Poruchy a handicapy limitující pracovní uplatnění

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Poruchy a handicapy limitující pracovní uplatnění"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Poruchy a handicapy limitující pracovní uplatnění Bakalářská práce Autor: Michaela Poláchová Ekonomika a management zdravotních a sociálních služeb Vedoucí práce: PhDr. Ingrid Matouškové, Ph.D. Praha Červen, 2015

2 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracovala samostatně a v seznamu uvedla veškerou použitou literaturu. Svým podpisem stvrzuji, že odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí, a jsem seznámena se skutečností, že se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací. V Praze dne Michaela Poláchová

3 Poděkování Ráda bych poděkovala PhDr. Ingrid Matouškové, Ph.D., vedoucí mé bakalářské práce, za odborné vedení a cenné rady, které mi poskytovala při konzultacích v průběhu zpracování této bakalářské práce.

4 Anotace Zdraví a její důležitost si většinou uvědomíme, až když o něj přijdeme. A následně si uvědomíme, jak těžké je obstát jako nemocný v běžném životě, ať se to týká rodiny, vzdělání či zaměstnání. Bakalářská práce se zabývá problematikou zdravotního postižení, ať již vrozeného nebo získaného během života. Popisuje jednotlivé druhy zdravotního postižení, na které navazuje možnost vzdělávání osob právě se zdravotním postižením. Následují možnosti uplatnění těchto osob na trhu práce spolu s uvedením zákonů o zaměstnávání těchto osob včetně práv a povinností zaměstnavatelů. Cílem práce je zhodnocení průzkumu o zaměstnávání OZP spolu s pohledem Úřadu práce města Hodonín. Výsledek by měl pomoci všem zúčastněným k zamyšlení a snaze najít usnadnění zaměstnávat OZP. Klíčová slova: Chráněná dílna, sociální zabezpečení, vzdělání, zaměstnání, zdravotní postižení Annotation Health and its importance can usually realize only when we lose him. And then we realize how difficult it is to succeed as a patient in everyday life, whether it's family, education or employment. This thesis deals with issues of disability, whether congenital or acquired during life. It describes the different types of disabilities, which is followed by the possibility of training people right with disabilities. The following are possibilities of these people in the labor market together with the laws on employment of these persons, including the rights and responsibilities of employers. The aim is to evaluate the survey on the employment of persons with disabilities, together with the view of the Labor Office of Hodonin. The result should help all involved to reflect on a quest to find ease employ persons with disabilities. Key words Sheltered workshop, social security, education, employment, Helad disability

5 Obsah Úvod Zdravotní postižení Definice osob se zdravotním postižením (OZP) Invalidita Mentální postižení Pracovně právní klasifikace osob se zdravotním postižením Dokumenty upravující postavení osob se zdravotním postižením Dokumenty OSN Evropské dokumenty Dokumenty České republiky Práva osob s mentálním postižením Vzdělání a profesní příprava Vzdělání Pracovní uplatnění osob s mentálním postižením Nezaměstnanost osob s mentálním postižením Rizikové skupiny ke ztrátě zaměstnání Požadavky pro efektivní uplatnění osob zdravotně znevýhodněných na trhu práce Postavení zaměstnavatele Postavení zaměstnance OZP Sociální zabezpečení osob se zdravotním postižením Pracovní uplatnění osob s mentálním postižením Pracovní rehabilitace Chráněné pracoviště Podporované zaměstnávání

6 4.5. Pracovní pozice vhodné pro osoby s různým typem zdravotního postižení Terénní šetření Dotazníkové šetření firem zaměstnávajících OZP Řízené rozhovory s pracovníky z úřadů práce Komparace pohledu na zaměstnávání OZP z pohledu zaměstnavatele a Úřadu práce 60 Závěr Seznam použité literatury Přílohy

7 Úvod Ne nadarmo se říká, že úroveň společnosti se dá v určitém slova smyslu vyjádřit právě jejím postojem k lidem slabším, starým, tělesně či smyslově handicapovaným. Tématem této bakalářské práce je pracovní uplatnění osob zdravotně znevýhodněných na trhu práce. Tomuto tématu je v dnešní době věnována zvýšená pozornost, protože i tyto osoby mají stejná práva jako každý jiný člověk, tedy i právo na odpovídající pracovní uplatnění. Realita každodenní praxe nás ale neustále přesvědčuje o tom, jak těžké je práci získat a udržet si ji. Obzvlášť těžké je práci získat u osob zdravotně postižených. Osoby se zdravotním postižením mají stejné právo plnohodnotně prožít svůj život, stejně tak jako kdokoliv jiný. Nejen smysluplná práce, kterou si člověk vydělává na živobytí, naplňuje veškeré jeho sny a potřeby. Vedle uspokojování potřeb životně základních tu jsou i jiné důležité potřeby- potřeba bezpečí, společenská potřeba, potřeba uznání a seberealizace. Nejvyšší potřebou je seberealizace. Jde o lidskou snahu naplnit svoje schopnosti a záměry, o snahu být nejlepším. Podle amerického psychologa Abrahama Harolda Maslowova právě seberealizovaní lidé přijímají okolnosti života (neodmítají je, ani se jim nevyhýbají), jsou spontánní v myšlení, tvořivý, všeobecně si váží života a mají svou vnitřní etiku (kterou jim nemusí diktovat nikdo jiný), posuzují ostatní lidi bez předsudků, zajímají se o řešení problémů často i jiných lidí. Lidé zdravotně postižení, trpící sníženým sebevědomím potřebují neustálé uznání od svého okolí. V případě, že se jim takového uznání či respektu nedostává, jsou schopni až sociálního vydírání. Člověk, který se cítí sebevědomý a schopný, nevyžaduje tolik uznání od ostatních. Lidé se zdravotním postižením (potencionální zaměstnanci) jsou typickou skupinou osob znevýhodněných na trhu práce. Problémem je plnohodnotné a dlouhodobé zařazení do pracovního procesu, přičemž samotné zaměstnání není jen zdrojem jejich obživy, ale pro většinu z nich je prostředkem seberealizace s přínosným sociálně rehabilitačním účinkem. Zákon ukládá zaměstnavatelům plnění - solidární povinnost podporující jejich vstup do zaměstnání. Plnění této povinnosti je ale z mnoha důvodů spojeno s řadou problémů systémového charakteru. Zaměstnávání osoby se zdravotním postižením může zaměstnavateli-firmě pozvednout prestiž. Projevy firemní společenské odpovědnosti bývají jakousi vizitkou společenské odpovědnosti 7

