Vybrané ukazatele konsolidovaného celku (dle IFRS)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vybrané ukazatele konsolidovaného celku (dle IFRS)"

Transkript

1 Výroční zpráva 2007

2 Vybrané ukazatele konsolidovaného celku (dle IFRS) 2007 Tržby () EBITDA () 611 Provozní zisk () 441 Zisk před zdaněním () 402 Zisk po zdanění () 389 Investice () 595 Počet zaměstnanců (přepočtený stav) 391 Použité zkratky a.s. akciová společnost AG Aktiengesellschaft (akciová společnost) s.r.o. společnost s ručením omezeným IČ identifikační číslo CAS české účetní standardy CNG stlačený zemní plyn DPH daň z přidané hodnoty IFRS/IAS mezinárodní účetní standardy IFRIC interpretace mezinárodních účetních standardů MF ČR Ministerstvo financí České republiky DOM domácnost MO maloodběratel PM předávací místo SO střední odběratel VO velkoodběratel RS regulační stanice PRS předávací regulační stanice NTL nízkotlak (označení tlakové úrovně do 5 kpa) STL středotlak (označení tlakové úrovně do 0,4 MPa) VTL vysokotlak (označení tlakové úrovně do 4 MPa) VVTL velmi vysoký tlak (označení tlakové úrovně nad 4 MPa) SCP Středisko cenných papírů Termínem Společnost a Středočeská plynárenská se v textu zkracuje název Středočeská plynárenská, a.s. Termínem Skupina STP se v textu označuje konsolidační celek Středočeská plynárenská, a.s., a STP Net, s.r.o. RWE se v roce 2007 jako první energetická skupina v ČR přihlásila k plnění konceptu energetické efektivnosti. Podpořila tak snahu Evropské unie a vlády ČR omezit rostoucí spotřebu energií a přispět k bezpečnému a udržitelnému rozvoji společnosti. Cílem projektu Šetřím energii (www.setrimenergii.cz) je inspirovat širokou veřejnost k odpovědnějšímu chování v oblasti spotřeby energie. Řada rad a tipů se přitom soustředí na možnosti zateplení a izolace budov, které skrývají významný potenciál úspor energie. Fotografie provázející text této výroční zprávy jsou příkladem moderních architektonických řešení, jež jsou nejen krásná, ale také účelná, a dovolují stavbě splynout s okolím.

3 Výroční zpráva 2007 Středočeská plynárenská, a.s. Obsah 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 4 2. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti v roce Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Skupiny STP a stavu jejího majetku v roce Profil Skupiny STP Ekonomické výsledky Obchod se zemním plynem Obchodní, marketingové a komunikační aktivity Distribuce zemního plynu Lidské zdroje Informační technologie Ochrana životního prostředí Následné události Výhled Údaje o emitentovi Základní údaje Údaje o akcionářích a cenných papírech Společnosti Údaje o statutárních a dozorčích orgánech Společnosti Údaje o činnosti a předmětu podnikání emitenta kótovaného cenného papíru Kapitálové účasti Údaje o osobách odpovědných za výroční zprávu a ověření účetní závěrky Finanční část Účetní závěrka Skupiny STP Příloha účetní závěrky Skupiny STP Účetní závěrka Středočeské plynárenské, a.s Příloha účetní závěrky Středočeské plynárenské, a.s Zpráva nezávislého auditora Zpráva auditora k účetní závěrce Skupiny STP Zpráva auditora ke konsolidované výroční zprávě a zprávě o vztazích mezi propojenými osobami Středočeské plynárenské, a.s Zpráva auditora k účetní závěrce Středočeské plynárenské, a.s Zpráva představenstva Středočeské plynárenské, a.s. o vztazích mezi propojenými osobami k 31. prosinci

4 Úvodní slovo předsedy představenstva 1. Úvodní slovo předsedy představenstva Vážení akcionáři, kolegyně, kolegové, dámy a pánové, rok 2007, podobně jako roky předchozí, byl pro Skupinu STP plný významných změn. Přinesl završení dlouho připravovaného procesu unbundlingu, kdy v souladu s požadavky Evropské unie a novely energetického zákona došlo k rozdělení Společnosti na dva právně samostatné a nezávisle fungující subjekty. Společnost přestala od 1. ledna 2007 vykonávat roli provozovatele distribuční soustavy, kterou převzala dceřiná společnost STP Net, s.r.o. Loňský rok byl tedy prvním rokem fungování plně otevřeného trhu se zemním plynem v České republice. Všichni zákazníci Společnosti včetně domácností měli možnost zvolit si svého dodavatele zemního plynu. Připravovali jsme se velmi pečlivě na novou situaci a zejména jednání s našimi velkými zákazníky ukázala, že i oni se již plně orientují v nových podmínkách. Přes pokles v prodeji zemního plynu nemohu z obchodního hlediska hodnotit rok 2007 jako neúspěšný. Nižší prodej byl způsoben především velmi teplým prvním pololetím. Počet zákazníků naopak meziročně vzrostl, na růstu se podíleli především noví zákazníci v kategorii domácností. Uplynulý rok se rovněž nesl ve znamení intenzivních příprav na organizační změny, které probíhaly napříč skupinou RWE v České republice. Aktivně jsme se zapojili do tohoto procesu, který přinese zjednodušení řízení v celé skupině, ale také zkvalitnění a zjednodušení služeb spojených s dodávkou zemního plynu, a pomůže Společnosti obstát v podmínkách plně otevřeného trhu. Věříme, že po změnách budeme zákazníkům poskytovat lepší služby. Jménem celého představenstva bych chtěl vyslovit velký dík všem našim zákazníkům, akcionářům a obchodním partnerům za přízeň a důvěru, kterou nám věnovali. Dík patří také zaměstnancům za jejich nasazení a profesionalitu, která přispěla k dalšímu úspěšnému roku fungování Skupiny STP. Ing. Roman Budinský předseda představenstva 4

