Účetní zpravodaj. 02 České účetnictví 03 IFRS 05 US GAAP. Podporujeme mladé talenty v umění. Účtování ročních odměn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Účetní zpravodaj. 02 České účetnictví 03 IFRS 05 US GAAP. Podporujeme mladé talenty v umění. Účtování ročních odměn"

Transkript

1 Podporujeme mladé talenty v umění Deloitte - hlavní partner Ceny Jindřicha Chalupeckého Účetní zpravodaj Novinky z oblasti českého účetnictví, IFRS a US GAAP Srpen 2011, Deloitte Česká republika 02 České účetnictví Účtování ročních odměn 03 IFRS Nové standardy o konsolidaci, společném podnikání a zveřejňování informací Nové úpravy standardu IAS 1 Sestavování a zveřejňování účetní závěrky Nové úpravy standardu IAS 19 Zaměstnanecké požitky Pozvánka na podzimní semináře IFRS 05 US GAAP Software podle US GAAP pravidla pro kapitalizaci

2 České účetnictví Účtování ročních odměn Dnešní účetní zpravodaj budeme věnovat problematice účtování ročních odměn (nebo také mzdových bonusů) a podíváme se i na jejich dopady na výpočet daně z příjmů právnických osob. Roční odměny mohou být různě strukturovány a počítány. Někdy je to naprosto jednoduchý a jasný výpočet, např. jako zaměstnanec máte nárok na bonus ve výši 1 průměrného platu a toto číslo je naprosto snadno zjistitelné. V jiných případech jsou odměny počítány podle nastaveného komplikovaného algoritmu - například při dosažení určitých výkonů, v kombinaci s úspěchy při prodeji nebo nemocností zaměstnance. Velmi častým případem odměn je také podíl na výsledku hospodaření společnosti. Účtování ročních odměn Pojďme si nyní udělat krátkou rekapitulaci toho, jak o ročních odměnách účtovat. Pro účtování můžeme využít účtů ostatních rezerv, účtů časového rozlišení nebo účtů dohadných položek. Podle 57 vyhlášky č. 500/2002 Sb. jsou rezervy určeny k pokrytí budoucích závazků nebo výdajů, u nichž je znám účel, je pravděpodobné, že nastanou, avšak zpravidla není jistá částka nebo datum, k němuž vzniknou. Pokud budeme znát částku odměny, můžete využít časového rozlišení a to účtu 383 Výdaje příštích období. Podle ČÚS č. 17 se na účet výdajů příštích období účtují náklady, jež s běžným účetním obdobím souvisejí, avšak výdaj na ně nebyl dosud uskutečněn. Lze vyúčtovat pouze částky, u nichž je známo, že se v budoucích obdobích vynaloží na příslušný účet a v určité výši. V případě, že není jasná částka, můžeme také využít účet 389 Dohadné účty pasivní. Na rozdíl od účtu 383 Výdaje příštích období není při tomto využití jasná přesná částka. Jedná se tedy pouze o odhad odměn. Jaký je tedy rozdíl mezi výše uvedenými možnými postupy? Hlavní rozdíl z hlediska účtování odměn s využitím účtů 389 Dohadné účty pasivní, 383 Výdaje příštích období (časové rozlišení) nebo účtu 459 Ostatní rezervy, vyplývá z posouzení, zda nezpochybnitelný právní nárok na výplatu odměn vznikl do data konce účetního období, anebo zda je pouze pravděpodobné, že tento nárok nastane v budoucnu. V případě, že nezpochybnitelný nárok nastane do data konce účetního období, využíváme účtu časového rozlišení v případě, že známe přesnou částku (383 Výdaje příštích období). Pokud neznáme přesnou částku, využíváme účtu 389 Dohadné účty pasivní. Jestliže je pouze pravděpodobné, že nárok nastane v budoucnu, doporučujeme využít účtu 459 Ostatní rezervy. Udělejme si tedy krátkou rekapitulaci účtování: Známe účel? Známe částku? Vzniká nárok do konce období? Ano Ano Ano 383 Výdaje příštích období Ano Ne Ano 389 Dohadné účty pasivní Ano Ano/Ne Ne 459 Ostatní rezervy Hranice, kdy využít dohadných účtů pasivních a kdy účtů ostatní rezerv, je velmi tenká a interpretace nemusí být zcela jednoznačná. Daňová uznatelnost A jak je to s daňovou uznatelností těchto odměn? Na jaře letošního roku byl vydán rozsudek Nejvyššího správního soudu týkající se daňové uznatelnosti bonusů a odměn, které jsou vázané na výsledky hospodaření společnosti. Na základě tohoto rozsudku je možné usuzovat, že za daňově uznatelné můžeme považovat pouze odměny, jejichž nárok je ke dni účetní závěrky nezpochybnitelný. U roční odměny se často jedná o nenárokovou složku mzdy, kde právní nárok na její vyplacení není závislý jen na odvedení práce v daném zdaňovacím období, ale vzniká až splněním dalších podmínek (např. schválení odpovědnou osobou). V případě, že se tedy bude jednat o roční odměny a k datu účetní závěrky nebude mít na tuto odměnu zaměstnanec nárok (ke schválení odpovědnou osobou dojde až v dalším roce), není možné tuto odměnu považovat za daňově uznatelný náklad. Vedle výše uvedené podmínky schválení odpovědnou osobou může být nárok vázán na další podmínky (např. v uvedeném rozhodnutí Nejvyššího správního soudu se uvádí jako podmínka rozhodnutí valné hromady o hospodářském výsledku, ze kterého se bonus počítá). Závěrem lze shrnout, že pokud bude nárok na odměnu nezpochybnitelný k rozvahovému dni (tj. k datu, ke kterému se sestavuje účetní závěrka), pak bude účetní jednotka účtovat buď o výdajích příštích období (známe účel i částku odměny) nebo o pasivní dohadné položce (známe účel, ale neznáme částku). V obou případech se bude jednat o daňově uznatelný náklad. V ostatních případech se v případě splnění podmínek pro tvorbu a zaúčtování rezervy bude jednat o daňově neuznatelný náklad. 02

