Akční plán. Mgr.Alena Bauerová (ZŠ Karla staršího ze Žerotína, Bludov)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Akční plán. Mgr.Alena Bauerová (ZŠ Karla staršího ze Žerotína, Bludov)"

Transkript

1 Ročník(y): Mgr.Alena Bauerová (ZŠ Karla staršího ze Žerotína, Bludov) ZŠ, druhý stupeň šestý Výchova k občanství 1hodina týdně Měsíc říjen listopad prosinec leden únor duben Vo Potřebujeme jeden druhého (vztahy mezi lidmi bez předsudků) žák pracuje s pojmy Čas: 20 min. ADRA žák chápe rozdíl mezi humanitární pomocí a rozvojovou spoluprací Čas: 20 min. Volné psaní (asociace dětí na dané slovo) žák vytváří myšlenkovou mapu Čas: 30 min. Stop dětské práci (referát) žák si uvědomuje rozdíl mezi postavením dětí u nás a ve třetím světě Čas: 15 min. Jak pomoci (skupinová práce) žák graficky ztvární své vnímání pomoci plakát Čas: Soutěže, kvízy, přesmyčky (Fair trade) žák se seznámí s informacemi o obchodování Čas: min. Indie (projektový den) žák si rozšíří povědomí o zemi adoptované dívky Čas: dopoledne prosíme o spolupráci Simulační hra (UNICEF) žák se naučí, jak pomáhat dětem v Indii Čas: 10 min Začarovaný kruh chudoby (přednáška lektora) žák si uvědomuje, co znamená uvědomělá spotřeba Čas: 60 min.

2 Měsíc květen červenec Vyřeš negramotnost (představy žáků 6. tříd různé formy) žák chápe význam vzdělání Čas: min. Exkurze

3 PaedDr. Jiřina Blumová (ZŠ Hálkova, Olomouc) ZŠ, 2.stupeň Ročník(y): 7. Výchova k občanství Vo 1 hodina týdně Měsíc září listopad prosinec březen duben červen Vo 7.roč. Práce s textem (Patříme k lidem) cíl: žáci se pokusí vcítit do situace lidí žijících v různých částech naší planety -jiná kultura,odlišný způsob života ČAS: 35 min ERB pracovní list (Život mezi lidmi) cíl:vyjádření příslušnosti k rodině různorodost rodin, zvyky, tradice ČAS: 20min Symboly-kartičky (Víra a náboženství) cíl:uvědomit si, jak může víra ovlivnit životní postoje a chování lidí ČAS: 10 min Náboženství-referáty cíl:porovnání jednotl. druhů náboženství mapa náboženství jako zdroj informací ČAS: 30 min Pojetí krásy (Člověk a kultura) cíl:porovnání různých oděvů z různých období módní přehlídka ČAS: 30 min Stát (Řízení společnosti) cíl:uvědomit si vlastní spoluzodpovědnost za fungování státu hra-ztroskotání na ostrově ČAS: Dva roky prázdnin cíl: vcítění se do situace, principy demokracie ČAS: 20 min Spolupráce mezi zeměmi Evropy (Svět kolem nás) cíl:uvědomit si potřebu vzájemné spolupráce, zajímat se o dění ve světě ČAS: Tolerance k národnostním menšinám cíl: vnímat rozdíly mezi občany, schopnost a ochota pochopit druhého ČAS: 25 min Lidská práva cíl:uplatňovat lidská práva v reálných situacích, posuzovat svá práva a práva jiných, seznámit se s dokumenty ČAS:

