Geberit Silent-PP Obsah. Obsah

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Geberit Silent-PP Obsah. Obsah"

Transkript

1

2 geberit silent.12_pp :17 Stránka 1 Obsah Obsah 1. Popis systému Sortiment Oblast pouïití Funkce Technické údaje SloÏení trubek SloÏení tvarovek Vlastnosti trubek a tvarovek Technické údaje trubek Technické údaje tvarovek Teplotní odolnost trubek a tvarovek Technické údaje k tûsnûní EPDM Certifikáty Projektování Dimenzování V eobecné informace Hydraulická kapacita PoÏární bezpeãnost PoÏadavky na stavební konstrukce Rozmûry prostupû pro potrubí Vzdálenosti mezi soubûïnû veden mi potrubími Vzdálenosti mezi soubûïnû veden mi potrubími u dodateãné montáïe Ochrana proti hluku PrÛkaz ochrany proti hluku s potrubím Doprava a skladování Doprava Skladování Montáž Pfiíprava trubek Silent-PP Provádûní hrdlov ch spojû Kladení potrubí Silent-PP MontáÏ odpadního potrubí MontáÏ pfiipojovacího potrubí Vzdálenosti trubkov ch objímek Ukládání potrubí Silent-PP do stavebních konstrukcí Pfiechody na jiné materiály Minimální rozmûry pro kombinace tvarovek Montážní návody

3 geberit silent.12_pp :17 Stránka 2 Popis systému 1. Popis systému je nov hrdlov kanalizaãní systém se zv enou ochranou proti hluku. Tfiívrstvé trubky a hydraulicky optimalizované tvarovky, které jsou ideální pro svislé odpadní a pfiipojovací kanalizaãní potrubí, zajistí rychlé a akusticky optimalizované odvedení odpadní vody. Systém je vyfie en do jednotliv ch detailû. Napfiíklad vyznaãená hloubka zasunutí a znaãení tvarovek po 30 pro jednoduché vyrovnání potrubí zaji Èují spolehlivost pfii montáïi, která je pro firmu Geberit typická. Trubky a tvarovky jsou navíc vyrobeny z vysoce kvalitního materiálu odolného proti nízk m teplotám, a proto je moïné s nimi pracovat i pfii nízk ch teplotách. Spolehlivost montáïe zaruãuje vysoká kruhová pevnost trubek a osvûdãené tûsnûní z EPDM, které také zaji Èuje dlouhodobou tûsnost celého systému. 1.1 Sortiment Obr. 1 Kanalizaãní systém se skládá z: Trubek v prûmûrech DN 30 (d = 32 mm) aï DN 150 (d = 160 mm) Tvarovek v prûmûrech DN 30 aï DN 150 Pfiechodek na jiné potrubní systémy Cel sortiment trubek a tvarovek je uveden v katalogu v robkû. 1.2 Oblasti použití Oblasti použití Pro odvádûní odpadních vod uvnitfi budov Pro kanalizaãní potrubí uloïená v zemi umístûná uvnitfi budov Pro gravitaãní odvodnûní, trvalé teplotní zatíïení max. 90 C 1.3 Funkce Trubky a tvarovky je hrdlov kanalizaãní systém se zv en m útlumem hluku, kter se skládá z tfiívrstv ch trubek a tvarovek s minerálním plnivem. 2

4 geberit silent.12_pp :17 Stránka 3 Popis systému 1.4 Technické údaje Složení trubek Trubky Silent-PP jsou vyrobeny z třívrstvého kopolymeru polypropylénu (základní materiál), Obr. 2. Vnûj í vrstva (A): PP kopolymer, ãerná barva Stfiední vrstva (B): PP-MD (PP s pfiímûsí minerálního plniva), edá barva Vnitfiní vrstva (C): PP kopolymer, bílá barva Obr. 2 Tfiívrstvá trubka Složení tvarovek Tab. 1 Rozmûry trubek DN d/ di D [mm] [mm] [mm] ,8 2, ,8 3, ,8 3, ,6 4, ,6 5,2 Základní suroviny pro v robu tvarovek (PP modifikovan kopolymer s minerálním plnivem) jsou pfied v robou smíchány do jedné smûsi (kombinovan granulát). Tvarovky jsou na rozdíl od trubek vyrobeny z homogenního materiálu a neskládají se z vrstev. Vût ina tvarovek je vyrobena vstfiikováním do formy. Tvarovky, které se skládají z více ãástí, jsou svafiované Vlastnosti trubek a tvarovek Odolnost vůči nízkým teplotám trubky a tvarovky byly testovány pfii teplotû -10 C na odolnost proti rázûm a mohou b t pfii této teplotû zpracovávány a instalovány. Chemická odolnost Stejnû jako Geberit PE je i materiál odoln vûãi mnoha chemikáliím. Pfiehled tûchto povolen ch látek najdete v ISO/TR Tento seznam ale neobsahuje odolnost tûsnicího materiálu, jako napfi. EPDM. Proto je nezbytné si pfied pouïitím ve speciálních nebo prûmyslov ch aplikacích vyïádat posouzení firmy Geberit. Pro posouzení je nutné uvést následující informace: Druh média / kapaliny Teplota Koncentrace (v %) Dobu namáhání / ãetnost frekvence (napfi. 40x 1 minuta roãnû) Těsnost spojů Spoje trubek a tvarovek byly testovány na krátkodobé pûsobení tlaku 0,05 MPa vodou a vzduchem. Systém v ak nesmí b t zatûïován vnitfiním tlakem. Pro tyto úãely je nutné pouïít Geberit PE. Odolnost proti UV záření Trubky jsou z vnûj í strany proti UV záfiení stabilizovány pomocí sazí. Stfiední a vnitfiní vrstva jsou o etfieny jin m UV stabilizátorem. Tvarovky jsou proti UV záfiení stabilizovány pomocí sazí. Trubky a tvarovky mohou b t aï 2 roky volnû skladovány. Nejsou v ak vhodné pro vnûj í de Èové odpady, které jsou po mnoho let vystaveny sluneãnímu záfiení. Pro tyto pfiípady je nutné pouïít Geberit PE. 3

5 geberit silent.12_pp :17 Stránka 4 Popis systému Technické údaje trubek Tab. 2 Technické údaje trubek Vlastnost Hodnota Základní materiál Polypropylen-kopolymer Pfiímûs ve stfiední vrstvû minerální plnivo Mûrná hmotnost (v závislosti na prûmûru trubky) 1,1 1,2 g/cm 3 Kruhová pevnost 4 kn / m 2 Odolnost proti vysok m teplotám O C 1) Tfiída hofilavosti E podle âsn EN Souãinitel teplotní roztaïnosti 0,08 mm/(m.k) 1) viz kap Technické údaje tvarovek Tab. 3 Technické údaje tvarovek Vlastnost Hodnota Základní materiál Polypropylen-kopolymer Pfiímûs ve stfiední vrstvû minerální plnivo Mûrná hmotnost 1,2 g/cm 3 Kruhová pevnost 4 kn / m 2 Odolnost proti vysok m teplotám O C 1) Tfiída hofilavosti E podle âsn EN Souãinitel teplotní roztaïnosti 0,08 mm/(m.k) 1) viz kap Teplotní odolnost trubek a tvarovek se mûïe pouïít pfii gravitaãním odvodnûní (bez tlaku) aï do teploty 90 C (odpadní voda v budovách). Bez mechanického zatíïení odolává krátkodobû 1) teplotám aï 100 C. U prûmyslov ch aplikací s dlouhodob m pûsobením teplot vy ích neï 80 C je tfieba si vyïádat posouzení firmy Geberit 1). 1) Krátkodobû: Bez mechanického, chemického a statického zatíïení do max. 100 C, pfiiãemï doba trvání takové maximální teploty nesmí pfiesáhnout 1 minutu. Potom musí potrubní rozvody získat znovu normální teplotu okolí popfi. provozní teplotu. Takové v kyvy teplot jsou pfiípustné max. 400 krát za rok, protoïe negativnû ovlivàují Ïivotnost trubek a tvarovek. V echny hrdlové spoje je tfieba dobfie zajistit proti vysunutí Technické údaje k těsnění EPDM Tûsnûní z materiálu EPDM jsou velmi dobfie odolná proti kyselinám, louhûm, horké vodû a vodní páfie. Také u stárnutí materiálu (odolnost proti povûtrnostním vlivûm, ozónu a sluneãnímu záfiení) vykazuje EPDM velmi dobré hodnoty. 1.5 Certifikáty Kanalizaãní systém byl certifikován Autorizovanou osobou 227, V zkumn m ústavem pozemních staveb Praha Certifikaãní spoleãnost, s.r.o. Aktuální certifikát, vãetnû prohlá ení o shodû pro je k dispozici na 4

6 geberit silent.12_pp :17 Stránka 5 Dimenzování 2. Projektování 2.1 Dimenzování Všeobecné informace Navrhování hrdlového kanalizaãního systému Silent-PP se provádí podle âsn EN a âsn Zásady v poãtu jsou uvedeny v âsn EN a âsn : V poãet prûtoku odpadních vod Dimenzování odpadního, pfiipojovacího a svodného kanalizaãního potrubí Hydraulická kapacita Hydraulické kapacity ãásteãnû zaplnûného leïatého potrubí pfii stupni plnûní 0,5 a 0,7 jsou uvedeny v Tab. 4 a 5. Pomocí tûchto tabulek se navrhuje jmenovitá svûtlost svodného potrubí. Tab. 4 Hydraulické kapacity (Q max ) a prûtoãné rychlosti vody (v) pfii stupni plnûní 0,5 a drsnosti kb = 1,0 mm hydraulická kapacita prûtoãná rychlost Sklon potrubí 0,5 % 1,0 % 1,5 % 2,0 % 2,5 % 3,0 % 3,5 % 4,0 % 4,5 % 5,0 % d/ di [mm] Q max [l/s] Q max [l/s] Q max [l/s] Q max [l/s] Q max [l/s] Q max [l/s] Q max [l/s] Q max [l/s] Q max [l/s] Q max [l/s] ,06 0,09 0,11 0,13 0,15 0,16 0,17 0,18 0,20 0, ,13 0,18 0,22 0,26 0,29 0,32 0,34 0,37 0,39 0, ,25 0,35 0,43 0,50 0,56 0,61 0,66 0,71 0,75 0, ,8 0,76 1,08 1,33 1,54 1,72 1,89 2,04 2,18 2,32 2, ,8 1,24 1,77 2,17 2,51 2,81 3,08 3,33 3,57 3,78 3, ,8 2,15 3,06 3,76 4,34 4,86 5,33 5,76 6,16 6,54 6, ,6 3,01 4,28 5,26 6,08 6,81 7,46 8,06 8,62 9,15 9, ,6 5,87 8,33 10,23 11,82 13,23 14,50 15,67 16,76 17,78 18,75 d/ di [mm] v[m/s] v[m/s] v[m/s] v[m/s] v[m/s] v[m/s] v[m/s] v[m/s] v[m/s] v[m/s] ,21 0,30 0,37 0,43 0,48 0,53 0,57 0,61 0,65 0, ,25 0,36 0,44 0,52 0,58 0,63 0,68 0,73 0,78 0, ,30 0,43 0,53 0,61 0,69 0,75 0,81 0,87 0,92 0, ,8 0,41 0,58 0,71 0,82 0,92 1,01 1,09 1,16 1,24 1, ,8 0,46 0,65 0,80 0,93 1,04 1,14 1,23 1,32 1,40 1, ,8 0,53 0,75 0,92 1,07 1,19 1,31 1,42 1,51 1,61 1, ,6 0,58 0,82 1,01 1,16 1,30 1,43 1,54 1,65 1,75 1, ,6 0,68 0,97 1,19 1,37 1,54 1,68 1,82 1,95 2,06 2,18 5