3 Nové standardy o konsolidaci, společném podnikání a zveřejňování informací V květnovém vydání našeho účetního zpravodaje jsme vás informovali, že 12. května 2011 vydala rada IASB balíček pěti nových a revidovaných standardů, které se zabývají účtováním konsolidace, účastí ve společných uspořádáních a zveřejňováním informací o účasti v jiných účetních jednotkách (IFRS 10, IFRS 11, IFRS 12, IAS 27 (2011), IAS 28 (2011). V tomto vydání zpravodaje vám přinášíme další informace o těchto nově vydaných standardech. Datum účinnosti Všech pět standardů má datum účinnosti pro roční účetní období začínající 1. ledna 2013 nebo po tomto datu s možností dřívějšího použití, pokud budou zároveň dříve použity všechny ostatní standardy v tomto balíčku. Účetní jednotky však budou moci do účetní závěrky začlenit jakékoliv požadavky na zveřejnění informací uvedené ve standardu IFRS 12 Zveřejňování informací o účasti v jiných účetních jednotkách, aniž by formálně přistoupily k dřívějšímu použití ustanovení standardu IFRS 12 (a tedy i ostatních čtyř standardů v balíčku). Balíček pěti nových a revidovaných standardů zatím nebyl schválen Evropskou komisí pro použití v Evropské unii. IFRS 10 - Konsolidovaná účetní závěrka Standard IFRS 10 nahrazuje ty části standardu IAS 27 - Konsolidovaná a individuální účetní závěrka, které upravují, kdy a jak má investor sestavit konsolidovanou účetní závěrku, a nahrazuje celou interpretaci SIC-12 Konsolidace jednotky zvláštního určení. Přehled významných změn Standard IFRS10 používá jako jediný základ pro konsolidaci ovládání (kontrolu), a to bez ohledu na povahu jednotky, do níž bylo investováno. Standard IFRS 10 vymezuje následující tři základní prvky ovládání: moc nad jednotkou, do níž bylo investováno, míra rizika spojená s variabilními výnosy z účasti na jednotce, do níž bylo investováno, nebo právo na tyto výnosy, schopnost využívat moc nad jednotkou, do níž bylo investováno, k ovlivnění výše výnosů investora. Investor jednotku, do níž bylo investováno, ovládá pouze v případě, že pro něj platí všechny tři výše uvedené charakteristiky. Posouzení ovládání vychází ze všech skutečností a okolností a přehodnocuje se, pokud existuje náznak, že došlo ke změně alespoň u jednoho z uvedených tří prvků ovládání. Prvky ovládání - moc Moc existuje, pokud má investor stávající práva, která mu dávají aktuální možnost řídit činnosti, jež významně ovlivňují výnosy jednotky, do níž bylo investováno ( významné činnosti ). Moc nejčastěji vyplývá z hlasovacích práv souvisejících s kapitálovými nástroji, ale může vyplývat i z jiných smluvních ujednání. Práva na řízení významných činností nemusí být uplatňována, aby investorovi poskytla moc. Pokud mají dva nebo více investorů práva na řízení různých významných činností, investoři se musí rozhodnout, která z významných činností nejvíce ovlivňuje výnosy jednotky, do níž bylo investováno. Při určování, zda má investor moc nad jednotkou, do níž bylo investováno, je třeba zvážit následující faktory: účel a formu jednotky, do níž bylo investováno, významné činnosti jednotky, do níž bylo investováno, a způsob, jak se o těchto činnostech rozhoduje, zda investorovi jeho práva dávají aktuální možnost řídit významné činnosti, zda je investor vystaven riziku souvisejícímu s variabilními výnosy z účasti na jednotce, do níž bylo investováno, a zda má na ně práva, zda má investor schopnost používat svou moc nad jednotkou, do níž bylo investováno, k ovlivnění výše svých výnosů, vztahy s jinými stranami. Významné činnosti účetních jednotek, jejichž provoz je řízen prostřednictvím hlasovacích práv, budou obecně představovat provozní a finanční činnosti. Příkladem významných činností může být vývoj produktu, nákupy a prodeje zboží nebo služeb, řízení finančních aktiv, pořizování a prodej aktiv nebo získávání finančních prostředků. Rozhodnutí o významných činnostech zahrnují například přijetí provozních a kapitálových rozhodnutí jednotky, do níž bylo investováno, a jmenování a odměňování jejích klíčových členů vedení a ukončování jejich pracovního poměru. Mohou nastat situace, kdy je relevance hlasovacích práv nižší, protože se práva vztahují pouze k administrativním úkolům. V těchto případech je nutná pečlivá analýza smluvních a mimosmluvních práv investora a vztahů se spřízněnými stranami. Standard IFRS 10 uvádí následující příklady zvláštních vztahů mezi investorem a jednotkou, do níž bylo investováno, které mohou naznačovat existenci moci: klíčoví členové vedení jednotky, do níž bylo investováno, jsou stávající nebo bývalí zaměstnanci investora, provoz jednotky, do níž bylo investováno, závisí na investorovi, významná část činností jednotky, do níž bylo investováno, zahrnuje investora nebo je prováděna jeho jménem, míra rizika nebo práva investora ve vztahu k výnosům jednotky, do níž bylo investováno, jsou nepoměrně vyšší než jeho hlasovací nebo podobná práva. 03 pokračování na další straně

4 Standard IFRS 10 upřesňuje, že při posuzování moci jsou zohledňována pouze podstatná práva a jiná než ochranářská práva. Aby právo mohlo být považováno za podstatné, musí svému držiteli dávat praktickou možnost uplatnit právo v okamžiku, kdy je třeba rozhodnout o významných činnostech jednotky, do níž bylo investováno. Práva nemusí být aktuálně uplatnitelná, aby byla podstatná. Také podstatná práva jiných stran mohou bránit investorovi v kontrole jednotky, do níž bylo investováno. Ochranářská práva Standard IFRS 10 rozlišuje mezi podstatnými a ochranářskými právy. Investor, který má pouze ochranářská práva, nemá moc nad jednotkou, do níž bylo investováno, a nemůže zabránit jiné straně, aby měla moc nad touto jednotkou. Ochranářská práva se vztahují k zásadním změnám činností jednotky, do níž bylo investováno, a používají se za výjimečných okolností. Příkladem ochranářských práv může být právo schvalovat nové dluhové financování, právo strany, která drží nekontrolní podíl v jednotce, do níž bylo investováno, schvalovat vydání dalších kapitálových nástrojů této jednotky nebo právo věřitele zabavit majetek v případě nesplácení. Ovládání s méně než většinou hlasovacích práv Standard IFRS 10 objasňuje, kdy může mít investor moc nad jednotkou, do níž bylo investováno, ačkoli nedrží většinu hlasovacích práv. Investorova moc může vyplývat například ze smluvního ujednání, držení hlasovacích práv, držení potenciálních hlasovacích práv nebo z kombinace těchto možností. Pomocí smluvního ujednání mezi investorem a ostatními investory může investor získat právo uplatňovat hlasovací práva dostatečná na to, aby měl investor moc, i když investor sám nemá dostatečná hlasovací práva, na jejichž základě by moc měl. Díky smluvnímu ujednání může investor například nařídit dostatečnému počtu držitelů hlasovacích práv to, jak mají hlasovat, aby investor mohl rozhodovat o významných činnostech, nebo investor může řídit provozní a finanční činnosti podniku, do nějž investuje. Investor, který vlastní méně než většinu hlasovacích práv, by měl rovněž zvážit velikost svého podílu na hlasovacích právech ve vztahu k velikosti a uspořádání podílů ostatních držitelů hlasovacích práv a veškeré další relevantní informace a okolnosti, např. jejich dosavadní hlasování na předchozích valných hromadách. Vztah zmocnitel zmocněnec Standard IFRS 10 obsahuje pokyny pro posuzování, zda je účetní jednotka s rozhodovacími právy zmocnitel nebo zmocněnec. Standard popisuje zmocněnce jako stranu, která byla angažována, aby jednala jménem a ve prospěch jiné strany ( zmocnitele ). Standard objasňuje, že investor není zmocněncem jednoduše proto, že mají jiné strany prospěch z jeho rozhodování. Vztahy s jinými stranami Standard IFRS 10 rovněž obsahuje pokyny ohledně situace, kdy má investor takový vztah s jinou stranou, že řídí jinou stranu jednající investorovým jménem (tato strana je označována jako faktický zmocněnec ). Pokyny pro posuzování vztahu investora s jinými stranami jsou nutné, aby byl správně zohledněn vztah skupiny s jednotkou, do níž bylo investováno. Investor a jeho faktičtí zmocněnci mohou mít moc a ekonomické účasti, z jejichž samostatného posouzení nemusí vyplynout, že jedna z těchto stran má kontrolu, ale z jejichž společného posouzení vyplyne, že kontrolu má skupina. Prvky ovládání míra rizika a práva ve vztahu k variabilním výnosům Druhým kritériem při posuzování konsolidace je investorova míra rizika nebo práva ve vztahu k variabilním výnosům jednotky, do níž bylo investováno. Standard IFRS 10 používá pojem výnosy ( returns ), nikoli užitky ( benefits ), aby bylo jasné, že ekonomická angažovanost vůči jednotce, do níž bylo investováno, může být pozitivní, negativní nebo obojí. Výnosy z účasti v jednotce, do níž bylo investováno, mohou představovat například změny hodnoty účasti v jednotce, zbytkovou účast na peněžních tocích strukturovaných účetních jednotek, dividendy, úroky, ujednání o manažerské odměně nebo odměně za služby, záruky, daňová zvýhodnění nebo jiné výnosy, které nemusí být jiným držitelům podílů dostupné. Zatímco účetní jednotku ovládá pouze jeden investor, více investorů může mít podíl na jejích výnosech. Standard IFRS 10 objasňuje, že přestože určité ekonomické podíly mohou být fixní (např. dluhový nástroj s fixním kuponem nebo fixní odměna za správu aktiv), mohou z nich plynout variabilní výnosy, neboť investora vystavují variabilním faktorům, jako je úvěrové riziko z dluhového nástroje a výkonnostní riziko z ujednání o správě aktiv). Prvky ovládání schopnost využívat moc k ovlivnění výnosů Třetím pilířem posouzení ovládání je interakce mezi prvními dvěma složkami ovládání. Aby investor ovládal jednotku, do níž bylo investováno, musí mít nejen moc nad touto jednotkou a být vystaven riziku nebo mít práva ve vztahu k variabilním výnosům z účasti v této jednotce, ale zároveň musí mít schopnost svou moc nad jednotkou, do níž bylo investováno, použít pro ovlivnění výnosů ze své účasti v této jednotce. Další faktory ke zvážení Průběžné posuzování Standard IFRS 10 vyžaduje průběžné posuzování, zda je jednotka, do níž bylo investováno, stále ovládána. Toto průběžné přehodnocování zahrnuje jak změny v moci investora nad jednotkou, do níž bylo investováno, tak změny investorovy míry rizika a jeho práv ve vztahu k variabilním výnosům. Toho posuzování bude vycházet ze změn ve skutečnostech a okolnostech, ale bude prováděno nejméně jednou v každém účetním období. Přechodná ustanovení Standard IFRS 10 vyžaduje retrospektivní aplikaci v souladu se standardem IAS 8 Účetní pravidla, změny v účetních odhadech a chyby a obsahuje určitá přechodná ustanovení. 04 pokračování na další straně

