Otopné soustavy. Otopné plochy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Otopné soustavy. Otopné plochy"

Transkript

1 Pednáška 3 Otopné soustavy Otopné plochy

2 Otopné soustavy Otopné soustavy otevené s pirozeným obhem vody Obvykle ve stávajících starších objektech. Soustava s pirozeným obhem pracuje na principu rozdílné hustoty topné pívodní a vratné vody. Voda ve vratném potrubí (chladnjší) má vyšší hustotu, takže ze strany vratné vody je u zdroje (kotle) vyšší hydrostatický tlak než ze strany vody pívodní. Petlak zpsobí pohyb vody v okruhu kotel-otopné tleso-kotel. Zdroj tepla je umístn v nejnižším podlaží pod otopnými tlesy (max. v úrovni OT) Potrubní sí pro rozvod otopné vody je vtšinou dvoutrubková a podle umístní hlavního horizontálního pívodního potrubí se rozlišuje soustava se spodním rozvodem nebo s horním rozvodem. Návrh obvykle pro rozdíl 90/70, funkní musí být již pi teplot otopné vody 45 o C.

3 OS s pirozeným obhem vody, otevená, dvoutrubková, se spodním rozvodem

4

5

6 Otopné soustavy uzavené s nuceným obhem vody Jsou dnes nejrozšíenjším typem soustav. Nucený obh ( s obhovým erpadlem) je schopen pekonat mnohonásobn vtší tlakové ztráty v okruzích než systém samotížný. Prmry potrubí vycházejí menší než u samotížných soustav, lze volit vyšší rychlosti proudní. Otopná tlesa se mohou umístit do stejné výšky jako zdroj tepla nebo pod níž. Nucený obh nám poskytuje rovnž rozsáhlé možnosti regulace a rychlý zátop. Rozvod dvoutrubkové horní jednotrubkové dolní horizontální vertikální

7 OS s nuceným obhem vody, uzavená, jednotrubková, horizontální

8 OS s nuceným obhem vody, uzavená, jednotrubková, vertikální

9 OS s nuceným obhem vody, uzavená, dvoutrubková, se spodním rozvodem, vertikální napojení OT

10 OS s nuceným obhem vody, uzavená, dvoutrubková, se spodním rozvodem, horizontální napojení OT

11 OS s nuceným obhem vody, uzavená, dvoutrubková, s horním rozvodem, protiproudá, vertikální napojení OT

12 OS s nuceným obhem vody, uzavená, dvoutrubková, s horním rozvodem, souproudé vedení u stoupaek, vertikální napojení OT

13 Souproudý zpsob zapojení OT Pi velkém potu tles vad za sebou se volí i souproudý (Tichelmannv) zpsob zapojení. Toto zapojení napomže pirozenému hydraulickému srovnání pomr v místech napojení tles. V každém nejvyšším míst otopného systému musí být odvzdušnní. V nejnižších místech a pedepsaných místech (nap. paty stoupaek zásobujících více než dv nadzemní podlaží) instalujeme armatury pro vypouštní.

14 Horizontální rozvod k OT Hvzdicový zpsob napojení tles Rozdlova a sbra Každé tleso samostatná vtev z R+S. Místnost samostatná vtev z R+S. Rozvody v podlaze. Trubka v trubce. Možnost mení spoteby tepla u R+S. Pívod k R+S ze stoupaky, z BS. Elektrotermický servopohon Možnost ízení jednotlivých místnosti. Ochranná trubka

15 Umístní rozvodu v podlaze bez R+S PODL. KRYTINA POTR PE T- kus KROEJOVÁ IZOLACE TEP. IZOLACE Vedení v soklové lišt

16 Etážová soustava Znamená rozvod v jednom podlaží. Jedná se o malé systémy zajišující vytápní jedné bytové nebo provozní jednotky s vlastním zdrojem tepla (nap. nástnným plynovým kotlem, elektrokotlem,...). Teplota otopné vody teplovodních soustav Podle vyhlášky 194/2007Sb. se volí maximální teplota otopné vody vstupující do tlesa 75 o C pro soustavu s nuceným obh topné vody a 90 o C pro soustavu samotížnou. V dnešní dob se navrhují dvoutrubkové teplovodní soustavy s nuceným obhem vody (s obhovým erpadlem) s nižší vstupní teplotou otopné vody, než tomu bývalo díve, nap. s teplotním rozdílem (návrhovou teplotou vody pívodní /návrhovou teplotou vody vratné) 75/65, 75/60, 70/60, 70/50,. Nízkoteplotní otopnou soustavou se nazývá ta, u níž je teplota pívodní vody pod 65 o C. Mezi nízkoteplotní soustavy patí ty, které pracují za návrhových podmínek s teplotními rozdíly napíklad 65/55, 65/50, 55/45, 55/40, 50/40, 40/30 a další.

17 Otopné plochy Otopné plochy a otopná tlesa soustavy ústedního vytápní pedávají do prostoru teplo z teplonosné látky (dnes vtšinou otopné vody), pipravovaného centráln ve zdroji (nap. kotli). Otopné tleso a otopná plocha pedává teplo do vytápného prostoru sáláním (záením, radiací) a konvekcí (proudním). Pedávání (sdílení) tepla se dje všemi uvedenými zpsoby, avšak v rzných pomrech jednotlivých složek. Tyto pomry závisí na konstrukci otopného tlesa (plochy). Již z názvu lze urit pevažující složku pi pedávání tepla. Základní rozdlení: Pevážn konvekní otopná tlesa lánková desková trubková konvektory Pevážn sálavé otopné plochy podle umístní - podlahové, stnové, stropní Teplovzdušné jednotky Lokální topidla pímotopná, akumulaní, hybridní elektrická topidla topidla na plynná, kapalná nebo pevná paliva NEJSOU SOUÁSTÍ OS

18 Skutený výkon otopného tlesa nebo souet skutených výkon více tles v jedné místnosti musí pokrývat tepelnou ztrátu této místnosti. Volba OT Tepelná ztráta Parametry teplonosné látky Nároky na interiér, stavební provedení místnosti (U, výpln otvor výška parapetu,délka okna,...) Požadavky a investice ze strany investora poet, Pozn. Kryty nelze zavšovat na tleso, kryty jsou požadovány v pedškolních, školních zaízeních, tlocvinách. Kryt nesmí bránit ádnému sdílení tepla (snížení výkonu do 10%). Nevhodná je kombinace tles s výrazn rznou tepelnou setrvaností. Lo Umístní OT - na nejvíce ochlazovanou plochu, pod výpln otvor. Lt = min. 0,5 Lo 50 B h H min.100 A t ( t t ) A ( t t ) t i ok i ok Lt0,8 Lo obytné místnosti

19 Otopná tlesa lánková Jsou tlesa složená z jednotlivých lánk spojených vzájemn mezi sebou pomocí závitových vsuvek. Materiál lánkových tles šedá litina, ocelový plech, slitiny hliníku. Litinoválánková tlesa Mají nejdelší životnost (50 let). Na našem trhu se nejastji setkáme s litinovými lánkovými tlesy Kalor, Kalor 3, Termo (výrobce ŽDB). Klasický zpsob upevnní na stnu je pomocí konzol a držák, možné je i upevnní do podlahy pomocí stojánkových nebo nastavitelných konzol.

20 lánková tlesa se vyrábí v pipojovacích rozteích 350 až 900 mm, podle typu a výrobce. Tento rozmr však není skutená výška tlesa, která je vždy o 60 až 100mm vyšší. Výkon lánkového otopného tlesa: Q T = n. q 1 kde n je poet lánk [-] q 1 tepelný výkon jednoho lánku [W] Oceloválánková tlesa Bývala levnjší než litinová, mla však kratší životnost (15-20 let). Setkáváme se s nimi ve stávajících starších soustavách. Dnes se nevyrábjí.

