Výroční zpráva skupiny CE GROUP

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva skupiny CE GROUP"

Transkript

1 Výroční zpráv skupiny CE GROUP

2

3 hlvní člen skupiny CE GROUP dlší členové skupiny CE GROUP

4 skupin CE GROUP výroční zpráv 2009

5 Osh 1. Zpráv předstvenstv 9 2. PŘEDSTAVENÍ Předstvení skupiny CE GROUP 11 Předstvení České energie 12 Předstvení České plynárenské 15 Předstvení GSCeP 16 Předstvení Českýh plynovodů ROČNÍ PŘEHLED ROČNÍ PŘEHLED ČESKÉ ENERGIE Všeoené informe 20 Informe o hospodářském vývoji 21 Zpráv nezávislého uditor o účetní uzávěre 23 Rozvh 24 Výkz zisku ztráty 28 Doplňujíí informe k rozvze výkzu 30 Přehled o peněžníh toíh 31 Přehled o změnáh kpitálu 32 Příloh k účetním výkzům 33 ROČNÍ PŘEHLED ČESKÉ PLYNÁRENSKÉ Všeoené informe 34 Informe o hospodářském vývoji 35 Zpráv nezávislého uditor o účetní uzávěre 36 Rozvh 38 Výkz zisku ztráty 42 Doplňujíí informe k rozvze výkzu 44 Přehled o peněžníh toíh 45 Přehled o změnáh kpitálu 46 Příloh k účetním výkzům 47 ROČNÍ PŘEHLED GSCEP Rozvh 48 Výkz zisku ztráty 52 ROČNÍ PŘEHLED ČESKÝCH PLYNOVODŮ Rozvh 54 Výkz zisku ztráty

6 Zpráv předstvenstv Vážené dámy pánové, tění klienti, milí spoluprovníi, vážení prtneři. Dovolte mi, yh vás seznámil se zprávou předstvenstv společnosti CE GROUP o podniktelské činnosti. Dnešní podo uskupení CE GROUP se zčl formovt už v roe 2002, kdy jsme zložili první z firem, sie společnost Česká energie,.s. T se orientovl n ktivity v energetie jejím prvotním ílem ylo vyudovt si pevné postvení n energetikém trhu, který tehdy doznávl znčnýh změn, to především díky jeho lierlizi. Záměr se rzy ukázl jko správný s postupujíí lierlizí trhu se záěr skupiny její ktivity zčly výrzně rozšiřovt logiky vznikl potře diverzifikovt jednotlivé ktivity skupiny, tk y víe odpovídly přiývjíím složitějším úkolům. V roe 2007 jsme proto zložili společnost Česká plynárenská,.s., do které se soustředily velkoohodní ktivity se zemním plynem. Tento krok se ukázl jko doře nčsovný, protože nová společnost už ve své počáteční fázi překročil hrnie České repuliky. Dlší činnost směřování nšeho uskupení nás dovedlo v roe 2009 k zložení společnosti GSCeP,.s. (Gs Storge Česká plynárenská) s ílem rozvinout dokončit projekt vlstního podzemního zásoníku zemního plynu. V reki n systémové změny n evropském plynárenském trhu pk ylo zložení společnosti České plynovody,.s. Její úkol je z nšeho pohledu neméně miiózní: příprv relize projektu s poetikým jménem MOZART neo-li propojení české rkouské plynárenské soustvy severojižním směrem. Díky dorým ohodním vzthům vzám n severomeriký kontinent překročil v roe 2009 skupin CE GROUP se svými ktivitmi hrnie evropského kontinentu. Česká energie,.s. zložil v USA ve státu Florid - účelovou orgnizční složku CZECH ENERGY USA, LLC. Jejím ílem je zmpovt nové tehnologie v olsti lterntivníh zdrojů elektriké energie vytvořit podmínky pro rozvinutí ohodníh ktivit České energie,.s. v USA. První úspěšné kroky v této olsti máme už z seou. Ale tím výčet ktivit CE GROUP ještě nekončí. Jednou z ktivit skupiny yl i relize provoz solárníh elektráren. Součástí skupiny se proto stly společnosti EGEP,.s. CZECH SOLAR ENERGY PROJECT,.s. Rozhodnutím kionářů le skupin výrzněji soustředil svou pozornost především n ohodování s elektrikou energií zemním plynem omezil své ktivity v olsti produke solární energie. Proto yly oě společnosti ze skupiny vyvedeny odprodány, tkže fotovoltikým projektům se už nevěnujeme. Skupin CE GROUP se dnes prostřednitvím nosnýh společností Česká energie,.s. Česká plynárenská,.s. i díky doshovným hospodářským výsledkům, může zčít věnovt podpoře elospolečensky potřenýh užitečnýh ktivit. Mezi ně ptří npříkld podpor vyrnýh sportovů neo význmnýh událostí z různýh olstí život. V poslední doě to yl tře finnční podpor některýh kí pržského kluu ROTARY. Tdy jsme podpořili zejmén zdrvotní vzděláví progrmy v Afrie, výměnu zkušeností u ndějnýh evropskýh hudeníh tlentů tké odornou diskusi n pržském ekonomikém fóru. Podíleli jsme se n finnční podpoře nejen českýh kolektivníh sportů, le i vyrnýh tlentů či veteránů utomoilového sportu yklistiky. Podpořili jsme tké hudení festivl v Kutné Hoře. A nše podpor směřovl i k jedné z nejvýznmnějšíh událostí v České repulie, kterou yl návštěv ppeže Benedikt XVI. Podíleli jsme se tké n slvnostním uvedení do funke nového českého riiskup Dominik Duky. Podoným ktivitám se udeme věnovt i ndále. Dovolte mi, yh vyjádřil upřímné poděkování všem nšim zákzníkům, prtnerům spoluprovníkům z jejih přínos pro plnění nših společnýh ílů. Mgr. Ldislv Drá předsed předstvenstv společností CE GROUP 8 9

7 Předstvení skupiny CE GROUP Dnešní podo uskupení CE GROUP se zčl formovt už v roe 2002 zložením společnosti Česká energie,.s. s orientí n energetiku. S postupujíí lierlizí trhu se záěr skupiny zčl výrzně rozšiřovt logiky vznikl potře diverzifikovt jednotlivé ktivity skupiny. V roe 2007 jsme proto zložili společnost Česká plynárenská,.s., do které se soustředily velkoohodní ktivity se zemním plynem. Tento krok se ukázl jko doře nčsovný společnost už ve své počáteční fázi překročil hrnie České repuliky. V roe 2009 vznikl společnost GSCeP,.s. (Gs Storge Česká plynárenská) s ílem rozvinout dokončit projekt vlstního podzemního zásoníku zemního plynu. V reki n systémové změny n evropském plynárenském trhu pk ylo zložení společnosti České plynovody,.s. Její úkol je z nšeho pohledu neméně miiózní: příprv relize projektu s poetikým jménem MOZART neo-li propojení české rkouské plynárenské soustvy severojižním směrem. Díky dorým ohodním vzthům vzám n severomeriký kontinent překročil v roe 2009 skupin CE GROUP se svými ktivitmi hrnie evropského kontinentu. Česká energie,.s. zložil v USA stát Florid - účelovou orgnizční složku CZECH ENERGY USA, LLC. Jejím ílem je zmpovt nové tehnologie v olsti lterntivníh zdrojů elektriké energie vytvořit podmínky pro rozvinutí ohodníh ktivit České energie,.s. v USA. První úspěšné kroky v této olsti máme už z seou

