NÁVOD K OBSLUZE. PrÛtokové ohfiívaãe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁVOD K OBSLUZE. PrÛtokové ohfiívaãe"

Transkript

1 NÁVOD K OBSLUZE PrÛtokové ohfiívaãe

2 1 2 3 UPEV OVACÍ ROZMùRY 2

3

4 LEGENDA K OBRÁZKÒM 2 PrÛtokové ohfiívaãe ETA 0732, 1732, 2732 se smû ovací baterií a otoãn m ramínkem. MONTÁÎNÍ SCHÉMA 1. PrÛtokov ohfiívaã 2. DrÏák 3. Vrut 2 ks 4. HmoÏdinka 2 ks 8 5. roub upevàující ohfiívaã na drïáku - 2 ks 3,9 x Sítko 7. Pfievleãná matice baterie - 2 ks, 8. Tûsnûní 2 ks 9. Baterie 10. Nástavec 11. RÛÏice 12. Hrdlo pfiívodu vody G 1/2 13. rouby upevàující horní kryt 2 ks 14. Spodní kryt 15. V tokové rameno s tûsnûním 16. Hlava rozstfiikovací s tûsnûním a perlátorem 17. Plech zaji Èovací 3 PrÛtokové ohfiívaãe ETA 0732, 1732, 2732 se smû ovací baterií a sprchou. 4 PrÛtokové ohfiívaãe ETA 0732, 1732, 2732 se smû ovací baterií, pfiepínaãem, otoãn m ramínkem a sprchou. 5 PrÛtokové ohfiívaãe ETA 0732, 1732, 2732 s pákovou baterií pro vrchní plnûní. 6 PrÛtokové ohfiívaãe ETA 0732, 1732, 2732 s pákovou baterií pro spodní plnûní. Poznámka: V pfiípadû potfieby pouïijte prodluïovací hadice. 7 Rozmûrov náãrtek prûtokového ohfiívaãe 4

5 PrÛtokové ohfiívaãe vody s plynule nastavitelnou teplotou eta 0732 eta 1732 eta 2732 NÁVOD K OBSLUZE Elektrick prûtokov ohfiívaã vody ETA typ 732 je v robek, kter je sv m tvarov m fie ením a rozmûry urãen pfiímo na místo pouïití nad i pod umyvadlo, dfiez, sprchu a pod. Typ ETA 0732 a ETA 1732 pouze pro pevné pfiipojení k elektrickému rozvodu 3 x 400 V! Typ ETA 2732 pro pevné pfiipojení 230 V. Je vhodn pro ohfiev vody v domácnosti, dílnách, lékafisk ch ordinacích, zvlá tû v ude tam, kde je potfiebn okamïit odbûr teplé vody. Lze jej pfiipojit i na domácí vodárnu (Darling). V hody prûtokov ch ohfiívaãû ETA s nastavitelnou teplotou vody - jednoduchá obsluha a snadná montáï, - rychl a úsporn spotfiebiã, - okamïit a nepfietrïit odbûr teplé vody, - ekonomick a ekologick spotfiebiã - sniïuje spotfiebu vody a energie, - elektronická regulace udrïuje stálou nastavenou teplotu vytékající vody nezávisle na zmûnû tlaku v potrubí a mnoïství protékající vody, - digitální ukazatel teploty vytékající vody z ohfiívaãe, - moïnost plynulého nastavení teploty vytékající vody, - vysoká spolehlivost a bezpeãnost provozu, - bezpeãnostní ji tûní topn ch spirál proti jejich sepnutí bez vody, - pracuje o provozním tlaku od 0,08 MPa (0,8 Atm), - moïnost instalace v koupelnách a um vacích prostorách do zóny 1 - krytí IP 25 (nad úroveà vany, sprchové kouty) dle IEC : 1984 (obr. 1). I. POKYNY K OBSLUZE Pfied uvedením do provozu si peãlivû pfieãtûte návod k obsluze, prohlédnûte vyobrazení na obrázcích a návod uschovejte. K tomuto v robku je nutné pouïít pouze speciální nízkotlakou smû ovací baterii. Otevfiením ventilu teplé vody (ãervené oznaãení) na smû ovací baterii se automaticky zapíná ohfiev protékající vody. Zapnutí ohfievu signalizuje rozsvícení digitálního ukazatele teploty, která je udána ve C. Z dûvodu bezpeãnosti dochází k ohfievu vody pfii prûtoku vy ím neï 1,3 l/min. Teplota je snímána uvnitfi ohfiívaãe (to znamená, Ïe údaj na displeji nemusí pfiesnû odpovídat teplotû vytékající vody, zvlá tû napfi. pfii pouïití sprchy, vzhledem k ochlazení vody v pfiívodní hadici). Údaj o teplotû je signalizován pouze pfii otevfiení ventilu teplé vody. 5

6 Pfii mísení teplé vody se studenou se hodnota teploty na digitálním ukazateli nemûní. Odbûr studené vody se provádí modr m ventilem. K nastavení poïadované teploty vytékající vody pouïijte regulaãní kotouã na plá ti ohfiívaãe a sledujte údaje na digitálním ukazateli. V pfiípadû, Ïe ukazatel zaãne pfii nastavování teploty blikat, upozoràuje tím, Ïe mnoïství protékající vody nestaãí ohfiívaã ani sv m maximálním v konem ohfiát na poïadovanou teplotu. V tomto pfiípadû sniïujte pomalu ãerven m ventilem smû ovací baterie prûtok vody, aï se na ukazateli objeví údaj správné teploty. Uzavfiením ãerveného ventilu na smû ovací baterii se automaticky vypne ohfiev, ukazatel teploty zhasne a odbûr el. energie se pfieru í. II. BEZPEâNOSTNÍ UPOZORNùNÍ PrÛtokové ohfiívaãe ETA odpovídají pfiedepsan m bezpeãnostním pfiedpisûm. Pro správné a bezpeãné uïívaní prûtokového ohfiívaãe upozoràujeme na následující skuteãnosti: - Elektrická a vodovodní instalace musí odpovídat platn m pfiedpisûm a normám. - Ohfiívaã smí b t instalován jen v nemrznoucím prostfiedí. Pfii pfiípadném zamrznutí neuvádûjte ohfiívaã do provozu. - Do pevného el. pfiívodu musí b t instalováno zafiízení umoïàující odpojení v ech pólû se vzdáleností kontaktû v rozpojeném stavu min. 3 mm. - Mûrn odpor vody pfii 15 C nesmí b t men í neï 1300 Ohm. cm (poïadavek normy EN ). Pitná voda vesmûs tento poïadavek splàuje. Informaci o vodivosti vody získáte u správce vodovodu, pfiípadnû na hygienické stanici. - Minimální a maximální tlak vody v pfiívodním potrubí musí odpovídat hodnotám uveden m v technick ch údajích ohfiívaãe. - V robek má krytí IP 25 a smí b t umístûn v koupelnách, sprchov ch koutech a um vacích prostorách podle IEC : 1984 v zónách 1, 2 a 3 (obr. 1). - PrÛtokov ohfiívaã je chránûn proti tryskající vodû (IP X5). - Pfii prvním uvedení do provozu od roubujte perlátor na v tokovém ramínku nebo sprchov nástavec a otevfiete modr ventil smû ovací baterie. PrÛtokem studené vody se odstraní zbytky neãistot z vodovodního potrubí po montáïi a po utûsnûní armatur. Modr ventil uzavfiete. Otevfiete ãerven ventil a nechte jej otevfien tak dlouho, aï voda z prûtokového ohfiívaãe zaãne vytékat plynule (odstranûní vzduchu). Po namontování perlátoru nebo pfiipojení sprchy je moïné ohfiívaã pfiipojit k elektrické síti. - PrÛtokov ohfiívaã je konstruován s otevfien m v tokem (beztlakov ). Z toho dûvodu nesmí b t na jeho v toku pfiipojen uzavírací ventil, Ïádná dal í armatura ani jiné zafiízení. PouÏijte pouze speciální nízkotlaké smû ovací baterie a dal í pfiíslu enství. Tyto komponenty jsou téï dodávány v robcem ohfiívaãe. - Je-li v ohfiívaãi vzduch (napfi. pfii pfieru ení dodávky vody), proveìte odvzdu nûní obdobn m zpûsobem jako pfii montáïi spotfiebiãe (nezapomeàte ohfiívaã odpojit od el. sítû). - PrÛtokov ohfiívaã je urãen pouze k ohfievu studené protékající vody. Nesmí b t pouïit pro dal í ohfiev, napfi. pfiipojením na elektrick zásobník a pod.. - Pravidelnû kontrolujte prûtok a odstraàujte vodní kámen z perlátoru a sprchy (viz. IV. Pokyny pro údrïbu). - Ohfiívaã nesmí b t ponofien do vody a instalován ve v bu ném prostfiedí. 6

