STANOVY Zemědělského družstva Bořetice Schválené členskou schůzí družstva dne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STANOVY Zemědělského družstva Bořetice Schválené členskou schůzí družstva dne 30.5.2014"

Transkript

1 STANOVY Zemědělského družstva Bořetice Schválené členskou schůzí družstva dne I. Základní ustanovení Odstavec 1 1/ Obchodní firma zní: Zemědělské družstvo Bořetice 2/ Sídlo firmy: Bořetice č.p. 445, PSČ: , okres Břeclav Předmět podnikání družstva je: a) zemědělská výroba b) pronájem i nájem věcí nemovitých, zejména půdy a budov c) hostinská činnost d) opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů e) opravy silničních vozidel f) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu fyzických osob, založeným za účelem podnikání. Odstavec 4 Výše základního členského vkladu, kterým se člen podílí na základním kapitálu družstva, činí ,-- Kč. Každý člen se za podmínek podle těchto stanov může podílet na základním kapitálu družstva jedním základním členským vkladem a nejvíce pěti dalšími členskými vklady. Každý další členský vklad bude od účinnosti těchto stanov činit ,-- Kč. Družstevní podíl tvoří součet jednoho základního a všech dalších členských vkladů.

2 Odstavec 5 Členem družstva se může stát jen fyzická osoba, starší 18 let. Odstavec 6 Podmínkou vzniku členství v družstvu je splnění vkladové povinnosti k základnímu členskému vkladu. Odstavec 7 Družstevní podíl představuje práva a povinnosti člena, plynoucí z členství v družstvu a lze jej nabýt za podmínek podle zákona a těchto stanov jen přijetím za člena družstva nebo převodem od dosavadního člena. Nelze jej dělit nebo mít ve spoluvlastnictví více fyzických osob. Odstavec 8 Statutárním orgánem je představenstvo družstva. Odstavec 9 Družstvo zastupuje jeho předseda nebo místopředseda. Při podepisování za družstvo připojí podpis předseda nebo místopředseda, spolu s dalším pověřeným členem představenstva družstva. Odstavec 10 Družstvo zřídilo ve svém sídle informační desku, která je členům zpřístupněna také prostřednictvím internetových stránek. Odstavec 1 II. Členský vklad Vkladovou povinnost k základnímu členskému vkladu bere na vědomí uchazeč o členství schválením o přijetí za člena a to písemným sdělením rozhodnutí o přijetí za člena družstva, doručeným do vlastních rukou.

3 Vkladovou povinnost k základnímu členskému vkladu je možné splnit jen splacením v penězích na účet družstva u banky nebo hotově do pokladny družstva a to ve lhůtě do 15 dnů od přijetí za člena. Základní členský vklad může být rozhodnutím členské schůze poměrně zvýšen všem členům z vlastních zdrojů družstva a v rozsahu podle zákona. Odstavec 4 Členu družstva nelze uložit povinnost k doplatku za účelem zvýšení základního členského vkladu doplatky členů. Dojde-li ke změně stanov, kterou se zvýšení základního členského vkladu doplatky členů umožní, musí mezi přijetím rozhodnutí o o této změně stanov a přijetím rozhodnutí o zvýšení základního členského vkladu doplatky členů, uplynout lhůta alespoň 90 dnů. Odstavec 5 Základní členský vklad nelze za trvání členství vracet. To neplatí, jestliže postupem určeným zákonem došlo podle rozhodnutí členské schůze ke snížení základního členského vkladu. Část, o kterou byl základní členský vklad snížen, vrátí družstvo každému členu, jehož členství ke dni zápisu snížení základního členského vkladu do obchodního rejstříku trvalo jeden měsíc ode dne tohoto zápisu. Odstavec 6 Člen družstva může vložit další členský vklad v počtu a ve výši určené těmito stanovami. Odstavec 7 Smlouva o dalším členském vkladu nebo dalších členských vkladech musí obsahovat údaje o výši dalšího členského vkladu, lhůtě a způsobu splnění. Každý další vklad je možno vložit pouze v penězích.

4 Odstavec 1 III. Členství v družstvu Členství v družstvu vzniká jen při splnění všech podmínek, stanovených zákonem a těmito stanovami. Přijetím za člena vzniká členství v družstvu uchazeči, který podal písemnou přihlášku a to dnem rozhodnutí členské schůze o přijetí za člena. Přihláška uchazeče o členství i rozhodnutí družstva o přijetí do družstva musí mít písemnou formu a musí obsahovat obchodní firmu družstva, jméno, bydliště a datum narození uchazeče o členství. Součástí přihlášky musí být písemné prohlášení o převzetí vkladové povinnosti k základnímu členskému vkladu. V rozhodnutí o přijetí do družstva musí být vedle údaje o dni vzniku členství vymezen družstevní podíl člena podle těchto stanov, a to ve výši převzaté a splněné vkladové povinnosti k základnímu členskému vkladu, popřípadě též výši převzaté vkladové povinnosti k dalšímu členskému vkladu. Odstavec 4 Při převodu družstevního podílu na osobu blízkou, vzniká nabyvateli družstevního podílu členství v družstvu dnem, kdy byla družstvu doručena účinná smlouva o převodu družstevního podílu. Odstavec 5 Při přechodu družstevního podílu vzniká dědici družstevního podílu členství v družstvu dnem, kdy žádost dědice schválilo představenstvo družstva. Podmínky přijímání dědiců družstevního podílu za členy družstva určí svým usnesením členská schůze družstva. Odstavec 6 Družstvo vede seznam členů, do kterého se zapisuje: a) Příjmení a jméno člena, bydliště, datum narození a adresa pro doručování b) Den a způsob vzniku a případně zániku členství v družstvu c) Výše základního členského vkladu a počet a výše splacených dalších členských vkladů a od platnosti těchto stanov den nákup dalších vkladů.

5 Odstavec 7 Člen je povinen bez zbytečného odkladu oznámit a na žádost družstva doložit každou v seznamu členů zapisovanou skutečnost i její změnu. Družstvo provede v seznamu členů zápis změny zapisované skutečnosti bez zbytečného odkladu. Odstavec 8 Údaje zapsané v seznamu členů družstva může družstvo používat pouze pro své potřeby ve vztahu k členům družstva. Člen má právo do seznamu nahlížet a žádat bezplatné vydání potvrzení o svém členství a obsahu svého zápisu. Odstavec 9 Zapisované skutečnosti, týkající se osob, které přestaly být členy družstva, vede družstvo v oddělené části seznamu členů, která je přístupná pouze členům představenstva. Družstvo umožní nahlížet do této části seznamu členů jen bývalému členovi, jehož zápis se týká, případně jeho právnímu nástupci. Odstavec 10 Údaje zapsané v seznamu členů lze v případech neuvedených v předchozích ustanoveních těchto stanov zpřístupnit jen za podmínek podle zákona. Odstavec 1 IV. Práva o povinnosti člena Člen má v souladu se zákonem a stanovami družstva právo: a) volit a být volen do orgánů družstva b) účastnit se řízení a rozhodování v družstvu c) podílet se na zisku družstva d) podílet se na výhodách poskytovaných družstvem e) na vypořádací podíl při zániku svého členství za trvání družstva, f) na podíl na likvidačním zůstatku při zrušení družstva s likvidací Člen je povinen: a) dodržovat stanovy b) dodržovat rozhodnutí orgánů družstva přijatá v souladu se zákonem a těmito stanovami c) přispět na případnou úhradu ztráty v souladu se zákonem a stanovami.

6 Člen má právo podílet se na zisku družstva určeném členskou schůzí k rozdělení mezi členy, jestliže jeho členství trvalo k poslednímu dni účetního období, za které byla tato závěrka stanovena. U člena, jehož členství trvalo jen po část tohoto účetního období, se podíl na zisku poměrně krátí. Odstavec 4 Podíl člena na zisku se stanoví podle poměru, v jakém se podílí na základním členském vkladu a počtu zaplacených dalších členských vkladů k poslednímu dni účetního období, za které se zisk schvaluje. Odstavec 5 Podíl člena na zisku je splatný v termínu, který určí svým usnesením členská schůze, která o rozdělení zisku rozhoduje. Odstavec 6 Vypořádací podíl se určí podle těchto stanov. Při výpočtu vypořádacího podílu se odečte z výše vlastního kapitálu družstva zůstatek nedělitelného fondu a rezervního fondu. Při stanovení vypořádacího podílu se vychází z údajů schválené účetní závěrky posledního kalendářního roku před ukončením členství. Od platnosti těchto stanov se bude vypořádací podíl určovat tak, že u nově uhrazených dalších členských vkladů bude vypořádací podíl při skončení členství počítán tak, že bude počítána doba od jeho uhrazení. Odstavec 7 Vypořádací podíl je splatný ve lhůtě nejdéle dvou roků ode dne rozhodnutí členské schůze, která schválila účetní závěrku posledního kalendářního roku před termínem ukončení členství. Odstavec 8 Likvidační zůstatek se rozdělí mezi členy družstva v poměru podle výše jimi splacených vkladových povinností, tj. podle výše splaceného základního členského vkladu a počtu a určené výše splacených dalších členských vkladů.

