Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami"

Transkript

1 Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami Mgr. Kristina Konečná, školní speciální pedagog Dne: Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

2 Základní informace k přednášce Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami žáci se zdravotním postižením (žáci s mentálním, tělesným, zrakovým, sluchovým postižení, autismem, specifickými poruchami učení a chování,.) žáci se zdravotním znevýhodněním (žáci se zdravotním oslabením, žáci dlouhodobě nemocní, ) žáci se sociálním znevýhodněním (žáci z rodin s nízkým sociokulturním postavením, žáci ohrožení rizikovými jevy, žáci s nařízenou ústavní výchovou) Tito žáci mají diagnózu od příslušného odborníka (lékař, psycholog, psychiatr). Může u nich být doporučeno vzdělávání podle IVP (Individuální vzdělávací plán). Pravidla pro vypracování IVP jsou určena v zákoně, o IVP musí žádat rodiče a na jeho plnění dohlíží odborník, který ho navrhl. Pro ostatní žáky, kteří mají drobnější potíže ve výuce, je v případě potřeby určen POR (Plán osobního rozvoje). Tento plán vypracovává speciální pedagog nebo psycholog po dohodě s rodiči a učitelem. Je výhodný v tom, že jasně stanoví pravidla a požadavky, včetně termínů plnění a případných sankcí. Např. žák s dyslexií (obtížemi ve čtení) má problémy splnit požadavky na vedení čtenářského deníku. V POR se po dohodě s vyučujícím stanoví individuální požadavky (menší počet knih, jednodušší knihy, případně část titulů je nahrazena audionahrávkami). Možnosti odborné pomoci pro žáky s potížemi, jejich rodiče a učitele 1. Školní poradenské pracoviště Školní speciální pedagog Mgr. Konečná, tel.: řeší především výukové potíže, úpravu podmínek ve vyučování, domácí přípravu apod. - pracuje se žáky, rodiči i učiteli Školní psycholog Mgr. Krausová, tel.: řeší především vztahové problémy v kolektivu, osobní problémy apod. - pracuje se žáky, rodiči i učiteli Výchovný poradce Mgr. Vosmik, tel.: řeší především výchovné potíže - pracuje se žáky, rodiči i učiteli 2. Další odborná pracoviště Pedagogicko psychologické poradny (PPP pro Prahu 1, PhDr. Pavla Picková, mail: tel.: ) Speciálně pedagogická centra (SPC) Střediska výchovné péče (SVP) Psychiatrie, odborní lékaři,..

3 Žáci se specifickými poruchami učení (SPU) a ADHD na gymnáziu a) Primární problematika - jedná se projevy samotné poruchy, podle typu SPU (např. dyslexie = obtíže ve čtení,.) b) Sekundární problematika Výukové obtíže, nedostatky ve vědomostech (potíže ve čtení, psaní atd. začínají výrazněji bránit dítěti v tom, aby si dobře osvojilo vědomosti) Psychické potíže děti prožívají potíže plynoucí z SPU jako emocionálně náročnou situaci, obecně mají tyto děti větší sklon k úzkostnému prožívání, nižšímu sebepojetí a sebehodnocení; může to vést až k psychosomatickým potížím (bolesti hlavy, tiky,.) Nově diagnostikovaní žáci - i ve vyšších ročnících se mohou se vyskytnout nově diagnostikovaní žáci (především SPU) - může se to stát zvláště u nadprůměrných dětí s lehčí formou poruchy na 1. stupni učivo zvládaly díky své nadprůměrné paměti a inteligenci, na 2. stupni už nedokážou specifickou poruchu učení kompenzovat a prudce se zhorší ve výkonu Dyskalkulie Jedná se o specifickou poruchu matematických schopností - potíže jsou spíše v ovládání základních matematických úkonů než vyšší matematiky. - chybí představa čísla a číselné řady (potíže v pojmech větší, menší, chyby v zaokrouhlování čísel, žák si neumí pod číslem představit počet) - problémy v základním sčítání a odčítání (zvláště přechody přes desítku, stovku,.) - obtíže v označování operačních znaků a matematických úkonů (zaměňuje + /- ; x / :) - problémy v pravolevé a prostorové orientaci (nepozná základní geometrické tvary) - záměny tvarově podobných čísel - neschopnost chápat matematické vztahy (násobilka, ) - chybí matematický úsudek (operace s penězi) - problémy se slovními úlohami Potíže se projevují nejen v matematice, ale i v chemii, fyzice a často i v zeměpisu (špatná orientace na mapě).