7 - ZabraÀte v manipulaci dûtem a nesvéprávn m osobám! - Neprovádûjte Ïádné zásahy a opravy prûtokového ohfiívaãe, pokud je pfiipojen k elektrické síti. - Ve keré opravy svûfite pracovníkovi odborného servisu - viz seznam. - Vyvarujte se mechanického po kození spotfiebiãe a po kození mrazem. - NedodrÏením pokynû uveden ch v robcem zaniká právo na záruãní opravu. Bezpeãnostní prvky v robku 1) Elektronická regulace podstatnû sniïuje riziko po kození top. spirál v pfiípadû, Ïe ohfiívaãem proudí vzduch. Tento stav mûïe vzniknout napfi. nesprávn m uvedením do provozu, pfieru ením dodávky vody pfii opravû vodovodního fiádu, del í dobou nepouïívání a pod. 2) Ochrana proti pfiehfiátí spotfiebiãe a tvofiení vodního kamene. V pfiípadû, Ïe teplota vytékající vody pfiesahuje 73 C, vypne se ohfiev. Na digitálním ukazateli (vlevo) se rozsvítí H (obr. 8). Tento nárûst teploty mûïe b t zpûsoben napfi. tím, Ïe pfiitékající voda do ohfiívaãe má vy í teplotu, neï 25 C. Uvedení ohfiívaãe do normálního provozu provedeme sniïováním teploty regulaãním kotouãem. III. POKYNY PRO MONTÁÎ A. Pfiipojení vody a upevnûní ohfiívaãe na stûnu Poznámka: S ohledem na 100% kontrolu vodní tlakovou zkou kou mûïe v ohfiívaãi zûstat mal zbytek vody, coï není na závadu. V vod studené (vstupní) vody musí b t proveden armaturou s vnitfiním závitem G 1/2, s hrdlem armatury v rovinû stûny (obkladu). Dle rozmûrû uveden ch v montáïním schématu vyvrtejte dva otvory s prûmûrem 8 mm do hloubky 40 mm. Do otvorû umístûte hmoïdinky a dvûma vruty pfiipevnûte drïák. Na hrdlo armatury na roubujte nástavec s rûïicí. Pokud jsou trubky prûtokového ohfiívaãe opatfieny zátkami, sejmûte je. Na nástavec na roubujte speciální nízkotlakou smû ovací baterii. Do pfievleãn ch matic vloïte pfiíslu ná tûsnûní a do trubky pfiívodu vody prûtokového ohfiívaãe sítko. Trubka pfiívodní vody je oznaãena modrou barvou. Potom usaìte ohfiívaã na pfiipojovací pfievleãné matice baterie tak, aby v stupky drïákû byly zasunuty v pfiíslu n ch otvorech spodního krytu prûtokového ohfiívaãe. Utáhnûte pfievleãné matice baterie a potom za roubujte dva rouby pro upevnûní drïáku (obr. 2). B. Pfiipojení ohfiívaãe k elektrické síti Ohfiívaã pfiipojit k pevnému vedení. Spotfiebiã musí b t spojen s ochrann m vodiãem! El. instalaci ohfiívaãû s pevn m pfiipojením musí provádût firma s oprávnûním pro práci na el. zafiízení. Správnost instalace musí potvrdit v záruãním listû. Bez potvrzení se na v robek nevztahuje záruka! Pro pfiípoj pouïijte síèov pfiívod odpovídajícího prûfiezu podle typu prûtokového ohfiívaãe a údajû technick ch dat prûtokov ch ohfiívaãû s elektronicky fiízenou teplotou vody. Vy roubujte dva rouby na bocích horního krytu a kryt sejmûte. SíÈov pfiívod zaveìte do 7

8 prûchodky ve spodním krytu a odizolované konce jednotliv ch Ïil zapojte do oznaãen ch svorek. K upevnûní síèového pfiívodu pouïijte izolaãní spony a 2 ks roubû 3,9 x 19 - souãást pfiíslu enství. Pfii zpûtné montáïi horního krytu nejdfiíve nastavte spojku el. regulátoru (potenciometru) do polohy min. (krajní poloha otáãení proti smûru hodinov ch ruãiãek). Do polohy min. otoãte i regulaãní kotouã. NasuÀte horní kryt na spodní a po jejich správném sesazení za roubujte oba upevàovací rouby. Pfii uvedení ohfiívaãe do provozu zkontrolujte správnou funkci regulace teploty otáãením regulaãního kotouãe mezi min. a max. v obou smûrech. Na digitálním ukazateli kontrolujeme zmûnu teploty. V pfiípadû, Ïe po správném uvedení do provozu na displeji trvale svítí písmeno F (extrémnû nízká vodivost vody), kontaktujte nejbliï í odborn servis (viz seznam). IV. POKYNY PRO ÚDRÎBU ÚdrÏba prûtokového ohfiívaãe je velice snadná. Je omezena pouze na udrïování jeho povrchové ãistoty, kontroly ãistoty sítka v pfiívodu studené vody a ãi tûní perlátoru nebo sprchové vloïky. Perlátor Pfii ãi tûní od roubujte perlátor z otoãného ramínka. Vyjmûte vloïku a vyãistûte její otvory. MontáÏ proveìte opaãn m postupem. Sprchová vloïka Pfii ãi tûní sprchové vloïky povolte roub na ãelní v tokové plo e. Vyjmûte jednotlivé vloïky a proãistûte prûtokové kanálky na obvodu vloïek napfi. mûkk m kartáãkem. MontáÏ proveìte opaãn m postupem. V pfiípadû, Ïe i po v e uvedeném ãi tûní je prûtok vody ohfiívaãe niï í, je nutné vyãistit sítko v pfiívodu vody do ohfiívaãe (obr. 2 - pozice 6). âi tûní sítka v pfiívodu vody Odpojte nejdfiíve spotfiebiã jistícím prvkem od el. sítû a seznamte ostatní uïivatele ohfiívaãe s jeho odpojením jistícím prvkem. Poté uzavfiete pfiívod vody. Demontujte ohfiívaã ze zdi a od pfiívodu vody. Vyãistûte sítko a montáï spotfiebiãe proveìte opaãn m postupem. Vnûj í plochy prûtokového ohfiívaãe a smû ovací baterie otfiete navlhãen m mûkk m hadfiíkem v roztoku saponátu. NepouÏívejte agresivní roztoky a drsné ãisticí prostfiedky. Rozsáhlej í údrïbu a opravy svûfite vïdy odborníkovi! ZÁRUâNÍ PODMÍNKY Záruãní doba na v robek je uvedena na záruãním listû a poãítá se od data prodeje v robku. Právo na poskytnutí bezplatné záruãní opravy v robku v záruãní dobû vzniká pouze za pfiedpokladu, Ïe jeho elektrickou instalaci a uvedení do provozu provedla firma s oprávnûním pro práci na el. zafiízení. Uvedení do provozu je tato firma povinna zapsat a potvrdit na záruãním listû (datum, razítko a podpis). 8

9 POZOR: Spotfiebitel pozb vá nárok na provedení bezplatné záruãní opravy v pfiípadû, Ïe v robek nebyl uveden do provozu v e uvedenou osobou, a tato skuteãnost nebyla zaznamenána do záruãního listu. V robce neodpovídá za kody vzniklé neodbornou montáïí. V pfiípadû poruchy v robku se obraète na nejbliï í autorizovan servis (viz Seznam servisû). Z hlediska elektromagnetické kompatibility v robek odpovídá Direktivû 89/336/EEC a z hlediska elektrické bezpeãnosti Direktivû 73/23/EEC. Nepodstatné odchylky od standardního provedení, které nemají vliv na funkci, si v robce vyhrazuje. V. TECHNICKÁ DATA PRÒTOKOV CH OH ÍVAâÒ S ELEKTRONICKY ÍZENOU TEPLOTOU VODY TYP ETA 0732 ETA 1732 ETA 2732 Jmenovit pfiíkon (kw) 6, Jmenovité napûtí (V) 3 x x Jmenovit proud (A) 9,8 15,9 21,7 Ji tûní pojistka (A) Jmenovit prûfiez vodiãû Cu (mm 2 ) 1 1,5 2,5 DOPORUâENO - pro umyvadlo - pro dfiez - pro sprchu - pro malou vanu Minimální tlak vody v potrubí (MPa) 0,08 Maximální tlak vody v potrubí (MPa) 0,6 Pfietlak (MPa) 0 El. pfiipojení prûtokov ohfiívaã pfiipojit k pevnému vedení StupeÀ krytí IP 25 Hmotnost spotfiebiãe (kg) cca 2,4 Pfiípoj na studenou vodu G 1/2 Rozmûry V x D x (mm) 225 x 222 x 132 9