5 Výroční zpráva 2007 Středočeská plynárenská, a.s. 2. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti v roce 2007 Dozorčí rada pracovala v roce 2007 v devítičlenném složení. Dohlížela na výkon působnosti představenstva při uskutečňování podnikatelské činnosti Společnosti a kontrolovala, zda představenstvo postupuje v souladu s obecně závaznými předpisy, stanovami a usneseními valných hromad Společnosti. Dozorčí rada jednala v roce 2007 na čtyřech řádných a jednom mimořádném jednání a byla vždy usnášeníschopná. Představenstvo pravidelně informovalo dozorčí radu o aktuálním dění ve Společnosti, o hospodářských výsledcích a finančním stavu Společnosti. K tomu představenstvo předkládalo písemné materiály, které byly při projednávání dozorčí radou vždy doplněny slovním komentářem členů představenstva. Kontrolní činnost dozorčí rady byla v uplynulém období zaměřena zejména na: hospodářské výsledky včetně průběžně zpřesňovaných prognóz pro rok 2007; sledování vývoje pohledávek a závazků; probíhající restrukturalizaci Společnosti, a to zejména s ohledem na posouzení záměru restrukturalizace z pohledu sílící konkurence na liberalizovaném trhu s plynem v ČR, její ekonomický přínos, dodržování právních předpisů (zákoník práce) a kolektivní smlouvy; přípravu valné hromady v roce 2007 včetně přezkoumání řádné účetní závěrky k 31. prosinci 2006 a zprávy představenstva zpracované dle 66a odst. 9 obchodního zákoníku; přípravu podkladů pro mimořádnou valnou hromadu v roce 2007, zejména schválení smlouvy o prodeji části podniku Divize provozu STP mezi STP a společností RWE Distribuční služby, s.r.o. Dozorčí rada konstatuje, že činnost představenstva byla vždy v souladu se stanovami a ostatními obecně závaznými předpisy. Na svém zasedání dne 21. září 2007 dozorčí rada schválila výběr auditora řádné účetní závěrky Společnosti k 31. prosinci 2007, firmu PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. 5

6 Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti v roce 2007 Dne 27. března 2008 přezkoumala dozorčí rada zprávu představenstva zpracovanou dle 66a odst. 9 obchodního zákoníku. K úplnosti a obsahu této zprávy neměla žádné výhrady. Na tomto zasedání dozorčí rada rovněž projednala a přezkoumala řádnou a konsolidovanou účetní závěrku STP a Skupiny STP k 31. prosinci 2007, včetně auditorské zprávy a návrhu na rozdělení zisku za rok Ve shodě s auditorem dospěla dozorčí rada k závěru, že předkládaná účetní závěrka a konsolidovaná účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz finanční pozice STP a Skupiny STP k 31. prosinci 2007, jejich hospodaření a jejich peněžních toků za rok 2007 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií. Dozorčí rada doporučuje valné hromadě schválit řádnou a konsolidovanou účetní závěrku k 31. prosinci 2007 a návrh na rozdělení zisku za rok 2007 předkládaný představenstvem. Dozorčí rada děkuje všem zaměstnancům za práci vykonanou v roce V Praze dne 27. března 2008 Martin Herrmann předseda dozorčí rady 6

7

8 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Skupiny STP a stavu jejího majetku v roce Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Skupiny STP a stavu jejího majetku v roce Profil Skupiny STP Skupina STP jako konsolidační celek vznikla důsledkem právního oddělení činností spojených s obchodem se zemním plynem od přepravy zemního plynu (unbundling) v souvislosti s požadavky Evropské unie a novely energetického zákona. Konsolidační celek tvoří společnost Středočeská plynárenská jako konsolidující a STP Net jako konsolidovaná společnost. Zatímco se Středočeská plynárenská, a.s., zabývá obchodem se zemním plynem, STP Net, s.r.o., byla založena jako provozovatel distribuční soustavy, jejíž provozování převzala od 1. ledna Další podrobnosti o konsolidovaných společnostech jsou uvedeny v kapitole 4.5 této výroční zprávy. 3.2 Ekonomické výsledky V roce 2007 obchodovala Společnost v prostředí plně otevřeného trhu s plynem. Dosažené výsledky byly ovlivněny klimatickými podmínkami, kdy oproti dlouhodobému průměru byly po větší část roku vyšší teploty ovzduší. Výnosy, náklady, zisk. Hospodářský výsledek před zdaněním dosáhl za rok 2007 hodnoty 402. Po zdanění vykázala Skupina STP zisk ve výši 389. V meziročním porovnání došlo k poklesu o 35,7 %, resp. o 15,8 %. Výsledky ovlivnil zejména vývoj marže z obchodu a distribuce s plynem. Tržby z prodeje zemního plynu a ostatních aktivit zaměřených na poskytování služeb zákazníkům dosáhly objemu a zaznamenaly tak v meziročním porovnání pokles o 20,0 %. Struktura aktiv. Celková hodnota konsolidovaných aktiv Skupiny STP k 31. prosinci 2007 byla V porovnání s rokem 2006, kdy byla jejich hodnota 5 050, tj. nárůst o 777. Při zvýšení stavu dlouhodobého majetku o 247 a krátkodobých aktiv o 530, v krátkodobých aktivech vzrostly především pohledávky z titulu nevyfakturovaných dodávek, peníze a peněžní ekvivalenty. 8

