Účetní zpravodaj. 02 České účetnictví 03 IFRS 05 US GAAP. Podporujeme mladé talenty v umění. Účtování ročních odměn

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Účetní zpravodaj. 02 České účetnictví 03 IFRS 05 US GAAP. Podporujeme mladé talenty v umění. Účtování ročních odměn"

Transkript

1 Podporujeme mladé talenty v umění Deloitte - hlavní partner Ceny Jindřicha Chalupeckého Účetní zpravodaj Novinky z oblasti českého účetnictví, IFRS a US GAAP Srpen 2011, Deloitte Česká republika 02 České účetnictví Účtování ročních odměn 03 IFRS Nové standardy o konsolidaci, společném podnikání a zveřejňování informací Nové úpravy standardu IAS 1 Sestavování a zveřejňování účetní závěrky Nové úpravy standardu IAS 19 Zaměstnanecké požitky Pozvánka na podzimní semináře IFRS 05 US GAAP Software podle US GAAP pravidla pro kapitalizaci

2 České účetnictví Účtování ročních odměn Dnešní účetní zpravodaj budeme věnovat problematice účtování ročních odměn (nebo také mzdových bonusů) a podíváme se i na jejich dopady na výpočet daně z příjmů právnických osob. Roční odměny mohou být různě strukturovány a počítány. Někdy je to naprosto jednoduchý a jasný výpočet, např. jako zaměstnanec máte nárok na bonus ve výši 1 průměrného platu a toto číslo je naprosto snadno zjistitelné. V jiných případech jsou odměny počítány podle nastaveného komplikovaného algoritmu - například při dosažení určitých výkonů, v kombinaci s úspěchy při prodeji nebo nemocností zaměstnance. Velmi častým případem odměn je také podíl na výsledku hospodaření společnosti. Účtování ročních odměn Pojďme si nyní udělat krátkou rekapitulaci toho, jak o ročních odměnách účtovat. Pro účtování můžeme využít účtů ostatních rezerv, účtů časového rozlišení nebo účtů dohadných položek. Podle 57 vyhlášky č. 500/2002 Sb. jsou rezervy určeny k pokrytí budoucích závazků nebo výdajů, u nichž je znám účel, je pravděpodobné, že nastanou, avšak zpravidla není jistá částka nebo datum, k němuž vzniknou. Pokud budeme znát částku odměny, můžete využít časového rozlišení a to účtu 383 Výdaje příštích období. Podle ČÚS č. 17 se na účet výdajů příštích období účtují náklady, jež s běžným účetním obdobím souvisejí, avšak výdaj na ně nebyl dosud uskutečněn. Lze vyúčtovat pouze částky, u nichž je známo, že se v budoucích obdobích vynaloží na příslušný účet a v určité výši. V případě, že není jasná částka, můžeme také využít účet 389 Dohadné účty pasivní. Na rozdíl od účtu 383 Výdaje příštích období není při tomto využití jasná přesná částka. Jedná se tedy pouze o odhad odměn. Jaký je tedy rozdíl mezi výše uvedenými možnými postupy? Hlavní rozdíl z hlediska účtování odměn s využitím účtů 389 Dohadné účty pasivní, 383 Výdaje příštích období (časové rozlišení) nebo účtu 459 Ostatní rezervy, vyplývá z posouzení, zda nezpochybnitelný právní nárok na výplatu odměn vznikl do data konce účetního období, anebo zda je pouze pravděpodobné, že tento nárok nastane v budoucnu. V případě, že nezpochybnitelný nárok nastane do data konce účetního období, využíváme účtu časového rozlišení v případě, že známe přesnou částku (383 Výdaje příštích období). Pokud neznáme přesnou částku, využíváme účtu 389 Dohadné účty pasivní. Jestliže je pouze pravděpodobné, že nárok nastane v budoucnu, doporučujeme využít účtu 459 Ostatní rezervy. Udělejme si tedy krátkou rekapitulaci účtování: Známe účel? Známe částku? Vzniká nárok do konce období? Ano Ano Ano 383 Výdaje příštích období Ano Ne Ano 389 Dohadné účty pasivní Ano Ano/Ne Ne 459 Ostatní rezervy Hranice, kdy využít dohadných účtů pasivních a kdy účtů ostatní rezerv, je velmi tenká a interpretace nemusí být zcela jednoznačná. Daňová uznatelnost A jak je to s daňovou uznatelností těchto odměn? Na jaře letošního roku byl vydán rozsudek Nejvyššího správního soudu týkající se daňové uznatelnosti bonusů a odměn, které jsou vázané na výsledky hospodaření společnosti. Na základě tohoto rozsudku je možné usuzovat, že za daňově uznatelné můžeme považovat pouze odměny, jejichž nárok je ke dni účetní závěrky nezpochybnitelný. U roční odměny se často jedná o nenárokovou složku mzdy, kde právní nárok na její vyplacení není závislý jen na odvedení práce v daném zdaňovacím období, ale vzniká až splněním dalších podmínek (např. schválení odpovědnou osobou). V případě, že se tedy bude jednat o roční odměny a k datu účetní závěrky nebude mít na tuto odměnu zaměstnanec nárok (ke schválení odpovědnou osobou dojde až v dalším roce), není možné tuto odměnu považovat za daňově uznatelný náklad. Vedle výše uvedené podmínky schválení odpovědnou osobou může být nárok vázán na další podmínky (např. v uvedeném rozhodnutí Nejvyššího správního soudu se uvádí jako podmínka rozhodnutí valné hromady o hospodářském výsledku, ze kterého se bonus počítá). Závěrem lze shrnout, že pokud bude nárok na odměnu nezpochybnitelný k rozvahovému dni (tj. k datu, ke kterému se sestavuje účetní závěrka), pak bude účetní jednotka účtovat buď o výdajích příštích období (známe účel i částku odměny) nebo o pasivní dohadné položce (známe účel, ale neznáme částku). V obou případech se bude jednat o daňově uznatelný náklad. V ostatních případech se v případě splnění podmínek pro tvorbu a zaúčtování rezervy bude jednat o daňově neuznatelný náklad. 02

