Účetní zpravodaj. 02 České účetnictví 03 IFRS 05 US GAAP. Podporujeme mladé talenty v umění. Účtování ročních odměn

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Účetní zpravodaj. 02 České účetnictví 03 IFRS 05 US GAAP. Podporujeme mladé talenty v umění. Účtování ročních odměn"

Transkript

1 Podporujeme mladé talenty v umění Deloitte - hlavní partner Ceny Jindřicha Chalupeckého Účetní zpravodaj Novinky z oblasti českého účetnictví, IFRS a US GAAP Srpen 2011, Deloitte Česká republika 02 České účetnictví Účtování ročních odměn 03 IFRS Nové standardy o konsolidaci, společném podnikání a zveřejňování informací Nové úpravy standardu IAS 1 Sestavování a zveřejňování účetní závěrky Nové úpravy standardu IAS 19 Zaměstnanecké požitky Pozvánka na podzimní semináře IFRS 05 US GAAP Software podle US GAAP pravidla pro kapitalizaci

2 České účetnictví Účtování ročních odměn Dnešní účetní zpravodaj budeme věnovat problematice účtování ročních odměn (nebo také mzdových bonusů) a podíváme se i na jejich dopady na výpočet daně z příjmů právnických osob. Roční odměny mohou být různě strukturovány a počítány. Někdy je to naprosto jednoduchý a jasný výpočet, např. jako zaměstnanec máte nárok na bonus ve výši 1 průměrného platu a toto číslo je naprosto snadno zjistitelné. V jiných případech jsou odměny počítány podle nastaveného komplikovaného algoritmu - například při dosažení určitých výkonů, v kombinaci s úspěchy při prodeji nebo nemocností zaměstnance. Velmi častým případem odměn je také podíl na výsledku hospodaření společnosti. Účtování ročních odměn Pojďme si nyní udělat krátkou rekapitulaci toho, jak o ročních odměnách účtovat. Pro účtování můžeme využít účtů ostatních rezerv, účtů časového rozlišení nebo účtů dohadných položek. Podle 57 vyhlášky č. 500/2002 Sb. jsou rezervy určeny k pokrytí budoucích závazků nebo výdajů, u nichž je znám účel, je pravděpodobné, že nastanou, avšak zpravidla není jistá částka nebo datum, k němuž vzniknou. Pokud budeme znát částku odměny, můžete využít časového rozlišení a to účtu 383 Výdaje příštích období. Podle ČÚS č. 17 se na účet výdajů příštích období účtují náklady, jež s běžným účetním obdobím souvisejí, avšak výdaj na ně nebyl dosud uskutečněn. Lze vyúčtovat pouze částky, u nichž je známo, že se v budoucích obdobích vynaloží na příslušný účet a v určité výši. V případě, že není jasná částka, můžeme také využít účet 389 Dohadné účty pasivní. Na rozdíl od účtu 383 Výdaje příštích období není při tomto využití jasná přesná částka. Jedná se tedy pouze o odhad odměn. Jaký je tedy rozdíl mezi výše uvedenými možnými postupy? Hlavní rozdíl z hlediska účtování odměn s využitím účtů 389 Dohadné účty pasivní, 383 Výdaje příštích období (časové rozlišení) nebo účtu 459 Ostatní rezervy, vyplývá z posouzení, zda nezpochybnitelný právní nárok na výplatu odměn vznikl do data konce účetního období, anebo zda je pouze pravděpodobné, že tento nárok nastane v budoucnu. V případě, že nezpochybnitelný nárok nastane do data konce účetního období, využíváme účtu časového rozlišení v případě, že známe přesnou částku (383 Výdaje příštích období). Pokud neznáme přesnou částku, využíváme účtu 389 Dohadné účty pasivní. Jestliže je pouze pravděpodobné, že nárok nastane v budoucnu, doporučujeme využít účtu 459 Ostatní rezervy. Udělejme si tedy krátkou rekapitulaci účtování: Známe účel? Známe částku? Vzniká nárok do konce období? Ano Ano Ano 383 Výdaje příštích období Ano Ne Ano 389 Dohadné účty pasivní Ano Ano/Ne Ne 459 Ostatní rezervy Hranice, kdy využít dohadných účtů pasivních a kdy účtů ostatní rezerv, je velmi tenká a interpretace nemusí být zcela jednoznačná. Daňová uznatelnost A jak je to s daňovou uznatelností těchto odměn? Na jaře letošního roku byl vydán rozsudek Nejvyššího správního soudu týkající se daňové uznatelnosti bonusů a odměn, které jsou vázané na výsledky hospodaření společnosti. Na základě tohoto rozsudku je možné usuzovat, že za daňově uznatelné můžeme považovat pouze odměny, jejichž nárok je ke dni účetní závěrky nezpochybnitelný. U roční odměny se často jedná o nenárokovou složku mzdy, kde právní nárok na její vyplacení není závislý jen na odvedení práce v daném zdaňovacím období, ale vzniká až splněním dalších podmínek (např. schválení odpovědnou osobou). V případě, že se tedy bude jednat o roční odměny a k datu účetní závěrky nebude mít na tuto odměnu zaměstnanec nárok (ke schválení odpovědnou osobou dojde až v dalším roce), není možné tuto odměnu považovat za daňově uznatelný náklad. Vedle výše uvedené podmínky schválení odpovědnou osobou může být nárok vázán na další podmínky (např. v uvedeném rozhodnutí Nejvyššího správního soudu se uvádí jako podmínka rozhodnutí valné hromady o hospodářském výsledku, ze kterého se bonus počítá). Závěrem lze shrnout, že pokud bude nárok na odměnu nezpochybnitelný k rozvahovému dni (tj. k datu, ke kterému se sestavuje účetní závěrka), pak bude účetní jednotka účtovat buď o výdajích příštích období (známe účel i částku odměny) nebo o pasivní dohadné položce (známe účel, ale neznáme částku). V obou případech se bude jednat o daňově uznatelný náklad. V ostatních případech se v případě splnění podmínek pro tvorbu a zaúčtování rezervy bude jednat o daňově neuznatelný náklad. 02

