STANOVY DRUŽSTVA. KOVOPLAST, výrobní družstvo Závodní 1057, Hluk IČO:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STANOVY DRUŽSTVA. KOVOPLAST, výrobní družstvo Závodní 1057, 687 25 Hluk IČO: 49 97 40 84"

Transkript

1 STANOVY DRUŽSTVA KOVOPLAST, výrobní družstvo Závodní 1057, Hluk IČO: Číslo výtisku: Číslo vydání: Platnost od: ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Vypracoval: představenstvo VD Datum: Podpis: Ověřil: představenstvo VD Datum: Podpis: Schválil: členové VD na ČS Datum: Celkový počet výtisků: 6 a PC Přiděleno dle rozdělovníku ROZDĚLOVNÍK STANOV: Funkce Číslo výtisku Jméno držitele OS Podpis předseda představenstva PC místopředseda předst. 1 a PC člen představenstva PC výkonný ředitel ved. závodu 1 PC ved. závodu 2 PC ved. útvaru M ved. útvaru ES PC ved. útvaru TPV PC ved. útvaru TS PC ved. útvaru NaL PC ved. útvaru ÚŘJ PC kontrolní komise 2 a PC / vydání č. 8 Stanovy družstva Strana 1 (celkem 16)

2 O B S A H : I. OBCHODNÍ FIRMA, SÍDLO A ČINNOST DRUŽSTVA... 3 Čl. 1 - Obchodní firma a sídlo družstva... 3 Čl. 2 - Účel a postavení družstva... 3 Čl. 3 - Předmět podnikání... 3 Čl. 4 - Výkon práce v družstvu... 3 Čl. 5 - Základní kapitál... 4 Čl. 6 - Vklady členů... 4 II. ČLENSTVÍ V DRUŽSTVU... 4 Čl. 8 - Vznik členství... 4 Čl. 9 - Členská přihláška... 5 Čl Převod družstevního podílu... 5 Čl Vznik členství dědice... 6 Čl Zánik členství... 6 Čl Seznam členů... 7 Čl Práva členů... 7 Čl Povinnosti členů... 7 Čl Vypořádací podíl, likvidační zůstatek... 8 III. ORGÁNY DRUŽSTVA... 8 Čl Orgány družstva... 8 Čl Rozhodování orgánů družstva... 9 Čl Svolání členské schůze... 9 Čl Působnost členské schůze Čl Způsob rozhodování členské schůze Čl Zápis z členské schůze Čl Členové volených orgánů Čl Způsob hlasování volených orgánů Čl Zápisy z jednání volených orgánů Čl Představenstvo Čl Kontrolní komise IV. ŘÁDNÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Čl Schválení řádné účetní závěrky Čl Způsob použití zisku a úhrady ztráty Čl Fondy družstva V. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Čl Obchodní závod Čl Účast družstva na činnosti jiných obchodních korporací Čl Zánik družstva Čl Závěrečné ustanovení / vydání č. 8 Stanovy družstva Strana 2 (celkem 16)

3 I. OBCHODNÍ FIRMA, SÍDLO A ČINNOST DRUŽSTVA Čl. 1 - Obchodní firma a sídlo družstva 1. Obchodní firma družstva je KOVOPLAST, výrobní družstvo (dále jen družstvo ). 2. Sídlem družstva je Hluk, Závodní 1057, PSČ Družstvo zřídilo ve svém sídle informační desku, kde jsou zveřejňovány údaje určené zákonem, stanovami nebo z rozhodnutí orgánu družstva. Čl. 2 - Účel a postavení družstva 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem podnikání. Družstvo je obchodní korporací podle zákona o obchodních korporacích. 2. Právní poměry družstva upravuje občanský zákoník, zákon o obchodních korporacích a tyto stanovy. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí podle platných zákonných předpisů. 3. V souladu se zákonem o obchodních korporacích je družstvo malým družstvem. Čl. 3 - Předmět podnikání Předmětem podnikání družstva je: Obráběčství, Zámečnictví, nástrojářství, Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 a 3 živnostenského zákona, Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence. Čl. 4 - Výkon práce v družstvu 1. Práce v družstvu je vykonávána v pracovněprávních vztazích vznikajících a zanikajících nezávisle na členství v družstvu. Pracovněprávní vztahy mezi družstvem a osobami zaměstnávanými při výkonu práce v družstvu se řídí zákoníkem práce a dalšími pracovněprávními předpisy. 2. Členství v družstvu je podmíněno pracovním vztahem; pracovní vztah není podmíněn členstvím / vydání č. 8 Stanovy družstva Strana 3 (celkem 16)

4 Čl. 5 - Základní kapitál 1. Základní kapitál je tvořen souhrnem členských vkladů. Čl. 6 -Vklady členů 1. Základní členský vklad činí ,- Kč. 2. Člen se za podmínek podle těchto stanov může podílet na základním kapitálu družstva i dalším členským vkladem ve výši určené v členské přihlášce nebo dohodou mezi členem a družstvem. 3. Členský vklad je tvořen základním členským vkladem a dalším členským vkladem. 4. Členský vklad lze splatit jen v penězích. 5. Základní členský vklad může být rozhodnutím členské schůze poměrně zvýšen všem členům z vlastních zdrojů družstva za podmínek a v rozsahu podle zákona. 6. Základní členský vklad nelze za trvání členství vracet. 7. K dalšímu členskému vkladu se může zavázat jak uchazeč o členství při podání přihlášky, tak i člen za trvání členství. 8. Podmínky pro další členské vklady se řeší ve smlouvě s vkladatelem. Smlouvu schvaluje představenstvo. 9. Další členský vklad, případně jeho část, může člen za trvání členství převést na jiného člena. O tomto převodu je povinen písemně informovat představenstvo. II. ČLENSTVÍ V DRUŽSTVU Vznik a zánik členství Čl. 8 - Vznik členství 1. Členem družstva se může stát jen fyzická osoba starší 18 let a je způsobilá k uzavření pracovní smlouvy. 2. Podmínkou vzniku členství je splnění vkladové povinnosti k základnímu členskému vkladu. 3. Podmínkou pro členství je též pracovněprávní vztah člena k družstvu anebo k jiné obchodní korporaci, v níž je družstvo společníkem nebo členem / vydání č. 8 Stanovy družstva Strana 4 (celkem 16)