3 Nové standardy o konsolidaci, společném podnikání a zveřejňování informací V květnovém vydání našeho účetního zpravodaje jsme vás informovali, že 12. května 2011 vydala rada IASB balíček pěti nových a revidovaných standardů, které se zabývají účtováním konsolidace, účastí ve společných uspořádáních a zveřejňováním informací o účasti v jiných účetních jednotkách (IFRS 10, IFRS 11, IFRS 12, IAS 27 (2011), IAS 28 (2011). V tomto vydání zpravodaje vám přinášíme další informace o těchto nově vydaných standardech. Datum účinnosti Všech pět standardů má datum účinnosti pro roční účetní období začínající 1. ledna 2013 nebo po tomto datu s možností dřívějšího použití, pokud budou zároveň dříve použity všechny ostatní standardy v tomto balíčku. Účetní jednotky však budou moci do účetní závěrky začlenit jakékoliv požadavky na zveřejnění informací uvedené ve standardu IFRS 12 Zveřejňování informací o účasti v jiných účetních jednotkách, aniž by formálně přistoupily k dřívějšímu použití ustanovení standardu IFRS 12 (a tedy i ostatních čtyř standardů v balíčku). Balíček pěti nových a revidovaných standardů zatím nebyl schválen Evropskou komisí pro použití v Evropské unii. IFRS 10 - Konsolidovaná účetní závěrka Standard IFRS 10 nahrazuje ty části standardu IAS 27 - Konsolidovaná a individuální účetní závěrka, které upravují, kdy a jak má investor sestavit konsolidovanou účetní závěrku, a nahrazuje celou interpretaci SIC-12 Konsolidace jednotky zvláštního určení. Přehled významných změn Standard IFRS10 používá jako jediný základ pro konsolidaci ovládání (kontrolu), a to bez ohledu na povahu jednotky, do níž bylo investováno. Standard IFRS 10 vymezuje následující tři základní prvky ovládání: moc nad jednotkou, do níž bylo investováno, míra rizika spojená s variabilními výnosy z účasti na jednotce, do níž bylo investováno, nebo právo na tyto výnosy, schopnost využívat moc nad jednotkou, do níž bylo investováno, k ovlivnění výše výnosů investora. Investor jednotku, do níž bylo investováno, ovládá pouze v případě, že pro něj platí všechny tři výše uvedené charakteristiky. Posouzení ovládání vychází ze všech skutečností a okolností a přehodnocuje se, pokud existuje náznak, že došlo ke změně alespoň u jednoho z uvedených tří prvků ovládání. Prvky ovládání - moc Moc existuje, pokud má investor stávající práva, která mu dávají aktuální možnost řídit činnosti, jež významně ovlivňují výnosy jednotky, do níž bylo investováno ( významné činnosti ). Moc nejčastěji vyplývá z hlasovacích práv souvisejících s kapitálovými nástroji, ale může vyplývat i z jiných smluvních ujednání. Práva na řízení významných činností nemusí být uplatňována, aby investorovi poskytla moc. Pokud mají dva nebo více investorů práva na řízení různých významných činností, investoři se musí rozhodnout, která z významných činností nejvíce ovlivňuje výnosy jednotky, do níž bylo investováno. Při určování, zda má investor moc nad jednotkou, do níž bylo investováno, je třeba zvážit následující faktory: účel a formu jednotky, do níž bylo investováno, významné činnosti jednotky, do níž bylo investováno, a způsob, jak se o těchto činnostech rozhoduje, zda investorovi jeho práva dávají aktuální možnost řídit významné činnosti, zda je investor vystaven riziku souvisejícímu s variabilními výnosy z účasti na jednotce, do níž bylo investováno, a zda má na ně práva, zda má investor schopnost používat svou moc nad jednotkou, do níž bylo investováno, k ovlivnění výše svých výnosů, vztahy s jinými stranami. Významné činnosti účetních jednotek, jejichž provoz je řízen prostřednictvím hlasovacích práv, budou obecně představovat provozní a finanční činnosti. Příkladem významných činností může být vývoj produktu, nákupy a prodeje zboží nebo služeb, řízení finančních aktiv, pořizování a prodej aktiv nebo získávání finančních prostředků. Rozhodnutí o významných činnostech zahrnují například přijetí provozních a kapitálových rozhodnutí jednotky, do níž bylo investováno, a jmenování a odměňování jejích klíčových členů vedení a ukončování jejich pracovního poměru. Mohou nastat situace, kdy je relevance hlasovacích práv nižší, protože se práva vztahují pouze k administrativním úkolům. V těchto případech je nutná pečlivá analýza smluvních a mimosmluvních práv investora a vztahů se spřízněnými stranami. Standard IFRS 10 uvádí následující příklady zvláštních vztahů mezi investorem a jednotkou, do níž bylo investováno, které mohou naznačovat existenci moci: klíčoví členové vedení jednotky, do níž bylo investováno, jsou stávající nebo bývalí zaměstnanci investora, provoz jednotky, do níž bylo investováno, závisí na investorovi, významná část činností jednotky, do níž bylo investováno, zahrnuje investora nebo je prováděna jeho jménem, míra rizika nebo práva investora ve vztahu k výnosům jednotky, do níž bylo investováno, jsou nepoměrně vyšší než jeho hlasovací nebo podobná práva. 03 pokračování na další straně

4 Standard IFRS 10 upřesňuje, že při posuzování moci jsou zohledňována pouze podstatná práva a jiná než ochranářská práva. Aby právo mohlo být považováno za podstatné, musí svému držiteli dávat praktickou možnost uplatnit právo v okamžiku, kdy je třeba rozhodnout o významných činnostech jednotky, do níž bylo investováno. Práva nemusí být aktuálně uplatnitelná, aby byla podstatná. Také podstatná práva jiných stran mohou bránit investorovi v kontrole jednotky, do níž bylo investováno. Ochranářská práva Standard IFRS 10 rozlišuje mezi podstatnými a ochranářskými právy. Investor, který má pouze ochranářská práva, nemá moc nad jednotkou, do níž bylo investováno, a nemůže zabránit jiné straně, aby měla moc nad touto jednotkou. Ochranářská práva se vztahují k zásadním změnám činností jednotky, do níž bylo investováno, a používají se za výjimečných okolností. Příkladem ochranářských práv může být právo schvalovat nové dluhové financování, právo strany, která drží nekontrolní podíl v jednotce, do níž bylo investováno, schvalovat vydání dalších kapitálových nástrojů této jednotky nebo právo věřitele zabavit majetek v případě nesplácení. Ovládání s méně než většinou hlasovacích práv Standard IFRS 10 objasňuje, kdy může mít investor moc nad jednotkou, do níž bylo investováno, ačkoli nedrží většinu hlasovacích práv. Investorova moc může vyplývat například ze smluvního ujednání, držení hlasovacích práv, držení potenciálních hlasovacích práv nebo z kombinace těchto možností. Pomocí smluvního ujednání mezi investorem a ostatními investory může investor získat právo uplatňovat hlasovací práva dostatečná na to, aby měl investor moc, i když investor sám nemá dostatečná hlasovací práva, na jejichž základě by moc měl. Díky smluvnímu ujednání může investor například nařídit dostatečnému počtu držitelů hlasovacích práv to, jak mají hlasovat, aby investor mohl rozhodovat o významných činnostech, nebo investor může řídit provozní a finanční činnosti podniku, do nějž investuje. Investor, který vlastní méně než většinu hlasovacích práv, by měl rovněž zvážit velikost svého podílu na hlasovacích právech ve vztahu k velikosti a uspořádání podílů ostatních držitelů hlasovacích práv a veškeré další relevantní informace a okolnosti, např. jejich dosavadní hlasování na předchozích valných hromadách. Vztah zmocnitel zmocněnec Standard IFRS 10 obsahuje pokyny pro posuzování, zda je účetní jednotka s rozhodovacími právy zmocnitel nebo zmocněnec. Standard popisuje zmocněnce jako stranu, která byla angažována, aby jednala jménem a ve prospěch jiné strany ( zmocnitele ). Standard objasňuje, že investor není zmocněncem jednoduše proto, že mají jiné strany prospěch z jeho rozhodování. Vztahy s jinými stranami Standard IFRS 10 rovněž obsahuje pokyny ohledně situace, kdy má investor takový vztah s jinou stranou, že řídí jinou stranu jednající investorovým jménem (tato strana je označována jako faktický zmocněnec ). Pokyny pro posuzování vztahu investora s jinými stranami jsou nutné, aby byl správně zohledněn vztah skupiny s jednotkou, do níž bylo investováno. Investor a jeho faktičtí zmocněnci mohou mít moc a ekonomické účasti, z jejichž samostatného posouzení nemusí vyplynout, že jedna z těchto stran má kontrolu, ale z jejichž společného posouzení vyplyne, že kontrolu má skupina. Prvky ovládání míra rizika a práva ve vztahu k variabilním výnosům Druhým kritériem při posuzování konsolidace je investorova míra rizika nebo práva ve vztahu k variabilním výnosům jednotky, do níž bylo investováno. Standard IFRS 10 používá pojem výnosy ( returns ), nikoli užitky ( benefits ), aby bylo jasné, že ekonomická angažovanost vůči jednotce, do níž bylo investováno, může být pozitivní, negativní nebo obojí. Výnosy z účasti v jednotce, do níž bylo investováno, mohou představovat například změny hodnoty účasti v jednotce, zbytkovou účast na peněžních tocích strukturovaných účetních jednotek, dividendy, úroky, ujednání o manažerské odměně nebo odměně za služby, záruky, daňová zvýhodnění nebo jiné výnosy, které nemusí být jiným držitelům podílů dostupné. Zatímco účetní jednotku ovládá pouze jeden investor, více investorů může mít podíl na jejích výnosech. Standard IFRS 10 objasňuje, že přestože určité ekonomické podíly mohou být fixní (např. dluhový nástroj s fixním kuponem nebo fixní odměna za správu aktiv), mohou z nich plynout variabilní výnosy, neboť investora vystavují variabilním faktorům, jako je úvěrové riziko z dluhového nástroje a výkonnostní riziko z ujednání o správě aktiv). Prvky ovládání schopnost využívat moc k ovlivnění výnosů Třetím pilířem posouzení ovládání je interakce mezi prvními dvěma složkami ovládání. Aby investor ovládal jednotku, do níž bylo investováno, musí mít nejen moc nad touto jednotkou a být vystaven riziku nebo mít práva ve vztahu k variabilním výnosům z účasti v této jednotce, ale zároveň musí mít schopnost svou moc nad jednotkou, do níž bylo investováno, použít pro ovlivnění výnosů ze své účasti v této jednotce. Další faktory ke zvážení Průběžné posuzování Standard IFRS 10 vyžaduje průběžné posuzování, zda je jednotka, do níž bylo investováno, stále ovládána. Toto průběžné přehodnocování zahrnuje jak změny v moci investora nad jednotkou, do níž bylo investováno, tak změny investorovy míry rizika a jeho práv ve vztahu k variabilním výnosům. Toho posuzování bude vycházet ze změn ve skutečnostech a okolnostech, ale bude prováděno nejméně jednou v každém účetním období. Přechodná ustanovení Standard IFRS 10 vyžaduje retrospektivní aplikaci v souladu se standardem IAS 8 Účetní pravidla, změny v účetních odhadech a chyby a obsahuje určitá přechodná ustanovení. 04 pokračování na další straně

