Článek I Úvodní ustanovení

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Článek I Úvodní ustanovení"

Transkript

1 Článek I Úvodní ustanovení 1) Zemědělské obchodní družstvo Sepekov (dále také jen Družstvo ) je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem podnikání a vzájemné podpory svých členů. 2) Družstvo je právnickou osobou - obchodní korporací podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)- dále jen zákon. 3) Obchodní firma zní: Zemědělské obchodní družstvo Sepekov. 4) Družstvo se zřizuje na dobu neurčitou. 5) Družstvo zřizuje ve svém sídle informační desku. Informační deska je přístupná každý pracovní den v běžnou pracovní dobu všem členům. Družstvo zpřístupňuje členům prostřednictvím informační desky údaje týkající se jeho činnosti. Informační deska je zpřístupněna členům též prostřednictvím internetových stránek. Článek II Předmět podnikání 1) Předmětem podnikání je: a) zemědělská výroba a zemědělské práce, b) výroba a opravy zemědělských strojů, c) zámečnictví, d) ubytování, e) obchodní činnost včetně zahraniční, f) pronájem movitého majetku, g) služby zemědělskou technikou, 2) Družstvo využívá k podnikatelské činnosti vlastní, najatý nebo propachtovaný majetek, zejména v oblasti zemědělské prvovýroby a k poskytování služeb souvisejících s předmětem podnikání. Článek III Členský vklad 1) Každý člen Družstva se podílí na základním kapitálu Družstva základní členským vkladem, jehož výše je Kč. Úhrada základního členského vkladu je podmínkou vzniku členství v Družstvu. Vkladová povinnost k základnímu členskému vkladu musí být splněna splacením v penězích nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy byla přihláška uchazeče o členství doručena Družstvu. Jestliže uchazeč o členství nebude přijat do Družstva, je Družstvo povinno mu splacený základní členský vklad vrátit do 15 dnů ode dne rozhodnutí o nepřijetí do Družstva. 2) Po předchozím písemném souhlasu představenstva Družstva a za podmínek jím stanovených se člen může podílet na základním kapitálu Družstva jedním nebo více dalšími členskými vklady. Výše dalších členských vkladů může být pro jednotlivé členy různá. Převzetí povinnosti k dalšímu členskému vkladu je předmětem písemné smlouvy uzavřené mezi Družstvem a členem. Smlouvu za

2 Družstvo podepisuje předseda nebo místopředseda. Smlouva, její změna nebo zrušení nepodléhá schválení členskou schůzí. 3) Členský vklad je tvořen součtem základního členského vkladu a všech dalších členských vkladů. 4) Základní členský vklad může být zvýšen doplatky členů nebo z vlastních zdrojů Družstva. Článek IV Vznik členství 1) Členem Družstva mohou být jenom fyzické osoby starší 18 let. 2) Členství v Družstvu vzniká dnem rozhodnutí představenstva o přijetí za člena nebo převodem či přechodem družstevního podílu za podmínek dále uvedených. Členství v Družstvu vzniká na dobu neurčitou. 3) Přihláška uchazeče o členství musí mít písemnou formu a musí obsahovat firmu družstva, jméno a bydliště uchazeče o členství, případně adresu pro doručování a musí obsahovat výslovný souhlas uchazeče se stanovami Družstva. Součástí přihlášky musí být písemné prohlášení o převzetí vkladové povinnosti k základnímu členskému vkladu. 4) Rozhodnutí představenstva o přijetí musí mít písemnou formu a musí obsahovat firmu družstva, jméno a bydliště uchazeče o členství, den vzniku členství a vymezení jeho družstevního podílu. Rozhodnutí o nepřijetí nemusí být uchazeči o členství zdůvodněno. 5) Vznik členství není podmíněn pracovním poměrem člena k Družstvu. Součástí členství není pracovní vztah člena k Družstvu. 6) Družstvo vede seznam členů, do něhož se zapisují údaje týkající se členství. Člen Družstva má právo do seznamu nahlížet a žádat potvrzení o svém členství a o obsahu zápisu v seznamu. Nárok na bezplatné vydání tohoto potvrzení je pouze jedenkrát za rok. 7) Zapisované skutečnosti týkající se osob, které přestaly být členy Družstva, vede Družstvo v oddělené části seznamu členů, která je přístupná pouze statutárnímu orgánu. Předseda Družstva umožní nahlížet do této části seznamu členů jen bývalému členovi, jehož se zápis týká, a jeho právnímu nástupci. Článek V Družstevní podíl 1) Družstevní podíl (dále jen Podíl ) představuje práva a povinnosti člena plynoucí z členství v Družstvu. Každý člen může mít pouze jeden Podíl. Podíl nemůže být ve spoluvlastnictví. 2) Člen může převést svůj Podíl na jiného člena Družstva pouze s předchozím souhlasem představenstva. 3) Na jinou osobu může člen převést svůj Podíl pouze s předchozím souhlasem představenstva. Převod Podílu je možný jen na osobu, která se podle těchto stanov může stát členem Družstva.

3 4) Smlouva o převodu Podílu musí být písemná. Právní účinky převodu nastávají dnem určeným ve smlouvě, jinak dnem doručení smlouvy Družstvu. Součástí obsahu smlouvy je i prohlášení o tom, že mezi převodcem členství a nabyvatelem členství došlo k vyrovnání ohledně členského vkladu, případně ohledně dalších závazků a pohledávek existujících mezi převodcem členství a Družstvem, případně prohlášení o tom, které z těchto závazků nabyvatel členství přijímá a které naopak si s družstvem vypořádá převodce členství. 5) Podíl přechází na dědice člena. Podmínkou vzniku členství dědice Podílu v Družstvu je souhlas představenstva s jeho žádostí o členství. Nevyrozumí-li představenstvo dědice do 30 dnů ode dne, kdy dědic o udělení souhlasu požádal, platí, že se vznikem dědicova členství v Družstvu souhlasí. 6) Nabude-li člen za trvání svého členství v Družstvu další Podíl, jeho Podíly splývají v jediný Podíl v den, kdy je člen nabude. 7) Podíl nelze rozdělit. Článek VI Práva a povinnosti člena Družstva a Družstva 1) Člen má v souladu se zákonem a stanovami zejména právo: a) volit a být volen do orgánů družstva, b) podílet se na řízení, rozhodování a kontrole činnosti Družstva přímo nebo prostřednictvím volených orgánů, c) předkládat návrhy na zlepšení činnosti Družstva, vznášet připomínky a dotazy na orgány Družstva a být o jejich vyřízení informován, d) podílet se na výhodách, které Družstvo poskytuje svým členům podle stanov a právních předpisů, e) na pomoc Družstva při zvyšování a rozšiřování kvalifikace v souladu s potřebami Družstva, f) na podíl na zisku, g) na podíl na likvidačním zůstatku při zrušení Družstva s likvidací, h) při zániku členství na vypořádací podíl, i) na podání členské žaloby podle zákona o obchodních korporacích, j) odprodej zemědělských výrobků za cenu, jejíž výši určí představenstvo družstva pro každý kalendářní rok s ohledem na výsledek hospodaření 2) Člen má zejména tyto povinnosti: a) dodržovat stanovy a plnit usnesení orgánů družstva, b) složit základní členský vklad, c) nabídnout Družstvu do pachtu zemědělské pozemky, jejichž je vlastníkem nebo spoluvlastníkem nebo jsou ve společném jmění manželů, a které se nacházejí v katastrálních územích, na kterých Družstvo hospodaří, d) v případě prodeje pozemků, na kterých Družstvo hospodaří na základě nájemní nebo pachtovní smlouvy, je člen povinen nabídnout tyto ke koupi Družstvu (nejedná se o překupní právo ve smyslu občanského zákoníku) e) informovat o změně evidovaných osobních údajů pro účely seznamu členů. 3) Družstvo má právo vyžadovat od svých členů řádné plnění jejich povinností uložených jim stanovami a právními předpisy.

