Projekty Partnerství Leonardo da Vinci. Informační seminář pro předkladatele Výzva 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Projekty Partnerství Leonardo da Vinci. Informační seminář pro předkladatele Výzva 2013"

Transkript

1 Projekty Partnerství Leonardo da Vinci Informační seminář pro předkladatele Výzva 2013

2 Projekty partnerství doplňují aktivity Leonardo da Vinci mezi projekty mobility a multilaterálními projekty/přenosem inovací pokračování spolupráce z projektů mobility nebo první krok k projektu přenosu inovací spolupráce v malém měřítku, při kterých organizace spolupracují na tématech, které jsou v oblasti jejich zájmu (nemusí zahrnovat jen odborné školy nebo instituce působící v oblasti OVP, ale také podniky, sociální partnery nebo jiné aktéry v oblasti OVP, na národní, regionální nebo místní úrovni, ale také na úrovni odvětví)

3 Důležité dokumenty Rozhodnutí Evropského parlamentu č. 1720/2006/ES zavádějící program celoživotního učení Výzva 2013 k předkládání návrhů Výzva Strategické priority Příručka pro žadatele 2013 část I. Všeobecná ustanovení, část II a) Podprogramy a aktivity, část II. b) Výklad jednotlivých aktivit (fiche) Administrativní priority stanoví NA (www.naep.cz)

4 Projekty partnerství žádost podává své Národní agentuře každá instituce, která se účastní partnerství délka trvání projektu: 2 roky minimální počet zemí: 3 minimální počet partnerů: 3 termín pro podání žádosti: 21. únor 2013

5 Účastnické země 27 členských států EU Norsko, Lichtenštejnsko, Island, Švýcarsko Turecko, Chorvatsko

6 Oprávnění žadatelé střední odborné školy a učiliště vyšší odborné školy sdružení rodičů, učitelů neziskové organizace nevládní organizace malé a střední podniky sociální partneři (odbory, úřady práce, asociace) centra pro odborné poradenství orgány veřejné správy (místní, regionální, národní)

7 Cíle projektů partnerství zatraktivnění a zkvalitnění OVP rozvoj a implementace společných nástrojů pro OVP posilování vzájemného učení zapojení všech aktérů

8 Typy partnerství Min. počet mobilit na 1 partnera / Výše grantu pro 1 partnera (EUR) alokace pro ČR Malý počet mobilit Omezený počet mobilit Průměrný počet mobilit Vysoký počet mobilit

9 Příklady témat pro projekty vytvoření nových výukových kurzů rozvoj konzultací a poradenství v oblasti OVP otevření OVP flexibilním metodám a vytvoření lepších podmínek pro přechod do pracovního života posílení nebo vytvoření bližších vazeb mezi OVP a pracovním životem prosazování uznávání neformálního a informálního učení reakce na potřeby trhu práce, zejména MSP, anticipace dovedností potřebných na trhu práce

10 Příklady témat pro projekty zvyšování kvalifikace učitelů a školitelů podpora implementace zajišťování kvality v oblasti OVP spolupráce v oblasti transparentnosti systémů OVP (ECVET evropský systém převodu kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu, EQF evropský rámec kvalifikací, Europass) podpora rozvoje národních kvalifikačních rámců ve vztahu k EQF spolupráce na zkoušení a aplikaci společných konceptů vyvinutých na evropské úrovni s cílem dosáhnout rozšíření na úrovni aktérů v terénu

11 Výsledky/výstupy projektu mohou být v popisné nebo hmotné podobě měly by umožnit pozdější šíření a další uplatnění výsledků spolupráce mohou vyústit ve spolupráci partnerství na rozsáhlejším multilaterálním projektu/přenosu inovací nebo vývoje inovací budou Národní agentuře doručeny společně se Závěrečnou zprávou; bude se hodnotit splnění úkolů z přihlášky

12 Příklady výstupů/výsledků projektů společná zpráva celého partnerství na téma OVP uspořádání konference na odborné téma vytvoření hmotného vzdělávacího produktu (v tištěné formě, CD, DVD, webové stránky) hmotný produkt vytvořený studenty

13 Činnosti partnerství místní činnosti ve vlastní organizaci koordinátora nebo partnera (výukové činnosti, terénní práce, výzkum, spolupráce v konkrétních oblastech vzdělávání a přípravy, atd.) činnosti mobility k partnerům v zahraničí (projektová setkání, studijní návštěvy ředitelů, výměny pracovníků, studentů, žáků) * mobilita = 1 výjezd 1 osoby na akci organizovanou zahraniční partnerskou institucí nebo na akci organizovanou jinými projekty v rámci Programu celoživotního učení (nebo jeho předchůdců) nebo sítí; délka mobility není omezena