5 Pokud prvotní použití standardu IFRS 10 povede ke konsolidaci jednotky, do níž bylo investováno a která dříve konsolidována nebyla, investor ocení aktiva, závazky a nekontrolní podíly v této jednotce, do níž bylo investováno a jež nebyla součástí konsolidace, k datu prvotního použití standardu, jako kdyby tato jednotka byla konsolidována od data, kdy nad ní investor získal kontrolu, na základě požadavků stanovených ve standardu IFRS 10 (je-li jednotka, do níž bylo investováno, podnik, znamenalo by to použití také standardu IFRS 3 Podnikové kombinace k tomuto datu). Pokud je to však neproveditelné, investor by měl splnit požadavky standardu IFRS 3 s tím, že za datum akvizice bude považován začátek nejdřívějšího období, kdy je použití proveditelné (což může být běžné období). Pokud prvotní použití standardu IFRS 10 způsobí, že jednotka, do níž bylo investováno a jež byla dříve konsolidována, již nebude součástí konsolidace, investor ocení svůj podíl na jednotce, do níž bylo investováno, ve výši, v jaké by byl oceněn, pokud by požadavky standardu IFRS 10 byly účinné vždy. Pokud je ocenění neproveditelné, investor splní požadavky standardu IFRS 10 ohledně účtování ztráty ovládání na počátku účetního období, kdy je tento standard použit. Předpokládané dopady přijetí standardu IFRS 10 v praxi Standard IFRS 10 ve srovnání se standardem IAS 27 předpokládá větší použití úsudku, obsahuje více indikátorů a faktorů ke zvážení. Pro většinu klasických, standardních vztahů investora k investici nedojde přijetím IFRS 10 ke změně. Jsou to situace, kdy investor vlastní nadpoloviční většinu hlasovacích práv a tento poměr odpovídá i míře, ve které je schopen ovlivnit chod jednotky, do níž bylo investováno, a podílet se na výnosech z investice plynoucí. Možné rozdíly mohou oproti užití standardu IAS 27 a interpretace SIC 12 vznikat zejména v následujících situacích: pokud hlasovací práva nehrají velkou roli při ovlivňování významných činností jednotky pokud existují potenciální hlasovací práva v případě vzájemných fondů v případě jednotek zvláštního určení pokud má více stran moc nad různými aktivitami v případě existence vztahu zmocnitel - zmocněnec v případě spřízněných stran, které mají podíl v jednotce Také doporučujeme prověřit veškeré angažovanosti, které jsou komplexní, nepřehledné či vykazují nestandardní a vedlejší ujednání. Je vždy dobré se zamyslet nad tím, s jakým cílem se vykazující jednotka vůči investici angažuje a čeho chce skrze ni dosáhnout. V souvislosti s přijetím IFRS 10 je větší pravděpodobnost, že opětovné posouzení investic povede ke změně účetního zachycení (konsolidace versus investice v přidruženém podniku), i když nedojde ke změně držených hlasovacích práv. IFRS 11 Společná uspořádání Standard IFRS 11 nahrazuje standard IAS 31 Účasti ve společném podnikání a interpretaci SIC 13 Spoluovládané jednotky nepeněžní vklady spoluvlastníků. Spoluovládání (společná kontrola) Standard IFRS 11 definuje společná uspořádání jako uspořádání, v nichž mají dvě nebo více stran společnou kontrolu, a objasňuje, že společná kontrola existuje pouze v případě, kdy rozhodnutí o relevantních činnostech vyžadují jednomyslný souhlas stran, které kolektivně ovládají uspořádání. Společný provoz a společné podnikání Nový standard stanovuje dva typy společného uspořádání společný provoz a společné podnikání. Tyto dva typy společného uspořádání se rozlišují podle práv a povinností těchto stran společného uspořádání. V případě společného provozu mají strany společného uspořádání (označovaní jako spoluprovozovatelé ) práva na aktiva a povinnosti vůči závazkům takového uspořádání. Naopak ve společném podnikání mají strany uspořádání (označované jako spoluvlastníci ) práva na čistá aktiva uspořádání. Standard IFRS 11 vyžaduje, aby spoluprovozovatel vykazoval svůj podíl na aktivech, závazcích, výnosech a nákladech v souladu s platnými IFRS, zatímco spoluvlastník účtuje svůj podíl ekvivalenční metodou podle standardu IAS 28 (revidovaného v roce 2011) - Investice do přidružených podniků a společného podnikání. Možnost poměrné konsolidace uvedené ve standardu IAS 31 nebyla zachována. Standard IFRS 11 platí pro všechny strany, které mají podíl ve společném uspořádání, ne jen pro ty, které mají společnou kontrolu. Všechny strany, které mají účast na společném provozu, by proto měly vykazovat své podíly na aktivech, závazcích, výnosech a nákladech vyplývajících z této účasti. Účtování podílu ve společném podnikání bude ale záviset na tom, zda má strana společnou kontrolu. Strana, která má společnou kontrolu nebo významný vliv ve společném podnikání, bude svůj podíl účtovat ekvivalenční metodou. Strana, která společnou kontrolu nebo významný vliv nemá, použije standard IFRS 9 Finanční nástroje (popř. standard IAS 39 Finanční nástroje účtování a oceňování). Přijetí standardu IFRS 11 proto vyžaduje, aby všechny strany společného uspořádání posoudily, zda uspořádání splňuje definici společného provozu nebo společného podnikání. Standard poskytuje vodítko pro posuzování faktorů při identifikaci společného podnikání. Individuální účetní závěrka O společném provozu se účtuje stejně v individuální i v konsolidované účetní závěrce (tj. investor vykáže přímo své podíly na aktivech, závazcích, výnosech a nákladech souvisejících se společným provozem). Společné podnikání, stejně jako investice do přidružených a dceřiných podniků, se vykazuje v individuální účetní závěrce spoluvlastníka v pořizovací ceně nebo podle standardu IFRS 9 (popř. IAS 39) v souladu se standardem IAS