7 geberit silent.12_pp :17 Stránka 6 Požární bezpečnost Tab. 5 Hydraulické kapacity (Q max ) a prûtoãné rychlosti vody (v) pfii stupni plnûní 0,7 a drsnosti kb = 1,0 mm hydraulická kapacita prûtoãná rychlost Sklon potrubí 0,5 % 1,0 % 1,5 % 2,0 % 2,5 % 3,0 % 3,5 % 4,0 % 4,5 % 5,0 % d/ di [mm] Q max [l/s] Q max [l/s] Q max [l/s] Q max [l/s] Q max [l/s] Q max [l/s] Q max [l/s] Q max [l/s] Q max [l/s] Q max [l/s] ,11 0,15 0,197 0,22 0,24 0,27 0,29 0,31 0,33 0, ,21 0,30 0,37 0,43 0,48 0,53 0,57 0,61 0,65 0, ,41 0,58 0,72 0,83 0,93 1,02 1,11 1,18 1,26 1, ,8 1,27 1,80 2,22 2,56 2,87 3,15 3,40 3,64 3,86 4, ,8 2,07 2,95 3,62 4,19 4,69 5,14 5,56 5,94 6,31 6, ,8 3,59 5,10 6,26 7,24 8,10 8,88 9,60 10,27 10,89 11, ,6 5,02 7,14 8,77 10,14 11,34 12,44 13,44 14,37 15,25 16, ,6 9,78 13,89 17,04 19,70 22,05 24,17 26,11 27,93 29,63 31,24 d/ di [mm] v[m/s] v[m/s] v[m/s] v[m/s] v[m/s] v[m/s] v[m/s] v[m/s] v[m/s] v[m/s] ,23 0,33 0,41 0,47 0,53 0,58 0,63 0,67 0,71 0, ,28 0,40 0,49 0,56 0,63 0,69 0,75 0,80 0,85 0, ,33 0,47 0,58 0,67 0,75 0,83 0,89 0,96 1,01 1, ,8 0,44 0,63 0,78 0,90 1,01 1,10 1,19 1,28 1,35 1, ,8 0,50 0,72 0,88 1,02 1,14 1,25 1,35 1,45 1,53 1, ,8 0,58 0,82 1,01 1,17 1,31 1,44 1,55 1,66 1,76 1, ,6 0,63 0,90 1,10 1,27 1,43 1,56 1,69 1,81 1,92 2, ,6 0,75 1,06 1,30 1,50 1,68 1,84 1,99 2,13 2,26 2, Požární bezpečnost Pokud potrubí prochází poïárnû dûlícími konstrukcemi (stûnami a stropy), musí b t zohlednûny poïadavky na provedení prostupû z dûvodû poïární bezpeãnosti. PoÏadavky na tûsnûní prostupû potrubí jsou uvedeny v âsn a v dal ích souvisejících normách. Pro utûsnûní prostupû je moïné pouïít protipoïární uzávûry (ucpávky) Geberit RS90 Plus EN, na které Technick a zku ební ústav stavební Praha, s. p. vydal certifikát v robku ã. 204/C5a//2011/ PoÏadavky na stavební konstrukce z hlediska materiálû, úpravy prostupû a umisèování protipoïárních uzávûrû jsou uvedeny v montáïním návodu tohoto v robku. Souãasnû jsou v tomto návodu uvedeny ve keré schválené varianty prostupû a druhû potrubních materiálû, na které byl vydán certifikát. ProtipoÏární uzávûry jsou urãeny pro potrubí z hofilav ch materiálû s vnûj ím prûmûrem vût ím neï d 32 mm. Vyrábûjí se pro potrubí v prûmûrech od d 32 mm aï d 200 mm. Chemická a mechanická odolnost protipoïárních uzávûrû je zaruãena pro pouïití v bûïn ch stavebních podmínkách. Pro odolnost vypûàované izolaãní hmoty platí: zahfiátí do 100 C, napfi. pfiím mi sluneãními paprsky, nemá Ïádn vliv na funkãní vlastnosti izolaãní hmoty izolaãní hmota není náchylná na tvorbu hub (z hlediska vlhkosti) nebo na jiné mikrobiologické vlivy doãasná vlhkost nemá vliv na izolaãní hmotu Požadavky na stavební konstrukce Geberit protipoïární uzávûr 90 Plus EN se mûïe zabudovat do následujících stavebních konstrukcí: do stûn z cihel, betonu, nebo pórobetonu s tlou Èkou nejménû 10 cm do lehk ch stûn s kovov mi konstrukãními prvky a oplá tûním z protipoïárních sádrokartonov ch desek s tlou Èkou stûny nejménû 10 cm do stropû z betonu nebo pórobetonu poïární odolnosti tfiídy EI 90 podle âsn EN s tlou Èkou nejménû 15 cm. 6

8 geberit silent.12_pp :17 Stránka 7 Požární bezpečnost Rozměry prostupů pro potrubí Pfii montáïi protipoïárního uzávûru 90 Plus EN do masivních stûn nebo stropû se musí zohlednit následující minimální rozmûry prostupû D (Obr. 3, Tab. 6 a 7). Dodateãná izolace napfi. minerální vlnou pfiitom není zohlednûna. Obr. 3 Rozmûry prostupû Tab. 6 Rozmûry prostupû pro potrubí Pol. ã. Pro trubku d [mm] min. D [cm] /50/56 10, /75 14, , , /135 19, , ,0 Poznámka: Upínací tfimen protipoïárního uzávûru je u v ech dimenzí zohlednûn. Pokud je prostup utûsnûn minerální vlnou A O C (místo zálivkovou smûsí), smí b t vzdálenost mezi trubkou a stavební konstrukcí max. 2,0 cm (Tab. 7). Tab. 7 Rozmûry prostupû potrubí s utûsnûním minerální vlnou Pol. ã. Pro trubku d [mm] min. D [cm] /50/56 8,0/9,0/9, /75 10,3/11, , , /135 16,5/17, , , Vzdálenosti mezi souběžně vedenými potrubími Doporuãené vzdálenosti pro umístûní protipoïárního uzávûru 90 Plus EN u soubûïnû veden ch potrubí ve stûnû nebo stropu (Obr. 4) jsou uvedeny v Tab. 8. Obr. 4 SoubûÏnû vedená potrubí 7

9 geberit silent.12_pp :17 Stránka 8 Požární bezpečnost Tab. 8 Vzdálenosti soubûïnû veden ch potrubí Trubka d [mm ] A [cm] B [cm] C [cm] 40/50/56 4,0 4,0 9,0 63/75 6,0 6,0 11,0 90 7,0 7,0 12, ,0 8,0 15,0 125/135 9,5 9,5 19, ,5 10,5 22, ,0 13,0 26,0 Poznámka: Ve ztíïen ch prostorov ch podmínkách se mohou vzdálenosti mezi potrubími zmen it. Vzdálenost D 0 cm je u vût iny zpûsobû pouïití odzkou ena a schválena (viz návod pro montáï, kde jsou konkrétní schválené moïnosti montáïe uvedeny) Vzdálenosti mezi souběžně vedenými potrubími u dodatečné montáže Doporuãené vzdálenosti pro umístûní protipoïárních uzávûrû 90 Plus EN u soubûïnû veden ch potrubí ve stûnû nebo stropu, které jsou dodateãnû instalovány (Obr. 5), jsou uvedeny v Tab. 9. Obr. 5 SoubûÏnû vedená potrubí u dodateãné montáïe Tab. 9 Vzdálenosti soubûïnû veden ch potrubí u dodateãné montáïe Trubka d [mm ] A [cm] B [cm] C [cm] 40/50/56 8,0 8,0 15,0 63/75 9,0 9,0 17, ,0 10,0 19, ,0 11,0 21,0 125/135 12,0 12,0 24, ,0 14,0 28, ,0 17,0 32,0 Poznámka: Ve ztíïen ch prostorov ch podmínkách se mohou vzdálenosti mezi potrubími zmen it. Vzdálenost D 0 cm je u vût iny pouïití odzkou ena a schválena (viz návod pro montáï, kde jsou konkrétní schválené moïnosti montáïe uvedeny). Pfii dodateãné montáïi se mohou pfiipevàovací pfiíloïky umisèovat kfiíïem. 8

10 geberit silent.12_pp :17 Stránka 9 Ochrana proti hluku 2.3 Ochrana proti hluku Pfii ukládání kanalizaãního potrubí do stavebních konstrukcí se musí dbát na to, aby nevznikaly akustické mosty mezi kanalizaãním potrubím a stavební konstrukcí (stûnou a stropem). Zazdûné kanalizaãní trubky musí b t opatfieny návlekovou izolací Geberit. Pro upevnûní kanalizaãního potrubí ke stavební konstrukci se musí pouïít objímky s izolaãní vloïkou. Pokud jsou na potrubí, která jsou uloïena v podhledu, kladeny zv ené nároky na ochranu pfied hlukem, je vhodné chránit potrubí proti hluku ífiícímu se vzduchem (napfi. zvukovou izolací Geberit Isol). Ve Fraunhoferském Institutu pro stavební fyziku ve Stuttgartu byly provedeny srovnávací mûfiení hladin zvuku vyvolan ch instalacemi. Nûkteré pfiíklady jsou uvedeny v Kap V âeské republice platí Nafiízení vlády o ochranû zdraví pfied nepfiízniv mi úãinky hluku a vibrací ze dne uvefiejnûné ve Sbírce zákonû ã. 148/2006. PrÛkazy ochrany proti hluku s potrubím jsou uvedeny na Obr. 6 a 7. Pokraãování na stranû 10 9