5 4. Členství může vzniknout jen při splnění všech podmínek stanovených zákonem a těmito stanovami na základě písemné členské přihlášky, a to přijetím za člena, nebo při převodu družstevního podílu, anebo přechodem družstevního podílu na dědice. 5. O přijetí do družstva rozhoduje představenstvo družstva. Členství vzniká dnem rozhodnutí představenstva o přijetí za člena nebo pozdějším dnem uvedeným v tomto rozhodnutí ve shodě s přihláškou. 6. Práva a povinnosti plynoucí z členství v družstvu představují družstevní podíl. Družstevní podíl lze nabýt pouze přijetím za člena družstva. Družstevní podíl nemůže být ve spoluvlastnictví více osob. Čl. 9 - Členská přihláška 1. Podkladem pro přijetí za člena je písemná členská přihláška obsahující výslovné prohlášení osoby žádající o přijetí ve družstvu, že se k členství přihlašuje podle stanov. 2. Vkladovou povinnost k základnímu členskému vkladu lze převzít písemným prohlášením doručeným družstvu nejpozději s přihláškou uchazeče o členství. 3. Vkladová povinnost k základnímu členskému vkladu musí být splněna splacením v penězích na účet družstva vedený bankou nebo hotově do pokladny družstva nejpozději do 15 dnů ode dne jejího převzetí. 4. Jestliže uchazeči o členství do 2 měsíců ode dne, kdy splnil vkladovou povinnost k základnímu členskému vkladu, členství v družstvu nevznikne, je družstvo povinno mu vrátit vše, co na její splnění splatil. 5. Vkladová povinnost k dalšímu členskému vkladu, k němuž se uchazeč zavázal na základě písemné smlouvy, vznikne uchazeči dnem jeho členství v družstvu a splní ji podle podmínek smlouvy splacením na účet družstva nebo do pokladny. 6. Majetková účast v družstvu ve výši členského vkladu, nabytá při přechodu družstevního podílu na dědice, který se splněním podmínek dle těchto stanov stal členem družstva, se započte na jeho základní členský vklad a v případně zbývající výši na jeho další členský vklad. Čl Převod družstevního podílu 1. Družstevní podíl může člen převést písemnou dohodou pouze na jiného člena družstva. 2. Převod družstevního podílu je podmíněn předchozím souhlasem představenstva. 3. Člen může mít pouze jeden družstevní podíl představující práva a povinnosti člena plynoucí z členství v družstvu. Nabývá-li člen za trvání svého členství další družstevní podíl (převodem, dědictvím), splývají jeho družstevní podíly dnem nabytí dalšího podílu v jediný družstevní podíl. Majetková účast z dalšího podílu se započítá vždy na další členský vklad nabyvatele / vydání č. 8 Stanovy družstva Strana 5 (celkem 16)

6 4. Převodem družstevního podílu na jiného člena končí členství v družstvu převádějícímu členu. Čl Vznik členství dědice 1. Družstevní podíl přechází na dědice, jestliže dědic splňuje podmínky pro členství v družstvu podle těchto stanov a požádal o členství v družstvu. Nesplňuje-li dědic tyto podmínky, je přechod družstevního podílu vyloučen. 2. Vznik členství při přechodu členství na dědice je podmíněn souhlasem představenstva. Představenstvo vyrozumí dědice, který požádal o členství v družstvu, o svém rozhodnutí do 30 dnů od podání žádosti o členství. 3. Dědic, který se nestal členem, má nárok na vypořádací podíl člena, jehož členství smrtí zaniklo. Čl Zánik členství 1. Členství zaniká zánikem pracovního poměru člena k družstvu, písemnou dohodou, vystoupením člena, vyloučením člena, převodem družstevního podílu, smrtí nebo jiným způsobem určeným zákonem. 2. Členství nezaniká v případě, kdy pracovní poměr člena družstva je ukončen a současně plynule navazuje na pracovní poměr u jiné obchodní korporace, v níž je družstvo společníkem nebo členem. 3. Vystoupením zaniká členství uplynutím 6 měsíců ode dne, kdy člen písemně oznámil vystoupení představenstvu družstva. To neplatí, pokud člen vystupuje z důvodu nesouhlasu se změnou stanov, pro kterou na členské schůzi nehlasoval. V takovém případě členství zaniká uplynutím kalendářního měsíce, v němž bylo doručeno oznámení o vystoupení. 4. Člen může být vyloučen, jestliže závažným způsobem nebo opětovně porušil členské povinnosti anebo přestal splňovat podmínky pro členství v družstvu dle těchto stanov. Rozhodnutí o vyloučení musí předcházet písemná výstraha představenstva s uvedením důvodů možnosti vyloučení a stanovením lhůty pro nápravu nebo odstranění důsledků. Rozhodnutí představenstva o vyloučení musí být písemné a doručuje se doporučeným dopisem do vlastních rukou na adresu člena uvedenou v seznamu členů. Proti rozhodnutí představenstva se může člen odvolat ke členské schůzi, a to ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí o vyloučení. 5. Členství vylučovaného člena v družstvu zaniká marným uplynutím lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o vyloučení nebo dnem, kdy bylo vylučovanému členu doručeno rozhodnutí členské schůze o zamítnutí námitek a potvrzení rozhodnutí o vyloučení. V případě rozhodnutí členské schůze o neplatnosti vyloučení, platí, že členství v družstvu nezaniklo / vydání č. 8 Stanovy družstva Strana 6 (celkem 16)