14 Uznatelné náklady každá instituce (partner nebo koordinátor) dostává grant od své NA a uzavírá smlouvu se svojí NA spolufinancování není požadováno náklady na místní činnosti: (publikace, software, překlady, jazyková příprava, atd.) režijní náklady kancelářské potřeby, tonery, telefonní hovory, učební materiály, notebook náklady na řízení projektu formou uzavřené DPP s organizací kontrahenta, výkazy práce náklady na cestování, pobyt a pojištění během období mobility

15 Finanční podmínky po podpisu smlouvy dostane žadatel projektu zálohy ve výši 80% grantu; 20% získá po předložení a kontrole Závěrečné zprávy Národní agenturou náklady projektu se považují za uznatelné, pokud byly vykonány aktivity uvedené v přihlášce cílem je dodržet počet mobilit grant bude snížen, pokud neproběhly všechny projektové aktivity uvedené v přihlášce účastník projektu uchovává účetní doklady související s projektem pro případnou kontrolu 5 let společně se Závěrečnou zprávou předkládá účastník certifikát o účasti na mobilitě a účetní doklady, které potvrzují počet uskutečněných mobilit (palubní lístky, jízdenky, faktury za ubytování apod.)

16 PRIORITY A CÍLE 2013

17 Obecné priority 1. Rozvoj strategií pro celoživotní učení a mobilitu; 2. Podpora spolupráce mezi sférou vzdělávání a odborné přípravy a světem práce; 3. Podpora počátečního a dalšího vzdělávání učitelů, školitelů a vedoucích pracovníků vzdělávacích institucí a institucí odborné přípravy; 4. Podpora získávání klíčových kompetencí v celém vzdělávacím systému a systému odborné přípravy; 5. Podpora sociálního začleňování a rovnosti mužů a žen ve vzdělávání a odborné přípravě, včetně integrace migrantů a Romů.

18 Zvláštní (specifické) cíle programu LdV a) podpora účastníků odborné přípravy a dalších vzdělávacích aktivit v získávání a používání vědomostí, dovedností a kvalifikací přispívající k osobnímu rozvoji, zaměstnatelnosti a účasti na evropském trhu práce; b) zvyšování kvality a inovace v systémech, institucích a postupech odborného vzdělávání a přípravy; c) zvýšení přitažlivosti odborného vzdělávání a přípravy a usnadnění pracovní mobility zaměstnanců a jednotlivců, zejména učňů.

19 Operativní cíle programu LdV a) zlepšit kvalitu a zvýšit mobilitu osob zapojených do počátečního odborného vzdělávání a přípravy na evropské úrovni alespoň na osob ročně; b) zlepšit kvalitu a intenzitu evropské spolupráce mezi vzdělávacími institucemi a školskými organizacemi, malými a středními podniky a sociálními partnery; c) podporovat rozvoj inovačních postupů v oblasti odborného vzdělávání a přípravy na jiné než vysokoškolské úrovni a jejich přenos mezi zapojenými subjekty z různých evropských zemí; d) zlepšit transparentnost a uznávání kvalifikací a schopností, včetně kvalifikací a schopností získaných neformálním a informálním učením; e) podporovat studium cizích jazyků; f) podporovat rozvoj inovačních obsahů, služeb, výuky a metod založených na informačních a komunikačních technologiích.

20 Evropské priority Podpora spolupráce mezi OVP a světem práce; Podpora počátečního a dalšího vzdělávání učitelů, školitelů a mentorů působících v rámci OVP a vedoucích pracovníků institucí OVP; Podpora získávání klíčových kompetencí v rámci OVP; Rozvoj a přenos strategií pro mobilitu v OVP; ECVET pro průhlednost a uznávání výsledků učení a kvalifikací; Zlepšení systémů zajišťování kvality v oblasti OVP; OVP=odborné vzdělávání a příprava

21 Administrativní priority (1) 1. CZ instituce (právnická osoba registrovaná v ČR) může předložit pouze 1 žádost o grant v rámci Projektu partnerství Leonardo da Vinci. Jestliže jedna instituce předloží více než jednu žádost o grant, bude vyzvána, aby vybrala pouze jednu a ostatní žádosti stáhla. Pokud tak žádající instituce neučiní v termínu stanoveném NA, budou všechny žádosti předložené touto institucí považovány za neuznatelné. 2. V případě vysokých škol je každá fakulta považována za samostatnou instituci. U organizačních složek státu a institucí zřízených zákonem je každý organizační útvar považován za samostatnou instituci, pokud je vyjádřen souhlas nadřízeného orgánu.

