Otopné soustavy. Otopné plochy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Otopné soustavy. Otopné plochy"

Transkript

1 Pednáška 3 Otopné soustavy Otopné plochy

2 Otopné soustavy Otopné soustavy otevené s pirozeným obhem vody Obvykle ve stávajících starších objektech. Soustava s pirozeným obhem pracuje na principu rozdílné hustoty topné pívodní a vratné vody. Voda ve vratném potrubí (chladnjší) má vyšší hustotu, takže ze strany vratné vody je u zdroje (kotle) vyšší hydrostatický tlak než ze strany vody pívodní. Petlak zpsobí pohyb vody v okruhu kotel-otopné tleso-kotel. Zdroj tepla je umístn v nejnižším podlaží pod otopnými tlesy (max. v úrovni OT) Potrubní sí pro rozvod otopné vody je vtšinou dvoutrubková a podle umístní hlavního horizontálního pívodního potrubí se rozlišuje soustava se spodním rozvodem nebo s horním rozvodem. Návrh obvykle pro rozdíl 90/70, funkní musí být již pi teplot otopné vody 45 o C.

3 OS s pirozeným obhem vody, otevená, dvoutrubková, se spodním rozvodem

4

5

6 Otopné soustavy uzavené s nuceným obhem vody Jsou dnes nejrozšíenjším typem soustav. Nucený obh ( s obhovým erpadlem) je schopen pekonat mnohonásobn vtší tlakové ztráty v okruzích než systém samotížný. Prmry potrubí vycházejí menší než u samotížných soustav, lze volit vyšší rychlosti proudní. Otopná tlesa se mohou umístit do stejné výšky jako zdroj tepla nebo pod níž. Nucený obh nám poskytuje rovnž rozsáhlé možnosti regulace a rychlý zátop. Rozvod dvoutrubkové horní jednotrubkové dolní horizontální vertikální

7 OS s nuceným obhem vody, uzavená, jednotrubková, horizontální

8 OS s nuceným obhem vody, uzavená, jednotrubková, vertikální

9 OS s nuceným obhem vody, uzavená, dvoutrubková, se spodním rozvodem, vertikální napojení OT

10 OS s nuceným obhem vody, uzavená, dvoutrubková, se spodním rozvodem, horizontální napojení OT

11 OS s nuceným obhem vody, uzavená, dvoutrubková, s horním rozvodem, protiproudá, vertikální napojení OT

12 OS s nuceným obhem vody, uzavená, dvoutrubková, s horním rozvodem, souproudé vedení u stoupaek, vertikální napojení OT

13 Souproudý zpsob zapojení OT Pi velkém potu tles vad za sebou se volí i souproudý (Tichelmannv) zpsob zapojení. Toto zapojení napomže pirozenému hydraulickému srovnání pomr v místech napojení tles. V každém nejvyšším míst otopného systému musí být odvzdušnní. V nejnižších místech a pedepsaných místech (nap. paty stoupaek zásobujících více než dv nadzemní podlaží) instalujeme armatury pro vypouštní.

14 Horizontální rozvod k OT Hvzdicový zpsob napojení tles Rozdlova a sbra Každé tleso samostatná vtev z R+S. Místnost samostatná vtev z R+S. Rozvody v podlaze. Trubka v trubce. Možnost mení spoteby tepla u R+S. Pívod k R+S ze stoupaky, z BS. Elektrotermický servopohon Možnost ízení jednotlivých místnosti. Ochranná trubka

15 Umístní rozvodu v podlaze bez R+S PODL. KRYTINA POTR PE T- kus KROEJOVÁ IZOLACE TEP. IZOLACE Vedení v soklové lišt

16 Etážová soustava Znamená rozvod v jednom podlaží. Jedná se o malé systémy zajišující vytápní jedné bytové nebo provozní jednotky s vlastním zdrojem tepla (nap. nástnným plynovým kotlem, elektrokotlem,...). Teplota otopné vody teplovodních soustav Podle vyhlášky 194/2007Sb. se volí maximální teplota otopné vody vstupující do tlesa 75 o C pro soustavu s nuceným obh topné vody a 90 o C pro soustavu samotížnou. V dnešní dob se navrhují dvoutrubkové teplovodní soustavy s nuceným obhem vody (s obhovým erpadlem) s nižší vstupní teplotou otopné vody, než tomu bývalo díve, nap. s teplotním rozdílem (návrhovou teplotou vody pívodní /návrhovou teplotou vody vratné) 75/65, 75/60, 70/60, 70/50,. Nízkoteplotní otopnou soustavou se nazývá ta, u níž je teplota pívodní vody pod 65 o C. Mezi nízkoteplotní soustavy patí ty, které pracují za návrhových podmínek s teplotními rozdíly napíklad 65/55, 65/50, 55/45, 55/40, 50/40, 40/30 a další.

17 Otopné plochy Otopné plochy a otopná tlesa soustavy ústedního vytápní pedávají do prostoru teplo z teplonosné látky (dnes vtšinou otopné vody), pipravovaného centráln ve zdroji (nap. kotli). Otopné tleso a otopná plocha pedává teplo do vytápného prostoru sáláním (záením, radiací) a konvekcí (proudním). Pedávání (sdílení) tepla se dje všemi uvedenými zpsoby, avšak v rzných pomrech jednotlivých složek. Tyto pomry závisí na konstrukci otopného tlesa (plochy). Již z názvu lze urit pevažující složku pi pedávání tepla. Základní rozdlení: Pevážn konvekní otopná tlesa lánková desková trubková konvektory Pevážn sálavé otopné plochy podle umístní - podlahové, stnové, stropní Teplovzdušné jednotky Lokální topidla pímotopná, akumulaní, hybridní elektrická topidla topidla na plynná, kapalná nebo pevná paliva NEJSOU SOUÁSTÍ OS

18 Skutený výkon otopného tlesa nebo souet skutených výkon více tles v jedné místnosti musí pokrývat tepelnou ztrátu této místnosti. Volba OT Tepelná ztráta Parametry teplonosné látky Nároky na interiér, stavební provedení místnosti (U, výpln otvor výška parapetu,délka okna,...) Požadavky a investice ze strany investora poet, Pozn. Kryty nelze zavšovat na tleso, kryty jsou požadovány v pedškolních, školních zaízeních, tlocvinách. Kryt nesmí bránit ádnému sdílení tepla (snížení výkonu do 10%). Nevhodná je kombinace tles s výrazn rznou tepelnou setrvaností. Lo Umístní OT - na nejvíce ochlazovanou plochu, pod výpln otvor. Lt = min. 0,5 Lo 50 B h H min.100 A t ( t t ) A ( t t ) t i ok i ok Lt0,8 Lo obytné místnosti

19 Otopná tlesa lánková Jsou tlesa složená z jednotlivých lánk spojených vzájemn mezi sebou pomocí závitových vsuvek. Materiál lánkových tles šedá litina, ocelový plech, slitiny hliníku. Litinoválánková tlesa Mají nejdelší životnost (50 let). Na našem trhu se nejastji setkáme s litinovými lánkovými tlesy Kalor, Kalor 3, Termo (výrobce ŽDB). Klasický zpsob upevnní na stnu je pomocí konzol a držák, možné je i upevnní do podlahy pomocí stojánkových nebo nastavitelných konzol.

