VÝRONÍ ZPRÁVA KATEDRY HOSPODÁSKÝCH DJIN FNH VŠE V PRAZE ZA ROK 2004 PEDAGOGICKÁ INNOST:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝRONÍ ZPRÁVA KATEDRY HOSPODÁSKÝCH DJIN FNH VŠE V PRAZE ZA ROK 2004 PEDAGOGICKÁ INNOST:"

Transkript

1 Vysoká škola ekonomická. Fakulta národohospodáská. Katedra hospodáských djin. nám. W. Churchilla 4, Praha 3 tel , , , fax , VÝRONÍ ZPRÁVA KATEDRY HOSPODÁSKÝCH DJIN FNH VŠE V PRAZE ZA ROK 2004 lenové katedry: Doc. PhDr. František Stellner, Ph.D. Doc. PhDr. Martin Ková, Ph.D. Prof. Ing. Václav Prcha, CSc. PhDr. Pavel Dufek, Ph.D. PhDr. Ing. Aleš Skivan, Ph.D. PhDr. Ing. Ladislav Tajovský, Ph.D. Mgr. Ing. Daniel Váa Alena Šalbabová PEDAGOGICKÁ INNOST: Pokraovala nadále výuka zavedených povinných pedmt (HD_108, HD_109) a volitelných kurz (HD_201, HD_209, HD_210, HD_213, HD_214, HD_215, HD_216, HD_217, HD_306, HD_312, HD_317, HD_402, HD_406, HD_407, HD_416, HD_418). Dále probíhala výuka diplomových seminá. Katedra od letního semestru 2004/2005 otevela vedlejší specializaci Novodobé hospodáské a sociální djiny. Katedra též nabídla studentm FNH novou volitelnou státní zkoušku Hospodáské djiny. Katedra poskytovala studijní vdeckou literaturu pedagogm a studentm z vlastních spravovaných fond. V anket poádané dkanátem FNH na konci zimního semestru šk. r. 2003/2004 byl Martin Ková ohodnocen jako 3. nejlepší vyuující FNH. ORGANIZANÍ INNOST: Schze a jednání katedry se konaly ve dnech 18. února, 10. bezna, 24. bezna, 7. dubna, 18. kvtna, 19. kvtna, 17. ervna, 7. íjna, 9. listopadu, 18. listopadu, 2. prosince, 15. prosince. Dne 5. dubna 2004 byl Pavel Dufek uvolnn z funkce tajemníka katedry. Na jeho místo byl jmenován Ladislav Tajovský a správou katedrální knihovny byl poven Aleš Skivan. Od 1. íjna 2004 psobí Martin Ková jako zástupce vedoucího KHD. 1

2 František Stellner se zamil na pravidelnou aktualizaci webových stránek katedry Obsahují mj. úvodní stránku, aktuality, pehled innosti katedry, sbor katedry, vyuované pedmty a konzultace. Technickou stránku zajišovala Ing. Soa Veverková. VDECKO-VÝZKUMNÁ INNOST: Spolupráce s ostatními vysokými školami a s odbornou praxí: KHD spolupracovala (úast na spolených projektech, grantech, skriptech, primárním výzkumu, pednášky v rámci cyklu pednášek poádaných KHD; vedení a oponování diplomových a doktorských prací; vzájemná vdecká spolupráce v oborových radách doktorského studijního programu; vdecké konzultace;) pedevším s pracovišti: Ústav hospodáských a sociálních djin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy; Ústav svtových djin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy; Ústav eských djin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy; Ústav slavistických a východoevropských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy; Katedra mezinárodních vztah Fakulty sociálních vd Univerzity Karlovy; Ústav historie a muzeologie Filozoficko-pírodovdecké fakulty Slezské univerzity; Katedra historie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci; Ústav historických vd Pedagogické fakulty Univerzity v Hradci Králové; Vysoká škola Báská Technická univerzita v Ostrav; Historický ústav AV R Praha; Ústav pro soudobé djiny AV R; Masarykv ústav AV R; esko-ínská spolenost pi Orientálním ústavu AV R; Národní muzeum R; Národní technické muzeum Praha; Liberální institut. V. Prcha je lenem výboru Spolenosti R pro hospodáské a sociální djiny, redakních rad Biografického slovníku eských zemí na HÚ AV R a sborníku UK Prager wirtschaftsund sozialhistorische Mitteilungen Prague Economic and Social History Papers. F. Stellner je lenem vdecké rady FNH VŠE v Praze, redakní rady asopisu Historický obzor, ediní rady roenky Prague Papers on History of International Relations, oborové rady doktorského studijního programu 7105V Historické vdy, studijní obor Historie/Obecné djiny (FF UK), len oborové rady doktorského studijního programu Mezinárodní vztahy (FSV UK), eské spolenosti pro výzkum 18. století, Spolenosti pro výzkum východní a stední Evropy a recenzent MŠMT R. M. Ková je lenem redakní rady asopisu Historický obzor, ediní rady roenky Prague Papers on History of International Relations, oborové rady doktorského studijního programu 7105V Historické vdy, studijní obor Historie/Obecné djiny (FF UK). A. Skivan ml. je lenem esko-ínské spolenosti pi Orientálním ústavu Akademie vd eské republiky. 2