6 Zveřejňování informací Požadavky na zveřejnění pro účetní jednotky, které se účastní společných uspořádání, stanovuje standard IFRS 12. Přechodná ustanovení Pokud použití IFRS 11 vyžaduje změnu účtování, dopad změny je vypočítán k počátku nejdřívějšího vykázaného období a srovnatelná období jsou přepracována. Přechodná ustanovení se liší v závislosti na tom, jak je podíl klasifikován podle standardu IAS 31 Účasti ve společném podnikání. Přijetí IFRS 11 bude vyžadovat úpravy účetních závěrek ve dvou případech: Dříve IAS 31 Spoluovládaná jednotka účtovaná ekvivalenční metodou Nyní IFRS 11 Společný provoz Účtování k počátku nejdřívějšího vykazovaného období Odúčtování investice účtované ekvivalenční metodou. Vykázání aktiv (popř. goodwillu) a závazků vyplývajících ze společného provozu. Pokud částka vykázaných čistých aktiv převyšuje účetní hodnotu odúčtované investice vykazované ekvivalenční metodou, rozdíl sníží hodnotu goodwillu, pokud existuje, a zbývající rozdíl je vykázán oproti nerozdělenému zisku. Pokud je částka vykázaných čistých aktiv nižší než účetní hodnota odúčtované investice vykazované ekvivalenční metodou, rozdíl je vykázán oproti nerozdělenému zisku. Dříve IAS 31 Spoluovládaná jednotka účtovaná metodou poměrné konsolidace Nyní IFRS 11 Společné podnikání Účtování k počátku nejdřívějšího vykazovaného období Odúčtování aktiv (včetně případného goodwillu) a závazků. Vykázání investice ekvivalenční metodou v účetní hodnotě odúčtovaných čistých aktiv. Provedení testu snížení hodnoty a vykázání případné ztráty ze snížení hodnoty jako úpravy nerozděleného zisku. Předpokládané dopady přijetí standardu IFRS 11 v praxi Standard může mít dopad na všechny investory ve společném uspořádání (včetně investorů, kteří nemají společnou kontrolu). Způsob účtování ekvivalenční metodou podle IAS 28 se nemění a účtování společného provozu podle standardu IFRS 11 odpovídá současnému postupu účtování spoluovládaných operací a spoluovládaných aktiv podle standardu IAS 31. Podle standardu IFRS 11 je nezbytnou, nikoli však dostačují podmínkou pro to, aby společné uspořádání bylo považováno za společné podnikání, existence samostatné společnosti. Pokud samostatná společnost neexistuje, standard IFRS 11 jasně uvádí, že strany společného uspořádání mají přímá práva a povinnosti ohledně aktiv a závazků daného uspořádání, a uspořádání je tudíž klasifikováno jako společný provoz. Jde o významnou změnu oproti požadavkům standardu IAS 31, podle nějž je založení právně samostatné společnosti klíčovým faktorem pro určení existence společně kontrolované jednotky. Může se stát, že investice, která dříve splňovala definici spoluovládané jednotky podle standardu IAS 31, bude podle standardu IFRS 11 společným provozem. Přijetí standardu IFRS 11 by mělo dopad i na investora, který dříve kvůli absenci společné kontroly účtoval podíl ve společném provozu podle IFRS 9 (případně IAS 39), neboť by investor musel přímo zaúčtovat svůj podíl na aktivech, závazcích, výnosech a nákladech týkajících se společného provozu. Zrušení možnosti poměrné konsolidace může mít zásadní dopad na konsolidovanou účetní závěrku investora, který přejde na metodu ekvivalence. V řadě případů dojde ke snížení vykazovaných výnosů, provozních nákladů a tím i hrubé marže, závazků a běžných aktiv. Ke snížení či zvýšení dojde pravděpodobně také u ostatních položek finančních výkazů. Účetní jednotky mohou nadále využívat metodu poměrné konsolidace pro účely interního výkaznictví a rovněž pro vykazování podle segmentů podle standardu IFRS 8 (s náležitým sesouhlasením). IFRS 12 Zveřejňování informací o účasti v jiných účetních jednotkách Standard IFRS 12 platí pro účetní jednotky, které mají podíl v dceřiných podnicích, společných uspořádáních, přidružených podnicích nebo nekonsolidovaných strukturovaných účetních jednotkách. Účetní jednotka musí zveřejnit informace, které uživatelům účetní závěrky pomohou pochopit povahu a rizika spojená s jejími podíly v jiných účetních jednotkách a dopady těchto podílů na účetní závěrku. Standard IFRS 12 má sdružit požadavky na zveřejňování informací o podílech v jiných účetních jednotkách, které jsou v současné době obsažené v několika standardech, a zároveň přidává další požadavky v mnoha oblastech. Významné úsudky a předpoklady Účetní jednotka by měla zveřejnit informace o významných úsudcích a předpokladech, které učinila při určování, zda má kontrolu (ovládá), společnou kontrolu (spoluovládá) nebo významný vliv na jinou účetní jednotku, a o typu společného uspořádání. Účetní jednotka by měla tyto informace zveřejňovat také v případě, kdy 06 pokračování na další straně

7 změny ve skutečnostech a okolnostech ovlivňují úsudek účetní jednotky během účetního období. Standard uvádí příklady úsudků a předpokladů vyžadujících zveřejnění. Podíly v dceřiných podnicích Účetní jednotka, která je mateřským podnikem, by měla zveřejňovat informace ohledně: složení skupiny, nekontrolních podílů (včetně shrnutí finančních informací o jednotlivých dceřiných podnicích s významným nekontrolním podílem), významných omezení schopnosti mateřského podniku ovlivňovat aktiva nebo k nim mít přístup a vyrovnat závazky dceřiných podniků, povahy a změn rizik souvisejících s účastmi v konsolidovaných strukturovaných účetních jednotkách, vlivů změn vlastnického podílu, které vyvolaly nebo nevyvolaly ztrátu ovládání (kontroly) během účetního období. Zveřejnění informací je požadováno také v případě, kdy je účetní závěrka dceřiného podniku sestavena k datu nebo za období, které se liší od data nebo období konsolidované účetní závěrky. Podíly ve společných uspořádáních a přidružených podnicích Účetní jednotka by měla zveřejňovat informace o povaze, rozsahu a finančních dopadech svých podílů ve společných uspořádáních a přidružených podnicích, včetně informací o smluvních vztazích s dalšími stranami společného upořádání nebo jinými investory, kteří mají podíly v přidružených podnicích. Účetní jednotka by měla zveřejnit povahu a změny rizik souvisejících s účastmi ve společném podnikání a přidružených podnicích. Účasti v nekonsolidovaných strukturovaných účetních jednotkách Standard IFRS 12 definuje strukturovanou účetní jednotku jako účetní jednotku, která byla navržena tak, aby hlasovací nebo podobná práva nebyla dominantním faktorem při rozhodování o tom, kdo ovládá účetní jednotku. Příklady strukturovaných účetních jednotek zahrnují prostředky zajištění, financování zajištěné aktivy a určité investiční fondy. Standard vyžaduje rozsáhlé zveřejnění informací, které uživateli pomůže pochopit povahu a rozsah podílů účetní jednotky v nekonsolidovaných strukturovaných účetních jednotkách a rizika související s těmito podíly. Sdružování informací Standard IFRS 12 vyžaduje v řadě oblastí oddělené informace (např. o každém významném společném uspořádání a každém dceřiném podniku s nekontrolním podílem, který je pro skupinu významný) a specifikuje, že informace související s podíly v dceřiných podnicích, společném podnikání, společném provozu, přidružených podnicích a nekonsolidovaných strukturovaných účetních jednotkách mají být uvedeny samostatně, ale umožňuje určité sdružování informací v rámci těchto kategorií účetních jednotek. Standard vyžaduje, aby byly zveřejňované informace natolik podrobné, že budou uspokojovat potřeby uživatelů účetní závěrky, ale aby nebyly podrobné příliš, protože přílišná míra podrobností by pro uživatele nemusela být užitečná. Účetní jednotka může informace sdružovat, ale pouze pokud to poskytované informace nezkreslí. Předpokládané dopady přijetí standardu IFRS 12 v praxi Standard vyžaduje v mnoha oblastech zveřejňování vice informací. IAS 27 (2011) Individuální účetní závěrka Požadavky na individuální účetní závěrky zůstaly beze změny a jsou obsaženy v upraveném standardu IAS 27. Další části standardu IAS 27 jsou nahrazeny standardem IFRS 10. IAS 28 (2011) Investice do přidružených podniků a společného podnikání Standard IAS 28 je upraven tak, aby zohledňoval změny způsobené vydáním standardů IFRS 10, IFRS 11 a IFRS 12. Nové úpravy standardu IAS 1 Sestavování a zveřejňování účetní závěrky Dne 16. června 2011 vydala Rada pro Mezinárodní účetní standardy (IASB) úpravy standardu IAS 1 - Zveřejňování položek ostatního úplného výsledku. Úpravy: zavádějí novou terminologii odkazující na výkaz zisku a ztráty a ostatního úplného výsledku a výkaz zisku a ztráty, ale použití těchto termínů není povinné, zachovávají možnost zveřejňovat zisk nebo ztrátu a ostatní úplný výsledek společně, tj. buď v jediném výkazu zisku a ztráty a úplného výsledku, nebo odděleně ve výkazu zisku a ztráty a výkazu úplného výsledku, vyžadují slučování položek ostatního úplného výsledku do skupin podle toho, zda jsou následně reklasifikovatelné do zisku nebo ztráty, tj. na ty, které mohou být reklasifikovány, a ty, které reklasifikovány nebudou, vyžadují, aby byla daň související s položkami zveřejňovanými před zdaněním uvedena samostatně pro každou z těchto dvou skupin položek ostatního úplného výsledku (aniž by se tím měnila možnost zveřejňovat položky ostatního úplného výsledku buď před zdaněním, nebo po zdanění), neovlivní oceňování a vykazování položek zisku nebo ztráty a ostatního úplného výsledku, obsahují názorné příklady zveřejňování zisku nebo ztráty a ostatního úplného výsledku, platí pro roční účetní období začínající 1. července 2012 nebo po tomto datu a jejich dřívější používání je povoleno. 07