8 Předstvení České energie Česká energie,.s. je ryze českou společností, která ohoduje s elektrikou energií zemním plynem. N trhu úspěšně půsoíme už od roku Stli jsme se jedním z prvníh privátníh ohodníků v České repulie, který získl lieni n ohodování s elektrikou energií zemním plynem. Velmi úze spoluprujeme mimo jiné s elou řdou profesníh svzů soií. Aktivně ohoduje s elektrikou energií zemním plynem v ktegorii mlooděru i velkooděru. N trhu se orientuje především n mlé středně velké podniky (SME - Smll nd Medium Enterprises - podle definie EU s ročním ortem do. 1,5 mld. korun) dále n tkzvné síťové klienty, tedy právniké sujekty, které mjí ví provozoven neo kneláří n území elé České repuliky. Česká energie,.s. jko jeden z prvníh lterntivníh dodvtelů elektriké energie zemního plynu vstoupil n energetiký trh s jsnou vizí ýt prtnerem pomoníkem mlýh středně velkýh podniků ohodníh neo výroníh řetězů. Touto systemtikou činností je Česká energie,.s. význmným dodvtelem elektriké energie zemního plynu podílí se tk n formování českého energetikého trhu. Česká energie,.s. splnil veškeré normy pro získání ertifikátu EN ISO 9001:2008 je jeho držitelem. Nše společnost tk může zákzníkům poskytovt mximální kvlitu prodeje elektriké energie, zemního plynu s tím souvisejííh služe. Česká energie,.s. získl v roe místo z dynmiký růst zároveň se umístil n 57. místě v kždoročně vyhlšovné ktegorii ČESKÝCH 100 NEJLEPŠÍCH / CZECH 100 BEST z víe než soutěžííh společností. Divizí společnosti Česká energie,.s. je společnost CeSPARK (www.esprk.z), která speilizuje svůj dodvtelský progrm n veškeré komponenty souvisejíí s výroou neonové světelné reklmy, včetně návrhu výroy. Jednotlivé prvky jsou vyroeny z vysoe kvlitníh mteriálů zjišťujíí vysokou životnost, le tké možnou kretivitu při sestvování reklm dle přání zákzník. Bezkonkurenčně nejširší nídk mteriálů umožňuje rozsáhlé možnosti při kompleti prvků pro výrzný konečný efekt světelné či neonové reklmy

9 Předstvení České plynárenské Česká plynárenská,.s. vznikl v roe 2007 s ílem vstoupit n evropský velkoohodní trh se zemním plynem. Ve skupině CEGroup zjišťuje velkoohodní opere se zemním plynem komoditní trding. V roe 2009 se podřilo rozvinout fyziký ohod se zemním plynem vyudovt si zákldní síť ohodníh vzthů n primárním trhu. V doě lednové krize v roe 2009 nídl opertivně mimořádné dodávky zemního plynu pro Českou repuliku. Společnost je registrovným ohodníkem se zemním plynem n českém, němekém rkouském trhu. N českém trhu má uzvřenu rámovou smlouvu s NET4GAS s ílem zjistit přeshrniční přeprvu trnzitním plynovodem. Společnost je součsně sujektem zúčtování u operátor trhu (OTE,.s.) má veškerá oprávnění liene pro své ohodní opere. Je registrovným ohodníkem v němekém přeprvním systému ONTRAS, ohodním prostředí GASPOOL NET Connet Germny součsně má uzvřenu smlouvu s význmným rkouským ohodním Huem Bumgrten. Vytýčené íle pro rok 2009 yly splněny společnosti se podřilo ěhem krátké doy od legisltivního otevření ohodu s plynem etlovt se n trhu. Většin tehnikýh dministrtivníh překážek ohodování yl v roe 2009 překonán díky vytvoření nezávislé funke operátor trhu. Nše společnost má doré předpokldy pro dlší expnzi příprvu n komoditní trding

10 Předstvení GSCeP Společnost GSCeP,.s. vznikl v roe 2009 s ílem nlézt vhodnou loklitu pro ryhlý zásoník zemního plynu v přípdě dorýh podmínek, projekt tké relizovt. Společnosti se podřilo získt nezytná oprávnění pro důlní činnost, tk neprodleně zhájil vyhledávání vhodnýh loklit. Rok 2009 yl pro nás rozhodně význmným mezníkem v projektu udování vlstního zásoníku zemního plynu, určeného pro potřey vyrovnávání odhylek denní trding. Po rozsáhlýh nlytikýh príh příprvě dministrtivníh podmínek jsme dokončili všehny nezytné kroky mohli přistoupit k příprvě průzkumnýh vrtů. Během roku jsme n zákldě dostupné dokumente vytipovli tři geologiky vhodné loklity vyhovujíí podmínkám pro vyudování ryhlého zásoníku kvernového typu. Jedná se o loklity: Okrouhlá Rdouň v jižníh Čeháh políž Jindřihov Hrde Rožná Rožínk n Vysočině Rožná - Milsín n Vysočině Ve všeh vytipovnýh loklitáh jsme n zákldě udělenýh oprávnění k průzkumu vytyčeného území nlyzovli dostupné dokumenty geologiké mpy. Ve výsledku jsme vyrli k zhájení důlníh prí dvě ezprostředně sousedíí loklity Rožná-Rožínk Rožná-Milsín. Výhodou je dostupnost páteřního trnzitního plynovodu společnosti NET4GAS, který prohází pouhýh 16 km od oou loklit. Zásoník plánujeme vyudovt v hloue ž metrů, km je zjištěn přístup jediným ktivním urnovým dolem v Evropě. Část kpity ude uvolněn k zohodování n volném trhu ukčním způsoem. Nevylučujeme ni možnost, y se do projektu zpojili i dlší vyrní investoři. Společnost GSCeP.s., člen skupiny CE GROUP, podepsl dne se státním podnikem DIAMO společností METROSTAV,.s. smlouvu, která umožňuje zhájení důlníh prí n výstvě podzemního zásoníku zemního plynu v loklitě urnového dolu Rožná n Vysočině. Smluvní strny si v první etpě kldou z íl ověřit dosvdní výsledky nlýzy geologikého prostředí n zákldě relizovnýh průzkumnýh vrtů zpřesnit geometrii projektovného zásoníku. Tto první etp y měl trvt zhru 15 měsíů. Ve druhé etpě pk přistoupí k vyudování smotného zásoníku ve dvou ezprostředně sousedííh kvernáh o předpokládnýh kpitáh 100 mil. m 3 80 mil. m 3 zemního plynu. Dokončení zásoníku se předpokládá v horizontu 5 ž 6 let

