I. POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT MĚSTA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "I. POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT MĚSTA"

Transkript

1 R O K

2 2 I. POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT MĚSTA A/ MĚSTO - RADNICE Představitelé Města Prachatice : Městská rada - starosta - Ing. Jan Bauer, Skalka 693, Prachatice - zástupce starosty - Hana Rabenhauptová, Ševčíkova 535, Prachatice - zástupce starosty - Ing.Jan Beran, Vodňanská 333, Prachatice (od 22.února člen rady) - Ing.Miroslav Bojanovský, Krumlovská 109, Prachatice - Václav Rosa, Staré Prachatice 28 (od 22.února zástupce starosty) - Ing.Robert Zeman, U studánky 1112, Prachatice - Mgr.Alexandr Zikmund, Větrná 863, Prachatice Komise rady města Při městské radě pracovaly komise v tomto složení : Komise životního prostředí - Mgr.Helena Klimešová (předsedkyně - činnost v komisi ukončila v květnu), Bohuslav Nauš, Vratislav Škorpil (od června předsedou komise), Jan Šrámek, Ing.Robert Zeman, Bc.Jitka Pöschlová, MVDr.Marie Peřinková (garant za MěÚ) Školská komise - Mgr.Jaroslav Černý (předseda), PaedDr.Jan Klimeš, Eva Gajdošová, Marie Přibíková, Mgr.Vladimír Rychtařík, Bc.Jiří Machart, Mgr.Růžena Štemberková (garant za MěÚ) Komise dopravy - Zdeněk Kollar (předseda), por.martin Grožaj, Jindřich Daniel, RNDr.Jana Krejsová, Ing.Ivo Novotný, Ing.Václav Princ (od března Ing.Ivo Grabmüller), Karel Pešek, Zdeněk Rubeš (garant za MěÚ) Komise bytová - Václav Rosa (předseda) - do nástupu do funkce místostarosty, pak Ing.Jan Beran, Ing.Václav Šteffek, Věra Bicanová, Helena Šimková, Mgr.Václav Polata, Růžena Kovárnová (do konce srpna), Stanislav Švancar (od září), Josef Matoušek, Ing.Jiří Vejvoda (od září), Jana Pořádková (garant za MěÚ) Komise sociální - MUDr.Helena Sternová (předsedkyně), Jarmila Kadlecová, Marie Jandová, Eva Komrsková, Milada Havelková, Jindra Nechutná, MUDr.František Stráský, Ivana Voráčková (garant za MěÚ) Komise pro územní plánování - Stanislav Rosa (předseda), Ing.Zdeněk Černý, Karel Dvořák, Ing.Ladislav Boška, Ing.Arch.Jakub Nepustil, Ing.Vladimír Hrabák (garant za MěÚ) Komise názvoslovná a ediční - Mgr.Pavel Fencl (předseda obou sekcí), sekce názvoslovná - MUDr.Jan Antonín Mager, PaedDr.Jan Klimeš, Mgr.Václav Kuneš, Mgr.Tomáš Soumar, Bc.Zdeněk Filip (garant za MěÚ); sekce ediční - MUDr.Jan Antonín Mager, Mgr.Jana Koutná, Mgr.Václav Kuneš, Zdeněk Přibyl, Mgr.Zuzana Polanská, Mgr.Růžena Štemberková (garant za MěÚ) Komise povodňová - Ing.Jan Bauer (předseda), Ing.Jan Beran, Ing.Stanislav Vodička, por.jiří Vrána, Karel Pešek (do září), Rostislav Eichner (od září), Ing.Ivo Novotný, Ing.Vladimír Konečný (do září), Václav Rejka, Jaromír Štrobl, Ing.Ivo Grabmüller (do září), Ing.Jiří Růžička (od září), Zdeněk Rubeš (garant za MěÚ) Komise pro sociálně právní ochranu dětí - MUDr.Jan Kocourek (předseda), Ing.Ivo Novotný, MUDr.Marie Vařílková, Mgr.Dana Vávrová, Mgr.Jan Dudek, Oldřich Lhoták (garant za MěÚ) Městské zastupitelstvo - MUDr.Milan Bolek, Duhová 1176, Prachatice - Mgr.Pavel Fencl, Rumpálova 369, Prachatice - PaedDr.Jan Klimeš, Národní 1007, Prachatice - Ing.Vladimír Klouda, Sokolovská 410, Prachatice - MUDr.Jan Kocourek, Okrouhlá 1232, Prachatice

3 3 - Zdeněk Kollar, Nebahovská 1016, Prachatice - RNDr.Jana Krejsová, Budovatelská 1048, Prachatice - Mgr.Václav Kuneš, SNP 560, Prachatice - Ing.Petr Mádl, Budovatelská 1057, Prachatice - Ing.Bohumil Ondřich, Pod Hradbami 62, Prachatice - MUDr.Ivan Říha, Italská 768, Prachatice - MUDr.František Stráský, Nemocniční 206, Prachatice - Ing.Vojtěch Toman, Větrná 885, Prachatice - Ladislav Velich, Česká 679, Prachatice - všichni členové Městské rady Prachatice Zastupitelstvo města zřídilo tyto výbory : Kontrolní výbor - Ing.Miroslav Bojanovský (předseda), Ing.Josef Pudivítr, Ing.Vojtěch Toman, Vlasta Hartlová, Michal Kočan, Ladislav Velich, Bronislav Jedlička Finanční výbor - Ing.Bohumil Ondřich (předseda), Ing.Petr Mádl, Ing.Josef Fidler, Ing.Josef Sysel, Bc.Petr Wiesner, PhDr.Jan Stráský, Zdeněk Kollar Osadní výbor Kahov, Podolí, Oseky a Stádla - Vojtěch Stuchel (předseda), Emil Boška, Jiří Jaroš Osadní výbor Libínské Sedlo a Perlovice - Jan Machala (předseda), Jana Furišová, Jana Šenkýřová, Pavel Tisoň Osadní výbor Staré Prachatice, Ostrov a Městská Lhotka - René Moun starší (předseda), Jan Záhorka, František Ludačka, Zdeněk Bauer, Jan Bauer JEDNÁNÍ MĚSTSKÉ RADY V roce 2005 se Rada města Prachatice sešla celkem 20 krát. 19.ledna se sešla rada v tomto roce poprvé. Jako obvykle byly nejprve projednány majetkové a finanční otázky a poté přidělení bytové náhrady. Rada dále vzala na vědomí informaci o výstavnické činnosti města Prachatice v Passau v roce 2005 a zprávu o provozu, návštěvnosti a finančním vyúčtování kinokavárny hotelu Park za rok Vyjádřila také souhlas s předloženým hodnocením rozvoje mezinárodních vztahů města Prachatice v roce 2004 a plánem činnosti na rok V posledním bodu rada mimo jiné vzala na vědomí informaci o transformaci SVIS-DDM Prachatice a informaci o záměru převodu majetku DDM Prachatice do majetku Jihočeského kraje a doporučila zastupitelstvu města navrhnout na další funkční období na funkci předsedy Městského bytového družstva Prachatice s.r.o. Ing.Jana Berana a na funkci místopředsedy Ing.Jiřího Vejvodu, jednatele družstva. 2.února projednala rada po majetkových otázkách strategii dalšího postupu získávání dotací programu Interreg a souhlasila s předložením uvedených žádostí. Vzala také na vědomí řadu dalších investičních akcí, na které bude odbor stavebně správní a regionálního rozvoje ve spolupráci s ostatními odbory MěÚ hledat příslušné dotační zdroje. Dále rada vzala na vědomí plán propagace investičních příležitostí na rok 2005 a informaci o obsazení průmyslové zóny v Krumlovské ulici a souhlasila s předloženou Změnou č.2 Urbanistické studie Libínské Sedlo. Další body jednání se týkaly životního prostředí - rada vzala na vědomí předloženou zprávu o pilotním programu a uložila odboru životního prostředí tento projekt projednat s obcemi a se zástupcem společnosti EKO-KOM a.s.; vzala také na vědomí zprávu o odpadovém hospodářství za rok 2004, uložila odboru životního prostředí zajistit zpracování Programu odpadového hospodářství města Prachatice a stanovila pracovní skupinu pro jeho zpracování ve složení: MVDr.Marie Peřinková, Ing.Robert Zeman, RNDr.Jana Krejsová, Mgr.Jiří Srch, Bc.Ivana Jeřábková a náhradník Ing.Josef Starý. V dalším jednání vzala rada na vědomí směrnici o úplatě za předškolní vzdělávání v Mateřské škole Prachatice, schválila obecně závazné ukazatele příspěvkových organizací zřizovaných Městem Prachatice a vyjádřila souhlas s edičním plánem na rok 2005 a s návrhem sledování návštěvnosti v Informačním centru formou fakultativního záznamu. Po schválení znění Smlouvy o zajištění a financování základní dopravní obslužnosti a soustředění finančních prostředků (starosta města Ing.Jan Bauer byl pověřen uzavřením této smlouvy s Jihočeským krajem) a

4 4 schválení dodatku ke smlouvě na zabezpečení veřejně prospěšných služeb s firmou Technické služby s.r.o. bylo projednáno několik bytových otázek. Návrhy Statutu Ceny města Prachatice a Statutu udělení čestného občanství města Prachatice rada doporučila zastupitelstvu ke schválení. V posledním bodu celodenního jednání rada mimo jiné vzala na vědomí informaci o plánovaném výběrovém řízení na funkci ředitele ZŠ Národní a zprávu Obvodního oddělení Policie ČR v Prachaticích o bezpečnostní situaci na katastrálním území Prachatice za rok února mělo jednání rady 22 bodů. Nejprve rada projednala a doporučila zastupitelstvu ke schválení návrh obecně závazné vyhlášky o zřízení městské policie, podrobnostech stejnokroje a jeho nošení a vzala na vědomí zprávu o činnosti městské policie za rok Po projednání majetkových otázek a rozpočtových opatření rada projednala mimo jiné několik materiálů, týkajících se Strategického plánu rozvoje města Prachatice pro období a vzala na vědomí návrh rozdělení finančních prostředků z Programu regenerace MPR a MPZ. Dále byl schválen volební řád školské rady, znění výzvy na vyhlášení konkurzu na ředitele ZŠ Národní, návrh promítání filmů v letním kině a poskytnutí výtěžku plesu města v částce korun Nadačnímu fondu města Prachatice pro rozvoj kultury a péči o památky. Rada dále vyslovila souhlas s předloženým návrhem Knihy města Prachatice a vzala na vědomí výroční zprávy Kulturních a informačních služeb města Prachatice a Městské knihovny Prachatice za rok Rada také doporučila valné hromadě společnosti Technické služby Prachatice s.r.o. vyhlásit výběrové řízení na funkci jednatele a jmenovala pro toto řízení komisi ve složení: Václav Rosa, Ing.Jan Beran, Ing.Robert Zeman, Ing.Bohumil Ondřich, Bc.Ivana Jeřábková a náhradník Ing.Jan Bauer. 16.března projednala rada po majetkových otázkách výsledek výběrového řízení na poskytnutí dlouhodobého investičního úvěru na stavbu Obnova a doplnění ČOV Prachatice (čistírna odpadních vod), schválila pořadí uchazečů navržené komisí a doporučila zastupitelstvu přijmout do rozpočtu města tento účelový úvěr ve výši korun. Dále rada vzala na vědomí výsledek výběrového řízení akce Úprava komunikace Pod Hradbami, souhlasila s pořadím uchazečů navržených komisí a doporučila zastupitelstvu města schválit příslušné rozpočtové opatření. Rada dále mimo jiné jmenovala členy konkurzní komise na ředitele ZŠ Národní ve složení: Hana Rabenhauptová (předsedkyně), Mgr.Alexandr Zikmund, Mgr.Růžena Štemberková, Jana Palmová, Mgr.Jana Klímová st., Jiří Horák a tajemnice Miroslava Lopušanová. Bylo také projednáno několik bytových otázek a rada po odstoupení pana Václava Rosy z funkce člena (a předsedy) bytové komise jmenovala členem a současně předsedou Ing.Jana Berana. Rada schválila zvýšení počtu zaměstnanců městského úřadu na 102 a v posledním bodu mimo jiné byla informována o poděkování školy z partnerského města Mauthausenu za poskytnutí finanční podpory na obnovu školy poškozené požárem. 4.dubna rada projednala majetkové otázky a poté projednala a doporučila zastupitelstvu ke schválení postup prací na rekonstrukci domu čp.103 a příslušné rozpočtové opatření. Dále schválila doplnění užšího seznamu žadatelů o bytovou náhradu pro rok 2005, doporučila zastupitelstvu města přijetí nabídky společnosti EKO- KOM a.s. na uzavření smlouvy o řešení pilotního projektu na podporu dvousložkového třídění skla a dále vzala na vědomí koncepci XV.ročníku Slavností solné Zlaté stezky a schválila výši vstupného a poplatků za pronájem ploch trhovcům. Mimo jiné rada také schválila výrobu pamětní desky TJ SOKOL a její umístění na domě čp.11 a vzala na vědomí několik informací o výsledcích výběrových řízení. 20.dubna projednávala nejprve rada řadu majetkových otázek a rozpočtových opatření, která doporučila zastupitelstvu ke schválení, stejně jako výsledek hospodaření za rok 2004 ve městě Prachatice na úseku správy vodohospodářského majetku města a finanční vypořádání za nájem, které předložil VaK JČ a.s. České Budějovice. Rada dále souhlasila s nahrazením interního auditu u příspěvkových organizací zřízených Městem Prachatice veřejnosprávní kontrolou a vzala na vědomí výsledky provedených kontrol za uplynulé období. Zastupitelstvu doporučila rada ke schválení také vyčlenění finančních prostředků v rámci rozpočtu města na předfinancování akcí předložených v rámci Interregu IIIA a dále návrh na rozdělení finančních příspěvků vlastníkům nemovitostí v rámci Programu regenerace MPR a MPZ, pokud tito splní podmínky pro udělení státní dotace. 2.května se rada po projednání majetkových otázek a rozpočtových opatření zabývala dvěma návrhy změn Územního plánu sídelního útvaru Prachatice, které doporučila zastupitelstvu schválit, stejně jako návrhy dvou obecně závazných vyhlášek. V posledním bodu jednání - různém - vyjádřila rada souhlas s instalací 5 kusů upoutávek o městě Prachatice podle zvolené varianty.