9 Výroční zpráva 2007 Středočeská plynárenská, a.s. Struktura pasiv. Na straně pasiv vzrostla hodnota vlastního kapitálu o 108. Nárůst celkových závazků o 686 byl způsoben především finančními závazky, kde se projevilo zvýšené využívání zdrojů v rámci cashpoolingu ve skupině RWE. Investice. V průběhu roku 2007 realizovala Skupina STP investiční akce v rámci schváleného investičního plánu. Byl pořízen majetek v celkové hodnotě 595. Největší část, 229, byla investována do odkupů místních sítí. Ostatní prostředky byly použity na rekonstrukce místních sítí, rekonstrukce vysokotlakých zařízení, novou výstavbu místních sítí, rekonstrukce budov, obnovu vozového parku a pořízení vybavení nezbytného k výkonu hlavní činnosti. Všechny investiční akce byly realizovány v tuzemsku a financovány výhradně z vlastních zdrojů. Do pořízení akcií a dluhopisů jiných emitentů Skupina STP neinvestovala. Rozsah plánovaných finančních objemů vynaložených na investice je optimalizován z hlediska potřeb a zdrojů s výhledem do roku Schválený střednědobý plán počítá zejména s investicemi do odkupů místních sítí a rekonstrukcemi vysokotlakých zařízení s tím, že budou pořízeny výhradně v tuzemsku. Průměrná roční výše plánovaných přírůstků majetku v letech 2008 až 2010 činí podle IFRS přibližně Obchod se zemním plynem V roce 2007 došlo k úplnému otevření trhu s plynem, což znamená, že se všichni zákazníci stali zákazníky oprávněnými. Celkově byl rok 2007 teplejší, než je dlouhodobý teplotní normál o 1,1 C. Proti teplotnímu normálu byla výrazně teplejší zejména první polovina roku. K 1. dubnu 2007 došlo k plánovanému uvolnění cenové regulace ze strany Energetického regulačního úřadu. V této souvislosti uzavírala Společnost od shodného data se svými zákazníky nové smlouvy na rok 2007 především s odběrem nad MWh za rok. V roce 2007 se také objevili první zákazníci, kteří využili možnosti přejít ke konkurenčním obchodníkům se zemním plynem. 9

10 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Skupiny STP a stavu jejího majetku v roce 2007 Nákup zemního plynu. V roce 2007 byl nákup zemního plynu realizován výhradně od RWE Transgas, a.s. Bylo nakoupeno celkem MWh zemního plynu, což je o MWh méně než v roce V porovnání s rokem 2006 Společnost zaznamenala pokles nákupní ceny zemního plynu (včetně služeb, přepravy a strukturování) přibližně o 28 Kč/MWh, tj o 5 %. Prodej zemního plynu. V roce 2007 prodala Společnost svým zákazníkům celkem MWh zemního plynu. Oproti roku 2006 došlo k poklesu prodeje o MWh. Ve všech kategoriích se projevila nejen úsporná opatření, ale také nadprůměrně teplé počasí v prvním pololetí. Nákup a prodej zemního plynu (v MWh) Nákup Prodej Velkoodběratelé Maloodběratelé Domácnosti Prodej celkem Zákazníci. K 31. prosinci 2007 evidovala Společnost zákazníků, což je o více než na konci roku Vývoj počtu zákazníků Velkoodběratelé Maloodběratelé Domácnosti Celkem

11 Výroční zpráva 2007 Středočeská plynárenská, a.s. 3.4 Obchodní, marketingové a komunikační aktivity K 1. dubnu 2007 došlo ke změně v zajištění provádění marketingových činností v rámci celé skupiny RWE v ČR. Veškeré marketingové aktivity tak po tomto datu vykonává pro regionální plynárenské společnosti společnost RWE Transgas, a.s. Cílem tohoto kroku bylo zvýšení efektivity a unifikace napříč celou skupinou RWE v ČR. Během roku 2007 proběhla konsolidace a transformace produktového portfolia v rámci celé skupiny RWE v ČR. Zvýšená pozornost byla věnována tvorbě cenových produktů cílených na největší zákazníky (jedná se o produkty Fixní cena, Platba v cizí měně a Přerušitelná dodávka zemního plynu). Další produkty pro jednotlivé obchodní segmenty budou připraveny pro uvedení na trh v následujících letech počínaje rokem V oblasti retailového trhu byla realizována kampaň se základním tématem úspor energie. Pro zákazníky kategorie Domácnosti byl i v roce 2007 vydáván zákaznický časopis Žijeme na plný plyn. V polovině roku 2007 byly kompletně změněny a sjednoceny internetové prezentace všech regionálních plynárenských společností. Díky tomuto kroku jsou webové stránky pro zákazníky přehlednější a zároveň došlo i k rozvoji služeb, které mohou zákazníci vyřídit on-line. Na základě dohody mezi RWE Transgas, a.s., všemi regionálními plynárenskými společnostmi skupiny RWE v ČR a vládou ČR o rozvoji užití zemního plynu v dopravě z března 2006 pokračoval i v roce 2007 rozvoj trhu stlačeného zemního plynu (CNG) v dopravě. V dubnu 2007 byla otevřena nová plnicí stanice CNG v Mladé Boleslavi. Společně s výrobci automobilů skupina RWE i nadále pokračuje v aktivitách směřujících k rozšíření nabídky vozů s pohonem na CNG na českém trhu. Skupina věnuje soustavnou pozornost pozitivnímu vnímání své podnikatelské činnosti. Komunikační aktivity orientuje na pravidelné zveřejňování informací o své činnosti prostřednictvím tiskových zpráv a článků v celostátních a regionálních sdělovacích prostředcích i v odborném tisku. Snahu přispět k rozvoji středních Čech dokládá podpora vybraných veřejně prospěšných aktivit a projektů v oblastech charity, školství, zdravotnictví, ekologie, kultury i sportu. Skupina věnovala na tyto účely v roce 2007 finanční dary ve výši

