Hodnocení žáků 3. ročníku podle vzdělávacího programu Škola pro děti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hodnocení žáků 3. ročníku podle vzdělávacího programu Škola pro děti"

Transkript

1 Hodnocení žáků 3. ročníku podle vzdělávacího programu Škola pro děti Úvodem Ve 3. ročníku se snažíme, aby hodnocení žáků bylo sice motivační, zároveň se však nevyhneme větším rozdílům mezi žáky. Je to způsobeno rostoucími nároky na žáka z hlediska pamatování si učiva z předcházejících ročníků i zvládnutí nového učiva. I nadále bereme v úvahu individuální tempo, schopnosti i aktivitu žáka. Podporujeme píli a snahu. Hodnotíme každou činnost a projevy žáka. Důležitou zásadou je spravedlivost hodnocení. Co hodnotíme v jednotlivých předmětech (rozsah učiva): Český jazyk Jazyková výchova: - správné psaní písmen (tvary, sklon, velikost a úprava písma), znalost abecedy - velká písmena začátek věty, vlastní jméno - věty použití správného znaménka za větou - tvrdé a měkké slabiky i-y, slabiky dě-tě-ně - psaní slov s předložkami, psaní slov zvlášť - pravopis ú-ů - spodoba na konci slova (b-p, d-t.) i uprostřed - slova opačného a podobného významu, slova souřadná, nadřazená, podřazená, slova příbuzná - vyjmenovaná slova - slovní druhy - určování mluvnických kategorií u podstatných jmen a u sloves Komunikační a slohová výchova: - čtení s porozuměním správný přízvuk, frázování, intonace - orientace v textu, vyhledávání odpovědí - správná výslovnost, reprodukce textu - popis podle obrázků, krátký dopis, pozdrav, vzkaz - popis podle osnovy ústně, písemně - vyžadovat plynulost a podstatnost sdělení Literární výhova: - plynulé čtení s porozuměním - čtení mimočítankové četby vedení čtenářského deníku - přednes přiměřeného textu zpaměti Slovní zásobě napomáhá množství básniček a říkanek, zároveň tím podporujeme cvičení paměti.

2 Matematika: Početní operace v oboru do 1000: - sčítání a odčítání s přechodem do 1000 pamětně i písemně - násobení a dělení v oboru i mimo obor násobilky pamětně i písemně - dělení se zbytkem - zaokrouhlování čísel na desítky, stovky - složené úlohy s jednou závorkou - jednotky délky, hmotnosti, objemu, času Slovní úlohy: - řešení a tvoření jednoduchých úloh i úloh složených - zápis (popř. znázornění), výpočet, odpověď Geometrie - osvojení zásad rýsování: tence, lehce, úhledně, čistě, přesně, práce s kružítkem - bod, přímka, polopřímka, úsečka, kružnice správné označení, konstrukce, měření, porovnávání, přenášení úseček - konstrukce trojúhelníku - základní rovinné útvary, jednoduchá tělesa Prvouka: - vycházíme z komunikačních dovedností žáka, podporujeme je - hodnotíme vypracování domácích úkolů (obrázek), odpovědi na zadané otázky... - oceňujeme aktivitu přinesení výrobku k tématu, tematické vyprávění zážitku, příhody, obrázek, kniha, básnička k tématu - jednoduchým testem prověřujeme znalosti pojmů, probraného učiva Obecně Žáci jsou vedeni k sebehodnocení i k umění ohodnotit jiného. Hodnotíme žáky za projevy ve škole, za práci při domácí přípravě. Od domácích úkolů se očekává pěkná úprava (předpokládá se dohled rodičů, klid a pohoda při vypracování). Správnost úkolu hodnotí učitel, na opravy, pokud nejsou z časových důvodů možné ve škole, dohlíží rodič.

