Inovační potenciál plzeňského regionu Innovation Potential of the Pilsen Region

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Inovační potenciál plzeňského regionu Innovation Potential of the Pilsen Region"

Transkript

1 Inovační potenciál plzeňského regionu Innovation Potential of the Pilsen Region

2 Publikace Inovační potenciál plzeňského regionu Publikace Inovační potenciál plzeňského regionu vznikla v rámci aktivit sítě Enterprise Europe Network a Regionální kontaktní organizace pro Západní Čechy (RKO-ZČ). Cílem je podpořit mezinárodní technologickou spolupráci inovačních firem (zejména malých a středních) z plzeňského regionu se zahraničními subjekty. Jedná se o otevřenou publikaci, která bude postupně doplňována o další zajímavé firmy s potenciálem pro mezinárodní spolupráci. Enterprise Europe Network je celoevropská síť zaměřená na poskytování podpůrných služeb a informací pro rozvoj podnikání a inovací. Tyto služby jsou určeny zejména malým a středním podnikům (MSP), kterým pomáhají při jejich internacionalizaci, rozvíjení jejich potenciálu a inovační kapacity. Síť zahrnuje kolem 600 partnerských organizací (kontaktních míst) ve více než 50 zemích. Aktivity české části Enterprise Europe Network jsou realizovány konsorciem jedenácti partnerů koordinovaných Technologickým centrem AV ČR. Síť Enterprise Europe Network v České republice je podporována z Rámcového programu EU pro konkurenceschopnost a inovace (CIP) a Ministerstvem průmyslu a obchodu. Služby sítě pro podnikatele z plzeňského regionu poskytuje BIC Plzeň. Více informací: Regionální kontaktní organizace pro Západní Čechy (RKO-ZČ) je projekt Západočeské univerzity v Plzni podporovaný od roku 2011 MŠMT v rámci programu EUPRO II pod číslem LE Je součástí sítě NINET sdružující regionální a oborové kontaktní organizace působící v České republice. Cílem RKO-ZČ je především umožnit a ulehčit prostřednictvím informační a administrativní podpory účast regionálních institucí v projektech mezinárodní spolupráce, převážně v Evropském výzkumném prostoru, a projektech bilaterální spolupráce, převážně spojování MSP, firem, institucí VaV a dalších subjektů pro tvorbu silných konsorcií, která dobře obstojí v oblasti mezinárodního výzkumu. Snahou RKO-ZČ je přispět k rozvoji spolupráce výzkumných pracovišť s průmyslem a malými a středními firmami v mezinárodním měřítku. RKO-ZČ usiluje o zvýšení technologické a inovační úrovně regionu prostřednictvím účasti českých subjektů v programech mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji. Disponuje bohatými zkušenostmi účasti v projektech v rámci stávajícího 7. rámcového programu EU pro výzkum a technologický rozvoj (7RP). Momentální klíčovou aktivitou RKO-ZČ je zaměření se na nový program pro financování evropského výzkumu, vývoje a inovací v období let Horizon RKO-ZČ nabízí bezplatné poskytování informací o programech, asistenci při přípravě projektů, konzultace, pravidelné semináře, mapování výzkumně-vývojového potenciálu regionu a veškeré další aktivity související s výše zmíněnými záměry. Více informací:

3 Catalogue Innovation Potential of the Pilsen Region The catalogue Innovation Potential of the Pilsen Region was prepared within the activities of the Enterprise Europe Network and the Regional Contact Organization for West Bohemia (RCO-WB). It aims to provide support to international technology cooperation of innovation-oriented companies (especially small and medium-sized) from the Pilsen region with foreign institutions, organizations or companies. It is an open catalogue which will gradually introduce more companies having the potential for international collaboration. The Enterprise Europe Network is a Europe-wide network oriented towards the provision of support services and information to promote the development of business and innovation. The services are designed especially for small and medium-sized enterprises (SMEs) to assist their internationalization and to develop their potential and innovation capacity. The Network comprises about 600 member organizations (contact points) in more than 50 countries. The activities of the Czech section of the Enterprise Europe Network are realized by a consortium of 11 partners coordinated by the Technology Centre ASCR. In the Czech Republic, the Enterprise Europe Network is co-funded by the EU Competitiveness and Innovation Framework Programme (CIP) and by the Ministry of Industry and Trade of the Czech Republic. In the Pilsen region, the Network s services for businesses are provided by BIC Plzeň. Additional information: The Regional Contact Organization for West Bohemia (RCO-WB) is the project of the University of West Bohemia in Pilsen and since 2011, it has been supported by the Ministry of Education, Youth and Sports of the Czech Republic within the EUPRO II programme, item no. LE It forms a part of the NINET network associating regional and industrial contact organizations present in the Czech Republic. RCO-WB principally focuses on using information and administration support to enable and ease the participation of regional organizations in international cooperation projects, primarily in the European research area, and in bilateral cooperation projects, especially in the networking of SMEs, corporations, R&D institutes and other partners to form strong consortiums that will perform well in international research. RCO-WB strives to boost the collaboration of research centres with industries and SMEs on the international level. RCO-WB aims to improve technological and innovative levels of the region by participation of Czech organizations in international R&D programmes. The organisations may use its vast experience from participation in projects of the current 7th Framework Programme for Research and Technological Development (FP7). At present, RCO-WB is focusing on Horizon 2020, the new programme for funding European research, development and innovation activities from 2014 to RCO-WB provides free information on the programmes, assistance in preparation of projects, consultations, regular workshops, mapping of the R&D potential of the region as well as any other activities related to the above-mentioned intentions. Additional information:

4 APPLYCON s. r. o. Adresa APPLYCON s.r.o. Pallova Plzeň Telefon Oblast činnosti Společnost APPLYCON byla založena 4. července Již od svého počátku navazuje na dlouholeté zkušenosti v oblasti kabelového propojení a konektorové techniky. V současnosti se společnost APPLYCON zaměřuje na vývoj v oblasti nositelné elektroniky a inteligentních textilií, průmyslový design a komplexní inženýring, kontraktační výrobu, konektorovou techniku a kabelovou konfekci. Zkušenosti s mezinárodní spoluprací Reference: Yamaichi Electronics Deutschland GmbH (DE) Heitec AG (DE) Interactive Wear AG (DE) ICG Group (DE) Kufner Textilwerke GmbH (AT) NV Belginova (BE) IDI Interconnect Devices (US) Deltron AG (CH) Web Nabídka spolupráce Vývoj textilních aplikací pro oděvní průmysl a textilní firmy Vývoj konektorů a kabelové konfekce na zakázku, kabely zastříkávané plasty pro vyšší stupně krytí Průmyslový design a komplexní inženýring - mechatronika, návrhy, prototypování a finální konstrukce

5 APPLYCON s. r. o. Address APPLYCON s.r.o. Pallova Pilsen Telephone About the Company APPLYCON was established on 4 July, Since its beginning, the company has been building on many years of its expertise in cable interconnections and connector techniques. APPLYCON is currently focusing on development in the field of wearable electronics and smart textiles, industrial design and comprehensive engineering, contract manufacturing, connector technology and cable accessories. International Collaboration Experience References: Yamaichi Electronics Deutschland GmbH (DE) Heitec AG (DE) Interactive Wear AG (DE) ICG Group (DE) Kufner Textilwerke GmbH (AT) NV Belginova (BE) IDI Interconnect Devices (US) Deltron AG (CH) Website Collaboration Opportunities Development of textile applications for the textile and clothing industry Custom development of connectors and cable accessories, injection over-moulded cables with protective covering Industrial design and comprehensive engineering mechatronics, designs, prototyping and final design