12 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Skupiny STP a stavu jejího majetku v roce Distribuce zemního plynu Distribuční soustava. Distribuční soustava STP Net byla v roce 2007 tvořena páteřními vysokotlakými plynovody v délce km, nízko- a středotlakými sítěmi v délce km a 367 regulačními stanicemi. Je provozována na základě licence na distribuci plynu č ze dne 20. prosince 2006, aktualizované dodatkem č. 001 ze dne 18. července 2007 udělené Energetickým regulačním úřadem v souladu s novelizovaným zněním energetického zákona č. 458/2000 Sb. Z pohledu provozování distribuční sítě nebyl rok 2007 nijak výjimečný. Zima neukázala výrazné slabiny v distribuční kapacitě stávajících rozvodů. V průběhu roku nevznikly žádné mimořádné události či havárie. Protikorozní ochrana. Protikorozní ochrana je jedním z důležitých prvků ochrany distribuční sítě. STP Net provádí aktivní i pasivní ochranu ocelových plynovodních sítí, díky níž se prodlužuje životnost chráněných úseků distribuční sítě a zvyšuje bezpečnost a kvalita dodávek zemního plynu zákazníkům. V roce 2007 bylo pomocí 113 stanic katodové ochrany aktivně chráněno všech km VTL plynovodů. Měření. V rámci distribuce zemního plynu zajišťovala STP Net veškeré nezbytné úkoly z oblasti měření a metrologie. Odbor měření a technických služeb zajistil provedení cca výměn měřidel, instalaci cca měřidel u nových zákazníků. V roce 2007 odbor měření a technických služeb zrealizoval 55 ks nových dálkových odečtů u zákazníků kategorie VO, SO, přičemž celkový počet přenosů dosáhl 156 ks. 12

13 Výroční zpráva 2007 Středočeská plynárenská, a.s. 3.6 Lidské zdroje Zaměstnanci. Rok 2007 byl z hlediska pohybu počtu zaměstnanců rokem stabilním. Snížení počtu zaměstnanců bylo způsobeno přechodem zaměstnanců odboru marketingu do RWE Transgas k 1. dubnu Vývoj počtu zaměstnanců Skupiny STP (průměrný přepočtený stav) STP STP STP Net Mzdy. Vývoj mezd v roce 2007 probíhal v souladu s platnou kolektivní smlouvou. Průměrná měsíční mzda za rok 2007 dosáhla ve Skupině STP výše Kč. Vývoj průměrné mzdy STP STP STP Net Kvalifikační struktura zaměstnanců Skupiny STP STP % Vysokoškolské 51 % Středoškolské 31 % Vyučen 1 % Základní STP Net % Vysokoškolské 50 % Středoškolské 15 % Vyučen 13

14 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Skupiny STP a stavu jejího majetku v roce 2007 Odborná příprava a rozvoj zaměstnanců. Skupina STP se soustředila na oblast odborného plynárenského vzdělávání a podpořila jazykovou výuku zaměstnanců. Pozornost byla také opět věnována perspektivním mladým lidem. Vybraní zaměstnanci se zúčastnili 2. ročníku vzdělávacího programu Potentials, který byl zaměřen na týmovou spolupráci a komunikační a prezentační dovednosti. Účastníci měli možnost seznámit se blíže s plynárenskou tradicí v regionálním centru ve Voticích. V roce 2007 také pokračoval trend zážitkového vzdělávání formou outdoorových setkání, který byl nastaven v uplynulém období. V uplynulém roce velkou podporu získalo vzdělávání středního managementu. Pro zájemce byl určen projekt Manažerská akademie. Sociální politika. Sociální politika Skupiny STP vycházela především ze závazků zakotvených v kolektivní smlouvě. Zaměstnanci čerpali prostředky vyčleněné na osobních kontech sociálního fondu na relaxaci, zdravotně nadstandardní služby, ale také na sportovní a kulturní akce. Za splněné cíle stanovené pro rok 2006 zaměstnanci v roce 2007 dostali od představenstva dárek v podobě jednoho dne pracovního volna. 3.7 Informační technologie Všechny činnosti související s informačními systémy a technologiemi zajišťovala v roce 2007 pro plynárenské společnosti skupiny RWE společnost RWE Interní služby, a.s. Komunikace probíhá výhradně prostřednictvím helpdeskového systému umožňujícího efektivní poskytování služeb a zpětnou kontrolu jejich úrovně. V oblasti aplikací probíhá rutinní provoz finančně-ekonomického systému SAP Classic. Pro údržbu a správu plynárenského majetku je využíván geografický informační systém SAP PM/GIS. V prosinci roku 2006 byl ve Společnosti spuštěn nový zákaznický informační systém SAP IS-U pro kategorie maloodběratelé a domácnosti, 26. června 2007 byl zprovozněn i pro kategorie zákazníků střední odběratelé a velkoodběr. Mezi dalšími projekty je kladen důraz na zvýšení bezpečnosti počítačové sítě, v rámci které probíhá rekonstrukce WAN a LAN sítí. 3.8 Ochrana životního prostředí Skupina STP svou provozní činností ovlivňuje životní prostředí jen nepatrně. Naopak, plynofikací přispívá ke snižování celkové ekologické zátěže. Rozvoj plynofikace umožňuje náhradu méně hodnotných paliv zemním plynem, a tím snížení emisí a minimalizaci odpadních produktů. Skupina STP využívá čtyři automobily na stlačený zemní plyn. 14