3 lenové katedry se zamují na: výzkum hospodáských djin stední Evropy ve 20. století (hospodáské djiny Nmecka na pelomu 19. a 20. století, SR, NDR), výzkum nejnovjších hospodáských djin íny, hospodáské djiny Evropy, USA a Velké Británie v období , analýzu hospodáských model demokratických a totalitních režim v první polovin 20. století, hospodáské a politické djiny stední a východní Evropy v 18. století, analýzu severských ekonomických model, píiny a podmínky jejich vzniku, vývoj ve druhé polovin 20. století a vliv integraních proces na jejich charakter, analýzu vybraných problém sociálních djin ve stední Evrop v 19. a 20. století. Granty: PRCHA, Václav, Grant FIGA Hospodáský vývoj eskoslovenska ( ) STELLNER, František, Grantový projekt Grantové agentury eské republiky ís. 404/03/1456 Stední Evropa a Rusko v 18. století. Ke vzájemným kulturním, politickým a hospodáským vztahm, ovlivování a poznávání ( ) STELLNER, František, Grant FIGA Výbrová bibliografie k novodobým hospodáským a sociálním djinám ( ) STELLNER, František, Výzkumný zámr MSM: J13/98: , Vývoj spolenosti eských zemí v kontextu evropských a svtových djin, oddíl: Obraz reality ležící uvnit i vn eské spolenosti v jejím kolektivním vdomí (do 2004) KOVÁ, Martin, Výzkumný zámr MSM: J13/98: , Vývoj spolenosti eských zemí v kontextu evropských a svtových djin, oddíl: Obraz reality ležící uvnit i vn eské spolenosti v jejím kolektivním vdomí (do 2004) KOVÁ, Martin, Grant FIGA Velká Británie, Irsko a Evropská unie. Komparativní studie specifického pístupu ostrovních stát k EU (2004) DUFEK, Pavel, Grant Grantové agentury eské republiky ís. 402/03/P069 Postupné potlaování soukromého podnikání v SR a v NDR v 50. letech 20. století a jeho dsledky pro výkonnost ekonomiky a životní úrove obyvatelstva ( ) DUFEK, Pavel, Grant FIGA Právní postavení soukromého podnikání v eskoslovensku v 50. a 60. letech 20. století (2004) TAJOVSKÝ, Ladislav, Grant FIGA Role USA pi obnov Evropy a poátcích evropského integraního procesu (2004) STELLNER, František, KOVÁ, Martin, TAJOVSKÝ, Ladislav, SOBHART, Radek, se zapojili do pípravy návrhu výzkumného zámru FNH VŠE Kvalitativní a kvantitativní analýza regulace trh a odvtví z hlediska ekonomické efektivnosti a kvality života (v roce 2004 nebyl pijat) STELLNER, František, KOVÁ, Martin, TAJOVSKÝ, Ladislav, SOBHART, Radek, v rámci: Výzkumný zámr CEZ: J18/98: , Ekonomické, ekologické, regionální a sociální aspekty transformace eské spolenosti. Systém hospodáskopolitických regulací vytvoený v 90. letech a jeho vliv na dnešní stav eské ekonomiky, pipravili studii: Stav a hlavní tendence výzkumu hospodáských a sociálních djin v eské republice v devadesátých letech 20. století a jeho reflexe hospodáské praxe (2004) 3