11 geberit silent.12_pp :17 Stránka 10 Ochrana proti hluku Průkaz ochrany proti hluku s potrubím Zkoušená stavební konstrukce: Montážní prvky Geberit Duofix zabudované do dělicí stěny prováděné suchým stavebním procesem Sousední místnost (ve stejném podlaïí) Geberit Mepla (s protipoïární ochranou) Geberit Mapress (s protipoïární ochranou) (s protipoïární ochranou) Dûlicí stûna provádûná such m procesem Typ: Fa. Knauf, W116 Oplá tûní: 2x 12,5 mm Izolace tl. 4 cm (objemová hmotnost 24 kg/m 3 ) Duofix montáïní prvek pro závûsné WC Duofix montáïní prvek pro umyvadlo Dolní diagonálně umístěná místnost (v oblasti vyïadující ochranu pfied hlukem) Místo měření Hladina zvuku Požadavky podle vyvolaná instalacemi DIN 4109/A1 DIN 4109 Dolní diagonálně umístěná L IN =26 db(a) 1) L IN 30 db(a) L IN 25 db(a) místnost (v oblasti vyïadující splňuje nesplàuje ochranu pfied hlukem) Sousední místnost L IN =28 db(a) 1) Ïádné poïadavky Ïádné poïadavky (ve stejném podlaïí) R w =51 db 2) 1) Nejvy í hodnota v ech zkou en ch variant instalací 2) VáÏená neprûzvuãnost stûny s instalacemi pfii pfiímém pfienosu zvuku Akustické údaje spoãívají na mûfiení a v poãtech Fraunhoferského Institutu pro stavební fyziku ve tuttgartu. Mûfiení byla provedena na základû nûmeck ch norem a pfiedpisû za praktick ch podmínek. Ve keré údaje se vztahují ke stavebním pomûrûm ve zku ebním zafiízení instalací stavebnû fyzikální laboratofie Geberit a. s. za znázornûn ch podmínek zabudování. Zku ební zafiízení pfiedstavuje v fiez z typické obytné budovy a mûïe se pouïít k potvrzení poïadavkû na ochranu pfied hlukem pro stavební dohled. Jiné stavební úpravy nebo fie ení mohou vést k odli n m v sledkûm. Poznámka: V âeské republice platí Nafiízení vlády o ochranû zdraví pfied nepfiízniv mi úãinky hluku a vibrací ze dne uvefiejnûné ve Sbírce zákonû ã. 148/2006. V tomto nafiízení jsou hygienické limity hluku v chránûném vnitfiním prostfiedí. Hygienick limit v hladinû maximálního akustického tlaku A se stanoví pro hluk ífiící se ze zdrojû uvnitfi objektu souãtem základní hladiny maximálního akustického tlaku A L Amax se rovná 40 db a korekcí pfiihlí- Ïejících ke druhu chránûného vnitfiního prostoru a denní a noãní dobû podle pfiílohy ã. 2 k tomuto nafiízení. Napfiíklad pro obytné místnosti po odeãtení korekce -10 db v dobû pobytu mezi a hodinou je hygienick limit v hladinû maximálního akustického tlaku A L Amax 30 db. Obr. 6 MontáÏní prvky Geberit Duofix v dûlicí stûnû provádûné such m procesem, prûkaz ochrany proti hluku podle DIN

12 geberit silent.12_pp :17 Stránka 11 Ochrana proti hluku Zkoušená stavební konstrukce: Montážní prvky Geberit Kombifix zabudované do dělicí stěny prováděné mokrým stavebním procesem Sousední místnost (ve stejném podlaïí) Geberit Mepla (s protipoïární ochranou) Geberit Mapress (s protipoïární ochranou) (s protipoïární ochranou) Zdûná stûna o plo né hmotnosti 180 kg/m 2 Pfiedezdûní Kombifix montáïní prvek pro závûsné WC Kombifix montáïní prvek pro umyvadlo Souprava pro tlumení hluku Geberit Dolní diagonálně umístěná místnost (v oblasti vyïadující ochranu pfied hlukem) Místo měření Hladina zvuku Požadavky podle vyvolaná instalacemi DIN 4109/A1 DIN 4109 Dolní diagonálně umístěná L IN =30 db(a) 1) L IN 30 db(a) L IN 25 db(a) místnost (v oblasti vyïadující splňuje nesplàuje ochranu pfied hlukem) Sousední místnost L IN =38 db(a) 1) Ïádné poïadavky Ïádné poïadavky (ve stejném podlaïí) R w =45 db 2) 1) Nejvy í hodnota v ech zkou en ch variant instalací 2) VáÏená neprûzvuãnost stûny s instalacemi pfii pfiímém pfienosu zvuku Akustické údaje spoãívají na mûfiení a v poãtech Fraunhoferského Institutu pro stavební fyziku ve tuttgartu. Mûfiení byla provedena na základû nûmeck ch norem a pfiedpisû za praktick ch podmínek. Ve keré údaje se vztahují ke stavebním pomûrûm ve zku ebním zafiízení instalací stavebnû fyzikální laboratofie Geberit a. s. za znázornûn ch podmínek zabudování. Zku ební zafiízení pfiedstavuje v fiez z typické obytné budovy a mûïe se pouïít k potvrzení poïadavkû na ochranu pfied hlukem pro stavební dohled. Jiné stavební úpravy nebo fie ení mohou vést k odli n m v sledkûm. Poznámka: V âeské republice platí Nafiízení vlády o ochranû zdraví pfied nepfiízniv mi úãinky hluku a vibrací ze dne uvefiejnûné ve Sbírce zákonû ã. 148/2006. V tomto nafiízení jsou hygienické limity hluku v chránûném vnitfiním prostfiedí. Hygienick limit v hladinû maximálního akustického tlaku A se stanoví pro hluk ífiící se ze zdrojû uvnitfi objektu souãtem základní hladiny maximálního akustického tlaku A L Amax se rovná 40 db a korekcí pfiihlí- Ïejících ke druhu chránûného vnitfiního prostoru a denní a noãní dobû podle pfiílohy ã. 2 k tomuto nafiízení. Napfiíklad pro obytné místnosti po odeãtení korekce -10 db v dobû pobytu mezi a hodinou je hygienick limit v hladinû maximálního akustického tlaku A L Amax 30 db. Obr. 7 MontáÏní prvky Geberit Kombifix zabudované do zdûné pfiedstûnové instalace pfied masivní dûlicí stûnou, prûkaz ochrany proti hluku podle DIN

13 geberit silent.12_pp :17 Stránka 12 Doprava a skladování 3. Doprava a skladování 3.1 Doprava Pfii nakládání trubek a tvarovek je nutné dbát na to, aby bûhem transportu nedo lo k jejich po kození. Trubky se musí ukládat tak, aby hrdla byla vystfiídána. Pfii vykládání se trubky a tvarovky nesmûjí shazovat. Obr. 8 Pfieprava trubek 3.2 Skladování Trubky a tvarovky se musí skladovat tak, aby nedo lo k jejich deformaci. Trubky se musí ukládat rovnobûïnû. Hrdla pfii ukládání musí b t vystfiídána. Trubky, které nejsou uloïeny na paletách, mohou b t naskládány do v ky maximálnû 1,5 m. Obr. 9 Skladování trubek DrÏáky trubek musejí b t zaji tûny proti uvolnûní. Trubky a tvarovky se musí chránit pfii skladování proti vlivûm zimního poãasí a zvlá tû proti pfiím m sluneãním paprskûm. Obaly se musí bûhem dopravy a skladování chránit pfied vlhkostí. 12

14 geberit silent.12_pp :17 Stránka 13 Montáž 4. Montáž 4.1 Příprava trubek Silent-PP Zkracování trubek Zkracování trubek na poïadovanou délku se provádí pomocí koleãkov ch fiezákû nebo pil. ez musí b t proveden kolmo k ose trubky. Obr. 10 ezání trubek Úprava konce trubek Vnitfiní hrana trubky se musí zbavit otfiepû a vnûj í hrana upravit podle uvedené tabulky. Obr. 11 Úprava konce trubky

15 geberit silent.12_pp :17 Stránka 14 Montáž 4.2 Provádění hrdlových spojů Postup při provádění hrdlového spoje Zkontrolovat polohu a stav tûsnicího krouïku v hrdle Vnitfiní povrch hrdla s tûsnûním a zasouvan konec trubky oãistit ãist m hadfiíkem Zásuvn konec slabû a pravidelnû natfiít kluzn m prostfiedkem. Mohou se pouïít bûïnû dodávané kluzné prostfiedky, které jsou vhodné pro tûsnûní z EPDM. Nesmí se pouïívat olej nebo jiné mazací tuky na bázi ropn ch produktû. Zásuvn konec lehk m pootáãením zasunout aï na doraz do hrdla Hloubku zasunutí oznaãit na okraji hrdla znaãkovací tuïkou V pfiípadû potfieby zasunut konec trubky o 10 mm vysunout z hrdla (Obr. 12). Tím se zachytí v hrdlech délkové zmûny trubek vyvolané kolísáním teplot. Toto vyrovnání dilatace se provádí jen u trubek s hrdly, nikoliv u tvarovek. Obr. 12 Oznaãení hloubky zasunutí Pfii montáïi svislého potrubí se upevàují jednotlivé trubky pomocí objímek pod hrdly. Tím se zabrání zpûtnému zasunutí koncû trubek, které byly vysunuty z hrdla o 10 mm (Obr. 13). Dílãí úseky potrubí s délkou max. 3 m nebo svislé potrubí na v ku jednoho podlaïí, musí b t opatfieny nejménû jedním vyrovnáním dilatace (vysunutí trubky z hrdla o 10 mm). Obr. 13 Vyrovnání dilatace u svislého potrubí 14

16 geberit silent.12_pp :17 Stránka 15 Montáž 4.3 Kladení potrubí Silent-PP Potrubí se klade proti smûru proudûní odpadní vody. Tvarovky s oznaãenou hloubkou zasunutí se nesmí zkracovat. Vyrovnání smûru potrubí umoïàují v stupky (Obr. 14) (nopky na tvarovkách), které jsou uspofiádány v úhlech s odstupàováním po 30. Obr. 14 V stupky na tvarovkách pro vyrovnání smûru potrubí Hrdlové trubky od urãité délky se musí upevàovat pomocí pevné objímky: leïaté potrubí hrdlová trubka s délkou L 250 mm, pevná objímka u hrdla (1) svislé potrubí hrdlová trubka s délkou L 500 mm, pevná objímka pod hrdlem (2) Zmûny smûru potrubí se provádûjí pomocí kolen s úhlem 45. V místû pfiechodu ze svislého odpadu na leïat svod se má pokud moïno umístit pfiím úsek potrubí délky 250 mm (Obr. 15). Obr. 15 Napojení odpadního potrubí na leïaté potrubí 15

17 geberit silent.12_pp :17 Stránka 16 Montáž 4.4 Montáž odpadního potrubí 1 Svodné potrubí 2 Trubka s hrdlem délky L=500 mm 3 âisticí tvarovka, cca 0,5 m nad ãistou podlahou G Kluzná objímka F Pevná objímka 1 Zmûna smûru pomocí 2x 45 kolen G Kluzná objímka F Pevná objímka Obr. 16 Odpadní potrubí Obr. 17 Odpadní potrubí se zmûnou smûru 2x 45 1 UklidÀovací úsek potrubí s hrdlovou trubkou L=250 mm G Kluzná objímka F Pevná objímka 1 Pfiipojovací potrubí 2 Hrdlová trubka, jestliïe je to nutné (kdyï L 500 mm, navíc pevná objímka) G Kluzná objímka F Pevná objímka Obr. 18 Odpadní potrubí se zmûnou smûru 2x 45 a uklidàujícím úsekem Obr. 19 Odpadní potrubí s pfiipojovacím potrubím 16