Obsah podle jednotlivých kapitol

Obsah podle jednotlivých kapitol podle jednotlivých kapitol Předmluva 1 CÍL PUBLIKACE 1 PRÁCE S PUBLIKACÍ 2 1 Mezinárodní harmonizace účetnictví a účetního výkaznictví 3 1.1 MEZINÁRODNÍ HARMONIZACE ÚČETNICTVÍ 3 1.2 MEZINÁRODNÍ STANDARDY

Více

Obsah podle jednotlivých kapitol

Obsah podle jednotlivých kapitol podle jednotlivých kapitol Předmluva 1 Cíl publikace 1 Práce s publikací 2 1 Mezinárodní harmonizace účetnictví a účetního výkaznictví 3 1.1 Mezinárodní harmonizace účetnictví 3 1.2 Mezinárodní standardy

Více

D044554/01 PŘÍLOHA. Investiční jednotky: uplatňování výjimky z konsolidace. (Změny IFRS 10, IFRS 12 a IAS 28)

D044554/01 PŘÍLOHA. Investiční jednotky: uplatňování výjimky z konsolidace. (Změny IFRS 10, IFRS 12 a IAS 28) CS D044554/01 PŘÍLOHA Investiční jednotky: uplatňování výjimky z konsolidace (Změny IFRS 10, IFRS 12 a IAS 28) Změny IFRS 10 Konsolidovaná účetní závěrka Mění se odstavce 4 a 32 a vkládají se nové odstavce

Více

Tato příloha obsahuje detailní rozpracování předmětové osnovy předepsané pro zkoušku IFRS/IFRS specialista, ze které vychází zkouškového zadání.

Tato příloha obsahuje detailní rozpracování předmětové osnovy předepsané pro zkoušku IFRS/IFRS specialista, ze které vychází zkouškového zadání. Příloha k předmětové osnově IFRS/IFRS SPECIALISTA Tato příloha obsahuje detailní rozpracování předmětové osnovy předepsané pro zkoušku IFRS/IFRS specialista, ze které vychází zkouškového zadání. A Mezinárodní

Více

Účetní zpravodaj. 02 České účetnictví 03 IFRS 06 US GAAP. Vítězství je stav mysli

Účetní zpravodaj. 02 České účetnictví 03 IFRS 06 US GAAP. Vítězství je stav mysli Vítězství je stav mysli Účetní zpravodaj Novinky z oblasti českého účetnictví, IFRS a US GAAP listopad 2011, Deloitte Česká republika 02 České účetnictví Implementace jednotné účtové osnovy ve skupině

Více

Účetní zpravodaj 03 IFRS 05 US GAAP. 02 České účetnictví. Změny v konsolidaci způsobené novelou zákona o účetnictví

Účetní zpravodaj 03 IFRS 05 US GAAP. 02 České účetnictví. Změny v konsolidaci způsobené novelou zákona o účetnictví Významná změna v účetnictví. Vítejte ve světě IFRS. Účetní zpravodaj Novinky z oblasti českého účetnictví, IFRS a US GAAP Květen 2011, Deloitte Česká republika 02 České účetnictví Změny v konsolidaci způsobené

Více

Účetní novinky. Účetní novinky. únor 2016. Deloitte Česká republika US GAAP

Účetní novinky. Účetní novinky. únor 2016. Deloitte Česká republika US GAAP Účetní novinky Deloitte Česká republika Změny Českých účetních Dne 17. prosince 2015 uveřejnilo Ministerstvo financí ve Finančním zpravodaji č. 6/2015 změny Českých účetních standardů pro účetní jednotky,

Více

Tato příloha obsahuje detailní rozpracování předmětové osnovy předepsané pro zkoušku IFRS/IFRS specialista, ze které vychází zkouškového zadání.

Tato příloha obsahuje detailní rozpracování předmětové osnovy předepsané pro zkoušku IFRS/IFRS specialista, ze které vychází zkouškového zadání. PŘÍLOHA K PŘEDMĚTOVÉ OSNOVĚ IFRS/IFRS SPECIALISTA Tato příloha obsahuje detailní rozpracování předmětové osnovy předepsané pro zkoušku IFRS/IFRS specialista, ze které vychází zkouškového zadání. A Mezinárodní

Více

český B Biologická přeměna 12 Biologické aktivum 12 Blízcí členové rodiny jednotlivce 13 C Celopodniková aktiva 13 Cizí měna 14

český B Biologická přeměna 12 Biologické aktivum 12 Blízcí členové rodiny jednotlivce 13 C Celopodniková aktiva 13 Cizí měna 14 REJSTŘÍK český A Akciová opce 9 Aktiva držená dlouhodobým fondem zaměstnaneckých požitků 9 Aktiva z průzkumu a vyhodnocení 10 Aktivní trh 11 Aktivum 11 Antizředění 11 B Biologická přeměna 12 Biologické

Více

a) kdy musí účetní jednotka upravit účetní závěrku s ohledem na události po skončení účetního období;

a) kdy musí účetní jednotka upravit účetní závěrku s ohledem na události po skončení účetního období; IAS 10 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 10 Události po skončení účetního období [Novelizace standardu novelizace pojmů, IAS 10 je upraven, název se mění na "Události po skončení účetního období", v odstavci

Více

Účetní systémy 2. 9.př.

Účetní systémy 2. 9.př. Účetní systémy 2. 9.př. IAS 14 Vykazování podle segmentů Vykazování podle segmentů obvykle znamená určit segmenty oborové či územní. Toto vykazování interesuje zejména investory. Segmentové vykazování

Více

PŘÍLOHA. Roční zdokonalení IFRS pro cyklus 2011 2013 1

PŘÍLOHA. Roční zdokonalení IFRS pro cyklus 2011 2013 1 CS PŘÍLOHA Roční zdokonalení IFRS pro cyklus 2011 2013 1 1 Reprodukce je povolena v rámci Evropského hospodářského prostoru. Všechna stávající práva mimo EHP jsou vyhrazena, s výjimkou práva na reprodukci

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány

Více

Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji formou daňových a dotačních programů. Červen 2014

Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji formou daňových a dotačních programů. Červen 2014 Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji formou daňových a dotačních programů Červen 2014 Příležitosti pro podnikatele Dotace (cash podpora) Investiční pobídky (sleva na dani z příjmů) Daňové odpočty

Více

[Novelizace celé standardu Nařízením Komise (ES) č. 632/2010 ze dne 19. července 2010].

[Novelizace celé standardu Nařízením Komise (ES) č. 632/2010 ze dne 19. července 2010]. IAS 24 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 24 Zveřejnění spřízněných stran [Novelizace celé standardu Nařízením Komise (ES) č. 632/2010 ze dne 19. července 2010]. CÍL 1 Cílem tohoto standardu je zajistit, aby

Více

Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011. Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12.

Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011. Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2011 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Více

Mezinárodní účetní standard 27 Konsolidovaná a individuální účetní závěrka

Mezinárodní účetní standard 27 Konsolidovaná a individuální účetní závěrka Mezinárodní účetní standard 27 Konsolidovaná a individuální účetní závěrka Rozsah působnosti 1 Tento standard se použije při sestavování a vykazování konsolidované účetní závěrky za skupinu podniků ovládanou

Více

Účetní systémy 2 9.př.

Účetní systémy 2 9.př. Účetní systémy 2 9.př. IAS 14 Vykazování podle segmentů Vykazování podle segmentů znamená rozčlenit výpověď o majetku a jeho zdrojích a změnách v majetku a jeho zdrojích dosažené za účetní období na dílčí

Více

Glosář pojmů Akruální báze účetnictví* Aktivum* Aktivum široké skupiny subjektů Budoucí ekonomický prospěch* Definice Dlouhodobá aktivum

Glosář pojmů Akruální báze účetnictví* Aktivum* Aktivum široké skupiny subjektů Budoucí ekonomický prospěch* Definice Dlouhodobá aktivum Glosář pojmů Akruální báze účetnictví* Dopady transakcí a jiných událostí jsou vykazovány v době, kdy k nim dojde (nikoli v době, kdy jsou přijaty nebo placeny peníze nebo peněžní ekvivalenty) a jsou zaúčtovány

Více

Návaznost předmětu FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ A VÝKAZNICTVÍ na ostatní předměty

Návaznost předmětu FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ A VÝKAZNICTVÍ na ostatní předměty FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ A VÝKAZNICTVÍ (zkouška č. 6) Cíl předmětu Zkouška by měla otestovat schopnost adeptů sestavit účetní závěrku včetně výkazu peněžních toků a přílohy k účetní závěrce (připravit by je

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2009 Ve smyslu 19, odst. 9, zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2009 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2013 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2013 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány

Více

2 Účetní jednotka aplikuje tento standard v účetnictví pro výpůjční náklady.