4 VĚC: Ročník(y): AKČNÍ PLÁN: Mgr. Vilém Ďoubal (Slovanské gymnázium) Gymnázium 3. ročník vyššího stupně gymnázia Společenskovědní seminář (SVS) 2 hodiny týdně Měsíc: Září Říjen Listopad Prosinec Téma: Příčiny a důsledky Postavení žen v arabském Morální dimenze lidského Reklama a globalizace náboženského fanatismu světě jednání Seznámit žáky s danou problematikou, hledat příčiny a důsledky sledovaného jevu, posoudit míru tolerance nebo nesnášenlivosti, pochopit rozdíly v prožitku víry, učit vyhledávat objektivní Seznámit žáky s danou problematikou, pochopit kulturní, společenské a náboženské rozdíly, hledat příčiny a důsledky daného jevu, připomenout si základní dokumenty o lidských právech. Posoudit úlohu morálky v lidském jednání a chování, hledat objektivní platnost morálních norem, uvést příklad autonomní a heteronomní morálky, posoudit morálnost / amorálnost lidského chování Posoudit vliv reklamy v současném světě, diskutovat o vlastnostech etické reklamy, uvědomit si neetičnost reklamy a seznámit se s možnými postupy, jak se bránit. informace, obhájit vlastní názor, diskutovat s ostatními žáky. v extrémních životních situacích. Čas: 20 min Měsíc: Leden Únor Březen Duben Téma: Úloha filosofie v dnešním světě Globalizace z pohledu filosofie Vliv masových médií na utváření pohledu na svět Vztah člověka, přírody a kultury Objasnit podstatu filosofického tázání, vymezit vztah filosofie k ostatním společenským vědám, posoudit úlohu filosofie při vzniku ideologií a světového názoru. Seznámit se s názory vybraných filosofů a filosofických směrů (popř. škol) na globalizaci, vytvořit si vlastní názor na danou problematiku, diskutovat o problému. Seznámit se s funkcemi a prostředky masových médií, posoudit jejich význam, učit se vyhledávat informace v médiích a vytvořit si vlastní názor, uvést příklady, jak Popsat začlenění člověka do společnosti, posoudit vliv kultury na utváření vztahu k přírodě, charakterizovat jednotlivé etapy vývoje vztahu člověka a společnosti. mohou média ovlivňovat jedince i společnost. Čas: 30 min 20 min 30 min 20 min

5 Měsíc: Květen Červen Téma Úloha politických stran v Obhajoba seminární práce demokracii Vysvětlí principy politického pluralismu, objasní způsoby, jak občan v demokratickém státě může ovlivňovat Diskutovat o tématech prací spolužáků, formulovat vlastní názory, vyhledávat a analyzovat informace, čelit kritice. společenské procesy, posoudit, jakým způsobem může přispívat k řešení veřejných záležitostí. Čas: 30 min 30 min

6 Ročník(y): Mgr. Lucie Hedrichová (ZŠ Loštice) ZŠ, 2.stupeň 7.ročník Výchova k občanství (VO) 1 hodina týdně Měsíc říjen prosinec leden únor březen duben květen Beseda o Africe (Namibie)externista seznámit žáky s africkou kulturou, problémy a možnostmi humanitární pomoci Čas: 90minut Kolik toho skutečně víme o jiných kulturách? ( testík ze života různých zemi, kde se žáci pokusí vybrat správnou odpověď typickou pro danou oblast) uvést žáky do tématu Vztahy mezi lidmi a uvědomění si rozmanitosti kultur Čas: 20 minut Náboženství (mravní hodnoty) pomocí spojování náboženství s jejich znaky seznámit žáky s touto problematikou Čas: ut Letem vánočním světem -vánoční jarmark spojený s vánoční dílnou - projektový den seznámení s tradičními zvyky u nás a ve světě, zaměřený také na partnerské země projektu Čas: 5xut Reklama na sebe ( zásady lidského soužití) uvědomit si sebe sama a vcítit se do myšlení dětí jiných kultur Čas: 30 minut Hra na etnologa (člověk a lidská právapředsudky-fotografie a jejich lokální umístění vede k častému nálepkování) uvědomit si, co je to předsudek a stereotyp, vést k tolerantnímu postoji Čas: 30 minut Právní bingo (lidská práva, každodenní postřehy) uvědomit si problematickou povahu práv v každodenním životě Čas: 20 minut Cože, já a rasista? (diskriminace a stereotypy) na základě komiksů z publikace stejného názvu si uvědomit situace, kdy může docházet k porušování lidských práv Čas: 25 minut Afghánistán - Beseda s vojáky uvědomění si důležitosti solidarity a vzájemné pomoci, jakým způsobem vojáci pomáhají, přiblížení života afghánských obyvatel, možnost srovnání s jejich životy Čas: 90 minut Moje přání (lidská práva Svět do všech předmětů) vcítit se do života a potřeb jiných dětí, ukázat odlišnosti mezi hodnotami Čas: ut Lék na AIDS (globální problémy) pomocí hry si uvědomit, jak nás mohou ovlivnit nejrůznější informace a poté si formou diskuse ucelit informace týkající se viru HIV a AIDS Čas: ut Národnostní menšiny u nás (skupinová práce) seznámení se s historií a tradicemi některých národnostních menšin u nás Čas: ut