4 4) Družstvo je povinno zajistit plný a nerušený výkon členských práv a nakládat s majetkem Družstva s péčí řádného hospodáře. Článek VII Zánik členství 1) Členství v Družstvu zaniká těmito způsoby: a) dohodou, b) vystoupením člena, c) vyloučením člena, d) převodem družstevního podílu e) přechodem družstevního podílu, f) smrtí člena družstva, g) prohlášením konkursu na majetek člena, h) zánikem Družstva bez právního nástupce, i) jiným způsobem stanoveným zákonem. 2) Dohoda o zániku členství musí mít písemnou formu. Za Družstvo dohodu podepisuje předseda nebo místopředseda. 3) Vystoupením zaniká členství uplynutím výpovědní doby 1 měsíce. Výpovědní doba začíná prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení písemného oznámení o vystoupení a končí uplynutím posledního dne příslušného kalendářního měsíce. Během výpovědní doby může člen vzít své oznámení o vystoupení z Družstva zpět jen se souhlasem představenstva. 4) Člen může být z družstva vyloučen rozhodnutím představenstva: a) jestliže závažným způsobem nebo opakovaně porušil své členské povinnosti, b) jestliže byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný proti Družstvu nebo proti jinému členu družstva, c) jestliže přestal splňovat podmínky pro členství, d) nesplnil-li přes písemné upozornění na možnost vyloučení svou povinnost propachtovat Družstvu své pozemky dle článku VI odst. 2 písm. c) stanov, e) nesplnil-li svoji povinnost uvedenou v čl. VI odst. 2 písm. d), f) způsobil-li Družstvu úmyslně škodu nebo způsobil-li škodu sice z nedbalosti, ale značného rozsahu, g) poškodil-li svým chováním nebo slovními nebo písemnými projevy dobré jméno a dobrou pověst Družstva. Článek VIII Vypořádací podíl 1) Při zániku členství za trvání Družstva má člen nárok na vypořádací podíl. 2) Vypořádací podíl je roven splněné vkladové povinnosti člena k členskému vkladu. 3) Na vypořádací podíl se započtou všechny oprávněné pohledávky Družstva vůči bývalému členovi a případné daňové povinnosti související s vyplacením vypořádacího podílu. 4) Vypořádací podíl se vypořádá do dvou let let ode dne zániku členství. Podíl se vypořádává v penězích.

5 5) Vypořádáním člena nezaniká pachtovní (nájemní) vztah k pozemkům, který byl sjednán mezi Družstvem a členem. Článek IX Orgány Družstva 1) Orgány Družstva jsou a) členská schůze, b) představenstvo, c) kontrolní komise. 2) Členem orgánu Družstva může být jen člen Družstva. Článek X Členská schůze 1) Právo zúčastnit se členské schůze mají členové Družstva, likvidátor a osoby, o nichž tak stanoví právní předpis. Představenstvo může přizvat k jednání členské schůze i nečlena Družstva, pokud je to potřebné pro jednání o některém z bodů programu členské schůze. 2) Členskou schůzi svolává představenstvo Družstva vždy, je-li to v důležitém zájmu Družstva. Členská schůze musí být svolána nejméně jednou za účetní období. Další důvody svolání členské schůze stanoví zákon. 3) Členská schůze se svolává nejméně 15 dnů přede dnem konání písemnou pozvánkou zaslanou na adresu členů Družstva uvedenou v seznamu členů a současně se uveřejní na internetových stránkách Družstva. Obsahové náležitosti pozvánky stanoví zákon. 4) Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného programu členské schůze, lze projednávat jen za účasti a se souhlasem všech členů Družstva. 5) Člen může být na členské schůzi zastoupen na základě písemné plné moci. Zmocněnec může zastupovat nejvýše tři členy Družstva. 6) Členská schůze je usnášeníschopná, pokud je přítomna většina všech členů Družstva. 7) Rozhoduje-li členská schůze o a) uhrazovací povinnosti, b) zrušení Družstva s likvidací, c) přeměně Družstva, d) vydání dluhopisů je členská schůze usnášeníschopná, pokud jsou přítomny alespoň dvě třetiny všech členů. 8) Právo hlasovat na členské schůzi mají členové Družstva. Člen Družstva má při každém hlasování jeden hlas. Případy, kdy člen Družstva nemůže vykonávat hlasovací právo, upravuje právní předpis. 9) Na členské schůzi se hlasuje veřejně, pokud členská schůze nerozhodne o hlasování tajném. O změně stanov se hlasuje vždy veřejně. 10) Členská schůze se unáší většinou hlasů přítomných členů. K přijetí usnesení podle odstavce 7 jsou potřeba alespoň dvě třetiny přítomných členů.

6 11) Působnost členské schůze je vymezena zákonem a stanovami. 12) O průběhu členské schůze se pořídí zápis do 15 dnů ode dne jejího konání. Zápis musí obsahovat datum a místo konání členské schůze, přijatá usnesení, výsledky hlasování a námitky členů. Přílohou zápisu je seznam účastníků členské schůze, pozvánka na ni a podklady předložené k projednávaným záležitostem. Zápis podepisuje svolavatel členské schůze a zapisovatel. Každý člen má právo na vydání kopie zápisu, když je povinen uhradit Družstvu účelně vynaložené náklady spojené s jejím pořízením. Článek XI Náhradní členská schůze 1) Není-li členská schůze schopna se usnášet, svolá představenstvo bez zbytečného odkladu náhradní členskou schůzi se stejným programem. Náhradní členská schůze se svolává stejným způsobem jako původně svolaná členská schůze a samostatnou pozvánkou. 2) Náhradní členská schůze je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů. 3) Pro jednání náhradní členské schůze platí přiměřeně ustanovení článku X stanov. Článek XII Představenstvo 1) Představenstvo je statutárním orgánem Družstva. Představenstvo má 7 členů. 2) Představenstvo volí svého předsedu a jednoho místopředsedu, kteří samostatně jednají navenek za představenstvo. 3) Představenstvo plní usnesení členské schůze, není-li v rozporu s právními předpisy. 4) Představenstvo je usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Představenstvo rozhoduje většinou hlasů všech svých členů. 5) Jednání představenstva se může zúčastnit i osoba, která není členem představenstva, a rovněž i nečlen Družstva, pokud je to potřebné pro jednání o některém z bodů programu představenstva. 6) Do působnosti představenstva náleží zejména: a) obchodní vedení Družstva, b) zajišťovat řádné vedení účetnictví, předkládat členské schůzi ke schválení účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty, c) svolávat členskou schůzi a organizačně ji zabezpečovat, d) schvalovat smlouvu o dalším členském vkladu a její změnu a zrušení, e) zajistit zpracování a předkládat členské schůzi: výroční zprávu o hospodaření družstva, návrh stanov a jejich změn, návrh na zvýšení základního členského vkladu, návrhy kandidátů na členy představenstva a kontrolní komise, včetně jejich náhradníků f) zpracovat návrhy vnitrodružstevních předpisů. Článek XIII

7 Kontrolní komise 1) Kontrolní komise kontroluje veškerou činnost Družstva, projednává stížnosti členů a může požadovat jakékoli informace a doklady o hospodaření Družstva. 2) Kontrolní komise má 3 členy. 3) Kontrolní komise volí svého předsedu. 4) Předseda kontrolní komise anebo pověřený člen kontrolní komise má právo zúčastnit se jednání představenstva. Představenstvo musí o každém svém jednání kontrolní komisi předem informovat. Článek XIV Společná ustanovení o představenstvu a kontrolní komisi 1) Členy představenstva a členy kontrolní komise volí členská schůze, která volí i dva náhradníky představenstva a jednoho náhradníka kontrolní komise. Funkční období představenstva a kontrolní komise je 5 let. 2) Členové představenstva a kontrolní komise mohou být voleni opětovně. Funkce člena představenstva a člena kontrolní komise jsou neslučitelné. 3) Představenstvo a kontrolní komise schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za 3 měsíce. O průběhu jednání představenstva a kontrolní komise se pořizuje zápis, v němž se jmenovitě uvedou členové představenstva a členové kontrolní komise, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením nebo se zdrželi hlasování. Přílohou zápisu je seznam přítomných osob. 4) Představenstvo je usnášeníschopné za přítomnosti nadpoloviční většiny členů představenstva. Kontrolní komise je usnášeníschopná za přítomnosti všech jejích členů. Každému členovi představenstva a kontrolní komise náleží jeden hlas. Hlasuje se veřejně, pokud se v jednotlivých případech jednající orgán neusnese na hlasování tajném. 5) Člen představenstva a člen kontrolní komise nesmí podnikat v předmětu činnosti Družstva, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody Družstva pro jiného. Další případy zákazu konkurence stanoví zákon. 6) Člen představenstva a člen kontrolní komise může z funkce odstoupit, je však povinen písemně to oznámit orgánu, jehož je členem. Jeho funkce končí dnem, kdy odstoupení projednal orgán, jehož je členem. Příslušný orgán musí projednat odstoupení na svém nejbližším jednání poté, kdy se o odstoupení dozvěděl, nejdéle však do tří měsíců. 7) Člen představenstva a člen kontrolní komise může být z funkce odvolán usnesením členské schůze. Funkce zaniká, neurčí-li členská schůze jiný okamžik zániku funkce, přijetím usnesení členské schůze o odvolání z funkce. Čl. XV Ředitel 1) Představenstvo může jmenovat ředitele, který řídí a organizuje běžnou činnost Družstva.