5 5 25.května rada nejprve vzala na vědomí informaci o mezinárodním tréninkovém táboru ve skateboardingu Summercamp Prachatice 2005 XX. Poté byly projednány majetkové otázky a rozpočtová opatření a dále rada vzala na vědomí ukončení funkčního období ředitelky ZŠ Prachatice Národní, Mgr.Emilie Popielové, ke dni a k témuž datu jmenovala novou ředitelku Mgr.Hanu Bolkovou. Rada také mimo jiné schválila hospodářské výsledky příspěvkových organizací, zkomponování hudební znělky pro slavnosti města Prachatice podle vybrané varianty a vyjádřila souhlas s návrhem předání výtěžku ze vstupného X.ročníku Festivalu duchovní hudby farnímu úřadu na opravu varhan v kostele sv.jakuba. Dalších 6 bodů jednání se týkalo bytových otázek a v posledním bodu jednání rada mimo jiné schválila Zdeňka Rubeše, pracovníka odboru komunálních služeb a dopravy MěÚ Prachatice, za člena představenstva Jihočeského vodárenského svazu České Budějovice a vzala na vědomí průběžnou zprávu o Hospici sv.jana N.Neumanna v Prachaticích a informaci o ukončení činnosti Mgr.Heleny Klimešové v komisi životního prostředí. 8.června rada po projednání majetkových otázek a rozpočtových opatření vzala na vědomí informaci o zpracování závěrečného účtu města a doporučila zastupitelstvu schválit závěrečný účet Města Prachatice za rok 2004 bez výhrad. Dále rada schválila vítěze výběrového řízení na poskytnutí dlouhodobého úvěru, určeného na refinancování hypotečního úvěru a doporučila zastupitelstvu města tento úvěr přijmout, stejně jako úvěr na realizaci akce Odstranění vad panelové výstavby čp.101 v Prachaticích. Rada také vzala na vědomí zprávu o skládce Libínské Sedlo, o zkoušce ČOV a připravované stavbě 3.etapy skládky, dále jmenovala předsedou komise životního prostředí pana Vratislava Škorpila a projednala některé bytové záležitosti. 27.června projednala rada majetkové otázky a schválila odpisové plány příspěvkových organizací za rok Poté vzala na vědomí podmínky pro nájem bytů v bytovém domě Husova čp.103 a souhlasila se zveřejněním podmínek pro možnost získání bytu. Mimo jiné rada vzala na vědomí také informaci o opravě komunikace Hradební (u letního kina) a předběžný program Dnů evropského dědictví v Prachaticích v roce července projednávala rada po obvyklých majetkových otázkách a rozpočtových opatřeních ustavení školských rad základních škol, stanovila počty členů školských rad a jmenovala za zřizovatele Mgr.Růženu Štemberkovou a Jiřího Šobra členy školské rady při ZŠ Národní, Ing.Hanu Princovou a Bc.Jaromíra Markytána členy školské rady při ZŠ Vodňanská a Ing.Martina Malého členem školské rady při ZŠ Zlatá stezka. Dále rada mimo jiné projednala a schválila odměny ředitelkám příspěvkových organizací, poskytnutí bezúročné sociální půjčky, vzala na vědomí petici uživatelů kabelové televize, schválila pracovní cestu zástupců města do partnerského města Grainet ( ) a vyhlásila zákaz vstupu do lesů postižených polomem (z ) v oblasti Dubového vrchu a Černé hory. 3.srpna rada opět nejprve projednávala majetkové otázky a několik rozpočtových opatření, poté vyjádřila souhlas s uzavřením nájemní smlouvy na byt v čp.1136 a udělila vyjímku z nejvyššího počtu žáků ve třídě 1.ročníku ZŠ Prachatice, Národní. Dále rada mimo jiné vzala na vědomí výsledek výběrového řízení akce Regenerace Náměstí Přátelství - pěší komunikace, odstavná a parkovací stání a informaci o průběhu dokončovacích prací na publikaci Kniha města Prachatice; kmotrem této knihy jmenovala Ing.Miroslava Bojanovského. 22.srpna měla rada nejprve na programu majetkové otázky a rozpočtová opatření a pak projednala stav projektových příprav k investičním akcím Města Prachatice v roce 2005 a zajištění realizace akcí, týkajících se zásobování teplem. Dále mimo jiné doporučila zastupitelstvu schválit změny zřizovacích listin příspěvkových organizací (ZŠ, MŠ a KISS), udělila vyjímku z nejvyššího počtu dětí ve třídách Mateřské školy Prachatice a schválila partnerství v projektu Servis environmentální mobility - SEM. Rada také schválila umístění znaku města Prachatice na přístavbě školní budovy Základní školy ve Vodňanské ulici a vyslání delegace na pracovní cestu do partnerského města Terra del Sole ve dnech září. 12.září vzala rada na vědomí navržený postup při obnově deskových obrazů Krista a plačících žen v Dolní bráně po vandalském poškození a souhlasila se zadáním Urbanistické studie Libínské Sedlo a Perlovice. Teprve poté přišly na řadu obvyklé majetkové otázky a řada rozpočtových opatření, která rada doporučila zastupitelstvu ke schválení, stejně jako předložený odpis pohledávek. Rada dále vzala na vědomí program akce Evropský den bez aut, zprávu o skládce Libínské Sedlo, informaci o budování městského kamerového dohlížecího systému, zprávu o vyhodnocení změny systému úhrad nájemného u obecních bytů a zprávu o

6 6 vyhodnocení úhrad nájemného z bytů ve vlastnictví města. Vyjádřila také mimo jiné souhlas s uzavřením dvou nájemních smluv na byty ve Vokově ulici a vzala na vědomí informaci o stavu vytápění areálu Technických služeb, změně rozsahu oprav hradební zdi v Zahradní ulici a výsledek výběrového řízení akce Zvukový informační systém - audio průvodce. 26.září měla rada nejprve na programu řešení nádvoří Knížecího pivovaru a souhlasila s koncepcí navržených úprav a dále pověřila starostu Ing.Jana Bauera projednáním stažení žádosti o zapsání souboru podzemních staveb na ministerstvu kultury. Poté byly projednány majetkové otázky a udělena vyjímka z nejvyššího počtu žáků v 1.ročníku ZŠ Národní. Dále se rada zabývala výsledkem výběrového řízení akce Dokončení kanalizace v průmyslové zóně Krumlovská ulice v Prachaticích, schválila pořadí uchazečů a doporučila zastupitelstvu schválit rozpočtové opatření v souvislosti s navýšením nákladů. V dalším jednání rada mimo jiné schválila poplatek pro občany za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a odstraňování komunálních odpadů pro rok 2006 ve výši 476 Kč, projednala několik bytových otázek, schválila upřesnění výčtu projektových dokumentací, které budou v roce 2005 zpracovány a doporučila zastupitelstvu ke schválení několik rozpočtových opatření. Rada vzala na vědomí odstoupení několika členů komisí a jmenovala členy bytové komise Stanislava Švancara a Ing.Jiřího Vejvodu, Ing.Jiřího Růžičku a Ing. Rostislava Eichnera jako členy komise dopravy a povodňové komise. V posledním bodu jednání schválila rada vyplacení odměny ve výši korun (do ) tomu, kdo podá Policii ČR informace přímo vedoucí k dopadení pachatele, který zapálil tři deskové obrazy v Dolní bráně a způsobil tím městu škodu ve výši asi 360 tisíc korun. 20.října projednávala rada nejprve navržené varianty zpracování projektové dokumentace Sportovní areál veřejné koupaliště Hulák Prachatice a doporučila zastupitelstvu postupovat podle varianty 1, čili zachovat navržený rozměr nádrže asi m 2 a do dokumentace zahrnout dohřev bazénové vody. Rada vzala na vědomí informaci o průběhu důležitých investičních akcí a aktualizaci Programu regenerace městské památkové rezervace Prachatice pro roky (VI.etapa), kterou doporučila zastupitelstvu schválit. Pak bylo projednáno 24 majetkových otázek a rada doporučila zastupitelstvu ke schválení několik rozpočtových opatření. Dále rada revokovala část usnesení ze dne , týkajícího se poplatku pro občany (komunální odpad) stanoveného ve výši 476 korun - tento poplatek byl nově stanoven ve výši 480 korun. Rada také doporučila zastupitelstvu schválit nové obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích, schválila vydání informační brožury pro občany města o nakládání s odpady, schválila Plán zimní údržby pro místní komunikace Města Prachatice a projednala mimo jiné některé bytové otázky. Rada doporučila zastupitelstvu schválit udělení Ceny města Prachatice za rok 2004 podle doporučení poroty. 31.října projednávala rada nejdříve majetkové otázky a rozpočtová opatření, která doporučila zastupitelstvu schválit. Dále vzala na vědomí informaci o zpracování a obsahu Plánu odpadového hospodářství Města Prachatice a doporučila zastupitelstvu města tento plán projednat a schválit. Poté rada stanovila pro byty v bytovém domě Husova čp.103 měsíční nájemné ve výši 65 Kč/m 2 a vzala na vědomí informace Ing.Jana Bauera o návštěvě delegace z partnerského města Spiez (Švýcarsko) ve dnech a o výjezdním zasedání Výboru pro evropské záležitosti Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v Prachaticích ve dnech listopadu rada projednala předběžné varianty návrhů ceny vodného a stočného na rok 2006 (pověřila místostarostu Václava Rosu dalším jednáním se zástupci společnosti VaK JČ a.s.) a vyjádřila souhlas se základními parametry návrhu rozpočtu Města Prachatice na rok Po projednání majetkových otázek a rozpočtových opatření, která doporučila zastupitelstvu ke schválení, schválila rada změnu výše poplatku za užití chladícího zařízení na hřbitově a projednala několik bytových otázek. V dalším jednání rada mimo jiné souhlasila s návrhem edičního plánu na rok 2006 a schválila členy výběrové komise na ředitele Kulturních a informačních služeb města Prachatice. 5.prosince po obvyklých majetkových otázkách a rozpočtových opatřeních, která doporučila zastupitelstvu schválit, projednala rada návrh kalkulace vodného a stočného na rok 2006 a doporučila zastupitelstvu tento návrh schválit. Dále rada schválila prodloužení Smlouvy o zajištění pečovatelské služby do , souhlasila s navrženou výší vstupného na VIII.Ples města Prachatice a vzala na vědomí Výroční zprávy o činnosti ZŠ Národní, Vodňanská a Zlatá stezka a MŠ Prachatice. Několik dalších bodů se týkalo bytových otázek a nakonec rada mimo jiné schválila odměny členům komisí rady města, kteří nejsou členy Zastupitelstva

7 7 města Prachatice, vzala na vědomí odměny členům výborů zastupitelstva (nečlenům zastupitelstva) a doporučila zastupitelstvu odměny podle návrhu schválit. 19.prosince se rada sešla v tomto kalendářním roce naposledy a jako obvykle projednala nejprve majetkové otázky a řadu rozpočtových opatření, která doporučila zastupitelstvu schválit. Poté mimo jiné rada vzala na vědomí výroční zprávu Nadačního fondu města Prachatice pro rozvoj kultury a péče o památky a doporučila zastupitelstvu tuto zprávu schválit, projednala dvě bytové otázky a schválila odměny ředitelkám příspěvkových organizací. Rada také vyjádřila souhlas se zápisem do Kroniky města Prachatice za rok 2004, schválila odpisové plány příspěvkových organizací na rok 2006 a schválila také služební cestu do Německa dne Z JEDNÁNÍ MĚSTSKÉHO ZASTUPITELSTVA Městské zastupitelstvo se sešlo v tomto roce k jednání celkem 11 krát. Všechna jeho zasedání měla jako první bod programu procedurální otázky - zahájení, seznámení s programem, případně doplnění programu, určení zapisovatele a ověřovatele zápisu a volbu návrhové komise; jako poslední bod programu bylo různé (informace, připomínky). 23.zasedání Městského zastupitelstva Prachatice bylo v tomto roce první a konalo se 21.února. Druhým bodem jednání, který uvedl starosta města Ing.Jan Bauer, byly doplňující volby do orgánů města. Zastupitelstvo vzalo na vědomí odstoupení Ing.Jana Berana z funkce místostarosty města a zvolilo do funkce uvolněného 2.místostarosty pana Václava Rosu s tím, že výkon této funkce bude vykonávat na 3/4 pracovní úvazek. Dále zastupitelstvo zvolilo Ing.Jana Berana členem rady města. 24.zasedání se konalo 17.března. Ve druhém bodu jednání vzalo zastupitelstvo na vědomí aktuální informaci o postupu ve věci Projektu Léčebného centra sv.markéty, a.s., kterou předložil Ladislav Marek, předseda představenstva společnosti Léčebné centrum sv.markéty, a.s. Další tři body jednání uvedl vedoucí finančního odboru MěÚ Ing.Martin Malý. Zastupitelstvo při projednávání majetkových otázek mimo jiné schválilo prodej bytových domů čp.426 a 427 v ulici SNP stávajícím nájemcům. V dalším bodu jednání vzalo zastupitelstvo na vědomí informaci o výsledku výběrového řízení - Poskytnutí dlouhodobého investičního úvěru na akci Obnova a doplnění ČOV Prachatice, schválilo přijetí účelového úvěru ve výši korun na tuto akci do rozpočtu města, uložilo Ing.Martinu Malému připravit podklady pro uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru s vybraným uchazečem a pověřilo Ing.Jana Bauera, starostu města, podepsáním této smlouvy. Dále zastupitelstvo schválilo jedenáct z dvanácti předložených rozpočtových opatření beze změn a jedno neschválilo. Šestý a sedmý bod jednání předložil vedoucí odboru stavebně správního a regionálního rozvoje MěÚ Ing.Vladimír Hrabák. Zastupitelstvo schválilo nejprve Strategický plán rozvoje města Prachatice pro období s několika připomínkami a poté Plán realizace strategického plánu města Prachatic v roce 2005 s jednou připomínkou. V osmém bodu jednání, který předložili Ing.Jan Bauer, Ing.Vladimír Hrabák a Arch.Jakub Nepustil, vzalo zastupitelstvo na vědomí Střednědobý výhled realizace investičních akcí města Prachatice s touto připomínkou - v letošním roce realizovat akci Přeložka v Mlýnské ulici za cenu 2,1 mil.korun. Devátý bod uvedla Bc.Ivana Jeřábková, vedoucí odboru komunálních služeb a dopravy MěÚ a zastupitelstvo v něm navrhlo na další funkční období jako zástupce Města Prachatice na funkci předsedy Městského bytového družstva Prachatice s.r.o. Ing.Jana Berana a na funkci místopředsedy Ing.Jiřího Vejvodu (jednatele družstva). V desátém bodu, předloženém vedoucí odboru sociálních věcí MěÚ Jaroslavou Hauptmanovou, schválili zastupitelé Obecně závaznou vyhlášku č.1/2005, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška č.4/2000 (a dodatek č.1 k této vyhlášce) o poskytování pečovatelské služby a úhradě za výkony pečovatelské služby. Jedenáctý bod jednání předložil ředitel Městské policie Prachatice Ing.Ivo Novotný a zastupitelé schválili Obecně závaznou vyhlášku č.3/2005 o zřízení městské policie, podrobnostech stejnokroje a jeho nošení. Další bod jednání předložil předseda kontrolního výboru Ing.Miroslav Bojanovský - zastupitelé vzali na vědomí záznam z kontroly vyřizování stížností a poskytování informací Městem Prachatice a pověřili kontrolní výbor Zastupitelstva města Prachatice provedením kontrolní činnosti v roce 2005 : Dodržování spisové služby, Využívání nebytových prostor a Školská koncepce (ve spolupráci s finančním výborem a školskou komisí). V předposledním bodu jednání, předloženém tajemníkem MěÚ Ing.Karlem Paškem,