11 Předstvení Českýh plynovodů Společnost České plynovody,.s. vznikl v roe 2009 v souldu se širšími záměry nší skupiny investovt do rozvojovýh projektů v plynárenství v České repulie. Společnost České plynovody,.s. vznikl v roe 2009 v souldu se širšími záměry nší skupiny investovt do rozvojovýh projektů v plynárenství v České repulie. Hlvním ílem je posílit likviditu českého plynárenského trhu jko nezytnou podmínku pro zvyšování ohodní trktivity nově lierlizovného trhu. Konkrétně se jedná o příprvu relizi projektu MOZART propojení české rkouské plynárenské soustvy severojižním směrem. Skupin CEGroup vidí perspektivu příležitost k vyudování vysoe likvidního prostředí právě n území České repuliky, která se nhází ve strtegiké poloze přímo n páteřním trnzitním plynovodu z Rusk. Výhodou je i sousedství s nově integrovným ohodním prostředím Gspoolu. Doposud yl český trh poměrně znčně limitován velmi omezeným počtem přeshrničníh propojení n sousední plynárenské soustvy (Lnžhot, Widhus Hor svté Kteřiny) dominntní rolí vlstník trnzitní přeprvní soustvy

12 Roční přehled České energie Všeoené informe Předmět činnosti společnosti Společnost Česká energie,.s. (IČO ) yl zložen 6.dun 2000 její činnost dle ohodního rejstříku je: správ vlstního mjetku zprostředkování ohodu zprostředkování služe výro, instle oprvy elektrikýh strojů přístrojů testování, měření nlýzy činnost tehnikýh pordů v olsti energetiky vydvtelské nkldtelské činnosti činnost podniktelskýh, finnčníh, orgnizčníh ekonomikýh pordů Vedení společnosti předstvenstvo provlo v tomto složení: Mgr. Ldislv Drá předsed předstvenstv, *1959 Ing. Mrek Černý místopředsed předstvenstv, * 1966 Ing. Roert Zedník člen předstvenstv, *1943 Informe o hospodářském vývoji společnosti N koni roku 2008 jsme dodávli elektrikou energii do 1979 oděrnýh míst po elé České repulie. Součsně jsme zhájili dodávky i zemního plynu 57 oděrtelům. N koni roku 2009 to ylo již 2520 konovýh zákzníků u dodávek elektriké energie 200 zákzníků v dodávkáh zemního plynu. To předstvuje meziroční nárůst konovýh zákzníků o téměř 34 % Dodávky zemního plynu (MW/h) V rámi společnosti Česká energie,.s. půsoí i divize CESPARK, orientujíí se n design, výrou montáž světelnýh reklm. V roe 2009 nejen, že udržel jednu z předníh pozi n trhu, le dále meziročně zvýšil svůj ort o téměř 17%. V doě, kdy prktiky všehny sujekty n trhu omezovly své nákldy n nezytné minimum je možné tkovýto výsledek oprávněně povžovt z úspěšný. Dozorčí rd provl v tomto složení: Ing. Edurd Pálk předsed dozorčí rdy, *1957 Dvid Herčík člen dozorčí rdy, *1972 Ldislv Drá člen dozorčí rdy, *1983 Nákup dodávky energií nšim zákzníkům meziročně vzrostly dokone o víe než 50% z 217 GWh n 326 GWh Akionářská struktur Dodávky elektriké energie (MW/h) Společnost emitovl 120 kusů kmenovýh kií n mjitele v listinné podoě ve jmenovité hodnotě ,-Kč. Zákldní kpitál společnosti činní ,- Kč. Složení kionářů : Ldislv Drá 55 kusů kií Mrek Černý 53 kusů kií Edurd Pálk 12 kusů kií Auditoři společnosti Audit z rok 2009 provedl účetní uditor Ing. Jiří Fišer, liene č Pro rok 2010 předstvenstvo nvrhuje, y udit opět provedl Ing. Jiří Fišer V olsti dodávek energií souvisejííh služe nše společnost dosáhl meziročního nárůst trže o 41% z 535 mil.czk v roe 2008 n 752 mil.czk v roe

13 Krizový rok 2009 ovlivňovl smozřejmě i rozhodování vedení společnosti o nákldeh České energie. Optrné konzervtivní hospodření spolu s úsilím o vysoký podíl utomtize velmi přispělo k výrznému nárůstu hospodářského výsledku. Česká energie proto nejen s ohledem n svůj význmný nárůst podílu n trhu, le i díky pečlivému hlídání kždodenníh nákldů dosáhl víe než trojnásoného nvýšení svého hospodářského výsledku oproti předhozímu roku Rok 2009 rozhodně řdíme mezi úspěšné roky. V souvislosti s růstem ohodníh ktivit, zkvlitnění nših služe zvýšení komfortu nših zákzníků ohodníh prtnerů jsme v roe 2009 přiměřeně nvýšili pojištění společnosti dli zákld rezervnímu fondu. Součsně s dokončením dlší etpy utomtize vývoje unikátního informčního systému, umožňujíího efektivně zprovávt nrůstjíí množství klientskýh dt, jsme v rekordním čse získli ertifikát jkosti ISO 9001/2008 udělený nám renomovnou společností TÜV NORD CERT GmH Essen. Certifikát jkosti nás zvzuje k ještě odpovědnějšímu přístupu ke kvlitě nših služe. Rok 2009 pro nši společnost yl rokem skutečného vstupu n český trh. Česká energie,.s. yl pro rok 2009 společností COMENIUS zřzen mezi českýh 100 nejlepšíh firem osdil 57 pozii mezi tkovými renomovnými společnostmi jko je ČEZ, ŠKODA AUTO, PRE, či E.ON Česká repulik. Toto oenění je pro nás o to ennější, že jsme nví získli zvláštní oenění z DYNAMICKÝ RŮST Zpráv nezávislého uditor Zpráv nezávislého uditor o úplné účetní závěre určené k všeoeným účelům. Zpráv je zprován dle Mezinárodního uditorského stndrdu ISA 700 s použitím plikční doložky pro Českou repuliku AD ISA 700 v souldu se zákonem č. 93/2009 SB. o uditoreh. Tyto předpisy přesně vymezují rozsh znění zprávy uditor. Auditovná účetní závěrk k , ohodní společnosti (podroně identifikovná v účetní závěre, včetně předmětu podnikání): Název: Česká energie.s., Sídlo: Bernovýh 65/ , Prh 9, IČ: , DIČ: CZ Příjeme zprávy: Vedení vlná hromd uvedené společnosti, státní orgán dle zvláštního zákon uživtelé účetní závěrky Auditor, fyziká oso (OSVČ): ing. Jiří Fišer Trvlý poyt: Srjevská 12/2504, Prh 2 Místo podnikání: Ostrá 299/2, Prh 9 Číslo oprávnění KA-ČR: 1026 Smluvní vzth: uzvřen se sttutárním orgánem uditovné Společnosti dle zákon č. 93/2009 S. 1. Úvod Ověřil jsem přiloženou účetní závěrku výše jmenovné společnosti, tj. rozvhu k , výkz zisku ztráty, přehled o změnáh vlstního kpitálu přehled o peněžníh toíh z odoí od do dále přílohu této účetní závěrky, včetně popisu použitýh význmnýh účetníh metod Údje o společnosti, kde udit yl proveden jsou uvedeny v příloze k této účetní závěre. 2. Odpovědnost sttutárního orgánu účetní jednotky z účetní závěrku Z sestvení účetní závěrky podávjíí věrný potivý orz v souldu s českými účetními předpisy odpovídá sttutární orgán společnosti. Součástí této odpovědnosti je nvrhnout, zvést zjistit vnitřní kontroly nd sestvováním věrným zorzením účetní závěrky tk, y neoshovl význmné nesprávnosti způsoené podvodem neo hyou upltňovt vhodné účetní metody provádět dné situi přiměřené účetní odhdy. 3. Odpovědnost uditor Úlohou uditor je vydt n zákldě provedeného uditu výrok k této účetní závěre. Audit jsem provedl v souldu se zákonem o uditoreh Mezinárodními uditorskými stndrdy souvisejíími plikčními doložkmi Komory uditoru České repuliky,. V souldu s těmito předpisy jsem povinen dodržovt etiké normy nplánovt provést udit tk, yh získl přiměřenou jistotu, že účetní závěrk neoshuje význmné nesprávnosti. Audit zhrnuje provedení uditorskýh postupu, jejihž ílem je získt důkzní informe o částkáh skutečnosteh uvedenýh v účetní závěre. Výěr 4. uditorskýh postupu závisí n úsudku uditor, včetně posouzení rizik, že účetní závěrk neoshuje význmné nesprávnosti způsoené podvodem neo hyou Při posouzení těhto rizik uditor přihlédl k vnitřním kontrolám, které jsou relevntní pro sestvení věrné zorzení účetní závěrky. Cílem posouzení vnitřníh kontrol je nvrhnout vhodné uditorské postupy, nikoliv vyjádřit se k účinnosti vnitřníh kontrol. Audit též zhrnuje posouzení vhodnosti použitýh účetníh metod, přiměřenosti účetníh odhdů provedenýh vedením i posouzení elkové prezente účetní závěrky. Domnívám se, že získné důkzní informe tvoří dosttečný vhodný zákld pro vyjádření výroku uditor. 5. Výrok uditor Podle mého názoru účetní závěrk podává věrný potivý orz ktiv psiv uditovné společnosti k nákldů výnosů výsledku jejího hospodření včetně peněžníh toků z rok 2009 v souldu s českými účetními předpisy. Auditor, OSVČ: Ing. Jiří Fišer Číslo udit. oprávnění: 1026 Dtum vyprováni: Podpis uditor: 22 23