5 Pokud prvotní použití standardu IFRS 10 povede ke konsolidaci jednotky, do níž bylo investováno a která dříve konsolidována nebyla, investor ocení aktiva, závazky a nekontrolní podíly v této jednotce, do níž bylo investováno a jež nebyla součástí konsolidace, k datu prvotního použití standardu, jako kdyby tato jednotka byla konsolidována od data, kdy nad ní investor získal kontrolu, na základě požadavků stanovených ve standardu IFRS 10 (je-li jednotka, do níž bylo investováno, podnik, znamenalo by to použití také standardu IFRS 3 Podnikové kombinace k tomuto datu). Pokud je to však neproveditelné, investor by měl splnit požadavky standardu IFRS 3 s tím, že za datum akvizice bude považován začátek nejdřívějšího období, kdy je použití proveditelné (což může být běžné období). Pokud prvotní použití standardu IFRS 10 způsobí, že jednotka, do níž bylo investováno a jež byla dříve konsolidována, již nebude součástí konsolidace, investor ocení svůj podíl na jednotce, do níž bylo investováno, ve výši, v jaké by byl oceněn, pokud by požadavky standardu IFRS 10 byly účinné vždy. Pokud je ocenění neproveditelné, investor splní požadavky standardu IFRS 10 ohledně účtování ztráty ovládání na počátku účetního období, kdy je tento standard použit. Předpokládané dopady přijetí standardu IFRS 10 v praxi Standard IFRS 10 ve srovnání se standardem IAS 27 předpokládá větší použití úsudku, obsahuje více indikátorů a faktorů ke zvážení. Pro většinu klasických, standardních vztahů investora k investici nedojde přijetím IFRS 10 ke změně. Jsou to situace, kdy investor vlastní nadpoloviční většinu hlasovacích práv a tento poměr odpovídá i míře, ve které je schopen ovlivnit chod jednotky, do níž bylo investováno, a podílet se na výnosech z investice plynoucí. Možné rozdíly mohou oproti užití standardu IAS 27 a interpretace SIC 12 vznikat zejména v následujících situacích: pokud hlasovací práva nehrají velkou roli při ovlivňování významných činností jednotky pokud existují potenciální hlasovací práva v případě vzájemných fondů v případě jednotek zvláštního určení pokud má více stran moc nad různými aktivitami v případě existence vztahu zmocnitel - zmocněnec v případě spřízněných stran, které mají podíl v jednotce Také doporučujeme prověřit veškeré angažovanosti, které jsou komplexní, nepřehledné či vykazují nestandardní a vedlejší ujednání. Je vždy dobré se zamyslet nad tím, s jakým cílem se vykazující jednotka vůči investici angažuje a čeho chce skrze ni dosáhnout. V souvislosti s přijetím IFRS 10 je větší pravděpodobnost, že opětovné posouzení investic povede ke změně účetního zachycení (konsolidace versus investice v přidruženém podniku), i když nedojde ke změně držených hlasovacích práv. IFRS 11 Společná uspořádání Standard IFRS 11 nahrazuje standard IAS 31 Účasti ve společném podnikání a interpretaci SIC 13 Spoluovládané jednotky nepeněžní vklady spoluvlastníků. Spoluovládání (společná kontrola) Standard IFRS 11 definuje společná uspořádání jako uspořádání, v nichž mají dvě nebo více stran společnou kontrolu, a objasňuje, že společná kontrola existuje pouze v případě, kdy rozhodnutí o relevantních činnostech vyžadují jednomyslný souhlas stran, které kolektivně ovládají uspořádání. Společný provoz a společné podnikání Nový standard stanovuje dva typy společného uspořádání společný provoz a společné podnikání. Tyto dva typy společného uspořádání se rozlišují podle práv a povinností těchto stran společného uspořádání. V případě společného provozu mají strany společného uspořádání (označovaní jako spoluprovozovatelé ) práva na aktiva a povinnosti vůči závazkům takového uspořádání. Naopak ve společném podnikání mají strany uspořádání (označované jako spoluvlastníci ) práva na čistá aktiva uspořádání. Standard IFRS 11 vyžaduje, aby spoluprovozovatel vykazoval svůj podíl na aktivech, závazcích, výnosech a nákladech v souladu s platnými IFRS, zatímco spoluvlastník účtuje svůj podíl ekvivalenční metodou podle standardu IAS 28 (revidovaného v roce 2011) - Investice do přidružených podniků a společného podnikání. Možnost poměrné konsolidace uvedené ve standardu IAS 31 nebyla zachována. Standard IFRS 11 platí pro všechny strany, které mají podíl ve společném uspořádání, ne jen pro ty, které mají společnou kontrolu. Všechny strany, které mají účast na společném provozu, by proto měly vykazovat své podíly na aktivech, závazcích, výnosech a nákladech vyplývajících z této účasti. Účtování podílu ve společném podnikání bude ale záviset na tom, zda má strana společnou kontrolu. Strana, která má společnou kontrolu nebo významný vliv ve společném podnikání, bude svůj podíl účtovat ekvivalenční metodou. Strana, která společnou kontrolu nebo významný vliv nemá, použije standard IFRS 9 Finanční nástroje (popř. standard IAS 39 Finanční nástroje účtování a oceňování). Přijetí standardu IFRS 11 proto vyžaduje, aby všechny strany společného uspořádání posoudily, zda uspořádání splňuje definici společného provozu nebo společného podnikání. Standard poskytuje vodítko pro posuzování faktorů při identifikaci společného podnikání. Individuální účetní závěrka O společném provozu se účtuje stejně v individuální i v konsolidované účetní závěrce (tj. investor vykáže přímo své podíly na aktivech, závazcích, výnosech a nákladech souvisejících se společným provozem). Společné podnikání, stejně jako investice do přidružených a dceřiných podniků, se vykazuje v individuální účetní závěrce spoluvlastníka v pořizovací ceně nebo podle standardu IFRS 9 (popř. IAS 39) v souladu se standardem IAS

