Úplné znění stanov. INTRATECH družstvo. N á v r h. sídlo : Hegerova 987, Horní Předměstí, Polička IČO :

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úplné znění stanov. INTRATECH družstvo. N á v r h. sídlo : Hegerova 987, Horní Předměstí, 572 01 Polička IČO : 259 20 081"

Transkript

1 N á v r h Úplné znění stanov INTRATECH družstvo sídlo : Hegerova 987, Horní Předměstí, Polička IČO : zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové oddíl Dr, vložka 746 listopad

2 Článek I. Základní ustanovení 1. Obchodní firma družstva je: INTRATECH družstvo 2. Sídlem družstva je: Hegerova 987, Horní Předměstí, Polička 3. Předmětem podnikání družstva je: - Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. 4. Základní kapitál družstva je tvořen souhrnem členských vkladů členů družstva. 5. Družstvo se zřizuje na dobu neurčitou. 6. Družstvo je společenství neuzavřeného počtu osob založeným za účelem podnikání a to především podnikání na zemědělské půdě. Družstvo je obchodní korporací podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). 7. Družstvo je oprávněno pro dosažení předmětu svého podnikání podílet se na podnikání jiných osob, používat služeb jiných osob a zakládat právnické osoby. 8. Členský vklad je tvořen součtem základního členského vkladu a všech dalších členských vkladů, které může člen do družstva vnést jen se souhlasem nebo na základě rozhodnutí členské schůze. Výše základního členského vkladu, kterým se každý člen podílí na základním kapitálu družstva, činí ,- Kč /slovy: stotisíckorunčeských/. Podmínkou vzniku členství je splnění vkladové povinnosti k základnímu členskému vkladu, který musí být složen na účet družstva nebo do pokladny družstva ke dni podání přihlášky uchazeče o členství představenstvu družstva. Nesložením základního členského vkladu ve stanoveném termínu členství nevzniká. Stanovy tímto určují, že člen se může podílet na základním kapitálu družstva jedním nebo více dalšími členskými vklady a to až do výše trojnásobku svého základního členského vkladu za podmínek uvedených ve stanovách. Výše dalších členských vkladů může být pro jednotlivé členy různá. 9. Členem družstva se může stát fyzická osoba starší 18 let nebo právnická osoba. 10. Podmínkou vzniku členství je písemné prohlášení podle 560 odst. 1 nebo odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) a splnění vkladové povinnosti k základnímu členskému vkladu. 11. Družstevní podíl představuje práva a povinnosti člena plynoucí z členství v družstvu a lze jej nabýt za podmínek podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) a těchto stanov přijetím za člena družstva nebo převodem anebo přechodem od dosavadního člena. Družstevní podíl nemůže být ve spoluvlastnictví. 12. Statutárním orgánem družstva je předseda družstva. 2

3 13. Způsob zastupování družstva : Družstvo zastupuje navenek předseda družstva samostatně a předseda družstva a další člen pověřený členskou schůzí v těchto záležitostech : - úvěrové smlouvy, - smlouvy o investicích, - smlouvy o půjčce, - zástavní smlouvy, - nájemní smlouvy, - leasingové smlouvy, - smlouvy o zřizování věcných břemen, - úkony směrující ke zcizení majetku družstva v hodnotě nad ,- Kč a obchodní případy v hodnotě nad ,- Kč. Je-li však pro právní úkon předepsána písemná forma, je třeba podpisu předsedy družstva a člena družstva pověřeného členskou schůzí, kteří připojí svůj podpis k obchodní firmě družstva a ke svému jménu, příjmení a funkci. 14. Družstvo zřídilo ve svém sídle informační desku. Družstvo zpřístupňuje členům prostřednictvím informační desky údaje týkající se jeho činnosti určené zákonem, těmito stanovami anebo rozhodnutím orgánu družstva. Včasné a řádné uvádění těchto údajů na informační desce je povinností předsedy družstva. Článek II. Členský vklad 1. Vkladovou povinnost k základnímu členskému vkladu lze převzít písemným prohlášením s úředně ověřeným podpisem doručeným představenstvu družstva nejpozději s písemnou přihláškou uchazeče o členství. 2. Vkladová povinnost k základnímu členskému vkladu musí být splněna ke dni podání přihlášky uchazeče o členství představenstvu družstva. Členský vklad je upraven v článku I. bodu 8 stanov. 3. Základní členský vklad může být rozhodnutím členské schůze poměrně zvýšen všem členům z vlastních zdrojů družstva za podmínek a v rozsahu podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). 4. Základní členský vklad nebo jeho část nelze za trvání členství vracet; to neplatí, jestliže postupem určeným zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) došlo podle rozhodnutí členské schůze ke snížení základního členského vkladu. Část, o kterou byl základní členský vklad snížen, vrátí družstvo každému členu, jehož členství ke dni zápisu snížení základního členského vkladu do obchodního rejstříku trvalo, do tří měsíců ode dne tohoto zápisu. 5. Další členský vklad může uchazeč o členství vložit při vstupu do družstva. Vkladová povinnost k dalšímu členskému vkladu vznikne uchazeči o členství dnem vzniku jeho členství v družstvu. Člen družstva, který získal další členský vklad převodem nebo přechodem družstevního podílu od jiného člena, může vložit další členský vklad za podmínek určených stanovami. 3

