Popis klíčových aktivit projektu ŠKOLA PRO VŠECHNY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Popis klíčových aktivit projektu ŠKOLA PRO VŠECHNY"

Transkript

1 Základní škola, Trutnov, Komenského 399 Projekt Škola pro všechny, registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.2.21/ Popis klíčových aktivit projektu ŠKOLA PRO VŠECHNY PRAVIDELNÝ PROGRAM DOUČOVÁNÍ Doučování je jednou z hlavních klíčových aktivit projektu Škola pro všechny, které je určeno pro žáky na I. a II. stupni ZŠ, kteří mají specifické poruchy učení nebo mají problémy se zvládáním učiva z důvodu nepochopení látky či dlouhodobějšího zameškání výuky. Nabídka doučování se týká těchto předmětů: český jazyk, matematika, anglický jazyk, německý jazyk, fyzika a chemie. Rozpis hodin doučování je vyvěšen na nástěnce projektu ve škole, případně se rodiče mohou informovat u kontaktní osoby. Žákům se věnují lektoři doučování z řad učitelů daných předmětů výhodou je znalost doučovaných dětí i učiva, které je pro ně problematické. Doučování probíhá zdarma, před nebo po vyučování, v prostorách školy a na základě individuálního přístupu pedagogů k žákům. K účasti žáka v programu doučování je zapotřebí souhlasu jeho rodiče/zákonného zástupce. Pro potřeby administrace projektu je důležitý také souhlas se zpracováním údajů v souladu se zákonem č. 101/ 2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Každý rodič má právo na získání informací o průběhu doučování svého dítěte. Kontaktní osoby: Mgr. Žaneta Ferdinandová, Mgr. Eva Mičolová (viz kontakty)

2 VEDENÍ MALÝCH RŮSTOVÝCH SKUPIN Co jsou malé růstové skupiny? Hlavním malých cílem růstových skupin je individuální růst žáků pomocí zážitku se skupinou. Dalším důležitým cílem je především porozumění problémům jednotlivých členů skupiny. Účelem je rozvoj osobnostního potenciálu, rozvoj sebeúcty, sebehodnocení, porozumění si a někdy i poradenství. Malá růstová skupina (MRS) učí děti ZŠ vytvářet a využívat zdravé vztahy v menší vrstevnické skupině než je třída. MRS sehrává důležitou roli v podpoře adaptace na školní prostředí a v předcházení nežádoucím jevům. Do určité míry má i roli nápravnou. Děti v mnoha věcech dají více na zkušenosti a rady svých vrstevníků než na rady dospělých. Aby se dosáhlo požadovaných kvalitativně orientovaných výsledků, je nutné aby MRS fungovaly dlouhodobě. Přesto jsou otevřené k přijímání nových členů, přičemž členství je založeno na dobrovolnosti. Jak a kdy probíhají MRS? Ve skupině pro žáky z 1. stupně se více využívá programu zaměřeného na vztahy, zejména ve škole a životní hodnoty, se kterými se setkávají. Program bude připravován s ohledem na aktuální skupinovou dynamiku a aktuálně se objevující témata. Takový program je připravován i pro žáky 2. stupně, pokud zrovna nevolí jiná vlastní témata. V rámci aktivity jsou realizovány výtvarné dílny, diskusní kroužky a další skupinové aktivity. MRS probíhají: 1x týdně pro žáky 1. stupně (každý pátek od 14:00 do 15:00 hodin) 1x týdně pro žáky 2. stupně (každý čtvrtek od 14:30 do 16:00 hodin). Aktivitu vede speciální pedagog, který absolvoval specializovaný výcvik zaměřený na MRS. K účasti žáků v MRS je zapotřebí souhlasu jeho rodiče/zákonného zástupce. Pro potřeby administrace projektu je důležitý také souhlas se zpracováním údajů v souladu se zákonem č. 101/ 2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Kontaktní osoba: Mgr. Jaroslav Šolc (viz kontakty)