6 ATMOS Chrást s. r. o. ATMOS Adresa ATMOS Chrást s.r.o. Plzeňská Chrást Telefon Oblast činnosti Společnost ATMOS Chrást se zabývá vývojem a výrobou kompresorů již více než 50 let. V současné době vyrábí šroubové kompresory pojízdné, stacionární, lokomotivní a speciální kompresory na přání zákazníka. Vývojové oddělení společnosti, prototypová dílna a zkušebna se zaměřují na vývoj šroubových bloků vlastního návrhu, adsorpční sušení, kompresory do extrémních podmínek, nové technologie v oblasti výroby a úpravy stlačeného vzduchu, akustiky a diagnostiky strojních zařízení. Web Zkušenosti s mezinárodní spoluprací Projektové spolupráce: 6. rámcový program EU Reference: City University London (UK) Nabídka spolupráce Vývoj šroubových bloků Vývoj dieselových, elektrických a lokomotivních kompresorů Vývoj adsorpčních sušičů

7 ATMOS Chrást s. r. o. ATMOS Address ATMOS Chrást s.r.o. Plzeňská Chrást Telephone About the Company ATMOS Chrást has been developing and manufacturing compressors for over 50 years. At present, the company offers portable, stationary, and locomotive screw compressors and special custom-made compressors. The company s development department, prototyping plant and testing laboratory focus on the development of screw blocks of own design; adsorption dryers; compressors to work in very difficult conditions; new technologies in the field of preparation and treatment of compressed air, acoustics and machinery diagnostics. International Collaboration Experience Project collaborations: 6 th Framework Programme (FP6) References: City University London (UK) Website Collaboration Opportunities Development of screw blocks Development of diesel, electric and locomotive compressors Development of adsorption dryers

8 COMPUREG Plzeň, s. r. o. Adresa COMPUREG Plzeň, s.r.o. Nádražní Plzeň Oblast činnosti Společnost COMPUREG Plzeň byla založena v roce Hlavním oborem její činnosti je komplexní návrh a realizace klíčových subsystémů průmyslových řídicích a informačních systémů. Mezi doplňkové obory patří realizace specifických informačních systémů pro zdravotnické laboratoře. Značná část aktivit souvisí s výzkumem a vývojem v oborech automatické řízení, pokročilá diagnostika a podpora rozhodování při neurčitosti informací. Většina realizovaných řídicích systémů se týká válcovacích tratí, dále pak žíhacích pecí, zpracovatelských linek, speciálních strojů apod. Kromě vlastního řízení a podpory rozhodování, při kterém se firma snaží ve vhodných případech uplatňovat pokročilé, zejména pravděpodobnostní přístupy, se COMPUREG zabývá nasazováním výrobních informačních systémů typu MES (Manufacturing Execution Systems), tedy monitorováním výroby, sběrem a archivací dat, diagnostikou a napojením na podnikové informační systémy. Zákazníky jsou hlavně průmyslové podniky v různých regionech České republiky a několik válcoven v zahraničí. Zapojení do národních i evropských výzkumných projektů z velké části souvisí s dlouholetou spoluprací s oddělením Adaptivních systémů Ústavu teorie informace a automatizace Akademie věd ČR (ÚTIA) a s Katedrou kybernetiky Západočeské univerzity v Plzni. Zkušenosti s mezinárodní spoluprací Projektové spolupráce: 5. rámcový program EU EUROSTARS Reference: Paturle Aciers (FR) Salgótarjáni Acélárugyár/SILCO (HU) WMN Gliwice (PL) Helwan Diesel Engines Co. (EG) Telefon Web Nabídka spolupráce Aplikačně orientovaný výzkum v oblasti automatického řízení a podpory rozhodování Softwarová realizace výstupů výzkumu

9 COMPUREG Plzeň, s. r. o. Address COMPUREG Plzeň, s.r.o. Nádražní Pilsen Telephone About the Company COMPUREG is a small private company founded in From the beginning, its activities have been focused on industrial control and automation (particularly for fast processes such as cold rolling mills) and on information systems. In addition to references in the Czech Republic, the company is also active abroad. COMPUREG tends to utilize modern control methods and up-to-date software solutions. It is active both in the fields of industrial applications and research. Concerning R&D, COMPUREG cooperates for a long time with the Institute of Information Theory and Automation of the Academy of Sciences of the Czech Republic (UTIA) and with the Department of Cybernetics of the University of West Bohemia in Plzen. Website International Collaboration Experience Project collaborations: 5 th Framework Programme (FP5) EUROSTARS References: Paturle Aciers (FR) WMN Gliwice (PL) Salgótarjáni Acélárugyár/SILCO (HU) Helwan Diesel Engines Co. (EG) Collaboration Opportunities Application-oriented research in the fields of industrial control, decision support and advanced diagnostics Software implementation of research outputs

10 COMTES FHT a. s. Adresa COMTES FHT a.s. Průmyslová Dobřany Oblast činnosti COMTES FHT je na českém trhu již od konce roku 2000 a zajišťuje výzkum a vývoj v oblasti kovových materiálů, zavádění nových technologií tváření a tepelného zpracování kovů ve strojírenství, automobilovém průmyslu a energetice. Nabídka činností zahrnuje široké spektrum aktivit od základních měření, přes detailní materiálové analýzy, numerické simulace procesů, návrhy technologií až po výrobu prototypů. Zkušenosti s mezinárodní spoluprací Projektové spolupráce: 5. rámcový program EU 6. rámcový program EU Výzkumný fond pro uhlí a ocel EUREKA EUROSTARS Reference: BENTELER Steel/Tube GmbH (DE) Schaeffler Technologies AG&Co.KG (DE) BILSTEIN GmbH & Co. KG (DE) IWU Fraunhofer Institut Werkzeugmaschinen und Umformtechnik (DE) Institute of Metals and Technology (SLO) Instytut Mechaniki Precyzyjnej (PL) Telefon Web Nabídka spolupráce Výzkum a vývoj nových kovových materiálů, analýz materiálů, konstrukčních prací, modelování technologických procesů, mechanického zkoušení

11 COMTES FHT a. s. Address COMTES FHT a. s. Průmyslová Dobřany About the Company COMTES FHT has been active in the Czech market since the end of 2000 and has been providing research and development in the field of metallic materials, implementation of new forming technologies and heat treatment of metals in mechanical engineering, automotive and power generation industries. The wide range of the company s activities include measuring, detailed material analyses, numerical simulations of processes, technology designs up to prototyping. Telephone Website International Collaboration Experience Project collaborations: 5 th Framework Programme (FP5) EUREKA 6 th Framework Programme (FP6) EUROSTARS Research Fund for Coal and Steel References: BENTELER Steel/Tube GmbH (DE) Schaeffler Technologies AG&Co.KG (DE) BILSTEIN GmbH & Co. KG (DE) IWU Fraunhofer Institut Werkzeugmaschinen und Umformtechnik (DE) Institute of Metals and Technology (SLO) Instytut Mechaniki Precyzyjnej (PL) Collaboration Opportunities Research and development of new metallic materials, material analyses, design, modelling of technology processes, mechanical testing