8 podnikání a vyspělosti dané firmy. Populární je filantropie, která se pokouší řešit problémy slabších či handicapovaných, vede k vědomé podpoře těchto osob, snaží se dosáhnout vyšší kvality života jak jednotlivce, tak celé skupiny. Tato forma společensky odpovědného chování se v určitém prostředí velmi cení a koncept sociální odpovědnosti tak může přispět ke známosti firmy, produktu, nebo značky a tím zlepšit celkový dojem firmy na veřejnosti. Lidé v dnešní době přestávají vnímat firmy pouze jako producenty výrobků a služeb, vnímají i sociální a společenskou odpovědnost firem. Pokud chce být firma dlouhodobě a trvale úspěšná, měla by naplnit očekávání svého okolí. Cíl práce Cílem této práce je provést stručný rozbor analýzu současného stavu osob s handicapem na trhu práce, přičemž základní otázkou, kterou si kladu, je jakým způsobem se úřad práce a vybraný zaměstnavatelé osob se zdravotním postižením snaží těmto osobám pomoci prosadit jejich právo na práci a zaměstnat je. První část bakalářské práce je věnována vymezení základních pojmů, jako jsou osoba zdravotně postižená, invalidita a mentální postižení. Druhá část práce se věnuje právní úpravě zaměstnávání zdravotně postižených osob, zejména dle Listiny základních práv a svobod, zákoníku práce, zákona o zaměstnanosti a dalších právních předpisů, jež souvisejí s danou problematikou zaměstnávání osob zdravotně postižených. Třetí část se zabývá vzděláním a profesní přípravou osob zdravotně postižených. Ve čtvrté části nazvané požadavky pro efektivní uplatnění osob zdravotně znevýhodněných na trhu práce je podrobně rozebírána aktivní politika zaměstnanosti, postavení jak zaměstnanců OZP, tak zaměstnavatelů, jsou uvedeny možnosti uplatnění osob s mentálním postižením a zmíněny vhodné pracovní pozice pro OZP. Pátá část se věnuje terénnímu šetření, řízeným rozhovorům se zaměstnanci úřadů práce a vybraným zaměstnavatelům OZP. Cílem praktické části je analyzovat zaměstnávání osob se zdravotním postižením na základě dotazníkové šetření spolu s dotazováním na úřadu práce, který odpoví na otázky vztahující se k problematice zaměstnávání OZP. 8

9 Ke splnění stanovených cílů jsou zvoleny kvantitativní metody za využití dotazníkového šetření. Metody použité jsou analýza odborné literatury a dostupných internetových zdrojů z oblastí zaměstnávání, legislativy, sociální politiky státu. Praktická, pátá část bakalářské práce sestává ze dvou částí. Jednou částí je oslovení společností zaměstnávající osoby se zdravotním postižením. Druhá část obsahuje odpovědi Úřadu práce krajské pobočky v Brně, kontaktní pracoviště Hodonín, na základě řízeného rozhovoru s odborným pracovníkem úřadu práce. Metodika zpracování Práce je zpracovaná na podkladech z odborné literatury, článků a internetových a legislativních zdrojů, které se zabývají tématem mentálního postižení a zaměstnávání OZP. Podstatné pro zpracování práce jsou výsledky dotazníkového šetření zaměstnavatelů OZP a bezesporu také řízené rozhovory se zaměstnanci Úřadu práce Hodonín. Mezi použité metody práce patří metoda literární rešerše, analýza současných poznatků ke zvolenému tématu, jejich komparace a následně syntéza se zjištěními s dotazníkového šetření a řízeného rozhovoru, která umožnila zpracovat a zhodnotit situaci na pracovním trhu osob se zdravotním postižením. 9

10 1. Zdravotní postižení V České republice můžeme naleznout řadu různých klasifikačních kritérii pro zdravotní postižení. Také je možno tvrdit že klasifikace není ustálená a přesně vymezená, proto pro představu je uvedeno na více zdrojů a různých pohledů na tuhle problematiku Definice osob se zdravotním postižením (OZP) Různorodost legálních definic osob zdravotně postižených svědčí o tom, jak nelehký úkol je podrobněji označit či vymezit, o jaké osoby se přesně jedná. Tyto definice se objevují v předpisech jednotlivých států, včetně České republiky, jakož i v mezinárodněprávních dokumentech. Existuje mnoho způsobů, jak definici zdravotního postižení pojmout. Jako nejčastěji zmiňovaný je model medicínský a model sociální. Označení osoba se zdravotním postižením bylo zavedeno do české právní úpravy zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Česká právní úprava jej tak používá od , kdy současný Zákon o zaměstnanosti nabyl účinnosti a nahradil ho zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. V ustanovení 67 odstavec 2 Zákona o zaměstnanosti se vymezují čtyři skupiny osob se zdravotním postižením, které zákon rozděluje. Osobami se zdravotním postižením jsou myšleny fyzické osoby, které jsou: orgánem sociálního zabezpečení uznány invalidními ve třetím stupni (dále jen "osoby s těžším zdravotním postižením"), orgánem sociálního zabezpečení uznány invalidními v prvním nebo druhém stupni, rozhodnutím úřadu práce uznány zdravotně znevýhodněnými (dále jen "osoby zdravotně znevýhodněné). (Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, 67 odst2 písm. a) až c)) Medicínský model bere postižení jako individuální problém jednotlivce, definovaný přímo jeho samotným nedostatkem zdraví, způsobeným zraněním či nemocí apod. Sociální model vychází z odlišného přístupu, postižení chápe nikoliv jako individuální záležitost jedince, ale jako výsledek vztahů a souvislostí mezi jedincem a jeho okolím. Vychází z toho, že postižení není samotný nedostatek zdraví, ale je vlastně výsledkem bariér vzniklých 10