20 lánková tlesa se vyrábí v pipojovacích rozteích 350 až 900 mm, podle typu a výrobce. Tento rozmr však není skutená výška tlesa, která je vždy o 60 až 100mm vyšší. Výkon lánkového otopného tlesa: Q T = n. q 1 kde n je poet lánk [-] q 1 tepelný výkon jednoho lánku [W] Oceloválánková tlesa Bývala levnjší než litinová, mla však kratší životnost (15-20 let). Setkáváme se s nimi ve stávajících starších soustavách. Dnes se nevyrábjí.

21 Otopná tlesa ze slitin hliníku lánky jsou vyrobeny jako odlitek, majíelní plochu. Otopná tlesa desková Základní pestupní plocha je tvoena tvarovanou deskou s horizontálními a vertikálními kanálky, kterými protéká topná voda. Deska je vyrobena z lisovaných ocelových plech spojených sváry. Tlesa jsou v provedení jednoadém, dvouadém a tíadém. Pro zvýšení výkonu je u nkterých typ k základní desce pivaena pídavná tvarovaná pestupní plocha. elní plocha tles mže být tvarovaná nebo hladká. Tlesa jsou urena pro teplovodní otopné soustavy s nuceným obhem. Mají malý objem vody a tím umož ují pružnou reakci na regulaní zásah.

22 Boní pipojení Spodní pipojení VK Pravé, levé stedové Vybrané možnosti pipojení deskových OT z podlahy

23

24 Prmyslov vyrábná trubková otopná tlesa Dnes je na trhu široká škála speciálních konstrukcí trubkových tles rzných tvar. Nkteré typy speciálních design však mohou být navrženy souasn jako architektonická dominanta prostoru. Mezi nejpoužívanjší patí koupelnová tlesa (tzv. žebíky). Topné vodorovné profily tvoí ocelové trubky kruhového prezu. Tyto profily jsou bu rovné nebo oblé. Napojeny jsou na svislý rozdlovací a sbrný profil, jehož prez je kruhový nebo obdélníkový. Napojení na rozvod je svisle z horní nebo dolní strany tlesa k vývodkám 1/2" (DN 15) u rozdlovacích a sbrných profil, ale existují i tlesa se stedním vývodem. Koupelnová tlesa lze je doplnit sadou pro kombinované vytápní ( topná vody elektina). Tlesa se zabudovanou elektrickou topnou vložkou je možné používat bez závislosti na provozu ústedního vytápní. Koupelnové žebíky se vyrábí i jako samostatná elektrická pímotopná tlesa naplnná nemrznoucí smsí. Jejich elektrické topné tleso je vybaveno omezovaem teploty a nevyžadují expanzní ani pojistné zaízení. Tyto typy patí mezi lokální topidla.

25 Jiné vybrané typy trubkových tles (otopné stny, speciální OT,...) Konvektory Podle místa osazení je rozdlujeme na povrchové (umístné na nebo nad úrovní podlahy), podlahové (urené k osazení do kanálu v podlaze). nástnný nadpodlahový Povrchový konvektor je prakticky plechová skí, jejíž spodní strana je neuzavená a vrchníást krytá snímatelnou mížkou. V dolníásti konvektoru je umístn otopný žebrový registr. Registr je tvoen mdnými trubkami a lamelami z hliníkového plechu. Osazení se provádí na stnu. Vtšina teplovodních konvektor pracuje s pirozenou cirkulací vzduchu, ale existují i typy vybavené ventilátorem.

26 Nástnný konvektor pro pirozenou konvekci Nástnný konvektor s nucenou konvekcí Soklový nadpodlahový konvektor

27 Konvektorová lavice má horníást krytou výdechovou mížkou nebo terasovou deskou. Lavice se osazují na podlahu. S výdechovou mížkou S krycí deskou Napojení konvektor instalovaných na stnu nebo na podlahu k otopnému teplovodnímu systému je z boku nebo ze spodu a to z levé nebo pravé strany podle konkrétního typu. Podlahové konvektory Umísují se pedevším u prosklených ploch s nízkým nebo žádným parapetem. Jsou zabudované do konstrukcí podlah. V plechové van podlahového konvektoru, která se ukotví a zabetonuje do konstrukce podlahy, je umístn mdný registr s hliníkovými lamelami a odvzdušnním nebo drátný výmník. Horníást konvektoru je tvoena krycí a nášlapnou mížkou s rámekem, jehož horní hrana je v úrovni povrchové krytiny podlahy. Mížky bývají hliníkové v barv pírodního hliníku i jiných barevných odstínech nebo devné v provedení dub, buk, jasan. Existují i stavebnicové systémy podlahových konvektor, umož ující sestavení v rzných pdorysných tvarech a délkách nebo obloukových provedeních.

28 Dlení podlahových konvektor: Podle zpsobu cirkulace vzduchu: Podlahové konvektory bez ventilátor pro pirozenou cirkulaci vzduchu Podlahové konvektory s ventilátory pro nucenou cirkulaci vzduchu Podlahové konvektory univerzální, s ventilátorem Podle teplonosné látky/zdroje: Podlahové konvektory teplovodní k vytápní interiéru Podlahové konvektory vodní k k vytápní i dochlazování interiéru Podlahové konvektory elektrické pímotopné (což je lokální topidlo) Podle konstrukce výmníku rozlišujeme podlahové konvektory: S lamelovým výmníkem S drátným výmníkem Podle typu ventilátor: S ventilátory radiálními S ventilátory axiálními Podle naptí ventilátoru, elektrického krytí a konstrukce vany: Podlahové konvektory do suchého prostedí Podlahové konvektory do mokrého prostedí s možností zaplavení nebo kondenzace Teplovodní konvektory s ventilátorem podléhají revizi elektrického zaízení podle SN a smí je zapojovat pouze oprávnná osoba.

29 Pro pirozenou cirkulaci vzduchu Pro nucenou cirkulaci vzduchu Speciální použití konvektor Konvektor urený pro instalaci pod okenní parapet, vetn parapetu. Horníelníástí je vzduch z prostoru nasáván a spodníelníástí ohátý vzduch zpt do prostoru vyfukován. Do kuchy ských linek, do schodišových stup i do sokl skínk.

30 Výkon konvekních otopných tles Tepelný výkon lánkových, deskových a trubkových tles teplovodních otopných soustav vychází ze vztahu: Q T = U. A. (t wm t i ) kde je U souinitel prostupu tepla tlesem (W.m -2.K -1 ) A teplosmnná plocha na stran vzduchu (m 2 ) t wm stední teplota otopného tlesa ( o C) t wm = (t w1 + t w2 )/2 kde je t w1 teplota pívodní vody do tlesa ( o C) t w2 teplota vratné vody z tlesa ( o C) t i výpotová teplota interiéru ( o C) Výkon daného typu otopného tlesa nebo výkon 1 lánku udává tabulkov výrobce tlesa. Tyto výkonové tabulky jsou stanoveny pro urité parametry a to pro vnitní teplotu obvykle 20 o C a teplotní spád vody (dnes 75/65).

31 Pepoet výkonu tlesa je nutný v tchto pípadech: navržený teplotní spád vody je odlišný od teplotního spádu, pro který je návrhová tabulka sestavena teplota interiéru je odlišná od teploty, pro níž je výkonová tabulka sestavena tleso bude opateno zákrytem, který sníží jeho výkon nebo bude osazeno jinak, než pedepisuje výrobce ( napíklad v malé výšce pod parapetem) tleso bude na rozvod napojeno netradiním zpsobem ( pívod topné vody v dolníásti tlesa, vratné potrubí v dolní nebo horníásti tlesa), což opt snižuje jeho skutený výkon u lánkových otopných tles s velkým potem lánk (nad 12 lánk) se s rostoucím potem lánk snižuje skutený výkon tlesa oproti výkonu teoretickému (vycházejícímu z výkon jednotlivých lánk násobenému jejich potem) Návrh otopných tles se provede z hlediska poteby tepla ke krytí ztrát z hlediska tepelné pohody místnosti Skutený výkon tlesa (tles) v místnosti musí pokrývat tepelnou ztrátu místnosti. Otopné tleso je navrženo na pokrytí tepelné ztráty za návrhových (teoreticky nejnepíznivjších) podmínek. Rozdíl teplot mezi pívodní a vratnou vodou (teplotní spád) u tles se navrhuje do t max. 25 K (bžn K).