10 VI. GRAF OH EVU VODY PRÒTOKOV CH OH ÍVAâÒ ETA 0732, 1732, 2732 V grafu je uvedena závislost max. prûtoku vody [l/min] na teplotû vytékající vody [ C] pro pfiíkony 5 kw, 6,8 kw a 11 kw. Údaje platí pro pfiípad, Ïe teplota pfiitékající vody je 10 C. Pfiíklad: Z ohfiívaãe ETA 1732 (11 kw) pfii nastavení regulaãního kotouãe na maximum a teplotû pfiitékající vody 10 C bude pfii prûtoku 3,9 l/min vytékat voda o teplotû 50 C. V robce: ETA a.s. Poliãská Hlinsko Czech Republic ã. v GATE 21/1/99 ETA 2/99

MYČKA NÁDOBÍ CDF 715 T NÁVOD K POUŽITÍ

MYČKA NÁDOBÍ CDF 715 T NÁVOD K POUŽITÍ MYČKA NÁDOBÍ CDF 715 T NÁVOD K POUŽITÍ Blahopfiejeme! Dûkujeme, Ïe jste se rozhodli pro zafiízení firmy Candy; kvalitní myãky nádobí, zaruãující vysok v kon a spolehlivost. Firma Candy vyrábí irok sortiment

Více

Myčky nádobí Návod k obsluze a instalaci MODELY:

Myčky nádobí Návod k obsluze a instalaci MODELY: Myčky nádobí Návod k obsluze a instalaci MODELY: 1VFE - 14, 1VF - 56 IAL, 1VF - 56 IX, 1VFG - 25 I MC 2 Jsem tu, abych Vám usnadnila mytí nádobí Haló! Já jsem Va e myãka nádobí. Av ak pfied tím neï mne

Více

AKUMULÁTOROV VYSAVAâ ELLIPSE AC 355. Návod k obsluze

AKUMULÁTOROV VYSAVAâ ELLIPSE AC 355. Návod k obsluze AKUMULÁTOROV VYSAVAâ ELLIPSE AC 355 Návod k obsluze POPIS P ÍSTROJE 1. Vrchní ãást drïáku 2. Spodní ãást drïáku s nabíjeãkou 3. UpevÀovací rouby a hmoïdinky 4. Pfiívodní ÀÛra 5. Hubice na vysávání tûrbin

Více

ãtyficestné trojcestné KOMEXTHERM

ãtyficestné trojcestné KOMEXTHERM ãtyficestné trojcestné KOMEXTHERM Názvem smû ovaãe oznaãujeme armatury urãené k regulaci systémû teplovodního ústfiedního vytápûní, které regulují teplotu topné vody smû ováním. Smû ují vodu z topného

Více

KZ - TKZ NÁVOD PRO UÎIVATELE

KZ - TKZ NÁVOD PRO UÎIVATELE KZ - TKZ NÁVOD PRO UÎIVATELE Obsah Základní bezpeãnostní zásady str. 4 V eobecná upozornûní 6 Informace o kotli 8 Uvedení do provozu 10 Doãasné vypnutí 13 Dlouhodobé vyfiazení z provozu 14 âi tûní 15 ÚdrÏba

Více

Návod k pouïití CDP 6853 CDP 6853 X. MYâKY NÁDOBÍ

Návod k pouïití CDP 6853 CDP 6853 X. MYâKY NÁDOBÍ CZ Návod k pouïití CDP 6853 CDP 6853 X MYâKY NÁDOBÍ VáÏen zákazníku, dûkujeme Dûkujeme Vám, Ïe jste si vybrali domácí spotfiebiã CANDY, kvalitní myãku nádobí, která zaruãuje vysokou jakost, v borné uïitné

Více

NÁVOD K INSTALACI BAZÉNU. 3,05 x 0,76 m 3,6 x 0,76 m 3,6 x 0,91 m 4,6 x 1,10 m 5,5 x 1,22 m. www.marimex.cz

NÁVOD K INSTALACI BAZÉNU. 3,05 x 0,76 m 3,6 x 0,76 m 3,6 x 0,91 m 4,6 x 1,10 m 5,5 x 1,22 m. www.marimex.cz NÁVOD K INSTALACI BAZÉNU Tampa 3,05 x 0,76 m 3,6 x 0,76 m 3,6 x 0,91 m 4,6 x 1,10 m 5,5 x 1,22 m www.marimex.cz www.shop.marimex.cz - nejvût í internetov obchod s bazény Libu ská 264, Praha 4 www.aquamar.cz

Více

Huz 5 Drop Stop. Beztlakov z sobnìkov oh ÌvaË vody N vod k obsluze a k mont ûi

Huz 5 Drop Stop. Beztlakov z sobnìkov oh ÌvaË vody N vod k obsluze a k mont ûi Huz 5 Drop Stop Beztlakov z sobnìkov oh ÌvaË vody N vod k obsluze a k mont ûi Obsah 1. N vod k obsluze.................... 6 1.1 Popis p Ìstroje.................. 6 1.2 Nejd leûitïjöì ve zkratce..........

Více

Návod k obsluze. KuchyÀsk odsavaã par DF-90

Návod k obsluze. KuchyÀsk odsavaã par DF-90 Návod k obsluze KuchyÀsk odsavaã par DF-90 Blahopfiejeme Vám k zakoupení nového kuchyàského odsavaãe Dûkujeme Vám, Ïe jste nám volbou znaãkového v robku Teka projevili svoji dûvûru. Jsme pfiesvûdãeni,

Více

Kondenzaãní kotle ecotec. Nov trend ve vytápûní

Kondenzaãní kotle ecotec. Nov trend ve vytápûní Kondenzaãní kotle ecotec Nov trend ve vytápûní Kondenzaãní technika SniÏování spotfieby energie pfii vytápûní a ohfievu teplé uïitkové vody se v souãasné dobû jeví jako stále dûleïitûj í. Nejen stoupající

Více

Colorado. Colorado 450 Délka (cm) 450 ífika (cm) 160 PrÛmûr boãních válcû (cm) 40 Poãet vzduchov ch komor 10

Colorado. Colorado 450 Délka (cm) 450 ífika (cm) 160 PrÛmûr boãních válcû (cm) 40 Poãet vzduchov ch komor 10 Pfiíruãka uïivatele Colorado VERZE 01/10/04 CZ Konstrukãní kategorie D chránûné vody dle nafiízení vlády âeské republiky ã. 270/2003 Sb. a následn ch novel a v souladu se zákonem âeské republiky ã. 22/1997

Více

EUR 091 PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM NÁVOD K OBSLUZE

EUR 091 PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM NÁVOD K OBSLUZE EUR 091 PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM NÁVOD K OBSLUZE Strana: 1 EUR 091 9 programû 6 pfiednastaven ch, 3 definované uïivatelem 3 nastavení teploty moïnost manuálního ovládání nastaviteln

Více

RPR - Wterm s.r.o. RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov

RPR - Wterm s.r.o. RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zaøízení, zajišující dlouhodobou a nezávadnou funkci. Výrobek smí být montován ve smyslu ÈSN 33 2000-7-701, èást 1 v koupelnách, sprchách

Více

B C I L F G H. POPIS ELEKTROSPOT EBIâE

B C I L F G H. POPIS ELEKTROSPOT EBIâE POPIS ELEKTROSPOT EBIâE A B C D E F G H I L Knoflík termostatu Knoflík ãasového spínaãe Svûtelná kontrolka Knoflík pro volbu funkcí Sklenûná dvífika Spodní topné tûleso Ro t Plech na peãení Tvarovan ro