11 mezi jedincem a okolím. Bariéry mohou mít povahu sociální (např. izolace, vyčlenění ze strany společnosti) nebo fyzickou (např. architektonické bariéry, špatná dostupnost budov). Tyto bariéry pak omezují a znemožňují člověku vykonávat činnosti běžného života. Je proto důležité identifikovat a odstranit tyto bariéry.(brunel univerzity, 2002) V roce 1980 se o definici zdravotního postižení pokusila Světová zdravotnická organizace (WHO), schválila dokument Mezinárodní klasifikace poruch, postižení a handicapů (ICIDH) V dokumentu byly vymezeny tři základní pojmy: - Porucha (impairment) je zde definována jako funkční nebo orgánová ztráta či abnormalita lidského těla - Postižení (disability) je omezení či ztráta člověka vykonávat určité aktivity nebo zvyklosti, považované za obvyklé, normální - Handicap je omezení sociálního charakteru, člověk ho zažívá v důsledku svého postižení. Projevuje se ve vztahu člověka zdravotně postiženého a jeho okolí Všechny tři termíny se dají zahrnout pod pojem disability, což je možné překládat i jako znevýhodnění. Neutrálnějším zastřešujícím pojmem může být fungování. Mezi těmito uvedenými pojmy existuje i souvislost. Z poruchy se může vyvinout postižení a to potom může vést ke vzniku handicapu. Intenational Classification od Runctioning. Disability and Healt (WHO, 2001) ICIDH vždy byla a je široce využívána v oblastech jako je rehabilitace, vzdělávání, statistika a demografie, politika a legislativa, sociologie, ekonomika nebo antropologie. Poslední revidovaná verze Mezinárodní klasifikace zdravotních stavů a jejich následků (ISIDH-2) znamenala významný posun ke sjednocení pojmů zdravotního postižení. Postižení (impairment) je zde chápáno jako problém týkající se tělesných funkcí a tělesných struktur, tyto problémy mohou být příčinou omezení v činnostech (activity limitations) mohou být také příčinou omezení ve společenských aktivitách (participation restrictions), čímž jsou označovány důsledky širší, důsledky sociální. Zdravotně postiženým osobám tak v důsledku 11

12 existence bariér, které vytváří prostředí (okolí), není umožněno vykonávat určité aktivity či se účastnit na určitých běžných životních situacích. V České republice v posledních letech dochází ke kvalitativnímu obratu v přístupu ke zdravotně postiženým či znevýhodněným osobám. Prosazuje se úsilí o skutečnou integraci do majoritní, nebo-li většinové populace, a to nejen v materiální sféře, ale i v jejich zapojení do běžného života. Do popředí se dostává ideologie od izolace k socializaci a integraci. V komplexní péči o zdravotně postižené má často zásadní význam léčebná rehabilitace, ta je však poskytována ve speciálních zařízeních, která svým klientům sice poskytují odbornou péči, ale zároveň je izolují od okolního světa. Okruh sociální interakce klientů by přitom měl být co nejširší. V moderních přístupech se OZP již nabízejí takové programy a činnosti, které rozšiřují sociální a integrační možnosti i mimo tato zařízení. (MATOUŠEK, 2010) V České republice žije odhadem asi 1,2 milionu občanů se zdravotním postižením viz tabulka č.1. Statistiky zpracované OSN a Světovou zdravotnickou organizací uvádějí, že ve světě žije asi 500 milionů lidí se zdravotním znevýhodněním, jedná se tedy zhruba o každého desátého člověka. Tabulka 1 Odhad počtu zdravotně postižených v České republice Typ postižení Počet lidí s postižením Zrakové znevýhodnění 60 tisíc (z nich 17 tisíc velmi těžkého postižení) Sluchové znevýhodnění 300 tisíc (z nich 15 tisíc zcela hluchých) Poruchy řeči 60 tisíc Slepohluchota 1500 Mentální znevýhodnění 300 tisíc Vady pohybového ústrojí 300 tisíc Diabetes 480 tisíc Cévní mozkové příhody 150 tisíc Epilepsie 140 tisíc Duševní nemoc 100 tisíc Zdroj: MATOUŠEK, Oldřich, Sociální práce v praxi: specifika různých cílových skupin a práce s nimi. Praha: Portál. ISBN

13 1.2. Invalidita Je definována jako ztráta nebo snížení pracovní schopnosti. Vzniká obvykle důsledkem vážné nemoci nebo úrazu. V roce 2010 došlo k zásadním změnám v posuzování nároků na důchody podmíněné nepříznivým zdravotním stavem i ve způsobu stanovení jejich výše. Od již mezi druhy důchodů uvedené v zákoně č.155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, nepatří plný invalidní důchod a částečný invalidní důchod. Byla zavedena pouze dávka jedna, a to invalidní důchod. Invalidní důchod se rozlišuje podle zjištěného stupně invalidity. Rozdíl mezi jednotlivými stupni invalidity spočívá v míře poklesu pracovní schopnosti OZP (pojištěnce). Rozlišujeme 3 stupně invalidity. Jestliže pracovní schopnost pojištěnce poklesla: -nejméně o 35 %, avšak nejvíce o 49 %, jedná se o invaliditu I. stupně - nejméně o 50 %, avšak nejvíce o 69 %, jedná se invaliditu II. stupně - nejméně o 70 %, jedná se o invaliditu III. stupně Aby vznikl nárok na invalidní důchod, sama invalidita nestačí, OZP musí mít také dostatečnou dobu pojištění. Ze zákona o důchodovém pojištění se potřebná doba pojištění zjišťuje z období před vznikem invalidity, činí přitom 10 roků. (http://www.cssz.cz/cz/duchodove-pojisteni/davky/invalidni-duchody.htm) 1.3. Mentální postižení Mentální postižení je trvalé snížení rozumových schopností, které vniklo v důsledku poškození mozku nebo nedostatečné funkce centrální nervové soustavy (Švarcová, 2011, s. 29), který se však může (v závislosti na příčině jeho vzniku) do určité míry zlepšit, a to především adekvátně zvolenou stimulací jedince. Matoušek (2010, s. 111) charakterizuje mentální postižení jako souhrnné označení pro vrozené a trvalé omezení adaptačních schopností. Podrobněji je mentální postižení definováno Americkou asociací pro mentálně retardované (AAMR), používá následující definici: Mentální postižení je podstatné omezení stávajícího výkonu vyznačující se podprůměrnou úrovní intelektových schopností se současným omezením v nejméně dvou z následujících adaptačních dovedností komunikace, sebeobsluha, sociální dovednosti, bydlení 13