3 REEDUKACE SPECIFICKÝCH PORUCH UČENÍ Co je to reedukace? Jednou z aktivit projektu Škola pro všechny je reedukace diagnostikovaných specifických poruch učení či specifických vývojových oslabení významně ovlivňujících zvládání čtení, psaní a počítání. Pojem reedukace je označení pro speciálně pedagogické metody, které rozvíjejí nevyvinuté funkce nebo upravují či napravují funkce narušené. Jak reedukace probíhá? Speciální pedagog pracuje se žákem a společně se snaží rozvíjet dílčí schopnosti důležité ke schopnosti zvládat, případně hledají náhradní řešení, kterým by šlo porušené mechanismy nahradit. V průběhu reedukační lekce pracuje speciální pedagog s jedním či několika žáky a procvičuje s nimi učivo, či trénuje nějakou pomocnou metodu. Na svoji lekci přijde žák do pracovny speciálního pedagoga. Ve vymezeném čase pracují dle plánu, který má speciální pedagog vypracován. Případně si žák sám řekne, kde cítí problém a společně se speciálním pedagogem pracují na jeho odstranění nebo kompenzaci. Doba trvání jednotlivé lekce závisí na věku žáka a jeho schopnosti udržet pozornost. Reedukace se provádí u žáků v případě diagnózy specifických poruch učení: dyslexie specifická poruch čtení dysgrafie specifická porucha psaní dysortografie specifická porucha pravopisu dyskalkulie specifická porucha matematických schopností nebo v případě výrazného oslabení specifických funkcí, které mohou rozvoj poruchy učení zapříčinit. K účasti žáka na reedukacích je zapotřebí souhlasu jeho rodiče/zákonného zástupce. Pro potřeby administrace projektu je důležitý také souhlas se zpracováním údajů v souladu se zákonem č. 101/ 2000 Sb., o ochraně osobních údajů. V případě potřeby informací o čase, kdy reedukace probíhají, se obracejte na Mgr. Jaroslava Šolce (viz kontakty).

4 METODICKÁ PODPORA A PORADENSTVÍ Kdo může podpory a poradenství využívat? Pedagogové školy, kteří vyučují žáky se SVP, budou se školním psychologem nebo speciálním moci konzultovat způsob výuky žáků, možnosti využívání vhodných výukových metod, způsoby řešení výchovných problémů konkrétních žáků nebo možnosti práce s třídním kolektivem. Na školního psychologa se mohou obrátit také v případě potřeby řešení akutních i dlouhodobých problémů negativně ovlivňujících jejich povolání učitele. V případě zájmu pedagogů proběhne přednášková činnost zaměřená na psychologická či speciálně pedagogická témata. Školní psycholog a speciální pedagog budou v případě potřeby pracovat s třídními kolektivy, kde je zvýšené riziko výskytu nežádoucích jevů nebo intervenovat ve třídách, kde se tyto problémy již objevily. Dále bude poskytováno individuální psychologické poradenství žákům (za souhlasu, případně i za účasti rodičů), kteří potřebují pomoc v řešení své tíživé životní situace. Aby mohli žáci využívat poradenství speciálního pedagoga či psychologa je zapotřebí souhlasu rodiče/ zákonného zástupce. Pro potřeby administrace projektu je důležitý také souhlas se zpracováním údajů v souladu se zákonem č. 101/ 2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Rodiče žáků mohou využít služeb speciálního pedagoga, pokud se budou chtít poradit o tom, jak se lépe podílet na vzdělávání svých dětí, jak se s nimi připravovat na výuku, jakých učebních materiálů využívat. Využít mohou individuálního psychologického poradenství při problémech s výchovou svého dítěte. Speciální pedagog nabízí také prvotní diagnostiku specifických poruch učení, na základě které je možné doporučit návštěvu PPP. Kontaktní osoby: Mgr. Petra Macková školní psycholožka, Mgr. Jaroslav Šolc speciální pedagog.

5 TVORBA METODIK PRO VÝUKU ŽÁKŮ S SPU Cílem aktivity je vytvoření metodik - pracovních listů pro práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami ve vzdělávacím procesu, zaměřené především na žáky se specifickými poruchami učení a chování a na žáky specifickými obtížemi ve čtení, psaní a počítání nebo se specifickými obtížemi v těchto předmětech: český jazyk, matematika, anglický jazyk, chemie, fyzika, německý jazyk. Na konci projektu budou pracovní listy doplněny teorií metodických postupů při práci s žáky se specifickými poruchami učení. Ucelený soubor za každý předmět bude v tištěné podobě k dispozici všem učitelům. Již v průběhu projektu mohou ale pedagogové pracovní listy používat díky jejich ukládání na zpřístupněný školní disk. Na tvorbě jednotlivých pracovních listů se podílí lektoři doučování při přípravě na hodiny doučování. Zpracování pracovních listů vychází s aktuálních potřeb při výuce žáků.