4 Členu vzniká vkladová povinnost k dalšímu členskému vkladu uzavřením smlouvy o představenstvem schváleném převodu nebo představenstvem schváleným přechodem družstevního podílu. 6. O převzetí povinnosti k dalšímu členskému vkladu uzavře družstvo se členem písemnou smlouvu, která musí obsahovat údaje o výši tohoto vkladu, lhůtě a způsobu splnění vkladové povinnosti. 7. Zdědí-li dosavadní člen členský vklad zemřelého člena, tvoří tento zděděný vklad další členský vklad nabyvatele. Článek III. Členství v družstvu 1. Členství v družstvu vzniká jen při splnění všech podmínek stanovených zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) a těmito stanovami přijetím za člena nebo převodem družstevního podílu nebo přechodem družstevního podílu na dědice nebo právního nástupce právnické osoby, pokud byl s převodem družstevního podílu anebo s přechodem družstevního podílu udělen představenstvem družstva písemný souhlas. 2. Uchazeč o členství v družstvu musí podat písemnou přihlášku za člena družstva předsedovi družstva, na které musí být úředně ověřený podpis uchazeče o členství. Předsedovi družstva musí uchazeč o členství současně s přihláškou doručit písemné prohlášení o převzetí vkladové povinnosti k základnímu členskému vkladu s úředně ověřeným podpisem uchazeče o členství a doložit doklad o splnění vkladové povinnosti k základnímu členskému vkladu doklad o úhradě základního členského vkladu. Podle 577 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) o přijetí uchazeče o členství za člena družstva rozhoduje předseda družstva. V případě, že předseda družstva rozhodne o přijetí uchazeče o členství za člena družstva, vzniká členství dnem rozhodnutí předsedy družstva o přijetí za člena nebo pozdějším dnem uvedeným v tomto rozhodnutí. Členství v družstvu vzniká na dobu neurčitou. Předseda družstva nemusí přijmout uchazeče o členství za člena a toto rozhodnutí nemusí odůvodňovat. Předseda družstva písemně uvědomí uchazeče o členství, zda byl přijat za člena družstva nebo zda nebyl přijat za člena družstva. 3. Přihláška uchazeče o členství musí být podána na předepsaném formuláři, který je umístěn v sídle družstva. Písemné prohlášení o převzetí vkladové povinnosti k základnímu členskému vkladu musí učinit uchazeč o členství na předepsaném formuláři, který je umístěn v sídle družstva. V rozhodnutí o přijetí za člena družstva musí být vedle údaje o dni vzniku členství vymezen družstevní podíl člena podle těchto stanov, a to výší převzaté a splněné vkladové povinnosti k základnímu členskému vkladu, popřípadě též výší převzaté a splněné vkladové povinnosti k dalšímu členskému vkladu. 4. Při převodu družstevního podílu vzniká nabyvateli družstevního podílu členství v družstvu dnem, kdy byla družstvu doručena účinná předsedou družstva schválená smlouva o převodu družstevního podílu nebo písemné prohlášení převodce a nabyvatele o uzavření 4

5 takové smlouvy po jejím schválení předsedou družstva, anebo dnem pozdějším určeným v předsedou družstva schválené smlouvě o převodu družstevního podílu, následujícím po doručení této smlouvy nebo prohlášení převodce a nabyvatele o ní družstvu. 5. Při přechodu družstevního podílu vzniká dědici družstevního podílu členství v družstvu ode dne nabytí dědictví, pokud byl udělen předsedou družstva písemný souhlas se žádostí dědice o členství. 6. Při přechodu družstevního podílu vzniká právnímu nástupci právnické osoby členství v družstvu ode dne nabytí právních účinků nástupnictví, pokud byl udělen předsedou družstva písemný souhlas se žádostí právního nástupce o členství. 7. Družstvo vede seznam členů, do kterého se zapisují (dále jen zapisované skutečnosti ) a) jméno, příjmení a bydliště člena, jakož i adresa určená členem pro doručování, u právnické osoby pak její název, sídlo, identifikační číslo a statutární zástupce, b) den a způsob vzniku a zániku členství v družstvu, c) výše členského vkladu a rozsah splnění vkladové povinnosti k základnímu členskému vkladu a k případnému dalšímu členskému vkladu. 8. Člen je povinen oznámit a doložit družstvu každou změnu údajů evidovaných v seznamu členů bez zbytečného odkladu poté, co tato skutečnost nastala. Družstvo provede v seznamu členů zápis zapisované skutečnosti bez zbytečného odkladu poté, co mu bude změna prokázána. 9. Údaje zapsané v seznamu členů družstva může družstvo používat pouze pro své potřeby ve vztahu ke členům družstva. Za jiným účelem mohou být tyto údaje použity jen se souhlasem členů, kterých se týkají. Člen má právo do seznamu nahlížet a žádat bezplatné vydání potvrzení o svém členství a obsahu svého zápisu v seznamu členů. 10. Zapisované skutečnosti týkající se osob, které přestaly být členy družstva, vede družstvo v oddělené části seznamu členů, která je přístupná pouze členům představenstva. Členové představenstva umožní nahlížet do této části seznamu členů pouze bývalému členovi, jehož se zápis týká, a jeho právnímu nástupci. 11. Údaje zapsané v seznamu členů lze v případech neuvedených v předchozích ustanoveních těchto stanov zpřístupnit jen za podmínek podle zákona. Článek IV. Práva a povinnosti člena 1. Člen má v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) a stanovami právo zejména a) volit a být volen do orgánů družstva, b) účastnit se řízení a rozhodování v družstvu, c) podílet se na zisku družstva, d) podílet se na výhodách poskytovaných družstvem, e) na vypořádací podíl při zániku svého členství za trvání družstva, f) na podíl na likvidačním zůstatku při zrušení družstva s likvidací, 5