15 Výroční zpráva 2007 Středočeská plynárenská, a.s. Společně s externími dodavateli Skupina STP provádí pravidelné kontroly ochrany životního prostředí ve všech svých provozovnách. O výsledcích kontrol a navržených opatřeních jsou informováni vedoucí pracovníci Skupiny STP. Pokračuje realizace programu odstraňování starých ekologických zátěží z doby výroby svítiplynu na území provozovny Český Brod. 3.9 Následné události Rozhodnutím valné hromady Společnosti, která se konala 7. listopadu 2007, byla s účinností od 1. ledna 2008 prodána divize provozu STP společnosti RWE Distribuční služby, ke stejnému datu zároveň přešlo 267 zaměstnanců divize. Centralizací distribučních služeb v rámci Skupiny RWE ČR do jediného subjektu RWE Distribuční služby bude pro Skupinu STP dosaženo v příštích letech úspor. Od 1. ledna 2008 byly ve skupině RWE v ČR centralizovány zákaznické služby do jediného subjektu RWE Zákaznické služby, s.r.o. Dne 31. března 2008 zapsal obchodní rejstřík vedený u Městského soudu v Praze usnesení mimořádné valné hromady Společnosti, která se konala dne 5. ledna 2007 a schválila usnesení k bodu pořadu jednání Rozhodnutí o přechodu akcií Společnosti ve vlastnictví ostatních akcionářů na Hlavního akcionáře podle 183i a násl. obchodního zákoníku Výhled Hlavním cílem v roce 2008 je stabilizace Skupiny STP po ukončení vnitropodnikových restrukturalizačních procesů, které spočívaly ve vyčlenění některých podpůrných služeb Společnosti a především v prodeji divize provozu společnosti RWE Distribuční služby, s.r.o. Zejména se bude jednat o optimalizaci fungování nové organizační struktury a vnitrofiremních procesů s cílem zkvalitnění služeb našim zákazníkům. Rozhodující ukazatele finančního rozpočtu na rok 2008 vycházejí z koncepce střednědobého plánu, jehož hlavní náplní je přinášet akcionářům Společnosti trvalé zhodnocování jejich investice. Dlouhodobým záměrem Skupiny STP je i nadále udržení tradičně silné pozice na otevřeném trhu s plynem a posílení hodnotových partnerství přínosných pro rozvoj regionů, ve kterých Skupina STP působí. 15

16 Údaje o emitentovi 4. Údaje o emitentovi 4.1 Základní údaje o emitentovi Obchodní firma: Středočeská plynárenská, a.s. Sídlo: Novodvorská 803/82, Praha 4, PSČ Identifikační číslo: Právní forma: akciová společnost Založení a vznik Společnosti: Společnost byla založena dle českého právního řádu, dle 172 odst. 2, 3 a 171 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku. Společnost byla založena jednorázově dne 13. prosince 1993 Fondem národního majetku České republiky se sídlem v Praze, Rašínovo nábřeží 42, jako jediným zakladatelem na základě zakladatelské listiny sepsané formou notářského zápisu. Společnost vznikla dne 1. ledna 1994 zápisem do obchodního rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka Předmět podnikání Společnosti: Stanovy Společnosti, článek 4 1. Obchod s plynem 2. Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení a plnění nádob plyny 3. Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení 4. Inženýrsko-technická činnost v investiční výstavbě 5. Provádění staveb, jejich změn a odstraňování 6. Opravy a montáž měřidel 7. Poradenská činnost v oblasti měření a regulace 8. Činnost technických poradců v oblasti plynárenství 9. Organizační zajištění vzdělávacích akcí 10. Poskytování software 11. Automatizované zpracování dat 12. Koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej 13. Pronájem a půjčování věcí movitých 14. Realitní činnost 15. Ubytovací služby 16. Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob 17. Výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie nepodléhající licenci realizované ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50 kw 18. Výroba elektřiny* 16

17 Výroční zpráva 2007 Středočeská plynárenská, a.s. 19. Obchod s elektřinou* 20. Zprostředkování obchodu a služeb 21. Testování, měření, analýzy a kontroly 22. Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 23. Správa a údržba nemovitostí 24. Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců 25. Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 26. Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany 27. Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) 28. Kopírovací práce 29. Silniční motorová doprava osobní* 30. Skladování zboží a manipulace s nákladem 31. Poskytování služeb elektronických komunikací* 32. Výroba tepelné energie* 33. Poskytování technických služeb 34. Zpracování dat, služby databank, správa sítí 35. Reklamní činnost a marketing* 36. Činnost technických poradců v oblasti životního prostředí * Bod není zapsán v obchodním rejstříku 4.2 Údaje o akcionářích a cenných papírech Společnosti Základní kapitál Společnosti. Základní kapitál byl splacen ke dni vzniku Společnosti vkladem uvedeným v zakladatelské listině a oceněným ve schváleném privatizačním projektu státního podniku Český plynárenský podnik, se sídlem Praha 2, Belgická 26. Základní kapitál ve výši Kč je rozdělen na akcií o jmenovité hodnotě Kč. V průběhu předcházejících dvou let nedošlo ke změnám výše základního kapitálu Společnosti. Pravidla postupu pro zvyšování nebo snižování základního kapitálu jsou obsažena ve stanovách Společnosti. 17

