OBSAH. I. Základní charakteristika

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH. I. Základní charakteristika"

Transkript

1 OBSAH I. Základní charakteristika Základní cíle školy a jejich realizace Základní údaje Stručná charakteristika zařízení Studijní programy Obchodní akademie Obchodní akademie Ekonomické lyceum Agropodnikání Další aktivity školy Programy a projekty M/ M/004 dálkové studium M/ M/001 II. Vzdělání a výchova Základní cíle v oblasti výchovy a vzdělávání Plnění základních cílů v oblasti výchovy a vzdělávání Přijímací řízení Maturitní zkoušky Přehled o výsledcích výuky a výchovných opatření Mimoškolní aktivity, soutěže Příprava a organizování soutěží Dílčí záměry v oblasti výchovy a vzdělávání stanovené pro rok 2007/2008 a jejich plnění Stanovení záměrů pro školní rok 2008/2009 III. Zpráva o činnosti jednotlivých úseků školy Zpráva o činnosti domova mládeže Dílčí záměry činnosti DM ve školním roce 2007/2008 a jejich plnění Stanovení záměrů na DM pro školní rok 2008/2009 Zpráva o činnosti školního hospodářství Dílčí záměry Školního hospodářství na rok 2007/2008 a jejich plnění Stanovení záměrů pro školní rok 2008/2009 Zpráva o činnosti školní jídelny Dílčí záměry Školní jídelny na rok 2007/2008 a jejich plnění Záměry ŠJ na školní rok 2008/2009 Zpráva o činnosti a stanovení úkolů na úseku výchovného poradenství a protidrogové prevence Zpráva o činnosti a stanovení úkolů na úseku ICT Zpráva o činnosti a stanovení úkolů na úseku EVVO Zpráva o činnosti Komunitního centra a Regionálního vzdělávacího centra IV. Řízení školy Základní cíle v oblasti řízení školy Dílčí záměry v oblasti řízení školy na školní rok 2007/2008 a jejich plnění Stanovení dílčích záměrů v oblasti řízení školy pro školní rok 2008/2009 V. Personální oblast Základní cíle v personální oblasti Dílčí záměry v oblasti personální stanovené pro rok 2007/2008 a jejich plnění Stanovení dílčích záměrů v personální oblasti pro školní rok 2008/2009 VI. Materiální vybavení Základní cíle v oblasti materiálního vybavení Dílčí záměry v oblasti materiálního vybavení stanovené pro rok 2007/2008 a jejich plnění Stanovení záměrů v oblasti materiálního vybavení pro školní rok 2008/2009 VII. Ekonomická oblast VIII. Výsledky kontrol IX. Závěr 1

2 I. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Bruntál, příspěvková organizace Se sídlem: nám. J. Žižky 10, Bruntál IČO: Zřizovatel: Moravskoslezský kraj Ředitel: Ing. Ladislav Konopka Základní cíle školy a jejich realizace Naším základním cílem je vytvoření vzdělávací instituce, která bude otevřená kvalitní trvale progresivní Otevření školy znamená otevření zevnitř směrem ven a zvenčí směrem dovnitř. Jde o zpřístupnění širšího poznání pro žáky naší školy (exkurze, praxe, kulturní vystoupení, besedy, kroužky, projekty, podíl žáků na řízení a činnosti školy), ale také o zpřístupnění školy a všech možností, které má veřejnost. Tím dochází k většímu sblížení školy se životem a k vzájemnému obohacování všech zapojených stran. Odstranění bariéry mezi školou a skutečným životem je největším přínosem i pro žáky a to přímo, rozšiřováním obzorů, podporováním pozitivních zájmů, i nepřímo, prostřednictvím pedagogů, kteří jsou širokospektrální činností školy obohaceni. Kvalitní vzdělávací instituce znamená především instituci s kvalitním pedagogickým sborem, účelnou výukou, jasnou koncepcí, dobrým řízením a špičkovým vybavením. Progresivní vzdělávací instituce znamená školu s trvalým rozvojem, nestrnulou, pružně reagující na měnící se společenskou poptávku. Jsme přesvědčeni, že taková škola nebude jen přípravou k maturitní zkoušce, ale povede k co nejlepší přípravě žáků pro život. Splnění těchto cílů je předpokladem pro splnění nejdůležitějšího cíle všestranného rozvoje osobnosti. Tato výroční zpráva Vám umožní posoudit, jak se tento záměr daří plnit. Základní údaje Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Bruntál, příspěvková organizace. IZO ředitelství Součásti IZO Datum zařazení Kapacita Škola SZeŠ OA žáků Domov mládeže , zvýšení kapacity k lůžek Školní kuchyň jídel Školní hospodářství žáků Stručná charakteristika školy a školních zařízení Škola vznikla v roce 1960, jako Střední zemědělsko technická škola. Obchodní akademie byla otevřena v roce 1993, v roce 2002 bylo připraveno ve spolupráci s VŠB TU Ostrava zaměření OA-informatika. Ekonomické lyceum bylo otevřeno v roce 2004, v roce 2006 přírodovědné lyceum a v roce 2008 Obchodně podnikatelská činnost. Sdružuje všechna potřebná zařízení - přímo v budově školy i domov mládeže a školní jídelna. Mimo školu je školní hospodářství, zřízené v roce Komplexnost vybavení vytváří vhodný prostor pro vzdělávání i výchovu studentů. Vybavení školy se neustále doplňuje a je na špičkové úrovni. Vzhledem k předpokládanému otevření nových oborů byla zvýšena kapacita školy z 360 na 480 a kapacita ubytování ze 40 na 60. 2

3 Studijní programy - učební plány denního studia - týdenní hodinová dotace v jednotlivých ročnících PŘEDMĚTY Volitelné obchod. akademie OA - informatika agropodnikání ekonom. lyceum Ročník studia Cel Cel Cel Cel 1. CJ - anglický angličtináři CJ - německý němčináři Angl. obch. kores. angličtináři Angl. konverzace angličtináři Agroturistika zaměř provoz Aplik. ekonomie volně volit. 2 2 Biologie a ekologie Český j. a liter Dějepis Ekonomic. cvičení Ekonomika Fiktivní firma volně volit. 2 2 Fyzika Hospod. zeměpis Chemie Chov zvířat Inform. technologie Kancelářské programy Matematika Matem. cvičení volně volit Motorová vozidla cizí j. německý němčináři cizí j. německý angličtináři Něm. obchod. kor. němčináři Německá konverz. němčináři Občanská nauka Pís.el. komunik Ochrana rostlin zaměř provoz 1 1 Pěstování rostlin Právo Praxe (rozvrhová) Praxe odbor. ind Praxe prázdnin Px učeb.(bloková) Řízení mot. voz. Společ. seminář volně volit Společenský styk Statistika Stroje a zařízení zaměř provoz Tělesná výchova Účetnictví Veterinářství zaměř provoz 1 1 Výpočetní tech Zákl. mechanizace Zbožíznalství Zoohygiena a prev. 2 2 Zprac. zem. výr. 1 1 Příprav. mat. sem. 2 2 Společen. kultura 2 2 Finanace 2 2 Marketing a man. 2 2 Programování 1 1 Přípr. na jaz. zk. 1 1 Psychologie CELKEM

