Inovační potenciál plzeňského regionu Innovation Potential of the Pilsen Region

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Inovační potenciál plzeňského regionu Innovation Potential of the Pilsen Region"

Transkript

1 Inovační potenciál plzeňského regionu Innovation Potential of the Pilsen Region

2 Publikace Inovační potenciál plzeňského regionu Publikace Inovační potenciál plzeňského regionu vznikla v rámci aktivit sítě Enterprise Europe Network a Regionální kontaktní organizace pro Západní Čechy (RKO-ZČ). Cílem je podpořit mezinárodní technologickou spolupráci inovačních firem (zejména malých a středních) z plzeňského regionu se zahraničními subjekty. Jedná se o otevřenou publikaci, která bude postupně doplňována o další zajímavé firmy s potenciálem pro mezinárodní spolupráci. Enterprise Europe Network je celoevropská síť zaměřená na poskytování podpůrných služeb a informací pro rozvoj podnikání a inovací. Tyto služby jsou určeny zejména malým a středním podnikům (MSP), kterým pomáhají při jejich internacionalizaci, rozvíjení jejich potenciálu a inovační kapacity. Síť zahrnuje kolem 600 partnerských organizací (kontaktních míst) ve více než 50 zemích. Aktivity české části Enterprise Europe Network jsou realizovány konsorciem jedenácti partnerů koordinovaných Technologickým centrem AV ČR. Síť Enterprise Europe Network v České republice je podporována z Rámcového programu EU pro konkurenceschopnost a inovace (CIP) a Ministerstvem průmyslu a obchodu. Služby sítě pro podnikatele z plzeňského regionu poskytuje BIC Plzeň. Více informací: Regionální kontaktní organizace pro Západní Čechy (RKO-ZČ) je projekt Západočeské univerzity v Plzni podporovaný od roku 2011 MŠMT v rámci programu EUPRO II pod číslem LE Je součástí sítě NINET sdružující regionální a oborové kontaktní organizace působící v České republice. Cílem RKO-ZČ je především umožnit a ulehčit prostřednictvím informační a administrativní podpory účast regionálních institucí v projektech mezinárodní spolupráce, převážně v Evropském výzkumném prostoru, a projektech bilaterální spolupráce, převážně spojování MSP, firem, institucí VaV a dalších subjektů pro tvorbu silných konsorcií, která dobře obstojí v oblasti mezinárodního výzkumu. Snahou RKO-ZČ je přispět k rozvoji spolupráce výzkumných pracovišť s průmyslem a malými a středními firmami v mezinárodním měřítku. RKO-ZČ usiluje o zvýšení technologické a inovační úrovně regionu prostřednictvím účasti českých subjektů v programech mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji. Disponuje bohatými zkušenostmi účasti v projektech v rámci stávajícího 7. rámcového programu EU pro výzkum a technologický rozvoj (7RP). Momentální klíčovou aktivitou RKO-ZČ je zaměření se na nový program pro financování evropského výzkumu, vývoje a inovací v období let Horizon RKO-ZČ nabízí bezplatné poskytování informací o programech, asistenci při přípravě projektů, konzultace, pravidelné semináře, mapování výzkumně-vývojového potenciálu regionu a veškeré další aktivity související s výše zmíněnými záměry. Více informací:

3 Catalogue Innovation Potential of the Pilsen Region The catalogue Innovation Potential of the Pilsen Region was prepared within the activities of the Enterprise Europe Network and the Regional Contact Organization for West Bohemia (RCO-WB). It aims to provide support to international technology cooperation of innovation-oriented companies (especially small and medium-sized) from the Pilsen region with foreign institutions, organizations or companies. It is an open catalogue which will gradually introduce more companies having the potential for international collaboration. The Enterprise Europe Network is a Europe-wide network oriented towards the provision of support services and information to promote the development of business and innovation. The services are designed especially for small and medium-sized enterprises (SMEs) to assist their internationalization and to develop their potential and innovation capacity. The Network comprises about 600 member organizations (contact points) in more than 50 countries. The activities of the Czech section of the Enterprise Europe Network are realized by a consortium of 11 partners coordinated by the Technology Centre ASCR. In the Czech Republic, the Enterprise Europe Network is co-funded by the EU Competitiveness and Innovation Framework Programme (CIP) and by the Ministry of Industry and Trade of the Czech Republic. In the Pilsen region, the Network s services for businesses are provided by BIC Plzeň. Additional information: The Regional Contact Organization for West Bohemia (RCO-WB) is the project of the University of West Bohemia in Pilsen and since 2011, it has been supported by the Ministry of Education, Youth and Sports of the Czech Republic within the EUPRO II programme, item no. LE It forms a part of the NINET network associating regional and industrial contact organizations present in the Czech Republic. RCO-WB principally focuses on using information and administration support to enable and ease the participation of regional organizations in international cooperation projects, primarily in the European research area, and in bilateral cooperation projects, especially in the networking of SMEs, corporations, R&D institutes and other partners to form strong consortiums that will perform well in international research. RCO-WB strives to boost the collaboration of research centres with industries and SMEs on the international level. RCO-WB aims to improve technological and innovative levels of the region by participation of Czech organizations in international R&D programmes. The organisations may use its vast experience from participation in projects of the current 7th Framework Programme for Research and Technological Development (FP7). At present, RCO-WB is focusing on Horizon 2020, the new programme for funding European research, development and innovation activities from 2014 to RCO-WB provides free information on the programmes, assistance in preparation of projects, consultations, regular workshops, mapping of the R&D potential of the region as well as any other activities related to the above-mentioned intentions. Additional information:

