VÝRONÍ ZPRÁVA KATEDRY HOSPODÁSKÝCH DJIN FNH VŠE V PRAZE ZA ROK 2004 PEDAGOGICKÁ INNOST:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝRONÍ ZPRÁVA KATEDRY HOSPODÁSKÝCH DJIN FNH VŠE V PRAZE ZA ROK 2004 PEDAGOGICKÁ INNOST:"

Transkript

1 Vysoká škola ekonomická. Fakulta národohospodáská. Katedra hospodáských djin. nám. W. Churchilla 4, Praha 3 tel , , , fax , VÝRONÍ ZPRÁVA KATEDRY HOSPODÁSKÝCH DJIN FNH VŠE V PRAZE ZA ROK 2004 lenové katedry: Doc. PhDr. František Stellner, Ph.D. Doc. PhDr. Martin Ková, Ph.D. Prof. Ing. Václav Prcha, CSc. PhDr. Pavel Dufek, Ph.D. PhDr. Ing. Aleš Skivan, Ph.D. PhDr. Ing. Ladislav Tajovský, Ph.D. Mgr. Ing. Daniel Váa Alena Šalbabová PEDAGOGICKÁ INNOST: Pokraovala nadále výuka zavedených povinných pedmt (HD_108, HD_109) a volitelných kurz (HD_201, HD_209, HD_210, HD_213, HD_214, HD_215, HD_216, HD_217, HD_306, HD_312, HD_317, HD_402, HD_406, HD_407, HD_416, HD_418). Dále probíhala výuka diplomových seminá. Katedra od letního semestru 2004/2005 otevela vedlejší specializaci Novodobé hospodáské a sociální djiny. Katedra též nabídla studentm FNH novou volitelnou státní zkoušku Hospodáské djiny. Katedra poskytovala studijní vdeckou literaturu pedagogm a studentm z vlastních spravovaných fond. V anket poádané dkanátem FNH na konci zimního semestru šk. r. 2003/2004 byl Martin Ková ohodnocen jako 3. nejlepší vyuující FNH. ORGANIZANÍ INNOST: Schze a jednání katedry se konaly ve dnech 18. února, 10. bezna, 24. bezna, 7. dubna, 18. kvtna, 19. kvtna, 17. ervna, 7. íjna, 9. listopadu, 18. listopadu, 2. prosince, 15. prosince. Dne 5. dubna 2004 byl Pavel Dufek uvolnn z funkce tajemníka katedry. Na jeho místo byl jmenován Ladislav Tajovský a správou katedrální knihovny byl poven Aleš Skivan. Od 1. íjna 2004 psobí Martin Ková jako zástupce vedoucího KHD. 1

2 František Stellner se zamil na pravidelnou aktualizaci webových stránek katedry Obsahují mj. úvodní stránku, aktuality, pehled innosti katedry, sbor katedry, vyuované pedmty a konzultace. Technickou stránku zajišovala Ing. Soa Veverková. VDECKO-VÝZKUMNÁ INNOST: Spolupráce s ostatními vysokými školami a s odbornou praxí: KHD spolupracovala (úast na spolených projektech, grantech, skriptech, primárním výzkumu, pednášky v rámci cyklu pednášek poádaných KHD; vedení a oponování diplomových a doktorských prací; vzájemná vdecká spolupráce v oborových radách doktorského studijního programu; vdecké konzultace;) pedevším s pracovišti: Ústav hospodáských a sociálních djin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy; Ústav svtových djin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy; Ústav eských djin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy; Ústav slavistických a východoevropských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy; Katedra mezinárodních vztah Fakulty sociálních vd Univerzity Karlovy; Ústav historie a muzeologie Filozoficko-pírodovdecké fakulty Slezské univerzity; Katedra historie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci; Ústav historických vd Pedagogické fakulty Univerzity v Hradci Králové; Vysoká škola Báská Technická univerzita v Ostrav; Historický ústav AV R Praha; Ústav pro soudobé djiny AV R; Masarykv ústav AV R; esko-ínská spolenost pi Orientálním ústavu AV R; Národní muzeum R; Národní technické muzeum Praha; Liberální institut. V. Prcha je lenem výboru Spolenosti R pro hospodáské a sociální djiny, redakních rad Biografického slovníku eských zemí na HÚ AV R a sborníku UK Prager wirtschaftsund sozialhistorische Mitteilungen Prague Economic and Social History Papers. F. Stellner je lenem vdecké rady FNH VŠE v Praze, redakní rady asopisu Historický obzor, ediní rady roenky Prague Papers on History of International Relations, oborové rady doktorského studijního programu 7105V Historické vdy, studijní obor Historie/Obecné djiny (FF UK), len oborové rady doktorského studijního programu Mezinárodní vztahy (FSV UK), eské spolenosti pro výzkum 18. století, Spolenosti pro výzkum východní a stední Evropy a recenzent MŠMT R. M. Ková je lenem redakní rady asopisu Historický obzor, ediní rady roenky Prague Papers on History of International Relations, oborové rady doktorského studijního programu 7105V Historické vdy, studijní obor Historie/Obecné djiny (FF UK). A. Skivan ml. je lenem esko-ínské spolenosti pi Orientálním ústavu Akademie vd eské republiky. 2

3 lenové katedry se zamují na: výzkum hospodáských djin stední Evropy ve 20. století (hospodáské djiny Nmecka na pelomu 19. a 20. století, SR, NDR), výzkum nejnovjších hospodáských djin íny, hospodáské djiny Evropy, USA a Velké Británie v období , analýzu hospodáských model demokratických a totalitních režim v první polovin 20. století, hospodáské a politické djiny stední a východní Evropy v 18. století, analýzu severských ekonomických model, píiny a podmínky jejich vzniku, vývoj ve druhé polovin 20. století a vliv integraních proces na jejich charakter, analýzu vybraných problém sociálních djin ve stední Evrop v 19. a 20. století. Granty: PRCHA, Václav, Grant FIGA Hospodáský vývoj eskoslovenska ( ) STELLNER, František, Grantový projekt Grantové agentury eské republiky ís. 404/03/1456 Stední Evropa a Rusko v 18. století. Ke vzájemným kulturním, politickým a hospodáským vztahm, ovlivování a poznávání ( ) STELLNER, František, Grant FIGA Výbrová bibliografie k novodobým hospodáským a sociálním djinám ( ) STELLNER, František, Výzkumný zámr MSM: J13/98: , Vývoj spolenosti eských zemí v kontextu evropských a svtových djin, oddíl: Obraz reality ležící uvnit i vn eské spolenosti v jejím kolektivním vdomí (do 2004) KOVÁ, Martin, Výzkumný zámr MSM: J13/98: , Vývoj spolenosti eských zemí v kontextu evropských a svtových djin, oddíl: Obraz reality ležící uvnit i vn eské spolenosti v jejím kolektivním vdomí (do 2004) KOVÁ, Martin, Grant FIGA Velká Británie, Irsko a Evropská unie. Komparativní studie specifického pístupu ostrovních stát k EU (2004) DUFEK, Pavel, Grant Grantové agentury eské republiky ís. 402/03/P069 Postupné potlaování soukromého podnikání v SR a v NDR v 50. letech 20. století a jeho dsledky pro výkonnost ekonomiky a životní úrove obyvatelstva ( ) DUFEK, Pavel, Grant FIGA Právní postavení soukromého podnikání v eskoslovensku v 50. a 60. letech 20. století (2004) TAJOVSKÝ, Ladislav, Grant FIGA Role USA pi obnov Evropy a poátcích evropského integraního procesu (2004) STELLNER, František, KOVÁ, Martin, TAJOVSKÝ, Ladislav, SOBHART, Radek, se zapojili do pípravy návrhu výzkumného zámru FNH VŠE Kvalitativní a kvantitativní analýza regulace trh a odvtví z hlediska ekonomické efektivnosti a kvality života (v roce 2004 nebyl pijat) STELLNER, František, KOVÁ, Martin, TAJOVSKÝ, Ladislav, SOBHART, Radek, v rámci: Výzkumný zámr CEZ: J18/98: , Ekonomické, ekologické, regionální a sociální aspekty transformace eské spolenosti. Systém hospodáskopolitických regulací vytvoený v 90. letech a jeho vliv na dnešní stav eské ekonomiky, pipravili studii: Stav a hlavní tendence výzkumu hospodáských a sociálních djin v eské republice v devadesátých letech 20. století a jeho reflexe hospodáské praxe (2004) 3

