovka osvûtlení... V e s t a v n é s p o t ř e b i č e K u c h y ň s k é o d s a v a č e p a r C F T 1 6 1 N á v o d n a m o n t á ž,, p o u ž i t í a ú d r ž b u OBSAH MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení

Více

KATALOG VÝROBKŮ PRO SKLADY, PROVOZY A DOMÁCNOST. ZÁRUKA MINIMÁLNù 2 ROKY. Ceny jsou uvádûny bez DPH. Vá prodejce: DOPRAVU A MONTÁÎ ZBOÎÍ ZAJISTÍME

KATALOG VÝROBKŮ PRO SKLADY, PROVOZY A DOMÁCNOST. ZÁRUKA MINIMÁLNù 2 ROKY. Ceny jsou uvádûny bez DPH. Vá prodejce: DOPRAVU A MONTÁÎ ZBOÎÍ ZAJISTÍME KATALOG VÝROBKŮ PRO SKLADY, PROVOZY A DOMÁCNOST ZÁRUKA MINIMÁLNù 2 ROKY Ceny jsou uvádûny bez DPH Vá prodejce: DOPRAVU A MONTÁÎ ZBOÎÍ ZAJISTÍME Regály URSUS s velk mi policemi nosnost 300 kg na polici

Více

Dlažba na dřevěných podkladech

Dlažba na dřevěných podkladech PROFILA TRADE s.r.o. Tel./fax: +420 596 262 634 E-mail: info@profila.cz Cihelní 1191/95 GSM: +420 604 675 348 http://www.profila.cz CZ-702 00 Ostrava Zapsán v Obch. rejstříku Krajského. soudu Ostrava -

Více

Ocel v architektufie JANISOL SYSTÉMY SYSTÉMY OCELOV CH PROFILÒ PRO DVE NÍ A OKENNÍ KONSTRUKCE S P ERU EN M TEPELN M MOSTEM

Ocel v architektufie JANISOL SYSTÉMY SYSTÉMY OCELOV CH PROFILÒ PRO DVE NÍ A OKENNÍ KONSTRUKCE S P ERU EN M TEPELN M MOSTEM SYSTÉMY SYSTÉMY OCELOV CH PROFILÒ PRO DVE NÍ A OKENNÍ KONSTRUKCE S P ERU EN M TEPELN M MOSTEM Tímto systémem profilû (stavební hloubka 60 mm) lze velmi rychle a hospodárnû zhotovit jedno- a dvoukfiídlé

Více

REHAU AWADUKT PVC SN12 SYSTÉM KANALIZAČNÍCH TRUBEK PRO VYSOKÉ ZATÍŽENÍ DLE ČSN EN 1401 AWADUKT PVC SN12

REHAU AWADUKT PVC SN12 SYSTÉM KANALIZAČNÍCH TRUBEK PRO VYSOKÉ ZATÍŽENÍ DLE ČSN EN 1401 AWADUKT PVC SN12 REHAU SYSTÉM KANALIZAČNÍCH TRUBEK PRO VYSOKÉ ZATÍŽENÍ DLE ČSN EN 1401 MODERNÍ SYSTÉM KANALIZAČNÍCH TRUBEK PRO VYSOKÉ ZATÍŽENÍ je moderní systém kanalizačních trubek pro vysoké zatížení z osvědčeného materiálu

Více

Demontážní práce celkem 70597. CENÍK: 800-721 Zdravotně technické instalace Část: A-01 Vnitřní kanalizace

Demontážní práce celkem 70597. CENÍK: 800-721 Zdravotně technické instalace Část: A-01 Vnitřní kanalizace CENÍK: 800-721 Zdravotně technické instalace Část: B-01-05 Demontážní práce položky materiál montáž celkem bez DPH (Kč) hmotn.(t) hmotn.(t) 721 11 Demontáž potrubí kameninového 1 11-0806 do DN 200 m 1