14 ve vlastním domě, využití služeb obce, sebeurčení, zdraví a bezpečnost, školní výkon, volný čas a práce. (Luckasson et al. In Černá, 2008, s.5) Dle světové zdravotnické organizace (WHO) je definováno postižení jako:,, částečné nebo úplné omezení schopnosti vykonávat některou činnost či více činností, které je způsobeno poruchou nebo dysfunkcí orgánu. (Renotiérová, M. 2003) Dospělí lidé s mentálním postižením čili sebeobhájci, kteří se snaží prosazovat své názory a zájmy, vytvořili v České republice podobnou definici, která má podobný trend jako citovaná americká definice. Dle této formulace jde o lidi, kteří mají problémy v učení, orientaci, porozumění i komunikaci. Výskyt mentálního postižení v dnešní populaci nelze s naprostou jistotou vyčíslit a to z několika důvodů. Dle Pipekové (2006) spočívá problém v nejednotnosti definice mentálního postižení. V České republice trpí mentálním postižením asi 3% obyvatel. Valenta s Mullerem (2003) z pohledu na celkovou světovou populaci uvádí toto číslo o celé jedno procento vyšší a to cca 3 4% s tím, že ve srovnání s lety minulými má výskyt nepatrně stoupající tendenci. Paradoxně můžeme příčiny spatřovat v pokroku vědy a techniky. V minulosti zákony evoluce regulovaly počet jedinců v populaci a to s jakýmkoliv postižením. V dnešní době je lékařská péče a technika na takové úrovni, že je schopna udržet při životě i takové jedince, kteří by v minulosti byli jinak automaticky odsouzeni na smrt. U pacientů s mentální postižením (retardací) jde tedy o vážné opoždění a poruchu vývoje duševních funkcí (většinou nerovnoměrné), s opožděním vývoje řeči. Jako další označení mentální retardace se používají termíny slabomyslnost, oligofrenie nebo mentální handicap. Porucha inteligence bývá často spojena s poruchami motoriky, nejčastěji DMO nebo s poruchami smyslovými. Světová zdravotnická organizace v 10. Revizi Mezinárodní klasifikace nemocí (1992) a Americká psychiatrická asociace ve 4. Revizi Diagnostického a statistického manuálu duševních poruch (2000) používají termín mentální postižení. Celosvětově se však více preferuje užívání termínu intelektové postižení. Jde o postižení specifikované podstatným omezením jak v intelektových schopnostech, tak i v adaptivním chování, vyjádřeném v koncepčních, sociálních 14

15 a praktických adaptivních dovednostech a vzniká před 18. rokem života. (http://www.aamr.org/policies/faq_mental_retardation.shtml, 2008). Snížení intelektových schopností se dá třídit podle jeho stupně, ten je pomocí psychologické diagnostiky inteligence uřčen porovnáním schopností daného jedince s normou. Hranice mentálního postižení je stanovena při IQ 70, průměrný výkon má hodnotu 100. Vzhledem k měnícím se poměrů ve společnosti, tedy poměrům vzdělávání a civilizovanosti se klasifikace stupňů mentálního postižení různě mění. V současné době se podle 10. Revise Mezinárodní klasifikace nemocí dělí mentální postižení do šesti základních kategorií: (viz. tabulka č. 2) Tabulka 2 Mezinárodní klasifikace nemocí mentálního postižení F 70 Lehká MR IQ F 71 Středně MR IQ F 72 Těžká MR IQ F 73 Hluboká MR IQ 20 a níže F 78 Jiná MR Tato kategorie se stanovuje tehdy, když stanovení stupně intelektové retardace pomocí obvyklých metod je obzvlášť nesnadné či nemožné pro přidružené senzorické nebo somatické poškození, např. u slepých a hluchoněmých nebo u jedinců s těžkými poruchami chování, u tělesně postižených osob. F 79 Nespecifikovaná MR Není dostatek informací pro zařazení osoby do některých s uvedených stupňů. Zdroj: 15

16 Každý mentálně postižený člověk je svébytný subjekt s charakteristickými osobními rysy, přesto se však u většiny z nich projevují v jednotlivých obdobích života charakteristické znaky, které závisí na hloubce a rozsahu mentální retardace (Pipeková, J. 2004, s. 297). Klasifikace osob podle typu postižení dělí osoby se zdravotním postižením následovně: Osoby se zrakovým postižením, které mají různý stupeň a typ poškození zrakové percepce (např. lidé nevidomí, osoby se zbytky zraku, osoby s poruchami binokulárního vidění aj.). Osoby s pohybovým postižením, jde o osoby s nemocí, s tělesným postižením, se zdravotním oslabením. Osoby s řečovým postižením, jež jsou jedinci s neurózou řeči, s vadami výslovnosti, organickou poruchou řeči aj. Osoby se sluchovým postižením, patří sem osoby neslyšící, osoby s nedoslýchavostí, se zbytky sluchu. Osoby s mentálním postižením, jedná se o osoby s mentálním postižením různého typu i stupně např. oligofrenie, demence, lehké, středně-těžké, těžké, hluboké. Osoby s poruchami chování, jedná se o osoby, které mají problémy s oblastí psychosociální. Jedinci se specifickými poruchami učení a chování, jsou to osoby, které mají specifické obtíže např. dyslexie, dysortografie, dyskalkulie, dysgrafie, dyspinxie, dysmúzie, specifické poruchy chování a pozornosti - ADD, ADHD). Jedinci s vícenásobným postižením (Renotiérová, M. 2003) Další klasifikační dělení vzniklo na základě způsobu vzniku mentálního postižení a dělí se na vrozené, získané a sociálně podmíněné. Bližší specifikace jednotlivých druhů postižení podle vzniku: Vrozeném mentálním postižení je spojeno s poškozením nebo odchylnou strukturou, případně vývojem nervového systému v období prenatálním, perinatálním nebo postnatálním. Datuje se přibližně do druhého roku života dítěte. 16

17 Získané mentální postižení nazýváme demencí. Demence je proces zastavení, rozpadu normálního mentálního vývoje po 2. roce života. Příčinou je pozdější porucha, nemoc či úraz mozku. Jedná se časstokrát o zánět mozku, zánět mozkových blan, poruchy metabolismu, intoxikaci nebo degenerační onemocnění mozku. Porucha může být progresivního charakteru, neboli neustále se vyvíjecí, nebo se v určité fázi zastaví a nevede tak již k dalšímu zhoršení. Postihuje složky osobnosti postupně a nerovnoměrně s různou intenzitou. Příznaky demence lze spatřit v poruše paměti, orientaci, schopnosti abstraktního myšlení, pozornosti, chování, emotivitě a komunikaci. Při demenci dochází k celkové degeneraci osobnosti člověka. Demenci dále dělíme dle věku na dětskou (deteriorace) a stařeckou. A dle jejího typu na atroficko-degenerativní, ischemicko-vaskulární a symptomatickou. Sociálně podmíněné mentální postižení je dříve známé pod názvy pseudooligofrenie, sociální debilita či zdánlivá mentální retardace. Ve skutečnosti se totiž o mentální postižení nejedná. Příčinou sociálně podmíněného mentálního postižení je působení vnějšího prostředí, nejedná se tedy přímo o poškození centrální nervové soustavy (CNS). Jedinec není dostatečně stimulován, je výchovně zanedbáván nebo psychicky deprivován. Dalším důvodem vzniku pseudooligofrenie může být sociokulturně znevýhodněné prostředí jedince. Inteligenční koeficient zde bývá snížen v rozmezí 10 až 20 bodů. Objevuje se výrazné opoždění vývoje řeči, myšlení a schopnosti sociální adaptace. Na rozdíl od mentálního postižení se zde jedná o stav přechodný a měnný. Změní-li se nepodnětné prostředí a nastolí se vhodné výchovné působení, dojde ke zlepšení stávajícího stavu (Bazalová, B. 2006). 17

