Program Erasmus+ ( )

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Program Erasmus+ (2014 2020)"

Transkript

1 Program Erasmus+ ( )

2 Dům zahraniční spolupráce organizace přímo řízená MŠMT mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání administruje vzdělávací programy mezivládní dohody Evropské komise od 2014 pověřen administrací programu Erasmus+ (www.naerasmusplus.cz)

3 Schéma programu Erasmus+ Programy mezinárodní spolupráce VŠ Tempus, Alfa Erasmus Mundus Edulink, bilaterální programy Program celoživotního učení ( ): Comenius Erasmus Leonardo Grundtvig Mládež v akci Sport ERASMUS+ ( ) KA1 KA2 KA3 Vzdělávací mobilita Spolupráce - inovace a výměna dobré praxe Specifické akce: Jean Monnet Sport Podpora reforem vzděláva cí politiky

4 Struktura programu Erasmus+ určen pro školní vzdělávání, odborné vzdělávání a příprava, vysokoškolské vzdělávání, vzdělávání dospělých, mládež, sport Klíčová akce 1 = vzdělávací mobilita jednotlivců Klíčová akce 2 = spolupráce na inovacích a výměna osvědčených postupů Klíčová akce 3 = podpora reformy politiky Jean Monnet Sport

5 ERASMUS+ ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ A PŘÍPRAVA = VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING (VET)

6 VET: Klíčová akce 1 Aktivity: mobilita žáků v odborném vzdělávání a přípravě mobilita pracovníků v oblasti odborného vzdělávání a přípravy Doba trvání projektu: 1 nebo 2 roky Termín pro předkládání žádostí Národní agentuře: 4. března 2015 ve 12:00 (bruselského času)

7 VET: Klíčová akce 2 Aktivity: 1. Strategická partnerství decentralizovaná aktivita - žádost se předkládá Národní agentuře 2. Znalostní aliance 3. Aliance odvětvových dovedností 4. Budování kapacit centralizované aktivity (č. 2 až 4) - žádost se předkládá Výkonné agentuře (EACEA) v Bruselu

8 VET: Klíčová akce 3 podpora otevřenosti a prostupnosti vzdělávání v Evropě rozvoj sdílení vzdělávacích zdrojů v Evropě spolupráce vzdělávacího sektoru s dalšími sektory podpora mezinárodních sítí, například ECVET Účast: národní a regionální autority v oblasti vzdělávání (pracovníci ministerstev, krajských úřadů, ) Centralizovaná aktivita žádosti se předkládají Výkonné agentuře (EACEA) v Bruselu

9 Erasmus+: Leonardo da Vinci KLÍČOVÁ AKCE 2 Spolupráce na inovacích a výměna osvědčených postupů Strategická partnerství VET

10 Strategická partnerství VET (1) výměna zkušeností, vzájemná inspirace, příklady dobré praxe zvýšení kvality vzdělávacích aktivit a mezinárodního rozměru odborného vzdělávání spolupráce pro inovace, nové přístupy k odbornému vzdělávání tvorba společných vzdělávacích programů spolupráce i napříč sektory vzdělávání spolupráce se sektorem zaměstnavatelů, podnikání internetová prostředí pro spolupráci, například etwinning

11 Strategická partnerství VET (2) projekty trvající 2 až 3 roky maximální grant EU EUR/ 1 rok pro všechny organizace v rámci partnerství minimálně 3 organizace (tj. minimálně 1 koordinátor a 2 partneři) ze 3 různých programových zemí zapojených do programu Erasmus+

12 Strategická partnerství VET (3) Role v projektu: applicant organisation = žadatel, koordinátor (organizace koordinátora podává žádost za všechny partnery Národní agentuře ve své zemi; podepisuje grantovou smlouvu s Národní agenturou; podává Národní agentuře zprávy za projekt; koordinátor je držitelem grantu a spravuje finanční prostředky pro celé partnerství) partner organisation = partner koordinátor i partneři v projektu musí mít status právnické osoby (jednotlivci nemohou přímo žádat o grant ani působit jako partneři v projektu)

13 Země zapojené do strategických partnerství VET (1) Programové země: členské státy EU 28 zemí země EHP (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) Turecko Bývalá jugoslávská republika Makedonie

14 Země zapojené do strategických partnerství VET (2) Partnerské země: ostatní země světa (vč. Švýcarska) - organizace z těchto zemí nemohou být koordinátory projektu, ale mohou být v roli partnera - účast organizací z partnerských zemí by měla projektu přinášet podstatnou přidanou hodnotu - tzv. diseminační akce se nesmí konat v partnerských zemích (náklady na takovou akci by byly neuznatelné)

15 Instituce, které se mohou zapojit Obecná definice: veřejné nebo soukromé organizace aktivní v oblasti odborného vzdělávání a přípravy (= VET organisations) žadatel musí mít status právnické osoby univerzity a vysoké školy z programových zemí musí být držiteli platné Erasmus Charter for Higher Education (ECHE)

16 Příklady institucí školy/instituty/centra poskytující možnosti odborného vzdělávání veřejné nebo soukromé, malé, střední nebo velké podniky sociální partneři a další zástupci pracovního života, včetně obchodních komor, profesních organizací a odborů subjekty zabývající se kariérovým a profesním poradenstvím, informačními službami subjekty zodpovědné za systémy a politiky týkající se jakéhokoli aspektu odborného vzdělávání a přípravy na místní, regionální a celostátní úrovni výzkumná střediska, nadace, neziskové organizace, dobrovolné organizace, nevládní organizace

17 Příklady účastníků projektů žáci, učni a studenti v odborném vzdělávání odborníci a školitelé působící v rámci odborné přípravy zaměstnanci (např. pedagogičtí pracovníci a osoby odpovědné za plánování odborného vzdělávání, personalisté apod.) organizací působících v počátečním odborném vzdělávání a přípravě odborníci a školitelé v podnicích

18 Předkládání žádostí termín: 31. března 2015 ve 12:00 (bruselského času) předkládání žádostí pouze elektronicky (vč. povinných příloh) žádost předkládá pouze koordinátor projektu Národní agentuře té země, ve které je organizace koordinátora zřízena stejné konsorcium partnerů může předložit pouze jednu grantovou žádost, a to pouze jedné Národní agentuře po termínu předložení už předkladatelé nemohou provádět v žádostech žádné změny

19 Důležité pojmy ECVET - Evropský systém kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu - má usnadnit uznávání výsledků učení za účelem získání kvalifikace v rámci mobility. EQF - Evropský rámec kvalifikací - cílem je srozumitelnost a porovnatelnost kvalifikací v evropských zemích. EQAVET - Zajišťování kvality v odborném vzdělávání - cílem je pomáhat podporovat a monitorovat stálé zlepšování systémů odborného vzdělávání na základě evropských referencí. Více na

20 Erasmus+ - kde se informovat Národní agentury pro Erasmus+ ČR: Výkonná agentura (EACEA) v Bruselu Hlavní webová stránka Evropské komise:

21 Kontaktní osoby pro KA2 Helena Slivková vedoucí odboru Martina Jeřichová Hana Krupičková Kateřina Langerová Kateřina Němečková - finance

22 Děkujeme za pozornost. Dům zahraniční spolupráce Na Poříčí 1035/4, Praha 1