32 Pro jiné teplotní podmínky než je uvedeno podkladech výrobce c = (t 2 t i ) / (t 1 t i ) Je li c menší než 0,7 hmotnostní prtok se pi nov volených podmínkách snižuje(mní) významnji a použijeme logaritmické teplotní rozdíly kde tl n,n je logaritmický teplotní podíl vypoítaný pro defininí výpotové teplotní podmínky n teplotní exponent daného otopného tlesa Je li c vyšší než 0,7 mžeme použít aritmetické teplotní rozdíly kde je t n Pepoet výkonu tlesa na jiné podmínky t ln t ( t1 t2) = ( t ) 1 ti ln ( t2 ti ) ( t + t = ) 2 2 defininí teplotní rozdíl tln Q T = Qn.( ) t n teplotní exponent daného otopného tlesa (deskové tleso 1,3) ln, n t Q T = Qn.( ) t 1 t i n n n

33 Skutený výkon tlesa: Q Tskut = Q T.. z 1. z 2 (W) kde Q T z 1 z 2 je výkon tlesa pro návrhové podmínky (podle výpotové teploty interiéru a teplotu pívodu a vratu navrhované soustavy) souinitel na zpsob pipojení tles souinitel na zákryt a umístní tlesa (pohybuje se od 0,87 do 1 dle provedení zákrytu, umístní pod parapetem, apod. souinitel na poet lánku (délku tlesa)

34

35

36 Pro napojení tles lze použít pipojovací souprav, které se skládají z dvoutrubkového rozdlovae se zabudovanou regulaní kuželkou s uzavením (nebo bez), pesné ocelové trubky a termostatického ventilu v axiálním, úhlovém nebo pímém provedení.! Odlišné pro jednotrubkové a dvoutrubkové soustavy)! Armatury pro spodní pipojení otopných tles Jedná se o armatury pro pipojení tles typu ventil kompakt s integrovaným termostatickým ventilem. Pro napojení tchto tles mžeme použít dv uzavírací šroubení (vtšinou tehdy, je-li rozvod z oceli) nebo dvojité kompaktní uzavírací šroubení. K nmu se pro pechod na plastové, plastohliníkové nebo mdné potrubí se použije odpovídající svrné šroubení. Vyrábí se jako pímá nebo rohová armatura, odlišná pro dvoutrubkové nebo jednotrubkové otopné soustavy.

37 nebo Otopné tleso VK opatíme termohlavicí vybranou z typ, které doporuuje jeho výrobce. Po dodání od výrobce je integrovaný ventil opaten pouze krytkou.

Otopné plochy. Otopná tělesa

Otopné plochy. Otopná tělesa Otopné plochy Otopné plochy a otopná tělesa soustavy ústředního vytápění předávají do prostoru teplo z topného média (dnes většinou topné vody, připravovaného centrálně ve zdroji (např. kotli. Otopné těleso

Více

Píprava teplé vody. Zabezpeovací zaízení tepelných (otopných) soustav

Píprava teplé vody. Zabezpeovací zaízení tepelných (otopných) soustav Pednáška 7 Píprava teplé vody Zabezpeovací zaízení tepelných (otopných) soustav Ohev Píprava teplé vody pímý (ohev s pemnou energie v zaízení ohívae) nepímý (ohev s pedáváním tepla z teplonosné látky)

Více

Otopné plochy (pokraování) Armatury a materiály porubních rozvod

Otopné plochy (pokraování) Armatury a materiály porubních rozvod Pednáška 4 Otopné plochy (pokraování) Armatury a materiály porubních rozvod Pro napojení tles lze použít pipojovací souprav, které se skládají z dvoutrubkového rozdlovae se zabudovanou regulaní kuželkou

Více

Dimenzování potrubních rozvod

Dimenzování potrubních rozvod Pednáška 6 Dimenzování potrubních rozvod Cílem je navrhnout profily potrubí, jmenovité svtlosti armatur a nastavení regulaních orgán tak, aby pi požadovaném prtoku byla celková tlaková ztráta okruhu stejn

Více

Odbratel PST. Zdroj CZT. Tepelná sí PST SCZT

Odbratel PST. Zdroj CZT. Tepelná sí PST SCZT Pedávací stanice Soustava centralizovaného zásobování teplem (SCZT) soustava tvoená ústedními zdroji tepla (základními a špikovými, tepelnými sítmi, pedávacími stanicemi a vnitním zaízením). Centralizované

Více

Pednáška.2. Výpoet tepelného výkonu. Tepelné soustavy a otopné soustavy v budovách (rozdlení)

Pednáška.2. Výpoet tepelného výkonu. Tepelné soustavy a otopné soustavy v budovách (rozdlení) Vytápní Pednáška.2 Výpoet tepelného výkonu Tepelné soustavy a otopné soustavy v budovách (rozdlení) Pesný výpoet tepelných ztrát budov (výpoet tepelného výkonu) SN EN 12 831 Tepelné soustavy v budovách

Více

SEZNAM PÍLOH. 1. Seznam píloh a technická zpráva 3 A4. 2. Pdorys 1.NP nový stav 2 A4. 3. Pdorys podkroví nový stav 2 A4. 4. Výkaz výmr 2 A4 05.

SEZNAM PÍLOH. 1. Seznam píloh a technická zpráva 3 A4. 2. Pdorys 1.NP nový stav 2 A4. 3. Pdorys podkroví nový stav 2 A4. 4. Výkaz výmr 2 A4 05. Stavební úpravy rodinného domu Adamcová Lada, Mgr. Adamec Tomáš 9.kvtna 6, 273 51, Pletený Újezd Díl 400 - Vytápní Dokumentace pro oznámení stavby Seznam píloh a technická zpráva SEZNAM PÍLOH 1. Seznam

Více

Vytápění budov Otopné soustavy

Vytápění budov Otopné soustavy ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov Vytápění budov Otopné soustavy 109 Systémy vytápění Energonositel Zdroj tepla Přenos tepla Vytápění prostoru Paliva Uhlí Zemní plyn Bioplyn

Více

OTOPNÁ TĚLESA Rozdělení otopných těles 1. Lokální tělesa 2. Konvekční tělesa Článková otopná tělesa

OTOPNÁ TĚLESA Rozdělení otopných těles 1. Lokální tělesa 2. Konvekční tělesa Článková otopná tělesa OTOPNÁ TĚLESA Rozdělení otopných těles Stejně jako celé soustavy vytápění, tak i otopná tělesa dělíme na lokální tělesa a tělesa ústředního vytápění. Lokální tělesa přeměňují energii v teplo a toto předávají

Více

Téma sady: Všeobecně o vytápění. Název prezentace: soustavy vytápění 2

Téma sady: Všeobecně o vytápění. Název prezentace: soustavy vytápění 2 Téma sady: Všeobecně o vytápění. Název prezentace: soustavy vytápění 2 Autor prezentace: Ing. Eva Václavíková VY_32_INOVACE_1205_soustavy_vytápění_2_pwp Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název

Více

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov. Vytápění místností. Princip

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov. Vytápění místností. Princip ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov Vytápění místností 67 Princip Zajištění tepelného komfortu pro uživatele při minimálních provozních nákladech Tepelná ztráta při dané teplotě

Více

Prkaz energetické náronosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb.