18 geberit silent.12_pp :17 Stránka 17 Montáž 4.5 Montáž připojovacího potrubí Odboãky a sestavy tvarovek musí b t vïdy dostateãnû podepfieny. Nesmí se proh bat. U odboãek nebo tvarovek, které jsou montovány bezprostfiednû za sebou, zásady maximálních vzdáleností objímek odpadají. Odboãky nebo sestavy tvarovek musí b t vïdy pfied (Obr. 20 poz. 1) a za (Obr. 20 poz. 2) podepfieny. Odboãky nebo sestavy tvarovek, které jsou napojeny pfiímo nebo pomocí hrdlové trubky L 250 mm na odpadní potrubí, se nemusí upevàovat. (Obr. 20 poz. 3) Hrdlové trubky L 250 mm se musí upevnit pomocí pevné objímky. Pfiipojení zafiizovacích pfiedmûtû (Obr. 20 poz. 4) se pfii standardní montáïi musí upevnit pomocí objímky. Obr. 20 Upevnûní pfiipojovacího potrubí 4.6. Vzdálenosti trubkových objímek Odboãky a sestavy tvarovek se upevàují pomocí pevn ch objímek. Pevná objímka se musí upevnit pfiímo pod hrdlem nebo u hrdla. Kluzné objímky se musí upevàovat ve vzdálenosti 100 mm od hrdla (nesmí b t zabránûno teplotní dilataci potrubí). Pro upevnûní potrubí se mají pouïívat vhodné objímky, hmoïdinky a rouby. Tab. 10 Vzdálenosti objímek Vnûj í prûmûr Max. vzdálenost objímek Max. vzdálenost objímek u leïatého potrubí u svislého potrubí 32 mm 0,50 m (=15x ) 1,5 m 40 mm 0,60 m (=15x ) 1,5 m 50 mm 0,75 m (=15x ) 1,5 m 75 mm 1,10 m (=15x ) 2,0 m 90 mm 1,35 m (=15x ) 2,0 m 110 mm 1,65 m (=15x ) 2,0 m 125 mm 1,85 m (=15x ) 2,0 m 160 mm 2,40 m (=15x ) 2,0 m 17

19 geberit silent.12_pp :17 Stránka 18 Montáž 4.7 Ukládání potrubí Silent-PP do stavebních konstrukcí Ukládání do drážek ve zdivu DráÏky ve zdi musí b t provedeny tak, aby potrubí nebylo zatíïeno pnutím. Pokud jsou poïadovány zv ené nároky na zvukovou izolaci, opatfiují se trubky a tvarovky zvukovû izolaãními páskami, návlekovou zvukovou izolací nebo zvukovû izolaãními deskami (Geberit Isol). Ukládání do betonu Potrubí se pfied zabetonováním musí upevnit tak, aby se pfii betonování nezmûnila jeho poloha. Ve keré otvory v potrubí a hrdlové spoje se musí utûsnit lepicí páskou, aby se zabránilo vniknutí cementového mléka. Pfii poïadavcích na zvukovou izolaci se potrubí opatfiuje odpovídající izolací. Pro potrubí uloïené v betonu se doporuãuje pouïít Geberit PE. 4.8 Přechody na jiné materiály Tvarovky a trubky je moïné napojit na Geberit Silent-db20 a Geberit PE. U v ech pfiechodû se musí zohlednit postup montáïe (smûr proudûní, Obr. 21 a 22) 1 2 Geberit Silent-db20/ Geberit PE DN 30 / 32 mm DN 30 / 32 mm DN 40 / 40 mm DN 40 / 40 mm DN 50 / 50 mm DN 50 / 50 mm DN 70 / 75 mm DN 70 / 75 mm DN 90 / 90 mm DN 90 / 90 mm DN 100 / 110 mm DN 100 / 110 mm DN 125 / 125 mm DN 125 / 125 mm DN 150 / 160 mm DN 150 / 160 mm Obr. 21 Pfiechod Geberit Silent-db20 / Geberit PE pfiímo do hrdla Pfiechodové hrdlo Geberit Silent-db20/ Geberit PE DN 50 / 50 mm Pol. ã DN 56 / 56 mm DN 70 / 75 mm Pol. ã DN 70 / 75 mm DN 90 / 90 mm Pol. ã DN 90 / 90 mm DN 100 / 110 mm Pol. ã DN 100 / 110 mm DN 125 / 125 mm Pol. ã DN 125 / 135 mm DN 150 / 160 mm Pol. ã DN 150 / 160 mm Obr. 22 Pfiechod na Geberit Silent-db20 / Geberit PE 18

20 geberit silent.12_pp :17 Stránka 19 Montáž 4.9 Minimální rozměry pro kombinace tvarovek Změna směru pomocí dvou kolen 45 h H d/ trubky [mm] H [cm] h [cm] 32 10,1 5, ,1 6, ,2 7, ,4 8, ,3 10, ,7 11, ,7 13, ,7 15,5 19

21 geberit silent.12_pp :17 Stránka 20 Montáž Etážka pomocí dvou kolen 45 h a úhel úhel d/ trubky [mm] a [cm] h [cm] 15 O 32 1,6 11,8 15 O 40 1,7 12,7 15 O 50 1,8 13,6 15 O 75 2,1 15,8 15 O 90 2,3 17,5 15 O 110 2,6 20,0 15 O 125 2,9 22,2 15 O 160 3,3 24,8 30 O 32 3,1 11,4 30 O 40 3,3 12,3 30 O 50 3,6 13,4 30 O 75 4,3 15,9 30 O 90 4,8 17,9 30 O 110 5,5 20,7 30 O 125 6,2 23,0 30 O 160 6,9 25,9 45 O 32 4,7 11,3 45 O 40 5,1 12,3 45 O 50 5,6 13,6 45 O 75 6,8 16,5 45 O 90 7,8 18,8 45 O 110 9,0 21,7 45 O 125 9,9 24,0 45 O ,5 27,8 20

22 geberit silent.12_pp :17 Stránka 21 Montáž Rozměry pro kombinaci odbočky 45 a kolena 45 d1 h H d d/ trubky [mm] d1/ trubky [mm] H [cm] h [cm] ,2 7, ,6 8, ,2 8, ,8 9, ,3 9, ,5 10, ,6 10, ,9 11, ,7 14, ,6 12, ,3 14, ,6 16, ,4 12, ,6 13, ,4 15, ,5 17, ,4 19, ,2 18, ,0 20, ,2 21, ,9 22, ,0 23, ,6 26,5 21

23 geberit silent.12_pp :18 Stránka 22 Montážní návody 5. Montážní návody Dodatečné vysazení odbočky do stávajícího hrdla pomocí dlouhého hrdla s vychýlením potrubí Pro vych lení potrubí se musí nejbliï í trubková objímka uvolnit Uvolnûná objímka se musí opût upevnit. Vsazená odboãka (tvarovka) se musí zajistit pevnou objímkou proti posunutí. Dodatečné vysazení odbočky pomocí přesuvného hrdla s vychýlením potrubí Pro vych lení potrubí se musí nejbliï í trubková objímka uvolnit. Uvolnûná objímka se musí opût upevnit. Vsazená odboãka (tvarovka) se musí zajistit pevnou objímkou proti posunutí. 22

24 geberit silent.12_pp :18 Stránka 23 Montážní návody Dodatečné vysazení odbočky pomocí dlouhého a přesuvného hrdla tuhé potrubí Vsazená odboãka (tvarovka) se musí zajistit pevnou objímkou proti posunutí. Oprava potrubí Pro vych lení potrubí se musí nejbliï í trubková objímka uvolnit. Uvolnûná objímka se musí opût upevnit. Vsazená odboãka (tvarovka) se musí zajistit pevnou objímkou proti posunutí. 23

25 geberit silent.12_pp :18 Stránka 24 Poznámky 24

26

27

Geberit Silent-PP. Montážní zásady

Geberit Silent-PP. Montážní zásady Montážní zásady Obsah Obsah 1. Popis systému........................................................ 3 1.1 Složení......................................................... 3 1.2 Oblast použití....................................................

Více

Platon. Hydroizolace proti vlhkosti pod dfievûné a laminátové podlahy PODLAHY. Úspora ãasu Cenovû v hodné fie ení Maximální pohodlí. ÚPLNù NOVÉ E ENÍ!

Platon. Hydroizolace proti vlhkosti pod dfievûné a laminátové podlahy PODLAHY. Úspora ãasu Cenovû v hodné fie ení Maximální pohodlí. ÚPLNù NOVÉ E ENÍ! PODLAHY Platon Systém Hydroizolace proti vlhkosti pod dfievûné a laminátové podlahy ÚPLNù NOVÉ E ENÍ! Platon Flexi pro lepené dfievûné podlahy Platon Stop pro plovoucí podlahy Úspora ãasu Cenovû v hodné

Více

Systém Platon. Aplikaãní katalog. Suché a zdravé domy

Systém Platon. Aplikaãní katalog. Suché a zdravé domy Systém Platon Aplikaãní katalog Suché a zdravé domy Tiskárna Tercie Praha s.r.o. V robky firmy Isola Isola dodává stavební izolaãní materiály na Skandinávské trhy jiï více neï 60 let a exportuje na dal

Více

MontáÏní návod. Systém. Modr Platon. Podlahy. Suché a zdravé domy

MontáÏní návod. Systém. Modr Platon. Podlahy. Suché a zdravé domy MontáÏní návod Systém Modr Platon Podlahy Suché a zdravé domy A 0 7 B 7 0 7 9 C 8 8 D 50 mm E F G 0 mm 7 2 5 J K 8 L 2 2 M 4 5 H I N 4 4 5 DoplÀky systému Modr platon do podlah Hydroizolaãní membrána se

Více

Základní vlastnosti. cementotřískových desek CETRIS 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8. Základní vlastnosti

Základní vlastnosti. cementotřískových desek CETRIS 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8. Základní vlastnosti Základní vlastnosti 3 Základní vlastnosti Lineární roztažnost Zátěžové tabulky Tepelně technické vlastnosti Zvukově izolační vlastnosti Parapropustnost Požární vlastnosti Odolnost desky vůči blokovému

Více

Základní znalosti o upevàování

Základní znalosti o upevàování kotev a hmoïdinek Jak pfii projektování, tak pfii montáïi, ale i pfii prodeji a zákaznickém servisu je dûleïité znát základní podmínky, které mají vliv na pouïití a v bûr vhodn ch hmoïdinek. Proto pfiiná

Více

MĚĎ ODBORNÁ INSTALACE MĚDĚNÝCH TRUBEK. Metodický sešit pro učitele. je to nejlepší pro rozvod vody, plynu a pro vytápěcí soustavy

MĚĎ ODBORNÁ INSTALACE MĚDĚNÝCH TRUBEK. Metodický sešit pro učitele. je to nejlepší pro rozvod vody, plynu a pro vytápěcí soustavy MĚĎ je to nejlepší pro rozvod vody, plynu a pro vytápěcí soustavy ODBORNÁ INSTALACE MĚDĚNÝCH TRUBEK Metodický sešit pro učitele Pfiedmluva Odborná instalace mûdûn ch trubek prezentovaná uãebnicí V ukov

Více

Technické požadavky pro napojení vodovodní nebo kanalizační přípojky na vodovod nebo kanalizaci pro veřejnou potřebu

Technické požadavky pro napojení vodovodní nebo kanalizační přípojky na vodovod nebo kanalizaci pro veřejnou potřebu Technické požadavky pro napojení vodovodní nebo kanalizační přípojky na vodovod nebo kanalizaci pro veřejnou potřebu stanovené pro vodovody a kanalizace provozované Vodohospodářskou společností Vrchlice-Maleč,

Více

Okna se znaãkou kvality - okna z profilû REHAU. Pohoda v teple rodinného krbu - Ïádn problém díky energeticky úsporn m oknûm ze systému REHAU

Okna se znaãkou kvality - okna z profilû REHAU. Pohoda v teple rodinného krbu - Ïádn problém díky energeticky úsporn m oknûm ze systému REHAU Thermo_1060 25.3.2003 15:31 Stránka 1 Okna se znaãkou kvality - okna z profilû REHAU Pohoda v teple rodinného krbu - Ïádn problém díky energeticky úsporn m oknûm ze systému REHAU Vychutnejte klid a ticho