12 EDIP s. r. o. Adresa EDIP s.r.o. Pařížská Plzeň Oblast činnosti Česká firma EDIP byla založena v roce Její činností je obor dopravní inženýrství v celé jeho šíři. Zabývá se bezpečností dopravy, kde zejména řeší a zpracovává bezpečnostní audity, dále se zabývá sčítáním dopravy (významně se podílela na Celostátním sčítání dopravy 2010) či posuzováním křižovatek. Zpracovává pasporty komunikací. Vyvíjí a prodává software pro dopravní inženýry. Zpracovává a prodává technické podmínky a normy pro navrhování pozemních komunikací a jejich posuzování. Vydává dvakrát ročně odborný recenzovaný časopis Dopravní inženýrství. Je řešitelem řady výzkumných projektů programu výzkumu Technologické agentury ČR či Ministerstva vnitra ČR. Organizuje vlastní konference a semináře. Je členem České silniční společnosti a Asociace výzkumných organizací. V současné době má pobočky v Plzni a v Mariánských Lázních. Zkušenosti s mezinárodní spoluprací Projektové spolupráce: Rámcový program pro konkurenceschopnost a inovace Reference: Schlothauer & Wauer GmbH & Co. KG (DE) PTV Transport Consult GmbH (DE) Telefon Web Nabídka spolupráce Výzkum a vývoj v dopravním inženýrství Software pro dopravní inženýry Metody sčítání dopravy Bezpečnost dopravy

13 EDIP s. r. o. Address EDIP s.r.o. Pařížská Pilsen About the Company The Czech company EDIP was founded in The company s business is traffic engineering in its entirety. In particular, EDIP deals with traffic safety where it performs and processes safety audits, engages in traffic counting (with a major contribution to the 2010 National Road Traffic Census) and assessment of intersections. The company prepares passports of roads. Also, it develops and distributes software for traffic engineers. In addition, the company prepares and sells technical conditions and standards for road design and its assessment. Twice a year, EDIP publishes Traffic Engineering, a reviewed magazine. The company is an investigator of a number of research projects of the Technology Agency of the Czech Republic and of the Ministry of Interior of the Czech Republic. Also, EDIP organizes its own conferences and seminars. The company, a member of the Czech Road Society and the Association of Research Organizations, has branches in Pilsen and in Mariánské Lázně. International Collaboration Experience Project collaborations: Competitiveness and Innovation Framework Programme (CIP) References: Schlothauer & Wauer GmbH & Co. KG (DE) PTV Transport Consult GmbH (DE) Telephone Website Collaboration Opportunities Research and development in traffic engineering Software for traffic engineers Traffic counting methods Traffic safety

14 ELIS PLZEŇ a. s. Adresa ELIS PLZEŇ a. s. Luční Plzeň Oblast činnosti Společnost ELIS PLZEŇ patří mezi přední výrobce ultrazvukových a indukčních průtokoměrů kapalin a měřičů tepla ve vodě a v páře. Byla založena v r a v r transformována na akciovou společnost. Převážnou část svého prodejního programu vyrábí na základě vlastního know-how chráněného několika patenty. V oblasti ultrazvukových průtokoměrů kapalin je společnost ELIS PLZEŇ jediným výrobcem v České republice a zařadila se mezi několik málo světových firem, které zvládly náročnou technologii výroby těchto průtokoměrů. Své výrobky firma dodává zejména do vodárenství, teplárenství, energetiky a do různých odvětví průmyslu, jako např. chemického a potravinářského. Pro zákazníky jsou výrobky ELIS PLZEŇ zajímavé zejména pro jejich vysokou technickou úroveň, výhodné ceny, poskytované služby a flexibilitu v plnění nestandardních požadavků zákazníků. Firma nadále pokračuje ve vývoji nových výrobků a i v budoucnu bude uvádět na trh produkty, které budou uspokojovat ty nejnáročnější požadavky širokého okruhu zákazníků. Podstatnou část své produkce společnost exportuje do řady zemí světa. Postupně rozšiřuje své obchodní aktivity do dalších zemí, ve kterých vyhledává vhodné distributory. Telefon Web Nabídka spolupráce Výzkum a vývoj indukčních a ultrazvukových průtokoměrů

15 ELIS PLZEŇ a. s. Address ELIS PLZEŇ a. s. Luční Pilsen About the Company ELIS PLZEŇ ranks among the leading manufacturers of ultrasonic and induction flow meters, steam heat content and water heat content meters. The company was founded in 1990 and in 1997, it transformed into a joint-stock company. The majority of the company s product portfolio is manufactured under the company s know-how protected by several patents. ELIS PLZEŇ is the only manufacturer of ultrasonic flow meters of liquid content in the country and therefore, it has joined the very few organizations worldwide who have mastered the demanding technology of manufacturing of this type of flow meters. The company supplies its products especially to water industry, heat and power generation, as well as to several branches of industry, e.g. chemistry and food. The customers are attracted by the technical qualities of the company s products, advantageous pricing, services provided and flexibility in meeting customer s specific requirements. The company keeps developing new products and it will launch products to satisfy even the most demanding requirements of the vast array of customers. The company exports a major part of its products to a number of countries worldwide. ELIS continuously expands its commercial activities to other countries by selecting suitable distributors. Telephone Website Collaboration Opportunities Research and development of induction and ultrasonic flow meters

16 EXON s. r. o. Intelligent Document Management Adresa EXON s.r.o. Teslova 1242/5c Plzeň Oblast činnosti Společnost EXON se specializuje na dodávky systémových řešení, služby a konzultace v oblastech Document Management Systému, správy dokumentů, outsourcingu datových úložišť, tiskových řešení, digitalizace dokumentů (včetně dodávek skenerů), procesních analýz, dokumentových auditů, podnikových informačních systémů, návrhů a realizací webových aplikací a programování SW Business aplikací. Klientům poskytuje optimální řešení pro rychlý a bezpečný rozvoj při nasazení nejnovějších technologií a postupů. Nejrozsáhlejšími oblastmi působnosti společnosti EXON jsou DMS a outsourcing datových úložišť, digitalizace dokumentů, management a správa dat a konzultační služby s nimi spojené. Telefon Web Zkušenosti s mezinárodní spoluprací Reference: STARCON (DE) i2s DigiBook (FR) ELO Digital Office (DE) Nabídka spolupráce Vývoj SW aplikací v oblasti elektronické správy dokumentů Digitalizace dokumentů a vytěžování dat Vývoj SW na bázi JAVA

17 EXON s. r. o. Intelligent Document Management Address EXON s.r.o. Teslova 1242/5c Pilsen About the Company EXON specializes in provision of Businnes Solutions, services and consultancy in Document Management Systems, document management procedures, outsourcing of data storage, print solutions, digitalization of documents (including the supply of scanners), process analyses, document audits, corporate information systems, design and realization of web applications and programming of SW Business applications. Clients are provided with optimal solutions for their fast and secure growth while using the state-of-the-art technologies and procedures. The company s principal spheres of activity are DMS and data storage outsourcing, document imaging and management, data management and all consultancy services related to these. International Collaboration Experience References: STARCON (DE) i2s DigiBook (FR) ELO Digital Office (DE) Telephone Website Collaboration Opportunities Development of SW applications in the field of electronic document management Document digitalization and data mining Development of JAVA-based SW

18 Grimed, s. r. o. Adresa Grimed, s.r.o. Kařez Zbiroh Telefon Web Oblast činnosti Společnost Grimed vznikla v roce Jejím předmětem činnosti je veterinární zdravotnická technika se zaměřením na diagnostické přístroje a narkotizační techniku. Důraz je kladen na vývoj přístrojů pro aplikace na velmi malých zvířatech od hmotnosti menší než 1 kilogram, což umožňuje mnohem humánnější přístup ke zvířatům. Veškeré výrobky splňují nejpřísnější klinické požadavky. V produktovém portfoliu lze nalézt EKG, monitory a narkotizační přístroje, operační a jiné stoly, operační světla, instrumentační stolky, váhy a jiné. Společnost též vyrábí i speciální výrobky na základě individuálních požadavků jednotlivých zákazníků, které lze nalézt i v zemích Evropské unie. Nabídka spolupráce Vývoj veterinárního přístrojového vybavení