Více

LEGISLATIVA V OBLASTI DISTRIBUCE PITNÉ VODY A LIMITACE MATERIÁLŮ Ing. Miroslav Pfleger Ing. Juraj Barborik

LEGISLATIVA V OBLASTI DISTRIBUCE PITNÉ VODY A LIMITACE MATERIÁLŮ Ing. Miroslav Pfleger Ing. Juraj Barborik LEGISLATIVA V OBLASTI DISTRIBUCE PITNÉ VODY A LIMITACE MATERIÁLŮ Ing. Miroslav Pfleger Ing. Juraj Barborik ÚVOD Normy, jejich postavení Požadavky na trubní materiály PROČ NORMY? Proč se věnovat normám?

Více

CENÍK TOPENÍ A SANITA 2015 ČESKÁ REPUBLIKA 850310 CZ. www.rehau.cz Platnost od 04. 2015 Technické změny vyhrazeny. Stavebnictví Automotive Průmysl

CENÍK TOPENÍ A SANITA 2015 ČESKÁ REPUBLIKA 850310 CZ. www.rehau.cz Platnost od 04. 2015 Technické změny vyhrazeny. Stavebnictví Automotive Průmysl CENÍK TOPENÍ A SANITA 2015 ČESKÁ REPUBLIKA 850310 CZ www.rehau.cz Platnost od 04. 2015 Technické změny vyhrazeny Stavebnictví Automotive Průmysl 10 RAUPIANO LIGHT RAUPIANO LIGHT ODHLUČNĚNÝ SYSTÉM VNITŘNÍ

Více

Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL.

Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL. Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL. 2 Nejde jen o ná klid, jde o na e zdraví. Ticho a klid jsou velmi dûleïité faktory, podle kter ch posuzujeme celkovou kvalitu na eho Ïivota.

Více

Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související

Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související I/1 Základní podoba logotypu, síèová konstrukce a ochrann prostor ; y ; y Ochrannou známkou âeské televize je logotyp tvofien grafick

Více

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČ 00236552 Tel. 321 672 890 e-mail: ou@prisimasy.cz

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČ 00236552 Tel. 321 672 890 e-mail: ou@prisimasy.cz Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola Objednatel: Zhotovitel: Projekt: Obec Přišimasy Přišimasy 80 282 01 Český Brod HW PROJEKT s.r.o. Pod Lázní 1026/2 140 00 Praha 4

Více

SCAME-CZ, s.r.o. Tfiídvorská Kolín

SCAME-CZ, s.r.o. Tfiídvorská Kolín SCAME-CZ, s.r.o. Tfiídvorská 388 280 00 Kolín tel.: +420 321 726758 fax.: +420 321 728525 http://www.scame.cz e-mail: scame@scame.cz MBOX Series Rozvaděče pro staveniště MBOX Série ROZVADĚČE PRO STAVENIŠTĚ

Více

Kanceláfisk nábytek ERGO OFFICE

Kanceláfisk nábytek ERGO OFFICE 2/2005 CZ Kanceláfisk nábytek ERGO OFFICE 1. Povrchy Desky stolû a stolov ch spojovacích dílû (rohov ch dílû apod.), jsou provedeny v melaminové fólii v dezénech edobílá, achátovû edá (tzn. stfiední edá),

Více

Člen Asociace dodavatelů plastových potrubí

Člen Asociace dodavatelů plastových potrubí Člen Asociace dodavatelů plastových potrubí HT ODPADNÍ SYSTÉMY HT - ODPADNÍ SYSTÉM Z POLYPROPYLÉNU Pod pojmem HT odpadní systém rozumíme soubor výrobků pro vnitřní kanalizaci, které odpovídají současným

Více

Odvodňovací technika. V4 Odtoky pro WC a pisoáry V4

Odvodňovací technika. V4 Odtoky pro WC a pisoáry V4 Odvodňovací technika V4 Odtoky pro WC a pisoáry V4 Přezkoušeno podle DIN 1380 Různorodost barev, která odpovídá trendům vybavení. Dodatečné možnosti připojení na oblouky a hrdla. Kompletní soupravy připojení