6 g) předkládat návrhy na zlepšení činnosti družstva, vznášet připomínky a dotazy na orgány družstva a být o jejich vyřízení informován. 2. Člen je zejména povinen a) dodržovat stanovy, b) dodržovat rozhodnutí orgánů družstva přijatá v souladu se zákonem a těmito stanovami, c) složit základní členský vklad, d) chránit a zvelebovat majetek družstva. 3. Člen má právo na podíl na zisku družstva určeném členskou schůzí k rozdělení mezi členy na základě řádné nebo mimořádné účetní závěrky, kterou členská schůze schválila, jestliže jeho členství trvalo k poslednímu dni účetního období, za které byla tato závěrka sestavena. 4. Podíl člena na zisku se stanoví podle poměru, v jakém se člen podílí svou splněnou vkladovou povinností na splaceném základním kapitálu družstva k poslednímu dni účetního období, za které se zisk rozděluje. 5. Podíl člena na zisku je splatný do 3 měsíců ode dne, kdy členská schůze určila zisk, který má být rozdělen mezi členy. 6. Při zániku členství za trvání družstva jinak než převodem podílu nebo udělením příklepu v řízení o výkonu rozhodnutí vzniká členovi nebo jeho právnímu nástupci právo na vypořádání. 7. Vypořádací podíl se určí poměrem splaceného členského vkladu dosavadního člena, násobeného počtem ukončených roků jeho členství k souhrnu splacených členských vkladů všech členů násobených ukončenými roky jejich členství. Pro určení vypořádacího podílu je rozhodný stav čistého obchodního jmění družstva podle účetní závěrky za rok v němž členství zaniklo. Při určení výše vypořádacího podílu se nepřihlíží ke jmění, jež je v nedělitelném fondu. Rovněž se nepřihlíží k vkladům členů s kratším než ročním členstvím přede dnem, k němuž se řádná účetní závěrka sestavuje. 8. Vypořádací podíl je splatný v penězích v plné výši do jednoho roku od schválení účetní závěrky za rok, v němž členství zaniklo. Stanovy určují podle 626 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), že vypořádací podíl vyloučeného člena je splatný v penězích do dvou let ode dne zániku členství. 9. Likvidační zůstatek se rozdělí mezi členy družstva v poměru podle výše jimi splněných vkladových povinností. Článek V. Družstevní podíl 1. Člen může převést družstevní podíl na jiného člena. 6

7 2. Člen může převést družstevní podíl i na fyzickou osobu starší 18 let, která není členem družstva nebo na právnickou osobu, která není členem družstva. 3. Převod družstevního podílu je podmíněn předchozím písemným souhlasem předsedy družstva, o který písemně předsedu družstva požádá člen, který chce svůj družstevní podíl převést na jiného člena, fyzickou osobu starší 18 let, která není členem družstva nebo na právnickou osobu, která není členem družstva. Družstvo písemně členovi družstva sdělí své rozhodnutí, které nemusí odůvodňovat. Bez souhlasu členské schůze převod družstevního podílu není možný. Převádějící člen, kterému nebyl udělen souhlas s převodem, zůstává členem. 4. Právní účinky schváleného převodu družstevního podílu nastávají vůči družstvu dnem doručení účinné smlouvy o převodu družstevního podílu družstvu, pokud se převodce s nabyvatelem nedohodne, že k převodu družstevního podílu dojde pozdějším dnem určeným ve smlouvě o převodu družstevního podílu po doručení této smlouvy družstvu. Tytéž účinky jako doručení smlouvy o převodu družstevního podílu má doručení písemného prohlášení převodce a nabyvatele o uzavření účinné smlouvy o schváleném převodu družstevního podílu družstvu. Podpisy na smlouvě či prohlášení musí být úředně ověřeny. 5. Družstevní podíl přechází na dědice, je-li dědic fyzickou osobou starší 18 let. Jestliže dědic tuto podmínku pro vznik členství v družstvu nesplňuje, je přechod družstevního podílu vyloučen; tomuto dědici vzniká při zániku členství v družstvu smrtí zůstavitele právo na vypořádací podíl. 6. Vznik členství v družstvu při přechodu družstevního podílu na dědice je podmíněn písemným souhlasem předsedy družstva na základě písemné žádosti dědice. Souhlasí-li členská schůze se vznikem členství, hledí se na dědice, jako by byl členem družstva ode dne nabytí dědictví. Nevyrozumí-li družstvo dědice do 30 dnů ode dne, kdy dědic družstvo o udělení souhlasu požádal, platí, že se vznikem dědicova členství v družstvu souhlasí. Pokud není na základě žádosti dědice k přechodu členství udělen souhlas, platí, že se dědic členem družstva nestal. Rozhodnutí předsedy družstva o neudělení souhlasu k přechodu členství nemusí být odůvodněno. Dědic družstevního podílu, který nechce být členem družstva, je oprávněn svou účast v družstvu vypovědět, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však 1 měsíc ode dne, kdy se stal dědicem, jinak se k výpovědi nepřihlíží. Výpovědní doba činí 3 měsíce a po dobu jejího běhu není dědic podílu oprávněn se podílet na činnosti družstva. Podá-li dědic výpověď podle 603 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), platí, že se členem družstva nestal. 7. Při neudělení souhlasu s přechodem členství má dědic právo na vypořádací podíl. Počátek lhůty pro vyplacení vypořádacího podílu počíná běžet dnem nabytí dědictví. 8. Předseda družstva je povinen projednat žádost o převod nebo rozdělení družstevního podílu bez zbytečného odkladu po jejím doručení. Družstvo svůj souhlas či nesouhlas s převodem nebo rozdělením družstevního podílu sdělí žadateli do 14 dní od rozhodnutí. 9. Člen může mít pouze 1 družstevní podíl. Družstevní podíl představuje práva a povinnosti člena plynoucí z členství v družstvu. 7