Více

Návod k pouïití MDI 22 E10. MYâKY NÁDOBÍ

Návod k pouïití MDI 22 E10. MYâKY NÁDOBÍ Z Návod k pouïití MDI 22 E10 MYâKY NÁDOBÍ OBSH Bezpeãnostní upozornûní Instalace Zafiízení na zmûkãování vody Dávkování soli Usazení horního ko e Ukládání nádobí Informace o laboratorním testování Vkládání

Více

PRŮTOKOVÉ OHŘÍVAČE VODY

PRŮTOKOVÉ OHŘÍVAČE VODY PRŮTOKOVÉ OHŘÍVAČE VODY Návod k montáži a obsluze MIRAVA spol. s r.o., Za Sedmidomky 15, 101 00 Praha 10, Česká republika Tel.: 272 770 254, Fax: 272 77 02 62, e-mail: obchod@mirava.cz, http://www.mirava.cz,

Více

Návod k pouïití. KS 210 Lasercut

Návod k pouïití. KS 210 Lasercut Návod k pouïití KS 210 Lasercut 14. Technické data Napûtí V 230 (1 50 Hz) Odbûr proudu A 6 Zabezpeãen A 10 (setrvaãn ) Motorov v kon (S1) kw 1,35 ZpÛsob ochrany IP 20 Tfiída ochrany II Poãet otáãek otáãivého

Více

TravelPilot Navigace Rádio/CD. TravelPilot E1/E2. Návod k montáïi. www.blaupunkt.com

TravelPilot Navigace Rádio/CD. TravelPilot E1/E2. Návod k montáïi. www.blaupunkt.com TravelPilot Navigace Rádio/CD TravelPilot E1/E2 Návod k montáïi www.blaupunkt.com Návod k montáïi Bezpeãnostní pokyny Po celou dobu montáïe pfiístroje a jeho pfiipojování se musíte fiídit tûmito bezpeãnostními

Více

RPR - Wterm s.r.o. RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov

RPR - Wterm s.r.o. RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zaøízení, zajišující dlouhodobou a nezávadnou funkci. Výrobek smí být do koupelny a sprchy montován ve smyslu ČSN 33 2000-7-701 ed. 2. Pokud

Více

DXR270. Návod k pouïití

DXR270. Návod k pouïití Návod k pouïití DXR270 NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny v nûm uvedené. Czech VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ Symboly vyobrazené

Více

Nástìnn plynov kotel s pøirozen m odtahem spalin

Nástìnn plynov kotel s pøirozen m odtahem spalin Návod pro instalaci, obsluhu a údrωbu Nástìnn plynov kotel s pøirozen m odtahem spalin 6 720 610 716-00.1O DAGAS 01-24 CK OSW Obsah Obsah Varování 3 Symboly 3 1 Podrobnosti o zaøízení 4 1.1 Prohlá ení

Více

Kamna na tuhá paliva KAMINO 6 a 8 Návod k pouïití a instalaci V robce: SVT - WAMSLER

Kamna na tuhá paliva KAMINO 6 a 8 Návod k pouïití a instalaci V robce: SVT - WAMSLER kamino 17.1.2006 15:39 Stránka 1 Kamna na tuhá paliva KAMINO 6 a 8 Návod k pouïití a instalaci V robce: SVT - WAMSLER kamino 17.1.2006 15:39 Stránka 2 Pfiedmluva: VáÏen zákazníku, velice nás tû í, Ïe jste

Více

Beztlakov 5- litrov z sobnìkov oh ÌvaË teplè vody N vod k obsluze a mont ûi

Beztlakov 5- litrov z sobnìkov oh ÌvaË teplè vody N vod k obsluze a mont ûi EUN 5, EN 5 elnett Beztlakov 5- litrov z sobnìkov oh ÌvaË teplè vody N vod k obsluze a mont ûi EUN 5 jen pro mont û pod odbïrnè mìsto N vod k obsluze... TechnickÈ daje... 4 N vod k mont ûi... 6 Z ruka

Více

ELEKTRICKÝ ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ VODY

ELEKTRICKÝ ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ VODY ELEKTRICKÝ ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ VODY FDN-5 FHN-5 Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zařízení, zajištující dlouhodobou a nezávad nou funkci. Výrobek smí být do koupelny a sprchy

Více

ZX2. Plynem izolované rozváděče vysokého napětí Návod pro montáž, obsluhu a údržbu BA 515/02

ZX2. Plynem izolované rozváděče vysokého napětí Návod pro montáž, obsluhu a údržbu BA 515/02 ZX2 Plynem izolované rozváděče vysokého napětí Návod pro montáž, obsluhu a údržbu BA 515/02 Va e bezpeãnost má pfiednost vïdy! Proto uvádíme tato doporučení na začátku tohoto návodu: Instalujte spínací

Více

Obsah. Informace pro uïivatele. Informace pro instalaãní techniky

Obsah. Informace pro uïivatele. Informace pro instalaãní techniky Obsah Informace pro uïivatele Bezpeãnostní informace 3 Likvidace 4 Va e nová automatická praãka 4 Popis praãky 5-7 - Pohled zepfiedu, Pohled zezadu - Ovládací panel V eobecné informace t kající se praní

Více

Obsah. Informace pro uïivatele. Informace pro instalaãní techniky

Obsah. Informace pro uïivatele. Informace pro instalaãní techniky Obsah Informace pro uïivatele Bezpeãnostní informace 21 Likvidace 22 Va e nová automatická praãka 22 Popis praãky 23-25 - Pohled zepfiedu, Pohled zezadu - Ovládací panel V eobecné informace t kající se

Více

Plynov teplovodní kombinovan závûsn kotel

Plynov teplovodní kombinovan závûsn kotel Návod pro instalaci Plynov teplovodní kombinovan závûsn kotel 6 0 60 9 CZ (.9) OSW 89-./G Junkers Bosch Gruppe Z/ZW - MF A Z/ZW 8- MF A Pro Va i bezpeãnost JestliÏe ucítíte zápach plynu: Uzavfiete plynov

Více

HAKL MK-1. Elektrický průtokový ohřívač vody. Návod k montáži a obsluze. Německý certifikát kvality

HAKL MK-1. Elektrický průtokový ohřívač vody. Návod k montáži a obsluze. Německý certifikát kvality HAKL MK-1 Elektrický průtokový ohřívač vody Návod k montáži a obsluze CZ Německý certifikát kvality Popis výrobku: Elektrický průtokový ohřívač vody HAKL MK-1 ohřívá vodu okamžitě po otočení ventilu teplé

Více

Návod k obsluze. Nástìnn plynov kotel Logamax U052-24/28K Logamax U052-24/28 Logamax U054-24K Logamax U054-24. 2061 2153 07/2005 CZ Pro uωivatele

Návod k obsluze. Nástìnn plynov kotel Logamax U052-24/28K Logamax U052-24/28 Logamax U054-24K Logamax U054-24. 2061 2153 07/2005 CZ Pro uωivatele 2061 2153 07/2005 CZ Pro uωivatele Návod k obsluze Nástìnn plynov kotel Logamax U052-24/28K Logamax U052-24/28 Logamax U054-24K Logamax U054-24 6 720 612 229-00.1O Prosím, pøed obsluhou peèlivì pøeèíst

Více

Závěsná nástěnná konzole plazmové zobrazovací jednotky (Svislé montážní provedení) Pokyny pro montáž

Závěsná nástěnná konzole plazmové zobrazovací jednotky (Svislé montážní provedení) Pokyny pro montáž Závěsná nástěnná konzole plazmové zobrazovací jednotky (Svislé montážní provedení) Pokyny pro montáž Model TY-WK42PV2W Pfied zahájením práce si dûkladnû pfieãtûte tyto pokyny a Pfiíruãku k irokoúhlému

Více

Pohon kfiídel otoãn ch dvefií DORMA ED 200

Pohon kfiídel otoãn ch dvefií DORMA ED 200 Pohon kfiídel otoãn ch dvefií DORMA ED 200 Pohon kfiídel otoãn ch dvefií DORMA ED 200 Univerzální pouïití, jednoduchá montáï, spolehlivá funkce Jako v konn elektrohydraulick, plnû automatick pohon kfiídel

Více

âeská asociace technick ch plynû ada: informace, normy, pfiedpisy Tlaková lahev

âeská asociace technick ch plynû ada: informace, normy, pfiedpisy Tlaková lahev âeská asociace technick ch plynû ada: informace, normy, pfiedpisy Tlaková lahev Dokument 1/2013 Tlaková lahev Zpracovali: ãlenové PS 3 âatp Praha, duben 2013 Obsah 1. Úvod... 4 2. Dodávky plynû... 4 3.