8 2) Ředitel nemusí být členem Družstva a řídící činnost zabezpečuje v pracovním poměru nebo v jiném právním vztahu. Ředitel nesmí být členem kontrolní komise. 3) Ředitel je oprávněn jednat za Družstvo bez plné moci z titulu výkonu funkce ředitele v rámci pravomocí založených smlouvou o výkonu funkce uzavřenou s představenstvem. 4) Ředitel odpovídá za svoji činnost představenstvu, které ho může z funkce odvolat. Čl. XVI Prokura Představenstvo může udělit členovi Družstva prokuru. Prokura může být udělena i řediteli, pokud je členem Družstva. Článek XVII Přeměna, zrušení a zánik Družstva 1) Členská schůze družstva může rozhodnout o sloučení, splynutí nebo rozdělení družstva formou usnesení, které musí obsahovat určení právního nástupce, a vymezení jmění, které na něj přechází. Takto dochází ke zrušení Družstva bez likvidace. 2) Družstvo může být zrušeno na základě a) usnesení členské schůze b) rozhodnutí soudu. 3) V období mezi zrušením Družstva a jeho zánikem bez právního nástupce dochází k likvidaci družstva. Vstup Družstva do likvidace se zapisuje do obchodního rejstříku. Po dobu likvidace Družstva orgány Družstva nevykonávají své funkce s výjimkou členské schůze. Ta je také oprávněna likvidátora odvolat, jestliže svou funkci vykonává v rozporu se zákonem nebo se zájmy Družstva. 4) Likvidátora volí členská schůze. Likvidátor vypořádá majetková práva a závazky drustva a vypracuje před rozdělením likvidačního zůstatku návrh na jeho rozdělení, který projednává členská schůze. Likvidační zůstatek se rozdělí mezi členy poměrně podle výše splacených členských vkladů až do jejich celkové splacené výše. Jestliže po uspokojení práv členů na podíl na likvidačním zůstatku podle předchozí věty zůstanou nerozděleny nějaké prostředky, rozdělí se mezi členy rovným dílem. 5) Na konci likvidace členská schůze schválí účetní závěrku, závěrečnou zprávu o průběhu likvidace a návrh na rozdělení likvidačního zůstatku. 6) Družstva zaniká výmazem z obchodního rejstříku. Článek XVIII Vnitrodružstevní předpisy Družstvo může upravit další vnitrodružstevní vztahy a podrobnosti o nich ve vnitrodružstevních předpisech. O jejich přijetí, změnách a zrušení rozhoduje představenstvo.

9 Článek XIX Fondy Družstva l) Družstvo zřizuje rezervní fond. 2) Rezervní fond bude doplňován z čistého zisku dosaženého v účetním období, a to ve výši stanovené usnesením členské schůze při schvalování účetní závěrky a rozhodování o rozdělení zisku. 3) Rezervní fond se nesmí použít za trvání Družstva k rozdělení mezi členy. Tento fond lze použít jen ke krytí ztrát Družstva. O jeho použití rozhoduje členská schůze. 4) O zřízení dalších fondů, pravidlech jejich tvorby a čerpání rozhoduje představenstvo. Článek XX Závěrečná ustanovení 1) V záležitostech, které nejsou upraveny v těchto stanovách, platí ustanovení Zákona, zejména pokud jde o seznam členů, družstevní podíl, členskou žalobu, zánik členství, působnost členské schůze. 2) Stanovy jsou přístupné k nahlédnutím všem členům v sídle Družstva. 3) Schválením tohoto znění stanov se Družstvo podřizuje zákonu jako celku. 5) Toto znění stanov bylo schváleno členskou schůzí družstva dne 15. června ) Toto znění stanov nabývá účinnosti dnem zveřejnění zápisu o podřízení se Družstva zákonu jako celku v obchodním rejstříku. Nabytím účinnosti tohoto znění stanov pozbývají platnosti dosavadní stanovy ze dne 15. října 1992 včetně jejich následujících změn. Ing. Josef Mastný předseda představenstva

STANOVY. 1. Firma. Družstvo ASTRA ---------------------------------------------------------------------------------------- 2.

STANOVY. 1. Firma. Družstvo ASTRA ---------------------------------------------------------------------------------------- 2. STANOVY 1. Firma Družstvo ASTRA ---------------------------------------------------------------------------------------- 2. Sídlo Cheb ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

1.1. Firma družstva je: TETRONIK - výrobní družstvo Terezín, družstvo (dále jen družstvo )

1.1. Firma družstva je: TETRONIK - výrobní družstvo Terezín, družstvo (dále jen družstvo ) Stanovy družstva TETRONIK - výrobní družstvo Terezín, družstvo identifikační číslo 004 83 389, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl Dr, vložka 73 1. FIRMA A SÍDLO

Více

Stanovy Zemědělského družstva Kameničná se mění a doplňují tak, že zní takto: Čl. 1 Účel, obchodní firma a sídlo

Stanovy Zemědělského družstva Kameničná se mění a doplňují tak, že zní takto: Čl. 1 Účel, obchodní firma a sídlo Stanovy Zemědělského družstva Kameničná se mění a doplňují tak, že zní takto: Čl. 1 Účel, obchodní firma a sídlo Zemědělské družstvo Kameničná (dále jen družstvo ) je společenství neuzavřeného počtu osob,

Více

N á v r h Nové znění stanov

N á v r h Nové znění stanov N á v r h Nové znění stanov 1. Firma a sídlo Družstva- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.1 Obchodní firma Družstva je: Družstvo vlastníků Batelov-

Více

Stanovy Družstva fanoušků Bohemians

Stanovy Družstva fanoušků Bohemians Stanovy Družstva fanoušků Bohemians Čl. 1 Obchodní firma, sídlo a předmět činnosti družstva 1. Obchodní firma družstva je "Družstvo fanoušků Bohemians". 2. Sídlem družstva je Praha, 3. Předmětem činnosti

Více

Úplné znění stanov. ZD Výčapy, družstvo

Úplné znění stanov. ZD Výčapy, družstvo Úplné znění stanov ZD Výčapy, družstva IČ: 00140538, se sídlem Výčapy 189, 674 01, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl DrXXXVI, vložka 2012 Obchodní firma družstva: Čl.