14 Rozvh (ktiv) ROZVAHA - AKTIVA v plném rozshu ke dni (v elýh tisííh Kč). Oznčení AKTIVA Čísl. řád. Běžné účetní odoí Minulé ú. odoí Brutton 1 Koreke 2 Netto 3 Netto 4 AKTIVA CELKEM Součet A ž D A. Pohledávky z upsný zákldní kpitál 2 B. Dlouhodoý mjetek Součet B.I. ž B.III B. I. Dlouhodoý nehmotný mjetek Součet I.1. ž I.8. 4 B. I. 1. Zřizoví výdje 5 2. Nehmotné výsledky výzkumu vývoje 6 3. Softwre 7 4. Oenitelná práv 8 5. Goodwill 9 6. Jiný dlouhodoý nehmotný mjetek Nedokončený dlouhodoý nehmotný mjetek Poskytnuté zálohy n dlouhodoý nehmotný mjetek 12 B. II. Dlouhodoý hmotný mjetek Součet II.1. ž II B. II. 1. Pozemky Stvy Smosttné movité věi souory movitýh věí Pěstitelské elky trvlýh porostů Dospělá zvířt jejih skupiny Jiný dlouhodoý hmotný mjetek Nedokončený dlouhodoý hmotný mjetek Poskytnuté zálohy n dlouhodoý hmotný mjetek Oeňoví rozdíly k nytému mjetku 22 B. III. Dlouhodoý finnční mjetek Součet III.1. ž III B. III. 1. Podíly v ovládnýh řízenýh osoáh Podíly v účetníh jednotkáh pod podsttným vlivem Osttní dlouhodoé enné ppíry podíly Půjčky úvěry - ovládjíí řídíí oso, podsttný vliv Jiný dlouhodoý finnční mjetek Pořizovný dlouhodoý finnční mjetek Poskytnuté zálohy n dlouhodoý finnční mjetek 30 C. Oěžná ktiv Součet C.I. ž C.IV , C. I. Zásoy Součet I.1. ž C. I. 1. Mteriál Nedokončená výro polotovry Výroky Mldá osttní zvířt jejih skupiny Zoží Poskytnuté zálohy n zásoy 38 C. II. Dlouhodoé pohledávky Součet II.1. ž II C. II. 1. Pohledávky z ohodníh vzthů Pohledávky - ovládjíí řídíí oso Pohledávky - podsttný vliv Pohledávky z společníky, členy družstv z účstníky sdružení Dlouhodoé poskytnuté zálohy Dohdné účty ktivní Jiné pohledávky Odložená dňová pohledávk 47 C. III. Krátkodoé pohledávky Součet III.1. ž III C. III. 1. Pohledávky z ohodníh vzthů Pohledávky - ovládjíí řídíí oso Pohledávky - podsttný vliv 51 Oznčení AKTIVA Čísl. řád. 4. Pohledávky z společníky, členy družstv z účstníky sdružení Soiální zezpečení zdrvotní pojištění 53 Běžné účetní odoí Minulé ú. odoí Brutton 1 Koreke 2 Netto 3 Netto 4 6. Stát - dňové pohledávky Krátkodoé poskytnuté zálohy Dohdné účty ktivní Jiné pohledávky 57 C. IV. Krátkodoý finnční mjetek Součet IV.1. ž IV C. IV. 1. Peníze Účty v nkáh Krátkodoé enné ppíry podíly Pořizovný krátkodoý finnční mjetek 62 D. I. Čsové rozlišení Součet I.1. ž I D. I. 1. Nákldy příštíh odoí Komplexní nákldy příštíh odoí Příjmy příštíh odoí

15 Rozvh (psiv) ROZVAHA - PASIVA v plném rozshu ke dni (v elýh tisííh Kč). Oznčení PASIVA Čísl. řád. Stv v ěžném PASIVA CELKEM Součet A ž C A. Vlstní kpitál Součet A.I ž A.V A. I. Zákldní kpitál Součet I.1. ž I A. I. 1. Zákldní kpitál Vlstní kie vlstní ohodní podíly (-) Změny zákldního kpitálu 72 A. II. Kpitálové fondy Součet II.1. ž I A. II. 1. Emisní ážio Osttní kpitálové fondy Oeňoví rozdíly z přeenění mjetku závzků Oeňoví rozdíly z přeenění při přeměnáh společností Rozdíly z přeměn společností 121 A. III. Rezervní fondy, nedělitelný fond osttní fondy ze zisku A. III. 1. Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond Sttutární osttní fondy 80 A. IV. Výsledek hospodření minulýh let Součet IV.1. ž IV A. IV. 1. Nerozdělený zisk minulýh let Neuhrzená ztrát minulýh let A. V. Výsledek hospodření ěžného účetního odoí /+ -/ B. Cizí zdroje Součet B.I. ž B.IV B. I. Rezervy Součet I.1. ž I B. I. 1. Rezervy podle zvláštníh předpisů Rezerv n důhody podoné závzky Rezerv n dň z příjmů Osttní rezervy 90 B. II. Dlouhodoé závzky Součet II.1. ž II B. II. 1. Závzky z ohodníh vzthů Závzky - ovládjíí řídíí oso Závzky - podsttný vliv Závzky ke společníkům, členům družstv k účstníkům sdružení Dlouhodoé přijté zálohy Vydné dluhopisy Dlouhodoé směnky k úhrdě Dohdné účty psivní Jiné závzky Odložený dňový závzek 101 B. III. Krátkodoé závzky Součet III.1. ž III B. III. 1. Závzky z ohodníh vzthů Závzky - ovládjíí řídíí oso Závzky - podsttný vliv Závzky ke společníkům, členům družstv k účstníkům sdružení Závzky k změstnnům Závzky ze soiálního zezpečení zdrvotního pojištění Stát - dňové závzky dote Krátkodoé přijté zálohy Vydné dluhopisy Dohdné účty psivní Jiné závzky 113 B. IV. Bnkovní úvěry výpomoi Součet IV.1. ž IV B. IV. 1. Bnkovní úvěry dlouhodoé Krátkodoé nkovní úvěry Stv v minulém 6 Oznčení PASIVA Čísl. řád. Stv v ěžném 3. Krátkodoé finnční výpomoi C. I. Čsové rozlišení Součet I.1. ž I C. I. 1. Výdje příštíh odoí Výnosy příštíh odoí Stv v minulém