8 10. Nabude-li člen za trvání svého členství v družstvu další družstevní podíl, jeho družstevní podíly splývají v jediný družstevní podíl v den, kdy je člen nabude. Jsou-li však s každým družstevním podílem spojena práva třetích osob, družstevní podíly splývají až dnem, kdy tato práva třetích osob zaniknou, ledaže dohoda člena družstva s takovou třetí osobou určí jinak. Majetková účast v družstvu ve výši členského vkladu, nabytá při převodu nebo přechodu družstevního podílu, se nabyvateli, který není dosud členem družstva, započte na jeho základní členský vklad a ve zbývající výši na jeho další členský vklad. 11. Družstevní podíl lze s předchozím písemným souhlasem předsedy družstva rozdělit. Rozdělit družstevní podíl nelze, pokud by v důsledku rozdělení družstevního podílu klesla majetková účast převodce nebo nabyvatele družstevního podílu v družstvu pod výši základního členského vkladu. Článek VI. Zánik členství 1. Členství v družstvu zaniká a) dohodou, b) vystoupením člena, c) vyloučením člena, d) převodem družstevního podílu, e) přechodem družstevního podílu, f) smrtí člena, g) jiným způsobem určeným zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). 2. Dohodu o zániku členství lze uzavřít jen písemně. 3. Stanovy určují, že výpovědní doba pro vystoupení člena z družstva je 6 měsíců. Vystoupením člena z družstva zaniká jeho členství v družstvu uplynutím 6 měsíců ode dne, kdy člen družstvu doručil písemné oznámení o vystoupení. Výpovědní doba v trvání 6 měsíců neplatí, vystupuje-li člen z družstva proto, že nesouhlasí se změnou stanov, členství vystupujícího člena zaniká uplynutím kalendářního měsíce, v němž bylo oznámení o vystoupení doručeno družstvu. Postupem uvedeným v 613 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) může vystoupit z družstva každý člen, který na členské schůzi nehlasoval pro změnu stanov; tajné hlasování se zakazuje. 4. Člen může být z družstva vyloučen, jestliže závažným způsobem nebo opakovaně porušil své členské povinnosti, přestal splňovat podmínky pro členství nebo z jiných důležitých důvodů uvedených ve stanovách. Za závažný způsob porušení se zejména považuje : - Porušení pravidel hospodářské soutěže vůči družstvu. - Zneužití obchodní firmy družstva. - Poškození obchodních zájmů družstva. - Poškodil-li člen svým chováním závažným způsobem jméno a dobrou pověst družstva. - Způsobení škody družstvu. 8

9 - Člen bude pracovat mimo družstvo INTRATECH družstvo, IČO: v oblasti podnikání - kompletace, montáž, výroba a servis pneumatických prvků, navrhování a montáž rozvodů stlačeného vzduchu a ostatních médií a tu buď jako podnikatel, či jako společník společnosti, statutární zástupce, tichý společník, podílník, odpovědný zástupce, zaměstnanec, či v jiné obdobné firmě. Výjimku z tohoto může u jednotlivého člena povolit rozhodnutím členská schůze. - Porušení členských povinností určených zákonem nebo stanovami družstva. 5. Rozhodnutí o vyloučení předchází písemná výstraha. O udělení výstrahy rozhoduje předseda družstva. Ve výstraze se uvede důvod jejího udělení a člen se upozorní na možnost vyloučení a vyzve se, aby s porušováním členských povinností přestal a následky porušení členských povinností odstranil; k tomu se členovi vždy poskytne přiměřená lhůta, nejméně však 30 dnů. Ustanovení 615 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) se nepoužije, jestliže porušení členských povinností nebo jiné důležité důvody uvedené ve stanovách měly následky, které nelze odstranit. 6. O vyloučení nelze rozhodnout později než ve lhůtě 6 měsíců ode dne, kdy se družstvo dozvědělo o důvodu k vyloučení, nejpozději však ve lhůtě 1 roku ode dne, kdy důvod k vyloučení nastal. 7. Rozhodnutí předsedy družstva o vyloučení musí mít písemnou formu. Rozhodnutí obsahuje i poučení o právu vylučovaného člena podle 618 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). Proti rozhodnutí o vyloučení může člen podat odůvodněné námitky k členské schůzi ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení oznámení o vyloučení; to platí i v případě, že o vyloučení rozhodla členská schůze; k námitkám podaným v rozporu s tím se nepřihlíží. Jestliže o vyloučení rozhodovala podle stanov členská schůze, postupuje se podle 620 až 622 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). 8. Družstvo může rozhodnutí o vyloučení zrušit; o zrušení rozhodnutí o vyloučení rozhoduje orgán družstva, který je oprávněn rozhodovat o vyloučení člena. Se zrušením vyloučení musí vyloučená osoba písemně souhlasit. Neudělí-li vyloučená osoba souhlas do 1 měsíce ode dne, kdy jí bylo rozhodnutí o zrušení vyloučení doručeno, k rozhodnutí o zrušení vyloučení se nepřihlíží; to neplatí, pokud tato osoba o zrušení rozhodnutí o vyloučení již dříve písemně požádala. 9. Rozhodnutí předsedy družstva o vyloučení člena a rozhodnutí členské schůze o zamítnutí námitek a potvrzení rozhodnutí o vyloučení se vylučovanému členovi doručí doporučeným dopisem do vlastních rukou na adresu člena uvedenou v seznamu členů. 10. Členství vylučované osoby zaniká marným uplynutím lhůty pro podání námitek nebo dnem, kdy bylo vylučované osobě doručeno rozhodnutí členské schůze o zamítnutí námitek. 11. Do doby uplynutí lhůty pro podání návrhu u soudu dle 620 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) nebo do doby pravomocného skončení soudního řízení družstvo nemůže vůči členovi uplatnit žádná práva plynoucí ze zániku jeho členství. 9