Více

www.bibus.cz KONTROLA TLAKU TLAKOVÉ SPÍNAâE PODTLAKOVÉ SPÍNAâE TLAKOVÉ SNÍMAâE

www.bibus.cz KONTROLA TLAKU TLAKOVÉ SPÍNAâE PODTLAKOVÉ SPÍNAâE TLAKOVÉ SNÍMAâE KONTROLA TLAKU TLAKOVÉ SPÍNAâE PODTLAKOVÉ SPÍNAâE TLAKOVÉ SNÍMAâE TECHNICK V KLAD Jak tlakov spínaã pracuje? Membránov tlakov spínaã - spínací 7 Pístov tlakov spínaã - rozpínací 6 5 4 3 2 1 Spínací Popis

Více

Ruãní d chací vak. Návod k pouïití

Ruãní d chací vak. Návod k pouïití Ruãní d chací vak Návod k pouïití Popis v robku Vyobrazení jednotliv ch dílû 1 Popis v robku D chací vak DAHLHAUSEN je urãen jako doplnûk umûlé ventilace a kardiopulmonální resuscitace. D chací vak se

Více

Elektronicky řízený průtokový ohřívač vody DBX Provozní a instalační instrukce

Elektronicky řízený průtokový ohřívač vody DBX Provozní a instalační instrukce Elektronicky řízený průtokový ohřívač vody DBX Provozní a instalační instrukce... hospodárně teplá voda. 1 Přehled Při objednávce uveďte prosím typ přístroje a sériové číslo. 2 2 Obsah 1. Přehled... 2

Více

Návod k pouïití WTI 2050. Pro chladniãky na víno. *dle modelu a vybavení. Ventilation

Návod k pouïití WTI 2050. Pro chladniãky na víno. *dle modelu a vybavení. Ventilation Návod k pouïití Pro chladniãky na víno WTI 050 Blahopfiejeme Vám k Va í koupi nového pfiístroje. V bûrem tohoto pfiístroje jste zvolili v echny v hody piãkové chladící technologie, zaji Èující nejvy í

Více

b 6 c 1 d 15 8 16 e 17 (PG - EBP) 18 (SS - EBP)

b 6 c 1 d 15 8 16 e 17 (PG - EBP) 18 (SS - EBP) EBP 65 EBP 65-E3 1 2 3 5 4 5 9 10 11 6 7 8 a b 6 2 ➀ ➁ ➁ ➀ 3 c 1 d 15 8 16 7 12 13 14 e 17 (PG - EBP) 18 (SS - EBP) Technické údaje Pásová bruska EBP 65 EBP 65-E3 Napìtí 230 V 230 V Sí ový kmitoèet 50/60

Více

CZ TŘÍOTVOROVÁ UMYVADLOVÁ BATERIE Návod k použití. SK TROJOTVOROVÁ UMÝVADLOVÁ BATÉRIA Návod na obsluhu

CZ TŘÍOTVOROVÁ UMYVADLOVÁ BATERIE Návod k použití. SK TROJOTVOROVÁ UMÝVADLOVÁ BATÉRIA Návod na obsluhu CZ TŘÍOTVOROVÁ UMYVADLOVÁ BATERIE Návod k použití SK TROJOTVOROVÁ UMÝVADLOVÁ BATÉRIA Návod na obsluhu HU HÁROMNYÍLÁSÚ MOSDÓ CSAPTELEP Felhasználói kézikönyv CZ NÁVOD K INSTALACI TŘÍOTVOROVÁ UMYVADLOVÁ

Více

K960 Ring. Návod k pouïití

K960 Ring. Návod k pouïití Návod k pouïití K960 Ring NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny v nûm uvedené. Czech VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ Symboly vyobrazené

Více

CZ ČTYŘOTVOROVÁ SMĚŠOVACÍ VANOVÁ. SK ŠVOROTVOROVÁ ZMIEŠAVACIA VAŇOVÁ A SPRCHOVÁ BATÉRIA Návod na obsluhu HU NÉGYNYÍLÁSÚ KEVERŐS KÁD-ÉS

CZ ČTYŘOTVOROVÁ SMĚŠOVACÍ VANOVÁ. SK ŠVOROTVOROVÁ ZMIEŠAVACIA VAŇOVÁ A SPRCHOVÁ BATÉRIA Návod na obsluhu HU NÉGYNYÍLÁSÚ KEVERŐS KÁD-ÉS CZ ČTYŘOTVOROVÁ SMĚŠOVACÍ VANOVÁ A SPRCHOVÁ BATERIE Návod k použití SK ŠVOROTVOROVÁ ZMIEŠAVACIA VAŇOVÁ A SPRCHOVÁ BATÉRIA Návod na obsluhu HU NÉGYNYÍLÁSÚ KEVERŐS KÁD-ÉS ZUHANYCSAPTELEP Felhasználói kézikönyv

Více

20085-20086 20081-20087 20094-20097 20106 20100-20102 20091-20098 20099-20199

20085-20086 20081-20087 20094-20097 20106 20100-20102 20091-20098 20099-20199 20001 11921 11923 20081-20087 20085-20086 20095 20106 20100-20102 20094-20097 20005 20091-20098 20099-20199 20001 Baterie umyvadlová stojánková s výpustí 1 1/4, s hadièkami 3/8. 250 10 590 13 770 20002

Více

CZ SPRCHOVÁ SMĚŠOVACÍ BATERIE S JEDNOU. SK SPRCHOVÁ ZMIEŠAVACIA BATÉRIA S JEDNOU PÁKOU Návod na obsluhu

CZ SPRCHOVÁ SMĚŠOVACÍ BATERIE S JEDNOU. SK SPRCHOVÁ ZMIEŠAVACIA BATÉRIA S JEDNOU PÁKOU Návod na obsluhu CZ SPRCHOVÁ SMĚŠOVACÍ BATERIE S JEDNOU PÁKOU Návod k použití SK SPRCHOVÁ ZMIEŠAVACIA BATÉRIA S JEDNOU PÁKOU Návod na obsluhu HU EGYKAROS KEVERŐS ZUHANYCSAPTELEP Felhasználói kézikönyv CZ NÁVOD K INSTALACI

Více

Geberit Silent-PP Obsah. Obsah

Geberit Silent-PP Obsah. Obsah geberit silent.12_pp 4.12.2012 14:17 Stránka 1 Obsah Obsah 1. Popis systému........................................................ 2 1.1 Sortiment.......................................................

Více

DVOUDÍLNÁ KLIMATIZAâNÍ JEDNOTKA

DVOUDÍLNÁ KLIMATIZAâNÍ JEDNOTKA DVOUDÍLNÁ KLIMATIZAâNÍ JEDNOTKA PROVEDENÍ K MONTÁÎI NA STùNU NÁVOD K POUÎITÍ ETA 0570 - model s chlazením ETA 0571 - model s chlazením a topením ETA 1570 - model s chlazením ETA 1571 - model s chlazením

Více

Návod k montáïi, provozu a údrïbû Systém SSG

Návod k montáïi, provozu a údrïbû Systém SSG Návod k montáïi, provozu a údrïbû Systém SSG âe TINA OBSAH STRANA A PouÏité indexy A PouÏité indexy 2 B PouÏité symboly 3 C PouÏité zkratky 3 1 DÛleÏité pokyny 4 2 MontáÏ 4 2.1 PoÏadavky na materiál stavebního

Více

MINISTYKAČE VZDUCHOVÉ A VAKUOVÉ STYKAČE TEPELNÁ NADPROUDOVÁ RELÉ ČASOVÁ RELÉ SPOUŠTĚČE MOTORŮ VAČKOVÉ SPÍNAČE REGULÁTORY JALOVÉHO VÝKONU

MINISTYKAČE VZDUCHOVÉ A VAKUOVÉ STYKAČE TEPELNÁ NADPROUDOVÁ RELÉ ČASOVÁ RELÉ SPOUŠTĚČE MOTORŮ VAČKOVÉ SPÍNAČE REGULÁTORY JALOVÉHO VÝKONU MINISTYKAČE VZDUCHOVÉ A VAKUOVÉ STYKAČE TEPELNÁ NADPROUDOVÁ RELÉ ČASOVÁ RELÉ SPOUŠTĚČE MOTORŮ VAČKOVÉ SPÍNAČE REGULÁTORY JALOVÉHO VÝKONU Certifikáty Elektropfiístroj s.r.o. Praha 4 - Modfiany, v robce

