Vybrané ukazatele konsolidovaného celku (dle IFRS)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vybrané ukazatele konsolidovaného celku (dle IFRS)"

Transkript

1 Výroční zpráva 2007

2 Vybrané ukazatele konsolidovaného celku (dle IFRS) 2007 Tržby () EBITDA () 611 Provozní zisk () 441 Zisk před zdaněním () 402 Zisk po zdanění () 389 Investice () 595 Počet zaměstnanců (přepočtený stav) 391 Použité zkratky a.s. akciová společnost AG Aktiengesellschaft (akciová společnost) s.r.o. společnost s ručením omezeným IČ identifikační číslo CAS české účetní standardy CNG stlačený zemní plyn DPH daň z přidané hodnoty IFRS/IAS mezinárodní účetní standardy IFRIC interpretace mezinárodních účetních standardů MF ČR Ministerstvo financí České republiky DOM domácnost MO maloodběratel PM předávací místo SO střední odběratel VO velkoodběratel RS regulační stanice PRS předávací regulační stanice NTL nízkotlak (označení tlakové úrovně do 5 kpa) STL středotlak (označení tlakové úrovně do 0,4 MPa) VTL vysokotlak (označení tlakové úrovně do 4 MPa) VVTL velmi vysoký tlak (označení tlakové úrovně nad 4 MPa) SCP Středisko cenných papírů Termínem Společnost a Středočeská plynárenská se v textu zkracuje název Středočeská plynárenská, a.s. Termínem Skupina STP se v textu označuje konsolidační celek Středočeská plynárenská, a.s., a STP Net, s.r.o. RWE se v roce 2007 jako první energetická skupina v ČR přihlásila k plnění konceptu energetické efektivnosti. Podpořila tak snahu Evropské unie a vlády ČR omezit rostoucí spotřebu energií a přispět k bezpečnému a udržitelnému rozvoji společnosti. Cílem projektu Šetřím energii (www.setrimenergii.cz) je inspirovat širokou veřejnost k odpovědnějšímu chování v oblasti spotřeby energie. Řada rad a tipů se přitom soustředí na možnosti zateplení a izolace budov, které skrývají významný potenciál úspor energie. Fotografie provázející text této výroční zprávy jsou příkladem moderních architektonických řešení, jež jsou nejen krásná, ale také účelná, a dovolují stavbě splynout s okolím.

3 Výroční zpráva 2007 Středočeská plynárenská, a.s. Obsah 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 4 2. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti v roce Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Skupiny STP a stavu jejího majetku v roce Profil Skupiny STP Ekonomické výsledky Obchod se zemním plynem Obchodní, marketingové a komunikační aktivity Distribuce zemního plynu Lidské zdroje Informační technologie Ochrana životního prostředí Následné události Výhled Údaje o emitentovi Základní údaje Údaje o akcionářích a cenných papírech Společnosti Údaje o statutárních a dozorčích orgánech Společnosti Údaje o činnosti a předmětu podnikání emitenta kótovaného cenného papíru Kapitálové účasti Údaje o osobách odpovědných za výroční zprávu a ověření účetní závěrky Finanční část Účetní závěrka Skupiny STP Příloha účetní závěrky Skupiny STP Účetní závěrka Středočeské plynárenské, a.s Příloha účetní závěrky Středočeské plynárenské, a.s Zpráva nezávislého auditora Zpráva auditora k účetní závěrce Skupiny STP Zpráva auditora ke konsolidované výroční zprávě a zprávě o vztazích mezi propojenými osobami Středočeské plynárenské, a.s Zpráva auditora k účetní závěrce Středočeské plynárenské, a.s Zpráva představenstva Středočeské plynárenské, a.s. o vztazích mezi propojenými osobami k 31. prosinci

4 Úvodní slovo předsedy představenstva 1. Úvodní slovo předsedy představenstva Vážení akcionáři, kolegyně, kolegové, dámy a pánové, rok 2007, podobně jako roky předchozí, byl pro Skupinu STP plný významných změn. Přinesl završení dlouho připravovaného procesu unbundlingu, kdy v souladu s požadavky Evropské unie a novely energetického zákona došlo k rozdělení Společnosti na dva právně samostatné a nezávisle fungující subjekty. Společnost přestala od 1. ledna 2007 vykonávat roli provozovatele distribuční soustavy, kterou převzala dceřiná společnost STP Net, s.r.o. Loňský rok byl tedy prvním rokem fungování plně otevřeného trhu se zemním plynem v České republice. Všichni zákazníci Společnosti včetně domácností měli možnost zvolit si svého dodavatele zemního plynu. Připravovali jsme se velmi pečlivě na novou situaci a zejména jednání s našimi velkými zákazníky ukázala, že i oni se již plně orientují v nových podmínkách. Přes pokles v prodeji zemního plynu nemohu z obchodního hlediska hodnotit rok 2007 jako neúspěšný. Nižší prodej byl způsoben především velmi teplým prvním pololetím. Počet zákazníků naopak meziročně vzrostl, na růstu se podíleli především noví zákazníci v kategorii domácností. Uplynulý rok se rovněž nesl ve znamení intenzivních příprav na organizační změny, které probíhaly napříč skupinou RWE v České republice. Aktivně jsme se zapojili do tohoto procesu, který přinese zjednodušení řízení v celé skupině, ale také zkvalitnění a zjednodušení služeb spojených s dodávkou zemního plynu, a pomůže Společnosti obstát v podmínkách plně otevřeného trhu. Věříme, že po změnách budeme zákazníkům poskytovat lepší služby. Jménem celého představenstva bych chtěl vyslovit velký dík všem našim zákazníkům, akcionářům a obchodním partnerům za přízeň a důvěru, kterou nám věnovali. Dík patří také zaměstnancům za jejich nasazení a profesionalitu, která přispěla k dalšímu úspěšnému roku fungování Skupiny STP. Ing. Roman Budinský předseda představenstva 4