7 6. Členství zaniká též zánikem pracovního vztahu člena k družstvu nebo k jiné obchodní korporaci, v níž je družstvo společníkem nebo členem. Čl Seznam členů 1. Družstvo je povinno vést seznam členů, ve kterém musí být u jména a bydliště člena uveden den vzniku členství, výše a druh členského vkladu, k jehož splacení se člen zavázal, i doba a výše, v níž byl členský vklad splacen. Dojde-li ke změně některého z údajů, člen je povinen družstvu oznámit a prokázat tuto změnu; družstvo je povinno ji v seznamu členů neprodleně vyznačit. 2. Údaje v seznamu členů může družstvo používat pouze pro své potřeby ve vztahu k členům družstva. Za jiným účelem mohou být použity pouze se souhlasem členů, kterých se týkají. V jiných případech lze údaje zpřístupnit jen za podmínek podle zákona. 3. Družstvo je povinno umožnit členu nahlížet do seznamu členů a na požádání mu vydat potvrzení o údajích o jeho členství obsažených v seznamu. 4. Zapisované skutečnosti týkající se osob, které přestaly být členy družstva, vede družstvo v oddělené části seznamu členů, která je přístupná pouze členům představenstva. Nahlížení do této části seznamu je umožněno pouze bývalému členovi, jehož se zápis týká nebo jeho právnímu nástupci. Práva a povinnosti z členství v družstvu Čl Práva členů Člen má tato práva: a) volit a být volen do orgánů družstva, b) účastnit se na řízení a kontrole činnosti družstva způsobem podle stanov, c) podílet se na výhodách, které družstvo poskytuje svým členům podle stanov a usnesení orgánů družstva, d) právo na podíl na zisku družstva způsobem určeným členskou schůzí, e) právo na vypořádání své majetkové účasti při zániku členství v družstvu, f) právo na podíl na likvidačním zůstatku v případě zrušení družstva s likvidací. Čl Povinnosti členů 1. Člen má tyto povinnosti: a) dodržovat stanovy a plnit rozhodnutí orgánů družstva přijatá v mezích jejich působnosti, b) splatit řádně a včas členský vklad, k jehož splacení se zavázal, / vydání č. 8 Stanovy družstva Strana 7 (celkem 16)

8 c) chránit zájmy a dobré jméno družstva na pracovištích i na veřejnosti, zdržet se jakéhokoliv jednání, které je v rozporu s obchodními a podnikatelskými zájmy družstva. 2. Za porušení svých členských povinností odpovídá člen podle právních předpisů a stanov družstva. 3. Členové neručí za závazky družstva a nemají uhrazovací povinnost přesahující jejich členské vklady ke krytí ztrát družstva, a to ani, kdyby o takovéto povinnosti rozhodla členská schůze. Čl Vypořádací podíl, likvidační zůstatek 1. Při zániku členství za trvání družstva má dosavadní člen nárok na vypořádací podíl. 2. Vypořádací podíl při zániku členství v družstvu je roven členem splněné vkladové povinnosti k členskému vkladu. 3. Vypořádací podíl je splatný: část rovnající se základnímu členskému vkladu do 3 měsíců od ukončení členství, zbývající část nejpozději do 2 let od ukončení členství. 3. O výši vypořádacího podílu je družstvo povinno členu při zániku jeho členství vystavit písemné potvrzení. 4. Nesplacený zůstatek vypořádacího podílu je v případě úmrtí bývalého člena družstva předmětem dědického řízení. Družstvo pozastaví splátky vypořádacího podílu až do doby pravomocného rozhodnutí o nabyvateli práva na vypořádací podíl. 5. Při splácení vypořádacího podílu je možné postupovat podle individuální dohody mezi bývalým členem a družstvem. 6. Likvidační zůstatek se rozdělí mezi členy družstva v poměru podle výše jimi splněných vkladových povinností. III. ORGÁNY DRUŽSTVA Čl Orgány družstva 1. Orgány družstva jsou: a) členská schůze, b) představenstvo, c) kontrolní komise. Společná ustanovení o orgánech družstva / vydání č. 8 Stanovy družstva Strana 8 (celkem 16)