4 SK IVAN, Aleš ml., Grant FIGA Ekonomické aspekty pevzetí moci komunisty v ín (2004) KOVÁ, Martin, SK IVAN, Aleš ml., SOBHART, Radek, STELLNER, František, TAJOVSKÝ, Ladislav byli v roce 2004 zaazeni do výzkumného zámru eské zem ve stedoevropském kontextu, který bude ešen od roku Píklady studií: monografie PRCHA, Václav a kol., Hospodáské a sociální djiny eskoslovenska I. díl Období , Brno 2004 (spoluautoi Faltus Jozef, Teichová Alice, Geršlová Jana, Hadrabová Alena, Kalinová Lenka a Kub Eduard) KOVÁ, Martin, Velká Británie v ée Roberta Walpola. K vývoji britského státu a britské spolenosti v první polovin 18. století, Praha 2004 skripta PRCHA, Václav, FALTUS, Jozef, Všeobecné hospodáské djiny 19. a 20. století, Praha 2004 (dotisk) sborníky VELKÁ DEPRESE. Sborník text, ed. Marek Loužek a Ladislav Tajovský, Praha 2004 doktorské práce SK IVAN, Aleš, Hospodáské reformy v LR v letech , doktorská práce (Ph.D.), (manuskript), obhájena 2004 TAJOVSKÝ, Ladislav, New Deal a jeho místo v meziválené hospodáské politice USA, doktorská práce (Ph.D.), (manuskript), obhájena 2004 odborné studie STELLNER, František, SOBHART, Radek, Velká hospodáská krize a výmarská republika, in: Velká deprese. Sborník text, ed. Marek Loužek a Ladislav Tajovský, Praha 2004, s (Centrum pro ekonomiku a politiku, 2004,. 35) STELLNER, František, KOVÁ, Martin, TAJOVSKÝ, Ladislav, SOBHART, Radek, Stav a hlavní tendence výzkumu hospodáských a sociálních djin v eské republice v devadesátých letech 20. století a jeho reflexe hospodáské praxe. Výzkumný zámr CEZ: J18/98: , Ekonomické, ekologické, regionální a sociální aspekty transformace eské spolenosti. Systém hospodásko-politických regulací vytvoený v 90. letech a jeho vliv na dnešní stav eské ekonomiky, 2004 (manuskript) SK IVAN, Aleš ml., Changes in Trade between Communist Czechoslovakia and the People s Republic of China, in: Prague Papers on History of International Relations 2003, Praha 2004, s

5 TAJOVSKÝ, Ladislav, Velká deprese v novodobých hospodáských djinách, in: Velká deprese. Sborník text, ed. Marek Loužek a Ladislav Tajovský, Praha 2004, s (Centrum pro ekonomiku a politiku, 2004,. 35) PRCHA, Václav, Ekonomické aspekty dlení eskoslovenska v letech , in: esko-slovenská historická roenka Masarykova univerzita, Brno 2003, s (vyšlo v roce 2004) DUFEK, Pavel, K nkolika aspektm potlaování soukromého podnikání v eskoslovensku a Nmecké demokratické republice. in: JEDLIKA, Pavel (ed.). Sborník píspvk z konference Hradecké ekonomické dny 2004, Hradec Králové 2004, s STELLNER, František, Založení Petrohradu. Jen zvedej smlé elo výš, Petrova tvrzi jak Rus pevná, in: Historický obzor 15, 2004,. 1 2, s. 2 8 STELLNER, František, Slovanství v eské a ruské spolenosti v první polovin 19. století, in: Historický obzor 15, 2004,. 9/10, s KOVÁ, Martin, The Small Nation s Way to Freedom and Independence: the Case of Ireland ( ), in: Prague Papers on History of International Relations, 2003, Praha 2004, s KOVÁ, Martin, K projevm antisemitismu ve Velké Británii mezi svtovými válkami, in: Zpravodaj, Spolenost kesan a Žid, roník 2004/5764, íslo 51, s KOVÁ, Martin, K poátkm britského fašismu, nacionalismu a antisemitismu, in: Zpravodaj, Spolenost kesan a Žid, roník 2004/5764, íslo 50, s KOVÁ, Martin, Britská unie fašist a britská spolenost ve 30. letech 20. století, in: Zpravodaj, Spolenost kesan a Žid, roník 2004/5764, íslo 52 (v tisku) KOVÁ, Martin, Nepokoje. Píspvek k analýze rozhodující fáze boje Ir za nezávislost na Velké Británii v letech 1916/ , in: Dvacáté století. Roenka Semináe nejnovjších djin Ústavu svtových djin FF UK Praha, Praha 2004 (v tisku) KOVÁ, Martin, Obraz sira Roberta Walpola a jeho vlády na stránkách soudobého tisku a krásné literatury, in: Pocta profesoru Aleši Skivanovi, Acta Universitatis Carolinae, Philosophica et Historica, Studia Historica, Karolinum, Praha 2004 (v tisku) závrené zprávy, zprávy, recenze KOVÁ, Martin, Závrená zpráva grantu FIGA: Velká Británie, Irsko a Evropská unie. Komparativní studie specifického pístupu ostrovních stát k EU PRCHA, Václav, Závrená zpráva grantu FIGA: Hospodáský vývoj eskoslovenska SK IVAN, Aleš ml., Závrená zpráva grantu FIGA: Ekonomické aspekty pevzetí moci komunisty v ín STELLNER, František, Závrená zpráva grantu FIGA: Výbrová bibliografie k novodobým hospodáským a sociálním djinám TAJOVSKÝ, Ladislav, Závrená zpráva grantu FIGA: Role USA pi obnov Evropy a poátcích evropského integraního procesu DUFEK, Pavel, Závrená zpráva grantu FIGA: Právní postavení soukromého podnikání v eskoslovensku v 50. a 60. letech 20. století 5

6 STELLNER, František, Odborný seminá Stední Evropa a Rusko v 18. století. Ke vzájemným kulturním, politickým a hospodáským vztahm, ovlivování a poznávání, in: Slovanský pehled 90, 2004,. 1, s (zpráva) PRCHA, Václav, STELLNER, František, Vývoj Katedry hospodáských djin Fakulty národohospodáské Vysoké školy ekonomické v Praze, 2004, in: (zpráva) MYŠKA, M. a kol., Historická encyklopedie podnikatel ech, Moravy a Slezska do poloviny XX. století, Ostrava 2003, in: Politická ekonomie, 2004,.3, s (recenze V. Prcha) MYŠKA, M. a kol., Historická encyklopedie podnikatel ech, Moravy a Slezska do poloviny XX. století, Ostrava 2003, in: Prague Economic Papers,. 2/2004, Praha, s (recenze V. Prcha) LITERA, Bohuslav a kol., Formování stalinského mocenského systému. K problému tzv. sebedestrukce bolševik , in: Informaní bulletin Spolenosti pro hospodáské a sociální djiny, 2004,. 1, s (Sonda do sovtské reality ticátých let, recenze V. Prcha) GERŠLOVÁ, Jana, SEKANINA, Milan, Lexikon našich hospodáských djin, in: Historický obzor 15, 2004,. 5/6, s. 143 (recenze A. Skivan ml.) DAVIES, Norman, Ostrovy. Djiny, in: Dvacáté století, Roenka Semináe nejnovjších djin Ústavu svtových djin FF UK Praha, roník 1, Praha 2004 (recenze M. Ková, v tisku) STELLNER, František, POLÁEK, Jaroslav a kol., Internet nejen pro historiky, in: Historický obzor, roník 15, 2004,. 7 8, s. 191 (recenze M. Ková ) SUMMERS, Anthony, Richard Nixon. Arogance moci, in: Historický obzor 15, 2004,. 7 8, s (recenze M. Ková ) CASTANEDA, Jorge C., Život a smrt Che Guevary, in: Historický obzor 15, 2004,. 5 6, s (recenze M. Ková ) peklady SCHOEPS, Hans-Joachim, Djiny Pruska, Praha 2004 (peklad František Stellner, Šárka Stellnerová) FREELY, John, Tajemství palác, Praha 2004 (peklad Aleš Skivan, Aleš Skivan ml.) ONNAUGHTON, Richard, Vycházející slunce a skolený medvd, Praha 2004 (peklad Aleš Skivan, Aleš Skivan ml.) Pomocné vdecké síly (Zuzana Chocholová, Jolana Hornová, Eva Kodysová) se aktivn zapojily do ady vdeckých projekt. Doktorské studium: Aleš Skivan ml. dne 1. dubna 2004 úspšn završil doktorské studium (Ph.D.) na Ústavu hospodáských a sociálních djin FF UK v Praze, téma práce Hospodáské reformy v LR v letech Zárove mu byl piznán titul PhDr. 6