Více

Platon Stop. Úãinná ochrana pro dfievûné a laminátové podlahy. n Úspora penûz n Vût í ochrana n Vût í komfort PODLAHY. Systém

Platon Stop. Úãinná ochrana pro dfievûné a laminátové podlahy. n Úspora penûz n Vût í ochrana n Vût í komfort PODLAHY. Systém PODLAHY Systém Platon Stop Úãinná ochrana pro dfievûné a laminátové podlahy Platon Stop Optimal pro dfievûné lepené podlahy Platon Stop Original pro plovoucí podlahy n Úspora penûz n Vût í ochrana n Vût

Více

Geniální uzavření: Systém OBO Quick-Pipe

Geniální uzavření: Systém OBO Quick-Pipe Geniální uzavření: Systém OBO Quick-Pipe Tři kroky ke štěstí: Zaklapnout, vloïit, otoãit 1. Zatlačte trubku Quick-Pipe do příchytky Jednoduch úkol, protoïe trubka Quick-Pipe je optimálnû pfiizpûsobena

Více

N tovací matice a rouby

N tovací matice a rouby N to matice a rouby KAPITOLA 2.1 1 Náfiadí fiízené kroutícím momentem (ochrana proti protoãení) 2 3 4 5 Multigrip: velk rozsah svûrné síly. MoÏnost pouïití v materiálech s rozdíln mi tlou Èkami. Otvor

Více

CENÍK TOPENÍ A SANITA 2014 ČESKÁ REPUBLIKA 850310 CZ. www.rehau.cz Platnost od 04. 2014 Technické změny vyhrazeny. Stavebnictví Automotive Průmysl

CENÍK TOPENÍ A SANITA 2014 ČESKÁ REPUBLIKA 850310 CZ. www.rehau.cz Platnost od 04. 2014 Technické změny vyhrazeny. Stavebnictví Automotive Průmysl CENÍK TOPENÍ A SANITA 2014 ČESKÁ REPUBLIKA 850310 CZ www.rehau.cz Platnost od 04. 2014 Technické změny vyhrazeny Stavebnictví Automotive Průmysl 9 RAUPIANO LIGHT ODHLUČNĚNÝ SYSTÉM VNITŘNÍ DOMOVNÍ KANALIZACE

Více

Katalog 2006. Rozvádûãové systémy Rozvádûãe a pfiíslu enství Klimatizace

Katalog 2006. Rozvádûãové systémy Rozvádûãe a pfiíslu enství Klimatizace Katalog 2006 Rozvádûãové systémy Rozvádûãe a pfiíslu enství Klimatizace Kompletní nabídka Rozvádûãe a rozvodnice uplíkové rozvádûãe pro motorové v vody a rozvod elektrické energie do 6 300 Okken krytí

Více

10 RAUPIANO LIGHT ODHLUČNĚNÝ SYSTÉM VNITŘNÍ DOMOVNÍ KANALIZACE CENÍK 2016 RAUPIANO LIGHT 10.1

10 RAUPIANO LIGHT ODHLUČNĚNÝ SYSTÉM VNITŘNÍ DOMOVNÍ KANALIZACE CENÍK 2016 RAUPIANO LIGHT 10.1 10 RAUPIANO LIGHT ODHLUČNĚNÝ SYSTÉM VNITŘNÍ DOMOVNÍ KANALIZACE CENÍK 2016 RAUPIANO LIGHT 10.1 OBSAH 10.1 Odhlučněný systém domovní kanalizace RAUPIANO Light 10.3 10.2 Odpadní trubky RAUPIANO Light 10.4

Více

Kvalitní pohon garázovych vrat

Kvalitní pohon garázovych vrat POHON GARÁÎOV CH VRAT _ Made by Hörmann Kvalitní pohon garázovych vrat 5P 5P 5P BezúdrÏbová technika s ozuben m pásem - Ïádn levn fietûz jízdního kola Pfiedmontovaná vodící kolejnice - za 90 sekund pfiipravená

Více

Nástrčné tvarovky do trubek bez hrdla!