19 Grimed, s. r. o. Address Grimed, s.r.o. Kařez Zbiroh Telephone Website About the Company Grimed was founded in 1999 to deal with veterinary care equipment, primarily focusing on diagnostics and anaesthetics equipment. The emphasis is put on the development of equipment aimed at very small animals weighting less than 1 kilogram, which offers a much more humane treatment of animals. All products meet the most stringent clinical requirements. The product portfolio comprises of ECG, monitors and anaesthetics equipment, surgery and other tables, surgery lights, instrument tables, scales, etc. Grimed also offers special custom-made products to suit individual needs of customers from other EU countries. Collaboration Opportunities Development of veterinary equipment

20 HOFMEISTER s. r. o. Adresa HOFMEISTER s.r.o. Mezi Ploty Plzeň Telefon Oblast činnosti Výrobní aktivity společnosti HOFMEISTER lze zařadit do oblasti přesného strojírenství - jedná se zejména o vývoj a výrobu speciálních řezných nástrojů, výrobu přípravků, CNC kovoobrábění výroba přesných strojírenských dílů, výrobu a montáž menších technologických celků (skříňové zásobníky na nástroje, ohraňovací zařízení atd.). Cílovým trhem firmy je oblast strojírenství se zaměřením na přesné obrábění kovů. Společnost HOFMEISTER si za dobu svého působení vytvořila okruh stálých zákazníků, kterým poskytuje své služby v oblasti vývoje a výroby speciálních nástrojů pro kovoobrábění. Výrobky jsou též dodávány zahraničním odběratelům, objem exportu tvoří zhruba 40 % obratu z celkových výrobních výkonů. Zkušenosti s mezinárodní spoluprací Reference: OTEC Präzisionsfinish GmbH (DE) AXA ENTWICKLUNNGS-UND MASCHNENBAU GmbH (DE) GSE TECHNOLOGY B.V. (NL) Alicona Imaging GmbH (AU) TRANSOR FILTER GMBH (DE) Web Nabídka spolupráce Vývoj produktivních řezných nástrojů pro obrábění těžkoobrobitelných materiálů, včetně kompozitů Vývojová a výrobní kooperace v oblasti speciálních strojírenských přípravků

21 HOFMEISTER s. r. o. Address HOFMEISTER s.r.o. Mezi Ploty Pilsen Telephone About the Company Manufacturing activities of the company HOFMEISTER belong to the precision engineering family they comprise the development and manufacturing of special cutting tools, manufacturing of fixtures, CNC machining manufacture of precision engineering parts, manufacturing and assembly of smaller technology units (box tool holders, edge removal equipment, etc.). The domain of mechanical engineering focusing on precision machining of metals is the company s target market. During its existence, HOFMEISTER has established a group of regular customers who receive services in the field of development and manufacturing of special metal machining tools. The company s products are also delivered to foreign customers and because of that, the export volume of the company amounts to ca. 40% of sales for all manufacturing products. International Collaboration Experience References: OTEC Präzisionsfinish GmbH (DE) AXA ENTWICKLUNNGS-UND MASCHNENBAU GmbH (DE) GSE TECHNOLOGY B.V. (NL) Alicona Imaging GmbH (AU) TRANSOR FILTER GMBH (DE) Website Collaboration Opportunities Development of production cutting tools for machining of hard-to-machine materials, including composites Development and production cooperation in the field of special engineering fixtures

22 IFER - Ústav pro výzkum lesních ekosystémů, s. r. o. Oblast činnosti Společnost IFER se od svého vzniku v roce 1994 zabývá výzkumem, vývojem, expertní činností, poskytováním specializovaných služeb souvisejících s využíváním technologie Field-Map a produktů souvisejících. Těžiště aktivit IFER leží v oblasti lesnictví, a to na všech jeho úrovních - ať už je to lesnický provoz (lesní těžba, pěstování lesů atd.), hospodářská úprava lesa, monitoring chráněných území, lesnická politika, správa databází a vývoj SW pro lesnictví a mnoho dalších. IFER svými výsledky přímo ovlivnil rozvoj v některých oblastech lesnického výzkumu. V IFER vyvinuté růstové modely a z nich odvozené růstové tabulky jsou součástí platné legislativy. V oblasti dendrometrie se IFER dále zabývá kvantifikací biomasy pomocí alometrických modelů a vývojem metod a technologické podpory vhodné pro zjištění objemu a kvality zásob dřevní hmoty v lesních porostech. Tato východiska jsou zásadní např. při řešení projektů zaměřených na bilanci uhlíku v tropických lesích včetně přípravy podkladů pro certifikaci nebo při organizaci prodeje dřeva nastojato. Významnou oblastí výzkumu, ve které IFER dosáhl řady významných a prakticky uplatnitelných výsledků, je využití statistických inventarizačních metod v lesnictví. IFER vytvořil a v pilotním experimentu ověřil metodiku i technologické řešení prvního i druhého cyklu NIL ČR. IFER také zajistil čtyři opakování celorepublikového šetření škod způsobených zvěří. Pro MŽP pak zúročil všechny své zkušenosti s multizdrojovými inventarizacemi a vytvořil metodiku a zrealizoval první cyklus inventarizace krajiny CzechTerra. Zkušenosti s mezinárodní spoluprací Projektové spolupráce: 6. a 7. rámcový program EU Copernicus - The European Earth Observation Programme Joint Research Centre (JRC) Evropské Komise Reference: European Forest Institute (FI) Wageningen University (NL) BOKU: University of Natural Resources and Life Sciences (AT) Ukrainian Research Institute of Forestry and Forest Melioration (UA) Adresa IFER - Ústav pro výzkum lesních ekosystémů, s.r.o. Strašice Strašice Telefon Web Nabídka spolupráce Výzkumná činnost v oblasti produkční ekologie lesa Expertní spolupráce a metodická podpora národních inventarizací lesa Emisní bilance sektorů lesů a krajiny a zemědělství Vývoj a implementace nových postupů v lesnickém hospodářském plánování

VÚTS, a.s. Liberec CENTRE OF ENGINEERING RESEARCH AND DEVELOPMENT

VÚTS, a.s. Liberec CENTRE OF ENGINEERING RESEARCH AND DEVELOPMENT VÚTS, a.s. Liberec CENTRE OF ENGINEERING RESEARCH AND DEVELOPMENT KEY DATA CENTER OF ENGINEERING RESEARCH AND DEVELOPMENT LIBEREC ESTABLISHED 1951 200 employees Turnover : 15 Mio EUR (2013) ISO 9001 certification

Více

Inovační potenciál plzeňského regionu Innovation Potential of the Pilsen Region

Inovační potenciál plzeňského regionu Innovation Potential of the Pilsen Region Inovační potenciál plzeňského regionu Innovation Potential of the Pilsen Region BUSINESS Publikace Inovační potenciál plzeňského regionu Publikace Inovační potenciál plzeňského regionu vznikla v rámci

Více

Podpora inovačního podnikání v plzeňském regionu. BIC Plzeň. 4. ročník konference SMART CITY PLZEŇ Digitalizace průmyslu a dopravy

Podpora inovačního podnikání v plzeňském regionu. BIC Plzeň. 4. ročník konference SMART CITY PLZEŇ Digitalizace průmyslu a dopravy 4. ročník konference SMART CITY PLZEŇ Digitalizace průmyslu a dopravy Podpora inovačního podnikání v plzeňském regionu Plzeň 30. března 2016 Business and Innovation Centre služby na podporu inovačního