4 SK IVAN, Aleš ml., Grant FIGA Ekonomické aspekty pevzetí moci komunisty v ín (2004) KOVÁ, Martin, SK IVAN, Aleš ml., SOBHART, Radek, STELLNER, František, TAJOVSKÝ, Ladislav byli v roce 2004 zaazeni do výzkumného zámru eské zem ve stedoevropském kontextu, který bude ešen od roku Píklady studií: monografie PRCHA, Václav a kol., Hospodáské a sociální djiny eskoslovenska I. díl Období , Brno 2004 (spoluautoi Faltus Jozef, Teichová Alice, Geršlová Jana, Hadrabová Alena, Kalinová Lenka a Kub Eduard) KOVÁ, Martin, Velká Británie v ée Roberta Walpola. K vývoji britského státu a britské spolenosti v první polovin 18. století, Praha 2004 skripta PRCHA, Václav, FALTUS, Jozef, Všeobecné hospodáské djiny 19. a 20. století, Praha 2004 (dotisk) sborníky VELKÁ DEPRESE. Sborník text, ed. Marek Loužek a Ladislav Tajovský, Praha 2004 doktorské práce SK IVAN, Aleš, Hospodáské reformy v LR v letech , doktorská práce (Ph.D.), (manuskript), obhájena 2004 TAJOVSKÝ, Ladislav, New Deal a jeho místo v meziválené hospodáské politice USA, doktorská práce (Ph.D.), (manuskript), obhájena 2004 odborné studie STELLNER, František, SOBHART, Radek, Velká hospodáská krize a výmarská republika, in: Velká deprese. Sborník text, ed. Marek Loužek a Ladislav Tajovský, Praha 2004, s (Centrum pro ekonomiku a politiku, 2004,. 35) STELLNER, František, KOVÁ, Martin, TAJOVSKÝ, Ladislav, SOBHART, Radek, Stav a hlavní tendence výzkumu hospodáských a sociálních djin v eské republice v devadesátých letech 20. století a jeho reflexe hospodáské praxe. Výzkumný zámr CEZ: J18/98: , Ekonomické, ekologické, regionální a sociální aspekty transformace eské spolenosti. Systém hospodásko-politických regulací vytvoený v 90. letech a jeho vliv na dnešní stav eské ekonomiky, 2004 (manuskript) SK IVAN, Aleš ml., Changes in Trade between Communist Czechoslovakia and the People s Republic of China, in: Prague Papers on History of International Relations 2003, Praha 2004, s

5 TAJOVSKÝ, Ladislav, Velká deprese v novodobých hospodáských djinách, in: Velká deprese. Sborník text, ed. Marek Loužek a Ladislav Tajovský, Praha 2004, s (Centrum pro ekonomiku a politiku, 2004,. 35) PRCHA, Václav, Ekonomické aspekty dlení eskoslovenska v letech , in: esko-slovenská historická roenka Masarykova univerzita, Brno 2003, s (vyšlo v roce 2004) DUFEK, Pavel, K nkolika aspektm potlaování soukromého podnikání v eskoslovensku a Nmecké demokratické republice. in: JEDLIKA, Pavel (ed.). Sborník píspvk z konference Hradecké ekonomické dny 2004, Hradec Králové 2004, s STELLNER, František, Založení Petrohradu. Jen zvedej smlé elo výš, Petrova tvrzi jak Rus pevná, in: Historický obzor 15, 2004,. 1 2, s. 2 8 STELLNER, František, Slovanství v eské a ruské spolenosti v první polovin 19. století, in: Historický obzor 15, 2004,. 9/10, s KOVÁ, Martin, The Small Nation s Way to Freedom and Independence: the Case of Ireland ( ), in: Prague Papers on History of International Relations, 2003, Praha 2004, s KOVÁ, Martin, K projevm antisemitismu ve Velké Británii mezi svtovými válkami, in: Zpravodaj, Spolenost kesan a Žid, roník 2004/5764, íslo 51, s KOVÁ, Martin, K poátkm britského fašismu, nacionalismu a antisemitismu, in: Zpravodaj, Spolenost kesan a Žid, roník 2004/5764, íslo 50, s KOVÁ, Martin, Britská unie fašist a britská spolenost ve 30. letech 20. století, in: Zpravodaj, Spolenost kesan a Žid, roník 2004/5764, íslo 52 (v tisku) KOVÁ, Martin, Nepokoje. Píspvek k analýze rozhodující fáze boje Ir za nezávislost na Velké Británii v letech 1916/ , in: Dvacáté století. Roenka Semináe nejnovjších djin Ústavu svtových djin FF UK Praha, Praha 2004 (v tisku) KOVÁ, Martin, Obraz sira Roberta Walpola a jeho vlády na stránkách soudobého tisku a krásné literatury, in: Pocta profesoru Aleši Skivanovi, Acta Universitatis Carolinae, Philosophica et Historica, Studia Historica, Karolinum, Praha 2004 (v tisku) závrené zprávy, zprávy, recenze KOVÁ, Martin, Závrená zpráva grantu FIGA: Velká Británie, Irsko a Evropská unie. Komparativní studie specifického pístupu ostrovních stát k EU PRCHA, Václav, Závrená zpráva grantu FIGA: Hospodáský vývoj eskoslovenska SK IVAN, Aleš ml., Závrená zpráva grantu FIGA: Ekonomické aspekty pevzetí moci komunisty v ín STELLNER, František, Závrená zpráva grantu FIGA: Výbrová bibliografie k novodobým hospodáským a sociálním djinám TAJOVSKÝ, Ladislav, Závrená zpráva grantu FIGA: Role USA pi obnov Evropy a poátcích evropského integraního procesu DUFEK, Pavel, Závrená zpráva grantu FIGA: Právní postavení soukromého podnikání v eskoslovensku v 50. a 60. letech 20. století 5