Prkaz energetické náronosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb. Prkaz energetické náronosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb. A Identifikaní údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, popisné íslo, PS): Úel budovy: RD.46 p.. 1740/65, k.ú. Brandýs Nad Labem Rodinný

Více

2. PÍKLAD DÍLÍ ÁSTI SOUSTAVY - DÍLÍ ÁST SDÍLENÍ TEPLA

2. PÍKLAD DÍLÍ ÁSTI SOUSTAVY - DÍLÍ ÁST SDÍLENÍ TEPLA 2. PÍKLAD DÍLÍ ÁSTI SOUSTAVY - DÍLÍ ÁST SDÍLENÍ TEPLA 2.1. OBECN Tepelné požadavky na dílí ást sdílení tepla zahrnují mimoádné ztráty pláštm budovy zpsobené: nerovnomrnou vnitní teplotou v každé tepelné

Více

Dimenzování komín ABSOLUT Výchozí hodnoty

Dimenzování komín ABSOLUT Výchozí hodnoty Výchozí hodnoty Správný návrh prezu - bezvadná funkce Výchozí hodnoty pro diagramy Správná dimenze komínového prduchu je základním pedpokladem bezvadné funkce pipojeného spotebie paliv. Je také zárukou

Více

Vekotec. Armatury pro otopná tělesa s integrovanou ventilovou vložkou Připojovací šroubení pro otopná tělesa s integrovanou ventilovou vložkou

Vekotec. Armatury pro otopná tělesa s integrovanou ventilovou vložkou Připojovací šroubení pro otopná tělesa s integrovanou ventilovou vložkou Vekotec Armatury pro otopná tělesa s integrovanou ventilovou vložkou Připojovací šroubení pro otopná tělesa s integrovanou ventilovou vložkou IMI HEIMEIER / Termostatické ventily a šroubení / Vekotec Vekotec

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ PS3B VÝPLN OTVOR OKNA

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ PS3B VÝPLN OTVOR OKNA VÝPLN OTVOR OKNA Ing.Jaroslava Babánková Strana 1 (celkem 20) íjen 2007 VÝPLN OTVOR ( v TOP ) okna denní osvtlení, vtrání vnitních prostor dvee vstup osob, bezpenost, ( denní osvtlení ) vrata vjezd dopravních

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PETRŽÍLKOVA , PRAHA 5 STODŮLKY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PETRŽÍLKOVA , PRAHA 5 STODŮLKY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY zpracovaný na bytový dům PETRŽÍLKOVA 2259-2262, PRAHA 5 STODŮLKY ke dni 26.5.2015 Zpracovatel průkazu: SATRA, spol. s r.o. Ing. Josef Brzický, energetický specialista

Více

Ventil E-Z. Pro jedno- a dvoutrubkové otopné soustavy ENGINEERING ADVANTAGE

Ventil E-Z. Pro jedno- a dvoutrubkové otopné soustavy ENGINEERING ADVANTAGE Termostatický ventil s radiátorovým připojením Ventil E-Z Pro jedno- a dvoutrubkové otopné soustavy Udržování tlaku & Kvalita vody Vyvažování & Regulace Termostatická regulace ENGINEERING ADVANTAGE Popis

Více

Ventil E-Z. Termostatický ventil s radiátorovým připojením Pro jedno- a dvoutrubkové otopné soustavy

Ventil E-Z. Termostatický ventil s radiátorovým připojením Pro jedno- a dvoutrubkové otopné soustavy Ventil E-Z Termostatický ventil s radiátorovým připojením Pro jedno- a dvoutrubkové otopné soustavy IMI HEIMEIER / Termostatické ventily a šroubení / Ventil E-Z Ventil E-Z E-Z ventil s ponornou trubkou

Více

Akce: Bytový dům Krále Jiřího 1341/4, Karlovy Vary

Akce: Bytový dům Krále Jiřího 1341/4, Karlovy Vary Dokumentace pro provedení stavby Zařízení vytápění 1. Technická zpráva Obsah: 1. Identifikační údaje stavby 2. Podklady 3. Úvod a základní informace 4. Technický popis 5. Požadavky na jednotlivé profese

Více

Armatury pro otopná tělesa s integrovanou ventilovou vložkou

Armatury pro otopná tělesa s integrovanou ventilovou vložkou Vekolux Armatury pro otopná tělesa s integrovanou ventilovou vložkou Připojovací šroubení s vypouštěním pro otopná tělesa s integrovanou ventilovou vložkou IMI HEIMEIER / Termostatické ventily a šroubení

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA 01/11-F.1.4.- ZTI-ZDRAVOTN TECHNICKÉ INSTALACE

TECHNICKÁ ZPRÁVA 01/11-F.1.4.- ZTI-ZDRAVOTN TECHNICKÉ INSTALACE TECHNICKÁ ZPRÁVA 01/11-F.1.4.- ZTI-ZDRAVOTN TECHNICKÉ INSTALACE Datum : 10.2013 ís. zakázky: 01/2011 AIP : Vypracoval : Stupe : Akce : Ing. Anton Jurica Jan erník JPD k žádosti o stavební povolení a provádní

Více

OBSAH PD 01/11-F.1.4.-VYT - Zaízení pro vytápní stavby

OBSAH PD 01/11-F.1.4.-VYT - Zaízení pro vytápní stavby OBSAH PD 01/11-F.1.4.-VYT - Zaízení pro vytápní stavby Akce: Revitalizace nemocnice v Sokolov, 1. 01/11-F.1.4. - VYT-01 - Technická zpráva 2. výkres. 01/11-F.1.4. - VYT-02 Pdorys 3.NP výkres. 01/11-F.1.4.

Více

& '$ (!$)$ " (*#+ Bílý Újezd 42, Dobruška. Zdenk Arnošt, starosta obce

& '$ (!$)$  (*#+ Bílý Újezd 42, Dobruška. Zdenk Arnošt, starosta obce % Obec Bílý Újezd Adresa.p.: Bílý Újezd 42, 518 01 Dobruška I:00274704 Zastoupený: Zdenk Arnošt, starosta obce e-mail: bily.ujezd@tiscali.cz,-. / /0%!"#$% & '$ (!$)$ " (*#+ Zadavatel na základ ustanovení

Více

Téma sady: Teplovodní otopné soustavy.