7 Mgr. Milan Mahdal (ZŠ Velký Újezd) ZŠ 2. stupeň Ročník(y): 6., 7., 9. Dějepis (D) Občanská výchova (OV) 2 h týdně (D), 1 h týdně (OV) Měsíc říjen listopad listopad prosinec prosinec leden únor DĚJEPIS I. světová válka Pětilístek 10 minut VI. třída OV Vztahy, komunikace, tolerance -etnické menšiny Pětilístek 10 minut VII. třída. OV Člověk jako jedinec -Náboženství pětilístek referát ut DĚJEPIS 30. léta 20. století Pětilístek 10 minut OV Globální svět, globální problémy -Projevy globalizace Pětilístek 10 minut DĚJEPIS II. světová válka Holocaust Beseda, referát ut OV Globální svět, globální problémy -Globální problémy na lokální úrovni Odpady, odpadky Beseda 30 minut Měsíc duben květen DĚJEPIS Rozdělený svět Zánik kolonií Beseda 30 minut OV Mezinárodní vztahy -Mezinárodní organizace Diskuse 30 minut

8 Mgr. Marcela Otavová (ZŠ Horka nad Moravou) ZŠ, 2.stupeň Ročník(y): 6. Výchova k občanství (VKO) 1 hodina týdně témata říjen listopad prosinec březen duben květen Umění učit se plánování svého osobního růstu, sebereflexe, organizace práce, práce v týmech, vědomí své role, učební typy, duševní příprava... Seznámit žáky s efektivními metodami RWCT pro samostatnou práci s informacemi. Představit třífázový model učení jako jedinečný způsob kvalitní práce s učební látkou. Metody: brainstorming, myšlenková mapa, I.N.S.E.R.T., pětilístek, skládankové učení, párové čtení/psaní, Životní prostředí ekologie jako věda, vztahy mezi organizmy a životním prostředím, objasnění pojmů: ekosystém, společenstvo, potravní řetězec, potravní pyramida,... Vést žáky k reflexi problematiky životního prostředí v regionu. Diskutovat s žáky o informacích, které samostatně shromáždili, a jejich dalším využití. Metody: průzkum, dotazník, anketa, práce s informačními zdroji, spolupráce s obecním úřadem a SEV Jsme Evropané ČR jako součást EU, významné osobnosti evropské kultury, vědy, politiky, náboženství, sportu atd. Představit žákům významné osobnosti Evropy. Diskutovat o kulturním dědictví, myšlence evropanství, mostech i bariérách mezi evropskými zeměmi. Metody: dramatizace, práce s textem RWCT, hudební a prožitkové aktivity, Lidská práva Všeobecná deklarace lidských práv jako stěžejní dokument zajišťující rovnost mezi lidmi, vztah mezi právy a povinnostmi, konflikt Objasnit žákům pojmy diskriminace, rasismus, xenofobie, konflikt. Vést žáky ke kritickému postoji vůči projevům rasové a náboženské nesnášenlivosti, toleranci k odlišnostem jiných lidí, empatii a osobní zainteresovanosti v řešení konfliktních Práva dětí Deklarace práv dítěte jako dokument zajišťující dodržování práv dětí na světě, problémy s dodržováním práv dítětev různých oblastech, mezinárodní instituce zabývající se ochranou práv dětí... Objasnit žákům vztahy mezi potřebami, právy a povinnostmi. Diskutovat s žáky o obsahu Deklarace práv dítěte. Přiblížit žákům případy nejzávažnějšího porušování práv dětí ve světě. Spolupráce s ARPOK Národní zvyky a tradice Zvyky, tradice, svátky, pranostiky, legendy, významné dny, tradiční atributy a jejich povědomí u žáků, svátky prožívané různými způsoby v různých zemích, původ obyčejů a zvyků a jejich význam pro budoucí generace, svátky převzaté z jiných zemí... Seznámit žáky s významnými svátky, zvyky a obyčeji ČR, jejich původem a

