Pedmt úpravy. Vymezení pojm

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pedmt úpravy. Vymezení pojm"

Transkript

1 372/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 12. íjna 2001, kterou se stanoví pravidla pro rozútování náklad na tepelnou energii na vytápní a náklad na poskytování teplé užitkové vody mezi konené spotebitele Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle 98 odst. 9 zákona. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvtvích a o zmn nkterých zákon (energetický zákon), k provedení 78 odst. 5 tohoto zákona: 1 Pedmt úpravy Tato vyhláška stanoví pravidla pro rozútování náklad na tepelnou energii na vytápní a náklad na poskytování teplé užitkové vody mezi konené spotebitele v zútovací jednotce za zútovací období. 2 Vymezení pojm Pro úely této vyhlášky se rozumí a) zútovací jednotkou - objekt nebo jeho ást, popípad objekty nebo jejich ásti, které mají jedno spolené, technologicky propojené odbrné tepelné zaízení1) a spolené mení nebo stanovení množství tepelné energie a náklad na tepelnou energii na vytápní a náklad na poskytování teplé užitkové vody, b) vytápním - ústední vytápní pomocí otopné soustavy ovlivující zútovací jednotku, kterou prochází, napojené na spolený zdroj tepelné energie; vytápním není vytápní byt a nebytových prostor prostednictvím samostatných etážových okruh zásobovaných tepelnou energií z vlastních zdroj tepelné energie, používajících rzné druhy paliv nebo elektinu, ani vytápní prostednictvím uzavených okruh, do nichž dodává a mí tepelnou energii na základ smlouvy dodavatel pímo koneným spotebitelm, c) poskytováním teplé užitkové vody - dodávka centráln pipravované teplé užitkové vody koneným spotebitelm, d) podlahovou plochou - podlahová plocha místností bytu a nebytového prostoru krom teras, balkón a lodžií (i zasklených) a vedlejších prostor, které jsou umístny mimo byt; do podlahové plochy se zapoítává i plocha zastavná kuchyskou linkou, vestavným nábytkem, kamny nebo jiným topným tlesem. Nezapoítává se plocha okenních a dveních ústupk, e) zapoitatelnou podlahovou plochou - podlahová plocha vynásobená koeficienty uvedenými v píloze. 1 ásti A. k této vyhlášce; mají-li nkteré místnosti v zútovací jednotce rozdílnou výšku strop nebo stropy zkosené, zapoitatelná podlahová plocha tchto místností se vynásobí koeficientem podílu objemu vytápného prostoru k objemu vypotenému z podlahové plochy a výšky stropu pevládajících místností v zútovací jednotce, f) podlahovou plochou nebytových prostor pro úely poskytování teplé užitkové vody - podlahová plocha vynásobená koeficienty stanovenými podle pílohy. 1 ásti B. k této vyhlášce, g) vlastníkem zútovací jednotky nebo ásti zútovací jednotky - její vlastník, spoluvlastník a dále spoleenství vlastník nebo osoba vlastníkem povená výkonem inností stanovených

2 touto vyhláškou (dále jen "vlastník"), h) zútovacím obdobím - období, za které vlastník provede rozútování a následné vyútování náklad na tepelnou energii na vytápní a náklad na poskytování teplé užitkové vody. Zútovací období je nejvýše dvanáctimsíní a jeho poátek stanoví vlastník po dohod s dodavatelem, i) rozútováním náklad - rozdlení náklad na tepelnou energii na vytápní a náklad na poskytování teplé užitkové vody za zútovací období a zútovací jednotku mezi konené spotebitele, které vlastník provede zpsobem stanoveným touto vyhláškou, j) vyútováním - písemný doklad, na základ kterého se provede vyrovnání peplatk a nedoplatk plynoucích z rozútování náklad za zútovací období, vetn pípadných zmn provedených na základ oprávnných reklamací, k) námrem - hodnota vykázané spoteby jako rozdíl zjištný na základ odetu namených hodnot na konci daného zútovacího období a na konci pedchozího zútovacího období ) 2 odst. 2 písm. c) bod 8 zákona. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvtvích a o zmn nkterých zákon (energetický zákon). 3 Náklady na tepelnou energii na vytápní a náklady na poskytování teplé užitkové vody (1) Náklady na vytápní a náklady na poskytování teplé užitkové vody, které byly vynaloženy v zútovací jednotce za zútovací období, zahrnují a) náklady na tepelnou energii2) na vytápní, b) náklady na tepelnou energii spotebovanou na pípravu teplé užitkové vody, c) náklady na pitnou vodu spotebovanou na pípravu teplé užitkové vody, v cenách podle cenových pedpis.3) (2) Je-li tepelná energie používána v zútovací jednotce také k jinému úelu než na vytápní a na poskytování teplé užitkové vody, útuje náklady na tuto energii vlastník na základ jejího mení nebo odborného posouzení zvláš každému píslušnému konenému spotebiteli.4) (3) Zálohy na úhradu náklad na tepelnou energii na vytápní a na poskytování teplé užitkové vody stanoví vlastník pimen k vývoji náklad ve dvou z klimatického hlediska srovnatelných zútovacích obdobích ) 2 odst. 2 písm. c) bod 11 zákona. 458/2000 Sb. 3) Zákon. 526/1990 Sb., o cenách, ve znní zákona. 135/1994 Sb., zákona. 151/1997 Sb., zákona. 29/2000 Sb. a zákona. 141/2001 Sb. 4) 2 odst. 2 písm. c) bod 4 zákona. 458/2000 Sb. 4 Rozútování náklad na tepelnou energii na vytápní v zútovací jednotce (1) Náklady na tepelnou energii na vytápní v zútovací jednotce za zútovací období rozdlí vlastník na složku základní a spotební. Základní složka iní 40 % až 50 % a zbytek náklad tvoí spotební složku.