22 Administrativní priority (2) 3. Instituce (organizace) může žádat o nový projekt až po ukončení projektu schváleného v předchozích Výzvách (rok 2011, 2012). V případě, že žádost o grant předloží, bude tato žádost zamítnuta z formálních důvodů. 4. Maximálně 2 CZ instituce (organizace) jsou uznatelné v rámci jednoho Projektu partnerství (tj. 2 CZ partneři nebo 1 CZ partner a 1 CZ koordinátor). Objeví-li se v žádosti více CZ institucí (organizací), budou všechny tyto instituce (organizace) v tomto Projektu partnerství zamítnuty.

23 Harmonogram partnerství I. únor termín podání a registrace žádostí o Projekty partnerství březen formální kontrola žádosti duben hodnocení kvality žádosti červen vypracování celkového evropského pořadí žádostí červenec jednání ŘV, schválení rozhodnutí ředitelkou DZS/NAEP oznámení výsledků srpen zahájení realizace projektu

24 Harmonogram partnerství II. srpen potvrzení přijetí grantu září podpis grantové smlouvy září - říjen 80% záloha ze schváleného grantu = realizace projektu předložení průběžné zprávy předložení závěrečné zprávy 20% doplatek grantu

25 Role koordinátora jedna instituce je koordinátorem projektu, ostatní jsou partneři role koordinátora: kontroluje práci partnerů a dodržování plnění projektu (z hlediska obsahového i časového) Koordinátor i partneři jsou příjemci grantu od své národní agentury vyplňuje grantovou žádost ve spolupráci s partnery zasílá kopii vyplněné žádosti každému z partnerů shromažďuje podklady od partnerů nezbytné k předkládání zpráv koordinátor a partner zasílá ke kontrole Průběžnou a Závěrečnou zprávu (společně s produktem) na svou národní agenturu

26 Projektová žádost - pokyny koordinátor vyplní projektovou žádost E-FORM ve spolupráci s partnery koordinátor musí zaslat kopii finálně uložené žádosti všem partnerům em koordinátor a partneři vyplní každý samostatně ve své žádosti část K. Declaration of Honour + L. Signature část L. Signature musí být podepsána statutárním zástupcem žadatele a opatřena razítkem organizace!!! každý partner a koordinátor zašle žádost na Národní agenturu do dle pravidel stanovených NA (rozhoduje datum poštovního razítka)

27 Předložení žádosti - koordinátor koordinující česká instituce zašle k danému termínu kompletně vyplněný formulář žádosti E-FORM v pracovním jazyce projektu na adresu Národní agentury. koordinující česká instituce zasílá žádost vytištěnou ve 3 originálních vyhotoveních na adresu Národní agentury pro evropské vzdělávací programy a také elektronicky v příloze u na: Národní agentura akceptuje následující jazykové verze přihlášky bez překladu: anglická, německá a francouzská (vždy na příslušném formuláři). V ostatních případech je nutné přiložit překlad do českého jazyka.

28 Předložení žádosti - partner partnerská česká instituce zasílá žádost k danému termínu finální verzi kompletně vyplněného formuláře žádosti E-FORM získaného od koordinátora na adresu české národní agentury, a to v jednom originálním vyhotovení a také elektronicky v příloze u na: pokud je e-form vyplněn v jiném jazyce než je angličtina, francouzština nebo němčina, je nutno žádost přeložit do jednoho z těchto jazyků a přiložit k žádosti. v případě, že koordinující instituce podává žádost své Národní agentuře v jiném než pracovním jazyce projektu, musí poskytnout partnerským institucím žádost v pracovním jazyce projektu.