18 Údaje o emitentovi Údaje o cenných papírech. Akcie byly vydány v souvislosti se založením Společnosti 1. ledna 1994 a jsou kmenovými akciemi Společnosti. Akcie na majitele jsou kótovány na volném trhu s cennými papíry podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Druh akcie kmenová akcie kmenová Forma na majitele na jméno Podoba zaknihovaná zaknihovaná Počet kusů ISIN/SIN/SIN CZ Celkový objem emise Kč Kč Jmenovitá hodnota Kč Kč Způsob zdaňování výnosů z cenného papíru ve státě sídla emitenta Výnosy z cenného papíru jsou zdaňovány v souladu se zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Plátce daně sražené z výnosů cenného papíru emitent emitent Způsob převodu cenného papíru převody akcií jsou realizovány prostřednictvím SCP Omezení převoditelnosti převoditelnost není omezena převoditelnost není omezena Obchodování na regulovaných trzích v ČR Obchodování na regulovaných trzích v zahraničí Název a sídlo banky nebo finanční instituce, jejímž prostřednictvím mohou majitelé cenných papírů vykonávat svá majetková práva spojená s cennými papíry, zejména jejímž prostřednictvím jsou z cenných papírů vypláceny výnosy Čistý výnos emise pro emitenta Burza cenných papírů Praha, a.s. vedlejší trh; RM-SYSTÉM, a.s. akcie nejsou kótované Akcie nejsou přijaty k obchodování na žádném zahraničním trhu. Výplatu dividend Společnost zajišťuje sama s využitím služeb společnosti ADMINISTER, spol. s r.o., se sídlem Kutná Hora, Husova 109, PSČ Z emise neplynul pro emitenta žádný výnos. Akcionáři Společnosti k 31. prosinci 2007 Název Sídlo Podíl na základním kapitálu v % RWE Gas International B.V. Diamantlaan 15, WV Hoofddorp, Nizozemské království 96,69 ostatní právnické osoby, fyzické osoby, města a obce 3,31 Výše podílu na základním kapitálu opravňuje jmenované akcionáře k výkonu jejich hlasovacích práv na valných hromadách. Společnost byla k 31. prosinci 2007 součástí koncernu RWE. Společnost RWE Aktiengesellschaft k tomuto datu disponovala 96,69% podílem na základním kapitálu Společnosti. Schéma propojení a ovládání společností v rámci relevantní linie koncernu RWE k 31. prosinci 2007 je uvedeno na třetí straně obálky výroční zprávy jako příloha ke Zprávě představenstva Středočeské plynárenské, a.s., o vztazích mezi propojenými osobami k 31. prosinci 2007, která je součástí této výroční zprávy (kap. 7). 18

19 Výroční zpráva 2007 Středočeská plynárenská, a.s. Popis práv vyplývajících z akcií. Práva a povinnosti akcionáře stanoví obecně závazné právní předpisy a stanovy Společnosti. Akcionářem Společnosti může být právnická nebo fyzická osoba. Akcionář má právo účasti na řízení Společnosti za podmínek stanovených zákonem a stanovami Společnosti. Toto právo akcionáři uplatňují zásadně na valné hromadě, přičemž musejí respektovat Jednací řád valné hromady. Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií, přičemž každých Kč jmenovité hodnoty akcie představuje 1 hlas. Akcionář má právo na podíl ze zisku (dividendu), který valná hromada podle výsledku hospodaření určila k rozdělení. Akcionář není povinen vrátit Společnosti dividendu přijatou v dobré víře. Po dobu trvání Společnosti, ani v případě jejího zrušení, není akcionář oprávněn požadovat vrácení svých majetkových vkladů. Po zrušení Společnosti likvidací má akcionář právo na podíl na likvidačním zůstatku. Další informace o akciích. Společnost RWE Gas International B.V. učinila v roce 2006 dle obchodního zákoníku povinnou nabídku převzetí akcionářům společnosti Středočeská plynárenská, a.s. Dne 5. ledna 2007 se v sídle Společnosti konala mimořádná valná hromada Společnosti, která schválila usnesení k bodu pořadu jednání Rozhodnutí o přechodu akcií Společnosti ve vlastnictví ostatních akcionářů na Hlavního akcionáře podle 183i a násl. obchodního zákoníku. Usnesení bylo přijato potřebnou většinou hlasů všech akcionářů Společnosti. Následně Městský soud v Praze přerušil řízení o zápisu squeeze-outu do obchodního rejstříku. Společnost podala proti uvedenému rozhodnutí odvolání. Po datu účetní závěrky Vrchní soud pravomocně rozhodl, že řízení o zápisu se nepřerušuje. Společnost neučinila nabídku převzetí akcií jiných společností. Společnost neinvestovala do akcií ani dluhopisů jiných emitentů. Společnost nevydala žádné vyměnitelné ani prozatímní cenné papíry. Společnost ani žádná osoba, na které má Společnost přímý či nepřímý podíl přesahující 50 % základního kapitálu nebo hlasovacích práv, nevlastní žádné vlastní akcie emitenta. 19

20 Údaje o emitentovi Společnost nevydala akcie, které nezakládají podíl na základním kapitálu. Zvýšení a snížení základního kapitálu i změny práv jednotlivých druhů akcií se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku a stanov Společnosti. Společnost nenabízí zaměstnancům možnost účastnit se na základním kapitálu za zvýhodněných podmínek. K povolenému nebo podmíněnému zvýšení základního kapitálu v roce 2007 nedošlo. Mezi veřejností je umístěno akcií Společnosti, což představuje 1,60 % základního kapitálu Společnosti. Vznik práva na dividendu a lhůta pro její vyplacení. Nestanoví-li valná hromada jiný termín, je rozhodným dnem pro uplatnění práva na výplatu dividendy den konání valné hromady, která o výplatě rozhodla. Nestanoví-li valná hromada jinak, je dividenda splatná do tří měsíců ode dne, kdy bylo přijato usnesení valné hromady o rozdělení zisku. Nevyzvednuté dividendy jsou po uplynutí zákonem stanovené lhůty převedeny do nerozděleného zisku. Dividenda připadající na jednu akcii za poslední tři účetní období Výše dividendy připadající na 1 akcii (Kč) 96* * návrh představenstva Hospodářský výsledek a tržby za poslední dvě účetní období jsou uvedeny ve finanční části výroční zprávy. Informace o kontaktních údajích pro akcionáře. Správcem akcionářské agendy ve Středočeské plynárenské je kancelář Společnosti. Kontaktní osoba: Ing. Irena Škarková T F E Kontaktní adresa: Středočeská plynárenská Novodvorská 803/ Praha 4 20