2 Účetní jednotka aplikuje tento standard v účetnictví pro výpůjční náklady. IAS 23 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 23 Výpůjční náklady [Novelizace celého standardu - viz. Nařízení Komise (ES) č. 1260/2008 ze dne 10. prosince 2008, novelizace standardu - mění se odstavec 6, vkládá

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2016 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2016 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány

Více

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA. Daň z příjmů z běžné a mimořádné činnosti, Daň z příjmů splatná a odložená stanovení daně a zaúčtování - účty 591-595

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA. Daň z příjmů z běžné a mimořádné činnosti, Daň z příjmů splatná a odložená stanovení daně a zaúčtování - účty 591-595 ÚČETNÍ UZÁVĚRKA INVENTARIZACE - inventarizace fyzická a dokladová - inventarizace majetku (všech účtů aktiv) - inventarizace závazků (vlastní kapitál a cizí zdroje) - zjištění a vypořádání, zaúčtování

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., K

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., K ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2014 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány účetní výkazy

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., K

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., K ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2015 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány účetní výkazy

Více

Novinky v oblasti dotací

Novinky v oblasti dotací Čím lépe znáte pravidla, tím lepší jste hráč Novinky v oblasti dotací listopad 2013 Deloitte Česká republika ČR - dotace Poslední příležitost získat dotaci na nákup strojního vybavení Ministerstvo průmyslu

Více

Vzorová účetní závěrka podle IFRS schválených pro použití v EU 2014

Vzorová účetní závěrka podle IFRS schválených pro použití v EU 2014 Vzorová účetní závěrka podle IFRS schválených pro použití v EU 2014 Obsah 1. část Nové a novelizované Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS) schválené pro použití v Evropské unii pro účetní

Více

1 Tento standard se použije pro vykázání investic do přidružených podniků. Nepoužije se však na investice do přidružených podniků držených:

1 Tento standard se použije pro vykázání investic do přidružených podniků. Nepoužije se však na investice do přidružených podniků držených: IAS 28 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 28 Investice do přidružených podniků [Novelizace standardu - odstavce 11, 24, 25, 37(e) a 39 jsou upraveny, vkládá se nový odstavec 41A viz. Nařízení Komise (ES) č. 1274/2008

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

Deloitte Audit s.r.o. Nile House Karolinská 654/2 186 00 Praha 8 - Karlín Česká republika ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA Pro akcionáře společnosti Český Aeroholding, a.s. Se sídlem: Jana Kašpara 1069/1, 160

Více

OBSAH ČÁST I. APLIKACE VYHLÁŠKY 500/2002 SB. A ČÚS. Úvod... 15

OBSAH ČÁST I. APLIKACE VYHLÁŠKY 500/2002 SB. A ČÚS. Úvod... 15 OBSAH 5 Úvod...................................................................... 15 ČÁST I. APLIKACE VYHLÁŠKY 500/2002 SB. A ČÚS 1 VÝZNAM ÚČETNÍ ZÁVĚRKY A JEJÍ UŽIVATELÉ........................ 19 Úvod..................................................................

Více

Základní principy konsolidace dle IFRS

Základní principy konsolidace dle IFRS Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu Základní principy konsolidace dle IFRS Ing. David Procházka, Ph.D. katedra finančního účetnictví a

Více

d) úrokové sazby, mzdy a ceny jsou spojeny s cenovým indexem a e) kumulativní míra inflace v průběhu tří let se blíží nebo převyšuje 100 %.

d) úrokové sazby, mzdy a ceny jsou spojeny s cenovým indexem a e) kumulativní míra inflace v průběhu tří let se blíží nebo převyšuje 100 %. IAS 29 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 29 Vykazování v hyperinflačních ekonomikách [Novelizace standardu - v odstavci 27 se "položek výsledovky" upravují na "položek výkazu o úplném výsledku", v odstavci 28

Více

Vzorová účetní závěrka podle IFRS schválených pro použití v EU 2013

Vzorová účetní závěrka podle IFRS schválených pro použití v EU 2013 Vzorová účetní závěrka podle IFRS schválených pro použití v EU 2013 Obsah 1. část Nové a novelizované Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS) schválené 4 pro použití v Evropské unii pro účetní

Více

2. DLOUHODOBÝ MAJETEK MIMO FINANČNÍ MAJETEK Dlouhodobý nehmotný majetek-vymezení Dlouhodobý nehmotný majetek

2. DLOUHODOBÝ MAJETEK MIMO FINANČNÍ MAJETEK Dlouhodobý nehmotný majetek-vymezení Dlouhodobý nehmotný majetek OBSAH 1. ÚVOD DO SOUSTAVY ÚČETNICTVÍ 11 1.1 Právní rámec účetnictví a České účetní standardy 12 1.1.1 Stručná charakteristika zákona o účetnictví 12 1.1.2 Stručná charakteristika vyhlášek k zákonu o účetnictví

Více

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Daň z příjmů právnických osob v roce 2008 Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Sazba daně 21% od 1. 1. 2008 20% od 1. 1. 2009 19% od 1. 1. 2010 Pro stanovení daně se použije sazba daně účinná k prvnímu dni zdaňovacího

Více

Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10. Liberec 1 IČO 25916751. Příloha. dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003

Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10. Liberec 1 IČO 25916751. Příloha. dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003 Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10 460 01 Liberec 1 IČO 25916751 Příloha dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003 Příloha obsahuje alespoň informace o a) vzniku právní subjektivity a místě

Více

Novinky v účetní legislativě

Novinky v účetní legislativě Konference Komory certifikovaných účetních 15. dubna 2015 Novinky v účetní legislativě Mgr. Simona Hornochová náměstkyně ministra financí Ing. František Linhart Odbor 28 - Účetnictví ÚČETNICTVÍ Transpozice

Více

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 320 OBSAH

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 320 OBSAH MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD VÝZNAMNOST (MATERIALITA) PŘI PLÁNOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ AUDITU (Účinný pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosincem 2009 nebo po tomto datu) Úvod

Více

Zkouška IFRS specialista ze dne 20. 6. 2014

Zkouška IFRS specialista ze dne 20. 6. 2014 1 Konsolidovaný výkaz o úplném výsledku skupiny Alfa k 31. 3. 2014 Bodové hodnocení tis. Kč Tržby z prodeje zboží a služeb (187 600 + 79 920 * 5/12 2 600 výp (ii) 1 100 výp (ii)) 217 200 2 Náklady na prodané

Více

Návrh standardu na leasing nájemce. Martina Chrámecká

Návrh standardu na leasing nájemce. Martina Chrámecká www.pwc.cz Návrh standardu na leasing nájemce martina.chramecka@cz.pwc.com Martina Chrámecká martina.chramecka@cz.pwc.com 17. října 2011 Návrh standardu nájmy ze strany nájemce Obsah Zdůvodnění nového

Více

Výkaz o peněžních tocích

Výkaz o peněžních tocích Výkaz o peněžních tocích Výkaz CF používaný ve vyspělých zemích Evropské unie od poloviny 60. let minulého století se opíral o zkušenosti z amerického vývoje výkaznictví. V ČR je Opatřením MF ČR čj. 281/50

Více

AKTIVA. V souladu s IAS / IFRS Název a sídlo účetní jednotky : Pražská energetika, a.s. Konsolidovaná Na Hroudě 1492/4 ROZVAHA Praha

AKTIVA. V souladu s IAS / IFRS Název a sídlo účetní jednotky : Pražská energetika, a.s. Konsolidovaná Na Hroudě 1492/4 ROZVAHA Praha Konsolidovaná Na Hroudě 1492/4 ROZVAHA Praha 10 100 05 k 31.03.2009 AKTIVA Skutečnost Pozemky, budovy a zařízení 14 023 503 Nehmotná aktiva 189 707 Pohledávky z obchodních vztahů a ostatní pohledávky 47