5 Výroční zpráva 2007 Středočeská plynárenská, a.s. 2. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti v roce 2007 Dozorčí rada pracovala v roce 2007 v devítičlenném složení. Dohlížela na výkon působnosti představenstva při uskutečňování podnikatelské činnosti Společnosti a kontrolovala, zda představenstvo postupuje v souladu s obecně závaznými předpisy, stanovami a usneseními valných hromad Společnosti. Dozorčí rada jednala v roce 2007 na čtyřech řádných a jednom mimořádném jednání a byla vždy usnášeníschopná. Představenstvo pravidelně informovalo dozorčí radu o aktuálním dění ve Společnosti, o hospodářských výsledcích a finančním stavu Společnosti. K tomu představenstvo předkládalo písemné materiály, které byly při projednávání dozorčí radou vždy doplněny slovním komentářem členů představenstva. Kontrolní činnost dozorčí rady byla v uplynulém období zaměřena zejména na: hospodářské výsledky včetně průběžně zpřesňovaných prognóz pro rok 2007; sledování vývoje pohledávek a závazků; probíhající restrukturalizaci Společnosti, a to zejména s ohledem na posouzení záměru restrukturalizace z pohledu sílící konkurence na liberalizovaném trhu s plynem v ČR, její ekonomický přínos, dodržování právních předpisů (zákoník práce) a kolektivní smlouvy; přípravu valné hromady v roce 2007 včetně přezkoumání řádné účetní závěrky k 31. prosinci 2006 a zprávy představenstva zpracované dle 66a odst. 9 obchodního zákoníku; přípravu podkladů pro mimořádnou valnou hromadu v roce 2007, zejména schválení smlouvy o prodeji části podniku Divize provozu STP mezi STP a společností RWE Distribuční služby, s.r.o. Dozorčí rada konstatuje, že činnost představenstva byla vždy v souladu se stanovami a ostatními obecně závaznými předpisy. Na svém zasedání dne 21. září 2007 dozorčí rada schválila výběr auditora řádné účetní závěrky Společnosti k 31. prosinci 2007, firmu PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. 5

6 Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti v roce 2007 Dne 27. března 2008 přezkoumala dozorčí rada zprávu představenstva zpracovanou dle 66a odst. 9 obchodního zákoníku. K úplnosti a obsahu této zprávy neměla žádné výhrady. Na tomto zasedání dozorčí rada rovněž projednala a přezkoumala řádnou a konsolidovanou účetní závěrku STP a Skupiny STP k 31. prosinci 2007, včetně auditorské zprávy a návrhu na rozdělení zisku za rok Ve shodě s auditorem dospěla dozorčí rada k závěru, že předkládaná účetní závěrka a konsolidovaná účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz finanční pozice STP a Skupiny STP k 31. prosinci 2007, jejich hospodaření a jejich peněžních toků za rok 2007 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií. Dozorčí rada doporučuje valné hromadě schválit řádnou a konsolidovanou účetní závěrku k 31. prosinci 2007 a návrh na rozdělení zisku za rok 2007 předkládaný představenstvem. Dozorčí rada děkuje všem zaměstnancům za práci vykonanou v roce V Praze dne 27. března 2008 Martin Herrmann předseda dozorčí rady 6

7

8 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Skupiny STP a stavu jejího majetku v roce Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Skupiny STP a stavu jejího majetku v roce Profil Skupiny STP Skupina STP jako konsolidační celek vznikla důsledkem právního oddělení činností spojených s obchodem se zemním plynem od přepravy zemního plynu (unbundling) v souvislosti s požadavky Evropské unie a novely energetického zákona. Konsolidační celek tvoří společnost Středočeská plynárenská jako konsolidující a STP Net jako konsolidovaná společnost. Zatímco se Středočeská plynárenská, a.s., zabývá obchodem se zemním plynem, STP Net, s.r.o., byla založena jako provozovatel distribuční soustavy, jejíž provozování převzala od 1. ledna Další podrobnosti o konsolidovaných společnostech jsou uvedeny v kapitole 4.5 této výroční zprávy. 3.2 Ekonomické výsledky V roce 2007 obchodovala Společnost v prostředí plně otevřeného trhu s plynem. Dosažené výsledky byly ovlivněny klimatickými podmínkami, kdy oproti dlouhodobému průměru byly po větší část roku vyšší teploty ovzduší. Výnosy, náklady, zisk. Hospodářský výsledek před zdaněním dosáhl za rok 2007 hodnoty 402. Po zdanění vykázala Skupina STP zisk ve výši 389. V meziročním porovnání došlo k poklesu o 35,7 %, resp. o 15,8 %. Výsledky ovlivnil zejména vývoj marže z obchodu a distribuce s plynem. Tržby z prodeje zemního plynu a ostatních aktivit zaměřených na poskytování služeb zákazníkům dosáhly objemu a zaznamenaly tak v meziročním porovnání pokles o 20,0 %. Struktura aktiv. Celková hodnota konsolidovaných aktiv Skupiny STP k 31. prosinci 2007 byla V porovnání s rokem 2006, kdy byla jejich hodnota 5 050, tj. nárůst o 777. Při zvýšení stavu dlouhodobého majetku o 247 a krátkodobých aktiv o 530, v krátkodobých aktivech vzrostly především pohledávky z titulu nevyfakturovaných dodávek, peníze a peněžní ekvivalenty. 8

9 Výroční zpráva 2007 Středočeská plynárenská, a.s. Struktura pasiv. Na straně pasiv vzrostla hodnota vlastního kapitálu o 108. Nárůst celkových závazků o 686 byl způsoben především finančními závazky, kde se projevilo zvýšené využívání zdrojů v rámci cashpoolingu ve skupině RWE. Investice. V průběhu roku 2007 realizovala Skupina STP investiční akce v rámci schváleného investičního plánu. Byl pořízen majetek v celkové hodnotě 595. Největší část, 229, byla investována do odkupů místních sítí. Ostatní prostředky byly použity na rekonstrukce místních sítí, rekonstrukce vysokotlakých zařízení, novou výstavbu místních sítí, rekonstrukce budov, obnovu vozového parku a pořízení vybavení nezbytného k výkonu hlavní činnosti. Všechny investiční akce byly realizovány v tuzemsku a financovány výhradně z vlastních zdrojů. Do pořízení akcií a dluhopisů jiných emitentů Skupina STP neinvestovala. Rozsah plánovaných finančních objemů vynaložených na investice je optimalizován z hlediska potřeb a zdrojů s výhledem do roku Schválený střednědobý plán počítá zejména s investicemi do odkupů místních sítí a rekonstrukcemi vysokotlakých zařízení s tím, že budou pořízeny výhradně v tuzemsku. Průměrná roční výše plánovaných přírůstků majetku v letech 2008 až 2010 činí podle IFRS přibližně Obchod se zemním plynem V roce 2007 došlo k úplnému otevření trhu s plynem, což znamená, že se všichni zákazníci stali zákazníky oprávněnými. Celkově byl rok 2007 teplejší, než je dlouhodobý teplotní normál o 1,1 C. Proti teplotnímu normálu byla výrazně teplejší zejména první polovina roku. K 1. dubnu 2007 došlo k plánovanému uvolnění cenové regulace ze strany Energetického regulačního úřadu. V této souvislosti uzavírala Společnost od shodného data se svými zákazníky nové smlouvy na rok 2007 především s odběrem nad MWh za rok. V roce 2007 se také objevili první zákazníci, kteří využili možnosti přejít ke konkurenčním obchodníkům se zemním plynem. 9