4 APPLYCON s. r. o. Adresa APPLYCON s.r.o. Pallova Plzeň Telefon Oblast činnosti Společnost APPLYCON byla založena 4. července Již od svého počátku navazuje na dlouholeté zkušenosti v oblasti kabelového propojení a konektorové techniky. V současnosti se společnost APPLYCON zaměřuje na vývoj v oblasti nositelné elektroniky a inteligentních textilií, průmyslový design a komplexní inženýring, kontraktační výrobu, konektorovou techniku a kabelovou konfekci. Zkušenosti s mezinárodní spoluprací Reference: Yamaichi Electronics Deutschland GmbH (DE) Heitec AG (DE) Interactive Wear AG (DE) ICG Group (DE) Kufner Textilwerke GmbH (AT) NV Belginova (BE) IDI Interconnect Devices (US) Deltron AG (CH) Web Nabídka spolupráce Vývoj textilních aplikací pro oděvní průmysl a textilní firmy Vývoj konektorů a kabelové konfekce na zakázku, kabely zastříkávané plasty pro vyšší stupně krytí Průmyslový design a komplexní inženýring - mechatronika, návrhy, prototypování a finální konstrukce

5 APPLYCON s. r. o. Address APPLYCON s.r.o. Pallova Pilsen Telephone About the Company APPLYCON was established on 4 July, Since its beginning, the company has been building on many years of its expertise in cable interconnections and connector techniques. APPLYCON is currently focusing on development in the field of wearable electronics and smart textiles, industrial design and comprehensive engineering, contract manufacturing, connector technology and cable accessories. International Collaboration Experience References: Yamaichi Electronics Deutschland GmbH (DE) Heitec AG (DE) Interactive Wear AG (DE) ICG Group (DE) Kufner Textilwerke GmbH (AT) NV Belginova (BE) IDI Interconnect Devices (US) Deltron AG (CH) Website Collaboration Opportunities Development of textile applications for the textile and clothing industry Custom development of connectors and cable accessories, injection over-moulded cables with protective covering Industrial design and comprehensive engineering mechatronics, designs, prototyping and final design

6 ATMOS Chrást s. r. o. ATMOS Adresa ATMOS Chrást s.r.o. Plzeňská Chrást Telefon Oblast činnosti Společnost ATMOS Chrást se zabývá vývojem a výrobou kompresorů již více než 50 let. V současné době vyrábí šroubové kompresory pojízdné, stacionární, lokomotivní a speciální kompresory na přání zákazníka. Vývojové oddělení společnosti, prototypová dílna a zkušebna se zaměřují na vývoj šroubových bloků vlastního návrhu, adsorpční sušení, kompresory do extrémních podmínek, nové technologie v oblasti výroby a úpravy stlačeného vzduchu, akustiky a diagnostiky strojních zařízení. Web Zkušenosti s mezinárodní spoluprací Projektové spolupráce: 6. rámcový program EU Reference: City University London (UK) Nabídka spolupráce Vývoj šroubových bloků Vývoj dieselových, elektrických a lokomotivních kompresorů Vývoj adsorpčních sušičů

7 ATMOS Chrást s. r. o. ATMOS Address ATMOS Chrást s.r.o. Plzeňská Chrást Telephone About the Company ATMOS Chrást has been developing and manufacturing compressors for over 50 years. At present, the company offers portable, stationary, and locomotive screw compressors and special custom-made compressors. The company s development department, prototyping plant and testing laboratory focus on the development of screw blocks of own design; adsorption dryers; compressors to work in very difficult conditions; new technologies in the field of preparation and treatment of compressed air, acoustics and machinery diagnostics. International Collaboration Experience Project collaborations: 6 th Framework Programme (FP6) References: City University London (UK) Website Collaboration Opportunities Development of screw blocks Development of diesel, electric and locomotive compressors Development of adsorption dryers

