STANOVY DRUŽSTVA. KOVOPLAST, výrobní družstvo Závodní 1057, Hluk IČO:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STANOVY DRUŽSTVA. KOVOPLAST, výrobní družstvo Závodní 1057, 687 25 Hluk IČO: 49 97 40 84"

Transkript

1 STANOVY DRUŽSTVA KOVOPLAST, výrobní družstvo Závodní 1057, Hluk IČO: Číslo výtisku: Číslo vydání: Platnost od: ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Vypracoval: představenstvo VD Datum: Podpis: Ověřil: představenstvo VD Datum: Podpis: Schválil: členové VD na ČS Datum: Celkový počet výtisků: 6 a PC Přiděleno dle rozdělovníku ROZDĚLOVNÍK STANOV: Funkce Číslo výtisku Jméno držitele OS Podpis předseda představenstva PC místopředseda předst. 1 a PC člen představenstva PC výkonný ředitel ved. závodu 1 PC ved. závodu 2 PC ved. útvaru M ved. útvaru ES PC ved. útvaru TPV PC ved. útvaru TS PC ved. útvaru NaL PC ved. útvaru ÚŘJ PC kontrolní komise 2 a PC / vydání č. 8 Stanovy družstva Strana 1 (celkem 16)

2 O B S A H : I. OBCHODNÍ FIRMA, SÍDLO A ČINNOST DRUŽSTVA... 3 Čl. 1 - Obchodní firma a sídlo družstva... 3 Čl. 2 - Účel a postavení družstva... 3 Čl. 3 - Předmět podnikání... 3 Čl. 4 - Výkon práce v družstvu... 3 Čl. 5 - Základní kapitál... 4 Čl. 6 - Vklady členů... 4 II. ČLENSTVÍ V DRUŽSTVU... 4 Čl. 8 - Vznik členství... 4 Čl. 9 - Členská přihláška... 5 Čl Převod družstevního podílu... 5 Čl Vznik členství dědice... 6 Čl Zánik členství... 6 Čl Seznam členů... 7 Čl Práva členů... 7 Čl Povinnosti členů... 7 Čl Vypořádací podíl, likvidační zůstatek... 8 III. ORGÁNY DRUŽSTVA... 8 Čl Orgány družstva... 8 Čl Rozhodování orgánů družstva... 9 Čl Svolání členské schůze... 9 Čl Působnost členské schůze Čl Způsob rozhodování členské schůze Čl Zápis z členské schůze Čl Členové volených orgánů Čl Způsob hlasování volených orgánů Čl Zápisy z jednání volených orgánů Čl Představenstvo Čl Kontrolní komise IV. ŘÁDNÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Čl Schválení řádné účetní závěrky Čl Způsob použití zisku a úhrady ztráty Čl Fondy družstva V. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Čl Obchodní závod Čl Účast družstva na činnosti jiných obchodních korporací Čl Zánik družstva Čl Závěrečné ustanovení / vydání č. 8 Stanovy družstva Strana 2 (celkem 16)

3 I. OBCHODNÍ FIRMA, SÍDLO A ČINNOST DRUŽSTVA Čl. 1 - Obchodní firma a sídlo družstva 1. Obchodní firma družstva je KOVOPLAST, výrobní družstvo (dále jen družstvo ). 2. Sídlem družstva je Hluk, Závodní 1057, PSČ Družstvo zřídilo ve svém sídle informační desku, kde jsou zveřejňovány údaje určené zákonem, stanovami nebo z rozhodnutí orgánu družstva. Čl. 2 - Účel a postavení družstva 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem podnikání. Družstvo je obchodní korporací podle zákona o obchodních korporacích. 2. Právní poměry družstva upravuje občanský zákoník, zákon o obchodních korporacích a tyto stanovy. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí podle platných zákonných předpisů. 3. V souladu se zákonem o obchodních korporacích je družstvo malým družstvem. Čl. 3 - Předmět podnikání Předmětem podnikání družstva je: Obráběčství, Zámečnictví, nástrojářství, Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 a 3 živnostenského zákona, Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence. Čl. 4 - Výkon práce v družstvu 1. Práce v družstvu je vykonávána v pracovněprávních vztazích vznikajících a zanikajících nezávisle na členství v družstvu. Pracovněprávní vztahy mezi družstvem a osobami zaměstnávanými při výkonu práce v družstvu se řídí zákoníkem práce a dalšími pracovněprávními předpisy. 2. Členství v družstvu je podmíněno pracovním vztahem; pracovní vztah není podmíněn členstvím / vydání č. 8 Stanovy družstva Strana 3 (celkem 16)

4 Čl. 5 - Základní kapitál 1. Základní kapitál je tvořen souhrnem členských vkladů. Čl. 6 -Vklady členů 1. Základní členský vklad činí ,- Kč. 2. Člen se za podmínek podle těchto stanov může podílet na základním kapitálu družstva i dalším členským vkladem ve výši určené v členské přihlášce nebo dohodou mezi členem a družstvem. 3. Členský vklad je tvořen základním členským vkladem a dalším členským vkladem. 4. Členský vklad lze splatit jen v penězích. 5. Základní členský vklad může být rozhodnutím členské schůze poměrně zvýšen všem členům z vlastních zdrojů družstva za podmínek a v rozsahu podle zákona. 6. Základní členský vklad nelze za trvání členství vracet. 7. K dalšímu členskému vkladu se může zavázat jak uchazeč o členství při podání přihlášky, tak i člen za trvání členství. 8. Podmínky pro další členské vklady se řeší ve smlouvě s vkladatelem. Smlouvu schvaluje představenstvo. 9. Další členský vklad, případně jeho část, může člen za trvání členství převést na jiného člena. O tomto převodu je povinen písemně informovat představenstvo. II. ČLENSTVÍ V DRUŽSTVU Vznik a zánik členství Čl. 8 - Vznik členství 1. Členem družstva se může stát jen fyzická osoba starší 18 let a je způsobilá k uzavření pracovní smlouvy. 2. Podmínkou vzniku členství je splnění vkladové povinnosti k základnímu členskému vkladu. 3. Podmínkou pro členství je též pracovněprávní vztah člena k družstvu anebo k jiné obchodní korporaci, v níž je družstvo společníkem nebo členem / vydání č. 8 Stanovy družstva Strana 4 (celkem 16)

5 4. Členství může vzniknout jen při splnění všech podmínek stanovených zákonem a těmito stanovami na základě písemné členské přihlášky, a to přijetím za člena, nebo při převodu družstevního podílu, anebo přechodem družstevního podílu na dědice. 5. O přijetí do družstva rozhoduje představenstvo družstva. Členství vzniká dnem rozhodnutí představenstva o přijetí za člena nebo pozdějším dnem uvedeným v tomto rozhodnutí ve shodě s přihláškou. 6. Práva a povinnosti plynoucí z členství v družstvu představují družstevní podíl. Družstevní podíl lze nabýt pouze přijetím za člena družstva. Družstevní podíl nemůže být ve spoluvlastnictví více osob. Čl. 9 - Členská přihláška 1. Podkladem pro přijetí za člena je písemná členská přihláška obsahující výslovné prohlášení osoby žádající o přijetí ve družstvu, že se k členství přihlašuje podle stanov. 2. Vkladovou povinnost k základnímu členskému vkladu lze převzít písemným prohlášením doručeným družstvu nejpozději s přihláškou uchazeče o členství. 3. Vkladová povinnost k základnímu členskému vkladu musí být splněna splacením v penězích na účet družstva vedený bankou nebo hotově do pokladny družstva nejpozději do 15 dnů ode dne jejího převzetí. 4. Jestliže uchazeči o členství do 2 měsíců ode dne, kdy splnil vkladovou povinnost k základnímu členskému vkladu, členství v družstvu nevznikne, je družstvo povinno mu vrátit vše, co na její splnění splatil. 5. Vkladová povinnost k dalšímu členskému vkladu, k němuž se uchazeč zavázal na základě písemné smlouvy, vznikne uchazeči dnem jeho členství v družstvu a splní ji podle podmínek smlouvy splacením na účet družstva nebo do pokladny. 6. Majetková účast v družstvu ve výši členského vkladu, nabytá při přechodu družstevního podílu na dědice, který se splněním podmínek dle těchto stanov stal členem družstva, se započte na jeho základní členský vklad a v případně zbývající výši na jeho další členský vklad. Čl Převod družstevního podílu 1. Družstevní podíl může člen převést písemnou dohodou pouze na jiného člena družstva. 2. Převod družstevního podílu je podmíněn předchozím souhlasem představenstva. 3. Člen může mít pouze jeden družstevní podíl představující práva a povinnosti člena plynoucí z členství v družstvu. Nabývá-li člen za trvání svého členství další družstevní podíl (převodem, dědictvím), splývají jeho družstevní podíly dnem nabytí dalšího podílu v jediný družstevní podíl. Majetková účast z dalšího podílu se započítá vždy na další členský vklad nabyvatele / vydání č. 8 Stanovy družstva Strana 5 (celkem 16)