18 2. Pracovně právní klasifikace osob se zdravotním postižením V souvislosti s oblastí zaměstnávání jsou v České republice stanoveny právní normy. Následující text uvádí jejich přehled. Zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce, v platném znění se zabývá vztahy mezi zaměstnavatele a zaměstnance. Tento zákon upravuje podmínky pro zaměstnavatele, který má povinnost dodržovat při zaměstnávání osoby se zdravotním postižením v poli pracovně právních vztahů, ale také podmínky, která musí dodržovat zaměstnanec vůči zaměstnavateli. (Vojtová, V. 2005) Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti je ve svém principu zaměřen na vztah státu a zaměstnavatele pro problematiku zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Uvádí definici fyzické osoby se zdravotním postižením, které je poskytována zvýšená ochrana na trhu práce, provádí úpravu povinnosti zaměstnavatele při vytvoření příležitostí pro zaměstnávání těchto osob. Dále vzmezuje sankce vůči zaměstnavatelům, pokud poruší podmínky pro zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Stanovuje pravidla náhradních způsobů pro splnění podmínek u zaměstnávání těchto osob. A v poslední řadě vyhodnocuje kritéria, kterými je osoba zařazena co skupiny OZP. (Vojtová, V. 2005) Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění,uvádí, že každý povinný subjekt musí pro informování veřejnosti ve svém sídle a svých úřadovnách zveřejnit na místě, které je všeobecně přístupné, jakož i umožnit pořízení jejich kopie (www.mkcr.cz) Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole),,zákon vymezuje uspořádání a rozsah finanční kontroly vykonávané mezi orgány veřejné správy, mezi orgány veřejné správy a žadateli nebo příjemci veřejné finanční podpory a uvnitř orgánů veřejné správy. Zákon stanoví předmět, hlavní cíle a zásady finanční kontroly vykonávané podle tohoto zákona a podle zvláštních právních předpisů, pokud tak tyto předpisy stanoví. (www.mfcr.cz) 18

19 Nařízení vlády č. 515/2004 Sb., o hmotné podpoře na vytváření nových pracovních míst a hmotné podpoře rekvalifikace nebo školeni zaměstnanců v rámci investičních pobídek. V případě rekvalifikace nebo školení zaměstnanců se zdravotním postižením nebo znevýhodněných zaměstnanců podle nařízení Komise činí výše hmotné podpory v územní oblasti u malých podniků 55 %, středních podniků 45 %, velkých podniků 35 % z nákladů na rekvalifikaci nebo školení těchto zaměstnanců. (portal.mpsv.cz) Zákon č.73/2006 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů,,tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství a upravuje ochranu zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele. Zaměstnanec má v rozsahu a za podmínek stanovených tímto zákonem právo na uspokojení splatných mzdových nároků nevyplacených mu jeho zaměstnavatelem, který je v platební neschopnosti. Legislativní podporou pro sociální zabezpečení se stal zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách mající za cíl zajistit zvýšení kvality služeb a péče o uživatele sociálních služeb. Zákon míří především na uvedenou integraci, podporu nezávislosti (svobodné rozhodování a možnost volby) a ochranu znevýhodněných osob (uplatňování práv, potřeb a zájmů). Snaží se odstranit a zmírnit znevýhodnění. Poskytovatelé sociálních služeb musí ze zákona získat oprávnění k poskytování, neboť jen za těchto podmínek mohou být zapsáni do registru poskytovatelů. Kvalita služeb je stěžejním bodem, a to prostřednictvím tzv. standardů kvality sociálních služeb. Hlavní změnu v systému sociálních služeb charakterizuje odborná literatura takto: Nový systém sociálních služeb umožňuje poskytovatelům přesnější vymezení jejich rozsahu, uživatelům sociálních služeb možnost výběru poskytovatele služeb, který nabízí pro uživatele nejvhodnější sociální službu. Základním nástroje fungování nového modelu sociálních služeb je poskytování příspěvku na péči (Bartoňová, M., Bazalová, B., Pipeková, J. 2007, s. 98) Dokumenty upravující postavení osob se zdravotním postižením S rostoucí péčí a snahou umožnit lidem se zdravotním postavením vést normální život jako zdraví jedinci vznikají nové legislativní dokumenty. Existují nejen světové dokumenty OSN a 19

20 řada dokumentů EU, ale jsou zde také zařazeny státní dokumenty, které se týkají osob se zdravotním postižením Dokumenty OSN Deklarace OSN o právech lidí s mentálním postižením (Declaration on the Rights of Mentally Disabled persons) byla podepsána na Valném shromáždění OSN dne 20. prosince Deklarace OSN o právech lidí s mentálním postižením přiznává mentálně postiženým stejná práva jako ostatním občanům a je složena ze 7 článků. Ty udávají, že mentálně postiženým osobám musí být zabezpečena "v maximální možné míře stejná práva". Valné shromáždění požadovalo národní a mezinárodní organizace k zaručení, že tahle deklarace bude pro účely ochrany níže uvedených práv: Osoba s mentálním postižením má v nejvyšší dané míře možnost vlastnit stejná práva jako ostatní lidé, vlastní právo na zdravotní péči, právo dle vlastních příležitostí produktivně pracovat nebo se zaměstnávat jinou účelnou činností, právo na způsobilého opatrovníka, jestliže to žádá ochrana vlastního dobra a zájmů. (www.helpnet.cz) Deklarace práv zdravotně postižených osob (Declaration on the Rights of Disabled Persons) byla vyhlášena Valným shromážděním OSN, Potvrzuje že: Zdravotně postižení, bez ohledu na původ, povahu a závažnost svého postižení, mají stejná základní práva jako jejich vrstevníci, mezi něž patří v prvé řadě právo žít důstojný, pokud možno plnohodnotný, život. (www.dobromysl.cz) Úmluva o právech dítěte byla přijata OSN v roce 1989 a zabezpečuje, že: Duševně nebo tělesně postižené dítě má požívat plného a řádného života v podmínkách zabezpečujících důstojnost, podporujících sebedůvěru a umožňujících aktivní účast dítěte ve společnosti. (www.dobromysl.cz) Evropské dokumenty Evropská úmluva o lidských právech byla podepsána v Římě pod záštitou Rady Evropy dne 4. listopadu Vytvořila řád mezinárodní ochrany lidských práv, neboť dala lidem příležitost obracet se na soudy. Úmluva, jež byla schválena všemi členskými státy Unie, založila 20