3 Nové standardy o konsolidaci, společném podnikání a zveřejňování informací V květnovém vydání našeho účetního zpravodaje jsme vás informovali, že 12. května 2011 vydala rada IASB balíček pěti nových a revidovaných standardů, které se zabývají účtováním konsolidace, účastí ve společných uspořádáních a zveřejňováním informací o účasti v jiných účetních jednotkách (IFRS 10, IFRS 11, IFRS 12, IAS 27 (2011), IAS 28 (2011). V tomto vydání zpravodaje vám přinášíme další informace o těchto nově vydaných standardech. Datum účinnosti Všech pět standardů má datum účinnosti pro roční účetní období začínající 1. ledna 2013 nebo po tomto datu s možností dřívějšího použití, pokud budou zároveň dříve použity všechny ostatní standardy v tomto balíčku. Účetní jednotky však budou moci do účetní závěrky začlenit jakékoliv požadavky na zveřejnění informací uvedené ve standardu IFRS 12 Zveřejňování informací o účasti v jiných účetních jednotkách, aniž by formálně přistoupily k dřívějšímu použití ustanovení standardu IFRS 12 (a tedy i ostatních čtyř standardů v balíčku). Balíček pěti nových a revidovaných standardů zatím nebyl schválen Evropskou komisí pro použití v Evropské unii. IFRS 10 - Konsolidovaná účetní závěrka Standard IFRS 10 nahrazuje ty části standardu IAS 27 - Konsolidovaná a individuální účetní závěrka, které upravují, kdy a jak má investor sestavit konsolidovanou účetní závěrku, a nahrazuje celou interpretaci SIC-12 Konsolidace jednotky zvláštního určení. Přehled významných změn Standard IFRS10 používá jako jediný základ pro konsolidaci ovládání (kontrolu), a to bez ohledu na povahu jednotky, do níž bylo investováno. Standard IFRS 10 vymezuje následující tři základní prvky ovládání: moc nad jednotkou, do níž bylo investováno, míra rizika spojená s variabilními výnosy z účasti na jednotce, do níž bylo investováno, nebo právo na tyto výnosy, schopnost využívat moc nad jednotkou, do níž bylo investováno, k ovlivnění výše výnosů investora. Investor jednotku, do níž bylo investováno, ovládá pouze v případě, že pro něj platí všechny tři výše uvedené charakteristiky. Posouzení ovládání vychází ze všech skutečností a okolností a přehodnocuje se, pokud existuje náznak, že došlo ke změně alespoň u jednoho z uvedených tří prvků ovládání. Prvky ovládání - moc Moc existuje, pokud má investor stávající práva, která mu dávají aktuální možnost řídit činnosti, jež významně ovlivňují výnosy jednotky, do níž bylo investováno ( významné činnosti ). Moc nejčastěji vyplývá z hlasovacích práv souvisejících s kapitálovými nástroji, ale může vyplývat i z jiných smluvních ujednání. Práva na řízení významných činností nemusí být uplatňována, aby investorovi poskytla moc. Pokud mají dva nebo více investorů práva na řízení různých významných činností, investoři se musí rozhodnout, která z významných činností nejvíce ovlivňuje výnosy jednotky, do níž bylo investováno. Při určování, zda má investor moc nad jednotkou, do níž bylo investováno, je třeba zvážit následující faktory: účel a formu jednotky, do níž bylo investováno, významné činnosti jednotky, do níž bylo investováno, a způsob, jak se o těchto činnostech rozhoduje, zda investorovi jeho práva dávají aktuální možnost řídit významné činnosti, zda je investor vystaven riziku souvisejícímu s variabilními výnosy z účasti na jednotce, do níž bylo investováno, a zda má na ně práva, zda má investor schopnost používat svou moc nad jednotkou, do níž bylo investováno, k ovlivnění výše svých výnosů, vztahy s jinými stranami. Významné činnosti účetních jednotek, jejichž provoz je řízen prostřednictvím hlasovacích práv, budou obecně představovat provozní a finanční činnosti. Příkladem významných činností může být vývoj produktu, nákupy a prodeje zboží nebo služeb, řízení finančních aktiv, pořizování a prodej aktiv nebo získávání finančních prostředků. Rozhodnutí o významných činnostech zahrnují například přijetí provozních a kapitálových rozhodnutí jednotky, do níž bylo investováno, a jmenování a odměňování jejích klíčových členů vedení a ukončování jejich pracovního poměru. Mohou nastat situace, kdy je relevance hlasovacích práv nižší, protože se práva vztahují pouze k administrativním úkolům. V těchto případech je nutná pečlivá analýza smluvních a mimosmluvních práv investora a vztahů se spřízněnými stranami. Standard IFRS 10 uvádí následující příklady zvláštních vztahů mezi investorem a jednotkou, do níž bylo investováno, které mohou naznačovat existenci moci: klíčoví členové vedení jednotky, do níž bylo investováno, jsou stávající nebo bývalí zaměstnanci investora, provoz jednotky, do níž bylo investováno, závisí na investorovi, významná část činností jednotky, do níž bylo investováno, zahrnuje investora nebo je prováděna jeho jménem, míra rizika nebo práva investora ve vztahu k výnosům jednotky, do níž bylo investováno, jsou nepoměrně vyšší než jeho hlasovací nebo podobná práva. 03 pokračování na další straně