4 Dyslexie Jedná se o poruchu čtení, dítě v porovnání s dětmi stejného věku podává ve čtení horší výkon. Obecné schopnosti daného dítěte jsou na vyšší úrovni než jeho čtenářské dovednosti. - nechuť ke čtení, zvláště hlasitému; nevyhledávají četbu ve volném čase - čtení je pomalé, namáhavé, neplynulé nebo naopak zrychlené, překotné - objevují se záměny písmen tvarově podobných: (b-d-p, a-e-o, m-n, k-h-l) - objevují se přesmyčky (lokomotiva- kolomotiva) - objevuje se vynechání písmen, slov, slabik; přeskakování řádků - domýšlení konce slov; dvojí čtení (nejprve potichu po písmenech, pak nahlas vcelku - porozumění je s obtížemi, často je nutné číst si text několikrát - čtení ztěžuje příliš malé písmo, často mají potíže s určitými fonty písma (patkové, ozdobné) Konkrétní projevy dyslexie v jednotlivých předmětech: Předmět Důsledky poruchy Možnosti podpory, úprav učiva Literatura Nechuť ke čtení, velká chybovost. Pomalé čtení bez porozumění. Omezit / vynechat hlasité čtení před třídou. Zmenšit počet povinných knih v rámci čt.deníku, případně povolit i vlastní knihy zjednodušené, případně povolit ČJ Obtíže s přečtením a autokontrolou diktátů, doplňovaček, přepisů. M Naukové předměty Cizí jazyky Obtíže při řešení slovních úloh. Obtíže v řešení příkladů (záměna znamének, chybně přečtená čísla apod.) Obtíže v tempu, přesnosti čtení, porozumění (zápisků na tabuli, prezentaci, v knize, v sešitě,..) Obtíže v tempu čtení, porozumění, zvýšená chybovost vše je ještě výraznější než v českém jazyce. využití audionahrávky. Poskytnou více času na vypracování a kontrolu, zkrátit úkol. Odlišit chyby z neznalosti od chyb z nesprávného přečtení textu. Využít ústního ověření znalostí. Poskytnout více času, zkontrolovat správnost porozumění zadání. Odlišovat tyto specifické chyby od nespecifických, hodnotit postup řešení. Poskytnout více času na přečtení, zpracování zápisků, případně zkrátit úkol a dovolit částečnou pomoc od spolužáka Umožnit převést výukový text do fontu, který je pro žáka snazší na čtení Omezit/vynechat hlasité čtení před třídou. Preferovat ústní zkoušení.

5 Dysgrafie Jedná se o specifickou poruchu grafického projevu. Podkladem je porucha motoriky, porucha automatizace pohybů, koordinace. - písmo je špatně čitelné až nečitelné -často i pro samotného žáka - záměny tvarově podobných písmen i číslic - problém s vybavením písmen, dodržením hranic slov - bolesti ruky při psaní, pomalé tempo Konkrétní projevy v jednotlivých předmětech: Předmět Důsledky poruchy Možnosti podpory, úprav učiva Český jazyk, Obtíže s úpravou, Při ověřování znalostí volit i cizí jazyky s tempem psaní. alternativy místo písemných prací doplňovačky, ústní zkoušení. Respektovat pomalé tempo psaní. M Záměny v tvarově podobných číslech. Neudrží správný zápis (např. u příkladů pod sebou). Snížená kvalita rýsování. Naukové předměty Obtíže s pořizováním zápisků z výkladu. Obtíže při vypracování domácích písemných prací / projektů. Obtíže při písemném zkoušení. Hodnocení s tolerancí. Používat čtverečkový sešit (každý čtvereček pro 1 číslici). Podle stupně postižení umožnit okopírovat si zápisky od spolužáka, umožnit používání laptopu nebo skeneru, případně dát k dispozici kopii prezentace. Umožnit práci odevzdat v elektronické formě. Volit alternativní způsoby ústní zkoušení, výběr z možných odpovědí, poskytnout dostatek času na vypracování apod.