7 Dne 20. záí 2004 završil Ladislav Tajovský obhajobou práce New Deal a jeho místo v meziválené hospodáské politice USA doktorské studium na FNH VŠE. Školitelem byl Václav Prcha. Konference, semináe, pednášky Dne 4. února 2004 Pavel Dufek vystoupil na vdecké konferenci Hradecké ekonomické dny 2004, kde pednesl píspvek K nkolika aspektm potlaování soukromého podnikání v eskoslovensku a Nmecké demokratické republice. Dne 10. bezna 2004 pednesl v rámci cyklu pednášek k hospodáským a sociálním djinám pední odborník na hospodáské djiny prof. PhDr. Jaroslav echura, DrSc. (ústav eských djin FF UK v Praze a Národní muzeum v Praze) pednášku Podnikání renesanní šlechty v echách. Je autorem monografií: Broumovská rebelie, Praha 1997; eské zem v letech Lucemburkové na eském trn, Díl 1, Praha 1999; eské zem v letech Lucemburkové na eském trn, Díl 2, Praha 2000; Selské rebelie roku 1680, Praha 2001; ernínové versus Kysíbelští, Praha 2003 ad. Dne 7. dubna 2004 pednesl v rámci cyklu pednášek k hospodáským a sociálním djinám pední odborník na hospodáské djiny doc. PhDr. Milan Hlavaka, CSc. (Historický ústav AV R a ústav eských djin FF UK v Praze) píspvek Svt eské samosprávy v letech Je autorem monografií: Cestování v ée dostavníku, Praha 1996; Karel Albrecht. Píbh druhého eského zimního krále, Praha 1997 a spoluautor knih: Trojspolek, Praha 1999; Svtové výstavy od Londýna 1851 po Hannover 2000, Praha 2000; Djiny Rakouska, Praha 2002 ad. Dne 19. kvtna 2004 probhla v rámci cyklu pednášek k hospodáským a sociálním djinám pednáška lena katedry Aleše Skivana Hospodáské reformy v LR v letech Zamila se na nástup reformního vedení a zahájení reformního procesu na konci sedmdesátých let 20. století, naasování reforem a jejich realizace, fenomén otevírání LR a eskoslovensko-ínské hospodáské vztahy v první etap reformního procesu. Dne 26. íjna 2004 Ladislav Tajovský zúastnil vdecké diskuse Známe pouení z první globální krize? poádané Liberálním institutem. Ve svém píspvku pojednal o historických souvislostech Velké hospodáské krize v letech , jejích základních atributech a makroekonomických projevech. Dne 9. listopadu 2004 probhlo na Filozofické fakult Univerzity Karlovy v Praze kolokvium Rusko-nmecké vztahy, které poádaly Katedra hospodáských djin Fakulty národohospodáské Vysoké školy ekonomické v Praze a Ústav svtových djin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v rámci ešení projektu Grantové agentury eské republiky Stední Evropa a Rusko v 18. století. Ke vzájemným kulturním, politickým a hospodáským vztahm, ovlivování a poznávání. S píspvky vystoupili mj. František Stellner ( Srovnání ruské, rakouské a pruské dynastické politiky v 18. století ), Radek Sobhart ( Mannheimský atentát v roce Poátek nové Evropy ), Martin Ková ( Velká Británie, Rusko a východní otázka v 19. století ), Ladislav Tajovský ( Vývoj rusko (sovtsko)-amerických vztah v pedveer studené války ), do diskuse se zapojil nap. Pavel Dufek. 7

8 Dne 2. prosince 2004 vystoupil Ladislav Tajovský v cyklu pednášek k hospodáským a sociálním djinám KHD s píspvkem Pomohl New Deal pekonat Velkou depresi?. Akce se dostalo velké pozornosti z ad vdecké a studentské obce. Dne 15. prosince 2004 se konala v rámci cyklu pednášek k hospodáským a sociálním djinám pednáška PhDr. Pavla Zemana, Ph.D. Nacistická filmová propaganda spojená s promítáním ukázek z filmu Triumf vle a jejich analýzou. Ediní: KHD zaala pipravovat vydání monotematického ísla Acta Oeconomica Pragensia 2005,. 5, K hospodáským djinám 20. století, editoi F. Stellner a M. Ková. ZAHRANINÍ SPOLUPRÁCE KHD spolupracovala v roce 2004 v rámci vdecké, pedagogické a studijní innosti svých len s adou zahraniních pracoviš, konkrétn v SRN (Lehrstuhl für Geschichte der frühen Neuzeit, Universität Bayreuth; Lehrstuhl für Neueste Geschichte, Universität Bayreuth; Osteuropa-Institut, Freie Universität Berlin; Fridrich-Meinecke-Institut der Freien Universität Berlin; Bundesarchiv Berlin; Historisches Seminar Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg), v Rakousku (Institut für Wirtschafts- und Sozialgeschichte, Wirtschaftsuniversität Wien; Institut für Osteuropäische Geschichte, Universität Wien), Velké Británii (London University), Švédsku (Svenska institutet, Uppsala), Polsku (Univerzita Varšava) a Slovensku (Národní banka Slovenské republiky). Jednotliví lenové katedry se zapojili do tchto zahraniních aktivit: V. Prcha udržuje mezinárodní spolupráci s Evropskou asociací pro djiny bankovnictví, s Univerzitou Varšava a s jednotlivci v Polsku (prof. dr. J. Tomaszewski), SRN (prof. dr. J Kosta) a V. Británii (prof. dr. dr. h. c. A. Teichova). V Polsku byla v roce 2004 smluvn zajištna, peložena a poátkem roku 2005 vyjdou skripta pro VŠ Hospodáský vývoj eskoslovenska v letech V rámci mezinárodní spolupráce vyšel v roce 2004 referát na esko-slovenské konferenci v Senátu R k výroí rozpadu SFR v eskoslovenské historické roence Na publikaci Hospodáské a sociální djiny se podíleli autoi ze SR a V. Británie. V tisku v SRN a po korektue je lánek The Centralization of the Czechoslovak Popular Banking after Introducing the Soviet Model (spoluautorka L. Nmcová), zaazený do sborníku Popular Banking and the Financial System. Annual Conference of the European Association for Banking History. F. Stellner se ve Vídni zúastnil ve dnech bezna 2004 mezinárodní konference Herrschaft und Beherrschte in kontinentalen europäischen Imperien im Vergleich a pednesl píspvek Dynastische Politik und russisches Imperium im 18. Jahrhundert. Konferenci organizovala Historische Kommission der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Píspvek vyjde v roce 2005 ve sborníku. V ervnu záí 2004 psobil F. Stellner v rámci stipendia prestižní nmecké nadace Alexander von Humboldt-Stiftung na univerzit v Bayreuthu (Der Lehrstuhl für Geschichte der frühen Neuzeit, Universität Bayreuth, Universität Bayreuth) u prof. Dr. Franze Bosbacha. 8

9 Dne 22. ervna 2004 pednesl F. Stellner ve Vídni v rámci cyklu Werkstatt Geschichte poádaného Historickou komisí Rakouské akademie vd (Historischen Kommission der Österreichischen Akademie der Wissenschaften) pednášku Die Erbfolgesicherung für Elisabeth Petrowna, Tochter Peters des Großen. P. Dufek pobýval záí 2004 v Berlín, kde bádal v Bundes-Archiv (SAPMO) a s pracovníky Stiftung-Aufarbeitung der SED Diktatur probíral možnosti budoucí spolupráce. Ve dnech záí 2004 se F. Stellner zúastnil v zámku Ehrenburg v Coburgu 23. konference Spolenosti prince Alberta (Prinz-Albert-Gesellschaft Coburg e. V.) Politische Memoiren in deutscher und britischer Perspektive. Political Memoirs in Anglo-German Context, kterou spolupoádala Nottinghamská univerzita (Department of German School of Modern Languages University of Nottingham), a vystoupil v diskusi. A. Skivan ml. navštívil ve dnech íjna 2004 Universität Hamburg, kde navázal spolupráci s Dr. Burghartem Schmidtem (Universität Hamburg, Historisches Seminar), nap. v oblasti budoucí publikaní innosti. M. Ková navštívil tyto instituce: Freie Universität, Berlin; Universität Bayreuth; Karls- Ruprecht-Universität, Heidelberg; British Library, London; Universität Wien. L. Tajovský spolupracuje se Svenska institutet a Ekonomiska Högskolan, Stockholm V Praze, 26. února 2005 doc. PhDr. František Stellner, Ph.D. vedoucí KHD FNH VŠE 9