4 Standard IFRS 10 upřesňuje, že při posuzování moci jsou zohledňována pouze podstatná práva a jiná než ochranářská práva. Aby právo mohlo být považováno za podstatné, musí svému držiteli dávat praktickou možnost uplatnit právo v okamžiku, kdy je třeba rozhodnout o významných činnostech jednotky, do níž bylo investováno. Práva nemusí být aktuálně uplatnitelná, aby byla podstatná. Také podstatná práva jiných stran mohou bránit investorovi v kontrole jednotky, do níž bylo investováno. Ochranářská práva Standard IFRS 10 rozlišuje mezi podstatnými a ochranářskými právy. Investor, který má pouze ochranářská práva, nemá moc nad jednotkou, do níž bylo investováno, a nemůže zabránit jiné straně, aby měla moc nad touto jednotkou. Ochranářská práva se vztahují k zásadním změnám činností jednotky, do níž bylo investováno, a používají se za výjimečných okolností. Příkladem ochranářských práv může být právo schvalovat nové dluhové financování, právo strany, která drží nekontrolní podíl v jednotce, do níž bylo investováno, schvalovat vydání dalších kapitálových nástrojů této jednotky nebo právo věřitele zabavit majetek v případě nesplácení. Ovládání s méně než většinou hlasovacích práv Standard IFRS 10 objasňuje, kdy může mít investor moc nad jednotkou, do níž bylo investováno, ačkoli nedrží většinu hlasovacích práv. Investorova moc může vyplývat například ze smluvního ujednání, držení hlasovacích práv, držení potenciálních hlasovacích práv nebo z kombinace těchto možností. Pomocí smluvního ujednání mezi investorem a ostatními investory může investor získat právo uplatňovat hlasovací práva dostatečná na to, aby měl investor moc, i když investor sám nemá dostatečná hlasovací práva, na jejichž základě by moc měl. Díky smluvnímu ujednání může investor například nařídit dostatečnému počtu držitelů hlasovacích práv to, jak mají hlasovat, aby investor mohl rozhodovat o významných činnostech, nebo investor může řídit provozní a finanční činnosti podniku, do nějž investuje. Investor, který vlastní méně než většinu hlasovacích práv, by měl rovněž zvážit velikost svého podílu na hlasovacích právech ve vztahu k velikosti a uspořádání podílů ostatních držitelů hlasovacích práv a veškeré další relevantní informace a okolnosti, např. jejich dosavadní hlasování na předchozích valných hromadách. Vztah zmocnitel zmocněnec Standard IFRS 10 obsahuje pokyny pro posuzování, zda je účetní jednotka s rozhodovacími právy zmocnitel nebo zmocněnec. Standard popisuje zmocněnce jako stranu, která byla angažována, aby jednala jménem a ve prospěch jiné strany ( zmocnitele ). Standard objasňuje, že investor není zmocněncem jednoduše proto, že mají jiné strany prospěch z jeho rozhodování. Vztahy s jinými stranami Standard IFRS 10 rovněž obsahuje pokyny ohledně situace, kdy má investor takový vztah s jinou stranou, že řídí jinou stranu jednající investorovým jménem (tato strana je označována jako faktický zmocněnec ). Pokyny pro posuzování vztahu investora s jinými stranami jsou nutné, aby byl správně zohledněn vztah skupiny s jednotkou, do níž bylo investováno. Investor a jeho faktičtí zmocněnci mohou mít moc a ekonomické účasti, z jejichž samostatného posouzení nemusí vyplynout, že jedna z těchto stran má kontrolu, ale z jejichž společného posouzení vyplyne, že kontrolu má skupina. Prvky ovládání míra rizika a práva ve vztahu k variabilním výnosům Druhým kritériem při posuzování konsolidace je investorova míra rizika nebo práva ve vztahu k variabilním výnosům jednotky, do níž bylo investováno. Standard IFRS 10 používá pojem výnosy ( returns ), nikoli užitky ( benefits ), aby bylo jasné, že ekonomická angažovanost vůči jednotce, do níž bylo investováno, může být pozitivní, negativní nebo obojí. Výnosy z účasti v jednotce, do níž bylo investováno, mohou představovat například změny hodnoty účasti v jednotce, zbytkovou účast na peněžních tocích strukturovaných účetních jednotek, dividendy, úroky, ujednání o manažerské odměně nebo odměně za služby, záruky, daňová zvýhodnění nebo jiné výnosy, které nemusí být jiným držitelům podílů dostupné. Zatímco účetní jednotku ovládá pouze jeden investor, více investorů může mít podíl na jejích výnosech. Standard IFRS 10 objasňuje, že přestože určité ekonomické podíly mohou být fixní (např. dluhový nástroj s fixním kuponem nebo fixní odměna za správu aktiv), mohou z nich plynout variabilní výnosy, neboť investora vystavují variabilním faktorům, jako je úvěrové riziko z dluhového nástroje a výkonnostní riziko z ujednání o správě aktiv). Prvky ovládání schopnost využívat moc k ovlivnění výnosů Třetím pilířem posouzení ovládání je interakce mezi prvními dvěma složkami ovládání. Aby investor ovládal jednotku, do níž bylo investováno, musí mít nejen moc nad touto jednotkou a být vystaven riziku nebo mít práva ve vztahu k variabilním výnosům z účasti v této jednotce, ale zároveň musí mít schopnost svou moc nad jednotkou, do níž bylo investováno, použít pro ovlivnění výnosů ze své účasti v této jednotce. Další faktory ke zvážení Průběžné posuzování Standard IFRS 10 vyžaduje průběžné posuzování, zda je jednotka, do níž bylo investováno, stále ovládána. Toto průběžné přehodnocování zahrnuje jak změny v moci investora nad jednotkou, do níž bylo investováno, tak změny investorovy míry rizika a jeho práv ve vztahu k variabilním výnosům. Toho posuzování bude vycházet ze změn ve skutečnostech a okolnostech, ale bude prováděno nejméně jednou v každém účetním období. Přechodná ustanovení Standard IFRS 10 vyžaduje retrospektivní aplikaci v souladu se standardem IAS 8 Účetní pravidla, změny v účetních odhadech a chyby a obsahuje určitá přechodná ustanovení. 04 pokračování na další straně