6 Dysortografie Specifická porucha pravopisu, na základě poruchy sluchového vnímání, sníženého jazykového citu, poruchy krátkodobé sluchové paměti a schopnosti intermodality. - vynechávky písmen, slabik, slov - chybějící diakritika - záměny zvukově podobných hlásek (měkké x tvrdé slabiky, znělé x neznělé) - nedodržování hranic slov v písmu - snížený jazykový cit nepoznají slovní druhy, - gramatické chyby pokud dítě gramatiku ovládá, při ústním zkoušení ji umí použít, ale selhává v písemném projevu Konkrétní projevy v jednotlivých předmětech: Předmět Důsledky poruchy Možnosti podpory, úprav učiva Český jazyk Velká chybovost zvláště Možnost využívat gramatické v diktátu; neumí užít naučená gramatická pravidla; selhává v učivu, kde je nutný jazykový přehledy, poskytnout více času na osvojení nové gramatiky, tolerantní hodnocení specifických chyb, zkrácení cit slovní druhy, určení pádu, jazykové rozbory, písemných kontrolu). prací (více času na Slohové práce jsou většinou podprůměrné. M Problémy u diktovaných pětiminutovek. Poskytnout dítěti strukturu slohové práce, tolerantní hodnocení. Zadání práce v písemné podobě. Naukové předměty Potíže se zaznamenáním diktovaných zápisků. Možnost okopírovat zápisky, poskytnout je v tištěné podobě. Cizí jazyky Velká chybovost, zvláště v psaném projevu i v poslechu, mluveném projevu (pro dítě je to další cizí jazyk). Je třeba pomoci hledat cestu, kterou se mu jazyk lépe osvojuje (sluchovou x zrakovou). Zaměřit se na základy slovní zásoby a gramatiky, omezit hlasité čtení. Pro hodnocení využívat spíše doplňovačky, ústní zkoušení.