10 12. Bylo-li rozhodnutí o vyloučení zrušeno nebo rozhodla li členská schůze nebo soud, že námitky člena proti rozhodnutí o vyloučení jsou důvodné, platí, že členství v družstvu nezaniklo. 1. Orgány malého družstva jsou a) členská schůze, b) předseda družstva. Článek VII. Orgány malého družstva Stanovy v souladu s 726 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) určují, že představenstvo se nezřizuje a statutárním orgánem je předseda družstva. Ustanovení 705 až 714 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) se použijí přiměřeně. 2. Členská schůze je nejvyšším orgánem družstva tvořeným všemi členy družstva. Členská schůze hlasuje nejdříve o návrhu představenstva, o ostatních návrzích hlasuje v pořadí, v jakém byly předloženy. Ostatní orgány družstva členská schůze volí (dále jen volené orgány ). Členem voleného orgánu může být jen člen družstva splňující podmínky podle zákona a těchto stanov. 3. Členy volených orgánů volí členská schůze na funkční období 5 let. Funkční období členů voleného orgánu družstva končí všem jeho členům stejně. 4. Předseda družstva nesmí být jinou osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za družstvo. 5. Člen voleného orgánu nesmí a) podnikat v předmětu činnosti družstva, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody družstva pro jiného, b) být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se shodným předmětem činnosti nebo osoby v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern, společenství vlastníků jednotek nebo družstvo, jehož členy jsou pouze jiná družstva. 6. Předseda družstva informuje předem družstvo o okolnostech podle 710 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). Pokud byla členská schůze v okamžiku zvolení předsedou družstva členskou schůzí na některou z okolností podle 710 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) výslovně upozorněna nebo vznikla-li později a předseda družstva na ni písemně upozornil, má se za to, že předseda družstva činnost, které se zákaz týká, zakázanou nemá. To neplatí, vyslovila-li členská schůze nesouhlas s takovou činností do jednoho měsíce ode dne, kdy byla na okolnosti podle 710 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) upozorněna. 7. Člen voleného orgánu družstva může z funkce odstoupit. Nesmí tak však učinit v době, která je pro družstvo nevhodná. Písemné oznámení o odstoupení je odstupující člen 10

11 voleného orgánu družstva povinen doručit předsedovi družstva i členské schůzi. Jestliže členská schůze neschválí na žádost odstupujícího člena jiný okamžik zániku funkce, zaniká funkce odstupujícího člena do 1 měsíce od doručení písemného oznámení o odstoupení předsedovi družstva i členské schůzi. 8. Člen voleného orgánu může být z funkce odvolán usnesením členské schůze. Funkce zaniká, neurčí-li členská schůze jiný okamžik zániku funkce, přijetím usnesení členské schůze o odvolání z funkce. 9. V případě smrti předsedy družstva, odstoupení z funkce, odvolání anebo jiného ukončení jeho funkce, zvolí nejbližší členská schůze nového předsedu družstva. Článek VIII. Účast člena na členské schůzi 1. Člen má právo zúčastnit se členské schůze. Člen se zúčastňuje členské schůze osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na členské schůzi musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více členských schůzích. Nikdo nesmí být na jednání členské schůze zmocněncem více než jedné třetiny všech členů družstva, jinak platí, že nemá pro jednání na členské schůzi udělenu žádnou plnou moc. 2. Členská schůze rozhoduje usnesením přijímaným hlasováním členů družstva. Právo hlasovat na členské schůzi mají členové družstva. 3. Každý člen má 1 hlas, rozhoduje-li členská schůze o a) schválení poskytnutí finanční asistence, b) uhrazovací povinnosti, c) zrušení družstva s likvidací, d) přeměně družstva, e) vydání dluhopisů. 4. Při hlasování v orgánech družstva má každý člen jeden hlas na každých ,- Kč svého splaceného členského vkladu, při hlasování na členské schůzi má každý člen tolik hlasů kolikrát je jeho základní členský vklad ve výši ,- Kč obsažen v jeho členském vkladu s tím, že vždy se musí jednat o celé číslo. V případě hlasování o věcech uvedených v 650 odst. 2 písm. a), b), c), d), e) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) má každý člen pouze 1 hlas. 5. Členská schůze je schopna se usnášet, pokud je přítomna většina všech členů majících většinu všech hlasů, nevyžaduje-li zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) nebo stanovy účast členů majících vyšší počet hlasů. 11