Více

Právní novinky Deloitte Česká republika. říjen 2017

Právní novinky Deloitte Česká republika. říjen 2017 Právní novinky Deloitte Česká republika říjen 2017 Regulace reklamy na léčivé 2 Reklama bezpochyby patří k nezanedbatelným aspektům téměř každého podnikání. I ta však podléhá veřejnoprávní regulaci obsažené

Více

SKUPINA ČEZ MEZITÍMNÍ KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRACOVANÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ K

SKUPINA ČEZ MEZITÍMNÍ KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRACOVANÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ K SKUPINA ČEZ MEZITÍMNÍ KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRACOVANÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 30. 6. 2016 SKUPINA ČEZ KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA K 30. 6. 2016 V mil. Kč Aktiva Dlouhodobý

Více

2. Tento standard nahrazuje IAS 7 Výkaz o změnách ve finanční pozici, schválený v červenci 1977.

2. Tento standard nahrazuje IAS 7 Výkaz o změnách ve finanční pozici, schválený v červenci 1977. IAS 7 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 7 Výkaz o peněžních tocích 1 [Novelizace standardu - odstavec 32 se mění viz Nařízení Komise (ES) č. 1260/2008 ze dne 10. prosince 2008, novelizace standardu novelizace

Více

ÚČETNICTVÍ STÁTU III. Část

ÚČETNICTVÍ STÁTU III. Část ÚČETNICTVÍ STÁTU III. Část Prováděcí vyhláška č. 410/2009 Sb. 1 Prováděcí vyhlášky Vyhláška č. 410/2009 Sb. stanovuje rozsah a způsob sestavování účetní závěrky Vyhláška č. 383/2009 Sb. Technická vyhláška

Více

Rodinný podnik Jan Spáčil

Rodinný podnik Jan Spáčil Rodinný podnik Jan Spáčil 12. prosince 2016 Důvody pro zakotvení pojmu rodinný podnik v právním řádu - Základ podnikatelského prostředí - Stabilní podniky v jednotlivých regionech - Zvýšení zaměstnanosti

Více

(Text s významem pro EHP) (7) Nařízení (ES) č. 1725/2003 by tedy mělo být odpovídajícím PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

(Text s významem pro EHP) (7) Nařízení (ES) č. 1725/2003 by tedy mělo být odpovídajícím PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ: 26.10.2005 Úřední věstník Evropské unie L 282/3 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1751/2005 ze dne 25. října 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1725/2003, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy

Více

IFRS 6 MEZINÁRODNÍ STANDARD ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ 6 Průzkum a vyhodnocování nerostných zdrojů

IFRS 6 MEZINÁRODNÍ STANDARD ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ 6 Průzkum a vyhodnocování nerostných zdrojů IFRS 6 MEZINÁRODNÍ STANDARD ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ 6 Průzkum a vyhodnocování nerostných zdrojů CÍL 1. Cílem tohoto IFRS je specifikovat účetní vykazování průzkumu a vyhodnocování nerostných zdrojů. 2. IFRS

Více

Vzorová účetní závěrka podle IFRS schválených pro použití v EU 2015

Vzorová účetní závěrka podle IFRS schválených pro použití v EU 2015 Vzorová účetní závěrka podle IFRS schválených pro použití v EU 2015 Obsah 1. část Nové a novelizované Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS) schválené pro použití v Evropské unii pro účetní

Více

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech. L 77/42 Úřední věstník Evropské unie 24.3.2010 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 244/2010 ze dne 23. března 2010, kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA Pro zřizovatele Nadace Nova

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA Pro zřizovatele Nadace Nova Deloitte Audit s.r.o. Nile House Karolinská 654/2 186 00 Praha 8 - Karlín Česká republika ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA Pro zřizovatele Nadace Nova Se sídlem: Kříženeckého nám. 1078/5a, Hlubočepy, 152 00

Více

Rozvaha v plném rozsahu

Rozvaha v plném rozsahu Rozvaha v plném rozsahu Běžné účetní období Minulé úč. období 2013 Minulé úč. období 2012 Brutto Korekce Netto Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 138 087-363 027 775 060 763 997 749 352 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Dotace a investiční pobídky Deloitte Česká republika. prosinec 2016

Dotace a investiční pobídky Deloitte Česká republika. prosinec 2016 Dotace a investiční pobídky Deloitte Česká republika prosinec 2016 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2 Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo dne 24. října 2016 jako Řídicí

Více

IFRS 5 MEZINÁRODNÍ STANDARD ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ 5 Dlouhodobá aktiva držená k prodeji a ukončované činnosti

IFRS 5 MEZINÁRODNÍ STANDARD ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ 5 Dlouhodobá aktiva držená k prodeji a ukončované činnosti IFRS 5 MEZINÁRODNÍ STANDARD ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ 5 Dlouhodobá aktiva držená k prodeji a ukončované činnosti [Novelizace pojmů v dodatku viz. Nařízení Komise č. 1274/2008 ze dne 17. prosince 2008, novelizace

Více

Události po rozvahovém dni

Události po rozvahovém dni Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu Události po rozvahovém dni Ing. David Procházka, Ph.D. katedra finančního účetnictví a auditingu Fakulta

Více

Dotace a investiční pobídky Deloitte Česká republika. červenec 2017

Dotace a investiční pobídky Deloitte Česká republika. červenec 2017 Dotace a investiční pobídky Deloitte Česká republika červenec 2017 Aktualizovaný harmonogram letních výzev OP PIK na rok 2017 2 Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo 7. června 2017 aktualizovaný Harmonogram

Více

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 510 OBSAH. Předmět standardu... 1 Datum účinnosti... 2 Cíl... 3 Definice... 4 Požadavky

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 510 OBSAH. Předmět standardu... 1 Datum účinnosti... 2 Cíl... 3 Definice... 4 Požadavky MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD PRVNÍ AUDITNÍ ZAKÁZKA POČÁTEČNÍ ZŮSTATKY (Účinný pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosincem 2009 nebo po tomto datu) Úvod OBSAH Odstavec

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Test katedry finančního účetnictví a auditingu

Vysoká škola ekonomická v Praze Test katedry finančního účetnictví a auditingu Vysoká škola ekonomická v Praze Test katedry finančního účetnictví a auditingu Základy účetnictví - vzor Příklad č. 1 Soukromá Obchodní akademie vyučuje své žáky v pronajatých prostorách. V září škola

Více

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč Příloha č. 17: Rozvaha účetní jednotky: Aktiva ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU Běžné Minulé účetní období úč. období 2005 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 515 569-190 742 324 827 532 019 A. POHLEDÁVKY

Více

Novinky z oblasti nemovitostí

Novinky z oblasti nemovitostí Novinky z oblasti nemovitostí Deloitte Česká republika Cenová mapa transakčních Společnost pro cenové mapy s.r.o. ve výhradní spolupráci s poradenskou společností Deloitte spustila unikátní analytický

Více

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA Číslo adepta (tento kód napište do levé spodní části každého dalšího použitého listu papíru s řešením příkladů) Kalkulačka (jméno výrobce, typ

Více

Praktické otázky sestavení první konsolidované účetní závěrky po novele zákona o účetnictví Alice Šrámková

Praktické otázky sestavení první konsolidované účetní závěrky po novele zákona o účetnictví Alice Šrámková 7. ročník odborného semináře Národní účetní rady Praktické otázky sestavení první konsolidované účetní závěrky po novele zákona o účetnictví Alice Šrámková Fučík & partneři, s.r.o. Obsah 1. Limity pro

Více

IAS 1 Presentace účetní závěrky

IAS 1 Presentace účetní závěrky IAS 1 Presentace účetní závěrky Úplná sada účetní závěrky obsahuje tyto součásti: (a) výkaz o finanční situaci ke konci období (b) výkaz o úplném výsledku za období (c) výkaz změn vlastního kapitálu za

Více

5. Významné položky rozvahy a výkazu zisku a ztráty

5. Významné položky rozvahy a výkazu zisku a ztráty Výroční zpráva 2015 5. Významné položky rozvahy a výkazu zisku a ztráty 5.1. Dlouhodobý majetek a) Dlouhodobý nehmotný majetek: Pořizovací hodnota Zřizovací výdaje Software Software do 60 TCZK Audiovizuální

Více

1 Majetková a finanční struktura podniku

1 Majetková a finanční struktura podniku 1 Majetková a finanční struktura podniku MAJETKOVÁ STRUKTURTA I. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL II. STÁLÁ AKTIVA 1) Dlouhodobý nehmotný majetek 2) Dlouhodobý hmotný majetek 3) Dlouhodobý finanční

Více

Účetní závěrka. Ladislav Mejzlík. děkan Fakulty a financí a účetnictví Vysoká škola ekonomická v Praze

Účetní závěrka. Ladislav Mejzlík. děkan Fakulty a financí a účetnictví Vysoká škola ekonomická v Praze 7. ročník odborného semináře Národní účetní rady Účetní závěrka koncepční změny ve struktuře jednotlivých částí a souvislosti mezi nimi Ladislav Mejzlík děkan Fakulty a financí a účetnictví Vysoká škola

Více

ISA 550 PROPOJENÉ OSOBY. (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu.