Více

Ready for your business

Ready for your business Ready for your business MANUFACTURING & LOGISTICS CENTRE Excellent position Europe - EU CZ - Chropyně Berlin 625 km Krakow 250 km Praha 250 km VÝROBNÍ & LOGISTICKÝ AREÁL CHROPYNĚ Munich 650 km Wien 190

Více

Litosil - application

Litosil - application Litosil - application The series of Litosil is primarily determined for cut polished floors. The cut polished floors are supplied by some specialized firms which are fitted with the appropriate technical

Více

Project Life-Cycle Data Management

Project Life-Cycle Data Management Project Life-Cycle Data Management 1 Contend UJV Introduction Problem definition Input condition Proposed solution Reference Conclusion 2 UJV introduction Research, design and engineering company 1000

Více

ITICA. SAP Školení přehled 2012. Seznam kurzů

ITICA. SAP Školení přehled 2012. Seznam kurzů ITICA SAP Školení přehled 2012 Seznam kurzů SAP Školení v roce 2012 Způsob realizace školení Naše školení jsou zaměřena především na cíl předvést obrovský a rozsáhlý systém SAP jako použitelný a srozumitelný

Více

Inovační potenciál plzeňského regionu Innovation Potential of the Pilsen Region

Inovační potenciál plzeňského regionu Innovation Potential of the Pilsen Region Inovační potenciál plzeňského regionu Innovation Potential of the Pilsen Region Publikace Inovační potenciál plzeňského regionu Publikace Inovační potenciál plzeňského regionu vznikla v rámci aktivit sítě

Více

Moderní technologie dokončování velmi přesných děr vystržováním a její vliv na užitné vlastnosti výrobků

Moderní technologie dokončování velmi přesných děr vystržováním a její vliv na užitné vlastnosti výrobků Moderní technologie dokončování velmi přesných děr vystržováním a její vliv na užitné vlastnosti výrobků Stanislav Fiala 1, Ing. Karel Kouřil, Ph.D 1, Jan Řehoř 2. 1 HAM-FINAL s.r.o, Vlárská 22, 628 00

Více

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

Risk management in the rhythm of BLUES. Více času a peněz pro podnikatele

Risk management in the rhythm of BLUES. Více času a peněz pro podnikatele Risk management in the rhythm of BLUES Více času a peněz pro podnikatele 1 I. What is it? II. How does it work? III. How to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is it? BLUES Brain Logistics

Více

Petr Bednář managing director

Petr Bednář managing director PRESENTATION Petr Bednář managing director Company profile Designing office Petr Bednář Tebeco was established in 2004. At the beginning the company was mainly focusing on mechanical-engineering consulting

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. was founded in 1950. E.g. sales people, purchasing clerks, development workers, designers.

První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. was founded in 1950. E.g. sales people, purchasing clerks, development workers, designers. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Velká Bíteš a.s. (_velka_bites.jbb) Velká Bíteš a.s. Lekce: Pomalejší tempo řeči Cvičení: PBS Velká Bíteš, a.s. První brněnská strojírna Velká

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

CENTRAL EUROPEAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY

CENTRAL EUROPEAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY CENTRAL EUROPEAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY Středoevropský technologický institut CEIT (Central European Institute of Technology) nabízí nejmodernější, inovativní a vysoce kvalitní řešení pro průmysl, zdravotnictví

Více

místo, kde se rodí nápady

místo, kde se rodí nápady místo, kde se rodí nápady a private european network of information centres on materials and innovative products. Created in 2001 in Paris, it provides members with a large selection of specific, reproducible

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová práce 2013 Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová

Více

Metodika pro zadání veřejné zakázky formou DESIGN & BUILD pro dopravní stavby v ČR

Metodika pro zadání veřejné zakázky formou DESIGN & BUILD pro dopravní stavby v ČR Metodika pro zadání veřejné zakázky formou DESIGN & BUILD pro dopravní stavby v ČR Jan Věžník, Deloitte 19. 5. 2015 Konference Projektování pozemních komunikací Přístup k zpracování metodiky Analytická

Více

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Petr Macháček PETALIT s.r.o. 1 What is Redwood. Sensor Network Motion Detection Space Utilization Real Estate Management 2 Building

Více

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Energy news2 1 Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Doposud jste Energy znali jako výrobce a dodavatele humánních přírodních doplňků stravy a kosmetiky.

Více

Řešení průmyslové automatizace Industry 4.0

Řešení průmyslové automatizace Industry 4.0 Řešení průmyslové automatizace Industry 4.0 EPLAN je součástí mezinárodní skupiny Friedhelm Loh Group Rittal the system. Faster better everywhere. Celosvětový lídr rozváděčových skříní, klimatizační systémy,

Více

Biosensors and Medical Devices Development at VSB Technical University of Ostrava

Biosensors and Medical Devices Development at VSB Technical University of Ostrava VŠB TECHNICAL UNIVERSITY OF OSTRAVA FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMPUTER SCIENCE Biosensors and Medical Devices Development at VSB Technical University of Ostrava Ing. Martin Černý Ph.D. and

Více

HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI

HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI Vladimír ŽÍTEK Katedra regionální ekonomie a správy, Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova Univerzita, Lipová 41a, 602 00 Brno zitek@econ.muni.cz Abstrakt

Více

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru!

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru! ACTIPACK CZ, a.s. www.actipack.cz Newsletter 2/2015 ActiPack rozšířil výrobu i své prostory Vážení obchodní partneři, Závod prošel významnými audity od předních letošní rok byl ve znamení potravinářských

Více

Akreditované studijní programy

Akreditované studijní programy správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem. 1 / 19 Seznam akreditovaných studijních programů Fakulta bezpečnostního inženýrství Poř. č. programu (STUD Prog) 1) Název programu oboru (KKOV) Název

Více

SGM. Smart Grid Management THE FUTURE FOR ENERGY-EFFICIENT SMART GRIDS

SGM. Smart Grid Management THE FUTURE FOR ENERGY-EFFICIENT SMART GRIDS WHO ARE WE? a company specializing in software applications for smart energy grids management and innovation a multidisciplinary team of experienced professionals from practice and from Czech technical

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

Inovace řízení a plánování činností s ohledem na požadavky ISO 9001

Inovace řízení a plánování činností s ohledem na požadavky ISO 9001 STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE PLZEŇ 2015 Inovace řízení a plánování činností s ohledem na požadavky ISO 9001 Kateřina Bícová, Josef Sklenička Fakulta strojní, ZČU v Plzni, Univerzitní 8, Plzeň 30614, E-mail:

Více

PROSPERITY Programme. OP Enterprise and Innovation. Klára Hanušová

PROSPERITY Programme. OP Enterprise and Innovation. Klára Hanušová PROSPERITY Programme OP Enterprise and Innovation Klára Hanušová Prosperity What the programme supports -- Establishment and further development of infrastructure required for industrial research, technological

Více

USER'S MANUAL FAN MOTOR DRIVER FMD-02

USER'S MANUAL FAN MOTOR DRIVER FMD-02 USER'S MANUAL FAN MOTOR DRIVER FMD-02 IMPORTANT NOTE: Read this manual carefully before installing or operating your new air conditioning unit. Make sure to save this manual for future reference. FMD Module

Více

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Technologické centrum AV ČR Sdružení právnických osob založeno v roce 1994 Oddělení TC AV

Více

The Military Technical Institute

The Military Technical Institute The Military Technical Institute The security is essential, the security is a challenge Jitka Čapková Petr Kozák Vojenský technický ústav, s.p. The Czech Republic security legislation applicable to CIS:

Více

B1 MORE THAN THE CITY

B1 MORE THAN THE CITY B1 MORE THAN THE CITY INTRODUCTION ÚVOD B1 Budova B1 je součástí moderního kancelářského projektu CITY WEST a nově budované městské čtvrti Západní město, Praha 5 - Stodůlky. Tato lokalita kromě vynikající

Více

AMOSDESIGN CESTA K ÚSPĚCHU THE ROAD TO SUCCESS

AMOSDESIGN CESTA K ÚSPĚCHU THE ROAD TO SUCCESS AMOSDESIGN CESTA K ÚSPĚCHU 1 / Moravská galerie Brno UPM expozice 2 / Soukromá rezidence Brno postel / Corian / Mendelova univerzita v Brně velká aula 4 / Soukromá rezidence Brno kuchyňský ostrov / Corian

Více

Whatever you frame. výška / high. šířka / width

Whatever you frame. výška / high. šířka / width MOULDINGS Whatever you frame CZ Kolekce Classic je exklusivní kolekce převážně ručně dokončovaných lišt, které jsou svým vzhledem, nápaditostí a výrazem charakteristické pro společnost Lira, obrazové lišty

Více

Seznam publikací, Ing. Josef Půta, Ph.D.

