UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Psychopedie a etopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Psychopedie a etopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc."

Transkript

1 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Psychopedie a etopedie studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc.) Tělesná výchova a sport zdravotně postižených Mgr. et Mgr. Alena Lejčarová, Ph.D. Praha

2 Anotace: První část předmětu podává ucelený přehled z oblasti výchovy a vzdělávání osob s mentální retardací. Definuje a klasifikuje mentální retardaci, charakterizuje osobnost jedince s mentální retardací, předkládá postupy diagnostiky a výchovné péče o tyto osoby, řeší otázky dospělosti. Druhá část předmětu nahlíží do všech různých oblastí etopedie, zabývá se klasifikací a etiologií poruch chování, ústavní a ochrannou výchovou, patologickými závislostmi, bezdomovectvím a vězeňstvím v ČR. Tematický plán prezenčního studia povinný předmět 2/2 Z, ZK 1. Vymezení a charakteristika psychopedie jako vědního oboru. Terminologie. Historie péče o jedince s mentální retardací u nás a v zahraničí. Významné osobnosti psychopedie. Historické pojetí vztahu společnosti k jedincům s mentální retardací. 2. Definice, etiologie, výskyt a klasifikace mentální retardace. Charakteristika jednotlivých stupňů. 3. Osobnost jedince s mentální retardací. Psychický, somatický, motorický vývoj. Socializace. 4. Systém vzdělávání jedinců s mentální retardací. Charakteristika jednotlivých škol a vzdělávacích programů. Legislativní opatření. 5. Nestátní neziskové organizace a církevní organizace zabývající se péčí o jedince s mentální retardací. Ústavní péče (zákon o sociálních službách). Rodina a dítě s mentální retardací. 6. Předprofesní a profesní příprava osob s mentální retardací. Podporované zaměstnávání. Možnosti pracovního uplatnění jedinců s mentální retardací zácvikové kurzy, chráněné dílny, chráněné pracovní místo, chráněná pracovní dílna, rekvalifikace, pracovní rehabilitace. 7. Psychopedická diagnostika. Obsah, metody diagnostiky. 8. Vymezení a charakteristika etopedie jako vědního oboru. Terminologie. Historie péče o jedince s poruchami chování a psychosociálním postižením, ohrožením a znevýhodněním u nás a v zahraničí. Osobnosti etopedie. 9. Charakteristika, klasifikace (agresivní a neagresivní poruchy chování), etiologie poruch chování. 10. Specifické poruchy chování (LMD/ADD, ADHD). 11. Ústavní a ochranná výchova. Přehled a charakteristika školských zařízení. Delikvence mladistvých. Edukace žáků s poruchami chování. Peer programy při podpoře edukace dětí s dispozicí k poruše emocí a chování. 12. Institut náhradní rodinné péče - charakter ústavní a rodinné péče. Zákonná opora a právní odpovědnost za výchovu dětí v náhradní rodinné péči. Sociálně-právní ochrana dětí a mládeže. 13. Patologické závislosti - pojetí, terminologie. Akutní intoxikace, zneužívání, syndrom závislosti na návykových látkách. Toxikomanie prevence, přehled drog, ucelený systém péče o závislé jedince. 14. Problematika bezdomovectví, azylové domy, děti ulice, prostituce, obchod se ženami. (bez seminářů) 2