8 COMPUREG Plzeň, s. r. o. Adresa COMPUREG Plzeň, s.r.o. Nádražní Plzeň Oblast činnosti Společnost COMPUREG Plzeň byla založena v roce Hlavním oborem její činnosti je komplexní návrh a realizace klíčových subsystémů průmyslových řídicích a informačních systémů. Mezi doplňkové obory patří realizace specifických informačních systémů pro zdravotnické laboratoře. Značná část aktivit souvisí s výzkumem a vývojem v oborech automatické řízení, pokročilá diagnostika a podpora rozhodování při neurčitosti informací. Většina realizovaných řídicích systémů se týká válcovacích tratí, dále pak žíhacích pecí, zpracovatelských linek, speciálních strojů apod. Kromě vlastního řízení a podpory rozhodování, při kterém se firma snaží ve vhodných případech uplatňovat pokročilé, zejména pravděpodobnostní přístupy, se COMPUREG zabývá nasazováním výrobních informačních systémů typu MES (Manufacturing Execution Systems), tedy monitorováním výroby, sběrem a archivací dat, diagnostikou a napojením na podnikové informační systémy. Zákazníky jsou hlavně průmyslové podniky v různých regionech České republiky a několik válcoven v zahraničí. Zapojení do národních i evropských výzkumných projektů z velké části souvisí s dlouholetou spoluprací s oddělením Adaptivních systémů Ústavu teorie informace a automatizace Akademie věd ČR (ÚTIA) a s Katedrou kybernetiky Západočeské univerzity v Plzni. Zkušenosti s mezinárodní spoluprací Projektové spolupráce: 5. rámcový program EU EUROSTARS Reference: Paturle Aciers (FR) Salgótarjáni Acélárugyár/SILCO (HU) WMN Gliwice (PL) Helwan Diesel Engines Co. (EG) Telefon Web Nabídka spolupráce Aplikačně orientovaný výzkum v oblasti automatického řízení a podpory rozhodování Softwarová realizace výstupů výzkumu

9 COMPUREG Plzeň, s. r. o. Address COMPUREG Plzeň, s.r.o. Nádražní Pilsen Telephone About the Company COMPUREG is a small private company founded in From the beginning, its activities have been focused on industrial control and automation (particularly for fast processes such as cold rolling mills) and on information systems. In addition to references in the Czech Republic, the company is also active abroad. COMPUREG tends to utilize modern control methods and up-to-date software solutions. It is active both in the fields of industrial applications and research. Concerning R&D, COMPUREG cooperates for a long time with the Institute of Information Theory and Automation of the Academy of Sciences of the Czech Republic (UTIA) and with the Department of Cybernetics of the University of West Bohemia in Plzen. Website International Collaboration Experience Project collaborations: 5 th Framework Programme (FP5) EUROSTARS References: Paturle Aciers (FR) WMN Gliwice (PL) Salgótarjáni Acélárugyár/SILCO (HU) Helwan Diesel Engines Co. (EG) Collaboration Opportunities Application-oriented research in the fields of industrial control, decision support and advanced diagnostics Software implementation of research outputs

10 COMTES FHT a. s. Adresa COMTES FHT a.s. Průmyslová Dobřany Oblast činnosti COMTES FHT je na českém trhu již od konce roku 2000 a zajišťuje výzkum a vývoj v oblasti kovových materiálů, zavádění nových technologií tváření a tepelného zpracování kovů ve strojírenství, automobilovém průmyslu a energetice. Nabídka činností zahrnuje široké spektrum aktivit od základních měření, přes detailní materiálové analýzy, numerické simulace procesů, návrhy technologií až po výrobu prototypů. Zkušenosti s mezinárodní spoluprací Projektové spolupráce: 5. rámcový program EU 6. rámcový program EU Výzkumný fond pro uhlí a ocel EUREKA EUROSTARS Reference: BENTELER Steel/Tube GmbH (DE) Schaeffler Technologies AG&Co.KG (DE) BILSTEIN GmbH & Co. KG (DE) IWU Fraunhofer Institut Werkzeugmaschinen und Umformtechnik (DE) Institute of Metals and Technology (SLO) Instytut Mechaniki Precyzyjnej (PL) Telefon Web Nabídka spolupráce Výzkum a vývoj nových kovových materiálů, analýz materiálů, konstrukčních prací, modelování technologických procesů, mechanického zkoušení

11 COMTES FHT a. s. Address COMTES FHT a. s. Průmyslová Dobřany About the Company COMTES FHT has been active in the Czech market since the end of 2000 and has been providing research and development in the field of metallic materials, implementation of new forming technologies and heat treatment of metals in mechanical engineering, automotive and power generation industries. The wide range of the company s activities include measuring, detailed material analyses, numerical simulations of processes, technology designs up to prototyping. Telephone Website International Collaboration Experience Project collaborations: 5 th Framework Programme (FP5) EUREKA 6 th Framework Programme (FP6) EUROSTARS Research Fund for Coal and Steel References: BENTELER Steel/Tube GmbH (DE) Schaeffler Technologies AG&Co.KG (DE) BILSTEIN GmbH & Co. KG (DE) IWU Fraunhofer Institut Werkzeugmaschinen und Umformtechnik (DE) Institute of Metals and Technology (SLO) Instytut Mechaniki Precyzyjnej (PL) Collaboration Opportunities Research and development of new metallic materials, material analyses, design, modelling of technology processes, mechanical testing