6 STELLNER, František, Odborný seminá Stední Evropa a Rusko v 18. století. Ke vzájemným kulturním, politickým a hospodáským vztahm, ovlivování a poznávání, in: Slovanský pehled 90, 2004,. 1, s (zpráva) PRCHA, Václav, STELLNER, František, Vývoj Katedry hospodáských djin Fakulty národohospodáské Vysoké školy ekonomické v Praze, 2004, in: (zpráva) MYŠKA, M. a kol., Historická encyklopedie podnikatel ech, Moravy a Slezska do poloviny XX. století, Ostrava 2003, in: Politická ekonomie, 2004,.3, s (recenze V. Prcha) MYŠKA, M. a kol., Historická encyklopedie podnikatel ech, Moravy a Slezska do poloviny XX. století, Ostrava 2003, in: Prague Economic Papers,. 2/2004, Praha, s (recenze V. Prcha) LITERA, Bohuslav a kol., Formování stalinského mocenského systému. K problému tzv. sebedestrukce bolševik , in: Informaní bulletin Spolenosti pro hospodáské a sociální djiny, 2004,. 1, s (Sonda do sovtské reality ticátých let, recenze V. Prcha) GERŠLOVÁ, Jana, SEKANINA, Milan, Lexikon našich hospodáských djin, in: Historický obzor 15, 2004,. 5/6, s. 143 (recenze A. Skivan ml.) DAVIES, Norman, Ostrovy. Djiny, in: Dvacáté století, Roenka Semináe nejnovjších djin Ústavu svtových djin FF UK Praha, roník 1, Praha 2004 (recenze M. Ková, v tisku) STELLNER, František, POLÁEK, Jaroslav a kol., Internet nejen pro historiky, in: Historický obzor, roník 15, 2004,. 7 8, s. 191 (recenze M. Ková ) SUMMERS, Anthony, Richard Nixon. Arogance moci, in: Historický obzor 15, 2004,. 7 8, s (recenze M. Ková ) CASTANEDA, Jorge C., Život a smrt Che Guevary, in: Historický obzor 15, 2004,. 5 6, s (recenze M. Ková ) peklady SCHOEPS, Hans-Joachim, Djiny Pruska, Praha 2004 (peklad František Stellner, Šárka Stellnerová) FREELY, John, Tajemství palác, Praha 2004 (peklad Aleš Skivan, Aleš Skivan ml.) ONNAUGHTON, Richard, Vycházející slunce a skolený medvd, Praha 2004 (peklad Aleš Skivan, Aleš Skivan ml.) Pomocné vdecké síly (Zuzana Chocholová, Jolana Hornová, Eva Kodysová) se aktivn zapojily do ady vdeckých projekt. Doktorské studium: Aleš Skivan ml. dne 1. dubna 2004 úspšn završil doktorské studium (Ph.D.) na Ústavu hospodáských a sociálních djin FF UK v Praze, téma práce Hospodáské reformy v LR v letech Zárove mu byl piznán titul PhDr. 6