Seznam publikací, Ing. Josef Půta, Ph.D. Seznam publikací, Ing. Josef Půta, Ph.D. 1. Půta, J. Hodnocení efektivnosti temperace vstřikovacích forem. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2005. 2. Lenfeld, P., Půta, J., Ausperger, A., Běhálek,

Více

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Technologické centrum AV ČR Sdružení právnických osob založeno v roce 1994 Oddělení TC AV

Více

Standardní řada lisů Standard range of presses: 1000 600 340 14-85 280 2000 x 1200 900. 260 2000 x 1200 900. 630 500 89 10 80 500 x 500 560

Standardní řada lisů Standard range of presses: 1000 600 340 14-85 280 2000 x 1200 900. 260 2000 x 1200 900. 630 500 89 10 80 500 x 500 560 ZS ZS ydraulické čtyřsloupové lisy ZS jsou produkční lisy určené pro tažení, stříhání a jiné tvářecí práce. Standardní a zvláštní příslušenství je obdobné jako u lisů typu Z. Rám a rozměry lisu jsou přizpůsobovány

Více

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU ČR, s.p. Letecká informační služba AIR NAVIGATION SERVICES OF THE C.R. Aeronautical Information Service Navigační 787 252 61 Jeneč A 1/14 20 FEB +420

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Second WHO Global Forum on Medical Devices. Ing. Gleb Donin

Second WHO Global Forum on Medical Devices. Ing. Gleb Donin Second WHO Global Forum on Medical Devices Ing. Gleb Donin Témata Regulace a nomenklatury Systémy sledování nákupů Základní technické specifikace Další aktivity WHO Nomenklatura zdravotnických prostředků

Více

SME instrument v praxi 2014

SME instrument v praxi 2014 PNO is market leader in innovation PNO is market financing, leader with in a innovation special focus financing, on grants. with Our a special service focus model on aims grants. at supporting Our service

Více

Informace pro uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů (2016/17) Státnicové předměty navazujících magisterských studijních oborů

Informace pro uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů (2016/17) Státnicové předměty navazujících magisterských studijních oborů Informace pro uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů (2016/17) doporučení k uznání státnicových předmětů potvrzuje garant předmětu doporučení k uznání předmětů, které nejsou uvedeny jako státnicové,

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

Honeywell Česká republika. Deváté české dny pro evropský výzkum 27. října 2011, Praha

Honeywell Česká republika. Deváté české dny pro evropský výzkum 27. října 2011, Praha Honeywell Česká republika Deváté české dny pro evropský výzkum 27. října 2011, Praha Naše divize Obrat 35-36 miliard*usd, 50% mimo U.S.A. Bezmála 130,000 zaměstnanců ve 100 zemích Česká republika je pro

Více

Spolupráce ZČU s BIC Plzeň při mezinárodním transferu technologií

Spolupráce ZČU s BIC Plzeň při mezinárodním transferu technologií Spolupráce ZČU s BIC Plzeň při mezinárodním transferu technologií Informace o podpoře a možnostech získávání projektů z mezinárodních zdrojů na ZČU role projektového centra Plzeň, 30. ledna 2012 European

Více

TELEGYNEKOLOGIE TELEGYNECOLOGY

TELEGYNEKOLOGIE TELEGYNECOLOGY TELEGYNEKOLOGIE TELEGYNECOLOGY Račanská E. 1, Huser M. 1, Schwarz D. 2, Šnábl I. 2, Ventruba P. 1 1) Gynekologicko porodnická klinika LF MU a FN Brno 2) Institut biostatistiky a analýz LF a PřF MU Abstrakt

Více

ASSESSMENT OF ENERGY-BIOGAS PROCESS AT STATIONS USING THERMOGRAPHY METHODS

ASSESSMENT OF ENERGY-BIOGAS PROCESS AT STATIONS USING THERMOGRAPHY METHODS ASSESSMENT OF ENERGY-BIOGAS PROCESS AT STATIONS USING THERMOGRAPHY METHODS Urban L., Jun J., Fryč J. Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering, Faculty of Agronomy, Mendel University

Více

EMOS Company. Energy changing our world

EMOS Company.  Energy changing our world EMOS Company A stable company, which has been in the electrical accessories market for 20 years Registered office: Přerov, Czech Republic 4 affiliated companies: Slovakia, Poland, Hungary and Slovenia

Více

Research and development history of technical consultants in various technical fields: DuPont de Nemours - Geneva, CH, worldwide patent on a new

Research and development history of technical consultants in various technical fields: DuPont de Nemours - Geneva, CH, worldwide patent on a new Co nás čeká? 1. Představení SmarTech Solutions 2. Odčitatelná položka na VaV dle legislativy 3. Co lze odečíst v rámci odčitatelné položky na VaV? 4. Jak využít nepřímou podporu VaV? 5. Kdo má na podporu

Více

Plzeňské podnikatelské vouchery na podporu spolupráce podniků a univerzit v Plzeňském kraji

Plzeňské podnikatelské vouchery na podporu spolupráce podniků a univerzit v Plzeňském kraji , Plzeňské podnikatelské vouchery na podporu spolupráce podniků a univerzit v Plzeňském kraji Odborná konference INNOVA 2014 Setkání firem a vědecko-výzkumných institucí v Plzeňském kraji 24. září 2014

Více

Zpráva o právních aspektech energetické účinnosti v textilním průmyslu

Zpráva o právních aspektech energetické účinnosti v textilním průmyslu Zpráva o právních aspektech energetické účinnosti v textilním průmyslu Přehled právních aspektů, které se týkají energetické účinnosti v České republice a jsou zajímavé pro textilní průmysl Autor: ATOK,

Více

Digitalizace Možnosti a výhledy digitální společnosti

Digitalizace Možnosti a výhledy digitální společnosti Digitalizace Možnosti a výhledy digitální společnosti Ing. Filip Nechvátal 10. května 2016 Obsah 1 Průmysl 4.0 a veřejné mínění 2 Siemens pozice v rámci Průmyslu 4.0 a digitalizace 3 Základ digitalizace

Více

Bosch Group 2014bal network new and agile ways of working

Bosch Group 2014bal network new and agile ways of working Bosch Group 2014bal network new and agile ways of working Michaela Lukešová Corporate Communications Robert Bosch odbytová s.r.o. 1 10.05.2013 Robert Bosch GmbH 2012. Všechna práva vyhrazena, také pro

Více

BRNO - VÝSTAVIŠTĚ / BRNO - EXHIBITION CENTRE VELETRH OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE V ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ

BRNO - VÝSTAVIŠTĚ / BRNO - EXHIBITION CENTRE VELETRH OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE V ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ VELETRH OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE V ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ TRADE FAIR FOR RENEWABLE ENERGY RESOURCES IN AGRICULTURE AND FORESTRY 31. 3. 4. 4. 2012 BRNO - VÝSTAVIŠTĚ / BRNO - EXHIBITION CENTRE souběžně

Více

Accelerating High Performance Operations

Accelerating High Performance Operations Accelerating High Performance Operations 1 Rockwell Automation - celosvětově at A GLANCE 22,500 EMPLOYEES 80+ COUNTRIES $6.3B Fiscal 2015 Sales Leading global provider of industrial power, control and

Více

Why PRIME? 20 years of Erasmus Programme Over 2 million students in total Annually

Why PRIME? 20 years of Erasmus Programme Over 2 million students in total Annually What is PRIME? Problems of Recognition In Making Erasmus European-wide research project Conducted by ESN with the support of the European Commission Two editions: 1 st in 2009 Follow-up in 2010 Why PRIME?