9 2. Členská schůze je nejvyšším orgánem družstva, tvořeným všemi členy družstva. Ostatní orgány družstva členská schůze volí. Členem voleného orgánu může být jen člen družstva splňující podmínky podle zákona a těchto stanov. 3. Členy volených orgánů volí členská schůze na funkční období 3 let. 4. Statutárním orgánem družstva je představenstvo. Čl Rozhodování orgánů družstva 1. Při rozhodování orgánů družstva má každý člen jeden hlas, neurčují-li tyto stanovy jinak. 2. O průběhu jednání každého orgánu družstva pořídí ten, kdo jednání orgánu družstva svolal, zápis. Není-li dále stanoveno jinak, zápis musí obsahovat alespoň údaj o datu, místě a programu jednání, přijatá usnesení, výsledky hlasování a námitky členů. Čl Svolání členské schůze Členská schůze 1. Schůze členů družstva (dále jen členská schůze ), která je nejvyšším orgánem družstva, se schází podle potřeby tak, aby členové mohli projednat záležitosti patřící do její působnosti, nejméně však jednou za rok, a to do 6 měsíců od skončení účetního období, za které je sestavena účetní závěrka. 2. Svolání členské schůze musí být členům oznámeno písemnou pozvánkou, která musí být odeslána alespoň 15 dnů předem na adresu uvedenou v seznamu členů a současně zveřejněná na internetových stránkách družstva. Tímto uveřejněním se pozvánka považuje za doručenou. 3. Pozvánka musí obsahovat alespoň: firmu a sídlo družstva, místo a dobu zahájení schůze, označení, zda se svolává členská schůze nebo náhradní členská schůze, program členské schůze a místo, kde se člen může seznámit s podklady k programu, pokud nejsou přiloženy k pozvánce. Má-li dojít ke změně stanov, obsahuje pozvánka v příloze též návrh těchto změn nebo návrh usnesení. 4. Členskou schůzi svolává představenstvo. Členská schůze musí být svolána vždy, je-li to v důležitém zájmu družstva. Bez zbytečného odkladu musí být členská schůze svolána také, jestliže neuhrazená ztráta družstva po jejím krytí z vlastních zdrojů by dosáhla výše základního kapitálu, nebo družstvo se dostalo do úpadku nebo hrozícího úpadku. 5. Členská schůze je svolána i v případě, požádá-li o to písemně alespoň 10% členů družstva, kteří mají nejméně jednu pětinu všech hlasů, nebo kontrolní komise. Jestliže představenstvo nesvolá členskou schůzi tak, aby se konala do 30 dnů od doručení žádosti, je osoba písemně pověřená členy nebo kontrolní komisí, která požadovala svolání členské schůze, oprávněna / vydání č. 8 Stanovy družstva Strana 9 (celkem 16)

10 svolat členskou schůzi sama. Členové představenstva jsou povinni vydat této osobě na její žádost seznam členů družstva. 6. Na žádost alespoň 10% členů družstva, kteří mají nejméně jednu pětinu všech hlasů, zařadí představenstvo těmito členy určenou záležitost do programu jednání členské schůze. Pokud žádost došla po odeslání pozvánky, informuje o tom představenstvo členy družstva přítomné na svolané členské schůzi. Není-li určená záležitost na členské schůzi projednána za účasti a se souhlasem všech členů družstva, je představenstvo povinno svolat novou členskou schůzi. 7. Není-li členská schůze schopna se usnášet, svolá představenstvo náhradní členskou schůzi novou pozvánkou, stejným způsobem a s nezměněným pořadem jednání. Náhradní členská schůze je schopna se usnášet za přítomnosti členů, kteří mají alespoň třetinu všech hlasů. Čl Působnost členské schůze 1. Do působnosti členské schůze patří: a) měnit stanovy, nedochází-li k jejich změně na základě jiné právní skutečnosti, b) volit a odvolávat členy představenstva a kontrolní komise c) určuje výši odměny představenstva a kontrolní komise d) schvalovat účetní závěrku, e) schvaluje smlouvu o výkonu funkce, f) rozhodovat o námitkách člena proti rozhodnutí o jeho vyloučení, g) rozhodovat o rozdělení zisku, popřípadě o způsobu úhrady ztráty, h) rozhodovat o základních otázkách koncepce rozvoje družstva, i) rozhodovat o přeměně družstva, změně právní formy nebo zrušení družstva s likvidací j) rozhodovat o prodeji nebo nájmu podniku a o jiných významných majetkových dispozicích. 2. Členská schůze si může vyhradit do své působnosti rozhodování o dalších otázkách, které zákon ani stanovy do její působnosti nesvěřují. Nelze tak vyhradit záležitosti, které ze zákona patří do působnosti představenstva nebo kontrolní komise. O záležitosti, kterou si členská schůze vyhradí do své působnosti, nelze rozhodovat na téže schůzi, pokud nejsou přítomni všichni členové družstva a současně všichni s tímto projednáváním nesouhlasí. Čl Způsob rozhodování členské schůze 1. Na jednání a rozhodování členské schůze se zúčastňují členové družstva osobně. 2. Člen může zmocnit jiného člena anebo jinou osobu, aby jej na členské schůzi zastupovala na základě písemné plné moci. Pověřená osoba zastupováním může zastupovat maximálně jednu třetinu členů / vydání č. 8 Stanovy družstva Strana 10 (celkem 16)

