vzdělávacího předmětu školního projektu O S O B N O S T N Í A S O C I Á L N Í V Ý C H O V A Národní den (1. -5.) Cvičení v přírodě 1. 5.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "vzdělávacího předmětu školního projektu O S O B N O S T N Í A S O C I Á L N Í V Ý C H O V A Národní den (1. -5.) Cvičení v přírodě 1. 5."

Transkript

1 2. Průřezová témata Zařazení průřezových témat na 1. stupni Výstupy žáka O S O B N O S T N Í A S O C I Á L N Í V Ý C H O V A Uvědomuje si vlastní jednání a jeho důsledky ve vztahu k druhým, podílí se na vytváření dobrých mezilidských vztahů v kolektivu, je schopen seberegulace Uvědomuje si rozdílnost názorů, přístupů k řešení problémů a jejich hodnotu Rozlišuje škodlivé způsoby chování a sociálně patologické jevy Rozvíjí empatii, respekt, podporu a pomoc druhým lidem Je schopen diskutovat o problémech, které se týkají jeho i jeho okolí; podílí se na hledání a realizaci řešení problémů Uvědomuje si sebe sama, respektuje názory ostatních na své jednání Je schopen zdravého a vyrovnaného sebepojetí, sebekontroly a sebeovládání Čj Prv Vlastivěda, přírodověda Matematika Tělesná výchova Prvouka Matematika Národní den (1. -5.) Cvičení v přírodě Sportovní den Řád školy Řád třídy Řád skupiny Pravidla třídy

2 Je schopen účinné spolupráce ve skupině Zvládá situace soutěže a konkurence Je schopen sebekontroly, seberegulace ve známém i cizím prostředí Respektuje hodnoty zvyků a tradic Je schopen rozpoznat signály řeči těla, rozvíjí pozorování a empatii Je schopen rozpoznat agresi Uplatňuje bezpečné způsoby chování v silničním provozu v roli chodce a cyklisty Splňuje požadavky pro získání průkazu cyklisty. Je si vědom vlastní odpovědnosti za kvalitu svého okolí Uplatňuje účelné způsoby chování v situacích ohrožujících zdraví a v modelových situacích simulujících mimořádné události Prvouka Přírodověda, vlastivěda Matematika Český jazyk dramatická výchova Dopravní výchova: bezpečnost na silnici a první pomoc Prvouka Vlastivěda, přírodověda Naše město Lidové zvyky a tradice Bezpečnost na silnici a 1.pomoc Den Země Branný kurz Chování na školních a mimoškolních akcích Chování v přírodě - vycházky, školní výlety, exkurze Cvičné poplachy a nácviky v rámci BOZP Uplatňuje základní dovednosti a návyky související s podporou zdraví a jeho preventivní ochranou Přírodověda Prvouka Zdravý zoubek Zdravá výživa 4.

3 Vysvětlí význam péče o zdraví a prevence chorob, rozlišuje vybrané choroby Zvládá jednoduché úkony první pomoci, je schopen zajistit lékařskou pomoc a popsat zdravotní problémy Účelně plánuje svůj čas pro učení, práci, zábavu a odpočinek podle vlastních potřeb s ohledem na oprávněné nároky jiných osob Využívá každodenní verbální a neverbální komunikaci jako nástroj jednání v různých situacích ve vztahu k druhým Komunikuje výstižně, kultivovaně, využívá vhodné jazykové prostředky pro danou situaci Zapojuje se do diskuse, je schopen diskusi řídit Dovede rozvinout svou fantazii a výtvarně se vyjádřit podle pocitů a nálad na základě citového prožitku Ovládá prezentaci vlastní tvorby před spolužáky Je schopen hodnotit, obhájit a zdůvodnit vlastní uměleckou výpověď Matematika Výtvarná výchova, hudební výchova,dramatická výchova Matematika Český jazyk Kurz první pomoci Národní den Národní den Lidové zvyky a tradice Mládež a kultura školní akademie kulturní vystoupení žáků školy