6 Zveřejňování informací Požadavky na zveřejnění pro účetní jednotky, které se účastní společných uspořádání, stanovuje standard IFRS 12. Přechodná ustanovení Pokud použití IFRS 11 vyžaduje změnu účtování, dopad změny je vypočítán k počátku nejdřívějšího vykázaného období a srovnatelná období jsou přepracována. Přechodná ustanovení se liší v závislosti na tom, jak je podíl klasifikován podle standardu IAS 31 Účasti ve společném podnikání. Přijetí IFRS 11 bude vyžadovat úpravy účetních závěrek ve dvou případech: Dříve IAS 31 Spoluovládaná jednotka účtovaná ekvivalenční metodou Nyní IFRS 11 Společný provoz Účtování k počátku nejdřívějšího vykazovaného období Odúčtování investice účtované ekvivalenční metodou. Vykázání aktiv (popř. goodwillu) a závazků vyplývajících ze společného provozu. Pokud částka vykázaných čistých aktiv převyšuje účetní hodnotu odúčtované investice vykazované ekvivalenční metodou, rozdíl sníží hodnotu goodwillu, pokud existuje, a zbývající rozdíl je vykázán oproti nerozdělenému zisku. Pokud je částka vykázaných čistých aktiv nižší než účetní hodnota odúčtované investice vykazované ekvivalenční metodou, rozdíl je vykázán oproti nerozdělenému zisku. Dříve IAS 31 Spoluovládaná jednotka účtovaná metodou poměrné konsolidace Nyní IFRS 11 Společné podnikání Účtování k počátku nejdřívějšího vykazovaného období Odúčtování aktiv (včetně případného goodwillu) a závazků. Vykázání investice ekvivalenční metodou v účetní hodnotě odúčtovaných čistých aktiv. Provedení testu snížení hodnoty a vykázání případné ztráty ze snížení hodnoty jako úpravy nerozděleného zisku. Předpokládané dopady přijetí standardu IFRS 11 v praxi Standard může mít dopad na všechny investory ve společném uspořádání (včetně investorů, kteří nemají společnou kontrolu). Způsob účtování ekvivalenční metodou podle IAS 28 se nemění a účtování společného provozu podle standardu IFRS 11 odpovídá současnému postupu účtování spoluovládaných operací a spoluovládaných aktiv podle standardu IAS 31. Podle standardu IFRS 11 je nezbytnou, nikoli však dostačují podmínkou pro to, aby společné uspořádání bylo považováno za společné podnikání, existence samostatné společnosti. Pokud samostatná společnost neexistuje, standard IFRS 11 jasně uvádí, že strany společného uspořádání mají přímá práva a povinnosti ohledně aktiv a závazků daného uspořádání, a uspořádání je tudíž klasifikováno jako společný provoz. Jde o významnou změnu oproti požadavkům standardu IAS 31, podle nějž je založení právně samostatné společnosti klíčovým faktorem pro určení existence společně kontrolované jednotky. Může se stát, že investice, která dříve splňovala definici spoluovládané jednotky podle standardu IAS 31, bude podle standardu IFRS 11 společným provozem. Přijetí standardu IFRS 11 by mělo dopad i na investora, který dříve kvůli absenci společné kontroly účtoval podíl ve společném provozu podle IFRS 9 (případně IAS 39), neboť by investor musel přímo zaúčtovat svůj podíl na aktivech, závazcích, výnosech a nákladech týkajících se společného provozu. Zrušení možnosti poměrné konsolidace může mít zásadní dopad na konsolidovanou účetní závěrku investora, který přejde na metodu ekvivalence. V řadě případů dojde ke snížení vykazovaných výnosů, provozních nákladů a tím i hrubé marže, závazků a běžných aktiv. Ke snížení či zvýšení dojde pravděpodobně také u ostatních položek finančních výkazů. Účetní jednotky mohou nadále využívat metodu poměrné konsolidace pro účely interního výkaznictví a rovněž pro vykazování podle segmentů podle standardu IFRS 8 (s náležitým sesouhlasením). IFRS 12 Zveřejňování informací o účasti v jiných účetních jednotkách Standard IFRS 12 platí pro účetní jednotky, které mají podíl v dceřiných podnicích, společných uspořádáních, přidružených podnicích nebo nekonsolidovaných strukturovaných účetních jednotkách. Účetní jednotka musí zveřejnit informace, které uživatelům účetní závěrky pomohou pochopit povahu a rizika spojená s jejími podíly v jiných účetních jednotkách a dopady těchto podílů na účetní závěrku. Standard IFRS 12 má sdružit požadavky na zveřejňování informací o podílech v jiných účetních jednotkách, které jsou v současné době obsažené v několika standardech, a zároveň přidává další požadavky v mnoha oblastech. Významné úsudky a předpoklady Účetní jednotka by měla zveřejnit informace o významných úsudcích a předpokladech, které učinila při určování, zda má kontrolu (ovládá), společnou kontrolu (spoluovládá) nebo významný vliv na jinou účetní jednotku, a o typu společného uspořádání. Účetní jednotka by měla tyto informace zveřejňovat také v případě, kdy 06 pokračování na další straně

7 změny ve skutečnostech a okolnostech ovlivňují úsudek účetní jednotky během účetního období. Standard uvádí příklady úsudků a předpokladů vyžadujících zveřejnění. Podíly v dceřiných podnicích Účetní jednotka, která je mateřským podnikem, by měla zveřejňovat informace ohledně: složení skupiny, nekontrolních podílů (včetně shrnutí finančních informací o jednotlivých dceřiných podnicích s významným nekontrolním podílem), významných omezení schopnosti mateřského podniku ovlivňovat aktiva nebo k nim mít přístup a vyrovnat závazky dceřiných podniků, povahy a změn rizik souvisejících s účastmi v konsolidovaných strukturovaných účetních jednotkách, vlivů změn vlastnického podílu, které vyvolaly nebo nevyvolaly ztrátu ovládání (kontroly) během účetního období. Zveřejnění informací je požadováno také v případě, kdy je účetní závěrka dceřiného podniku sestavena k datu nebo za období, které se liší od data nebo období konsolidované účetní závěrky. Podíly ve společných uspořádáních a přidružených podnicích Účetní jednotka by měla zveřejňovat informace o povaze, rozsahu a finančních dopadech svých podílů ve společných uspořádáních a přidružených podnicích, včetně informací o smluvních vztazích s dalšími stranami společného upořádání nebo jinými investory, kteří mají podíly v přidružených podnicích. Účetní jednotka by měla zveřejnit povahu a změny rizik souvisejících s účastmi ve společném podnikání a přidružených podnicích. Účasti v nekonsolidovaných strukturovaných účetních jednotkách Standard IFRS 12 definuje strukturovanou účetní jednotku jako účetní jednotku, která byla navržena tak, aby hlasovací nebo podobná práva nebyla dominantním faktorem při rozhodování o tom, kdo ovládá účetní jednotku. Příklady strukturovaných účetních jednotek zahrnují prostředky zajištění, financování zajištěné aktivy a určité investiční fondy. Standard vyžaduje rozsáhlé zveřejnění informací, které uživateli pomůže pochopit povahu a rozsah podílů účetní jednotky v nekonsolidovaných strukturovaných účetních jednotkách a rizika související s těmito podíly. Sdružování informací Standard IFRS 12 vyžaduje v řadě oblastí oddělené informace (např. o každém významném společném uspořádání a každém dceřiném podniku s nekontrolním podílem, který je pro skupinu významný) a specifikuje, že informace související s podíly v dceřiných podnicích, společném podnikání, společném provozu, přidružených podnicích a nekonsolidovaných strukturovaných účetních jednotkách mají být uvedeny samostatně, ale umožňuje určité sdružování informací v rámci těchto kategorií účetních jednotek. Standard vyžaduje, aby byly zveřejňované informace natolik podrobné, že budou uspokojovat potřeby uživatelů účetní závěrky, ale aby nebyly podrobné příliš, protože přílišná míra podrobností by pro uživatele nemusela být užitečná. Účetní jednotka může informace sdružovat, ale pouze pokud to poskytované informace nezkreslí. Předpokládané dopady přijetí standardu IFRS 12 v praxi Standard vyžaduje v mnoha oblastech zveřejňování vice informací. IAS 27 (2011) Individuální účetní závěrka Požadavky na individuální účetní závěrky zůstaly beze změny a jsou obsaženy v upraveném standardu IAS 27. Další části standardu IAS 27 jsou nahrazeny standardem IFRS 10. IAS 28 (2011) Investice do přidružených podniků a společného podnikání Standard IAS 28 je upraven tak, aby zohledňoval změny způsobené vydáním standardů IFRS 10, IFRS 11 a IFRS 12. Nové úpravy standardu IAS 1 Sestavování a zveřejňování účetní závěrky Dne 16. června 2011 vydala Rada pro Mezinárodní účetní standardy (IASB) úpravy standardu IAS 1 - Zveřejňování položek ostatního úplného výsledku. Úpravy: zavádějí novou terminologii odkazující na výkaz zisku a ztráty a ostatního úplného výsledku a výkaz zisku a ztráty, ale použití těchto termínů není povinné, zachovávají možnost zveřejňovat zisk nebo ztrátu a ostatní úplný výsledek společně, tj. buď v jediném výkazu zisku a ztráty a úplného výsledku, nebo odděleně ve výkazu zisku a ztráty a výkazu úplného výsledku, vyžadují slučování položek ostatního úplného výsledku do skupin podle toho, zda jsou následně reklasifikovatelné do zisku nebo ztráty, tj. na ty, které mohou být reklasifikovány, a ty, které reklasifikovány nebudou, vyžadují, aby byla daň související s položkami zveřejňovanými před zdaněním uvedena samostatně pro každou z těchto dvou skupin položek ostatního úplného výsledku (aniž by se tím měnila možnost zveřejňovat položky ostatního úplného výsledku buď před zdaněním, nebo po zdanění), neovlivní oceňování a vykazování položek zisku nebo ztráty a ostatního úplného výsledku, obsahují názorné příklady zveřejňování zisku nebo ztráty a ostatního úplného výsledku, platí pro roční účetní období začínající 1. července 2012 nebo po tomto datu a jejich dřívější používání je povoleno. 07