12 Článek IX. Svolání členské schůze 1. Svolavatel nejméně 15 dnů přede dnem konání členské schůze uveřejní pozvánku na členskou schůzi na internetových stránkách družstva a současně ji zašle členům na adresu uvedenou v seznamu členů. Uveřejněním pozvánky se považuje pozvánka za doručenou. Pozvánka musí být na internetových stránkách uveřejněna až do okamžiku konání členské schůze. 2. Pozvánka na členskou schůzi musí obsahovat alespoň a) firmu a sídlo družstva, b) místo a dobu zahájení členské schůze, c) označení, zda se svolává členská schůze nebo náhradní členská schůze, d) program členské schůze, e) místo, kde se člen může seznámit s podklady k jednotlivým záležitostem programu členské schůze, pokud nejsou přiloženy k pozvánce. 3. Má-li dojít ke změně stanov nebo k přijetí usnesení, jehož důsledkem je změna stanov, obsahuje pozvánka v příloze též návrh těchto změn nebo návrh usnesení. 4. Představenstvo svolává členskou schůzi nejméně jednou za každé účetní období, a to nejpozději do 6 měsíců po jeho skončení. 5. Členská schůze svolaná představenstvem k projednání řádné účetní závěrky se musí konat vždy nejpozději do 6 měsíců po skončení účetního období, za které je účetní závěrka sestavena. 6. Předseda družstva svolá členskou schůzi vždy, je-li to v důležitém zájmu družstva. 7. Předseda družstva svolá členskou schůzi bez zbytečného odkladu také poté, co zjistí, že a) ztráta družstva dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení ze zdrojů družstva by neuhrazená ztráta dosáhla výše základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti předpokládat, nebo b) družstvo se dostalo do úpadku nebo do hrozícího úpadku podle jiného právního předpisu, a navrhne členské schůzi přijetí potřebných opatření k nápravě. 8. Předseda družstva svolá členskou schůzi, jestliže jej o to požádala kontrolní komise nebo alespoň 10 % členů družstva, kteří mají nejméně jednu pětinu všech hlasů. 9. Na žádost členů družstva podle 639 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), nebo v důležitém zájmu družstva může členskou schůzi svolat i likvidátor, jestliže ji mělo svolat představenstvo družstva podle tohoto zákona nebo stanov a neučinilo tak bez zbytečného odkladu poté, co tato povinnost vznikla. 10. Není-li členská schůze svolána na žádost alespoň 10% členů družstva, kteří mají nejméně jednu pětinu všech hlasů předsedou družstva tak, aby se konala do 30 dnů po doručení žádosti, musí být členská schůze svolána osobami nebo orgánem podle 640 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). 12

13 11. Jestliže tak osoby nebo orgán uvedené v článku IX. bodě 10 těchto stanov podle 640 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) neučiní do 10 dnů poté, co uplynula lhůta pro svolání členské schůze předsedou družstva, může členskou schůzi svolat a všechny úkony s tím spojené činit osoba k tomu písemně zmocněná všemi členy, kteří o svolání členské schůze požádali. Článek X. Rozhodování členské schůze 1. Členskou schůzi řídí člen pověřený k tomu orgánem družstva, který ji svolal, anebo jiná osoba, která za podmínek podle těchto stanov členskou schůzi svolala. Na návrh toho, kdo členskou schůzi svolal, může být jejím řízením pověřen i jiný člen družstva. O tom rozhodne členská schůze usnesením. 2. Členská schůze jedná podle programu uvedeného v pozvánce. Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného programu členské schůze, lze projednávat jen za účasti a se souhlasem všech členů družstva. 3. Členská schůze se usnáší většinou hlasů přítomných členů, nevyžaduje-li zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) nebo stanovy vyšší počet hlasů. 4. Jestliže má být přijato usnesení členské schůze o a) schválení poskytnutí finanční asistence, b) uhrazovací povinnosti, c) zrušení družstva s likvidací, d) přeměně družstva, e) vydání dluhopisů, je členská schůze schopna se usnášet, pokud jsou přítomny alespoň dvě třetiny všech členů, a usnesení musí být přijato alespoň dvěma třetinami přítomných členů. 5. Hlasuje se veřejně, pokud se v jednotlivých případech členská schůze předem neusnese na tajném hlasování. 6. Tajné hlasování o návrhu na změnu stanov anebo návrhu jiného rozhodnutí, jehož důsledkem je změna stanov, se zakazuje. O stanovách se hlasuje vždy veřejně. 7. Není-li členská schůze schopna se usnášet, svolá ten, kdo svolal původně svolanou členskou schůzi, je-li to stále potřebné, bez zbytečného odkladu, náhradní členskou schůzi se stejným programem, a to stejným způsobem jako původně svolanou členskou schůzi a samostatnou pozvánkou. 8. Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného programu řádné členské schůze, lze na náhradní členské schůzi rozhodnout jen tehdy, jsou-li přítomni a projeví-li s tím souhlas všichni členové družstva. 9. Náhradní členská schůze je schopna se usnášet bez ohledu na počet přítomných členů. 13

S T A N O V Y D R U Ž S T V A Zemědělské družstvo Deblín

S T A N O V Y D R U Ž S T V A Zemědělské družstvo Deblín S T A N O V Y D R U Ž S T V A Zemědělské družstvo Deblín Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Družstvo je otevřeným společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem podnikání. Členství v družstvu je