9 podvojný deník, V-CH-D, učíme se navzájem... Formy: kooperativní výuka, práce v expertních skupinách, prezentace, výklad Čas: 3 x 2. Zdroje a energie - ropa jako surovina, zdroj energie i zdroj znečištění - globální problémy spojené s nedostatkem ropy - ropa jako fenomén propojující svět přírody se světem ekonomie - globální oteplování - nové technologie(hledání jiných zdrojů energie) Forma: projektový den Sluňákov Formy: týmová a individuální práce Čas: 2 x 2. Život menšin problematika života menšin jako součást průřezového tématu Multikulturní výchova, spolupráce s ARPOK Uvést žáky do problematiky národnostních menšin v ČR i širším kontextu EU. Diskutovat s žáky o projevech diskriminace, problémech v dodržování lidských práv a zákonů... Metody: práce v týmu, diskuzní kruh, dialog... práce s audio a video záznamem,... Forma: projektový den Čas: 5 vyuč. hodin situací. Metody: dramatizace, práce s informacemi v médiích, diskuzní kruh, modelové situace... Formy: kooperativní výuka Čas: 3 x Metody: práce s video meteriálem, dramatizace, metody RWCT, diskuze, práce s informacemi v médiích... Formy: kooperativní výuka, týmová práce, hromadná výuka (prezentace lektorů) Čas:3 x významem. Informovat žáky se svátky a obyčeji v cizích zemích podobnosti, odlišnosti. Vzbudit v žácích zájem o tradice a zvyky. Metody: činnostní učení (výroba tradičních výrobků), práce s textem metodami RWCT, práce s kalendářem, seznámení s Biblí.. Formy: kooperativní výuka, týmová práce, prezentace, skupinový projekt.. Čas: 3 x Forma: projektový den Čas: 5 vyuč. hodin

10 Mgr. Renata Pospiechová (ZŠ Nemilany) Základní škola Ročník(y): 8. Občanská výchova OV 1 hod týdně Měsíc Září Listopad Prosinec Únor Březen Duben Květen Máme předsudky? (promítání fotografií různých lidí, žáci hádají jejich údaje jen na základě vzhledu, následná diskuze) uvědomit si hranice svého odhadu, bojovat s předsudky, obhájit své názory Diktatura ve světě (práce s různými zdroji informací encyklopedie, internet, mapa žáci vyhledávají informace o vylosovaném státu) 30 min vyhledat informace o málo známých zemích, srovnat politické systémy Demokratické volby (diskuze o principech demokratických voleb, vymyslet a zdůvodnit, jak mohou být porušeny - nedemokratické volby) 20 min sám přijít na možnost, jak lze porušit základy demokracie, a uvědomit si možnost manipulace u voleb Tvoříme rodinu (práce s obrázky, fotografiemi, děti skládají rodinu) 30 min bojovat proti předsudkům, obhájit své názory Vánoce..? (práce s internetem, sdílení poznatků, tvorba plakátu) poznat odlišné tradice slavení Vánoc ve světě Fair trade test (test zaměřený na Fair trade, využití hlasovacího zařízení) 30 min Zopakovat si znalosti získané při výuce lektorů z Arpoku, diskutovat o Fair trade Dětští vojáci (žáci tvoří plakát o dětských vojácích, informace získávají z textu, pracují s mapou) získat informace o dané problematice, dovednost práce s mapou, vyjádřit se výtvarnou formou Dětská práva (práce s textem Úmluva o právech dítěte, problematika dětské práce, zdroje informací, využití filmu, fotografií) naučit se vyhledávat informace, srovnat situaci dětí v různých zemích, porovnat s nimi svou životní situaci Národy v básni (vyjádření vztahu k různým národům formou básně) 20 min zamyslet se nad svým vztahem k jiným národům a nad tím, co je charakterizuje JÁ A ONI nebo MY? (anketa mezi žáky o jejich názorech na národy v Evropě a ve světě ) 20 min vyjádřit svůj názor, obhájit ho, zamyslet se nad svým vztahem k jiným národům