5 Pokud prvotní použití standardu IFRS 10 povede ke konsolidaci jednotky, do níž bylo investováno a která dříve konsolidována nebyla, investor ocení aktiva, závazky a nekontrolní podíly v této jednotce, do níž bylo investováno a jež nebyla součástí konsolidace, k datu prvotního použití standardu, jako kdyby tato jednotka byla konsolidována od data, kdy nad ní investor získal kontrolu, na základě požadavků stanovených ve standardu IFRS 10 (je-li jednotka, do níž bylo investováno, podnik, znamenalo by to použití také standardu IFRS 3 Podnikové kombinace k tomuto datu). Pokud je to však neproveditelné, investor by měl splnit požadavky standardu IFRS 3 s tím, že za datum akvizice bude považován začátek nejdřívějšího období, kdy je použití proveditelné (což může být běžné období). Pokud prvotní použití standardu IFRS 10 způsobí, že jednotka, do níž bylo investováno a jež byla dříve konsolidována, již nebude součástí konsolidace, investor ocení svůj podíl na jednotce, do níž bylo investováno, ve výši, v jaké by byl oceněn, pokud by požadavky standardu IFRS 10 byly účinné vždy. Pokud je ocenění neproveditelné, investor splní požadavky standardu IFRS 10 ohledně účtování ztráty ovládání na počátku účetního období, kdy je tento standard použit. Předpokládané dopady přijetí standardu IFRS 10 v praxi Standard IFRS 10 ve srovnání se standardem IAS 27 předpokládá větší použití úsudku, obsahuje více indikátorů a faktorů ke zvážení. Pro většinu klasických, standardních vztahů investora k investici nedojde přijetím IFRS 10 ke změně. Jsou to situace, kdy investor vlastní nadpoloviční většinu hlasovacích práv a tento poměr odpovídá i míře, ve které je schopen ovlivnit chod jednotky, do níž bylo investováno, a podílet se na výnosech z investice plynoucí. Možné rozdíly mohou oproti užití standardu IAS 27 a interpretace SIC 12 vznikat zejména v následujících situacích: pokud hlasovací práva nehrají velkou roli při ovlivňování významných činností jednotky pokud existují potenciální hlasovací práva v případě vzájemných fondů v případě jednotek zvláštního určení pokud má více stran moc nad různými aktivitami v případě existence vztahu zmocnitel - zmocněnec v případě spřízněných stran, které mají podíl v jednotce Také doporučujeme prověřit veškeré angažovanosti, které jsou komplexní, nepřehledné či vykazují nestandardní a vedlejší ujednání. Je vždy dobré se zamyslet nad tím, s jakým cílem se vykazující jednotka vůči investici angažuje a čeho chce skrze ni dosáhnout. V souvislosti s přijetím IFRS 10 je větší pravděpodobnost, že opětovné posouzení investic povede ke změně účetního zachycení (konsolidace versus investice v přidruženém podniku), i když nedojde ke změně držených hlasovacích práv. IFRS 11 Společná uspořádání Standard IFRS 11 nahrazuje standard IAS 31 Účasti ve společném podnikání a interpretaci SIC 13 Spoluovládané jednotky nepeněžní vklady spoluvlastníků. Spoluovládání (společná kontrola) Standard IFRS 11 definuje společná uspořádání jako uspořádání, v nichž mají dvě nebo více stran společnou kontrolu, a objasňuje, že společná kontrola existuje pouze v případě, kdy rozhodnutí o relevantních činnostech vyžadují jednomyslný souhlas stran, které kolektivně ovládají uspořádání. Společný provoz a společné podnikání Nový standard stanovuje dva typy společného uspořádání společný provoz a společné podnikání. Tyto dva typy společného uspořádání se rozlišují podle práv a povinností těchto stran společného uspořádání. V případě společného provozu mají strany společného uspořádání (označovaní jako spoluprovozovatelé ) práva na aktiva a povinnosti vůči závazkům takového uspořádání. Naopak ve společném podnikání mají strany uspořádání (označované jako spoluvlastníci ) práva na čistá aktiva uspořádání. Standard IFRS 11 vyžaduje, aby spoluprovozovatel vykazoval svůj podíl na aktivech, závazcích, výnosech a nákladech v souladu s platnými IFRS, zatímco spoluvlastník účtuje svůj podíl ekvivalenční metodou podle standardu IAS 28 (revidovaného v roce 2011) - Investice do přidružených podniků a společného podnikání. Možnost poměrné konsolidace uvedené ve standardu IAS 31 nebyla zachována. Standard IFRS 11 platí pro všechny strany, které mají podíl ve společném uspořádání, ne jen pro ty, které mají společnou kontrolu. Všechny strany, které mají účast na společném provozu, by proto měly vykazovat své podíly na aktivech, závazcích, výnosech a nákladech vyplývajících z této účasti. Účtování podílu ve společném podnikání bude ale záviset na tom, zda má strana společnou kontrolu. Strana, která má společnou kontrolu nebo významný vliv ve společném podnikání, bude svůj podíl účtovat ekvivalenční metodou. Strana, která společnou kontrolu nebo významný vliv nemá, použije standard IFRS 9 Finanční nástroje (popř. standard IAS 39 Finanční nástroje účtování a oceňování). Přijetí standardu IFRS 11 proto vyžaduje, aby všechny strany společného uspořádání posoudily, zda uspořádání splňuje definici společného provozu nebo společného podnikání. Standard poskytuje vodítko pro posuzování faktorů při identifikaci společného podnikání. Individuální účetní závěrka O společném provozu se účtuje stejně v individuální i v konsolidované účetní závěrce (tj. investor vykáže přímo své podíly na aktivech, závazcích, výnosech a nákladech souvisejících se společným provozem). Společné podnikání, stejně jako investice do přidružených a dceřiných podniků, se vykazuje v individuální účetní závěrce spoluvlastníka v pořizovací ceně nebo podle standardu IFRS 9 (popř. IAS 39) v souladu se standardem IAS