10 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Skupiny STP a stavu jejího majetku v roce 2007 Nákup zemního plynu. V roce 2007 byl nákup zemního plynu realizován výhradně od RWE Transgas, a.s. Bylo nakoupeno celkem MWh zemního plynu, což je o MWh méně než v roce V porovnání s rokem 2006 Společnost zaznamenala pokles nákupní ceny zemního plynu (včetně služeb, přepravy a strukturování) přibližně o 28 Kč/MWh, tj o 5 %. Prodej zemního plynu. V roce 2007 prodala Společnost svým zákazníkům celkem MWh zemního plynu. Oproti roku 2006 došlo k poklesu prodeje o MWh. Ve všech kategoriích se projevila nejen úsporná opatření, ale také nadprůměrně teplé počasí v prvním pololetí. Nákup a prodej zemního plynu (v MWh) Nákup Prodej Velkoodběratelé Maloodběratelé Domácnosti Prodej celkem Zákazníci. K 31. prosinci 2007 evidovala Společnost zákazníků, což je o více než na konci roku Vývoj počtu zákazníků Velkoodběratelé Maloodběratelé Domácnosti Celkem

11 Výroční zpráva 2007 Středočeská plynárenská, a.s. 3.4 Obchodní, marketingové a komunikační aktivity K 1. dubnu 2007 došlo ke změně v zajištění provádění marketingových činností v rámci celé skupiny RWE v ČR. Veškeré marketingové aktivity tak po tomto datu vykonává pro regionální plynárenské společnosti společnost RWE Transgas, a.s. Cílem tohoto kroku bylo zvýšení efektivity a unifikace napříč celou skupinou RWE v ČR. Během roku 2007 proběhla konsolidace a transformace produktového portfolia v rámci celé skupiny RWE v ČR. Zvýšená pozornost byla věnována tvorbě cenových produktů cílených na největší zákazníky (jedná se o produkty Fixní cena, Platba v cizí měně a Přerušitelná dodávka zemního plynu). Další produkty pro jednotlivé obchodní segmenty budou připraveny pro uvedení na trh v následujících letech počínaje rokem V oblasti retailového trhu byla realizována kampaň se základním tématem úspor energie. Pro zákazníky kategorie Domácnosti byl i v roce 2007 vydáván zákaznický časopis Žijeme na plný plyn. V polovině roku 2007 byly kompletně změněny a sjednoceny internetové prezentace všech regionálních plynárenských společností. Díky tomuto kroku jsou webové stránky pro zákazníky přehlednější a zároveň došlo i k rozvoji služeb, které mohou zákazníci vyřídit on-line. Na základě dohody mezi RWE Transgas, a.s., všemi regionálními plynárenskými společnostmi skupiny RWE v ČR a vládou ČR o rozvoji užití zemního plynu v dopravě z března 2006 pokračoval i v roce 2007 rozvoj trhu stlačeného zemního plynu (CNG) v dopravě. V dubnu 2007 byla otevřena nová plnicí stanice CNG v Mladé Boleslavi. Společně s výrobci automobilů skupina RWE i nadále pokračuje v aktivitách směřujících k rozšíření nabídky vozů s pohonem na CNG na českém trhu. Skupina věnuje soustavnou pozornost pozitivnímu vnímání své podnikatelské činnosti. Komunikační aktivity orientuje na pravidelné zveřejňování informací o své činnosti prostřednictvím tiskových zpráv a článků v celostátních a regionálních sdělovacích prostředcích i v odborném tisku. Snahu přispět k rozvoji středních Čech dokládá podpora vybraných veřejně prospěšných aktivit a projektů v oblastech charity, školství, zdravotnictví, ekologie, kultury i sportu. Skupina věnovala na tyto účely v roce 2007 finanční dary ve výši

12 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Skupiny STP a stavu jejího majetku v roce Distribuce zemního plynu Distribuční soustava. Distribuční soustava STP Net byla v roce 2007 tvořena páteřními vysokotlakými plynovody v délce km, nízko- a středotlakými sítěmi v délce km a 367 regulačními stanicemi. Je provozována na základě licence na distribuci plynu č ze dne 20. prosince 2006, aktualizované dodatkem č. 001 ze dne 18. července 2007 udělené Energetickým regulačním úřadem v souladu s novelizovaným zněním energetického zákona č. 458/2000 Sb. Z pohledu provozování distribuční sítě nebyl rok 2007 nijak výjimečný. Zima neukázala výrazné slabiny v distribuční kapacitě stávajících rozvodů. V průběhu roku nevznikly žádné mimořádné události či havárie. Protikorozní ochrana. Protikorozní ochrana je jedním z důležitých prvků ochrany distribuční sítě. STP Net provádí aktivní i pasivní ochranu ocelových plynovodních sítí, díky níž se prodlužuje životnost chráněných úseků distribuční sítě a zvyšuje bezpečnost a kvalita dodávek zemního plynu zákazníkům. V roce 2007 bylo pomocí 113 stanic katodové ochrany aktivně chráněno všech km VTL plynovodů. Měření. V rámci distribuce zemního plynu zajišťovala STP Net veškeré nezbytné úkoly z oblasti měření a metrologie. Odbor měření a technických služeb zajistil provedení cca výměn měřidel, instalaci cca měřidel u nových zákazníků. V roce 2007 odbor měření a technických služeb zrealizoval 55 ks nových dálkových odečtů u zákazníků kategorie VO, SO, přičemž celkový počet přenosů dosáhl 156 ks. 12

13 Výroční zpráva 2007 Středočeská plynárenská, a.s. 3.6 Lidské zdroje Zaměstnanci. Rok 2007 byl z hlediska pohybu počtu zaměstnanců rokem stabilním. Snížení počtu zaměstnanců bylo způsobeno přechodem zaměstnanců odboru marketingu do RWE Transgas k 1. dubnu Vývoj počtu zaměstnanců Skupiny STP (průměrný přepočtený stav) STP STP STP Net Mzdy. Vývoj mezd v roce 2007 probíhal v souladu s platnou kolektivní smlouvou. Průměrná měsíční mzda za rok 2007 dosáhla ve Skupině STP výše Kč. Vývoj průměrné mzdy STP STP STP Net Kvalifikační struktura zaměstnanců Skupiny STP STP % Vysokoškolské 51 % Středoškolské 31 % Vyučen 1 % Základní STP Net % Vysokoškolské 50 % Středoškolské 15 % Vyučen 13