11 Ročník(y): Mgr. Eva Tomanová (ZŠ Svatoplukova, Šternberk) základní škola 9. třída Občanská výchova - Ov 1 hod/týdně Měsíc Září Leden Jsem občanem státu A ) práce se slovníkem cizích slov - vyhledání pojmů MIGRACE, EMIGRACE, IMIGRACE objasnění příčin emigrací - dovednost pracovat se slovníkem cizích slov - rozlišení pojmů migrace, imigrace, emigrace - zamyšlení se nad problematikou emigrace v minultosti a dnes 10 min B ) státní občanství získání občanství; otázka dvojího občanství - zhodnotit co je bezvýznamné, výhodné a nutné pro získání občanství v ČR - vyjmenovat doklady státní příslušnosti - objasnění pojmu dvojí občanství 20 min Jsem občanem EU A) výhody a nevýhody občanství v Evropské unii diskuse - vyjádřit svůj názor před skupinou zamyslet se nad možnostmi, které nám společenství nabízí min Rodina Problematika homosexuálních párů práce ve skupinách (diskuse) na téma Mají homosexuálové právo adoptovat děti? - seznámení se s problémy homosexuálů v demokratické společnosti - schopnost obhajovat svůj názor 15 min Rodiče a děti Mezinárodní adopce (žáci školy mají adoptovaného chlapce) písemná komunikace - seznámení se s životem dětí ve světě - komunikace v cizím jazyce 15 min B) národ, národnostní menšina projekt - vytvořit projekt o životě a kultuře národnostních menšin žijících u nás - schopnost spolupracovat v rámci skupiny

12 Únor -Březen Globální svět A) Problémy současného světa Rozvojové cíle tisíciletí - seznámit se se současnými globálními výzvami - seznámit se s Rozvojovými cíli tisíciletí - diskuse o možnostech jejich naplnění Duben Projektový den Svět a my využití publikace Svět do všech předmětů - seznámit žáky s jazyky ve světě - porovnat nejpoužívanější jazyky světa - nacvičit si rozhovory v několika světových jazycích - práce s jazyky našich národnostních menšin B) Ohrožené životní prostředí využití publikace Bohouš a Dáša: Klima v tísni - zhodnotit zda je klima opravdu v tísni - zjistit, které faktory nejvíce ovlivňují naše klima 5 x C) Příliš mnoho lidí -příliš mnoho problémů využití publikace Bohouš a Dáša proti chudobě - upozornit na problematiku chudoby ve světě a její důsledky - seznámit se s organizacemi, které bojují proti chudobě ve světě

GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A ZEMĚDĚLSKO-EKONOMICKÁ VYŠKOV

GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A ZEMĚDĚLSKO-EKONOMICKÁ VYŠKOV GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A ZEMĚDĚLSKO-EKONOMICKÁ VYŠKOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ OSMILETÉ GYMNÁZIUM verze 4.0 Svazek II Obsah svazku II. Učební plán... 5

Více

Výchova k občanství. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku

Výchova k občanství. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku Předmět je zařazen do vzdělávací oblasti Člověk a společnost na 2. stupni ZŠ. Výuka vede žáky k získání potřebných znalostí a dovedností, které mu usnadní aktivní zapojení do života v demokratické společnosti.

Více

KDO MYSLÍ JENOM NA SEBE, OCHUDÍ JINÉ O SEBE, OCHUDÍ SEBE O JINÉ, ZAKRNÍ A ZAHYNE.

KDO MYSLÍ JENOM NA SEBE, OCHUDÍ JINÉ O SEBE, OCHUDÍ SEBE O JINÉ, ZAKRNÍ A ZAHYNE. KDO MYSLÍ JENOM NA SEBE, OCHUDÍ JINÉ O SEBE, OCHUDÍ SEBE O JINÉ, ZAKRNÍ A ZAHYNE. JAN WERICH Zdice 2013 SPOLEČNĚ ZA VZDĚLÁNÍM Co chceme, o co usilujeme: umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIA, MLADÁ BOLESLAV, PALACKÉHO 191/1 zpracovaný podle RVP ZV a RVP G Obsah Obsah... 2 1. Identifikační údaje školy:... 4 2. Charakteristika školy... 5 2.1Umístění a velikost

Více

I. Sekaniny1804 Občanská výchova

I. Sekaniny1804 Občanská výchova Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Občanská výchova je součástí vzdělávací oblasti Člověk a společnost, směřuje k postupnému formování

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné ( čtyřleté ) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Vzdělávací

Více

Člověk a společnost. Předmět: Dějepis

Člověk a společnost. Předmět: Dějepis Člověk a společnost Předmět: Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast Člověk a společnost vybavuje žáka znalostmi a dovednostmi potřebnými pro jeho aktivní zapojení do života demokratické

Více

5.9 Společenské vědy. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu

5.9 Společenské vědy. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu 5.9 Společenské vědy Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Společenské vědy vychází ze vzdělávacího oboru Občanský a společenskovědní