3 Požadavky pro uzavření předmětu zápočet (100% docházka na semináře, vypracování 1 odborného referátu, písemný test) zkouška (ústní) Doporučená literatura: 1. JEDLIČKA, R., et al. Děti a mládež v obtížných životních situacích: nové pohledy na problematiku životních krizí, deviací a úlohu pomáhajících profesí. Praha: Themis, KALINA, K. Drogy a drogové závislosti 1: mezioborový přístup. Praha: Úřad vlády České republiky, KLÍMA, P., KLÍMA, J. Základy etopedie. Praha: SPN, MICHALOVÁ, Z. Sonda do problematiky specifických poruch chování. 1. vyd. Havlíčkův Brod: Tobiáš, PIPEKOVÁ, J. Kapitoly ze speciální pedagogiky. Brno: Paido, POKORNÝ, V, et al. Patologické závislosti. Brno: Nakladatelství a vydavatelství Ústavu psychologického poradenství a diagnostiky, PRŮDKOVÁ, T., NOVOTNÝ, P. Bezdomovectví. Praha: Triton, RENOTIÉROVÁ, M., LUDÍKOVÁ, L., aj. Speciální pedagogika. Olomouc: Univerzita Palackého, ŠVARCOVÁ, I. Mentální retardace: vzdělávání, výchova, sociální péče. Praha: 10. VALENTA, M., MÜLLER, O. Psychopedie. Praha: PARTA, Tématický plán pro kombinované studium povinný předmět 12 h Z, ZK V rámci 6 dvouhodinových konzultací pro kombinované studium budou odpřednesena následující témata: 1. Vymezení a charakteristika psychopedie jako vědního oboru. Terminologie. Historie péče o jedince s mentální retardací u nás a v zahraničí. Významné osobnosti psychopedie. Historické pojetí vztahu společnosti k jedincům s mentální retardací. 2. Psychopedická diagnostika. Obsah, metody diagnostiky. 3. Nestátní neziskové organizace a církevní organizace zabývající se péčí o jedince s mentální retardací. Ústavní péče (zákon o sociálních službách). Rodina a dítě s mentální retardací. 4. Vymezení a charakteristika etopedie jako vědního oboru. Terminologie. Historie péče o jedince s poruchami chování a psychosociálním postižením, 3

4 ohrožením a znevýhodněním u nás a v zahraničí. Osobnosti etopedie. 5. Institut náhradní rodinné péče - charakter ústavní a rodinné péče. Zákonná opora a právní odpovědnost za výchovu dětí v náhradní rodinné péči. Sociálně-právní ochrana dětí a mládeže. 6. Problematika bezdomovectví, azylové domy, děti ulice, prostituce, obchod se ženami. Písemný test pro zápočet (zápočtové období), vypracování 1 odborného referátu, ústní zkouška Samostudium: Návody: U každé kapitoly určené k samostudiu jsou uvedeny literární zdroje. Ke kontrole studia jsou u každého úseku uvedeny ÚKOLY PRO STUDENTY, vyžadující stručné odpovědi na zadané otázky. V případě nejasností je možné konzultovat problém s vyučujícím pomocí u či se přihlásit elektronicky na individuální kontaktní konzultaci v konzultačních hodinách. PSYCHOPEDIE 1. Definice, etiologie, výskyt a klasifikace mentální retardace. Charakteristika jednotlivých stupňů mentální retardace. Pojem mentální retardace v historickém kontextu. Exogenní a endogenní příčiny mentální retardace. Výskyt jedinců s mentální retardací v populaci. Různá kritéria třídění mentální retardace. Lehká, středně těžká, těžká a hluboká mentální retardace charakteristika. IRA, V. Speciální pedagogika: psychopedie. Studijní text. České Budějovice: Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity, ŠVARCOVÁ, I. Mentální retardace: vzdělávání, výchova, sociální péče. Praha: VALENTA, M., MÜLLER, O. Psychopedie. Praha: PARTA, Klíčová slova: Mentální retardace, etiologie mentální retardace, etiologie mentální retardace, klasifikace mentální retardace.. 4

5 1. Jaké jsou tři základní charakteristiky mentální retardace? 2. Jaké prenatální příčiny mohou způsobit mentální retardaci? 3. Jak se liší výskyt mentální retardace v populaci závislosti na věku, stupni postižení a pohlaví? 4. V čem spočívá klasifikace mentální retardace podle doby jejího vzniku? 5. Jak se liší jedinec s hlubokou mentální retardací od jedince s lehkou mentální retardací? 2. Osobnost jedince s mentální retardací. Psychologické zvláštnosti jedinců s mentální retardací. Somatické charakteristiky. Motorická charakteristika. Socializace jedinců s mentální retardací. IRA, V. Speciální pedagogika: psychopedie. Studijní text. České Budějovice: Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity, ŠVARCOVÁ, I. Mentální retardace: vzdělávání, výchova, sociální péče. Praha: VALENTA, M., MÜLLER, O. Psychopedie. Praha: PARTA, Klíčová slova: psychologické zvláštnosti jedinců s mentální retardací, motorika jedinců s mentální retardací, socializace jedinců s mentální retardací 1. Charakterizujte poznávací procesy jedinců s mentální retardací. 2. Jaké nejčastější odchylky v zdravotním stavu se vyskytují u jedinců s mentální retardací? 3. Popište charakteristické znaky motoriky a motorického vývoje jedinců s mentální retardací. 4. Jaké faktory ovlivňují socializaci jedinců s mentální retardací? 5. Čím jsou charakteristické emoce jedinců s mentální retardací? 3. Vzdělávání jedinců s mentální retardací. Systém vzdělávání jedinců s mentální retardací. Charakteristika jednotlivých škol a vzdělávacích programů. Legislativní opatření. FRANIOK, P. Vzdělávání osob s mentálním postižením. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, ISBN ŠVARCOVÁ, I. Mentální retardace: vzdělávání, výchova, sociální péče. Praha: VALENTA, M., MÜLLER, O. Psychopedie. Praha: PARTA,