6 4. Převodem družstevního podílu na jiného člena končí členství v družstvu převádějícímu členu. Čl Vznik členství dědice 1. Družstevní podíl přechází na dědice, jestliže dědic splňuje podmínky pro členství v družstvu podle těchto stanov a požádal o členství v družstvu. Nesplňuje-li dědic tyto podmínky, je přechod družstevního podílu vyloučen. 2. Vznik členství při přechodu členství na dědice je podmíněn souhlasem představenstva. Představenstvo vyrozumí dědice, který požádal o členství v družstvu, o svém rozhodnutí do 30 dnů od podání žádosti o členství. 3. Dědic, který se nestal členem, má nárok na vypořádací podíl člena, jehož členství smrtí zaniklo. Čl Zánik členství 1. Členství zaniká zánikem pracovního poměru člena k družstvu, písemnou dohodou, vystoupením člena, vyloučením člena, převodem družstevního podílu, smrtí nebo jiným způsobem určeným zákonem. 2. Členství nezaniká v případě, kdy pracovní poměr člena družstva je ukončen a současně plynule navazuje na pracovní poměr u jiné obchodní korporace, v níž je družstvo společníkem nebo členem. 3. Vystoupením zaniká členství uplynutím 6 měsíců ode dne, kdy člen písemně oznámil vystoupení představenstvu družstva. To neplatí, pokud člen vystupuje z důvodu nesouhlasu se změnou stanov, pro kterou na členské schůzi nehlasoval. V takovém případě členství zaniká uplynutím kalendářního měsíce, v němž bylo doručeno oznámení o vystoupení. 4. Člen může být vyloučen, jestliže závažným způsobem nebo opětovně porušil členské povinnosti anebo přestal splňovat podmínky pro členství v družstvu dle těchto stanov. Rozhodnutí o vyloučení musí předcházet písemná výstraha představenstva s uvedením důvodů možnosti vyloučení a stanovením lhůty pro nápravu nebo odstranění důsledků. Rozhodnutí představenstva o vyloučení musí být písemné a doručuje se doporučeným dopisem do vlastních rukou na adresu člena uvedenou v seznamu členů. Proti rozhodnutí představenstva se může člen odvolat ke členské schůzi, a to ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí o vyloučení. 5. Členství vylučovaného člena v družstvu zaniká marným uplynutím lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o vyloučení nebo dnem, kdy bylo vylučovanému členu doručeno rozhodnutí členské schůze o zamítnutí námitek a potvrzení rozhodnutí o vyloučení. V případě rozhodnutí členské schůze o neplatnosti vyloučení, platí, že členství v družstvu nezaniklo / vydání č. 8 Stanovy družstva Strana 6 (celkem 16)

7 6. Členství zaniká též zánikem pracovního vztahu člena k družstvu nebo k jiné obchodní korporaci, v níž je družstvo společníkem nebo členem. Čl Seznam členů 1. Družstvo je povinno vést seznam členů, ve kterém musí být u jména a bydliště člena uveden den vzniku členství, výše a druh členského vkladu, k jehož splacení se člen zavázal, i doba a výše, v níž byl členský vklad splacen. Dojde-li ke změně některého z údajů, člen je povinen družstvu oznámit a prokázat tuto změnu; družstvo je povinno ji v seznamu členů neprodleně vyznačit. 2. Údaje v seznamu členů může družstvo používat pouze pro své potřeby ve vztahu k členům družstva. Za jiným účelem mohou být použity pouze se souhlasem členů, kterých se týkají. V jiných případech lze údaje zpřístupnit jen za podmínek podle zákona. 3. Družstvo je povinno umožnit členu nahlížet do seznamu členů a na požádání mu vydat potvrzení o údajích o jeho členství obsažených v seznamu. 4. Zapisované skutečnosti týkající se osob, které přestaly být členy družstva, vede družstvo v oddělené části seznamu členů, která je přístupná pouze členům představenstva. Nahlížení do této části seznamu je umožněno pouze bývalému členovi, jehož se zápis týká nebo jeho právnímu nástupci. Práva a povinnosti z členství v družstvu Čl Práva členů Člen má tato práva: a) volit a být volen do orgánů družstva, b) účastnit se na řízení a kontrole činnosti družstva způsobem podle stanov, c) podílet se na výhodách, které družstvo poskytuje svým členům podle stanov a usnesení orgánů družstva, d) právo na podíl na zisku družstva způsobem určeným členskou schůzí, e) právo na vypořádání své majetkové účasti při zániku členství v družstvu, f) právo na podíl na likvidačním zůstatku v případě zrušení družstva s likvidací. Čl Povinnosti členů 1. Člen má tyto povinnosti: a) dodržovat stanovy a plnit rozhodnutí orgánů družstva přijatá v mezích jejich působnosti, b) splatit řádně a včas členský vklad, k jehož splacení se zavázal, / vydání č. 8 Stanovy družstva Strana 7 (celkem 16)

8 c) chránit zájmy a dobré jméno družstva na pracovištích i na veřejnosti, zdržet se jakéhokoliv jednání, které je v rozporu s obchodními a podnikatelskými zájmy družstva. 2. Za porušení svých členských povinností odpovídá člen podle právních předpisů a stanov družstva. 3. Členové neručí za závazky družstva a nemají uhrazovací povinnost přesahující jejich členské vklady ke krytí ztrát družstva, a to ani, kdyby o takovéto povinnosti rozhodla členská schůze. Čl Vypořádací podíl, likvidační zůstatek 1. Při zániku členství za trvání družstva má dosavadní člen nárok na vypořádací podíl. 2. Vypořádací podíl při zániku členství v družstvu je roven členem splněné vkladové povinnosti k členskému vkladu. 3. Vypořádací podíl je splatný: část rovnající se základnímu členskému vkladu do 3 měsíců od ukončení členství, zbývající část nejpozději do 2 let od ukončení členství. 3. O výši vypořádacího podílu je družstvo povinno členu při zániku jeho členství vystavit písemné potvrzení. 4. Nesplacený zůstatek vypořádacího podílu je v případě úmrtí bývalého člena družstva předmětem dědického řízení. Družstvo pozastaví splátky vypořádacího podílu až do doby pravomocného rozhodnutí o nabyvateli práva na vypořádací podíl. 5. Při splácení vypořádacího podílu je možné postupovat podle individuální dohody mezi bývalým členem a družstvem. 6. Likvidační zůstatek se rozdělí mezi členy družstva v poměru podle výše jimi splněných vkladových povinností. III. ORGÁNY DRUŽSTVA Čl Orgány družstva 1. Orgány družstva jsou: a) členská schůze, b) představenstvo, c) kontrolní komise. Společná ustanovení o orgánech družstva / vydání č. 8 Stanovy družstva Strana 8 (celkem 16)

9 2. Členská schůze je nejvyšším orgánem družstva, tvořeným všemi členy družstva. Ostatní orgány družstva členská schůze volí. Členem voleného orgánu může být jen člen družstva splňující podmínky podle zákona a těchto stanov. 3. Členy volených orgánů volí členská schůze na funkční období 3 let. 4. Statutárním orgánem družstva je představenstvo. Čl Rozhodování orgánů družstva 1. Při rozhodování orgánů družstva má každý člen jeden hlas, neurčují-li tyto stanovy jinak. 2. O průběhu jednání každého orgánu družstva pořídí ten, kdo jednání orgánu družstva svolal, zápis. Není-li dále stanoveno jinak, zápis musí obsahovat alespoň údaj o datu, místě a programu jednání, přijatá usnesení, výsledky hlasování a námitky členů. Čl Svolání členské schůze Členská schůze 1. Schůze členů družstva (dále jen členská schůze ), která je nejvyšším orgánem družstva, se schází podle potřeby tak, aby členové mohli projednat záležitosti patřící do její působnosti, nejméně však jednou za rok, a to do 6 měsíců od skončení účetního období, za které je sestavena účetní závěrka. 2. Svolání členské schůze musí být členům oznámeno písemnou pozvánkou, která musí být odeslána alespoň 15 dnů předem na adresu uvedenou v seznamu členů a současně zveřejněná na internetových stránkách družstva. Tímto uveřejněním se pozvánka považuje za doručenou. 3. Pozvánka musí obsahovat alespoň: firmu a sídlo družstva, místo a dobu zahájení schůze, označení, zda se svolává členská schůze nebo náhradní členská schůze, program členské schůze a místo, kde se člen může seznámit s podklady k programu, pokud nejsou přiloženy k pozvánce. Má-li dojít ke změně stanov, obsahuje pozvánka v příloze též návrh těchto změn nebo návrh usnesení. 4. Členskou schůzi svolává představenstvo. Členská schůze musí být svolána vždy, je-li to v důležitém zájmu družstva. Bez zbytečného odkladu musí být členská schůze svolána také, jestliže neuhrazená ztráta družstva po jejím krytí z vlastních zdrojů by dosáhla výše základního kapitálu, nebo družstvo se dostalo do úpadku nebo hrozícího úpadku. 5. Členská schůze je svolána i v případě, požádá-li o to písemně alespoň 10% členů družstva, kteří mají nejméně jednu pětinu všech hlasů, nebo kontrolní komise. Jestliže představenstvo nesvolá členskou schůzi tak, aby se konala do 30 dnů od doručení žádosti, je osoba písemně pověřená členy nebo kontrolní komisí, která požadovala svolání členské schůze, oprávněna / vydání č. 8 Stanovy družstva Strana 9 (celkem 16)