8 8 schválili zastupitelé Statut Ceny města Prachatice a Statut udělení čestného občanství města Prachatice. V posledním bodu jednání - různém - schválili zastupitelé žádost pracovníka MěÚ o poskytnutí půjčky na zakoupení vybavení bytu a vyjádřili souhlas s žádostí o poskytnutí příspěvku Městu Prachatice jako obci s rozšířenou působností (předložil Ing.Karel Pašek). V diskusi PaedDr.Jan Klimeš požadoval, aby byli zváni na jednání zastupitelstva zájemci o koupi bytových domů, které nabízí město k prodeji, Ing.Vojtěch Toman doporučil vedení města zamyslet se nad lepší informovaností občanů i široké veřejnosti prostřednictvím tiskových zpráv a informačního centra a Zdeněk Kollar doporučil zlepšit kvalitu a rychlost webových stránek města. Dále Ing.Jan Bauer informoval přítomné o podané žádosti Úřadu práce Prachatice o bezplatný převod budovy čp.43 do jejich majetku, o potenciálních zájemcích o pozemky v průmyslové zóně, o povinnostech zastupitelů v souvislosti s novým zákonem o střetu zájmů a o své apelaci na příslušná místa k posílení stavu policistů v Prachaticích. Ladislav Velich upozornil na neodklízení sněhu na chodníku před budovou čp.42 na Velkém náměstí - doporučil vyzvat realitní kancelář a dále upozornil na zvedání nové dlažby před touto budovou. 25.zasedání zastupitelstva se konalo 20.dubna. V prvním bodu jednání představili zástupci firmy InTiCom Systems tuto společnost a její investiční záměr vybudovat provozovnu v průmyslové zóně v Prachaticích. Druhý bod předložil vedoucí finančního odboru MěÚ Ing.Martin Malý - zastupitelé schválili řadu rozpočtových opatření a vzali na vědomí rozpočtové opatření, schválené radou města v uplynulém období. Další dva body jednání předložil vedoucí odboru stavebně správního a regionálního rozvoje Ing.Vladimír Hrabák. Zastupitelé nejprve schválili vyčlenění finančních prostředků v rámci rozpočtu města na 100% předfinancování akcí předložených v rámci Interregu IIIA a uložili finančnímu odboru připravit a navrhnout příslušná rozpočtová opatření a vzali na vědomí předložení žádosti o poskytnutí dotace z ministerstva pro místní rozvoj na projekt Celková regenerace náměstí Přátelství na sídlišti Šibeniční vrch v Prachaticích. Poté schválili návrh na rozdělení finančních příspěvků z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón uvedeným vlastníkům nemovitostí, pokud tito splní veškeré podmínky pro udělení státní dotace a pokud přislíbená dotace ve výši tisíc korun bude doručena na příslušný účet města. V pátém bodu, který uvedl Ing.Martin Malý, schválili zastupitelé prodej 121 kusů akcií akciové společnosti JČE za cenu 2800 Kč/kus společnosti E.ON Czech Holding Verwaltungs- GmbH se sídlem v Mnichově (SRN). V posledním bodu jednání proběhla diskuse - Ladislavu Velichovi, který se dotazoval na zahájení výstavby společnosti M-Technika v průmyslové zóně odpověděl Ing.Malý, že zástupci firmy navštívili v těchto dnech finanční odbor a jejich žádost bude součástí materiálů na některém z příštích zasedání zastupitelstva. PaedDr.Jan Klimeš vyjádřil nespokojenost s doručováním Radničního listu spolu s různými propagačními materiály (odpověděl Ing.Pašek - jedná se o záležitost pošty), upozornil, že je čas na realizaci retardérů u ZŠ Zlatá stezka a Národní a dotazoval se na termín instalování kamerového systému ve městě (odpovídal Ing.Bauer - retardéry se budou realizovat v nejbližších dnech, kamerový systém je finančně náročný a bude se realizovat, pokud se podaří zajistit potřebné finanční prostředky). Ing. Vladimír Klouda upozornil na shromažďování žáků ve Volovické ulici, kteří zde kouří a zanechávají po sobě nepořádek - apel na městskou policii a učitele. Ing.Petr Mádl upozornil na špatný stav železného schodiště na parkovišti u pošty. 26.zasedání se konalo 16.května. Ve druhém bodu představili svůj investiční záměr v průmyslové zóně v Prachaticích zástupci společnosti M-Technika a INEKO CZ s.r.o.a dále zástupci společnosti Baierl Demmelhuber Innenausbau GmbH; zodpověděli také zastupitelům několik doplňujících dotazů. Další dva body jednání předložil vedoucí finančního odboru MěÚ Ing.Martin Malý - zastupitelé projednali 40 majetkových otázek, mimo jiné schválili poskytnutí půjček na opravu bytového fondu v roce 2005 všem osmi žadatelům, dále schválili několik rozpočtových opatření a vzali na vědomí rozpočtové opatření, schválené radou v uplynulém období. Pátý a šestý bod jednání předložil vedoucí odboru stavebně správního a regionálního rozvoje Ing.Vladimír Hrabák. Zastupitelé vzali na vědomí výsledky projednání návrhů Změny č. 4/94 a Změny č. 5/94 Územního plánu sídelního útvaru Prachatice a výsledky posouzení těchto návrhů nadřízeným orgánem územního plánování, tj. odborem územního plánování, stavebního řádu a investic Krajského úřadu v Č.Budějovicích; oba návrhy v platném znění schválili. Další tři body předložila vedoucí odboru komunálních služeb a dopravy Bc.Ivana Jeřábková - zastupitelé vyjádřili souhlas s výsledkem hospodaření za rok 2004 ve městě Prachatice na úseku správy vodohospodářského majetku města, který předložil VaK JČ a.s. České Budějovice a schválili finanční vypořádání za nájem vodohospodářského majetku za období roku 2004 ve výši ,60 Kč. V osmém bodu pak schválili Obecně závaznou vyhlášku Města Prachatice č.2/2005 k zabezpečení místních záležitostí

9 9 veřejného pořádku a v devátém Obecně závaznou vyhlášku Města Prachatice č.4/2005, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č.4/2003 o provádění speciální ochranné deratizace. V desátém bodu, který předložil ředitel Městské policie Prachatice Ing.Ivo Novotný, schválili zastupitelé Program PARTNERSTVÍ Jedenáctý bod předložil tajemník MěÚ Ing.Karel Pašek a zastupitelé schválili vyhlášení Ceny města Prachatice za rok 2004 a předkládání návrhů občanů na udělení ceny v termínu od do V různém předložil Ing.Pašek žádosti pracovníků o poskytnutí půjček na zakoupení bytového zařízení a složení členského podílu v bytovém družstvu a zastupitelstvo tyto žádosti schválilo. V diskusi Ing.Bohumil Ondřich navrhl projednat možnost umístění cedule na nově vybudované rozhledně na Boubíně, která by informovala o příspěvku Města Prachatice na její výstavbu a dotazoval se, zda již byl vybrán nový jednatel společnosti Technické služby, s.r.o. - starosta Ing.Bauer odpověděl, že jsou vybráni tři uchazeči do užšího kola. Ladislav Velich vznesl dotaz, zda jsou všechny předzahrádky na Velkém náměstí v souladu se stanovenými podmínkami (Bc.Jeřábková odpověděla, že ano) a upozornil na vznikající nepovolenou skládku v lokalitě Leptáč u zahrádkářské kolonie - p.rosa odpověděl, že skládka již byla odstraněna. PaedDr.Jan Klimeš upozornil na další skládku v této lokalitě, pravděpodobně společnosti Reno Šumava - skládka je oplocená a jsou tam kusy asfaltu v blízkosti potoka (navrhuje pokusit se zabránit znečištění přírody i když pozemek není v majetku města). Mgr.Václav Kuneš se přimlouval za opravu chodníku v ulici SNP, kde je po zimním období poškozená dlažba. 27.zasedání se konalo 20.června. Druhý bod jednání, stejně jako další čtyři body, předkládal vedoucí finančního odboru MěÚ Prachatice Ing.Martin Malý. Po projednání majetkových otázek schválilo zastupitelstvo několik rozpočtových opatření a vzalo na vědomí rozpočtová opatření schválená radou v uplynulém období. Ve čtvrtém bodu jednání zastupitelé schválili bez výhrad Závěrečný účet Města Prachatice za rok 2004 a v dalším bodu vzali na vědomí výsledek výběrového řízení na poskytnutí dlouhodobého úvěru na realizaci akce Odstranění vad panelové výstavby čp.1001 v Prachaticích, schválili vítěze výběrového řízení navrženého komisí (ČSOB,a.s.), schválili přijetí tohoto úvěru ve výši tisíc Kč a pověřili starostu města Ing.Jana Bauera uzavřením úvěrové smlouvy. Dále zastupitelé vzali na vědomí výsledek výběrového řízení na poskytnutí dlouhodobého úvěru na refinancování hypotečního úvěru od Raiffeisenbank, a.s.(na financování výstavby bytového domu čp.1138 a 1139 ve Vítkově ulici), schválili vítěze výběrového řízení, navrženého komisí - ČSOB,a.s., schválili přijetí úvěru ve výši tisíc Kč, schválili předčasné splacení hypotečního úvěru od Raiffeisenbank a pověřili starostu města Ing.Jana Bauera uzavřením úvěrové smlouvy s ČSOB,a.s. V sedmém bodu jednání, který předložila vedoucí odboru komunálních služeb a dopravy Bc.Ivana Jeřábková, zastupitelé vzali na vědomí zprávu o vývoji přípravy projektu Řešení vybraných problémů VH infrastruktury v povodí Horní Vltavy, neschválili zapojení obce do tohoto projektu a uložili Bc.Ivaně Jeřábkové oznámit usnesení zastupitelstva Jihočeskému vodárenskému svazu. Osmý bod jednání předložil starosta města Ing.Jan Bauer a zastupitelé na jeho návrh jmenovali porotu pro posouzení návrhů na udělení Ceny města Prachatice za rok 2004 ve složení : Hana Rabenhauptová, místostarostka města, Ing.Miroslav Bojanovský, člen rady, PaedDr.Jan Klimeš, člen zastupitelstva, Alena Vandlíčková, ředitelka KISS Prachatice, Mgr.Marie Horová, profesorka Gymnázia Prachatice. V posledním bodu jednání zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci o plánovaném holdingovém uspořádání nemocnic v Jihočeském kraji od (předložil Ing.Bohumil Ondřich), předložení investičních záměrů Rekonstrukce atletického oválu a Rekonstrukce a dostavba zázemí městského všesportovního areálu na ministerstvo financí v rámci vyhlášení dotačních titulů Všeobecná veřejná správa (Ing.Jan Bauer), zprávu pro akcionáře - TATRAN Prachatice,a.s. (Ing.Petr Mádl); dále zastupitelstvo vzalo na vědomí ústní informaci Ing.Mádla, týkající se prohlášení konkurzu na firmu Prachstav, s.r.o., aktuální informace o Léčebném centru sv.markéty, a.s. a o konání Valné hromady a jednání této společnosti dne a také ústní informaci Ing.Jana Bauera, týkající se zaslaných dotazů ve věci společností Léčebného centra sv.markéty,a.s. a firmy Prachstav, s.r.o. advokátem zastupujícím pana Erika Foltýna. V diskusi mimo jiné požádal Ing.Vladimír Klouda o podrobnější rozepsání položky Ostatní pohledávky uvedené v závěrečném účtu Města Prachatice za rok 2004 u inventarizace majetku, PaedDr.Jan Klimeš doporučil zvážit možnost pozdějšího uzavírání hřbitova v letní sezóně, Ing.Vladimír Klouda prezentoval řadu připomínek občanů - znečištění v ulicích Dlouhá a Poštovní, stížnosti občanů, kteří bydlí v centru města, na navýšení vstupného na Slavnosti Zlaté stezky (uvažovat o možném zvýhodnění pro příští roky) a dále mimo jiné upozornil na neoprávněné ukládání odpadků do popelnic v lokalitě Pod Hradbami trhovci. Mgr.Václav Kuneš doporučil odstranění památníku SNP - starosta Ing.Jan Bauer odpověděl, že bude připraven materiál mapující stav památníků ve městě. Starosta také slíbil osobně projednat s ředitelem Policie ČR pořádání neoficiálního automobilového okruhu v lokalitě Pod Hradbami a u křižovatky řízené semafory

10 10 v lokalitě Pod Lázněmi místními mladíky - reagoval tak na připomínku Ing.Jana Berana. Posledním diskutujícím byl Ing.Petr Mádl, který upozornil na nevyvezený kontejner na Husinecké přehradě a připomněl, že není dodržována podmínka, aby slunečníky v provozovnách na Velkém náměstí byly jednobarevné. 28.zasedání zastupitelstva se konalo 1.srpna a druhý a třetí bod jednání uvedl vedoucí finančního odboru MěÚ Prachatice Ing.Martin Malý. Zastupitelé po projednání majetkových a finančních otázek schválili beze změn navržená rozpočtová opatření a v dalším bodu, který předložil tajemník MěÚ Ing.Karel Pašek, schválili žádosti pracovníků MěÚ o poskytnutí půjček na zakoupení vybavení bytu v souladu se schválenou směrnicí pro užívání prostředků sociálního fondu. V posledním bodu jednání vzali zastupitelé na vědomí informaci zástupců společnosti Lidl, týkající se předpokládaného záměru výstavby supermarketu na území města Prachatice, dále ústní informaci předsedy představenstva společnosti Léčebné centrum sv.markéty, a.s. Ladislava Marka o průběhu projektu Léčebné centrum sv.markéty,a.s. a informaci starosty města Ing. Bauera o podepsání smlouvy o smlouvě budoucí s firmou InTiCom Components Tschechien s.r.o. V diskusi požádal Ing.Vladimír Klouda o rozpis pohledávek za dopravní přestupky od do současné doby, RNDr.Jana Krejsová požádala o posečení pěšiny u hřiště v Národní ulici, Ladislav Velich požádal o bližší informaci k petici občanů města pro kabelovou televizi a upozornil na nutnost dospárování dlažby v Dolní bráně. PaedDr.Jan Klimeš vznesl dotaz na možnosti nápravy stavu na ubytovně Klima a.s., prověřit možnost získání nemovitosti do majetku města, Ing.Vladimír Klouda se ptal na to, komu patří Kandlův mlýn, Ing.Robert Zeman upozornil na nedokončené zahradnické úpravy na kruhové křižovatce a na převrácenou chatku u Husinecké přehrady a Ing.Petr Mádl tlumočil žádost občanů o umístění dvou suchých WC u nádrže Hulák a upozornil na vysokou rychlost automobilů, vjíždějících na Velké náměstí. 29.zasedání se konalo 1.září. Druhý a třetí bod jednání předložil vedoucí finančního odboru MěÚ Prachatice Ing.Martin Malý. Zastupitelé nejprve projednávali majetkové otázky - mimo jiné schválili prodej bytového domu čp.442 v Liliové ulici stávajícím nájemcům a zrušili záměr prodeje bytového domu čp.390, Žižkova ulice a čp.413, ulice Na Sadech, Prachatice. Poté zastupitelé schválili několik rozpočtových opatření, mezi nimi i rozpočtové opatření, týkající se vypsání finanční odměny ve výši korun za dopadení pachatele, který poškodil deskové obrazy Krista a plačících žen v Dolní bráně. V posledním bodu se v diskusi PaedDr.Jan Klimeš dotazoval na možnost opravy dlažby v prostoru tržnice před objektem Rytířů štěstěny a dále mimo jiné upozornil na problém nočních závodníků na šestém bytovém okrsku, kteří ruší hlučnou jízdou noční klid. Ing.Miroslav Bojanovský se dotazoval na stav pátrání po pachateli, který poškodil deskové obrazy - Ing.Bauer sdělil, že nejsou žádné nové informace a že škoda činí tisíc korun, přičemž jeden z obrazů je patrně nevratně poškozen. Zastupitelstvo pověřilo starostu města, aby vypsal udělení odměny za dopadení pachatele. 30.zasedání zastupitelstva se konalo 19.září. V majetkových otázkách, které předložil vedoucí finančního odboru MěÚ Prachatice Ing.Martin Malý, schválili zastupitelé mimo jiné bezúplatný převod Souboru nemovitostí bývalého vojenského objektu Prachatice - Územní vojenská správa Prachatice z majetku Ministerstva obrany ČR do majetku Města Prachatice a starostu města pověřili podepsáním příslušné darovací smlouvy; schválili také zveřejnění záměru prodeje nemovitostí - objektu budovy SPgŠ a VOŠS, Zahradní 249, Prachatice a příslušných parcel pro Jihočeský kraj - Krajský úřad za celkovou cenu Kč. Ing.Malý předložil i další tři body jednání. Zastupitelstvo v těchto bodech schválilo navržená rozpočtová opatření, dále odpis pohledávek a také změny zřizovacích listin příspěvkových organizací - ZŠ Národní, ZŠ Vodňanská, ZŠ Zlatá stezka, Mateřské školy Prachatice a Kulturních a informačních služeb města Prachatice. Šestý bod předložil tajemník MěÚ Ing.Karel Pešek - zastupitelé schválili žádost pracovníků o poskytnutí půjček na zakoupení vybavení bytu. V posledním bodu jednání vzalo zastupitelstvo na vědomí informaci z Valné hromady společnosti Léčebné centrum sv.markéty, a.s., konané dne V diskusi RNDr.Jana Krejsová vyjádřila poděkování za posečení pěšiny u ZŠ Národní, PaedDr.Jan Klimeš navrhl zvážit možnost ponechání otevřené horní brány na hřbitově v době rekonstrukce Svatopetrské cesty, Ing.Robert Zeman opakovaně upozornil na udržování zeleně na kruhové křižovatce, Ing.Petr Mádl vznesl dotaz na zástupce dopravní komise ve věci nebezpečného vjezdu na Velké náměstí - Zdeněk Kollar odpověděl, že zde bude osazena značka omezující rychlost na 30 km/hod. Jednatel Sportovního zařízení Jaroslav Černý upozornil na problém značení pěšího přístupu do areálu. Starosta Ing.Jan Bauer mu odpověděl, že přechod přes komunikace bude projednán a řešen s odborem komunálních služeb a dopravy.