Nástrčné tvarovky do trubek bez hrdla! Nástrčné tvarovky do trubek bez hrdla! NÁSTRČNÉ HRDLO DN 110/110 DN 160/160 Častý problém na novostavbě: obj. č. 110110S 110,- obj. č. 160160S 364,- U trubek, které vyčnívají z podlahy, jsou hrdla často

Více

koeficient délkové roztažnosti materiálu α Modul pružnosti E E.α (MPa)

koeficient délkové roztažnosti materiálu α Modul pružnosti E E.α (MPa) Upevňování trubek Všechny materiály včetně plastů podléhají změnám délky působením teploty. Změna délky Δ trubky délky působením změny teploty ΔT mezi instalační a aktuální teplotou trubky je rovna: Δ

Více

AWADUKT PVC SN8 SYSTÉM KANALIZAČNÍCH TRUBEK PRO VYSOKÉ ZATÍŽENÍ

AWADUKT PVC SN8 SYSTÉM KANALIZAČNÍCH TRUBEK PRO VYSOKÉ ZATÍŽENÍ SYSTÉM KANALIZAČNÍCH TRUBEK PRO VYSOKÉ ZATÍŽENÍ VLASTNOSTI VÝROBKŮ A VÝHODY je moderní systém kanalizačních trubek pro vysoké zatížení z osvědčeného materiálu PVC-U. Trubka je homogenní a plnostěnná podle

Více

Systémy ochrany pfied pfiepûtím Ochranná a oddělovací jiskřiště

Systémy ochrany pfied pfiepûtím Ochranná a oddělovací jiskřiště Ochranná a oddûlovací jiskfii tû OBO slouïí ke galvanickému oddûlení a pfiemostûní komponent, které nesmûjí b t z provozního hlediska propojeny pfiímo. Pomocí tûchto pfiístrojû lze zabránit napfi. vzniku

Více

Instalační sítě slouží k dopravě energie nebo odvádění odpadních látek.

Instalační sítě slouží k dopravě energie nebo odvádění odpadních látek. Potrubní rozvody Instalační sítě a rozvody v budovách Instalační sítě slouží k dopravě energie nebo odvádění odpadních látek. 1) Instalační sítě přivádějící energie elektřina, teplo, plyn 2) Instalační

Více

KAMENINOVÉ TROUBY CENÍK 2014-03-01

KAMENINOVÉ TROUBY CENÍK 2014-03-01 KAMENINOVÉ TROUBY CENÍK 2014-03-01 You can t beat quality STEINZEUG KERAMO, s.r.o. Tel.: 387 981 303 Fax: 387 981 487 E-mail: keramo@keramo-kamenina.cz www.keramo-kamenina.cz 2 KOMENTÁŘ Ceník 2014-03-01

Více

PouÏití a znaãení ãerpadel:

PouÏití a znaãení ãerpadel: PouÏití a znaãení ãerpadel: Ponorná drenáïní a kolová ãerpadla fiady WQ jsou urãena pro ãerpání zneãi tûn ch vod, kalû, spla kû, odpadních vod a vyãerpávání vody ze zalit ch sklepû, kanálû, v kopû apod.

Více

ŘADA 3 3L ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA podle EN 733 (dříve DIN 24255) STANDARDNÍ

ŘADA 3 3L ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA podle EN 733 (dříve DIN 24255) STANDARDNÍ ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA podle EN 733 (dříve DIN 55) STANDARDNÍ Odstfiedivá ãerpadla s axiálním vstupem podle EN 733 (dfiíve DIN 55) vyrobená z nerezové oceli AISI 30 (fiada 3) a AISI 3L (fiada 3L); pouïití

Více

01 Instalační sítě. Roman Vavřička. ČVUT v Praze, Fakulta strojní Ústav techniky prostředí.

01 Instalační sítě. Roman Vavřička. ČVUT v Praze, Fakulta strojní Ústav techniky prostředí. 01 Instalační sítě Roman Vavřička ČVUT v Praze, Fakulta strojní Ústav techniky prostředí 1/20 http://utp.fs.cvut.cz Roman.Vavricka@fs.cvut.cz Úvod Co jsou zdravotně technické instalace? Zdravotně technickými