16 Výkz zisku ztráty VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozshu ke dni Oznčení TEXT Čísl. řád. Skutečnost v ěžném I. Tržy z prodej zoží A. Nákldy vynložené n prodné zoží Ohodní mrže I. - A II. Výkony Souet II.1. ž II II. 1. Tržy z prodej výroků služe Změn stvu záso vlstní výroy Aktive 7 B. Výkonová spotře Souet B.1. ž B B. 1. Spotře mteriálu energie Služy Přidná hodnot I. - A. + II. - B C. Osoní nákldy Souet C.1. ž C C. 1. Mzdové nákldy Odměny členům orgánů společnosti družstv Nákldy n soiální zezpečení zdrvotní pojištění Soiální nákldy D. Dně popltky E. Odpisy dlouhodoého nehmotného hmotného mjetku III. Tržy z prodeje dlouhodoého mjetku mteriálu Souet III.1. ž III III. 1. Tržy z prodeje dlouhodoého mjetku Tržy z prodeje mteriálu 21 F. Zůsttková en prodného dlouhodoého mjetku mteriálu Souet F.1. ž F F. 1. Zůsttková en prodného dlouhodoého mjetku Prodný mteriál 24 G. Změn stvu rezerv oprvnýh položek v provozní olsti komplexníh nákldů příštíh odoí 25 IV. Osttní provozní výnosy H. Osttní provozní nákldy V. Převod provozníh výnosů 28 I. Převod provozníh nákldů 29 * Provozní výsledek hospodření rozdíl výnosu nákldu římská I. ž písmeno I VI. Tržy z prodeje ennýh ppírů podílů 31 J. Prodné enné ppíry podíly 32 VII: Výnosy z dlouhodoého finnčního mjetku Součet VII.1. ž VII VII. 1. Výnosy z podílů v ovládnýh řízenýh osoáh v účetníh jednotkáh pod podsttným vlivem Výnosy z osttníh dlouhodoýh ennýh ppírů podílů Výnosy z osttního dlouhodoého finnčního mjetku 36 VIII. Výnosy z krátkodoého finnčního mjetku 37 K. Nákldy z finnčního mjetku 38 IX. Výnosy z přeenění ennýh ppírů derivátů 39 L. Nákldy z přeenění ennýh ppírů derivátů 40 M. Změn stvu rezerv oprvnýh položek ve finnční olsti 41 X. Výnosové úroky N. Nákldové úroky 43 XI. Osttní finnční výnosy O. Osttní finnční nákldy XII. Převod finnčníh výnosů 46 P. Převod finnčníh nákldů 47 * Finnční výsledek hospodření Rozdíl výnosů nákldů římská VI. ž písmeno P Q. Dň z příjmů z ěžnou činnost Součet Q.1. ž Q Q. 1. -spltná odložená 51 1 Skutečnost v minulém 2 Oznčení TEXT Čísl. řád. Skutečnost v ěžném ** Výsledek hospodření z ěžnou činnost XIII. Mimořádné výnosy 53 R. Mimořádné nákldy 54 S. Dň z příjmů z mimořádné činnosti Součet S.1. ž S S. 1. -spltná odložená 57 * Mimořádný výsledek hospodření XIII. - R. - S. 58 T. Převod podílu n výsledku hospodření společníkům (+/-) 59 *** Výsledek hospodření z účetní odoí (+/-) výsledek hospodření z ěžnou činnost + mimořádný výsledek hospodření - T **** Výsledek hospodření před zdněním provozní výsl. hosp. + finnční výsl. hosp. + XIII. - R Skutečnost v minulém