Více

STANOVY. Obchodního družstva Soběšice

STANOVY. Obchodního družstva Soběšice STANOVY Obchodního družstva Soběšice se sídlem Soběšice 163, 342 01 Soběšice, zapsaného v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni v oddíle DrXXIV, vložka 692, schválené na členské schůzi konané dne

Více

S T A N O V Y družstva s obchodní firmou Brno, Hoblíkova 22, družstvo. Článek 1 Úvodní ustanovení

S T A N O V Y družstva s obchodní firmou Brno, Hoblíkova 22, družstvo. Článek 1 Úvodní ustanovení S T A N O V Y družstva s obchodní firmou Brno, Hoblíkova 22, družstvo Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Družstvo je otevřeným společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem vzájemné podpory svých

Více

Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN

Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN 1 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob. Je založeno na dobu neurčitou. 2. Družstvo je právnickou osobou a za porušení svých

Více

JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice STANOVY

JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice STANOVY JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice STANOVY Úplné znění k 22. 5. 2014 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1) Obchodní firma: JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice.

Více

STANOVY ZEMĚDĚLSKÉHO DRUŽSTVA SMRŽICE. I. 1. Firma: Zemědělské družstvo Smržice, IČ: 469 91 701

STANOVY ZEMĚDĚLSKÉHO DRUŽSTVA SMRŽICE. I. 1. Firma: Zemědělské družstvo Smržice, IČ: 469 91 701 STANOVY ZEMĚDĚLSKÉHO DRUŽSTVA SMRŽICE I. 1. Firma: Zemědělské družstvo Smržice, IČ: 469 91 701 2. Sídlo družstva: Smržice č.p. 269, 798 17 Smržice 3. Družstvo vzniká na dobu neurčitou 4. Účel družstva:

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722 čl. 1 Základní ustanovení... 2 čl. 2 Obchodní firma a sídlo družstva... 2 čl. 3 Předmět činnosti... 2 čl. 4 Vznik

Více

STANOVY. Bytového družstva Laurinova III.

STANOVY. Bytového družstva Laurinova III. STANOVY Bytového družstva Laurinova III. I. Část - Základní ustanovení Článek 1 1. Firma zní: Bytové družstvo Laurinova III. 2. Sídlem je: Mladá Boleslav, U Kasáren 1377/III, PSČ 293 01. 3. Předmětem podnikání

Více

N á v r h Nové znění stanov

N á v r h Nové znění stanov N á v r h Nové znění stanov 1. Firma a sídlo Družstva- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.1 Obchodní firma Družstva je: Družstvo vlastníků Batelov-

Více

Bytové družstvo Kulatý Chodovec

Bytové družstvo Kulatý Chodovec STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Bytové družstvo Kulatý Chodovec ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení (1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Bytové družstvo Jiráskova 261-263 družstvo upravené dle zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) Část I. Základní ustanovení

Více

STANOVY. Západočeské konzumní družstvo Sušice

STANOVY. Západočeské konzumní družstvo Sušice STANOVY 2014 Západočeské konzumní družstvo Sušice navazujíce na všechny dobré tradice družstevnictví, zejména pak na činnost ZKD v Plzni, Jednoty SD v Sušici, Jednoty SD v Klatovech, Jednoty SD v Horšovském

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA C13 bytové družstvo ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Firma: C 13 bytové družstvo (dále jen družstvo ). 2. Sídlo: Slunečná 479/2, 634 00 Brno. Článek 1 Obchodní firma a sídlo 3.

Více

STANOVY Bytového družstva T. G. Masaryka

STANOVY Bytového družstva T. G. Masaryka STANOVY Bytového družstva T. G. Masaryka Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Bytové družstvo T. G. Masaryka 1365 2) Sídlo: T. G. Masaryka 1365, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek 3) Bytové družstvo (dále

Více

S T A N O V Y. Čl.I. Firma, sídlo a právní povaha družstva.

S T A N O V Y. Čl.I. Firma, sídlo a právní povaha družstva. S T A N O V Y Čl.I. Firma, sídlo a právní povaha družstva. 1) Firma družstva: Zemědělské družstvo "Agroholding" se sídlem v Bernarticích (dále jen družstvo). Sídlo družstva: č.p. 111, 790 57 Bernartice

Více

STANOVY. Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013. Tento dokument je majetkem SBD Bílina

STANOVY. Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013. Tento dokument je majetkem SBD Bílina STANOVY SBD Bílina Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013 Tento dokument je majetkem SBD Bílina 1/24 Obsah: ČÁST I. - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 3 Čl. 1... 3 Čl. 2... 3 ČÁST

Více

S t a n o v y B y t o v é h o d r u ž s t v a D o h o d a v N e r a t o v i c í c h

S t a n o v y B y t o v é h o d r u ž s t v a D o h o d a v N e r a t o v i c í c h S t a n o v y B y t o v é h o d r u ž s t v a D o h o d a v N e r a t o v i c í c h U p r a v e n é n a z á k l a d ě p l a t n o s t i N O Z (n o v ý O b č a n s k ý z á k o n í k) a Z O K (Z á k o n

Více

S T A N O V Y. ANO spořitelní družstvo

S T A N O V Y. ANO spořitelní družstvo S T A N O V Y Článek I. Úvodní ustanovení 1. (dále jen Družstvo ) je společenstvím neuzavřeného počtu osob, které pro podporu hospodaření svých členů provozuje finanční činnosti, kterými se rozumí zejména