7 Dne 20. záí 2004 završil Ladislav Tajovský obhajobou práce New Deal a jeho místo v meziválené hospodáské politice USA doktorské studium na FNH VŠE. Školitelem byl Václav Prcha. Konference, semináe, pednášky Dne 4. února 2004 Pavel Dufek vystoupil na vdecké konferenci Hradecké ekonomické dny 2004, kde pednesl píspvek K nkolika aspektm potlaování soukromého podnikání v eskoslovensku a Nmecké demokratické republice. Dne 10. bezna 2004 pednesl v rámci cyklu pednášek k hospodáským a sociálním djinám pední odborník na hospodáské djiny prof. PhDr. Jaroslav echura, DrSc. (ústav eských djin FF UK v Praze a Národní muzeum v Praze) pednášku Podnikání renesanní šlechty v echách. Je autorem monografií: Broumovská rebelie, Praha 1997; eské zem v letech Lucemburkové na eském trn, Díl 1, Praha 1999; eské zem v letech Lucemburkové na eském trn, Díl 2, Praha 2000; Selské rebelie roku 1680, Praha 2001; ernínové versus Kysíbelští, Praha 2003 ad. Dne 7. dubna 2004 pednesl v rámci cyklu pednášek k hospodáským a sociálním djinám pední odborník na hospodáské djiny doc. PhDr. Milan Hlavaka, CSc. (Historický ústav AV R a ústav eských djin FF UK v Praze) píspvek Svt eské samosprávy v letech Je autorem monografií: Cestování v ée dostavníku, Praha 1996; Karel Albrecht. Píbh druhého eského zimního krále, Praha 1997 a spoluautor knih: Trojspolek, Praha 1999; Svtové výstavy od Londýna 1851 po Hannover 2000, Praha 2000; Djiny Rakouska, Praha 2002 ad. Dne 19. kvtna 2004 probhla v rámci cyklu pednášek k hospodáským a sociálním djinám pednáška lena katedry Aleše Skivana Hospodáské reformy v LR v letech Zamila se na nástup reformního vedení a zahájení reformního procesu na konci sedmdesátých let 20. století, naasování reforem a jejich realizace, fenomén otevírání LR a eskoslovensko-ínské hospodáské vztahy v první etap reformního procesu. Dne 26. íjna 2004 Ladislav Tajovský zúastnil vdecké diskuse Známe pouení z první globální krize? poádané Liberálním institutem. Ve svém píspvku pojednal o historických souvislostech Velké hospodáské krize v letech , jejích základních atributech a makroekonomických projevech. Dne 9. listopadu 2004 probhlo na Filozofické fakult Univerzity Karlovy v Praze kolokvium Rusko-nmecké vztahy, které poádaly Katedra hospodáských djin Fakulty národohospodáské Vysoké školy ekonomické v Praze a Ústav svtových djin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v rámci ešení projektu Grantové agentury eské republiky Stední Evropa a Rusko v 18. století. Ke vzájemným kulturním, politickým a hospodáským vztahm, ovlivování a poznávání. S píspvky vystoupili mj. František Stellner ( Srovnání ruské, rakouské a pruské dynastické politiky v 18. století ), Radek Sobhart ( Mannheimský atentát v roce Poátek nové Evropy ), Martin Ková ( Velká Británie, Rusko a východní otázka v 19. století ), Ladislav Tajovský ( Vývoj rusko (sovtsko)-amerických vztah v pedveer studené války ), do diskuse se zapojil nap. Pavel Dufek. 7

8 Dne 2. prosince 2004 vystoupil Ladislav Tajovský v cyklu pednášek k hospodáským a sociálním djinám KHD s píspvkem Pomohl New Deal pekonat Velkou depresi?. Akce se dostalo velké pozornosti z ad vdecké a studentské obce. Dne 15. prosince 2004 se konala v rámci cyklu pednášek k hospodáským a sociálním djinám pednáška PhDr. Pavla Zemana, Ph.D. Nacistická filmová propaganda spojená s promítáním ukázek z filmu Triumf vle a jejich analýzou. Ediní: KHD zaala pipravovat vydání monotematického ísla Acta Oeconomica Pragensia 2005,. 5, K hospodáským djinám 20. století, editoi F. Stellner a M. Ková. ZAHRANINÍ SPOLUPRÁCE KHD spolupracovala v roce 2004 v rámci vdecké, pedagogické a studijní innosti svých len s adou zahraniních pracoviš, konkrétn v SRN (Lehrstuhl für Geschichte der frühen Neuzeit, Universität Bayreuth; Lehrstuhl für Neueste Geschichte, Universität Bayreuth; Osteuropa-Institut, Freie Universität Berlin; Fridrich-Meinecke-Institut der Freien Universität Berlin; Bundesarchiv Berlin; Historisches Seminar Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg), v Rakousku (Institut für Wirtschafts- und Sozialgeschichte, Wirtschaftsuniversität Wien; Institut für Osteuropäische Geschichte, Universität Wien), Velké Británii (London University), Švédsku (Svenska institutet, Uppsala), Polsku (Univerzita Varšava) a Slovensku (Národní banka Slovenské republiky). Jednotliví lenové katedry se zapojili do tchto zahraniních aktivit: V. Prcha udržuje mezinárodní spolupráci s Evropskou asociací pro djiny bankovnictví, s Univerzitou Varšava a s jednotlivci v Polsku (prof. dr. J. Tomaszewski), SRN (prof. dr. J Kosta) a V. Británii (prof. dr. dr. h. c. A. Teichova). V Polsku byla v roce 2004 smluvn zajištna, peložena a poátkem roku 2005 vyjdou skripta pro VŠ Hospodáský vývoj eskoslovenska v letech V rámci mezinárodní spolupráce vyšel v roce 2004 referát na esko-slovenské konferenci v Senátu R k výroí rozpadu SFR v eskoslovenské historické roence Na publikaci Hospodáské a sociální djiny se podíleli autoi ze SR a V. Británie. V tisku v SRN a po korektue je lánek The Centralization of the Czechoslovak Popular Banking after Introducing the Soviet Model (spoluautorka L. Nmcová), zaazený do sborníku Popular Banking and the Financial System. Annual Conference of the European Association for Banking History. F. Stellner se ve Vídni zúastnil ve dnech bezna 2004 mezinárodní konference Herrschaft und Beherrschte in kontinentalen europäischen Imperien im Vergleich a pednesl píspvek Dynastische Politik und russisches Imperium im 18. Jahrhundert. Konferenci organizovala Historische Kommission der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Píspvek vyjde v roce 2005 ve sborníku. V ervnu záí 2004 psobil F. Stellner v rámci stipendia prestižní nmecké nadace Alexander von Humboldt-Stiftung na univerzit v Bayreuthu (Der Lehrstuhl für Geschichte der frühen Neuzeit, Universität Bayreuth, Universität Bayreuth) u prof. Dr. Franze Bosbacha. 8