Více

STANOVY. Zemědělské družstvo Vítkovice Nekoř

STANOVY. Zemědělské družstvo Vítkovice Nekoř STANOVY Zemědělského družstva Vítkovice Nekoř Čl. 1 Firma a sídlo družstva, informační deska Obchodní firma družstva: Sídlo družstva: Nekoř, PSČ 561 63 Zemědělské družstvo Vítkovice Nekoř Informační deska

Více

STANOVY ELEKTRODRUŽSTVA PRAHA

STANOVY ELEKTRODRUŽSTVA PRAHA STANOVY ELEKTRODRUŽSTVA PRAHA I. Základní ustanovení čl. 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1. Obchodní firma družstva je: Elektrodružstvo Praha (dále jen "družstvo"). 2. Sídlem družstva je: Praha 8, Kundratka

Více

ZAKLÁDÁNÍ BEC DRUŽSTEV V JEDNOTLIVÝCH REGIONECH 2. PRACOVNÍ SETKÁNÍ PARTNERŮ / WORKSHOP

ZAKLÁDÁNÍ BEC DRUŽSTEV V JEDNOTLIVÝCH REGIONECH 2. PRACOVNÍ SETKÁNÍ PARTNERŮ / WORKSHOP ZAKLÁDÁNÍ BEC DRUŽSTEV V JEDNOTLIVÝCH REGIONECH 2. PRACOVNÍ SETKÁNÍ PARTNERŮ / WORKSHOP Projekt BEC2 jako nástroj lokálního rozvoje č. CZ.03.3.60/0.0/0.0/15_024/0002768 je spolufinancován z Evropské unie.

Více

Mgr. Martin Říha, notář v Plzni náměstí Republiky 236/37, Plzeň 1 - Vnitřní Město, 30100 zapsán v seznamu notářů vedeném NK ČR pod č.

Mgr. Martin Říha, notář v Plzni náměstí Republiky 236/37, Plzeň 1 - Vnitřní Město, 30100 zapsán v seznamu notářů vedeném NK ČR pod č. Mgr. Martin Říha, notář v Plzni náměstí Republiky 236/37, Plzeň 1 - Vnitřní Město, 30100 zapsán v seznamu notářů vedeném NK ČR pod č. 648 POZVÁNKA na členskou schůzi družstva: KOVODRUŽSTVO, výrobní družstvo

Více

Článek 4 Práva a povinnosti členů

Článek 4 Práva a povinnosti členů Stanovy spolku Asociace investičních fondů, z.s. ( Spolek ) Článek 1 Název a sídlo spolku a doba jeho trvání 1. Název Spolku je: Asociace investičních fondů, z.s. 2. Sídlo Spolku je v obci: Praha 3. Spolek

Více

STANOVY. Čl. I Úvodní ustanovení. Čl. II Právní postavení sdružení

STANOVY. Čl. I Úvodní ustanovení. Čl. II Právní postavení sdružení STANOVY 1. Název a IČO občanského sdružení Amalthea o.s., 266 472 14 2. Sídlo občanského sdružení Husova 199, 530 03 Pardubice. Čl. I Úvodní ustanovení Čl. II Právní postavení sdružení 1. Amalthea o.s.

Více

Článek I. Základní ustanovení

Článek I. Základní ustanovení STANOVY ZEMĚDĚLSKÉHO DRUŽSTVA ČIMELICE zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl DrXXXXII, vložka 16 dle zákona o obchodních korporacích Článek I. Základní ustanovení

Více

Stanovy Zemědělského družstva Jamné nad Orlicí

Stanovy Zemědělského družstva Jamné nad Orlicí Stanovy Zemědělského družstva Jamné nad Orlicí Aktuální znění od 20.05.2014 Článek I. Základní ustanovení 1) Obchodní firma : Zemědělské družstvo Jamné nad Orlicí 2 ) Sídlo družstva : Jamné nad Orlicí

Více

S T A N O V Y. Morava, mlékařské odbytové družstvo

S T A N O V Y. Morava, mlékařské odbytové družstvo S T A N O V Y Morava, mlékařské odbytové družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu právnických a fyzických osob, založeným za účelem podnikání a zajišťování hospodářských anebo jiných potřeb svých členů

Více

Článek I. 2. Obchodní název družstva zní: Zemědělské družstvo Předhradí. Článek II.

Článek I. 2. Obchodní název družstva zní: Zemědělské družstvo Předhradí. Článek II. STANOVY Zemědělského družstvo Předhradí Identifikační číslo: 48155292 sídlem kap. Svatoně 22, 539 74 Předhradí zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Dr, vložka

Více

Stanovy. Zemědělské družstvo Rodvínov, č.p. 72, 377 01 Rodvínov

Stanovy. Zemědělské družstvo Rodvínov, č.p. 72, 377 01 Rodvínov Stanovy Zemědělské družstvo Rodvínov, č.p. 72, 377 01 Rodvínov Zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, Oddíl DrXXXXII, vložka 1884 IČ: 00110701 I. Základní ustanovení

Více

STANOVY DRUŽSTVA DRUŽSTVO LETOHRADSKÁ SEDMA. Část první: Základní ustanovení

STANOVY DRUŽSTVA DRUŽSTVO LETOHRADSKÁ SEDMA. Část první: Základní ustanovení STANOVY DRUŽSTVA DRUŽSTVO LETOHRADSKÁ SEDMA Část první: Základní ustanovení Čl. 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1. Obchodní firma: Družstvo Letohradská Sedma. 2. Sídlo družstva: Praha 7, Letohradská

Více

STANOVY. Čl. 3 Cíl činnosti spolku

STANOVY. Čl. 3 Cíl činnosti spolku Spolek rodičů a přátel ZŠ a MŠ Chocerady STANOVY Čl. 1 Název a sídlo Název spolku: Spolek rodičů a přátel ZŠ a MŠ Chocerady (dále jen spolek ). Sídlo spolku: 257 24 Chocerady 267 Změna adresy sídla spolku

Více

Čl. I. Název, sídlo a definice družstva. Čl. II. Předmět podnikání

Čl. I. Název, sídlo a definice družstva. Čl. II. Předmět podnikání STANOVY Zemědělského družstva Křižovatka přijaté v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (o obchodních korporacích, dále v textu jen ZOK ) Obchodní firma: Zemědělské

Více

1. Obchodní firma družstva je: AGRO, družstvo služeb Luštěnice

1. Obchodní firma družstva je: AGRO, družstvo služeb Luštěnice I. Základní ustanovení 1. Obchodní firma družstva je: AGRO, družstvo služeb Luštěnice 2. Sídlo družstva je Nádražní 380, 294 42 Luštěnice 3. Předmětem podnikání družstva je: Z důvodu probíhající transformace

Více

S T A N O V Y Zemědělské družstvo vlastníků Štědrá Tutleky, Tutleky 10, 517 41 Kostelec nad Orlicí

S T A N O V Y Zemědělské družstvo vlastníků Štědrá Tutleky, Tutleky 10, 517 41 Kostelec nad Orlicí S T A N O V Y Zemědělské družstvo vlastníků Štědrá Tutleky, Tutleky 10, 517 41 Kostelec nad Orlicí Díl I. Základní ustanovení o družstvu Článek 1. Firma a sídlo družstva 1. Firma: Zemědělské družstvo vlastníků

Více

STANOVY DRUŽSTVA dodatek č. 2 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1. Firma a sídlo družstva. Článek 2. Základní ustanovení

STANOVY DRUŽSTVA dodatek č. 2 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1. Firma a sídlo družstva. Článek 2. Základní ustanovení STANOVY DRUŽSTVA dodatek č. 2 ve znění platném ke dni.. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo družstva 1) Firma družstva je: KLUB INVESTORŮ T&G, družstvo (dále jen družstvo). 2) Družstvo má sídlo:

Více

Stanovy Zemědělského družstva RADELO

Stanovy Zemědělského družstva RADELO Stanovy Zemědělského družstva RADELO se sídlem ve Velkém Ratmírově 24, 377 01 okres Jindřichův Hradec zapsáno v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl DrXXXXII, vložka

Více

BYTOVÁ DRUŽSTVA BYTOVÁ DRUŽSTVA. 1. Vymezení bytového družstva STANOVY. Úprava a organizace bytových družstev. STANOVY = ústava družstva

BYTOVÁ DRUŽSTVA BYTOVÁ DRUŽSTVA. 1. Vymezení bytového družstva STANOVY. Úprava a organizace bytových družstev. STANOVY = ústava družstva BYTOVÁ DRUŽSTVA BYTOVÁ DRUŽSTVA Úprava a organizace bytových družstev 1. Vymezení bytového družstva 3. Uspokojování bytových potřeb 4. Členství, společné členství manželů 5. Samosprávy družstev 6. Převod

Více

STANOVY Bytové družstvo Úvoz 66, Brno

STANOVY Bytové družstvo Úvoz 66, Brno STANOVY Bytové družstvo Úvoz 66, Brno I. Firma, sídlo a doba trvání společnosti 1. Firmou družstva je: Bytové družstvo Úvoz 66, Brno ------------------------------------------------------------------ 2.