Téma sady: Teplovodní otopné soustavy. Téma sady: Teplovodní otopné soustavy. Název prezentace: Otopná tělesa. Autor prezentace: Ing. Eva Václavíková VY_32_INOVACE_1224_otopná_tělesa_pwp Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony

Více

Informace o cenách Teplovodní vytápění

Informace o cenách Teplovodní vytápění B20-S rovné Informace o cenách Výhody výrobku: Obsah dodávky: W Kompaktní otopné těleso pro teplovodní vytápění W Připojení zdola, rozteč připojení dle stavební délky W Možnost provozu přídavného elektrického

Více

Pedmt úpravy. Vymezení pojm

Pedmt úpravy. Vymezení pojm 372/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 12. íjna 2001, kterou se stanoví pravidla pro rozútování náklad na tepelnou energii na vytápní a náklad na poskytování teplé užitkové vody mezi

Více

Označení materiálu: VY_32_INOVACE_ZMAJA_VYTAPENI_18 Název materiálu: Teplovodní otopné soustavy s přirozeným oběhem vody

Označení materiálu: VY_32_INOVACE_ZMAJA_VYTAPENI_18 Název materiálu: Teplovodní otopné soustavy s přirozeným oběhem vody Označení materiálu: VY_32_INOVACE_ZMAJA_VYTAPENI_18 Název materiálu: Teplovodní otopné soustavy s přirozeným oběhem vody Tematická oblast: Vytápění 1. ročník Instalatér Anotace: Prezentace uvádí popisuje

Více

OBSAH. 1. Technická zpráva 2. Půdorys přízemí 3. Půdorys podkroví 4. Schéma tělesa 5. Schéma zdroje tepla

OBSAH. 1. Technická zpráva 2. Půdorys přízemí 3. Půdorys podkroví 4. Schéma tělesa 5. Schéma zdroje tepla OBSAH 1. Technická zpráva 2. Půdorys přízemí 3. Půdorys podkroví 4. Schéma tělesa 5. Schéma zdroje tepla T E C H N I C K Á Z P R Á V A Projekt řeší vytápění rodinného domu manželů Vytlačilových, Roztoky

Více

1.VŠEOBECNĚ 2.TEPELNÁ BILANCE

1.VŠEOBECNĚ 2.TEPELNÁ BILANCE 1.VŠEOBECNĚ Prováděcí projekt řeší vytápění přístavby v objektu Varšavská 19, Praha 2. Jako podklady pro projekt ÚT byly použity: o Stavební výkresy objektu o ČSN 06 0210 Výpočet tepelných ztrát budov

Více

Projektová dokumentace řeší vytápění objektu domova pro osoby bez přístřeší v Šumperku.

Projektová dokumentace řeší vytápění objektu domova pro osoby bez přístřeší v Šumperku. 1 Projektová dokumentace řeší vytápění objektu domova pro osoby bez přístřeší v Šumperku. Podkladem pro zpracování PD byly stavební výkresy a konzultace se zodpovědným projektantem a zástupci investora.

Více

Připojovací šroubení s vypouštěním pro otopná tělesa s integrovanou ventilovou vložkou

Připojovací šroubení s vypouštěním pro otopná tělesa s integrovanou ventilovou vložkou Armatury pro otopná tělesa s integrovanou ventilovou vložkou Vekolux Připojovací šroubení s vypouštěním pro otopná tělesa s integrovanou ventilovou vložkou Udržování tlaku & Kvalita vody Vyvažování & Regulace

Více

Otopné lavice s přirozenou konvekcí KORALINE LK

Otopné lavice s přirozenou konvekcí KORALINE LK Otopné lavice s přirozenou konvekcí KORAINE K Rozdělení otopných lavic KORAINE K Exclusive provedení pozinkovaná ocel s hliníkovou mřížkou (stříbrný elox) viz obrázek KORAINE K InPool bazénové provedení

Více

PRVODNÍ ZPRÁVA STAVEBNÍ ÁST Úvod: Pedmtem výkresové dokumentace jsou stavební úpravy 1NP objektu. Jedná se kompletní rekonstrukci vetn dispoziních zmn. Bude vybudováno nové sociální zaízení. Do všech místností

Více

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov. 125ESB Energetické systémy budov. prof. Ing. Karel Kabele, CSc. ESB1 - Harmonogram

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov. 125ESB Energetické systémy budov. prof. Ing. Karel Kabele, CSc. ESB1 - Harmonogram ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov 125ESB Energetické systémy budov prof. Ing. Karel Kabele, CSc. prof.karel Kabele 1 ESB1 - Harmonogram 1 Vytápění budov. Navrhování teplovodních

Více

Protokol k prkazu energetické náronosti budovy

Protokol k prkazu energetické náronosti budovy Protokol k prkazu energetické náronosti budovy str. 1 / 13 Protokol k prkazu energetické náronosti budovy Úel zpracování prkazu Nová budova Prodej budovy nebo její ásti Budova užívaná orgánem veejné moci

Více

Tematické okruhy z předmětu Vytápění a vzduchotechnika obor Technická zařízení budov

Tematické okruhy z předmětu Vytápění a vzduchotechnika obor Technická zařízení budov Tematické okruhy z předmětu Vytápění a vzduchotechnika obor Technická zařízení budov 1. Klimatické poměry a prvky (přehled prvků a jejich význam z hlediska návrhu a provozu otopných systémů) a. Tepelná

Více

HYDROIZOLACE SPODNÍ STAVBY

HYDROIZOLACE SPODNÍ STAVBY HYDROIZOLACE SPODNÍ STAVBY OBSAH Úvod do problematiky hydroizolací spodní stavby 2 stránka Rozdlení hydroizolací spodní stavby a popis technických podmínek zpracování asfaltových hydroizolaních pás 2 Hydroizolace

Více

VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. o ištní komín

VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. o ištní komín VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. ministerstva vnitra eské socialistické republiky ze dne 24. íjna 1981 o ištní komín Ministerstvo vnitra eské socialistické republiky stanoví podle 30 odst. 3 zákona. 18/1958 Sb.,

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA VYTÁPĚNÍ, VĚTRÁNÍ

TECHNICKÁ ZPRÁVA VYTÁPĚNÍ, VĚTRÁNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA VYTÁPĚNÍ, VĚTRÁNÍ CIVIL ENGINEERING DESIGN STUDIO Identifikační údaje stavby: název stavby: Stavební úpravy BD 2.np a 5.np místo stavby: obec: Praha 7-Holešovice místo: Tusarova 1235/32

Více

Multilux. Radiátorový ventil pro otopná tělesa s dvoubodovým připojením ENGINEERING ADVANTAGE

Multilux. Radiátorový ventil pro otopná tělesa s dvoubodovým připojením ENGINEERING ADVANTAGE Termostatický ventil s radiátorovým připojením Multilux Radiátorový ventil pro otopná tělesa s dvoubodovým připojením Udržování tlaku & Kvalita vody Vyvažování & Regulace Termostatická regulace ENGINEERING

Více

Zdroje tepla. Kotelny

Zdroje tepla. Kotelny Zdroje tepla Kotelny Kotelnou rozumíme samostatnou budovu, stavební objekt, pístavek, místnost, skí nebo vyhrazený prostor, ve kterém je umístn jeden i více kotl pro ústední vytápní, pípravu teplé vody,

Více

TZB Městské stavitelsví

TZB Městské stavitelsví Katedra prostředí staveb a TZB TZB Městské stavitelsví Zpracovala: Ing. Irena Svatošová, Ph.D. Nové výukové moduly vznikly za podpory projektu EU a státního rozpočtu ČR: Inovace a modernizace studijního

Více

podlahové konvektory s ventilátorem MINIB

podlahové konvektory s ventilátorem MINIB podlahové konvektory s ventilátorem MINIB Podlahové konvektory MINIB s ventilátorem KT 900 125 303 10 474 Velký tepelný výkon, vytápí i p i vypnutém ventilátoru, vytáp ní suchého prost edí 1000 125 303

Více

SYSTÉM VYTÁPĚNÍ VERNER - SPIRO

SYSTÉM VYTÁPĚNÍ VERNER - SPIRO SYSTÉM VYTÁPĚNÍ VERNER - SPIRO snadno, rychle, moderně a variabilně instalalujeme topný systém SPIRO Do systému vytápění VERNER řadíme SPIRO, topné komíny a teplovodní podlahové vytápění instalované do