7 Odstavec 9 Členská schůze družstva může uložit členům povinnost přispět k úhradě ztráty družstva v souladu se zákonem a těmito stanovami. Odstavec 1 V. Družstevní podíl Člen může převést družstevní podíl na jiného člena družstva a to pouze písemnou smlouvou, doručenou družstvu. Člen může převést družstevní podíl na jinou fyzickou osobu, která není členem družstva a je starší 18 let a to pouze v případě, že se jedná převod z rodiče na dítě, mezi sourozenci, z prarodiče na vnuka nebo mezi manželi. Písemnou smlouvu o převodu je třeba doručit družstvu. Převod družstevního podílu na jinou osobu, než je uvedeno v odst. 2/, je podmíněn předchozím souhlasem členské schůze družstva. Převod družstevního podílu nelze změnit ani odvolat. Odstavec 4 Právní účinky převodu družstevního podílu dle odst. 2/, vznikají dnem doručení účinné smlouvy. Odstavec 5 Přechod družstevního podílu na dědice je vyloučen. Při zániku členství smrtí člena vzniká dědici právo na vypořádací podíl. Odstavec 6 Člen může mít pouze jeden družstevní podíl, představující práva o povinnosti člena, plynoucí z členství v družstvu. Družstevní podíl tvoří jeden základní vklad a maximálně pět dalších členských vkladů.

8 Odstavec 7 Družstevní podíl nelze dělit a to za trvání členství ani při převodu členství. Odstavec 1 Členství v družstvu zaniká: a) dohodou b) vystoupením člena c) vyloučením člena d) převodem družstevního podílu e) smrtí člena d) jiným způsobem určeným zákonem VI. Zánik členství Dohodu o zániku členství lze uzavřít jen písemně. Vystoupením zaniká členství dnem doručení písemné žádosti, není-li uvedeno v zákoně jinak. Odstavec 4 Člen může být z družstva vyloučen, jestliže závažným způsobem nebo opakovaně porušil své členské povinnosti. Rozhodnutí o vyloučení musí předcházet písemná výstraha představenstva. Ve výstraze musí být uvedeno, jaké povinnosti člen závažným způsobem nebo opakovaně porušil a v čem porušení těchto povinností spočívá a to spolu s upozorněním na možnost vyloučení a s výzvou, aby člen s porušováním členských povinností přestal a aby následky porušení členských povinností odstranil. Členovi se vždy poskytne přiměřená lhůta, nejméně 30 dnů ode dne doručení výzvy. Odstavec 5 O vyloučení nelze rozhodnout později než ve lhůtě 6 měsíců ode dne, kdy se družstvo dozvědělo o důvodu k vyloučení, nejpozději však vel lhůtě do 1 roku ode dne, kdy důvod k vyloučení nastal.

9 Odstavec 6 Rozhodnutí členské schůze o vyloučení musí být písemné, musí obsahovat také poučení o právech vylučovaného člena podle zákona, zejména o právu podat námitky k členské schůzi ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí o vyloučení a právu podat soudu návrh na prohlášení rozhodnutí o vyloučení za neplatné ve lhůtě 3 měsíců ode dne doručení případného rozhodnutí členské schůze o zamítnutí námitek a potvrzení rozhodnutí členské schůze o vyloučení. Odstavec 7 Orgán, který o vyloučení rozhodl, může rozhodnutí o vyloučení zrušit s písemným souhlasem vylučovaného člena. Odstavec 8 Rozhodnutí členské schůze o vyloučení člena, stejně jako rozhodnutí členské schůze o zamítnutí námitek a potvrzení rozhodnutí o vyloučení, nebo sdělení, kterým bylo rozhodnutí o vyloučení zrušeno, se doručují doporučeným dopisem do vlastních rukou na adresu člena, uvedenou v seznamu členů. Odstavec 9 Členství vylučovaného člena v družstvu zaniká marným uplynutím lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o vyloučení nebo dnem, kdy bylo vylučovanému členu doručeno rozhodnutí členské schůze o zamítnutí námitek a potvrzení rozhodnutí o vyloučení. Odstavec 10 Družstvo nemůže uplatnit vůči vyloučenému členovi žádná práva, plynoucí ze zániku jeho členství do uplynutí lhůty pro podání návrhu soudu na prohlášení rozhodnutí o vyloučení za neplatné, a jestliže byl takový návrh vyloučeným členem soudu podán až do doby pravomocného skončení soudního řízení. Odstavec 11 Jestliže bylo rozhodnutí o vyloučení zrušeno, nebo pokud členská schůze anebo soud rozhodl, že námitky člena proti rozhodnutí o vyloučení jsou důvodné, potom platí, že členství v družstvu nezaniklo.

10 VII. Orgány družstva Odstavec 1 Orgány družstva jsou: a) členská schůze b) představenstvo c) kontrolní komise Členská schůze je nejvyšším orgánem družstva, tvořeným všemi členy družstva. Ostatní orgány družstva členská schůze volí (pozn. dále jen volené orgány ). Členem voleného orgánu může být jen člen družstva, splňující podmínky podle zákona a těchto stanov. Členy volených orgánů volí členská schůze na funkční období pěti roků. Funkční období členů voleného orgánu končí všem jeho členům stejně. Odstavec 4 Člen představenstva nesmí být současně členem kontrolní komise družstva. Odstavec 5 Člen představenstva ani kontrolní komise nesmí být současně jinou osobou oprávněnou jednat za družstvo, podle zápisu v obchodním rejstříku. Odstavec 6 Člen voleného orgánu nesmí: a) podnikat v předmětu činnosti družstva, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody družstva pro jiného b) být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se shodným předmětem činnosti nebo osoby v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern nebo družstva, jehož členy jsou pouze jiná družstva.

11 Odstavec 7 Člen družstva, ucházející se o zvolení do funkce člena voleného orgánu je povinen o okolnostech, podle předchozího odstavce, týkající se jeho osoby, předem členskou schůzi uvědomit a současně sdělit, zda nejsou dány skutečnosti, pro které podle zákona o obchodních korporacích, nemůže být členem některého z těchto volených orgánů, nebo je podle právní úpravy dané zákonem o obchodních korporacích vyloučen z výkonu funkce člena statutárního orgánu anebo je dána na jeho straně jiná překážka výkonu funkce. Nastane-li v době trvání výkonu jeho funkce některá okolnost nebo skutečnost, uvedená v předchozí větě, je člen představenstva i člen kontrolní komise povinen o ni neprodleně písemně uvědomit představenstvo i kontrolní komisi. Odstavec 8 Člen voleného orgánu družstva může z funkce odstoupit. Nesmí tak však učinit v době, která je pro družstvo nevhodná. Písemné oznámení o odstoupení je odstupující člen voleného orgánu družstva povinen doručit představenstvu i kontrolní komisi. Jestliže členská schůze neschválí na žádost odstupujícího člena jiný okamžik zániku funkce, zaniká funkce odstupujícího člena do jednoho měsíce od doručení písemného oznámení o odstoupení představenstvu i kontrolní komisi. Odstavec 9 Člen voleného orgánu může být z funkce odvolán usnesením členské schůze. Funkce zaniká, neurčí-li členská schůze jiný okamžik zániku funkce, přijetím usnesení členské schůze o odvolání z funkce. Odstavec 10 V případě odstoupení z funkce, odvolání nebo jiného ukončení funkce člena voleného orgánu, zvolí nejbližší členská schůze na jeho místo na dobu do skončení dosavadního funkčního období nového člena. Končí-li funkční období členů voleného orgánu, musí být členská schůze svolána z důvodu volby orgánů na další období tak, aby se konala před skončením dosavadního funkčního období.

12 Odstavec 1 VIII. Účast člena na členské schůzi Každý člen má právo účastnit se členské schůze osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na členské schůzi musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastupování na jedné nebo na více členských schůzích. Nikdo nesmí být zmocněncem více než jedné třetiny všech členů družstva. Totéž. platí i pro počet zastupovaných hlasů mandátů. Člena může na členské schůzi zastupovat pouze člen družstva. Členská schůze rozhoduje usnesením, přijímaným hlasováním členů družstva. Výkon hlasovacího práva člena lze omezit, vyloučit nebo pozastavit jen tehdy, stanoví-li tak zákon. Každý člen má při hlasování na členské schůzi jeden hlas, jde-li o přijetí usnesení, kterým členská schůze rozhoduje o: a) schválení poskytnutí finanční asistence b) uhrazovací povinnosti c) zrušení družstva s likvidací d) přeměně družstva e) vydání dluhopisů f) stanovách družstva Odstavec 4 Při přijímání usnesení, kterým členská schůze rozhoduje o jiné záležitosti, než je uvedeno v předchozím odstavci tohoto článku, má každý člen jeden hlas za uhrazený základní členský vklad a jeden hlas za každý další členský vklad. Odstavec 5 Člen nemůže vykonávat hlasovací právo na členské schůzi: a) je-li v prodlení s plněním vkladové povinnosti k základnímu členskému vkladu b) rozhoduje-li členská schůze o námitkách tohoto člena proti rozhodnutí o jeho vyloučení z družstva c) rozhoduje-li členská schůze o jeho odvolání z funkce člena voleného orgánu družstva d) rozhoduje-li členská schůze o schválení poskytnutí finanční asistence ve vztahu k němu

13 Odstavec 6 Omezení výkonu hlasovacího práva se vztahuje i na každého člena, který ve smyslu zákona o obchodních korporacích jedná ve shodě s tím, kdo nemůže vykonávat hlasovací právo z důvodu uvedeného v předchozím článku. Odstavec 1 IX. Svolání členské schůze Členská schůze se svolává písemnou pozvánkou, odeslanou každému členovi na jeho adresu nebo osobním předáním pozvánky proti podpisu a to nejméně 15 dnů přede dnem konání členské schůze. Pozvánka se uveřejňuje v této lhůtě na informační desce a internetové stránce družstva, kde musí být přístupná každému členovi družstva až do okamžiku konání členské schůze. Pozvánka na členskou schůzi musí obsahovat: a) firmu (název) a sídlo družstva b) místo konání a dobu zahájení členské schůze c) označení, zda se svolává členská schůze nebo náhradní členská schůze d) program jednání členské schůze e) místo, kde se člen může seznámit s podklady k jednotlivým bodům programu členské schůze, pokud nejsou přiloženy k pozvánce. Má-li dojít ke změně stanov nebo k přijetí usnesení, jehož důsledkem je změna stanov, musí pozvánka obsahovat v příloze též návrh těchto změn nebo návrh usnesení. Odstavec 4 Představenstvo svolává členskou schůzi tak, aby na ni členové družstva mohli včas projednat všechny záležitosti, patřící do její působnosti, nejméně však jednou za účetní období.