11 11 31.zasedání se konalo 4.října v prostorách budovy bývalé radnice v Husově ulici, kde vedoucí odboru investic MěÚ Bc.Jaromír Markytán seznámil přítomné s průběhem stavebních prací, dosavadními investicemi i dodatečně vyvolanými více pracemi, vycházejícími z objektivního zjištění stavu stavby. Náklady na jejich pokrytí jsou promítnuty do jednoho z rozpočtových opatření, která mělo zastupitelstvo na programu jako hlavní bod. Tento bod jednání předložil vedoucí finančního odboru MěÚ Prachatice Ing.Martin Malý a zastupitelé rozpočtová opatření schválili. V diskusi upozornil Ing.Bohumil Ondřich na často přeplněné kontejnery na plast v Italské ulici a u obchodního domu COOP, Ing.Jan Beran se ptal na akci Mlýnská ulice - odpověděl Ing.Jan Bauer, že tato akce se nerealizovala z důvodu nedostatku financí. PaedDr.Jan Klimeš upozornil na odpadky v okolí hřbitova a u schodiště vedoucího do areálu bývalých kasáren, Mgr.Václav Kuneš upozornil na propadlý chodník v ulici Zlatá stezka, Ing.Petr Mádl se dotazoval na chybějící přechod ve Vodňanské ulici (Bc.Jeřábková odpověděla, že byl zrušen po revizi přechodů) a místostarostka Hana Rabenhauptová předala přítomným pozvání na den otevřených dveří v hospici v Prachaticích, který se bude konat dne zasedání zastupitelstva se konalo 8.listopadu. Ve druhém bodu jednání podali ústní informace k průběhu důležitých investičních akcí vedoucí odboru stavebně správního a regionálního rozvoje Ing.Vladimír Hrabák a vedoucí odboru investic MěÚ Bc.Jaromír Markytán. Zastupitelé vzali na vědomí informaci o přípravě akcí Sportovní areál - veřejné koupaliště Hulák, Revitalizace areálu Knížecího pivovaru, Sjezdovka a urbanistická studie Libínské Sedlo. Následující čtyři body jednání předložil vedoucí finančního odboru MěÚ Ing.Martin Malý. V řadě majetkových otázek schválili zastupitelé například prodej nemovitostí - objektu budovy SPgŠ a VOŠS, Zahradní 249, Prachatice a příslušných parcel pro Jihočeský kraj - Krajský úřad za celkovou cenu Kč a znění příslušné kupní smlouvy. Schválili také prodej bytových domů čp.561 a 562 v ulici Na Sadech stávajícím nájemníkům, stejně jako prodej bytového domu čp.116, Lázně sv.markéty. Po schválení rozpočtových opatření zastupitelé v pátém bodu jednání schválili obecně závaznou vyhlášku č.7/2005 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a také zrušení obecně závazné vyhlášky o místním poplatku č.2/2002. V šestém bodu jednání pak schválili zrušení staré obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích č.8/2003 a novou obecně závaznou vyhlášku č.8/2005. Ing.Vladimír Hrabák předložil sedmý bod jednání a zastupitelé schválili aktualizaci Programu regenerace městské památkové rezervace Prachatice pro roky (VI.etapa.). V osmém bodu jednání, který předložil starosta města Ing.Jan Bauer, zastupitelé schválili udělení Ceny města Prachatice za rok 2004 MUDr.Janu Antonínu Magerovi. Další bod předložil tajemník MěÚ Ing.Karel Pašek - zastupitelé schválili žádost pracovníků o poskytnutí půjček na zakoupení vybavení bytu. V diskusi podal Ing.Jan Bauer aktuální informaci o projektu Léčebné centrum sv.markéty, a.s. a dál mimo jiné předal Pamětní list a kopii dopisu s poděkováním vedení města, radním a zastupitelům za podporu od smíšeného pěveckého sboru Česká píseň u příležitosti 20 let od jeho založení. Ladislav Velich požádal o dodání rozepsaných nákladů na provoz systému, týkajícího se komunálních odpadů a RNDr.Jana Krejsová podala písemný návrh na zrušení rozhodnutí rady města o umístění velkoskladu piva v Nemocniční ulici. PaedDr.Jan Klimeš mimo jiné vyjádřil pochvalu za vybudování kruhové křižovatky u autobusového nádraží, díky níž se dopravní situace v tomto úseku zlepšila. Mgr.Václav Kuneš poděkoval za rychlou opravu komunikace vedoucí kolem letního kina a navrhl opravu oplocení kina. Ing.Vladimír Klouda vznesl dotaz na stav řešení převodu budovy čp.43 na Velkém náměstí do majetku města - Ing.Jan Bauer odpověděl, že se opět uvažuje o zřízení muzea loutek v této budově. Občanka města paní Hrůzová poděkovala za výstavbu kruhové křižovatky a ptala se, zda se počítá s osázením spár zelení (odpověděl Ing.Jan Bauer - křižovatka je majetkem Jihočeského kraje), dále se zajímala, jestli město výhledově uvažuje o způsobu separace odpadu do barevných plastových pytlů (odpověděla MVDr.Marie Peřinková, že tato varianta je obsažena v Plánu odpadového hospodářství). 33.zasedání Zastupitelstva města Prachatice, které se konalo 22.prosince, bylo poslední v tomto roce. Ve druhém bodu, který předložil místostarosta Václav Rosa, schválili zastupitelé výši nájemného z vodohospodářského majetku na rok 2006 ve výši tisíc Kč a cenu vodného 22,55 Kč/m 3 a stočného 21,45 Kč/m 3, celkem tedy 44 Kč/m 3 bez 5% DPH. Další tři body předložil vedoucí finančního odboru MěÚ Ing.Martin Malý. Nejprve zastupitelstvo schválilo návrh rozpočtu Města Prachatice, zmocnilo Radu města Prachatice pro rok 2006 a další roky prováděním rozpočtových opatření a) vyvolaných rozhodnutím vyšších orgánů v oblasti účelově určených prostředků, b) s možností čerpání rozpočtové rezervy nad rámec závazných ukazatelů do 1 mil.kč v jednotlivých případech c) v případě přesunů mezi jednotlivými paragrafy v rámci schváleného rozpočtu; vzalo také na vědomí položkový rozpis rozpočtu. V majetkových otázkách zastupitelé

12 12 mimo jiné schválili prodej bytových domů čp.417 a 418 v Sokolovské ulici, čp.431 v Hradební ulici a čp.560 v ulici SNP stávajícím nájemcům. V pátém bodu jednání pak schválili zastupitelé několik rozpočtových opatření. Šestý bod jednání předložila vedoucí odboru životního prostředí MVDr.Marie Peřinková, Ing.Josef Starý a Ing.Rostislav Eichner - zastupitelé vzali na vědomí informaci o zpracování a obsahu Plánu odpadového hospodářství Města Prachatice a tento POH schválili. V sedmém bodu jednání, který předložil vedoucí odboru stavebně správního a regionálního rozvoje MěÚ Ing.Vladimír Hrabák, schválili zastupitelé návrh rozpočtu Dobrovolného svazku obcí (DSO) Prachaticko na rok 2006 a vzali na vědomí zprávu kontrolní komise DSO Prachaticko. Další bod jednání předložil také Ing.Hrabák a zastupitelé vzali na vědomí výroční zprávu Nadačního fondu města Prachatice pro rozvoj kultury a péči o památky, schválili členy správní rady tohoto fondu Ing.Miroslava Bojanovského a Ing.Františka Štěrbu na funkční období do a vyslovili panu Daliboru Rundovi poděkování za dlouhodobou činnost ve prospěch města Prachatice. Další bod jednání předložil předseda kontrolního výboru Ing.Miroslav Bojanovský - zastupitelé vzali na vědomí usnesení kontrolního výboru zastupitelstva ze dne , protokol z provedené prověrky dodržování smlouvy o nájmu souboru nemovitých věcí a výpůjčce věcí movitých mezi Městem Prachatice a obchodní společností Národní dům 8910 s.r.o., vyjádření společnosti k tomuto protokolu a stanovisko skupiny kontrolního výboru k podkladům předloženým společností Národní dům s.r.o.; radu města pověřili, aby zajistila odborné právnicko - ekonomické posouzení protokolu ze dne a uložila radě seznámit zastupitelstvo s výsledkem tohoto vyhodnocení a kontrolnímu výboru, aby zastupitelstvu předložil doplněnou dokumentaci k projednání. Desátý a jedenáctý bod předložil tajemník MěÚ Ing.Karel Pašek - nejdříve zastupitelé schválili odměny členům výborů zastupitelstva, kteří nejsou členy Zastupitelstva města Prachatice a poté žádost pracovníka MěÚ Prachatice o poskytnutí půjček na složení členského podílu v bytovém družstvu a na nákup bytového zařízení. V diskusi informoval starosta Ing.Jan Bauer o zamítavém stanovisku ministerstva pro místní rozvoj k financování projektu Sportovně-rekreační areál - Léčebné centrum sv.markéty,a.s. z programu SROP a o dopisu generálního ředitele Národního muzea, ve kterém oficiálně sděluje záměr vybudovat v objektu čp.43 na Velkém náměstí Muzeum loutek. Ing.Bohumil Ondřich předložil zprávu o činnosti finančního výboru zastupitelstva v roce 2005 a harmonogram činností na rok 2006 a Ing.Miroslav Bojanovský předložil zápis z jednání kontrolního výboru ze dne Mgr.Václav Kuneš reagoval na písemný podnět občanů k vybudování nadchodu mezi IV.bytovým okrskem a areálem bývalých kasáren - k tomuto bodu se rozvinula delší debata - Ing.Hrabák na její závěr uvedl, že propojení těchto dvou lokalit je zahrnuto v územním plánu a realizace je otázkou financí. Ing.Vladimír Klouda upozornil na odstranění dvou stožárů veřejného osvětlení parkoviště v ulici Na Sadech a na nešetrný postup při prořezávce zeleně v lokalitě Na Sadech a v Sokolovské ulici. B/ MĚSTSKÝ ÚŘAD Vedení Městského úřadu Prachatice Ing.Jan Bauer - starosta Hana Rabenhauptová - místostarostka Ing.Jan Beran - místostarosta (do 21.února) Václav Rosa - místostarosta (od 22.února) Ing.Karel Pašek - tajemník Kancelář starosty Ing.Hana Princová - vedoucí Eva Podlahová, Naďa Hudcová - sekretariát, Jiří Zoubek - krizové plánování, Petr Patera, Milan Batysta - informatik, Anna Bryxová - mzdy Odbor vnitřních věcí Bc.Zdeněk Filip - vedoucí oddělení správních evidencí Drahomíra Česká, Eva Matysová - matrika, Lenka Hesounová - evidence obyvatel Jana Sufčáková - občanské průkazy, Milada Houšková, Ilona Vondrušková - cestovní doklady

13 13 oddělení provozní Marie Šímová, Jarmila Šímová - ústředna, Zdena Halířová, Miroslava Machovcová - podatelna, Ing.Jaroslav Mráz - provozní, Lenka Čermáková - ohlašovna, pokladna, Jiří Mikoška, Pavel Vlachynský - řidič oddělení přestupkové Jaroslav Sova, Eva Kuttenbergová, Mgr.Miluše Schwingerová - přestupky, Michal Fajtl - přestupky v dopravě Odbor finanční Ing.Martin Malý - vedoucí oddělení účetnictví a poplatků Helena Pánková (do 30.5.), Blanka Láchová (od 1.6.), Hana Bušková, Marie Petrová, Hana Jiraňová - účtárna, Věra Mrázová - pohledávky, Ivana Květoňová, Hana Syslová - poplatky, Marie Kůsová - hroby oddělení majetkové Vlasta Kvasničková, Božena Čejková, Felix Fatka - majetek, rozpočet Odbor komunálních služeb a dopravy Bc.Ivana Jeřábková - vedoucí oddělení komunálních služeb stážistka (od 13.června po MD Jiřina Pavlíčková) - sekretariát, Petra Votavová, Jana Pořádková - byty, Jiří Pancer, Stanislav Podlaha - technik, Zdeněk Rubeš - energetik oddělení silničního hospodářství Věra Švehlová, Radek Hečko - silniční hospodářství oddělení dopravně správních agend Alena Kneiflová, Václav Skoba, Jarmila Koritarová, Iva Pavlíková - registr vozidel, Ludmila Vojčíková - řidičské průkazy Odbor živnostenský Ilja Pinter - vedoucí oddělení registrační a správní Naďa Kotrbová, Hana Kindlmanová, Jana Jeřábková, Ing.Marcela Žáková oddělení kontrolní Josef Friedek, Jarmila Pešková Odbor investic Jaromír Markytán - vedoucí Jan Křiváček, Jindřich Daniel, Miloslav Kukačka - technik, Iveta Mášlová - referent Odbor životního prostředí MVDr.Marie Peřinková - vedoucí oddělení životního prostředí stážistka - sekretariát, Marta Zifčáková - odpady, ovzduší, Ing.Josef Starý - odpady, Mgr.Martin Kubička - ochrana přírody, vodní hospodaření, Jaroslav Lafata, Miroslav Vincík - vodní hospodaření, Mgr.Lenka Randáková - ochrana přírody, zemědělský půdní fond oddělení ekologie krajiny Alena Veleková - lesní hospodaření, lovecké a rybářské lístky Odbor kultury, školství a cestovního ruchu Mgr.Růžena Štemberková - vedoucí sekretariát - Hana Tesařová (zaměstnanec KISS) oddělení kultury a cestovního ruchu Jiřina Dolejšková, Lucie Pavlíková oddělení školství Jiří Šobr, Miroslava Lopušanová