Výroční zpráva Katedry hospodářských dějin FNH VŠE v Praze za rok 2003

Výroční zpráva Katedry hospodářských dějin FNH VŠE v Praze za rok 2003 Výroční zpráva Katedry hospodářských dějin FNH VŠE v Praze za rok 2003 PEDAGOGICKÁ, ORGANIZAČNÍ: Pokračovala nadále výuka zavedených povinných předmětů (HD_108, HD_109) a volitelných kurzů (HD_201, HD_209,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA KATEDRY HOSPODÁŘSKÝCH DĚJIN FNH VŠE V PRAZE ZA ROK 2005

VÝROČNÍ ZPRÁVA KATEDRY HOSPODÁŘSKÝCH DĚJIN FNH VŠE V PRAZE ZA ROK 2005 Vysoká škola ekonomická. Fakulta národohospodářská. Katedra hospodářských dějin. nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3 tel. 224095503, 224095503, 224095551, fax 224221718, http://nb.vse.cz/khd/ VÝROČNÍ

Více

Zápis z prbžného oponentního ízení

Zápis z prbžného oponentního ízení Zápis z prbžného oponentního ízení Identifikaní kód projektu: 1PO5ME816 1. Název projektu: Píprava odborník pro oblast inovaního podnikání 2. Píjemce úelové podpory: Vysoká škola manažerské informatiky

Více

! "#$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2006/2007. Ve Vsetín dne 4. íjna 2007... PaedDr. Karel Kostka editel školy. výtisk. 1

! #$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2006/2007. Ve Vsetín dne 4. íjna 2007... PaedDr. Karel Kostka editel školy. výtisk. 1 ! "#$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA Rozdlovník za školní rok 2006/2007 Výtisk íslo 1: Odbor školství, mládeže a sportu KÚ ZK Výtisk íslo 2: Stední škola Kostka s. r. o. editel školy Výtisk íslo 3: Stední škola

Více

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR HUNGARISTIKA

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR HUNGARISTIKA DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR HUNGARISTIKA http://wwwdata.muni.cz/study/branch.asp?subjekt=arts&program=85&typ=d&forma=p&obor=7310v063 STUDIJNÍ PROGRAM P7310 FILOLOGIE HUNGARISTIKA A UGROFINISTIKA (7310V063)

Více

Publikace je určena pro získání základních informací o postupném vývoji integračních a unifikačních snah v Evropě od nejstarších dob do současnosti.

Publikace je určena pro získání základních informací o postupném vývoji integračních a unifikačních snah v Evropě od nejstarších dob do současnosti. 1 Bratislava 2011 2 Publikace je určena pro získání základních informací o postupném vývoji integračních a unifikačních snah v Evropě od nejstarších dob do současnosti. Autoři: Doc. JUDr. Karel Schelle,

Více

Katedra aplikované matematiky a informatiky (180)

Katedra aplikované matematiky a informatiky (180) Katedra aplikované matematiky a informatiky (180) Adresa katedry: Studentská 13, 370 05 České Budějovice 1. Personální struktura katedry k 31. 12. 2000 vedoucí katedry: prom. mat. Bohuslav Slípka, CSc.

Více

Institut politologických studií den otevřených dveří

Institut politologických studií den otevřených dveří Institut politologických studií den otevřených dveří 15. 1. 2013 Institut politologických studií Institut jeden z pěti institutů FSV UK katedra politologie a katedra mezinárodních vztahů učebny, kanceláře,

Více

Katedra ekonomiky (182)

Katedra ekonomiky (182) Katedra ekonomiky (182) Adresa katedry: Studentská 13, České Budějovice, 370 05 Katedra ekonomiky zajišťovala výuku předmětů, které poskytují především teoretické základy pro aplikované ekonomické disciplíny,

Více

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Aktualizace Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně na rok 2015 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Více

JIŘÍ SCHWARZ ŽIVOTOPIS

JIŘÍ SCHWARZ ŽIVOTOPIS JIŘÍ SCHWARZ ŽIVOTOPIS OSOBNÍ INFORMACE Adresa: U Hřiště 418, Nový Jičín E-mail: schwarz@vse.cz Rodinný stav: ženatý, 2 děti Národnost: česká Datum narození: 25. 4. 1960 Místo narození: Bílovec Tituly:

Více

Institut politologických studií den otevřených dveří 15. 1. 2013

Institut politologických studií den otevřených dveří 15. 1. 2013 Institut politologických studií den otevřených dveří 15. 1. 2013 Institut politologických studií Institut jeden z pěti institutů FSV UK katedra politologie a katedra mezinárodních vztahů učebny, kanceláře,

Více

Hodnocení ISO pro rok 2014 katedra 714

Hodnocení ISO pro rok 2014 katedra 714 Hodnocení ISO pro rok 2014 katedra 714 1 OBLAST STUDIJNÍ A PEDAGOGICKÁ 1.1 VÝUKA - Zajištění výuky v základních kurzech matematiky, deskriptivní geometrie, výpočetní techniky, algoritmizace, numerických

Více

Katedra společenských věd PdF UP v Olomouci

Katedra společenských věd PdF UP v Olomouci PAVEL KOPEČEK, PhDr., Bc., Ph.D. Pracovní zařazení: Vědecké (odborné) zaměření: odborný asistent české dějiny 20. století, regionální dějiny Adresa pracoviště: Katedra společenských věd PdF UP, Žižkovo

Více

Hodnocení ISO pro rok 2013 katedra 714

Hodnocení ISO pro rok 2013 katedra 714 Hodnocení ISO pro rok 2013 katedra 714 1 OBLAST STUDIJNÍ A PEDAGOGICKÁ 1.1 VÝUKA - Zajištění výuky v základních kurzech matematiky, deskriptivní geometrie, výpočetní techniky, algoritmizace, numerických

Více

POSUDEK ŠKOLITELE. student: PhDr. Radek Soběhart

POSUDEK ŠKOLITELE. student: PhDr. Radek Soběhart POSUDEK ŠKOLITELE student: PhDr. Radek Soběhart Po absolutoriu na Filozofické fakultě UK v Praze, obor: historie a politologie, v roce 2003 byl R. Soběhart přijat do prezenčního doktorandského studia na

Více

ZPRÁVA O REALIZACI ROZVOJOVÉHO PROJEKTU V ROCE 2004. Název projektu: Mezinárodní ekonomická, politická a právní studia

ZPRÁVA O REALIZACI ROZVOJOVÉHO PROJEKTU V ROCE 2004. Název projektu: Mezinárodní ekonomická, politická a právní studia ZPRÁVA O REALIZACI ROZVOJOVÉHO PROJEKTU V ROCE 2004 Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů VŠE Evidenční číslo: 590 Garant: doc. JUDr. Zbyněk Švarc Další řešitelé: viz příloha 3 Výsledky projektu v porovnání

Více

Grantové projekty a výzkumné záměry pedagogů Katedry dějin umění FF UP

Grantové projekty a výzkumné záměry pedagogů Katedry dějin umění FF UP Grantové projekty a výzkumné záměry pedagogů Katedry dějin umění FF UP PhDr. Josef Bláha Předvelkomoravské mocenské centrum v Olomouci projekt číslo: 404/07/0368 doba trvání: 2007 2010 pozice:hlavní řešitel

Více

SEZNAM RECENZOVANÝCH NEIMPAKTOVANÝCH PERIODIK VYDÁVANÝCH V ČR ZAMĚŘENÝCH NA OBOR DĚJINY

SEZNAM RECENZOVANÝCH NEIMPAKTOVANÝCH PERIODIK VYDÁVANÝCH V ČR ZAMĚŘENÝCH NA OBOR DĚJINY ZAMĚŘENÝCH NA DĚJINY 1 1802-0364 Acta Filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. Západočeská univerzita v Plzni AA 2 1803-411X Acta historica Universitatis Silesianae Opaviensis. Slezská univerzita