17 Doplňujíí informe k rozvze k výkzu Přehled o peněžníh toíh PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (výkz sh-flow) ke dni (v elýh tisííh Kč) Doplňujíí informe k rozvze k výkzu zisků ztrát (1) HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK KROMĚ POHLEDÁVEK ) Rozpis n hlvní skupiny smosttnýh movitýh věí souoru movitýh věí 1. Skupin ,- oprávky ,- 2. Skupin ,- oprávky ,- 3. Skupin ,- oprávky 2 268,- 2. Skupin mimoř ,- oprávky 0 ) Rozpis NIM s odděleným uvedením pořizoví eny oprávek 0 ) Nájeme - finnční pronájem 1. součet splátek nájemného z elou dou předpokládnému pronájmu 2. skutečně uhrzené splátky ke dni účetní závěrky 3. rozpis částky udouíh plte podle doy spltnosti: - spltné do jednoho roku - spltné po jednom roe d) Přehled o přírůstíh úytíh IM podle skupin e) Souhrnná výše mjetku neuvedená v rozvze, npř. mjetek dlouhodoý, neúčtovnýh jko DHIM ne DNIM f) Rozpis hmotného mjetku ztíženého zástvním právem, u nemovitosti i věným řemenem s uvedením povhy formy tohoto zjištění , , , ,- g) Jiné informe Společnost si vynložil nákldy n rozvoj vlstního systému pro společnost. Upltněn též odpočet podle 34 n vývoj. (2) POHLEDÁVKY ) Souhrnná výše pohledávek po lhůtě spltnosti npř. 180 dnů ) Pohledávky k podnikům ve skupině odděleně z ohodního styku z osttníh titulů (půjčky) (3) VLASTNÍ JMĚNÍ ) Popis změn vlstního jmění v průěhu účetního odoí, tj. rozpis přípdů, které měly vliv n zvýšení či snížení jednotlivýh položek vl. jmění ) Rozdělení zisku, přípdně způso úhrdy ztráty předházejíího účetního odoí, event. návrh n rozdělení zisku ěžného účetního odoí ) Zákldní jmění ) kiová společnost: - počet druh kií - jejih nominální výše - nesplený vkld lhůt spltnosti. (4) ZÁVAZKY ) Souhrnná výše závzků po doě spltnosti npř. 180 dnů 0 ) Závzky k podnikům ve skupině ) Závzky kryté podle zástvního práv s uvedením povhy formy tohoto zjištění pro přípd nesplení Nejsou (5) VÝNOSY Rozvržení výnosů z ěžné činnosti podle hlvníh činností v členění: - tuzemsko - zhrničí. Není Není ks kií v hodnotě ,- 100% 0% Přehled o peněžníh toíh P. STAV PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ A PENĚŽNÍCH EKVIVALENTŮ NA ZAČÁTKU ÚČETNÍHO OBDOBÍ PENĚŽNÍ TOKY Z HLAVNÍ VÝDĚLEČNÉ ČINNOSTI (PROVOZNÍ ČINNOST) Z. Účetní zisk neo ztrát z ěžné činnosti před zdněním A. 1 Úprvy o nepeněžní opere -693 A. 1 1 Odpisy stálýh ktiv umořování oprvné položky k nytému mjetku 32 A. 1 2 Změn stvu oprvnýh položek, rezerv 0 A. 1 3 Zisk z prodeje stálýh ktiv 0 A. 1 4 Výnosy z dividend podílů n zisku 0 A. 1 5 Vyúčtovné nákldové úroky s výjimkou kpitlizovnýh vyúčtovné výnosové úroky -725 A. 1 6 Přípdné úprvy o osttní nepěněžní opere 0 A. * ČISTÝ PENĚŽNÍ TOK Z PROV.ČINNOSTI PŘED ZDANĚNÍM, ZMĚNAMI PRAC. KAPITÁLU A MIM. POLOŽKAMI A. 2 Změny stvu nepeněžníh složek provního kpitálu A. 2 1 Změn stvu pohledávek z provozní činnosti, přehodnýh účtů ktiv A. 2 2 Změn stvu krátkodoýh závzků z provozní činnosti, přehodnýh účtů psiv A. 2 3 Změn stvu záso -306 A. 2 4 Změn stvu krátkodoého finnčního mjetku nespdjíího do peněžníh prostř. ekvivlentů 0 A. ** ČISTÝ PENĚŽNÍ TOK Z PROVOZNÍ ČINNOSTI PŘED ZDANĚNÍM A MIMOŘÁDNÝMI POLOŽKAMI A. 3 Vyplené úroky s vyjimkou kpitlizovnýh 0 A. 4 Přijté úroky 725 A. 5 Zplená dň z příjmů z ěžnou činnost doměrky dně z minulá odoí A. 6 Příjmy výdje spojené s mimořádným hospodářským výsledkem včetně dně z příjmů 0 A. *** Čistý peněžní tok z provozní činnosti PENĚŽNÍ TOKY Z INVESTIČNÍ ČINNOSTI B. 1 Výdje spojené s nytím stálýh ktiv -657 B. 2 Příjmy z prodeje stálýh ktiv 0 B. 3 Půjčky úvěry spřízněným osoám 0 B. *** Čistý peněžní tok vzthujíí se k investiční činnosti -657 PENĚŽNÍ TOKY Z FINANČNÍCH ČINNOSTÍ C. 1 Dopdy změn dlouhodoýh, resp. krátkodoýh závzků C. 2 Dopdy změn vlstního kpitálu n peněžní prostředky ekvivlenty 0 C. 2 1 Zvýšení peněžníh prostředků z důvodů zvýšení zákldního kpitálu, emisního áži td. 0 C. 2 2 Vyplení podílů n vlstním jmění společníkům 0 C. 2 3 Dlší vkldy peněžníh prostředků společníků kionářů 0 C. 2 4 Úhrd ztráty společníky 0 C. 2 5 Přímé plty n vru fondů 0 C. 2 6 Vyplené dividendy neo podíly n zisku včetně zplené dně 0 C. *** ČISTÝ PENĚŽNÍ TOK VZTAHUJÍCÍ SE K FINANČNÍ ČINNOSTI F. F. ČISTÉ ZVÝŠENÍ RESP. SNÍŽENÍ PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ R. R. STAV PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ A PEN. EKVIVALENTŮ NA KONCI ÚČETNÍHO OBDOBÍ

18 Přehled o změnáh kpitálu Příloh k účetním výkzům PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU ke dni (v elýh tisííh Kč) Počáteční zůsttek Zvýšení Snížení Konečný zůsttek A. Zákldní kpitál zpsný v ohodním rejstříku B. Zákldní kpitál nezpsný v ohodním rejstříku C. Součet A +/- B XX XX XX D. Vlstní kie vlstní ohodní podíly * Součet A +/- B +/- D XX XX XX E. Emisní ážio F. Rezervní fondy G. Osttní fondy ze zisku H. Kpitálové fondy I. Rozdíly z přeenění nezhrnuté do hospodářského výsledku J. Zisk minulýh účetníh odoí K. Ztrát minulýh účetníh odoí L. Zisk/ztrát z účetní odoí po zdnění XX XX * Celkem PŘÍLOHA K ÚČETNÍM VÝKAZŮM z účetní odoí 2009, Optření čj. 281/71 701/95 z Příloh k účetmím výkzům OBECNÉ ÚDAJE (1) POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY (ÚJ) Název Česká energie.s. Sídlo Bernovýh 65/675, Prh 9, Právní form Rozhodujíí předmět činnosti Akiová společnost Dtum vzniku OS neo družstv 6. dun 2000 Zprostředkování ohodu služe Popis změn dodtků provedenýh v uplynulém v ohodním rejstříku Od sestvení účetní závěrky 2009 tj do předpokládného dne uditu tj nenstly žádné podsttné změny v mjetkové struktuře společnosti nenstly ni žádné změny v podniktelském seskupení. Neexistuje žádná spřízněná oso, která y ovládl hod společnosti. (2) ÚDAJE O ZAMĚSTNANCÍCH A OSOBNÍCH NÁKLADECH Průměrný počet změstnnů z toho řídííh provníků (mngement, ředitelé, náměsti, vedouí, orgnizční složky Změstnni z toho řídíí provníi 22 3 Osoní nákldy Dlší odměny osttníh členů orgánů (3) VÝŠE PŮJČEK, ZÁRUK AJ. PLNĚNÍ Půjčky, úvěry, poskytnuté záruky osttní plnění jk v peněžní, tk v nturální formě(x) kionářům, společníkům, družstevníkům, členům sttutárníh, dozorčíh řídííh orgánů, včetně ývlýh členů těhto orgánů v úhrnné výši odděleně z jednotlivé ktegorie těhto oso Změstnni z toho řídíí provníi sttutárníh dozorčíh 0 0 České plynárenské.s. půjčk Půjčk kionářům INFORMACE O POUŽITÝCH ÚČETNÍCH METODÁCH, OBECNÝCH ÚČETNÍCH ZÁSADÁCH A ZPŮSOBECH OCEŇOVÁNÍ (PŘEDKLÁDAJÍ I ÚČETNÍ JEDNOTKY NEPODLÉHAJÍCÍ POVINNÉMU AUDITU) (1) Způso oenění: ) záso nkupovnýh vytvořenýh ve vlstní režii ) HIM NIM vytvořenýh ve vlstní režii ) CP mjetkovýh účstí d) příhovků přírůstků zvířt (2) Způso stnovení reprodukční PC u mjetku oeněného v této eně pořízeného v průěhu účetního odoí Není (3) Druhy vedlejšíh pořizovíh nákldů zhrnovnýh do pořizovíh en nkupovnýh záso, druhy nákldů zhrnovné do en záso stnovenýh n úrovni VN Cenou pořízení (4) Způso stnovení OP k mjetku uvedení zdroje informí Nevytváří Nejsou ,- Kč ,- Kč (5) Způso sestvení odpisovýh plánů použité odpisové metody při sestvování účetníh odpisů Mjetek odpisuje rovnoměrně i zryhleně (6) Způso přepočtů údjů v izíh měnáh n českou měnu Kursem 1. Provního dne v měsíi 32 33