14 14 Odbor sociálních věcí Jaroslava Hauptmanová - vedoucí oddělení sociálně právní ochrany dětí Alena Dejmková - náhradní rodičovská péče, Jana Kochtová, Lenka Špilauerová, Světlana Růžičková - sociálně právní ochrana dětí, Oldřich Lhoták - národnostní menšiny, kurátor oddělení dávkové Jana Trojanová - příspěvky na výživu, Ivana Voráčková - mimořádné výhody, senioři, Ing.Dana Bžochová (odchod do důchodu k 1.6.), Helena Pánková (od 1.6.), Marie Maunová - doplňková péče, dávky zdrav.postiženým, Marie Šuláková, Zdeňka Bendová, Ivana Kubičková - dávky sociální péče Odbor stavebně správní a regionálního rozvoje Ing.Vladimír Hrabák - vedoucí Petra Fišerová - sekretariát, archiv oddělení regionálního rozvoje a památkové péče Mgr.Vlastimil Lukášek - rozvoj města, Mgr.Jiří Srch - regionální rozvoj, Ing.Arch.Dana Marková - architektura, památková péče, Tomáš Turek (od ) oddělení stavebně správní Ing.Jaroslav Hais, Milena Frňková - stavební řízení, Antonín Jurčo - územní řízení, Luboš Kvasnička, Ing.Hana Jakšová - územní a stavební řízení Právník - Mgr.Miloslav Půbal Městská policie - Ing.Ivo Novotný - ředitel Webové stránky města Zpracovatelem technické části stránek je prachatická firma Tribase Network, s.r.o. a obsah schvaluje redakční rada, ve které jsou zástupci firmy Tribase, Města Prachatice a Infocentra. Stránky obsahují přehled volných nemovitostí, které město nabízí k pronájmu nebo k prodeji, je zřízen odkaz na obecně závazné vyhlášky platné na území města a také byl zaveden správce diskusního tématu. Město reagovalo na stížnosti návštěvníků stránek a od začátku února přemístilo server z lokální pobočky na páteřní síť internetu, aby se zvýšila rychlost vyhledávání. Na základě zákona o elektronickém podpisu a vyhlášky o elektronických podatelnách byla na městském úřadu zřízena elektronická podatelna pro příjem datových zpráv ověřených elektronickým podpisem. Zasílání SMS zpráv Od loňského září si mohou zájemci nechat zasílat na své mobilní telefony informace z městského úřadu prostřednictvím SMS zpráv. Jsou to například informace o opravách inženýrských sítí, o rozmístění kontejnerů na odpad a podobně, ale také varování před hrozícím nebezpečím. Ve druhém roce provozu bylo zaregistrováno asi 260 čísel mobilních telefonů. Infomail Tato nová služba byla od září zřízena na serveru a spočívá v tom, že přihlášeným účastníkům budou zasílány zprávy em. Zatím se jedná o tři druhy informací - zprávy, které jsou zasílány formou SMS, zprávy, vyvěšované do Internetových novin tohoto serveru a upozornění na kulturní a sportovní akce prezentované na serveru. Podnikatelé v oblasti cestovního ruchu dostávali ovou poštou informace od odboru kultury, školství a cestovního ruchu MěÚ začátkem každého měsíce. Bezbariérový přístup do budovy MěÚ byl vybudován z Klášterní ulice. Trvalé bydliště na MěÚ V září bylo v Prachaticích 71 občanů s trvalým bydlištěm na MěÚ Prachatice, Velké náměstí 1. Tito občané z různých důvodů přišli o trvalý pobyt v domech a bytech a mají proto na úřadu zřízenou schránku, kam je jim zasílána veškerá pošta.

15 15 Poradní sbor zdravotně postižených a seniorů tvoří zástupci jednotlivých organizací a schází se s vedením města pravidelně jednou za šest týdnů. Cílem je vzájemně získat informace o dění ve městě a společně hledat řešení různých problémů, které se týkají především potřeb a zájmů zdravotně postižených a seniorů. Rada seniorů spolupracuje s vedením města už několik let. Každý člen rady má na starost oblast, ve které dříve působil a má s ní nejvíce zkušeností. Studentská rada Studentskou radu tvořilo v tomto roce 16 zástupců všech škol na území města. Po dvou zástupcích tu tedy měly všechny tři ZŠ, speciální škola, gymnázium, SOA a SOU služeb, Sou Netolice a SPgŠ a VOŠS Prachatice. Na lednové schůzce s místostarostkou Hanou Rabenhauptovou se rada zabývala mimo jiné anketou o bezpečnosti ve městě a novinkami ve školském zákonu. Od října měla obměněná rada 18 členů a stále bylo možné poslat na její ovou adresu různé připomínky, dotazy nebo návrhy. C/ HOSPODAŘENÍ MĚSTA Společnosti s ručením omezeným Tepelné hospodářství, s.r.o. Tepelné hospodářství Prachatice dodává tepelnou energii a teplou užitkovou vodu více než stovce odběratelů, mimo jiné přibližně do bytů. V tomto roce byly provedeny rozsáhlé rekonstrukce kotelen (Poliklinika, IV.bytový okrsek) a horkovodů, které si vyžádaly značné investice a měly by výrazně zlepšit situaci v zásobování teplem. Jednatelem společnosti je Ing.Vladislav Zoch. Městské lesy Prachatice, s.r.o. Městské lesy o výměře hektarů se rozkládají v náročném terénu na svazích hor kolem města. Přírodní rezervace Libín zabírá z celkové výměry 69 ha a dalších ha jsou tzv.hospodářské lesy. Společnost provádí pěstební a těžební činnost, ochranu lesa a opravy a údržby cest. Na těžbu a přibližování dřeva společnost uzavírá smlouvy se soukromníky, průměrná roční těžba je přes 7000 m 3 kulatiny. Po větrné kalamitě, která v červenci způsobila značné množství polomů, muselo být urychleně zpracováno asi m 3 polomového dřeva. Městské lesy mají 5 pracovníků technicko-hospodářských a 6 pracovníků v pěstební činnosti. Každoročně zajišťují prodej vánočních stromků. Jednatelem společnosti je Ing.František Štěrba. Technické služby, s.r.o. Jednatelem společnosti se stal na základě výběrového řízení od 1.června Ing.Rostislav Eichler, který vystřídal dosavadního ředitele Karla Peška, odcházejícího do důchodu. Technické služby zajišťují se dvěma popelářskými vozy svoz tuhého komunálního odpadu nejen ve městě (téměř 1300 popelnic a 400 kontejnerů) ale i v okolí Prachatic, na Volarsku, Netolicku a Lhenicku. Dále musí zajistit úklid, čištění, drobné opravy a zimní údržbu místních komunikací a veřejných prostranství a správu a údržbu veřejné zeleně, veřejného osvětlení a dopravního značení. Sportovní zařízení, s.r.o. Sportovní zařízení města Prachatice spravuje plavecký bazén a sportovní areál ( sportovní halu, stadion, ubytovnu a kiosk). Jednatelem společnosti je Mgr.Jaroslav Černý. K bazénu patří pára a minigolf a další prostory si pronajímá solárium, fitness centrum, maséři a bufet. Ke sportovní hale patří speciální haly pro judo a stolní tenis a je tu instalována cvičná horolezecká stěna. Na

16 16 stadionu jsou dvě hřiště (jedno s umělým trávníkem), 6 tenisových kurtů, 2 volejbalové kurty, areál pro skateboard, minigolfový areál s 18 drahami a atletický sektor. Hlavním uživatelem areálu je TJ Tatran se sportovními kluby - Judo, Volejbal, Karate, Skateboard, Šachy, Lyžaři a Asociace sport pro všechny - ASPV a samostatné kluby Stolní tenis, Tenisový klub a Kopaná Tatran Prachatice, a.s. V areálu, který má od loňského roku nové pojmenování - Městský stadion, probíhají různé turnaje a soutěže. Velkou část návštěvníků bazénu tvoří děti, které tu absolvují plavecký výcvik pod odborným vedením učitelek Plavecké školy. V srpnu pořádala Plavecká škola už poosmé letní městský tábor - táboření s výukou plavání. O tábor je stále větší zájem, takže všechny zájemce nebylo možné uspokojit. Účastníci tábora také šili indiánské obleky, vyráběli čelenky a věnovali se i dalším indiánským aktivitám. Městská správa domů a bytů, s.r.o. Jednatelem společnosti je s účinností od 1.listopadu 2004 Ing.Jiří Vejvoda. Začátkem roku spravovala tato společnost přibližně 1600 bytových a 320 nebytových prostor. Neplatiči nájemného dlužili v té době asi 3 milióny korun (bez penále), z toho dluh jen za rok 2004 činil bez penále asi jeden milion korun. Město Prachatice podává návrhy na zrušení nájmu bytu nejen z důvodu neplacení nájemného, ale i z dalších zákonných důvodů, jako jsou například nedovolené podnájmy (přenechání bytu bez svolení pronajímatele). Informace o těchto podnájmech získává Město Prachatice jako pronajímatel kontrolní činností pracovníků, ale také prostřednictvím všímavých občanů. Pokud nedojde k dohodě, jsou tyto případy předávány soudu, který v poslední době v několika případech rozhodl o přivolení k výpovědi z nájmu bytu bez náhrady. Začátkem května došlo na základě soudního rozhodnutí k vystěhování tří nájemníků z obecních bytů 1.kategorie. V souvislosti s dlouhodobou snahou o zefektivnění evidence a vymáhání pohledávek se Město Prachatice, zastoupené MSDB s.r.o., rozhodlo změnit systém úhrad nájemného u obecních bytů. Od 1.května je třeba uhradit nájemné za běžný měsíc do 25.dne tohoto měsíce. Protože do té doby se platilo nájemné zpětně (za předcházející měsíc), museli nájemníci v květnu zaplatit nájemné za duben i květen. Nájemníci, kterým toto opatření způsobilo problémy, si mohli dohodnout individuální způsob úhrady. V průběhu roku se sice podařilo z městských bytů soudně vystěhovat téměř 20 dlouhodobých neplatičů, ale to nevede ke snížení dlužné částky za nájemné. Proto bylo rozhodnuto účinněji vymáhat dlužné částky a prvních 15 dlužníků bylo předáno právnímu zástupci Města Prachatice k vymáhání dlužných částek za pomoci soukromých exekutorů a soudních vykonavatelů. D/ ROZVOJ MĚSTA Investiční akce Jednou z nejvýznamnějších investičních akcí tohoto roku byla obnova a doplnění čistírny odpadních vod. Na realizaci této akce v ceně asi 40 milionů korun získalo Město Prachatice dotaci ve výši 23,3 mil.kč od ministerstva zemědělství. Během roku investovalo město vysokou částku - více než 11 milionů korun - do soustavy centrálního zásobování teplem. Byla přestavěna dosluhující plynová kotelna (Poliklinika) na horkovodní předávací stanici a z tohoto důvodu bylo nutné vybudovat horkovod v Nemocniční ulici. Dále byla dokončena přestavba kotelny na IV.bytovém okrsku (také na horkovodní provoz) a také muselo být rekonstruováno několik horkovodů pro špatný stav nebo nutnost zvýšení kapacity. Podařilo se využít naplánované opravy povrchu komunikací ulic Zvolenská, Pivovarská a Malého náměstí a před opravou povrchu provést rekonstrukce a opravy jak horkovodů, tak vodovodních a kanalizačních sítí včetně přípojek, armatur a šachet. Všechny tyto akce byly prováděny tak, aby došlo k co nejmenšímu omezení dodávek vody, užívání prostranství a omezení dopravy a jejich realizací se významně zlepšila technická úroveň inženýrských sítí a stav jízdních i pěších komunikací ve městě. Město Prachatice se podílelo na rekonstrukci kruhové křižovatky u autobusového nádraží částkou přibližně 4,7 mil.korun, zbytek do celkové ceny 13,5 mil.korun činil podíl Jihočeského kraje. Další velkou investicí byla oprava vad panelového domu čp.1001 v Budovatelské ulici, která proběhla na podzim. Celkové náklady akce byly 5,8 mil.korun, dotace ministerstva pro místní rozvoj z programu pro tyto opravy činila 1,7 mil.kč a podíl města byl zčásti financován z rozpočtu (0,26 mil.kč) a zbytek byl financován velmi výhodným úvěrem, ze kterého všechny úroky platí stát.

17 17 Asi na 220 tisíc korun přišla rekonstrukce chodníku v ulici Na Sadech. Nákladem asi 350 tisíc korun byla v létě dokončena akce Zpevnění břehu Fefrovského potoka (mezi ulicemi Krumlovskou a U Stadionu). Jako každoročně šly značné investice do školských zařízení, většina oprav se prováděla během hlavních prázdnin. Ve všech základních školách se malovalo a opravovaly školní jídelny - na ZŠ Vodňanská byly opravy jídelny nejrozsáhlejší, na ZŠ Zlatá stezka se také pokládaly nové podlahové krytiny a opravovala střecha a na ZŠ Národní byla mimo jiné opravena počítačová síť a rozšířen rozvod internetu po budově. V pobočkách mateřské školy se také opravovalo - v České ulici to byla mimo jiné výměna oken a podlahových krytin na chodbách a v šatnách, v Zahradní to bylo nové oplocení do Slámovy ulice a nový chodník a schody v zahradě a v Krumlovské se dělalo v kuchyni nové odsávání. Na podzim byla zahájena regenerace sídliště na Šibeničním vrchu (náměstí Přátelství), která si vyžádala investování téměř 10 milionů korun, z toho dotace ministerstva pro místní rozvoj byla 5 mil.kč. Průmyslová zóna Vlastníkem pozemků v průmyslové zóně je Město Prachatice, které toto území plně vybavilo inženýrskými sítěmi včetně přístupové komunikace. Celková výměra zóny je 102,5 tisíc m 2, při přípravě bylo proinvestováno 25 miliónů korun. Průmyslová zóna, která je určena pro umístění výrobních nebo výrobněobchodních provozů, je téměř obsazena. Na jaře, kdy v této zóně zbývalo asi 3,5 ha volné plochy, byla ve spolupráci s Krajským úřadem Jihočeského kraje připravena prezentace nabídky investičních příležitostí na veletrhu URBIS, kde byly kromě průmyslové zóny nabízeny i další lokality a nově i volné výrobní kapacity některých prachatických firem. V závěru roku zbývalo volných už jen 0,9 ha - to je méně než 10% plochy. Bytová výstavba V lednu tohoto roku byla Městu Prachatice poskytnuta dotace z prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ve výši 4,4 mil.kč na výstavbu osmi bytů (splňujících podmínky pro poskytnutí dotace) v bývalé budově MěÚ v Husově ulici čp.103. Poté mohla být zahájena rekonstrukce domu - kromě osmi dotovaných bytů jsou tu i dva nedotované byty a nebytové prostory. Rekonstrukce byla ukončena koncem roku a vyžádala si celkové náklady 15 milionů korun. Fond rozvoje bydlení Půjčky z Fondu rozvoje bydlení na území města Prachatice jsou poskytovány žadatelům podle stanovených kritérií - 1/ na získání bytu vestavbou, nástavbou nebo rekonstrukcí nebytového prostoru na 1 byt (maximální lhůta splatnosti je 8 let, maximální úrok 4% a horní hranice půjčky je 300 tisíc Kč na 1 byt), 2/ na opravu pláště budovy - fasády, střechy, oken (4 roky, 4%, 100 tisíc Kč), 3/ na změnu vytápění z lokálního na plynové, elektrické a CZT (4 roky, 4%, 100 tisíc Kč), 4/ na zateplení obytného domu (4 roky, 4%, 100 tisíc Kč), 5/ na odstraňování škod na obytném domě (8 let, 3%, 200 tisíc Kč). Půjčky jsou poskytovány výhradně fyzickým osobám, vlastnícím dané objekty. Využívání fondů Evropské unie Město už několik let předkládá různé projekty na využití finančních podpor ze zdrojů EU. Nejprve to byl program PHARE, se kterým má město velmi dobré zkušenosti a letos předložilo několik projektů v rámci tzv. Iniciativy Společenství Interreg IIIA. Jedná se o program zaměřený na podporu rozvoje přeshraniční spolupráce mezi partnerskými obcemi a Prachatice z něj získaly asi 4,7 mil.korun. Tyto prostředky byly rozděleny na několik projektů - je to například oprava přístupového chodníku ke hřbitovu a kostelu sv.petra a Pavla v rámci naučné stezky Svatopetrská, výstavba samostatné komunikace na Libínském Sedle v rámci cyklotrasy č.1055, pořízení nového zvukového informačního systému ve městě a zpřístupnění věže kostela sv.jakuba. Na opravu varhan v kostele sv.jakuba bylo získáno asi 400 tisíc korun.