6 Legislativní dokumenty: školský zákon č. 561/2004, vyhláška č. 73/2005 Sb. Klíčová slova: základní škola praktická, základní škola speciální, praktická škola, odborné učiliště ÚKOLY PRO STUDENTY: Zodpovězte si kontrolní otázky 1. Jak se v současnosti může v České republice vzdělávat 10leté dítě se středně těžkou mentální retardací? 2. Čím se od sebe liší základní škola praktická a základní škola speciální? 3. Jaké typy praktických škol znáte a čím se od sebe liší? 4. Kde může probíhat profesní příprava absolventa základní školy praktické? 5. Jaké vzdělávání doporučuje legislativa pro jedince se zdravotním postižením? 4. Předprofesní a profesní příprava osob s mentální retardací. Zaměstnávání osob s mentální retardací. Předprofesní a profesní příprava osob s mentální retardací. Podporované zaměstnávání. Možnosti pracovního uplatnění jedinců s mentální retardací zácvikové kurzy, chráněné dílny, chráněné pracovní místo, chráněná pracovní dílna, rekvalifikace, pracovní rehabilitace. KREJČÍŘOVÁ, O., et al. Problematika zaměstnávání občanů se zdravotním postižením. Praha: Rytmus, ISBN ŠVARCOVÁ, I. Mentální retardace: vzdělávání, výchova, sociální péče. Praha: VALENTA, M., MÜLLER, O. Psychopedie. Praha: PARTA, Klíčová slova: profesní příprava osob s mentální retardací, podporované zaměstnávání, chráněné dílny, pracovní rehabilitace 1. V jakých zařízeních může probíhat profesní příprava osob s mentální retardací? 2. Jaký vyučovací předmět je považován za stěžejní v předprofesní přípravě? 3. Čím se liší podporované zaměstnávání od jiných forem zaměstnávání? 4. Pro koho jsou určeny chráněné dílny? 5. Jaká legislativa týkající se zaměstnávání osob se zdravotním postižením existuje v současnosti v České republice? ETOPEDIE 6

7 5. Poruchy chování. Charakteristika, klasifikace (agresivní a neagresivní poruchy chování), etiologie poruch chování. DOBROVOLSKÁ, M., MACHÁČEK, M., ŠMAHEL, I. Vybrané kapitoly ze speciální pedagogiky a patopsychologie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, ISBN PIPEKOVÁ, J. Kapitoly ze speciální pedagogiky. Brno: Paido, Klíčová slova: disociální chování, asociální chování, antisociální chování, delikvence, kriminalita 1. Čím se vyznačují poruchy chování? 2. Podle jakých kritérií lze členit poruchy chování? 3. K jakému typu chování se řadí záškoláctví a čím je toto chování charakteristické? 4. Co znamená pojem juvenilní delikvence? 5. Jaké jsou základní etiologické faktory poruch chování? 6. Specifické poruchy chování. Lehké mozkové dysfunkce / porucha pozornosti spojená s hyperaktivitou (ADHD) / prostá porucha pozornosti (ADD). Etiologie specifických poruch chování. MICHALOVÁ, Z. Sonda do problematiky specifických poruch chování. 1. vyd. Havlíčkův Brod: Tobiáš, Klíčová slova: ADHD, ADD, LMD, hyperkinetická porucha 1. Jaké základní symptomy náleží ADHD? 2. Jaké jsou příčiny vzniku specifických poruch chování? 3. Jaké psychosociální důsledky může mít neléčená ADHD? 4. Popište základní speciálněpedagogický přístup k dětem s ADHD/ADD. 5. Uveďte možnosti terapie dětí s ADHD. 7. Ústavní a ochranná výchova. Delikvence mladistvých. Ústavní a ochranná výchova. Přehled a charakteristika školských zařízení. Delikvence mladistvých. Edukace žáků s poruchami chování. Peer programy při 7