4 : praxe je počítána jako nedělená jen rozvrhová praxe Obchodní akademie M/004 Vychází ze schválených učebních dokumentů č. j / Obor vytváří předpoklady pro získání odborné kvalifikace pro činnost v ekonomických, obchodně podnikatelských, administrativních a organizačních sférách všech typů organizací. Na naší škole je kladen důraz zejména na kvalitní ekonomické vzdělání, (znalost účtování, ekonomiky, daňového systému a důkladnou propojenost vědomostí). Dále je posílena výuka praxe. Škola využívá vlastní ověřený systém odborné i individuální praxe. Rozšířená výuka ICT, zaměřená na využívání kancelářského a odborného SW a znalost cizích jazyků. Přestože to není prvořadý úkol, připravujeme i ke studiu na VŠ. Obchodní akademie M/004 zaměření informatika Vychází ze schválených učebních dokumentů č. j / Zaměření na informatiku je vlastním programem školy, připraveným pod patronátem katedry informatiky VŠB Ostrava. Volitelné předměty byly nahrazeny předměty z oblasti informatiky. Absolventi zvládnou základy programování a softwarové aplikace. Rozšířená výuka cizích jazyků, matematiky a zejména informatiky počítače, programování, aplikační software, práce s daty, sítě, internet, tvorba www stránek. Posílená výuka praxe. Škola využívá vlastní ověřený systém odborné i individuální praxe. Uplatnění v oblasti informatiky, zpracování dat, v ekonomické, řídící sféře, na VŠ. Obor vytváří předpoklady pro získání odborné kvalifikace pro činnost v ekonomických, obchodně podnikatelských, administrativních a organizačních sférách všech typů organizací. Přestože to není prvořadý úkol, připravujeme žáky ke studiu na VŠ. Ekonomické lyceum M/002 Vychází ze schválených učebních dokumentů č.j / Ekonomické lyceum vyhovuje současným nárokům na maximální prodloužení studia všeobecně vzdělávacích předmětů s odborným zaměřením až v posledních letech před praxí. Ekonomické lyceum stojí svou koncepcí mezi gymnáziem a OA. Absolventi tak získávají značný všeobecný přehled a tudíž i dobré předpoklady k dalšímu studiu na vysokých školách, a to i zahraničních VŠ, vzhledem k rozšířené výuce cizích jazyků. Současně získají odborné ekonomické znalosti a praktické dovednosti pro své uplatnění na trhu práce. Za samozřejmost je považována u absolventa počítačová gramotnost. V současné době (září 2008) je v každém ročníku jedna třída ekonomického lycea mimo ročníku třetího.třída čtvrtého ročníku bude v tomto oboru u nás poprvé maturovat. Agropodnikání M/001 Vychází z učebních dokumentů schválených pod č. j / Vzdělání je zaměřeno na uplatnění absolventů v širokém spektru agrokomplexu výrobě, podnikání, službách, nákupních a obchodních organizacích, pojišťovnictví, ekonomické sféře, státní správě. Naše škola posiluje výuku hlavních zemědělských předmětů, ekonomiky, cizích jazyků a výpočetní techniky. Možnost volby zaměření na provoz a agroturistiku. Chceme dát absolventům dobrý základ pro podnikání na venkově. Přehled aktivit školy v roce 2007/2008 Spolupráce s městem, aktivity Spolupráce se zahraničními školami Spolupráce s profesními orgány Aktivity žáků (školní časopis, studentská rada, divadelní soubor, školní sbor atd.) Prezentace školy, www stránky, dny otevřených Ředitel je člen týmu pro realizaci rozvojových záměrů Bruntálu Environmentální výchova přednášky, návštěva třídírny odpadků MAS Hrubý Jeseník škola je členem skupiny, ředitel členem výboru ZSE Opole partnerská škola, reciproční výměna studentů i učitelů ZAV Bruntál polská a slovenská účast Castellerano hledání partnerské školy MZe spolupořádání zem. kurzů, poradenství, jsme Trvalou vzdělávací základnou MZe Agrární komora poradenské služby pro zemědělství ÚP ředitel členem poradního sboru ředitele ÚP, pořádání rekvalifikačních kurzů pro ÚP RRRLZ ředitel je členem Regionální rady pro rozvoj lidských zdrojů Bruntálska a Opavska PRO-BIO členové spolupráce přednášky, pomaturitní stáže žáků, společný projekt JANTAR s.r.o školní závod Sdružení Země děda Praděda agroturistika členové Sdružení Země děda Praděda Škola je členem KEV Klubu ekologické výchovy Spolupráce s CEFIF ČR výuka fiktivní firmy Česká společnost pro informatiku a kybernetiku testovací středisko ECDL Asociace školních sportovních klubů členství Studentské kolegium poradní orgán ředitele Stravovací komise přenos požadavků do školní kuchyně Filmový klub Sportovní kroužek (střelba) Výtvarný kroužek Relaxační kroužek Školní časopis občasník vydávaný studenty Aplikované ekonomie Vydávání školního Zpravodaje Adaptační kurz pro nastupující 1. ročníky Údržba a aktualizace webové stránky Dny otevřených dveří, 4

5 dveří apod. Doplňkové vzdělávací aktivity pro studenty Další vzdělávací aktivity v rámci celoživotního vzdělávání Provozování doplňkových zařízení školy apod. Účast na přehlídkách středních škol v Krnově, Opavě, Šumperku, Jeseníku, prezentace na ZŠ Školní ples a stužkování 4. ročníků Slavnostní vyřazení absolventů Provozování stálé expozice obrazů Karla Adámka Vzpomínání na Karla Závěrečná konference projektu Evropská škola Veřejná charitativní sbírka ZAV Bruntál mezinárodní soutěž v psaní na PC klávesnici pořadatelé Vytvoření nové webové stránky SIS tvorba a provozování Školního informačního systému Cyklus přednášek pro žáky. S tebou o tobě, Sex, AIDS a vztahy, Finančnictví, Podané ruce, Ekokom odpady, Prevence nádorového onemocnění, Němci v ČSR , Vstupte prosím, ŽÚ, FÚ, VZP, ČSOB, AK, OSSZ, MPC, OSRAM Školní exkurze tříd, výstavy, Invex, Gaudeamus Brno, Open House Divadelní a filmová představení Austrálie multimediální program Konkurz pro každého ve spolupráci s ÚP, firmou OSRAM, Agrární komorou, partnerskou školou v Opole a pod záštitou senátora Jiřího Žáka Fotbal pro rozvoj akce pod záštitou MYSA Soutěže, olympiády viz příloha Státní zkoušky ze zpracování textů Rekvalifikační kurzy počítače, účetnictví, zemědělství, základy podnikání akreditace MŠMT, MZe Jazykové kurzy akreditace MŠMT (angličtina, francouzština, němčina) Jazykové kurzy Evropská škola (3 znalostní úrovně) Přípravné práce na otevření Univerzity třetího věku ICeMSK informační centrum MSK pro rozvoj ICT na školách Komunitní centrum MSK ve spolupráci s 8 dalšími SŠ Regionální vzdělávací centrum CV ve spolupráci s VŠB-TU Sportovní a relaxační areál Sdružení rodičů na podporu vzdělávání Posilovna Dílna pro výtvarný kroužek Knihovna 5

6 II. VZDĚLÁNÍ A VÝCHOVA Základní cíle v oblasti výchovy a vzdělávání Přijmout v přijímacím řízení 3 třídy řádného studia Připravit studenty ke složení maturitních zkoušek, k zapojení do pracovního procesu a pro přijetí na VŠ Dosáhnout co nejvyšší úrovně výchovně vzdělávacího procesu Dbát na všestranný rozvoj osobnosti a umožnit rozvoj talentovaných žáků zejména podporou soutěží apod. Plnění základních cílů v oblasti výchovy a vzdělávání Přijímací řízení Přijmout v přijímacím řízení dostatek žáků a otevřít 3 třídy řádného studia Přijímací řízení v roce 2008 bylo obohaceno o nově pojatý Den otevřených dveří, kdy byli autobusy svezeni zájemci o studium ze vzdálenějších, zejm. okrajových ZŠ. Přes nepříznivý demografický vývoj se nám tak podařilo naplnit a otevřít celkem pět tříd (4 třídy velké a jedna menší jednoskupinová ). Byla dokonce maximálně naplněna třída agropodnikání. Opětovně se nám nepodařilo otevřít třídu studijního oboru M/006 přírodovědné lyceum. Ředitel školy rozhodl, že součástí přijímacího řízení v roce 2008 opět nebudou přijímací zkoušky. Kritéria přijetí byla u každého uchazeče stanovena výhradně na podkladě prospěchu na základní škole a dále byly zohledněny výsledky v odborných soutěžích, publikační činnost, získané dílčí kvalifikace nebo další dosažené vzdělání ve škole. Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2008/2009 Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2007/2008 přihlášeni 1. kolo 2. kolo 3. kolo Celkem zúčastnilo se přijati přij. na odvolání přihlášeni zúčastnilo se OA OA Informatika Ekonom. lyceum Agropodnikání Obch.ponik.činn CELKEM V tabulce jsou zahrnuti v jednotlivých kolech všichni přijatí žáci, i když někteří z nich na školu nenastoupili. přijati přij. na odvolání přihlášeni zúčastnilo se přijati přij. na odvolání Celkem přijato Přestupy Celkem nastoupilo Maturitní zkoušky Připravit studenty ke složení maturitních zkoušek, k zapojení do pracovního procesu a pro přijetí na VŠ. K maturitám se v řádném termínu v roce 2008 přihlásilo 75 studentů. Písemnou maturitní zkoušku z českého jazyka a literatury 3. dubna 2008 psalo 72 studentů, protože 3 studenti požádali o přerušení studia. Ústní maturitní zkoušky konalo 64 studentů, protože 8 studentů neprospělo nebo nemělo uzavřenou klasifikaci za čtvrtý ročník. Předsedkyní maturitní komise u 4.A OA třídní učitelky Ing. Radky Kotoučkové byla Ing. Dagmar Sekaninová z Obchodní akademie v Olomouci. 6 studentů prospělo s vyznamenáním: Pavla Gilíková, Michaela Mlčáková, Tereza Ochotská, Dagmar Špačková, Veronika Vašková a Michaela Bělunková. Devatenáct žáků u maturity prospělo. Průměrný prospěch u maturity byl 2,06. Výsledky této třídy můžeme považovat za velmi úspěšné. Ve třídě 4.B obchodní akademie se zaměřením na informatiku třídní učitelky Ing. Anděly Sedláčkové byla Ing. Barbora Steinerová také z Obchodní akademie v Olomouci. S vyznamenáním prospěli 4 studenti: Petra Dorotíková, Marcel Stanovský, Otto Vach a Michaela Žitníková, 16 studentů prospělo. 4 studenti neprospěli z jednoho předmětu, což si zopakují v zářijovém termínu. 1 studentka neprospěla ze 2 předmětů a zopakuje si celou maturitní zkoušku nejspíše v roce Průměrný prospěch u maturity byl 2,68. 6