Více

National exchange workshop

National exchange workshop National exchange workshop v rámci projektu CNCB Clarion Congress Hotel Prague 17. března 2011 Základní informace Název projektu: Akronym: Číslo projektu: Cluster and Network Cooperation for Business Success

Více

Horizont 2020 Přístup k rizikovému financování

Horizont 2020 Přístup k rizikovému financování Horizont 2020 Přístup k rizikovému financování Ing. M. Škarka Tel. 234 006 113 skarka@tc.cz Technologické centrum AV ČR Ve Struhách 27 16000 Praha Praha 5.12.2013 HORIZONT 2020 (2014-2020) Je nejvýznamnějším

Více

OCELOVÉ KONSTRUKCE A TECHNOLOGICKÉ CELKY STEEL CONSTRUCTIONS AND TECHNOLOGICAL UNITS

OCELOVÉ KONSTRUKCE A TECHNOLOGICKÉ CELKY STEEL CONSTRUCTIONS AND TECHNOLOGICAL UNITS OCELOVÉ KONSTRUKCE A TECHNOLOGICKÉ CELKY vyrábí ve svých výrobních dílnách technologické celky a ocelové konstrukce, včetně opracování technologických ploch, montáže podsestav a sestav, montáže hydrauliky,

Více

Právní formy podnikání v ČR

Právní formy podnikání v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Právní formy podnikání v ČR Bakalářská práce Prokeš Václav Leden, 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Bankovnictví Právní formy podnikání v ČR Bakalářská

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ ZŠ Dělnická Určeno pro žáky 8. a 9. ročníků Sekce základní Předmět zeměpis

Více

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Činžovní Dům V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Jeden z nejatraktivnějších činžovních domů v centru Prahy s velkým potenciálem pro vybudování luxusní rezidence. Neopakovatelná příležitost

Více

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development Africa Table of contents 1 Africa's growth 2 Africa - productivity 3 Africa - resources 4 Africa development 5 Africa poverty reduction 6 Africa Trade opportunities Africa's growth Different approaches

Více

Transfer inovácií 20/2011 2011

Transfer inovácií 20/2011 2011 OBRÁBĚNÍ LASEREM KALENÉHO POVRCHU Ing. Miroslav Zetek, Ph.D. Ing. Ivana Česáková Ing. Josef Sklenička Katedra technologie obrábění Univerzitní 22, 306 14 Plzeň e-mail: mzetek@kto.zcu.cz Abstract The technology

Více

Profil skupiny EXTEC. The EXTEC GROUP Profile

Profil skupiny EXTEC. The EXTEC GROUP Profile www.extec.cz www.extec.sk Profil Profile Profil skupiny EXTEC The EXTEC GROUP Profile Skupinu EXTEC tvoří společnosti v Čechách a na Slovensku. Zakladatelé skupiny jsou dlouhodobými a uznávanými odborníky

Více

Title. Sub-title. Podpora transferu technologií a možnosti financování VaV. Ing. Lukáš Gottesman BIC Ostrava projektový manager

Title. Sub-title. Podpora transferu technologií a možnosti financování VaV. Ing. Lukáš Gottesman BIC Ostrava projektový manager Podpora transferu technologií a možnosti financování VaV Title Ing. Lukáš Gottesman BIC Ostrava projektový manager Sub-title PLACE PARTNER S LOGO HERE European Commission Enterprise and Industry 2 Základní

Více

PROVÁDĚNÍ STAVEB OLOMOUC

PROVÁDĚNÍ STAVEB OLOMOUC PROVÁDĚNÍ STAVEB OLOMOUC akciová společnost Společnost Provádění staveb Olomouc, a.s. vznikla změnou právní formy společnosti Provádění staveb Olomouc s.r.o., která byla zapsána do obchodního rejstříku

Více

Inovační potenciál plzeňského regionu. Innovation Potential of the Pilsen Region

Inovační potenciál plzeňského regionu. Innovation Potential of the Pilsen Region Inovační potenciál plzeňského regionu Innovation Potential of the Pilsen Region Inovační potenciál plzeňského regionu První verze publikace Inovační potenciál plzeňského regionu vznikla v roce 2013 v

Více

Jste připraveni na Průmysl 4.0?

Jste připraveni na Průmysl 4.0? Draft Jste připraveni na Průmysl 4.0? Okolo roku 2000 se v IT začínal prosazovat nový pojem e-business Podaří-li se plně a v celé šíři firmy integrovat procesy a navázat je na klíčové obchodní partnery,

Více

Svalová dystrofie. Prezentace technologických řešení registru Petr Brabec

Svalová dystrofie. Prezentace technologických řešení registru Petr Brabec Svalová dystrofie Prezentace technologických řešení registru Petr Brabec ABOUT IBA MU About IBA Academic institute -> Established in 2001 -> 45 employees -> 65 scientific projects Structure -> Data analysis

Více

Kladenská továrna jak se stavěla

Kladenská továrna jak se stavěla 4000018 2015 Kladenská továrna jak se stavěla 2000 Byla vystavěna první část továrny v průmyslové zóně Kladno jih, tzv. Budova A. V dalších deseti letech docházelo k jejímu postupnému rozšiřování. 2006

Více

Element design_boris Klimek 2013

Element design_boris Klimek 2013 When designing this product the main idea was to create a modular acoustic seating into open public spaces. Due to its shape and functional solution, however, Element exceeds this task and offers a wide

Více

HODNOCENÍ VLASTNOSTÍ VÝKOVKŮ ROTORŮ Z OCELI 26NiCrMoV115

HODNOCENÍ VLASTNOSTÍ VÝKOVKŮ ROTORŮ Z OCELI 26NiCrMoV115 HODNOCENÍ VLASTNOSTÍ VÝKOVKŮ ROTORŮ Z OCELI 26NiCrMoV115 Martin BALCAR a), Václav TURECKÝ a), Libor Sochor a), Pavel FILA a), Ludvík MARTÍNEK a), Jiří BAŽAN b), Stanislav NĚMEČEK c), Dušan KEŠNER c) a)

Více

ANF DATA spol. s r.o. a Siemens company. Den průmyslu na FIT 12. dubna 2012

ANF DATA spol. s r.o. a Siemens company. Den průmyslu na FIT 12. dubna 2012 ANF DATA spol. s r.o. a Siemens company Den průmyslu na FIT 12. dubna 2012 1. ANF DATA - základní údaje rok založení 1992 vlastník 100% Siemens AG Rakousko roční obrat 267 mil CZK (2010/2011) 220 zaměstanců