Výroční zpráva za rok 2006

Výroční zpráva za rok 2006 Výroční zpráva za rok 2006 Vybrané ukazatele (dle IFRS) za rok 2006 Tržby (mil. Kč) 18 059 EBITDA (mil. Kč) 1 760 Provozní zisk (mil. Kč) 1 265 Zisk před zdaněním (mil. Kč) 1 251 Zisk po zdanění (mil.

Více

Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010

Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Výroční zpráva Obsah 2 Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Váš spolehlivý partner ve světě tepla Obsah 4 Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Obsah Profil společnosti 6 Přehled vybraných technických

Více

obsah výroční zprávy Finanční část

obsah výroční zprávy Finanční část obsah výroční zprávy Profil společnosti 5 Přehled vybraných technických a ekonomických ukazatelů 9 Významné události roku 2013 11 Úvodní slovo předsedy představenstva 13 Statutární orgány a management

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. RWE Energo, s.r.o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. RWE Energo, s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 RWE Energo, s.r.o. Vybrané ukazatele (dle CAS) 2013 Tržby celkem (mil. Kč) 658 EBITDA (mil. Kč) 46 Provozní zisk (mil. Kč) -66 Zisk před zdaněním (mil. Kč) -43 Zisk po zdanění (mil.

Více

RWE Česká republika. Obsah

RWE Česká republika. Obsah RWE Česká republika Obsah VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 2 1 2 3 4 Úvodní slovo předsedy představenstva Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti Údaje o Společnosti Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti

Více

RWE Zákaznické služby

RWE Zákaznické služby RWE Zákaznické služby VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Vybrané ukazatele (dle CAS) 2013 Tržby (mil. Kč) 867 EBITDA (mil. Kč) 81 Provozní zisk (mil. Kč) 80 Zisk před zdaněním (mil. Kč) 80 Zisk po zdanění (mil.

Více

obsah výroční zpráva úvodní slovo obchod životní prostředí Nadační fond Dalkia Česká republika finanční zpráva zpráva o vztazích

obsah výroční zpráva úvodní slovo obchod životní prostředí Nadační fond Dalkia Česká republika finanční zpráva zpráva o vztazích výroční zpráva 2005 teplo je život Zdroj tepla je základ života, a to i v extrémních podmínkách. Tučňák je tvor, který je schopen velmi dobře hospodařit s teplem, podobně jako společnost Dalkia. Tučňák

Více

Výroční zpráva 2012. ČEZ Distribuce, a. s.

Výroční zpráva 2012. ČEZ Distribuce, a. s. Výroční zpráva 2012 ČEZ Distribuce, a. s. 012 Novinky v oblasti technologie distribučních sítí se plně využívají v projektu Smart region ve Vrchlabí. 022 Vzdělávání studentů technických oborů je velmi

Více

1. Úvodní slovo předsedy představenstva... 4. 2. Zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti za období 2013... 5

1. Úvodní slovo předsedy představenstva... 4. 2. Zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti za období 2013... 5 OBSAH 1. Úvodní slovo předsedy představenstva... 4 2. Zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti za období 2013... 5 3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. www.ppas.cz www.spoluproprahu.cz. 10 LET PRAŽSKÉ PLYNÁRENSKÉ akciové společnosti

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. www.ppas.cz www.spoluproprahu.cz. 10 LET PRAŽSKÉ PLYNÁRENSKÉ akciové společnosti VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 www.ppas.cz www.spoluproprahu.cz 10 LET PRAŽSKÉ PLYNÁRENSKÉ akciové společnosti [ 1 ] Obsah I. Úvod... 6 Úvodní slovo... 6 předsedy představenstva Historie a vývoj... 8 pražského plynárenství

Více

Výroční zpráva MERO ČR, a.s. za rok 2010

Výroční zpráva MERO ČR, a.s. za rok 2010 Výroční zpráva MERO ČR, a.s. za rok 2010 Kontakty: MERO ČR, a. s. dceřiná společnost: Veltruská 748 MERO Germany AG 278 01 Kralupy nad Vltavou MERO-Weg 1 Česká republika 85088 Vohburg an der Donau Spolková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. OBSAH I. VYBRANÉ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI... 3 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI...4 2. PŘEDSTAVENSTVO a DOZORČÍ

Více

PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz

PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz 1. TEXTOVÁ ČÁST Společnost LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s. (dále jen společnost ) má za rok 2008 podle 22, odst.2 a 3 zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění jako konsolidující účetní jednotka

Více

Výroční zpráva 2014 1

Výroční zpráva 2014 1 Výroční zpráva 2014 1 Naším krédem je umožnit opakovaně svým klientům vždy nejen vzlétnout za jejich prací a odpočinkem, ale zejména zajistit za všech okolností jejich bezpečné přistání, ať mohou úspěšně

Více

LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz

LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 Výroční zpráva 2004 obsah 1. Textová část - A. Základní údaje o emitentovi - B. Údaje o činnosti emitenta - C. Údaje o finanční situaci emitenta - D. Údaje

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY. společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní. k 31.12.