10 svolat členskou schůzi sama. Členové představenstva jsou povinni vydat této osobě na její žádost seznam členů družstva. 6. Na žádost alespoň 10% členů družstva, kteří mají nejméně jednu pětinu všech hlasů, zařadí představenstvo těmito členy určenou záležitost do programu jednání členské schůze. Pokud žádost došla po odeslání pozvánky, informuje o tom představenstvo členy družstva přítomné na svolané členské schůzi. Není-li určená záležitost na členské schůzi projednána za účasti a se souhlasem všech členů družstva, je představenstvo povinno svolat novou členskou schůzi. 7. Není-li členská schůze schopna se usnášet, svolá představenstvo náhradní členskou schůzi novou pozvánkou, stejným způsobem a s nezměněným pořadem jednání. Náhradní členská schůze je schopna se usnášet za přítomnosti členů, kteří mají alespoň třetinu všech hlasů. Čl Působnost členské schůze 1. Do působnosti členské schůze patří: a) měnit stanovy, nedochází-li k jejich změně na základě jiné právní skutečnosti, b) volit a odvolávat členy představenstva a kontrolní komise c) určuje výši odměny představenstva a kontrolní komise d) schvalovat účetní závěrku, e) schvaluje smlouvu o výkonu funkce, f) rozhodovat o námitkách člena proti rozhodnutí o jeho vyloučení, g) rozhodovat o rozdělení zisku, popřípadě o způsobu úhrady ztráty, h) rozhodovat o základních otázkách koncepce rozvoje družstva, i) rozhodovat o přeměně družstva, změně právní formy nebo zrušení družstva s likvidací j) rozhodovat o prodeji nebo nájmu podniku a o jiných významných majetkových dispozicích. 2. Členská schůze si může vyhradit do své působnosti rozhodování o dalších otázkách, které zákon ani stanovy do její působnosti nesvěřují. Nelze tak vyhradit záležitosti, které ze zákona patří do působnosti představenstva nebo kontrolní komise. O záležitosti, kterou si členská schůze vyhradí do své působnosti, nelze rozhodovat na téže schůzi, pokud nejsou přítomni všichni členové družstva a současně všichni s tímto projednáváním nesouhlasí. Čl Způsob rozhodování členské schůze 1. Na jednání a rozhodování členské schůze se zúčastňují členové družstva osobně. 2. Člen může zmocnit jiného člena anebo jinou osobu, aby jej na členské schůzi zastupovala na základě písemné plné moci. Pověřená osoba zastupováním může zastupovat maximálně jednu třetinu členů / vydání č. 8 Stanovy družstva Strana 10 (celkem 16)

11 3. Členskou schůzi řídí předseda družstva nebo jiný člen pověřený k tomu členskou schůzí. 4. Členská schůze je schopna se usnášet, je-li přítomna většina všech členů majících většinu všech hlasů. 5. Členská schůze se usnáší většinou hlasů přítomných členů nevyžaduje-li zákon o obchodních korporacích nebo tyto stanovy vyšší počet hlasů. 6. Body 4 a 5 neplatí, vyžaduje-li zákon nebo stanovy účast většího počtu členů s vyšším počtem hlasů nebo pro přijetí usnesení vyšší počet hlasů. Toto platí zejména, jestliže má být přijato usnesení členské schůze o přeměně družstva, změně právní formy nebo zrušení družstva. V tomto případě se vyžaduje přítomnost kvalifikované většiny, tj. alespoň dvou třetin všech členů a souhlasu alespoň dvou třetin přítomných členů. Současně platí, že v tomto případě má při hlasování každý člen 1 hlas. 7. Kromě případů uvedených v předchozím bodě, případně dále v zákoně, má při hlasování členské schůze každý člen jeden hlas za každých ,- Kč svého členského vkladu. 8. Hlasuje se veřejně, pokud se v jednotlivých případech členská schůze předem neusnese na tajném hlasování. 9. Tajné hlasování o návrhu na změnu stanov anebo návrhu jiného rozhodnutí, jehož důsledkem je změna stanov, se zakazuje. 10. K přijetí usnesení členské schůze o změně stanov je třeba dvou třetinové většiny hlasů přítomných členů družstva, přičemž, každý člen má jeden hlas za každých ,- Kč svého členského vkladu. 11. Hlasuje se na výzvu osoby pověřené řízením členské schůze zdvižením ruky nebo jiným vhodným způsobem nevzbuzujícím pochybnosti o projevené vůli a v případě tajného hlasování odevzdáním hlasovacích lístků do schránky k tomu určené. Jde-li o tajné hlasování při provádění voleb, musí člen před odevzdáním upravit hlasovací lístek způsobem sděleným osobou pověřenou řízením členské schůze, jinak se k němu při sčítání hlasů nepřihlíží. 12. Člen nemůže na členské schůzi vykonávat hlasovací právo: je-li v prodlení se splněním vkladové povinnosti k členskému vkladu; rozhoduje-li členská schůze o námitkách tohoto člena proti jeho vyloučení; rozhoduje-li členská schůze o jeho odvolání z funkce člena statutárního orgánu. Při posuzování schopnosti členské schůze se usnášet a při přijímání usnesení se k přítomnosti a hlasům tohoto člena nepřihlíží. 13. Podrobnosti o způsobu svého jednání upraví podle potřeby členská schůze usnesením. Čl Zápis z členské schůze 1. O průběhu členské schůze pořídí zápis ten, kdo ji svolal / vydání č. 8 Stanovy družstva Strana 11 (celkem 16)

12 2. Zápis o průběhu členské schůze musí obsahovat: a) údaje označující orgán nebo osobu, která schůzi svolala, b) místo konání, dobu zahájení a ukončení schůze, c) program jednání, d) přijatá usnesení včetně podrobných údajů o hlasování a údajů o každém členu, který nemohl vykonávat hlasovací právo, e) znění každé z případných námitek člena s údajem o jménu a příjmení člena, který námitku uplatnil, f) jméno a příjmení každého člena družstva, který nehlasoval pro změnu stanov anebo usnesení, jehož důsledkem je změna stanov. 3. Přílohu zápisu tvoří seznam účastníků schůze, pozvánka na ni a podklady, které byly předloženy k projednávaným bodům. 4. Člen družstva má právo na vydání kopie zápisu o průběhu schůze včetně příloh zápisu. Náklady spojené s pořízením kopie je člen povinen družstvu uhradit. 5. O rozhodnutí členské schůze, jímž se mění stanovy družstva, o přeměně družstva a o rozhodnutí členské schůze o zrušení družstva musí být pořízen notářský zápis. Čl Členové volených orgánů Volené orgány 1. Volenými orgány družstva jsou představenstvo a kontrolní komise. 2. Členové volených orgánů nesmějí být podnikateli ani členy statutárních a dozorčích orgánů jiných obchodních korporací s obdobným předmětem činnosti jako je předmět činnosti družstva. To neplatí, jde-li o výkon některé z těchto funkcí v obchodní korporaci, v níž je družstvo společníkem nebo členem. 3. Funkce člena představenstva a člena kontrolní komise jsou vzájemně neslučitelné. 4. Funkční období členů volených orgánů je tříleté. Členové volených orgánů mohou být do svých funkcí voleni opětovně. 5. Člen družstva, který je do své funkce zvolen, může z funkce odstoupit, nesmí tak však učinit v době, která je pro družstvo nevhodná. Odstoupení je povinen písemně oznámit představenstvu a kontrolní komisi. Jestliže členská schůze neurčí na žádost odstupujícího člena jiný okamžik zániku funkce, výkon funkce končí do 1 měsíce od písemného doručení oznámení. 6. Člen voleného orgánu může být z funkce odvolán orgánem, který ho do funkce zvolil. Výkon funkce končí přijetím usnesení o odvolání. 7. V případě odstoupení, odvolání nebo jiného ukončení funkce člena voleného orgánu zvolí nejbližší členská schůze na jeho místo na dobu do skončení dosavadního funkčního období nového člena / vydání č. 8 Stanovy družstva Strana 12 (celkem 16)