Více

ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE VODY NEPŘÍMOTOPNÉ

ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE VODY NEPŘÍMOTOPNÉ Návod k obsluze a instalaci ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE VODY NEPŘÍMOTOPNÉ OKH 100 NTR/HV OKH 125 NTR/HV OKH 100 NTR OKH 125 NTR OKH 160 NTR Družstevní závody Dražice strojírna s.r.o. Dražice 69 294 71 Benátky

Více

WC a koupelna kdekoli

WC a koupelna kdekoli sanitární kalová čerpadla WC a koupelna kdekoli www.sanibroy.cz 1958 2008 Sanitární kalové čerpadlo co je to? Nûkdy je tûïké, ne-li dokonce nemoïné, instalovat sanitární zafiízení na potfiebné místo. Hlavní

Více

Regulátor Komextherm JA-Z KASCON

Regulátor Komextherm JA-Z KASCON Regulátor Komextherm JA-Z KASCON Návod k montáïi a obsluze regulátoru Určení Regulátor Komextherm KASCON je určen pro řízení provozu až čtyř plynových teplovodních kotlů v kaskádním režimu. Regulace kaskády

Více

SLOUPCOVÉ FILTRY... OdstraÀování Ïeleza Denitrifikace Odkalování Dechlorace Neutralizace DEFERR 52 DESABB 54 DECLOR 56 DENITRAT 58 NEUTRAL 60

SLOUPCOVÉ FILTRY... OdstraÀování Ïeleza Denitrifikace Odkalování Dechlorace Neutralizace DEFERR 52 DESABB 54 DECLOR 56 DENITRAT 58 NEUTRAL 60 SLOUPCOVÉ FILTRY... OdstraÀování Ïeleza Denitrifikace Odkalování Dechlorace Neutralizace DEFERR 52 DESABB 54 DECLOR 56 DENITRAT 58 NEUTRAL 60 Instalace 62 PRÒMYSLOV DEFERR 64 PRÒMYSLOV DESABB 66 PRÒMYSLOV

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI GWL/ Power Group Technology Solutions Stay Powered for the Future GF-BOIL-100L NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI Ohřívače vody zásobníkové pro kombinovaný ohřev vody pomocí AC a DC proudu pro

Více

elero VarioTec Návod k obsluze Tento návod k obsluze si uschovejte!

elero VarioTec Návod k obsluze Tento návod k obsluze si uschovejte! VarioTec elero Návod k obsluze Tento návod k obsluze si uschovejte! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309023 Nr. 18 100.3401/0604 Obsah Bezpeãnostní

Více

PRŮTOKOVÉ OHŘÍVAČE VNC

PRŮTOKOVÉ OHŘÍVAČE VNC - 0 PRŮTOKOVÉ OHŘÍVAČE VNC Návod k montáži a obsluze MIRAVA spol. s r.o., Za Sedmidomky 15, 101 00 Praha 10, Česká republika Tel.: 272 770 254, Fax: 272 77 02 62, e-mail: obchod@mirava.cz, http://www.mirava.cz,

Více

Vysoce úãinná izolace pro chladící a klimatizaãní techniku vyrobená na bázi syntetického kauãuku. Hadice s narûstající tlou t kou izolace.

Vysoce úãinná izolace pro chladící a klimatizaãní techniku vyrobená na bázi syntetického kauãuku. Hadice s narûstající tlou t kou izolace. CENÍK - 04/2007 Rozhodné vlastnosti izolaãních materiálû KAIFLEX jsou kromû vlastní stálé kontroly jakosti v roby dozorovány institutem CSI Praha, AO 212 v rámci Dozorovací smlouvy ã. DS 23-2/2005. Vysoce

Více

FS5000 D FS7000 D. Návod k pouïití

FS5000 D FS7000 D. Návod k pouïití Návod k pouïití FS5000 D FS7000 D NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny v nûm uvedené. Czech VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ Symboly

Více

P EHLEDNÁ TABULKA. Poloha ro tu a pfiíslu enství Poznámky/Rady. Poloha knoflíku termostatu. Poloha knoflíku pro volbu funkcí.

P EHLEDNÁ TABULKA. Poloha ro tu a pfiíslu enství Poznámky/Rady. Poloha knoflíku termostatu. Poloha knoflíku pro volbu funkcí. POPIS ELEKTROSPOT EBIâE A knoflík termostatu B knoflík ãasového spínaãe C svûtelná kontrolka D knoflík pro volbu funkcí E sklenûná dvífika F spodní topné tûleso G ploch ro t H plech na peãení I tvarovan

Více

VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ. Zapalování. Spojka zapnuta. Spojka vypnuta. Parkovací brzda. Spojka

VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ. Zapalování. Spojka zapnuta. Spojka vypnuta. Parkovací brzda. Spojka Návod k pouïití M25-85F M25-85FH NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny v nûm uvedené. Czech VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ Symboly

Více

Systém Platon. Aplikaãní katalog. Suché a zdravé domy

Systém Platon. Aplikaãní katalog. Suché a zdravé domy Systém Platon Aplikaãní katalog Suché a zdravé domy Tiskárna Tercie Praha s.r.o. V robky firmy Isola Isola dodává stavební izolaãní materiály na Skandinávské trhy jiï více neï 60 let a exportuje na dal

Více

-PHQRYLWp QDS WtPRWRUX. 3UDFRYQtUR]VDK 1DS Wt>9@ ÒSOQêUR]VDK QDWRþHQt %H]GRUD]X 6WDQGDUGQt0RGHO\ /7& 9a+] Då ƒdåƒ PRGHOX. 0RGHO\VHVQtPiQtPSRORK\

-PHQRYLWp QDS WtPRWRUX. 3UDFRYQtUR]VDK 1DS Wt>9@ ÒSOQêUR]VDK QDWRþHQt %H]GRUD]X 6WDQGDUGQt0RGHO\ /7& 9a+] Då ƒdåƒ PRGHOX. 0RGHO\VHVQtPiQtPSRORK\ Venkovní natáèecí a naklánìcí hlavice odolná proti povìtrnostním vlivùm Návod k obsluze LTC-9409 Dùležité bezpeènostní pokyny 1. Pøeètìte si návod k obsluze Než zaènete se zaøízením pracovat, pøeètìte

Více

AUTOMATICKÁ PRAâKA s pfiedním plnûním. AUTOMATICKÁ PRÁâKA s plnením spredu

AUTOMATICKÁ PRAâKA s pfiedním plnûním. AUTOMATICKÁ PRÁâKA s plnením spredu MODEL : WD-16220FD WD-16225FD WD-14220FD WD-14225FD WD-12220FD WD-12225FD WD-10220FD WD-10225FD AUTOMATICKÁ PRAâKA s pfiedním plnûním Díky za zakoupení této plnû automatické praãky zn.lg. Pfieãtûte si

Více

Systémy vyrovnání potenciálů

Systémy vyrovnání potenciálů Pro eliminaci nekontrolovan ch pfieskokû v domovní instalaci se musí v echny kovové ãásti, v echna elektrická zafiízení a také zafiízení ochrany pfied bleskem, vzájemnû propojit. Toto vyrovnání potenciálû

Více

MĚĎ ODBORNÁ INSTALACE MĚDĚNÝCH TRUBEK. Metodický sešit pro učitele. je to nejlepší pro rozvod vody, plynu a pro vytápěcí soustavy

MĚĎ ODBORNÁ INSTALACE MĚDĚNÝCH TRUBEK. Metodický sešit pro učitele. je to nejlepší pro rozvod vody, plynu a pro vytápěcí soustavy MĚĎ je to nejlepší pro rozvod vody, plynu a pro vytápěcí soustavy ODBORNÁ INSTALACE MĚDĚNÝCH TRUBEK Metodický sešit pro učitele Pfiedmluva Odborná instalace mûdûn ch trubek prezentovaná uãebnicí V ukov

Více

TEPELN M âerpadlom Pred pouïitím zariadenia si pozorne preãítajte tento návod na pouïívanie a uschovajte ho pre budúce pouïitie.