11 3. Členskou schůzi řídí předseda družstva nebo jiný člen pověřený k tomu členskou schůzí. 4. Členská schůze je schopna se usnášet, je-li přítomna většina všech členů majících většinu všech hlasů. 5. Členská schůze se usnáší většinou hlasů přítomných členů nevyžaduje-li zákon o obchodních korporacích nebo tyto stanovy vyšší počet hlasů. 6. Body 4 a 5 neplatí, vyžaduje-li zákon nebo stanovy účast většího počtu členů s vyšším počtem hlasů nebo pro přijetí usnesení vyšší počet hlasů. Toto platí zejména, jestliže má být přijato usnesení členské schůze o přeměně družstva, změně právní formy nebo zrušení družstva. V tomto případě se vyžaduje přítomnost kvalifikované většiny, tj. alespoň dvou třetin všech členů a souhlasu alespoň dvou třetin přítomných členů. Současně platí, že v tomto případě má při hlasování každý člen 1 hlas. 7. Kromě případů uvedených v předchozím bodě, případně dále v zákoně, má při hlasování členské schůze každý člen jeden hlas za každých ,- Kč svého členského vkladu. 8. Hlasuje se veřejně, pokud se v jednotlivých případech členská schůze předem neusnese na tajném hlasování. 9. Tajné hlasování o návrhu na změnu stanov anebo návrhu jiného rozhodnutí, jehož důsledkem je změna stanov, se zakazuje. 10. K přijetí usnesení členské schůze o změně stanov je třeba dvou třetinové většiny hlasů přítomných členů družstva, přičemž, každý člen má jeden hlas za každých ,- Kč svého členského vkladu. 11. Hlasuje se na výzvu osoby pověřené řízením členské schůze zdvižením ruky nebo jiným vhodným způsobem nevzbuzujícím pochybnosti o projevené vůli a v případě tajného hlasování odevzdáním hlasovacích lístků do schránky k tomu určené. Jde-li o tajné hlasování při provádění voleb, musí člen před odevzdáním upravit hlasovací lístek způsobem sděleným osobou pověřenou řízením členské schůze, jinak se k němu při sčítání hlasů nepřihlíží. 12. Člen nemůže na členské schůzi vykonávat hlasovací právo: je-li v prodlení se splněním vkladové povinnosti k členskému vkladu; rozhoduje-li členská schůze o námitkách tohoto člena proti jeho vyloučení; rozhoduje-li členská schůze o jeho odvolání z funkce člena statutárního orgánu. Při posuzování schopnosti členské schůze se usnášet a při přijímání usnesení se k přítomnosti a hlasům tohoto člena nepřihlíží. 13. Podrobnosti o způsobu svého jednání upraví podle potřeby členská schůze usnesením. Čl Zápis z členské schůze 1. O průběhu členské schůze pořídí zápis ten, kdo ji svolal / vydání č. 8 Stanovy družstva Strana 11 (celkem 16)

12 2. Zápis o průběhu členské schůze musí obsahovat: a) údaje označující orgán nebo osobu, která schůzi svolala, b) místo konání, dobu zahájení a ukončení schůze, c) program jednání, d) přijatá usnesení včetně podrobných údajů o hlasování a údajů o každém členu, který nemohl vykonávat hlasovací právo, e) znění každé z případných námitek člena s údajem o jménu a příjmení člena, který námitku uplatnil, f) jméno a příjmení každého člena družstva, který nehlasoval pro změnu stanov anebo usnesení, jehož důsledkem je změna stanov. 3. Přílohu zápisu tvoří seznam účastníků schůze, pozvánka na ni a podklady, které byly předloženy k projednávaným bodům. 4. Člen družstva má právo na vydání kopie zápisu o průběhu schůze včetně příloh zápisu. Náklady spojené s pořízením kopie je člen povinen družstvu uhradit. 5. O rozhodnutí členské schůze, jímž se mění stanovy družstva, o přeměně družstva a o rozhodnutí členské schůze o zrušení družstva musí být pořízen notářský zápis. Čl Členové volených orgánů Volené orgány 1. Volenými orgány družstva jsou představenstvo a kontrolní komise. 2. Členové volených orgánů nesmějí být podnikateli ani členy statutárních a dozorčích orgánů jiných obchodních korporací s obdobným předmětem činnosti jako je předmět činnosti družstva. To neplatí, jde-li o výkon některé z těchto funkcí v obchodní korporaci, v níž je družstvo společníkem nebo členem. 3. Funkce člena představenstva a člena kontrolní komise jsou vzájemně neslučitelné. 4. Funkční období členů volených orgánů je tříleté. Členové volených orgánů mohou být do svých funkcí voleni opětovně. 5. Člen družstva, který je do své funkce zvolen, může z funkce odstoupit, nesmí tak však učinit v době, která je pro družstvo nevhodná. Odstoupení je povinen písemně oznámit představenstvu a kontrolní komisi. Jestliže členská schůze neurčí na žádost odstupujícího člena jiný okamžik zániku funkce, výkon funkce končí do 1 měsíce od písemného doručení oznámení. 6. Člen voleného orgánu může být z funkce odvolán orgánem, který ho do funkce zvolil. Výkon funkce končí přijetím usnesení o odvolání. 7. V případě odstoupení, odvolání nebo jiného ukončení funkce člena voleného orgánu zvolí nejbližší členská schůze na jeho místo na dobu do skončení dosavadního funkčního období nového člena / vydání č. 8 Stanovy družstva Strana 12 (celkem 16)

13 Čl Způsob hlasování volených orgánů 1. Hlasuje se veřejně, pokud se jednající orgán předem neusnese o určité otázce na tajném hlasování. Čl Zápisy z jednání volených orgánů 1. Pro pořizování zápisů z jednání volených orgánů platí přiměřeně ustanovení těchto stanov o zápisu z jednání členské schůze. Zápisy se doručují všem členům voleného orgánu. 2. Zápisy ze svých jednání si volené orgány bez zbytečného odkladu doručují navzájem. Čl Představenstvo 1. Představenstvo je statutárním orgánem družstva a přísluší mu obchodní vedení družstva. 2. Představenstvo řídí činnost družstva a rozhoduje o všech záležitostech družstva, které nejsou vyhrazeny zákonem nebo stanovami jinému orgánu. Zajišťuje vedení seznamu členů, účetnictví, předkládá členské schůzi ke schválení účetní závěrku a v souladu se stanovami také návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty. Představenstvo plní usnesení členské schůze není-li v rozporu s právními předpisy. 3. Představenstvo má 3 členy, z nichž jeden člen je předseda a jeden člen místopředseda 4. Jednání představenstva organizuje a řídí předseda družstva. Představenstvo rozhoduje většinou hlasů všech svých členů. Předseda družstva, pokud není pověřena řízením činnosti družstva dle čl. 31 jiná osoba, řídí i běžnou činnost družstva. 5. Za družstvo jedná navenek předseda. V době nepřítomnosti předsedy vykonává jeho působnost místopředseda. Při podepisování jménem družstva připojí k obchodní firmě družstva svůj podpis spolu s údajem o své funkci dva členové představenstva. Podpisy dvou členů představenstva se vyžadují zejména pro právní úkony mající vliv na majetek a závazky družstva. 6. Předsedu a místopředsedu družstva si představenstvo volí ze svých členů. Čl Kontrolní komise 1. Kontrolní komise má tři členy. Kontrolní komise kontroluje veškerou činnost družstva a projednává stížnosti jeho členů, vyjadřuje se k roční účetní závěrce a k návrhu na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty družstva. Na zjištěné nedostatky upozorňuje kontrolní komise představenstvo a vyžaduje zjednání nápravy. 2. Kontrolní komise odpovídá pouze členské schůzi a je nezávislá na ostatních orgánech družstva. Kontrolní komise je oprávněna vyžadovat si u představenstva jakékoliv informace o hospodaření družstva / vydání č. 8 Stanovy družstva Strana 13 (celkem 16)