Účetní zpravodaj 03 IFRS 05 US GAAP. 02 České účetnictví. Změny v konsolidaci způsobené novelou zákona o účetnictví

Účetní zpravodaj 03 IFRS 05 US GAAP. 02 České účetnictví. Změny v konsolidaci způsobené novelou zákona o účetnictví Významná změna v účetnictví. Vítejte ve světě IFRS. Účetní zpravodaj Novinky z oblasti českého účetnictví, IFRS a US GAAP Květen 2011, Deloitte Česká republika 02 České účetnictví Změny v konsolidaci způsobené

Více

Účetní zpravodaj. 02 České účetnictví 03 IFRS 06 US GAAP. Vítězství je stav mysli

Účetní zpravodaj. 02 České účetnictví 03 IFRS 06 US GAAP. Vítězství je stav mysli Vítězství je stav mysli Účetní zpravodaj Novinky z oblasti českého účetnictví, IFRS a US GAAP listopad 2011, Deloitte Česká republika 02 České účetnictví Implementace jednotné účtové osnovy ve skupině

Více

Obsah podle jednotlivých kapitol

Obsah podle jednotlivých kapitol podle jednotlivých kapitol Předmluva 1 Cíl publikace 1 Práce s publikací 2 1 Mezinárodní harmonizace účetnictví a účetního výkaznictví 3 1.1 Mezinárodní harmonizace účetnictví 3 1.2 Mezinárodní standardy

Více

Mezinárodní účetní standard 27 Konsolidovaná a individuální účetní závěrka

Mezinárodní účetní standard 27 Konsolidovaná a individuální účetní závěrka Mezinárodní účetní standard 27 Konsolidovaná a individuální účetní závěrka Rozsah působnosti 1 Tento standard se použije při sestavování a vykazování konsolidované účetní závěrky za skupinu podniků ovládanou

Více

[Novelizace celé standardu Nařízením Komise (ES) č. 632/2010 ze dne 19. července 2010].

[Novelizace celé standardu Nařízením Komise (ES) č. 632/2010 ze dne 19. července 2010]. IAS 24 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 24 Zveřejnění spřízněných stran [Novelizace celé standardu Nařízením Komise (ES) č. 632/2010 ze dne 19. července 2010]. CÍL 1 Cílem tohoto standardu je zajistit, aby

Více

Vzorová účetní závěrka podle IFRS schválených pro použití v EU 2014

Vzorová účetní závěrka podle IFRS schválených pro použití v EU 2014 Vzorová účetní závěrka podle IFRS schválených pro použití v EU 2014 Obsah 1. část Nové a novelizované Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS) schválené pro použití v Evropské unii pro účetní

Více

OBSAH ČÁST I. APLIKACE VYHLÁŠKY 500/2002 SB. A ČÚS. Úvod... 15

OBSAH ČÁST I. APLIKACE VYHLÁŠKY 500/2002 SB. A ČÚS. Úvod... 15 OBSAH 5 Úvod...................................................................... 15 ČÁST I. APLIKACE VYHLÁŠKY 500/2002 SB. A ČÚS 1 VÝZNAM ÚČETNÍ ZÁVĚRKY A JEJÍ UŽIVATELÉ........................ 19 Úvod..................................................................

Více

Zkouška IFRS specialista ze dne 20. 6. 2014

Zkouška IFRS specialista ze dne 20. 6. 2014 1 Konsolidovaný výkaz o úplném výsledku skupiny Alfa k 31. 3. 2014 Bodové hodnocení tis. Kč Tržby z prodeje zboží a služeb (187 600 + 79 920 * 5/12 2 600 výp (ii) 1 100 výp (ii)) 217 200 2 Náklady na prodané

Více

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech. L 77/42 Úřední věstník Evropské unie 24.3.2010 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 244/2010 ze dne 23. března 2010, kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy

Více

2. Tento standard nahrazuje IAS 7 Výkaz o změnách ve finanční pozici, schválený v červenci 1977.

2. Tento standard nahrazuje IAS 7 Výkaz o změnách ve finanční pozici, schválený v červenci 1977. IAS 7 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 7 Výkaz o peněžních tocích 1 [Novelizace standardu - odstavec 32 se mění viz Nařízení Komise (ES) č. 1260/2008 ze dne 10. prosince 2008, novelizace standardu novelizace

Více

Účetní zpravodaj. 02 České účetnictví 03 IFRS 06 US GAAP. Jaký je Vás výhled? Co přinese nová směrnice EU o účetnictví?

Účetní zpravodaj. 02 České účetnictví 03 IFRS 06 US GAAP. Jaký je Vás výhled? Co přinese nová směrnice EU o účetnictví? Jaký je Vás výhled? Účetní zpravodaj Novinky z oblasti českého účetnictví, IFRS a US GAAP prosinec 2011, Deloitte Česká republika 02 České účetnictví Co přinese nová směrnice EU o účetnictví? 03 IFRS Stav

Více

Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji formou daňových a dotačních programů. Červen 2014

Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji formou daňových a dotačních programů. Červen 2014 Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji formou daňových a dotačních programů Červen 2014 Příležitosti pro podnikatele Dotace (cash podpora) Investiční pobídky (sleva na dani z příjmů) Daňové odpočty

Více

Účetní zpravodaj 03 IFRS 05 US GAAP. 02 České účetnictví. Zpráva o vztazích stručné vodítko pro finanční oddělení a častá úskalí této zprávy

Účetní zpravodaj 03 IFRS 05 US GAAP. 02 České účetnictví. Zpráva o vztazích stručné vodítko pro finanční oddělení a častá úskalí této zprávy Who helps you handle the pressure? Účetní zpravodaj Novinky z oblasti českého účetnictví, IFRS a US GAAP Únor 2011, Deloitte Česká republika 02 České účetnictví Zpráva o vztazích stručné vodítko pro finanční

Více

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA Číslo adepta (tento kód napište do levé spodní části každého dalšího použitého listu papíru s řešením příkladů) Kalkulačka (jméno výrobce, typ

Více

Účetní zpravodaj 03 IFRS 08 US GAAP. 02 České účetnictví. Dlouhodobý nehmotný majetek

Účetní zpravodaj 03 IFRS 08 US GAAP. 02 České účetnictví. Dlouhodobý nehmotný majetek Keep your head when all around are losing theirs Účetní zpravodaj Novinky z oblasti českého účetnictví, IFRS a US GAAP Leden 2011, Deloitte Česká republika 02 České účetnictví Dlouhodobý nehmotný majetek

Více

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 320 OBSAH

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 320 OBSAH MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD VÝZNAMNOST (MATERIALITA) PŘI PLÁNOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ AUDITU (Účinný pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosincem 2009 nebo po tomto datu) Úvod

Více

Účetní zpravodaj. 02 České účetnictví 04 IFRS 07 US GAAP. Kdo vám pomůže zvládnout stres? Interpretace Národní účetní rady v roce 2011

Účetní zpravodaj. 02 České účetnictví 04 IFRS 07 US GAAP. Kdo vám pomůže zvládnout stres? Interpretace Národní účetní rady v roce 2011 Kdo vám pomůže zvládnout stres? Účetní zpravodaj Novinky z oblasti českého účetnictví, IFRS a US GAAP březen 2012, Deloitte Česká republika 02 České účetnictví Interpretace Národní účetní rady v roce 2011

Více

Účetní zpravodaj. 02 České účetnictví 03 IFRS 05 US GAAP. Podporujeme mladé talenty v umění

Účetní zpravodaj. 02 České účetnictví 03 IFRS 05 US GAAP. Podporujeme mladé talenty v umění Podporujeme mladé talenty v umění Deloitte - hlavní partner Ceny Jindřicha Chalupeckého Účetní zpravodaj Novinky z oblasti českého účetnictví, IFRS a US GAAP září 2011, Deloitte Česká republika 02 České

Více

Účetní zpravodaj. 02 České účetnictví 04 IFRS 06 US GAAP. Čím lépe znáte pravidla, tím lepší jste hráč. Oprava chyb minulých let od 1. 1.