4 Uvědomuje si vztahy vlastního těla a prostoru (fáze pohybu, tanec, sport, pantomima, gesta ) Objevuje a utváří si vlastní názor a postoj na svět kolem sebe skrze vlastní kreativní činnost Dokáže se správně chovat při návštěvě kulturní společenské akce Organizuje a plánuje svoji pracovní činnost a je schopen řídit pracovní proces s ohledem na získané informace Je schopen posoudit své možnosti v oblasti profesní orientace Je schopen komunikace a spolupráce v pracovní skupině Je schopen používat komunikační nástroje internetu Pracovní výchova Matematika 1 5 Informatika 5 Matematika V Ý C H O V A D E M O K R A T I C K É H O O B Č A N A Aktivně se zapojuje do Matematika každodenního života školy, Řád školy 1. 5 spoluvytváří demokratickou atmosféru třídy, podílí se na Řád třídy 1. 5 rozhodnutích skupiny, je schopen vlastní odpovědnosti za tato rozhodnutí a uvědomuje si

5 jejich důsledky Chápe význam řádu, pravidel a zákonů, přiměřeně uplatňuje svá práva a respektuje práva druhých lidí, posoudí význam ochrany lidských práv a svobod, přijímá odpovědnost za své postoje a činy Je ohleduplný a ochoten pomáhat zejména slabším Uplatňuje zásady slušné komunikace, asertivního jednání, je schopen kompromisu Jmenuje nejdůležitější regionální a státní správní orgány a instituce Respektuje kulturní, etnické a jiné odlišnosti Objasní účel důležitých symbolů našeho státu a způsoby jejich používání Rozlišuje projevy vlastenectví od nacionalismu Rozpozná klady a nedostatky demokratických systémů Objasní vznik totalitních systémů, příčiny jejich nastolení v širších ekonomických a politických souvislostech a důsledek jejich existence pro Prvouka Vlastivěda Vlastivěda Vlastivěda Prvouka Vlastivěda Naše město Národní den Národní den 1. 5.

6 svět, rozpozná ničivé síly totalitarismu Na konkrétních příkladech objasní pojmy fašismus, nacismus, rasismus, antisemitismus, rozpozná jejich nepřijatelnost z hlediska lidských práv; je schopen poznávat a tolerovat odlišnosti jiných sociokulturních skupin (národnostních, etnických, náboženských, sociálních) Vyloží smysl voleb do zastupitelstev a objasní vliv výsledků voleb v každodenním životě občanů Objasní význam duševního vlastnictví, rozpozná nelegální manipulaci s duševním vlastnictvím Pozná a dovede reprodukovat symboly své země, jmenuje významné představitele národní kultury Orientuje se v trestně právní problematice související s návykovými látkami, sexuálním chováním, s bezpečností silničního provozu Informatika Český jazyk 3. Prvouka 3. Výtvarná výchova, hudební výchova Prvouka Vlastivěda Národní den Bezpečnost na silnici a první pomoc Chování na školních a mimoškolních akcích

7 V Ý C H O V A K M Y Š L E N Í V E V R O P S K Ý C H A G L O B Á L N Í C H S O U V I S L O S T E C H Orientuje se v globálních problémech souvisejících se zdravím Tělesná výchova1.-5. Sportovní den pomoc Zhodnotí význam sportu pro vzájemné porozumění a přátelství mezi lidmi různých národů a národností Využívá své vlastní zkušenosti a poznatky pro poznávání jiných Vlastivěda Národní den národů Prokáže základní orientaci v problémech současného světa Objasní strukturu a funkci mezinárodních a nevládních organizací, jejich vliv na řešení problémů v oblasti humanitární, politické, sociální, ekonomické, kulturní a dodržování lidských práv; zaujímá aktivní postoj v obhajování a dodržování lidských práv Srovnává projevy kultury v evropském a globálním kontextu, hodnotí společné znaky a odlišnosti, projevuje pozitivní postoj ke kulturní rozmanitosti a k tradičním evropským hodnotám Anglický jazyk 3.-5.