9 Dne 22. ervna 2004 pednesl F. Stellner ve Vídni v rámci cyklu Werkstatt Geschichte poádaného Historickou komisí Rakouské akademie vd (Historischen Kommission der Österreichischen Akademie der Wissenschaften) pednášku Die Erbfolgesicherung für Elisabeth Petrowna, Tochter Peters des Großen. P. Dufek pobýval záí 2004 v Berlín, kde bádal v Bundes-Archiv (SAPMO) a s pracovníky Stiftung-Aufarbeitung der SED Diktatur probíral možnosti budoucí spolupráce. Ve dnech záí 2004 se F. Stellner zúastnil v zámku Ehrenburg v Coburgu 23. konference Spolenosti prince Alberta (Prinz-Albert-Gesellschaft Coburg e. V.) Politische Memoiren in deutscher und britischer Perspektive. Political Memoirs in Anglo-German Context, kterou spolupoádala Nottinghamská univerzita (Department of German School of Modern Languages University of Nottingham), a vystoupil v diskusi. A. Skivan ml. navštívil ve dnech íjna 2004 Universität Hamburg, kde navázal spolupráci s Dr. Burghartem Schmidtem (Universität Hamburg, Historisches Seminar), nap. v oblasti budoucí publikaní innosti. M. Ková navštívil tyto instituce: Freie Universität, Berlin; Universität Bayreuth; Karls- Ruprecht-Universität, Heidelberg; British Library, London; Universität Wien. L. Tajovský spolupracuje se Svenska institutet a Ekonomiska Högskolan, Stockholm V Praze, 26. února 2005 doc. PhDr. František Stellner, Ph.D. vedoucí KHD FNH VŠE 9

O b s a h : kap.i. Nadace LF. kap. II. Nadaní innost. kap.iii. Hospodaení nadace. kap.iv. Dárci a sponzoi

O b s a h : kap.i. Nadace LF. kap. II. Nadaní innost. kap.iii. Hospodaení nadace. kap.iv. Dárci a sponzoi O b s a h : kap.i. Nadace LF 1. Orgány nadace 2. Nadaní jmní 3. Správa prostedk NIF kap. II. Nadaní innost 1. Systém nadaní innosti 2. Nadaní program pro rok 2004 3. Poskytnuté nadaní píspvky: Literární

Více

ÉTUDE DU CEFRES n 3. Octobre 2004 N 3. Promny sladké Francie. Otázky francouzských djin 30. a 40. let 20. století

ÉTUDE DU CEFRES n 3. Octobre 2004 N 3. Promny sladké Francie. Otázky francouzských djin 30. a 40. let 20. století ÉTUDE DU CEFRES n 3 1 N 3 Octobre 2004 Promny sladké Francie. Otázky francouzských djin 30. a 40. let 20. století 2 Obsah Obsah 2 Úvod 3 Evianská konference 1938 a postoj francouzské diplomacie 5 Adéla

Více

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s.

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. 1 Školní vzdlávací program ŠVP zpracován podle RVP Vzdlávací program: Studijní forma vzdlání: Vytvoen pro stední odborné

Více

esko-nmecké vztahy a gymnaziální djepis (projekt pracovní skupiny Djiny esko-nmeckého fóra mládeže)

esko-nmecké vztahy a gymnaziální djepis (projekt pracovní skupiny Djiny esko-nmeckého fóra mládeže) gg Daniel Glauer, Jan Ryjáek, Aneta Šípová, Ondej Špaek, Jan Zajíc esko-nmecké vztahy a gymnaziální djepis (projekt pracovní skupiny Djiny esko-nmeckého fóra mládeže) kvten 2005 esko-nmecké vztahy a gymnaziální

Více

SLUŽBY KNIHOVNÁM, REGIONÁLNÍ FUNKCE...