14 Odstavec 5 Členská schůze svolaná představenstvem družstva k projednání řádné účetní závěrky se musí konat vždy nejpozději do 6 měsíců po skončení účetního období, za které je účetní závěrka sestavena. Odstavec 6 Představenstvo je povinno svolat členskou schůzi vždy, kdy je tomu dán důležitý zájem družstva. Odstavec 7 Představenstvo je povinno bez zbytečného odkladu svolat členskou schůzi a navrhnout členské schůzi přijetí potřebných opatření, jestliže: a) by ztráta družstva dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení ze zdrojů družstva by neuhrazená ztráta dosáhla výše základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti předpokládat b) družstvo se dostalo do úpadku nebo hrozícího úpadku Odstavec 8 Představenstvo je povinno bez zbytečného odkladu svolat členskou schůzi, jestliže jej o to požádala kontrolní komise nebo alespoň 10% členů družstva, kteří mají nejméně pětinu počtu hlasů mandátů. Odstavec 9 Pokud představenstvo povinnost svolat členskou schůzi podle článku 6 až 8 nesplní bez zbytečného odkladu poté, co tato povinnost vznikla, může členskou schůzi svolat jeden nebo někteří členové představenstva nebo kontrolní komise. Odstavec 10 Není-li členská schůze na žádost kontrolní komise nebo alespoň 10% členů s jednou pětinou hlasů - mandátů svolána představenstvem tak, aby se konala nejpozději do 30 dnů po doručení žádosti, má povinnost členskou schůzi svolat každý z členů představenstva i kontrolní komise.

15 Odstavec 11 Jestliže není členská schůze svolána ani do 10 dnů poté, co uplynula lhůta pro svolání členské schůze představenstvem podle předchozího odstavce, může členskou schůzi svolat a všechny úkony s tím spojené činit osoba k tomu zmocněná všemi členy, kteří o svolání členské schůze požádali. Odstavec 12 Na žádost alespoň 10% členů družstva, kteří mají nejméně jednu pětinu hlasů - mandátů, je představenstvo povinno zařadit těmito členy určenou záležitost do programu uvedeného na pozvánce na členskou schůzi. Jestliže je tato žádost o doplnění programu členské schůze doručena až po odeslání pozvánky na členskou schůzi, informuje představenstvo členy družstva přítomné na svolané členské schůzi. Není-li určená záležitost na členské schůzi projednaná za účasti a se souhlasem všech členů družstva, není podáním této informace dotčena povinnost svolat novou členskou schůzi. Odstavec 1 X. Rozhodování členské schůze Členskou schůzi řídí člen, pověřený k tomu orgánem družstva, který ji svolal nebo jiná osoba, která za podmínek podle těchto stanov členskou schůzi svolala. Na návrh toho, kdo členskou schůzi svolal, může být jejím řízením pověřen i jiný člen družstva. O tom rozhodne členská schůze usnesením. Členská schůze jedná podle programu, uvedeného v pozvánce. Záležitosti, které nebyly zařazeny do programu, uvedeného v pozvánce na členskou schůzi, lze na členské schůzi projednávat, jen pokud jsou na členské schůzi přítomni všichni členové družstva. Nevyžaduje-li zákon o obchodních korporacích nebo tyto stanovy účast vyššího počtu členů, je členská schůze schopna se usnášet, pokud je přítomna nadpoloviční většina všech členů.

16 Odstavec 4 Při přijímání usnesení, kterým členská schůze rozhoduje o jiné záležitosti, než je uvedeno v předchozím odstavci tohoto článku, má každý člen tolik hlasů, kolik má splněné vkladové povinnosti k základnímu členskému vkladu a k dalším členským vkladům. Každý člen družstva má jeden hlas za složený základní člensky vklad a za každý složený další členský vklad jeden další hlas. Odstavec 5 Členská schůze je schopna se usnášet, jsou-li přítomny nebo zastoupeny alespoň dvě třetiny všech členů a k přijetí usnesení je třeba souhlasu alespoň dvou třetin z přítomných nebo zastoupených členů, jestliže má být přijato usnesení členské schůze o: a) schválení poskytnutí finanční asistence b) uhrazovací povinnosti c) zrušení družstva s likvidací d) přeměně družstva e) vydání dluhopisů f) změně stanov družstva Odstavec 6 Při posuzování schopnosti členské schůze se usnášet a při přijímání usnesení se nepřihlíží k přítomnosti a hlasům členů, kteří nemohou podle zákona o obchodních korporacích v případech uvedených v článku VIII. odstavci 5. a 6. těchto stanov vykonávat hlasovací právo. Odstavec 7 Hlasuje se veřejně, pokud se v jednotlivých případech členská schůze předem neusnese na tajném hlasování Odstavec 8 Tajné hlasování o návrhu na změnu stanov nebo návrhu jiného rozhodnutí, jehož důsledkem je změna stanov, se zakazuje. Odstavec 9 Jestliže má být o některé záležitosti rozhodováno tajným hlasováním, zvolí členská schůze na návrh osoby oprávněné řídit členskou schůzi veřejným hlasováním 3 z přítomných členů, kteří rozdají členům hlasovací lístky. Z odevzdaných hlasovacích lístků do hlasovací schránky, oznámí řídící schůze výsledek hlasování

17 Odstavec 10 Hlasuje se na výzvu osoby oprávněné řídit členskou schůzi zdvižením ruky v případech, kdy hlasuje přítomný člen jedním hlasem nebo zdvižením hlasovacího lístku s uvedeným počtem hlasů mandátů podle počtu uhrazených dalších členských vkladů. V případě tajného hlasování odevzdáním hlasovacích lístků do schránky k tomu určené. Jde-li o tajné hlasování při provádění voleb, musí člen před odevzdáním upravit hlasovací lístek způsobem upraveným ve volebním řádu, který schválí příslušná členská schůze před konáním voleb. Odstavec 11 Není-li členská schůze schopna se usnášet, svolá bez zbytečného odkladu ten, kdo svolal původně svolanou členskou schůzi, náhradní členskou schůzi se stejným programem a to stejným způsobem, jako původně svolanou členskou schůzi a se samostatnou pozvánkou, je-li potřebné, aby se náhradní členská schůze konala. Není-li však schopna se usnášet členská schůze svolaná na žádost kontrolní komise nebo členů oprávněných podle těchto stanov požadovat její svolání a žádost nebyla vzata zpět, svolá způsobem uvedeným v tomto odstavci náhradní členskou schůzi ten, kdo členskou schůzi svolal, vždy. Odstave 12 Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného programu řádné členské schůze, lze na náhradní členské schůzi rozhodovat tehdy, jsou-li přítomní a projeví-li s tím souhlas všichni členové družstva. Odstavec 13 Náhradní členská schůze je schopna se usnášet bez ohledu na počet přítomných členů. Odstavec 14 Podrobnosti o způsobu svého jednání upraví podle potřeby členská schůze svým usnesením.

18 XI. Působnost členské schůze Odstavec l Členská schůze: a) mění stanovy, nedochází-li k jejich změně na základě jiné právní skutečnosti b) volí a odvolává členy představenstva, kontrolní komise, předsedu a místopředsedu družstva c) určuje výši odměny představenstva a kontrolní komise d) schvaluje řádnou, mimořádnou nebo konsolidovanou účetní závěrku, případně mezitímní účetní závěrku e) schvaluje smlouvu o výkonu funkce f) schvaluje poskytnutí finanční asistence g) rozhoduje o vyloučení a námitkách člena proti rozhodnutí o jeho vyloučení h) rozhoduje o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty i) rozhoduje o uhrazovací povinnosti j) rozhoduje o použití rezervního, případně ostatních fondů k) rozhoduje o vydání dluhopisů l) schvaluje převod nebo zastavení družstva nebo takové jeho části, která by znamenala podstavnou změnu dosavadní struktury družstva nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti družstva m) schvaluje přijetí členů družstva n) schvaluje smlouvu o tichém společenství a její změnu nebo zrušení o) schvaluje smlouvu o dalším členském vkladu a podmínky její změny nebo zrušení p) rozhoduje o zrušení družstva s likvidací q) volí a odvolává likvidátory a rozhoduje o jejich odměně r) schvaluje zprávu likvidátora o naložení s likvidačním zůstatkem s) vyslovuje souhlas se smlouvou o vypořádání újmy, vzniklé družstvu porušením péče řádného hospodáře, uzavírané s povinnou osobou t) rozhoduje o dalších otázkách, které zákon nebo stanovy svěřují do její působnosti. Členská schůze si může vyhradit do své působnosti rozhodování o dalších otázkách, které zákon ani stanovy do její působnosti nesvěřují, pokud nejde o záležitosti, patřící podle zákona o obchodních korporacích do působnosti představenstva nebo kontrolní komise. O záležitosti, kterou si členská schůze vyhradí do své působnosti nelze na téže členské schůzi rozhodovat, pokud nejsou na této členské schůzi přítomni všichni členové družstva a současně všichni z nich nevysloví souhlas s tím, že tuto záležitost bude projednávat na této členské schůzi.