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA KATEDRY HOSPODÁŘSKÝCH DĚJIN NF VŠE V PRAZE ZA ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA KATEDRY HOSPODÁŘSKÝCH DĚJIN NF VŠE V PRAZE ZA ROK 2006 Vysoká škola ekonomická. Národohospodářská fakulta. KATEDRA HOSPODÁŘSKÝCH DĚJIN nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3 (č. m. 345 348 NB) http://khd.vse.cz/khd/wcms_khd.nsf VÝROČNÍ ZPRÁVA KATEDRY HOSPODÁŘSKÝCH

Více

eská veejnost a její pístup k volbám

eská veejnost a její pístup k volbám Vyšší odborná škola publicistiky, Praha eská veejnost a její pístup k volbám Josef Mašek Kontakt: josef@jmasek.com, 602 489 538 I. roník VOŠP, Sociologie Pednášející: PhDr. MgrTh. Jií Vymazal, CSc. 3.1.2005,

Více

Polská literatura. Oborová komise: prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc. předseda. Mgr. Roman Madecki, Ph.D. místopředseda.

Polská literatura. Oborová komise: prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc. předseda. Mgr. Roman Madecki, Ph.D. místopředseda. Polská literatura Oborová komise: předseda místopředseda Interní členové prof. PhDr. Krystyna Kardyni-Pelikánová, DrSc. (em.) Externí členové dr Marek Bernacki (Akademia Techniczno-Humanistyczna Bielsko-Biała,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA KATEDRY HOSPODÁŘSKÝCH DĚJIN NF VŠE V PRAZE ZA ROK 2007 ČLENOVÉ KATEDRY: Vedoucí: Zástupce vedoucího: Tajemník: Referent pro knihovnu:

VÝROČNÍ ZPRÁVA KATEDRY HOSPODÁŘSKÝCH DĚJIN NF VŠE V PRAZE ZA ROK 2007 ČLENOVÉ KATEDRY: Vedoucí: Zástupce vedoucího: Tajemník: Referent pro knihovnu: Vysoká škola ekonomická. Národohospodářská fakulta. KATEDRA HOSPODÁŘSKÝCH DĚJIN nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3 (č. m. 345 348 NB) http://khd.vse.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA KATEDRY HOSPODÁŘSKÝCH DĚJIN NF VŠE

Více

Katedra řízení (190)

Katedra řízení (190) Katedra řízení (190) Adresa katedry: Studentská 13, České Budějovice, 370 05 Profilovým zaměřením Katedry řízení v oblasti výzkumu, výuky a poradenství je zkoumání činnosti podniků (především podniků zemědělské

Více

1893-2013. poslední aktualizace: 6. 3.

1893-2013. poslední aktualizace: 6. 3. 1893-2013 poslední aktualizace: 6. 3. Úvod Lidové noviny jsou nejstarším českým deníkem. Poprvé vyšly v prosinci 1893. Vybudovaly si pověst nejserióznějších novin a staly se médiem kulturních a společenských

Více

1893-2013. poslední aktualizace: 15. 3.

1893-2013. poslední aktualizace: 15. 3. 1893-2013 poslední aktualizace: 15. 3. Úvod Lidové noviny jsou nejstarším českým deníkem. Poprvé vyšly v prosinci 1893. Vybudovaly si pověst nejserióznějších novin a staly se médiem kulturních a společenských

Více

Zápis z vědecké rady Z VR/ F3-01/09. Zápis ze zasedání Vědecké rady Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze, které se konalo dne 25.

Zápis z vědecké rady Z VR/ F3-01/09. Zápis ze zasedání Vědecké rady Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze, které se konalo dne 25. Strana 1/ 5 Program: 1. Zahájení - prof. Ing. Jaromír Veber, CSc. Zápis ze zasedání Vědecké rady Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze, které se konalo dne 25. února 2009 2. Habilitační řízení PhDr. Ing.

Více

Zápis. 7. ze zasedání Akademického senátu PF UP dne 15. dubna 2009

Zápis. 7. ze zasedání Akademického senátu PF UP dne 15. dubna 2009 Zápis. 7 ze zasedání Akademického senátu PF UP dne 15. dubna 2009 Pítomni: 17 len AS PF dkan : prof. J. Ševík prodkani : prof. T. Opatrný, doc. J. Molnár tajemník : dr. P. Velecký vedoucí studijního oddlení

Více

Litera, Bohuslav, Historie Rudé armády , díl I. a II., Praha Libri 2009, s. 188, 190.

Litera, Bohuslav, Historie Rudé armády , díl I. a II., Praha Libri 2009, s. 188, 190. Bohuslav Litera - Odborné zaměření: moderní historie Ruska XX. století, mezinárodní vztahy po roce 1938, energetické suroviny v postsovětském prostoru - Vzdělání VŠ, PhDr., CSc. - Pracovní pozice: pedagog,

Více

Schéma organizační struktury Slovanského ústavu AV ČR

Schéma organizační struktury Slovanského ústavu AV ČR Výroční zpráva Slovanského ústavu AV ČR za rok 2005 Slovanský ústav AV ČR (dále jen SLU) Adresa: Valentinská 1 110 00 Praha 1 IČ: 68378017 Telefon: +420 224 800 251 Fax: +420 224 800 252 Adresa el. pošty:

Více

ESKÝ JAZYK A LITERATURA

ESKÝ JAZYK A LITERATURA ESKÝ JAZYK A LITERATURA CHARAKTERISTIKA PEDMTU 1. Obsahové vymezení Realizuje obsah vzdlávacího oboru eský jazyk a literatura RVP GV. Zaujímá dležité postavení ve výchovn vzdlávacím procesu. Je to povinný

Více

Směrnice. rektorky č. 4/2013. VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s. se sídlem v Praze 5, Duškova 7, PSČ: 150 00

Směrnice. rektorky č. 4/2013. VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s. se sídlem v Praze 5, Duškova 7, PSČ: 150 00 VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s. se sídlem v Praze 5, Duškova 7, PSČ: 150 00 Směrnice rektorky č. 4/2013 ke stanovení oblastí vnitřního hodnocení na VŠZ, o. p. s. pro akademické roky 2014/2017 a jmenování

Více

Česká pedagogická společnost

Česká pedagogická společnost Česká pedagogická společnost SJEZD ČESKÉ PEDAGOGICKÉ SPOLEČNOSTI - USNESENÍ Praha, Pedagogická fakulta UK 16. 2. 2011 Sjezd České pedagogické společnosti se konal dne 16. února 2011 v Praze na Pedagogické

Více

P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY

P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia, nejlépe některého z oborů slovanské filologie. Doktorské studium oboru předpokládá dobrou aktivní

Více

NÁZEV HABILITAČNÍ PRÁCE: Využití diskriminační analýzy pro predikci budoucího vývoje firmy

NÁZEV HABILITAČNÍ PRÁCE: Využití diskriminační analýzy pro predikci budoucího vývoje firmy NÁVRH NA ZAHÁJENÍ HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ RNDr. Radmily SOUSEDÍKOVÉ, Ph.D. OBOR ŘÍZENÍ PRŮMYSLOVÝCH SYSTÉMŮ OSOBNÍ ÚDAJE: Jméno a přímení: Datum a místo narození: Bydliště: Zaměstnavatel: Pracoviště: Funkce:

Více

Doc. PhDr. Martin Kovář, Ph.D.

Doc. PhDr. Martin Kovář, Ph.D. Doc. PhDr. Martin Kovář, Ph.D. Ústav světových dějin, FF UK v Praze Publikační činnost I) Diplomová práce: 1989 1) KOVÁŘ, Martin: Německá koloniální politika ve východní Africe v období nástupu imperialismu

Více

Příloha 2: České pedagogické odborné časopisy (stav k červenci 2011) 1

Příloha 2: České pedagogické odborné časopisy (stav k červenci 2011) 1 150 Příloha 2: České pedagogické odborné časopisy (stav k červenci 2011) 1 Vydavatel Rok založení Periodicita Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci fakulta UK v Praze Česká pedagogická společnost,

Více

7105R035 - Kulturní dějiny

7105R035 - Kulturní dějiny Studijní program: B7105 - Historické vědy Studijní obor: Segment: Elementární - KD/Bc. Povinné y 7105R035 - Kulturní dějiny Německý jazyk - CEFR A1+ KCJ/HNA1P 'doc. Winfried Baumann, Dr.' Odborný písemný

Více

PhDr. Martin CHVÁL, Ph.D. doc. PhDr. Martina ŠMEJKALOVÁ, Ph.D. PhDr. Ivana KOLÁŘOVÁ, CSc. Mgr. Jitka ALTMANOVÁ. doc. RNDr. Eduard FUCHS, CSc.