Více

Návrh Stanov Zemědělského družstva Popelín,

Návrh Stanov Zemědělského družstva Popelín, Návrh Stanov Zemědělského družstva Popelín, se sídlem Popelín 189, 378 55 Popelín, okres Jindřichův Hradec zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl DrXXXXII,

Více

STANOVY SPOLKU SPOLEK RODIČŮ A PŘÁTEL GYMNÁZIA PŘI GYMNÁZIU, PRAHA 4, POSTUPICKÁ 3150, Článek I Úvodní ustanovení

STANOVY SPOLKU SPOLEK RODIČŮ A PŘÁTEL GYMNÁZIA PŘI GYMNÁZIU, PRAHA 4, POSTUPICKÁ 3150, Článek I Úvodní ustanovení STANOVY SPOLKU SPOLEK RODIČŮ A PŘÁTEL GYMNÁZIA PŘI GYMNÁZIU, PRAHA 4, POSTUPICKÁ 3150, 141 00 Článek I Úvodní ustanovení 1. Název spolku: Spolek rodičů a přátel gymnázia při Gymnáziu, Praha 4, Postupická

Více

Čl. I Úvodní ustanovení

Čl. I Úvodní ustanovení Stanovy Singulární společnosti Nedašov, o.s. občanského sdružení zřízeného na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, Čl. I Úvodní ustanovení 1. Název občanského

Více

S T A N O V Y. Zemědělského obchodního družstva Němětice sídlo NIHOŠOVICE č.p. 24 387 01 Volyně IČO 00113794. dle zákona o obchodních korporacích

S T A N O V Y. Zemědělského obchodního družstva Němětice sídlo NIHOŠOVICE č.p. 24 387 01 Volyně IČO 00113794. dle zákona o obchodních korporacích S T A N O V Y Zemědělského obchodního družstva Němětice sídlo NIHOŠOVICE č.p. 24 387 01 Volyně IČO 00113794 dle zákona o obchodních korporacích Stanovy byly schváleny na ustavující členské schůzi dne 10.12.

Více

STANOVY. I. Základní ustanovení. 1. Firma družstva je: Chovatelské družstvo Impuls, družstvo (dále jen družstvo).

STANOVY. I. Základní ustanovení. 1. Firma družstva je: Chovatelské družstvo Impuls, družstvo (dále jen družstvo). STANOVY Chovatelského družstva Impuls, družstva, se sídlem Bohdalec 122, 592 55 Bobrová, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu Dr, vložka 3362 I. Základní ustanovení 1.

Více

STANOVY. I. Základní ustanovení. 1. Firma družstva je: Chovatelské družstvo Impuls, družstvo (dále jen družstvo).

STANOVY. I. Základní ustanovení. 1. Firma družstva je: Chovatelské družstvo Impuls, družstvo (dále jen družstvo). STANOVY Chovatelského družstva Impuls, družstva, se sídlem Bohdalec 122, 592 55 Bobrová, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu Dr, vložka 3362 I. Základní ustanovení 1.

Více

I. Firma a sídlo společnosti. 1. Obchodní firma společnosti zní: BEDENIKA s.r.o. -----------------------------------------------

I. Firma a sídlo společnosti. 1. Obchodní firma společnosti zní: BEDENIKA s.r.o. ----------------------------------------------- Společenská smlouva obchodní společnosti BEDENIKA s.r.o. v úplném znění ke dni 23. 6. 2010 se mění takto: --------------------------------------------------------------------------------- Dosavadní znění

Více

I. Základní ustanovení

I. Základní ustanovení I. Základní ustanovení 1. Obchodní firma družstva je: Agrodružstvo Katusice 2. Sídlo družstva je: Katusice, Bezenská 173, okres Mladá Boleslav, PSČ 293 01 3. Předmětem podnikání družstva je: a) koupě zboží

Více

Stanovy Zemědělského družstva Dřevohostice

Stanovy Zemědělského družstva Dřevohostice Stanovy Zemědělského družstva Dřevohostice Obchodní firma: Zemědělské družstvo Dřevohostice Sidlo družstva: Dřevohostice IČ: 00149098 Čl. 1 1. Zemědělské družstvo Dřevohostice (dále jen družstvo) vzniklo

Více

S T A N O V Y ASV výrobní družstvo (nové úplné znění)

S T A N O V Y ASV výrobní družstvo (nové úplné znění) S T A N O V Y ASV výrobní družstvo (nové úplné znění) I. Základní ustanovení 1. Obchodní firma družstva je: ASV výrobní družstvo Sídlo družstva je Solnice, Školní 71, PSČ 517 01 2. Předmětem podnikání

Více

o.s. InternetPoradna.cz

o.s. InternetPoradna.cz o.s. InternetPoradna.cz čl. 1 název a sídlo název: sídlo: o.s. InternetPoradna.cz (dále jen sdružení) Wurmova 577/7, 779 00 Olomouc čl. 2 charakter sdružení Sdružení je dobrovolnou, nestátní, neziskovou

Více

Stanovy Zemědělského družstva Velké Bílovice, se sídlem Podivínská 1236, Velké Bílovice, IČ:

Stanovy Zemědělského družstva Velké Bílovice, se sídlem Podivínská 1236, Velké Bílovice, IČ: Stanovy Zemědělského družstva Velké Bílovice, se sídlem Podivínská 1236, 691 02 Velké Bílovice, IČ: 00134601 I. Základní ustanovení 1. Obchodní firma: Zemědělské družstvo Velké Bílovice 2. Sídlo: Velké

Více

S T A N O V Y. Zemědělského obchodního družstva DEJAS. Článek 1

S T A N O V Y. Zemědělského obchodního družstva DEJAS. Článek 1 S T A N O V Y Zemědělského obchodního družstva DEJAS Základní ustanovení Článek 1 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, které je založeno za účelem podnikání, vzájemné podpory svých členů

Více

STANOVY Zemědělského družstva Bořetice Schválené členskou schůzí družstva dne 30.5.2014

STANOVY Zemědělského družstva Bořetice Schválené členskou schůzí družstva dne 30.5.2014 STANOVY Zemědělského družstva Bořetice Schválené členskou schůzí družstva dne 30.5.2014 I. Základní ustanovení Odstavec 1 1/ Obchodní firma zní: Zemědělské družstvo Bořetice 2/ Sídlo firmy: Bořetice č.p.

Více

Stanovy společnosti Polana Horšice, a.s.

Stanovy společnosti Polana Horšice, a.s. Stanovy společnosti Polana Horšice, a.s. Článek I Obchodní korporace 1) Právní formou obchodní korporace je akciová společnost (dále jen společnost ). 2) Společnost je založena na dobu neurčitou. 3) Společnost

Více

Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001)

Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001) Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001) I. Základní ustanovení 1. Družstvo bylo založeno ustavující schůzí zájemců, kteří se rozhodli zřídit družstvo. Družstvo vznikne

Více

Stanovy. Zemědělského družstva Růžový palouček Morašice čp. 180 IČ 00129771

Stanovy. Zemědělského družstva Růžový palouček Morašice čp. 180 IČ 00129771 Stanovy Zemědělského družstva Růžový palouček Morašice čp. 180 IČ 00129771 1 Článek I. Základní ustanovení 1. Obchodní firma družstva je: Zemědělské družstvo Růžový palouček. 2. Sídlem družstva jsou: Morašice

Více

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava Čl. I Základní ustanovení Svaz obcí Národního parku Šumava je zájmovým sdružením právnických osob, založeným podle 20 f j zákona č. 40/1964 Sb., občanský