7 V oboru agropodnikání maturovala třída třídní profesorky Ing. Marcely Mlčuchové. Z 19 studentů jich k praktické a ústní maturitě přistoupilo 14, protože 5 studentů ve čtvrtém ročníku neprospělo nebo nemá uzavřenu klasifikaci za druhé pololetí. Předsedou maturitní komise byl Ing. Jiří Janků ze SOŠ v Šumperku. S vyznamenáním prospěli 2 studenti: Štefan Pišek a Tomáš Brettschneider. 11 studentů prospělo. Ze 2 studentů, kteří neprospěli, 1 studentka neprospěla ze dvou předmětů a maturitní zkoušku si zopakuje v dalším kalendářním roce. Průměrný prospěch u maturity byl 2,96. Přehled výsledků maturitních zkoušek a srovnání s předcházejícím rokem: obchodní akademie Počet studentů Počet maturantů Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo 1 předmět Neprospělo více předm. OA 2006/ OA 2007/ agropodnikání Počet studentů Počet maturantů Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo 1 předmět Neprospělo více předmětů AP 2006/ AP 2007/ Počet Počet Prospělo Neprospělo Neprospělo OAaSZeŠ celkem studentů maturantů s vyznamenáním Prospělo 1 předmět více předm. 2006/ / Prospěch a chování Dosáhnout co nejvyšší úrovně výchovně vzdělávacího procesu Hodnocení prospěchu: O kolik se zvýšilo procento vyznamenaných, o tolik se zvýšilo i procento neprospívajících. Snížilo se procento prospívajících a zvýšil se počet studentů s neuzavřenou klasifikací. Přibývá studentů, kteří dělají opravné zkoušky nebo uzavírají klasifikaci z některých předmětů v náhradním termínu (zhruba každý desátý student). Po třech letech pomalého zlepšování průměrného prospěchu školy je tento rok mírný pokles průměrného prospěchu o 0,06. Hodnocení kázně: Ve srovnání s minulým obdobím bylo uděleno více pochval ředitele školy, nejvíce za umístění v soutěžích v psaní na počítačové klávesnici a za prospěch 1,00. Nikdo nebyl vyloučen ze studia. Tresty (důtky ředitele školy a podmíněné vyloučení) byly udělovány hlavně za neomluvenou absenci. Stav žáků Prospěch Chování Přehled prospěchu a chování ve 2. pololetí 2007/2008 k k Vyznamenání Prospěl Neprospěl Neklasifikován Průměr třídy Důtka TU Důtka ředitele Vyloučení Pochvala TU Pochvala ředitele Snížené známky z chování Třída OA , OAI , EL , OA , OAI , OA , EL , A OA , B OA , AP , AP , AP , Celkem , / ,7 % 78,3 % 8,7 % 3,3 % 2, / ,0 % 82,7 % 7,1 % 2,2 % 2, Srovnání % -4,4 % +1,6 % 7 +1,1 % +,

8 Mimoškolní aktivity, soutěže Podporovat všestranný rozvoj osobnosti, vytvářet prostor pro seberealizaci mimořádně nadaných a talentovaných studentů a současně nevytvářet prostor pro bujení negativních jevů je cílem této oblasti. Splněno, škola dlouhodobě vyniká zejména v oblasti psaní na klávesnici, kde žáci skvěle reprezentovali školu i Moravskoslezský kraj. Přehled soutěží a ostatních akcí pro žáky 2007/2008 (mimo projektů a vzdělávacích akcí) Název akce Sportovní akce Okrskový přebor ve fotbale hochů 2. místo Okresní přebor ve fotbale hochů 3. místo Volejbalový turnaj dívky okresní kolo 3. místo Volejbalový turnaj dívky, okrskové kolo 1. místo Okrskové kolo přeboru škol ve florbale hoši 2. místo Okrskový přebor ve futsálu hoši Okresní přebor ve futsálu hoši Soutěže a akce v cizích jazycích Školní kolo Olympiády NEJ Školní kolo Olympiády ANJ Okresní kolo Olympiády NEJ 8. místo Soutěže a akce z českého jazyka a literatury, výtvarné soutěže Školní kolo Olympiády v ČJ Okresní recitační soutěž v Krnově postup do krajského kola Okresní kolo Olympiády v ČJ Matematické soutěže Školní kolo matematické olympiády Celostátní matematická soutěž středních škol Olomouc 2 úspěšní řešitelé Soutěže v psaní na klávesnici PC, editace textu apod. Valašský datel l. místo družstev, 4. místo jednotlivci ZAV Hodonín 3. místo družstev, 4. místo jednotlivci Word processing Nový Jičín MS Office soutěž Šenov u Nového Jičína ZAV Bruntál 2. místo jednotlivci, 2. místo družstev Mistrovství ČR Praha Open jednotlivci 5. místo Krajská soutěž v grafických předmětech 1. místo Mistrovství ČR žáků v grafických disciplinách Nový Bydžov Mistrovství ČR ve vícejazyčných opisech 1. místo ZAV Ostrava 2. místo družstev Zemědělské soutěže a akce Soutěž zručnosti - Tábor Nejvýznamnější odborné exkurze Praha pro 4. ročníky Invex Brno Flora Olomouc novinky pro zemědělské obory Gaudeamus veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání září říjen listopad listopad prosinec únor březen prosinec prosinec únor prosinec březen únor leden březen říjen listopad březen prosinec leden únor duben duben květen květen duben říjen říjen říjen listopad Měsíc Dílčí záměry v oblasti výchovy a vzdělávání stanovené pro rok 2007/08 a jejich plnění Zaměřit se na zkvalitnění pedagogické činnosti školy, zvýšit počet a efektivitu hospitací Splněno, zaveden systém hospitací včetně předhospitačních pohovorů a sjednocení výsledků hodnocení. Nadále rozvíjet podpůrné mechanizmy pro méně talentované a problémové žáky Splněno. Bylo vytvořeno Školní poradenské pracoviště. Zkvalitnila se činnost v oblasti výchovného poradenství, byl vytvořen fungující systém řešení problémů a předávání informací vždy do 10. dne každého měsíce je podávána souhrnná zpráva o aktuálním stavu v této oblasti. Byl přijat školní psycholog, pro kterého bylo vytvořeno vhodné pracovní prostředí na Komunitním centru. Pozornost ŠPP byla 8

9 zaměřena na první ročníky, kde se plošně i individuálně pracovalo s řadou problémových žáků. Byl nastaven systém prevence a řešení výchovně vzdělávacích problémů. Připravit otevření zkrácených forem studia oborů agropodnikání a obchodní akademie Splněno, veřejnost neprojevila o tyto formy zájem. Udržet vysokou nabídku celoživotního vzdělávání Splněno. Došlo k významnému rozšíření nabídky díky přijetí projektu Evropská škola a díky akreditaci nových kurzů. Zcela nově jsme otevřeli kurz Základy podnikání, který byl natolik atraktivní, že o něm natočila reportáž ČT1. Byly učiněny základní organizační kroky k otevření Univerzity třetího věku ve spolupráci s Mendlovou zemědělskou a lesnickou univerzitou v Brně. Udržovat vysokou nabídku mimoškolní činnosti Splněno. Problémem je nízký zájem a účast studentů způsobená především každodenním dojížděním z místa bydliště. Proto je tato oblast nejlépe rozvíjena při Domově mládeže. Dále rozvíjet sepětí školy s praxí Splněno. Zabezpečeny individuální praxe na farmách, realizovány zemědělské exkurze. Rozšířena spolupráce s Agrární komorou, Svazem ekologických zemědělců PRO-BIO. Firma Jantar s.r.o. je školním závodem. Úspěšně se rozvíjí spolupráce s největším zaměstnavatelem Osram a.s. a Agrární komorou. bylo vyvoláno společné jednání na OŠMS, kterého se zúčastnila ředitelka AK a ředitel ÚP, dále jsme vystoupili na jednání představenstva AK s cílem zvýšit angažovanost zemědělců v oblasti vzdělávání. Připravovat pedagogy i studenty na nové pojetí maturitních zkoušek Splněno, promítnuto do úpravy učebních plánů. Rozvíjet činnost školy jako Regionálního vzdělávacího centra a Komunitního centra MSK Splněno. Centrum slouží jako zázemí pro školního psychologa, jsou zde pořádány kurzy, proběhla zde řada akcí pro veřejnost. Byly připraveny 3 nové projekty, které mají zabezpečit provoz Komunitního centra. Stanovení dílčích záměrů pro školní rok 2007/08 Zpracovat ŠVP Obchodní akademie Zpracovat ŠVP Obchodní akademie - informatika Zpracovat ŠVP Ekonomické lyceum Zpracovat ŠVP Ekonomika a podnikání Zpracovat ŠVP Agropodnikání a celkově obor rekonstruovat velmi náročný úkol Nadále rozvíjet podpůrné mechanizmy pro méně talentované a problémové žáky Zavést obor obchodně podnikatelská činnost a vytvořit podmínky pro jeho úspěšnou výuku Udržet vysokou nabídku celoživotního vzdělávání Zajistit otevření a provoz Univerzity třetího věku ve spolupráci s MZLU v Brně Udržovat nabídku mimoškolní činnosti Dále rozvíjet sepětí školy s praxí, využít při tvorbě ŠVP připomínek sociálních partnerů Připravovat pedagogy i studenty na nové pojetí maturitních zkoušek Rozvíjet činnost školy jako Regionálního vzdělávacího centra a Komunitního centra MSK 9