19 Roční přehled České plynárenské Všeoené informe Předmět činnosti společnosti Informe o hospodářském vývoji společnosti Společnost v roe 2009 zvýšil ojem dodávek zemního plynu do České repuliky o víe než 45% z 222 GWh v roe 2008 n 322 GWh v roe V hospodářském výsledku se pk nše ohodní ktivity promítly v nárůstu zisku n 6,5 mil.czk společnost tk mohl část zisku převést do rezervního fondu. Společnost Česká plynárenská,.s. (IČO ) yl zložen její činnost dle ohodního rejstříku je:: Dodávky zemního plynu (MW/h) ohod s plynem Vedení společnosti předstvenstvo provlo v tomto složení: Mgr. Ldislv Drá předsed předstvenstv, *1959 Ing. Ldislv Tětál místopředsed předstvenstv, * 1953 Ing. Roert Zedník člen předstvenstv, * Dozorčí rd provl v tomto složení: Ing. Edurd Pálk předsed dozorčí rdy, *1957 Dvid Herčík člen dozorčí rdy, *1972 Ldislv Drá člen dozorčí rdy, * V tržáh jsme dosáhli nárůstu o17% ze 173 mil.czk v roe 2008 n 204 mil.czk v roe Akionářská struktur Společnost emitovl 20 kusů kmenovýh kií n mjitele v listinné podoě ve jmenovité hodnotě ,-Kč. Zákldní kpitál společnosti činní ,- Kč Složení kionářů : Ldislv Drá 9 kusů kií Mrek Černý 9 kusů kií Edurd Pálk 2 kusů kií Auditoři společnosti Audit z rok 2009 provedl účetní uditor Ing. Jiří Fišer, liene č Pro rok 2010 předstvenstvo nvrhuje, y udit opět provedl Ing. Jiří Fišer

20 Zpráv nezávislého uditor Zpráv nezávislého uditor o úplné účetní závěre určené k všeoeným účelům. Zpráv je zprován dle Mezinárodního uditorského stndrdu ISA 700 s použitím plikční doložky pro Českou repuliku AD ISA 700 v souldu se zákonem č. 93/2009 SB. o uditoreh. Tyto předpisy přesně vymezují rozsh znění zprávy uditor. Auditovná účetní závěrk k , ohodní společnosti (podroně identifikovná v účetní závěre, včetně předmětu podnikání): Název: Česká plynárenská.s., Sídlo: Bernovýh 65/ , Prh 9, IČ: , DIČ: CZ Příjeme zprávy: Vedení vlná hromd uvedené společnosti, státní orgán dle zvláštního zákon uživtelé účetní závěrky Auditor, fyziká oso (OSVČ): ing. Jiří Fišer Trvlý poyt: Srjevská 12/2504, Prh 2 Místo podnikání: Ostrá 299/2, Prh 9 Číslo oprávnění KA-ČR: 1026 Smluvní vzth: uzvřen se sttutárním orgánem uditovné Společnosti dle zákon č. 93/2009 S. 1. Úvod Ověřil jsem přiloženou účetní závěrku výše jmenovné společnosti, tj. rozvhu k , výkz zisku ztráty, přehled o změnáh vlstního kpitálu přehled o peněžníh toíh z odoí od do dále přílohu této účetní závěrky, včetně popisu použitýh význmnýh účetníh metod Údje o společnosti, kde udit yl proveden jsou uvedeny v příloze k této účetní závěre. 2. Odpovědnost sttutárního orgánu účetní jednotky z účetní závěrku Z sestvení účetní závěrky podávjíí věrný potivý orz v souldu s českými účetními předpisy odpovídá sttutární orgán společnosti. Součástí této odpovědnosti je nvrhnout, zvést zjistit vnitřní kontroly nd sestvováním věrným zorzením účetní závěrky tk, y neoshovl význmné nesprávnosti způsoené podvodem neo hyou upltňovt vhodné účetní metody provádět dné situi přiměřené účetní odhdy. 3. Odpovědnost uditor Úlohou uditor je vydt n zákldě provedeného uditu výrok k této účetní závěre. Audit jsem provedl v souldu se zákonem o uditoreh Mezinárodními uditorskými stndrdy souvisejíími plikčními doložkmi Komory uditoru České repuliky,. V souldu s těmito předpisy jsem povinen dodržovt etiké normy nplánovt provést udit tk, yh získl přiměřenou jistotu, že účetní závěrk neoshuje význmné nesprávnosti. Audit zhrnuje provedení uditorskýh postupu, jejihž ílem je získt důkzní informe o částkáh skutečnosteh uvedenýh v účetní závěre. Výěr 4. uditorskýh postupu závisí n úsudku uditor, včetně posouzení rizik, že účetní závěrk neoshuje význmné nesprávnosti způsoené podvodem neo hyou Při posouzení těhto rizik uditor přihlédl k vnitřním kontrolám, které jsou relevntní pro sestvení věrné zorzení účetní závěrky. Cílem posouzení vnitřníh kontrol je nvrhnout vhodné uditorské postupy, nikoliv vyjádřit se k účinnosti vnitřníh kontrol. Audit též zhrnuje posouzení vhodnosti použitýh účetníh metod, přiměřenosti účetníh odhdů provedenýh vedením i posouzení elkové prezente účetní závěrky. Domnívám se, že získné důkzní informe tvoří dosttečný vhodný zákld pro vyjádření výroku uditor. 5. Výrok uditor Podle mého názoru účetní závěrk podává věrný potivý orz ktiv psiv uditovné společnosti k nákldů výnosů výsledku jejího hospodření včetně peněžníh toků z rok 2009 v souldu s českými účetními předpisy. Auditor, OSVČ: Ing. Jiří Fišer Číslo udit. oprávnění: 1026 Dtum vyprováni: Podpis uditor: 36 37

Výroční zpráva 2010 skupina CE GROUP

Výroční zpráva 2010 skupina CE GROUP Výroční zpráva 2010 skupina CE GROUP 2 3 Obsah 1. Zpráva představenstva 7 2. PŘEDSTAVENÍ Představení skupiny CE GROUP 11 Představení České energie 12 Představení České plynárenské 15 Představení GSCeP

Více

Píloha k roní úetní závrce za rok 2013

Píloha k roní úetní závrce za rok 2013 Píloh k roní úetní závrce z rok 2013 l. 1 Oecné údje Sujekt: U2Brno s.r.o. sídlo: Brno, Píkop 843/4 právní form: spolenost s ruením omezeným IO: 607 16 380 pedmt innosti: - specilizovný mloochod - poskytování

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. PRODECO, a.s. Teplice, ul. Masarykova 51, PSČ 416 78 IČ: 25 02 07 90

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. PRODECO, a.s. Teplice, ul. Masarykova 51, PSČ 416 78 IČ: 25 02 07 90 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 PRODECO, a.s. Teplice, ul. Masarykova 51, PSČ 416 78 IČ: 25 02 07 90 OBSAH PROFIL SPOLEČNOSTI... 3 VRCHOLOVÉ ORGÁNY SPOLEČNOSTI... 4 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA... 5 PŘEHLED

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA za rok 2014

VÝROÈNÍ ZPRÁVA za rok 2014 VÝROÈNÍ ZPRÁVA za rok 2014 Dopravní podnik mìsta Dìèína akciová spoleènost VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 Dopravní podnik města Děčína, a.s. Obsah výroční zprávy: I. Základní identifikační údaje o akciové