Více

I. Základní ustanovení. 1. Obchodní firma družstva je: Zemědělské družstvo ÚJEZD (dále jen družstvo).

I. Základní ustanovení. 1. Obchodní firma družstva je: Zemědělské družstvo ÚJEZD (dále jen družstvo). STANOVY Zemědělského družstva ÚJEZD, se sídlem Újezd 45, PSČ 592 12, IČ: 485 29 818 zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu Dr, vložka 2469 I. Základní ustanovení 1. Obchodní

Více

Stanovy družstva QI 55-01-10

Stanovy družstva QI 55-01-10 QI 55-01-10 Tento dokument je majetkem výrobního družstva CÍL. Jeho rozmnožování a poskytování jiným osobám, než k tomu určeným, je možné pouze se souhlasem předsedy představenstva Zpracoval : Ing. Vladimír

Více

Úplné znění stanov. Zemědělské družstvo Šatov Šatov 123,

Úplné znění stanov. Zemědělské družstvo Šatov Šatov 123, Úplné znění stanov Zemědělské družstvo Šatov Šatov 123, 671 22 2 I. Základní ustanovení 1. Obchodní firma družstva je : Zemědělské družstvo Šatov 2. Sídlo družstva: Šatov 123, 671 22 3. Předmětem podnikání

Více

STANOVY. MOTEX, výrobní družstvo Praha

STANOVY. MOTEX, výrobní družstvo Praha STANOVY MOTEX, výrobní družstvo Praha 28.5.2014 Článek I. Základní ustanovení 1. Obchodní firma družstva je: MOTEX, výrobní družstvo Praha (dále jen družstvo ). 2. Sídlem družstva je: Praha 10, Malešice,

Více

TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA SILNIČNÍ DOPRAVA

TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA SILNIČNÍ DOPRAVA STANOVY zájmového sdružení právnických osob TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA SILNIČNÍ DOPRAVA 1 Název, sídlo a právní postavení 1. Název: Technologická platforma silniční doprava (dále jen sdružení ). 2. Sídlo

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Družstvo I. Označení materiálu: Datum vytvoření: 14.12.2013 Vzdělávací

Více

DIČ: CZ00532762 Tel. 573341070, e-mail:klas.ovd@centrum.cz

DIČ: CZ00532762 Tel. 573341070, e-mail:klas.ovd@centrum.cz K L A S, opravárensko výrobní družstvo, Kroměříž Kaplanova 1763, Kroměříž 707 01 IČ: 00532762 DIČ: CZ00532762 Tel. 573341070, e-mail:klas.ovd@centrum.cz -------------------------------------------------------------------------------------------

Více

I. Úvodní ustanovení

I. Úvodní ustanovení S T A N O V Y D R U Ž S T VA I. Úvodní ustanovení 1. Firma : Bytové družstvo Svatopluka Čecha 106 abc Brno -------------------------------- 2. Sídlo : Brno, Svatopluka Čecha 106 a, PSČ 612 00 -----------------------------------------

Více

Návrh stanov Zemědělského družstva vlastníků NÝROV. Článek 1. Úvodní ustanovení

Návrh stanov Zemědělského družstva vlastníků NÝROV. Článek 1. Úvodní ustanovení Návrh stanov Zemědělského družstva vlastníků NÝROV Článek 1. Úvodní ustanovení 1) Obchodní firma družstva je Zemědělské družstvo vlastníků NÝROV (zkráceně ZDV NÝROV), se sídlem Nýrov 87, PSČ 67972, IČ

Více

1. Obchodní firma družstva je: HYGIE družstvo kadeřníků ve Frýdku-Místku.

1. Obchodní firma družstva je: HYGIE družstvo kadeřníků ve Frýdku-Místku. I. Základní ustanovení 1. Obchodní firma družstva je: HYGIE družstvo kadeřníků ve Frýdku-Místku. 2. Předmětem podnikání družstva je: holičství, kadeřnictví, výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách

Více

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění:

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: STANOVY přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: článek I. Základní ustanovení (1) Obchodní firma zní: CZ STAVEBNÍ HOLDING, a.s.

Více

STATUT. Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. je. I. Základní ustanovení. Jméno a sídlo společnosti

STATUT. Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. je. I. Základní ustanovení. Jméno a sídlo společnosti STATUT obecně prospěšné společnosti Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. I. Základní ustanovení Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s.

Více

STANOVY DRUŽSTVA. Výrobně-obchodní družstvo Zdislavice IČO 47078573

STANOVY DRUŽSTVA. Výrobně-obchodní družstvo Zdislavice IČO 47078573 Výrobně-obchodní družstvo Zdislavice IČO 47078573 Družstvo zapsané v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl Dr, vložka 1120 STANOVY DRUŽSTVA 2014 Článek I. Obchodní firma a sídlo družstva

Více

S T A N O V Y. Zemědělské družstvo Budkov - družstvo. se sídlem Budkov 127, PSČ: 675 42

S T A N O V Y. Zemědělské družstvo Budkov - družstvo. se sídlem Budkov 127, PSČ: 675 42 S T A N O V Y Zemědělské družstvo Budkov - družstvo se sídlem Budkov 127, PSČ: 675 42 přijaté ve smyslu ustanovení z.č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (dále jen ZOK) Strana

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA PETRŽÍLKOVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA PETRŽÍLKOVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA PETRŽÍLKOVA I. Základní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2. Družstvo se zakládá na

Více

Stanovy Modrá linka, z. s.

Stanovy Modrá linka, z. s. Stanovy Modrá linka, z. s. Úplné znění ke dni 10. listopadu 2015 Stanovy spolku byly přijaty valnou hromadou občanského sdružení Modrá linka, o. s., založeného 1. září 1994, registrovaného u Ministerstva

Více

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění:

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: STANOVY přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: (1) Obchodní firma zní: Fastport a.s. (2) Sídlem společnosti jsou Pardubice.

Více

STATEK KOSTELEC NA HANÉ, a. s. Smržická 537, 798 41 Kostelec na Hané, okres Prostějov ÚPLNÉ ZNĚNÍ S T A N O V Y

STATEK KOSTELEC NA HANÉ, a. s. Smržická 537, 798 41 Kostelec na Hané, okres Prostějov ÚPLNÉ ZNĚNÍ S T A N O V Y STATEK KOSTELEC NA HANÉ, a. s. Smržická 537, 798 41 Kostelec na Hané, okres Prostějov ÚPLNÉ ZNĚNÍ S T A N O V Y Schváleno řádnou valnou hromadou společnosti dne 1 I. Obecná ustanovení 1 Firma a sídlo společnosti

Více

Bytové družstvo Rolnická 1 STANOVY (stanovy přijaty Členskou schůzí dne , originál uložen ve sbírce listin Obchodního rejstříku u KS v Brně)

Bytové družstvo Rolnická 1 STANOVY (stanovy přijaty Členskou schůzí dne , originál uložen ve sbírce listin Obchodního rejstříku u KS v Brně) Bytové družstvo Rolnická 1 STANOVY (stanovy přijaty Členskou schůzí dne 28.6.2007, originál uložen ve sbírce listin Obchodního rejstříku u KS v Brně) Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ čl. 1 Firma, sídlo (1)

Více

S t a n o v y. AGRO, družstvo Záhoří. Firma družstva: Sídlo: Záhoří, Dolní Záhoří 5, PSČ 398 18 Identifikační číslo: 49 02 32 33

S t a n o v y. AGRO, družstvo Záhoří. Firma družstva: Sídlo: Záhoří, Dolní Záhoří 5, PSČ 398 18 Identifikační číslo: 49 02 32 33 S t a n o v y Firma družstva: AGRO, družstvo Záhoří Sídlo: Záhoří, Dolní Záhoří 5, PSČ 398 18 Identifikační číslo: 49 02 32 33 Článek 1. Úvodní ustanovení 1) AGRO, družstvo Záhoří, Záhoří, Dolní Záhoří

Více

S t a n o v y. Sdružení rodičů a přátel ZŠ Mšeno

S t a n o v y. Sdružení rodičů a přátel ZŠ Mšeno S t a n o v y Sdružení rodičů a přátel ZŠ Mšeno I. Obecná ustanovení 1. Zakládá se občanské sdružení občanů, kteří mají zájem se aktivně podílet na vytváření a naplňování výchovné a vzdělávací koncepce