PhDr. Martin CHVÁL, Ph.D. doc. PhDr. Martina ŠMEJKALOVÁ, Ph.D. PhDr. Ivana KOLÁŘOVÁ, CSc. Mgr. Jitka ALTMANOVÁ. doc. RNDr. Eduard FUCHS, CSc. Nezávislá odborná komise, která je poradním orgánem při přezkoumávání žádostí žadatelů v procesu přezkoumání výsledků zkoušek z didaktických testů pro rok 2014 (podle 82 školského zákona). Rozpočtové prostředky

Více

Archiv pracovních příležitostí

Archiv pracovních příležitostí Archiv pracovních příležitostí 2015 Institut komunika?ních studií a žurnalistiky akademický pracovník na polovi?ní pracovní úvazek se zam??ením na výuku a výzkum v oblasti nových médií, sociálních sítí

Více

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO Doporučená kritéria pro habilitační a profesorská na VFU Brno schválená VR VFU Brno dne 3. 12. 2012, účinná od 1. 2. 2013 Habilitační Uchazeč o jmenování docentem musí splňovat předpoklady pro jmenování

Více

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA http://wwwdata.muni.cz/study/branch.asp?subjekt=arts&program=85&typ=d&forma=p&obor=7310v115 STUDIJNÍ PROGRAM P7310 FILOLOGIE OBECNÁ JAZYKOVĚDA (7310V115) Oborová

Více

bakalářském a magisterském stupni VŠ vzdělání

bakalářském a magisterském stupni VŠ vzdělání Inovace formy a obsahu výuky studia historie v bakalářském a magisterském stupni VŠ vzdělání CZ.04.1.03/3.2.15.2/0280 Tento projekt je Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D.

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. FUNKCE: členka akademického senátu PdF, UP; prezenční rozvrh; koordinátorka webových stránek TELEFON: 585635201 E-MAIL: lucie.kremenkova@gmail.com ČÍSLO PRACOVNY: 4.27 VĚDECKO-VÝZKUMNÉ

Více

Marta Kadlecová. Monografie

Marta Kadlecová. Monografie Marta Kadlecová Monografie Kadlecová, M. (členka aut. kol.): Antologie české právní vědy. Praha, Univerzita Karlova 1993, 302 s. (ISBN 80-7066-697-8) Kadlecová, M.: České a moravské zemské právo procesní

Více

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive)

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) 29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) Ve dnech 24.-27. dubna 2008 byl v Káhie poádán již 29. Kongres CIPS. Na posledním zasedání v Praze byla schválena

Více

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM ÚVOD Kvantifikovaná kriteria jsou pomocným podkladem pro zahájení habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem

Více

PhDr. Martin CHVÁL, Ph.D. PaedDr. Květoslava KLÍMOVÁ, Ph.D. Mgr. Jitka ALTMANOVÁ. doc. RNDr. Eduard FUCHS, CSc.

PhDr. Martin CHVÁL, Ph.D. PaedDr. Květoslava KLÍMOVÁ, Ph.D. Mgr. Jitka ALTMANOVÁ. doc. RNDr. Eduard FUCHS, CSc. Nezávislá odborná komise, která je poradním orgánem při přezkoumávání žádostí žadatelů v procesu přezkoumání výsledků zkoušek z didaktických testů pro rok 2015 (podle 82 školského zákona). Rozpočtové prostředky

Více

Příkaz děkanky FF UJEP Ústí nad Labem č. 3/2007

Příkaz děkanky FF UJEP Ústí nad Labem č. 3/2007 Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Příkaz děkanky FF UJEP Ústí nad Labem č. 3/2007 Hodnocení vědecko-výzkumné a pedagogické činnosti akademických pracovníků Filozofické

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA v Českých Budějovicích. Ekonomická fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA v Českých Budějovicích. Ekonomická fakulta JIHOČESKÁ UNIVERZITA v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta akademický rok 2009/2010 Úvodní informace pro 1. ročníky ÚFŘP bakalářské studium navazující magisterské studium Ekonomická fakulta: doktorské

Více

PROMĚNY MEDIÁLNÍHO DISKURSU

PROMĚNY MEDIÁLNÍHO DISKURSU METROPOLITNÍ UNIVERZITA PRAHA KATEDRA POLITOLOGIE A HUMANITNÍCH STUDIÍ, CENTRUM PRO STUDIUM MEDIÁLNÍ KULTURY, KATEDRA MEDIÁLNÍCH STUDIÍ MEZINÁRODNÍ VĚDECKÁ KONFERENCE PROMĚNY MEDIÁLNÍHO DISKURSU budova

Více

Grantové projekty a výzkumné záměry pedagogů řešené na Univerzitě Palackého v Olomouci (archiv)

Grantové projekty a výzkumné záměry pedagogů řešené na Univerzitě Palackého v Olomouci (archiv) Grantové projekty a výzkumné záměry pedagogů řešené na Univerzitě Palackého v Olomouci (archiv) Mgr. Lukáš Bártl, Ph.D. Dějiny umění a interdisciplinarita projekt číslo: FF_2010_011 Fotograf Rupert Kytka

Více

Evropské fórum vědy a techniky praha

Evropské fórum vědy a techniky praha Evropské fórum vědy a techniky praha EFEKTIVITA EVROPSKÉ VĚDY A JEJÍ KONKURENCESCHOPNOST VŮČI SVĚTU 22. květen 2008, Praha www.ceskahlava.cz GENERÁLNÍ PARTNEŘI: MEDIÁLNÍ PARTNEŘI: Datum konání: 22. květen

Více

Sociologie (jednooborové studium) N 6703 Sociologie (Platnost akreditace: )

Sociologie (jednooborové studium) N 6703 Sociologie (Platnost akreditace: ) Sociologie (jednooborové studium) N 6703 Sociologie (Platnost akreditace: 22.7. 2011 31.7. 2019) PP povinné předměty OBOROVÉ PŘEDMĚTY POVINNÉ 1 PP1 Výzkumné praktikum 0p + 3s Z p 5 PhDr. Jiří Vinopal,

Více

Vymezení pracovních činností akademických a vědeckých pracovníků. vědeckých pracovníků

Vymezení pracovních činností akademických a vědeckých pracovníků. vědeckých pracovníků Strana 1 / 10 Vymezení pracovních činností akademických a Anotace: Účelem této směrnice je vymezit okruh činností pro jednotlivé funkce (druhy práce) vykonávané akademickými a vědeckými pracovníky v pracovněprávním

Více

Obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru

Obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru Obor UROSPRÁVA doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru Proč se rozhodnout pro obor UROSPRÁVA? Chceš vědět jak funguje EU? Chceš vědět jak EU ovlivňuje hospodářský, sociální a politický život v České

Více

Termín pro konání státních zkoušek

Termín pro konání státních zkoušek Termín pro konání státních zkoušek TERMÍNY STÁTNÍCH ZKOUŠEK V ROCE 2017 Termíny státních zkoušek dle harmonogramu pro akademický rok 2016/2017 2017 Státní zkoušky - lednové a únorové termíny 2017 (jen

Více

Jazykovědné sdružení České republiky

Jazykovědné sdružení České republiky Jazykovědné sdružení České republiky Letenská 4, 118 51 Praha 1 tel.: 225 391 438 http://jazykovednesdruzeni.cz/ kontaktní mail: martina.smejkalova@pedf.cuni.cz Zápis z volebního valného shromáždění Jazykovědného

Více

Olomouc, Pedagogická fakulta UP, Žižkovo nám května 2010

Olomouc, Pedagogická fakulta UP, Žižkovo nám května 2010 Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra společenských věd pořádá ve spolupráci s Archivem UP v Olomouci mezinárodní vědeckou konferenci Dvacet let od prvních svobodných voleb po obnovení