Více

277/11 a 277/12, k. ú. Dolní Břežany. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ. Akce: Novostavba 3 rodinných domů na p. č. -1-

277/11 a 277/12, k. ú. Dolní Břežany. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ. Akce: Novostavba 3 rodinných domů na p. č. -1- -1- Akce: Novostavba 3 rodinných domů na p. č. 277/11 a 277/12, k. ú. Dolní Břežany. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Vypracoval : Radek Příhoda Luční 9 370 01 České Budějovice telefon : 381 300 345 608 729

Více

kapitola 2 - univerzální spojky Cobraring / spojky na PE Unidelta / Gebo / Platinum

kapitola 2 - univerzální spojky Cobraring / spojky na PE Unidelta / Gebo / Platinum kapitola 2 - univerzální spojky Cobraring / spojky na PE Unidelta / Gebo / Platinum 2 205 Svěrné spojky Cobraring tlaková řada PN 30* Spojky série Cobraring jsou vhodné pro použití na studenou vodu (rovněž

Více

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ. Obecné bezpečnostní pokyny Obsluha stroje je povinna si podrobně prostudovat tento návod k používání

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ. Obecné bezpečnostní pokyny Obsluha stroje je povinna si podrobně prostudovat tento návod k používání NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ Obecné bezpečnostní pokyny Obsluha stroje je povinna si podrobně prostudovat tento návod k používání Celkový pohled na výrobek Prosévačky kompostu a substrátu typ: PKS 1 Výrobce: STS

Více

Podklady pro navrhování podlahových souvrství z hlediska akustických požadavků

Podklady pro navrhování podlahových souvrství z hlediska akustických požadavků Podklady pro navrhování podlahových souvrství z hlediska akustických požadavků Zásady pro navrhování podlahových souvrství z materiálů společnosti TBG Pražské malty a PORIMENT. Úvod Společnost TBG Pražské

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY. k dokumentaci pro stavební povolení

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY. k dokumentaci pro stavební povolení F.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY podle přílohy 1. vyhl. 499/2006 Sb. a 41vyhl. 246/2001 Sb. k dokumentaci pro stavební povolení Identifikační údaje Název stavby : Půdní vestavba obecního úřadu

Více

1. Použité podklady a předpisy Podkladem pro zpracování požárně bezpečnostního řešení byla projektová dokumentace, DSP, projektant Sinc s.r.o.

1. Použité podklady a předpisy Podkladem pro zpracování požárně bezpečnostního řešení byla projektová dokumentace, DSP, projektant Sinc s.r.o. 1. Použité podklady a předpisy Podkladem pro zpracování požárně bezpečnostního řešení byla projektová dokumentace, DSP, projektant Sinc s.r.o. Požárně bezpečnostní řešení bylo zpracováno podle požadavků

Více

Trubky... 244. Redukce... 245. Kolena... 247. Odbočky... 252. Příslušenství... 258. Trubkové objímky... 265. Zvuková izolace...

Trubky... 244. Redukce... 245. Kolena... 247. Odbočky... 252. Příslušenství... 258. Trubkové objímky... 265. Zvuková izolace... Obsah Trubky..................................................................... 244 Reukce.................................................................... 245 Kolena.....................................................................

Více

KLADENÍ VEDENÍ. VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky

KLADENÍ VEDENÍ. VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky KLADENÍ VEDENÍ 1. Hlavní zásady pro stavbu vedení 2. Způsoby kladení vedení Ostrava, prosinec 2003 Ing. Ctirad Koudelka,

Více

Wavin SiTech+ Odhlučněný systém vnitřní kanalizace

Wavin SiTech+ Odhlučněný systém vnitřní kanalizace Kanalizační systémy KATALOG VÝROBKŮ Wavin SiTech+ Odhlučněný systém vnitřní kanalizace www.wavin.cz SiTech+ Katalog výrobků 1 Obsah Výhody systému 3 Charakteristika a vlastnosti systému 4 Technické údaje

Více

ZX2. Plynem izolované rozváděče vysokého napětí Návod pro montáž, obsluhu a údržbu BA 515/02

ZX2. Plynem izolované rozváděče vysokého napětí Návod pro montáž, obsluhu a údržbu BA 515/02 ZX2 Plynem izolované rozváděče vysokého napětí Návod pro montáž, obsluhu a údržbu BA 515/02 Va e bezpeãnost má pfiednost vïdy! Proto uvádíme tato doporučení na začátku tohoto návodu: Instalujte spínací

Více

Přehled sérií. Okna, dveře, fasády. odborník na hliník. profily pro profesionály

Přehled sérií. Okna, dveře, fasády. odborník na hliník. profily pro profesionály Přehled sérií Okna, dveře, fasády. F E N S T E R T Ü R E N F A S S A D E N odborník na hliník profily pro profesionály Profilový systém Zpracovatelé hliníku, kteří hledají vyspělý a osvědčený hliníkový

Více

Podlahové podklady CLIMAPOR. podmíněně vhodné. výborné dobré

Podlahové podklady CLIMAPOR. podmíněně vhodné. výborné dobré CLIMAPOR podstatně vylepší tepelnou pohodu sníží hluk z chůze a zvýší zvukovou izolaci plošně stálý i při vysokém zatížení snadno si poradí se zbytkovou vlhkostí, jejím odvětráním (v provedení s drážkou)

Více

Návod k pouïití. KS 210 Lasercut

Návod k pouïití. KS 210 Lasercut Návod k pouïití KS 210 Lasercut 14. Technické data Napûtí V 230 (1 50 Hz) Odbûr proudu A 6 Zabezpeãen A 10 (setrvaãn ) Motorov v kon (S1) kw 1,35 ZpÛsob ochrany IP 20 Tfiída ochrany II Poãet otáãek otáãivého

Více

Tenká vnitfiní izolace pro pohodu bydlení.

Tenká vnitfiní izolace pro pohodu bydlení. Untersparren-Dämmsystem Innenwanddämmung Tenká vnitfiní izolace pro pohodu bydlení. Ideální izolace pod krokvemi a na stûnách. Získáte obytn prostor, u etfiíte energii a etfiíte rovnûï Ïivotní prostfiedí.

Více

Všeobecně lze říci, že EUCOR má několikanásobně vyšší odolnost proti otěru než tavený čedič a řádově vyšší než speciální legované ocele a litiny.

Všeobecně lze říci, že EUCOR má několikanásobně vyšší odolnost proti otěru než tavený čedič a řádově vyšší než speciální legované ocele a litiny. KATALOGOVÝ LIST E-02 A. CHARAKTERISTIKA EUCOR je obchodní označení korundo-baddeleyitového materiálu, respektive odlitků, vyráběných tavením vhodných surovin v elektrické obloukové peci, odléváním vzniklé

Více

e-mail: info@sag.as / www.sag.as

e-mail: info@sag.as / www.sag.as e-mail: info@sag.as / www.sag.as pásové stfie ní systémy MeLo N / zaklapávací systém MeLo N38 / zaklapávací systém MeLo N25 / zaklapávací systém POUÎITÍ ZAKLAPÁVACÍHO SYSTÉMU Nailstrip (hfiebíkov prouïek)

Více

Únor 2014. Wavin SiTech. Katalog výrobků Technický manuál

Únor 2014. Wavin SiTech. Katalog výrobků Technický manuál Únor 2014 Technický manuál Odhlučněný systém vnitřní kanalizace Obsah Obsah Obecná charakteristika systému........ 4 Technické parametry................ 5 Montážní předpis................... 6....................

Více

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY. Jaroslava Košťálová. Ing. Jiří Starý D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ ÚPRAVA ODD.

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY. Jaroslava Košťálová. Ing. Jiří Starý D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ ÚPRAVA ODD. ÚPRAVA ODD.14 V BUDOVĚ ZÁMKU Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice Investor: PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE HORNÍ BEŘKOVICE HORNÍ BEŘKOVICE, PODŘIPSKÁ 1, PSČ 411 85 Generální projektant: Starý a partner s.r.o.

Více

Schöck Tronsole typ Z

Schöck Tronsole typ Z Schöck Tronsole typ Schöck Tronsole typ Schöck Tronsole typ Slouží k přerušení akustických mostů mezi schodišťovou stěnou a podestou. Podesta může být provedena jako monolit nebo jako plně prefabrikovaný

Více

YTONG - Vy í komfort staveb

YTONG - Vy í komfort staveb YTONG - Vy í komfort staveb Rodinn dûm je velmi sloïit v robek, jehoï v sledné vlastnosti ovlivàuje obrovská fiada okolností. Na první pohled dva velmi podobné domy mohou sv m uïivatelûm nabízet zcela

Více

D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 STAVBA: Energetické úspory objektu Kulturního domu ve Vítkově OBJEKT: SO-01 REKONSTRUKCE ZDROJE TEPLA D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU D.1.1 D.1.2 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ

Více

NÁVOD K OBSLUZE. PrÛtokové ohfiívaãe

NÁVOD K OBSLUZE. PrÛtokové ohfiívaãe NÁVOD K OBSLUZE PrÛtokové ohfiívaãe 1 2 3 UPEV OVACÍ ROZMùRY 2 4 6 5 7 8 3 LEGENDA K OBRÁZKÒM 2 PrÛtokové ohfiívaãe ETA 0732, 1732, 2732 se smû ovací baterií a otoãn m ramínkem. MONTÁÎNÍ SCHÉMA 1. PrÛtokov

Více

VNITŘNÍ ZDRAVOTECHNICKÉ INSTALACE:

VNITŘNÍ ZDRAVOTECHNICKÉ INSTALACE: VNITŘNÍ ZDRAVOTECHNICKÉ INSTALACE: Cíl projektu Projekt řeší vnitřní rozvody studené, teplé a cirkulační vody, splaškovou a dešťovou kanalizaci v novostavbě domu pro seniory v obci Vnorovy. Vodovodní a

Více

Požárně bezpečnostní řešení

Požárně bezpečnostní řešení Ing. Jiří Mečíř - Protipožární servis, Radčická 373, Liberec 14, tel. 485122181 IČO 11437456 DIČ CZ500504008 Požárně bezpečnostní řešení Akce: Zateplení a výměna otvorových výplní MŠ Křížany Místo: MŠ

Více

Nové druhy kování Průmyslová sekční vrata Hloubka 67 mm Montážní údaje: stav 01.04.2016

Nové druhy kování Průmyslová sekční vrata Hloubka 67 mm Montážní údaje: stav 01.04.2016 Nové druhy kování Průmyslová sekční vrata Hloubka 67 mm Montážní údaje: stav 01.04.2016 Obsah Přehled obsahu Strana Popis výrobku 4 5 Přehled technických údajů 6 Přehled druhů kování 7 8 SPU 67 Thermo

Více

Stfie ní indele Isola

Stfie ní indele Isola Návod ke kladení Stfie ní indele Isola 08/96 IP-CZ Stfie ní krytina, odolná proti de ti a vûtru díky dokonalému lepicímu a tûsnicímu systému Vá partner pro indelovou stfiechu Obecné údaje, materiály a

Více

D.1.1.1 Technická zpráva dle vyhl. č. 499/2006 Sb

D.1.1.1 Technická zpráva dle vyhl. č. 499/2006 Sb akce: Rodinný dům místo stavby: Svinaře - Halouny, č.par. 810/16 stupeň: PD pro stavební povolení investor: Jaroslav a Irena Svitákovi, Selecká 645, 252 30 Řevnice D.1.1.1 Technická zpráva dle vyhl. č.