7 ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) Jedná se o poruchu pozornosti s hyperaktivitou. Vzniká na základě odchylek funkce CNS, může se projevit vliv dědičnosti. Setkáváme se také s pojmem ADD (Attention Deficit Disorder), zde se jedná pouze o poruchu pozornosti (děti nesoustředěné, ale spíše pasivní, pomalé). - poruchy motoriky a aktivity (u starších dětí se zmenšují) - poruchy koncentrace - poruchy paměti (potíže s krátkodobou pamětí) - emoční poruchy a poruchy chování (emoční labilita) - poruchy v sociálních vztazích (potíže s empatií, komunikací, hůře navazují partnerské vztahy) - impulzivní a často i agresivní jednání i při malém podnětu Přidružené obtíže: - často se objevují psychické poruchy (deprese, neurózy, úzkostné poruchy, ) - odreagování častěji než jejich spolužáci hledají v užívání návykových látkách, sebepoškozování - v pubertě a adolescenci se tyto děti potýkají s většími obtížemi prodělávají stejné změny jako jejich vrstevníci (odpor proti autoritám, provokující chování, ), ale jsou méně vybaveni na to zvládnout povinnosti, které plynou z jejich získané samostatnosti - častěji se u nich projeví i poruchy chování (krádeže, ) Jak pracovat s dětmi s ADHD na 2. stupni ZŠ, nižším stupni gymnázií Výhodou při práci s dětmi s ADHD je, že jejich CNS v tomto věku vyzrává a mnoho příznaků poruchy se zmírňuje. Na druhou stranu vstupují do fáze puberty a adolescence, která je provázena obtížemi v chování i u děti bez diagnózy ADHD. Praktická opatření při výuce: úprava prostředí vybrat vhodné místo pro sezení, aby dítě bylo v kontaktu s učitelem nebo asistentem pedagoga poskytovat mu zvýšený dohled a pomoc zvláště při začátku činnosti, střídání činností apod. tolerance ke snížené úpravě grafického projevu a výtvarných prací, k motorické neobratnosti (zvláště v hodinách TV) při zkoušení znalostí volit častěji ústní formu, tolerovat výkyvy výkonu v podpoře vhodného sociálního chování se někdy zavádí různé bodovací systémy v případě, že i v tomto věku je na ně dítě zvyklé a dobře na ně reaguje, je možné v nich pokračovat Další opatření (ve spolupráci se školním psychologem, rodiči, učitelem a dítětem): - aktivně učíme dítě, jak získat informace, které mu při výuce unikly ofotit si poznámky od spolužáka, zeptat se učitele, atd.; podporujeme ho v převzetí zodpovědnosti za svou práci - učíme dítě zaznamenávat si všechny úkoly a povinnosti (lze využít mobil, tablet, ) - učíme dítě plánovat si plnění povinností (např. způsob, jak se připravovat na zkoušení) - pomáháme mu hledat efektivní způsoby učení se, odpočinku

8 - stanovit jasná pravidla správného chování a trvat na nich zpravidla lze třídní pravidla chování - pomáháme mu hledat své silné stránky a rozvíjet je; zároveň přijmout své slabiny - je důležité ocenit i snahu ke zlepšení, případně malé zlepšení (v chování i učivu) Osvědčený způsob komunikace s žákem s ADHD: - hodnotit výkon a ne osobnost dítěte ( tohle jsi neudělal pořádně x jsi lajdák ) - mluvit s dítětem stručně a jasně pomůže mu to lépe se soustředit na podstatné - nepoužívat nadsázku či sarkasmus dítě to nemusí pochopit Spolupráce s dalšími odborníky a rodiči: Při léčbě dítěte s ADHD je třeba spolupráce nejen rodičů, ale i dalších odborníků (psycholog, psychiatr, případně neurolog, školní psycholog či speciální pedagog). V některých případech je forma ADHD tak silná, že je vhodná medikace. Medikace je nutná také tam, kde se přidruží různé psychické poruchy (deprese apod.). Důležitým cílem všech odborníků je také připravovat rodiče i dítě na výběr střední školy pomoci vytvářet reálná očekávání. Hodnocení Důležité je, umožnit dítěti s SPU a SPCH umožnit podávat takové výkony, které nejsou zkreslené jeho poruchou. Pokud má žák zohledněné hodnocení, mělo by být zajištěno: - aby zohlednění bylo skutečně jen v těch konkrétních oblastech a úkolech, které žák nemůže zvládnout je možné využít pomoci školního speciálního pedagoga - aby žák i rodiče byli o tomto zohlednění informováni, v některých případech je dobré zaznamenat to písemně. Jako alternativu můžeme využít slovní hodnocení. V hodnocení dětí s SPU a ADHD se často vyskytují tyto 3 přístupy: 1. Neuznávání, zlehčování poruch učení - vychází zpravidla z neznalosti specifik poruch učení, případně z negativní minulé zkušenosti - často se objevuje na 2.stupni v důsledku domněnky, že poruchy učení už vymizely, dítě z toho vyrostlo 2. Formální používání tolerantního přístupu - je snaha dítě hodnotit správně, ale chybí bližší znalosti - např. dítě je celý rok hodnoceno stejně jako ostatní žáci a na konci roku je mu známka o jeden stupeň navýšena - vzniká nebezpečí demotivace dítěte 3. Nadměrně tolerantní přístup - může vzniknout tím, že se nepřizpůsobíme aktuálním dovednostem konkrétního dítěte - občas ho také vyžadují rodiče (přístup, že dítě má poruchu, tak po něm nic nechceme )