21 Otopná tlesa ze slitin hliníku lánky jsou vyrobeny jako odlitek, majíelní plochu. Otopná tlesa desková Základní pestupní plocha je tvoena tvarovanou deskou s horizontálními a vertikálními kanálky, kterými protéká topná voda. Deska je vyrobena z lisovaných ocelových plech spojených sváry. Tlesa jsou v provedení jednoadém, dvouadém a tíadém. Pro zvýšení výkonu je u nkterých typ k základní desce pivaena pídavná tvarovaná pestupní plocha. elní plocha tles mže být tvarovaná nebo hladká. Tlesa jsou urena pro teplovodní otopné soustavy s nuceným obhem. Mají malý objem vody a tím umož ují pružnou reakci na regulaní zásah.

22 Boní pipojení Spodní pipojení VK Pravé, levé stedové Vybrané možnosti pipojení deskových OT z podlahy

23

24 Prmyslov vyrábná trubková otopná tlesa Dnes je na trhu široká škála speciálních konstrukcí trubkových tles rzných tvar. Nkteré typy speciálních design však mohou být navrženy souasn jako architektonická dominanta prostoru. Mezi nejpoužívanjší patí koupelnová tlesa (tzv. žebíky). Topné vodorovné profily tvoí ocelové trubky kruhového prezu. Tyto profily jsou bu rovné nebo oblé. Napojeny jsou na svislý rozdlovací a sbrný profil, jehož prez je kruhový nebo obdélníkový. Napojení na rozvod je svisle z horní nebo dolní strany tlesa k vývodkám 1/2" (DN 15) u rozdlovacích a sbrných profil, ale existují i tlesa se stedním vývodem. Koupelnová tlesa lze je doplnit sadou pro kombinované vytápní ( topná vody elektina). Tlesa se zabudovanou elektrickou topnou vložkou je možné používat bez závislosti na provozu ústedního vytápní. Koupelnové žebíky se vyrábí i jako samostatná elektrická pímotopná tlesa naplnná nemrznoucí smsí. Jejich elektrické topné tleso je vybaveno omezovaem teploty a nevyžadují expanzní ani pojistné zaízení. Tyto typy patí mezi lokální topidla.

25 Jiné vybrané typy trubkových tles (otopné stny, speciální OT,...) Konvektory Podle místa osazení je rozdlujeme na povrchové (umístné na nebo nad úrovní podlahy), podlahové (urené k osazení do kanálu v podlaze). nástnný nadpodlahový Povrchový konvektor je prakticky plechová skí, jejíž spodní strana je neuzavená a vrchníást krytá snímatelnou mížkou. V dolníásti konvektoru je umístn otopný žebrový registr. Registr je tvoen mdnými trubkami a lamelami z hliníkového plechu. Osazení se provádí na stnu. Vtšina teplovodních konvektor pracuje s pirozenou cirkulací vzduchu, ale existují i typy vybavené ventilátorem.

26 Nástnný konvektor pro pirozenou konvekci Nástnný konvektor s nucenou konvekcí Soklový nadpodlahový konvektor

27 Konvektorová lavice má horníást krytou výdechovou mížkou nebo terasovou deskou. Lavice se osazují na podlahu. S výdechovou mížkou S krycí deskou Napojení konvektor instalovaných na stnu nebo na podlahu k otopnému teplovodnímu systému je z boku nebo ze spodu a to z levé nebo pravé strany podle konkrétního typu. Podlahové konvektory Umísují se pedevším u prosklených ploch s nízkým nebo žádným parapetem. Jsou zabudované do konstrukcí podlah. V plechové van podlahového konvektoru, která se ukotví a zabetonuje do konstrukce podlahy, je umístn mdný registr s hliníkovými lamelami a odvzdušnním nebo drátný výmník. Horníást konvektoru je tvoena krycí a nášlapnou mížkou s rámekem, jehož horní hrana je v úrovni povrchové krytiny podlahy. Mížky bývají hliníkové v barv pírodního hliníku i jiných barevných odstínech nebo devné v provedení dub, buk, jasan. Existují i stavebnicové systémy podlahových konvektor, umož ující sestavení v rzných pdorysných tvarech a délkách nebo obloukových provedeních.

28 Dlení podlahových konvektor: Podle zpsobu cirkulace vzduchu: Podlahové konvektory bez ventilátor pro pirozenou cirkulaci vzduchu Podlahové konvektory s ventilátory pro nucenou cirkulaci vzduchu Podlahové konvektory univerzální, s ventilátorem Podle teplonosné látky/zdroje: Podlahové konvektory teplovodní k vytápní interiéru Podlahové konvektory vodní k k vytápní i dochlazování interiéru Podlahové konvektory elektrické pímotopné (což je lokální topidlo) Podle konstrukce výmníku rozlišujeme podlahové konvektory: S lamelovým výmníkem S drátným výmníkem Podle typu ventilátor: S ventilátory radiálními S ventilátory axiálními Podle naptí ventilátoru, elektrického krytí a konstrukce vany: Podlahové konvektory do suchého prostedí Podlahové konvektory do mokrého prostedí s možností zaplavení nebo kondenzace Teplovodní konvektory s ventilátorem podléhají revizi elektrického zaízení podle SN a smí je zapojovat pouze oprávnná osoba.

29 Pro pirozenou cirkulaci vzduchu Pro nucenou cirkulaci vzduchu Speciální použití konvektor Konvektor urený pro instalaci pod okenní parapet, vetn parapetu. Horníelníástí je vzduch z prostoru nasáván a spodníelníástí ohátý vzduch zpt do prostoru vyfukován. Do kuchy ských linek, do schodišových stup i do sokl skínk.

30 Výkon konvekních otopných tles Tepelný výkon lánkových, deskových a trubkových tles teplovodních otopných soustav vychází ze vztahu: Q T = U. A. (t wm t i ) kde je U souinitel prostupu tepla tlesem (W.m -2.K -1 ) A teplosmnná plocha na stran vzduchu (m 2 ) t wm stední teplota otopného tlesa ( o C) t wm = (t w1 + t w2 )/2 kde je t w1 teplota pívodní vody do tlesa ( o C) t w2 teplota vratné vody z tlesa ( o C) t i výpotová teplota interiéru ( o C) Výkon daného typu otopného tlesa nebo výkon 1 lánku udává tabulkov výrobce tlesa. Tyto výkonové tabulky jsou stanoveny pro urité parametry a to pro vnitní teplotu obvykle 20 o C a teplotní spád vody (dnes 75/65).

31 Pepoet výkonu tlesa je nutný v tchto pípadech: navržený teplotní spád vody je odlišný od teplotního spádu, pro který je návrhová tabulka sestavena teplota interiéru je odlišná od teploty, pro níž je výkonová tabulka sestavena tleso bude opateno zákrytem, který sníží jeho výkon nebo bude osazeno jinak, než pedepisuje výrobce ( napíklad v malé výšce pod parapetem) tleso bude na rozvod napojeno netradiním zpsobem ( pívod topné vody v dolníásti tlesa, vratné potrubí v dolní nebo horníásti tlesa), což opt snižuje jeho skutený výkon u lánkových otopných tles s velkým potem lánk (nad 12 lánk) se s rostoucím potem lánk snižuje skutený výkon tlesa oproti výkonu teoretickému (vycházejícímu z výkon jednotlivých lánk násobenému jejich potem) Návrh otopných tles se provede z hlediska poteby tepla ke krytí ztrát z hlediska tepelné pohody místnosti Skutený výkon tlesa (tles) v místnosti musí pokrývat tepelnou ztrátu místnosti. Otopné tleso je navrženo na pokrytí tepelné ztráty za návrhových (teoreticky nejnepíznivjších) podmínek. Rozdíl teplot mezi pívodní a vratnou vodou (teplotní spád) u tles se navrhuje do t max. 25 K (bžn K).