18 18 E/ SPOLKOVÁ ČINNOST Ve městě pracuje velké množství kulturních, společenských, sportovních a dalších zájmových organizací, spolků a klubů. Je tu 27 kulturních a společenských spolků (z toho je jich 6 registrováno jako občanská sdružení), z dalších spolků je 22 se sportovním zaměřením a 9 organizací zdravotně postižených. Mnoho zájmových útvarů je soustředěno v Domě dětí a mládeže a v Centru ekologické výchovy Dřípatka. Na základě vyhlášeného prvního kola Žádostí o příspěvek pro rok 2005 rozdělila rada města na 46 projektů z celkového počtu 67 přihlášených částku korun a podpořila zejména projekty na využití volného času dětí a mládeže, integraci a prevenci, ale také mimo jiné na činnost spolků a reprezentaci města. Na rozdělení zbývajících peněz z celkově vyčleněné částky bylo vyhlášeno druhé kolo, ve kterém uspělo dalších 29 žádostí. Svaz důchodců Městská organizace Svazu důchodců ČR, která má asi 380 členů z Prachatic a okolí, organizuje různé činnosti - besedy na různá témata, klubová setkání, exkurze a turistické zájezdy, rekreační pobyty, zájezdy do divadla v Č.Budějovicích a různé další akce. Mezi pravidelné akce patří návštěvy představení divadelní přehlídky Štít města Prachatic, oslavy Dne matek a Dne seniorů. Volený výbor, jehož předsedou je Jiří Dolejš a místopředsedkyní Jarmila Kadlecová, pořádá pravidelná setkání, spojená s hodnocením uplynulého období. S vedením města pravidelně spolupracuje poradní sbor seniorů, který projednává aktuální záležitosti města a seniorů. Každý člen rady seniorů má na starosti určitou oblast, ve které působil a má s ní tedy zkušenosti. Jiří Dolejš je také místopředsedou krajské rady SD. Celá řada akcí byla připravena v posledním dubnovém týdnu k oslavám 10.výročí vzniku organizace, například 27. dubna se konalo dopoledne v Radničním sálu setkání seniorů k 10.výročí a odpoledne následovalo v hotelu Park vystoupení souborů a taneční zábava. Tradičně byl pořádán pro prachatickou veřejnost Den matek; program tentokrát připravilo Středisko sociální pomoci a služeb a vystoupil v něm pěvecký a recitační kroužek MŠ v Krumlovské ulici, nejmenší členové folklórního souboru Libín, Výrobní družstvo invalidů Otava s pohádkou Zlatovláska, místní důchodci se cvičením pro seniory a zdravotně postižené a seniorský pěvecký kroužek Radost. Velký ohlas měla soutěž Já a senior & JÁ SENIOR, vyhlášená Městem Prachatice a MěO Svazu důchodců ČR - bylo přihlášeno 81 výtvarných a 58 literárních prací, 16 fotografií, 8 ručních prací a 7 kolektivních děl (práce byly vystaveny v květnu v Zimní zahradě MěÚ). Středisko sociální pomoci a služeb při MěO Svazu důchodců ČR už pracovalo pátým rokem. Vedoucím Střediska sociální pomoci a služeb je Ing.Čestmír Jiraň. Středisko za pomoci Městského úřadu Prachatice poskytuje všem prachatickým seniorům tyto služby : právní poradna, farmaceutická poradna, měření krevního tlaku, měření cholesterolu, tělocvik (nově bylo zařazeno cvičení ve vodě), pedikúra, masáže, manikúra, kosmetika, kadeřnictví a doplňková pečovatelská služba. Mezi doplňkové pečovatelské služby, které jsou poskytovány zdarma oprávněným starším a zdravotně postiženým zájemcům, patří například doprovod na vycházky nebo k lékaři, donáška léků, čtení a pomoc při zajišťování osobních záležitostí. Při zajišťování těchto služeb pomáhá i Vyšší odborná škola sociální, stejně jako se zajišťováním lektorů pro Akademii třetího věku. Začátkem února zahájila Akademie třetího věku další cyklus studia na téma Výpravy za poznáním a sebepoznáním III. (navazovalo na stejné téma z minulých dvou let). Přednášky se týkaly umění, architektury, hudby, literatury a sdělovacích prostředků a byl o ně velký zájem. Akademie je v tomto formátu v Jihočeském kraji jediná a všichni, kdo přebírali v dubnu v Radničním sále certifikát, se už těšili na další pokračování. Středisko spolu s Centrem pro zdravotně postižené zorganizovalo za odborné spolupráce Vyšší odborné školy sociální v Prachaticích kurz základů práce s počítači a internetem pro zájemce z řad seniorů i zdravotně postižených. Klub vojenských důchodců Tento klub má více než 120 členů a oslavil už 10 let své činnosti. Jeho předsedou je pan Emil Steinmayer. Klub pro své členy, ale i pro další zájemce, připravuje tradiční hudební okénka, oblíbená u široké prachatické veřejnosti a organizuje různé zájezdy a další akce. V roce 2005 to byly například čtyři zájezdy, z toho jeden velmi pěkný zájezd na Jižní Moravu, kterého se zúčastnili i členové Svazu důchodců. Klub také pořádal k Mezinárodnímu dni veteránů pietní vzpomínku na místním hřbitově.

19 19 Klub zdravotně postižených Asociace rodičů a přátel postižených dětí, sídlící v Domu dětí a mládeže v Ševčíkově ulici, je otevřeným, nezávislým, nepolitickým a dobrovolným sdružením s právní subjektivitou, které sdružuje zdravotně postižené děti, jejich rodiče a přátele. Klub nabízí sociální, právní a zdravotní poradenství odborníků, integrované pobyty dětí a mladých lidí, rehabilitační cvičení a plavání, zájmovou a sportovní činnost. Zdravotně postižení vzorně reprezentovali město Prachatice v Praze na NON Handicapu 2005, specializované výstavě kompenzačních a rehabilitačních pomůcek a služeb pro zdravotně postižené, jejíž součástí bylo vyhlášení soutěže pro zdravotně postižené. Barbora Poštová obdržela 2.místo v kategorii keramika a Klub zdravotně postižených dostal ocenění za aktivní činnost od zástupců Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a Občanského sdružení Orfeus. Pracovníci MěÚ Prachatice, Centra zdravotně postižených a Klubu zdravotně postižených Prachatice se také zúčastnili zajímavých přednášek, které byly součástí doprovodného programu. Na závěr akce s názvem 5 dní pro neziskový sektor v Prachaticích, která se konala koncem února, předal starosta Ing.Jan Bauer asociaci šek na 5 tisíc korun. Tato částka byla určena na nákup míčků do rehabilitačního suchého bazénu. Soubor Česká píseň Smíšený pěvecký sbor Česká píseň Prachatice oslavil v tomto roce 20 let svého trvání a jeho činnost byla opět velmi bohatá. Sbor se jako každoročně významně podílel na kulturním životě města několika koncerty při různých příležitostech, tradičně se sbor účastnil průvodu při Slavnostech Zlaté solné stezky, tradicí se také stal adventní koncert pod vánočním stromem a vánoční koncert v chrámu sv.jakuba. Oslavy významného výročí vyvrcholily v říjnu - ve foyeru divadla byla celý měsíc výstava fotografií a materiálů, připomínající historii sboru a 14.října se konal Výroční koncert sboru Česká píseň, na kterém vystoupil jako host Chorgemeinschaft Bad Leonfelden z Rakouska. Na vzpomínkovém večeru se sešli všichni sbormistři a členové - bývalí i současní. Sbor při této příležitosti také bilancoval - k více než devadesáti vystoupením v Prachaticích a 48 vystoupením na území Čech je třeba přidat 32 jednodenních a 15 vícedenních (často spojených s rekreací) zahraničních zájezdů. Při svých vystoupeních sbor často spolupracuje s amatérskými i profesionálními hudebníky, dirigenty a sólisty, v poslední době především s Pošumavskou komorní filharmonií. Sbor vždy velmi dobře reprezentoval Prachatice na pěveckých soutěžích a mezinárodních festivalech. Sbor přijal pozvání sboru Societa Corale di M. S. di Impruneta na XV.ročník mezinárodní přehlídky pěveckých sborů, který se konal v partnerském městě Impruneta. Koncert na náměstí Garibaldi měl obrovský úspěch a sbor byl požádán o další vystoupení v následujícím dni. V programu si zazpívali i několik skladeb v italštině společně s domácím souborem. Šumavský ochotnický spolek (ŠOS) ŠOS i v tomto roce reprizoval velmi úspěšnou inscenaci hry Jana Krause Nahniličko aneb Proti větru v režii Jaromíra Hrušky (celkem 6 krát). Velký úspěch měl soubor s Moliérovou hrou Don Juan, nastudovanou také s profesionálním režisérem Jaromírem Hruškou. Hru, kterou režisér pro soubor upravil, reprizoval ŠOS 21 krát. S touto hrou také vyhrál soubor celokrajskou přehlídku amatérských divadel Dačické kejklování a odborná porota jej doporučila k dalšímu výběru na národní přehlídky. Z celkového počtu 14 cen a čestných uznání, udělených na této přehlídce, jich prachatičtí získali 6. Pro děti připravili členové ŠOSu pohádku Ženich pro princeznu, kterou hráli v tomto roce 8 krát. ŠOS se velmi aktivně zapojuje do kulturního a společenského života města. Členové souboru se opět podíleli na mnoha tradičních akcích, ať už to bylo Pálení čarodějnic nebo Čertovský rej (zajištění programu a soutěží pro děti), či slavnosti Zlaté stezky (historický průvod, program na náměstí - Carmina Burana). Letos přibyla i nově koncipovaná slavnost Rozloučení s létem. Kromě těchto pravidelných akcí se stalo zvykem, že se na ŠOS obracejí různé organizace se žádostí o program při různých oslavách. Loni připravený program ke 100.výročí muzea reprizoval ŠOS v muzeu začátkem června, nový program byl připraven ke 100.výročí nemocnice (začátek prosince v hotelu Park). S programem ke Dni otevřených dveří vystoupili členové souboru v polovině září v kulturním zařízení Dopravního podniku Praha.

20 20 Klub českých turistů Prachatice Klub má přibližně 130 členů, většinou středního a staršího věku, ale patří stále k nejaktivnějším organizacím ve městě a připravuje kolem 40 akcí za rok. Každý víkend (výjimkou jsou zimní měsíce, kdy je akcí méně a jsou především pro lyžaře) je pořádán výlet nebo zájezd nejen pro členy klubu, ale i pro další zájemce. Na každý rok je připraven kalendář akcí, který se vedení snaží přizpůsobit členské základně; navíc se připravují vždy těžší a lehčí varianty, takže si každý může vybrat podle své momentální kondice. Opět byly pořádány i vícedenní akce, letos v srpnu například týdenní zájezd do Krkonoš. Pořádány jsou také cykloturistické výlety a to i do zahraničí. Nabídka akcí je pro všechny zájemce pravidelně uveřejňována v Radničním listu a Listech Prachaticka. Při hodnocení sezóny v polovině listopadu bylo konstatováno, že při 32 akcích ušli členové 860 kilometrů, tři akce byly pro cyklisty a tři pro lyžaře. Předsedkyní klubu je Irena Prokešová a místopředsedou Josef Turek. Záslužnou práci koná skupina značkařů (vedoucím je Miroslav Patera), která se stará o více než jedenáct set kilometrů značených turistických tras (každoročně je třeba obnovit značení na 400 km tras, každý značkař věnuje této činnosti ročně asi 100 hodin). Baráčníci Baráčnická obec Vitoraz Josefa Holečka v Prachaticích se sídlem ve Vodňanech, která bude v příštím roce slavit 60.výročí vzniku, má v Prachaticích asi 60 členů. Členové zachovávají baráčnické tradice, nosí při slavnostech tzv.svérázy - tetičky bílé vyšívané halenky s ornamenty a tmavé sukně, sousedé vyšívané bílé košile, tmavé kalhoty, modré olemované vesty a sametové čapky. Pravidelně se účastní různých slavností a staročeských bálů, kde soubory předtančují české nebo moravské besedy a také se například účastní Slavností solné Zlaté stezky společně se členy všech Obcí Baráčníků X.župy, do které prachatická Obec patří. Den otevřených dveří a akci pro děti v rámci Prázdninového pasu uspořádali členové na své rychtě 18.srpna. Zájemci se zde mohli seznámit se zařízením rychty a se všemi baráčnickými symboly a trofejemi. K výročí vzniku samostatného Československého státu připravili 25.října v městském divadle opět výstavu Baráčníci městu, kde vystavovali baráčnický prapor se stuhami, baráčnické právo, truhlici na pokuty, odznaky, kroniku a pamětní listy spolu s fotografiemi z různých akcí a setkání. Návštěvníci byli uvítáni prachatickými hnětýnkami a v kulturním programu vystoupil sbor MěO Svazu důchodců a dětský taneční soubor pod vedením manželů Hattanových. Církve Římskokatolická farnost je místní obcí ŘK církve a diecéze českobudějovické. Sdružuje křesťany - katolíky z Prachatic a okolí. Ke katolické církvi se při posledním sčítání přihlásilo téměř občanů města. Farní rada, jejímž předsedou je P.Josef Sláčik a jeho zástupcem P.Tomáš Hajda, má dalších 18 členů ve třech skupinách - pastorační, charitativní a ekonomické. O činnosti katolické církve jsou občané pravidelně informováni na webových stránkách města. V chrámu sv.jakuba jsou slouženy kromě pravidelných ranních a večerních nedělních bohoslužeb v sobotu odpoledne mše pro děti a mládež. Pravidelné jsou také bohoslužby v nemocniční kapli. Farní knihovna obsahuje asi šestnáct set svazků s křesťanskou tématikou a ve farní prodejně jsou k dostání nejnovější čísla křesťanských časopisů, knihy, brožury, pohledy a kalendáře. Chrámový sbor, který zpěvem obohacuje bohoslužby, se schází ke zkouškám jednou týdně. Bohatá je činnost pro děti - víkendy, táboráky, prázdninové tábory a pod. Tradicí se už stal únorový dětský karneval a mikulášská besídka. Každoročně pořádá Římskokatolická farnost pouť k sv.janu Neumannovi a její součástí je už tradičně dětské odpoledne za účasti dětí z farností celého okresu. Každý rok se také koná týdenní farní dovolená a postupně ve všech farnostech křesťanský ples. Česká křesťanská akademie v Prachaticích je ekumenická skupina, která pořádá různé akce - většinou přednášky na různá zajímavá témata. Setkání zástupců města se spolky Koncem roku se už tradičně setkává vedení města se zástupci spolků a organizací. Letos to opět byla tři setkání, při kterých zástupci města vyjádřili spolkům uznání a poděkování za práci vykonanou pro město. Jednalo se o setkání se zástupci neziskových a společenských organizací, působících na území města a

Zápis č.25. Omluveni: Ing. Jan Beran, Mgr. Pavel Fencl, RNDr. Jana Krejsová, Mgr. Václav Kuneš, Ing. Bohumil Ondřich, MUDr.