6 Zveřejňování informací Požadavky na zveřejnění pro účetní jednotky, které se účastní společných uspořádání, stanovuje standard IFRS 12. Přechodná ustanovení Pokud použití IFRS 11 vyžaduje změnu účtování, dopad změny je vypočítán k počátku nejdřívějšího vykázaného období a srovnatelná období jsou přepracována. Přechodná ustanovení se liší v závislosti na tom, jak je podíl klasifikován podle standardu IAS 31 Účasti ve společném podnikání. Přijetí IFRS 11 bude vyžadovat úpravy účetních závěrek ve dvou případech: Dříve IAS 31 Spoluovládaná jednotka účtovaná ekvivalenční metodou Nyní IFRS 11 Společný provoz Účtování k počátku nejdřívějšího vykazovaného období Odúčtování investice účtované ekvivalenční metodou. Vykázání aktiv (popř. goodwillu) a závazků vyplývajících ze společného provozu. Pokud částka vykázaných čistých aktiv převyšuje účetní hodnotu odúčtované investice vykazované ekvivalenční metodou, rozdíl sníží hodnotu goodwillu, pokud existuje, a zbývající rozdíl je vykázán oproti nerozdělenému zisku. Pokud je částka vykázaných čistých aktiv nižší než účetní hodnota odúčtované investice vykazované ekvivalenční metodou, rozdíl je vykázán oproti nerozdělenému zisku. Dříve IAS 31 Spoluovládaná jednotka účtovaná metodou poměrné konsolidace Nyní IFRS 11 Společné podnikání Účtování k počátku nejdřívějšího vykazovaného období Odúčtování aktiv (včetně případného goodwillu) a závazků. Vykázání investice ekvivalenční metodou v účetní hodnotě odúčtovaných čistých aktiv. Provedení testu snížení hodnoty a vykázání případné ztráty ze snížení hodnoty jako úpravy nerozděleného zisku. Předpokládané dopady přijetí standardu IFRS 11 v praxi Standard může mít dopad na všechny investory ve společném uspořádání (včetně investorů, kteří nemají společnou kontrolu). Způsob účtování ekvivalenční metodou podle IAS 28 se nemění a účtování společného provozu podle standardu IFRS 11 odpovídá současnému postupu účtování spoluovládaných operací a spoluovládaných aktiv podle standardu IAS 31. Podle standardu IFRS 11 je nezbytnou, nikoli však dostačují podmínkou pro to, aby společné uspořádání bylo považováno za společné podnikání, existence samostatné společnosti. Pokud samostatná společnost neexistuje, standard IFRS 11 jasně uvádí, že strany společného uspořádání mají přímá práva a povinnosti ohledně aktiv a závazků daného uspořádání, a uspořádání je tudíž klasifikováno jako společný provoz. Jde o významnou změnu oproti požadavkům standardu IAS 31, podle nějž je založení právně samostatné společnosti klíčovým faktorem pro určení existence společně kontrolované jednotky. Může se stát, že investice, která dříve splňovala definici spoluovládané jednotky podle standardu IAS 31, bude podle standardu IFRS 11 společným provozem. Přijetí standardu IFRS 11 by mělo dopad i na investora, který dříve kvůli absenci společné kontroly účtoval podíl ve společném provozu podle IFRS 9 (případně IAS 39), neboť by investor musel přímo zaúčtovat svůj podíl na aktivech, závazcích, výnosech a nákladech týkajících se společného provozu. Zrušení možnosti poměrné konsolidace může mít zásadní dopad na konsolidovanou účetní závěrku investora, který přejde na metodu ekvivalence. V řadě případů dojde ke snížení vykazovaných výnosů, provozních nákladů a tím i hrubé marže, závazků a běžných aktiv. Ke snížení či zvýšení dojde pravděpodobně také u ostatních položek finančních výkazů. Účetní jednotky mohou nadále využívat metodu poměrné konsolidace pro účely interního výkaznictví a rovněž pro vykazování podle segmentů podle standardu IFRS 8 (s náležitým sesouhlasením). IFRS 12 Zveřejňování informací o účasti v jiných účetních jednotkách Standard IFRS 12 platí pro účetní jednotky, které mají podíl v dceřiných podnicích, společných uspořádáních, přidružených podnicích nebo nekonsolidovaných strukturovaných účetních jednotkách. Účetní jednotka musí zveřejnit informace, které uživatelům účetní závěrky pomohou pochopit povahu a rizika spojená s jejími podíly v jiných účetních jednotkách a dopady těchto podílů na účetní závěrku. Standard IFRS 12 má sdružit požadavky na zveřejňování informací o podílech v jiných účetních jednotkách, které jsou v současné době obsažené v několika standardech, a zároveň přidává další požadavky v mnoha oblastech. Významné úsudky a předpoklady Účetní jednotka by měla zveřejnit informace o významných úsudcích a předpokladech, které učinila při určování, zda má kontrolu (ovládá), společnou kontrolu (spoluovládá) nebo významný vliv na jinou účetní jednotku, a o typu společného uspořádání. Účetní jednotka by měla tyto informace zveřejňovat také v případě, kdy 06 pokračování na další straně