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Vzdělávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel PTÁČNÍK Vládní výbor pro zdravotně postižené občany

Vzdělávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel PTÁČNÍK Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Vzdělávání osob se zdravotním postižením { JUDr. Pavel PTÁČNÍK Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Vládní výbor pro zdravotně postižené občany: - je koordinačním, iniciativním a poradním orgánem

Více

Speciální pedagogika Obecná speciální pedagogika Definice, vymezení oboru Speciální pedagogika je orientována na výchovu a vzdělávání, na pracovní a společenské možnosti zdravotně a sociálně znevýhodněných

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

Vzdělávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel PTÁČNÍK Vládní výbor pro zdravotně postižené občany

Vzdělávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel PTÁČNÍK Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Vzdělávání osob se zdravotním postižením JUDr. Pavel PTÁČNÍK Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Vládní výbor pro zdravotně postižené občany: - je koordinačním, iniciativním a poradním orgánem

Více

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA otázky k SZZ 1) Speciální pedagogika jako vědní obor, vymezení předmětu, vztah speciální pedagogiky k dalším vědním oborům. Vztah k pedagogice, psychologii, medicínským oborům, k sociologii.

Více

Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga

Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga v resortu MŠMT Uplatňované principy integrace a inkluze při vzdělávání, vzdělávání dětí/žáků/studentů se stále těžšími

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PROČ SE ZAPOJIT DO PRACOVNÍHO PROCESU? Pocit užitečnosti. Překonání handicapu uvnitř sebe sama. Alespoň částečná finanční nezávislost. Aktivní zapojení do formování

Více

Předmluva 11. Nové trendy v péči o děti, mládež a dospělé s mentální retardací 13. Práva lidí s mentální retardací 17

Předmluva 11. Nové trendy v péči o děti, mládež a dospělé s mentální retardací 13. Práva lidí s mentální retardací 17 Obsah Předmluva 11 KAPITOLA 1 Nové trendy v péči o děti, mládež a dospělé s mentální retardací 13 KAPITOLA 2 Práva lidí s mentální retardací 17 KAPITOLA 3 Metodologické problémy vzdělávání a vzdělavatelnosti

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

Posuzování invalidity od 1.1.2010 a ostatní systémy sociálního zabezpečení

Posuzování invalidity od 1.1.2010 a ostatní systémy sociálního zabezpečení Posuzování invalidity od 1.1.2010 a ostatní systémy sociálního zabezpečení 1.4.2010 MUDr. Dušan Gajdoštík Obsah 1. Zákon o důchodovém pojištění od 1.1.2010 2. Posuzování invalidity 3. Osoba zdravotně znevýhodněná

Více

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Příloha č.1 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU MŠ POBĚŽOVICE č.j.: MŠ/130/12 Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Obsah: 1. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami /dále SVP/

Více

ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání integrace vzdělávacího obsahu integrace žáků klíčové kompetence kurikulární dokumenty

ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání integrace vzdělávacího obsahu integrace žáků klíčové kompetence kurikulární dokumenty ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání legislativně vymezené, obsahově stanovené a časově ohraničené úseky vzdělávání, které odpovídají vzdělávání podle daného rámcového vzdělávacího programu integrace vzdělávacího

Více

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra Sociální služby v Pardubickém kraji v kontextu péče o osoby s poruchou autistického spektra Bc. Edita Moučková Krajský úřad Pardubického kraje 20. 4. 2015 ÚVOD Poruchou autistického spektra trpí v ČR odhadem

Více

PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH

PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH Strana 1 z 7 Název: PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH Platnost od: 2. 5. 2008 Platnost do: odvolání Nahrazuje: ----- Personál: Všeobecné sestry, porodní asistentky, zdravotně sociální

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

Problematika předčasných odchodů ze vzdělání

Problematika předčasných odchodů ze vzdělání Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Speciální pedagogika Obecná speciální pedagogika Definice, vymezení oboru Speciální pedagogika je orientována na výchovu a vzdělávání, na pracovní a společenské možnosti, na celkový osobnostní rozvoj

Více

Vzdělávání žáků s těžší mentální retardací

Vzdělávání žáků s těžší mentální retardací Vzdělávání žáků s těžší mentální retardací Historické kořeny vzdělávání dětí s mentální retardací Vzdělávání lidí s mentální retardací má v naších zemích poměrně dlouhou tradici. První ústav pro slabomyslné

Více

Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012

Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012 Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012 Rovnost x odlišnost v poradenství Poradenská služba vytváří koncept rovných příležitostí, vychází ze snahy vyrovnávat podmínky pro vzdělání, s respektem

Více

PhDr. Jitka Kendíková ZŠ J. Gutha-Jarkovského G Jiřího Gutha-Jarkovského Praha, 6. 11. 2014

PhDr. Jitka Kendíková ZŠ J. Gutha-Jarkovského G Jiřího Gutha-Jarkovského Praha, 6. 11. 2014 PhDr. Jitka Kendíková ZŠ J. Gutha-Jarkovského G Jiřího Gutha-Jarkovského Praha, 6. 11. 2014 ZÁKONY Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

Kariérové poradenství

Kariérové poradenství Kariérové poradenství (KP, poradenství pro volbu povolání) = institucionalizovaný systém poradenských služeb Cíl KP = pomoc jednotlivcům při rozhodování o profesní a vzdělávací orientaci v kterékoliv fázi

Více

Inkluzivní vzdělávání

Inkluzivní vzdělávání Inkluzivní vzdělávání Instand Karlovy Vary 2014 PhDr. J. Slowík, Ph.D. Mgr. Ivana Čamková Co je to inkluze? postoj vycházející z přesvědčení, že všichni lidé jsou si rovni v důstojnosti a právech nikdy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN...