19 XII. Zápis z členské schůze Odstavec 1 O průběhu členské schůze pořídí zápis ten, kdo ji svolal, zpravidla pověří provedením zápisu některého z přítomných členů družstva. Zápis o průběhu členské schůze musí obsahovat: a) údaje, označující orgán nebo osobu, která členskou schůzi svolala b) místo konání, dobu zahájení a dobu ukončení členské schůze s uvedením, zda byla svolána jako členská schůze nebo náhradní členská schůze. Jde-li o náhradní členskou schůzi i dobu a místo, kde se měla konat členská schůze původně svolaná c) program jednání d) přijatá usnesení, přičemž u každého z usnesení musí být údaje o počtu členů přítomných při hlasování nebo v zastoupení, o počtu jejich hlasů a počtu hlasů, které odevzdali nebo hlasovali pro přijetí usnesení. Jmenovitě se zde uvede také každý člen, který nemohl při hlasování vykonávat hlasovací právo k jehož přítomnosti i hlasům se nepřihlíží e) znění každé z případných námitek člena s údajem o jménu a příjmení člena, který námitku uplatnil f) jméno a příjmení každého člena družstva, který nehlasoval pro změnu stanov, jestliže členská schůze přijala usnesení o změně stanov nebo usnesení, jeho důsledkem je změna stanov. Zápis podepíše ten, kdo členskou schůzi svolal. Jestliže byla členská schůze svolána představenstvem nebo kontrolní komisí, podepíše zápis alespoň jeden z členů tohoto orgánu. Pokud zápis sepsala jiná osoba, pak jej podepíše ona. Zápis ověří dva členové družstva, přítomní na členské schůzi a kteří byli za ověřovatele členskou schůzí zvoleni. Odstavec 4 Příloha zápisu, která k němu musí být trvale připojena, tvoří vedle pozvánky a seznamu členů družstva, obsahující podpisy těch z členů nebo jejich zmocněnců, kteří byli přítomni, také všechny písemnosti, předložené jako podklad k jednotlivým záležitostem programu členské schůze. Jestliže se člen účastní členské schůze v zastoupení zmocněncem, musí být písemná plná moc, udělená zmocněnci připojena k seznamu členů družstva, který je přílohou k zápisu.

20 Nelze-li písemnou plnou moc takto připojit proto, že byla udělena pro zastoupení na více než jedné členské schůzi, připojí se k seznamu členů, který je přílohou z členské schůze, na níž byla při zastupování člena předložena zmocněncem poprvé. Je-li člen na základě této plné moci zastoupen zmocněncem i na jiné členské schůzi, uveden ten, kdo zápis z jiné členské schůze sepisuje, u podpisu zmocněnce v seznamu členů družstva, který je přílohou zápisu, údaj o tom, ke kterému zápisu z členské schůze je písemná plná moc připojena a potvrdí správnost tohoto údaje svým podpisem. Odstavec 5 Ukládání zápisů o průběhu členské schůze včetně písemností, které jsou jejich přílohou, zajišťuje představenstvo. Odstavec 6 Člen družstva má právo na vydání kopie zápisu o průběhu členské schůze, včetně příloh zápisu. Odstavec 7 Usnesení členské schůze musí být osvědčeno notářským zápisem, jedná-li se o: a) změnu stanov b) zrušení družstva s likvidací c) přeměnu družstva d) schválení převodu nebo zastavení družstva nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury družstva nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání družstva. Odstavec 8 Notářský zápis, kterým se osvědčuje usnesení členské schůze, se uloží jako příloha zápisu o průběhu členské schůze.

21 XIII. Představenstvo Odstavec 1 Představenstvo rozhoduje jako statutární orgán družstva o všech záležitostech družstva, které nesvěřuje zákon nebo tyto stanovy jinému jeho orgánu. Představenstvu přísluší obchodní vedení družstva Představenstvo plní usnesení členské schůze, není-li v rozporu s právními předpisy. Odstavec 4 Představenstvo zajišťuje řádné vedení seznamu členů, účetnictví, předkládá členské schůzi ke schválení účetní závěrku a v souladu se stanovami také návrh na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty. Odstavec 5 Představenstvo má 5 až 7 členů, z nichž jeden člen je předseda a jeden člen místopředseda. Odstavec 6 Představenstvo rozhoduje většinou hlasů všech svých členů. Odstavec 7 Jednání představenstva řídí předseda. Předseda rovněž jedná za představenstvo ve vztahu k jiným orgánům družstva. Předseda zastupuje družstvo jako člen jeho statutárního orgánu a spolu s dalším členem představenstva za družstvo podepisuje. V době nepřítomnosti předsedy vykonává jeho působnost místopředseda.

22 Odstavec 8 Předsedu a místopředsedu volí členská schůze družstva. Odstavec 9 O průběhu jednání představenstva a o jeho rozhodnutích se pořizuje zápis, podepsaný předsedajícím a zapisovatelem. Přílohou zápisu je seznam přítomných osob a podklady, které byly předloženy k projednávaným záležitostem. V zápisu se jmenovitě uvedou členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením nebo se zdrželi hlasování. U neuvedených členů představenstva se má za to, že hlasovali pro přijetí usnesení. Odstavec 10 Každý člen představenstva má právo na vydání kopie zápisu. Odstavec 1 XIV. Kontrolní komise Kontrolní komise kontroluje veškerou činnost družstva, projednává stížnosti členů a může požadovat jakékoliv informace a doklady o hospodaření družstva. Při výkonu své působnosti je kontrolní komise nezávislá na ostatních orgánech družstva. Kontrolní komise dává písemné stanovisko ke každé účetní závěrce, k návrhu na rozdělení zisku nebo úhradě ztráty družstva. Odstavec 4 Kontrolní komise upozorní představenstvo družstva na zjištěné nedostatky a dohlíží na zjednání nápravy.

23 Odstavec 5 Představenstvo oznámí bez zbytečného odkladu kontrolní komisi všechny skutečnosti, které mohou mít závažné důsledky v hospodaření nebo postavení družstva nebo jeho členů. Odstavec 6 Předseda kontrolní komise nebo člen kontrolní komise, kterého k tomu tato komise pověří, má právo zúčastnit se jednání představenstva. Představenstvo musí o každém svém jednání kontrolní komisi předem informovat. Odstavec 7 Kontrolní komise určí v případě potřeby svého člena, který bude zastupovat družstvo před soudy a jinými orgány proti členu představenstva. Odstavec 8 Kontrolní komise má 3 členy, z nichž jeden člen je předsedou kontrolní komise. Odstavec 9 Kontrolní komise rozhoduje většinou hlasů všech svých členů. Odstavec 10 Jednání kontrolní komise řídí její předseda. Předseda kontrolní komise rovněž jedná za tuto komisi ve vztahu k jiným orgánům družstva. V době nepřítomnosti předsedy kontrolní komise vykonává jeho působnost jiný člen, kterého tím kontrolní komise pověří. Odstavec 11 Předsedu kontrolní komise si volí tato komise.

24 Odstavec 12 O průběhu jednání kontrolní komise a o jejich rozhodnutích se pořizuje zápis podepsaný předsedajícím a zapisovatelem. Přílohou zápisu je seznam přítomných osob a podklady, které byly předloženy k projednávaným záležitostem. V zápisu se jmenovitě uvedou členové kontrolní komise, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením nebo se zdrželi hlasování. U neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí usnesení. Každý člen kontrolní komise má právo na vydání kopie zápisu. Odstavec 1 XV. Fondy družstva Družstvo zřídilo rezervní fond. Družstvo přiděluje do rezervního fondu prostředky z čistého zisku, zjištěného účetní závěrkou za účetní období na základě rozhodnutí a schváleného usnesení členské schůze družstva. Členská schůze rozhoduje o použití zdrojů rezervního fondu. Rezervní fond používá družstvo na úhradu ztráty. Jiné fondy družstva a ostatní jejich zdroje mohou být na úhradu ztráty použity jen, jestliže je ztráta družstva zjištěná řádnou nebo mimořádnou účetní závěrkou vyšší než rezervní fond. Družstvo zřídilo nedělitelný fond. Družstvo ze svého zisku doplňuje nedělitelný fond v rozsahu stanoveném zákonem a určeném členskou schůzí. Nedělitelný fond nesmí být použit za trvání družstva k rozdělení mezi členy. Družstvo zřídilo k uspokojování sociálních potřeb členů a dalších zaměstnaných osob fond kulturních a sociálních potřeb. Členská schůze družstva schvaluje přidělení prostředků do tohoto fondu i pravidla použití prostředků tohoto fondu.

25 Odstavec 4 Družstvo zřídilo další níže uvedené fondy: a) fond odměn b) fond výstavby O výši přidělovaných prostředků a způsobu použití zdrojů těchto fondů rozhoduje pouze členská schůze družstva. XVI. Závěrečná a přechodná ustanovení Odstavec 1 Družstvo je povinno vydat tyto stanovy každému členovi. Dojde-li ke změně stanov na základě právní skutečnosti, představenstvo vyhotoví úplné znění stanov bez zbytečného odkladu poté, co se některý z členů představenstva o této skutečnosti dozví. Úplné znění stanov uveřejní představenstvo na informační desce. Jestliže člen o to požádá, je představenstvo povinno mu úplné znění stanov vydat. Nabytím účinnosti tohoto znění stanov se ruší dosavadní znění stanov družstva, schválené usnesením členské schůze družstva dne , dále znění stanov schválené dne a znění stanov schválené dne Odstavec 4 Schválené znění těchto stanov se zapíše do obchodního rejstříku. Odstavec 5 Toto znění stanov nabývá účinnosti dnem zveřejnění zápisu v obchodním rejstříku.