13 Čl Způsob hlasování volených orgánů 1. Hlasuje se veřejně, pokud se jednající orgán předem neusnese o určité otázce na tajném hlasování. Čl Zápisy z jednání volených orgánů 1. Pro pořizování zápisů z jednání volených orgánů platí přiměřeně ustanovení těchto stanov o zápisu z jednání členské schůze. Zápisy se doručují všem členům voleného orgánu. 2. Zápisy ze svých jednání si volené orgány bez zbytečného odkladu doručují navzájem. Čl Představenstvo 1. Představenstvo je statutárním orgánem družstva a přísluší mu obchodní vedení družstva. 2. Představenstvo řídí činnost družstva a rozhoduje o všech záležitostech družstva, které nejsou vyhrazeny zákonem nebo stanovami jinému orgánu. Zajišťuje vedení seznamu členů, účetnictví, předkládá členské schůzi ke schválení účetní závěrku a v souladu se stanovami také návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty. Představenstvo plní usnesení členské schůze není-li v rozporu s právními předpisy. 3. Představenstvo má 3 členy, z nichž jeden člen je předseda a jeden člen místopředseda 4. Jednání představenstva organizuje a řídí předseda družstva. Představenstvo rozhoduje většinou hlasů všech svých členů. Předseda družstva, pokud není pověřena řízením činnosti družstva dle čl. 31 jiná osoba, řídí i běžnou činnost družstva. 5. Za družstvo jedná navenek předseda. V době nepřítomnosti předsedy vykonává jeho působnost místopředseda. Při podepisování jménem družstva připojí k obchodní firmě družstva svůj podpis spolu s údajem o své funkci dva členové představenstva. Podpisy dvou členů představenstva se vyžadují zejména pro právní úkony mající vliv na majetek a závazky družstva. 6. Předsedu a místopředsedu družstva si představenstvo volí ze svých členů. Čl Kontrolní komise 1. Kontrolní komise má tři členy. Kontrolní komise kontroluje veškerou činnost družstva a projednává stížnosti jeho členů, vyjadřuje se k roční účetní závěrce a k návrhu na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty družstva. Na zjištěné nedostatky upozorňuje kontrolní komise představenstvo a vyžaduje zjednání nápravy. 2. Kontrolní komise odpovídá pouze členské schůzi a je nezávislá na ostatních orgánech družstva. Kontrolní komise je oprávněna vyžadovat si u představenstva jakékoliv informace o hospodaření družstva / vydání č. 8 Stanovy družstva Strana 13 (celkem 16)

14 3. Kontrolní komise se schází podle potřeby, nejméně jednou za tři měsíce. Jednání kontrolní komise organizuje a řídí její předseda. V době nepřítomnosti jej zastupuje místopředseda kontrolní komise. 4. Za kontrolní komisi jedná její předseda. K jednotlivým úkonům může kontrolní komise pověřit jednoho nebo více členů, kteří v této věci mají oprávnění žádat informace v rozsahu oprávnění kontrolní komise. 5. Předsedu a místopředsedu si volí kontrolní komise ze svých členů. 6. O průběhu jednání kontrolní komise a jejich rozhodnutích se pořizuje zápis. IV. ŘÁDNÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Čl Schválení řádné účetní závěrky 1. Družstvo je povinno sestavit za každý rok účetní závěrku. 2. Řádnou účetní závěrku je představenstvo povinno spolu s návrhem na rozdělení zisku nebo úhrady ztrát předložit k projednání členské schůzi. 3. Členové družstva si mohou vyžádat řádnou účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhrady ztrát k nahlédnutí. Družstvo je povinno jim to umožnit ještě před konáním členské schůze, která má schvalovat řádnou účetní závěrku a rozhodovat o rozdělení a užití zisku, popřípadě o způsobu úhrady ztrát; údaj o tom, jakým způsobem se může člen s těmito podklady pro jednání členské schůze seznámit, musí být uveden na pozvánce. 4. Spolu s řádnou účetní závěrkou je představenstvo povinno zabezpečit vypracování výroční zprávy o hospodaření družstva, která obsahuje přehled obchodní činnosti v uplynulém roce a předpoklady jeho dalšího podnikání. Čl Způsob použití zisku a úhrady ztráty 1. Dosažený zisk používá družstvo přednostně ke splnění svých daňových povinností a k tvorbě svých fondů tvořených podle usnesení členské schůze. 2. Na určení výše zisku, který se má rozdělit mezi členy, popřípadě na způsobu úhrady ztráty, se usnáší členská schůze při projednávání řádné účetní závěrky. 3. Část zisku určená usnesením členské schůze se rozděluje mezi členy podle výše jimi splacených členských vkladů; u členů, jejichž členství v rozhodném roce trvalo jen část roku, se tento podíl poměrně krátí. Takto určený podíl ze zisku je splatný do 2 měsíců od přijetí usnesení členské schůze o schválení řádné závěrky a rozdělení zisku / vydání č. 8 Stanovy družstva Strana 14 (celkem 16)

15 4. Ztráta se hradí z fondu k tomuto účelu, popřípadě z ostatního majetku družstva. Čl Fondy družstva 1. Družstvo vytváří tyto nepovinné zajišťovací fondy: a) rezervní fondy - rezervní na krytí ztráty a financování mimořádných nákladů, - rezervní na vypořádací podíly, b) ostatní fondy - fond odměn - fond sociální - fond investiční. 3. O použití fondů uvedených v předchozím odstavci rozhoduje představenstvo, pokud z pravidel přijatých usnesením členské schůze o nakládání s fondy nevyplývá něco jiného. 4. Rezervní fond na krytí ztráty a financování mimořádných nákladů nelze za trvání družstva rozdělit mezi členy. V. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Čl Obchodní závod 1. Obchodní závod je organizovaný soubor jmění, který podnikatel vytvořil a který z jeho vůle slouží k provozování jeho činnosti. Má se za to, že závod tvoří vše, co zpravidla slouží jeho provozu. 2. O organizaci obchodního závodu družstva rozhoduje představenstvo. 3. K právním jednáním vůči zaměstnancům družstva je oprávněn předseda, pokud představenstvo nepověří výkonem této působnosti jiného člena představenstva nebo zaměstnance pověřeného řízením firmy. 4. Zaměstnanci zastupují družstvo při provozu obchodního závodu družstva v rozsahu obvyklém vzhledem k jejich zařazení nebo funkci. O pověření zaměstnance určitou činností při provozu obchodního závodu družstva rozhoduje osoba oprávněná dle bodu 3. Čl Účast družstva na činnosti jiných obchodních korporací 1. K prohloubení vzájemné pomoci a spolupráce s jinými obchodními korporacemi, a na podporu svých zájmů, může být družstvo členem nebo společníkem jiné obchodní korporace. O tomto členství rozhoduje členská schůze / vydání č. 8 Stanovy družstva Strana 15 (celkem 16)

16 Čl Zánik družstva 1. Družstvo je zřízeno na dobu neurčitou. 2. Zánik družstva se řídí zákonnými předpisy. 3. V případě zrušení družstva a jeho likvidace se likvidační zůstatek rozdělí mezi členy způsobem podle zákonných předpisů. Čl Závěrečné ustanovení Tyto stanovy byly schváleny usnesením členské schůze družstva konané dne a nabývají účinnosti dnem jejich schválení. Dnem nabytí účinnosti těchto stanov se ruší stanovy schválené usnesením členské schůze, konané dne / vydání č. 8 Stanovy družstva Strana 16 (celkem 16)

STANOVY ELEKTRODRUŽSTVA PRAHA

STANOVY ELEKTRODRUŽSTVA PRAHA STANOVY ELEKTRODRUŽSTVA PRAHA I. Základní ustanovení čl. 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1. Obchodní firma družstva je: Elektrodružstvo Praha (dále jen "družstvo"). 2. Sídlem družstva je: Praha 8, Kundratka

Více

Stanovy Družstva fanoušků Bohemians

Stanovy Družstva fanoušků Bohemians Stanovy Družstva fanoušků Bohemians Čl. 1 Obchodní firma, sídlo a předmět činnosti družstva 1. Obchodní firma družstva je "Družstvo fanoušků Bohemians". 2. Sídlem družstva je Praha, 3. Předmětem činnosti

Více

N á v r h Nové znění stanov

N á v r h Nové znění stanov N á v r h Nové znění stanov 1. Firma a sídlo Družstva- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.1 Obchodní firma Družstva je: Družstvo vlastníků Batelov-

Více

S T A N O V Y ASV výrobní družstvo (nové úplné znění)

S T A N O V Y ASV výrobní družstvo (nové úplné znění) S T A N O V Y ASV výrobní družstvo (nové úplné znění) I. Základní ustanovení 1. Obchodní firma družstva je: ASV výrobní družstvo Sídlo družstva je Solnice, Školní 71, PSČ 517 01 2. Předmětem podnikání

Více

Článek I. Základní ustanovení

Článek I. Základní ustanovení STANOVY ZEMĚDĚLSKÉHO DRUŽSTVA ČIMELICE zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl DrXXXXII, vložka 16 dle zákona o obchodních korporacích Článek I. Základní ustanovení

Více

1. Obchodní firma družstva je: HYGIE družstvo kadeřníků ve Frýdku-Místku.

1. Obchodní firma družstva je: HYGIE družstvo kadeřníků ve Frýdku-Místku. I. Základní ustanovení 1. Obchodní firma družstva je: HYGIE družstvo kadeřníků ve Frýdku-Místku. 2. Předmětem podnikání družstva je: holičství, kadeřnictví, výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách

Více

I. Základní ustanovení

I. Základní ustanovení I. Základní ustanovení 1. Obchodní firma družstva je: Agrodružstvo Katusice 2. Sídlo družstva je: Katusice, Bezenská 173, okres Mladá Boleslav, PSČ 293 01 3. Předmětem podnikání družstva je: a) koupě zboží