7 změny ve skutečnostech a okolnostech ovlivňují úsudek účetní jednotky během účetního období. Standard uvádí příklady úsudků a předpokladů vyžadujících zveřejnění. Podíly v dceřiných podnicích Účetní jednotka, která je mateřským podnikem, by měla zveřejňovat informace ohledně: složení skupiny, nekontrolních podílů (včetně shrnutí finančních informací o jednotlivých dceřiných podnicích s významným nekontrolním podílem), významných omezení schopnosti mateřského podniku ovlivňovat aktiva nebo k nim mít přístup a vyrovnat závazky dceřiných podniků, povahy a změn rizik souvisejících s účastmi v konsolidovaných strukturovaných účetních jednotkách, vlivů změn vlastnického podílu, které vyvolaly nebo nevyvolaly ztrátu ovládání (kontroly) během účetního období. Zveřejnění informací je požadováno také v případě, kdy je účetní závěrka dceřiného podniku sestavena k datu nebo za období, které se liší od data nebo období konsolidované účetní závěrky. Podíly ve společných uspořádáních a přidružených podnicích Účetní jednotka by měla zveřejňovat informace o povaze, rozsahu a finančních dopadech svých podílů ve společných uspořádáních a přidružených podnicích, včetně informací o smluvních vztazích s dalšími stranami společného upořádání nebo jinými investory, kteří mají podíly v přidružených podnicích. Účetní jednotka by měla zveřejnit povahu a změny rizik souvisejících s účastmi ve společném podnikání a přidružených podnicích. Účasti v nekonsolidovaných strukturovaných účetních jednotkách Standard IFRS 12 definuje strukturovanou účetní jednotku jako účetní jednotku, která byla navržena tak, aby hlasovací nebo podobná práva nebyla dominantním faktorem při rozhodování o tom, kdo ovládá účetní jednotku. Příklady strukturovaných účetních jednotek zahrnují prostředky zajištění, financování zajištěné aktivy a určité investiční fondy. Standard vyžaduje rozsáhlé zveřejnění informací, které uživateli pomůže pochopit povahu a rozsah podílů účetní jednotky v nekonsolidovaných strukturovaných účetních jednotkách a rizika související s těmito podíly. Sdružování informací Standard IFRS 12 vyžaduje v řadě oblastí oddělené informace (např. o každém významném společném uspořádání a každém dceřiném podniku s nekontrolním podílem, který je pro skupinu významný) a specifikuje, že informace související s podíly v dceřiných podnicích, společném podnikání, společném provozu, přidružených podnicích a nekonsolidovaných strukturovaných účetních jednotkách mají být uvedeny samostatně, ale umožňuje určité sdružování informací v rámci těchto kategorií účetních jednotek. Standard vyžaduje, aby byly zveřejňované informace natolik podrobné, že budou uspokojovat potřeby uživatelů účetní závěrky, ale aby nebyly podrobné příliš, protože přílišná míra podrobností by pro uživatele nemusela být užitečná. Účetní jednotka může informace sdružovat, ale pouze pokud to poskytované informace nezkreslí. Předpokládané dopady přijetí standardu IFRS 12 v praxi Standard vyžaduje v mnoha oblastech zveřejňování vice informací. IAS 27 (2011) Individuální účetní závěrka Požadavky na individuální účetní závěrky zůstaly beze změny a jsou obsaženy v upraveném standardu IAS 27. Další části standardu IAS 27 jsou nahrazeny standardem IFRS 10. IAS 28 (2011) Investice do přidružených podniků a společného podnikání Standard IAS 28 je upraven tak, aby zohledňoval změny způsobené vydáním standardů IFRS 10, IFRS 11 a IFRS 12. Nové úpravy standardu IAS 1 Sestavování a zveřejňování účetní závěrky Dne 16. června 2011 vydala Rada pro Mezinárodní účetní standardy (IASB) úpravy standardu IAS 1 - Zveřejňování položek ostatního úplného výsledku. Úpravy: zavádějí novou terminologii odkazující na výkaz zisku a ztráty a ostatního úplného výsledku a výkaz zisku a ztráty, ale použití těchto termínů není povinné, zachovávají možnost zveřejňovat zisk nebo ztrátu a ostatní úplný výsledek společně, tj. buď v jediném výkazu zisku a ztráty a úplného výsledku, nebo odděleně ve výkazu zisku a ztráty a výkazu úplného výsledku, vyžadují slučování položek ostatního úplného výsledku do skupin podle toho, zda jsou následně reklasifikovatelné do zisku nebo ztráty, tj. na ty, které mohou být reklasifikovány, a ty, které reklasifikovány nebudou, vyžadují, aby byla daň související s položkami zveřejňovanými před zdaněním uvedena samostatně pro každou z těchto dvou skupin položek ostatního úplného výsledku (aniž by se tím měnila možnost zveřejňovat položky ostatního úplného výsledku buď před zdaněním, nebo po zdanění), neovlivní oceňování a vykazování položek zisku nebo ztráty a ostatního úplného výsledku, obsahují názorné příklady zveřejňování zisku nebo ztráty a ostatního úplného výsledku, platí pro roční účetní období začínající 1. července 2012 nebo po tomto datu a jejich dřívější používání je povoleno. 07

Vzorová účetní závěrka podle IFRS schválených pro použití v EU 2014

Vzorová účetní závěrka podle IFRS schválených pro použití v EU 2014 Vzorová účetní závěrka podle IFRS schválených pro použití v EU 2014 Obsah 1. část Nové a novelizované Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS) schválené pro použití v Evropské unii pro účetní

Více

Účetní zpravodaj. 02 České účetnictví 04 IFRS 06 US GAAP. Čím lépe znáte pravidla, tím lepší jste hráč. Oprava chyb minulých let od 1. 1.