3 (2) Základní složku rozdlí vlastník mezi konené spotebitele podle pomru velikosti zapoitatelné podlahové plochy bytu nebo nebytového prostoru k celkové zapoitatelné podlahové ploše byt a nebytových prostor v zútovací jednotce. (3) Spotební složku rozdlí vlastník mezi konené spotebitele úmrn výši námr mi tepelné energie nebo indikátor vytápní s použitím korekcí a výpotových metod, které zohledují i rozdílnou náronost vytápných místností na dodávku tepelné energie danou jejich polohou. (4) Rozdíly v nákladech na vytápní pipadající na 1 m2 zapoitatelné podlahové plochy nesmí pekroit u konených spotebitel s mením i indikací v zútovací jednotce hodnotu 40 % oproti prmru zútovací jednotky v daném zútovacím období. Pokud dojde k pekroení pípustných rozdíl, provede vlastník úpravu výpotové metody uvedené v odstavci 3. (5) V zútovací jednotce, ve které u konených spotebitel nejsou instalovány mie tepelné energie nebo indikátory vytápní, vlastník spotební složku rozdlí mezi konené spotebitele obdobným zpsobem jako složku základní. (6) Odety mi tepelné energie nebo indikátor vytápní u konených spotebitel provádí vlastník nejmén jednou ron, vždy však ke konci zútovacího období. (7) Neumožní-li konený spotebitel instalaci mi tepelné energie nebo indikátor vytápní, nebo pes opakované prokazatelné upozornní neumožní jejich odeet, nebo je ovlivní, iní v daném zútovacím období u tohoto koneného spotebitele spotební složka náklad 1,6násobku prmrné hodnoty spotební složky náklad pipadající na 1 m2 zapoitatelné podlahové plochy zútovací jednotky. Pi výpotu se postupuje podle pílohy. 2 k této vyhlášce. (8) Úhrady konených spotebitel stanovené podle odstavce 7 jsou souástí úhrady spotební složky náklad na tepelnou energii na vytápní v zútovací jednotce, které se rozútovávají mezi konené spotebitele v daném zútovacím období. (9) Pi obnovení odetu mie tepelné energie nebo indikátoru vytápní se pro odeítané zútovací období odete od stavu mie nebo indikátoru spoteba odpovídající prmrné hodnot spotební složky náklad za nemené zútovací období pipadající na 1 m2 zapoitatelné podlahové plochy zútovací jednotky bez zvýšení uvedeného v odstavci 7. U tch indikátor vytápní, u kterých nelze zptný odeet zjistit, se pi obnovení odetu pro odeítané zútovací období použije prmrná hodnota spotební složky náklad pipadající na 1 m2 zapoitatelné podlahové plochy zútovací jednotky v daném zútovacím období. 5 Rozútování náklad na poskytování teplé užitkové vody v zútovací jednotce (1) Náklady na poskytování teplé užitkové vody v zútovací jednotce za zútovací období tvoí náklady na tepelnou energii spotebovanou na ohev užitkové vody a náklady na spotebovanou vodu.

4 (2) Náklady na tepelnou energii spotebovanou na ohev užitkové vody rozdlí vlastník na složku základní a spotební. Základní složka iní 30 % a spotební složka 70 % náklad. (3) Základní složku rozdlí vlastník mezi konené spotebitele podle pomru velikosti podlahové plochy bytu nebo nebytového prostoru k celkové podlahové ploše byt a nebytových prostor v zútovací jednotce. (4) Spotební složku rozdlí vlastník mezi konené spotebitele pomrn podle námr vodomr instalovaných u konených spotebitel. (5) Odety instalovaných vodomr u konených spotebitel provádí vlastník nejmén jednou ron, vždy však ke konci zútovacího období. (6) V zútovací jednotce, ve které u konených spotebitel nejsou instalovány vodomry, vlastník spotební složku rozdlí podle prmrného potu osob užívajících byt nebo nebytový prostor v zútovacím období a nebo v pípad dohody všech konených spotebitel podle pomru velikosti podlahové plochy bytu nebo nebytového prostoru k celkové podlahové ploše byt a nebytových prostor v zútovací jednotce. Rozdíly v rozsahu vybavení jednotlivých byt v zútovací jednotce mající vliv na odbr teplé užitkové vody zohlední vlastník pepotem spotební složky na základ odborného posouzení. V nebytových prostorách stanoví vlastník prmrný poet osob nebo odpovídající velikost podlahové plochy na základ odborného posouzení podle zpsobu odbru a rozsahu využívání teplé užitkové vody. (7) Neumožní-li konený spotebitel instalaci vodomr, nebo pes opakované prokazatelné upozornní neumožní jejich odeet, nebo je ovlivní, iní v daném zútovacím období u tohoto koneného spotebitele spotební složka náklad trojnásobek prmrné hodnoty spotební složky náklad pipadající na 1 m2 podlahové plochy zútovací jednotky. Pi výpotu se postupuje podle pílohy. 2 k této vyhlášce. (8) Úhrady konených spotebitel stanovené podle odstavce 7 jsou souástí úhrady spotební složky náklad na poskytování teplé užitkové vody v zútovací jednotce, které se rozútovávají mezi konené spotebitele v daném zútovacím období. (9) Pi obnovení odetu na instalovaném vodomru se pro odeítané zútovací období odete od stavu vodomru prmrná spoteba stanovená ze spoteby zútovací jednotky pipadající na 1 m2 podlahové plochy za nemené zútovací období bez zvýšení uvedeného v odstavci 7. (10) Náklady na spotebovanou vodu použitou k poskytování teplé užitkové vody rozdlí vlastník mezi konené spotebitele pomrn podle námr instalovaných vodomr u konených spotebitel. Ustanovení odstavc 6 až 9 platí obdobn. 6 Zvláštní zpsoby rozútování náklad na tepelnou energii na vytápní a náklad na poskytování teplé užitkové vody v zútovací jednotce (1) Není-li možné v zútovací jednotce s vlastním zdrojem tepelné energie nebo s vlastní pedávací stanicí urit oddlen náklady na tepelnou energii na vytápní a náklady na tepelnou

5 energii spotebovanou na ohev užitkové vody, pipadne 60 % náklad na tepelnou energii na vytápní a 40 % náklad na tepelnou energii na ohev užitkové vody. (2) Na byty a nebytové prostory odpojené od vnitního rozvodu vytápní rozútovává vlastník základní složku náklad podle 4 odst. 2; na byty a nebytové prostory odpojené od vnitního rozvodu teplé užitkové vody rozútovává vlastník základní složku náklad podle 5 odst. 3. (3) Náklady na poskytování teplé užitkové vody odebrané pímo jednotlivými konenými spotebiteli ve spolených prostorách zútovací jednotky, kde jsou instalovány vodomry, rozútuje vlastník na tyto konené spotebitele podle evidence spoteb; pokud nejsou ve spolených prostorách zútovací jednotky instalovány vodomry, rozútují se náklady tmto koneným spotebitelm zpsobem, který stanoví vlastník. (4) Pi poruše mie tepelné energie, indikátoru vytápní nebo instalovaného vodomru vlastník spotební složku za dobu poruchy stanoví podle údaj dvou z klimatického hlediska srovnatelných zútovacích období. (5) Dojde-li ke zmn koneného spotebitele v prbhu zútovacího období a nejsou-li známy odety k termínu zmny, vlastník rozdlí a) spotební složku náklad na tepelnou energii na vytápní podle skutené klimatické náronosti píslušných ástí zútovacího období ped a po termínu zmny koneného spotebitele; nejsou-li tyto údaje známy, podle pílohy. 3 k této vyhlášce, b) základní složku náklad na tepelnou energii na vytápní v pomru potu dn vytápní bytu nebo nebytového prostoru ped a po termínu zmny koneného spotebitele, c) spotební složku náklad na tepelnou energii na poskytování teplé užitkové vody vetn náklad na spotebovanou vodu podle prmrného potu osob a potu dn zútovacího období, v pípad rozútování podle podlahové plochy jen podle potu dn zútovacího období, které pipadají na pvodního a nového koneného spotebitele, nedohodnou-li se pvodní a nový konený spotebitel jinak, d) základní složku náklad na tepelnou energii na poskytování teplé užitkové vody podle potu dn zútovacího období, které pipadají na pvodního a nového koneného spotebitele. (6) Nemá-li zútovací jednotka, byt i nebytový prostor svého koneného spotebitele, rozumí se koneným spotebitelem vlastník. 7 Vyútování náklad na tepelnou energii na vytápní a náklad na poskytování teplé užitkové vody koneným spotebitelm (1) Náklady na tepelnou energii na vytápní a náklady na poskytování teplé užitkové vody pipadající na konené spotebitele v zútovací jednotce se vyútovávají nejmén jednou ron, a to nejpozdji do 4 kalendáních msíc po uplynutí zútovacího období. V tomto termínu vlastník zajistí, aby s konkrétním vyútováním byl písemn seznámen konený spotebitel. (2) Ve vyútování vlastník uvede a) za zútovací jednotku oddlen spotebu tepelné energie na vytápní, spotebu tepelné energie na ohev užitkové vody v GJ