14 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Skupiny STP a stavu jejího majetku v roce 2007 Odborná příprava a rozvoj zaměstnanců. Skupina STP se soustředila na oblast odborného plynárenského vzdělávání a podpořila jazykovou výuku zaměstnanců. Pozornost byla také opět věnována perspektivním mladým lidem. Vybraní zaměstnanci se zúčastnili 2. ročníku vzdělávacího programu Potentials, který byl zaměřen na týmovou spolupráci a komunikační a prezentační dovednosti. Účastníci měli možnost seznámit se blíže s plynárenskou tradicí v regionálním centru ve Voticích. V roce 2007 také pokračoval trend zážitkového vzdělávání formou outdoorových setkání, který byl nastaven v uplynulém období. V uplynulém roce velkou podporu získalo vzdělávání středního managementu. Pro zájemce byl určen projekt Manažerská akademie. Sociální politika. Sociální politika Skupiny STP vycházela především ze závazků zakotvených v kolektivní smlouvě. Zaměstnanci čerpali prostředky vyčleněné na osobních kontech sociálního fondu na relaxaci, zdravotně nadstandardní služby, ale také na sportovní a kulturní akce. Za splněné cíle stanovené pro rok 2006 zaměstnanci v roce 2007 dostali od představenstva dárek v podobě jednoho dne pracovního volna. 3.7 Informační technologie Všechny činnosti související s informačními systémy a technologiemi zajišťovala v roce 2007 pro plynárenské společnosti skupiny RWE společnost RWE Interní služby, a.s. Komunikace probíhá výhradně prostřednictvím helpdeskového systému umožňujícího efektivní poskytování služeb a zpětnou kontrolu jejich úrovně. V oblasti aplikací probíhá rutinní provoz finančně-ekonomického systému SAP Classic. Pro údržbu a správu plynárenského majetku je využíván geografický informační systém SAP PM/GIS. V prosinci roku 2006 byl ve Společnosti spuštěn nový zákaznický informační systém SAP IS-U pro kategorie maloodběratelé a domácnosti, 26. června 2007 byl zprovozněn i pro kategorie zákazníků střední odběratelé a velkoodběr. Mezi dalšími projekty je kladen důraz na zvýšení bezpečnosti počítačové sítě, v rámci které probíhá rekonstrukce WAN a LAN sítí. 3.8 Ochrana životního prostředí Skupina STP svou provozní činností ovlivňuje životní prostředí jen nepatrně. Naopak, plynofikací přispívá ke snižování celkové ekologické zátěže. Rozvoj plynofikace umožňuje náhradu méně hodnotných paliv zemním plynem, a tím snížení emisí a minimalizaci odpadních produktů. Skupina STP využívá čtyři automobily na stlačený zemní plyn. 14

15 Výroční zpráva 2007 Středočeská plynárenská, a.s. Společně s externími dodavateli Skupina STP provádí pravidelné kontroly ochrany životního prostředí ve všech svých provozovnách. O výsledcích kontrol a navržených opatřeních jsou informováni vedoucí pracovníci Skupiny STP. Pokračuje realizace programu odstraňování starých ekologických zátěží z doby výroby svítiplynu na území provozovny Český Brod. 3.9 Následné události Rozhodnutím valné hromady Společnosti, která se konala 7. listopadu 2007, byla s účinností od 1. ledna 2008 prodána divize provozu STP společnosti RWE Distribuční služby, ke stejnému datu zároveň přešlo 267 zaměstnanců divize. Centralizací distribučních služeb v rámci Skupiny RWE ČR do jediného subjektu RWE Distribuční služby bude pro Skupinu STP dosaženo v příštích letech úspor. Od 1. ledna 2008 byly ve skupině RWE v ČR centralizovány zákaznické služby do jediného subjektu RWE Zákaznické služby, s.r.o. Dne 31. března 2008 zapsal obchodní rejstřík vedený u Městského soudu v Praze usnesení mimořádné valné hromady Společnosti, která se konala dne 5. ledna 2007 a schválila usnesení k bodu pořadu jednání Rozhodnutí o přechodu akcií Společnosti ve vlastnictví ostatních akcionářů na Hlavního akcionáře podle 183i a násl. obchodního zákoníku Výhled Hlavním cílem v roce 2008 je stabilizace Skupiny STP po ukončení vnitropodnikových restrukturalizačních procesů, které spočívaly ve vyčlenění některých podpůrných služeb Společnosti a především v prodeji divize provozu společnosti RWE Distribuční služby, s.r.o. Zejména se bude jednat o optimalizaci fungování nové organizační struktury a vnitrofiremních procesů s cílem zkvalitnění služeb našim zákazníkům. Rozhodující ukazatele finančního rozpočtu na rok 2008 vycházejí z koncepce střednědobého plánu, jehož hlavní náplní je přinášet akcionářům Společnosti trvalé zhodnocování jejich investice. Dlouhodobým záměrem Skupiny STP je i nadále udržení tradičně silné pozice na otevřeném trhu s plynem a posílení hodnotových partnerství přínosných pro rozvoj regionů, ve kterých Skupina STP působí. 15

16 Údaje o emitentovi 4. Údaje o emitentovi 4.1 Základní údaje o emitentovi Obchodní firma: Středočeská plynárenská, a.s. Sídlo: Novodvorská 803/82, Praha 4, PSČ Identifikační číslo: Právní forma: akciová společnost Založení a vznik Společnosti: Společnost byla založena dle českého právního řádu, dle 172 odst. 2, 3 a 171 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku. Společnost byla založena jednorázově dne 13. prosince 1993 Fondem národního majetku České republiky se sídlem v Praze, Rašínovo nábřeží 42, jako jediným zakladatelem na základě zakladatelské listiny sepsané formou notářského zápisu. Společnost vznikla dne 1. ledna 1994 zápisem do obchodního rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka Předmět podnikání Společnosti: Stanovy Společnosti, článek 4 1. Obchod s plynem 2. Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení a plnění nádob plyny 3. Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení 4. Inženýrsko-technická činnost v investiční výstavbě 5. Provádění staveb, jejich změn a odstraňování 6. Opravy a montáž měřidel 7. Poradenská činnost v oblasti měření a regulace 8. Činnost technických poradců v oblasti plynárenství 9. Organizační zajištění vzdělávacích akcí 10. Poskytování software 11. Automatizované zpracování dat 12. Koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej 13. Pronájem a půjčování věcí movitých 14. Realitní činnost 15. Ubytovací služby 16. Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob 17. Výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie nepodléhající licenci realizované ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50 kw 18. Výroba elektřiny* 16