12 EDIP s. r. o. Adresa EDIP s.r.o. Pařížská Plzeň Oblast činnosti Česká firma EDIP byla založena v roce Její činností je obor dopravní inženýrství v celé jeho šíři. Zabývá se bezpečností dopravy, kde zejména řeší a zpracovává bezpečnostní audity, dále se zabývá sčítáním dopravy (významně se podílela na Celostátním sčítání dopravy 2010) či posuzováním křižovatek. Zpracovává pasporty komunikací. Vyvíjí a prodává software pro dopravní inženýry. Zpracovává a prodává technické podmínky a normy pro navrhování pozemních komunikací a jejich posuzování. Vydává dvakrát ročně odborný recenzovaný časopis Dopravní inženýrství. Je řešitelem řady výzkumných projektů programu výzkumu Technologické agentury ČR či Ministerstva vnitra ČR. Organizuje vlastní konference a semináře. Je členem České silniční společnosti a Asociace výzkumných organizací. V současné době má pobočky v Plzni a v Mariánských Lázních. Zkušenosti s mezinárodní spoluprací Projektové spolupráce: Rámcový program pro konkurenceschopnost a inovace Reference: Schlothauer & Wauer GmbH & Co. KG (DE) PTV Transport Consult GmbH (DE) Telefon Web Nabídka spolupráce Výzkum a vývoj v dopravním inženýrství Software pro dopravní inženýry Metody sčítání dopravy Bezpečnost dopravy

13 EDIP s. r. o. Address EDIP s.r.o. Pařížská Pilsen About the Company The Czech company EDIP was founded in The company s business is traffic engineering in its entirety. In particular, EDIP deals with traffic safety where it performs and processes safety audits, engages in traffic counting (with a major contribution to the 2010 National Road Traffic Census) and assessment of intersections. The company prepares passports of roads. Also, it develops and distributes software for traffic engineers. In addition, the company prepares and sells technical conditions and standards for road design and its assessment. Twice a year, EDIP publishes Traffic Engineering, a reviewed magazine. The company is an investigator of a number of research projects of the Technology Agency of the Czech Republic and of the Ministry of Interior of the Czech Republic. Also, EDIP organizes its own conferences and seminars. The company, a member of the Czech Road Society and the Association of Research Organizations, has branches in Pilsen and in Mariánské Lázně. International Collaboration Experience Project collaborations: Competitiveness and Innovation Framework Programme (CIP) References: Schlothauer & Wauer GmbH & Co. KG (DE) PTV Transport Consult GmbH (DE) Telephone Website Collaboration Opportunities Research and development in traffic engineering Software for traffic engineers Traffic counting methods Traffic safety

14 ELIS PLZEŇ a. s. Adresa ELIS PLZEŇ a. s. Luční Plzeň Oblast činnosti Společnost ELIS PLZEŇ patří mezi přední výrobce ultrazvukových a indukčních průtokoměrů kapalin a měřičů tepla ve vodě a v páře. Byla založena v r a v r transformována na akciovou společnost. Převážnou část svého prodejního programu vyrábí na základě vlastního know-how chráněného několika patenty. V oblasti ultrazvukových průtokoměrů kapalin je společnost ELIS PLZEŇ jediným výrobcem v České republice a zařadila se mezi několik málo světových firem, které zvládly náročnou technologii výroby těchto průtokoměrů. Své výrobky firma dodává zejména do vodárenství, teplárenství, energetiky a do různých odvětví průmyslu, jako např. chemického a potravinářského. Pro zákazníky jsou výrobky ELIS PLZEŇ zajímavé zejména pro jejich vysokou technickou úroveň, výhodné ceny, poskytované služby a flexibilitu v plnění nestandardních požadavků zákazníků. Firma nadále pokračuje ve vývoji nových výrobků a i v budoucnu bude uvádět na trh produkty, které budou uspokojovat ty nejnáročnější požadavky širokého okruhu zákazníků. Podstatnou část své produkce společnost exportuje do řady zemí světa. Postupně rozšiřuje své obchodní aktivity do dalších zemí, ve kterých vyhledává vhodné distributory. Telefon Web Nabídka spolupráce Výzkum a vývoj indukčních a ultrazvukových průtokoměrů

15 ELIS PLZEŇ a. s. Address ELIS PLZEŇ a. s. Luční Pilsen About the Company ELIS PLZEŇ ranks among the leading manufacturers of ultrasonic and induction flow meters, steam heat content and water heat content meters. The company was founded in 1990 and in 1997, it transformed into a joint-stock company. The majority of the company s product portfolio is manufactured under the company s know-how protected by several patents. ELIS PLZEŇ is the only manufacturer of ultrasonic flow meters of liquid content in the country and therefore, it has joined the very few organizations worldwide who have mastered the demanding technology of manufacturing of this type of flow meters. The company supplies its products especially to water industry, heat and power generation, as well as to several branches of industry, e.g. chemistry and food. The customers are attracted by the technical qualities of the company s products, advantageous pricing, services provided and flexibility in meeting customer s specific requirements. The company keeps developing new products and it will launch products to satisfy even the most demanding requirements of the vast array of customers. The company exports a major part of its products to a number of countries worldwide. ELIS continuously expands its commercial activities to other countries by selecting suitable distributors. Telephone Website Collaboration Opportunities Research and development of induction and ultrasonic flow meters