Účetní zpravodaj. 02 České účetnictví 04 IFRS 06 US GAAP. Čím lépe znáte pravidla, tím lepší jste hráč. Oprava chyb minulých let od 1. 1. Čím lépe znáte pravidla, tím lepší jste hráč Účetní zpravodaj Novinky z oblasti českého účetnictví, IFRS a US GAAP březen 2013, Deloitte Česká republika 02 České účetnictví Oprava chyb minulých let od

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

Časové rozlišení nákladů a výnosů. Ing. Dana Kubíčková, CSc.

Časové rozlišení nákladů a výnosů. Ing. Dana Kubíčková, CSc. Časové rozlišení nákladů a výnosů Ing. Dana Kubíčková, CSc. Úvod Cílem účetnictví je mj. co nejpřesněji vyjádřit výsledek činnosti podniku. Hospodářský výsledek je v účetnictví chápán jako výsledek hospodářské

Více

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA. Daň z příjmů z běžné a mimořádné činnosti, Daň z příjmů splatná a odložená stanovení daně a zaúčtování - účty 591-595

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA. Daň z příjmů z běžné a mimořádné činnosti, Daň z příjmů splatná a odložená stanovení daně a zaúčtování - účty 591-595 ÚČETNÍ UZÁVĚRKA INVENTARIZACE - inventarizace fyzická a dokladová - inventarizace majetku (všech účtů aktiv) - inventarizace závazků (vlastní kapitál a cizí zdroje) - zjištění a vypořádání, zaúčtování

Více

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA Číslo adepta (tento kód napište do levé spodní části každého dalšího použitého listu papíru s řešením příkladů) Kalkulačka (jméno výrobce, typ

Více

2 Účetní jednotka aplikuje tento standard v účetnictví pro výpůjční náklady.

2 Účetní jednotka aplikuje tento standard v účetnictví pro výpůjční náklady. IAS 23 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 23 Výpůjční náklady [Novelizace celého standardu - viz. Nařízení Komise (ES) č. 1260/2008 ze dne 10. prosince 2008, novelizace standardu - mění se odstavec 6, vkládá

Více

K výše uvedeným výkazům jsou k dispozici následující dodatečné informace: (i)

K výše uvedeným výkazům jsou k dispozici následující dodatečné informace: (i) Část A tato JEDNA otázka je povinná a MUSÍ být zodpovězena 1 (a) Společnost Alfa dne 1. 4. 2012 pořídila 60% podíl ve společnosti Beta. Pořizovací cena této investice se skládá z 12 500 tis. Kč splatných

Více

IAS 20 Vykazování státních dotací a zveřejnění státní podpory

IAS 20 Vykazování státních dotací a zveřejnění státní podpory Účetní systémy 2 9.př. IAS 20 Vykazování státních dotací a zveřejnění státní podpory Standard se používá při účtování a vykazování státních grantů a jiných forem státní podpory. Nevztahuje se na : - problémy

Více

1 URČENÍ POVINNOSTI SESTAVIT KONSOLIDOVANOU ÚČETNÍ ZÁVĚRKU A VYMEZENÍ KONSOLIDOVANÉ SKUPINY

1 URČENÍ POVINNOSTI SESTAVIT KONSOLIDOVANOU ÚČETNÍ ZÁVĚRKU A VYMEZENÍ KONSOLIDOVANÉ SKUPINY 1 URČENÍ POVINNOSTI SESTAVIT KONSOLIDOVANOU ÚČETNÍ ZÁVĚRKU A VYMEZENÍ KONSOLIDOVANÉ SKUPINY Konsolidovaná účetní závěrka je účetní závěrka sestavená za skupinu podniků, v níž jsou aktiva, závazky, vlastní

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

Novinky z oblasti nemovitostí

Novinky z oblasti nemovitostí Novinky z oblasti nemovitostí Deloitte Česká republika Cenová mapa transakčních Společnost pro cenové mapy s.r.o. ve výhradní spolupráci s poradenskou společností Deloitte spustila unikátní analytický

Více

Účetní zpravodaj 03 IFRS 05 US GAAP. 02 České účetnictví. Zápočet daně z příjmů zaplacené v zahraničí organizační složkou doporučený účetní postup

Účetní zpravodaj 03 IFRS 05 US GAAP. 02 České účetnictví. Zápočet daně z příjmů zaplacené v zahraničí organizační složkou doporučený účetní postup Accounting has moved on. Welcome to IFRS Účetní zpravodaj Novinky z oblasti českého účetnictví, IFRS a US GAAP Březen 2011, Deloitte Česká republika 02 České účetnictví Zápočet daně z příjmů zaplacené

Více

Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10. Liberec 1 IČO 25916751. Příloha. dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003

Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10. Liberec 1 IČO 25916751. Příloha. dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003 Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10 460 01 Liberec 1 IČO 25916751 Příloha dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003 Příloha obsahuje alespoň informace o a) vzniku právní subjektivity a místě

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA. k 30. 6. 2005

POLOLETNÍ ZPRÁVA. k 30. 6. 2005 ISO 9001:2000 POLOLETNÍ ZPRÁVA k 30. 6. 2005 Obsah: I. Zpráva o činnosti Základní údaje o emitentovi Popis podnikatelské činnosti Valná hromada a změny ve statutárních orgánech II. Mezitímní účetní závěrka

Více

Účetní pravidla, změny v účetních odhadech a chyby

Účetní pravidla, změny v účetních odhadech a chyby IAS 8 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 8 Účetní pravidla, změny v účetních odhadech a chyby [Novelizace standardu novelizace pojmů, odstavec 5 je upraven viz. Nařízení Komise (ES) č, 1274/2008 ze dne 17. prosince

Více

OBSAH. Účetní výkazy (nekonsolidované)

OBSAH. Účetní výkazy (nekonsolidované) OBSAH Účetní výkazy (nekonsolidované) Rozvaha dle IFRS k 30.6.2006 (neauditované) Výkaz zisků a ztrát dle IFRS k 30.6.2006 (neauditované) Cash flow dle IFRS k 30.6.2006 (neauditované) Výkaz změn vlastního

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Ing. D. Kubíčková, CSc. Letní semestr 2009/2010

Ing. D. Kubíčková, CSc. Letní semestr 2009/2010 Účetní systémy 2 1.př. (PS) Ing. D. Kubíčková, CSc. Letní semestr 2009/2010 Osnova kursu (obsah přednášek): 1. Charakteristika a struktura účetních výkazů podle IAS/IFRS a US GAAP. Dlouhodobý majetek -

Více

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Daň z příjmů právnických osob v roce 2008 Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Sazba daně 21% od 1. 1. 2008 20% od 1. 1. 2009 19% od 1. 1. 2010 Pro stanovení daně se použije sazba daně účinná k prvnímu dni zdaňovacího

Více

Řízení rizik. březen 2014. Deloitte Česká republika

Řízení rizik. březen 2014. Deloitte Česká republika Řízení rizik Deloitte Česká republika Zkušenosti z auditů Níže uvádíme nejčastější chyby při administraci s uvedením daného paragrafu a popisu, v čem příjemci/zadavatelé nejčastěji chybují. Textace použitých

Více

Účetní zpravodaj. 02 České účetnictví 03 IFRS 06 US GAAP. Zvážili jste dobře všechny možnosti? Interpretace Národní účetní rady v roce 2013

Účetní zpravodaj. 02 České účetnictví 03 IFRS 06 US GAAP. Zvážili jste dobře všechny možnosti? Interpretace Národní účetní rady v roce 2013 Zvážili jste dobře všechny možnosti? Účetní zpravodaj Novinky z oblasti českého účetnictví, IFRS a US GAAP červen 2013, Deloitte Česká republika 02 České účetnictví Interpretace Národní účetní rady v roce