TEPELN M âerpadlom Pred pouïitím zariadenia si pozorne preãítajte tento návod na pouïívanie a uschovajte ho pre budúce pouïitie. MANUÁL VLASTNÍKA SU IâKA LG S TEPELN M âerpadlem Pfiedtím, neï zaãnete su iãku pouïívat, si pozornû pfieãtûte tuto uïivatelskou pfiíruãku a schovejte si ji pro budoucí pouïití. POUÎÍVATEªSKÁ PRÍRUâKA SU

Více

DX200 DX200 DX200T vzdálený vypínač ON/OFF(přepínač MOS) X časový doběh časové oddálení zapnutí 2 - rychlostní X X "Trickle" minimální otáčky

DX200 DX200 DX200T vzdálený vypínač ON/OFF(přepínač MOS) X časový doběh časové oddálení zapnutí 2 - rychlostní X X Trickle minimální otáčky VENTILÁTORY DX 200 PREMIER NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Radiální odvodní ventilátor s vestavěnou přetlakovou klapkou, vhodný pro instalaci na stěnu, strop, nebo napojení na 100 mm potrubí.

Více

Oprava. Elektrické støíkací stanice Mark VII Max, Mark X Premium a Mark X Max 3A2396A CS

Oprava. Elektrické støíkací stanice Mark VII Max, Mark X Premium a Mark X Max 3A2396A CS Oprava Elektrické støíkací stanice Mark VII Max, Mark X Premium a Mark X Max 3A2396A CS Pro pøenosné bezvzduchové støíkání architektonických krycích nátìrù a barev Urèeno pouze k profesionálnímu použití.

Více

SYSTÉM KABELOV CH PRÒCHODÒ KDL KDH

SYSTÉM KABELOV CH PRÒCHODÒ KDL KDH T e c h n i k a v p l a s t u SYSTÉM KABELOV CH PRÒCHODÒ KDL KDH SCHMACHTL CZ, VídeÀská 185, 252 42 Vestec u Prahy, tel.: 02-44001500, fax: 02-44910700, e-mail: office@schmachtl.cz, internet: www.schmachtl.cz

Více

AUTOMATICKÁ PRÁâKA F1422TD(1~9) F1222TD(1~9) F1022TD(1~9) (2P~29P)

AUTOMATICKÁ PRÁâKA F1422TD(1~9) F1222TD(1~9) F1022TD(1~9) (2P~29P) F1422TD(1~9) F1222TD(1~9) F1022TD(1~9) (2P~29P) AUTOMATICKÁ PRÁâKA s plnením spredu (30P~57P) ëakujeme za zakúpenie tejto plne automatickej práãky zn. LG. Preãítajte si prosím starostlivo tento Návod na

Více

OBSAH. Obsah. 2 Czech

OBSAH. Obsah. 2 Czech Návod k pouïití Rider 213 C Rider 216 Rider 216 AWD NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny v nûm uvedené. Czech OBSAH

Více

MEGAKOUPELNA Grzegorz Tambor Švabinského 1700/4, 702 00 Ostrava tel. 605 328 328 e-mail: info@megakoupelna.cz www.megakoupelna.cz

MEGAKOUPELNA Grzegorz Tambor Švabinského 1700/4, 702 00 Ostrava tel. 605 328 328 e-mail: info@megakoupelna.cz www.megakoupelna.cz MEGAKOUPELNA Grzegorz Tambor Švabinského 1700/4, 702 00 Ostrava tel. 605 328 328 e-mail: info@megakoupelna.cz www.megakoupelna.cz Informace k montáži: Před montáží skontrolujte, zda nedošlo k poškození

Více

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ. Obecné bezpečnostní pokyny Obsluha stroje je povinna si podrobně prostudovat tento návod k používání

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ. Obecné bezpečnostní pokyny Obsluha stroje je povinna si podrobně prostudovat tento návod k používání NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ Obecné bezpečnostní pokyny Obsluha stroje je povinna si podrobně prostudovat tento návod k používání Celkový pohled na výrobek Prosévačky kompostu a substrátu typ: PKS 1 Výrobce: STS

Více

LOGO FIRMY Sídlo firmy

LOGO FIRMY Sídlo firmy část 6, díl 4, kapitola 2.6.9, str. 1 6/4.2.6.9 OVĚŘENÍ SHODY JEDNOSTRANNÉ TLOUŠŤKOVACÍ FRÉZKY LOGO FIRMY Sídlo firmy Název zařízení provedení. OVĚŘENÍ SHODY provedení strojního zařízení s požadavky ČSN

Více

Přímá bruska GD0800C GD0810C. Dvojitá izolace. Makita Corporation Anjo, Aichu, Japonsko Vyrobeno v Japonsku. Ti tûno v Japonsku

Přímá bruska GD0800C GD0810C. Dvojitá izolace. Makita Corporation Anjo, Aichu, Japonsko Vyrobeno v Japonsku. Ti tûno v Japonsku Přímá bruska GD0800C GD0810C Makita Corporation Anjo, Aichu, Japonsko Vyrobeno v Japonsku Ti tûno v Japonsku Dvojitá izolace SPECIFIKACE Model.........................................................................

Více

Systémová jednotka HBX PREMIUM 310

Systémová jednotka HBX PREMIUM 310 tepelná čerpadla Systémová jednotka HBX PREMIUM 310 06. 2015 verze 1.00 PZP HEATING a.s, Dobré 149, 517 93 Dobré Tel.: +420 494 664 203, Fax: +420 494 629 720 IČ : 28820614 Společnost zapsaná v obchodním

Více

OHŘÍVAČE VODY ZÁSOBNÍKOVÉ PRO SVISLOU MONTÁŽ

OHŘÍVAČE VODY ZÁSOBNÍKOVÉ PRO SVISLOU MONTÁŽ Návod k obsluze a instalaci OHŘÍVAČE VODY ZÁSOBNÍKOVÉ PRO SVISLOU MONTÁŽ Kombinované Elektrické Typové číslo : Typové číslo : OKCE 50 205 108 OKC 80 201 208 OKCE 80 205 108 OKC 100 208 208 OKC 100/1m2

Více

Návod k pouïití K3600 MKII

Návod k pouïití K3600 MKII K3600 MKII Návod k pouïití NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny v nûm uvedené. VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ Vysvûtlení symbolû

Více

EKOBAL WMS. Ovinovací modulární systém

EKOBAL WMS. Ovinovací modulární systém EKOBAL Ovinovací balící stroje WMS jsou ruãnû ovládané a poloautomatické stroje. Pfii v voji a konstrukci této nové fiady ovinovacích balících strojû bylo maimálnû uplatnûno stavebnicové fie ení celé modelové

Více

Návod k obsluze elektrického průtokového ohřívače HAKL

Návod k obsluze elektrického průtokového ohřívače HAKL Návod k obsluze elektrického průtokového ohřívače HAKL (výběr z originálního návodu přiloženého k výrobku) Popis výrobku: Elektrický průtokový ohřívač vody HAKL ohřívá vodu okamžitě po otočení kohoutku

Více

1. Objednávkový klíè... 3. 2. Popis... 3 3. Provedení... 4 4. Rozmìry, hmotnosti... 4 5. Schéma elektrozapojení... 6 6. Popis funkce...

1. Objednávkový klíè... 3. 2. Popis... 3 3. Provedení... 4 4. Rozmìry, hmotnosti... 4 5. Schéma elektrozapojení... 6 6. Popis funkce... . Objednávkový klíè.... Popis.... Provedení.... Rozmìry, hmotnosti... 5. Schéma elektrozapojení... 6 6. Popis funkce... 6 7. Tlakové ztráty... 9 8. Pøíklady øeení odtahù spalin a pøívodu spalovacího vzduchu...

Více

P/No.: MFL31184296. Dovozce do âr a SR:

P/No.: MFL31184296. Dovozce do âr a SR: Dovozce do âr a SR: LG Electronics CZ, s.r.o. Zlat Andûl NádraÏní 23/344 151 34 Praha 5 âeská republika www.lgecz.cz e-mail: info@lgecz.cz tel.: +420 234 094 600 P/No.: MFL31184296 WD-1239(0~9)SDK WD-1039(0~9)SDK

Více

VODNÍ RECYKLACE VODNÍ RECYKLACE PRO PRACÍ STROJ S JEDNÍM VYPOUŠTĚCÍM VENTILEM PŮVODNÍ MANUÁL K INSTALACI A ÚDRŽBĚ

VODNÍ RECYKLACE VODNÍ RECYKLACE PRO PRACÍ STROJ S JEDNÍM VYPOUŠTĚCÍM VENTILEM PŮVODNÍ MANUÁL K INSTALACI A ÚDRŽBĚ VODNÍ RECYKLACE VODNÍ RECYKLACE PRO PRACÍ STROJ S JEDNÍM VYPOUŠTĚCÍM VENTILEM PŮVODNÍ MANUÁL K INSTALACI A ÚDRŽBĚ 547843 Datum vydání: 8.2.2013 1. OBSAH 1. OBSAH... 3 2. DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE...