Více

Stanovy Zemědělského družstva Jamné nad Orlicí

Stanovy Zemědělského družstva Jamné nad Orlicí Stanovy Zemědělského družstva Jamné nad Orlicí Aktuální znění od 20.05.2014 Článek I. Základní ustanovení 1) Obchodní firma : Zemědělské družstvo Jamné nad Orlicí 2 ) Sídlo družstva : Jamné nad Orlicí

Více

Navrhované změny v doposud platných stanovách, které by měla schválit členská schůze dne 11.4.2014 S T A N O V Y. IRISA, výrobní družstvo

Navrhované změny v doposud platných stanovách, které by měla schválit členská schůze dne 11.4.2014 S T A N O V Y. IRISA, výrobní družstvo Navrhované změny v doposud platných stanovách, které by měla schválit členská schůze dne 11.4.2014 S T A N O V Y IRISA, výrobní družstvo Vsetín, Jasenická 697, PSČ: 755 01 IČO: 000 31 445 zapsané v obchodním

Více

STANOVY DRUŽSTVA. Dřevojas, výrobní družstvo

STANOVY DRUŽSTVA. Dřevojas, výrobní družstvo STANOVY DRUŽSTVA Dřevojas, výrobní družstvo I. Základní ustanovení 1. Obchodní firma družstva: Dřevojas, výrobní družstvo. 2. Sídlo družstva: Svitavy. 3. Předmětem podnikání družstva je: a) výroba, obchod

Více

STANOVY DRUŽSTVA. Výrobně-obchodní družstvo Zdislavice IČO 47078573

STANOVY DRUŽSTVA. Výrobně-obchodní družstvo Zdislavice IČO 47078573 Výrobně-obchodní družstvo Zdislavice IČO 47078573 Družstvo zapsané v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl Dr, vložka 1120 STANOVY DRUŽSTVA 2014 Článek I. Obchodní firma a sídlo družstva

Více

I. Základní ustanovení. 1. Obchodní firma družstva je: Zemědělské družstvo ÚJEZD (dále jen družstvo).

I. Základní ustanovení. 1. Obchodní firma družstva je: Zemědělské družstvo ÚJEZD (dále jen družstvo). STANOVY Zemědělského družstva ÚJEZD, se sídlem Újezd 45, PSČ 592 12, IČ: 485 29 818 zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu Dr, vložka 2469 I. Základní ustanovení 1. Obchodní

Více

S T A N O V Y. Morava, mlékařské odbytové družstvo

S T A N O V Y. Morava, mlékařské odbytové družstvo S T A N O V Y Morava, mlékařské odbytové družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu právnických a fyzických osob, založeným za účelem podnikání a zajišťování hospodářských anebo jiných potřeb svých členů

Více

Mgr. Martin Říha, notář v Plzni náměstí Republiky 236/37, Plzeň 1 - Vnitřní Město, 30100 zapsán v seznamu notářů vedeném NK ČR pod č.

Mgr. Martin Říha, notář v Plzni náměstí Republiky 236/37, Plzeň 1 - Vnitřní Město, 30100 zapsán v seznamu notářů vedeném NK ČR pod č. Mgr. Martin Říha, notář v Plzni náměstí Republiky 236/37, Plzeň 1 - Vnitřní Město, 30100 zapsán v seznamu notářů vedeném NK ČR pod č. 648 POZVÁNKA na členskou schůzi družstva: KOVODRUŽSTVO, výrobní družstvo

Více

S T A N O V Y. Zemědělského obchodního družstva DEJAS. Článek 1

S T A N O V Y. Zemědělského obchodního družstva DEJAS. Článek 1 S T A N O V Y Zemědělského obchodního družstva DEJAS Základní ustanovení Článek 1 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, které je založeno za účelem podnikání, vzájemné podpory svých členů

Více

S t a n o v y. AGRO, družstvo Záhoří. Firma družstva: Sídlo: Záhoří, Dolní Záhoří 5, PSČ 398 18 Identifikační číslo: 49 02 32 33

S t a n o v y. AGRO, družstvo Záhoří. Firma družstva: Sídlo: Záhoří, Dolní Záhoří 5, PSČ 398 18 Identifikační číslo: 49 02 32 33 S t a n o v y Firma družstva: AGRO, družstvo Záhoří Sídlo: Záhoří, Dolní Záhoří 5, PSČ 398 18 Identifikační číslo: 49 02 32 33 Článek 1. Úvodní ustanovení 1) AGRO, družstvo Záhoří, Záhoří, Dolní Záhoří

Více

Stanovy. Zemědělského družstva Růžový palouček Morašice čp. 180 IČ 00129771

Stanovy. Zemědělského družstva Růžový palouček Morašice čp. 180 IČ 00129771 Stanovy Zemědělského družstva Růžový palouček Morašice čp. 180 IČ 00129771 1 Článek I. Základní ustanovení 1. Obchodní firma družstva je: Zemědělské družstvo Růžový palouček. 2. Sídlem družstva jsou: Morašice

Více

STANOVY. Zemědělské družstvo Vítkovice Nekoř

STANOVY. Zemědělské družstvo Vítkovice Nekoř STANOVY Zemědělského družstva Vítkovice Nekoř Čl. 1 Firma a sídlo družstva, informační deska Obchodní firma družstva: Sídlo družstva: Nekoř, PSČ 561 63 Zemědělské družstvo Vítkovice Nekoř Informační deska

Více

Stanovy Zemědělského družstva RADELO

Stanovy Zemědělského družstva RADELO Stanovy Zemědělského družstva RADELO se sídlem ve Velkém Ratmírově 24, 377 01 okres Jindřichův Hradec zapsáno v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl DrXXXXII, vložka

Více

Návrh Stanov Zemědělského družstva Popelín,

Návrh Stanov Zemědělského družstva Popelín, Návrh Stanov Zemědělského družstva Popelín, se sídlem Popelín 189, 378 55 Popelín, okres Jindřichův Hradec zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl DrXXXXII,

Více

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení staveb a pozemkových parcel (dále jen soubor nemovitostí

Více

S T A N O V Y Zemědělské družstvo vlastníků Štědrá Tutleky, Tutleky 10, 517 41 Kostelec nad Orlicí

S T A N O V Y Zemědělské družstvo vlastníků Štědrá Tutleky, Tutleky 10, 517 41 Kostelec nad Orlicí S T A N O V Y Zemědělské družstvo vlastníků Štědrá Tutleky, Tutleky 10, 517 41 Kostelec nad Orlicí Díl I. Základní ustanovení o družstvu Článek 1. Firma a sídlo družstva 1. Firma: Zemědělské družstvo vlastníků

Více

I. Úvodní ustanovení

I. Úvodní ustanovení S T A N O V Y D R U Ž S T VA I. Úvodní ustanovení 1. Firma : Bytové družstvo Svatopluka Čecha 106 abc Brno -------------------------------- 2. Sídlo : Brno, Svatopluka Čecha 106 a, PSČ 612 00 -----------------------------------------

Více

Úplné znění stanov. INTRATECH družstvo. N á v r h. sídlo : Hegerova 987, Horní Předměstí, 572 01 Polička IČO : 259 20 081

Úplné znění stanov. INTRATECH družstvo. N á v r h. sídlo : Hegerova 987, Horní Předměstí, 572 01 Polička IČO : 259 20 081 N á v r h Úplné znění stanov INTRATECH družstvo sídlo : Hegerova 987, Horní Předměstí, 572 01 Polička IČO : 259 20 081 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové oddíl Dr, vložka 746

Více

Stanovy družstva. PROFES vzdělávací a výrobní družstvo Rosice. Schválené na členské schůzi dne 18.5.2007

Stanovy družstva. PROFES vzdělávací a výrobní družstvo Rosice. Schválené na členské schůzi dne 18.5.2007 Stanovy družstva PROFES vzdělávací a výrobní družstvo Rosice Schválené na členské schůzi dne 18.5.2007 I. Základní ustanovení Čl. 1 1. Obchodní jméno družstva zní : PROFES vzdělávací a výrobní družstvo

Více

Zápis o průběhu schůze

Zápis o průběhu schůze Zápis o průběhu schůze rady rodičů Spolku rodičů při ZŠ T. G. Masaryka Bystřice pod Hostýnem, IČ 26992752, konané dne 18.srpna 2014 ve školní družině ZŠ TGM v Bystřici pod Hostýnem 1) Zahájení Schůzi rady

Více

Čl. I. Název, sídlo a definice družstva. Čl. II. Předmět podnikání

Čl. I. Název, sídlo a definice družstva. Čl. II. Předmět podnikání STANOVY Zemědělského družstva Křižovatka přijaté v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (o obchodních korporacích, dále v textu jen ZOK ) Obchodní firma: Zemědělské

Více

Stanovy Zemědělského družstva Strmilov. I. Základní ustanovení

Stanovy Zemědělského družstva Strmilov. I. Základní ustanovení Stanovy Zemědělského družstva Strmilov I. Základní ustanovení 1. Obchodní firma družstva zní: Zemědělské družstvo Strmilov (dále v těchto stanovách jen družstvo ), IČ 00110779. 2. Sídlem družstva je: Popelínská