Více

EUR 098A TERMOSTAT. s jednoduch m ovládáním. UÏivatelská pfiíruãka

EUR 098A TERMOSTAT. s jednoduch m ovládáním. UÏivatelská pfiíruãka EUR 098A TERMOSTAT s jednoduch m ovládáním UÏivatelská pfiíruãka OBSAH 1 ÚVOD.............................. 2 2 INSTALCE.......................... 4 3 OVLÁDÁNÍ TEPLOTY.................. 13 4 PROVOZ P I

Více

Stfie ní indele Isola

Stfie ní indele Isola Návod ke kladení Stfie ní indele Isola 08/96 IP-CZ Stfie ní krytina, odolná proti de ti a vûtru díky dokonalému lepicímu a tûsnicímu systému Vá partner pro indelovou stfiechu Obecné údaje, materiály a

Více

PRÒMYSLOV DEFERR. PrÛmyslov sloupcov filtr k odstranûní Ïeleza a hofiãíku. FILTRAâNÍ KOLONY

PRÒMYSLOV DEFERR. PrÛmyslov sloupcov filtr k odstranûní Ïeleza a hofiãíku. FILTRAâNÍ KOLONY PRÒMYSLOV DEFERR PrÛmyslov sloupcov filtr k odstranûní Ïeleza a hofiãíku Pitná voda nesmí obsahovat více neï 0, mg/l Ïeleza a 0,05 mg/l hofiãíku. Pro technologické vyuïití vody mohou b t tyto limity dokonce

Více

N vod pro projektov nì a mont û

N vod pro projektov nì a mont û FRIAPHON ZVUK TUMÕCÕ ODPAÕ SYST M N vo pro projektov nì a mont û FRIAPHON - 1 - FRIAPHON ZVUK TUMÕCÕ ODPAÕ SYST M Obsah Normy / stavebnì p episy strana 3 FRIAPHON Æ zvuk tlumìcì opanì systèm strana 4 Oblast

Více

SIBRAL. Volná vlna z hlinitokfiemiãit ch vláken Krácená hlinitokfiemiãitá vlákna

SIBRAL. Volná vlna z hlinitokfiemiãit ch vláken Krácená hlinitokfiemiãitá vlákna Volná vlna z hlinitokfiemiãit ch vláken Krácená hlinitokfiemiãitá vlákna 969 J / kg / K max. 0,1 % hmotnosti Obsah granálií 0,2-0,5 mm max. 18 % 0,5-1 mm max. 2 % nad 1 mm max. 0,5 % Chemické sloïení SiO

Více

PLASTIKA BOHÉMIA s.r.o.

PLASTIKA BOHÉMIA s.r.o. Plastika Bohémia, s.r.o. Zengrova 131, 280 01, Kolín IV. Registrace : oddíl C, vložka 78319 u Krajského obchodního soudu v Praze PLASTIKA BOHÉMIA s.r.o. Ceník výrobků Seznam: 1. Kanalizační trubky a tvarovky

Více

Odtoky pro WC a pisoáry. CZ 3/15 Ceník 2015 Změny vyhrazeny. Odvodňovací technika

Odtoky pro WC a pisoáry. CZ 3/15 Ceník 2015 Změny vyhrazeny. Odvodňovací technika Odtoky pro WC a pisoáry CZ 3/5 Ceník 205 Změny vyhrazeny. Odvodňovací technika Odtoky, zápachové uzávěry a příslušenství pro WC a pisoáry, podle DIN 380 a DIN 954. Vysoce kvalitní technické vybavení budov