14 3. Kontrolní komise se schází podle potřeby, nejméně jednou za tři měsíce. Jednání kontrolní komise organizuje a řídí její předseda. V době nepřítomnosti jej zastupuje místopředseda kontrolní komise. 4. Za kontrolní komisi jedná její předseda. K jednotlivým úkonům může kontrolní komise pověřit jednoho nebo více členů, kteří v této věci mají oprávnění žádat informace v rozsahu oprávnění kontrolní komise. 5. Předsedu a místopředsedu si volí kontrolní komise ze svých členů. 6. O průběhu jednání kontrolní komise a jejich rozhodnutích se pořizuje zápis. IV. ŘÁDNÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Čl Schválení řádné účetní závěrky 1. Družstvo je povinno sestavit za každý rok účetní závěrku. 2. Řádnou účetní závěrku je představenstvo povinno spolu s návrhem na rozdělení zisku nebo úhrady ztrát předložit k projednání členské schůzi. 3. Členové družstva si mohou vyžádat řádnou účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhrady ztrát k nahlédnutí. Družstvo je povinno jim to umožnit ještě před konáním členské schůze, která má schvalovat řádnou účetní závěrku a rozhodovat o rozdělení a užití zisku, popřípadě o způsobu úhrady ztrát; údaj o tom, jakým způsobem se může člen s těmito podklady pro jednání členské schůze seznámit, musí být uveden na pozvánce. 4. Spolu s řádnou účetní závěrkou je představenstvo povinno zabezpečit vypracování výroční zprávy o hospodaření družstva, která obsahuje přehled obchodní činnosti v uplynulém roce a předpoklady jeho dalšího podnikání. Čl Způsob použití zisku a úhrady ztráty 1. Dosažený zisk používá družstvo přednostně ke splnění svých daňových povinností a k tvorbě svých fondů tvořených podle usnesení členské schůze. 2. Na určení výše zisku, který se má rozdělit mezi členy, popřípadě na způsobu úhrady ztráty, se usnáší členská schůze při projednávání řádné účetní závěrky. 3. Část zisku určená usnesením členské schůze se rozděluje mezi členy podle výše jimi splacených členských vkladů; u členů, jejichž členství v rozhodném roce trvalo jen část roku, se tento podíl poměrně krátí. Takto určený podíl ze zisku je splatný do 2 měsíců od přijetí usnesení členské schůze o schválení řádné závěrky a rozdělení zisku / vydání č. 8 Stanovy družstva Strana 14 (celkem 16)

15 4. Ztráta se hradí z fondu k tomuto účelu, popřípadě z ostatního majetku družstva. Čl Fondy družstva 1. Družstvo vytváří tyto nepovinné zajišťovací fondy: a) rezervní fondy - rezervní na krytí ztráty a financování mimořádných nákladů, - rezervní na vypořádací podíly, b) ostatní fondy - fond odměn - fond sociální - fond investiční. 3. O použití fondů uvedených v předchozím odstavci rozhoduje představenstvo, pokud z pravidel přijatých usnesením členské schůze o nakládání s fondy nevyplývá něco jiného. 4. Rezervní fond na krytí ztráty a financování mimořádných nákladů nelze za trvání družstva rozdělit mezi členy. V. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Čl Obchodní závod 1. Obchodní závod je organizovaný soubor jmění, který podnikatel vytvořil a který z jeho vůle slouží k provozování jeho činnosti. Má se za to, že závod tvoří vše, co zpravidla slouží jeho provozu. 2. O organizaci obchodního závodu družstva rozhoduje představenstvo. 3. K právním jednáním vůči zaměstnancům družstva je oprávněn předseda, pokud představenstvo nepověří výkonem této působnosti jiného člena představenstva nebo zaměstnance pověřeného řízením firmy. 4. Zaměstnanci zastupují družstvo při provozu obchodního závodu družstva v rozsahu obvyklém vzhledem k jejich zařazení nebo funkci. O pověření zaměstnance určitou činností při provozu obchodního závodu družstva rozhoduje osoba oprávněná dle bodu 3. Čl Účast družstva na činnosti jiných obchodních korporací 1. K prohloubení vzájemné pomoci a spolupráce s jinými obchodními korporacemi, a na podporu svých zájmů, může být družstvo členem nebo společníkem jiné obchodní korporace. O tomto členství rozhoduje členská schůze / vydání č. 8 Stanovy družstva Strana 15 (celkem 16)

16 Čl Zánik družstva 1. Družstvo je zřízeno na dobu neurčitou. 2. Zánik družstva se řídí zákonnými předpisy. 3. V případě zrušení družstva a jeho likvidace se likvidační zůstatek rozdělí mezi členy způsobem podle zákonných předpisů. Čl Závěrečné ustanovení Tyto stanovy byly schváleny usnesením členské schůze družstva konané dne a nabývají účinnosti dnem jejich schválení. Dnem nabytí účinnosti těchto stanov se ruší stanovy schválené usnesením členské schůze, konané dne / vydání č. 8 Stanovy družstva Strana 16 (celkem 16)