Více

Stanovy Klubu rodičů a přátel při ZŠ Záhuní, z.s. Článek I. Úvodní ustanovení

Stanovy Klubu rodičů a přátel při ZŠ Záhuní, z.s. Článek I. Úvodní ustanovení Stanovy Klubu rodičů a přátel při ZŠ Záhuní, z.s. Článek I. Úvodní ustanovení 1. Název spolku: Klub rodičů a přátel při ZŠ Záhuní, z.s. (dále jen Klub nebo spolek). 2. Sídlo spolku: ZŠ Záhuní 408, 744

Více

Česká sledge hokejová asociace Czech sledge hockey association. se sídlem v Dalovicích,

Česká sledge hokejová asociace Czech sledge hockey association. se sídlem v Dalovicích, Česká sledge hokejová asociace Czech sledge hockey association se sídlem v Dalovicích, S T A N O V Y S D R U Ž E N Í LISTOPAD 2011 Článek 1 : Obchodní jméno a sídlo sdružení 1.1. Obchodní jméno sdružení

Více

VK KARLOVY VARY. člen Českého volejbalového svazu STANOVY VOLEJBALOVÉHO KLUBU KARLOVY VARY

VK KARLOVY VARY. člen Českého volejbalového svazu STANOVY VOLEJBALOVÉHO KLUBU KARLOVY VARY VK KARLOVY VARY člen Českého volejbalového svazu STANOVY VOLEJBALOVÉHO KLUBU KARLOVY VARY Číslo: 01/2015 Schváleno: 09.10.2015, členskou schůzí klubu Účinnost od: 10.10.2015 Článek 1 Název, charakteristika

Více

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení staveb a pozemkových parcel (dále jen soubor nemovitostí

Více

Stanovy spolku. Spolek přátel Chaberské školy, z. s.

Stanovy spolku. Spolek přátel Chaberské školy, z. s. Stanovy spolku Spolek přátel Chaberské školy, z. s. Čl. I Název a sídlo Název: Spolek přátel Chaberské školy, z. s. (dále jen spolek ) Sídlo: Praha IČ: 024 68 689 Registrovaný ve spolkovém rejstříku vedeném

Více

Na podporu aktivit v NB, z.s. STANOVY

Na podporu aktivit v NB, z.s. STANOVY Na podporu aktivit v NB, z.s. STANOVY Čl. 1 Základní ustanovení Na podporu aktivit v NB, z.s. dle zákona č. 89/2012 Sb., původně založen v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb., jako občanské sdružení dne

Více

Úplné znění stanov. INTRATECH družstvo. N á v r h. sídlo : Hegerova 987, Horní Předměstí, 572 01 Polička IČO : 259 20 081

Úplné znění stanov. INTRATECH družstvo. N á v r h. sídlo : Hegerova 987, Horní Předměstí, 572 01 Polička IČO : 259 20 081 N á v r h Úplné znění stanov INTRATECH družstvo sídlo : Hegerova 987, Horní Předměstí, 572 01 Polička IČO : 259 20 081 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové oddíl Dr, vložka 746

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624. I. Název a sídlo sdružení. II. Právní postavení sdružení. III. Cíle činnosti sdružení

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624. I. Název a sídlo sdružení. II. Právní postavení sdružení. III. Cíle činnosti sdružení STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624 I. Název a sídlo sdružení 1. Název občanského sdružení zní: Občanské sdružení Umlaufoviny 2. Sídlem sdružení je: Kuršova 9, Brno, PSČ: 635 00 II. Právní

Více

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL ZUŠ ZRUČ NAD SÁZAVOU. (1) Název spolku zní: Spolek rodičů a přátel ZUŠ Zruč nad Sázavou (dále jen spolek ).

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL ZUŠ ZRUČ NAD SÁZAVOU. (1) Název spolku zní: Spolek rodičů a přátel ZUŠ Zruč nad Sázavou (dále jen spolek ). STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL ZUŠ ZRUČ NAD SÁZAVOU Článek 1 Název a sídlo spolku (1) Název spolku zní: Spolek rodičů a přátel ZUŠ Zruč nad Sázavou (dále jen spolek ). (2) Sídlo spolku se nachází na adrese:

Více

Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s.

Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s. Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s. Čl. 1 Název spolku Název spolku zní: Sdružení Zvoneček - Praha, z.s. (dále jen Spolek ). Čl. 2 Sídlo Sídlo Spolku je: Komenského nám. 9/400, 130 00 Praha 3. Čl. 3

Více

Stanovy ČPOK OBSAH. Část II. Členství v obchodní komoře 4 1. Vznik členství 2. Čestné členství 3. Zánik členství 4. Práva a povinnosti členů

Stanovy ČPOK OBSAH. Část II. Členství v obchodní komoře 4 1. Vznik členství 2. Čestné členství 3. Zánik členství 4. Práva a povinnosti členů Stanovy ČPOK OBSAH Část I. Obecná ustanovení. 2 1. Jméno, sídlo a vznik obchodní komory 2. Doba trvání 3. Účel obchodní komory 4. Jednací jazyk obchodní komory 5. Předmět činnosti 6. Finanční prostředky

Více

STANOVY SPOLKU rodičů a přátel školy při Střední průmyslové škole dopravní, a.s.

STANOVY SPOLKU rodičů a přátel školy při Střední průmyslové škole dopravní, a.s. STANOVY SPOLKU rodičů a přátel školy při Střední průmyslové škole dopravní, a.s. Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku 1. Spolek je založen v souladu s ustanovením 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA U ARÉNY

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA U ARÉNY Stanovy BD U Arény Stránka 1 z 14 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA U ARÉNY I. Úvodní ustanovení (1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, které je založeno za účelem zajišťování bytových potřeb svých

Více

S t a n o v y. b y t o v é h o d r u ž s t v a Ú t u l n á b l o k 4 2. O b s a h. Část název strana

S t a n o v y. b y t o v é h o d r u ž s t v a Ú t u l n á b l o k 4 2. O b s a h. Část název strana S t a n o v y b y t o v é h o d r u ž s t v a Ú t u l n á b l o k 4 2 2 0 1 4 O b s a h Část název strana I. Základní ustanovení 2 II. Vznik členství 2 Členská práva a povinnosti 3 Zánik členství 4 III.

Více

Spolek rodičů a přátel školy ZŠ Ruská, Litvínov STANOVY

Spolek rodičů a přátel školy ZŠ Ruská, Litvínov STANOVY Spolek rodičů a přátel školy ZŠ Ruská, Litvínov STANOVY Článek 1 Název a sídlo spolku 1. 1 Název spolku zní: Spolek rodičů a přátel školy ZŠ Ruská, Litvínov (dále jen Spolek ) 1. 2 Sídlo Spolku je: Základní

Více

S T A N O V Y Zemědělského obchodního družstva Němčice nad Hanou (Úplné znění k 25.4.2014) návrh

S T A N O V Y Zemědělského obchodního družstva Němčice nad Hanou (Úplné znění k 25.4.2014) návrh S T A N O V Y Zemědělského obchodního družstva Němčice nad Hanou (Úplné znění k 25.4.2014) návrh Č á s t I. Čl. l Firma a sídlo družstva l. Firma družstva je: ZOD Němčice nad Hanou, družstvo. 2. Sídlo

Více

STANOVY SPOLKU KRČÍN

STANOVY SPOLKU KRČÍN STANOVY SPOLKU KRČÍN Název spolku: Spolek Krčín (dále jen spolek). Článek I Název spolku Článek II Sídlo spolku Sídlo spolku je na adrese:.. Nové Město nad Metují Článek III Právní postavení spolku 1.

Více

Občané za spokojené bydlení

Občané za spokojené bydlení STANOVY SPOLKU Občané za spokojené bydlení 2015 (verze dle NOZ) S t a n o v y s p o l k u Občané za spokojené bydlení Čl. 1 Sídlo a cíl činnosti 1. Sídlo spolku Občané za spokojené bydlení (dále jen OSB

Více

S T A N O V Y ZEMĚDĚLSKÉHO DRUŽSTVA NETŘEBICE. úplné znění po jejich změně dle zák.č. 90/2012 Sb.