6 a množství vody v m3 spotebované na poskytování teplé užitkové vody, b) za zútovací jednotku oddlen jednotkové ceny tepelné energie na vytápní a tepelné energie spotebované na ohev užitkové vody v K/GJ a vody spotebované na poskytování teplé užitkové vody v K/m3, c) za zútovací jednotku celkové náklady v K oddlen na tepelnou energii na vytápní a na tepelnou energii spotebovanou na ohev užitkové vody a na vodu spotebovanou na poskytování teplé užitkové vody, podíly základních a spotebních složek náklad na tepelnou energii na vytápní a náklad na tepelnou energii spotebovanou na ohev užitkové vody v % a K, d) podlahovou plochu a zapoitatelnou podlahovou plochu zútovací jednotky a bytu i nebytového prostoru koneného spotebitele v m2, v pípad poskytování teplé užitkové vody prmrný poet osob užívajících byt i nebytový prostor koneného spotebitele a za celou zútovací jednotku v zútovacím období, souet skutených a pepotených námr instalovaných mi tepelné energie nebo indikátor vytápní zútovací jednotky a bytu i nebytového prostoru koneného spotebitele, souet námr instalovaných vodomr za zútovací jednotku a námr instalovaného vodomru (vodomr) teplé užitkové vody v byt i nebytovém prostoru koneného spotebitele a ve spolených prostorách zútovací jednotky rozútovávaných pímo mezi jednotlivé konené spotebitele podle evidence spoteb v m3, e) spotebu tepelné energie na vytápní za zútovací jednotku vyjádenou v GJ na m2 zapoitatelné podlahové plochy, f) podíly náklad pipadající na konené spotebitele s uvedením základních složek, spotebních složek a celkových náklad v K, a to zvláš na tepelnou energii na vytápní, na tepelnou energii na ohev užitkové vody a na vodu spotebovanou na poskytování teplé užitkové vody, g) koeficienty a souinitele použité pro pepoty podlahové plochy nebo zapoitatelné podlahové plochy konkrétního bytu i nebytového prostoru a pro pepoty odet mi tepelné energie nebo indikátor vytápní u koneného spotebitele, h) výši a souet zaplacených záloh koneným spotebitelem a vyíslení rozdílu mezi zaplacenými zálohami a náklady pipadajícími na koneného spotebitele, i) lhtu a zpsob uplatnní reklamací proti vyútování koneným spotebitelem; tato lhta nesmí být kratší než 21 dn, j) zpsob finanního vypoádání nedoplatku nebo peplatku vypoteného podle písmena h). (3) Vlastník seznámí koneného spotebitele na jeho žádost s podklady, ze kterých vyútování vychází, pípadn se zpsobem rozútování náklad na tepelnou energii na vytápní a náklad na poskytování teplé užitkové vody mezi ostatní konené spotebitele v zútovací jednotce. (4) Po uplynutí lhty pro uplatnní reklamací konených spotebitel vlastník do 30 dn provede v pípad jím uznaných reklamací opravu vyútování nedoplatku nebo peplatku záloh, s kterou neprodlen písemn seznámí konené spotebitele v zútovací jednotce. (5) Nedoplatek a nebo peplatek vyplývající z vyútování podle odstavce 2 písm. h) je splatný do 7 kalendáních msíc po uplynutí zútovacího období. Pokud byly uplatnny reklamace, které vlastník uznal, je konený nedoplatek nebo peplatek splatný nejdéle do 8 kalendáních msíc po uplynutí zútovacího období. 8

7 Rozútování náklad na tepelnou energii na vytápní a rozútování náklad na poskytování teplé užitkové vody mezi konené spotebitele za zútovací období, které zapoalo pede dnem úinnosti této vyhlášky, se provede podle právního pedpisu platného k 31. prosinci ) ) Vyhláška. 245/1995 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vytápní a dodávku teplé užitkové vody vetn rozútování náklad na objekty a mezi konené spotebitele, ve znní vyhlášky. 85/1998 Sb. 9 Tato vyhláška nabývá úinnosti dnem 1. ledna Ministr: Ing. Lachnit, CSc. v. r. Píl.1 A. Koeficienty pro stanovení zapoitatelné podlahové plochy 1. místností byt a nebytových prostor, v nichž je otopné tleso a které se liší zpsobem jejich využívání Druh místnosti Koeficient [ - ] v byt 1,0 ve sklad 1,0 v kancelái 1,2 ve zdravotním stedisku 1,2 v mateské školce 1,2 ve výstavním sále 1,2 v prodejn 1,3 v obchodním dom 1,3 v uebn 1,3 v tlocvin 1,3 v díln 1,3 v restauraci, kavárn, vinárn 1,4 a) Koeficienty podle tabulky se použijí i pro místnosti s obdobným zpsobem využívání. b) Pro místnosti s nižší výpotovou vnitní teplotou ti (garáže apod.) se zohledující souinitel s, kterým se vynásobí píslušný koeficient této místnosti, stanoví podle vzorce: ti - tes s = [ - ], tis - tes

8 kde je s - souinitel [ - ] ti - teplota [st. C], na kterou má být podle projektu vytápna pedmtná místnost; není-li údaj k dispozici, pak podle platných technických norem tes - prmrná teplota venkovního vzduchu [st. C] v otopném období podle dlouhodobého prmru tis - prmrná vnitní výpotová teplota [st. C] ústedn vytápných obytných místností v otopném období (zpravidla +20 st. C) 2. místností byt a nebytových prostor, v nichž není umístno otopné tleso a které jsou zalenné v objektu tak, že s místnostmi s otopným tlesem pímo sousedí Koeficient [ - ] jednou stnou 0,1 dvma stnami 0,2 temi stnami 0,35 tymi stnami 0,5 pti a více stnami 0,75-1,0 a) Stnou se rozumí boní stna, strop a podlaha. Má-li místnost velké rozdíly v délkách stn nebo sousedící místnosti nejsou podél celých délek stn, zvolí se koeficient úmrný hodnotám z tabulky. Za sousedící vytápné místnosti se nepovažují chodby a schodišt spolených ástí objektu, i když je v nich umístno otopné tleso. b) Je-li v místnosti bytu i nebytového prostoru bez otopného tlesa neizolované potrubí vnitního rozvodu tepelné energie (vertikální rozvody pívodní i zptné, horizontální rozvody pívodní i zptné, pípojky k otopným tlesm delší jak 0,5 m), zvýší se koeficienty stanovené dle potu stn o hodnotu navýšení stanovenou podle vzorce 5S n = [ - ], A kde je n - navýšení [ - ] S - povrch potrubí [m2] A - zapoitatelná podlahová plocha místnosti [m2], piemž výsledný koeficient vetn navýšení nemže být vtší než 1,0 (k + n ú 1). c) V zútovací jednotce, ve které mají byty srovnatelný poet místností, velikost, uspoádání a podíl nevytápných prostor, je možné pro rozútování základní složky náklad na vytápní uplatnit jejich podlahovou plochu. B. Koeficienty pro stanovení podlahové plochy nebytových prostor pro rozdlení základní složky náklad na tepelnou energii spotebovanou na ohev užitkové vody Koeficienty pro výpoet podlahové plochy nebytových prostor