10 III. ZPRÁVA O ČINNOSTI JEDNOTLIVÝCH ZAŘÍZENÍ ŠKOLY ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMOVA MLÁDEŽE Dílčí záměry činnosti DM ve školním roce 2007/2008 a jejich plnění Dbát na řádnou přípravu do školy dodržovat dobu studijního klidu, zaměřit se hlavně na studenty se studijními problémy. Realizováno pravidelnou kontrolou známek ubytovaných studentů, u problémových prodloužením povinné studijní doby a krácením vycházek. Nadále udržet nabídku mimoškolní zájmové činnosti a rozvinout domovní život zaměřit se zejména na nejvíce navštěvované kroužky. Realizováno největší zájem ze strany studentů byl o výtvarný kroužek, (práce s hlínou, zdobení ubrouskovou technikou) zřejmě i z důvodu většího počtu ubytovaných dívek. Trvale klást důraz na odhalování a odstranění negativních jevů některé problémy bylo možné řešit domluvou, některé přísněji, jednou vyloučení z DM z důvodu opakovaného užívání alkoholu. Nadále se zaměřit na výchovu k pořádku a k občanskému soužití Realizováno celoročně, studenti provádí úklid svých pokojů a vychovatelky hodnotí denním bodováním úklid. Vyhodnocením 1x za měsíc, nejhezčí pokoje jsou odměněny. Zlepšit vybavenost DM v závislosti na finančních možnostech Nebylo realizováno z finančních důvodů. Stanovení záměrů na DM pro školní rok 2008/2009 Nadále dbát na řádnou přípravu do školy, zaměřit se hlavně na studenty se studijními problémy Nadále udržet nabídku mimoškolní zájmové činnosti v pestrosti a rozvinout domovní život Trvale klást důraz na odhalování a odstranění negativních jevů Nadále se zaměřit na výchovu k pořádku a k občanskému soužití Zlepšit vybavenost DM v závislosti na finančních možnostech Upravit organizaci DM tak, aby byl větší počet vychovatelů k dispozici žákům v hlavní výchovné době ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ Dílčí záměry školního hospodářství (ŠH) na rok 2007/2008 a jejich plnění Nadále vytvářet podmínky pro to, aby na ŠH byla realizována co největší část praktického vyučování žáků Na školním hospodářství proběhla rozhodující část praktického vyučování žáků oboru agropodnikání. Jedná se zejména o učební praxi, které je tu odučeno cca 85 %. Také zde probíhá prázdninová praxe studentů 2. ročníku a individuální praxe studentů 4. ročníku. Zbývající část praxe zajistit u smluvních partnerů Podařilo se zajistit všechnu zbývající praxi u smluvních partnerů. I nadále rozšiřovat počet pracovišť praxe s důrazem na jejich kvalitu Byly zajištěny nové pracoviště praxe a to nejen pro studenty zemědělských oborů (pracoviště firmy Spolagra v Leskovci nad Moravicí), ale i pro studenty obchodní akademie. Na pozemcích ŠH, zajistit dobré hospodaření s přihlédnutím k potřebám naplnění osnov Na pozemcích ŠH, kde z větší části pracují studenti naší školy, jsme dosáhli dobrého výnosu ječmene. Celkový výnos brambor ještě v této chvíli není znám, protože máme sklizeno 50% plochy. Výnos u sklizených brambor je podprůměrný, důvodem slabšího výnosu je nepříznivý stav počasí během jejich vegetace (nadměrné srážky v průběhu celého vegetačního období) a nadměrný výskyt mandelinky bramborové, kterou jsme se snažili likvidovat ručním sběrem, který prováděli naši studenti. Její výskyt byl v tomto roce nadměrný a opět ve třech generacích. Příčinou dle našeho názoru je také to, že stejně jako my asi nikdo z důvodů ekologie a nákladů nepoužívá insekticidy. Farmáři, kteří je používají, si stěžují, že se mandelinka stává odolná proti přípravkům jako např. Karate. Celkově lze uplynulý školní rok považovat za vydařený. Provést vyhnojení pozemků určených k pěstování brambor hnojem, aby se nemusela aplikovat hnojiva Provedli jsme vyhnojení ekologicky certifikovaným hnojem v dávce 45 t/ha a během letošního hospodářského roku nebyla použita strojená hnojiva. I nadále věnovat pozornost ochraně rostlin s důrazem na ekologii Neustále se snažíme minimalizovat používání pesticidů. Během hospodářského roku jsme na našich pozemcích provedli pouze jeden postřik proti plevelům u obilnin. Byl velký výskyt mandelinky a naše 10

11 rozhodnutí bylo ne chemie, ale ruční sběr, jehož pomocí jsme jen částečně eliminovali škody, které způsobila. Během vegetace byly příznivé podmínky pro nadměrný růst plevelů a nebylo možné provádět řádnou kultivaci. Jediným řešením bylo použití selektivních herbicidů. K tomuto kroku jsme na rozdíl od většiny pěstitelů brambor nepřistoupili a výsledkem je neuspokojivý výnos brambor. Do budoucna považujeme za prioritní nákup podmítací techniky. Její zakoupení umožní snížit používání herbicidů u obilnin a ničit plevele mechanickou cestou, protože nástup plevelů v současné době po vyhnojení hnojem je dost velký. Vytvořit podmínky pro postupný přechod na ekologické hospodaření Splněno. Dá se říct, že už v letošním roce jsme naplnili podmínky pro ekologické hospodaření. Jedinou výjimku tvoří nutnost postřiku proti plevelům. Důvodem je absence podmítacího stroje, který se nám pro nedostatek finančních prostředků nepodařilo zakoupit a ani dodavatelsky to není možné, protože zemědělci, kteří kolem nás hospodaří, nemají tuto techniku. Navíc způsobem svého hospodaření jsou zdrojem zaplevelování našich pozemků. Vytvořit podmínky pro ekologické hospodaření (zakoupení podmítací techniky) Nesplněno nedostatek prostředků. V současné době pracujeme na přípravě projektu, jehož realizace by nám umožnila nákup nové techniky (včetně podmítacího stroje) a mohli bychom tak zkvalitnit výuku studentů oboru agropodnikání. Dokončit částečnou obměnu sadby brambor Nesplněno nedostatek prostředků. V letošním roce jsme neprovedli nákup sadby. Důvodem byla vysoká cena. Budeme se snažit doplnit stav odrůdy Marabel, která se nám osvědčila a dále hledat odrůdu, která by ji předčila hlavně v parametrech odolnost proti chorobám. Nákup nové sadby je velice nutný, protože odrůda Granola je nepoužitelná. Stanovení záměrů pro školní rok 2008/09 Nadále vytvářet podmínky pro to, aby na ŠH proběhla největší část praktického vyučování žáků Zajistit zbývající část praxe u smluvních partnerů I nadále rozšiřovat počet pracovišť praxe s důrazem na jejich kvalitu Na pozemcích ŠH zajistit dobré hospodaření s přihlédnutím k potřebám naplnění osnov Změna osevního postupu (přesun polních plodin na dnešní TTP) I nadále věnovat pozornost ochraně rostlin s důrazem na ekologii Dovybavení ŠH potřebnou mechanizací bude-li přijat projekt Obnova sadby brambor ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ JÍDELNY Dílčí záměry školní jídelny na rok 2007/2008 a jejich plnění Trvale rozšiřovat nabídku a sortiment jídel. Bylo realizováno částečně, dalšímu zkvalitnění brání chybějící chladící zařízení na saláty (nedostatek prostředků). Účast na akcích a soutěžích pořádaných na naší škole. Splněno ŠJ připravovala stravu: listopad 30 porcí guláše pro volejbalisty školství a 450 chlebíčků při prezentaci školy leden 93 celodenní stravy pro soutěžící ZAV, únor 300 chlebíčků a 400 chuťovek pro ples školy květen 30 snídaní pro zájezd ze Slovenska Realizovat provoz ŠJ v souvislosti s očekávaným poklesem počtu žáků. Splněno. Ve školním roce 07/08 se nevařily večeře pro malý počet ubytovaných žáků. Do důchodu odešla jedna pracovnice, na její místo nebyl přijat nový pracovník. Stanovení záměrů pro školní rok 2008/2009 Zajistit chladící zařízení (úprava dle vyhlášky č.107), budou-li prostředky Účast na akcích, soutěžích pořádaných na naší škole Rozšířit nabídku jídel o zeleninové a těstovinové saláty v případě úpravy výdejny Zvýšit kulturu stolování ZPRÁVA O ČINNOSTI KOMUNITNÍHO A REG. VZDĚLÁVACÍHO CENTRA Dílčí záměry činnosti ve školním roce 2007/2008 a jejich plnění Uspořádat minimálně 10 vzdělávacích a osvětových akcí pro veřejnost. Splněno. Ve školním roce 07/08 se uskutečnilo v KC a RVC celkem 25 akcí.. 11