17 Výroční zpráva 2007 Středočeská plynárenská, a.s. 19. Obchod s elektřinou* 20. Zprostředkování obchodu a služeb 21. Testování, měření, analýzy a kontroly 22. Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 23. Správa a údržba nemovitostí 24. Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců 25. Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 26. Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany 27. Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) 28. Kopírovací práce 29. Silniční motorová doprava osobní* 30. Skladování zboží a manipulace s nákladem 31. Poskytování služeb elektronických komunikací* 32. Výroba tepelné energie* 33. Poskytování technických služeb 34. Zpracování dat, služby databank, správa sítí 35. Reklamní činnost a marketing* 36. Činnost technických poradců v oblasti životního prostředí * Bod není zapsán v obchodním rejstříku 4.2 Údaje o akcionářích a cenných papírech Společnosti Základní kapitál Společnosti. Základní kapitál byl splacen ke dni vzniku Společnosti vkladem uvedeným v zakladatelské listině a oceněným ve schváleném privatizačním projektu státního podniku Český plynárenský podnik, se sídlem Praha 2, Belgická 26. Základní kapitál ve výši Kč je rozdělen na akcií o jmenovité hodnotě Kč. V průběhu předcházejících dvou let nedošlo ke změnám výše základního kapitálu Společnosti. Pravidla postupu pro zvyšování nebo snižování základního kapitálu jsou obsažena ve stanovách Společnosti. 17

18 Údaje o emitentovi Údaje o cenných papírech. Akcie byly vydány v souvislosti se založením Společnosti 1. ledna 1994 a jsou kmenovými akciemi Společnosti. Akcie na majitele jsou kótovány na volném trhu s cennými papíry podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Druh akcie kmenová akcie kmenová Forma na majitele na jméno Podoba zaknihovaná zaknihovaná Počet kusů ISIN/SIN/SIN CZ Celkový objem emise Kč Kč Jmenovitá hodnota Kč Kč Způsob zdaňování výnosů z cenného papíru ve státě sídla emitenta Výnosy z cenného papíru jsou zdaňovány v souladu se zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Plátce daně sražené z výnosů cenného papíru emitent emitent Způsob převodu cenného papíru převody akcií jsou realizovány prostřednictvím SCP Omezení převoditelnosti převoditelnost není omezena převoditelnost není omezena Obchodování na regulovaných trzích v ČR Obchodování na regulovaných trzích v zahraničí Název a sídlo banky nebo finanční instituce, jejímž prostřednictvím mohou majitelé cenných papírů vykonávat svá majetková práva spojená s cennými papíry, zejména jejímž prostřednictvím jsou z cenných papírů vypláceny výnosy Čistý výnos emise pro emitenta Burza cenných papírů Praha, a.s. vedlejší trh; RM-SYSTÉM, a.s. akcie nejsou kótované Akcie nejsou přijaty k obchodování na žádném zahraničním trhu. Výplatu dividend Společnost zajišťuje sama s využitím služeb společnosti ADMINISTER, spol. s r.o., se sídlem Kutná Hora, Husova 109, PSČ Z emise neplynul pro emitenta žádný výnos. Akcionáři Společnosti k 31. prosinci 2007 Název Sídlo Podíl na základním kapitálu v % RWE Gas International B.V. Diamantlaan 15, WV Hoofddorp, Nizozemské království 96,69 ostatní právnické osoby, fyzické osoby, města a obce 3,31 Výše podílu na základním kapitálu opravňuje jmenované akcionáře k výkonu jejich hlasovacích práv na valných hromadách. Společnost byla k 31. prosinci 2007 součástí koncernu RWE. Společnost RWE Aktiengesellschaft k tomuto datu disponovala 96,69% podílem na základním kapitálu Společnosti. Schéma propojení a ovládání společností v rámci relevantní linie koncernu RWE k 31. prosinci 2007 je uvedeno na třetí straně obálky výroční zprávy jako příloha ke Zprávě představenstva Středočeské plynárenské, a.s., o vztazích mezi propojenými osobami k 31. prosinci 2007, která je součástí této výroční zprávy (kap. 7). 18

19 Výroční zpráva 2007 Středočeská plynárenská, a.s. Popis práv vyplývajících z akcií. Práva a povinnosti akcionáře stanoví obecně závazné právní předpisy a stanovy Společnosti. Akcionářem Společnosti může být právnická nebo fyzická osoba. Akcionář má právo účasti na řízení Společnosti za podmínek stanovených zákonem a stanovami Společnosti. Toto právo akcionáři uplatňují zásadně na valné hromadě, přičemž musejí respektovat Jednací řád valné hromady. Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií, přičemž každých Kč jmenovité hodnoty akcie představuje 1 hlas. Akcionář má právo na podíl ze zisku (dividendu), který valná hromada podle výsledku hospodaření určila k rozdělení. Akcionář není povinen vrátit Společnosti dividendu přijatou v dobré víře. Po dobu trvání Společnosti, ani v případě jejího zrušení, není akcionář oprávněn požadovat vrácení svých majetkových vkladů. Po zrušení Společnosti likvidací má akcionář právo na podíl na likvidačním zůstatku. Další informace o akciích. Společnost RWE Gas International B.V. učinila v roce 2006 dle obchodního zákoníku povinnou nabídku převzetí akcionářům společnosti Středočeská plynárenská, a.s. Dne 5. ledna 2007 se v sídle Společnosti konala mimořádná valná hromada Společnosti, která schválila usnesení k bodu pořadu jednání Rozhodnutí o přechodu akcií Společnosti ve vlastnictví ostatních akcionářů na Hlavního akcionáře podle 183i a násl. obchodního zákoníku. Usnesení bylo přijato potřebnou většinou hlasů všech akcionářů Společnosti. Následně Městský soud v Praze přerušil řízení o zápisu squeeze-outu do obchodního rejstříku. Společnost podala proti uvedenému rozhodnutí odvolání. Po datu účetní závěrky Vrchní soud pravomocně rozhodl, že řízení o zápisu se nepřerušuje. Společnost neučinila nabídku převzetí akcií jiných společností. Společnost neinvestovala do akcií ani dluhopisů jiných emitentů. Společnost nevydala žádné vyměnitelné ani prozatímní cenné papíry. Společnost ani žádná osoba, na které má Společnost přímý či nepřímý podíl přesahující 50 % základního kapitálu nebo hlasovacích práv, nevlastní žádné vlastní akcie emitenta. 19