16 EXON s. r. o. Intelligent Document Management Adresa EXON s.r.o. Teslova 1242/5c Plzeň Oblast činnosti Společnost EXON se specializuje na dodávky systémových řešení, služby a konzultace v oblastech Document Management Systému, správy dokumentů, outsourcingu datových úložišť, tiskových řešení, digitalizace dokumentů (včetně dodávek skenerů), procesních analýz, dokumentových auditů, podnikových informačních systémů, návrhů a realizací webových aplikací a programování SW Business aplikací. Klientům poskytuje optimální řešení pro rychlý a bezpečný rozvoj při nasazení nejnovějších technologií a postupů. Nejrozsáhlejšími oblastmi působnosti společnosti EXON jsou DMS a outsourcing datových úložišť, digitalizace dokumentů, management a správa dat a konzultační služby s nimi spojené. Telefon Web Zkušenosti s mezinárodní spoluprací Reference: STARCON (DE) i2s DigiBook (FR) ELO Digital Office (DE) Nabídka spolupráce Vývoj SW aplikací v oblasti elektronické správy dokumentů Digitalizace dokumentů a vytěžování dat Vývoj SW na bázi JAVA

17 EXON s. r. o. Intelligent Document Management Address EXON s.r.o. Teslova 1242/5c Pilsen About the Company EXON specializes in provision of Businnes Solutions, services and consultancy in Document Management Systems, document management procedures, outsourcing of data storage, print solutions, digitalization of documents (including the supply of scanners), process analyses, document audits, corporate information systems, design and realization of web applications and programming of SW Business applications. Clients are provided with optimal solutions for their fast and secure growth while using the state-of-the-art technologies and procedures. The company s principal spheres of activity are DMS and data storage outsourcing, document imaging and management, data management and all consultancy services related to these. International Collaboration Experience References: STARCON (DE) i2s DigiBook (FR) ELO Digital Office (DE) Telephone Website Collaboration Opportunities Development of SW applications in the field of electronic document management Document digitalization and data mining Development of JAVA-based SW

18 Grimed, s. r. o. Adresa Grimed, s.r.o. Kařez Zbiroh Telefon Web Oblast činnosti Společnost Grimed vznikla v roce Jejím předmětem činnosti je veterinární zdravotnická technika se zaměřením na diagnostické přístroje a narkotizační techniku. Důraz je kladen na vývoj přístrojů pro aplikace na velmi malých zvířatech od hmotnosti menší než 1 kilogram, což umožňuje mnohem humánnější přístup ke zvířatům. Veškeré výrobky splňují nejpřísnější klinické požadavky. V produktovém portfoliu lze nalézt EKG, monitory a narkotizační přístroje, operační a jiné stoly, operační světla, instrumentační stolky, váhy a jiné. Společnost též vyrábí i speciální výrobky na základě individuálních požadavků jednotlivých zákazníků, které lze nalézt i v zemích Evropské unie. Nabídka spolupráce Vývoj veterinárního přístrojového vybavení

19 Grimed, s. r. o. Address Grimed, s.r.o. Kařez Zbiroh Telephone Website About the Company Grimed was founded in 1999 to deal with veterinary care equipment, primarily focusing on diagnostics and anaesthetics equipment. The emphasis is put on the development of equipment aimed at very small animals weighting less than 1 kilogram, which offers a much more humane treatment of animals. All products meet the most stringent clinical requirements. The product portfolio comprises of ECG, monitors and anaesthetics equipment, surgery and other tables, surgery lights, instrument tables, scales, etc. Grimed also offers special custom-made products to suit individual needs of customers from other EU countries. Collaboration Opportunities Development of veterinary equipment

20 HOFMEISTER s. r. o. Adresa HOFMEISTER s.r.o. Mezi Ploty Plzeň Telefon Oblast činnosti Výrobní aktivity společnosti HOFMEISTER lze zařadit do oblasti přesného strojírenství - jedná se zejména o vývoj a výrobu speciálních řezných nástrojů, výrobu přípravků, CNC kovoobrábění výroba přesných strojírenských dílů, výrobu a montáž menších technologických celků (skříňové zásobníky na nástroje, ohraňovací zařízení atd.). Cílovým trhem firmy je oblast strojírenství se zaměřením na přesné obrábění kovů. Společnost HOFMEISTER si za dobu svého působení vytvořila okruh stálých zákazníků, kterým poskytuje své služby v oblasti vývoje a výroby speciálních nástrojů pro kovoobrábění. Výrobky jsou též dodávány zahraničním odběratelům, objem exportu tvoří zhruba 40 % obratu z celkových výrobních výkonů. Zkušenosti s mezinárodní spoluprací Reference: OTEC Präzisionsfinish GmbH (DE) AXA ENTWICKLUNNGS-UND MASCHNENBAU GmbH (DE) GSE TECHNOLOGY B.V. (NL) Alicona Imaging GmbH (AU) TRANSOR FILTER GMBH (DE) Web Nabídka spolupráce Vývoj produktivních řezných nástrojů pro obrábění těžkoobrobitelných materiálů, včetně kompozitů Vývojová a výrobní kooperace v oblasti speciálních strojírenských přípravků