3 Součástí hodnocení (verbální, odměna) je i klasifikace: Český jazyk Opis = opisování psaného textu - známka 1 správné tvary, velikost, sklon, psaní na řádek, nevynechání žádného písmene ani interpunkčního znaménka - známka 2 a nižší odchylky ve tvarech, sklonu, velikosti písma (především proporce malého a velkého písmene) - vynechávání písmen, interpunkčních znamének ve slovech i ve větách Přepis = přepisování tištěného textu do psané podoby (je náročnější vzpomenout si na psanou formu písmene) - známka 1 správná psaná podoba textu, nevynechání žádného písmene, slova ani znaménka - známka 2 a nižší odchylky od správné podoby písma, vynechávání písmen, vynechávání interpunkčních znamének Diktát slov - známka 1 správný pravopis i/y, všechna písmena ve slově, správné tvary, velikostní proporce, jedna drobná chyba = čárka, háček, tečka nad i, j - známka 2 a nižší nesprávný pravopis (i/y, velká písmena...) chybějící písmena, interpunkce (více než jedna dvě drobné chyby se sčítají) Diktát vět - známka 1 - správný pravopis i/y, všechna slova a v nich všechna písmena ve správných tvarech, všechna interpunkční znaménka ve slovech i na konci vět, velká písmena na počátku věty, ve vlastních jménech + maximálně jedna drobná chyba - známka 2 nižší 2 a více drobných chyb, jedna z probraného pravopisu Chyba, která je evidována pro snížený stupeň, je podtržena 2x, drobnější chyba je podtržena 1x, dvě drobné chyby = jedna větší. Klasifikační stupnice podle obtížnosti, délky textu: Přísnější: Mírnější: - známka 1 0 chyb, jedna drobná - známka chyba - známka chyby - známka chyby - známka chyb - známka chyb - známka chyb - známka chyb - známka 5 9 a více chyb - známka 5 10 a více chyb Je nutno dodat, že při přepisu nebo diktátu se nehodnotí úprava, sklon a tvary písma tak přísně, jako u opisu. Nesnižuje se klasifikační stupeň, preferuje se správnost.

4 Matematika: Početní operace: - známka 1 0 chyb - známka chyby - známka chyb - známka chyb - známka 5 9 a více chyb Stupnice může být ovlivněna počtem příkladů. Slovní úlohy: - známka 1 0 chyb - známka 2 chybějící odpověď, chybějící znázornění - známka 3 správný postup i znázornění, ale chybný výsledek - známka 5 nesprávný postup Při větším množství slovních úloh je možné získat: - známku 2 1 chybný výsledek při správném postupu - známku 3 2 chybné výsledky Přitom zůstávají v platnosti všechna zmíněná kritéria. Geometrie: známka 1 správné rýsování, znalost konstrukce kružnice, trojúhelníku, užití správného označení (velká tiskací písmena X malá psací) známka 2 odchylky Klasifikační stupnice s počtem chyb je obdobná jako u předešlých. Vedle stupnice s počtem chyb se využívá i klasifikační stupnice podle dosaženého procenta úspěšnosti: - známka 1 od 100% do 95% - známka 2 do 80% - známka 3 do 54% - známka 4 do 35% - známka 5 méně jak 35% Nedílnou součástí všech písemných projevů je oprava! Buď ve škole nebo doma. V ČJ je nutné vypracovávat opravy se zdůvodněním!!! Nenechme se oklamat, ale existují i opravy oprav! Pokud není chyba napravena, nemůžeme pokračovat dál a věřit, že příště už žák chybovat nebude.

5 Prvouka: - známka 1 plnění domácích úkolů, správnost vědomostních testů, komunikativnost v hodinách prvouky Známka 2 a nižší monitoruje všechny odchylky od požadavků na jedničku. Hudební výchova, Tělesná výchova, Výtvarná výchova: Jednotlivé výkony nejsou hodnoceny z hlediska talentu a nadání jednotlivých žáků, ale zohledňuje se plnění pokynů, využívání času pro zadanou práci, snaha žáků. - známka 1 plnění úkolu se zaujetím, snaha o co nejlepší výkon v rámci možností žáka (HV, VV, TV) - známka 2 neplnění zadání jiný úkol (VV) - ledabylý přístup k plnění úkolu (HV, VV, TV) - špatná úprava z nedbalosti (VV) - neplnění bezpečnostních pokynů při úkolu (TV, pohybové aktivity HV) - rychlé odbyté řešení (VV, HV, TV) Nižší stupeň než 2 se při hodnocení výchov nepředpokládá, ale při vážnějších odchylkách se k němu může přistoupit. Celkové klasifikační hodnocení = vysvědčení: - hodnotí se celkový přístup k předmětu (aktivita, plnění úkolů, správnost odpovědí) - tolerují se výjimečné odchylky je dostatek možností, jak prověřit žáka a jednotlivé špatné hodnocení nemusí ovlivnit výslednou známku na vysvědčení - nepoužíváme průměrnou známku! Chování známka 1: - podřízení se školnímu řádu a bezpečnostním předpisům Odchylky se řeší: - domluvou, napomenutím - výstrahou - zapsaným napomenutím do žákovské knížky - třídní důtkou - ředitelskou důtkou - sníženou známkou z chování V hodnocení chování ve škole se může odrazit i opakované neplnění zadaných úkolů a nepřipravenost pomůcek.