Více

S T A N O V Y družstva s obchodní firmou Brno, Hoblíkova 22, družstvo. Článek 1 Úvodní ustanovení

S T A N O V Y družstva s obchodní firmou Brno, Hoblíkova 22, družstvo. Článek 1 Úvodní ustanovení S T A N O V Y družstva s obchodní firmou Brno, Hoblíkova 22, družstvo Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Družstvo je otevřeným společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem vzájemné podpory svých

Více

Obchodní firma družstva je: Zemědělské družstvo Kunžak Sídlo družstva: Střížovická č. p. 420, Kunžak, PSČ 378 62 IČ: 00110515

Obchodní firma družstva je: Zemědělské družstvo Kunžak Sídlo družstva: Střížovická č. p. 420, Kunžak, PSČ 378 62 IČ: 00110515 Návrh stanov Zemědělského družstva Kunžak se sídlem Střížovická 420, 378 62 Kunžak, okres Jindřichův Hradec zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl DrXXXXII,

Více

S T A N O V Y. DITA výrobní družstvo invalidů. se sídlem v Táboře, Stránského 2510

S T A N O V Y. DITA výrobní družstvo invalidů. se sídlem v Táboře, Stránského 2510 S T A N O V Y DITA výrobní družstvo invalidů se sídlem v Táboře, Stránského 2510 1 I. OBCHODNÍ FIRMA, SÍDLO A ČINNOST DRUŽSTVA čl. 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1. Obchodní firma družstva je DITA výrobní

Více

B y t o v é d r u ž s t v o T a s o v s k á 370 a 371

B y t o v é d r u ž s t v o T a s o v s k á 370 a 371 B y t o v é d r u ž s t v o T a s o v s k á 370 a 371 S T A N O V Y D R U Ž S T V A I. Základní ustanovení čl. 1 1.1 Obchodní firma a sídlo družstva 1.1. Družstvo přijalo název: Bytové družstvo Tasovská

Více

Stanovy Zemědělského družstva Dřevohostice

Stanovy Zemědělského družstva Dřevohostice Stanovy Zemědělského družstva Dřevohostice Obchodní firma: Zemědělské družstvo Dřevohostice Sidlo družstva: Dřevohostice IČ: 00149098 Čl. 1 1. Zemědělské družstvo Dřevohostice (dále jen družstvo) vzniklo

Více

Stanovy zemědělského družstva

Stanovy zemědělského družstva Stanovy zemědělského družstva Obchodní firma: Zemědělské družstvo vlastníků Nošovice Sídlo: Nošovice 128, Dobrá, PSČ 739 51 Čl. 1 Základní ustanovení 1. Zemědělské družstvo vlastníků Nošovice (dále jen

Více

Zemědělské družstvo Podlesí

Zemědělské družstvo Podlesí S T A N O V Y Zemědělské družstvo Podlesí Čechtín č.p. 97, PSČ: 675 07 přijaté v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích a družstvech (ZOK) Stanovy Zemědělské družstvo "Podlesí"

Více

STANOVY DRUŽSTVO ČERCHOV ČERCHOVSKÁ 1744/5, PRAHA 2. ČÁST I. Základní ustanovení

STANOVY DRUŽSTVO ČERCHOV ČERCHOVSKÁ 1744/5, PRAHA 2. ČÁST I. Základní ustanovení STANOVY DRUŽSTVO ČERCHOV ČERCHOVSKÁ 1744/5, PRAHA 2 ČÁST I. Základní ustanovení Čl. 1 1.1 Firma družstva : Družstvo Čerchov 1.2 Sídlo družstva : Čerchovská 1744/5, Vinohrady, Praha 2, PSČ 120 00. 1.3 Družstvo

Více

STANOVY Zemědělské obchodní družstvo Rožnovsko

STANOVY Zemědělské obchodní družstvo Rožnovsko STANOVY Zemědělské obchodní družstvo Rožnovsko OBSAH Čl. I. Základní ustanovení 2 Čl. II. Předmět podnikání..2 Čl. III. Členství v družstvu oddíl 1. členský vklad.3 oddíl 2. vznik členství, převod a přechod

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV Zemědělského družstvo Železný Újezd

ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV Zemědělského družstvo Železný Újezd ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV Zemědělského družstvo Železný Újezd Čl. I. Úvodní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem podnikání a zajišťování vzájemné podpory svých členů.

Více

Česká sledge hokejová asociace Czech sledge hockey association. se sídlem v Dalovicích,

Česká sledge hokejová asociace Czech sledge hockey association. se sídlem v Dalovicích, Česká sledge hokejová asociace Czech sledge hockey association se sídlem v Dalovicích, S T A N O V Y S D R U Ž E N Í LISTOPAD 2011 Článek 1 : Obchodní jméno a sídlo sdružení 1.1. Obchodní jméno sdružení

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Petržílkova

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Petržílkova STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Petržílkova I. Základní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2. Družstvo se zakládá na

Více

Úplné znění stanov. ZD Výčapy, družstvo

Úplné znění stanov. ZD Výčapy, družstvo Úplné znění stanov ZD Výčapy, družstva IČ: 00140538, se sídlem Výčapy 189, 674 01, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl DrXXXVI, vložka 2012 Obchodní firma družstva: Čl.

Více

STANOVY DRUŽSTVA JEDNANOTA

STANOVY DRUŽSTVA JEDNANOTA STANOVY DRUŽSTVA JEDNANOTA Preambule Družstvo JednaNota je nezávislým, dobrovolným společenstvím fyzických a právnických osob. Posláním družstva je rozvíjet lokální soběstačnost v regionu jižních Čech.

Více

STANOVY DRUŽSTVA DRUŽSTVO LETOHRADSKÁ SEDMA. Část první: Základní ustanovení

STANOVY DRUŽSTVA DRUŽSTVO LETOHRADSKÁ SEDMA. Část první: Základní ustanovení STANOVY DRUŽSTVA DRUŽSTVO LETOHRADSKÁ SEDMA Část první: Základní ustanovení Čl. 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1. Obchodní firma: Družstvo Letohradská Sedma. 2. Sídlo družstva: Praha 7, Letohradská

Více

DRUŽSTVO POD LVEM STANOVY. (platné znění od 31.5.2014)

DRUŽSTVO POD LVEM STANOVY. (platné znění od 31.5.2014) DRUŽSTVO POD LVEM STANOVY (platné znění od 31.5.2014) ČÁST I. Úvodní ustanovení 1 Základní ustanovení o družstvu 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu fyzických i právnických osob, přičemž však

Více

N Á V R H STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BOŽETICKÁ 3398

N Á V R H STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BOŽETICKÁ 3398 N Á V R H STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BOŽETICKÁ 3398 Čl. I Úvodní ustanovení (1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů na adrese sídla

Více

S T A N O V Y D R U Ž S T V A ČÁST PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek I. Obchodní firma a sídlo družstva

S T A N O V Y D R U Ž S T V A ČÁST PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek I. Obchodní firma a sídlo družstva S T A N O V Y D R U Ž S T V A ČÁST PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek I. Obchodní firma a sídlo družstva 1.Obchodní firma družstva zní: N.K. STAV Brno, družstvo. ---------------------------------------

Více

S T A N O V Y b y t o v é h o d r u ž s t v a

S T A N O V Y b y t o v é h o d r u ž s t v a S T A N O V Y b y t o v é h o d r u ž s t v a ČÁST I. Základní pojmy 1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2) Družstvo je právnickou

Více

Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001)

Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001) Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001) I. Základní ustanovení 1. Družstvo bylo založeno ustavující schůzí zájemců, kteří se rozhodli zřídit družstvo. Družstvo vznikne

Více

STANOVY SPOLKU. Článek I. Základní ustanovení

STANOVY SPOLKU. Článek I. Základní ustanovení STANOVY SPOLKU Článek I. Základní ustanovení 1) Název: Spolek rodičů a přátel dětí a školy při ZŠ Třemošnice, z.s. (dále jen spolek ). 2) Sídlo: Internátní 217, 538 43 Třemošnice. 3) IČ : 270 46 290 4)

Více

STANOVY ČÁST I. Základní ustanovení Článek 1 Firma a sídlo družstva IBC servis, družstvo Článek 2 Pojmové znaky družstva

STANOVY ČÁST I. Základní ustanovení Článek 1 Firma a sídlo družstva IBC servis, družstvo Článek 2 Pojmové znaky družstva STANOVY ČÁST I. Základní ustanovení Článek 1 Firma a sídlo družstva 1) Družstvo přijímá firmu IBC servis, družstvo (dále jen družstvo ). 2) Sídlem družstva je Brno. Článek 2 Pojmové znaky družstva 1) Družstvo

Více

ŘÁD. j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í. s í d l o s d r u ž e n í J a b l o n e c k á 7 1 3, 1 9 0 0 0 P r a h a 9