Více

Otopné soustavy Otopné soustavy rozdělujeme podle:

Otopné soustavy Otopné soustavy rozdělujeme podle: Otopné soustavy Otopná soustava je takové zařízení objektu, které obsahuje zdroj tepla, zabezpečovací zařízení, potrubní síť, otopná tělesa, armatury apod. Otopné soustavy rozdělujeme podle: a) Teplonosné

Více

MATESKÁ ŠKOLA Slunená ul. 327 Železný Brod 468 22

MATESKÁ ŠKOLA Slunená ul. 327 Železný Brod 468 22 MATESKÁ ŠKOLA Slunená ul. 327 Železný Brod 468 22 VÝPIS MATERIÁLU ÚSTEDNÍ VYTÁPNÍ + ZTI + PLYNOINSTALACE Plynová kotelna + výmna radiátor Projektové práce Technické zaízení budov. Projekce Fit, Jablonec

Více

Konvektory OnFloor. OnFloor - popis. Design Konvektor s opláštěním s podélnou mřížkou Standardní barva bílá: RAL 9016

Konvektory OnFloor. OnFloor - popis. Design Konvektor s opláštěním s podélnou mřížkou Standardní barva bílá: RAL 9016 Konvektory OnFloor OnFloor - popis Design Konvektor s opláštěním s podélnou mřížkou Standardní barva bílá: RAL 9016 Stojanové a stěnové konzole v barvě konvektoru Jiné barvy na vyžádání Kvalita Tepelný

Více

Armatury pro otopná tělesa s integrovanou ventilovou vložkou

Armatury pro otopná tělesa s integrovanou ventilovou vložkou Vekotrim Armatury pro otopná tělesa s integrovanou ventilovou vložkou Připojovací šroubení s uzavíracími kulovými kohouty pro otopná tělesa s integrovanou ventilovou vložkou IMI HEIMEIER / Termostatické

Více

TZ 21 navrhování otopných soustav

TZ 21 navrhování otopných soustav ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov TZ 21 navrhování otopných soustav Případov padové studie - výběr r vhodného umíst stění energetické plochy Rodinný dům d obvod. kce.. a

Více

Armatury + systémy Premium Stanice pro připojení zdroje tepla na otopný okruh. Přehled výrobků

Armatury + systémy Premium Stanice pro připojení zdroje tepla na otopný okruh. Přehled výrobků Armatury + systémy Premium Stanice pro připojení zdroje tepla na otopný okruh Přehled výrobků 1 b a r 0 O V Armatury pro připojení ke kotli Oventrop nabízí sestavu pro připojení ke kotli, která obsahuje

Více

Atletická hala Vítkovice

Atletická hala Vítkovice Atletická hala Vítkovice Projektová dokumentace pro provádní stavby D. Dokumentace objekt a technických a technologických zaízení SO 04 - Atletická hala Vytápní Technická zpráva íslo zakázky : 12-028-5

Více

Roní poteba tepla a paliva

Roní poteba tepla a paliva Roní poteba tepla a paliva Denostupová metoda Teoretická roní poteba tepla pro vytápní : Q zr = 24 ε e Q ( t t ) i e z D Poet denostup: D=d.(t is -t es ) Q z je tepelná ztráta budovy (W, kw, MW) ε souinitel

Více

Pro dvoubodové připojení otopných těles v 1-trubkových i 2-trubkových soustavách, přímé i rohové provedení, s připojením R1/2 nebo G3/4

Pro dvoubodové připojení otopných těles v 1-trubkových i 2-trubkových soustavách, přímé i rohové provedení, s připojením R1/2 nebo G3/4 Design-Edition Multilux 4 Set Pro dvoubodové připojení otopných těles v 1-trubkových i 2-trubkových soustavách, přímé i rohové provedení, s připojením R1/2 nebo G3/4 Udržování tlaku & Kvalita vody Vyvažování

Více

Téma sady: Všeobecně o vytápění. Název prezentace: umístění potrubí

Téma sady: Všeobecně o vytápění. Název prezentace: umístění potrubí Téma sady: Všeobecně o vytápění. Název prezentace: umístění potrubí Autor prezentace: Ing. Eva Václavíková VY_32_INOVACE_1214_umístění_potrubí_pwp Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony

Více

Ventily pro samotížné a jednotrubkové soustavy. Termostatické ventily Termostatický ventil bez nastavení

Ventily pro samotížné a jednotrubkové soustavy. Termostatické ventily Termostatický ventil bez nastavení Ventily pro samotížné a jednotrubkové soustavy Termostatické ventily Termostatický ventil bez nastavení IMI HEIMEIER / Termostatické ventily a šroubení / Ventily pro samotížné a jednotrubkové soustavy

Více

koramont upevnění a montáž otopných těles radik a koralux

koramont upevnění a montáž otopných těles radik a koralux upevnění a montáž otopných těles radik a koralux 02/2008 Ceny platné od 15. 4. 2006 Upevnění deskových otopných těles radik stěnové konzoly konzola stěnová jednoduchá určena pro všechny modely a typy

Více

2. M ení t ecích ztrát na vodní trati

2. M ení t ecích ztrát na vodní trati 2. M ení t ecích ztrát na vodní trati 2. M ení t ecích ztrát na vodní trati 2.1. Úvod P i proud ní skute ných tekutin vznikají následkem viskozity t ecí odpory, tj. síly, které p sobí proti pohybu ástic

Více

1885-2005 PREZENTACE

1885-2005 PREZENTACE 1885-2005 PREZENTACE Výkon kotle 8-62 kw Počet článků 3-10 Litinový článkový kotel VIADRUS U 26 HERCULES Přednosti: větší výkon na článek kotle s vyšším předáním tepla konvekční ploše větší objem spalovací

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA 01/11-F.1.4.- ZTI-ZDRAVOTN TECHNICKÉ INSTALACE

TECHNICKÁ ZPRÁVA 01/11-F.1.4.- ZTI-ZDRAVOTN TECHNICKÉ INSTALACE TECHNICKÁ ZPRÁVA 01/11-F.1.4.- ZTI-ZDRAVOTN TECHNICKÉ INSTALACE Datum : 12.2013 ís. zakázky: 01/2011 AIP : Vypracoval : Stupe : Akce : Ing. Anton Jurica Jan erník JPD pro stavební ízení a provádní stavby

Více

RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU

RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU... 1 1 Jak se vyvarovat kondenzaci vlhkosti na zasklení... 3 2 Co to je kondenzace?... 3 3 Pro nejastji dochází ke

Více

266,7 69,1. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prost edí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

266,7 69,1. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prost edí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) vydaný podle zákona. 46/2 Sb., o hospodaení energií, a vyhlášky. 78/213 Sb., o energetické náronosti budov Ulice, íslo: Pražská, parc.. 234/13 PS, místo: 12, Praha 1 Typ budovy: Bytový dm Plocha obálky

Více

TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV

TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV Katedra prostředí staveb a TZB TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV Cvičení pro bakalářské studium studijního oboru Příprava a realizace staveb Cvičení č. 7 Zpracoval: Ing. Zdeněk GALDA Nové výukové moduly vznikly

Více

Radiátory. www.viadrus.cz

Radiátory. www.viadrus.cz www.viadrus.cz Litinové radiátory Kalor, Kalor 3 litinové radiátory snadná čistitelnost a hygienický provoz možnost sestavení tělesa požadovaného výkonu na přání prefabrikace s finální povrchovou úpravou