Více

Výroční zpráva 2010 2010

Výroční zpráva 2010 2010 2010 Výroční zpráva 2010 Základní ukazatele 2008 2009 2010 Aktiva celkem 52 550 18 335 15 849 Pasiva celkem 52 550 18 335 15 849 z toho: základní kapitál 30 000 30 000 30 000 rezervy 502 502 502 Výnosy

Více

Obsah. 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. 2. Základní identifikační údaje 3

Obsah. 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. 2. Základní identifikační údaje 3 06 8 2 6 0 5 3 7 4 Obsah 0. Úvodní slovo předsedy představenstva 2 2. Základní identifikační údaje 3 3. Informace o účetních metodách, obecných účetních zásadách a způsobu oceňování 4 4. Roční účetní

Více

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. se sídlem: Husova 1881, 580 01 Havlíčkův Brod Identifikační číslo: 465 04 796 Společnost je zapsaná

Více

KIS a.s. kapitálová investiční společnost. Výroční zpráva 1999

KIS a.s. kapitálová investiční společnost. Výroční zpráva 1999 KIS a.s. kapitálová investiční společnost České pojišťovny Výroční zpráva 1999 Obsah Profil společnosti 1 Složení vrcholových orgánů 2 Úvodní slovo předsedy představenstva 3 Zpráva představenstva 5 ALPHA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko:

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006 K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: > 2 > ÚVODNÍ SLOVO 4 > ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 6 > STATUTÁRNÍ ORGÁNY 9 > FINANČNÍ SKUPINA DIMENSION 11 > ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 14

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014 GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Obchodní firma: GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost Sídlo: Karlovy Vary, Mírové náměstí

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

česká verze výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012

česká verze výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012 výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012 česká verze Obsah Údaje o společnosti, orgány a profil společnosti...3 Lidské zdroje, obrat a organizační struktura...4 Rozvaha...5 Výkaz zisku a ztráty...7 Přehled

Více

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY. Základní identifikační údaje společnosti

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY. Základní identifikační údaje společnosti 2014 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY I. Úvodní slovo předsedy představenstva a výkonného ředitele společnosti 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. Zhodnocení činnosti společnosti výkonným ředitelem II. III.

Více

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7 VÝRO ČNÍ ZPRÁ VA 07 O BS AH Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Základní identifikační údaje 6 Informace o účetních metodách, obecných 8 účetních zásadách a způsobu oceňování Další finanční a nefinanční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2009. Industry Servis ZK, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2009. Industry Servis ZK, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2009 společnosti Industry Servis ZK, a.s. sestavená v souladu s ustanovením 21 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Zprávu sestavil: Jiří Němec, předseda

Více

Výroční zpráva 2011 2011

Výroční zpráva 2011 2011 2011 Výroční zpráva 2011 Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje o společnosti 3 Složení představenstva 4 Zpráva představenstva 5 Složení dozorčí rady 6 Zpráva dozorčí rady 7 Návrh

Více

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz Výroční zpráva 2012 VZ Czech E189023 2012www.domena.cz Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje o společnosti 3 Složení představenstva 4 Zpráva představenstva 5 Složení dozorčí rady

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Na počátku byla švestka! ...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Na počátku byla švestka! ...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Na počátku byla švestka!...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek. Zázrak zvaný slivovice. RUDOLF JELÍNEK a.s. I. Obsah Úvodní slovo předsedy

Více

Obsah 1. ÚVODNÍ SLOVO 5 2. HISTORIE A SOUČASNOST 7. 2.1 Základní identifikační údaje společnosti 8. 2.2 Předmět podnikání 8

Obsah 1. ÚVODNÍ SLOVO 5 2. HISTORIE A SOUČASNOST 7. 2.1 Základní identifikační údaje společnosti 8. 2.2 Předmět podnikání 8 Výroční zpráva 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 / PODA A.S. Obsah 1. ÚVODNÍ SLOVO 5 2. HISTORIE A SOUČASNOST 7 2.1 Základní identifikační údaje společnosti 8 2.2 Předmět podnikání 8 2.3 Orgány společnosti a organizační

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY. společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní. k 31.12.

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY. společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní. k 31.12. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní k 31.12.2006 SPICA AUDIT s.r.o., V Tůních 11, Praha 2, IČO : 25071262,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2010. Industry Servis ZK, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2010. Industry Servis ZK, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2010 společnosti Industry Servis ZK, a.s. sestavená v souladu s ustanovením 21 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů Zprávu sestavil: Jiří Němec, předseda

Více

Výroční zpráva 2014 1

Výroční zpráva 2014 1 Výroční zpráva 2014 1 Naším krédem je umožnit opakovaně svým klientům vždy nejen vzlétnout za jejich prací a odpočinkem, ale zejména zajistit za všech okolností jejich bezpečné přistání, ať mohou úspěšně

Více

TEDOM a.s. Výroční zpráva..

TEDOM a.s. Výroční zpráva.. TEDOM a.s. Výroční zpráva.. 2 Výroční zpráva 2013 Obsah 3 Úvodní slovo generálního ředitele 4 Zpráva auditora k výroční zprávě TEDOM a.s. 7 Hlavní údaje účetní závěrky TEDOM a.s. 8 Zpráva auditora akcionářům

Více

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valná hromada 12. 5. 2009 11

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valná hromada 12. 5. 2009 11 O S T R O V S K Á T E P L Á R E N S K Á, a. s. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 9 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 9 Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Charakteristika společnosti 6 Valná hromada 12.

Více

LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz

LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 Výroční zpráva 2004 obsah 1. Textová část - A. Základní údaje o emitentovi - B. Údaje o činnosti emitenta - C. Údaje o finanční situaci emitenta - D. Údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah v ý r o č n í z p r á v a 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah 1. Vybrané finanční ukazatele 2 2. Komentář generálního manažera 3 3. Vývoj v letech 1996 2008 4 4. Komentář finančního ředitele 5 5. Vedoucí pracovníci

Více

Výrok auditora Auditor s Report

Výrok auditora Auditor s Report Výrok auditora Auditor s Report ZPRÁVA AUDITORA zakladateli a generálnímu řediteli státního podniku Lesy České republiky, s.p. Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO, a.s.

2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO, a.s. 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO, a.s. Obsah Základní informace o společnosti 1 Zpráva o činnosti společnosti 2 Zpráva auditora k účetní závěrce a výroční zprávě společnosti ELTODO, a.s. za účetní období roku

Více

Výroční zpráva ELTODO, a.s.

Výroční zpráva ELTODO, a.s. Výroční zpráva ELTODO, a.s. ELTODO PRECIZNOST, STABILITA A FLEXIBILITA V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 E L T O D O, a. s. 3 Obsah Základní informace o společnosti...4 Zpráva o činnosti společnosti...5

Více

Výroční zpráva 2004. Argo Bohemia s.r.o.

Výroční zpráva 2004. Argo Bohemia s.r.o. Výroční zpráva 2004 Argo Bohemia s.r.o. 0 Obsah 1. Základní údaje o obchodní společnosti.......................... 2 2. Úvodní slovo výkonného ředitele............................. 3 3. Zpráva o podnikatelské

Více