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA, SPECIFIKACE MATERIÁLU

TECHNICKÁ ZPRÁVA, SPECIFIKACE MATERIÁLU HEGAs, s.r.o. 739 61 T inec, ul. Kaštanová 182 558 321 152 hegas@hegas.cz, www.hegas.cz Stavba : ást stavby: Stavební úpravy hygienického za ízení v 2. NP budovy radnice sta Jablunkova D.1.4.1 Otopná soustava,

Více

4. NÁVOD NA OBSLUHU 4.1 Použítí pro odstranění polovodivé vrstvy

4. NÁVOD NA OBSLUHU 4.1 Použítí pro odstranění polovodivé vrstvy . VŠEOBECNĚ. Názvosloví Názvosloví a definice užívané v dokumentaci jsou v souladu s normami užívanými ve strojírenství a elektrotechnice..2 Provedení Součásti nástroje jsou eloxovány nebo pokoveny. Jednotlivé

Více

DOMOVNÍ ODPADNÍ POTRUBÍ

DOMOVNÍ ODPADNÍ POTRUBÍ POLO-K AL NG POLO-K AL 3S POLO-CLIP POLO-BSM DOMOVNÍ ODPADNÍ POTRUBÍ TECHNICKÉ VYROBNÍ INFORMACE POTRUBNÍ SYSTEMY OBSAH 1_V8EOBECNÉ... 4 1.1_Inovace v domovním odtoku... 4 1.2_Záruãní prohlá ení... 6 1.3_Normy...

Více

Základní technické podmínky pro zpracování projektové dokumentace a provádění staveb vodovodů, vodovodních přípojek a umístění vodoměrů

Základní technické podmínky pro zpracování projektové dokumentace a provádění staveb vodovodů, vodovodních přípojek a umístění vodoměrů Základní technické podmínky pro zpracování projektové dokumentace a provádění staveb vodovodů, vodovodních přípojek a umístění vodoměrů 1. Výstavba nových,výměna,rekonstrukce nebo přeložky stávajících

Více

8.2 Schlüter -KERDI-DRAIN

8.2 Schlüter -KERDI-DRAIN INOVACE S PROFILEM 8.2 Schlüter -KERDI-DRAIN K A N A L I Z A C E PODLAHOVÉ VPUSTI PRO KONTAKTNÍ IZOLACE Použití a funkce Schlüter -KERDI-DRAIN je systém podlahových vpustí pro snadné a spolehlivé připojení

Více

NYNÍ K DISPOZICI DO DN 600

NYNÍ K DISPOZICI DO DN 600 NYNÍ K DISPOZICI DO DN 600 Nová Generace UltraGrip UltraGrip Konečná technologie jištění Progresivní jištění Hygienické ochranné krytky Jednou z klíčových komponent UltraGripu je progresivní jistící Ochranné

Více

Popis systému... 4. Montážní prvky pro závěsné WC... 11. Montážní prvky pro pisoáry... 15. Montážní prvky pro bidety... 16

Popis systému... 4. Montážní prvky pro závěsné WC... 11. Montážní prvky pro pisoáry... 15. Montážní prvky pro bidety... 16 Obsah Popis systému................................................................. 4 Montážní prvky pro závěsné WC.................................................. 11 Montážní prvky pro pisoáry......................................................

Více

Extrudovan polystyren. Produktov katalog

Extrudovan polystyren. Produktov katalog Extrudovan polystyren Produktov katalog platný od srpna 2010 02 Úvod Tallinn St. Petersburg Tchudovo North Lincolnshire London New GW Plant in project Moscow Serpuchov Noisiel (Paris) Desselgem St. Avold

Více

Colorado. Colorado 450 Délka (cm) 450 ífika (cm) 160 PrÛmûr boãních válcû (cm) 40 Poãet vzduchov ch komor 10

Colorado. Colorado 450 Délka (cm) 450 ífika (cm) 160 PrÛmûr boãních válcû (cm) 40 Poãet vzduchov ch komor 10 Pfiíruãka uïivatele Colorado VERZE 01/10/04 CZ Konstrukãní kategorie D chránûné vody dle nafiízení vlády âeské republiky ã. 270/2003 Sb. a následn ch novel a v souladu se zákonem âeské republiky ã. 22/1997

Více

Září 2014. Wavin SiTech. Katalog výrobků Technický manuál

Září 2014. Wavin SiTech. Katalog výrobků Technický manuál Září 2014 Katalog výrobků Technický manuál Odhlučněný systém vnitřní kanalizace Obsah Obsah Obecná charakteristika systému........ 4 Technické parametry................ 5 Montážní předpis...................

Více

Nevyztu ená elastomerová lo iska Bodová kluzná lo iska Jádrová pásová lo iska Kluzné fólie Zvukovì-izolaèní lo iska

Nevyztu ená elastomerová lo iska Bodová kluzná lo iska Jádrová pásová lo iska Kluzné fólie Zvukovì-izolaèní lo iska Nevyztu ená elastomerová lo iska Bodová kluzná lo iska Jádrová pásová lo iska Kluzné fólie Zvukovì-izolaèní lo iska Obsah Nevyztu ená elastomerová lo iska k ulo ení nosníkù, trámù, prùvlakù atd. TypN15

Více

Návod na montáž a údržbu zásobníku na dešťovou a pitnou vodu GRAF Herkules

Návod na montáž a údržbu zásobníku na dešťovou a pitnou vodu GRAF Herkules Návod na montáž a údržbu zásobníku na dešťovou a pitnou vodu GRAF Herkules Zásobník na dešťovou vodu a pitnou vodu Herkules pro umístění na zemi a instalaci pod zemí. Body uvedené v tomto návodu je nutné

Více

v areálu ZŠ Trhové Sviny. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ -1- Akce: Zateplení a renovace objektů

v areálu ZŠ Trhové Sviny. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ -1- Akce: Zateplení a renovace objektů -1- Akce: Zateplení a renovace objektů v areálu ZŠ Trhové Sviny. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Vypracoval : Radek Příhoda Luční 9 370 01 České Budějovice telefon : 381 300 345 608 729 533 České Budějovice

Více

FRANK. Technologie pro stavení průmysl. Stavební akustika. Izolace proti kročejovému hluku, akustické oddělení

FRANK. Technologie pro stavení průmysl. Stavební akustika. Izolace proti kročejovému hluku, akustické oddělení FRANK Technologie pro stavení průmysl Stavební akustika Izolace proti kročejovému hluku, akustické oddělení Max Frank GmbH & Co. KG Mitterweg 1 94339 Leiblfi ng Německo Tel. +49 9427 189-0 Fax +49 9427

Více

- šedý prášek se speciálními cementy a dobře dispergovatelnými umělými hmotami - záměsný poměr: asi 6,25l vody na 25kg prášku

- šedý prášek se speciálními cementy a dobře dispergovatelnými umělými hmotami - záměsný poměr: asi 6,25l vody na 25kg prášku TECHNICKÉ SPECIFIKACE A TECHNICKÉ A UŽIVATELSKÉ STANDARDY STAVBY Stavba: ÚPRAVY INTERIÉRU VEŘEJNÝCH PROSTOR RADNICE V KUŘIMI M01 M02 M03 M04 M05 Sádrokartonová příčka (1.NP) - sádrokartonové desky připevněné

Více

b e z p e č n o s t n í

b e z p e č n o s t n í P o ž á r n ě b e z p e č n o s t n í ř e š e n í s t a v b y Akce : Stavební úpravy objektu MŠ Sluníčko ul. Školská 104, Janov Stupeň : Dokumentace pro stavební povolení Investor : Město Litvínov Městský

Více

SYSTÉM KABELOV CH PRÒCHODÒ KDL KDH

SYSTÉM KABELOV CH PRÒCHODÒ KDL KDH T e c h n i k a v p l a s t u SYSTÉM KABELOV CH PRÒCHODÒ KDL KDH SCHMACHTL CZ, VídeÀská 185, 252 42 Vestec u Prahy, tel.: 02-44001500, fax: 02-44910700, e-mail: office@schmachtl.cz, internet: www.schmachtl.cz

Více

Požárně bezpečnostní řešení stavby

Požárně bezpečnostní řešení stavby str.1 Požárně bezpečnostní řešení stavby Název akce : MIKS Krnov, nám. Míru 1/14 - Rek. části 1.NP na dílnu Místo stavby : Nám. Míru 1/14 794 01 Krnov p.č. 1, k.ú. Opavské Předměstí Stupeň : Projekt pro

Více

KLIMAFLEX SB DÁME MYŠLENCE TVAR

KLIMAFLEX SB DÁME MYŠLENCE TVAR DÁME MYŠLENCE TVAR PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO FLEXIBILNÍ POTRUBÍ KLIMAFLEX SB MATEICIUC a.s. Ke Koupališti /15, 742 5 Odry, Česká republika telefon: +420/556 12 411, telefon/fax: +420/556 417 e-mail: marketing@mateiciuc.cz,

Více

KOMPLEXNÍ IZOLAÇNÍ PROGRAM PRO ENERGETICKÉ ÚSPORY A ÚÇINNOU OCHRANU

KOMPLEXNÍ IZOLAÇNÍ PROGRAM PRO ENERGETICKÉ ÚSPORY A ÚÇINNOU OCHRANU KOMPLEXNÍ IZOLAÇNÍ PROGRAM PRO ENERGETICKÉ ÚSPORY A ÚÇINNOU OCHRANU TUBOLIT robustní a spolehliv izolaçní systém zabraµující tepeln m ztrátám urçen pro topená ské a sanitární rozvody, zvy ující hlukov

Více

Odtoky pro WC a pisoáry. Odvodňovací technika. CZ 3/16 Katalog 2016 Změny vyhrazeny.