26 Odstavec 6 Toto znění stanov bylo schváleno členskou schůzí družstva dne Podpisy statutárního orgánu: Návrh zpracoval: Kadlec Jan, předseda, ing. Maincl Josef, místopředseda Bořetice

1. Obchodní firma družstva je: HYGIE družstvo kadeřníků ve Frýdku-Místku.

1. Obchodní firma družstva je: HYGIE družstvo kadeřníků ve Frýdku-Místku. I. Základní ustanovení 1. Obchodní firma družstva je: HYGIE družstvo kadeřníků ve Frýdku-Místku. 2. Předmětem podnikání družstva je: holičství, kadeřnictví, výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách

Více

Článek I. Základní ustanovení

Článek I. Základní ustanovení STANOVY ZEMĚDĚLSKÉHO DRUŽSTVA ČIMELICE zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl DrXXXXII, vložka 16 dle zákona o obchodních korporacích Článek I. Základní ustanovení

Více

S T A N O V Y ASV výrobní družstvo (nové úplné znění)

S T A N O V Y ASV výrobní družstvo (nové úplné znění) S T A N O V Y ASV výrobní družstvo (nové úplné znění) I. Základní ustanovení 1. Obchodní firma družstva je: ASV výrobní družstvo Sídlo družstva je Solnice, Školní 71, PSČ 517 01 2. Předmětem podnikání

Více

STANOVY DRUŽSTVA. Výrobně-obchodní družstvo Zdislavice IČO 47078573

STANOVY DRUŽSTVA. Výrobně-obchodní družstvo Zdislavice IČO 47078573 Výrobně-obchodní družstvo Zdislavice IČO 47078573 Družstvo zapsané v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl Dr, vložka 1120 STANOVY DRUŽSTVA 2014 Článek I. Obchodní firma a sídlo družstva

Více

STANOVY ELEKTRODRUŽSTVA PRAHA

STANOVY ELEKTRODRUŽSTVA PRAHA STANOVY ELEKTRODRUŽSTVA PRAHA I. Základní ustanovení čl. 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1. Obchodní firma družstva je: Elektrodružstvo Praha (dále jen "družstvo"). 2. Sídlem družstva je: Praha 8, Kundratka

Více

Stanovy Zemědělského družstva RADELO

Stanovy Zemědělského družstva RADELO Stanovy Zemědělského družstva RADELO se sídlem ve Velkém Ratmírově 24, 377 01 okres Jindřichův Hradec zapsáno v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl DrXXXXII, vložka

Více

I. Základní ustanovení

I. Základní ustanovení I. Základní ustanovení 1. Obchodní firma družstva je: Agrodružstvo Katusice 2. Sídlo družstva je: Katusice, Bezenská 173, okres Mladá Boleslav, PSČ 293 01 3. Předmětem podnikání družstva je: a) koupě zboží

Více

Návrh Stanov Zemědělského družstva Popelín,

Návrh Stanov Zemědělského družstva Popelín, Návrh Stanov Zemědělského družstva Popelín, se sídlem Popelín 189, 378 55 Popelín, okres Jindřichův Hradec zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl DrXXXXII,

Více

STANOVY DRUŽSTVA. Dřevojas, výrobní družstvo

STANOVY DRUŽSTVA. Dřevojas, výrobní družstvo STANOVY DRUŽSTVA Dřevojas, výrobní družstvo I. Základní ustanovení 1. Obchodní firma družstva: Dřevojas, výrobní družstvo. 2. Sídlo družstva: Svitavy. 3. Předmětem podnikání družstva je: a) výroba, obchod

Více

I. Základní ustanovení. 1. Obchodní firma družstva je: Zemědělské družstvo ÚJEZD (dále jen družstvo).

I. Základní ustanovení. 1. Obchodní firma družstva je: Zemědělské družstvo ÚJEZD (dále jen družstvo). STANOVY Zemědělského družstva ÚJEZD, se sídlem Újezd 45, PSČ 592 12, IČ: 485 29 818 zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu Dr, vložka 2469 I. Základní ustanovení 1. Obchodní

Více

N á v r h Nové znění stanov

N á v r h Nové znění stanov N á v r h Nové znění stanov 1. Firma a sídlo Družstva- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.1 Obchodní firma Družstva je: Družstvo vlastníků Batelov-

Více

Stanovy. Zemědělského družstva Růžový palouček Morašice čp. 180 IČ 00129771

Stanovy. Zemědělského družstva Růžový palouček Morašice čp. 180 IČ 00129771 Stanovy Zemědělského družstva Růžový palouček Morašice čp. 180 IČ 00129771 1 Článek I. Základní ustanovení 1. Obchodní firma družstva je: Zemědělské družstvo Růžový palouček. 2. Sídlem družstva jsou: Morašice

Více

Stanovy Zemědělského družstva Jamné nad Orlicí

Stanovy Zemědělského družstva Jamné nad Orlicí Stanovy Zemědělského družstva Jamné nad Orlicí Aktuální znění od 20.05.2014 Článek I. Základní ustanovení 1) Obchodní firma : Zemědělské družstvo Jamné nad Orlicí 2 ) Sídlo družstva : Jamné nad Orlicí

Více

Stanovy Zemědělského družstva Strmilov. I. Základní ustanovení

Stanovy Zemědělského družstva Strmilov. I. Základní ustanovení Stanovy Zemědělského družstva Strmilov I. Základní ustanovení 1. Obchodní firma družstva zní: Zemědělské družstvo Strmilov (dále v těchto stanovách jen družstvo ), IČ 00110779. 2. Sídlem družstva je: Popelínská

Více

Mgr. Martin Říha, notář v Plzni náměstí Republiky 236/37, Plzeň 1 - Vnitřní Město, 30100 zapsán v seznamu notářů vedeném NK ČR pod č.

Mgr. Martin Říha, notář v Plzni náměstí Republiky 236/37, Plzeň 1 - Vnitřní Město, 30100 zapsán v seznamu notářů vedeném NK ČR pod č. Mgr. Martin Říha, notář v Plzni náměstí Republiky 236/37, Plzeň 1 - Vnitřní Město, 30100 zapsán v seznamu notářů vedeném NK ČR pod č. 648 POZVÁNKA na členskou schůzi družstva: KOVODRUŽSTVO, výrobní družstvo

Více

Obchodní firma družstva je: Zemědělské družstvo Kunžak Sídlo družstva: Střížovická č. p. 420, Kunžak, PSČ 378 62 IČ: 00110515

Obchodní firma družstva je: Zemědělské družstvo Kunžak Sídlo družstva: Střížovická č. p. 420, Kunžak, PSČ 378 62 IČ: 00110515 Návrh stanov Zemědělského družstva Kunžak se sídlem Střížovická 420, 378 62 Kunžak, okres Jindřichův Hradec zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl DrXXXXII,

Více

S t a n o v y. AGRO, družstvo Záhoří. Firma družstva: Sídlo: Záhoří, Dolní Záhoří 5, PSČ 398 18 Identifikační číslo: 49 02 32 33

S t a n o v y. AGRO, družstvo Záhoří. Firma družstva: Sídlo: Záhoří, Dolní Záhoří 5, PSČ 398 18 Identifikační číslo: 49 02 32 33 S t a n o v y Firma družstva: AGRO, družstvo Záhoří Sídlo: Záhoří, Dolní Záhoří 5, PSČ 398 18 Identifikační číslo: 49 02 32 33 Článek 1. Úvodní ustanovení 1) AGRO, družstvo Záhoří, Záhoří, Dolní Záhoří

Více

STANOVY DRUŽSTVA. KOVOPLAST, výrobní družstvo Závodní 1057, 687 25 Hluk IČO: 49 97 40 84

STANOVY DRUŽSTVA. KOVOPLAST, výrobní družstvo Závodní 1057, 687 25 Hluk IČO: 49 97 40 84 STANOVY DRUŽSTVA KOVOPLAST, výrobní družstvo Závodní 1057, 687 25 Hluk IČO: 49 97 40 84 Číslo výtisku: Číslo vydání: Platnost od: 1.7.2014 8 ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Vypracoval: představenstvo VD Datum: Podpis:

Více

Stanovy zemědělského družstva

Stanovy zemědělského družstva Stanovy zemědělského družstva Obchodní firma: Zemědělské družstvo vlastníků Nošovice Sídlo: Nošovice 128, Dobrá, PSČ 739 51 Čl. 1 Základní ustanovení 1. Zemědělské družstvo vlastníků Nošovice (dále jen

Více

Stanovy akciové společnosti REENGINE CZ a.s.

Stanovy akciové společnosti REENGINE CZ a.s. Stanovy akciové společnosti REENGINE CZ a.s. Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti zní: REENGINE CZ a.s. ------------------------------------------ 2. Sídlo společnosti:

Více

Zemědělské družstvo Podlesí

Zemědělské družstvo Podlesí S T A N O V Y Zemědělské družstvo Podlesí Čechtín č.p. 97, PSČ: 675 07 přijaté v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích a družstvech (ZOK) Stanovy Zemědělské družstvo "Podlesí"

Více

Úplné znění stanov. INTRATECH družstvo. N á v r h. sídlo : Hegerova 987, Horní Předměstí, 572 01 Polička IČO : 259 20 081

Úplné znění stanov. INTRATECH družstvo. N á v r h. sídlo : Hegerova 987, Horní Předměstí, 572 01 Polička IČO : 259 20 081 N á v r h Úplné znění stanov INTRATECH družstvo sídlo : Hegerova 987, Horní Předměstí, 572 01 Polička IČO : 259 20 081 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové oddíl Dr, vložka 746

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV Zemědělského družstvo Železný Újezd

ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV Zemědělského družstvo Železný Újezd ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV Zemědělského družstvo Železný Újezd Čl. I. Úvodní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem podnikání a zajišťování vzájemné podpory svých členů.

Více

S T A N O V Y ZEMĚDĚLSKÉHO DRUŽSTVA NETŘEBICE. úplné znění po jejich změně dle zák.č. 90/2012 Sb.