32 Pro jiné teplotní podmínky než je uvedeno podkladech výrobce c = (t 2 t i ) / (t 1 t i ) Je li c menší než 0,7 hmotnostní prtok se pi nov volených podmínkách snižuje(mní) významnji a použijeme logaritmické teplotní rozdíly kde tl n,n je logaritmický teplotní podíl vypoítaný pro defininí výpotové teplotní podmínky n teplotní exponent daného otopného tlesa Je li c vyšší než 0,7 mžeme použít aritmetické teplotní rozdíly kde je t n Pepoet výkonu tlesa na jiné podmínky t ln t ( t1 t2) = ( t ) 1 ti ln ( t2 ti ) ( t + t = ) 2 2 defininí teplotní rozdíl tln Q T = Qn.( ) t n teplotní exponent daného otopného tlesa (deskové tleso 1,3) ln, n t Q T = Qn.( ) t 1 t i n n n

33 Skutený výkon tlesa: Q Tskut = Q T.. z 1. z 2 (W) kde Q T z 1 z 2 je výkon tlesa pro návrhové podmínky (podle výpotové teploty interiéru a teplotu pívodu a vratu navrhované soustavy) souinitel na zpsob pipojení tles souinitel na zákryt a umístní tlesa (pohybuje se od 0,87 do 1 dle provedení zákrytu, umístní pod parapetem, apod. souinitel na poet lánku (délku tlesa)

34

35

36 Pro napojení tles lze použít pipojovací souprav, které se skládají z dvoutrubkového rozdlovae se zabudovanou regulaní kuželkou s uzavením (nebo bez), pesné ocelové trubky a termostatického ventilu v axiálním, úhlovém nebo pímém provedení.! Odlišné pro jednotrubkové a dvoutrubkové soustavy)! Armatury pro spodní pipojení otopných tles Jedná se o armatury pro pipojení tles typu ventil kompakt s integrovaným termostatickým ventilem. Pro napojení tchto tles mžeme použít dv uzavírací šroubení (vtšinou tehdy, je-li rozvod z oceli) nebo dvojité kompaktní uzavírací šroubení. K nmu se pro pechod na plastové, plastohliníkové nebo mdné potrubí se použije odpovídající svrné šroubení. Vyrábí se jako pímá nebo rohová armatura, odlišná pro dvoutrubkové nebo jednotrubkové otopné soustavy.

37 nebo Otopné tleso VK opatíme termohlavicí vybranou z typ, které doporuuje jeho výrobce. Po dodání od výrobce je integrovaný ventil opaten pouze krytkou.

Otopné plochy. Otopná tělesa

Otopné plochy. Otopná tělesa Otopné plochy Otopné plochy a otopná tělesa soustavy ústředního vytápění předávají do prostoru teplo z topného média (dnes většinou topné vody, připravovaného centrálně ve zdroji (např. kotli. Otopné těleso

Více

Píprava teplé vody. Zabezpeovací zaízení tepelných (otopných) soustav

Píprava teplé vody. Zabezpeovací zaízení tepelných (otopných) soustav Pednáška 7 Píprava teplé vody Zabezpeovací zaízení tepelných (otopných) soustav Ohev Píprava teplé vody pímý (ohev s pemnou energie v zaízení ohívae) nepímý (ohev s pedáváním tepla z teplonosné látky)

Více

Otopné plochy (pokraování) Armatury a materiály porubních rozvod

Otopné plochy (pokraování) Armatury a materiály porubních rozvod Pednáška 4 Otopné plochy (pokraování) Armatury a materiály porubních rozvod Pro napojení tles lze použít pipojovací souprav, které se skládají z dvoutrubkového rozdlovae se zabudovanou regulaní kuželkou

Více

Odbratel PST. Zdroj CZT. Tepelná sí PST SCZT

Odbratel PST. Zdroj CZT. Tepelná sí PST SCZT Pedávací stanice Soustava centralizovaného zásobování teplem (SCZT) soustava tvoená ústedními zdroji tepla (základními a špikovými, tepelnými sítmi, pedávacími stanicemi a vnitním zaízením). Centralizované

Více

SEZNAM PÍLOH. 1. Seznam píloh a technická zpráva 3 A4. 2. Pdorys 1.NP nový stav 2 A4. 3. Pdorys podkroví nový stav 2 A4. 4. Výkaz výmr 2 A4 05.

SEZNAM PÍLOH. 1. Seznam píloh a technická zpráva 3 A4. 2. Pdorys 1.NP nový stav 2 A4. 3. Pdorys podkroví nový stav 2 A4. 4. Výkaz výmr 2 A4 05. Stavební úpravy rodinného domu Adamcová Lada, Mgr. Adamec Tomáš 9.kvtna 6, 273 51, Pletený Újezd Díl 400 - Vytápní Dokumentace pro oznámení stavby Seznam píloh a technická zpráva SEZNAM PÍLOH 1. Seznam

Více

OTOPNÁ TĚLESA Rozdělení otopných těles 1. Lokální tělesa 2. Konvekční tělesa Článková otopná tělesa

OTOPNÁ TĚLESA Rozdělení otopných těles 1. Lokální tělesa 2. Konvekční tělesa Článková otopná tělesa OTOPNÁ TĚLESA Rozdělení otopných těles Stejně jako celé soustavy vytápění, tak i otopná tělesa dělíme na lokální tělesa a tělesa ústředního vytápění. Lokální tělesa přeměňují energii v teplo a toto předávají

Více

Téma sady: Všeobecně o vytápění. Název prezentace: soustavy vytápění 2

Téma sady: Všeobecně o vytápění. Název prezentace: soustavy vytápění 2 Téma sady: Všeobecně o vytápění. Název prezentace: soustavy vytápění 2 Autor prezentace: Ing. Eva Václavíková VY_32_INOVACE_1205_soustavy_vytápění_2_pwp Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název

Více

Dimenzování komín ABSOLUT Výchozí hodnoty

Dimenzování komín ABSOLUT Výchozí hodnoty Výchozí hodnoty Správný návrh prezu - bezvadná funkce Výchozí hodnoty pro diagramy Správná dimenze komínového prduchu je základním pedpokladem bezvadné funkce pipojeného spotebie paliv. Je také zárukou

Více

Prkaz energetické náronosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb.