8 Vyjadřuje vlastní úsudky a postoje k určitým jevům a skutečnostem Využívá český jazyk ke zpracování informací a prezentaci postojů a názorů a k osvojování cizích jazyků Samostatně vyhledává a zpracovává internetové informace o zemích Evropy a světa Navazuje kontakty prostřednictvím internetu chápe význam ochrany kulturního a historického dědictví Orientuje se v pluralitní společnosti a využívá interkulturních projevů k obohacení sebe i druhých Uvědomuje si vlastní identitu a má přehled o vlastním sociokulturním zázemí Vnímá sebe sama jako občana, který se aktivně spolupodílí na utváření vztahu společnosti k jiným sociokulturním skupinám Dramatická výchova Informatika 5. Prvouka Vlastivěda Naše město Lidové zvyky a tradice M U L T I K U L T U R N Í V Ý C H O V A Prvouka Vlastivěda Český jazyk Prvouka Vlastivěda Národní den Naše město Lidové zvyky a tradice r

9 Posoudí podobnosti a odlišnosti našeho a jiných kulturních prostředí Účinně komunikuje s příslušníky jiných národů, zejména se svými vrstevníky Využívá interkulturních kontaktů k obohacení sebe i druhých Na konkrétních příkladech objasní pojmy fašismus, nacismus, rasismus, antisemitismus, rozpozná jejich nepřijatelnost z hlediska lidských práv; je schopen poznávat a tolerovat odlišnosti jiných sociokulturních skupin (národnostních, etnických, náboženských, sociálních) Přijímá druhého jako jedince se stejnými právy, respektuje příslušníky odlišných sociokulturních skupin a spolupracuje s nimi Vyjmenuje různé menšiny žijící v naší vlasti Poznává a toleruje odlišnosti jiných národnostních, etnických Anglický jazyk Přírodověda, vlastivěda Den knihy Tělesná výchova Sportovní den Vlastivěda Prvouka 1.-3.

10 a náboženských skupin Rozpoznává netolerantní, rasistické, xenofobní a extremistické projevy v chování lidí a zaujímá aktivní postoj proti všem projevům lidské nesnášenlivosti Respektuje a toleruje práva druhých Spolupracuje s příslušníky odlišných sociokulturních skupin Objasní některé základní pojmy multikulturní terminologie Prostřednictvím informací z internetu zaujímá tolerantní postoje k odlišným sociokulturním skupinám Vlastivěda 4.-5 Prvouka 1-3. Anglický jazyk Informatika 5. Národní den (celoškolní) Na příkladech rozlišuje rozmanitost kultury různých sociokulturních skupin, tímto obohacuje vlastní kulturu Chápe žánr v souvislosti s dobou, kulturou a místem vzniku Vnímá umění jako bohatství své země Výtvarná výchova Hudební výchova E N V I R O M E N T Á L N Í V Ý C H O V A Má přehled o zajišťování Prvouka 3.

11 ochrany životního prostředí v obci Zná instituce a nevládní organizace zajišťující ochranu životního prostředí v regionu Uvědomuje si význam ochrany kulturních památek Jmenuje nejvýznamnější památky našeho kulturního dědictví Uvědomuje si problém dopadu vlastních aktivit na prostředí kolem sebe a aktivně přistupuje k jeho řešení Porovná úroveň ochrany životního prostředí u nás a v zahraničí Přírodověda Naše město Rok v přírodě Vlastivěda 4., 5. Výtvarná výchova 1. 5., Naše město 2. 5 Pracovní výchova Přírodověda 5. Národní den 1. 5 Uvědomuje si vliv prostředí na své zdraví Chrání životní prostředí Třídí odpad; uvědomuje si nutnost jeho třídění v důsledku ochrany životního prostředí Zná sběrná místa pro tříděný odpad Spolupracuje s neziskovými organizacemi v našem regionu Objasní problematiku recyklace Tělesná výchova Vlastivěda 4. Přírodověda 4.,5. Prvouka Přírodověda Matematika 1-5 Přírodověda 5. Sportovní den 1. 5 Den Země Sběr starého papíru a pet-lahví 1. 5 Den Země