20 Údaje o emitentovi Společnost nevydala akcie, které nezakládají podíl na základním kapitálu. Zvýšení a snížení základního kapitálu i změny práv jednotlivých druhů akcií se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku a stanov Společnosti. Společnost nenabízí zaměstnancům možnost účastnit se na základním kapitálu za zvýhodněných podmínek. K povolenému nebo podmíněnému zvýšení základního kapitálu v roce 2007 nedošlo. Mezi veřejností je umístěno akcií Společnosti, což představuje 1,60 % základního kapitálu Společnosti. Vznik práva na dividendu a lhůta pro její vyplacení. Nestanoví-li valná hromada jiný termín, je rozhodným dnem pro uplatnění práva na výplatu dividendy den konání valné hromady, která o výplatě rozhodla. Nestanoví-li valná hromada jinak, je dividenda splatná do tří měsíců ode dne, kdy bylo přijato usnesení valné hromady o rozdělení zisku. Nevyzvednuté dividendy jsou po uplynutí zákonem stanovené lhůty převedeny do nerozděleného zisku. Dividenda připadající na jednu akcii za poslední tři účetní období Výše dividendy připadající na 1 akcii (Kč) 96* * návrh představenstva Hospodářský výsledek a tržby za poslední dvě účetní období jsou uvedeny ve finanční části výroční zprávy. Informace o kontaktních údajích pro akcionáře. Správcem akcionářské agendy ve Středočeské plynárenské je kancelář Společnosti. Kontaktní osoba: Ing. Irena Škarková T F E Kontaktní adresa: Středočeská plynárenská Novodvorská 803/ Praha 4 20

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA za 1. pololetí 2004

POLOLETNÍ ZPRÁVA za 1. pololetí 2004 . Jihomoravská plynárenská, a.s. Plynárenská 499/1 657 02 Brno. POLOLETNÍ ZPRÁVA za 1. pololetí 2004.......... emitenta registrovaného cenného papíru ISIN CZ0005078956 zpracovaná na základě 80b zákona

Více

Mezitímní zpráva. Období: (obsahuje hospodářské výsledky za I.Q 2010)

Mezitímní zpráva. Období: (obsahuje hospodářské výsledky za I.Q 2010) Mezitímní zpráva Období: 1. 1. 2010 19. 5. 2010 (obsahuje hospodářské výsledky za I.Q 2010) Na Hroudě 1492/4 100 05 Praha 10 IČ: 60193913 Základní údaje Pražské energetiky, a.s. Základní údaje IČ 60193913

Více

1. Základní údaje o emitentovi jako konsolidující (mateřské) společnosti a o jeho dceřiných společnostech, se kterými tvoří konsolidační celek

1. Základní údaje o emitentovi jako konsolidující (mateřské) společnosti a o jeho dceřiných společnostech, se kterými tvoří konsolidační celek KONSOLIDOVANÁ POLOLETNÍ ZPRÁVA k 30.6.2010 ENERGOAQUA, a.s. Popisná část 1. Základní údaje o emitentovi jako konsolidující (mateřské) společnosti a o jeho dceřiných společnostech, se kterými tvoří konsolidační

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2016 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2016 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány

Více

Jáchymov Property Management, a.s. Pololetní zpráva (neauditovaná)

Jáchymov Property Management, a.s. Pololetní zpráva (neauditovaná) Jáchymov Property Management, a.s. Pololetní zpráva (neauditovaná) k 30.06.2012 OBSAH POLOLETNÍ ZPRÁVY I. POPISNÁ ČÁST POLOLETNÍ ZPRÁVY 1. Popis podnikatelské činnosti. 2. Hospodářské výsledky emitenta

Více

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY Úvod................................................................................ 3 Orgány společnosti a její management...............................................

Více

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí. OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o společnosti 3. Roční účetní závěrka 4. Zpráva auditora 5. Cíle společnosti pro rok 2015 6. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014 7. Zpráva dozorčí

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., K

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., K ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2015 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány účetní výkazy

Více

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti za rok 2013 Výroční zpráva společnosti 2013 I. Úvod II. Textová část výroční zprávy společnosti 1. Údaje o společnosti 2. Údaje o činnosti společnosti 3. Údaje

Více

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA EMITENTA KÓTOVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU (NEAUDITOVANÁ) 1.1.2013 až 18.5.2013 ÚDAJE O EMITENTOVI Obchodní firma: KAROSERIA a. s. Sídlo společnosti: Heršpická

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány

Více

MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31. ČERVENCI 2015

MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31. ČERVENCI 2015 MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31. ČERVENCI 2015 Výkaz o finanční situaci k 31. červenci 2015 Stav k Stav k 31. červenci 2015 31. prosinci 2014 (neauditováno) (neauditováno) AKTIVA () AKTIVA CELKEM 13 234

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2009 Ve smyslu 19, odst. 9, zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2009 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., K

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., K ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2014 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány účetní výkazy

Více

Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011. Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12.

Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011. Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2011 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2013 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2013 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

SLOT OMEGA, a.s. 2006

SLOT OMEGA, a.s. 2006 Výroční zpráva Ω SLOT OMEGA, a.s. 2006 Obsah výroční zprávy Úvod.................................................................................................. 5 Orgány společnosti a její management................................................................

Více

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA EMITENTA KÓTOVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU (NEAUDITOVANÁ) 1.7.2013 až 14.11.2013 1 Tato zpráva obsahuje komentovaný výsledek hospodaření, stav majetku a účetní

Více

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU Arca Capital Slovakia, a.s. 10 500 000 EUR Dluhopisy splatné v roce 2017 Tento Dodatek č. 1 k Prospektu cenného papíru byl vyhotoven dne 6. června 2013. Arca Capital

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA za 1. pololetí 2003

POLOLETNÍ ZPRÁVA za 1. pololetí 2003 . Jihomoravská plynárenská, a.s. Plynárenská 499/1 657 02 Brno. POLOLETNÍ ZPRÁVA za 1. pololetí 2003.......... emitenta registrovaného cenného papíru ISIN CZ0005078956 zpracovaná na základě 80b zákona

Více

Rozvaha v plném rozsahu

Rozvaha v plném rozsahu Rozvaha v plném rozsahu Běžné účetní období Minulé úč. období 2013 Minulé úč. období 2012 Brutto Korekce Netto Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 138 087-363 027 775 060 763 997 749 352 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ

Více

UNIPETROL, a.s. NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2008 A 2007

UNIPETROL, a.s. NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2008 A 2007 NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2008 A 2007 AUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE IFRS OBSAH

Více

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč Příloha č. 17: Rozvaha účetní jednotky: Aktiva ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU Běžné Minulé účetní období úč. období 2005 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 515 569-190 742 324 827 532 019 A. POHLEDÁVKY

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

AKTIVA. V souladu s IAS / IFRS Název a sídlo účetní jednotky : Pražská energetika, a.s. Konsolidovaná Na Hroudě 1492/4 ROZVAHA Praha