S T A N O V Y ZEMĚDĚLSKÉHO DRUŽSTVA NETŘEBICE. úplné znění po jejich změně dle zák.č. 90/2012 Sb. S T A N O V Y ZEMĚDĚLSKÉHO DRUŽSTVA NETŘEBICE úplné znění po jejich změně dle zák.č. 90/2012 Sb. se sídlem v Netřebicích IČ: 00109975, DIČ: CZ00109975 Čl. I. Firma družstva a sídlo 1. Firma: Zemědělské

Více

STANOVY Zemědělské obchodní družstvo Rožnovsko

STANOVY Zemědělské obchodní družstvo Rožnovsko STANOVY Zemědělské obchodní družstvo Rožnovsko OBSAH Čl. I. Základní ustanovení 2 Čl. II. Předmět podnikání..2 Čl. III. Členství v družstvu oddíl 1. členský vklad.3 oddíl 2. vznik členství, převod a přechod

Více

Stanovy akciové společnosti. MAM Group a.s.

Stanovy akciové společnosti. MAM Group a.s. Stanovy akciové společnosti MAM Group a.s. 1. FIRMA A SÍDLO SPOLEČNOSTI 1.1. Obchodní firma společnosti zní: MAM Group a.s. (dále jen společnost ). 1.2. Obec, v níž je umístěno sídlo společnosti, je: Praha.

Více

Oddíl I. Základní ustanovení. Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti. Článek 2 Předmět podnikání. Článek 3 Výše základního kapitálu

Oddíl I. Základní ustanovení. Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti. Článek 2 Předmět podnikání. Článek 3 Výše základního kapitálu NÁVRH NOVÉHO ÚPLNÉHO ZNĚNÍ STANOV PRO VALNOU HROMADU DNE 26.6.2014 Stanovy akciové společnosti Oddíl I. Základní ustanovení Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti 1) Obchodní firma společnosti zní:

Více

STANOVY DRUŽSTVO ČERCHOV ČERCHOVSKÁ 1744/5, PRAHA 2. ČÁST I. Základní ustanovení

STANOVY DRUŽSTVO ČERCHOV ČERCHOVSKÁ 1744/5, PRAHA 2. ČÁST I. Základní ustanovení STANOVY DRUŽSTVO ČERCHOV ČERCHOVSKÁ 1744/5, PRAHA 2 ČÁST I. Základní ustanovení Čl. 1 1.1 Firma družstva : Družstvo Čerchov 1.2 Sídlo družstva : Čerchovská 1744/5, Vinohrady, Praha 2, PSČ 120 00. 1.3 Družstvo

Více

S T A N O V Y Zemědělské družstvo vlastníků Štědrá Tutleky, Tutleky 10, 517 41 Kostelec nad Orlicí

S T A N O V Y Zemědělské družstvo vlastníků Štědrá Tutleky, Tutleky 10, 517 41 Kostelec nad Orlicí S T A N O V Y Zemědělské družstvo vlastníků Štědrá Tutleky, Tutleky 10, 517 41 Kostelec nad Orlicí Díl I. Základní ustanovení o družstvu Článek 1. Firma a sídlo družstva 1. Firma: Zemědělské družstvo vlastníků

Více

S T A N O V Y družstva s obchodní firmou Brno, Hoblíkova 22, družstvo. Článek 1 Úvodní ustanovení

S T A N O V Y družstva s obchodní firmou Brno, Hoblíkova 22, družstvo. Článek 1 Úvodní ustanovení S T A N O V Y družstva s obchodní firmou Brno, Hoblíkova 22, družstvo Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Družstvo je otevřeným společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem vzájemné podpory svých

Více

Stanovy Družstva Pod Zvonařkou 6810

Stanovy Družstva Pod Zvonařkou 6810 Stanovy Družstva Pod Zvonařkou 6810 I. Základní ustanovení 1. Družstvo je společenství neuzavřeného počtu osob, které je založeno za účelem vzájemné podpory svých členů. 2. Družstvo není družstvem bytovým.

Více

Stanovy Družstva fanoušků Bohemians

Stanovy Družstva fanoušků Bohemians Stanovy Družstva fanoušků Bohemians Čl. 1 Obchodní firma, sídlo a předmět činnosti družstva 1. Obchodní firma družstva je "Družstvo fanoušků Bohemians". 2. Sídlem družstva je Praha, 3. Předmětem činnosti

Více

STANOVY DRUŽSTVA. Zemědělské družstvo "ROZVOJ" se sídlem v Trstěnicích

STANOVY DRUŽSTVA. Zemědělské družstvo ROZVOJ se sídlem v Trstěnicích STANOVY DRUŽSTVA Zemědělské družstvo "ROZVOJ" se sídlem v Trstěnicích Článek 1 Firma a sídlo 1. Firma družstva: Zemědělské družstvo ROZVOJ se sídlem v Trstěnicích 2. Sídlo družstva: Trstěnice 13, 353 01

Více

N Á V R H STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BOŽETICKÁ 3398

N Á V R H STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BOŽETICKÁ 3398 N Á V R H STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BOŽETICKÁ 3398 Čl. I Úvodní ustanovení (1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů na adrese sídla

Více

Návrh změn stanov AGROCHOV STARÁ PAKA a.s.

Návrh změn stanov AGROCHOV STARÁ PAKA a.s. Návrh změn stanov AGROCHOV STARÁ PAKA a.s. V souladu se zákony č. 89 a 90/2012 Sb., navrhne dozorčí rada a představenstvo valné hromadě tuto změnu stanov AGROCHOV STARÁ PAKA: 1. Článek 2. bod 2. vymazat

Více

Zápis o průběhu schůze

Zápis o průběhu schůze Zápis o průběhu schůze rady rodičů Spolku rodičů při ZŠ T. G. Masaryka Bystřice pod Hostýnem, IČ 26992752, konané dne 18.srpna 2014 ve školní družině ZŠ TGM v Bystřici pod Hostýnem 1) Zahájení Schůzi rady

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Příloha pozvánky: STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1 Firma a sídlo 1. Obchodní firma společnosti zní: AHARP a.s. ------- ---- 2. Obec, v níž je umístěno sídlo: Praha. --- --- 2 Internetová stránka Na adrese:

Více

S T A N O V Y. Zemědělského obchodního družstva DEJAS. Článek 1

S T A N O V Y. Zemědělského obchodního družstva DEJAS. Článek 1 S T A N O V Y Zemědělského obchodního družstva DEJAS Základní ustanovení Článek 1 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, které je založeno za účelem podnikání, vzájemné podpory svých členů

Více

STATEK KOSTELEC NA HANÉ, a. s. Smržická 537, 798 41 Kostelec na Hané, okres Prostějov ÚPLNÉ ZNĚNÍ S T A N O V Y

STATEK KOSTELEC NA HANÉ, a. s. Smržická 537, 798 41 Kostelec na Hané, okres Prostějov ÚPLNÉ ZNĚNÍ S T A N O V Y STATEK KOSTELEC NA HANÉ, a. s. Smržická 537, 798 41 Kostelec na Hané, okres Prostějov ÚPLNÉ ZNĚNÍ S T A N O V Y Schváleno řádnou valnou hromadou společnosti dne 1 I. Obecná ustanovení 1 Firma a sídlo společnosti

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CHEMPEX-HTE. Obchodní firma, sídlo společnosti

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CHEMPEX-HTE. Obchodní firma, sídlo společnosti STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CHEMPEX-HTE I. Základní ustanovení 1 Obchodní firma, sídlo společnosti 1. Obchodní firma (dále jen firma ) společnosti zní: CHEMPEX - HTE, a.s. (dále jen společnost ). 2. Sídlo

Více

STANOVY. Zemědělské družstvo Vítkovice Nekoř

STANOVY. Zemědělské družstvo Vítkovice Nekoř STANOVY Zemědělského družstva Vítkovice Nekoř Čl. 1 Firma a sídlo družstva, informační deska Obchodní firma družstva: Sídlo družstva: Nekoř, PSČ 561 63 Zemědělské družstvo Vítkovice Nekoř Informační deska

Více

S T A N O V Y S P O L K U Rybářský spolek Proseč

S T A N O V Y S P O L K U Rybářský spolek Proseč My, níže podepsaní Jan Tomášek, nar. 12.5.1980, bytem Proseč 381, 539 44 a Petr Pešek, nar. 24.5.1979, bytem Proseč 251, 539 44 a Karel Javůrek, nar. 9.8.1976, bytem M.Švabinského 388, Litomyšl 570 01

Více

SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y

SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y Článek 1 Název, sídlo, obvod činnosti SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y 1. Název spolku je SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. (dále jen Komora SL). Komora SL je nepolitickou korporací

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722 čl. 1 Základní ustanovení... 2 čl. 2 Obchodní firma a sídlo družstva... 2 čl. 3 Předmět činnosti... 2 čl. 4 Vznik

Více

Stanovy SRPŠ M. Alše

Stanovy SRPŠ M. Alše Stanovy SRPŠ M. Alše I. Název a sídlo spolku 1. Název: Spolek rodičů a přátel ZŠ Mikoláše Alše Zkratka názvu: SRPŠ M. Alše 2. Spolek rodičů a přátel ZŠ Mikoláše Alše (dále jen SRPŠ nebo spolek ) byl založen

Více

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení staveb a pozemkových parcel (dále jen soubor nemovitostí

Více

Všem družstvům v naší správě. V Praze dne 1.11.2013. Věc: zákonné změny týkající se bytových družstev. Vážení,

Všem družstvům v naší správě. V Praze dne 1.11.2013. Věc: zákonné změny týkající se bytových družstev. Vážení, JUDr. Hana Slabá, IČ 15313425 Provoz Správa nemovitostí Bínova 532/8, 182 00 Praha 8 Tel. 86589994, 86589996, 0603211171, 0724200899 Fax: 86589998 E-mail: REA.S@iol.cz Všem družstvům v naší správě V Praze

Více

Čl. I. Název, sídlo a definice družstva. Čl. II. Předmět podnikání

Čl. I. Název, sídlo a definice družstva. Čl. II. Předmět podnikání STANOVY Zemědělského družstva Křižovatka přijaté v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (o obchodních korporacích, dále v textu jen ZOK ) Obchodní firma: Zemědělské

Více

------------------------------------------------------ Stanovy ------------------------------------------------------

------------------------------------------------------ Stanovy ------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------ Stanovy ------------------------------------------------------ ---------------------------------------------- akciové společnosti ---------------------------------------------

Více

STANOVY DRUŽSTVA JEDNANOTA

STANOVY DRUŽSTVA JEDNANOTA STANOVY DRUŽSTVA JEDNANOTA Preambule Družstvo JednaNota je nezávislým, dobrovolným společenstvím fyzických a právnických osob. Posláním družstva je rozvíjet lokální soběstačnost v regionu jižních Čech.