Účetní zpravodaj. 02 České účetnictví 04 IFRS 06 US GAAP. Čím lépe znáte pravidla, tím lepší jste hráč. Oprava chyb minulých let od 1. 1. Čím lépe znáte pravidla, tím lepší jste hráč Účetní zpravodaj Novinky z oblasti českého účetnictví, IFRS a US GAAP březen 2013, Deloitte Česká republika 02 České účetnictví Oprava chyb minulých let od

Více

Účetní zpravodaj. 02 České účetnictví 04 IFRS 07 US GAAP. Kdo vám pomůže zvládnout stres? Interpretace Národní účetní rady v roce 2011

Účetní zpravodaj. 02 České účetnictví 04 IFRS 07 US GAAP. Kdo vám pomůže zvládnout stres? Interpretace Národní účetní rady v roce 2011 Kdo vám pomůže zvládnout stres? Účetní zpravodaj Novinky z oblasti českého účetnictví, IFRS a US GAAP březen 2012, Deloitte Česká republika 02 České účetnictví Interpretace Národní účetní rady v roce 2011

Více

Účetní zpravodaj. 02 České účetnictví 08 IFRS 11 US GAAP. Kdo vám pomůže zvládnout stres? Hledání věrného obrazu sdružení firem ve stavebnictví

Účetní zpravodaj. 02 České účetnictví 08 IFRS 11 US GAAP. Kdo vám pomůže zvládnout stres? Hledání věrného obrazu sdružení firem ve stavebnictví Kdo vám pomůže zvládnout stres? Účetní zpravodaj Novinky z oblasti českého účetnictví, IFRS a US GAAP listopad 2012, Deloitte Česká republika 02 České účetnictví Hledání věrného obrazu sdružení firem ve

Více

Účetní zpravodaj. 02 České účetnictví 03 IFRS 06 US GAAP. Zvážili jste dobře všechny možnosti? Interpretace Národní účetní rady v roce 2013

Účetní zpravodaj. 02 České účetnictví 03 IFRS 06 US GAAP. Zvážili jste dobře všechny možnosti? Interpretace Národní účetní rady v roce 2013 Zvážili jste dobře všechny možnosti? Účetní zpravodaj Novinky z oblasti českého účetnictví, IFRS a US GAAP červen 2013, Deloitte Česká republika 02 České účetnictví Interpretace Národní účetní rady v roce

Více

Kapesní průvodce IFRS a rozdíly proti českému účetnictví

Kapesní průvodce IFRS a rozdíly proti českému účetnictví Kapesní průvodce IFRS a rozdíly proti českému účetnictví 2012 Informace obsažené v této publikaci mají obecný charakter a neslouží jako zdroj odborného poradenství. Nedoporučujeme, abyste na základě těchto

Více

UNIPETROL, a.s. KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SESTAVENÁ DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ VE ZNĚNÍ PŘIJATÉM EVROPSKOU UNIÍ

UNIPETROL, a.s. KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SESTAVENÁ DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ VE ZNĚNÍ PŘIJATÉM EVROPSKOU UNIÍ KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SESTAVENÁ DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ VE ZNĚNÍ PŘIJATÉM EVROPSKOU UNIÍ ZA ROK 2013 Index KONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ

Více

Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky

Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky dle IFRS k 31. 12. 2014 společnosti E4U a. s. Datum vydání: 7. 4. 2015 Tel.: +420 385 102 511 Fax: +420 385 102 529 www.bdo.cz BDO CB

Více

UNIPETROL, a.s. NEKONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SESTAVENÁ DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ VE ZNĚNÍ PŘIJATÉM EVROPSKOU UNIÍ

UNIPETROL, a.s. NEKONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SESTAVENÁ DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ VE ZNĚNÍ PŘIJATÉM EVROPSKOU UNIÍ NEKONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SESTAVENÁ DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ VE ZNĚNÍ PŘIJATÉM EVROPSKOU UNIÍ ZA ROK 2013 Index NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH

Více

Výkaz finanční pozice k 31. prosinci 2014 E4U a. s. (v tis. Kč)

Výkaz finanční pozice k 31. prosinci 2014 E4U a. s. (v tis. Kč) Výkaz finanční pozice k 31. prosinci 2014 E4U a. s. (v tis. Kč) Aktiva Poznámka 31. prosince 2014 31. prosince 2013 Finanční investice 7.1 82 857 82 857 Pohledávky za ovládanou osobou 7.2 12 500 - Dlouhodobá

Více

Účetní zpravodaj. prosinec 2014. Deloitte Česká republika

Účetní zpravodaj. prosinec 2014. Deloitte Česká republika Účetní zpravodaj Deloitte Česká republika principů Desatero prezentačních chytáků principů Usadil jsem se s lahví Veltlínského k napsání článku na téma prezentace ve statutárních finančních výkazech. Toto

Více

J&T FINANCE GROUP SE Konsolidovaná účetní závěrka za rok končící 31. prosincem 2014

J&T FINANCE GROUP SE Konsolidovaná účetní závěrka za rok končící 31. prosincem 2014 Konsolidovaná účetní závěrka KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V tisících EUR Bod přílohy 2014 2013 Úrokové výnosy 6 493 158 295 075 Úrokové náklady 6 (181 426) (151 874) Čisté úrokové výnosy 311 732

Více

Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky

Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky dle IFRS k 31. 12. 2013 společnosti E4U a. s. Datum vydání: 4. 4. 2014 Tel.: +420 385 102 511 Fax: +420 385 102 529 www.bdo.cz BDO CB

Více

International GAAP Holdings Limited Účetní závěrka za rok končící 31. prosince 2007

International GAAP Holdings Limited Účetní závěrka za rok končící 31. prosince 2007 Účetní závěrka za rok končící 31. prosince 2007 Vzorová účetní závěrka společnosti je určena k ilustraci požadavků Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) na vykazování a zveřejňování. Tato