8 podpoře edukace dětí s dispozicí k poruše emocí a chování. JEDLIČKA, R., et al. Děti a mládež v obtížných životních situacích: nové pohledy na problematiku životních krizí, deviací a úlohu pomáhajících profesí. Praha: Themis, PIPEKOVÁ, J. Kapitoly ze speciální pedagogiky. Brno: Paido, Legislativní dokumenty: zákon č. 109/2002 Sb., vyhláška č. 438/2006 Sb. Klíčová slova: ústavní výchova, ochranná výchova, delikvence mladistvých, peer programy 1. V čem spočívá rozdíl mezi ústavní a ochrannou výchovou? 2. Jaká školská zařízení v České republice existují pro jedince s nařízenou ústavní a uloženou ochrannou výchovou? 3. Jaké funkce plní diagnostický ústav? 4. V jakých zařízeních probíhá preventivně výchovná péče v České republice? 5. Co jsou to tzv. peer programy? 8. Patologické závislosti. Patologické závislosti - pojetí, terminologie. Akutní intoxikace, zneužívání, syndrom závislosti na návykových látkách. Toxikomanie prevence, přehled drog, ucelený systém péče o závislé jedince. KALINA, K. Drogy a drogové závislosti 1: mezioborový přístup. Praha: Úřad vlády České republiky, POKORNÝ, V, et al. Patologické závislosti. Brno: Nakladatelství a vydavatelství Ústavu psychologického poradenství a diagnostiky, Klíčová slova: toxikomanie, návykové látky, závislost, systém péče o závislé jedince 1. Jak lze klasifikovat návykové látky? 2. Čím se vyznačují halucinogeny a jaké látky k nim patří? 3. Jak se od sebe liší primární, sekundární a terciární prevence toxikomanií? 4. Co to jsou kontaktní centra? 5. Jaké programy zahrnují denní stacionář a doléčovací centrum pro toxikomany? 8

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Základy speciální pedagogiky. studijní opora pro kombinovanou formu studia

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Základy speciální pedagogiky. studijní opora pro kombinovanou formu studia UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Základy speciální pedagogiky studijní opora pro kombinovanou formu studia Tělesná výchova a sport zdravotně postižených Mgr. et Mgr. Alena Lejčarová,

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Oftalmopedie a surdopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Mgr.

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Oftalmopedie a surdopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Mgr. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Oftalmopedie a surdopedie studijní opora pro kombinovanou formu studia (Mgr.) Tělesná výchova a sport zdravotně postižených Mgr. et Mgr. Alena

Více

Ucelená rehabilitace a pracovní výchova Tělesná výchova a sport zdravotně postižených

Ucelená rehabilitace a pracovní výchova Tělesná výchova a sport zdravotně postižených UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Ucelená rehabilitace a pracovní výchova Tělesná výchova a sport zdravotně postižených PhDr. Jitka Vařeková Ph.D. Praha 2009 1 Anotace: Anotace:

Více

Jazyková korektura nebyla provedena, za jazykovou stránku odpovídá autor.

Jazyková korektura nebyla provedena, za jazykovou stránku odpovídá autor. Průvodka dokumentem: Počet úrovní nadpisů 2 Názvy stylů: úroveň 1 styl Nadpis 1 úroveň 2 styl Nadpis 2 Znak # označuje začátek kapitoly. Znak $ je na začátku a na konci odlišně formátovaného textu. Vložený

Více

Poradenství pro osoby s mentálním a jiným duševním postižením

Poradenství pro osoby s mentálním a jiným duševním postižením Poradenství pro osoby s mentálním a jiným duševním postižením Mgr. Lucia Pastieriková, Ph.D. Cíle Cílem kapitoly je seznámit studenty s poradenským systémem určeným jak osobám s mentálním či jiným duševním

Více

ZÁ KLADY SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY

ZÁ KLADY SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Tvorba a realizace kurzů zaměřených na práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pro pedagogické pracovníky středních škol a druhého stupně základních škol reg. č.: CZ.1.07/1.3.13/03.0016 ZÁ KLADY