21 HOFMEISTER s. r. o. Address HOFMEISTER s.r.o. Mezi Ploty Pilsen Telephone About the Company Manufacturing activities of the company HOFMEISTER belong to the precision engineering family they comprise the development and manufacturing of special cutting tools, manufacturing of fixtures, CNC machining manufacture of precision engineering parts, manufacturing and assembly of smaller technology units (box tool holders, edge removal equipment, etc.). The domain of mechanical engineering focusing on precision machining of metals is the company s target market. During its existence, HOFMEISTER has established a group of regular customers who receive services in the field of development and manufacturing of special metal machining tools. The company s products are also delivered to foreign customers and because of that, the export volume of the company amounts to ca. 40% of sales for all manufacturing products. International Collaboration Experience References: OTEC Präzisionsfinish GmbH (DE) AXA ENTWICKLUNNGS-UND MASCHNENBAU GmbH (DE) GSE TECHNOLOGY B.V. (NL) Alicona Imaging GmbH (AU) TRANSOR FILTER GMBH (DE) Website Collaboration Opportunities Development of production cutting tools for machining of hard-to-machine materials, including composites Development and production cooperation in the field of special engineering fixtures

22 IFER - Ústav pro výzkum lesních ekosystémů, s. r. o. Oblast činnosti Společnost IFER se od svého vzniku v roce 1994 zabývá výzkumem, vývojem, expertní činností, poskytováním specializovaných služeb souvisejících s využíváním technologie Field-Map a produktů souvisejících. Těžiště aktivit IFER leží v oblasti lesnictví, a to na všech jeho úrovních - ať už je to lesnický provoz (lesní těžba, pěstování lesů atd.), hospodářská úprava lesa, monitoring chráněných území, lesnická politika, správa databází a vývoj SW pro lesnictví a mnoho dalších. IFER svými výsledky přímo ovlivnil rozvoj v některých oblastech lesnického výzkumu. V IFER vyvinuté růstové modely a z nich odvozené růstové tabulky jsou součástí platné legislativy. V oblasti dendrometrie se IFER dále zabývá kvantifikací biomasy pomocí alometrických modelů a vývojem metod a technologické podpory vhodné pro zjištění objemu a kvality zásob dřevní hmoty v lesních porostech. Tato východiska jsou zásadní např. při řešení projektů zaměřených na bilanci uhlíku v tropických lesích včetně přípravy podkladů pro certifikaci nebo při organizaci prodeje dřeva nastojato. Významnou oblastí výzkumu, ve které IFER dosáhl řady významných a prakticky uplatnitelných výsledků, je využití statistických inventarizačních metod v lesnictví. IFER vytvořil a v pilotním experimentu ověřil metodiku i technologické řešení prvního i druhého cyklu NIL ČR. IFER také zajistil čtyři opakování celorepublikového šetření škod způsobených zvěří. Pro MŽP pak zúročil všechny své zkušenosti s multizdrojovými inventarizacemi a vytvořil metodiku a zrealizoval první cyklus inventarizace krajiny CzechTerra. Zkušenosti s mezinárodní spoluprací Projektové spolupráce: 6. a 7. rámcový program EU Copernicus - The European Earth Observation Programme Joint Research Centre (JRC) Evropské Komise Reference: European Forest Institute (FI) Wageningen University (NL) BOKU: University of Natural Resources and Life Sciences (AT) Ukrainian Research Institute of Forestry and Forest Melioration (UA) Adresa IFER - Ústav pro výzkum lesních ekosystémů, s.r.o. Strašice Strašice Telefon Web Nabídka spolupráce Výzkumná činnost v oblasti produkční ekologie lesa Expertní spolupráce a metodická podpora národních inventarizací lesa Emisní bilance sektorů lesů a krajiny a zemědělství Vývoj a implementace nových postupů v lesnickém hospodářském plánování

Asociace inovačního podnikání ČR Association of Innovative Entrepreneurship CR. inovace 2014

Asociace inovačního podnikání ČR Association of Innovative Entrepreneurship CR. inovace 2014 Asociace inovačního podnikání ČR Association of Innovative Entrepreneurship CR inovace 2014 21. mezinárodní sympozium s výstavou 2. 5. 12. 2014 21 st International Symposium and Exhibition December 2 5,

Více

Vae Controls Group. the company profile

Vae Controls Group. the company profile Vae Controls Group Vae Controls Group the company profile VAE CONTROLS Group, corp. elaborates full-scale project documentation (mechanical, civil and electrical engineering) from study up to detail project

Více

Průvodce inovačními službami Innovation Services Guidebook Česká republika / Czech Republic