Odtoky pro WC a pisoáry. Odvodňovací technika. CZ 3/16 Katalog 2016 Změny vyhrazeny. Odtoky pro WC a pisoáry Odvodňovací technika V4 CZ 3/16 Katalog 2016 Změny vyhrazeny. Odtoky, zápachové uzávěry a příslušenství pro WC a pisoáry, podle DIN 1380 a DIN 19541. Vysoce kvalitní technické vybavení

Více

6/4.2.3.1 PRVNÍ KROK K VYPRACOVÁNÍ ANALÝZY RIZIK. Sídlo firmy. Název zařízení. provedení. SEZNAM (identifikace)

6/4.2.3.1 PRVNÍ KROK K VYPRACOVÁNÍ ANALÝZY RIZIK. Sídlo firmy. Název zařízení. provedení. SEZNAM (identifikace) PROKAZOVÁNÍ SHODY VÝROBKŮ část 6, díl 4, kapitola 2.3.1, str. 1 6/4.2.3.1 PRVNÍ KROK K VYPRACOVÁNÍ ANALÝZY RIZIK LOGO FIRMY Sídlo firmy Název zařízení provedení. SEZNAM (identifikace) nebezpečí, nebezpečných

Více

ãtyficestné trojcestné KOMEXTHERM

ãtyficestné trojcestné KOMEXTHERM ãtyficestné trojcestné KOMEXTHERM Názvem smû ovaãe oznaãujeme armatury urãené k regulaci systémû teplovodního ústfiedního vytápûní, které regulují teplotu topné vody smû ováním. Smû ují vodu z topného

Více

ULTRA DRAIN RC. (mm) De 630/ DN 555 SDR 17 37,4 SN 16 hladká plnostěnná

ULTRA DRAIN RC. (mm) De 630/ DN 555 SDR 17 37,4 SN 16 hladká plnostěnná ULTRA DRAIN Vysokopevnostní vsakovací systém Vysokopevnostní vsakovací systém pro odvádění podzemních vod z komunikací, tunelů, drážních těles, letišť a tam kde jsou kladeny na odvodnění nejvyšší požadavky

Více

Systém WAGA. WAGA Multi/Joint řada 3000 Výjimečné spojení s jištěním tahových sil WAGA Multi/Joint - XL DN 50-600 (5/2008)

Systém WAGA. WAGA Multi/Joint řada 3000 Výjimečné spojení s jištěním tahových sil WAGA Multi/Joint - XL DN 50-600 (5/2008) Systém WAGA WAGA Multi/Joint řada 3000 Výjimečné spojení s jištěním tahových sil WAGA Multi/Joint - XL DN 50-600 (5/2008) Konstrukční řada WAGA, Multi/Joint 3000: Konstrukční řada Waga, Multi/Joint 3000

Více

Příspěvek k rozdílům mezi laboratorními a stavebními hodnotami

Příspěvek k rozdílům mezi laboratorními a stavebními hodnotami TICHÉ BYDLENÍ 2015 Pavel Rubáš Příspěvek k rozdílům mezi laboratorními a stavebními hodnotami Základn kladní deskriptory zvukové izolace R w, R w, L n,w, D nt,w, L n,w, L nt,w, R 45,w, V protokolech z

Více

Základní technické podmínky pro zpracování projektové dokumentace a provádění staveb vodovodů a vodovodních přípojek

Základní technické podmínky pro zpracování projektové dokumentace a provádění staveb vodovodů a vodovodních přípojek Základní technické podmínky pro zpracování projektové dokumentace a provádění staveb vodovodů a vodovodních přípojek 1. Výstavba nových, výměna, rekonstrukce nebo přeložky stávajících vodovodů: Veškerý

Více

Izolac ní materiály z polyetylenu firmy NMC. Kompletní sortiment pro vytápe ní a sanitární zar ízení

Izolac ní materiály z polyetylenu firmy NMC. Kompletní sortiment pro vytápe ní a sanitární zar ízení Izolac ní materiály z polyetylenu firmy NMC Kompletní sortiment pro vytápe ní a sanitární zar ízení Více nez jedna z alternativ Polyetylenové izolace si jiz pr ed celou r adou let vydobyly pevné místo

Více

AWADUKT z materiálu RAU-PVC 1100 systém trubek a tvarovek bez plniv dle EN 1401-1 pro kanalizaãní rozvody uloïené do zemû kompletní program DN 110-500

AWADUKT z materiálu RAU-PVC 1100 systém trubek a tvarovek bez plniv dle EN 1401-1 pro kanalizaãní rozvody uloïené do zemû kompletní program DN 110-500 AWADUKT z materiálu RAU-PVC 1100 systém trubek a tvarovek bez plniv dle EN 1401-1 pro kanalizaãní rozvody uloïené do zemû kompletní program DN 110-500 ISO 9001 Systémy více neï jen trubky Technická informace

Více

KZ - TKZ NÁVOD PRO UÎIVATELE

KZ - TKZ NÁVOD PRO UÎIVATELE KZ - TKZ NÁVOD PRO UÎIVATELE Obsah Základní bezpeãnostní zásady str. 4 V eobecná upozornûní 6 Informace o kotli 8 Uvedení do provozu 10 Doãasné vypnutí 13 Dlouhodobé vyfiazení z provozu 14 âi tûní 15 ÚdrÏba

Více

STING NA s.r.o. Projekční a inženýrský atelier Kamenice 110, 547 01 Náchod tel. / fax 491 428 546 IČO 25949560 DIČ CZ25949560

STING NA s.r.o. Projekční a inženýrský atelier Kamenice 110, 547 01 Náchod tel. / fax 491 428 546 IČO 25949560 DIČ CZ25949560 ZODP. PROJEKTANT PROJEKTANT VYPRACOVAL DATUM: PROSINEC 2014 ING. JOSEF ŠKODA ING. MICHAL ŠKODA MIROSLAV ŠRŮTEK FORMÁT: 4 x A4 STUPEŇ P.D. : DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY KRAJ: KRÁLOVÉHRADECKÝ INVESTOR:

Více

00 D.1.1. 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. DÍLČÍ REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Mládí 135/4 Praha 13 STAVEBNÍ ČÁST. Razítko: Číslo paré: Název:

00 D.1.1. 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. DÍLČÍ REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Mládí 135/4 Praha 13 STAVEBNÍ ČÁST. Razítko: Číslo paré: Název: Razítko: Číslo paré: Název: DÍLČÍ REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Mládí 135/4 Praha 13 NPROSAN s.r.o - Inženýrské a projektové služby - Provádění a sanace staveb Investor: Odpovědný projektant:

Více

Natural. Vlastnosti systému PAM Natural ve srovnání se zv en m zinkováním

Natural. Vlastnosti systému PAM Natural ve srovnání se zv en m zinkováním Natural Vlastnosti systému PAM Natural ve srovnání se zv en m zinkováním V ãem je trouba PAM NATURAL jiná Trouba PAM NATURAL je trouba z tvárné litiny na vnûj í stranû chránûná patentovanou zinko-hliníkovou

Více

MONTÁŽNÍ INSTRUKCE PRO SYSTÉM TEFOND

MONTÁŽNÍ INSTRUKCE PRO SYSTÉM TEFOND MONTÁŽNÍ INSTRUKCE PRO SYSTÉM TEFOND Základem systému TEFOND je profilovaná nopová fólie z vysokohustotního polyetylenu HDPE. Dle způsobu použití a umístění ve stavební konstrukci se používají následující

Více

1.3. Požárně bezpečnostní řešení stavby

1.3. Požárně bezpečnostní řešení stavby Název stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY SE ZMĚNOU UŽÍVÁNÍ ZE SKLADU, POBYTOVÉ MÍSTNOSTI A KANCELÁŘE NA KNIHOVNU Místo stavby: Tábor, Zborovská č.p. 2696 Investor: Autor projektu: Městská knihovna Tábor, Jiráskova

Více

a) Bilance potřeby vody studené, teplé a povrchové, popis měření odběru vody a její požadované úpravy (chemické, či biologické apod.).

a) Bilance potřeby vody studené, teplé a povrchové, popis měření odběru vody a její požadované úpravy (chemické, či biologické apod.). Zdravotně technické instalace Technická zpráva (dle přílohy č.2 k vyhlášce č.499/2006 Sb.) a) Bilance potřeby vody studené, teplé a povrchové, popis měření odběru vody a její požadované úpravy (chemické,

Více

Provedení Díly jsou vyráběné z ocelového plechu, opatřené přírubami. Na troubách mohou být umístěny přístupové otvory.

Provedení Díly jsou vyráběné z ocelového plechu, opatřené přírubami. Na troubách mohou být umístěny přístupové otvory. KATALOGOVÝ LIST KM 12 0316a DÍLY KRUHOVÉHO POTRUBÍ Vydání: 3/96 SILNOSTĚNNÉHO Strana: 1 Stran: 8 Díly kruhového silnostěnného potrubí (dále jen díly) jsou určeny pouze pro kompletaci vzduchotechnických

Více

967 Ventil nerezový. nebo Grafoil (expandovaný grafit)

967 Ventil nerezový. nebo Grafoil (expandovaný grafit) 967 967 Ventil nerezový Použití v náročných i běžných měřících a regulačních okruzích systémů průmyslové automatizace uzavření odběru clony, výstupu kondenzační nádoby, uzavření impulzního potrubí při

Více

ULTRA SOLID PVC SN 12

ULTRA SOLID PVC SN 12 ULTRA SOLID PVC SN 12 KANALIZAČNÍ POTRUBÍ Z PVC-U S PLNOSTĚNNOU KONSTRUKCÍ VYRÁBĚNÉ DLE ČSN EN 1401 Environment is our challenge velmi vysoká kruhová tuhost plnostěnná konstrukce stěny bez vrstvení nízká

Více

ÚVODEM OBSAH: VHODNÉ PRO STAVBY:

ÚVODEM OBSAH: VHODNÉ PRO STAVBY: 2 ÚVODEM Lidem škodí nepříjemné extrémy. Zima, horko a hluk mezi takové extrémy patří, zvláště pokud na vás působí v prostředí vašeho domova. Kdo by chtěl bydlet tam, kde se půl roku třese zimou, půl roku

Více

CENÍK 2009. Výhradní zastoupení společnosti Thermaflex- Flexalen GmbH pro Českou republiku. PipeLife-Sanitop s. r. o. Náměstí 105 267 53 Žebrák

CENÍK 2009. Výhradní zastoupení společnosti Thermaflex- Flexalen GmbH pro Českou republiku. PipeLife-Sanitop s. r. o. Náměstí 105 267 53 Žebrák CENÍK 2009 Výhradní zastoupení společnosti Thermaflex- Flexalen GmbH pro Českou republiku PipeLife-Sanitop s. r. o. Náměstí 105 267 53 Žebrák Tel.:+420 311 533 437, FAX:+420 311 533 138 GSM:+420 602 327

Více

SEZNAM PŘÍLOH: 01 TECHNICKÁ ZPRÁVA 02 KANALIZACE - PŮDORYS KANALIZACE V ZEMI 03 KANALIZACE - PŮDORYS 1 NP 04 KANALIZACE - PŮDORYS 2 NP

SEZNAM PŘÍLOH: 01 TECHNICKÁ ZPRÁVA 02 KANALIZACE - PŮDORYS KANALIZACE V ZEMI 03 KANALIZACE - PŮDORYS 1 NP 04 KANALIZACE - PŮDORYS 2 NP SEZNAM PŘÍLOH: 01 TECHNICKÁ ZPRÁVA 02 KANALIZACE - PŮDORYS KANALIZACE V ZEMI 03 KANALIZACE - PŮDORYS 1 NP 04 KANALIZACE - PŮDORYS 2 NP 05 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - PODÉLNÉ PROFILY, ROZVINUTÉ ŘEZY 06 DEŠŤOVÁ

Více

www.bibus.cz KONTROLA TLAKU TLAKOVÉ SPÍNAâE PODTLAKOVÉ SPÍNAâE TLAKOVÉ SNÍMAâE

www.bibus.cz KONTROLA TLAKU TLAKOVÉ SPÍNAâE PODTLAKOVÉ SPÍNAâE TLAKOVÉ SNÍMAâE KONTROLA TLAKU TLAKOVÉ SPÍNAâE PODTLAKOVÉ SPÍNAâE TLAKOVÉ SNÍMAâE TECHNICK V KLAD Jak tlakov spínaã pracuje? Membránov tlakov spínaã - spínací 7 Pístov tlakov spínaã - rozpínací 6 5 4 3 2 1 Spínací Popis