ISA 550 PROPOJENÉ OSOBY. (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu. PROPOJENÉ OSOBY (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu.)* O B S A H Odstavec Úvod...... 1-6 Existence a zveřejnění propojených osob....

Více

NUPHARO SERVICES S.R.O.

NUPHARO SERVICES S.R.O. P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y sestavená k rozvahovému dni 31.12.2013 v obchodní firmě: NUPHARO SERVICES S.R.O. OBECNÉ INFORMACE POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY ZÁKLADNÍ VÝCHODISKO PRO VYPRACOVÁNÍ ÚČETNÍ

Více

Český účetní standard č. 301 Účty a zásady účtování na účtech

Český účetní standard č. 301 Účty a zásady účtování na účtech Strana 464 52 České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 503/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen České účetní standardy pro zdravotní pojiš ovny ) 1. Cíl Cílem

Více

rek. Dále zzákon o účetnictví a navazující předpisy zavádějí novou terminologii (např. účetních jednotek) nebo mění

rek. Dále zzákon o účetnictví a navazující předpisy zavádějí novou terminologii (např. účetních jednotek) nebo mění TAX FRESH VYDÁNÍ Č.: 5 / ŘÍJEN 2016 UVNITŘ TOHOTO ČÍSLA: KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ČETNÍ ZÁVĚRKA DALŠÍ ZÁSADNÍ ZMĚNY V ČESKÝCH ÚČETNÍCH PŘEDPISECH Vážení obchodní přátelé, dne 1. 1. 2016 nabyla účinnosti innosti

Více

Řízení rizik. březen 2014. Deloitte Česká republika

Řízení rizik. březen 2014. Deloitte Česká republika Řízení rizik Deloitte Česká republika Zkušenosti z auditů Níže uvádíme nejčastější chyby při administraci s uvedením daného paragrafu a popisu, v čem příjemci/zadavatelé nejčastěji chybují. Textace použitých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2013 ( v tisících Kč ) Obchodní firma a sídlo Severočeské vodovody

Více

Vzorová účetní závěrka podle IFRS za rok 2010

Vzorová účetní závěrka podle IFRS za rok 2010 Vzorová účetní závěrka podle IFRS za rok 2010 Leden 2011 Účetní závěrka za rok 31. prosince 2010 Vzorová účetní závěrka společnosti za rok 31. prosince 2010 je určena k ilustraci požadavků Mezinárodních

Více

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41 5 OBSAH 1. ÚVOD DO SOUSTAVY ÚČETNICTVÍ...11 1.1 Právní rámec účetnictví a České účetní standardy...12 1.1.1 Stručná charakteristika zákona o účetnictví...12 1.1.2 Stručná charakteristika vyhlášek k zákonu

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Zásoby

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Zásoby Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 707 Zásoby 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Zásoby

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Zásoby Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 707 Zásoby 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon

Více

Účetní zpravodaj. 02 České účetnictví 03 IFRS 05 US GAAP. Podporujeme mladé talenty v umění

Účetní zpravodaj. 02 České účetnictví 03 IFRS 05 US GAAP. Podporujeme mladé talenty v umění Podporujeme mladé talenty v umění Deloitte - hlavní partner Ceny Jindřicha Chalupeckého Účetní zpravodaj Novinky z oblasti českého účetnictví, IFRS a US GAAP září 2011, Deloitte Česká republika 02 České

Více

březen 2016 Deloitte Česká republika Účetní novinky České účetnictví, IFRS a US GAAP Daňové novinky Přímé a nepřímé daně a ostatní daňová témata

březen 2016 Deloitte Česká republika Účetní novinky České účetnictví, IFRS a US GAAP Daňové novinky Přímé a nepřímé daně a ostatní daňová témata Účetní novinky České účetnictví, IFRS a US GAAP Daňové novinky Přímé a nepřímé daně a ostatní daňová témata Právní novinky Nově navrhované legislativní změny Dotace a investiční pobídky Novinky z oblasti

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

1 Majetková a finanční struktura podniku

1 Majetková a finanční struktura podniku 1 Majetková a finanční struktura podniku MAJETKOVÁ STRUKTURTA I. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL II. STÁLÁ AKTIVA 1) Dlouhodobý nehmotný majetek 2) Dlouhodobý hmotný majetek 3) Dlouhodobý finanční

Více

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA Číslo adepta (tento kód napište do levé spodní části každého dalšího použitého listu papíru s řešením příkladů) Kalkulačka (jméno výrobce, typ

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

Dotace a investiční pobídky Deloitte Česká republika. prosinec 2017

Dotace a investiční pobídky Deloitte Česká republika. prosinec 2017 Dotace a investiční pobídky Deloitte Česká republika prosinec 2017 Výzva III programu Úspory 2 Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo III. výzvu programu Úspory. Program je určen všem podnikům, které

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Dopady změn měnových kurzů (IAS 21)

Vysoká škola ekonomická v Praze. Dopady změn měnových kurzů (IAS 21) Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu Dopady změn měnových kurzů (IAS 21) 1FU486 IFRS David Procházka 1 Základní principy Cizí měny v účetnictví:

Více

Účetní zpravodaj. 02 České účetnictví 03 IFRS 06 US GAAP. Jaký je Vás výhled? Co přinese nová směrnice EU o účetnictví?

Účetní zpravodaj. 02 České účetnictví 03 IFRS 06 US GAAP. Jaký je Vás výhled? Co přinese nová směrnice EU o účetnictví? Jaký je Vás výhled? Účetní zpravodaj Novinky z oblasti českého účetnictví, IFRS a US GAAP prosinec 2011, Deloitte Česká republika 02 České účetnictví Co přinese nová směrnice EU o účetnictví? 03 IFRS Stav

Více

Obsah 1 ORGANIZACE ÚČETNICTVÍ... 15. Úvod... 11 Seznam legislativních zkratek... 12 Seznam použitých zkratek... 13

Obsah 1 ORGANIZACE ÚČETNICTVÍ... 15. Úvod... 11 Seznam legislativních zkratek... 12 Seznam použitých zkratek... 13 Obsah Úvod... 11 Seznam legislativních zkratek... 12 Seznam použitých zkratek... 13 1 ORGANIZACE ÚČETNICTVÍ... 15 1.1 Funkce a použití Českých účetních standardů pro podnikatele v České republice.... 15

Více

Obec SVOR IČO OO261009

Obec SVOR IČO OO261009 Obec SVOR IČO OO261009 --------------------------------------------------- 471 51 Svor 195 tel.: 487 751 522, mobil 725 O71 177, e-mail: ou.svor@quick.cz Směrnice č.5/2011 podrozvahová evidence Obec Svor

Více

Dotace a investiční pobídky

Dotace a investiční pobídky Dotace a investiční pobídky Deloitte Česká republika Operační program Operační program (OP PIK) pro programové období 2014 2020 plynule navazuje na Operační program Podnikání a Inovace z programového období

Více

1 Majetková a finanční struktura podniku

1 Majetková a finanční struktura podniku 1 Majetková a finanční struktura podniku MAJETKOVÁ STRUKTURTA - AKTIVA A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ ZÁKLADNÍ KAPITÁL B. STÁLÁ AKTIVA B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (DNM): - nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

Více

Účetní novinky Deloitte Česká republika. prosinec 2016

Účetní novinky Deloitte Česká republika. prosinec 2016 Účetní novinky Deloitte Česká republika prosinec 2016 Novela zákona o účetnictví platná 2 Dne 9. listopadu 2016 schválila Poslanecká sněmovna vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb.,

Více