Více

Standardy akreditační komise pro studijní program SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA. (úprava znění k 20. 2. 2015)

Standardy akreditační komise pro studijní program SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA. (úprava znění k 20. 2. 2015) Standardy akreditační komise pro studijní program SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA (úprava znění k 20. 2. 2015) autorský tým: doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D. doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D. prof. PaedDr. Libuše

Více

Standardy pro udělování akreditací DVPP Č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP

Standardy pro udělování akreditací DVPP Č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP Standardy pro udělování akreditací DVPP Č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP 1. Studium pedagogiky a) podle 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb. a 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb. b)

Více

Praha & EU: Investujeme do Vaší budoucnosti EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND. Etopedie. zpracovala: Mgr. Daniela Prokopová

Praha & EU: Investujeme do Vaší budoucnosti EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND. Etopedie. zpracovala: Mgr. Daniela Prokopová Etopedie zpracovala: Mgr. Daniela Prokopová 1. Etopedie definice... 3 1.1 Diagnostika u jedinců s poruchou chování... 3 1.2 Poruchy chování... 3 1.2.1 ADHD - porucha pozornosti spojená s hyperaktivitou...

Více

Okruhy ke státní závěrečné zkoušce z předmětu Oborová didaktika. Studijní obor: Pedagogicko-psychologická způsobilost

Okruhy ke státní závěrečné zkoušce z předmětu Oborová didaktika. Studijní obor: Pedagogicko-psychologická způsobilost Okruhy ke státní závěrečné zkoušce z předmětu Oborová didaktika Studijní obor: Pedagogicko-psychologická způsobilost 1. Vymezení didaktických zásad a jejich aplikace v příslušných vyučovacích předmětech

Více

Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro pracovníky školských poradenských zařízení Jana Hanzlíková, Klára Zelenková, Václava Masáková RAMPS-VIP III, Realizace a metodická podpora poradenských

Více

ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA EDUKACE ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA EDUKACE ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA EDUKACE ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI EVA ZEZULKOVÁ MARTIN KALEJA CZ.1.07/2.2.00/29.0006 OSTRAVA, BŘEZEN 2013 Studijní opora je jedním z výstupu projektu ESF OP VK. Číslo

Více

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PŘEDMĚTU SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA A HUMANITÁRNÍ VÝCHOVA

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PŘEDMĚTU SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA A HUMANITÁRNÍ VÝCHOVA Střední škola sociální péče a služeb Zábřeh, 8. Května 2a, 789 01 Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PŘEDMĚTU SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA A HUMANITÁRNÍ VÝCHOVA Studijní obor: 75-41-M/01 Sociální činnost sociálně

Více

OKRUHY OTÁZEK PRO MAGISTERSKÉ ZKOUŠKY

OKRUHY OTÁZEK PRO MAGISTERSKÉ ZKOUŠKY OKRUHY OTÁZEK PRO MAGISTERSKÉ ZKOUŠKY Studijní obor: UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY Studijní program: UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY Kód programu: M 7504 Platnost

Více

Vzdělávání osob s mentálním postižením na Olomoucku

Vzdělávání osob s mentálním postižením na Olomoucku Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Bakalářská práce Vzdělávání osob s mentálním postižením na Olomoucku Erika Sychrová, DiS. Katedra: Katedra sociální pedagogiky Vedoucí práce: Mgr.

Více

Poruchy a handicapy limitující pracovní uplatnění

Poruchy a handicapy limitující pracovní uplatnění Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Poruchy a handicapy limitující pracovní uplatnění Bakalářská práce Autor: Michaela Poláchová Ekonomika a management zdravotních a sociálních

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Pedagogická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Pedagogická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Pedagogická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE Brno 2005 Karel Mach 1 MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Pedagogická fakulta KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY V růžovém sadu Diplomová práce Vedoucí

Více

Základní informace o vzdělávacím kurzu

Základní informace o vzdělávacím kurzu Základní informace o vzdělávacím kurzu Číslo kurzu 2 Název kurzu Specifické vzdělávání pracovníků v rezidenčních, terénních a asistenčních sociálních službách pro zdravotně postižené Cílová skupina Pracovníci