9 pro rozdlení základní složky náklad na teplou užitkovou vodu se stanovují odborným posouzením podle rozsahu odbru a zpsobu užití teplé užitkové vody. Píl.2 Výpoet spotební složky náklad na vytápní podle 4 odst.7 a na poskytování teplé užitkové vody podle 5 odst.7 se provede podle vzorce X. Sc. Pni Sni = [ K ], Pc kde je Pc - celková plocha v zútovací jednotce [m2] Pni - plocha konkrétního bytu nebo nebytového prostoru, u nhož není znám údaj z mení, [m2] Sc - celková spotební složka náklad za zútovací jednotku [K] Sni - spotební složka náklad pipadající na konkrétní byt nebo nebytový prostor, u nhož není znám údaj z mení, [K] X - násobek zvýšení (podle 4 odst. 7 hodnota 1,6, podle 5 odst. 7 hodnota 3) Poznámka: Pi stanovení náklad na vytápní podle 4 odst. 7 se za Pc a Pni dosazuje zapoitatelná podlahová plocha. Pi stanovení náklad na poskytování teplé užitkové vody podle 5 odst. 7 se za Pc a Pni dosazuje podlahová plocha. Píl.3 Dlouhodobé msíní prmry klimatické náronosti Msíc % Msíc % leden 19 ervenec 0 únor 16 srpen 0 bezen 14 záí 1 duben 9 íjen 8 kvten 2 listopad 14 erven 0 prosinec 17

372/2001 Sb. VYHLÁŠKA

372/2001 Sb. VYHLÁŠKA 372/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 12. října 2001, kterou se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody

Více

2 Vymezení pojmů. Pro účely této vyhlášky se rozumí

2 Vymezení pojmů. Pro účely této vyhlášky se rozumí VYHLÁŠKA Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 12. října 2001 č. 372/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové

Více

c) poskytováním teplé užitkové vody - dodávka centrálně připravované teplé užitkové vody konečným spotřebitelům,

c) poskytováním teplé užitkové vody - dodávka centrálně připravované teplé užitkové vody konečným spotřebitelům, 372/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 12. října 2001, kterou se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody

Více

372/2001 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva pro místní rozvoj. ze dne 12. října 2001, kterou se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii

372/2001 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva pro místní rozvoj. ze dne 12. října 2001, kterou se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii 372/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 12. října 2001, kterou se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody

Více

(platí od ) 269/2015 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. září 2015 o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům

(platí od ) 269/2015 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. září 2015 o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům (platí od 1. 1. 2016) 269/2015 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. září 2015 o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle 14a zákona č. 67/2013

Více

Pravidla ARTAV PRO ROZÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ NA TEPLO A VODU

Pravidla ARTAV PRO ROZÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ NA TEPLO A VODU Pravidla ARTAV PRO ROZÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ NA TEPLO A VODU Asociace rozúčtovatelů nákladů na teplo a vodu vydává tato pravidla pro odborné použití ustanovení 6, zákona č.67/2013sb., kterým se upravují některé

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Ročník 2015 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 109 Rozeslána dne 16. října 2015 Cena Kč 71, O B S A H : 269. Vyhláška o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům 270. Vyhláška,

Více

269/2015 Sb. VYHLÁKA

269/2015 Sb. VYHLÁKA 269/2015 Sb. VYHLÁKA ze dne 30. září 2015 o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle 14a zákona č. 67/2013 Sb., kterým se upravují

Více

SBÍRKA PEDPIS ESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PEDPIS ESKÉ REPUBLIKY Stránka. 1 z 10 Roník 2006 SBÍRKA PEDPIS ESKÉ REPUBLIKY PROFIL PEDPISU: itul pedpisu: Vyhláška o podmínkách pipojení k elektrizaní soustav Citace: 51/2006 Sb. ástka: 23/2006 Sb. Na stran (od-do): 718-729

Více

269/2015 Sb. VYHLÁŠKA

269/2015 Sb. VYHLÁŠKA Systém ASPI - stav k 17.1.2016 do částky 2/2016 Sb. a 1/2016 Sb.m.s. - RA816 269/2015 Sb. - rozúčtování nákladů na vytápění a příprava teplé vody pro dům - poslední stav textu 269/2015 Sb. VYHLÁŠKA ze

Více

Způsob rozúčtování nákladů na dodávku tepla a vody

Způsob rozúčtování nákladů na dodávku tepla a vody Způsob rozúčtování nákladů na dodávku tepla a vody 1) Tato metodika rozúčtování nákladů na dodané teplo a vodu pomocí poměrových indikátorů tepla a bytových vodoměrů se řídí pravidly stanovenými ve vyhlášce

Více

3 Rozúčtování nákladů na vytápění v zúčtovací jednotce

3 Rozúčtování nákladů na vytápění v zúčtovací jednotce 269 VYHLÁŠKA ze dne 30. září 2015 o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle 14a zákona č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé

Více

VYHODNOCENÍ ODCHYLEK A CLEARING TDD V CS OTE JAROSLAV HODÁNEK, OTE A.S.

VYHODNOCENÍ ODCHYLEK A CLEARING TDD V CS OTE JAROSLAV HODÁNEK, OTE A.S. OTE, a.s. VYHODNOCENÍ ODCHYLEK A CLEARING TDD V CS OTE JAROSLAV HODÁNEK, OTE A.S. 16.-17.4.2014 Trendy elektroenergetiky v evropském kontextu, Špindlerv Mlýn Základní innosti OTE 2 Organizování krátkodobého

Více

Mendelova univerzita v Brn ROZHODNUTÍ REKTORA. 10/2013. Metodika útování náklad na provozování objekt na t. Gen. Píky,.p. 2005/7 a.p.

Mendelova univerzita v Brn ROZHODNUTÍ REKTORA. 10/2013. Metodika útování náklad na provozování objekt na t. Gen. Píky,.p. 2005/7 a.p. Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 17. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 7158/2013-980 ROZHODNUTÍ REKTORA. 10/2013 Metodika útování náklad na provozování objekt na t. Gen. Píky,.p. 2005/7 a.p. 1999/5

Více

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb.