AKTIVA. V souladu s IAS / IFRS Název a sídlo účetní jednotky : Pražská energetika, a.s. Konsolidovaná Na Hroudě 1492/4 ROZVAHA Praha Konsolidovaná Na Hroudě 1492/4 ROZVAHA Praha 10 100 05 k 31.03.2009 AKTIVA Skutečnost Pozemky, budovy a zařízení 14 023 503 Nehmotná aktiva 189 707 Pohledávky z obchodních vztahů a ostatní pohledávky 47

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 (obsahující zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 (obsahující zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 (obsahující zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2014 Obchodní jméno: Sídlo: NEMOHOLD a.s. Moravské náměstí 690/15, Veveří, 602 00

Více

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu DODATEK PROSPEKTU ZE DNE 17. 8. 2007 ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu Dluhopisy nesoucí pevný úrokový výnos 4,30 % p.a. v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 7 000 000 000 Kč s možností navýšení objemu

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

Severomoravská plynárenská, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Obsah

Severomoravská plynárenská, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Obsah Severomoravská plynárenská, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Vybrané ukazatele konsolidovaného celku (dle IFRS) 2010 Tržby celkem () 12 515 EBITDA () 2 479 Provozní zisk () 2 072 Zisk před zdaněním () 2 072 Zisk

Více

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA EMITENTA KÓTOVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU (NEAUDITOVANÁ) 1.1.2012 až 30.9.2012 ÚDAJE O EMITENTOVI Obchodní firma: KAROSERIA a. s. Sídlo společnosti: Heršpická

Více

Výkaz o správě a řízení společnosti

Výkaz o správě a řízení společnosti Výkaz o správě a řízení společnosti Údaje o akcionářích a cenných papírech Společnosti Základní kapitál Společnosti Základní kapitál byl splacen ke dni vzniku Společnosti vkladem uvedeným v zakladatelské

Více

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009 17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. zpracovaná za rok končící 31. prosincem 2010 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou

Více

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014 Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné individuální účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za rok 2014, informace o výrocích auditora 1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Chemin a.s. ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. představenstva o činnosti společnosti v roce 2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA. představenstva o činnosti společnosti v roce 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA představenstva o činnosti společnosti v roce 2007 ČERVEN 2008 Základní údaje společnosti Obchodní jméno: FPD CORPORATION CZ a.s. Sídlo společnosti: Václavské náměstí 1601/47, 110 00 Praha

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 (obsahující zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2013)

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 (obsahující zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2013) VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 (obsahující zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2013) Obchodní jméno: NEMOHOLD a.s. Sídlo: Brno, Moravské náměstí 690/15, PSČ 602

Více

BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27

BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27 BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27 Praha, červen 2013 1 O b s a h: Úvod 1. Základní údaje o společnosti 2. Organizační schéma společnosti 3. Orgány správy a řízení společnosti: 3.1. Představenstvo

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Východočeská plynárenská, a.s. Hradec Králové Materiály a rozhodnutí schválená

Východočeská plynárenská, a.s. Hradec Králové Materiály a rozhodnutí schválená Východočeská plynárenská, a.s. Hradec Králové Materiály a rozhodnutí schválená na mimořádné valné hromadě konané dne 31. srpna 2006 v salonku Panorama hotelu Amber Hotel Černigov v Hradci Králové Představenstvo

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

Tato nekonsolidovaná zpráva je pololetní zprávou emitenta kótovaného cenného papíru ve smyslu 119 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém

Tato nekonsolidovaná zpráva je pololetní zprávou emitenta kótovaného cenného papíru ve smyslu 119 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém POLOLETNÍ ZPRÁVA za 1. pololetí 2006 Tato nekonsolidovaná zpráva je pololetní zprávou emitenta kótovaného cenného papíru ve smyslu 119 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. 3 OBSAH 1.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2013 ( v tisících Kč ) Obchodní firma a sídlo Severočeské vodovody

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI ENERGOAQUA, a.s.

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI ENERGOAQUA, a.s. MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZA OBDOBÍ 1-4 /2010 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI ENERGOAQUA, a.s. ENERGOAQUA, a.s. 1. máje 823, Rožnov pod Radhoštěm Tel.: +420 571 844 389 email: energoaqua@energoaqua.

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA EMITENTA KÓTOVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU (NEAUDITOVANÁ) 1.1.2010 až 31.3.2010 ÚDAJE O EMITENTOVI Obchodní firma: KAROSERIA a. s. Sídlo společnosti: Heršpická

Více

Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k

Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému fin. orgánu Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k 31.12.2015 ( v celých tisících Kč ) IČO 28558456 Název, sídlo

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

Jáchymov Property Management, a.s. Hvožďanská 2053/3, 148 00 Praha, IČ: 45359229. MEZITÍMNÍ ZPRÁVA (neauditovaná) k 30.09.2013

Jáchymov Property Management, a.s. Hvožďanská 2053/3, 148 00 Praha, IČ: 45359229. MEZITÍMNÍ ZPRÁVA (neauditovaná) k 30.09.2013 Jáchymov Property Management, a.s. Hvožďanská 2053/3, 148 00 Praha, IČ: 45359229 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA (neauditovaná) k 30.09.2013 Obsah: POPISNÁ ČÁST... 3 1. Popis podnikatelské činnosti... 3 2. Důležité události

Více

VINAŘSTVÍ JAKUBÍK a.s. Zlechov č.p Zlechov IČ Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2015

VINAŘSTVÍ JAKUBÍK a.s. Zlechov č.p Zlechov IČ Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2015 VINAŘSTVÍ JAKUBÍK a.s. Zlechov č.p. 538 687 10 Zlechov IČ 293 80 634 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2015 Vyhotoveno dne: Podpis statutárního orgánu účetní jednotky: Osoba odpovědná

Více

Vybrané ukazatele (dle CAS) Použité zkratky

Vybrané ukazatele (dle CAS) Použité zkratky Výroční zpráva 2007 Vybrané ukazatele (dle CAS) 2007 Tržby (mil. Kč) 8 975 EBITDA (mil. Kč) 649 Provozní zisk (mil. Kč) 179 Zisk před zdaněním (mil. Kč) 597 Zisk po zdanění (mil. Kč) 561 Zisk po zdanění

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA za 1. pololetí 2008

POLOLETNÍ ZPRÁVA za 1. pololetí 2008 POLOLETNÍ ZPRÁVA za 1. pololetí 2008 Tato konsolidovaná zpráva je pololetní zprávou emitenta kótovaného cenného papíru ve smyslu 119 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. OBSAH 1. ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