Více

Hodnocení kvality služeb pedagogickopsychologické. Svatava Měřičková

Hodnocení kvality služeb pedagogickopsychologické. Svatava Měřičková Hodnocení kvality služeb pedagogickopsychologické poradny ve Vsetíně Svatava Měřičková Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Bakalářská práce popisuje činnost pedagogicko-psychologického poradenství. Teoretická

Více

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Studijní obor: Forma studia: Forma zkoušky: 75-41-M/01 Sociální činnost - sociálně výchovná

Více

APLIKOVANÁ PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE okruhy k bakalářské zkoušce pro studijní obor Sociální pedagogika APLIKOVANÁ PEDAGOGIKA

APLIKOVANÁ PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE okruhy k bakalářské zkoušce pro studijní obor Sociální pedagogika APLIKOVANÁ PEDAGOGIKA APLIKOVANÁ PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE okruhy k bakalářské zkoušce pro studijní obor Sociální pedagogika APLIKOVANÁ PEDAGOGIKA 1. Pojetí výchovy jako základní pedagogické kategorie Funkce výchovy ve společnosti.

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PEDAGOGIKY

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PEDAGOGIKY MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PEDAGOGIKY CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM DIPLOMOVÁ PRÁCE BRNO 2007 VEDOUCÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE: PhDr. Mgr. Barbora

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA Pedagogická fakulta. Katedra speciální pedagogiky

MASARYKOVA UNIVERZITA Pedagogická fakulta. Katedra speciální pedagogiky MASARYKOVA UNIVERZITA Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky Speciálně pedagogická diagnostika žáků odborného učiliště v poradenské praxi Brno 2006 Vedoucí bakalářské práce: PaedDr. Jan Šťáva,

Více

VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA, SPOL. S. R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA, SPOL. S. R. O. VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA, SPOL. S. R. O. POŽADAVKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ BAKALÁŘSKÉ ZKOUŠCE (SZZKB) Studijní obor: Sportovní a volnočasový pedagog Tematické okruhy SZZKb: I. DIDAKTIKA

Více

Analýza diagnostických nástrojů. užívaných vůči žákům ze sociokulturně znevýhodněného prostředí s přihlédnutím k romským dětem, žákyním a žákům

Analýza diagnostických nástrojů. užívaných vůči žákům ze sociokulturně znevýhodněného prostředí s přihlédnutím k romským dětem, žákyním a žákům užívaných vůči žákům ze sociokulturně znevýhodněného prostředí s přihlédnutím k romským dětem, žákyním a žákům Výzkumné centrum integrace zdravotně postižených, Olomouc, 2009 Výzkumné centrum integrace

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Využití terapeutických technik v etopedii Bc. Monika Pečenková Diplomová práce 2013 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré literární prameny

Více

Aa Žádost o akreditaci změny / prodloužení platnosti akreditace/ vzdělávacího programu

Aa Žádost o akreditaci změny / prodloužení platnosti akreditace/ vzdělávacího programu Aa Žádost o akreditaci změny / prodloužení platnosti akreditace/ vzdělávacího programu Název školy Sídlo školy CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc nám. Republiky 3, Olomouc Zřizovatel školy

Více

Stati. Úvod do problematiky

Stati. Úvod do problematiky Stati VYBRANÉ OKRUHY SPECIÁLNÉPEDAGOGICKÉ DIAGNOSTIKY V OBDOBÍ POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY ANEB CO BY MĚL VĚDĚT PEDAGOG, KTERÝ VZDĚLÁVÁ V RÁMCI INTEGRACE ŽÁKA SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Dagmar Přinosilová Anotace:

Více

Speciálně pedagogická diagnostika praxi

Speciálně pedagogická diagnostika praxi Speciálně pedagogická diagnostika praxi Eva Zezulková, Renata Kovářová ČÍSLO OPERAČNÍHO PROGRAMU: CZ.1.07 NÁZEV OPERAČNÍHO PROGRAMU: OP VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST PRIORITNÍ OSA: 2 ČÍSLO OBLASTI

Více

Kapitoly z integrativní speciální pedagogiky

Kapitoly z integrativní speciální pedagogiky Kapitoly z integrativní speciální pedagogiky Kateřina Janků ČÍSLO OPERAČNÍHO PROGRAMU: CZ.1.07 NÁZEV OPERAČNÍHO PROGRAMU: OP VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST PRIORITNÍ OSA: 2 ČÍSLO OBLASTI PODPORY: 2.2

Více