SLUŽBY KNIHOVNÁM, REGIONÁLNÍ FUNKCE... OBSAH: 1. VYHODNOCENÍ... 2 2. SLUŽBY UŽIVATELM... 4 3. SLUŽBY KNIHOVNÁM, REGIONÁLNÍ FUNKCE... 8 3.1. PORADENSKÁ A KONZULTANÍ INNOST... 8 3.2. SBR A VYHODNOCOVÁNÍ DAT O KNIHOVNÁCH, KOORDINANÍ INNOST...

Více

Ekonomika školství 2009

Ekonomika školství 2009 ÚSTAV PRO INFORMACE VE VZDLÁVÁNÍ Národní pedagogická knihovna Komenského Oddlení bibliografie a dokumentace Ekonomika školství 2009 (Výbrová rešerše) Heslo: ekonomika školství Datum zpracování: 11. 3.

Více

Hlavní odborné akce poádané SKIP v roce 2005

Hlavní odborné akce poádané SKIP v roce 2005 Hlavní odborné akce poádané SKIP v roce 2005 1. Právní minimum pro editele knihoven Cílem projektu je zvýšit informovanost, resp. vzdlání editel veejných knihoven (obecní, mstské, event. krajské) s právní

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta Katedra politologie a evropských studií. Jana Sigmundová. Politická korupce

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta Katedra politologie a evropských studií. Jana Sigmundová. Politická korupce UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta Katedra politologie a evropských studií Jana Sigmundová Politická korupce Stav korupce v R na lokální úrovni Bakaláská diplomová práce Vedoucí bakaláské

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE ČESKÁ REPUBLIKA 2009 Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s. České Budějovice Vydavatel: Vysoká škola evropských a regionálních

Více

Pedagogický výzkum a kurikulární reforma eské školy Educational research and the reform of school curriculum in the Czech Republic

Pedagogický výzkum a kurikulární reforma eské školy Educational research and the reform of school curriculum in the Czech Republic Pedagogický výzkum a kurikulární reforma eské školy Educational research and the reform of school curriculum in the Czech Republic Centrum pedagogického výzkumu PdF MU Tomáš Janík, Petr Knecht Klíová slova:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA A ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE

VÝROČNÍ ZPRÁVA A ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE VÝROČNÍ ZPRÁVA A ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE 2012 2012 ÚVODNÍ SLOVO DĚKANA Při ohlédnutí za uplynulým rokem nemohu začít nikde jinde než v pedagogické

Více

Konzervato a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka. Praha 4 Braník, Roškotova 4. Výroní zpráva

Konzervato a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka. Praha 4 Braník, Roškotova 4. Výroní zpráva Konzervato a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka Praha 4 Braník, Roškotova 4 Výroní zpráva Školní rok 2006/2007 Obsah I. Základní údaje o škole str. 3-5 II. Pracovníci školy str. 5-7 III. Údaje o žácích

Více

JEDNA TÍDA 1.RONÍKU OSMILETÉHO GYMNÁZIA (PRIMA)

JEDNA TÍDA 1.RONÍKU OSMILETÉHO GYMNÁZIA (PRIMA) I N F O R M A C E O Š K O L E JEDNA TÍDA 1.RONÍKU OSMILETÉHO GYMNÁZIA (PRIMA) DV TÍDY 1.RONÍKU TYLETÉHO GYMNÁZIA Kód a název oboru : 7941 K 801 (401) GYMNÁZIUM, všeobecné zamení DEN OTEVENÝCH DVEÍ 10.

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE ČESKÁ REPUBLIKA 2015 Vzor citace: FEREBAUEROVÁ, R. a kol. Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy evropských a regionálních studií, o. p. s.,

Více

Renata Veselá. Monografie

Renata Veselá. Monografie Renata Veselá Monografie Veselá, R.: Spolkový zákon v praxi některých brněnských fakultních spolků (1919-1952). Brno, Masarykova univerzita 1995. 126 s. (ISBN 80-210-111-4) Veselá, R. a kol.: Rodina a

Více

V!ro"ní zpráva Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu

V!roní zpráva Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu V!ro"ní zpráva Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu 2007-2008 1 Vlajky Evropské unie p!ed budovou Evropské komise Berlaymont Zdroj: archiv Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu 2 vá#ení "tená$i Ve sv!ch

Více

Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2003/2004

Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2003/2004 Stední prmyslová škola stavební, Opava, Mírová 3 Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2003/2004 Mírová 3, 746 66 OPAVA tel.: 553 627 960, fax: 553 627 952 / 105 e-mail: info@spsopava.cz www.spsopava.cz

Více

Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené

Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav eského jazyka a teorie komunikace Bakaláská práce Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené Obor: eský jazyk v komunikaci neslyšících

Více

Miloslav Petrusek kompletní bibliografie

Miloslav Petrusek kompletní bibliografie Miloslav Petrusek kompletní bibliografie (k 25. 6. 2013) Sestavily Alena Miltová a Jana Holubová 1 KNIHY, kapitoly v knihách (monografiích), učební texty Pavel Machonin a kol., Československá společnost.