Více

Metodická pomůcka pro audit společností připravujících účetní závěrku podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS)

Metodická pomůcka pro audit společností připravujících účetní závěrku podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) Metodická pomůcka pro audit společností připravujících účetní závěrku podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) (Pro auditory je tato pomůcka k dispozici na internetových stránkách KA ČR)

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÝCH AUDITORŮ A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA (Zpracovaná podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií)

ZPRÁVA NEZÁVISLÝCH AUDITORŮ A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA (Zpracovaná podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií) VOLKSBANK CZ, a.s. ZPRÁVA NEZÁVISLÝCH AUDITORŮ A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA (Zpracovaná podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií) ZA ROK KONČÍCÍ. PROSINCE 6 PricewaterhouseCoopers

Více

Zpráva nezávislého auditora o ověření nekonsolidované účetní závěrky

Zpráva nezávislého auditora o ověření nekonsolidované účetní závěrky Zpráva nezávislého auditora o ověření nekonsolidované účetní závěrky dle IFRS k 31. 12. 2013 společnosti E4U a. s. Datum vydání: 4. 4. 2014 Tel.: +420 385 102 511 Fax: +420 385 102 529 www.bdo.cz BDO CB

Více

IFRS a české účetní předpisy. podobnosti a rozdíly

IFRS a české účetní předpisy. podobnosti a rozdíly a české účetní předpisy podobnosti a rozdíly prosinec 2009 a české účetní předpisy podobnosti a rozdíly prosinec 2009 Úvod Předmluva Mezinárodní standardy účetního výkaznictví () byly v roce 2005 aplikovány

Více

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Předmluva Tato publikace připravená

Více

KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA k 31. 12. 2012 OBSAH: Konsolidovaný výkaz o finanční situaci Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty Konsolidovaný výkaz o úplném výsledku Konsolidovaný výkaz změn vlastního kapitálu

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ISTROKAPITAL CZ a.s. ZA PRVNÍCH ŠEST MĚSÍCŮ ROKU 2012

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ISTROKAPITAL CZ a.s. ZA PRVNÍCH ŠEST MĚSÍCŮ ROKU 2012 POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ISTROKAPITAL CZ a.s. ZA PRVNÍCH ŠEST MĚSÍCŮ ROKU 2012 Tato Pololetní zpráva oproti verzi zveřejněné dne 31. 8. 2012: - byla doplněna ve vztahu k výkazu zisku a ztráty za účelem

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 OBSAH I. Zpráva nezávislého auditora... 5 II. Informace o Společnosti... 11 III. Nekonsolidované finanční výkazy podle IFRS... 19 IV. Příloha k účetní závěrce dle IFRS... 29 V. Zpráva

Více

Konsolidovaná pololetní zpráva za první pololetí 2013

Konsolidovaná pololetní zpráva za první pololetí 2013 Konsolidovaná pololetní zpráva za první pololetí 2013 Energy for you www.e4u.cz Obsah I. Profil společnosti 3 II. Obecné údaje o společnosti 3 1. Informace pro investory v přehledu 3 2. Dlouhodobý dividendový

Více

Skupina NET4GAS. 31. prosince 2014

Skupina NET4GAS. 31. prosince 2014 Zpráva nezávislého auditora a konsolidovaná účetní závěrka sestavená v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií 31. prosince 2014 Obsah Zpráva nezávislého

Více

Pražská energetika, a.s. KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

Pražská energetika, a.s. KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA K 31. PROSINCI 2014 Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty (tis. Kč) Pozn. 2014 2013 Výnosy z

Více

Účetní zpravodaj. 02 České účetnictví 10 IFRS. Zvážili jste dobře všechny možnosti? Hledání věrného obrazu problematika časového rozlišení část I.

Účetní zpravodaj. 02 České účetnictví 10 IFRS. Zvážili jste dobře všechny možnosti? Hledání věrného obrazu problematika časového rozlišení část I. Zvážili jste dobře všechny možnosti? Účetní zpravodaj Novinky z oblasti českého účetnictví, IFRS a US GAAP duben 2013, Deloitte Česká republika 02 České účetnictví Hledání věrného obrazu problematika časového

Více

výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce

výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce 12 výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. Kateřinská 40/466 120 00 Praha 2 Česká republika Telefon +420 251 151 111 Fax +420 251 156 111 ZPRÁVA NEZÁVISLÝCH

Více

Philip Morris ČR a.s. Samostatný výkaz finanční pozice k 31. 12. 2009 (v milionech Kč) Samostatný výkaz úplného výsledku za rok končící 31. 12.

Philip Morris ČR a.s. Samostatný výkaz finanční pozice k 31. 12. 2009 (v milionech Kč) Samostatný výkaz úplného výsledku za rok končící 31. 12. Samostatný výkaz finanční pozice k 31. 12. 2009 (v milionech Kč) AKTIVA Bod 31. 12. 2009 31. 12. 2008 (překlasifikováno*) 1. 1. 2008 (překlasifikováno*) Pozemky, budovy a zařízení 4 2 531 2 224 2 183 Nehmotná

Více

a) pozemky, budovy a zařízení, které jsou drženy pro prodej podle IFRS 5 Dlouhodobá aktiva držená k prodeji a ukončované činnosti;

a) pozemky, budovy a zařízení, které jsou drženy pro prodej podle IFRS 5 Dlouhodobá aktiva držená k prodeji a ukončované činnosti; IAS 16 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 16 Pozemky, budovy a zařízení [Novelizace standardu - poslední věta odstavce 18 se mění, odstavec 23 se mění viz. Nařízení Komise (ES) č. 1260/2008 ze dne 10. prosince

Více