S T A N O V Y D R U Ž S T V A Zemědělské družstvo Deblín

S T A N O V Y D R U Ž S T V A Zemědělské družstvo Deblín S T A N O V Y D R U Ž S T V A Zemědělské družstvo Deblín Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Družstvo je otevřeným společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem podnikání. Členství v družstvu je

Více

S T A N O V Y družstva s obchodní firmou Brno, Hoblíkova 22, družstvo. Článek 1 Úvodní ustanovení

S T A N O V Y družstva s obchodní firmou Brno, Hoblíkova 22, družstvo. Článek 1 Úvodní ustanovení S T A N O V Y družstva s obchodní firmou Brno, Hoblíkova 22, družstvo Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Družstvo je otevřeným společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem vzájemné podpory svých

Více

STANOVY. Obchodního družstva Soběšice

STANOVY. Obchodního družstva Soběšice STANOVY Obchodního družstva Soběšice se sídlem Soběšice 163, 342 01 Soběšice, zapsaného v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni v oddíle DrXXIV, vložka 692, schválené na členské schůzi konané dne

Více

Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN

Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN 1 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob. Je založeno na dobu neurčitou. 2. Družstvo je právnickou osobou a za porušení svých

Více

STANOVY ZEMĚDĚLSKÉHO DRUŽSTVA SMRŽICE. I. 1. Firma: Zemědělské družstvo Smržice, IČ: 469 91 701

STANOVY ZEMĚDĚLSKÉHO DRUŽSTVA SMRŽICE. I. 1. Firma: Zemědělské družstvo Smržice, IČ: 469 91 701 STANOVY ZEMĚDĚLSKÉHO DRUŽSTVA SMRŽICE I. 1. Firma: Zemědělské družstvo Smržice, IČ: 469 91 701 2. Sídlo družstva: Smržice č.p. 269, 798 17 Smržice 3. Družstvo vzniká na dobu neurčitou 4. Účel družstva:

Více

AGRODRUŽSTVO KOŠETICE STANOVY

AGRODRUŽSTVO KOŠETICE STANOVY Členská schůze družstva mění stanovy družstva a přijímá toto jejich úplné znění: AGRODRUŽSTVO KOŠETICE STANOVY Agrodružstvo Košetice (dále jen družstvo ) je ustanoveno ve smyslu ustanovení 221 a násl.

Více

STANOVY. Západočeské konzumní družstvo Sušice

STANOVY. Západočeské konzumní družstvo Sušice STANOVY 2014 Západočeské konzumní družstvo Sušice navazujíce na všechny dobré tradice družstevnictví, zejména pak na činnost ZKD v Plzni, Jednoty SD v Sušici, Jednoty SD v Klatovech, Jednoty SD v Horšovském

Více

STANOVY. Bytového družstva Laurinova III.

STANOVY. Bytového družstva Laurinova III. STANOVY Bytového družstva Laurinova III. I. Část - Základní ustanovení Článek 1 1. Firma zní: Bytové družstvo Laurinova III. 2. Sídlem je: Mladá Boleslav, U Kasáren 1377/III, PSČ 293 01. 3. Předmětem podnikání

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722 čl. 1 Základní ustanovení... 2 čl. 2 Obchodní firma a sídlo družstva... 2 čl. 3 Předmět činnosti... 2 čl. 4 Vznik

Více

S T A N O V Y Zemědělského družstva Okříšky, družstva (úplné znění schválené členskou schůzí dne 29. května 2014)

S T A N O V Y Zemědělského družstva Okříšky, družstva (úplné znění schválené členskou schůzí dne 29. května 2014) S T A N O V Y Zemědělského družstva Okříšky, družstva (úplné znění schválené členskou schůzí dne 29. května 2014) Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Zemědělské družstvo Okříšky, družstvo (dále jen družstvo ) je

Více

S T A N O V Y. ANO spořitelní družstvo

S T A N O V Y. ANO spořitelní družstvo S T A N O V Y Článek I. Úvodní ustanovení 1. (dále jen Družstvo ) je společenstvím neuzavřeného počtu osob, které pro podporu hospodaření svých členů provozuje finanční činnosti, kterými se rozumí zejména

Více

Jednota, spotřební družstvo v Tachově S T A N O V Y D R U Ž S T V A

Jednota, spotřební družstvo v Tachově S T A N O V Y D R U Ž S T V A Jednota, spotřební družstvo v Tachově S T A N O V Y D R U Ž S T V A I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 - OBCHODNÍ FIRMA, SÍDLO A PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ DRUŽSTVA 1. Obchodní firma družstva: J e d n o t a, spotřební

Více

Bytové družstvo Kulatý Chodovec

Bytové družstvo Kulatý Chodovec STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Bytové družstvo Kulatý Chodovec ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení (1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových

Více

Stanovy Zemědělského družstva PODHRADÍ Týn nad Bečvou

Stanovy Zemědělského družstva PODHRADÍ Týn nad Bečvou Návrh na úpravu stanov k přizpůsobení stanov dle 777 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) Stanovy Zemědělského družstva PODHRADÍ Týn nad

Více

S T A N O V Y. Čl.I. Firma, sídlo a právní povaha družstva.