Specifické poruchy učení a chování

Specifické poruchy učení a chování Specifické poruchy učení a chování PaedDr. Drahomíra Jucovičová Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta Další vzdělávání pedagogických pracovníků

Více

Metodika pro pedagogy. Jak pracovat s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami. PhDr. Kateřina Fořtová

Metodika pro pedagogy. Jak pracovat s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami. PhDr. Kateřina Fořtová Metodika pro pedagogy Jak pracovat s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami PhDr. Kateřina Fořtová 2013 1 Tato metodika vznikla za podpory projektu: Nastavení funkčního modelu integrace dětí se SVP

Více

Úvod... 2. 1. Kompetence učitele ve vztahu k žákům se SPUCH... 3. 1.1 Sociální kompetence ve vztahu k žákům se SPU... 4

Úvod... 2. 1. Kompetence učitele ve vztahu k žákům se SPUCH... 3. 1.1 Sociální kompetence ve vztahu k žákům se SPU... 4 OBSAH Úvod... 2 TEORETICKÁ ČÁST 1. Kompetence učitele ve vztahu k žákům se SPUCH.... 3 1.1 Sociální kompetence ve vztahu k žákům se SPU.... 4 2. Specifické poruchy učení... 5 2.1 Dyslexie... 6 2.2 Dysortografie...

Více

1 SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ A JEJICH ETIOLOGIE. 1.1 Specifické poruchy učení definice, klasifikace

1 SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ A JEJICH ETIOLOGIE. 1.1 Specifické poruchy učení definice, klasifikace 8 1 SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ A JEJICH ETIOLOGIE 1.1 Specifické poruchy učení definice, klasifikace V odborné literatuře pedagogické, psychologické se setkáváme s termínem specifické poruchy učení a chování,

Více

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA OSTRAVSKÁ UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA VÝUKA Č ESKÉHO JAZYKA U DĚ TÍ SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČ ENÍ MGR. RADANA METELKOVÁ SVOBODOVÁ OSTRAVA 2005 1 OBSAH PŘ EDMĚ TU Úvod... 3 1. Specifické poruchy

Více

Prevence a intervenční opatření u dětí na základní škole. Problémy s pozorností (dítě s ADD, ADHD, LMD). Autorka Veronika Pavlas Martanová

Prevence a intervenční opatření u dětí na základní škole. Problémy s pozorností (dítě s ADD, ADHD, LMD). Autorka Veronika Pavlas Martanová Prevence a intervenční opatření u dětí na základní škole. Problémy s pozorností (dítě s ADD, ADHD, LMD). 1 Autorka Veronika Pavlas Martanová Co to znamená Porucha pozornosti? ADHD? ADD? LMD? Takové dítě

Více

Školní vzdělávací program Základní škola, Zbraslav, okres Brno-venkov, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program Základní škola, Zbraslav, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Základní škola, Zbraslav, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Škola pro život Verze I. z 23. 10. 0006 Platnost od 1. 9. 2007 Obsah 1. Identifikační údaje 5 2. Charakteristika

Více

Praktická příručka speciální pedagogiky pro mateřské školy a první stupeň základní školy

Praktická příručka speciální pedagogiky pro mateřské školy a první stupeň základní školy CZ.1.07/1.2.17/02.0035 Vzdělávání pedagogů v oblasti speciální pedagogiky a multikulturní výchovy s cílem prevence rasismu a xenofobie a tvorba metodik pro práci s dětmi a žáky se speciálními vzdělávacími