Více

1 Identifikační údaje stavby a investora Předmět a rozsah dokumentace Výchozí podklady pro zpracování Zdroj tepla...

1 Identifikační údaje stavby a investora Předmět a rozsah dokumentace Výchozí podklady pro zpracování Zdroj tepla... 2 OBSAH STRANA 1 Identifikační údaje stavby a investora... 3 2 Předmět a rozsah dokumentace... 3 3 Výchozí podklady pro zpracování... 3 4 Zdroj tepla... 3 7 Izolace tepelné... 5 8 Bezpečnost a ochrana

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Průkaz energetické náročnosti budovy str. 1 / 5 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (vyhl. č. 230/2015 Sb.) Penzion Hubert Vysoká nad Labem č. p. 202, 503 31 Vysoká nad Labem Evidenční číslo: Autorizace:

Více

okna a dveřní otvory 0,85 W/m 2 K schodiště 0,22 W/m 2 K podlaha 1,25 W/m 2 K provzdušnost oken i = 0,85 m 3 s -1 m -1 Pa -0,67

okna a dveřní otvory 0,85 W/m 2 K schodiště 0,22 W/m 2 K podlaha 1,25 W/m 2 K provzdušnost oken i = 0,85 m 3 s -1 m -1 Pa -0,67 VYTÁPĚNÍ Rekonstrukce MŠ U Rybiček ul. Kojetická 1055, Neratovice Prováděcí projekt 1, Úvod Předmětem tohoto projektu pro provedení stavby je úprava vytápění v rekonstruovaném objektu mateřské školy U

Více

DESIGNOVÉ KONVEKTORY

DESIGNOVÉ KONVEKTORY DESIGNOVÉ KONVEKTORY O NÁS O SPOLEČNOSTI Společnost MINIB,a.s. je ryze českou společností, která patří k předním výrobcům konvektorů v České republice. V současné době exportuje své výrobky do třiceti

Více

ZÁKLADNÍ PARAMETRY ZPŮSOB OBJEDNÁNÍ ČLÁNKOVÝCH RADIÁTORŮ ATOL

ZÁKLADNÍ PARAMETRY ZPŮSOB OBJEDNÁNÍ ČLÁNKOVÝCH RADIÁTORŮ ATOL článkové radiátory www.isan.cz ATOL článkové radiátory Článkové radiátory ATOL se vyznačují vzhledem klasických litinových radiátorů. Díky praktickým oblým tvarům, snižujícím riziko úrazů, a elegantnímu

Více

Fyzika stavebních látek

Fyzika stavebních látek Fyzika stavebních látek 5. týden Šastník Stanislav Vysoké uení technické v Brn, Fakulta stavební, Ústav technologie stavebních hmot a dílc, Veveí 95, 602 00 Brno, Tel: +420 5 4114 7507, Fax +420 5 4114

Více

Vytápění BT01 TZB II cvičení

Vytápění BT01 TZB II cvičení CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Vytápění BT01 TZB II cvičení Zadání U zadaného RD nadimenzujte potrubní rozvody

Více

F.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

F.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB F.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB F.1.4.a.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA F.1.4.a.2 VÝKRESY ÚSTŘEDNÍHO VYTÁPĚNÍ ÚT 1 1. P.P. - ústřední vytápění ÚT 2 1. N.P. - ústřední vytápění ÚT 3 2.N.P. - ústřední vytápění ÚT 4 3.N.P.

Více

Jak v R využíváme slunení energii. Doc.Ing. Karel Brož, CSc.

Jak v R využíváme slunení energii. Doc.Ing. Karel Brož, CSc. Jak v R využíváme slunení energii Doc.Ing. Karel Brož, CSc. Dnes tžíme na našem území pouze uhlí a zásoby tohoto fosilního paliva byly vymezeny na následujících 30 rok. Potom budeme nuceni veškerá paliva

Více

UT Ústřední vytápění

UT Ústřední vytápění UT Ústřední vytápění Františka 2.01 D.1.4A TZ UT - 1 z 6 OBSAH: Úvod:... 3 Situace:... 3 Tepelná bilance a výpočty:... 3 CELKOVÁ ENERGETICKÁ NÁROČNOST STAVBY :... 3 Zdroj tepla:... 4 Odvod spalin... 4

Více

NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU. Místo stavby : Osnice, ulice Šeříková, k.ú. Osnice, parc.č. 394/39

NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU. Místo stavby : Osnice, ulice Šeříková, k.ú. Osnice, parc.č. 394/39 Stavba : NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU Místo stavby : Osnice, ulice Šeříková, k.ú. Osnice, parc.č. 394/39 Stupeň projektu : DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY ( DPS ) Vypracoval : Ing.Vladimír Čížek, IČ 65445511,

Více

CENík pro konvektory. www.minib.cz. (platný od 1.7.2009)

CENík pro konvektory. www.minib.cz. (platný od 1.7.2009) CENík pro konvektory (platný od 1.7.2009) podlahové konvektory MINIB s ventilátorem 900 110 303 10 474 KT110 1000 110 303 11 960 NOVINKA! 1250 110 303 13 634 výška pouze 1500 110 303 14 695 110mm, velký

Více

2 Odb!rové charakteristiky p"ípravy teplé vody

2 Odb!rové charakteristiky pípravy teplé vody 2 Odb!rové charakteristiky p"ípravy teplé vody Pro kombinované soustavy s obnoviteln!mi zdroji tepla, kde akumula!ní nádoba zaji""uje jak otopnou vodu pro vytáp#ní a tak pr$to!nou p%ípravu teplé vody (TV)

Více

UNIFITT SYSTÉM PŘIPOJENÍ RADIÁTORŮ

UNIFITT SYSTÉM PŘIPOJENÍ RADIÁTORŮ OBSAH 1. 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 2.16 2.17 2.18 2.19 2.20 2.21 2.22 2.23 2.24 2.25 3. 4. 4.1 4.1.1 4.1.2 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 5. 5.1 5.2 VŠEOBECNÝ POPIS SYSTÉMU

Více

RADIK KLASIK - R KLASIK - R KLASIK - R

RADIK KLASIK - R KLASIK - R KLASIK - R RADIK desková otopná tělesa pro rekonstrukce a modernizace vyměňte staré za nové! Österreich 01/2016 03/2015 RADIK : RADIK je optimálním produktem pro všechny druhy rekonstrukcí a modernizací, jak v bytech,

Více

zehnder stratos zehnder stratos - standardní provedení zehnder stratos - provedení s odrazovou deskou Obsah

zehnder stratos zehnder stratos - standardní provedení zehnder stratos - provedení s odrazovou deskou Obsah Obsah Přehled modelů Popis výrobku Ceny Možnosti připojení Speciální provedení / Možnosti spojení Tlakové ztráty Upevňovací sady Technické údaje Montážní pokyny - standardní provedení kompaktní výkon laserem

Více

PEVODNÍKY ELEKTRICKÝCH VELIIN MT

PEVODNÍKY ELEKTRICKÝCH VELIIN MT PEVODNÍKY ELEKTRICKÝCH VELIIN MT ada pevodník typového oznaení MT generan nahrazuje pvodní typovou adu pevodník NC stejného výrobce. Použití: Pevodníky jsou ureny pro pevod elektrických veliin na mronosný

Více

VYTÁPĚNÍ, KTERÉ MÁ STYL

VYTÁPĚNÍ, KTERÉ MÁ STYL VYTÁPĚNÍ, KTERÉ MÁ STYL Designové otopné těleso Techno Designové otopné těleso Techno Otopné těleso BITHERM TECHNO je představitelem úspěšného spojení technického, estetického, funkčního a užitného pojetí