Více

Stanovy bytového družstva Varnsdorf

Stanovy bytového družstva Varnsdorf STANOVY Bytového družstva Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Bytové družstvo 2) Sídlo:, nám. E. Beneše 470, PSČ 407 47 3) Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je zapsáno ve veřejném rejstříku

Více

STANOVY Nad Kampou bytové družstvo

STANOVY Nad Kampou bytové družstvo STANOVY Nad Kampou bytové družstvo Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Firma a sídlo 1) Firma: Nad Kampou - bytové družstvo 2) Sídlo: Malostranské nábřeží 563/3, PSČ 110 00, Praha 1 3) Právní poměry družstva

Více

-- Stejnopis -- Notářský zápis

-- Stejnopis -- Notářský zápis Strana první NZ 152/2014 N 180/2014 -- Stejnopis -- Notářský zápis sepsaný dne 24.6. 2014 (dvacátého čtvrtého června roku dva tisíce čtrnáct) mnou, Mgr. Ladislavem Černým, notářem se sídlem ve Strakonicích,

Více

OBSAH STANOV Bytového družstva Chabařovická 1321-1326, IČ 25716298 (dle Zákona 89/2012Sb, schválené Členskou schůzí dne 29.

OBSAH STANOV Bytového družstva Chabařovická 1321-1326, IČ 25716298 (dle Zákona 89/2012Sb, schválené Členskou schůzí dne 29. OBSAH STANOV Bytového družstva Chabařovická 1321-1326, IČ 25716298 (dle Zákona 89/2012Sb, schválené Členskou schůzí dne 29. května 2014) Část I. Základní ustanovení čl. 1 Založení bytového družstva čl.

Více

STANOVY První Mimoňské bytové družstvo. Hlava I. Základní ustanovení. Článek 3. Článek 4 Právní postavení družstva

STANOVY První Mimoňské bytové družstvo. Hlava I. Základní ustanovení. Článek 3. Článek 4 Právní postavení družstva STANOVY První Mimoňské bytové družstvo Hlava I. Základní ustanovení Článek 1 Obchodní firma: První Mimoňské bytové družstvo Článek 2 Sídlo: Mimoň, Letná 204/205, okres Česká Lípa, PSČ: 471 24 Článek 3

Více

STANOVY. BYTOVÉ DRUŽSTVO MĚLNÍK střed 2572-2573. Část I. Základní ustanovení

STANOVY. BYTOVÉ DRUŽSTVO MĚLNÍK střed 2572-2573. Část I. Základní ustanovení STANOVY BYTOVÉ DRUŽSTVO MĚLNÍK střed 2572-2573 Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: BYTOVÉ DRUŽSTVO MĚLNÍK střed 2572-2573 2) Sídlo: Mělník, Sídliště střed 2573, PSČ 276 01 3) Bytové družstvo (dále

Více

AGRODRUŽSTVO KOŠETICE STANOVY

AGRODRUŽSTVO KOŠETICE STANOVY Členská schůze družstva mění stanovy družstva a přijímá toto jejich úplné znění: AGRODRUŽSTVO KOŠETICE STANOVY Agrodružstvo Košetice (dále jen družstvo ) je ustanoveno ve smyslu ustanovení 221 a násl.

Více

STANOVY Lidového bytového družstva Praha 7 (schválené na shromáždění delegátů dne 26.11.2014) Část I. Základní ustanovení

STANOVY Lidového bytového družstva Praha 7 (schválené na shromáždění delegátů dne 26.11.2014) Část I. Základní ustanovení STANOVY Lidového bytového družstva Praha 7 (schválené na shromáždění delegátů dne 26.11.2014) Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Lidové bytové družstvo Praha 7. 2) Sídlo: Praha 7, U Uranie 12/1362,

Více

STANOVY bytového družstva

STANOVY bytového družstva STANOVY bytového družstva Část I. Základní ustanovení Čl. I 1) Firma: Čtvrté chrudimské družstvo 2) Sídlo: Na Větrníku 1295, Chrudim. 3) Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je zapsáno ve veřejném rejstříku

Více

S T A N O V Y Zemědělského družstva Okříšky, družstva (úplné znění schválené členskou schůzí dne 29. května 2014)

S T A N O V Y Zemědělského družstva Okříšky, družstva (úplné znění schválené členskou schůzí dne 29. května 2014) S T A N O V Y Zemědělského družstva Okříšky, družstva (úplné znění schválené členskou schůzí dne 29. května 2014) Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Zemědělské družstvo Okříšky, družstvo (dále jen družstvo ) je

Více

SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 S T A N O V Y D R U Ž S T V A R O Z V O J

SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 S T A N O V Y D R U Ž S T V A R O Z V O J SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 S T A N O V Y S P R Á V N Í H O B Y T O V É H O D R U Ž S T V A R O Z V O J Stanovy schválené shromážděním delegátům konaným dne 4.12.2013

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA SEZEMÍNSKÁ 2029, PRAHA 5 (IČ 276 25 397) Část I. Základní ustanovení

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA SEZEMÍNSKÁ 2029, PRAHA 5 (IČ 276 25 397) Část I. Základní ustanovení STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA SEZEMÍNSKÁ 2029, PRAHA 5 (IČ 276 25 397) e-mail: BDSezeminska3@email.cz, web: www.bd2029.sweb.cz/ Str. 1 Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Bytové družstvo 1. Firma: Bytové družstvo

Více