Více

STANOVY. Zemědělského družstva Kokory. Preambule

STANOVY. Zemědělského družstva Kokory. Preambule STANOVY Zemědělského družstva Kokory Preambule Zemědělské družstvo Kokory (dále jen družstvo ) je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem podnikání a vzájemné podpory svých členů. Družstvo

Více

S T A N O V Y. Morava, mlékařské odbytové družstvo

S T A N O V Y. Morava, mlékařské odbytové družstvo S T A N O V Y Morava, mlékařské odbytové družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu právnických a fyzických osob, založeným za účelem podnikání a zajišťování hospodářských anebo jiných potřeb svých členů

Více

STANOVY ZAPSANÉHO SPOLKU dle zákona 89/2012 Sb., Občanského zákoníku

STANOVY ZAPSANÉHO SPOLKU dle zákona 89/2012 Sb., Občanského zákoníku STANOVY ZAPSANÉHO SPOLKU dle zákona 89/2012 Sb., Občanského zákoníku I. Název sídlo, doba trvání spolku 1. Název spolku zní: Český občanský spolek proti plicním nemocem. 2. Sídlo spolku je (obec, město):

Více

Jednací a hlasovací řád valné hromady

Jednací a hlasovací řád valné hromady Jednací a hlasovací řád valné hromady Tento jednací a hlasovací řád byl vydán k upřesnění postupu jednání valné hromady podle č. VII. A stanov a. s., byl schválen valnou hromadou dne 15.05.2014 a platí

Více

S T A N O V Y D R U Ž S T V A Zemědělské družstvo Deblín

S T A N O V Y D R U Ž S T V A Zemědělské družstvo Deblín S T A N O V Y D R U Ž S T V A Zemědělské družstvo Deblín Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Družstvo je otevřeným společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem podnikání. Členství v družstvu je

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI KOMTERM, A.S.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI KOMTERM, A.S. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI KOMTERM, A.S. v souladu s ustanovením 250 a násl. zákona číslo 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) 1. OBCHODNÍ FIRMA A SÍDLO

Více

Navrhované změny v doposud platných stanovách, které by měla schválit členská schůze dne 11.4.2014 S T A N O V Y. IRISA, výrobní družstvo

Navrhované změny v doposud platných stanovách, které by měla schválit členská schůze dne 11.4.2014 S T A N O V Y. IRISA, výrobní družstvo Navrhované změny v doposud platných stanovách, které by měla schválit členská schůze dne 11.4.2014 S T A N O V Y IRISA, výrobní družstvo Vsetín, Jasenická 697, PSČ: 755 01 IČO: 000 31 445 zapsané v obchodním

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624. I. Název a sídlo sdružení. II. Právní postavení sdružení. III. Cíle činnosti sdružení

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624. I. Název a sídlo sdružení. II. Právní postavení sdružení. III. Cíle činnosti sdružení STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624 I. Název a sídlo sdružení 1. Název občanského sdružení zní: Občanské sdružení Umlaufoviny 2. Sídlem sdružení je: Kuršova 9, Brno, PSČ: 635 00 II. Právní

Více

Stanovy I. Obchodní firma a sídlo společnosti -----------------------------------------------------------------

Stanovy I. Obchodní firma a sídlo společnosti ----------------------------------------------------------------- Návrh znění stanov společnosti JIRASGAMES, a.s. Stanovy I. Obchodní firma a sídlo společnosti ----------------------------------------------------------------- 1. Obchodní firma společnosti zní: JIRASGAMES,

Více

STANOVY ČÁST I. Základní ustanovení Článek 1 Firma a sídlo družstva IBC servis, družstvo Článek 2 Pojmové znaky družstva

STANOVY ČÁST I. Základní ustanovení Článek 1 Firma a sídlo družstva IBC servis, družstvo Článek 2 Pojmové znaky družstva STANOVY ČÁST I. Základní ustanovení Článek 1 Firma a sídlo družstva 1) Družstvo přijímá firmu IBC servis, družstvo (dále jen družstvo ). 2) Sídlem družstva je Brno. Článek 2 Pojmové znaky družstva 1) Družstvo

Více

S T A N O V Y D R U Ž S T V A I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva, zakládající členové

S T A N O V Y D R U Ž S T V A I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva, zakládající členové S T A N O V Y D R U Ž S T V A I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva, zakládající členové 1. Obchodní firma družstva: KDP DATEV, družstvo. Pod touto obchodní firmou se družstvo

Více

Jednací řád shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Vsetín

Jednací řád shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Vsetín Stavební bytové družstvo Vsetín, Štěpánská 967, 755 01 Vsetín TEL: 571 499 511, FAX: 571 418 180, e-mail:info@sbdvsetin.cz, www.sbdvsetin.cz Jednací řád shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva

Více

STANOVY. Obchodního družstva Soběšice

STANOVY. Obchodního družstva Soběšice STANOVY Obchodního družstva Soběšice se sídlem Soběšice 163, 342 01 Soběšice, zapsaného v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni v oddíle DrXXIV, vložka 692, schválené na členské schůzi konané dne

Více

Úplné znění stanov. ZD Výčapy, družstvo

Úplné znění stanov. ZD Výčapy, družstvo Úplné znění stanov ZD Výčapy, družstva IČ: 00140538, se sídlem Výčapy 189, 674 01, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl DrXXXVI, vložka 2012 Obchodní firma družstva: Čl.

Více

Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s.

Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s. Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s. Čl. 1 Název spolku Název spolku zní: Sdružení Zvoneček - Praha, z.s. (dále jen Spolek ). Čl. 2 Sídlo Sídlo Spolku je: Komenského nám. 9/400, 130 00 Praha 3. Čl. 3

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA NA VRŠKÁCH

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA NA VRŠKÁCH STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA NA VRŠKÁCH 2 Čl. I. Základní ustanovení, předmět činnosti 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založené za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2.

Více

S T A N O V Y D R U Ž S T V A ČÁST PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek I. Obchodní firma a sídlo družstva

S T A N O V Y D R U Ž S T V A ČÁST PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek I. Obchodní firma a sídlo družstva S T A N O V Y D R U Ž S T V A ČÁST PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek I. Obchodní firma a sídlo družstva 1.Obchodní firma družstva zní: N.K. STAV Brno, družstvo. ---------------------------------------

Více

STANOVY DRUŽSTVA DRUŽSTVO LETOHRADSKÁ SEDMA. Část první: Základní ustanovení

STANOVY DRUŽSTVA DRUŽSTVO LETOHRADSKÁ SEDMA. Část první: Základní ustanovení STANOVY DRUŽSTVA DRUŽSTVO LETOHRADSKÁ SEDMA Část první: Základní ustanovení Čl. 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1. Obchodní firma: Družstvo Letohradská Sedma. 2. Sídlo družstva: Praha 7, Letohradská

Více

I. Úvodní ustanovení

I. Úvodní ustanovení S T A N O V Y D R U Ž S T VA I. Úvodní ustanovení 1. Firma : Bytové družstvo Svatopluka Čecha 106 abc Brno -------------------------------- 2. Sídlo : Brno, Svatopluka Čecha 106 a, PSČ 612 00 -----------------------------------------

Více

STANOVY akciové společnosti TOOL SERVICE, a. s. Článek 1. Obchodní firma Společnosti. Článek 2. Sídlo Společnosti.

STANOVY akciové společnosti TOOL SERVICE, a. s. Článek 1. Obchodní firma Společnosti. Článek 2. Sídlo Společnosti. STANOVY akciové společnosti TOOL SERVICE, a. s. Článek 1. Obchodní firma Společnosti. Obchodní firma Společnosti zní: TOOL SERVICE, a. s. Článek 2. Sídlo Společnosti. Sídlo Společnosti je umístěno v obci:

Více

Termín obchodního zákoníku nahradit termínem zákoně o obchodních korporacích

Termín obchodního zákoníku nahradit termínem zákoně o obchodních korporacích JUDr. Richard Třeštík, advokát se sídlem v Ústí nad Labem, Masarykova 43 tel./fax: 475 210 986, mob. tel.: 602 105 585, e-mail: trestik@aktrestik.cz, IČO 66202060, zapsán v seznamu advokátů ČAK pod č.

Více

Stanovy akciové společnosti SPORT PARK a.s.