Zápis č.25. Omluveni: Ing. Jan Beran, Mgr. Pavel Fencl, RNDr. Jana Krejsová, Mgr. Václav Kuneš, Ing. Bohumil Ondřich, MUDr. Zápis č.25 z 25. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 20.4.2004, konaného od 16.00 hodin v prostorách Radničního sálu Staré radnice v Prachaticích Přítomni: Ing. Jan Bauer, Ing. Miroslav Bojanovský,

Více

I. POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT MĚSTA

I. POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT MĚSTA R O K 2 0 0 3 2 I. POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT MĚSTA A/ MĚSTO - RADNICE Představitelé Města Prachatice : Městská rada - starosta - Ing. Jan Bauer, Skalka 693, Prachatice - zástupce starosty - Hana Rabenhauptová,

Více

I. POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT MĚSTA

I. POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT MĚSTA R O K 2 0 0 7 2 I. POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT MĚSTA A/ MĚSTO - RADNICE Představitelé Města Prachatice : Městská rada - starosta - Ing. Jan Bauer, Skalka 693, Prachatice - zástupce starosty - Ing.Martin

Více

I. POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT MĚSTA

I. POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT MĚSTA R O K 2 0 0 6 2 I. POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT MĚSTA A/ MĚSTO - RADNICE Představitelé Města Prachatice : Do voleb Městská rada - starosta - Ing. Jan Bauer, Skalka 693, Prachatice - zástupce starosty - Hana

Více

Zápis č.11. Přítomni: Omluveni: MUDr. Milan Bolek, Mgr. Václav Kuneš, Hana Rabenhauptová, MUDr. Ivan Říha, Ladislav Velich

Zápis č.11. Přítomni: Omluveni: MUDr. Milan Bolek, Mgr. Václav Kuneš, Hana Rabenhauptová, MUDr. Ivan Říha, Ladislav Velich Přítomni: Zápis č.11 z 11. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 10.11.2003, konaného od 13.00 hodin v prostorách Radničního sálu Staré radnice v Prachaticích Ing. Jan Bauer, Ing. Jan Beran,

Více

Zápis č.4. Přítomni: Omluveni: MUDr. Milan Bolek, MUDr. Ivan Říha, MUDr. František Stráský, Ing. Robert Zeman

Zápis č.4. Přítomni: Omluveni: MUDr. Milan Bolek, MUDr. Ivan Říha, MUDr. František Stráský, Ing. Robert Zeman Přítomni: Zápis č.4 ze 4. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 24.3.2003, konaného od 13.00 hodin v prostorách Radničního sálu Staré radnice v Prachaticích Ing. Jan Bauer, Ing. Jan Beran, Ing.

Více

K bodu č.1. K bodu č.2. Příloha USNESENÍ. z 30. jednání Zastupitelstva města Prachatice, které se konalo dne 5.11.2001.

K bodu č.1. K bodu č.2. Příloha USNESENÍ. z 30. jednání Zastupitelstva města Prachatice, které se konalo dne 5.11.2001. Příloha USNESENÍ z 30. jednání Zastupitelstva města Prachatice, které se konalo dne 5.11.2001. POŘAD JEDNÁNÍ: 1. Zahájení, procedurální záležitosti 2. Majetkové a finanční otázky 3. Povodňový plán města

Více

Zápis č.3. Přítomni: Omluveni: Ing. Vladimír Klouda, RNDr. Jana Krejsová, Ladislav Velich

Zápis č.3. Přítomni: Omluveni: Ing. Vladimír Klouda, RNDr. Jana Krejsová, Ladislav Velich Přítomni: Zápis č.3 z 3. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 27.1.2003, konaného od 13.00 hodin v prostorách Radničního sálu Staré radnice v Prachaticích Ing. Jan Bauer, Ing. Jan Beran, Ing.

Více

I. POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT MĚSTA

I. POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT MĚSTA R O K 2 0 0 4 2 I. POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT MĚSTA A/ MĚSTO - RADNICE Představitelé Města Prachatice : Městská rada - starosta - Ing. Jan Bauer, Skalka 693, Prachatice - zástupce starosty - Hana Rabenhauptová,

Více

Zápis č.6. Omluveni: MUDr. Milan Bolek, Mgr. Pavel Fencl, PaedDr. Jan Klimeš, Václav Rosa, MUDr. Ivan Říha, Ing. Robert Zeman. Bod č.

Zápis č.6. Omluveni: MUDr. Milan Bolek, Mgr. Pavel Fencl, PaedDr. Jan Klimeš, Václav Rosa, MUDr. Ivan Říha, Ing. Robert Zeman. Bod č. Přítomni: Zápis č.6 ze 6. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 19.5.2003, konaného od 13.00 hodin v prostorách Radničního sálu Staré radnice v Prachaticích Ing. Jan Bauer, Ing. Miroslav Bojanovský,

Více

Zápis č.34. Přítomni: Omluveni: MUDr. Milan Bolek, Ing. Vladimír Klouda, Ing. Bohumil Ondřich, MUDr. Ivan Říha. Program: Bod č.

Zápis č.34. Přítomni: Omluveni: MUDr. Milan Bolek, Ing. Vladimír Klouda, Ing. Bohumil Ondřich, MUDr. Ivan Říha. Program: Bod č. Přítomni: Zápis č.34 z 34. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 16. ledna 2006, konaného od 13.00 hodin v prostorách Radničního sálu Staré radnice v Prachaticích Ing. Jan Bauer, Ing. Jan Beran,

Více

Město Suchdol nad Lužnicí

Město Suchdol nad Lužnicí 1 Město Suchdol nad Lužnicí Zápis 3. řádné zasedání zastupitelstva města, konané dne 22. 12. 2010 v 17:00 hod. v zasedací síni radnice v e ř e j n á v e r z e Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení:

Více

Zápis č.28. Omluveni: MUDr. František Stráský

Zápis č.28. Omluveni: MUDr. František Stráský Zápis č.28 z 28. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 1.8.2005, konaného od 16.00 hodin v prostorách Radničního sálu Staré radnice v Prachaticích Přítomni: Ing. Jan Bauer, Ing. Jan Beran, Ing.

Více

I. POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT MĚSTA

I. POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT MĚSTA R O K 2 0 0 9 2 I. POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT MĚSTA A/ MĚSTO - RADNICE Představitelé Města Prachatice : Městská rada - starosta - Ing. Jan Bauer, Skalka 693, Prachatice - zástupce starosty - Ing.Martin

Více

POŘAD JEDNÁNÍ: K bodu č.1. K bodu č.2. Příloha USNESENÍ. z 23. jednání Zastupitelstva města Prachatice, které se konalo 26. února 2001.

POŘAD JEDNÁNÍ: K bodu č.1. K bodu č.2. Příloha USNESENÍ. z 23. jednání Zastupitelstva města Prachatice, které se konalo 26. února 2001. Příloha USNESENÍ z 23. jednání Zastupitelstva města Prachatice, které se konalo 26. února 2001. POŘAD JEDNÁNÍ: 1. Zahájení, procedurální záležitosti 2. Majetkové a finanční otázky 3. Návrh rozpočtových

Více

Zápis č.30. Omluveni: Mgr. Pavel Fencl, MUDr. Jan Kocourek, Ing. Bohumil Ondřich, MUDr. Ivan Říha

Zápis č.30. Omluveni: Mgr. Pavel Fencl, MUDr. Jan Kocourek, Ing. Bohumil Ondřich, MUDr. Ivan Říha Zápis č.30 z 30. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 19.9.2005, konaného od 13.00 hodin v prostorách Radničního sálu Staré radnice v Prachaticích Přítomni: Ing. Jan Bauer, Ing. Jan Beran, Ing.

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

I. POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT MĚSTA

I. POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT MĚSTA R O K 2 0 1 0 2 I. POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT MĚSTA A/ MĚSTO - RADNICE Představitelé Města Prachatice : Do voleb Městská rada - starosta - Ing. Jan Bauer, Skalka 693, Prachatice - zástupce starosty - Ing.Martin

Více

Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 09. 11. 2011

Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 09. 11. 2011 Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 09. 11. 2011 Místo konání : Obecní úřad Strážkovice Začátek : 17.05 hod. Zasedání řídil : Hana Halamová Přítomni : Roman Čermák, Jan Dvořák,

Více

Zápis ze 12. veřejného zasedání zastupitelstva obce Velká Buková, které se konalo dne od 18:00 hodin v hospůdce Na Kovárně.

Zápis ze 12. veřejného zasedání zastupitelstva obce Velká Buková, které se konalo dne od 18:00 hodin v hospůdce Na Kovárně. Zápis ze 12. veřejného zasedání zastupitelstva obce Velká Buková, které se konalo dne 26.4.2016 od 18:00 hodin v hospůdce Na Kovárně. Členové zastupitelstva: Přítomni: Ing. Pavel Moucha, Petr Matějovský,

Více

I. POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT MĚSTA

I. POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT MĚSTA R O K 2 0 0 8 2 I. POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT MĚSTA A/ MĚSTO - RADNICE Představitelé Města Prachatice : Městská rada - starosta - Ing. Jan Bauer, Skalka 693, Prachatice - zástupce starosty - Ing.Martin

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ZÁPIS č. 27. z jednání Rady města Prachatice ze dne 9.11.2015, konaného od 9,00 hodin v zasedací síni na MěÚ Prachatice

ZÁPIS č. 27. z jednání Rady města Prachatice ze dne 9.11.2015, konaného od 9,00 hodin v zasedací síni na MěÚ Prachatice ZÁPIS č. 27 z jednání Rady města Prachatice ze dne 9.11.2015, konaného od 9,00 hodin v zasedací síni na MěÚ Prachatice Přítomni: Ing. Martin Malý (odchod 9:45 hod, příchod 10:50 hod.), PaedDr. Jan Klimeš,

Více

110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007

110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007 Město Holýšov U S N E S E N Í 110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007 122.) ZM Holýšov schvaluje pořad jednání 110. (9.) zasedání: 1) Zahájení 2)

Více

Informace ze 7. schůze Rady města Milevska

Informace ze 7. schůze Rady města Milevska Informace ze 7. schůze Rady města Milevska Místo a čas konání: 28.04. 2014 v 13,00 hodin v kanceláři starosty města Účast: Bc. Zdeněk Herout starosta města, Mgr. Martin Třeštík místostarosta, Mgr. Vlasta

Více

USNESENÍ. Miroslav Švehla, Ing. Dana Krulišová, MUDr. Tomáš Bauer. 2. Schválení programu 3. zasedání Zastupitelstva města Loket

USNESENÍ. Miroslav Švehla, Ing. Dana Krulišová, MUDr. Tomáš Bauer. 2. Schválení programu 3. zasedání Zastupitelstva města Loket USNESENÍ z 3. zasedání Zastupitelstva města Loket, které se uskutečnilo dne 22. května 2014 od 15:00 do 15:50 hodin v zasedací místnosti ve 2. patře budovy radnice Loket Přítomno: Omluveni: Zapisovatel:

Více

Zápis z 35. jednání Zastupitelstva Města Kryry konaného dne

Zápis z 35. jednání Zastupitelstva Města Kryry konaného dne Zápis z 35. jednání Zastupitelstva Města Kryry konaného dne 27.11. 2013 Místo konání: zasedací místnost MěÚ Kryry Termín konání: 27.11. 2013 Přítomni: Omluven: Přítomno: p. Brda Miroslav, p. Michálek Vojtěch,

Více

Zápis č.32. Omluveni: Ing. Miroslav Bojanovský, Mgr. Pavel Fencl, MUDr. Ivan Říha

Zápis č.32. Omluveni: Ing. Miroslav Bojanovský, Mgr. Pavel Fencl, MUDr. Ivan Říha Zápis č.32 z 32. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 8.11.2005, konaného od 14.00 hodin v prostorách Radničního sálu Staré radnice v Prachaticích Přítomni: Ing. Jan Bauer, Ing. Jan Beran, MUDr.

Více

2. Schválení programu Místostarostka obce seznámila přítomné s navrženým programem:

2. Schválení programu Místostarostka obce seznámila přítomné s navrženým programem: ZÁPIS z 9. veřejného zasedání zastupitelstva obce Kratonohy, konaného dne 07. 05. 2015 od 19,30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kratonohách Přítomní členové zastupitelstva obce: Bc. Jiří Štěpánek,

Více

USNESENÍ. z 21. schůze rady města, která se konala dne 5. prosince 2011 od 09:00 hodin do 12:00 hodin v kanceláři starosty města

USNESENÍ. z 21. schůze rady města, která se konala dne 5. prosince 2011 od 09:00 hodin do 12:00 hodin v kanceláři starosty města USNESENÍ z 21. schůze rady města, která se konala dne 5. prosince 2011 od 09:00 hodin do 12:00 hodin v kanceláři starosty města Přítomni: Ing. Zdeněk Bednář starosta města Mgr. Petr Zahradníček místostarosta

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne v Napajedlích

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne v Napajedlích Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne 25.11.2015 v Napajedlích Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu 4.

Více

ZÁPIS č. 29. z jednání Rady města Prachatice ze dne 7.12.2015, konaného od 9,00 hodin v zasedací síni na MěÚ Prachatice

ZÁPIS č. 29. z jednání Rady města Prachatice ze dne 7.12.2015, konaného od 9,00 hodin v zasedací síni na MěÚ Prachatice ZÁPIS č. 29 z jednání Rady města Prachatice ze dne 7.12.2015, konaného od 9,00 hodin v zasedací síni na MěÚ Prachatice Přítomni: Ing. Martin Malý, PaedDr. Jan Klimeš, RNDr. Jana Krejsová, Mgr. Václav Kuneš,

Více

Zápis č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 26/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Miloslav Hurych, Karel Hloušek, Radek Šenkýř, Tomáš Háp 26. zasedání Rady

Více

Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011

Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011 Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011 Program: 1. Zahájení, schválení programu 2. Kontrola usnesení, úkolů 3. RM/8/01/11 - Zápis z jednání komise prevence kriminality

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 5/2016, které se konalo od v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu Skryje

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 5/2016, které se konalo od v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu Skryje Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 5/2016, které se konalo 19.12.2016 od 19.00 v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu Skryje Přítomni: Tomáš Jelínek, Jaroslav Houba, Josef Jedlička, Milada Grillová,

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010 Přítomni: Ivana Vlková, Michaela Jůzková, Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Josef Brouček, Stanislav Kahuda, Josef Lácha

Více

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX MĚSTO ZÁKUPY U S N E S E N Í z 30. zasedání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 16. prosince 2013 v zasedací místnosti MěÚ Zákupy (č. usnesení 257/2013 273/2013) usnesení č. 257/2013 Plnění

Více

OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65

OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65 OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65 Zápis z 9. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15. 11. 2007 Přítomni: p. Maťa, RNDr. Fiala, Mgr. Fialová, p. Hanák, Ing. Kovařík, Ing. Koždoň, p. Partyka, p. Příkazský, pí

Více

Zápis z 28. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne

Zápis z 28. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne Zápis z 28. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 14. 12. 2016 Místo konání: Obecní úřad Strážkovice Začátek: 17.05 hod. Zasedání řídil: Hana Halamová Přítomni: Roman Čermák, Hana Halamová,

Více

Zápis z 19. jednání zastupitelstva obce Tuřany, konaného dne 18. června 2012 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně.