12 odpadů Aktivně se podílí na úklidu okolí školy, na výsadbě zeleně Využívá a aktivně se účastní programů Ochránců Jizerských hor Posoudí některé konkrétní činnosti člověka v přírodě a jejich možné dopady na životní prostředí a zdraví člověka Dokáže se ohleduplně chovat k přírodě a ochraňovat ji Objasní a porovná funkci různých typů ekosystémů, zná vzájemný vztah člověka a ekosystémů Rozpozná některé příčiny porušování rovnováhy v přírodě Využívá internet při zjišťování aktuálních informací o stavu prostředí Vlastivěda, přírodověda Prvouka 3. Přírodověda Matematika 1-5 Informatika 5 Naučné stezky Den Země Pobyty v přírodě Uvědomuje si okolní prostředí jako zdroj inspirace pro vytváření kulturních a uměleckých hodnot Vnímá estetické kvality prostředí Spoluvytváří koncepci výtvarného řešení svého okolí Výtvarná výchova, hudební výchova Pracovní výchova 1.-5.

13 Zvládá jednoduché postupy práce při manipulaci s přírodními materiály Chápe význam různých profesí ve vztahu k životnímu prostředí Chápe význam využití různých typů energie a dokáže vysvětlit důsledky zneužití jaderné energie Uvědomuje si nutnost ochrany životního prostředí; uvede příklady jeho znečišťování Chápe a hodnotí postavení člověka v ekosystému, respektuje řády chráněných území, chápe příčiny ustanovení chráněných území Vnímá roli médií v životě v regionu Má přehled o regionálních médiích Využívá média jako zdroj informací Dokáže vyhledat informace o určitém regionu Využívá vlastních schopností v týmové práci při nácviku vystoupení Je si vědom možnosti Pracovní výchova 1. stupeň Přírodověda 4.,5. Informatika 5 Den Země M E D I Á L N Í V Ý C H O V A Naše můj domov Informatika 5 Matematika1-5 Národní den 1. 5 Pobyty v přírodě

14 svobodného vyjádření vlastních postojů a odpovědnosti za způsob jeho formulování a prezentace Přispívá vlastními schopnostmi v týmové práci při dramatizaci Aktivně a samostatně se zapojí do mediální komunikace Vnímá slyšený text jako zdroj estetických prožitků Chápe proces vytváření rozhlasových pořadů Běžně pracuje s internetem, má přehled o nejdůležitějších internetových vyhledávačích Umí aktivně vyhledávat informace v síti sítí Rozliší základní prostředky masové komunikace (tisk, rozhlas, televize, internet) a využívá je pro svou potřebu, poučení, zábavu Využívá média jako zdroj informací, kvalitní zábavy i naplnění volného času Vyjádří prožitky z mluveného i psaného textu, určuje kvalitu díla, hodnotí situaci; dokáže samostatně, souvisle a Dramatická výchova Lidové zvyky a tradice Den knihy Informatika 5 Informatika 5. Vlastivěda 4.-5, Prvouka 3. Matematika 1.-5.

15 subjektivně zhodnotit psaný i mluvený projev Užívá základní pravidla veřejné komunikace, dialogu a argumentace Dokáže samostatně, souvisle a subjektivně zhodnotit psaný i mluvený projev Dokáže si uspořádat informace v textu s ohledem na jeho účel Jmenuje významné osobnosti umělecky tvořící v regionu a dokáže si o nich vyhledat bližší informace Posoudí vliv médií na kulturu Umí zacházet s dostupnými zobrazovacími prostředky Využívá dostupných informačních zdrojů, analyzuje informace, vyčleňuje podstatné a sděluje je ostatním Výtvarná výchova Pracovní vyučování Informatika 5. Český jazyk Anglický jazyk Naše město Zařazení průřezových témat na 2. stupni Průřezová témata jsou probírána ve speciálním předmětu Etická výchova

GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A ZEMĚDĚLSKO-EKONOMICKÁ VYŠKOV

GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A ZEMĚDĚLSKO-EKONOMICKÁ VYŠKOV GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A ZEMĚDĚLSKO-EKONOMICKÁ VYŠKOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ OSMILETÉ GYMNÁZIUM verze 4.0 Svazek II Obsah svazku II. Učební plán... 5