Více

UROSPRÁVA na EkF VŠB-TU VŠB-TU Ostrava

UROSPRÁVA na EkF VŠB-TU VŠB-TU Ostrava Obor UROSPRÁVA UROSPRÁVA na EkF VŠB-TU VŠB-TU Ostrava Historie výuka v oboru Eurospráva zahájena v roce 1996/1997 prvních 30 absolventů v roce 2000/2001 radikální změny v roce 2004 se vstupem ČR do EU

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Filozofická fakulta Na Mlýnské stoce 35, 370 01 České Budějovice, tel.: (+420) 38 777 1111, 38 777 4801 fax: (+420) 38 777 4812 e-mail: dekan@ff.jcu.cz OPATŘENÍ

Více

Studijní program Hospodářská politika a správa. Studijní obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru. 20 let

Studijní program Hospodářská politika a správa. Studijní obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru. 20 let Studijní program Hospodářská politika a správa Studijní obor UROSPRÁVA 20 let doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru Chceš vědět jak funguje EU? Proč se rozhodnout pro obor UROSPRÁVA? Chceš vědět

Více

Vybrané problémy dějin mezinárodních vztahů MVZ 413

Vybrané problémy dějin mezinárodních vztahů MVZ 413 1 Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií Fakulta sociálních studií MASARYKOVA UNIVERSITA Brno, Joštova 10 Česká republika telefon: 00 420 549 49 4996, fax: 00 420-549 49 1920 Vybrané problémy

Více

Zpráva obanského sdružení eské myelomové skupiny za rok 2006

Zpráva obanského sdružení eské myelomové skupiny za rok 2006 Zpráva obanského sdružení eské myelomové skupiny za rok 2006 eská myelomová skupina je sdružení léka a dalších vdeckých a odborných pracovník, jejichž cílem je výzkum, diagnostika a terapie nemoci zvané

Více

PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA

PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA Psychologie práce a organizace v systému univerzitního studia Milan Rymeš Katedra psychologie Filozofické fakulty UK v Praze PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA PSYCHOLOGIE Pregraduální dělené studium Doktorské

Více

O Nás. Stanovy Historické spolenosti Starý Velehrad

O Nás. Stanovy Historické spolenosti Starý Velehrad O Nás Stanovy Historické spolenosti Starý Velehrad P r e a m b u l e Historická spolenost Starý Velehrad (dále jen Spolenost) je dobrovolnou, zájmovou i odbornou organizací, která sdružuje jednotlivce

Více

ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Kód: Druh: Název: PD/17/2012 VNITŘNÍ NORMA FAKULTY TECHNOLOGICKÉ Odměňování pedagogických a tvůrčích aktivit, sazebník odměn za vedení studentských prací, účast v komisích a oponentské posudky a výuku

Více

PŘEHLED VEDOUCÍCH BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ

PŘEHLED VEDOUCÍCH BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ SMSJM VŠE > PŘEHLED VEDOUCÍCH BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ Obsah Úvod 3 Mgr. Ing. Petra Cibulková 4 Ing. Tomáš Doležal 5 doc. Ing. Mgr. Radka Druláková, Ph.D. 6 Ing. Zbyněk Dubský, Ph.D. 7 doc. PhDr. Jan Eichler,

Více

Studium na INSTITUTU MEZINÁRODNÍCH STUDIÍ UK FSV

Studium na INSTITUTU MEZINÁRODNÍCH STUDIÍ UK FSV Studium na INSTITUTU MEZINÁRODNÍCH STUDIÍ UK FSV Přijímací zkoušky Bakalářské studium 1. Prvním předpokladem je úspěšné složení Národní srovnávací zkoušky společnosti SCIO test obecných studijních předpokladů

Více

Mgr. Pavla Dobešová. Výuka předmětů: Česká literatura 19. století. Téma disertační práce: Multimédia v hodinách literární výchovy na 2.

Mgr. Pavla Dobešová. Výuka předmětů: Česká literatura 19. století. Téma disertační práce: Multimédia v hodinách literární výchovy na 2. Mgr. Pavla Dobešová Výuka předmětů: Česká literatura 19. století Téma disertační práce: Multimédia v hodinách literární výchovy na 2. stupni ZŠ Školitel: Mgr. Daniel Jakubíček, Ph.D. Školitel-konzultant:

Více

Bologna Promoters 2005-06. ČZU v Praze,, 13. prosince 2006

Bologna Promoters 2005-06. ČZU v Praze,, 13. prosince 2006 Bologna Promoters 2005-06 ČZU v Praze,, 13. prosince 2006 Cíle projektu Projekt EU realizovaný v rámci programu Socrates Erasmus; Koordinace: Evropská asociace univerzit (EUA) - viz www.eua.be respektive

Více

Institut komunikačních studií a žurnalistiky

Institut komunikačních studií a žurnalistiky Institut komunikačních studií a žurnalistiky Institut komunikačních studií a žurnalistiky Smetanovo nábřeží 995/1, 110 01 Praha 1 bakalářské studium: telefon 222 112 260, fax 222 112 219 bakalářské studium

Více

SMĚRNICE DĚKANA FF UP K ŘÁDU RIGORÓZNÍHO ŘÍZENÍ B1-13 / 3-HN

SMĚRNICE DĚKANA FF UP K ŘÁDU RIGORÓZNÍHO ŘÍZENÍ B1-13 / 3-HN FILOZOFICKÁ FAKULTA UP SMĚRNICE DĚKANA SD-01/2013 SMĚRNICE DĚKANA FF UP K ŘÁDU RIGORÓZNÍHO ŘÍZENÍ B1-13 / 3-HN Obsah: Směrnice stanoví podrobnosti konání rigorózního řízení na FF UP Zpracoval: doc. PhDr.

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební, 166 29 Praha 6, Thákurova 7. Z á p i s č. 10

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební, 166 29 Praha 6, Thákurova 7. Z á p i s č. 10 České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební, 166 29 Praha 6, Thákurova 7 Z á p i s č. 10 z 10. zasedání Vědecké rady Fakulty stavební, které se konalo dne 8. února 2007 ve 14.00 hodin v zasedací

Více

Ubytování účastníků na konferenci SANM 05

Ubytování účastníků na konferenci SANM 05 Ubytování účastníků na konferenci SANM 05 Hotel Srní - budova A pokoj C112 Heinrich Voss Německo pokoj C113 Prof. RNDr. Ivo Marek, DrSc. ČVUT FSv 166 29 Praha 6 pokoj C114 Ing. Ivan Hlaváček, DrSc. MÚ

Více

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA na visegradskou konferenci Masmediální technologie ve školním hudebním vzdělávání

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA na visegradskou konferenci Masmediální technologie ve školním hudebním vzdělávání Jméno, tituly, pracovní zařazení (učitel?) Pracoviště ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA na visegradskou konferenci Masmediální technologie ve školním hudebním vzdělávání ve dnech 21.11 až 22.11.2008 inspirovanou Evropským

Více

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP)

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) 1 nabízíme univerzitní studium bakalářského a navazujícího magisterského studijního oboru obor je nepřetržitě vyučován na JU již od roku 1994 garantem je Katedra

Více

Vážené kolegyně, vážení kolegové! Cílem konference s mezinárodní účastí je diskuse nad aktuálními problémy vzdělávání učitelů primární a preprimární p

Vážené kolegyně, vážení kolegové! Cílem konference s mezinárodní účastí je diskuse nad aktuálními problémy vzdělávání učitelů primární a preprimární p Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra primární pedagogiky si Vás dovoluje pozvat na konferenci s mezinárodní účastí ZA KVALITOU VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ PRIMÁRNÍ A PREPRIMÁRNÍ PEDAGOGIKY

Více

Zápis. 8. ze zasedání Akademického senátu PF UP dne 27. kvtna 2009

Zápis. 8. ze zasedání Akademického senátu PF UP dne 27. kvtna 2009 Zápis. 8 ze zasedání Akademického senátu PF UP dne 27. kvtna 2009 Pítomni: 16 len AS PF, dkan : prof. J. Ševík prodkani : prof. I. Frébort, prof. T. Opatrný, doc. J. Molnár tajemník : dr. P. Velecký hosté

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI AKADEMICKÉ RADY ZA OBDOBÍ OD XXIX. ZASEDÁNÍ AKADEMICKÉHO SNĚMU Zpráva o činnosti Akademické rady Akademie věd České republiky za období od XXIX. zasedání Akademického sněmu AV ČR V období