12 PŘEHLED VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 CÍLOVÁ SKUPINA 1. Kurz k získání odborné způsobilosti podle zákona 86 č.326/2004 Sb. veřejnost 2. Kurz německého jazyka, pokročilí II veřejnost 3. Kurz anglického jazyka, mírně pokročilí III veřejnost 4. Kurz anglického jazyka, středně pokročilí veřejnost 5. Kurz francouzského jazyka veřejnost 6. Kurz anglického jazyka v rámci projektu Evropská škola pedagogové 7. Rekvalifikační kurzy Účetnictví s využitím výpočetní techniky nezaměstnaní 8. Rekvalifikační kurz Základy podnikání nezaměstnaní 9. Rekvalifikační kurzy Obsluha osobního počítače dle osnov ECDL nezaměstnaní 10. MOODLE pro pedagogy ZŠ a SŠ pedagogové 11. Semináře OFFICE 2007 pedag. a veřejnost 12. Semináře (Ne)bezpečný internet pedag. a veřejnost 13. Seminář Školní informační systémy pedagogové 14. Seminář Řízení projektu pedagogové 15. Metodické odpoledne informační systémy ve škole pedagogové 16. Efektivní komunikace prostřednictvím internetu žáci ZŠ 17. Prezentace školního informačního systému žáci ZŠ 18. Fiktivní firma ve výuce a praxi žáci ZŠ 19. Prezentace možností práce s grafikou, vytváření a úprava fotografií žáci ZŠ 20. Hmatová metoda ovládání klávesnice žáci ZŠ 21. Efektivní komunikace prostřednictvím internetu žáci ZŠ 22. Organizační a technické možnosti využití komunitního centra teenagery žáci ZŠ 23. Interaktivní tabule moderní nástroj výuky pro ZŠ žáci ZŠ 24. Multimedia aneb jak zpestřit výuku žáci ZŠ 25. Efektivní získávání a třídění informací s využitím ICT žáci ZŠ Splnit podmínky udržitelnosti projektu KC a RVC Splněno. Realizací vzdělávacích kurzů jsou splněny všeobecné cíle projektu. Taktéž jsou splněny obecné cíle projektu tím, že se vzdělávacích kurzů účastnili zájemci z řad veřejnosti, učitelé z okolních škol a nezaměstnaní. Nadále trvá úvazek pracovního místa na správce RVC. Publicita je průběžně zajišťována, a to formou informací na školních www stránkách, propagací formou letáčku a konáním rekvalifikačních a vzdělávacích kurzů. Připravit zemědělskou univerzitu třetího věku Splněno. Bylo zahájeno jednání s MZLU Brno. V červnu byla s MZLU podepsána smlouva o vzájemné spolupráci. Organizačně zabezpečit provozování KC a RVC Splněno. Správcem KC a RVC byla do dubna daného období Ing. Jarmila Kašíková, poté na její místo nastoupila Ing. Radka Mikudíková. Stanovení záměrů pro školní rok 2008/2009 zrealizovat 10 vzdělávacích a osvětových akcí pro veřejnost účastnit se výběrového řízení Úřadu práce Bruntál na rekvalifikační kurzy otevřít U3V splnit podmínky udržitelnosti rozšířit kapacitu KC ZPRÁVA O ČINNOSTI V OBLASTI PROTIDROGOVÉ PREVENCE Dílčí záměry preventivní strategie na rok 2007/2008 a jejich plnění Informační působení (nástěnka, konzultační hodiny, schránka důvěry) Realizováno. Nástěnka plní svůj účel, žáci si podle zájmu odebírají informační letáky. Konzultační hodiny mají formální charakter, žáci chodí dle dohody. Schránka důvěry není žáky SŠ využívána. Přednášky a besedy Přednášky a besedy byly podle témat ve spolupráci s Mgr. Martinem Krýzou a dalšími odbornými učiteli realizovány v jednotlivých ročnících takto: - S tebou o tobě 1. ročníky ( ) 12

13 - Němci v ČSR , 3. ročníky ( ) - Vstupte prosím (panelová diskuze) 1., 2. ročníky ( ) - Prevence nádorového onemocnění 3. ročníky ( ) - Open house domácí násilí 3. ročníky ( ) - Austrálie kouzelný svět protinožců 1. ročníky ( ) - Sex, AIDS, vztahy 1. ročníky ( ) - Finance 3., 4. ročníky ekonomického zaměření ( ) - Koncentrační tábory 2., 3. ročníky ( ) - Odpady 2. ročníky ( ) - VZP, OSSZ, ČSOB, FÚ, ŽÚ, ÚP, Agrární komora, Městské podnikatelské centrum, MZe série besed pro 4. ročníky (přelom února a března) Zájmové kroužky Částečně realizováno. Bohužel se nedaří zapojovat žáky do zájmových činností na škole. Pouze na DM fungují zájmové kroužky. Spolupráce se sociálními partnery Realizováno. Účast na metodických schůzkách metodiků. Jako škola jsme se zapojili do projektu Komunitního plánování sociálních služeb Bruntál a Citadely: Analýza výskytu sociálně patologických jevů na středních školách. Bylo snímáno 73 studentů prvního ročníku. Adaptační pobyt Realizováno. Ve dnech se uskutečnil adaptační pobyt žáků 1. ročníku v Suché Rudné na rekreačním středisku Paramon. Kontroly Realizováno. Kontroly probíhají namátkově jednou za tři měsíce. Kontrolovány šatny, dvůr, WC, bez závad. Stanovení záměrů pro školní rok 2008/2009 Nadále pokračovat ve způsobu informačního působení Nabídnout žákům kvalitní přednášky a besedy dle jejich zájmů I nadále spolupracovat se sociálními partnery ve městě Pokusit se zapojit žáky do mimoškolní činnosti Realizovat adaptační kurzy pro 1. ročníky Vytvořit realizační tým, který bude systematičtěji působit na žáky ZPRÁVA O ČINNOSTI V OBLASTI VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ Dílčí záměry preventivní strategie na rok 2007/2008 a jejich plnění Navazování kontaktů s VP ZŠ Realizováno při prezentacích naší školy u nás nebo na ZŠ. Spolupráce s ÚP Realizováno. Žáci 4. ročníků na ÚP zjišťovali studijní a profesní orientaci, možnosti studia a uplatnění v praxi. Konkurz pro každého Realizováno. Žáci čtvrtých ročníků si prošli fiktivním konkurzem, vyzkoušeli si svůj vstup na trh práce. Gaudeamus Brno Realizováno. Žáci 4. ročníku se podle zájmu studia na VŠ účastnili zájezdu na veletrh pomaturitního vzdělávání. Prezentace školy Realizováno. Prezentace naší školy probíhala v podzimních měsících na ZŠ, organizovali jsme třikrát Den otevřených dveří, účastnili jsme se výstavy SŠ (Krnov, Bruntál, Jeseník, Šumperk, Ostrava) Zřízení školního poradenského pracoviště Realizováno. Školní poradenské pracoviště (VP, metodik ŠPS, školní psycholog, ZŘ) se zaměřilo na adaptaci žáků 1. ročníků ve spolupráci s TU. Další vzdělávání VP Realizováno. VP se v červnu zúčastnil třídenního soustředění Adaptační kurz pro učitele. Informovanost žáků o možnostech studia na VŠ Realizováno. Škola odebírá časopis STUDENTin, který je studenty využíván. Je to průvodce závěrečným rokem maturanta. Žákům jsou předávány informace o VŠ vyvěšením na nástěnce, osobní konzultací. Vedení dokumentace Realizováno. Je veden deník VP (42 jednání), bylo provedeno 16 zápisů z výchovných komisí určených jako podklad pro výchovná opatření, je shromažďována dokumentace o žácích v poradenské a terapeutické péči. 13

14 Stanovení záměrů pro školní rok 2008/2009 Nadále spolupracovat s VP ZŠ Rozšířit spolupráci s ÚP, aby absolventi byli připravení na zapojení do světa práce Realizovat opět Konkurz pro každého Zlepšit práci ŠPP ve smyslu práce s žáky 1. ročníku I nadále odebírat časopis STUDENTin ZPRÁVA O ČINNOSTI NA ÚSEKU ICT Dílčí záměry činnosti ve školním roce 2007/2008 a jejich plnění Proškolení pedagogických pracovníků v Office 2007 Splněno byli proškoleni všichni učitelé. Proškolení pedagogických pracovníků v bezpečnosti při práci s počítačem a v síti výběrově Splněno. V jedné počítačové učebně zavést místo pracovních stanic notebooky. Splněno. Doplnění kvalifikace učitelů výpočetní techniky přihláška ke studiu buď magisterského nebo DPS. Splněno částečně, přihlášky podány, ale studium DPS zahajuje jen Ing. Kozelský V rámci ICeMSK průběžně vzdělávat pedagogy v používání školního informačního systému SIS. Splněno proběhly 2 pedagogická odpoledne Proškolit TU, aby v rámci elektronické matriky školy doplňovali údaje. Splněno, obě elektronická hlášení z matriky školy na UIV proběhly bez závad. V rámci ICeMSK provádět poradenskou, lektorskou a instruktážní činnost Splněno, každý měsíc jsme pořádali aspoň 1 nebo více akcí. Připojení školy na optický kabel a tím zvýšení rychlosti internetu. Splněno nyní je rychlost již 10 Mb/s. Stanovení záměrů pro školní rok 2008/09 Uzavření vývoje školního informačního systému SIS, proškolení uživatelů. Nezvyšovat počet počítačových učeben, ale soustředit se na aktualizaci HW a SW. Pokračovat v činnosti ICeMSK. Aspoň 1 učitel ICT získá zkoušky testera ECDL. Zvýšit počet našich studentů, kteří získají zkoušky ECDL. Instalace produktu Office 2007 na všechny vhodné počítače na škole. ZPRÁVA O ČINNOSTI NA ÚSEKU ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY (EVVO) Dílčí záměry činnosti ve školním roce 2007/2008 a jejich plnění Zapojení do EVVO v MSK Splněno částečně. Koordinátor EVVO se účastnil konference o EVVO v MSK a získané poznatky o některých globálních ekologických problémech prezentoval v hodinách zeměpisu žákům prvních ročníků. Zapojení do projektů ekologických a informačních center Splněno. Škola se účastnila dvou projektů organizovaných Ekologickým a informačním centrem při MěÚ Bruntál. Do organizace Dne Země se aktivně zapojila třída 3.EL v rámci předmětu Ekologie. Zároveň druhé a třetí ročníky se účastnily exkurzí (recyklační linka a sběrný dvůr v Bruntále). Přednášky na škole Splněno. Studenti prvních a druhých ročníků se zúčastnili přednášky o zpracovávání obalů v ČR (firma Ekokom). Zahrnutí témat EVVO do výuky všeobecně vzdělávacích předmětů Splněno. Ekologická témata byla zahrnována do výuky cizích jazyků, zeměpisu a českého jazyka, biologie, chemie, aplikované ekonomie, pěstování rostlin, ochrana přírody, písemné a elektronické komunikace a samozřejmě ekologie. Spolupráce s Klubem ekologické výchovy (KEV) Splněno. Škola je členem Klubu ekologické výchovy, většina akcí však probíhá mimo náš region a jsou tedy pro nás nedostupné. Informace z KEV jsou však přínosné. 14