Více

Člověk a společnost. Předmět: Dějepis

Člověk a společnost. Předmět: Dějepis Člověk a společnost Předmět: Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast Člověk a společnost vybavuje žáka znalostmi a dovednostmi potřebnými pro jeho aktivní zapojení do života demokratické

Více

ČLOVĚK A JEHO SVĚT. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení

ČLOVĚK A JEHO SVĚT. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení ČLOVĚK A JEHO SVĚT A/ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vzdělávací obsah tohoto vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět a Člověk a

Více

V.5 Člověk a společnost

V.5 Člověk a společnost 1/24 V.5 Člověk a společnost V.5. II 2. stupeň V.5.II. 1 Charakteristika oblasti Oblast Člověk a společnost vybavuje žáka znalostmi a dovednostmi potřebnými pro jeho aktivní zapojení do života demokratické

Více

Učební osnovy. Náš svět ČLOVĚK A JEHO SVĚT. 1. období - 1. ročník. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66

Učební osnovy. Náš svět ČLOVĚK A JEHO SVĚT. 1. období - 1. ročník. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Učební osnovy Vzdělávací oblast : ČLOVĚK A JEHO SVĚT Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Náš svět 1. období - 1. ročník Učební texty : Mgr. J. Fukanová, Mgr. V. Štiková: Já a můj svět

Více

životu a na praktické jednání... 2 I.Stupeň... 3 I.Stupeň... 4 I.Stupeň... 5

životu a na praktické jednání... 2 I.Stupeň... 3 I.Stupeň... 4 I.Stupeň... 5 Obsah 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 1 Název ŠVP: ŠKOLA PRO VŠECHNY příloha pro děti s LMP... 1 jméno koordinátora: Mgr. Alena Machová... 1 Předkladatel:... 1 název školy: Základní škola Straškov Vodochody,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Základní škola Stříbro, Gagarinova 1039, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM č.j. ZSG 273/2013 Stříbro

Více

Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět. Člověk a jeho svět. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět. Člověk a jeho svět. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení 1. ročník 1 hodina týdně 2. ročník 2 hodiny týdně 3.-5. ročník 3 hodiny

Více

Předmět: ČLOVĚK A JEHO SVĚT

Předmět: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast člověk a jeho svět se týká člověka, rodiny, společnosti, vlasti, přírody, kultury, techniky,

Více

Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život určený pro 1. 9. ročník Základní školy Libouchec Datum platnosti od:

Více

5.5 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět

5.5 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 5.5 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 5.5.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Vzdělávací předmět: Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Časová dotace Předmět je vyučován v 1. 3. ročníku po

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Střední škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Výmolova 169, Praha 5. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1. Identifikační

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Čj.: ŘŠ 120/2013 Masarykova základní škola a Mateřská škola Krupka Masarykova 461 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Pro žáky s lehkým mentálním postižením Platnost: tři roky od 1.9.2013

Více

ČLOVĚK A JEHO SVĚT. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň:

ČLOVĚK A JEHO SVĚT. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vzdělávání v oblasti Člověk a jeho svět rozvíjí poznatky, dovednosti a prvotní zkušenosti žáků získané ve výchově v rodině a v předškolním

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA pro všechny a pro každého

TVOŘIVÁ ŠKOLA pro všechny a pro každého ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání TVOŘIVÁ ŠKOLA pro všechny a pro každého Základní škola Stružnice, okres Česká Lípa, příspěvková organizace 1 Jezvé 137, 471 08 Jezvé OBSAH 1. Identifikační

Více

1) orientuje v místě svého bydliště a školy a zvládne bezpečně cestu do školy a zpět; 2) orientuje ve své obci (městě) podle význačných objektů,

1) orientuje v místě svého bydliště a školy a zvládne bezpečně cestu do školy a zpět; 2) orientuje ve své obci (městě) podle význačných objektů, 69 ČLOVĚK A JEHO SVĚT (Prv,Přv,Vl) Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je koncipována pro 1. a 2. období (1. 5. ročník). Tato integrovaná vzdělávací oblast propojuje