Prkaz energetické náronosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb. Prkaz energetické náronosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb. A Identifikaní údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, popisné íslo, PS): Úel budovy: RD.46 p.. 1740/65, k.ú. Brandýs Nad Labem Rodinný

Více

Vekotec. Armatury pro otopná tělesa s integrovanou ventilovou vložkou Připojovací šroubení pro otopná tělesa s integrovanou ventilovou vložkou

Vekotec. Armatury pro otopná tělesa s integrovanou ventilovou vložkou Připojovací šroubení pro otopná tělesa s integrovanou ventilovou vložkou Vekotec Armatury pro otopná tělesa s integrovanou ventilovou vložkou Připojovací šroubení pro otopná tělesa s integrovanou ventilovou vložkou IMI HEIMEIER / Termostatické ventily a šroubení / Vekotec Vekotec

Více

Ventil E-Z. Termostatický ventil s radiátorovým připojením Pro jedno- a dvoutrubkové otopné soustavy

Ventil E-Z. Termostatický ventil s radiátorovým připojením Pro jedno- a dvoutrubkové otopné soustavy Ventil E-Z Termostatický ventil s radiátorovým připojením Pro jedno- a dvoutrubkové otopné soustavy IMI HEIMEIER / Termostatické ventily a šroubení / Ventil E-Z Ventil E-Z E-Z ventil s ponornou trubkou

Více

Ventil E-Z. Pro jedno- a dvoutrubkové otopné soustavy ENGINEERING ADVANTAGE

Ventil E-Z. Pro jedno- a dvoutrubkové otopné soustavy ENGINEERING ADVANTAGE Termostatický ventil s radiátorovým připojením Ventil E-Z Pro jedno- a dvoutrubkové otopné soustavy Udržování tlaku & Kvalita vody Vyvažování & Regulace Termostatická regulace ENGINEERING ADVANTAGE Popis

Více

OBSAH PD 01/11-F.1.4.-VYT - Zaízení pro vytápní stavby

OBSAH PD 01/11-F.1.4.-VYT - Zaízení pro vytápní stavby OBSAH PD 01/11-F.1.4.-VYT - Zaízení pro vytápní stavby Akce: Revitalizace nemocnice v Sokolov, 1. 01/11-F.1.4. - VYT-01 - Technická zpráva 2. výkres. 01/11-F.1.4. - VYT-02 Pdorys 3.NP výkres. 01/11-F.1.4.

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA 01/11-F.1.4.- ZTI-ZDRAVOTN TECHNICKÉ INSTALACE

TECHNICKÁ ZPRÁVA 01/11-F.1.4.- ZTI-ZDRAVOTN TECHNICKÉ INSTALACE TECHNICKÁ ZPRÁVA 01/11-F.1.4.- ZTI-ZDRAVOTN TECHNICKÉ INSTALACE Datum : 10.2013 ís. zakázky: 01/2011 AIP : Vypracoval : Stupe : Akce : Ing. Anton Jurica Jan erník JPD k žádosti o stavební povolení a provádní

Více

Akce: Bytový dům Krále Jiřího 1341/4, Karlovy Vary

Akce: Bytový dům Krále Jiřího 1341/4, Karlovy Vary Dokumentace pro provedení stavby Zařízení vytápění 1. Technická zpráva Obsah: 1. Identifikační údaje stavby 2. Podklady 3. Úvod a základní informace 4. Technický popis 5. Požadavky na jednotlivé profese

Více

Označení materiálu: VY_32_INOVACE_ZMAJA_VYTAPENI_18 Název materiálu: Teplovodní otopné soustavy s přirozeným oběhem vody

Označení materiálu: VY_32_INOVACE_ZMAJA_VYTAPENI_18 Název materiálu: Teplovodní otopné soustavy s přirozeným oběhem vody Označení materiálu: VY_32_INOVACE_ZMAJA_VYTAPENI_18 Název materiálu: Teplovodní otopné soustavy s přirozeným oběhem vody Tematická oblast: Vytápění 1. ročník Instalatér Anotace: Prezentace uvádí popisuje

Více

Armatury pro otopná tělesa s integrovanou ventilovou vložkou

Armatury pro otopná tělesa s integrovanou ventilovou vložkou Vekolux Armatury pro otopná tělesa s integrovanou ventilovou vložkou Připojovací šroubení s vypouštěním pro otopná tělesa s integrovanou ventilovou vložkou IMI HEIMEIER / Termostatické ventily a šroubení

Více

OBSAH. 1. Technická zpráva 2. Půdorys přízemí 3. Půdorys podkroví 4. Schéma tělesa 5. Schéma zdroje tepla

OBSAH. 1. Technická zpráva 2. Půdorys přízemí 3. Půdorys podkroví 4. Schéma tělesa 5. Schéma zdroje tepla OBSAH 1. Technická zpráva 2. Půdorys přízemí 3. Půdorys podkroví 4. Schéma tělesa 5. Schéma zdroje tepla T E C H N I C K Á Z P R Á V A Projekt řeší vytápění rodinného domu manželů Vytlačilových, Roztoky

Více

Téma sady: Teplovodní otopné soustavy.

Téma sady: Teplovodní otopné soustavy. Téma sady: Teplovodní otopné soustavy. Název prezentace: Otopná tělesa. Autor prezentace: Ing. Eva Václavíková VY_32_INOVACE_1224_otopná_tělesa_pwp Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony

Více

1.VŠEOBECNĚ 2.TEPELNÁ BILANCE

1.VŠEOBECNĚ 2.TEPELNÁ BILANCE 1.VŠEOBECNĚ Prováděcí projekt řeší vytápění přístavby v objektu Varšavská 19, Praha 2. Jako podklady pro projekt ÚT byly použity: o Stavební výkresy objektu o ČSN 06 0210 Výpočet tepelných ztrát budov

Více

HYDROIZOLACE SPODNÍ STAVBY

HYDROIZOLACE SPODNÍ STAVBY HYDROIZOLACE SPODNÍ STAVBY OBSAH Úvod do problematiky hydroizolací spodní stavby 2 stránka Rozdlení hydroizolací spodní stavby a popis technických podmínek zpracování asfaltových hydroizolaních pás 2 Hydroizolace

Více

PRVODNÍ ZPRÁVA STAVEBNÍ ÁST Úvod: Pedmtem výkresové dokumentace jsou stavební úpravy 1NP objektu. Jedná se kompletní rekonstrukci vetn dispoziních zmn. Bude vybudováno nové sociální zaízení. Do všech místností

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA VYTÁPĚNÍ, VĚTRÁNÍ

TECHNICKÁ ZPRÁVA VYTÁPĚNÍ, VĚTRÁNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA VYTÁPĚNÍ, VĚTRÁNÍ CIVIL ENGINEERING DESIGN STUDIO Identifikační údaje stavby: název stavby: Stavební úpravy BD 2.np a 5.np místo stavby: obec: Praha 7-Holešovice místo: Tusarova 1235/32

Více

TZB Městské stavitelsví

TZB Městské stavitelsví Katedra prostředí staveb a TZB TZB Městské stavitelsví Zpracovala: Ing. Irena Svatošová, Ph.D. Nové výukové moduly vznikly za podpory projektu EU a státního rozpočtu ČR: Inovace a modernizace studijního

Více

Protokol k prkazu energetické náronosti budovy

Protokol k prkazu energetické náronosti budovy Protokol k prkazu energetické náronosti budovy str. 1 / 13 Protokol k prkazu energetické náronosti budovy Úel zpracování prkazu Nová budova Prodej budovy nebo její ásti Budova užívaná orgánem veejné moci

Více

Multilux. Radiátorový ventil pro otopná tělesa s dvoubodovým připojením ENGINEERING ADVANTAGE

Multilux. Radiátorový ventil pro otopná tělesa s dvoubodovým připojením ENGINEERING ADVANTAGE Termostatický ventil s radiátorovým připojením Multilux Radiátorový ventil pro otopná tělesa s dvoubodovým připojením Udržování tlaku & Kvalita vody Vyvažování & Regulace Termostatická regulace ENGINEERING

Více

VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. o ištní komín

VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. o ištní komín VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. ministerstva vnitra eské socialistické republiky ze dne 24. íjna 1981 o ištní komín Ministerstvo vnitra eské socialistické republiky stanoví podle 30 odst. 3 zákona. 18/1958 Sb.,

Více

Otopné soustavy Otopné soustavy rozdělujeme podle:

Otopné soustavy Otopné soustavy rozdělujeme podle: Otopné soustavy Otopná soustava je takové zařízení objektu, které obsahuje zdroj tepla, zabezpečovací zařízení, potrubní síť, otopná tělesa, armatury apod. Otopné soustavy rozdělujeme podle: a) Teplonosné