15 Stanovení záměrů pro školní rok 2008/2009 Aktivně se podílet na akcích v oblasti EVVO organizovaných různými institucemi. Vytvořit nástěnku, která bude postupně zaměřována na hlavní témata ekologické výchovy. Vštěpovat studentům základní ekologické návyky (třídění odpadu, šetření se zdroji a s energií apod.) Zajistit besedy či přednášky pro studenty školy. 15

16 IV. ŘÍZENÍ ŠKOLY Základní cíle v oblasti řízení školy Vytvářet optimální podmínky pro dosažení výchovných a vzdělávacích cílů Hledat nové cesty pro všeobecný rozvoj školy Neustále zkvalitňovat řízení školy Nadále rozvíjet kontakty školy s veřejností, samosprávou, podnikateli, školami a institucemi Vytvářet podmínky pro efektivní využívání materiálních a lidských zdrojů Stanovení dílčích záměrů v oblasti řízení školy pro školní rok 2007/08 a jejich plnění Realizovat výkon státní správy v souladu s platnou legislativou Žádné z vydaných rozhodnutí nebylo napadeno, ani se proti němu nikdo neodvolal. Přehledný výčet rozhodnutí ředitele školy podle školského zákona č. 561/2004 Sb. Rozhodnutí ředitele ve školním roce 2007/08 Počet Počet odvolání Přijetí ke studiu na SŠ, včetně přestupů Přerušení studia 3 0 Přiznání a odnětí stipendia 0 0 Podmíněné vyloučení a vyloučení ze studia 5 0 Změna studijního oboru a žádost o opakování ročníku 4 0 Celkem Rozvíjet spolupráci se Školskou radou Realizováno. Školská rada se stala účinným nástrojem vnitřní evaluace školy, z ní vycházející podněty byly vedením školy řešeny. Rada schválila a podpořila všechny záměry vedení školy včetně předložených výročních zpráv. V roce 2007 ukončili členství v radě Ing. Říha a p. Ciemalová, byli nahrazeni p. Veselou a p. Hybnarovou, členkami zvolenými z řad rodičů. Rokem 2008 skončilo tříleté funkční období prvních členů školské rady, krajským úřadem byli opětovně jmenováni Mgr. Horna, Bc. Navrátil a Ing. Nováková. Z řad pedagogů byli do rady zvoleni Mgr. Černý a Ing. Kotoučková. Členství v radě ukončila p. Bubelová, bude nahrazena členem z řad rodičů. Volba proběhne v září Složení Školské rady v roce 2007/08 PŘÍJMENÍ JMÉNO FUNKCE ADRESA Mgr. Horna Milan předseda ÚP, Květná 64 Ing. Kotoučková Radka místopředseda OA a SZeŠ Bruntál Bc. Navrátil Stanislav člen MěÚ, Nádražní 20 Ing. Nováková Miloslava člen OAK, Partyzánská 7 Bubelová Věra člen OÚ, Moravskoslezský Kočov 149 Veselá Helena člen Mostkov 1, Oskava Hybnarová Jana člen Okresní soud, Partyzánská 1453, Bruntál Mgr. Krýza Martin zapisovatel OA a SZeŠ Bruntál Mgr. Marková Dana ověřovatel záp. OA a SZeŠ Bruntál Realizovat přijaté projekty Splněno. Všechny přijaté projekty byly ve stanoveném termínu realizovány. Nejrozsáhlejší projekt Evropská škola, který zabezpečil výuky angličtiny pro 250 učitelů na osmi komunitních školách prošel úspěšně kontrolou MŠMT, auditem a byl ukončen. Škola se, jako partner, dále aktivně podílela na úspěšně realizovaných projektech Síť agroenvironmentálních center (PRO-BIO) a e-learningové vzdělávání, jehož řešitelem je OA Orlová. Protože některé projekty z roku 2006/07 zasahovaly do tohoto školního roku, tak jako některé z tohoto roku budou pokračovat i v roce 2008/09, uvádíme v tabulce projekty od roku 2006/07. PŘEHLED PROJEKTŮ REALIZOVANÝCH od roku 2006 do roku 2008 PROGRAM PROJEKT naše role Kč Realizováno ve školním roce 2006/ SROP Podpora rozvoje komunitních škol partner cca SIPVZ Křižovatka informací 2. etapa autor OP RLZ Síť agroenvironmentálních center spoluautor OP RLZ Evropská škola (vzdělávání 250 učitelů v angličtině) autor OP RLZ Moderní formy profesního vzdělávání partner cca MSK Dobrý start - adaptační kurz autor Bez příspěvku 16

17 Realizováno ve školním roce 2007/ MSK Dobrý start adaptační kurz autor Bez příspěvku 2. OA a SZeŠ Konkurz pro každého autor Bez příspěvku 3. OP RLZ Moderní formy profesního vzdělávání partner cca OP RLZ Síť agroenvironmentálních center spoluautor OP RLZ Evropská škola autor Fotbal pro rozvoj partner Bez příspěvku 7. Informační centrum MSK partner Bez příspěvku Připravováno pro další období 1. ESF EŠ 2 autor ESF Zemědělská U3V MZLU BRNO v Bruntále partner Modernizace zemědělského vzdělávání pro LFA autor ROP 4. MV Bruntál - město bez bariér partner OPPS ČR-PR Příhraniční spolupráce se ZSE Opole - Intereg autor Vypracovat nejméně 1 nový projekt, v němž škola bude ve funkci žadatele nebo partnera. Splněno. Byly vypracovány 2 projekty Dobrý start (Adaptační kurz pro 1. ročníky) autor Ing. Slánská a pokračovací projekt Evropská škola autor Ing. Konopka. Vytvořit a zavést novou koncepci presentace školy Splněno. Realizována řada presentačních aktivit presentace na ZŠ (34), na okresních výstavách ÚP (3), den otevřených dveří (4), presentační akce pro zaměstnavatele a představitele (2), pro veřejnost (4), vydávání školního Zpravodaje (2), public relations zejména presentace v regionálním (6), celostátním tisku (4), televizi (1). Nově byla zpřístupněna prezentace naší školy pro okrajové ZŠ (svoz autobusy). Byla nově upravena webová stránka. Rozvíjet doplňkovou činnost, zejména v oblasti celoživotního vzdělávání prostřednictvím Komunitního centra Splněno, viz přehled vzdělávacích aktivit. Připravit otevření oboru Obchodně podnikatelská činnost a zkráceného studia oborů agropodnikání a OA Splněno. Byly vytvořeny velmi dobré materiální, personální i organizační podmínky, byla zřízena nová pracoviště praxe pro obor Obchodně podnikatelská činnost. O zkrácené studium není zájem, veřejnost si ji plete s nástavbovým studiem, zájemci nemají maturitní zkoušku na jiné škole. Stanovení dílčích záměrů v oblasti řízení školy pro školní rok 2008/09 Realizovat výkon státní správy v souladu s platnou legislativou Rozvíjet autoevaluaci školy Vypracovat nejméně 1 nový projekt, v němž škola bude ve funkci žadatele nebo partnera Rozvíjet doplňkovou činnost, zejména v oblasti celoživotního vzdělávání Organizačně zajistit koordinaci a tvorbu ŠVP 17

18 V. PERSONÁLNÍ OBLAST Základní cíle v personální oblasti Udržovat stabilitu pracovního týmu, zejména pedagogického sboru Využitím morálních a ekonom. nástrojů podporovat pracovitost a tvořivost jednotlivých pracovníků Podporovat rozvoj všestranného vzdělávání zaměstnanců Zvyšovat pedagogickou a odbornou způsobilost sboru Vyhodnocení plnění základních cílů Udržovat stabilitu pracovního týmu, zejména pedagogického sboru. Splněno. Ve složení pedagogického sboru nedošlo k žádné změně. Ke změně došlo při odchodu koordinátorky projektu EŠ Ing. Kašíkové, kterou nahradila Ing. Radka Mikudíková, rovněž naše absolventka (agropodnikání). Struktura pracovníků na škole (celkové počty pracovníků - osob/úvazků) Školní rok 2004/ / / /08 Pedagogů 30/30,37 29/29,99 29/28,90 30/28,25 Nepedagogů 14/14,48 15/14,15 16/12,66 14/12,48 Zaměstnanců celkem 44/44,85 44/44,14 45/41,56 44/40,73 Počet pracovníků, kteří nastoupili nebo odešli Školní rok 2004/ / / /08 Nastoupili - pedagogové z toho absolventi Nastoupili - nepedagogové Odešli - pedagogové Odešli nepedagogové Věková struktura pedagogů vč. vychovatelů a psychologa Pedagogičtí pracovníci Muži Ženy Celkem 2007/ /07 v % 2007/08 v % Rozdíl v % Do 20 let let ,25 10,0-7, let ,79 20,0 +6, let ,48 20,0-14,48 nad 50 let ,48 50,0 +15,52 Celkem ,0 Využitím morálních a ekonom. nástrojů podporovat pracovitost a tvořivost jednotlivých pracovníků Splněno. Osvědčený motivační systém, který škola používá, přinesl výsledky i v tomto roce, jde zejména o systém přiznávání osobních příplatků na základě dohody mezi školou a zaměstnanci, systém mimořádných odměn přiznávaných prostřednictvím vedoucích jednotlivých úseků resp. vedoucích předmětových komisí. Zvyšovat pedagogickou a odbornou způsobilost sboru Splněno částečně. Plnou aprobovanost získala Mgr. Dana Juříčková pro výuku AJ, Mgr. Martin Krýza ukončil doktorandské studium, Ing. Dagmar Liberdová absolvovala DPS. Bohužel se nepodařilo udržet vysoký stupeň aprobovanosti výuky v roce 2006 byli přijati mladí učitelé, dosud neabsolvovali DPS. Úroveň odborné a pedagogické způsobilosti pedagogických pracovníků školy ve školním roce 2007/2008 Kategorie pedagogických pracovníků Celkový počet odučených hodin nebo hodin výchovné práce 18 Z toho počet hodin dle vyhlášky č. 563/2004 Sb. Počet hod. dle vyhl. č. 563/2004 Sb. v % Učitelé ,9 MOV (uč. odborného výcviku) 28,0 28,0 100 Vychovatelé 54,0 0,0 0,0 Škola celkem ,0 77,5 Odborná a pedagogická způsobilost (v %) 2003/ / / / /08 92,6 93,3 93,1 86,2 81,5