S T A N O V Y. Čl.I. Firma, sídlo a právní povaha družstva. S T A N O V Y Čl.I. Firma, sídlo a právní povaha družstva. 1) Firma družstva: Zemědělské družstvo "Agroholding" se sídlem v Bernarticích (dále jen družstvo). Sídlo družstva: č.p. 111, 790 57 Bernartice

Více

Stanovy družstva. Družstvo je obchodní korporací podle zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích).

Stanovy družstva. Družstvo je obchodní korporací podle zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). Stanovy družstva Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem podnikání, rozmnožování a zhodnocování majetku vlastníků vloženého do družstva a uspokojování sociálních a jiných

Více

JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice STANOVY

JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice STANOVY JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice STANOVY Úplné znění k 22. 5. 2014 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1) Obchodní firma: JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice.

Více

S T A N O V Y družstva s obchodní firmou COOP družstvo HB Článek 1 Založení a vývoj družstva

S T A N O V Y družstva s obchodní firmou COOP družstvo HB Článek 1 Založení a vývoj družstva S T A N O V Y družstva s obchodní firmou COOP družstvo HB Článek 1 Založení a vývoj družstva 1. Družstvo s původní obchodní firmou JEDNOTA, lidové spotřební družstvo v Havlíčkově Brodě bylo založeno na

Více

S t a n o v y B y t o v é h o d r u ž s t v a D o h o d a v N e r a t o v i c í c h

S t a n o v y B y t o v é h o d r u ž s t v a D o h o d a v N e r a t o v i c í c h S t a n o v y B y t o v é h o d r u ž s t v a D o h o d a v N e r a t o v i c í c h U p r a v e n é n a z á k l a d ě p l a t n o s t i N O Z (n o v ý O b č a n s k ý z á k o n í k) a Z O K (Z á k o n

Více

STANOVY Bytového družstva T. G. Masaryka

STANOVY Bytového družstva T. G. Masaryka STANOVY Bytového družstva T. G. Masaryka Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Bytové družstvo T. G. Masaryka 1365 2) Sídlo: T. G. Masaryka 1365, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek 3) Bytové družstvo (dále

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Bytové družstvo Jiráskova 261-263 družstvo upravené dle zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) Část I. Základní ustanovení

Více

N á v r h Nové znění stanov

N á v r h Nové znění stanov N á v r h Nové znění stanov 1. Firma a sídlo Družstva- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.1 Obchodní firma Družstva je: Družstvo vlastníků Batelov-

Více

STANOVY. BYTOVÉ DRUŽSTVO MĚLNÍK střed 2572-2573. Část I. Základní ustanovení

STANOVY. BYTOVÉ DRUŽSTVO MĚLNÍK střed 2572-2573. Část I. Základní ustanovení STANOVY BYTOVÉ DRUŽSTVO MĚLNÍK střed 2572-2573 Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: BYTOVÉ DRUŽSTVO MĚLNÍK střed 2572-2573 2) Sídlo: Mělník, Sídliště střed 2573, PSČ 276 01 3) Bytové družstvo (dále

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA C13 bytové družstvo ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Firma: C 13 bytové družstvo (dále jen družstvo ). 2. Sídlo: Slunečná 479/2, 634 00 Brno. Článek 1 Obchodní firma a sídlo 3.

Více

Znění platné a účinné ke dni 15. 10. 2010 14.4.2014

Znění platné a účinné ke dni 15. 10. 2010 14.4.2014 Stanovy Znění platné a účinné ke dni 15. 10. 2010 14.4.2014 Úplné znění stanov Podnikatelské družstevní záložny, (dále v textu již také jen PDZ, družstevní záložna nebo záložna ), spořitelního a úvěrního

Více

STANOVY Nad Kampou bytové družstvo

STANOVY Nad Kampou bytové družstvo STANOVY Nad Kampou bytové družstvo Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Firma a sídlo 1) Firma: Nad Kampou - bytové družstvo 2) Sídlo: Malostranské nábřeží 563/3, PSČ 110 00, Praha 1 3) Právní poměry družstva

Více

-- Stejnopis -- Notářský zápis

-- Stejnopis -- Notářský zápis Strana první NZ 152/2014 N 180/2014 -- Stejnopis -- Notářský zápis sepsaný dne 24.6. 2014 (dvacátého čtvrtého června roku dva tisíce čtrnáct) mnou, Mgr. Ladislavem Černým, notářem se sídlem ve Strakonicích,

Více

STANOVY BYTOVĚHO DRUŽSTVA SKUTECKÉHO LAUDOVA

STANOVY BYTOVĚHO DRUŽSTVA SKUTECKÉHO LAUDOVA Strana 1/ 19 Číslo dokumentu Revize 04 STANOVY BYTOVĚHO DRUŽSTVA SKUTECKÉHO LAUDOVA Datum vydání: XX.2015 Účinnost od: XX.2015 Číslo jednací: Počet stran: 19 Počet příloh: 0 Funkce Jméno Podpis Datum Zpracoval:

Více

STANOVY DRUŽSTVA. 1. Obchodní firma družstva : Zemědělské družstvo Maleč 2. Sídlo družstva: Maleč čp. 49, 582 76 Maleč II.

STANOVY DRUŽSTVA. 1. Obchodní firma družstva : Zemědělské družstvo Maleč 2. Sídlo družstva: Maleč čp. 49, 582 76 Maleč II. STANOVY DRUŽSTVA Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem podnikání, rozmnožování a zhodnocování majetku vlastníků vloženého do družstva a uspokojování sociálních a jiných

Více

STANOVY. Bytového družstva Na rybníčku Ukrajinská 1476 Ostrava - Poruba

STANOVY. Bytového družstva Na rybníčku Ukrajinská 1476 Ostrava - Poruba STANOVY Bytového družstva Na rybníčku Ukrajinská 1476 Ostrava - Poruba ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb

Více