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb. MPO Energetická úinnost asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Stránka. 1 z 6 Ministerstvo prmyslu a obchodu asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Publikováno: 23.2.2009 Autor: odbor 05200

Více

Stavební bytové družstvo Třebíč, družstvo Platnost od 1. 1. 2011 Nerudova 1190/3 674 01 Třebíč IČ 00050016

Stavební bytové družstvo Třebíč, družstvo Platnost od 1. 1. 2011 Nerudova 1190/3 674 01 Třebíč IČ 00050016 Stavební bytové družstvo Třebíč, družstvo Platnost od 1. 1. 2011 Nerudova 1190/3 674 01 Třebíč IČ 00050016 Směrnice č. 01/2011 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění

Více

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r.

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r. EKIS ENERGETICKÉ KONZULTANÍ A INFORMANÍ STEDISKO BEZPLATNÉ ENERGETICKÉ PORADENSTVÍ PRO VEEJNOST S PODPOROU MINISTRSTVA PRMYSLU A OBCHODU R A MSTA VSETÍN Stedisko EKIS.2018, MEPS VSETÍN Sídlo: 755 01 Vsetín,

Více

Úhrada za dodávku tepla

Úhrada za dodávku tepla Ing. Karel Bašus, Ing. Pavel Ma ar Úhrada za dodávku tepla 5. přepracované a doplněné vydání po dle stavu k 1. 1. 2008 2008 Linde Praha, a. s. Právnické a ekonomické nakladatelství a knihkupectví Bohumily

Více

! "#$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! "

! #$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! !"#$%&'(() *+,-!./0+!123#+32-!3425!6!1/!"!$7$80-54!839:$!0 l. I Úvodní ustanovení 1. Tato Smrnice rektorky stanoví zpsob a podmínky erpání sociálního fondu na Univerzit Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad

Více

OBEC Sosnová. Obecn závazná vyhláška. 1/2012,

OBEC Sosnová. Obecn závazná vyhláška. 1/2012, OBEC Sosnová Obecn závazná vyhláška. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shroma%&ování, sbru, p'epravy, t'ídní, vyu%ívání a odstra)ování komunálních odpad* Zastupitelstvo obce Sosnová se na svém

Více

VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. o ištní komín

VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. o ištní komín VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. ministerstva vnitra eské socialistické republiky ze dne 24. íjna 1981 o ištní komín Ministerstvo vnitra eské socialistické republiky stanoví podle 30 odst. 3 zákona. 18/1958 Sb.,

Více

NA TEPELNOU ENERGII NA VYTÁP

NA TEPELNOU ENERGII NA VYTÁP Směrnice S 107/09 ZÁSADY ROZÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ NA TEPELNOU ENERGII NA VYTÁPĚNÍ, NA POSKYTOVÁNÍ TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY A NA POSKYTOVÁNÍ PITNÉ VODY I. ÚČEL: Zajištění jednotného postupu při rozúčtování nákladů

Více

. 51/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 17. února 2006 o podmínkách pipojení k elektrizaní soustav Energetický regulaní úad stanoví podle 98 odst. 7 zákona.

. 51/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 17. února 2006 o podmínkách pipojení k elektrizaní soustav Energetický regulaní úad stanoví podle 98 odst. 7 zákona. . 51/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 17. února 2006 o podmínkách pipojení k elektrizaní soustav Energetický regulaní úad stanoví podle 98 odst. 7 zákona. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní

Více

269/2015 Sb. VYHLÁŠKA

269/2015 Sb. VYHLÁŠKA 269/2015 Sb. - rozúčtování nákladů na vytápění a příprava teplé vody pro dům - poslední stav textu 269/2015 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. září 2015 o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé

Více

Legislativa pro obnovitelné zdroje energie pednáška pro mezinárodní konferenci

Legislativa pro obnovitelné zdroje energie pednáška pro mezinárodní konferenci Legislativa pro obnovitelné zdroje energie pednáška pro mezinárodní konferenci Praktická využitelnost obnovitelných zdroj energie,konané v Dín 15.ervna 2005 Osnova pednášky : 1. Legislativní rámec a správní

Více

Zásady prodeje mstských byt a nebytových prostor dle zákona. 72/1994 Sb.

Zásady prodeje mstských byt a nebytových prostor dle zákona. 72/1994 Sb. Zásady prodeje mstských byt a nebytových prostor dle zákona. 72/1994 Sb. I. Úvod 1. Zásadami pevodu byt a nebytových prostor z majetku Msta Hodonína (dále vlastník) se stanovují pravidla pevodu byt, nebytových

Více

Protokol k prkazu energetické náronosti budovy

Protokol k prkazu energetické náronosti budovy Protokol k prkazu energetické náronosti budovy str. 1 / 13 Protokol k prkazu energetické náronosti budovy Úel zpracování prkazu Nová budova Prodej budovy nebo její ásti Budova užívaná orgánem veejné moci

Více

2. PÍKLAD DÍLÍ ÁSTI SOUSTAVY - DÍLÍ ÁST SDÍLENÍ TEPLA

2. PÍKLAD DÍLÍ ÁSTI SOUSTAVY - DÍLÍ ÁST SDÍLENÍ TEPLA 2. PÍKLAD DÍLÍ ÁSTI SOUSTAVY - DÍLÍ ÁST SDÍLENÍ TEPLA 2.1. OBECN Tepelné požadavky na dílí ást sdílení tepla zahrnují mimoádné ztráty pláštm budovy zpsobené: nerovnomrnou vnitní teplotou v každé tepelné

Více

Pednáška.2. Výpoet tepelného výkonu. Tepelné soustavy a otopné soustavy v budovách (rozdlení)

Pednáška.2. Výpoet tepelného výkonu. Tepelné soustavy a otopné soustavy v budovách (rozdlení) Vytápní Pednáška.2 Výpoet tepelného výkonu Tepelné soustavy a otopné soustavy v budovách (rozdlení) Pesný výpoet tepelných ztrát budov (výpoet tepelného výkonu) SN EN 12 831 Tepelné soustavy v budovách

Více

Prohlášení vlastníka domu.p.975 (Konvalinka) o vymezení jednotek v budov

Prohlášení vlastníka domu.p.975 (Konvalinka) o vymezení jednotek v budov První rezidenní uzavený investiní fond, a.s. I: 241 30 249; se sídlem Praha 3, Žižkov, Konvova 2660/141, PS 130 83; zapsaná v obchodním rejstíku vedeném Mstským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17277; jednající

Více

Směrnice S 107/16 ZÁSADY ROZÚČTOVÁNÍ

Směrnice S 107/16 ZÁSADY ROZÚČTOVÁNÍ Směrnice S 107/16 ZÁSADY ROZÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ NA VYTÁPĚNÍ, SPOLEČNOU PŘÍPRAVU TEPLÉ VODY A NA POSKYTOVÁNÍ PITNÉ VODY V DOMECH VE VLASTNICTVÍ, I. ÚČEL: Zajištění jednotného postupu při rozúčtování nákladů

Více

266,7 69,1. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prost edí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

266,7 69,1. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prost edí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) vydaný podle zákona. 46/2 Sb., o hospodaení energií, a vyhlášky. 78/213 Sb., o energetické náronosti budov Ulice, íslo: Pražská, parc.. 234/13 PS, místo: 12, Praha 1 Typ budovy: Bytový dm Plocha obálky

Více

VYHLÁŠKA č. 405/2015 Sb. ze dne 23. prosince 2015

VYHLÁŠKA č. 405/2015 Sb. ze dne 23. prosince 2015 Účinnost od 1.1.2016 VYHLÁŠKA č. 405/2015 Sb. ze dne 23. prosince 2015 o způsobu dělení nákladů za dodávku tepelné energie při společném měření odebraného množství tepelné energie Ministerstvo průmyslu

Více

Pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, Vyhláška 194/2007 Sb.

Pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, Vyhláška 194/2007 Sb. Pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, Vyhláška 194/2007 Sb. Nehřející radiátorové těleso není vždy ukazatelem zda funguje nebo nefunguje vytápění. Rozhodující je teplota v místnosti. Pravidla pro

Více

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6684/2013-980 SMRNICE. 4/2013 Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz lánek 1 Obecná ustanovení

Více

Smlouva. o dodávce vody a odvádní odpadních vod. uzavená podle ustanovení 8 odst 5 zák.. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích

Smlouva. o dodávce vody a odvádní odpadních vod. uzavená podle ustanovení 8 odst 5 zák.. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích o dodávce vody a odvádní odpadních vod uzavená podle ustanovení 8 odst 5 zák.. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích Níže uvedeného dne, msíce a roku uzaveli 1. Obchodní firma : Vodovody a kanalizace

Více

Oblastní stavební bytové družstvo, Jeronýmova 425/15, Děčín IV. Směrnice pro vyúčtování služeb spojených s bydlením

Oblastní stavební bytové družstvo, Jeronýmova 425/15, Děčín IV. Směrnice pro vyúčtování služeb spojených s bydlením Oblastní stavební bytové družstvo, Jeronýmova 425/15, Děčín IV Směrnice pro vyúčtování služeb spojených s bydlením Platnost směrnice: - tato směrnice je platná pro městské byty ve správě OSBD, Děčín IV

Více

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek Spoleenství vlastník jednotek pro dm (dále jen spoleenství ) se sídlem ÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ l. I Základní ustanovení (1) Spoleenství vlastník jednotek

Více

Den zveejnní: 20.4.2007 Den sejmutí: 7.5.2007. Za Msto Vimperk

Den zveejnní: 20.4.2007 Den sejmutí: 7.5.2007. Za Msto Vimperk usnesením. 371 Rady msta Vimperk ze dne 16.4.2007 zámr. 44/11/07 prodeje ásti pozemk vedených u Katastrálního úadu pro Jihoeský kraj, Katastrálního pracovišt Prachatice v katastru nemovitostí pro obec

Více

Základní škola a Mateská škola Frenštát pod Radhoštm, Tyršova 913, okres Nový Jiín

Základní škola a Mateská škola Frenštát pod Radhoštm, Tyršova 913, okres Nový Jiín Základní škola a Mateská škola Frenštát pod Radhoštm, Tyršova 913, okres Nový Jiín Smrnice. 1 Smrnice editelky školy ke stanovení výše úplaty za pedškolní vzdlávání dítte v Mateské škole Markova 1176.j:

Více

Smrnice upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty SMRNICE

Smrnice upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty SMRNICE SMRNICE sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len Strana 1 (celkem 6) S M R N I C E upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len sportovního

Více

Stavební bytové družstvo Hlubina Ostrava-Zábřeh, Rudná 70, Ostrava-Zábřeh. Směrnice č. 3/2002

Stavební bytové družstvo Hlubina Ostrava-Zábřeh, Rudná 70, Ostrava-Zábřeh. Směrnice č. 3/2002 Stavební bytové družstvo Hlubina Ostrava-Zábřeh, Rudná 70, Ostrava-Zábřeh Směrnice č. 3/2002 pro rozúčtování nákladů za spotřebované teplo pro vytápění, za spotřebovanou TUV a za VaS v domech spravovaných

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI

VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6643/2013-980 SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn lánek 1 Obecná ustanovení 1. Ve smyslu 57 zákona.

Více

Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad

Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad Tomáš Ferdan, Martin Pavlas Vysoké uení technické v Brn, Fakulta strojního inženýrství, Ústav procesního a ekologického inženýrství, Technická

Více

Prkaz ENB podle vyhlášky.78/2013 Sb. Prkaz 2013 v.4.1.3 PROTECH spol. s r.o. 018070 - Jan Anýž - Ústí n.l., Žár n.s. Datum tisku: 4.8.2015 Zakázka: 2015.06.D.EA.A.ODP.A.S.01.1.0-UO0021-Výpoet.STV PROTOKOL

Více

ÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDLÁVÁNÍ

ÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDLÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), dne 30. ervna 2008 pod j.

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.01.2007 Usnesení. 19 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 8. 1. 2007. Usnesení. 20 Rada msta souhlasí v souladu s 715 obanského zákoníku s výmnou

Více

Od zaátku druhého roku nájmu si pronajímatel vyhrazuje právo zvýšit nájemné až o 15 %. Toto zvýšené nájemné bude platit pro celý druhý rok nájmu.

Od zaátku druhého roku nájmu si pronajímatel vyhrazuje právo zvýšit nájemné až o 15 %. Toto zvýšené nájemné bude platit pro celý druhý rok nájmu. usnesením. 227 Rady msta Vimperk ze dne 1.3.2004, usnesením. 697 Rady msta Vimperk ze dne 28.6.2004 a usnesením. 636 Rady msta Vimperk ze dne 11.6.2007 zámr.74/19/07 pronájmu a budoucího prodeje nemovitostí

Více

Prkaz energetické náronosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb.

Prkaz energetické náronosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb. Prkaz energetické náronosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb. A Identifikaní údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, popisné íslo, PS): Úel budovy: RD.46 p.. 1740/65, k.ú. Brandýs Nad Labem Rodinný

Více

Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád

Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád Schváleno RM dne 06.06.2012 usnesením. 35/730/2012 Nabývá úinnosti dne 01.07.2012 NAÍZENÍ MSTA NAPAJEDLA. 2/2012, KTERÝM SE VYDÁVÁ TRŽNÍ ÁD Rada

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

Odbratel PST. Zdroj CZT. Tepelná sí PST SCZT

Odbratel PST. Zdroj CZT. Tepelná sí PST SCZT Pedávací stanice Soustava centralizovaného zásobování teplem (SCZT) soustava tvoená ústedními zdroji tepla (základními a špikovými, tepelnými sítmi, pedávacími stanicemi a vnitním zaízením). Centralizované

Více

SEZNAM PÍLOH. 1. Seznam píloh a technická zpráva 3 A4. 2. Pdorys 1.NP nový stav 2 A4. 3. Pdorys podkroví nový stav 2 A4. 4. Výkaz výmr 2 A4 05.