Kriteria hodnocení práce ve 2. třídě

Kriteria hodnocení práce ve 2. třídě Kriteria hodnocení práce ve 2. třídě Český jazyk Jazyková výchova (co hodnotíme) - žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hláskya slabiky, porovnává významy slov, třídí podle zobecněného

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JILEMNICE, J. HARRACHA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JILEMNICE, J. HARRACHA UČEBNÍ OSNOVY pro ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Devět šťastných let ZÁKLADNÍ ŠKOLA JILEMNICE, J. HARRACHA 97 Učební osnovy pro 1. stupeň Rozdělení podle předmětů: 1. Český jazyk 1. ročník (6) 2. ročník (9)

Více

Příloha k ŠVP Jazyky, talent, motivace aneb Hálkova nezahálí pro třídy s rozšířenou výukou skupiny předmětů

Příloha k ŠVP Jazyky, talent, motivace aneb Hálkova nezahálí pro třídy s rozšířenou výukou skupiny předmětů Příloha k ŠVP Jazyky, talent, motivace aneb Hálkova nezahálí pro třídy s rozšířenou výukou skupiny předmětů zpracovaná v rámci projektu Zvyšování kvality vzdělávání mimořádně nadaných dětí na 1. stupni

Více

SPOLU ZA POZNÁNÍM Č.j. Verze1/1

SPOLU ZA POZNÁNÍM Č.j. Verze1/1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání SPOLU ZA POZNÁNÍM září 2010 verze 1.1 1. Identifikační údaje: PŘÍLOHA I Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Více

I. 1 ČJ Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Předmět: Český jazyk (ČJ)

I. 1 ČJ Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Předmět: Český jazyk (ČJ) I. 1 ČJ Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Předmět: Český jazyk (ČJ) Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení předmětu: Vzdělávací obsah českého jazyka má komplexní charakter,

Více

Učební osnovy (název, charakter. a vzděl. obsah předmětu) 1. stupeň

Učební osnovy (název, charakter. a vzděl. obsah předmětu) 1. stupeň Příloha 1 Učební osnovy (název, charakter. a vzděl. obsah předmětu) 1. stupeň JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE ČLOVĚK A JEHO SVĚT UMĚNÍ A KULTURA

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZDRAVÝ ŽIVOT

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZDRAVÝ ŽIVOT č.j. 2012/2/int Základní škola Mořina ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZDRAVÝ ŽIVOT VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 1 Obsah Obsah... 2 Identifikační údaje školy... 3 Charakteristika školy... 4 Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro základní školu praktickou

Školní vzdělávací program pro základní školu praktickou Příloha 11) Příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Školní vzdělávací program pro základní školu praktickou (vycházející z Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DODATEK č. 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DUBICKO, příspěvková organizace ZÁBŘEŽSKÁ 143, DUBICKO Obsah 1. Dodatek k ŠVP ZV č. 1, základní údaje 3 2.

Více

5. Učební osnovy vyučovacích předmětů 1. a 2. stupně ZŠ. 5.1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace

5. Učební osnovy vyučovacích předmětů 1. a 2. stupně ZŠ. 5.1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace 5. Učební osnovy vyučovacích předmětů 1. a 2. stupně ZŠ 5.1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace 5.1.1. Český jazyk a literatura pro 1. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast

Více

Vokovická 32/3, 160 00 Praha 6, tel. 235 351 211, info@zsvokovice.cz, www.zsvokovice.cz Školní vzdělávací program pro ZV-LMP

Vokovická 32/3, 160 00 Praha 6, tel. 235 351 211, info@zsvokovice.cz, www.zsvokovice.cz Školní vzdělávací program pro ZV-LMP Vokovická 32/3, 160 00 Praha 6, tel. 235 351 211, info@zsvokovice.cz, www.zsvokovice.cz Školní vzdělávací program pro ZV-LMP (příloha k ŠVP ZV Společná cesta ) 1 Obsah: 1. Charakteristika školního vzdělávacího

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání 3. verze platná od 1. 9. 2013 Školní vzdělávací program - Základní školy Hronov- Velký Dřevíč, okres Náchod č. j. zšvd 71/2007 V Hronově -Velkém Dřevíči

Více

Příloha. Tabulace vyučovacích předmětů

Příloha. Tabulace vyučovacích předmětů Příloha Tabulace vyučovacích předmětů 1 Český jazyk 1. ročník očekávaný výstup RVP ZV ročníkový výstup ŠVP ZV Učivo průřezová témata přesahy a vazby, poznámky Komunikační a slohová výchova ČJL-3-1-01 zná

Více

Základní škola a Mateřská škola Spořice, okres Chomutov příspěvková organizace. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ( ŠVP ZV )

Základní škola a Mateřská škola Spořice, okres Chomutov příspěvková organizace. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ( ŠVP ZV ) Základní škola a Mateřská škola Spořice, okres Chomutov příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ( ŠVP ZV ) VESELÁ ŠKOLA Kdo si hraje, nezlobí Obsah 1. Identifikační údaje

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ 53 Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: CHRAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 9 8 + 1 7