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY. společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní. k 31.12. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní k 31.12.2006 SPICA AUDIT s.r.o., V Tůních 11, Praha 2, IČO : 25071262,

Více

OBSAH. AmpluServis, a.s.

OBSAH. AmpluServis, a.s. 2013 AmpluServis, a.s. nabízí komplexní služby v oblasti oprav, údržby, rekonstrukcí, montáží a investiční výstavby ve všech průmyslových odvětvích. Od roku 2001 provádí také revize vyhrazených technických

Více

Výroční zpráva společnosti ZONER software, a.s.

Výroční zpráva společnosti ZONER software, a.s. Výroční zpráva společnosti ZONER software, a.s. Za hospodářský rok 2011 (období od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012) Zpracoval: Ing. Milan Behro, předseda představenstva V Brně dne 23. 12. 2012 1 Obsah: 1. Základní

Více

Výroční zpráva společnosti ČSAD Liberec, a.s.

Výroční zpráva společnosti ČSAD Liberec, a.s. Výroční zpráva společnosti ČSAD Liberec, a.s. 2006 Liberec, duben 2007 ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2006 (v celých tisících Kč) IČ 25045504 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ČSAD Liberec,

Více

Teplárna Liberec, a.s. Výroční zpráva. za období fiskálního roku od 1. 10. 2013 do 30. 9. 2014. Výroční zpráva 2013 2014 2

Teplárna Liberec, a.s. Výroční zpráva. za období fiskálního roku od 1. 10. 2013 do 30. 9. 2014. Výroční zpráva 2013 2014 2 Teplárna Liberec, a.s. Výroční zpráva za období fiskálního roku od 1. 10. 2013 do 30. 9. 2014 Výroční zpráva 2013 2014 2 Obsah Obecná část... 4 1. Úvodní slovo... 5 2. Profil společnosti... 7 3. Organizační

Více

VÝROČNÍ KONSOLIDOVANÁ ZPRÁVA 2007

VÝROČNÍ KONSOLIDOVANÁ ZPRÁVA 2007 VÝROČNÍ KONSOLIDOVANÁ ZPRÁVA 2007 Výroční konsolidovaná zpráva 2007 obsah 1. Textová část - A. Základní údaje o konsolidačním celku - B. Základní údaje o společnosti - C. Údaje o činnosti a předmětu podnikání

Více

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE VA ŠE EN Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 ER GIE OBSAH PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ 2 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 3 DOPIS PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 PŘEHLED VYBRANÝCH VÝSLEDKŮ SPOLEČNOSTI

Více

Konsolidovaná pololetní zpráva za první pololetí 2013

Konsolidovaná pololetní zpráva za první pololetí 2013 Konsolidovaná pololetní zpráva za první pololetí 2013 Energy for you www.e4u.cz Obsah I. Profil společnosti 3 II. Obecné údaje o společnosti 3 1. Informace pro investory v přehledu 3 2. Dlouhodobý dividendový

Více

12 13 výroční zpráva 2014 Factoring KB, a.s.

12 13 výroční zpráva 2014 Factoring KB, a.s. 12 13 výroční zpráva 2014 Factoring KB, a.s. , poskytuje factoringové služby zahrnující odkup, správu, inkaso a financování pohledávek včetně převzetí rizika v rozsahu platební neschopnosti, resp. nevůle

Více

Titulní strana: Vodní blahobyt - část obrázku, který namaloval Tomáš Štěrba ze Základní školy Vyškov, Morávkova 40, v soutěži pořádané naší

Titulní strana: Vodní blahobyt - část obrázku, který namaloval Tomáš Štěrba ze Základní školy Vyškov, Morávkova 40, v soutěži pořádané naší Titulní strana: Vodní blahobyt - část obrázku, který namaloval Tomáš Štěrba ze Základní školy Vyškov, Morávkova 40, v soutěži pořádané naší společností k Světovému dni vody s názvem Voda v mém životě aneb

Více

Výroční zpráva 2010. Credium, a.s.

Výroční zpráva 2010. Credium, a.s. Výroční zpráva 2010 Credium, a.s. OBSAH Profil společnosti... 2 Charakteristika společnosti...2 Předmět podnikání společnosti... 3 Základní finanční ukazatele...3 Úvodní slovo představenstva...4 Představenstvo

Více

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valné hromady 12

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valné hromady 12 O S T R O V S K Á T E P L Á R E N S K Á a k c i o v á s p o l e č n o s t VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 O S T R O V S K Á T E P L Á R E N S K Á V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 3 Úvodní slovo předsedy představenstva

Více

Výroční zpráva společnosti ZONER software, a.s.

Výroční zpráva společnosti ZONER software, a.s. Výroční zpráva společnosti ZONER software, a.s. Za hospodářský rok 2012 (období od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013) Zpracoval: Ing. Milan Behro, předseda představenstva V Brně dne 23. 12. 2013 1 Obsah: 1. Základní

Více

Zpráva nezávislého auditora o ověření nekonsolidované účetní závěrky

Zpráva nezávislého auditora o ověření nekonsolidované účetní závěrky Zpráva nezávislého auditora o ověření nekonsolidované účetní závěrky dle IFRS k 31. 12. 2013 společnosti E4U a. s. Datum vydání: 4. 4. 2014 Tel.: +420 385 102 511 Fax: +420 385 102 529 www.bdo.cz BDO CB

Více

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valná hromada 12. 5. 2009 11

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valná hromada 12. 5. 2009 11 O S T R O V S K Á T E P L Á R E N S K Á, a. s. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 9 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 9 Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Charakteristika společnosti 6 Valná hromada 12.

Více