Více

Fakulta veřejných politik v Opavě

Fakulta veřejných politik v Opavě SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ Fakulta veřejných politik v Opavě Ročenka Fakulty veřejných politik v Opavě za rok 2011 OPAVA 2012 SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ Fakulta veřejných politik v Opavě Ročenka Fakulty

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT. Ústav dějin umění AV ČR Výroční zpráva 2002 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT. Ústav dějin umění AV ČR Výroční zpráva 2002 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2002 Ústav dějin umění Akademie věd České republiky Praha 2003 Ústav dějin umění AV ČR Výroční zpráva 2002 1 OBSAH / CONTENTS ÚSTAV DĚJIN UMĚN [ÚDU] / THE INSTITUTE OF ART

Více

Univerzita Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ ZA ROK 2003

Univerzita Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ ZA ROK 2003 Univerzita Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ ZA ROK 2003 Hradec Králové 2004 Předloženou Výroční zprávu o činnosti Univerzity Hradec Králové za rok 2003 vypracovanou ve

Více

Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2009

Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2009 Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK PRAHA - DUBEN 2010 1 OBSAH 1. ÚVOD 3 2. KVALITA A EXCELENCE AKADEMICKÝCH ČINNOSTÍ 7 3. KVALITA A KULTURA AKADEMICKÉHO ŽIVOTA 30 4.

Více

2013 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE

2013 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE ČTVRTLETNÍK VYSOKÉ ŠKOLY 3-4 2013 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE ÚSPĚŠNÁ MEZINÁRODNÍ KONFERENCE Ve dnech 21. 3. 22. 3. 2013 proběhla v Českých Budějovicích

Více

Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137. Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2001/2002 a Zpráva o hospodaení školy za rok 2001

Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137. Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2001/2002 a Zpráva o hospodaení školy za rok 2001 Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137 Zlatá stezka 137, 383 01 Prachatice *****************************************************************************************************************************

Více

Červen 2006 Ročník 11/5 QUIDQUID DISCIS, TIBI DISCIS (PETRONIUS)

Červen 2006 Ročník 11/5 QUIDQUID DISCIS, TIBI DISCIS (PETRONIUS) Červen 2006 Ročník 11/5 QUIDQUID DISCIS, TIBI DISCIS (PETRONIUS) Ze setkání s ministryní Petrou Buzkovou Za dobu existence Slezské univerzity zaznamenaly vlády ČR jména sedmi ministrů školství. Jejich

Více

ŽMP v roce 2005 pokračovalo v naplňování hlavních cílů svého dlouhodobého rozvoje. Patřilo k nim:

ŽMP v roce 2005 pokračovalo v naplňování hlavních cílů svého dlouhodobého rozvoje. Patřilo k nim: Výroční zpráva 2005 1. Úvodem Židovské muzeum v Praze (ŽMP) zůstalo i v roce 2005 nejnavštěvovanějším muzeem v České republice a jen nepatrně zaostalo za svými dosud nejlepšími ekonomickými výsledky z

Více

nám. Mikuláše z Husi 44, 390 01 Tábor tel.: 381 252 242, 381 251 884 fax.: 381 252 245 IČO: 072 486 e-mail: tabor@husmuzeum.cz www.husmuzeum.

nám. Mikuláše z Husi 44, 390 01 Tábor tel.: 381 252 242, 381 251 884 fax.: 381 252 245 IČO: 072 486 e-mail: tabor@husmuzeum.cz www.husmuzeum. H u s i t s k é m u z e u m v T á b o ř e nám. Mikuláše z Husi 44, 390 01 Tábor tel.: 381 252 242, 381 251 884 fax.: 381 252 245 IČO: 072 486 e-mail: tabor@husmuzeum.cz www.husmuzeum.cz Výroční zpráva

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU PRO ROK 2007

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU PRO ROK 2007 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU PRO ROK 2007 KVĚTEN 2006 1. ÚVOD 1.1 Základní informace o VŠEM Vysoká škola ekonomie a managementu, se sídlem Národního odboje 17, Ústí

Více

Roní výkaz o Muzeu v Bruntále, píspvkové organizaci, za rok 2012

Roní výkaz o Muzeu v Bruntále, píspvkové organizaci, za rok 2012 Roní výkaz o Muzeu v Bruntále, píspvkové organizaci, za rok 2012 1. Název organizace: Muzeum v Bruntále, píspvková organizace Adresa: Zámek Bruntál, Zámecké námstí 7, 792 01 Bruntál Telefon, fax: 554 717

Více