Průvodce inovačními službami Innovation Services Guidebook Česká republika / Czech Republic Česká republika / Czech Republic The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the European Regional Development Fund. 2 3 Úvod Introduction Tento vznikl za přispění

Více

Významné firmy Olomouckého kraje Important Companies of the Olomouc Region

Významné firmy Olomouckého kraje Important Companies of the Olomouc Region 2014 Významné firmy Olomouckého kraje Important Companies of the Olomouc Region Olomoucký kraj Olomouc region Bílá Voda Záb eh Brodek u Konice Protivanov Hanušovice ŠUMPERK Mohelnice Loštice Konice Javorník

Více

Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook

Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the European Regional Development

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT 1 DEK JE NEJVĚTŠÍ DODAVATEL MATERIÁLŮ PRO STAVEBNICTVÍ V ČR DEK IS THE LARGEST SUPPLIER OF BUILDING MATERIALS IN THE CZECH REPUBLIC DEK JE NEJVĚTŠÍ DODAVATEL PROJEKTŮ

Více

obsah / list of content

obsah / list of content obsah / list of content Úvodní slovo / Introductory Word Plzeň / Pilsen Plzeňský kraj / Pilsen Region Územní plán / Master Plan of the City of Pilsen Rozhovor / Interview Mapy / Maps Profil společnosti

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 5 A N N U A L R E P O R T

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 5 A N N U A L R E P O R T V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 5 A N N U A L R E P O R T Obsah / Contents Obecná čast / General Part Úvodní slovo / Introduction... 2 Tuzemský obchod / Inland trade... 6 Zahraniční obchod / Foreign trade...

Více

Výroční zpráva I Annual Report 2012

Výroční zpráva I Annual Report 2012 I2 Výroční zpráva I Annual Report 2012 1 Presentation Section Prezentační část Company Profile The Past and the Present 4 Fundamental Company Data 6 Company Management and Company Organisational Structure

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009 EGP INVEST, spol. s r.o. Ing. Petr Sláčala, MBA ředitel společnosti Ing. Jan Benešík výkonný ředitel pro výrobu Managing Director Production Executive Manage Ing. Jiří

Více

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM A INKUBÁTOR TECHNOLOGY CENTRE AND BUSINESS INCUBATOR

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM A INKUBÁTOR TECHNOLOGY CENTRE AND BUSINESS INCUBATOR TECHNOLOGICKÉ CENTRUM A INKUBÁTOR TECHNOLOGY CENTRE AND BUSINESS INCUBATOR VIZE / VISION Našim cílem je vytvořit příznivé prostředí pro inovační firmy a poskytovat jim služby a prostory umožňující spolupráci

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT Tato zkrácená verze výroční zprávy společnosti za rok 2004 je určená pouze pro obchodní účely. This summary version of the company s annual report for the year 2004 is assigned

Více

DEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2012

DEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2012 DEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2012 NA TRHU OD ROKU 1993 IN THE MARKET SINCE 1993 DEK JE NEJVĚTŠÍ DODAVATEL MATERIÁLŮ PRO STAVEBNICTVÍ V ČR DEK IS THE LARGEST SUPPLIER OF BUILDING MATERIALS IN THE CZECH

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT OBSAH CONTENTS Základní údaje o společnosti General information about the Company 2 Historie společnosti History of the Company 5 Slovo předsedy představenstva a generálního

Více

Zpráva o činnosti Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje za rok 2014

Zpráva o činnosti Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje za rok 2014 Zpráva o činnosti Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje za rok 2014 Report on activities of the Regional Development Agency of the Pardubice Region for 2014 OBSAH / TABLE OF CONTENTS 1. Úvodní

Více

1969/ 2009. Solidní obchodní jednání Špičková technická úroveň Vysoká kvalita Solid business conduct Top technical level High quality

1969/ 2009. Solidní obchodní jednání Špičková technická úroveň Vysoká kvalita Solid business conduct Top technical level High quality 1969/ 2009 Solidní obchodní jednání Špičková technická úroveň Vysoká kvalita Solid business conduct Top technical level High quality Úvod Obchodní značka Pragoprojekt oslaví v roce 2009 čtyřicet let působení

Více

20 05 Výroční zpráva Annual Report. Průmstav, a.s.

20 05 Výroční zpráva Annual Report. Průmstav, a.s. 20 05 Výroční zpráva Annual Report Vaše stavební firma Your construction company Annual Report 2005 1 OBSAH CONTENTS Finanční a provozní ukazatele (2000 2005) 4 Profil společnosti 6 Úvodní slovo předsedy

Více

43057_21EURO_APVTS_PR 22.2.2005 12:30 Stránka 1. PROFIL ASOCIACE PROVOZOVATELÒ VE EJN CH TELEKOMUNIKAâNÍCH SÍTÍ

43057_21EURO_APVTS_PR 22.2.2005 12:30 Stránka 1. PROFIL ASOCIACE PROVOZOVATELÒ VE EJN CH TELEKOMUNIKAâNÍCH SÍTÍ 43057_2EURO_APVTS_PR 22.2.2005 2:30 Stránka PROFIL ASOCIACE PROVOZOVATELÒ VE EJN CH TELEKOMUNIKAâNÍCH SÍTÍ 43057_2EURO_APVTS_PR 22.2.2005 2:30 Stránka 2.Jf3 Jf6 2.c4 g6 3.Jc3 Sg7 4.d4 0-0 5.Sf4 d5 6.Db3