Více

Téma sady: Všeobecně o vytápění. Název prezentace: umístění potrubí

Téma sady: Všeobecně o vytápění. Název prezentace: umístění potrubí Téma sady: Všeobecně o vytápění. Název prezentace: umístění potrubí Autor prezentace: Ing. Eva Václavíková VY_32_INOVACE_1214_umístění_potrubí_pwp Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony

Více

Ventily pro samotížné a jednotrubkové soustavy. Termostatické ventily Termostatický ventil bez nastavení

Ventily pro samotížné a jednotrubkové soustavy. Termostatické ventily Termostatický ventil bez nastavení Ventily pro samotížné a jednotrubkové soustavy Termostatické ventily Termostatický ventil bez nastavení IMI HEIMEIER / Termostatické ventily a šroubení / Ventily pro samotížné a jednotrubkové soustavy

Více

podlahové konvektory s ventilátorem MINIB

podlahové konvektory s ventilátorem MINIB podlahové konvektory s ventilátorem MINIB Podlahové konvektory MINIB s ventilátorem KT 900 125 303 10 474 Velký tepelný výkon, vytápí i p i vypnutém ventilátoru, vytáp ní suchého prost edí 1000 125 303

Více

Zdroje tepla. Kotelny

Zdroje tepla. Kotelny Zdroje tepla Kotelny Kotelnou rozumíme samostatnou budovu, stavební objekt, pístavek, místnost, skí nebo vyhrazený prostor, ve kterém je umístn jeden i více kotl pro ústední vytápní, pípravu teplé vody,

Více

SYSTÉM VYTÁPĚNÍ VERNER - SPIRO

SYSTÉM VYTÁPĚNÍ VERNER - SPIRO SYSTÉM VYTÁPĚNÍ VERNER - SPIRO snadno, rychle, moderně a variabilně instalalujeme topný systém SPIRO Do systému vytápění VERNER řadíme SPIRO, topné komíny a teplovodní podlahové vytápění instalované do

Více

MATESKÁ ŠKOLA Slunená ul. 327 Železný Brod 468 22

MATESKÁ ŠKOLA Slunená ul. 327 Železný Brod 468 22 MATESKÁ ŠKOLA Slunená ul. 327 Železný Brod 468 22 VÝPIS MATERIÁLU ÚSTEDNÍ VYTÁPNÍ + ZTI + PLYNOINSTALACE Plynová kotelna + výmna radiátor Projektové práce Technické zaízení budov. Projekce Fit, Jablonec

Více

Pro dvoubodové připojení otopných těles v 1-trubkových i 2-trubkových soustavách, přímé i rohové provedení, s připojením R1/2 nebo G3/4

Pro dvoubodové připojení otopných těles v 1-trubkových i 2-trubkových soustavách, přímé i rohové provedení, s připojením R1/2 nebo G3/4 Design-Edition Multilux 4 Set Pro dvoubodové připojení otopných těles v 1-trubkových i 2-trubkových soustavách, přímé i rohové provedení, s připojením R1/2 nebo G3/4 Udržování tlaku & Kvalita vody Vyvažování

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA 01/11-F.1.4.- ZTI-ZDRAVOTN TECHNICKÉ INSTALACE

TECHNICKÁ ZPRÁVA 01/11-F.1.4.- ZTI-ZDRAVOTN TECHNICKÉ INSTALACE TECHNICKÁ ZPRÁVA 01/11-F.1.4.- ZTI-ZDRAVOTN TECHNICKÉ INSTALACE Datum : 12.2013 ís. zakázky: 01/2011 AIP : Vypracoval : Stupe : Akce : Ing. Anton Jurica Jan erník JPD pro stavební ízení a provádní stavby

Více

Armatury + systémy Premium Stanice pro připojení zdroje tepla na otopný okruh. Přehled výrobků

Armatury + systémy Premium Stanice pro připojení zdroje tepla na otopný okruh. Přehled výrobků Armatury + systémy Premium Stanice pro připojení zdroje tepla na otopný okruh Přehled výrobků 1 b a r 0 O V Armatury pro připojení ke kotli Oventrop nabízí sestavu pro připojení ke kotli, která obsahuje

Více

Konvektory OnFloor. OnFloor - popis. Design Konvektor s opláštěním s podélnou mřížkou Standardní barva bílá: RAL 9016

Konvektory OnFloor. OnFloor - popis. Design Konvektor s opláštěním s podélnou mřížkou Standardní barva bílá: RAL 9016 Konvektory OnFloor OnFloor - popis Design Konvektor s opláštěním s podélnou mřížkou Standardní barva bílá: RAL 9016 Stojanové a stěnové konzole v barvě konvektoru Jiné barvy na vyžádání Kvalita Tepelný

Více

2. M ení t ecích ztrát na vodní trati

2. M ení t ecích ztrát na vodní trati 2. M ení t ecích ztrát na vodní trati 2. M ení t ecích ztrát na vodní trati 2.1. Úvod P i proud ní skute ných tekutin vznikají následkem viskozity t ecí odpory, tj. síly, které p sobí proti pohybu ástic

Více

koramont upevnění a montáž otopných těles radik a koralux

koramont upevnění a montáž otopných těles radik a koralux upevnění a montáž otopných těles radik a koralux 02/2008 Ceny platné od 15. 4. 2006 Upevnění deskových otopných těles radik stěnové konzoly konzola stěnová jednoduchá určena pro všechny modely a typy

Více

1885-2005 PREZENTACE

1885-2005 PREZENTACE 1885-2005 PREZENTACE Výkon kotle 8-62 kw Počet článků 3-10 Litinový článkový kotel VIADRUS U 26 HERCULES Přednosti: větší výkon na článek kotle s vyšším předáním tepla konvekční ploše větší objem spalovací

Více

Fyzika stavebních látek

Fyzika stavebních látek Fyzika stavebních látek 5. týden Šastník Stanislav Vysoké uení technické v Brn, Fakulta stavební, Ústav technologie stavebních hmot a dílc, Veveí 95, 602 00 Brno, Tel: +420 5 4114 7507, Fax +420 5 4114

Více

F.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

F.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB F.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB F.1.4.a.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA F.1.4.a.2 VÝKRESY ÚSTŘEDNÍHO VYTÁPĚNÍ ÚT 1 1. P.P. - ústřední vytápění ÚT 2 1. N.P. - ústřední vytápění ÚT 3 2.N.P. - ústřední vytápění ÚT 4 3.N.P.