Více

Praktická příručka speciální pedagogiky pro druhý stupeň základní školy

Praktická příručka speciální pedagogiky pro druhý stupeň základní školy CZ.1.07/1.2.17/02.0035 Vzdělávání pedagogů v oblasti speciální pedagogiky a multikulturní výchovy s cílem prevence rasismu a xenofobie a tvorba metodik pro práci s dětmi a žáky se speciálními vzdělávacími

Více

Specifické poruchy učení pohledem žáků 2. stupně ZŠ v Jihomoravském kraji

Specifické poruchy učení pohledem žáků 2. stupně ZŠ v Jihomoravském kraji UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Ústav speciálněpedagogických studií Bakalářská práce Andrea Kučerová Specifické poruchy učení pohledem žáků 2. stupně ZŠ v Jihomoravském kraji Olomouc

Více

VÝUKA ŠPANĚLŠTINY PŘI SPECIFICKÝCH PORUCHÁCH UČENÍ

VÝUKA ŠPANĚLŠTINY PŘI SPECIFICKÝCH PORUCHÁCH UČENÍ Univerzita Karlova v Praze Monika Mattasová Filozofická fakulta diplomová práce Ústav románských studií rok podání: 2008 VÝUKA ŠPANĚLŠTINY PŘI SPECIFICKÝCH PORUCHÁCH UČENÍ Teaching of Spanish language

Více

SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ A CHOVÁNÍ, MIMOŘÁDNÉ NADÁNÍ

SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ A CHOVÁNÍ, MIMOŘÁDNÉ NADÁNÍ 1 SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ A CHOVÁNÍ, MIMOŘÁDNÉ NADÁNÍ ZÁKLADNÍ PŘEHLED TÉMAT (materiál určený pedagogům základních uměleckých škol) Autorka: Mgr. Petra Tužilová Duben 2013 2 Problematika školní neúspěšnosti

Více

Podpora studentů a uchazečů o studium se specifickými studijními potřebami

Podpora studentů a uchazečů o studium se specifickými studijními potřebami Podpora studentů a uchazečů o studium se specifickými studijními potřebami Příručka pro pedagogické pracovníky a poradce obsahující základní doporučení ohledně přístupu ke znevýhodněným studentům Určeno

Více

Specifické vývojové poruchy školních dovedností

Specifické vývojové poruchy školních dovedností Metodická příručka Specifické vývojové poruchy školních dovedností 2. základní a mateřská škola Beroun, příspěvková organizace Zpracoval: Bc. Monika Černá Název projektu: Vznik školního poradenského pracoviště

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola Petřiny sever, Praha 6 Na Okraji 43/305, PSČ 162 00 e-mail:skola@zspetriny.cz Tel/Fax 235090730/235090752 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM - 1 - O B S A H 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. 4 2. CHARAKTERISTIKA

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATIKY

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATIKY MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATIKY DYSKALKULIE Z HLEDISKA STUDENTŮ STŘEDNÍCH ŠKOL Diplomová práce Brno 004 Vedoucí diplomové práce: RNDr. Růžena Blažková, CSc. Vypracovala:

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Masarykovy základní školy Brno, Kamenačky 3591/4

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Masarykovy základní školy Brno, Kamenačky 3591/4 pro základní vzdělávání Masarykovy základní školy Brno, Kamenačky 3591/4 Škola se stoletou tradicí Škola, která hledí do budoucnosti platnost: od 1. 9. 2007 verze 4 - platnost: od 1. 9. 2013 Čj.: MZŠ 526/2013

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Upravená verze platná pro školní rok 2013/2014

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Upravená verze platná pro školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Praha 9 Černý Most, Gen. Janouška 1006 Gen. Janouška 1006, Praha 9 Č.Most II, 198 00, Tel.: 281 912 168, 776 355 564, Fax: 281 912 159 info@zsgenjanouska.cz, www.zsgenjanouska.cz ŠKOLNÍ