Více

Základy účetnictví. 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR

Základy účetnictví. 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR Základy účetnictví 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR Právní normy Obchodní zákoník ( 39 a 40) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou

Více

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ 21.11.2013 Úřední věstník Evropské unie L 312/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1174/2013 ze dne 20. listopadu 2013, kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají

Více

Novela zákona o daních z příjmů právnických osob Možnosti snížení daňové povinnosti prostřednictvím odpočtu na výzkum a vývoj

Novela zákona o daních z příjmů právnických osob Možnosti snížení daňové povinnosti prostřednictvím odpočtu na výzkum a vývoj Novela zákona o daních z příjmů právnických osob Možnosti snížení daňové povinnosti prostřednictvím odpočtu na výzkum a vývoj RNDr. Antonín Weber Září 2014 Zdroje veřejného financování využitelné na podporu

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

ROZVAHA STRUKTURA, OBSAH, VÝZNAM PRO UŽIVATELE. ANALÝZA MAJETKOVÉ STRUKTURY. OPTIMÁLNÍ KAPITÁLOVÁ STRUKTURA 4.1 Podstata podvojného účetnictví. 4.2 Rozvaha, její funkce a druhy. 4.3 Obsah a uspořádání

Více

předseda představenstva

předseda představenstva PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1 OBECNÉ INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 1.1 Založení a charakteristika společnosti Název účetní jednotky: Bytové družstvo Sulova Sídlo účetní jednotky: Praha, Zbraslav,

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

ISA 550 PROPOJENÉ OSOBY. (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu.

ISA 550 PROPOJENÉ OSOBY. (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu. PROPOJENÉ OSOBY (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu.)* O B S A H Odstavec Úvod...... 1-6 Existence a zveřejnění propojených osob....

Více

Příloha k účetní závěrce 2008

Příloha k účetní závěrce 2008 Příloha k účetní závěrce 2008 A. Popis účetní jednotky Účetní jednotka: Etnologický ústav AV ČR, v.v.i. Sídlo: Na Florenci 1420/3, 110 00 Praha 1 IČ: 68378076 DIČ: Právní forma: CZ68378076 Rozvahový den:

Více

166 ŘEŠENÍ ZKOUŠKA IFRS SPECIALISTA 12/2010

166 ŘEŠENÍ ZKOUŠKA IFRS SPECIALISTA 12/2010 166 ŘEŠENÍ ZKOUŠKA IFRS SPECIALISTA 12/2010 1 (a) Konsolidovaný výkaz o finanční situaci skupiny Basta k 31. 10. 2010 Pozemky, budovy a zařízení (8 760+7 490+1100 110 výpočet (i) 158 výpočet (v) 2 300)

Více

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) 6.1 Vlastní zdroje základní kapitál, kapitálové fondy, fondy ze zisku, výsledek hospodaření za běžné období, za

Více

[Novelizace interpretace mění se odstavce 14 a 18, viz Nařízení Komise (ES) č. 243/2010 ze dne 23. března 2010].

[Novelizace interpretace mění se odstavce 14 a 18, viz Nařízení Komise (ES) č. 243/2010 ze dne 23. března 2010]. IFRIC 16 IFRIC INTERPRETACE 16 Zajištění čisté investice do zahraniční jednotky [Novelizace interpretace mění se odstavce 14 a 18, viz Nařízení Komise (ES) č. 243/2010 ze dne 23. března 2010]. ODKAZY -

Více

Výkaz o úplném výsledku hospodaření dle IFRS

Výkaz o úplném výsledku hospodaření dle IFRS Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu Výkaz o úplném výsledku hospodaření dle IFRS Ing. David Procházka, Ph.D. katedra finančního účetnictví

Více

Metodické listy pro první soustředění kombinovaného. studia předmětu ÚČETNICTVÍ FINANČNÍCH INSTITUCÍ. VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s.

Metodické listy pro první soustředění kombinovaného. studia předmětu ÚČETNICTVÍ FINANČNÍCH INSTITUCÍ. VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia předmětu ÚČETNICTVÍ FINANČNÍCH INSTITUCÍ Vítáme Vás v kurzu Účetnictví finančních institucí, v němž byste měli získat potřebné znalosti o účetnictví

Více

Účetní zpravodaj. 02 České účetnictví 03 IFRS 06 US GAAP. Podporujeme mladé talenty v umění. Jak na webové stránky v účetnictví

Účetní zpravodaj. 02 České účetnictví 03 IFRS 06 US GAAP. Podporujeme mladé talenty v umění. Jak na webové stránky v účetnictví Podporujeme mladé talenty v umění Deloitte - hlavní partner Ceny Jindřicha Chalupeckého Účetní zpravodaj Novinky z oblasti českého účetnictví, IFRS a US GAAP září 2012, Deloitte Česká republika 02 České

Více

J&T FINANCE GROUP SE Konsolidovaná účetní závěrka za rok končící 31. prosincem 2014

J&T FINANCE GROUP SE Konsolidovaná účetní závěrka za rok končící 31. prosincem 2014 Konsolidovaná účetní závěrka KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V tisících EUR Bod přílohy 2014 2013 Úrokové výnosy 6 493 158 295 075 Úrokové náklady 6 (181 426) (151 874) Čisté úrokové výnosy 311 732

Více

Nájemní vztahy v praxi Právní, daňové a účetní aspekty technického zhodnocení a poskytovaných slev. Tereza Tomanová Zdeněk Horáček 22.

Nájemní vztahy v praxi Právní, daňové a účetní aspekty technického zhodnocení a poskytovaných slev. Tereza Tomanová Zdeněk Horáček 22. Nájemní vztahy v praxi Právní, daňové a účetní aspekty technického zhodnocení a poskytovaných slev Tereza Tomanová Zdeněk Horáček 22. května 2014 Představení a koncepce diskuzního setkání Tereza Tomanová

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Název společnosti: Buckley Associates, a.s. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Právní forma: Akciová

Více

1 Majetková a finanční struktura podniku

1 Majetková a finanční struktura podniku 1 Majetková a finanční struktura podniku MAJETKOVÁ STRUKTURTA I. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL II. STÁLÁ AKTIVA 1) Dlouhodobý nehmotný majetek 2) Dlouhodobý hmotný majetek 3) Dlouhodobý finanční

Více

FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D.

FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. ÚČETNICTVÍ Činnost vedoucí ke zjištění stavu a změn majetku a jeho zdrojů, výsledku hospodaření za určité období. Umožňuje kontrolu hospodaření.

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Test katedry finančního účetnictví a auditingu

Vysoká škola ekonomická v Praze Test katedry finančního účetnictví a auditingu Vysoká škola ekonomická v Praze Test katedry finančního účetnictví a auditingu Základy účetnictví - vzor Příklad č. 1 Soukromá Obchodní akademie vyučuje své žáky v pronajatých prostorách. V září škola

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Události po rozvahovém dni

Události po rozvahovém dni Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu Události po rozvahovém dni Ing. David Procházka, Ph.D. katedra finančního účetnictví a auditingu Fakulta

Více

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.5 POHLEDÁVKY - podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, odlišnosti vůči mezinárodní regulaci dle IAS/IFRS Pohledávku lze charakterizovat

Více

MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ - SKRIPTA

MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ - SKRIPTA MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze 1 OBSAH KAPITOLA 1 - ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ... 3 1.1. SOUVISEJÍCÍ LEGISLATIVA... 3 1.2. FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ...