Více

Instalační návod pro vestavné myčky. šíře 60 cm řady CDI a CDS

Instalační návod pro vestavné myčky. šíře 60 cm řady CDI a CDS Instalační návod pro vestavné myčky šíře 60 cm řady CDI a CDS 2 3 4 5 TECHNICKÉ POZNÁMKY PRO V ROBCE NÁBYTKU Tento model myãky je urãen pro zabudování do komponovatelného nábytku pod horní desku nebo pod

Více

SOUTOK - Stavebniny s.r.o. IČO: 62958402 účetní rok 2011

SOUTOK - Stavebniny s.r.o. IČO: 62958402 účetní rok 2011 ACO - světlíky,polykarbonát,drenáž (na objednávku) ACO drenážní koleno 90st. DN 100 ks 113,00 135,60 ACO drenážní šikmý kus 45st. DN 80 ks 206,00 247,20 ACO drenážní šikmý kus 45st. DN 100 ks 240,00 288,00

Více

PVC kanalizačné rúry

PVC kanalizačné rúry PVC kanalizačné rúry Zepo, spol. s r. o., Michalovce / ks / ks Hladké rúry hrdl. f 110 / 500 mm SN 4 1.19 SN 8 f 110 / 1000 mm SN 4 1.92 SN 8 f 110 / 2000 mm SN 4 3.54 SN 8 f 110 / 3000 mm SN 4 5.28 SN

Více

Kabelová v vodka DKV-MS (poniklovaná mosaz)

Kabelová v vodka DKV-MS (poniklovaná mosaz) Kabelová v vodka DKV-MS (poniklovaná mosaz) absolutnû vodûodoln - Pouzdro: poniklovaná mosaz - vloïka: PA 6 GFK IP 68 tlak 10 barû dle EN 60529-40 C aï +100 C; krátkodobû aï +120 C Konstrukce strojû, zafiízení,

Více

13/7.3 VNITŘNÍ ROZVODY VODY

13/7.3 VNITŘNÍ ROZVODY VODY STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ DETAILY V OBRAZE Část 13, Díl 7, Kapitola 3, str. 1 13/7.3 VNITŘNÍ ROZVODY VODY Zajišťuje dopravu vody od hlavního uzávěru vnitřního vodovodu ke všem výtokům a zařízením. Při návrhu

Více

EPIC B521 G111 X721. MontáÏní pfiedpis. Systém Ekoplastik PPR. PLASTOV POTRUBNÍ SYSTÉM PRO VODU A VYTÁPùNÍ. fie ení pro budovy a instalace

EPIC B521 G111 X721. MontáÏní pfiedpis. Systém Ekoplastik PPR. PLASTOV POTRUBNÍ SYSTÉM PRO VODU A VYTÁPùNÍ. fie ení pro budovy a instalace EPIC B521 G111 X721 2008 Systém Ekoplastik PPR MontáÏní pfiedpis PLASTOV POTRUBNÍ SYSTÉM PRO VODU A VYTÁPùNÍ Inteligentní fie ení pro budovy a instalace OBSAH I. PouÏití Systému Ekoplastik PPR 3 II. Garance

Více

Plastové svěrné spojky, navrtávky a závitové tvarovky Plassim na vodu pro PE trubky 16 110 mm

Plastové svěrné spojky, navrtávky a závitové tvarovky Plassim na vodu pro PE trubky 16 110 mm Plastové svěrné spojky, navrtávky a závitové tvarovky Plassim na vodu pro PE trubky 16 110 mm Certifikát: ČR ITC, a.s., AO č. 224 č. 11 0039 V/AO/a SR VÚSAPL, a.s., AO č. SK06 ZSV 0155 Použití trubky:

Více

Saint-Gobain. Nejspolehlivûj í fie ení pro vodovody a kanalizace

Saint-Gobain. Nejspolehlivûj í fie ení pro vodovody a kanalizace Saint-Gobain Pipe Division Nejspolehlivûj í fie ení pro vodovody a kanalizace > Proã Saint-Gobain Pipe Division......protoÏe S AINT-GOBAIN PIPE DIVISION nejvût í svûtov v robce trubních systémû navrhuje,

Více