SEZNAM PÍLOH. 1. Seznam píloh a technická zpráva 3 A4. 2. Pdorys 1.NP nový stav 2 A4. 3. Pdorys podkroví nový stav 2 A4. 4. Výkaz výmr 2 A4 05. Stavební úpravy rodinného domu Adamcová Lada, Mgr. Adamec Tomáš 9.kvtna 6, 273 51, Pletený Újezd Díl 400 - Vytápní Dokumentace pro oznámení stavby Seznam píloh a technická zpráva SEZNAM PÍLOH 1. Seznam

Více

APLIKACE ZÁKONA. 159/2006 Sb., o stetu zájm

APLIKACE ZÁKONA. 159/2006 Sb., o stetu zájm APLIKACE ZÁKONA. 159/2006 Sb., o stetu zájm Dne ledna 2007 nabyl úinnosti zákon. 159/2006 Sb., o stetu zájm, a vyhláška. 578/2006 Sb., kterou se stanoví struktura a formát formuláe pro podávání oznámení

Více

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy píloha. 1 usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy. 09/14 ze dne 24. ervna 1999 A) Obecné zásady 1. Zásady postupu pi prodeji bytových dom

Více

Žádost o p ísp vek na áste nou úhradu provozních náklad chrán né pracovní dílny

Žádost o p ísp vek na áste nou úhradu provozních náklad chrán né pracovní dílny ne_10zadprispchpdp.pdf Registraní íslo ÚP: CHPD-provoz Úad práce: OSÚ S 10 Žádost o píspvek na ástenou úhradu provozních náklad chránné pracovní dílny 76 zákona. 435/2004 Sb., o zamstnanosti, ve znní pozdjších

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

REKLAMANÍ ÁD. ATLANTIK finanní trhy, a.s _Reklamaní ád

REKLAMANÍ ÁD. ATLANTIK finanní trhy, a.s _Reklamaní ád REKLAMANÍ ÁD ATLANTIK finanní trhy, a.s. 1 Obsah I. II. III. IV. V. ÚVODNÍ USTANOVENÍ PODÁNÍ REKLAMACE A STÍŽNOSTI! " PIJETÍ A VYÍZENÍ REKLAMACE A STÍŽNOSTI # $ % EVIDENCE SPOJENÁ S REKLAMACEMI A STÍŽNOSTMI

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 14.05.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 14.05.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 14.05.2007 Usnesení. 508 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 7. 5. 2007. Usnesení. 509 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu ásti pozemku zapsaného

Více

íslo jednací: /14 íslo žádosti: Dvod vydání Vyjádení : Stavební ízení

íslo jednací: /14 íslo žádosti: Dvod vydání Vyjádení : Stavební ízení VYJÁDENÍ O EXISTENCI SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLENOSTI O2 CZECH REPUBLIC A.S. vydané podle 101 zákona. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEEJNÝCH TELEKOMUNIKANÍCH SLUŽEB IP

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEEJNÝCH TELEKOMUNIKANÍCH SLUŽEB IP Všeobecné podmínky poskytování veejných telekomunikaních služeb IP/WEB Spolenost FAS Computers.s.r.o. se sídlem Vítzná 26, 360 01, Karlovy Vary, I 26385210, DI CZ26385210 zapsaná dne 26.1.2005 v obchodním

Více

Oblastní stavební bytové družstvo, Jeronýmova 425/15, D ě č í n IV. Návrh Vnitrodružstevní směrnice pro vyúčtování služeb spojených s bydlením

Oblastní stavební bytové družstvo, Jeronýmova 425/15, D ě č í n IV. Návrh Vnitrodružstevní směrnice pro vyúčtování služeb spojených s bydlením Oblastní stavební bytové družstvo, Jeronýmova 425/15, D ě č í n IV. Návrh Vnitrodružstevní směrnice pro vyúčtování služeb spojených s bydlením Platnost směrnice: - tato směrnice je platná pro družstevní

Více

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy 72/1994 Sb. ZÁKON ze dne 24. bezna 1994, kterým se upravují nkteré spoluvlastnické vztahy k budovám a nkteré vlastnické vztahy k bytm a nebytovým prostorm a doplují nkteré zákony (zákon o vlastnictví byt)

Více

Rada města Chebu na své schůzi dne 19. února 2009 schválila tyto

Rada města Chebu na své schůzi dne 19. února 2009 schválila tyto Rada města Chebu na své schůzi dne 19. února 2009 schválila tyto ZÁSADY rozúčtování nákladů na úhrady za plnění poskytovaná nájemcům spojených s užíváním bytů a nebytových prostor ve vlastnictví města

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 05.06.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 05.06.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 05.06.2006 Usnesení. 544 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 29.05.2006. Usnesení. 545 Rada msta souhlasí s umístním pedzahrádky ped provozovnou Desperado

Více

POZVÁNKA v souladu s ustanovením 11 zákona.72/1994 Sb., v platném znní, svolává výbor spoleenství

POZVÁNKA v souladu s ustanovením 11 zákona.72/1994 Sb., v platném znní, svolává výbor spoleenství POZVÁNKA v souladu s ustanovením 11 zákona.72/1994 Sb., v platném znní, svolává výbor spoleenství Shromáždní Spoleenství vlastník jednotek domu Teplická p. 276-284 Stížkov, Praha 9 (SVJ) Doba konání: dne

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA NÁKUP VYBAVENÍ LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

S V J D O M Ů Ź EL I V E CK Á 2811 P R A H A 1 0

S V J D O M Ů Ź EL I V E CK Á 2811 P R A H A 1 0 S V J D O M Ů 2807-2811 Ź EL I V E CK Á 2811 P R A H A 1 0 Pravidla pro rozúčtování nákladů na vytápění, teplé a studené vody a pravidla pro rozúčtování nákladů na služby a správu domu a pozemku Úvod SVJ

Více

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Moovice se usneslo dne 15. íjna 2003 dle ustanovení 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znní pozdjších

Více

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk Obecn závazná vyhláška obce Pernink, o místním poplatku ze ps, místním poplatku za lázeský nebo rekreaní pobyt, místním poplatku za užívání veejného prostranství, místním poplatku ze vstupného a místním

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PETRŽÍLKOVA , PRAHA 5 STODŮLKY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PETRŽÍLKOVA , PRAHA 5 STODŮLKY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY zpracovaný na bytový dům PETRŽÍLKOVA 2259-2262, PRAHA 5 STODŮLKY ke dni 26.5.2015 Zpracovatel průkazu: SATRA, spol. s r.o. Ing. Josef Brzický, energetický specialista

Více

Roní poteba tepla a paliva

Roní poteba tepla a paliva Roní poteba tepla a paliva Denostupová metoda Teoretická roní poteba tepla pro vytápní : Q zr = 24 ε e Q ( t t ) i e z D Poet denostup: D=d.(t is -t es ) Q z je tepelná ztráta budovy (W, kw, MW) ε souinitel

Více

SpZn: SZ_078996/2011/KUSK Stejnopis. 2 j.: /2012/KUSK. Zpráva o výsledku pezkoumání hospodaení obce HRDLÍV. I: za rok 2011

SpZn: SZ_078996/2011/KUSK Stejnopis. 2 j.: /2012/KUSK. Zpráva o výsledku pezkoumání hospodaení obce HRDLÍV. I: za rok 2011 Zborovská 11 150 21 Praha 5 SpZn: SZ_078996/2011/KUSK Stejnopis. 2 j.: 000781/2012/KUSK Zpráva o výsledku pezkoumání hospodaení obce HRDLÍV I: 00234419 za rok 2011 Pezkoumání se uskutenilo dne: 2.3.2012

Více

Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o. I. Preambule 1. Tyto Obchodní podmínky vydala spolenost IMPERIUM TV s.r.o., se sídlem Studentská 78, 360 07 Karlovy Vary, I: 26387000, DI: CZ26387000, zapsána

Více

Katastrální úad pro Královéhradecký kraj Katastrální pracovišt Rychnov nad Knžnou Zborovská 17, Rychnov nad Knžnou

Katastrální úad pro Královéhradecký kraj Katastrální pracovišt Rychnov nad Knžnou Zborovská 17, Rychnov nad Knžnou Katastrální úad pro Královéhradecký kraj Katastrální pracovišt Rychnov nad Knžnou Zborovská 17, 516 01 Rychnov nad Knžnou Obec Pín Pín 207 517 57 Pín u Rychnova nad Knžnou íslo jednací: Vaše.j.: Ze dne:

Více

Wüstenrot hypotení banka a. s.