19 Aprobovanost výuky na škole Školní rok Týdenní poč. vyuč. h. z toho neaprobovaně Aprobovanost % 2005/ ,5 95,3 2006/ ,1 2007/ ,9 Podporovat rozvoj všestranného vzdělávání zaměstnanců Splněno. Vzdělávání zaměstnanců, kterému věnujeme mimořádnou pozornost, proběhlo podle plánu DVPP. Jazykové vzdělávání, které probíhá přímo na naší škole, je díky dlouholeté systematické podpoře velmi rozvinuté. Vyvrcholením jazykového vzdělávání (nejen) v rámci projektu Evropská škola bylo složení maturitní zkoušky z anglického jazyka 12 zaměstnanci Komunitních škol. Je logickým vyústěním systematické práce školy na tomto poli, že 4 maturující byli zaměstnanci naší školy a ředitel školy šel osobně příkladem. Naše škola vstoupila do EU připravená jak v oblasti jazykové vybavenosti, tak i projektového managementu. Přehled absolvovaného vzdělávání ve školním roce 2007/08 Počet účastníků Jak učit NJ MU Brno 1 Kreativní aktivity MU PF Brno 1 Předmětová komise TEV Krnov KRAŠSK 1 Konference EVVO Vita Ostrava 1 Kompetence pro pís. práce KVIC 1 Seminář Média, film, divadlo FF VP Olomouc 5 Seminář Ice MSK Řízení projektů 10 Školení lektorů UZPI Brno 3 Seminář Ice MSK Microsoft pro školství 1 Nová maturita v ANJ Slezská univerzita 2 Školení MS Office Preventisté PPP Toman 1 Školení Moodle 1 Kulatý stůl Ice MSK 1 Seminář Testování Kvalita 1 Tvorba projektů 2 (Ne) Bezpečný Internet 10 Kurz Snowboard 1 Kompetence k podnikavosti 1 Metodici SPJ 1 Seminář NJ Ostravská univerzita 2 Seminář ANJ ŠVP Slezská univerzita Opava 3 Jak rozvíjet ICT v MSK Ice MSK 1 DPS 2 Doktorské studium rigorózní řízení FF OSU 1 Školení KROS KROS ČMOS PŠ 1 Seminář Czech Invest Ostrava 1 Multioborový seminář Nový Jičín 2 FF Ostrava studium ANJ v celoživotním vzdělávání 1 Evropská škola roční kurz ANJ 17 Pracovní setkání koordinátorů Ice MSK 1 Analýza výskytu SPJ na SŠ PPP a MěÚ Bruntál 1 Dílčí záměry činnosti ve školním roce 2007/2008 a jejich plnění Realizovat personální opatření v souvislosti se snížením počtu žáků. Realizováno. Sníženy úvazky důchodců, všichni kmenoví zaměstnanci mají plný úvazek. Vytvořit personální podmínky pro další činnost Centra celoživotního vzdělávání a Komunitního centra Realizováno. Personálně je provoz zabezpečen na vysoké úrovni centrum vede vysokoškolsky vzdělaný zaměstnanec, technickým správcem je technicky vzdělaný zaměstnanec, udržitelnost projektu zajištěna. Pokračovat ve zpětnovazebních systémech hodnocení (anketa studentů, dotazníky apod.) Realizováno. Provedena pololetní anketa. Výsledky jsou uvedeny ve Zpravodaji na 19

20 Připravit a zavést systém průběžného hodnocení učitelů Realizováno. Zaveden hospitační systém s předhospitačními a pohospitačními pohovory, vypracován plán hospitací. Zaveden systém hodnocení třídních učitelů. Stanovení dílčích záměrů v personální oblasti pro školní rok 2008/09 Realizovat personální opatření (škola, DM, ŠJ) v souvislosti s výrazným zvýšením počtu žáků Trvale podporovat všestranné vzdělávání zaměstnanců Personálně zajistit výuku dalšího světového jazyka Vytvořit personální podmínky pro Univerzitu 3. věku, Centrum CV, Komunitního centra a ICeMSK Pokračovat ve zpětnovazebních systémech hodnocení (anketa studentů, dotazníky apod.) VI. MATERIÁLNÍ VYBAVENÍ Základní cíle v oblasti materiálního vybavení Špičkově vybavit školu, vytvářet co nejlepší podmínky pro výuku a vzdělávání Udržovat školu jako komplex sdružující všechny nezbytné součásti pro pobyt žáků Průběžná inovace zařízení a údržba budovy Vytváření příjemného pracovního prostředí Za všech okolností udržovat optimální poměr mezi vloženými prostředky a výsledným efektem Dílčí záměry v oblasti materiálního vybavení pro r. 2007/08 a jejich plnění Zřídit mobilní referenční notebookovou učebnu pro výuku zejména e-learningových kurzů Realizováno do učebny č. 43 bylo pořízeno 19 ks NTB, čímž bylo dosaženo vyšší mobility a možností jejich využití žáky. Pořídit plazmové TV do jazykových učeben Realizováno byly pořízeny 3 plazmové televizory, tím se bezesporu zvedla úroveň kvality vybavení jazykových učeben Zvýšit kapacitu 2 jazykových učeben a 1 počítačové na 24 Realizováno kapacita míst byla zvýšena na 24 Zahájit rekonstrukci sociálního zařízení školy (budou-li přiznány peníze od MSK) Realizace odložena požadavek na MSK přesunut na rok Bezbariérově zpřístupnit objekt (bude-li přijat projekt Mobility pro všechny ) Požadavek přesunut na rok Zrekonstruovat 1-2 jazykové laboratoře Z důvodu jiných priorit zatím nerealizováno. Investiční požadavky na rok zaslané do návrhu rozpočtu MSK na akce v pořadí důležitosti Pořadí Název akce tis. Kč. 1 Oprava venkovních fasád objektu školy Oprava střešní krytiny objektu školy Rekonstrukce soc. zařízení školy a DM dle Vyhl. 137/ Rekonstrukce DM Výměna oken a vstupních dveří celého objektu Vybudování výtahu 850 Stanovení záměrů v oblasti materiálního vybavení pro šk. rok 2008/09 Zvýšit počet tříd na škole o 1 z důvodu nárůstu počtu tříd Provést stavební úpravu na DM, příprava na zřízení další třídy Zvýšit kapacitu studovny Komunitního centra Zajistit dofinancování projektu spočívajícího ve vybavení školy moderní zemědělskou mechanizací Bezbariérově zpřístupnit objekt (bude-li přijat projekt Mobility pro všechny ) Zahájit rekonstrukci sociálního zařízení školy (budou-li přiznány peníze od MSK) 20

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo do roku 2011 Projednáno AR SVŠE 23. 11. 2007 1. Východiska dlouhodobého záměru Dlouhodobý záměr Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY - STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ KŘEJPSKÉHO 1501, 149 00 PRAHA 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY 2005 / 2006 I. Základní údaje o škole Název školy Střední odborná škola waldorfská, Praha 4,

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

Strategický plán rozvoje školy na období roků 2007 2012

Strategický plán rozvoje školy na období roků 2007 2012 Strategický plán rozvoje školy na období roků 2007 2012 ŠKOLA PRO ŢIVOT, VE KTERÉM CHCEME OBSTÁT JAKO LIDÉ Cílem je připravit takového žáka, který bude mít dovednosti, vědomosti i morální vlastnosti použitelné

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy.

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy. Žáci a zaměstnanci školy Vás zvou na Dny otevřených dveří, které se konají ve čtvrtek 3. prosince 2015 od 10:30 do 16:00 hodin ve čtvrtek 14. ledna 2016 od 14: 00 do 16:30 hodin Den otevřených dveří je

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst. 2 zákona č. 561/2004

Více

Výroční zpráva o činnosti Vyšší odborné školy sociální Prachatice ve školním roce 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti Vyšší odborné školy sociální Prachatice ve školním roce 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti Vyšší odborné školy sociální Prachatice ve školním roce 2010/2011 Obsah: 1. Základní údaje o organizaci 2. Přehled vzdělávacích programů VOŠS 3. Údaje o pracovnících 4. Zpráva

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

OBSAH. VII. Ekonomická oblast. VIII. Výsledky kontrol

OBSAH. VII. Ekonomická oblast. VIII. Výsledky kontrol OBSAH I. Základní charakteristika Základní cíle školy a jejich realizace Základní údaje Stručná charakteristika zařízení Studijní programy Obchodní akademie 63-41-M/004 Obchodní akademie 63-41-M/004 dálkové