Zápis z 19. jednání zastupitelstva obce Tuřany, konaného dne 18. června 2012 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Zápis z 19. jednání zastupitelstva obce Tuřany, konaného dne 18. června 2012 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Přítomni dle prezenční listiny příloha č. 2 Zasedání zastupitelstva obce Tuřany

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015.

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:45 hodin.

Více

I. POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT MĚSTA

I. POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT MĚSTA R O K 2 0 1 1 2 I. POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT MĚSTA A/ MĚSTO - RADNICE Představitelé Města Prachatice : Městská rada - starosta Ing.Martin Malý, Slámova 503, Prachatice - zástupce starosty Ing.Bc.Robert

Více

USNESENÍ č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 26/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Miloslav Hurych, Karel Hloušek, Radek Šenkýř, Tomáš Háp Kontrola usnesení

Více

Zápis. z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí od 16:00 hodin. dle prezenční listiny. Nepřítomen:

Zápis. z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí od 16:00 hodin. dle prezenční listiny. Nepřítomen: Zápis z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí 25. 7. 2016 od 16:00 hodin. Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny Dana Kodrasová Ing. I. Božáková, Ing. V. Král, Program

Více

Usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 3.2.2014 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/5/RM/2014 Kontrola plnění usnesení splněná usnesení č. 14/1/RM/2014, 10/3/RM/2014, 11/3/RM/2014,

Více

Z Á P I S Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 3. 2005

Z Á P I S Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 3. 2005 Z Á P I S Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 3. 2005 Místo konání: MĚSTSKÝ ÚŘAD SLANÝ Čas konání: 16. března 2005 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek (dostavil se 16.40), Ing. Pavel Bartoníček,

Více

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 23.11.2016 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Vrbka Roman, Vejmělková Jana, Ing. Macek Jan, Gric Jiří, Škorpík Milan

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o uzavření kupní smlouvy na základě smlouvy o uzavření budoucí smlouvy

Více

WWW.TECHOBUZ.CZ, Email: obec@techobuz.cz, 565 443 900, 724 192 514, IČO:00584061

WWW.TECHOBUZ.CZ, Email: obec@techobuz.cz, 565 443 900, 724 192 514, IČO:00584061 Třetí zasedání zastupitelstva obce se konalo 10.6.2010 a hlavním bodem jednání bylo projednání rozpočtu obce a schválení smluv o úvěrech na předfinancování investičních akcí. Obec Těchobuz Těchobuz 60,

Více

Zápis. ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne od hodin v kulturním domě.

Zápis. ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne od hodin v kulturním domě. Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 11. 4. 2017 od 19.30 hodin v kulturním domě. Program: 1. Zpráva starosty 2. Schválení účetní závěrky obce za rok 2016 3. Schválení

Více

Zápis č.2. Přítomni: Bod č.1 Zahájení

Zápis č.2. Přítomni: Bod č.1 Zahájení Přítomni: Zápis č.2 z 2. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 16.12.2002, konaného od 13.00 hodin v prostorách Radničního sálu Staré radnice v Prachaticích Ing. Jan Bauer, Ing. Jan Beran, Ing.

Více

Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1

Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1 Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1 v tis. Kč Kapitola 1 - Investice a velké opravy Upravený Výdaje Skládka inertního materiálu v Dolním Houžovci 180,00 174,37 Rekonstrukce dopravní signalizace

Více

ZÁPIS č. 48. z jednání Rady města Prachatice ze dne , konaného od 9,00 hodin v zasedací síni na MěÚ Prachatice

ZÁPIS č. 48. z jednání Rady města Prachatice ze dne , konaného od 9,00 hodin v zasedací síni na MěÚ Prachatice ZÁPIS č. 48 z jednání Rady města Prachatice ze dne 3.10.2016, konaného od 9,00 hodin v zasedací síni na MěÚ Prachatice Přítomni: Omluvena: Ing. Martin Malý, PaedDr. Jan Klimeš, RNDr. Jana Krejsová, Mgr.

Více

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2009 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 30. 7. 2009 od 17. 00 hodin

Více

Zápis č. 12. Program:

Zápis č. 12. Program: Zápis č. 12 ze zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 19.12.2016, konaného od 15,00 hodin v prostorách Společenského sálu Národního domu v Prachaticích Přítomni: Ing. Jan Bauer, Mgr. Hana Bolková

Více

Zápis č. 25. ze zasedání Zastupitelstva obce Starého Hradiště konaného dne 16. prosince 2009 v zasedací místnosti OÚ ve Starém Hradišti

Zápis č. 25. ze zasedání Zastupitelstva obce Starého Hradiště konaného dne 16. prosince 2009 v zasedací místnosti OÚ ve Starém Hradišti Zápis č. 25 ze zasedání Zastupitelstva obce Starého Hradiště konaného dne 16. prosince 2009 v zasedací místnosti OÚ ve Starém Hradišti Přítomni: dle prezenční listiny Program zasedání: 1. Zahájení 2. Zpráva

Více

Zápis č. 13/2016. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 12. července 2016 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 13/2016. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 12. července 2016 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 13/2016 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 12. července 2016 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Omluveni: Bc. Jan Macháček, Miloslav Hurych, Karel Hloušek, Tomáš Háp Bc. Radek Šenkýř

Více

ze 106. schůze Rady města Rumburk, konané dne 7. března 2013

ze 106. schůze Rady města Rumburk, konané dne 7. března 2013 ze 106. schůze Rady města Rumburk, konané dne 7. března 2013 1. Schválení programu Usnesení č. 1639/2013 Rada města Rumburka projednala a schválila upravený program 106. schůze rady města. 2. Kontrola

Více

InformaceZápis ze zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne na Obecním úřadě v Luštěnicích

InformaceZápis ze zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne na Obecním úřadě v Luštěnicích InformaceZápis ze zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne 16.02.2017 na Obecním úřadě v Luštěnicích Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Luštěnice (dále též jako zastupitelstvo

Více

SOUBOR USNESENÍ. z XXI. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného dne

SOUBOR USNESENÍ. z XXI. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného dne SOUBOR USNESENÍ z XXI. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného dne 11. 2. 2003 Program: 1. Zpráva o činnosti Rady Jihočeského kraje od 1.12. 2002-15.1. 2003 Usnesení č. 1/2003/ZK 2. Zpráva o

Více

Z Á P I S č. 2. 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 2. 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 2 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program (v konečné projednávané podobě): 1) Technický bod schválení

Více

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od hod na obecním úřadě

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od hod na obecním úřadě Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od 19.30 hod na obecním úřadě Přítomni: Omluvena: H. Růžičková, J. Soukup, Ing. A. Koucký, M. Řípa,

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

Obec Bašť Zastupitelstvo obce Bašť

Obec Bašť Zastupitelstvo obce Bašť Obec Bašť Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Bašť konaného dne 14. 12. 2015, od 19:00 hodin na obecním úřadě, Obecní 126. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Bašť (dále

Více

Zápis z 30. jednání Zastupitelstva Města Kryry konaného dne

Zápis z 30. jednání Zastupitelstva Města Kryry konaného dne Zápis z 30. jednání Zastupitelstva Města Kryry konaného dne 29. 5. 2013 Místo konání: zasedací místnost MěÚ Kryry Termín konání: 29. 5.2013 Přítomni: Omluven: Přítomno: p. Brda Miroslav, p. Michálek Vojtěch,

Více

ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015

ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015 ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : Prostředky na účtu u SBERBANK CZ - možná rizika v důsledku aktuální politické situace

Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : Prostředky na účtu u SBERBANK CZ - možná rizika v důsledku aktuální politické situace Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 1.9.2014 od 15:00:00 do 17:30:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Přítomni: Ivana Vlková, Josef Brouček, Michaela Jůzková, Josef Lácha Omluven: Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Stanislav

Více

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 21.12.2007 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 21.12.2007 se konalo 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. února 2010

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. února 2010 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. února 2010 Přítomni: Ivana Vlková, Michaela Jůzková, Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Josef Brouček, Josef Lácha Omluven: Stanislav

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 24. 11. 2010

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 24. 11. 2010 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 24. 11. 2010 Místo konání : Obecní úřad Strážkovice Začátek : 17.00 hod. Zasedání řídil : Taťána Horáková, Hana Halamová Přítomni : Roman

Více

Z Á P I S č. 10/2015

Z Á P I S č. 10/2015 Z Á P I S č. 10/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 8. 4. 2015 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, František Hudek, Ing. Vít Penížek, Ph.D. Tajemník:

Více

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz. USNESENÍ č.02/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz. USNESENÍ č.02/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBEC VYSOKÉ Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz USNESENÍ č.02/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA ve Vysokém konaného dne 6.3.2009 Přítomni:

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Nevcehle konaného dne

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Nevcehle konaného dne Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Nevcehle konaného dne 17.12.2014 Přítomni: Hák Libor, Hemza Rostislav, Hirš Karel, ing. Hiršová Jitka (účetní obce), Poukar Jiří, Poukar Radim, Poukar Václav, Soukupová

Více

ZO ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PETRŮKY ZE DNE Místo a čas konání: kancelář Obecního úřadu, hod hod.

ZO ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PETRŮKY ZE DNE Místo a čas konání: kancelář Obecního úřadu, hod hod. ZO-26-2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PETRŮKY ZE DNE 10.10.2012 Místo a čas konání: kancelář Obecního úřadu, 18.00 hod.-19.00 hod. Přítomni: Hosté: Miloslav Vrlík, Jaroslav Novotný, Jaroslav

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 19. 12. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 19. 12. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 19. 12. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též

Více

Omluveni: Neomluveni:

Omluveni: Neomluveni: Zápis č. 1/2013 z veřejného zasedání ZO Podluhy konaného dne 8.1.2013 od 19.00 hod. Přítomni: dle presenční listiny, která je nedílnou součástí přílohou tohoto zápisu Omluveni: ----------- Neomluveni:

Více

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar.

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar. Z á p i s č. 1 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 27.února 2012 od 19.00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda, p. Jeřábek,

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014 číslo 1/001/14 k návrhu na schválení programu 1. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 1. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu jednání číslo 2/001/14 k návrhu na schválení

Více

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 7. 4. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce.

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 7. 4. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČO: 00254762 Č. j. 79/2014 Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis z 9. schůze rady obce Velké Březno, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně.

Zápis z 9. schůze rady obce Velké Březno, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně. Zápis z 9. schůze rady obce Velké Březno, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně. Přítomni: Michal Kulhánek, Marie Dvořanová, Michal Šidák, Karel Turek, Jaromír

Více

Zápis č. 12/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 29. února 2016 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 12/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 29. února 2016 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Obec Rovensko Obecní úřad Rovensko Zápis č. 12/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 29. února 2016 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva

Více

Zápis z 10. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 19. května 2015 od 20:00 hodin v kanceláři starosty

Zápis z 10. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 19. května 2015 od 20:00 hodin v kanceláři starosty Zápis z 10. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 19. května 2015 od 20:00 hodin v kanceláři starosty přítomni: ověřovatel zápisu: zapisovatel: Ing. Roman Čivrný, Ing. Jaroslav Nechanický,

Více

Informace z 1. schůze Rady města Milevska

Informace z 1. schůze Rady města Milevska Informace z 1. schůze Rady města Milevska Místo a čas konání: 14. 01. 2015 v 16.00 hodin v kanceláři starosty města Účast: Ing. Ivan Radosta starosta města, Mgr. Martin Třeštík místostarosta, Mgr. Petr

Více

I. POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT MĚSTA

I. POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT MĚSTA R O K 2 0 1 2 2 I. POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT MĚSTA A/ MĚSTO - RADNICE Představitelé Města Prachatice : Městská rada - starosta Ing.Martin Malý, SNP 428, Prachatice - zástupce starosty Ing.Bc.Robert Zeman,

Více

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO ZÁPIS o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 Zahájení zasedání: 17.00 hodin Místo konání

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

U S N E S E N Í. 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice

U S N E S E N Í. 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice U S N E S E N Í 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 10. září 2009 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 16.OO hod. ukončení : 18.OO hod. přítomni : Ing. Jan Hýbl, František Jurčák,

Více

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 311. RM doporučuje ZM schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů ve věci PD na akci rekonstrukce části Žižkovy ulice. 312. RM

Více

USNESENÍ z veřejného zasedání Zastupitelstva města Železná Ruda č. 2

USNESENÍ z veřejného zasedání Zastupitelstva města Železná Ruda č. 2 USNESENÍ z veřejného zasedání Zastupitelstva města Železná Ruda č. 2 Přítomni: pp.brož,horek,kořán,kříž,lehká,navrátilová,papež,roubal, Smola, Sekyra A., Sekyra M., Šnebergr Nepřítomni: - Omluveni: p.mareš

Více

OBEC Velké Zernoseky Litoměřice

OBEC Velké Zernoseky Litoměřice v OBEC Velké Zernoseky 412 01 Litoměřice Zápis Č. 8/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Velké Žernoseky konaného dne 13. 8. 2015 od 18:00 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu Velké Žernoseky 1. Zahájení

Více

Zastupitelstvo města Příbora. k jednotlivým bodům programu

Zastupitelstvo města Příbora. k jednotlivým bodům programu Zastupitelstvo města Příbora U S N E S E N Í k jednotlivým bodům programu z 5. zasedání Zastupitelstva města Příbora konaného dne 19. května 2011 ve velkém sále Kulturního domu v Příboře od 16,00 hod.

Více

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 6.2. 2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřmanicích

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 6.2. 2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřmanicích ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 6.2. 2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřmanicích Přítomni : JosefPrudík, Marie Procházková, Ivana Dočkalová,

Více

Zápis č. 24. ze zasedání Zastupitelstva obce Starého Hradiště konaného dne 18. prosince 2013 v zasedací místnosti OÚ ve Starém Hradišti

Zápis č. 24. ze zasedání Zastupitelstva obce Starého Hradiště konaného dne 18. prosince 2013 v zasedací místnosti OÚ ve Starém Hradišti Zápis č. 24 ze zasedání Zastupitelstva obce Starého Hradiště konaného dne 18. prosince 2013 v zasedací místnosti OÚ ve Starém Hradišti Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Zápis z 6/2016 zasedání Zastupitelstva městyse Heraltice, konaného dne , od 18:30 hodin.

Zápis z 6/2016 zasedání Zastupitelstva městyse Heraltice, konaného dne , od 18:30 hodin. Zápis z 6/2016 zasedání Zastupitelstva městyse Heraltice, konaného dne 6.6.2016, od 18:30 hodin. Den a místo konání: 6.6.2016, budova úřadu městyse Heraltice, kancelář starosty Hodina zahájení a ukončení:

Více

Zápis. z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Účetní uzávěrka Tepelného hospodářství města + Audit podnikatelského

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 18. zasedání ze dne 8.7. 2015 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Ing.Stanislav Vyhnal, Josef Drtina, Rudolf Lapin, Ondřej Špaček Neomluven 0 Volba ověřovatele

Více

Z Á P I S A U S N E S E N Í č. 11/2016 o průběhu zasedání zastupitelstva obce Malá Štáhle

Z Á P I S A U S N E S E N Í č. 11/2016 o průběhu zasedání zastupitelstva obce Malá Štáhle Z Á P I S A U S N E S E N Í č. 11/2016 o průběhu zasedání zastupitelstva obce Malá Štáhle Strana 1 Č.j. 899/02/2016 konaného dne 19.12.2016 v 17.00 hod. na obecním úřadě Malá Štáhle Přítomni: Ladislav

Více