Více

Specifické poruchy učení

Specifické poruchy učení Specifické poruchy učení Vypracovala: Mgr. Jana Nováková SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ Specifické poruchy učení jsou poruchy způsobující problémy v rámci vzdělávacího procesu, kdy se u takto postižených jedinců

Více

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov ŠVP ZV Vše pod jednou střechou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov ŠVP ZV Vše pod jednou střechou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Motivační název: VŠE POD JEDNOU STŘECHOU Předkladatel: Název školy: Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace Adresa:

Více

Projekt EU OPVK. Zajištění rovných příležitostí pro žáky s SPU ze specializovaných tříd se žáky běžných tříd

Projekt EU OPVK. Zajištění rovných příležitostí pro žáky s SPU ze specializovaných tříd se žáky běžných tříd Projekt EU OPVK Zajištění rovných příležitostí pro žáky s SPU ze specializovaných tříd se žáky běžných tříd Klíčová aktivita 1 Uplatňování a zlepšování organizačních forem výuky a vyučovacích metod podporujících

Více

Základní škola Kounice, okres Nymburk Školní vzdělávací program

Základní škola Kounice, okres Nymburk Školní vzdělávací program OBSAH 1 Identifikační údaje... 3 2 Charakteristika školy a charakteristika ŠVP... 4 2.1 Charakteristika školy... 4 2.1.1 Velikost a úplnost školy... 4 2.1.2 Vybavení školy... 5 2.1.3 Charakteristika pedagogického

Více

ŠVP - Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace Strana 1 (celkem 194)

ŠVP - Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace Strana 1 (celkem 194) MRAVNOST LIDSKOST - VZDĚLANOST Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace 687 07 Tupesy 112 --- čtvrtá verze --- platnost od školního

Více

Specifické poruchy učení - možnosti reedukace

Specifické poruchy učení - možnosti reedukace UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Specifické poruchy učení - možnosti reedukace BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: Mgr. et Mgr. Vendula

Více

Škola do života, život do školy.

Škola do života, život do školy. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola do života, život do školy. Předkladatel: Základní škola Sokolov Běžecká 55 Sokolov 356 IČ: 6945994 Ředitelka školy: Koordinátor : Mgr. Hana Peterová

Více

Příloha k ŠVP Jazyky, talent, motivace aneb Hálkova nezahálí pro třídy s rozšířenou výukou skupiny předmětů

Příloha k ŠVP Jazyky, talent, motivace aneb Hálkova nezahálí pro třídy s rozšířenou výukou skupiny předmětů Příloha k ŠVP Jazyky, talent, motivace aneb Hálkova nezahálí pro třídy s rozšířenou výukou skupiny předmětů zpracovaná v rámci projektu Zvyšování kvality vzdělávání mimořádně nadaných dětí na 1. stupni

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Navazujeme na tradice, směřujeme k budoucnosti Masarykova základní škola, Stará Paka, okres Jičín Obsah 1 Identifikační údaje... 4 2 Charakteristika školy...

Více

Diagnostika a reedukace dyslexie, dysgrafie a dysortografie jako specifických poruch učení

Diagnostika a reedukace dyslexie, dysgrafie a dysortografie jako specifických poruch učení Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o. Diagnostika a reedukace dyslexie, dysgrafie a dysortografie jako specifických poruch učení Vedoucí práce: PaedDr. Jana Černá Vypracovala:

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Jihlava, Demlova 32

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Jihlava, Demlova 32 2013 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Aktualizace 1. 9. 2013 verze: 02092013-2 - verze: 02092013 Základní škola Jihlava,

Více

Škola pro život č.j. ZŠ-JAK-371/2/2013

Škola pro život č.j. ZŠ-JAK-371/2/2013 1. Identifikační údaje 1.1. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání název: 1.2. Předkladatel Škola pro život č.j. ZŠ-JAK-371/2/2013 upravená 3. verze (revidován ŠVP ZŠ-JAK-160/2010, úpravy stylistické,

Více