Více

Zásuvkové kombinace Staveništní rozváděče Energetické kostky

Zásuvkové kombinace Staveništní rozváděče Energetické kostky Zásuvkové kombinace Staveništní rozváděče Energetické kostky OBSAH Obecné informace 2 4 Zásuvkové kombinace nástûnné provedení 5 13 Energetické kostky 14 15 Zásuvkové kombinace mobilní provedení 16 29

Více

stavební úpravy MATEŘSKÉ ŠKOLY

stavební úpravy MATEŘSKÉ ŠKOLY statika - technická zpráva, technologie bourání DOKUMENTACE PRO REALIZACI STAVBY stavební úpravy MŠ Ostašovská stavební úpravy MATEŘSKÉ ŠKOLY OSTAŠOVSKÁ Č.P. 100, LIBEREC XX - OSTAŠOV Vypracoval ing. Petr

Více

REHAU - VÁŠ PARTNER PRO OBNOVU BYTOVÝCH DOMŮ VÝMĚNA ROZVODŮ KANALIZACE, PITNÉ VODY A TEPLÉ PITNÉ VODY. www.rehau.cz. Stavebnictví Automotive Průmysl

REHAU - VÁŠ PARTNER PRO OBNOVU BYTOVÝCH DOMŮ VÝMĚNA ROZVODŮ KANALIZACE, PITNÉ VODY A TEPLÉ PITNÉ VODY. www.rehau.cz. Stavebnictví Automotive Průmysl REHAU - VÁŠ PARTNER PRO OBNOVU BYTOVÝCH DOMŮ VÝMĚNA ROZVODŮ KANALIZACE, PITNÉ VODY A TEPLÉ PITNÉ VODY www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl VÝJIMEČNÉ MATERIÁLY PRO VÁŠ BYTOVÝ DŮM ODHLUČNĚNÁ KANALIZACE

Více

OBSAH MONTÁŽ ST EŠNÍCH VTOK... 2 1.4 ST EŠNÍ VTOK AKASISON XL HR - SV RNÁ P ÍRUBA... 6

OBSAH MONTÁŽ ST EŠNÍCH VTOK... 2 1.4 ST EŠNÍ VTOK AKASISON XL HR - SV RNÁ P ÍRUBA... 6 OBSAH 1 MONTÁŽ ST EŠNÍCH VTOK... 2 1.1 ST EŠNÍ VTOK AKASISON XL 75 - SV RNÁ P ÍRUBA... 2 1.2 ST EŠNÍ VTOK AKASISON XL 75 - ŽIVICE... 3 1.3 ST EŠNÍ VTOK AKASISON XL 75 - PVC... 5 1.4 ST EŠNÍ VTOK AKASISON

Více

ČTYŘHRANNÉ VZDUCHOTECHNICKÉ POTRUBÍ

ČTYŘHRANNÉ VZDUCHOTECHNICKÉ POTRUBÍ KATALOGOVÝ LIST ČTYŘHRANNÉ VZDUCHOTECHNICKÉ POTRUBÍ KM 0059/05a Z POZINKOVANÉHO PLECHU TL. 1,25 mm Vydání: 8/07 PRO ODVOD TEPLA A KOUŘE Strana: 1 Stran: 7 Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného

Více

ING. PAVEL KRATOCHVÍL ZNALECKÁ KANCELÁŘ MINSKÁ 2780, TÁBOR 390 05 tel. 777 622 842 e mail: aba.tabor@cistaposta.cz IČ: 65018079

ING. PAVEL KRATOCHVÍL ZNALECKÁ KANCELÁŘ MINSKÁ 2780, TÁBOR 390 05 tel. 777 622 842 e mail: aba.tabor@cistaposta.cz IČ: 65018079 ABA ING. PAVEL KRATOCHVÍL ZNALECKÁ KANCELÁŘ MINSKÁ 2780, TÁBOR 390 05 tel. 777 622 842 e mail: aba.tabor@cistaposta.cz IČ: 65018079 Pravoslavný chrám Povýšení sv. Kříže (Špitálské náměstí v Táboře) Obnova

Více

Konstrukce D E T A I L Y 4/2012

Konstrukce D E T A I L Y 4/2012 D E T A I L Y 4/2012 Obsah 1 SOKL/UKOTVENÍ STĚNY 1.1 soklu u fasády se zadním odvětráváním 2 NAPOJENÍ OKEN 2.1 Montáž pomocí montážní pěny 2.2 Montáž pomocí komprimované pásky 2.3 Montáž pomocí multifunkční

Více

HERZ svěrné šroubení pro ocelové a měděné trubky

HERZ svěrné šroubení pro ocelové a měděné trubky HERZ svěrné pro ocelové a měděné trubky Technický list pro 6273 6292 Vydání AUT 0406 Vydání CZ 0608 5151 M 22 1,5 15 mm Svěrný kroužek, gumové těsnění (EPDM) na potrubí, svěrná matice M 22 1,5. Provedení

Více

Geberit Kombifix. Obsah. Katalog výrobkù 2011/2012 3. Popis systému... 4. Montážní prvky pro závěsné WC... 11. Montážní prvky pro pisoáry...

Geberit Kombifix. Obsah. Katalog výrobkù 2011/2012 3. Popis systému... 4. Montážní prvky pro závěsné WC... 11. Montážní prvky pro pisoáry... Obsah Popis systému................................................................. 4 Montážní prvky pro závěsné WC.................................................. 11 Montážní prvky pro pisoáry......................................................

Více

Domov pro seniory Chodov, Donovalská 2222/31, Praha 4. REKONSTRUKCE KUCHYNĚ DS CHODOV v ul. Donovalská 2222/31,Praha 4

Domov pro seniory Chodov, Donovalská 2222/31, Praha 4. REKONSTRUKCE KUCHYNĚ DS CHODOV v ul. Donovalská 2222/31,Praha 4 ; Domov pro seniory Chodov, Donovalská 2222/31, Praha 4 REKONSTRUKCE KUCHYNĚ DS CHODOV v ul. Donovalská 2222/31,Praha 4 D.1.1. ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 01 Zpracovatel: RHM Projekt, spol.

Více

Návod k obsluze. KuchyÀsk odsavaã par DF-90

Návod k obsluze. KuchyÀsk odsavaã par DF-90 Návod k obsluze KuchyÀsk odsavaã par DF-90 Blahopfiejeme Vám k zakoupení nového kuchyàského odsavaãe Dûkujeme Vám, Ïe jste nám volbou znaãkového v robku Teka projevili svoji dûvûru. Jsme pfiesvûdãeni,

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ. PŘÍSTAVBA ZŠ HROCHŮV TÝNEC Areál školy - p. č. 536/3 v k. ú. Hrochův Týnec

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ. PŘÍSTAVBA ZŠ HROCHŮV TÝNEC Areál školy - p. č. 536/3 v k. ú. Hrochův Týnec POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ PŘÍSTAVBA ZŠ HROCHŮV TÝNEC Areál školy - p. č. 536/3 v k. ú. Hrochův Týnec Datum zpracování: Únor 2015 Vypracoval: Jaroslav Bíža v.r. Požárně bezpečnostní řešení akce : Přístavba

Více

KATALOG PRYŽOVÝCH KOMPOZITŮ

KATALOG PRYŽOVÝCH KOMPOZITŮ KATALOG PRYŽOVÝCH KOMPOZITŮ PRYŽOVÁ DLAŽBA Charakteristika: Pryžová dlažba ELPO Z54, ELPO D, ELPO ART, je vyráběna z pryžového granulátu o velikosti zrn 1-3 mm (pneumatiky, hadice) pojeného polyuretanovým

Více

Kamna na tuhá paliva KAMINO 6 a 8 Návod k pouïití a instalaci V robce: SVT - WAMSLER

Kamna na tuhá paliva KAMINO 6 a 8 Návod k pouïití a instalaci V robce: SVT - WAMSLER kamino 17.1.2006 15:39 Stránka 1 Kamna na tuhá paliva KAMINO 6 a 8 Návod k pouïití a instalaci V robce: SVT - WAMSLER kamino 17.1.2006 15:39 Stránka 2 Pfiedmluva: VáÏen zákazníku, velice nás tû í, Ïe jste

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA Zdravotně technické instalace

TECHNICKÁ ZPRÁVA Zdravotně technické instalace STAVBA: Rekonstrukce budovy C sídlo ÚP Brno, Příkop 11, Brno list č.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Zdravotně technické instalace Obsah: 1. Všeobecně 1.1 Rozsah řešení 1.2 Podklady 1.3 Použité normy a předpisy 1.4

Více

VÝHODY SYSTÉMU. Dlouhá životnost - výborně odolává přírodním vlivům, čím starší jsou produkty, tím je materiál kvalitnější

VÝHODY SYSTÉMU. Dlouhá životnost - výborně odolává přírodním vlivům, čím starší jsou produkty, tím je materiál kvalitnější VÝHODY SYSTÉMU TRVALÁ HODNOTA Dlouhá životnost - výborně odolává přírodním vlivům, čím starší jsou produkty, tím je materiál kvalitnější Ekologická šetrnost - produkty jsou vyráběny na moderním stacionárním

Více

Geberit pfiedstûnové instalaãní systémy

Geberit pfiedstûnové instalaãní systémy Geberit pfiedstûnové instalaãní systémy Obsah Strana Kombifix MontáÏní prvky pro WC... 2 MontáÏní prvky pro pisoáry... 5 MontáÏní prvky pro umyvadla a bidety... 7 Jádrofix MontáÏní prvky pro WC... 10 Duofix

Více

Systémy vedení potrubí/ technika spojování potrubí. F1 Prestabo s SC-Contur

Systémy vedení potrubí/ technika spojování potrubí. F1 Prestabo s SC-Contur Systémy vedení potrubí/ technika spojování potrubí F1 Prestabo F1 Systémové trubky a lisovací tvarovky z nelegované oceli. Použití v souladu se stanovením výrobce Systém Prestabo je schválen pro použití

Více

Montážní pokyny k panelům Montáž střešního prosvětlovacího panelu KS1000 PC a KS 1000 PC Double Skin

Montážní pokyny k panelům Montáž střešního prosvětlovacího panelu KS1000 PC a KS 1000 PC Double Skin Montážní pokyny k panelům Montáž střešního prosvětlovacího panelu KS1000 PC a KS 1000 PC Double Skin USKLADNĚNÍ Střešní prosvětlovací panely musí být skladovány tak, aby byly chráněny proti povětrnostním

Více

Pružinové jednotky, pružinové a distanční jednotky

Pružinové jednotky, pružinové a distanční jednotky Pružinové jednotky, pružinové a distanční jednotky F43 Jednotlivé elementy pružinové jednotky předpružené pružinové a distanční jednotky 246. Pružina FIBROFLEX 244.4. Pružinové podložky 2441.3. Misky pružiny

Více

Návod na montáž, obsluhu a údržbu. ECLAIR, ECLAIR b, ECLAIR TC WC VENTILY PRESTO

Návod na montáž, obsluhu a údržbu. ECLAIR, ECLAIR b, ECLAIR TC WC VENTILY PRESTO Návod na montáž, obsluhu a údržbu ECLAIR, ECLAIR b, ECLAIR TC 8/2007 ECLAIR, ECLAIR B, ECLAIR TC ECLAIR ECLAIR B ECLAIR TC Použití Ventily PRESTO ECLAIR jsou určeny pro splachování klozetových mís přímo

Více