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

F.1.4. ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB

F.1.4. ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB Investor: AURUM DEVELOPMENT s.r.o. U LIBEŇSKÉHO PIVOVARU 2015/10, PRAHA 8 Akce: REZIDENCE AURUM NA PLÁNI 1430/7, PRAHA 5 - SMÍCHOV Místo realizace: NA PLÁNI 1430/7, PRAHA 5 - SMÍCHOV Datum: ČERVEN 2011

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 3. ÚPRAVY ZAPOJENÍ OTOPNÝCH ZAÍZENÍ V LABORATOI VYTÁPNÍ 3.1. Napojení stávajícího kotle na tuhá paliva na mící soustavu

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 3. ÚPRAVY ZAPOJENÍ OTOPNÝCH ZAÍZENÍ V LABORATOI VYTÁPNÍ 3.1. Napojení stávajícího kotle na tuhá paliva na mící soustavu TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název akce: Úpravy zapojení otopných zaízení v laboratoi vytápní Místo stavby: Pospíšilova t 787, 500 03 Hradec Králové Projektová ást: Vytápní Stupe dokumentace: Projekt

Více

Dimenzování teplovodních otopných soustav

Dimenzování teplovodních otopných soustav ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov Dimenzování teplovodních otopných soustav Ing. Michal Kabrhel, Ph.D. Základní fyzikální vztahy Množství tepla Q (W) Hmotnostní průtok (kg/s)

Více

Investor akce : Název akce : Ing. Petr Machynka. Zahradní Uherské Hradiště. Měřítko : Vypracoval - podpis : Ing.

Investor akce : Název akce : Ing. Petr Machynka. Zahradní Uherské Hradiště. Měřítko : Vypracoval - podpis : Ing. ±0,000 =312,700 m.n.m.b.p.v. Investor akce : Název akce : Obecní dům Habrovany Generální projektant : HB Projekt Plus, s.r.o. IČ: 292 35 421 IČ: 292 35 421 Podveská 179/2, 624 00 Brno tel : +420 777 165

Více

Potřeba tepla na vytápění (tepelná ztráta celého objektu) je stanovena podle ČSN060210 výpočtovým programem a je 410,0kW.

Potřeba tepla na vytápění (tepelná ztráta celého objektu) je stanovena podle ČSN060210 výpočtovým programem a je 410,0kW. VYTÁPĚNÍ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Podkladem pro zpracování projektové

Více

Praha

Praha Martin Plecitý Pětidomí 238/2 160 00 Praha 6 Vězeňská služba České republiky Věznice Oráčov OPRAVA SYSTÉMU VYTÁPĚNÍ Administrativní budova "I", areál Věznice Oráčov VÝPIS MATERIÁLU VYTÁPĚNÍ 10.2016 8 1

Více

KVALITATIVNÍ STANDARD

KVALITATIVNÍ STANDARD Příloha č. 2 KVALITATIVNÍ STANDARD BYTOVÉ OBJEKTY A, B OBYTNÝ SOUBOR KOLOVRATY OBSAH A) Konstrukce a povrchové úpravy B) Stavební prvky C) Vybavení bytových jednotek Položka standard popis A) KONSTRUKCE

Více

Plynovody v budovách, ást 2. TPG 704 01 (2008) ZP

Plynovody v budovách, ást 2. TPG 704 01 (2008) ZP Plynovody v budovách, ást 2. TPG 704 01 (2008) ZP Plynovodní pípojka Zaíná napojením na veejný plynovod a koní HUP. NTL (do 5 kpa) STL terén vytžená zemina výstražná fólie 45cm od potrubí obsyp pískem

Více

Vzor zprávy o kontrole kotle a rozvodů tepelné energie

Vzor zprávy o kontrole kotle a rozvodů tepelné energie Vzor zprávy o kontrole kotle a rozvodů tepelné energie Zadání (informace zjištěné z prohlídky objektu): Hodnocený kotel a rozvody TE jsou umístěny v budově pro zdravotnictví. Kotelna je umístěna ve sklepě

Více

Třícestné radiátorové ventily. Termostatické ventily bez nastavení, s automatickou regulací obtoku

Třícestné radiátorové ventily. Termostatické ventily bez nastavení, s automatickou regulací obtoku Třícestné radiátorové ventily Termostatické ventily bez nastavení, s automatickou regulací obtoku IMI HEIMEIER / Termostatické ventily a šroubení / Třícestné radiátorové ventily Třícestné radiátorové ventily

Více

Pílohy: Hodnoty svázané energie a emisí CO 2. potrubí. název DN gco 2 /bm MJ/bm název DN gco 2 /bm MJ/bm SPIRO potrubí 100 5040 74 SPIRO 160 8080 119

Pílohy: Hodnoty svázané energie a emisí CO 2. potrubí. název DN gco 2 /bm MJ/bm název DN gco 2 /bm MJ/bm SPIRO potrubí 100 5040 74 SPIRO 160 8080 119 Pílohy: Hodnoty svázané energie a emisí CO 2 Potrubí název DN /bm MJ/bm název DN /bm MJ/bm SPIRO potrubí 100 5040 74 SPIRO 160 8080 119 potrubí SPIRO potrubí 125 6310 93 SPIRO 250 12630 185 potrubí 102

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA Vytápění MŠ Čtyřlístek

TECHNICKÁ ZPRÁVA Vytápění MŠ Čtyřlístek Niersberger Instalace, s.r.o. Tyršova 2075 256 01 Benešov Telefon (+420) 317 721 741-2 Fax (+420) 317 721 841 E-mail: instalace@niersberger.cz IČO 64577252 DIČ CZ64577252 TECHNICKÁ ZPRÁVA Vytápění MŠ Čtyřlístek

Více

Prkaz ENB podle vyhlášky.78/2013 Sb. Prkaz 2013 v.4.1.3 PROTECH spol. s r.o. 018070 - Jan Anýž - Ústí n.l., Žár n.s. Datum tisku: 4.8.2015 Zakázka: 2015.06.D.EA.A.ODP.A.S.01.1.0-UO0021-Výpoet.STV PROTOKOL

Více

NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU NA PARCELE Č. 4544/123 V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ HUSTOPEČE U BRNA

NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU NA PARCELE Č. 4544/123 V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ HUSTOPEČE U BRNA INVESTOR: Vladimíra Tučková, Nová Ves 109, 691 23, Pohořelice NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU NA PARCELE Č. 4544/123 V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ HUSTOPEČE U BRNA VYTAPĚNÍ Obsah projektu : Technická zpráva Výkresová

Více

OTOPNÁ SOUSTAVA BYTOVÉHO DOMU č.p. 315, ULICE 5. KVĚTNA, JESENICE

OTOPNÁ SOUSTAVA BYTOVÉHO DOMU č.p. 315, ULICE 5. KVĚTNA, JESENICE OTOPNÁ SOUSTAVA BYTOVÉHO DOMU č.p. 315, ULICE 5. KVĚTNA, JESENICE PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO REKONSTRUKCI OTOPNÉ SOUSTAVY Stupeň dokumentace: Dokumentace pro výběr zhotovitele (DVZ) Zodpovědný projektant:

Více

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb.

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb. MPO Energetická úinnost asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Stránka. 1 z 6 Ministerstvo prmyslu a obchodu asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Publikováno: 23.2.2009 Autor: odbor 05200

Více