Více

CZECH REPUBLIC. Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks. www.topatoys.cz

CZECH REPUBLIC. Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks. www.topatoys.cz T O P A Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks www.topatoys.cz Popelka Cinderella Product number 302 11 Snehurka ˇ Snow White Product number 302 04 Dřevěné obrázkové kostky pro děti 2 Wooden picture

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

ISO 8402:1994 zavedena v ČSN ISO 8402 Management jakosti a zabezpečování jakosti - Slovník (01 0300)

ISO 8402:1994 zavedena v ČSN ISO 8402 Management jakosti a zabezpečování jakosti - Slovník (01 0300) ČESKÁ NORMA ICS 03.120.10 Únor 1997 Management jakosti - Směrnice pro plány jakosti ČSN ISO 10005 01 0332 Quality management - Guidelines for quality plans Management de la qualité - Lignes directrices

Více

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network Enterprise Europe Network v České republice Ing. Daniela Váchová Financování pro malé a střední podniky 20.května 2008 Praha Základní informace Výzva EK v Rámcovém programu pro konkurenceschopnost a inovace

Více

TECHNICKÁ NORMALIZACE V OBLASTI PROSTOROVÝCH INFORMACÍ

TECHNICKÁ NORMALIZACE V OBLASTI PROSTOROVÝCH INFORMACÍ TECHNICKÁ NORMALIZACE V OBLASTI PROSTOROVÝCH INFORMACÍ Ing. Jiří Kratochvíl ředitel Odboru technické normalizace Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví kratochvil@unmz.cz http://cs-cz.facebook.com/normy.unmz

Více

- 1 2 1 2 3 4 3 4 5 5 For further information please contact your local Epson office or visit www.epson-europe.com EPSON Europe B.V. Otto-Hahn-Str. 4 D-40670 Meerbusch Tel. +49 (0)1805/377661 All features

Více

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Title of the presentation Date 1 Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Jiří JANOŠEC Technologické centrum Akademie věd ČR European Commission Enterprise and Industry Title

Více

Aktivity MPO vedoucí k většímu zapojení českých podniků do evropských programů podpory

Aktivity MPO vedoucí k většímu zapojení českých podniků do evropských programů podpory Aktivity MPO vedoucí k většímu zapojení českých podniků do evropských programů podpory Ing. Marcela Příhodová vedoucí oddělení Oddělení podpory vazby OPPIK na komunitární programy Smart služby pro rozvoj

Více

dokumentu: Proceedings of 27th International Conference Mathematical Methods in

dokumentu: Proceedings of 27th International Conference Mathematical Methods in 1. Empirical Estimates in Stochastic Optimization via Distribution Tails Druh výsledku: J - Článek v odborném periodiku, Předkladatel výsledku: Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i., Dodavatel

Více

Summary. Mr. Andreas Molin

Summary. Mr. Andreas Molin ANNEX 6 Conclusions of the Melk Process and Follow-up (Brussels Agreement) Annex I, Item No. 3, Reactor Pressure Vessel Integrity and Radiation Embrittlement, Workshop, February 26-27, 2008, Řež near Prague

Více

Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC

Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC 21. března 2011, Praha Pravidla a podmínky účasti v projektech ARTEMIS a ENIAC v ČR Úvod k finančním pravidlům JTIs (ARTEMIS

Více

Bezpečná manipulace, skladování a přeprava nebezpečných látek s pomocí bezpečnostních nádob Rötzmeier z nerezové oceli.

Bezpečná manipulace, skladování a přeprava nebezpečných látek s pomocí bezpečnostních nádob Rötzmeier z nerezové oceli. Bezpečná manipulace, skladování a přeprava nebezpečných látek s pomocí bezpečnostních nádob Rötzmeier z nerezové oceli. Bezpečnostní láhev Použití: laboratoře a průmyslové Bezpečnostní nádoby Roetzmeier

Více

Automatizace strojů a procesů s.r.o. Diadema Software s.r.o. Diadema Internet s.r.o. Klienti v budovách BIC Plzeň červen 2016

Automatizace strojů a procesů s.r.o. Diadema Software s.r.o. Diadema Internet s.r.o. Klienti v budovách BIC Plzeň červen 2016 Klienti v budovách BIC Plzeň červen 2016 Automatizace strojů a procesů s.r.o. IČ: 64356507 Sídlo společnosti: Rašínova 394 33203 Šťáhlavy Kontaktní osoba: Ing. Vladimír Tolar GSM: +420 603721423 e mail:

Více

VÚTS, a.s. Centrum rozvoje strojírenského výzkumu Liberec. www.vuts.cz

VÚTS, a.s. Centrum rozvoje strojírenského výzkumu Liberec. www.vuts.cz VÚTS, a.s. Centrum rozvoje strojírenského výzkumu Liberec www.vuts.cz Historický vývoj 1951 - založení společnosti (státní, posléze koncernový podnik) 1991 transformace na a.s. v první vlně kupónové privatizace

Více

INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY

INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY Solutions for Demanding Business INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY egovernment 20:10, Mikulov 2012 Petr Čermák, Josef Krtil Září 2012 AGENDA Asseco Central Europe Zkušenosti a výzvy velkých integračních

Více

Modernizace systémů potravinářského chlazení

Modernizace systémů potravinářského chlazení Modernizace systémů potravinářského chlazení Základníúdaje o společnosti(1) je jednou z významných českých firem zabývající se: Automatizací procesů a technologií Průmyslovou informatikou Kvalifikační

Více

České vysoké učení technické v Praze je jednou z nejstarších technicky zaměřených univerzit.

České vysoké učení technické v Praze je jednou z nejstarších technicky zaměřených univerzit. České vysoké učení technické v Praze je jednou z nejstarších technicky zaměřených univerzit. Poskytuje kvalitní vysokoškolské vzdělání v rozsáhlém spektru zejména inženýrských disciplín, zajišťuje základní

Více

Víte co Vás čeká? +420 731 153 108

Víte co Vás čeká? +420 731 153 108 Víte co Vás čeká? O společnosti DATASENSE Založena 2010, sídlo Praha 9 Portfolio Mobilita Produktivita Snižování nákladů Partneři AirWatch, Vmware XenMobile, Citrix Fortinet, DELL Výzvy a trendy, tlaky

Více

PŘILOHY Příloha 1. Vzor dotazníku

PŘILOHY Příloha 1. Vzor dotazníku PŘILOHY Příloha 1. Vzor dotazníku V rámci mojí disertační práce s názvem Využití datové základny ERP pro APS/SCM v plánování produkčních systémů na fakultě Podnikatelské na VUT v Brně Pro zpracování výzkumu

Více

Otevřený přístup k výsledkům vědy a výzkumu na univerzitách v ČR. Matěj Myška

Otevřený přístup k výsledkům vědy a výzkumu na univerzitách v ČR. Matěj Myška Otevřený přístup k výsledkům vědy a výzkumu na univerzitách v ČR Matěj Myška 1 Obsah Proč otevřený přístup (OA)? Evropská politika OA Národní politika OA Institucionální politika OA Právní aspekty OA v

Více

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Markéta Turicová Profesní příprava pracovníků pro obor hotelnictví Diplomová práce 2014 Profesní příprava pracovníků pro obor hotelnictví Diplomová práce

Více

Aktivity ESA BIC, ESA TT-Broker a spolupráce s ESO. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR

Aktivity ESA BIC, ESA TT-Broker a spolupráce s ESO. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Aktivity ESA BIC, ESA TT-Broker a spolupráce s ESO Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Technologické centrum AV ČR Sdružení právnických osob založeno v roce 1994; www.tc.cz Oddělení TC AV ČR: ORP

Více