Více

ECCE HOMO Volitelné předměty

ECCE HOMO Volitelné předměty ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ECCE HOMO Volitelné předměty Příloha školního vzdělávacího programu GYMNÁZIUM ŠTERNBERK Horní náměstí 5 1.1 Volitelné předměty 1.1.1 Environmentální výchova

Více

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.4.2. Výchova k občanství

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.4.2. Výchova k občanství 4.4.2. Výchova k občanství V předmětu se realizuje obsah vzdělávacího oboru Výchova k občanství a tématického okruhu Svět práce v oboru Člověk a svět práce. Na předmět navazuje na vyšším stupni gymnázia

Více

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.4.2. Výchova k občanství

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.4.2. Výchova k občanství 4.4.2. Výchova k občanství V předmětu se realizuje obsah vzdělávacího oboru Výchova k občanství a tématického okruhu Svět práce v oboru Člověk a svět práce. Na předmět navazuje na vyšším stupni gymnázia

Více

Blok předmětů: ČLOVĚK A SPOLEČNOST ( DĚJEPIS, OBČANSKÁ A RODINNÁ VÝCHOVA) OBČANSKÁ A RODINNÁ VÝCHOVA. Název předmětu:

Blok předmětů: ČLOVĚK A SPOLEČNOST ( DĚJEPIS, OBČANSKÁ A RODINNÁ VÝCHOVA) OBČANSKÁ A RODINNÁ VÝCHOVA. Název předmětu: Blok předmětů: ČLOVĚK A SPOLEČNOST ( DĚJEPIS, OBČANSKÁ A RODINNÁ VÝCHOVA) Název předmětu: OBČANSKÁ A RODINNÁ VÝCHOVA 5.5.2.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Filozofie integrovaného vyučovacího předmětu

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Global Curriculum Project jako nástroj globálního rozvojového vzdělávání

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Global Curriculum Project jako nástroj globálního rozvojového vzdělávání UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA ROZVOJOVÝCH STUDIÍ Kristýna TILLOVÁ Global Curriculum Project jako nástroj globálního rozvojového vzdělávání Diplomová práce Vedoucí práce:

Více

Platnost od 1.9.2011. IZO 102 102 121 IČ 437 76 761 Adresa Slaný, Politických vězňů 777

Platnost od 1.9.2011. IZO 102 102 121 IČ 437 76 761 Adresa Slaný, Politických vězňů 777 Část A Základní škola Slaný, Politických vězňů 777, okres Kladno ŠVP Platnost od 1.9.2011 Název školy Základní škola Slaný, Politických vězňů 777, okres Kladno IZO 102 102 121 IČ 437 76 761 Adresa Slaný,

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Globální rozvojové vzdělávání na hodinách občanské výchovy v rámci projektové výuky PEDAGOGICKÁ FAKULTA.

MASARYKOVA UNIVERZITA. Globální rozvojové vzdělávání na hodinách občanské výchovy v rámci projektové výuky PEDAGOGICKÁ FAKULTA. MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra občanské výchovy Globální rozvojové vzdělávání na hodinách občanské výchovy v rámci projektové výuky Diplomová práce Brno 2008 Autor práce: Lucie Pištěková

Více

Školní vzdělávací program Nejkrásnější je, když si lidé rozumějí (Zpracováno podle RVP ZV a RVP G )

Školní vzdělávací program Nejkrásnější je, když si lidé rozumějí (Zpracováno podle RVP ZV a RVP G ) Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola, Telč, Hradecká 235 Školní vzdělávací program Nejkrásnější je, když si lidé rozumějí (Zpracováno podle RVP ZV a RVP G ) osmiletý vzdělávací program 1 1

Více

ŠŤASTNÁ ŠKOLA MOTTO: Prvním krokem na cestě ke štěstí je učení se. Dalajláma

ŠŤASTNÁ ŠKOLA MOTTO: Prvním krokem na cestě ke štěstí je učení se. Dalajláma ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKU S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM ŠŤASTNÁ ŠKOLA MOTTO: Prvním krokem na cestě ke štěstí je učení se. Dalajláma ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JABLONEC

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program ŠKODA AUTO a.s., Střední odborné učiliště strojírenské, odštěpný závod Školní vzdělávací program pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku Automontážní práce ŠVP RVP Kód a obor

Více

Začínáme s GRV. případová studie k začleňování globálního rozvojového vzdělávání na českých školách