Stanovy akciové společnosti SPORT PARK a.s. Stanovy akciové společnosti SPORT PARK a.s. 1. Firma, sídlo a trvání společnosti -------------------------------------------------------------- 1.1. Obchodní firma společnosti zní: SPORT PARK a.s. (dále

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Obchodní firma a sídlo 1. Firma: Bytové družstvo Belgická 2-4 2. Sídlo: Prostějov, Belgická 4163/2, PSČ 796 04 3. Bytové družstvo Belgická

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZENGROVA 6

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZENGROVA 6 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZENGROVA 6 I. Úvodní ustanovení (1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, které je založeno za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. (2) Družstvo odpovídá

Více

S T A N O V Y. SFINX, a. s. ČESKÉ BUDĚJOVICE

S T A N O V Y. SFINX, a. s. ČESKÉ BUDĚJOVICE S T A N O V Y SFINX, a. s. ČESKÉ BUDĚJOVICE (Valná hromada SFINX, a. s. dne 30.6.2015) Článek I. Vznik akciové společnosti 1. Akciová společnost SFINX, a. s. (dále jen společnost ) byla založena jednorázově

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI od 22.5.2014 Star Development Corporation, a.s., IČ 25080253, I. Základní ustanovení. II. Akcionáři

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI od 22.5.2014 Star Development Corporation, a.s., IČ 25080253, I. Základní ustanovení. II. Akcionáři STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI od 22.5.2014 Star Development Corporation, a.s., IČ 25080253, zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4320 I. Základní ustanovení 1.1 Obchodní

Více

I. Obecné ustanovení. II. Základní ustanovení. Obchodní firma družstva : Zemědělské družstvo vlastníků Mrákotín

I. Obecné ustanovení. II. Základní ustanovení. Obchodní firma družstva : Zemědělské družstvo vlastníků Mrákotín 1 S t a n o v y Zemědělského družstva vlastníků Mrákotín ve znění změn a doplňků podle zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech ( zákon o obchodních korporacích ). Úplné znění Platnost

Více

STANOVY T.I.S.C. akciová společnost

STANOVY T.I.S.C. akciová společnost STANOVY T.I.S.C. akciová společnost Čl. I 1. T.I.S.C. akciová společnost vznikla 17.6.2002 (dále jen společnost ). 2. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení )

Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení ) Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení ) Článek 1 Název sdružení 1. Název sdružení zní: Občanské sdružení bubakov.net 2. Sídlo sdružení je: Obětí okupace 510, 271 01 Nové Strašecí.

Více

Společenská smlouva o založení společnosti Roset s.r.o. ------------------- (úplné znění zakladatelského dokumentu)

Společenská smlouva o založení společnosti Roset s.r.o. ------------------- (úplné znění zakladatelského dokumentu) Společenská smlouva o založení společnosti Roset s.r.o. ------------------- (úplné znění zakladatelského dokumentu) ----------------------------------- I. - Doba trvání společnosti ---------------------------------------------

Více

STANOVY SPOLKU. Článek I. Základní ustanovení

STANOVY SPOLKU. Článek I. Základní ustanovení STANOVY SPOLKU Článek I. Základní ustanovení 1) Název: Spolek rodičů a přátel dětí a školy při ZŠ Třemošnice, z.s. (dále jen spolek ). 2) Sídlo: Internátní 217, 538 43 Třemošnice. 3) IČ : 270 46 290 4)

Více

Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001)

Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001) Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001) I. Základní ustanovení 1. Družstvo bylo založeno ustavující schůzí zájemců, kteří se rozhodli zřídit družstvo. Družstvo vznikne

Více

Stanovy Bytového družstva vlastníků domu v Praze 4, Vokáčova 1182/4

Stanovy Bytového družstva vlastníků domu v Praze 4, Vokáčova 1182/4 Stanovy Bytového družstva vlastníků domu v Praze 4, Vokáčova 1182/4 Základní ustanovení Firma a sídlo družstva Firma: Bytové družstvo vlastníků domu v Praze 4, Vokáčova 1182/4 Sídlo: Praha 4, Vokáčova

Více

Úněšovský statek a.s.

Úněšovský statek a.s. stanovy akciové společnosti Úněšovský statek a.s. I. Založení a vznik akciové společnosti Akciová společnost Úněšovský statek a.s. je obchodní korporací dle zákona o obchodních korporacích Společnost zachází

Více

STANOVY. Akciové společnosti Údržba pozemků, a.s. Část první Základní ustanovení. Článek 1 Založení akciové společnosti

STANOVY. Akciové společnosti Údržba pozemků, a.s. Část první Základní ustanovení. Článek 1 Založení akciové společnosti STANOVY Akciové společnosti Údržba pozemků, a.s Část první Základní ustanovení Článek 1 Založení akciové společnosti ----- Akciová společnost byla založena bez veřejné nabídky akcií na základě zakladatelské

Více

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení. 1. Obchodní jméno: Bytové družstvo TŘÍSKALOVA, družstvo

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení. 1. Obchodní jméno: Bytové družstvo TŘÍSKALOVA, družstvo STANOVY DRUŽSTVA Preambule: Družstvo Třískalova je subjektem konstituovaným nájemníky bytových domů Třískalova 3, 5, 7, 16, 18 a 24 v Brně - Lesné. Společným cílem družstva a jeho zakládajících členů je

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Družstvo I. Označení materiálu: Datum vytvoření: 14.12.2013 Vzdělávací

Více

Pozvánka na valnou hromadu společnosti Plemenáři Brno, a.s.

Pozvánka na valnou hromadu společnosti Plemenáři Brno, a.s. Pozvánka na valnou hromadu společnosti Plemenáři Brno, a.s. Představenstvo společnosti Plemenáři Brno, a.s., IČ 46995404, se sídlem Brno, Optátova 708/37, PSČ 637 00, zapsané v obchodním rejstříku Krajského

Více

S T A N O V Y. Píškova 1961/42, Praha 5 - Stodůlky, IČ: 26145235. Část první - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

S T A N O V Y. Píškova 1961/42, Praha 5 - Stodůlky, IČ: 26145235. Část první - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ S T A N O V Y B y t o v é d r u ž s t v o P í š k o v a I Píškova 1961/42, Praha 5 - Stodůlky, IČ: 26145235 Část první - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 - Právní postavení (1) Bytové družstvo Píškova I (dále

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Petržílkova

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Petržílkova STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Petržílkova I. Základní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2. Družstvo se zakládá na

Více

Stanovy společnosti BusLine a.s. Návrh změn pro valnou hromadu konanou 27. 2. 2015 (text ve znění navržených změn) Legenda: Varianty návrhu

Stanovy společnosti BusLine a.s. Návrh změn pro valnou hromadu konanou 27. 2. 2015 (text ve znění navržených změn) Legenda: Varianty návrhu Stanovy společnosti BusLine a.s. Návrh změn pro valnou hromadu konanou 27. 2. 2015 (text ve znění navržených změn) Legenda: Varianty návrhu Hlava I. Úvodní ustanovení ---------------------------------------------------------------------

Více

NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. BusLine a.s. Hlava I. Úvodní ustanovení

NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. BusLine a.s. Hlava I. Úvodní ustanovení NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI BusLine a.s. Hlava I. Úvodní ustanovení 1 Firma společnosti Firma společnosti zní: BusLine a.s. -----------------------------------------------------------------------

Více

Stanovy akciové společnosti AGRO NAČEŠICE a.s. I. Založení akciové společnosti Článek 1. Článek 2. Článek 3. Článek 4 II.

Stanovy akciové společnosti AGRO NAČEŠICE a.s. I. Založení akciové společnosti Článek 1. Článek 2. Článek 3. Článek 4 II. Stanovy akciové společnosti AGRO NAČEŠICE a.s I. Založení akciové společnosti Článek 1 Obchodní společnost AGRO NAČEŠICE a.s. se sídlem Načešice 3, 538 03 Heřmanův Městec, okres Chrudim (dále jen společnost)

Více

Česká sledge hokejová asociace Czech sledge hockey association. se sídlem v Dalovicích,

Česká sledge hokejová asociace Czech sledge hockey association. se sídlem v Dalovicích, Česká sledge hokejová asociace Czech sledge hockey association se sídlem v Dalovicích, S T A N O V Y S D R U Ž E N Í LISTOPAD 2011 Článek 1 : Obchodní jméno a sídlo sdružení 1.1. Obchodní jméno sdružení

Více

Stanovy zájmového sdružení právnických osob. Asociace nezávislých dodavatelů energií

Stanovy zájmového sdružení právnických osob. Asociace nezávislých dodavatelů energií Stanovy zájmového sdružení právnických osob Asociace nezávislých dodavatelů energií 1 Název, sídlo a právní forma zájmového sdružení 1.1 Název sdružení zní: Asociace nezávislých dodavatelů energií, dále

Více

předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního

předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního S T A N O V Y A K C I O V É S P O L E Č N O S T I DEVO INVEST a.s. 1. Obchodní firma 1.1. Obchodní firma společnosti zní: DEVO INVEST a.s. -------------------------------------- 2. Sídlo společnosti 2.1.

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti LBtech a.s., IČ: 150 35 808, se sídlem Litomyšl, Moravská 786, PSČ 570 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,

Více

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění:

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: STANOVY přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: článek I. Základní ustanovení (1) Obchodní firma zní: CZ STAVEBNÍ HOLDING, a.s.

Více

S T A N O V Y. DITA výrobní družstvo invalidů. se sídlem v Táboře, Stránského 2510

S T A N O V Y. DITA výrobní družstvo invalidů. se sídlem v Táboře, Stránského 2510 S T A N O V Y DITA výrobní družstvo invalidů se sídlem v Táboře, Stránského 2510 1 I. OBCHODNÍ FIRMA, SÍDLO A ČINNOST DRUŽSTVA čl. 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1. Obchodní firma družstva je DITA výrobní

Více

Návrh změn stanov. Článek II. se mění a nově zní takto : Obchodní firma společnosti zní : Opavice a.s. Sídlem společnosti je Dolní Benešov.

Návrh změn stanov. Článek II. se mění a nově zní takto : Obchodní firma společnosti zní : Opavice a.s. Sídlem společnosti je Dolní Benešov. Návrh změn stanov Článek II. se mění a nově zní takto : Obchodní firma společnosti zní : Opavice a.s. Sídlem společnosti je Dolní Benešov. Článek III. se mění a nově zní takto : Zemědělství, včetně prodeje

Více