Více

324L X-series 324LD X-series

324L X-series 324LD X-series Návod k pouïití Návod na obsluhu 324L -series 324LD -series NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny v nûm uvedené.

Více

Katalog. Kompenzace jalového v konu Varplus 2, Varlogic, Varpact

Katalog. Kompenzace jalového v konu Varplus 2, Varlogic, Varpact Katalog Kompenzace jalového v konu Varplus 2, Varlogic, Varpact Kompletní nabídka Pfiístroje pro distribuci elektrické energie V konové jistiãe a odpínaãe nízkého napûtí Vzduchové jistiãe a odpínaãe Masterpact

Více

Elektrické bezvzduchové støíkací pistole Mark V Premium a Mark V Max

Elektrické bezvzduchové støíkací pistole Mark V Premium a Mark V Max Oprava Elektrické bezvzduchové støíkací pistole Mark V Premium a Mark V Max 3A2421B CS Pro pøenosné bezvzduchové støíkání architektonických krycích nátìrù a barev Urèeno pouze k profesionálnímu použití.

Více

ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE VODY NEPŘÍMOTOPNÉ

ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE VODY NEPŘÍMOTOPNÉ Návod k obsluze a instalaci ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE VODY NEPŘÍMOTOPNÉ OKC 80 NTR/Z OKC 100 NTR OKC 100 NTR/HV OKC 100 NTR/Z OKC 125 NTR OKC 125 NTR/HV OKC 125 NTR/Z OKCV 125 NTR OKC 160 NTR OKC 160 NTR/HV

Více

2 Návod k instalaci a obsluze

2 Návod k instalaci a obsluze Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zaøízení, zajišující dlouhodobou a nezávadnou funkci. Výrobek smí být montován ve smyslu ÈSN 33 2000-7-701, v koupelnách, sprchách a podobných

Více

ZMùKâOVÁNÍ DECALUX - DECAL ET 500 32 DECALUX - DECAL VT 1000 33 DECALUX - DECAL VT 2000 34 DUPLEX VT 2000 35. Pfiíslu enství 36

ZMùKâOVÁNÍ DECALUX - DECAL ET 500 32 DECALUX - DECAL VT 1000 33 DECALUX - DECAL VT 2000 34 DUPLEX VT 2000 35. Pfiíslu enství 36 ZMùKâOVÁNÍ DECALUX - DECAL ET 500 32 DECALUX - DECAL VT 1000 33 DECALUX - DECAL VT 2000 34 DUPLEX VT 2000 35 Pfiíslu enství 36 Regeneraãní pfiípravky 37 Technické charakteristiky 38 2 Instalace 41 PRÒMYSLOV

Více

Návod k pouïití FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4

Návod k pouïití FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4 8 Návod k pouïití NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny v nûm uvedené. FR 2216 FA FR 2218 FA 44 OBSAH Obsah OBSAH

Více

Návod k obsluze průtokového ohřívače HAKL. MK-1 a MK-2. (výběr z originálního návodu přiloženého k výrobku)

Návod k obsluze průtokového ohřívače HAKL. MK-1 a MK-2. (výběr z originálního návodu přiloženého k výrobku) Návod k obsluze průtokového ohřívače HAKL MK-1 a MK-2 (výběr z originálního návodu přiloženého k výrobku) Popis výrobku: Elektrický průtokový ohřívač vody HAKL MK ohřívá vodu okamžitě po otočení kohoutku

Více

Elektrohydraulické pohony pro ventily

Elektrohydraulické pohony pro ventily 4 56 Elektrohydraulické pohony pro ventily se zdvihem 2 mm SKD82... : Napájecí napětí AC 23 V, 3- polohové řízení SKD82...: Napájecí napětí AC 24 V, 3- polohové řízení Provedení s nebo bez havarijní funkce

Více

Návody na montáž, obsluhu a údržbu

Návody na montáž, obsluhu a údržbu VZDUCHOVÉ CLONY PA 1000 NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU Všeobecná doporučení Před samotnou montáží dveřní clony PA 1006 si prosím pozorně prostudujte tento návod. Uschovejte návod na dostupné místo

Více

Návod k montáži, obsluze a údržbě venkovních vypínačů GVR Recloser Hawker Siddeley Switchgear

Návod k montáži, obsluze a údržbě venkovních vypínačů GVR Recloser Hawker Siddeley Switchgear Návod k montáži, obsluze a údržbě venkovních vypínačů GVR Recloser Hawker Siddeley Switchgear pro montáž na betonový sloup nebo příhradový stožár jmenovité napětí 15, 27 a 38 kv jmenovitý proud 630 A Venkovní

Více

Uživatelská příručka. Monitor AL 707

Uživatelská příručka. Monitor AL 707 Uživatelská příručka Monitor AL 707 OBSAH BEZPEâNOSTNÍ POKYNY ----------------------------------------------------------3 POZNÁMKY K PROVOZU LCD MONITORÒ------------------------------4 P EDTÍM, NEÎ MONITOR

Více

P/No.: 3828ER3040Y. Dovozce do âr a SR:

P/No.: 3828ER3040Y. Dovozce do âr a SR: Dovozce do âr a SR: LG Electronics CZ, s.r.o. Zlat Andûl NádraÏní 23/344 151 34 Praha 5 âeská republika www.lgecz.cz e-mail: info@lgecz.cz tel.: +420 234 094 600 P/No.: 3828ER3040Y WD-14360(5)TD WD-14361(6)TD

Více

Návod na montáž, obsluhu a údržbu

Návod na montáž, obsluhu a údržbu SANItech tel.: 234 706 311, fax: 234 706 300 e-mail: info.cz@koncept-ekotech.com www.koncept-ekotech.com Návod na montáž, obsluhu a údržbu RADA EXACT 3B TERMOSTATICKÁ SPRCHOVÁ BATERIE 7/2009 BEZPEČNOST:

Více

Systémy vyrovnání potenciálů

Systémy vyrovnání potenciálů Pro eliminaci nekontrolovan ch pfieskokû v domovní instalaci musí b t v echny kovové ãásti, v echna elektrická zafiízení a zafiízení ochrany pfied bleskem vzájemnû propojeny. Toto vyrovnání potenciálû

Více

Návod k obsluze. Plynový kondenzaèní kotel Logamax plus GB152-16/24/24K. 7746800029 08/2006 CZ (cs) Pro obsluhu

Návod k obsluze. Plynový kondenzaèní kotel Logamax plus GB152-16/24/24K. 7746800029 08/2006 CZ (cs) Pro obsluhu 7746800029 08/2006 CZ (cs) Pro obsluhu Návod k obsluze Plynový kondenzaèní kotel Logamax plus GB52-6/24/24K Pøed zahájením obsluhy pozornì proètìte Obsah Pøehled základní øídící jednotky Logamatic BC0...........................

Více

PRÙMYSLOVÝ ODSAVAÈ PATRONOVÝ POC 9 JET

PRÙMYSLOVÝ ODSAVAÈ PATRONOVÝ POC 9 JET PRÙMYSLOVÝ ODSAVAÈ PATRONOVÝ POC 9 JET Katalogový list - PC 12 7664/èást 7 Platnost od 2/06 1. Popis a funkce Tovární ulice 548 46 1 Chrastava Tel.: 485 14 114 Fax.: 485 14 10 Popis : Prùmyslový odsavaè

Více

Nájezdy a nakládací rampy z hliníku

Nájezdy a nakládací rampy z hliníku Nájezdy a nakládací rampy z hliníku ALTEC GmbH v Singenu ALTEC GMH v robce nakládací techniky Altec GmbH je prosperující prûmyslov podnik nacházející se na jihu aden Württembergu poblíï odamského jezera

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Invertorová svářečka pro obloukové sváření Model: DESi155BT. Platný od: se Záručním listem 1. ledna 2014

NÁVOD K OBSLUZE. Invertorová svářečka pro obloukové sváření Model: DESi155BT. Platný od: se Záručním listem 1. ledna 2014 Invertorová svářečka pro obloukové sváření Model: DESi155BT NÁVOD K OBSLUZE Platný od: se Záručním listem 1. ledna 2014 Volič nastavení proudu svařování Zásuvka kabelu (+) Zásuvka kabelu (-) Během práce

Více