Více

7.4 Pohledávky za pojistníky v účetních výkazech

7.4 Pohledávky za pojistníky v účetních výkazech SPECIFIKA VYKAZOVÁNÍ POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ Z PŘÍMÉHO 7.4 Pohledávky za pojistníky v účetních výkazech Pohledávky za pojistníky se v rozvaze vykazují v čisté výši. Čistá hodnota pohledávek se vypočítá z

Více

Konsolidovaná účetní závěrka podle českých předpisů a IFRS volný cyklus

Konsolidovaná účetní závěrka podle českých předpisů a IFRS volný cyklus Konsolidovaná účetní závěrka podle českých předpisů a IFRS volný cyklus TERMÍN: 10. 11. 11. a 16. 17. 12. 2009; 08:30 14:30 URČENO: Tento certifikovaný kurz je určen těm, kteří potřebují sestavovat, ověřovat

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Zpracované v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ 28749383 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Van Der

Více

Vlastní kapitál, výkaz o změnách ve vlastním kapitálu

Vlastní kapitál, výkaz o změnách ve vlastním kapitálu Vlastní kapitál, výkaz o změnách ve vlastním kapitálu 14 14.1 Definice vlastního kapitálu Úpravě vlastního kapitálu není věnován samostatný standard, požadavky IFRS na tuto oblast jsou rozprostřeny napříč

Více

Směrnice č. 4/2012 pro časové rozlišení nákladů a výnosů

Směrnice č. 4/2012 pro časové rozlišení nákladů a výnosů Obec : Dubenec IČ : 00277801 Směrnici zpracoval(a): Jana Baxová, účetní obce Směrnici schválil(a): Jaroslav Huňat, Starosta obce Datum zpracování : Směrnice nabývá platnosti: dnem podpisu Směrnice nabývá

Více

Finanční zpravodaj 1/2014

Finanční zpravodaj 1/2014 Strana 36 Finanční zpravodaj 1/2014 28 Změna Českého účetního standardu č. 101 Účty a zásady účtování na účtech, vnitropodnikové účetnictví Tyto změny v Českém účetním standardu pro finanční ve znění pozdějších

Více

Základy účetnictví. 7. tématický okruh Dlouhodobý majetek

Základy účetnictví. 7. tématický okruh Dlouhodobý majetek Základy účetnictví 7. tématický okruh Dlouhodobý majetek Vymezení DM aktiva, která jsou podnik využívána po dobu delší než 12 měsíců pořízen za účelem získání ekonomických prospěchů prostřednictvím užívání

Více

Zaúčtujte jednotlivé operace Sestavte novou rozvahu a výsledovku. 1) 200 Nákup zboží na fakturu na sklad. 2) 20 Vyúčtování mezd pracovníků

Zaúčtujte jednotlivé operace Sestavte novou rozvahu a výsledovku. 1) 200 Nákup zboží na fakturu na sklad. 2) 20 Vyúčtování mezd pracovníků AKTIVA PASIVA Stroje 320 Základní kapitál 200 Oprávky 80 Rezervní fond 20 Stálá aktiva 240 Nerozdělený zisk 50 Vlastní kapitál 270 Peníze na BÚ 30 pokladna 0 Dluhy 0 Oběžná aktiva 30 Aktiva celkem 270

Více

Výnosy a principy jejich uznávání v IFRS

Výnosy a principy jejich uznávání v IFRS Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu Výnosy a principy jejich uznávání v IFRS Kontakt: Ing. David Procházka, Ph.D. katedra finančního účetnictví

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Příloha k účetní závěrce za rok 2014 1) Bod a) odst. 1 30 vyhlášky č.504/2002 Sb. Informace o účetní jednotce, jejím sídle, názvu, právní formě, jejím poslání, tj. činnosti hlavní, hospodářské a dalších

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu. Leasingy

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu. Leasingy Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu Leasingy Ing. David Procházka, Ph.D. katedra finančního účetnictví a auditingu Fakulta financí a účetnictví

Více

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009 17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. zpracovaná za rok končící 31. prosincem 2010 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou

Více

1 Majetková a finanční struktura podniku

1 Majetková a finanční struktura podniku 1 Majetková a finanční struktura podniku MAJETKOVÁ STRUKTURTA I. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL II. STÁLÁ AKTIVA 1) Dlouhodobý nehmotný majetek 2) Dlouhodobý hmotný majetek 3) Dlouhodobý finanční

Více

Daňová a grantová podpora činností výzkumu a vývoje Vyhodnocení průzkumu v ČR. Září 2014 2. edice

Daňová a grantová podpora činností výzkumu a vývoje Vyhodnocení průzkumu v ČR. Září 2014 2. edice Září 2014 2. edice Vážení čtenáři, dostává se vám do rukou krátká informace o základních faktech k ochotě firem vydávat prostředky na výzkum a vývoj a využít možnosti, které dává zákon o dani z příjmů,

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

č. 709 Vlastní zdroje Syntetický Název položky rozvahy rozvahy

č. 709 Vlastní zdroje Syntetický Název položky rozvahy rozvahy Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 709 Vlastní zdroje 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále

Více

SKUPINA ČEZ KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRACOVANÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. 12. 2013

SKUPINA ČEZ KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRACOVANÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. 12. 2013 SKUPINA ČEZ KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRACOVANÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. 12. 2013 A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA Akcionářům společnosti

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

Rozvaha a podrozvaha ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. Část 1: Základní rozvaha k 30.9.2014 Datová oblast: FIS10_11 Aktiva v základním členění

Rozvaha a podrozvaha ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. Část 1: Základní rozvaha k 30.9.2014 Datová oblast: FIS10_11 Aktiva v základním členění ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA Výkaz: FIS (ČNB) 10-12 / FISIFE10 Rozvaha a podrozvaha Část 1: Základní rozvaha k 30.9.2014 Datová oblast: FIS10_11 Aktiva v základním členění P0186 [24] - Účetní FIN0001 - Aktiva celkem

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

Geewa a.s. Příloha účetní závěrky

Geewa a.s. Příloha účetní závěrky 1. Charakteristika a hlavní aktivity Vznik a charakteristika společnosti Geewa a.s. ( společnost ) vznikla 17. října 1997. Předmětem podnikání je výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského

Více

Použitý IAS/IFRS: IAS 32 Finančním aktivem rozumíme: hotovost; kapitálový nástroj jiné účetní jednotky;

Použitý IAS/IFRS: IAS 32 Finančním aktivem rozumíme: hotovost; kapitálový nástroj jiné účetní jednotky; fi nanční aktivum / F F Financování Financing activities Použitý IAS/IFRS: IAS 7 Financováním (dle IAS 7) rozumíme činnosti, které vedou ke změnám v rozsahu a skladbě vloženého vlastního kapitálu a zápůjček

Více

Úloha účetnictví. Účetní výkazy

Úloha účetnictví. Účetní výkazy Úloha účetnictví - informace o stavu majetku a závazků (registrační funkce) - informace o výsledcích hospodaření firmy - informace pro řízení firmy (náklady na výrobky) - podklady pro kontrolu a ochranu

Více

Obecné pokyny k vykazování a oceňování jiných aktiv a závazků než technických rezerv

Obecné pokyny k vykazování a oceňování jiných aktiv a závazků než technických rezerv EIOPA-BoS-15/113 CS Obecné pokyny k vykazování a oceňování jiných aktiv a závazků než technických rezerv EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. +

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41 5 OBSAH 1. ÚVOD DO SOUSTAVY ÚČETNICTVÍ...11 1.1 Právní rámec účetnictví a České účetní standardy...12 1.1.1 Stručná charakteristika zákona o účetnictví...12 1.1.2 Stručná charakteristika vyhlášek k zákonu

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 30. 6. 2013 V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 30. 6. 2013 V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 30. 6. 2013 31. 12. 2012 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 311 641 318 139 Oprávky a opravné položky -175 095-175 703 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 136 546

Více

Anotace Finanční účetnictví B-Uc-A2 (pro rok 2011-2012)

Anotace Finanční účetnictví B-Uc-A2 (pro rok 2011-2012) 1 Anotace Finanční účetnictví B-Uc-A2 (pro rok 2011-2012) Pozn.: V podstatě platí i pro předmět Účetnictví 2 Předmět spočívá ve výkladu Účetní závěrky, Daně v účetnictví včetně Odložené daně, Cash flow

Více

Vykazování státních dotací a zveřejňování státní podpory

Vykazování státních dotací a zveřejňování státní podpory IAS 20 Mezinárodní účetní standard 20 Vykazování státních dotací a zveřejňování státní podpory [Novelizace standardu - v odstavcích 14 a 15 se "výsledovka" upravuje na "hospodářský výsledek", v odstavci

Více

Účetní pravidla, chyby, odhady

Účetní pravidla, chyby, odhady Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu Účetní pravidla, chyby, odhady Ing. David Procházka, Ph.D. katedra finančního účetnictví a auditingu

Více