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Prvouka. Charakteristika vyučovacího předmětu

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Prvouka. Charakteristika vyučovacího předmětu 5.12. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Prvouka vychází ze vzdělávací oblasti Člověk

Více

Základní škola Nížkov, Nížkov 11

Základní škola Nížkov, Nížkov 11 Škola pro život - školní vzdělávací program pro základní vzdělávání příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Škola pro život - Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Více

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A JEHO SVĚT Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vyučovací předměty Prvouka Vlastivěda Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávaní v této vzdělávací

Více

Naše škola vyučuje podle školního vzdělávacího programu Tvůrčí škola děti baví

Naše škola vyučuje podle školního vzdělávacího programu Tvůrčí škola děti baví Naše škola vyučuje podle školního vzdělávacího programu Tvůrčí škola děti baví 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 8 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 9 2.1 ÚPLNOST A VELIKOST ŠKOLY... 9 2.2 CHARAKTERISTIKA PEDAGOGICKÉHO

Více

Základní škola Tišice, okres Mělník

Základní škola Tišice, okres Mělník Základní škola Tišice, okres Mělník Pověz mi a zapomenu, ukaž mi a já si vzpomenu, ale nech mne se zúčastnit a já pochopím. KONFUCIUS 1 1. Identifikační údaje Název programu: Motivační název: Školní vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Čj.: ŘŠ 120/2013 Masarykova základní škola a Mateřská škola Krupka Masarykova 461 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Běžné třídy Platnost: tři roky od 1.9.2013 Masarykova základní škola

Více

ŠKOLA, KTERÁ NÁS VŠECHNY BAVÍ

ŠKOLA, KTERÁ NÁS VŠECHNY BAVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA, KTERÁ NÁS VŠECHNY BAVÍ Základní škola Děhylov, okres Opava, příspěvková organizace srpen 2007 Obsah Úvod 3 1 Identifikační údaje 4 1.1 Identifikační

Více

KDO MYSLÍ JENOM NA SEBE, OCHUDÍ JINÉ O SEBE, OCHUDÍ SEBE O JINÉ, ZAKRNÍ A ZAHYNE.

KDO MYSLÍ JENOM NA SEBE, OCHUDÍ JINÉ O SEBE, OCHUDÍ SEBE O JINÉ, ZAKRNÍ A ZAHYNE. KDO MYSLÍ JENOM NA SEBE, OCHUDÍ JINÉ O SEBE, OCHUDÍ SEBE O JINÉ, ZAKRNÍ A ZAHYNE. JAN WERICH Zdice 2013 SPOLEČNĚ ZA VZDĚLÁNÍM Co chceme, o co usilujeme: umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 2. verze (provedeny drobné úpravy formalního rázu) Základní škola Sloupnice Horní Sloupnice 14-1 - OBSAH ŠKOLA, CESTA DO ŽIVOTA... 5 Identifikační údaje...

Více

5.5. ČLOVĚK A JEHO SVĚT

5.5. ČLOVĚK A JEHO SVĚT 5.5. ČLOVĚK A JEHO SVĚT 5.5.1. Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět naplňují předměty prvouka, vlastivěda a přírodověda. Je koncipována pouze pro 1. stupeň základního

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8. BÍRKO OSV-III.

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8. BÍRKO OSV-III. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Uvede seznam institucí a organizací, ke kterým se může člověk

Více

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola dvouletá

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola dvouletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola dvouletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola dvouletá 78 62 C/02 VÚP Praha 2009 Rámcový vzdělávací program pro obor

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17 rozšířená výuka matematiky a přírodovědných předmětů Verze 1 pro matematické třídy z 1.

Více

5.4 Člověk a jeho svět 5.4.1 Prvouka

5.4 Člověk a jeho svět 5.4.1 Prvouka ---------------------- 5.4 Člověk a jeho svět 5.4.1 Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Prvouka patří do vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. Prvouka se vyučuje v 1., 2. a 3. ročníku 2 hodiny

Více