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ SOCIÁLNÍ PÉČE Obor vzdělání: Výchovná a humanitární činnost - Sociálně administrativní činnost Kód

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ (SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ, SOCIÁLNÍ PÉČE) Obor vzdělání: Výchovná a humanitární činnost -

Více

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 Standard č. 1 - Cíle a způsoby poskytování služeb Závazný metodický pokyn č. 1 Druh služby: Domov pro seniory ETICKÝ

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

Rovný přístup k zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením. Mgr. Jana Kvasnicová

Rovný přístup k zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením. Mgr. Jana Kvasnicová Rovný přístup k zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením Mgr. Jana Kvasnicová Obsah Rovné zacházení a zákaz diskriminace Antidiskriminační zákon Pojem zdravotního postižení Pojem diskriminace Ochránce

Více

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy Systém péče v ČR Systém péče v České republice se dělí na dvě základní skupiny. Do první skupiny patří zařízení, která pracují s klienty v rámci preventivní péče. Druhá skupina zařízení se již věnuje dětem,

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ PÉČE (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Obor vzdělání: Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M/005

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE, ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE, okres Hodonín, ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Máš na to! Příloha č.1: Pravidla pro hodnocení žáků Verze z 30.08.2009 zpracována podle RVP ZV Platnost : 1.9.2009

Více

Zákonné a podzákonné normy ve školství speciální vzdělávání

Zákonné a podzákonné normy ve školství speciální vzdělávání Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

SPECIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V RUMUNSKU

SPECIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V RUMUNSKU SPECIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V RUMUNSKU Legislativní rámec Zákon číslo 1/ 2011 stanoví, že vzdělávání je národní prioritou. Aplikace tohoto zákona se řídí Rozhodnutími vlády a nařízeními Ministra národního školství.

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Psychopedie a etopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc.

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Psychopedie a etopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Psychopedie a etopedie studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc.) Tělesná výchova a sport zdravotně postižených Mgr. et Mgr. Alena Lejčarová,

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 7 UČEBNÍ PLÁN...

Více

SWOT analýza současného stavu. odborného vzdělávání a přípravy

SWOT analýza současného stavu. odborného vzdělávání a přípravy SWOT analýza současného stavu odborného vzdělávání a přípravy Cíle: - uvědomit si slabé a rizikové stránky stávající praxe a přístupu k odbornému vzdělávání a přípravě. - Identifikovat silné stránky a

Více

Systematické sledování míry porušování lidských práv a diskriminace při využívání běžných zdrojů Závěrečná zpráva Úvod

Systematické sledování míry porušování lidských práv a diskriminace při využívání běžných zdrojů Závěrečná zpráva Úvod Systematické sledování míry porušování lidských práv a diskriminace při využívání běžných zdrojů Závěrečná zpráva Úvod Výzkumné šetření, jehož předmětem je systematické sledování míry porušování lidských

Více

Systém škol a školských poradenských zařízení

Systém škol a školských poradenských zařízení Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM SOCIÁLNÍ SFÉRY - Práce - Bydlení - Volný čas - Partnerské vztahy - Rodina PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ Pracovní trh Sociální služby Možnosti mimo systém LEGISLATIVA

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc 1a 1b 2a 2b 2c 3a 3b 3c 1. Cíle a způsoby činnosti zařízení pro dčti

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 2005/73 Sb. Vyhláška o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných 73/2005 Vyhláška o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními

Více

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Modul A ZÁKLADY PRÁVA Národní institut pro další vzdělávání, 2013 IV. Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

Více

73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005

73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

VYHLÁŠKA. ze dne 9. února 2005. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných

VYHLÁŠKA. ze dne 9. února 2005. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných 73 VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast,

Více

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA 129/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. dubna 2010, kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického

Více

4. Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Název standardu. Kritéria standardu. Závazné pro: Vypracovala: Schválila: Dne a podpis:

4. Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Název standardu. Kritéria standardu. Závazné pro: Vypracovala: Schválila: Dne a podpis: Název standardu 4. Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí 4a) Orgán sociálně-právní ochrany má v rámci stanovené organizační struktury určen počet pracovních míst a zpracované pracovní

Více

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora 27. Speciální pedagog Téma: systémová podpora Anotace Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní speciální pedagog

Více

Služby sociální péče a služby sociální prevence

Služby sociální péče a služby sociální prevence Služby sociální péče a služby sociální prevence Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů upravuje tyto formy sociálních služeb: Podle typu sociální situace rozlišujeme

Více

Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany

Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Situace v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením Na úřadech

Více

Lidské zdroje na trhu práce. Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D.

Lidské zdroje na trhu práce. Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Lidské zdroje na trhu práce Aktivní a pasivní politika zaměstnanosti Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu

Více

Příloha č. 2 Legislativa. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD

Příloha č. 2 Legislativa. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Příloha č. 2 Legislativa materiálu Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Pracovní materiál vytvořený v rámci KA č. 1 projektu Diverzita pro OZP, OP

Více

Integrace žáka s PAS do MŠ, ZŠ nebo SŠ žák se speciálními vzdělávacími potřebami 20. 4. 2015 1

Integrace žáka s PAS do MŠ, ZŠ nebo SŠ žák se speciálními vzdělávacími potřebami 20. 4. 2015 1 Integrace žáka s PAS do MŠ, ZŠ nebo SŠ žák se speciálními vzdělávacími potřebami 20. 4. 2015 1 Edukace žáka s PAS Vzdělávání žáků s PAS (v ČR 5tis.) - Zkušenosti MŠ, ZŠ, SŠ tradice - Co po ukončení školy????

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Oftalmopedie a surdopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc.

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Oftalmopedie a surdopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Oftalmopedie a surdopedie studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc.) Tělesná výchova a sport zdravotně postižených Mgr. et Mgr. Alena

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole Mateřská škola Třebíz Třebíz 6 Č.j. : /15 Skartační znak: A 10 Spisový znak: A. 1. 4. Účinnost od : 26. 1. 2015 INFORMACE

Více

VYHLÁŠKA. č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků

VYHLÁŠKA. č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků VYHLÁŠKA č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků ze dne 27. července 2005 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY S POSTIŽENÍM V KASTÍLII A LEÓNU (ŠPANĚLSKO) A JEJICH FINANCOVÁNÍ V RÁMCI ASOCIACE AUTISMO BURGOS

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY S POSTIŽENÍM V KASTÍLII A LEÓNU (ŠPANĚLSKO) A JEJICH FINANCOVÁNÍ V RÁMCI ASOCIACE AUTISMO BURGOS SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY S POSTIŽENÍM V KASTÍLII A LEÓNU (ŠPANĚLSKO) A JEJICH FINANCOVÁNÍ V RÁMCI ASOCIACE AUTISMO BURGOS BRNO 14. LISTOPADU 2013 DĚTSTVÍ Sociální služby > Raná péče Vzdělávání > Školní

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Činnost speciálněpedagogických center. Inkluzivní škola v praxi Praha, 14.10.2015

Činnost speciálněpedagogických center. Inkluzivní škola v praxi Praha, 14.10.2015 Činnost speciálněpedagogických center Inkluzivní škola v praxi Praha, 14.10.2015 Integrace x inkluze při vzdělávání Integrované vzdělávání - diagnostika zdravotního postižení zaměřená primárně na konstatování

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Zákon č. 329/ 2011 o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením Publikováno ve sbírce zákonů dne: 13. října 2011 Účinnost od 1. 1.