ŘÁD. j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í. s í d l o s d r u ž e n í J a b l o n e c k á 7 1 3, 1 9 0 0 0 P r a h a 9 j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í ORGANIZAČNÍ ŘÁD s í d l o s d r u ž e n í J a b l o n e c k á 7 1 3, 1 9 0 0 0 P r a h a 9 P r a h a 2 0 0 3 1 1 OBSAH 1 OBSAH... 2 2 ÚVOD...3 2.1 VZNIK

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA I. Základní ustanovení a předmět činnosti 1. Bytové družstvo Rotavská, družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem zajišťování bytových

Více

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015 STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015 I. Základní ustanovení 1) Název spolku: Spolek rodičů a přátel MŠ Na Dlouhém lánu, Praha 6 Identifikační číslo

Více

S T A N O V Y Zemědělského obchodního družstva Němčice nad Hanou (Úplné znění k 25.4.2014) návrh

S T A N O V Y Zemědělského obchodního družstva Němčice nad Hanou (Úplné znění k 25.4.2014) návrh S T A N O V Y Zemědělského obchodního družstva Němčice nad Hanou (Úplné znění k 25.4.2014) návrh Č á s t I. Čl. l Firma a sídlo družstva l. Firma družstva je: ZOD Němčice nad Hanou, družstvo. 2. Sídlo

Více

S T A N O V Y D R U Ž S T V A I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva, zakládající členové

S T A N O V Y D R U Ž S T V A I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva, zakládající členové S T A N O V Y D R U Ž S T V A I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva, zakládající členové 1. Obchodní firma družstva: KDP DATEV, družstvo. Pod touto obchodní firmou se družstvo

Více

STATEK KOSTELEC NA HANÉ, a. s. Smržická 537, 798 41 Kostelec na Hané, okres Prostějov ÚPLNÉ ZNĚNÍ S T A N O V Y

STATEK KOSTELEC NA HANÉ, a. s. Smržická 537, 798 41 Kostelec na Hané, okres Prostějov ÚPLNÉ ZNĚNÍ S T A N O V Y STATEK KOSTELEC NA HANÉ, a. s. Smržická 537, 798 41 Kostelec na Hané, okres Prostějov ÚPLNÉ ZNĚNÍ S T A N O V Y Schváleno řádnou valnou hromadou společnosti dne 1 I. Obecná ustanovení 1 Firma a sídlo společnosti

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Příloha pozvánky: STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1 Firma a sídlo 1. Obchodní firma společnosti zní: AHARP a.s. ------- ---- 2. Obec, v níž je umístěno sídlo: Praha. --- --- 2 Internetová stránka Na adrese:

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZENGROVA 6

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZENGROVA 6 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZENGROVA 6 I. Úvodní ustanovení (1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, které je založeno za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. (2) Družstvo odpovídá

Více

Přílohy: návrh změny stanov. V Praze dne 26.5.2014. za představenstvo družstva. Oksana Gorobets, předsedkyně představenstva

Přílohy: návrh změny stanov. V Praze dne 26.5.2014. za představenstvo družstva. Oksana Gorobets, předsedkyně představenstva ALMAX WORK, družstvo IČO 281 78 386, se sídlem Praha 3 - Žižkov, Koněvova 289/3, PSČ 130 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Dr, vložka 6919 (dále jen Družstvo ) POZVÁNKA

Více

STANOVY. Zámeckého Golf Clubu Kravaře z.s

STANOVY. Zámeckého Golf Clubu Kravaře z.s STANOVY Zámeckého Golf Clubu Kravaře z.s Článek 1 NÁZEV, SÍDLO, IČO SPOLKU Název spolku zní: Zámecký Golf Club Kravaře z.s. Sídlem zapsaného spolku je: Mlýnská 3377/23a, 747 21 Kravaře IČ: 65888855 Článek

Více

STANOVY DRUŽSTVA. Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva. Článek 1. Článek 2

STANOVY DRUŽSTVA. Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva. Článek 1. Článek 2 STANOVY DRUŽSTVA Vltava Lužec, bytové družstvo 1. Firma družstva: Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva Článek 1 2. Sídlo družstva: 277 06 Lužec nad Vltavou, Jiráskova

Více

SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y

SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y Článek 1 Název, sídlo, obvod činnosti SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y 1. Název spolku je SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. (dále jen Komora SL). Komora SL je nepolitickou korporací

Více

Stanovy akciové společnosti. MAM Group a.s.

Stanovy akciové společnosti. MAM Group a.s. Stanovy akciové společnosti MAM Group a.s. 1. FIRMA A SÍDLO SPOLEČNOSTI 1.1. Obchodní firma společnosti zní: MAM Group a.s. (dále jen společnost ). 1.2. Obec, v níž je umístěno sídlo společnosti, je: Praha.

Více

Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely

Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely má sídlo v Praze 9 Kbely, na adrese Albrechtická 732, 197 00 Čl. II Účel spolku Spolek

Více

S T A N O V Y D R U Ž S T V A Zemědělské družstvo Deblín

S T A N O V Y D R U Ž S T V A Zemědělské družstvo Deblín S T A N O V Y D R U Ž S T V A Zemědělské družstvo Deblín Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Družstvo je otevřeným společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem podnikání. Členství v družstvu je

Více

STANOVY. Obchodního družstva Soběšice

STANOVY. Obchodního družstva Soběšice STANOVY Obchodního družstva Soběšice se sídlem Soběšice 163, 342 01 Soběšice, zapsaného v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni v oddíle DrXXIV, vložka 692, schválené na členské schůzi konané dne

Více

STANOVY Bytového družstva Babákova 2151-5

STANOVY Bytového družstva Babákova 2151-5 STANOVY Bytového družstva Babákova 2151-5 ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých

Více

STANOVY ZEMĚDĚLSKÉHO DRUŽSTVA UNČOVICE SE SÍDLEM V UNČOVICÍCH 53, 784 01 LITOVEL IČ 00147630. I. část Úvodní ustanovení

STANOVY ZEMĚDĚLSKÉHO DRUŽSTVA UNČOVICE SE SÍDLEM V UNČOVICÍCH 53, 784 01 LITOVEL IČ 00147630. I. část Úvodní ustanovení STANOVY ZEMĚDĚLSKÉHO DRUŽSTVA UNČOVICE SE SÍDLEM V UNČOVICÍCH 53, 784 01 LITOVEL IČ 00147630 I. část Úvodní ustanovení Zemědělské družstvo Unčovice je dobrovolným společenstvím osob (dále jen členů), sdružených

Více

Úplné znění stanov Družstva ENVICRACK

Úplné znění stanov Družstva ENVICRACK Úplné znění stanov Družstva ENVICRACK HLAVA I. PREAMBULE Čl. 1 Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem zaštítění fungování klastru ENVICRACK, vytvořeného s pomocí prostředků

Více

Stanovy akciové společnosti REENGINE CZ a.s.

Stanovy akciové společnosti REENGINE CZ a.s. Stanovy akciové společnosti REENGINE CZ a.s. Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti zní: REENGINE CZ a.s. ------------------------------------------ 2. Sídlo společnosti:

Více

S T A N O V Y družstva s obchodní firmou COOP družstvo HB Článek 1 Založení a vývoj družstva

S T A N O V Y družstva s obchodní firmou COOP družstvo HB Článek 1 Založení a vývoj družstva S T A N O V Y družstva s obchodní firmou COOP družstvo HB Článek 1 Založení a vývoj družstva 1. Družstvo s původní obchodní firmou JEDNOTA, lidové spotřební družstvo v Havlíčkově Brodě bylo založeno na

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624. I. Název a sídlo sdružení. II. Právní postavení sdružení. III. Cíle činnosti sdružení

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624. I. Název a sídlo sdružení. II. Právní postavení sdružení. III. Cíle činnosti sdružení STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624 I. Název a sídlo sdružení 1. Název občanského sdružení zní: Občanské sdružení Umlaufoviny 2. Sídlem sdružení je: Kuršova 9, Brno, PSČ: 635 00 II. Právní

Více

STANOVY DRUŽSTVA. Zemědělské družstvo "ROZVOJ" se sídlem v Trstěnicích

STANOVY DRUŽSTVA. Zemědělské družstvo ROZVOJ se sídlem v Trstěnicích STANOVY DRUŽSTVA Zemědělské družstvo "ROZVOJ" se sídlem v Trstěnicích Článek 1 Firma a sídlo 1. Firma družstva: Zemědělské družstvo ROZVOJ se sídlem v Trstěnicích 2. Sídlo družstva: Trstěnice 13, 353 01

Více

Návrh změn stanov AGROCHOV STARÁ PAKA a.s.