Více

Rozvaha - pasiva Výkaz zisku a ztráty ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA. PŘEDSTAVENÍ CE GROUP Česká energie Česká plynárenská GSCeP České plynovody

Rozvaha - pasiva Výkaz zisku a ztráty ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA. PŘEDSTAVENÍ CE GROUP Česká energie Česká plynárenská GSCeP České plynovody Výroční zpráva / Annual Report 2012 Obsah ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 5 PŘEDSTAVENÍ CE GROUP Česká energie Česká plynárenská GSCeP České plynovody 15 17 21 25 29 OCENĚNÍ 32 ROČNÍ PŘEHLED VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÉ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008 OBSAH TABLE OF CONTENT 4 OBSAH TABLE OF CONTENT OBSAH TABLE OF CONTENT 5 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE I.1 Identifi kační údaje... 8 I.2

Více

PODNIKÁNÍ VNÍMÁME JAKO SPOLEČENSKOU ODPOVĚDNOST.

PODNIKÁNÍ VNÍMÁME JAKO SPOLEČENSKOU ODPOVĚDNOST. SBORNÍK COLLECTION ČESKÉ ENERGETICKÉ A EKOLOGICKÉ STAVBY PROJEKTY INOVACE 2009-2010 CZECH ENERGY AND ECOLOGY BUILDING PROJECT INNOVATION 2009-2010 HLAVNÍ OBOR PODNIKÁNÍ: pořádání odborných akcí pro ekonomicky

Více

KATALOG PRO HOTELY A RESTAURACE CATALOGUE FOR HOTELS AND RESTAURANTS

KATALOG PRO HOTELY A RESTAURACE CATALOGUE FOR HOTELS AND RESTAURANTS KATALOG PRO HOTELY A RESTAURACE CATALOGUE FOR HOTELS AND RESTAURANTS Katalog výrobních družstev pro hotely a restaurace Catalogue of Production Co-operatives for Hotels and Restaurants Vážení obchodní

Více

2006 Allianz pojišťovna, a. s. Výroční zpráva / Annual Report

2006 Allianz pojišťovna, a. s. Výroční zpráva / Annual Report 2006 Allianz pojišťovna, a. s. Výroční zpráva / Annual Report zkrácená verze / abridged version Základní ekonomické údaje Basic Economic Facts 2006 2005 2004 Změna/Change Stručný přehled (v mil. Kč) 2006/2005

Více

Státní správa bilancuje State administration balances

Státní správa bilancuje State administration balances ROČNÍK/YEAR X 7/2 0 0 5 12 0 K č 6 E U R INFORMATIKA KOMUNIKACE PODNIKÁNÍ INFORMATICS COMMUNICATIONS BUSINESS Rozhovor s Danou Bérovou a Michalem Franklem Počítačová bezpečnost Poslední trendy v CRM Bezdrátová

Více

Praha 1, Kaiserštejnský palác Malostranské náměstí 23 Prague, Kaiserstejn Palace, Malostranské náměstí 23

Praha 1, Kaiserštejnský palác Malostranské náměstí 23 Prague, Kaiserstejn Palace, Malostranské náměstí 23 2013 PRIORITA BEZPEČNOSTI INOVAČNÍ POTENCIÁL KVALITA VZDĚLÁVÁNÍ TŘI FENOMÉNY JADERNÉ ENERGETIKY POSOUVAJÍCÍ ROZVOJ SPOLEČNOSTI KUPŘEDU aneb umíme využít unikátních předností jaderné energetiky? PRIORITY

Více

www.zk-inovace.cz Innovation Infrastructure of the Zlín Region

www.zk-inovace.cz Innovation Infrastructure of the Zlín Region www.zk-inovace.cz Innovation Infrastructure of the Zlín Region 2 Vážené dámy, vážení pánové, současná politika Evropské unie a potažmo i České republiky přeje snahám o vytváření příznivého podnikatelského

Více

S pozdravem. Petr Konvalinka rektor ČVUT v Praze

S pozdravem. Petr Konvalinka rektor ČVUT v Praze Vážené studentky, vážení studenti, dovoluji si vás oslovit v souvislosti se zahájením veletrhu ikariéra. Je to vynikající příležitost pro všechny ty z vás, kteří chtějí najít pracovní příležitosti a začít

Více

uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance

uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance výroční zpráva 2011 ANNUAL REPORT uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance UNIQA je univerzální pojišťovna s kompletní paletou životního i neživotního pojištění pro privátní i korporátní klientelu. Naším

Více

CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report

CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report 2014 2014 CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report Obsah Table of Contents Úvodní slovo předsedy představenstva 7 Chief Executive Officer's introductory

Více