Zákon č. 329/ 2011 o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením Publikováno ve sbírce zákonů dne: 13. října 2011 Účinnost od 1. 1. Sociální reforma Zákon č. 329/ 2011 o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením Publikováno ve sbírce zákonů dne: 13. října 2011 Účinnost od 1. 1. 2012 Změny dalších zákonů s tím související Martina

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

Čl. 1 Základní vymezení a cíle programu

Čl. 1 Základní vymezení a cíle programu Vyhlášení rozvojového programu na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách a metodiků specialistů ve školských poradenských zařízeních v roce 2015 III. Vyhlášení rozvojového

Více

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 EVROPSKÁ UNIE I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Naše škola je zapojena do systémového projektu ministerstva

Více

Právní úprava vzdělávání osob se zdravotním postižením verze 2.1. A. Úprava v právním řádu ČR. Rytmus Správná volba

Právní úprava vzdělávání osob se zdravotním postižením verze 2.1. A. Úprava v právním řádu ČR. Rytmus Správná volba Rytmus Správná volba Právní úprava vzdělávání osob se zdravotním postižením verze 2.1 A. Úprava v právním řádu ČR 1) Základy úpravy práva na vzdělání na úrovni ústavní a zákonné: 2) Listina základních

Více

ÚSTAVNÍ PRÁVO. Ochrana základních práv a svobod. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.Cechak@mail.vsfs.cz

ÚSTAVNÍ PRÁVO. Ochrana základních práv a svobod. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.Cechak@mail.vsfs.cz ÚSTAVNÍ PRÁVO JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.Cechak@mail.vsfs.cz Základní ideové zdroje nutnost ochrany vyplývá z podstaty demokratického státu Listina základních práv a svobod liberalistická a individualistická

Více

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání Vzdělávací aktivity ve vzdělávání dospělých Cíle výuky, učební cíl Cíl výuky zachycuje to, co má účastník na konci učební jednotky vědět nebo umět. Učební cíl tedy popisuje ne to, co lektoři chtějí nebo

Více

Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010

Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010 Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010 AGENTURNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE Osnova práce: Obecná charakteristika pracovního práva Vymezení pojmu, právní

Více

Ing. Štěpán Harašta vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Ústeckého kraje. Č.ev.: 190035/2008

Ing. Štěpán Harašta vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Ústeckého kraje. Č.ev.: 190035/2008 Metodický pokyn ke zřizování pracovního místa asistenta pedagoga ve třídě nebo studijní skupině, ve které se vzdělává dítě, žák nebo student se speciálními vzdělávacími potřebami, s účinností od 1.1. 2009

Více

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Obsah Demografický vývoj v České republice Národní akční plán podporující

Více

Stručná charakteristika

Stručná charakteristika Obsah: 1. Stručná charakteristika 2. Cíl bilanční diagnostiky 3. Klient bilanční diagnostiky 4. Postup a metody bilanční diagnostiky Informativní část Individuální pohovor Vlastní šetření Závěrečná zpráva

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem

Více

Objednat si jí můžete (pouze na CD) na sekretariátě ORFEUS. Zde uvádíme obsah příručky a text předmluvy.

Objednat si jí můžete (pouze na CD) na sekretariátě ORFEUS. Zde uvádíme obsah příručky a text předmluvy. Objednat si jí můžete (pouze na CD) na sekretariátě ORFEUS. Zde uvádíme obsah příručky a text předmluvy. OBSAH Předmluva... Poděkování... Fáze procesu... Přípravná fáze - Předkontaktní... Předkontaktní

Více

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27 Obsah Předmluva ke druhému vydání........................ 15 Č Á ST I Základní okruhy obecné psychopatologie............... 17 1 Úvod..................................... 19 2 Vymezení normy..............................

Více

Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV)

Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV) Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV) Zpracoval: Bc. Jaroslav Mikšaník, Úřad práce ČR E-mail: Jaroslav.Miksanik@ol.mpsv.cz Olomouc, 12. 10. 2011 Obsah přednášky 1)

Více

Manuál o rané péči v M o r av s k o s l e z s k é m k r a j i

Manuál o rané péči v M o r av s k o s l e z s k é m k r a j i Manuál o rané péči v M o r av s k o s l e z s k é m k r a j i R a n á p é č e t e r é n n í s o c i á l n í s l u ž b a Péče o rodinu s dítětem s postižením je jednou z priorit sociální politiky, proto

Více

Datum zpět vzetí žádosti:

Datum zpět vzetí žádosti: Domov PETRA Mačkov Mačkov 79, 388 01 Blatná tel.: 383 413 111 fax: 383 413 198 e mail : info@domovpetra.cz internet www.domovpetra.cz č. účtu: 27228291/0100 IČ: 708 717 79 DIČ: CZ 708 717 79 Podání žádosti:

Více

Směrnice EkF_SME_10_002 děkanky Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava ke studiu osob zařazených do Systému studia se specifickými nároky

Směrnice EkF_SME_10_002 děkanky Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava ke studiu osob zařazených do Systému studia se specifickými nároky Účinnost dokumentu od: 5. 10. 2012 Směrnice EkF_SME_10_002 děkanky Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava ke studiu osob zařazených do Systému studia Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

Zdravá škola. škola podporující zdraví

Zdravá škola. škola podporující zdraví Zdravá škola škola podporující zdraví Koncepce, která vstoupila do povědomí české pedagogické veřejnosti v rozmezí let 1991 1993 jako jedna z alternativních edukačních možností prošla do současnosti určitým

Více

Výběrové šetření o zdravotně postižených osobách v ČR za rok 2007. ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.

Výběrové šetření o zdravotně postižených osobách v ČR za rok 2007. ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso. Výběrové šetření o zdravotně postižených osobách v ČR za rok 2007 Kdo se na výběrovém šetření podílel MZ, MPSV a MŠMT Úřad pro ochranu osobních údajů statistická a výzkumná pracoviště - ČSÚ, ÚZIS, ÚIV,

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE

Školní vzdělávací program (ŠVP): MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 Platnost ŠVP od 1.9.2011

Více

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice Organizační řád Organizační řád Mateřské školy Vlkava Č.j.: 112/2013 Platnost od: 2.9.2013 Účinnost od: 2.9.2013 Zpracovaný v

Více

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 6. Hodnocení žáků 6.1 Zásady klasifikace a hodnocení hodnocení žáka je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu a je komplexním posouzením prospěchu a chování žáka klasifikace je jednou z forem

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více