Návrh změn stanov AGROCHOV STARÁ PAKA a.s. Návrh změn stanov AGROCHOV STARÁ PAKA a.s. V souladu se zákony č. 89 a 90/2012 Sb., navrhne dozorčí rada a představenstvo valné hromadě tuto změnu stanov AGROCHOV STARÁ PAKA: 1. Článek 2. bod 2. vymazat

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722 čl. 1 Základní ustanovení... 2 čl. 2 Obchodní firma a sídlo družstva... 2 čl. 3 Předmět činnosti... 2 čl. 4 Vznik

Více

S T A N O V Y Zemědělského družstva Okříšky, družstva (úplné znění schválené členskou schůzí dne 29. května 2014)

S T A N O V Y Zemědělského družstva Okříšky, družstva (úplné znění schválené členskou schůzí dne 29. května 2014) S T A N O V Y Zemědělského družstva Okříšky, družstva (úplné znění schválené členskou schůzí dne 29. května 2014) Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Zemědělské družstvo Okříšky, družstvo (dále jen družstvo ) je

Více

STANOVY ZAPSANÉHO SPOLKU dle zákona 89/2012 Sb., Občanského zákoníku

STANOVY ZAPSANÉHO SPOLKU dle zákona 89/2012 Sb., Občanského zákoníku STANOVY ZAPSANÉHO SPOLKU dle zákona 89/2012 Sb., Občanského zákoníku I. Název sídlo, doba trvání spolku 1. Název spolku zní: Český občanský spolek proti plicním nemocem. 2. Sídlo spolku je (obec, město):

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Obchodní firma a sídlo 1. Firma: Bytové družstvo Belgická 2-4 2. Sídlo: Prostějov, Belgická 4163/2, PSČ 796 04 3. Bytové družstvo Belgická

Více

Stanovy. MLECOOP odbytového družstva. Čl. 1. Obchodní firma a sídlo firmy

Stanovy. MLECOOP odbytového družstva. Čl. 1. Obchodní firma a sídlo firmy Stanovy MLECOOP odbytového družstva Mlékařské odbytové družstvo (dále jen družstvo) je společenstvím neuzavřeného počtu právnických osob, podnikajících v oblasti obchodu s mlékem, založených producenty

Více

Stanovy. Část I. článek 1. Základní ustanovení. článek 2. Část II. článek 3. Předmět činnosti družstva

Stanovy. Část I. článek 1. Základní ustanovení. článek 2. Část II. článek 3. Předmět činnosti družstva Stanovy Část I. článek 1 Základní ustanovení Firma: Bytové družstvo Jirečkova 11 článek 2 1. Bytové družstvo (dále jen družstvo) je právnickou osobou, vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost

Více

Společenská smlouva o založení společnosti Roset s.r.o. ------------------- (úplné znění zakladatelského dokumentu)

Společenská smlouva o založení společnosti Roset s.r.o. ------------------- (úplné znění zakladatelského dokumentu) Společenská smlouva o založení společnosti Roset s.r.o. ------------------- (úplné znění zakladatelského dokumentu) ----------------------------------- I. - Doba trvání společnosti ---------------------------------------------

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. DEJME DĚTEM ŠANCI o.s.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. přijaté v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění 1. Název a sídlo 1.1. Název sdružení je: DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. (dále

Více

S t a n o v y. Zemědělského družstva vlastníků Štichovice. Část I. Základní ustanovení. čl. 1. Obchodní firma a sídlo družstva

S t a n o v y. Zemědělského družstva vlastníků Štichovice. Část I. Základní ustanovení. čl. 1. Obchodní firma a sídlo družstva S t a n o v y Zemědělského družstva vlastníků Štichovice Část I. Základní ustanovení čl. 1. Obchodní firma a sídlo družstva Obchodní firma : Zemědělské družstvo vlastníků Štichovice Sídlo družstva: Štichovice

Více

Stanovy Družstva Pod Zvonařkou 6810

Stanovy Družstva Pod Zvonařkou 6810 Stanovy Družstva Pod Zvonařkou 6810 I. Základní ustanovení 1. Družstvo je společenství neuzavřeného počtu osob, které je založeno za účelem vzájemné podpory svých členů. 2. Družstvo není družstvem bytovým.

Více

STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Preambule

STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Preambule STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE Preambule Asociace NNO ČR (dále jen Asociace) vzniká jako zájmové sdružení právnických osob z potřeby prosazovat společné zájmy všech

Více

Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN

Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN 1 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob. Je založeno na dobu neurčitou. 2. Družstvo je právnickou osobou a za porušení svých

Více

STANOVY akciové společnosti TOOL SERVICE, a. s. Článek 1. Obchodní firma Společnosti. Článek 2. Sídlo Společnosti.

STANOVY akciové společnosti TOOL SERVICE, a. s. Článek 1. Obchodní firma Společnosti. Článek 2. Sídlo Společnosti. STANOVY akciové společnosti TOOL SERVICE, a. s. Článek 1. Obchodní firma Společnosti. Obchodní firma Společnosti zní: TOOL SERVICE, a. s. Článek 2. Sídlo Společnosti. Sídlo Společnosti je umístěno v obci:

Více

Stanovy SRPŠ M. Alše

Stanovy SRPŠ M. Alše Stanovy SRPŠ M. Alše I. Název a sídlo spolku 1. Název: Spolek rodičů a přátel ZŠ Mikoláše Alše Zkratka názvu: SRPŠ M. Alše 2. Spolek rodičů a přátel ZŠ Mikoláše Alše (dále jen SRPŠ nebo spolek ) byl založen

Více

STANOVY Družstva MAKRO

STANOVY Družstva MAKRO STANOVY Družstva MAKRO Preambule Přijetím těchto stanov formou změny dosavadních stanov se družstvo podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích),

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CHEMPEX-HTE. Obchodní firma, sídlo společnosti

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CHEMPEX-HTE. Obchodní firma, sídlo společnosti STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CHEMPEX-HTE I. Základní ustanovení 1 Obchodní firma, sídlo společnosti 1. Obchodní firma (dále jen firma ) společnosti zní: CHEMPEX - HTE, a.s. (dále jen společnost ). 2. Sídlo

Více

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení. 1. Obchodní jméno: Bytové družstvo TŘÍSKALOVA, družstvo

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení. 1. Obchodní jméno: Bytové družstvo TŘÍSKALOVA, družstvo STANOVY DRUŽSTVA Preambule: Družstvo Třískalova je subjektem konstituovaným nájemníky bytových domů Třískalova 3, 5, 7, 16, 18 a 24 v Brně - Lesné. Společným cílem družstva a jeho zakládajících členů je

Více

STATUT NADACE ČEZ. ve znění ke dni 27. 1. 2015

STATUT NADACE ČEZ. ve znění ke dni 27. 1. 2015 STATUT NADACE ČEZ ve znění ke dni 27. 1. 2015 Společnost ČEZ, a. s., se sídlem Praha 4 Duhová 2/1444, IČ: 45274649, založila nadační listinou ze dne 25. 7. 2002 Nadaci Duhová energie. Nadace byla zřízena

Více

S T A N O V Y ZEMĚDĚLSKÉHO DRUŽSTVA NETŘEBICE. úplné znění po jejich změně dle zák.č. 90/2012 Sb.

S T A N O V Y ZEMĚDĚLSKÉHO DRUŽSTVA NETŘEBICE. úplné znění po jejich změně dle zák.č. 90/2012 Sb. S T A N O V Y ZEMĚDĚLSKÉHO DRUŽSTVA NETŘEBICE úplné znění po jejich změně dle zák.č. 90/2012 Sb. se sídlem v Netřebicích IČ: 00109975, DIČ: CZ00109975 Čl. I. Firma družstva a sídlo 1. Firma: Zemědělské

Více

Stanovy sdružení Ledovec, o.s. (dříve Sdružení Ledovec)

Stanovy sdružení Ledovec, o.s. (dříve Sdružení Ledovec) Stanovy sdružení Ledovec, o.s. (dříve Sdružení Ledovec) Úplné znění, platné a účinné od 17. října 2008 Článek 1 Úvodní ustanovení Tyto stanovy jsou stanovami občanského sdružení, založeného podle zákona

Více

Stanovy družstva. Družstvo je obchodní korporací podle zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích).

Stanovy družstva. Družstvo je obchodní korporací podle zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). Stanovy družstva Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem podnikání, rozmnožování a zhodnocování majetku vlastníků vloženého do družstva a uspokojování sociálních a jiných

Více

Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s.

Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s. Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s. Čl. 1 Název spolku Název spolku zní: Sdružení Zvoneček - Praha, z.s. (dále jen Spolek ). Čl. 2 Sídlo Sídlo Spolku je: Komenského nám. 9/400, 130 00 Praha 3. Čl. 3

Více

------------------------------------------------------ Stanovy ------------------------------------------------------

------------------------------------------------------ Stanovy ------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------ Stanovy ------------------------------------------------------ ---------------------------------------------- akciové společnosti ---------------------------------------------

Více

Stanovy občanského sdružení. Přátelé New Renato Community Society

Stanovy občanského sdružení. Přátelé New Renato Community Society Stanovy občanského sdružení Přátelé New Renato Community Society čl. I Název a sídlo 1. Název sdružení je Přátelé New Renato Community Society, ve zkratce Přátelé NRCS. 2. Sídlem sdružení je Dvořišťská

Více

Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva Stanovy bytového družstva ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2. Družstvo

Více

Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení )

Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení ) Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení ) Článek 1 Název sdružení 1. Název sdružení zní: Občanské sdružení bubakov.net 2. Sídlo sdružení je: Obětí okupace 510, 271 01 Nové Strašecí.

Více