Wüstenrot hypotení banka a. s. Wüstenrot hypotení banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypoteních zástavních list 6.000.000.000 K s dobou trvání programu 5 let EMISNÍ DODATEK - KONENÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPIS

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

Oblastní stavební bytové družstvo, Jeronýmova 425/15, D ě č í n IV.

Oblastní stavební bytové družstvo, Jeronýmova 425/15, D ě č í n IV. Oblastní stavební bytové družstvo, Jeronýmova 425/15, D ě č í n IV. Vnitrodružstevní směrnice pro vyúčtování služeb spojených s bydlením Platnost směrnice: - tato směrnice je platná pro družstevní byty

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

18/2004 Sb. ZÁKON ze dne 10. prosince 2003

18/2004 Sb. ZÁKON ze dne 10. prosince 2003 Systém ASPI - stav k 15.12.2005 do ástky 169/2005 Sb. a 58/2005 Sb.m.s. Obsah a text 18/2004 Sb. - poslední stav textu 18/2004 Sb. ZÁKON ze dne 10. prosince 2003 o uznávání odborné kvalifikace a jiné zpsobilosti

Více

ZNALECKÝ POSUDEK /19/2015. O cenásti pozemku v k.ú. a obci Písek. msto Písek Velké námstí 114/ Písek

ZNALECKÝ POSUDEK /19/2015. O cenásti pozemku v k.ú. a obci Písek. msto Písek Velké námstí 114/ Písek ZNALECKÝ POSUDEK. 1136/19/2015 O cenásti pozemku. 5983 v k.ú. a obci Písek Objednatel znaleckého posudku: msto Písek Velké námstí 114/3 39719 Písek Úel znaleckého posudku: Stanovení ceny podle platného

Více

Služba Zvýšená servisní podpora

Služba Zvýšená servisní podpora PÍLOHA 1d Služba Zvýšená servisní podpora SMLOUVY o pístupu k infrastruktue sít spolenosti Telefónica O2 Czech Republic využívající technologie Carrier IP Stream mezi spolenostmi Telefónica O2 Czech Republic,a.s.

Více

Pedpisy upravující oblast hospodaení

Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedmtem tohoto metodického je poskytnout tenái pehled základních právních a vnitních skautských pedpis upravujících oblast hospodaení, vetn úetnictví. Všechny pedpisy

Více

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2008. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2008. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2008 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod Adresa organizace: editel organizace: Zprávu vypracoval(a):

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM

CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM Píloha.1 k usnesení Rady HMP. 1500 ze dne 5.12.2000 CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM Celomstsky závazná

Více

Znalecký posudek. 3756/2012

Znalecký posudek. 3756/2012 Znalecký posudek. 3756/2012 o cen obvyklé - 1/4 rodinného domu.p. 919 umíst ného na pozemku parc.. 1817 a 1/4 pozemk parc.. 1817 a parc.. 1818 v kat. úz. Hluk, obec Hluk, okres Uherské Hradišt, ve vlastnictví

Více

!!!'"*"!""!" +"!$$,-. "! (!"#" 1# (!" # (2 " "/##'! (! # '!'2 '/$%%%

!!!'*!! +!$$,-. ! (!# 1# (! # (2  /##'! (! # '!'2 '/$%%% V Plzni dne 6.6.2000 !"!#!"$%%% &$%%% '"'()!"*!"!"!"!!!'"*"!" ("!" +"!$$,-. "! (!"#" +'"!" (* "/0 1# (!" # (2 " "/##'! (! # '!'2 '/$%%% *( #/" ((/(##''!""!"! (!"/!"/ 3'/* (( "4$ $4 $%%5$%, $%%%("# 6" (6-6-

Více

Zajišujeme: 595 626 026 office@vtsmorava.cz Gajdošova 61/3154, 702 00 Ostrava

Zajišujeme: 595 626 026 office@vtsmorava.cz Gajdošova 61/3154, 702 00 Ostrava Spolenost VTS Morava s.r.o. se sídlem v Ostrav vznikla 15.7.2002 pemnou fyzické osoby, psobící na trhu od roku 1997, na spolenost s ruením omezeným. Cílem spolenosti je od samého poátku specializace na

Více

P O Z VÁ N K A. 12. prosince 2012 (st eda)

P O Z VÁ N K A. 12. prosince 2012 (st eda) Spoleenství Plickova 571 a 572 Plickova 572/1, 149 00 Praha 4 I: 27405320 P O Z VÁ N K A na 7. výroní shromáždní Spoleenství Plickova 571 a 572 které se koná ve stedu 12. prosince 2012 (steda) Program:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK 2637-87/2012

ZNALECKÝ POSUDEK 2637-87/2012 ZNALECKÝ POSUDEK o cen a tržní hodnot bytové jednotky.447/506 v bytovém dom Smetanova 447 vetn spoluvlastnického podílu na spolených ástech a pozemku st. 732/1 v obci Opatovice nad Labem, katastrální území

Více

589/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady. ze dne 20. listopadu 1992. o pojistném na sociální zabezpeení a píspvku na státní politiku zamstnanosti

589/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady. ze dne 20. listopadu 1992. o pojistném na sociální zabezpeení a píspvku na státní politiku zamstnanosti Systém ASPI - stav k 15.12.2005 do ástky 169/2005 Sb. a 58/2005 Sb.m.s. Obsah a text 589/1992 Sb. - poslední stav textu nabývá úinnost až od 1. 1.2007 589/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady ze dne 20. listopadu

Více

13,0 15,3. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostedí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

13,0 15,3. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostedí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) vydaný podle zákona. 46/2 Sb., o hospodaení energií, a vyhlášky. 78/213 Sb., o energetické náronosti budov Ulice, íslo: SO 21.1 RD 71_B1/z PS, místo: 31 PlzePlze 1Lhota Typ budovy: Rodinný dm Plocha obálky

Více

Disciplinární ád Asociace finanních zprostedkovatel a finanních poradc eské republiky (AFIZ)

Disciplinární ád Asociace finanních zprostedkovatel a finanních poradc eské republiky (AFIZ) Disciplinární ád Asociace finanních zprostedkovatel a finanních poradc eské republiky (AFIZ) 1 Úvodní ustanovení 1) Disciplinární ád upravuje postup orgán Asociace finanních zprostedkovatel a finanních

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více