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

KRÁTKODOBÝ P R O G R A M E N V I R O N M E N T Á L N Í H O V D Ě L Á V Á N Í. pokyn MŠMT č.j. 16745/2008-22

KRÁTKODOBÝ P R O G R A M E N V I R O N M E N T Á L N Í H O V D Ě L Á V Á N Í. pokyn MŠMT č.j. 16745/2008-22 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Sušice U Kapličky 761, 342 01 Sušice KRÁTKODOBÝ P R O G R A M E N V I R O N M E N T Á L N Í H O V D Ě L Á V Á N Í pokyn MŠMT č.j. 16745/2008-22 Školní rok

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Charakteristika školy a její vybavení

Charakteristika školy a její vybavení Charakteristika školy a její vybavení Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky je krajská příspěvková organizace. Škola má celkem 26 učeben, 18

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY Integrovaná střední škola Cheb Obrněné brigády 6 350 11 Cheb KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY OBSAH 1. Koncepce dalšího rozvoje školy... 2 1.1 Oblast výchovně vzdělávací... 2 1.2 Oblast personální... 3 1.3 Oblast

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku

18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku Třída Třídní učitel 1. IT Mgr. Otto Hájek 2. ITA Ing. Petr Valtera 2. ITB Ing. Stanislav Hudák 3. IT Mgr. Tomáš

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ internet: www.gfpvm.cz INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2008/2009 Vážení rodiče, milí studenti! Předběžné informace o nabídce studia ve školním roce 2008/2009

Více

Gymnázium J. A. Komenského v Uherském Brodě. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005

Gymnázium J. A. Komenského v Uherském Brodě. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005 Gymnázium J. A. Komenského v Uherském Brodě 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005 V Uherském Brodě dne 25. října 2005 RNDr. Karel Radil ředitel školy Základní údaje o škole 2 Název

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 Signatura: al3bs101 Okresní pracoviště Brno-venkov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Základní škola-1. stupeň Holasice,

Více

ICT plán školy pro období 2012-2014

ICT plán školy pro období 2012-2014 ICT plán školy pro období 2012-2014 Škola: Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace IČO: 70933901 tel/fax: 596 134 328 E-mail: zsgebauerova@seznam.cz www: http://www.zsgebauerova.cz/

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková organizace Zahradní 403, Železná Ruda, PSČ 340 04, + 420 376 397 024 e-mail: skola@zszeleznaruda cz www.skolaruda.cz PLÁN DALŠÍHO

Více

Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006-1 -

Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006-1 - Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006-1 - str. OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů vzdělání 3 3. Přehled pracovníků školy,

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Havířov

Více

Vnitřní organizační normy a směrnice

Vnitřní organizační normy a směrnice Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Libhošť 90 příspěvková organizace se sídlem v Libhošti zastoupená ředitelkou Mgr.Dagmar Michálkovou IČO 750 27 518 Vnitřní organizační normy a směrnice Plán

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Mgr. Martina Fenclová, Ing. Eva Temňáková. v sekretariátu (po skončení platnosti ve spisovně školy) Elektronická podoba je uložena: PHProjekt

Mgr. Martina Fenclová, Ing. Eva Temňáková. v sekretariátu (po skončení platnosti ve spisovně školy) Elektronická podoba je uložena: PHProjekt Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov DLOUHODOBÝ ZÁMĚR ROZVOJE ŠKOLY účinnost od: 01. 09. 2012 číslo a verze dokumentu: ST_001_v2 Zpracoval/a: Mgr. Martina Fenclová, Ing. Eva

Více

Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015

Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015 Základní škola Dolní Beřkovice Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015 Zpracovala: Mgr. Jana Basařová ředitelka školy

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram. Suchodol 39, 261 01 Příbram. Identifikátor: 600 054 772

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram. Suchodol 39, 261 01 Příbram. Identifikátor: 600 054 772 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram Suchodol 39, 261 01 Příbram Identifikátor: 600 054 772 Termín konání inspekce: 26.

Více

II. 2009/2010 2010/2011 III.

II. 2009/2010 2010/2011 III. OBSAH I. Základní charakteristika Základní údaje Stručná charakteristika školy Vedení školy Organizační struktura školy Školská rada Přehled oborů vzdělávání Přehled aktivit školy Přehled realizovaných

Více

Závěrečná konference projektu Inovace technických oborů

Závěrečná konference projektu Inovace technických oborů zkráceně: Inovace technických oborů (zkratka: ITO) Závěrečná konference projektu Inovace technických oborů Středa: 16. listopad 2011 Název projektu: Inovace výuky technických předmětů pro zvyšování konkurenceschopnosti

Více

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ OBLASTI: 1. Vzdělávací program - poskytnout žákům, co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání 2. Mimoškolní

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

ICT PLÁN ŠKOLY. Základní charakteristika ZŠ a MŠ

ICT PLÁN ŠKOLY. Základní charakteristika ZŠ a MŠ ICT PLÁN ŠKOLY Metodický pokyn MŠMT č.j.27 419/2004-55 Standard ICT služeb a Metodický pokyn č.j.27 670/2004-551 stanovuje zpracování ICT plánu školy. Základní charakteristika ZŠ a MŠ Název: Základní škola

Více

3 priorita období. 2 příprava, stanovování záměrů 1. Autoevaluační plán Workshop: Evaluace školy

3 priorita období. 2 příprava, stanovování záměrů 1. Autoevaluační plán Workshop: Evaluace školy Autoevaluační plán Workshop: Evaluace školy Lektor: RNDr. Jiří Herman, Ph. D., Gymnázium, Brno, tř. Kpt. Jaroše Plán autoevaluačních činností Oblasti evaluace 006/7 007/8 008/9 009/0 Podmínky ke vzdělávání

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2009/2010

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2009/2010 Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do nového šk. roku, příprava úvodních besed Spolupráce s PPP Plzeň, pracoviště Domažlice aktualizace zpráv žáků se SVP Příprava materiálů

Více

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB 2011 PPŠ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEROV, s.r.o. PALACKÉHO 1380/19, 750 02 PŘEROV TEL: 581 259 138 MOBIL: 606 045 111, 724 972 133 E-MAIL: pps@ppsinstitut.cz http://www.ppsinstitut.cz

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 V následujícím přehledu jsou uvedené některé podstatné body výroční zprávy. Pět největších úspěchů

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Plán školy školní rok 2010/2011

Plán školy školní rok 2010/2011 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola Most, Jana Palacha 1534, příspěvková organizace. Plán školy školní rok 2010/2011 Organizace práce školy vychází z těchto bodů: I. Zvyšovat

Více

Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav

Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav sekretariát tel.: 778 022 279 ředitelství tel.: 778 002 243 skolakosmonosy@seznam.cz www.zskosmonosy.cz Rámcový plán úkolů Školní rok 2014/2015

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov Nádražní 7, 664 08 Blažovice Identifikátor: 600 110 567 Termín konání inspekce:

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2013 2014 Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Schváleno školskou radou dne 25.8.2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Centrum celoživotního vzdělávání

Centrum celoživotního vzdělávání Centrum celoživotního vzdělávání Filozofická fakulta Ostravská univerzita v Ostravě Vaše cesta ke vzdělání! Úvod Filozofická fakulta patří mezi zakládající fakulty Ostravské univerzity v Ostravě. Kromě

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 042 110/99-5077 Signatura: ad2ns201 Oblastní pracoviště č. 4 Plzeň Okresní pracoviště Klatovy INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Zvláštní škola, Kašperské Hory, Bohdana

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

Název projektu: Inovace přírodovědného vzdělávání s důrazem na rozvoj matematicko-fyzikální gramotnosti žáků.

Název projektu: Inovace přírodovědného vzdělávání s důrazem na rozvoj matematicko-fyzikální gramotnosti žáků. PROJEKT 2 příloha Název projektu: Inovace přírodovědného vzdělávání s důrazem na rozvoj matematicko-fyzikální gramotnosti žáků. Název oblasti podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání Předpokládaný termín

Více

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09 Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 008/09 A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov,

Více

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Č. j.: 5056/2010-41 Příloha č. 5 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Zvyšování kvalifikace a odborných kompetencí

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Zdroje pro EVVO aktivity

Zdroje pro EVVO aktivity Zdroje pro EVVO aktivity Tato aktivita probíhá v rámci projektu "Environmentální vzdělávání úřadu jako příležitost pro kvalitní rozvoj obce", financovaného ze zdrojů Státního fondu životního prostředíčr.

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 I N F O R M A C E - o oborech vzdělávání ve školním roce 2010/2011 - o termínech a organizaci přijímacího

Více

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov. www.gykovy.cz

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov. www.gykovy.cz Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov www.gykovy.cz Kontaktní údaje Ředitel: RNDr. Václav Klement Komenského 16/5 682 01 Vyškov info@gykovy.cz tel.: 517 307 010 Gymnaziální

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary 362 34 Merklín 31 Identifikátor školy: 600 067 548 Termín konání inspekce: 13. a 14. prosince 2006

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016. Plán práce na školní rok 2015/2016 strana 1 z 12

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016. Plán práce na školní rok 2015/2016 strana 1 z 12 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Plán práce na školní rok 2015/2016 strana 1 z 12 I. Výchova a vzdělávání Rozvíjet osobnost žáka k samostatnému myšlení a svobodnému rozhodování, aktivnímu přístupu k dalšímu

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

Výsledky dotazníkového šetření potřeb ZŠ a MŠ v rámci projektu MAP OP VVV v území ORP Rychnov n/k

Výsledky dotazníkového šetření potřeb ZŠ a MŠ v rámci projektu MAP OP VVV v území ORP Rychnov n/k Místní akční plán rozvoje vzdělávání v území ORP Rychnov nad Kněžnou CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000331 Výsledky dotazníkového šetření potřeb ZŠ a MŠ v rámci projektu MAP OP VVV v území ORP Rychnov n/k

Více