Více

UT Ústřední vytápění

UT Ústřední vytápění UT Ústřední vytápění Františka 2.01 D.1.4A TZ UT - 1 z 6 OBSAH: Úvod:... 3 Situace:... 3 Tepelná bilance a výpočty:... 3 CELKOVÁ ENERGETICKÁ NÁROČNOST STAVBY :... 3 Zdroj tepla:... 4 Odvod spalin... 4

Více

TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV

TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV Katedra prostředí staveb a TZB TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV Cvičení pro bakalářské studium studijního oboru Příprava a realizace staveb Cvičení č. 7 Zpracoval: Ing. Zdeněk GALDA Nové výukové moduly vznikly

Více

Radiátory. www.viadrus.cz

Radiátory. www.viadrus.cz www.viadrus.cz Litinové radiátory Kalor, Kalor 3 litinové radiátory snadná čistitelnost a hygienický provoz možnost sestavení tělesa požadovaného výkonu na přání prefabrikace s finální povrchovou úpravou

Více

DESIGNOVÉ KONVEKTORY

DESIGNOVÉ KONVEKTORY DESIGNOVÉ KONVEKTORY O NÁS O SPOLEČNOSTI Společnost MINIB,a.s. je ryze českou společností, která patří k předním výrobcům konvektorů v České republice. V současné době exportuje své výrobky do třiceti

Více

UNIFITT SYSTÉM PŘIPOJENÍ RADIÁTORŮ

UNIFITT SYSTÉM PŘIPOJENÍ RADIÁTORŮ OBSAH 1. 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 2.16 2.17 2.18 2.19 2.20 2.21 2.22 2.23 2.24 2.25 3. 4. 4.1 4.1.1 4.1.2 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 5. 5.1 5.2 VŠEOBECNÝ POPIS SYSTÉMU

Více

RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU

RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU... 1 1 Jak se vyvarovat kondenzaci vlhkosti na zasklení... 3 2 Co to je kondenzace?... 3 3 Pro nejastji dochází ke

Více

Vytápění BT01 TZB II cvičení

Vytápění BT01 TZB II cvičení CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Vytápění BT01 TZB II cvičení Zadání U zadaného RD nadimenzujte potrubní rozvody

Více

Potřeba tepla na vytápění (tepelná ztráta celého objektu) je stanovena podle ČSN060210 výpočtovým programem a je 410,0kW.

Potřeba tepla na vytápění (tepelná ztráta celého objektu) je stanovena podle ČSN060210 výpočtovým programem a je 410,0kW. VYTÁPĚNÍ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Podkladem pro zpracování projektové

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Jak v R využíváme slunení energii. Doc.Ing. Karel Brož, CSc.

Jak v R využíváme slunení energii. Doc.Ing. Karel Brož, CSc. Jak v R využíváme slunení energii Doc.Ing. Karel Brož, CSc. Dnes tžíme na našem území pouze uhlí a zásoby tohoto fosilního paliva byly vymezeny na následujících 30 rok. Potom budeme nuceni veškerá paliva

Více

VYTÁPĚNÍ, KTERÉ MÁ STYL

VYTÁPĚNÍ, KTERÉ MÁ STYL VYTÁPĚNÍ, KTERÉ MÁ STYL Designové otopné těleso Techno Designové otopné těleso Techno Otopné těleso BITHERM TECHNO je představitelem úspěšného spojení technického, estetického, funkčního a užitného pojetí

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

F.1.4. ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB

F.1.4. ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB Investor: AURUM DEVELOPMENT s.r.o. U LIBEŇSKÉHO PIVOVARU 2015/10, PRAHA 8 Akce: REZIDENCE AURUM NA PLÁNI 1430/7, PRAHA 5 - SMÍCHOV Místo realizace: NA PLÁNI 1430/7, PRAHA 5 - SMÍCHOV Datum: ČERVEN 2011

Více

CENík pro konvektory. www.minib.cz. (platný od 1.7.2009)

CENík pro konvektory. www.minib.cz. (platný od 1.7.2009) CENík pro konvektory (platný od 1.7.2009) podlahové konvektory MINIB s ventilátorem 900 110 303 10 474 KT110 1000 110 303 11 960 NOVINKA! 1250 110 303 13 634 výška pouze 1500 110 303 14 695 110mm, velký

Více

2 Odb!rové charakteristiky p"ípravy teplé vody

2 Odb!rové charakteristiky pípravy teplé vody 2 Odb!rové charakteristiky p"ípravy teplé vody Pro kombinované soustavy s obnoviteln!mi zdroji tepla, kde akumula!ní nádoba zaji""uje jak otopnou vodu pro vytáp#ní a tak pr$to!nou p%ípravu teplé vody (TV)

Více

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE DOKUMENTACE

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE DOKUMENTACE IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Akce KLIMENTSKÁ Rekonstrukce 2.NP Místo Klimentská 1246/1, Praha 1, 110 00 Investor HOMEGLOBE, a.s. Generální projektant Building s.r.o. Peckova 13, Praha 8, 186 00 Projektant části

Více

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY REKUPERACE TEPELNÝCH ZTRÁT VENKOVNÍMI ZDMI

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY REKUPERACE TEPELNÝCH ZTRÁT VENKOVNÍMI ZDMI VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF REKUPERACE TEPELNÝCH ZTRÁT VENKOVNÍMI ZDMI THE RECOVERY OF HEAT

Více

OTOPNÁ SOUSTAVA BYTOVÉHO DOMU č.p. 315, ULICE 5. KVĚTNA, JESENICE

OTOPNÁ SOUSTAVA BYTOVÉHO DOMU č.p. 315, ULICE 5. KVĚTNA, JESENICE OTOPNÁ SOUSTAVA BYTOVÉHO DOMU č.p. 315, ULICE 5. KVĚTNA, JESENICE PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO REKONSTRUKCI OTOPNÉ SOUSTAVY Stupeň dokumentace: Dokumentace pro výběr zhotovitele (DVZ) Zodpovědný projektant:

Více

NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU NA PARCELE Č. 4544/123 V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ HUSTOPEČE U BRNA

NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU NA PARCELE Č. 4544/123 V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ HUSTOPEČE U BRNA INVESTOR: Vladimíra Tučková, Nová Ves 109, 691 23, Pohořelice NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU NA PARCELE Č. 4544/123 V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ HUSTOPEČE U BRNA VYTAPĚNÍ Obsah projektu : Technická zpráva Výkresová

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 3. ÚPRAVY ZAPOJENÍ OTOPNÝCH ZAÍZENÍ V LABORATOI VYTÁPNÍ 3.1. Napojení stávajícího kotle na tuhá paliva na mící soustavu

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 3. ÚPRAVY ZAPOJENÍ OTOPNÝCH ZAÍZENÍ V LABORATOI VYTÁPNÍ 3.1. Napojení stávajícího kotle na tuhá paliva na mící soustavu TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název akce: Úpravy zapojení otopných zaízení v laboratoi vytápní Místo stavby: Pospíšilova t 787, 500 03 Hradec Králové Projektová ást: Vytápní Stupe dokumentace: Projekt

Více

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb.

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb. MPO Energetická úinnost asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Stránka. 1 z 6 Ministerstvo prmyslu a obchodu asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Publikováno: 23.2.2009 Autor: odbor 05200

Více

Technická zpráva Strana 2 Ing. Jan Špingl D.4a - VYTÁPĚNÍ tel.: 608 721920

Technická zpráva Strana 2 Ing. Jan Špingl D.4a - VYTÁPĚNÍ tel.: 608 721920 Dům ul. Sedláčkova 13, 15, Plzeň Provedení stavby Technická zpráva Strana 2 Ing. Jan Špingl D.4a - VYTÁPĚNÍ tel.: 608 721920 Úvod: V projektu je řešeno vytápění kancelářských prostorů v podkroví budovy

Více

KVALITATIVNÍ STANDARD

KVALITATIVNÍ STANDARD Příloha č. 2 KVALITATIVNÍ STANDARD BYTOVÉ OBJEKTY A, B OBYTNÝ SOUBOR KOLOVRATY OBSAH A) Konstrukce a povrchové úpravy B) Stavební prvky C) Vybavení bytových jednotek Položka standard popis A) KONSTRUKCE

Více

Plynovody v budovách, ást 2. TPG 704 01 (2008) ZP

Plynovody v budovách, ást 2. TPG 704 01 (2008) ZP Plynovody v budovách, ást 2. TPG 704 01 (2008) ZP Plynovodní pípojka Zaíná napojením na veejný plynovod a koní HUP. NTL (do 5 kpa) STL terén vytžená zemina výstražná fólie 45cm od potrubí obsyp pískem