Začínáme s GRV. případová studie k začleňování globálního rozvojového vzdělávání na českých školách Začínáme s GRV případová studie k začleňování globálního rozvojového vzdělávání na českých školách Začínáme s GRV případová studie k začleňování globálního rozvojového vzdělávání na českých školách Začínáme

Více

Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium č. j.: G/A/379/07/0492

Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium č. j.: G/A/379/07/0492 Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium č. j.: G/A/379/07/0492 Připraveni na život aktualizované znění ČÁST A nižší

Více

Školní vzdělávací program STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY

Školní vzdělávací program STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY Školní vzdělávací program STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY OBSAH Identifikační údaje... 1 Profil absolventa... 2 Pracovní uplatnění absolventa... 2 Výsledky vzdělávání... 2 Způsob ukončení vzdělávání a certifikace

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.5.2 OBČANSKÁ A RODINNÁ VÝCHOVA 5.5.2.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Občanská a rodinná výchova v sobě integruje vzdělávací obsahy vzdělávacích oborů a. Hlavním cílem vyučovacího

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA pro všechny a pro každého

TVOŘIVÁ ŠKOLA pro všechny a pro každého ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání TVOŘIVÁ ŠKOLA pro všechny a pro každého Základní škola Stružnice, okres Česká Lípa, příspěvková organizace 1 Jezvé 137, 471 08 Jezvé OBSAH 1. Identifikační

Více

vzdělávacího předmětu školního projektu O S O B N O S T N Í A S O C I Á L N Í V Ý C H O V A Národní den (1. -5.) Cvičení v přírodě 1. 5.

vzdělávacího předmětu školního projektu O S O B N O S T N Í A S O C I Á L N Í V Ý C H O V A Národní den (1. -5.) Cvičení v přírodě 1. 5. 2. Průřezová témata Zařazení průřezových témat na 1. stupni Výstupy žáka O S O B N O S T N Í A S O C I Á L N Í V Ý C H O V A Uvědomuje si vlastní jednání a jeho důsledky ve vztahu k druhým, podílí se na

Více

ŠVP Gymnázia Nymburk část 5c POVINNÉ A VOLITELNÉ PŘEDMĚTY VYŠŠÍ GYMNÁZIUM. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE...

ŠVP Gymnázia Nymburk část 5c POVINNÉ A VOLITELNÉ PŘEDMĚTY VYŠŠÍ GYMNÁZIUM. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE... Obsah 5 c) části ŠVP Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE... - 159 - Název vyučovacího předmětu ČESKÝ JAZYK A LITERATURA... - 159-1. Charakteristika vyučovacího předmětu... - 159-2. Cíle předmětu

Více

Školní vzdělávací program ZŠ Kelč

Školní vzdělávací program ZŠ Kelč Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program ZŠ Kelč Základní škola Kelč, okres Vsetín Platnost od 1.9.2013. Školskou radou Školní vzdělávací program ZŠ Kelč schválen 26.8.2013. 1 Obsah Strana 1.

Více

Školní vzdělávací program SPEKTRUM s rozšířenou výukou anglického jazyka

Školní vzdělávací program SPEKTRUM s rozšířenou výukou anglického jazyka Školní vzdělávací program SPEKTRUM s rozšířenou výukou anglického jazyka Základní škola Spektrum, s.r.o. Praha 9, Kytlická 757 1 1. Identifikační údaje Motivační název: SPEKTRUM Spolupráce, Poznatky, Ekologie,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Střední škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Výmolova 169, Praha 5. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1. Identifikační

Více

Naše škola vyučuje podle školního vzdělávacího programu Tvůrčí škola děti baví

Naše škola vyučuje podle školního vzdělávacího programu Tvůrčí škola děti baví Naše škola vyučuje podle školního vzdělávacího programu Tvůrčí škola děti baví 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 8 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 9 2.1 ÚPLNOST A VELIKOST ŠKOLY... 9 2.2 CHARAKTERISTIKA PEDAGOGICKÉHO

Více

V.5 Člověk a společnost

V.5 Člověk a společnost 1/24 V.5 Člověk a společnost V.5. II 2. stupeň V.5.II. 1 Charakteristika oblasti Oblast Člověk a společnost vybavuje žáka znalostmi a dovednostmi potřebnými pro jeho aktivní zapojení do života demokratické

Více