Více

Profesní životopis. Identifikace osoby. doc. PhDr. Ing. Karel Šrédl, CSc., v Praze, rozvedený, bezdětný. Pracoviště

Profesní životopis. Identifikace osoby. doc. PhDr. Ing. Karel Šrédl, CSc., v Praze, rozvedený, bezdětný. Pracoviště Profesní životopis Identifikace osoby Pracoviště doc. PhDr. Ing. Karel Šrédl, CSc., 24.8.1951 v Praze, rozvedený, bezdětný Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Kamýcká 129 165

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 8. ročníku Brainstorming, práce s mapou, opakovací soutěže Určí základní historické události 19. stol. příčiny, důsledky a chronologie. Vysvětlí základní politické, sociální, ekonomické

Více

HISTORIE EVROPSKÁ STUDIA (jednooborové bakalářské studium) N 7105 Historické vědy (Platnost akreditace: )

HISTORIE EVROPSKÁ STUDIA (jednooborové bakalářské studium) N 7105 Historické vědy (Platnost akreditace: ) HISTORIE EVROPSKÁ STUDIA (jednooborové bakalářské studium) N 7105 Historické vědy (Platnost akreditace: 16.3. 2009 1.12. 2013) SZ společný základ PŘEDMĚTY SPOLEČNÉHO ZÁKLADU POVINNÉ 1 Předmět s označením

Více

P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA

P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA Vstupní požadavky Uchazeč o studium by měl být absolventem magisterského studia nejlépe anglofonních literatur nebo příbuzného oboru (anglistiky,

Více

Přesídlování a vyhlazování obyvatelstva syndrom moderních dějin

Přesídlování a vyhlazování obyvatelstva syndrom moderních dějin si Vás dovoluje pozvat na mezinárodní vědeckou konferenci Přesídlování a vyhlazování obyvatelstva syndrom moderních dějin 11. 12. listopadu 2014 Vila Lanna, Praha Historický ústav Akademie věd ČR, v. v.

Více

I. Smlouva o Ústav pro Evropu. 1. Protokol o úloze vnitrostátních parlament v Evropské unii. proporcionality

I. Smlouva o Ústav pro Evropu. 1. Protokol o úloze vnitrostátních parlament v Evropské unii. proporcionality Závrený akt obsahuje seznam závazných protokol a nezávazných prohlášení Závrený akt KONFERENCE ZÁSTUPC VLÁD LENSKÝCH STÁT svolaná do Bruselu dne 30. záí 2003 s cílem pijmout spolenou dohodou Smlouvu o

Více

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta. Opatření děkana č. 15/2015. Změna opatření děkana č. 11/2015, Harmonogram akademického roku 2015/2016

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta. Opatření děkana č. 15/2015. Změna opatření děkana č. 11/2015, Harmonogram akademického roku 2015/2016 Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta Opatření děkana č. 15/2015 Změna opatření děkana č. 11/2015, Harmonogram akademického roku 2015/2016 Čl. 1 Změna opatření děkana č. 11/2015, Harmonogram

Více

ZÁPIS Č. 3 Z JEDNÁNÍ AS FS DNE 29. 11. 2005

ZÁPIS Č. 3 Z JEDNÁNÍ AS FS DNE 29. 11. 2005 ZÁPIS Č. 3 Z JEDNÁNÍ AS FS DNE 29. 11. 2005 Přítomno: 12 členů akademické komory AS FS (omluveni Ing. Petr Kočí, Ph.D., Ing. Jiří Fries, Ph.D., nepřítomen Ing. Michal Richtář), 5 členů studentské komory

Více

P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA Vstupní požadavky Uchazeč o studium by měl být absolventem magisterského studia

P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA Vstupní požadavky Uchazeč o studium by měl být absolventem magisterského studia P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA Vstupní požadavky Uchazeč o studium by měl být absolventem magisterského studia nejlépe anglofonních literatur nebo příbuzného oboru (anglistiky,

Více

Navazující magisterský studijní obor Cestovní ruch. Garant: doc. Ing. Jarmila Indrová, CSc., Katedra cestovního ruchu

Navazující magisterský studijní obor Cestovní ruch. Garant: doc. Ing. Jarmila Indrová, CSc., Katedra cestovního ruchu Navazující magisterský studijní obor Cestovní ruch Garant: doc. Ing. Jarmila Indrová, CSc., Katedra cestovního ruchu Cílem studia oboru Cestovní ruch je získání kvalifikace pro podnikatelskou i manažerskou

Více

Článek 1 Obecná ustanovení

Článek 1 Obecná ustanovení ŘÁD DOKTORSKÉHO STUDIA NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Článek 1 Obecná ustanovení 1. Tento řád vychází ze zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách (zákon o vysokých školách) v platném znění

Více

Směrnice děkana č. 1/2012 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě sportovních studií

Směrnice děkana č. 1/2012 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě sportovních studií Směrnice děkana č. 1/2012 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě sportovních studií Podle 28 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů

Více

1. Doc. RNDr. Pavel Burda, CSc. VS1025. 2. Ing. Robert Cimrman, Ph.D. VS1052 NTC Západočeská univerzita Univerzitní 8 306 14 Plzeň

1. Doc. RNDr. Pavel Burda, CSc. VS1025. 2. Ing. Robert Cimrman, Ph.D. VS1052 NTC Západočeská univerzita Univerzitní 8 306 14 Plzeň Seznam přihlášených účastníků SANM Srní - 2005 1. Doc. RNDr. Pavel Burda, CSc. VS1025 Fakulta strojní ČVUT Ústav technické matematiky Karlovo náměstí 13 121 35 Praha 2 - Nové město 2. Ing. Robert Cimrman,

Více

2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin

2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin Ministerstvo školství a tlovýchovy eské republiky Tématický plán Obor: Informaní technologie Pedmt: Ekonomika Vyuující: Ing. Danuše Savková 2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin Téma tématický celek

Více

VI. Škola v letech

VI. Škola v letech VI. Škola v letech 7 - Ve školním roce 7/7 zstávaly v náhradních prostorách pouze dv. tídy. Zbývajících tíd bylo umístno v hlavní budov školy, i když stále ješt probíhaly drobné úpravy ped konenou kolaudací

Více

Šéfredaktor: Prof. RNDr. Ivo Budil, Ph.D., DSc. (Katedra historických věd, FF ZČU,

Šéfredaktor: Prof. RNDr. Ivo Budil, Ph.D., DSc. (Katedra historických věd, FF ZČU, REDAKČNÍ RADA ACT FAKULTY FILOZOFICKÉ ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI Šéfredaktor: Prof. RNDr. Ivo Budil, Ph.D., DSc. (, budil@khv.zcu.cz) Členové redakční rady : Doc. PhDr. Nikolaj Demjančuk, CSc. (Katedra

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Prof. Ing. Vladimír Smejkal, CSc., LL.M. Prof. Ing. Karel Rais, CSc., MBA Øízení rizik ve firmách a jiných organizacích 3., rozšíøené a aktualizované

Více

V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e

V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e F a k u l t a m e z i n á r o d n í c h v z t a h ů B a k a l á ř s k é s t u d i j n í o b o r y F a k u l t y m e z i n á r o d n í c h v z t a h

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Stední odborná škola a Stední odborné uilišt technických obor, eská Tebová, Skalka 1692. Skalka 1692, 560 18 eská Tebová

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Stední odborná škola a Stední odborné uilišt technických obor, eská Tebová, Skalka 1692. Skalka 1692, 560 18 eská Tebová eská školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Stední odborná škola a Stední odborné uilišt technických obor, eská Tebová, Skalka 1692 Skalka 1692, 560 18 eská Tebová Identifikátor školy:

Více

MINKSOVÁ, L.: Vysokoškoláci přehled hlavních sociologických výzkumů realizovaných v ČR. Data a výzkum SDA info, 4, 2010, č.1, s. 39 60.

MINKSOVÁ, L.: Vysokoškoláci přehled hlavních sociologických výzkumů realizovaných v ČR. Data a výzkum SDA info, 4, 2010, č.1, s. 39 60. Vysokoškoláci v ČR Přehled základních sociologických výzkumů vysokoškoláků Přehled zkoumaných tematických oblastí ve výzkumech vysokoškoláků Lenka Minksová Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i.

Více