Více

Oprava regulace napojovacího uzlu ÚT pro územní

Oprava regulace napojovacího uzlu ÚT pro územní Krycí list 1/1 Oprava regulace napojovacího uzlu ÚT pro územní Zhotovitel: Investor: RICHTER-Projekční kancelář Národní tř. č.1 736 01 Havířov-Město Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje,

Více

6.2. Technické údaje Hotjet ask

6.2. Technické údaje Hotjet ask 6.2. Technické údaje Hotjet ask 6.2.3. Místo instalace Ur!eno pro venkovní instalaci vedle domu nebo na st#e(e 6.2.4.Vlastnosti Zdroj tepla: vzduch Nové modely tepeln%ch!erpadel vzduch-voda Hotjet ask

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA Vytápění MŠ Čtyřlístek

TECHNICKÁ ZPRÁVA Vytápění MŠ Čtyřlístek Niersberger Instalace, s.r.o. Tyršova 2075 256 01 Benešov Telefon (+420) 317 721 741-2 Fax (+420) 317 721 841 E-mail: instalace@niersberger.cz IČO 64577252 DIČ CZ64577252 TECHNICKÁ ZPRÁVA Vytápění MŠ Čtyřlístek

Více

Pr kaz energetické náro nosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb.

Pr kaz energetické náro nosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb. Prkaz energetické náronosti budovy Prkaz energetické náronosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb. A Identifikaní údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, popisné íslo, PS): Praha 5, Geologická ul., Barrandov,

Více

Technická zpráva požární ochrany

Technická zpráva požární ochrany Technická zpráva požární ochrany Akce : zateplení fasády bytového domu p.70 Tuhá Investor : OSBD eská Lípa Barvíská 738 eská Lípa Použité technické pedpisy: SN 73 0802,73 0833,73 0873, 73 0821, vyhl..23/2008

Více

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) [PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Objekt: Bytový dům Adresa: V přístavu 1585 170 00 Praha Holešovice kraj Hlavní město Praha Majitel:

Více

QAW910. Prostorová jednotka. Building Technologies HVAC Products

QAW910. Prostorová jednotka. Building Technologies HVAC Products 2 703 Prostorová jednotka QAW910 Bezdrátová prostorová jednotka Rádiová komunikace, protokol KNX (868 MHz, obousmrn) Ovládání a zobrazení funkcí vytápní místnosti Snímání prostorové teploty Bateriové napájení

Více

T01 Technická zpráva. Investor Místo zakázky Stupeň projektu Projektant Zodpovědný projektant

T01 Technická zpráva. Investor Místo zakázky Stupeň projektu Projektant Zodpovědný projektant Investor Místo zakázky Stupeň projektu Projektant Zodpovědný projektant Obec Dolní Bečva, Dolní Bečva 340, 756 55 Dolní Bečva Dolní Bečva 578, 756 55 Dolní Bečva Projekt pro stavební povolení Ing. Ludvík

Více

THE ESSENCE TECHNICKÝ KATALOG 01-2015

THE ESSENCE TECHNICKÝ KATALOG 01-2015 THE ESSENCE TECHNICKÝ KATALOG 0115 OF WARMTH R Á Z U K A JAAR YEAR JAHRE ANS LET DESKOVÁ OTOPNÁ TĚLESA 2/3 v k u n i v e r s a l Univerzální deskové otopné těleso s krycí mřížkou a s připojením z boku

Více

Registr. O.S. Hradec Králové, od.c., vložka 8994/95 UŽIVATELSKÁ DOKUMENTACE

Registr. O.S. Hradec Králové, od.c., vložka 8994/95 UŽIVATELSKÁ DOKUMENTACE UŽIVATELSKÁ DOKUMENTACE K ZAÍZENÍ KEEPER 3 M 1 1 POUŽITÍ Zaízení KEEPER 3 M je ureno k limitnímu mení výšky hladiny v nádržích s ropnými produkty a k indikaci pítomnosti pohonných hmot a vody v prostorách,

Více

Systém podlahového vytáp ní Valsir

Systém podlahového vytáp ní Valsir 2/2007 Systém podlahového vytáp ní Valsir Valsir floor heating system www.marley.cz Moderní technologie pro každou stavbu Technologie Podlahového vytápní je dnes bezpochyby nejoceovanjším technickým ešením

Více

Barva Kód Obrázek Název Popis Cena bez DPH W R. Psací stl. Psací stl s podložkou a možností prokabelování. 210 x 100 x 74. Stl pídavný 210 x 50 x 74

Barva Kód Obrázek Název Popis Cena bez DPH W R. Psací stl. Psací stl s podložkou a možností prokabelování. 210 x 100 x 74. Stl pídavný 210 x 50 x 74 E-SILE - STOLY Barva Kód Obrázek ázev Popis Cena bez DPH 61 575,- Cr* E002 Psací stl 210 x 100 x 74 66 825,- 86 940,- Cr* E001 Psací stl 180 x 90 x 74 100 165,- 57 215,- - 77 445,- Podnože jsou v provedení

Více

Mendelova univerzita v Brn ROZHODNUTÍ REKTORA. 10/2013. Metodika útování náklad na provozování objekt na t. Gen. Píky,.p. 2005/7 a.p.

Mendelova univerzita v Brn ROZHODNUTÍ REKTORA. 10/2013. Metodika útování náklad na provozování objekt na t. Gen. Píky,.p. 2005/7 a.p. Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 17. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 7158/2013-980 ROZHODNUTÍ REKTORA. 10/2013 Metodika útování náklad na provozování objekt na t. Gen. Píky,.p. 2005/7 a.p. 1999/5

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA AKCE STAVEBNÍ ÚPRAVY HÁJENKY POLNÁ POLNÁ NA ŠUMAVĚ čp. 268 NÁZEV OBJEKTU ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ INVESTOR VLS s.p., DIVIZE HORNÍ PLANÁ, JIRÁSKOVA 150, HORNÍ PLANÁ REGION JIHOČESKÝ STUPEŇ PROVÁDĚCÍ

Více

REGULANÍ UZLY MERUK PRO REGULACI TEPELNÉHO VÝKONU TEPLOVODNÍCH OHÍVA VZDUCHOTECHNICKÝCH JEDNOTEK. Návod pro montáž, provoz a údržbu

REGULANÍ UZLY MERUK PRO REGULACI TEPELNÉHO VÝKONU TEPLOVODNÍCH OHÍVA VZDUCHOTECHNICKÝCH JEDNOTEK. Návod pro montáž, provoz a údržbu REGULANÍ UZLY MERUK PRO REGULACI TEPELNÉHO VÝKONU TEPLOVODNÍCH OHÍVA VZDUCHOTECHNICKÝCH JEDNOTEK AKTUALIZACE 10/08 C.I.C. Jan Hebec, s.r.o. http://www.cic.cz - 2 - Obsah: 1. Technický popis 2. Provozní

Více

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ SN EN 1298

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ SN EN 1298 MALÉ POJÍZDNÉ SKLÁDACÍ LEŠENÍ AKG 170 Výrobce: FINTES Aluminium s.r.o. Píbraz 152 378 02 Stráž nad Nežárkou NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ SN EN 1298 Tento návod musí být vždy k dispozici v míst používání lešení SESTAVOVAT

Více

ZPRÁVA O KONTROLE KOTLŮ A ROZVODŮ TEPELNÉ ENERGIE

ZPRÁVA O KONTROLE KOTLŮ A ROZVODŮ TEPELNÉ ENERGIE EMI-TEST s.r.o. Na Sibiři 451 549 54 Police nad Metují ZPRÁVA O KONTROLE KOTLŮ A ROZVODŮ TEPELNÉ ENERGIE podle 3 odstavec 1 a 3 vyhlášky 194/2013 Sb., o kontrole kotlů a rozvodů tepelné energie číslo 0043/14