Pražská energetika Holding a.s. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA K 31. PROSINCI 2014

Pražská energetika Holding a.s. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA K 31. PROSINCI 2014 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA K 31. PROSINCI 2014 Výkaz zisku a ztráty (tis. Kč) Označ. Text Pozn. B. Výkonová spotřeba 2 935 3 114 B.2. Služby 2 935 3 114 + Přidaná hodnota -2 935-3 114 C. Osobní náklady

Více

Severomoravská plynárenská, a.s. P o l o l e t n í z p r á v a k 30. 6. 2004

Severomoravská plynárenská, a.s. P o l o l e t n í z p r á v a k 30. 6. 2004 P o l o l e t n í z p r á v a k 30. 6. 2004 Ostrava, červenec 2004 Údaje o společnosti Obchodní jméno: Severomoravská plynárenská, a.s. Právní forma: akciová společnost Sídlo společnosti: Plynární 2748/6,

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.213 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 213 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2015 akciové společnosti

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2015 akciové společnosti Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné individuální účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za rok 2015, informace o výrocích auditora 1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky BREDERODE a.s. za období 01.01.2012 31.12012 (v celých

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

Mezitímní zpráva Období: Pražská energetika, a. s. Na Hroudě 1492/ Praha 10

Mezitímní zpráva Období: Pražská energetika, a. s. Na Hroudě 1492/ Praha 10 Mezitímní zpráva Období: 1. 1. 2011 18. 5. 2011 Pražská energetika, a. s. Na Hroudě 1492/4 100 05 Praha 10 IČ: 60193913 Základní údaje Pražské energetiky, a.s. Základní údaje IČ 60193913 Obchodní firma

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností ALIVO a.s. Křemencova 4/175, Praha 1 ke dni 31.12.216 v tis. Kč 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce je sestavena

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ:

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: ROZVAHA k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: 452 74 649 Minulé účetní Označ. A K T I V A Běžné účetní období období Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 330 487 646 110

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008 REAL FLAT spol. s r.o., Bří Jaroňků 4079, Zlín, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

Pololetní zpráva společnosti ZONER software, a.s.

Pololetní zpráva společnosti ZONER software, a.s. Pololetní zpráva společnosti ZONER software, a.s. Za hospodářský rok 2009 (období od 1. 9. 2009 do 28. 2. 2010) Zpracoval: Ing. Milan Behro, předseda představenstva V Brně dne 30. 4. 2010 1 OBSAH 1. Základní

Více

Jáchymov Property Management, a.s. Pololetní zpráva (neauditovaná)

Jáchymov Property Management, a.s. Pololetní zpráva (neauditovaná) Jáchymov Property Management, a.s. Pololetní zpráva (neauditovaná) k 30.06.2013 Na základě upozornění ČNB byly v Pololetní zprávě 2013 odstraněny tyto nedostatky: 1. V popisné části Pololetní zprávy v

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce za účetní období 1. 1. 2012 31. 12. 2012 Veškeré hodnotové údaje jsou uváděny v tisících Kč. 1 Obecné informace 1.1 Popis účetní jednotky Název Společenství vlastníků jednotek

Více

a.s. Obsah přílohy 1. Obecné údaje 2. Majetková účast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Osobní náklady

a.s. Obsah přílohy 1. Obecné údaje 2. Majetková účast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Osobní náklady Příloha k účetní závěrce k 31.12.2015 společnosti GOLF RESORT ČERNÝ MOST a.s. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková PROFI-TEN a.s. Účetní závěrka k 31.12.2014 Minimální závazný výčet informací uvedený ve Vyhlášce č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně a doručením daňového přiznání za daň z příjmů

Více

Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách

Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů Základní údaje IČ 45192570 Obchodní firma Lázně Teplice nad Bečvou a. s. Ulice Obec Teplice nad Bečvou č.p. 63 PSČ 753 51 E-mail

Více

Konsolidovaná rozvaha k

Konsolidovaná rozvaha k Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2002 AKTIVA CELKEM 3 993 316 3 800 365 3 206 238 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 0 0 16 B. Stálá aktiva 1 510 678 1 499 941 1 502 466 B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek

Více

1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2007

1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2007 Pololetní zpráva k 30.6.2007 ENERGOAQUA, a.s. Popisná část 1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2007 a) Stav podnikatelské činnosti Podnikatelská činnost emitenta

Více

PASIVA. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) Běžné účetní období

PASIVA. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) Běžné účetní období Rozvaha Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) aktiva Běžné účetní období Minulé účetní období označení Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 34 545 443 16 284 131 18 261 312

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností ALIVO a.s. Křemencova 4/175, Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty

Více

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ 760 05, za rok 2 0 0 8

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ 760 05, za rok 2 0 0 8 COOPINVESTA spol. s r.o., Budovatelská 4821, Zlín, PSČ 760 05 ------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013 Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2013 Příloha je sestavena dle 39 vyhlášky 500/2002 Sb. 1. Obecné údaje Obchodní firma: ČD Restaurant, a.s. Sídlo: Praha 3, Prvního pluku 81/2a, PSČ 130 11 IČ: 278

Více

Obsah Výroční zpráva povinné náležitosti obecně prospěšné společnosti... 2 Výroční zpráva povinné náležitosti obchodní společnosti...

Obsah Výroční zpráva povinné náležitosti obecně prospěšné společnosti... 2 Výroční zpráva povinné náležitosti obchodní společnosti... Obsah Výroční zpráva povinné náležitosti obecně prospěšné společnosti... 2 Výroční zpráva povinné náležitosti obchodní společnosti... 4 Výroční zpráva povinné náležitosti ústav... 6 Výroční zpráva za rok

Více

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2010

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2010 Collegium Marianum Týnská vyšší odborná škola, s.r.o. Melantrichova 971/19, 110 00 Praha 1 Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2010 I. Obecné údaje Účetní jednotka: Collegium Marianum Týnská vyšší

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

Obsah přílohy. Příloha k účetní závěrce PCB Benešov, a. s.

Obsah přílohy. Příloha k účetní závěrce PCB Benešov, a. s. Příloha k závěrce PCB Benešov, a. s. Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb. Ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví obsah závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z ch

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

SLOT THETA, a. s. 2006

SLOT THETA, a. s. 2006 Výroční zpráva t h e t a t h e t a t h e t a t h e t a θ SLOT THETA, a. s. 2006 Obsah výroční zprávy Úvod..................................................................................................

Více

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 2003 2002 2001 AKTIVA CELKEM 4 026 021 3 993 316 3 793 930 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 5 940 0 0 B. Dlouhodobý majetek 1 531 885 1 510 678 1 494 555 B. I.

Více