29 Hodnocení žádosti I. Žádost musí splňovat: a) formální kritéria stanovená ve Výzvě 2013 (část I.,II.) b) administrativní priority jednotlivých zemí, které jsou publikovány na webových stránkách národních agentur Každá národní agentura provádí formální kontrolu žádostí koordinátorů a partnerů Hodnocení kvality projektu: Žádost, která projde formální kontrolou, bude hodnocena z hlediska kvality Hodnocení kvality zajišťuje národní agentura koordinátora Hodnocení kvality probíhá prostřednictvím 2 externích odborníků

30 Hodnocení žádosti II. Hodnocení kvality projektu: 1. Kvalita pracovního programu 2. Kvalita partnerství 3. Evropská přidaná hodnota 4. Významnost (důležitost) 5. Dopad 6. Kvalita valorizačního plánu (diseminace a šíření výsledků projektu)

31 Kontakty Mgr. Zdeněk Nebřenský projektový konzultant , Mgr. Hana Krupičková projektová konzultantka , Ing. Kateřina Langerová projektová konzultantka ,

32 Děkujeme za pozornost.

Erasmus+ Příručka k programu. Platí od 1. ledna 2014

Erasmus+ Příručka k programu. Platí od 1. ledna 2014 Erasmus+ Příručka k programu Platí od 1. ledna 2014 Verze 2: 27. 2. 2014 OBSAH ÚVOD... 7 ČÁST A - OBECNÉ INFORMACE O PROGRAMU ERASMUS+... 9 Cíle a důležité charakteristiky programu Erasmus+... 11 Struktura

Více

Seznamte se, Erasmus+

Seznamte se, Erasmus+ Seznamte se, Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce www.dzs.cz přímo řízená organizace MŠMT mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání administruje vzdělávací programy Evropské komise Národní agentura pro evropské

Více

Jak se zapojit do neformálního vzdělávání mládeže s grantovou podporou programu Erasmus+: Mládež v akci

Jak se zapojit do neformálního vzdělávání mládeže s grantovou podporou programu Erasmus+: Mládež v akci Jak se zapojit do neformálního vzdělávání mládeže s grantovou podporou programu Erasmus+: Mládež v akci Vydává: Dům zahraniční spolupráce, 2014 Editace textu: Tereza Krbcová, Vendula Venclíková a kol.

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor řízení pomoci z ESF (Řídící orgán OP LZZ) vyhlašuje VÝZVU k předkládání

Více

Erasmus+ Příručka k programu

Erasmus+ Příručka k programu Erasmus+ Příručka k programu V případě rozdílných významů mezi jednotlivými jazykovými verzemi má anglická verze přednost před ostatními verzemi. Verze 3 (2015): 16/12/2014 OBSAH ÚVOD... 6 ČÁST A OBECNÉ

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost platná

Více

Program CZ 04 Ohrožené děti a mládež. Výzva k předkládání žádostí o grant v rámci Malého grantového schématu. z EHP fondů 2009 2014

Program CZ 04 Ohrožené děti a mládež. Výzva k předkládání žádostí o grant v rámci Malého grantového schématu. z EHP fondů 2009 2014 Program CZ 04 Ohrožené děti a mládež Výzva k předkládání žádostí o grant v rámci Malého grantového schématu z EHP fondů 2009 2014 Ministerstvo práce a sociálních věcí Partner programu (zprostředkovatel

Více

DEJME (ŽE)NÁM ŠANCI MIMOŘÁDNÁ GRANTOVÁ VÝZVA PROGRAMU PROGRAMOVÁ OBLAST: DOMÁCÍ NÁSILÍ A NÁSILÍ ZALOŽENÉ NA POHLAVÍ VELKÉ GRANTY

DEJME (ŽE)NÁM ŠANCI MIMOŘÁDNÁ GRANTOVÁ VÝZVA PROGRAMU PROGRAMOVÁ OBLAST: DOMÁCÍ NÁSILÍ A NÁSILÍ ZALOŽENÉ NA POHLAVÍ VELKÉ GRANTY MIMOŘÁDNÁ GRANTOVÁ VÝZVA PROGRAMU DEJME (ŽE)NÁM ŠANCI PROGRAMOVÁ OBLAST: DOMÁCÍ NÁSILÍ A NÁSILÍ ZALOŽENÉ NA POHLAVÍ VELKÉ GRANTY ČÍSLO VÝZVY: 63 302-2014-5 NORSKÉ FONDY 2009 2014 NADACE OPEN SOCIETY FUND

Více

Pravidla pro žadatele a příjemce. obecná část

Pravidla pro žadatele a příjemce. obecná část Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Pravidla pro žadatele a příjemce obecná část VERZE: VYDAL: DATUM PLATNOSTI: DATUM ÚČINNOSTI: 1 Řídící orgán OP VVV dnem zveřejnění na webových stránkách MŠMT

Více

Výzva k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Akce 3 CIP EQUAL

Výzva k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Akce 3 CIP EQUAL Výzva k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Akce 3 CIP EQUAL Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, odbor řízení pomoci z Evropského sociálního fondu, vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí

Více

PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ. Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009

PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ. Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009 PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009 Národní agentura pro evropské vzdělávací programy součást Domu zahraničních služeb MŠMT koordinuje vzdělávací programy mezinárodní spolupráce

Více

Jihočeský kraj. Krajský úřad Jihočeského kraje Oddělení řízení grantů a projektů

Jihočeský kraj. Krajský úřad Jihočeského kraje Oddělení řízení grantů a projektů Jihočeský kraj Krajský úřad Jihočeského kraje Oddělení řízení grantů a projektů ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST vyhlašuje 2. VÝZVU k předkládání žádostí o

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor řízení pomoci z ESF (Řídící orgán OP LZZ) vyhlašuje VÝZVU k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci OPERAČNÍHO

Více

ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK) vyhlašuje VÝZVU

ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK) vyhlašuje VÝZVU I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Č. j.: 23 440/2008-41 ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2016

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2016 Návrh pro PV MSMT-22479/2015-2 III. Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2016 NEINVESTIČNÍ PROGRAMY Obsah I. Základní poslání Programů...3 1. Cíle Programů...3

Více

Česká republika a Ústecký kraj

Česká republika a Ústecký kraj Přehled dotačních programů a příležitostí Česká republika a Ústecký kraj duben 2014 Pro kancelář poslance Evropského parlamentu Richarda Falbra zpracovala společnost Asistenční centrum, a. s., Most 1 1.

Více

Platnost od: 24.7.2009. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Platnost od: 24.7.2009. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Tato Výzva ve formě níže uvedených zadávacích podmínek je vypracována jako

Více

VÝZVA K PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ SPOLEČNÝCH ČESKO-FRANCOUZSKÝCH VÝZKUMNÝCH PROJEKTŮ S DOBOU ŘEŠENÍ 2016-2017

VÝZVA K PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ SPOLEČNÝCH ČESKO-FRANCOUZSKÝCH VÝZKUMNÝCH PROJEKTŮ S DOBOU ŘEŠENÍ 2016-2017 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy VÝZVA K PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ SPOLEČNÝCH ČESKO-FRANCOUZSKÝCH VÝZKUMNÝCH PROJEKTŮ S DOBOU ŘEŠENÍ 2016-2017 Termín pro předkládání návrhů projektů: 15.4. - 30.6. 2015

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 37052/2010-10000

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 37052/2010-10000 Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 37052/2010-10000 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007-2013 (dále jen

Více

Podpora umění a kultury z Evropské unie

Podpora umění a kultury z Evropské unie Podpora umění a kultury z Evropské unie Obsah Podpora umění a kultury z Evropské unie 6 KOMUNITÁRNÍ PROGRAMY 7 umění a kulturní dědictví 8 Culture 2000 8 MEDIA Plus 10 vzdělávání 13 Socrates II 13 Leonardo

Více

III. Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011

III. Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011 Č. j.: 5515/2011-27 III. Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT) vyhlašuje v souladu s nařízením vlády č. 98/2002 Sb.,

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007-2013 (dále

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Výzva č.: B3 Datum vyhlášení výzvy: 25. března 2013 Vyhlašovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu Verze č.: 02 Datum

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007 2013 (dále

Více

Obsah... 4 Shrnutí... 7 1 Úvod... 15. 1.1 Účel a význam zprávy... 15. 1.2 Právní dokumenty a proces přiřazování... 16. 1.3 Proces přiřazování...

Obsah... 4 Shrnutí... 7 1 Úvod... 15. 1.1 Účel a význam zprávy... 15. 1.2 Právní dokumenty a proces přiřazování... 16. 1.3 Proces přiřazování... 1 2 Vytvořeno v Koordinačním centru pro EQF při Národním ústavu pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV) [do července 2011 Národní ústav

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační číslo: MAD 92 Příloha OM OP LZZ: D2 Číslo revize: 4 Číslo

Více

Metodika finančních toků, kontroly a certifikace programů financovaných z Finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru a Norska v

Metodika finančních toků, kontroly a certifikace programů financovaných z Finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru a Norska v Metodika finančních toků, kontroly a certifikace programů financovaných z Finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru a Norska v programovém období 2009-2014 s platností od 4. 7. 2012 OBSAH:

Více

Průvodce podnikatele

Průvodce podnikatele Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky motivace invence podnikání Průvodce podnikatele programy podpory z Operačního programu průmysl a podnikání Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky

Více