Více

F 2.5 OCHRANA PED BLESKEM

F 2.5 OCHRANA PED BLESKEM NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU Hostivice p.. kat. 1161/57 okres Praha západ investor: Jií a Marie ajovi, Vondroušova 1160/1, Praha 6 F 2.5 OCHRANA PED BLESKEM Vypracoval: ing. Vít Kocourek OBSAH: 1. Pedpoklady

Více

www.korado.cz Konvektory KORADO, a.s. Bří Hubálků 869 560 02 Česká Třebová KORADO, a.s. Bří Hubálků 869 560 02 Česká Třebová Czech Republic

www.korado.cz Konvektory KORADO, a.s. Bří Hubálků 869 560 02 Česká Třebová KORADO, a.s. Bří Hubálků 869 560 02 Česká Třebová Czech Republic KORADO, a.s. Bří Hubálků 869 560 02 Česká Třebová Konvektory Info linka (zdarma): 800 111 5 e mail: info@korado.cz www.korado.cz KORADO, a.s. Bří Hubálků 869 560 02 Česká Třebová Czech Republic Info linka

Více

RADIK. desková otopná tělesa

RADIK. desková otopná tělesa RADIK desková otopná tělesa CE označení použito od roku 2005 09/2006 a k c i o v á s p o l e č n o s t RADIK OTOPNÁ TĚLESA VÝROBNÍ PROGRAM RADIK KLASIK RADIK VK RADIK VKU RADIK VKL RADIK VKM RADIK COMBI

Více

POŽÁRN BEZPENOSTNÍ EŠENÍ STAVBY

POŽÁRN BEZPENOSTNÍ EŠENÍ STAVBY NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU Hostivice p.. kat. 1161/57 okres Praha západ investor: Jií a Marie ajovi, Vondroušova 1160/1, Praha 6 POŽÁRN BEZPENOSTNÍ EŠENÍ STAVBY Vypracoval: Ing. Vít Kocourek 1. Všeobecné

Více

OTOPNÁ SOUSTAVA BYTOVÉHO DOMU č.p. 317, ULICE 5. KVĚTNA, JESENICE

OTOPNÁ SOUSTAVA BYTOVÉHO DOMU č.p. 317, ULICE 5. KVĚTNA, JESENICE OTOPNÁ SOUSTAVA BYTOVÉHO DOMU č.p. 317, ULICE 5. KVĚTNA, JESENICE PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO REKONSTRUKCI OTOPNÉ SOUSTAVY Stupeň dokumentace: Dokumentace pro výběr zhotovitele (DVZ) Zodpovědný projektant:

Více

Téma sady: Všeobecně o vytápění. Název prezentace: základní pojmy 3

Téma sady: Všeobecně o vytápění. Název prezentace: základní pojmy 3 Téma sady: Všeobecně o vytápění. Název prezentace: základní pojmy 3 Autor prezentace: Ing. Eva Václavíková VY_32_INOVACE_1203_základní_pojmy_3_pwp Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony

Více

Regulux N 4.2.1 09.2000 CZ

Regulux N 4.2.1 09.2000 CZ Regulux N Zpětné regulační a uzavírací šroubení s vypouštěním 4.2.1 09.2000 CZ Popis Konstrukce Popis Šroubení pro uzavírání, přednastavení, plnění a vypouštění. Rozměry dle DIN 3842 řada 1. Rohové nebo

Více

Jaký význam má použití žebrovaných trubek u otopných hadů: Jak se má montovat termostatický ventil na otopné těleso:

Jaký význam má použití žebrovaných trubek u otopných hadů: Jak se má montovat termostatický ventil na otopné těleso: Otázky z VPT 01.00.001 Co je ústřední vytápění: a) teplo se vytváří ze zdroje umístěného ve vytápěné místnosti b) teplo se vytváří ve zdroji umístěném v budově a rozvádí se do jednotlivých místností c)

Více

Téma sady: Všeobecně o vytápění. Název prezentace: místní vytápění

Téma sady: Všeobecně o vytápění. Název prezentace: místní vytápění Téma sady: Všeobecně o vytápění. Název prezentace: místní vytápění Autor prezentace: Ing. Eva Václavíková VY_32_INOVACE_1208_místní_vytápění_pwp Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony

Více

Zateplení a změna vytápění ZŠ Vraclav Ústřední vytápění Rozpočtové náklady Základ pro DPH (0%) DPH (0%) Cena za objekt celkem Základ pro DPH (15%) DPH (15%) Cena za objekt celkem Základ pro DPH (21%) DPH

Více

HALA PRO ÚPRAVU PLOCHÉHO SKLA

HALA PRO ÚPRAVU PLOCHÉHO SKLA Akce: Adresa: HALA PRO ÚPRAVU PLOCHÉHO SKLA parc.č. 505, 506, 213/1, 213/4, 213/5, 213/6, v k.ú. LÁZNĚ TOUŠEŇ D1.4.a Ústřední vytápění Část: Příloha: D1.4.a - 01 Technická zpráva Datum: 11/2014 Přílohy:

Více

Zpráva o kontrole kotle a vnitřních rozvodů tepla

Zpráva o kontrole kotle a vnitřních rozvodů tepla Zpráva o kontrole kotle a vnitřních rozvodů tepla Jméno majitele/správce Adresa kontrolovaného objektu Identifikace systému vytápění Celková podlahová plocha Za celý objekt neuvedeno. Kotelna vytápí jen

Více

T:257810072,736771783 Kralupy nad Vltavou část projektu - Vytápění cizek_tzb@volny.cz. F1.4a VYTÁPĚNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA

T:257810072,736771783 Kralupy nad Vltavou část projektu - Vytápění cizek_tzb@volny.cz. F1.4a VYTÁPĚNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavba : STAVEBNÍ ÚPRAVY, PŘÍSTAVBA A NÁSTAVBA OBJEKTU Č.P. 139 Místo stavby : st.p.č. 189, k.ú. Kralupy nad Vltavou Stupeň projektu : DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY ( DPS ) Vypracoval : PARÉ Č. Ing.Vladimír

Více

KALOR, KALOR 3, TERMO, BOHEMIA, BOHEMIA R, STYL, HELLAS Souhrn technických informací pro projektování litinových otopných těles

KALOR, KALOR 3, TERMO, BOHEMIA, BOHEMIA R, STYL, HELLAS Souhrn technických informací pro projektování litinových otopných těles Teplo pro váš domov od roku 1888 KALOR, KALOR 3, TERMO, BOHEMIA, BOHEMIA R, STYL, HELLAS Souhrn technických informací pro projektování litinových otopných těles CZ_2015_6 OBSAH str. KALOR... 3 TABULKY

Více

Technická za ízení budov. erpadla KSB pro vytáp ní a chlazení budov

Technická za ízení budov. erpadla KSB pro vytáp ní a chlazení budov Technická zaízení budov erpadla KSB pro vytápní a chlazení budov 2 Klimatizaní a tepelná technika / erpadla Široký sortiment pro správný výbr Stát se odborníkem v tepelné a klimatizační technice znamená

Více

Legislativa pro obnovitelné zdroje energie pednáška pro mezinárodní konferenci

Legislativa pro obnovitelné zdroje energie pednáška pro mezinárodní konferenci Legislativa pro obnovitelné zdroje energie pednáška pro mezinárodní konferenci Praktická využitelnost obnovitelných zdroj energie,konané v Dín 15.ervna 2005 Osnova pednášky : 1. Legislativní rámec a správní

Více