S T A N O V Y ZEMĚDĚLSKÉHO DRUŽSTVA NETŘEBICE. úplné znění po jejich změně dle zák.č. 90/2012 Sb. S T A N O V Y ZEMĚDĚLSKÉHO DRUŽSTVA NETŘEBICE úplné znění po jejich změně dle zák.č. 90/2012 Sb. se sídlem v Netřebicích IČ: 00109975, DIČ: CZ00109975 Čl. I. Firma družstva a sídlo 1. Firma: Zemědělské

Více

STANOVY GOLFOVÉHO KLUBU HLUBOKÁ NAD VLTAVOU, Z.S. (dále jen Klub )

STANOVY GOLFOVÉHO KLUBU HLUBOKÁ NAD VLTAVOU, Z.S. (dále jen Klub ) STANOVY GOLFOVÉHO KLUBU HLUBOKÁ NAD VLTAVOU, Z.S. (dále jen Klub ) Článek I. Název, sídlo, postavení Klubu 1.1 Klub je založen na principu dobrovolnosti a demokratických zásadách a je spolkem ve smyslu

Více

STANOVY ZÁJMOVÉHO SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB SPELOS

STANOVY ZÁJMOVÉHO SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB SPELOS STANOVY ZÁJMOVÉHO SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB SPELOS (dále jen Stanovy ) I. Název a sídlo Název: SPELOS Sídlo: Revoluční 1200/16, Praha 1, PSČ 110 00 II. Statut SPELOS, zájmové sdružení právnických osob

Více

Stanovy. spolku. Klatovské kočky z.s.

Stanovy. spolku. Klatovské kočky z.s. Stanovy spolku Klatovské kočky z.s. Název spolku: Klatovské kočky z.s. Sídlo spolku: Hálkova 157, 339 01 Klatovy Kraj: Plzeňský Čl. 1 Základní ustanovení 1.) Název spolku: Klatovské kočky z.s. 2.) Sídlo

Více

Stanovy akciové společnosti REENGINE CZ a.s.

Stanovy akciové společnosti REENGINE CZ a.s. Stanovy akciové společnosti REENGINE CZ a.s. Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti zní: REENGINE CZ a.s. ------------------------------------------ 2. Sídlo společnosti:

Více

STANOVY UNIE ČESKÝCH FOTBALOVÝCH ROZHODČÍCH

STANOVY UNIE ČESKÝCH FOTBALOVÝCH ROZHODČÍCH STANOVY UNIE ČESKÝCH FOTBALOVÝCH ROZHODČÍCH Článek I. Úvodní ustanovení 1) Název občanského sdružení: Unie českých fotbalových rozhodčích (dále jen UČFR ). Sídlo: Diskařská 100, Praha 6, PSČ 169 00 2)

Více

STANOVY DRUŽSTVA GARÁŽOVÁ STÁNÍ LHOTKA

STANOVY DRUŽSTVA GARÁŽOVÁ STÁNÍ LHOTKA STANOVY DRUŽSTVA GARÁŽOVÁ STÁNÍ LHOTKA Článek 1. Úvodní ustanovení (1) Družstvo GARÁŽOVÁ STÁNÍ LHOTKA (dále jen družstvo ) je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem vzájemné podpory

Více

STANOVY. I. Název spolku. II. Sídlo spolku. Jihovýchodní IV 907/3, Praha 4, III. Vznik, charakteristika a právní postavení spolku

STANOVY. I. Název spolku. II. Sídlo spolku. Jihovýchodní IV 907/3, Praha 4, III. Vznik, charakteristika a právní postavení spolku STANOVY České origami společnosti I. Název spolku Česká origami společnost, z. s. II. Sídlo spolku Jihovýchodní IV 907/3, Praha 4, 141 00 III. Vznik, charakteristika a právní postavení spolku Česká origami

Více

STANOVY DRUŽSTVO ČERCHOV ČERCHOVSKÁ 1744/5, PRAHA 2. ČÁST I. Základní ustanovení

STANOVY DRUŽSTVO ČERCHOV ČERCHOVSKÁ 1744/5, PRAHA 2. ČÁST I. Základní ustanovení STANOVY DRUŽSTVO ČERCHOV ČERCHOVSKÁ 1744/5, PRAHA 2 ČÁST I. Základní ustanovení Čl. 1 1.1 Firma družstva : Družstvo Čerchov 1.2 Sídlo družstva : Čerchovská 1744/5, Vinohrady, Praha 2, PSČ 120 00. 1.3 Družstvo

Více

S T A N O V Y. Sdružení rodičů a přátel Gymnázia. J. A. Komenského v Uherském Brodě

S T A N O V Y. Sdružení rodičů a přátel Gymnázia. J. A. Komenského v Uherském Brodě S T A N O V Y Sdružení rodičů a přátel Gymnázia J. A. Komenského v Uherském Brodě I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení sdružení Sdružení rodičů a přátel G y m n á z i a J. A. Komenského v Uherském

Více

Schválené členskou schůzí 23. května 2014. I. část. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Základní údaje o družstvu

Schválené členskou schůzí 23. května 2014. I. část. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Základní údaje o družstvu Úplné znění STANOVY ZD Klučov-Lhota, družstvo Schválené členskou schůzí 23. května 2014 I. část Článek 1 Úvodní ustanovení ZD Klučov-Lhota, družstvo (dále jen družstvo), je dobrovolným společenstvím neuzavřeného

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KAPITOLA I. Základní ustanovení Článek l. Obchodní firma, sídlo a postavení 1.Obchodní firma družstvo přijala název Bytové družstvo Zázvorkova 2007,2008,2009. 2.Bytové družstvo

Více

Stanovy sdružení Lesná o.s. str. 1 z 5. Lesná o.s. Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl. II. Název sdružení. Čl. III. Sídlo sdružení. Čl. V.

Stanovy sdružení Lesná o.s. str. 1 z 5. Lesná o.s. Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl. II. Název sdružení. Čl. III. Sídlo sdružení. Čl. V. str. 1 z 5 Stanovy občanského sdružení s názvem: Lesná o.s. Čl. I. Úvodní ustanovení Sdružení Lesná o.s. (dále jen sdružení ) zakládají jeho členové podle zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve

Více

STANOVY SPOLKU SAKUMPIKUM z.s. I. Úvodní ustanovení

STANOVY SPOLKU SAKUMPIKUM z.s. I. Úvodní ustanovení STANOVY SPOLKU SAKUMPIKUM z.s. I. Úvodní ustanovení Občanské sdružení SAKUMPIKUM o.s., IČ: 22879374 registrované Ministerstvem vnitra dne 4. 8. 2011 pod č.j.: VS/11/85347/11-R ve smyslu zákona č. 83/1990

Více

Vytvoření a propagace přirozeného a přírodního vzdělávání dětí předškolního věku v podmínkách života ve městě.

Vytvoření a propagace přirozeného a přírodního vzdělávání dětí předškolního věku v podmínkách života ve městě. 1. Název spolku Název spolku zní: Spolek šťastných dětí (dále jen spolek ) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 2. Sídlo spolku Maixnerova

Více

I. Obecné ustanovení. II. Základní ustanovení. Obchodní firma družstva : Zemědělské družstvo vlastníků Mrákotín

I. Obecné ustanovení. II. Základní ustanovení. Obchodní firma družstva : Zemědělské družstvo vlastníků Mrákotín 1 S t a n o v y Zemědělského družstva vlastníků Mrákotín ve znění změn a doplňků podle zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech ( zákon o obchodních korporacích ). Úplné znění Platnost

Více

Obchodní firma družstva je: Zemědělské družstvo Kunžak Sídlo družstva: Střížovická č. p. 420, Kunžak, PSČ IČ:

Obchodní firma družstva je: Zemědělské družstvo Kunžak Sídlo družstva: Střížovická č. p. 420, Kunžak, PSČ IČ: Návrh stanov Zemědělského družstva Kunžak se sídlem Střížovická 420, 378 62 Kunžak, okres Jindřichův Hradec zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl DrXXXXII,

Více