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ BOBROVÁ SVĚT SE OTEVÍRÁ PŘIPRAVENÝM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ BOBROVÁ SVĚT SE OTEVÍRÁ PŘIPRAVENÝM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ BOBROVÁ SVĚT SE OTEVÍRÁ PŘIPRAVENÝM PŘÍLOHA č.1 VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM PO- STIŽENÍM OBSAH 1. Úvod... 2 2. Učební plán ŠVP pro žáky s lehkým

Více

1 Učební osnovy. 1.1 Jazyk a jazyková komunikace. ŠVP - učební osnovy - Zdravá škola

1 Učební osnovy. 1.1 Jazyk a jazyková komunikace. ŠVP - učební osnovy - Zdravá škola 1 Učební osnovy 1.1 Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve vzdělávacím procesu, neboť dobré jazykové vzdělání a jazyková kultura patří k

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Mírová, Mimoň Speciální třídy, Letná 236, 471 24 Mimoň Školní vzdělávací program ŠVP ZV Škola s vyhlídkou Zpracováno podle přílohy RVP ZV-LMP č. j. 150/2007 OBSAH 1 Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ zpracovaný podle RVP ZV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ zpracovaný podle RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ zpracovaný podle RVP ZV Základní škola Hluk, nám. Komenského 950, HLUK Identifikační údaje: Název ŠVP: Školní vzdělávací program Základní školy Hluk Název

Více

5. Jazyk a jazyková komunikace. 5.1. Český jazyk a literatura

5. Jazyk a jazyková komunikace. 5.1. Český jazyk a literatura 5. Jazyk a jazyková komunikace 5.1. Český jazyk a literatura 5.1.1. Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Český jazyk a literatura je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ANGEL Základní škola a mateřská škola ANGEL v Praze 12 Angelovova 3183, Praha 4 Modřany BILINGVNÍ PROGRAM Ze školy by měl vycházet mladý člověk jako harmonická

Více

Český jazyk a literatura - 1. ročník

Český jazyk a literatura - 1. ročník Český jazyk a literatura - 1. ročník Školní výstupy Učivo Vztahy rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova zvládá analýzu a syntézu slabiky, slova, věty odlišuje písmeno malé, velké, tiskací, psací Jazykové

Více

KLÍČOVÉ KOMPETENCE A OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. k učebnicím ALTER pro 1. stupeň ZŠ

KLÍČOVÉ KOMPETENCE A OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. k učebnicím ALTER pro 1. stupeň ZŠ KLÍČOVÉ KOMPETENCE A OČEKÁVANÉ VÝSTUPY k učebnicím ALTER pro 1. stupeň ZŠ zkoordinované s RVP ZV pro vzdělávací obory: Český jazyk a literatura, Matematika a její aplikace, Člověk a jeho svět Všechny učebnice

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Praha 2005 Autorský kolektiv Celková gesce přípravy dokumentu: Jaroslav Jeřábek, Jan

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Období: 1. - 2. období Počet hodin ročník: 297 330 297 231 231 Učební texty: 1 1. období

Více

Spolu na jedné lodi. 1 Identifikační údaje. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Motivační název:

Spolu na jedné lodi. 1 Identifikační údaje. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Motivační název: 1 Identifikační údaje 1.1 Název ŠVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Motivační název: Spolu na jedné lodi Motto: Kvalitní vzdělání znamená nejen předávání vědomostí, ale i budování

Více

6. Hodnocení žáků. Volitelný předmět Konverzace v angličtině... 16

6. Hodnocení žáků. Volitelný předmět Konverzace v angličtině... 16 6. Hodnocení žáků 6.1 Klasifikace žáka v průběhu školního roku (ze školního řádu)... 2 6.2 Způsob získávání podkladů pro hodnocení... 3 6.3 Způsob hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami...

Více

Spolu na jedné lodi. 1 Identifikační údaje. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Motivační název:

Spolu na jedné lodi. 1 Identifikační údaje. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Motivační název: 1 Identifikační údaje 1.1 Název ŠVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Motivační název: Spolu na jedné lodi Motto: Kvalitní vzdělání znamená nejen předávání vědomostí, ale i budování

Více

e-mail: kutnohorska@volny.cz tel., fax:272706410 www.kutnohorska.cz TVOŘIVÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

e-mail: kutnohorska@volny.cz tel., fax:272706410 www.kutnohorska.cz TVOŘIVÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ e-mail: kutnohorska@volny.cz tel., fax:272706410 www.kutnohorska.cz TVOŘIVÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ První aktualizace čj.: 123/13 2. Charakteristika školy 2. Úplnost a velikost

Více

Základní škola a Mateřská škola Chotyně,

Základní škola a Mateřská škola Chotyně, Základní škola a Mateřská škola Chotyně, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola krok za krokem OBSAH OBSAH 2 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 5 2 CHARAKTERISTIKA 6 2.1 Úplnost

Více