Rámcová smlouva o spotřebitelském úvěru. CreditPortal, a.s., IČ: Jméno a příjmení: RČ:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rámcová smlouva o spotřebitelském úvěru. CreditPortal, a.s., IČ:03240207. Jméno a příjmení: RČ:"

Transkript

1 Rámcová smlouva o spotřebitelském úvěru číslo uzavřená mezi CreditPortal, a.s., IČ: a Jméno a příjmení: RČ:

2 Rámcová smlouva o spotřebitelském úvěru číslo dle zákona č. 89/2012, Občanský zákoník (dále Občanský zákoník ), zákona č. 634/1992, o Ochraně spotřebitele (dále ZOS ), a zákona č. 145/2010, o Spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů (dále ZSÚ ), a to vše ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany: CreditPortal, a.s., IČ: , se sídlem Argentinská 286/38, Holešovice, Praha 7, doručovací adresa Argentinská 286/38, Holešovice, Praha 7, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 19890, zastoupená pány Davidem Boudou a Davidem Doleželem, členy představenstva, Tel.: , Číslo účtu: , vedeného u Fio banky Datová schránka: 8irk8vk, určený pro doručování: Webové stránky: (dále jen Úvěrující na straně jedné) a Jméno a Příjmení Adresa trvalého bydliště, Doručovací adresa, Rodné číslo Číslo občanského průkazu Telefon Bankovní spojení / (dále jen Klient nebo Úvěrovaný na straně druhé) (Úvěrující a Úvěrovaný společně označováni též jako Smluvní strany nebo strany Smlouvy ) uzavírají mezi sebou níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o spotřebitelském úvěru (dále jen jako Smlouva ) SPECIFIKACE SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU POPTÁVANÉHO A AKCEPTOVANÉHO Klientem Výše celkového poskytnutého Úvěru: 4500 Datum poskytnutí Úvěru:

3 Splatnost poskytnutého Úvěru: Účel poskytnutého Úvěru: ÚVĚR BEZÚČELOVÝ. Úroky z Úvěru: 0% ročně, 0% měsíčně. Celkový poplatek za poskytnutí Úvěru: 2025 Doba trvání Úvěru v počtu dnů: 30 K zaplacení celkem za poskytnutí Úvěru: 6525 Výše RPSN Úvěru (roční procentní sazba nákladů): 9 089,9 % Měsíční procentní sazba poskytnutého Úvěru: PREAMBULE 1) Úvěrující prohlašuje, že je právnickou osobou řádně založenou a zapsanou podle českého právního řádu, mající příslušná, platná a účinná oprávnění k podnikatelské činnosti, pokud je zákon vyžaduje, jehož hlavním předmětem podnikání je poskytování spotřebitelských úvěrů a dále prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené. 2) Klient prohlašuje, že je fyzickou osobou, starší 18 let, občanem členského státu Evropské unie, mající na území České republiky trvalý pobyt, dosahující pravidelný příjem, že není politicky exponovanou osobou ve smyslu Zákona o legalizaci výnosů z trestné činnosti, jež je způsobilá nabývat pro sebe vlastním právním jednáním práva a zavazovat se k povinnostem, plně svéprávná bez jakéhokoliv omezení a dále prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené, když dále klient prohlašuje, že důkladně zvážil svou finanční situaci a své možnosti být vázán touto Smlouvou, se kterou se podrobně před jejím podpisem seznámil, zejména pak důsledně zvážil své možnosti při splácení požadovaného úvěru ve vztahu k případným sankčním poplatkům specifikovaným dále touto Smlouvou, že bude ve vztahu k Úvěrujícímu sdělovat vždy jen úplné a pravdivé údaje, a že si je plně vědom, že tato Smlouva je uzavírána na základě prvotního podnětu Klienta, který se obrátil na Úvěrujícího se zájmem uzavřít úvěrovou Smlouvu. 3) Tato Smlouva zakládá právní vztah mezi Úvěrujícím a Klientem, kdy Úvěrující se touto Smlouvou zavazuje, že Klientovi poskytne v jeho prospěch při naplnění podmínek Smlouvy a Souvisejících dokumentů finanční prostředky v požadované výši či ve výši odsouhlasené Úvěrujícím, a Klient se zavazuje poskytnuté finanční prostředky vrátit Úvěrujícímu spolu s poplatky dle podmínek této Smlouvy, případně i spolu se zákonným úrokem z prodlení, sjednanými smluvními pokutami a poplatky, poplatky za výzvy, jež jsou Smluvními stranami touto Smlouvou ujednány pro případ porušení smluvených povinností vyplývajících z této Smlouvy ze strany Klienta. 4) Vzhledem ke skutečnosti, že tato Smlouva je uzavírána s Klientem, jakožto spotřebitelem, Klient prohlašuje, že mu Úvěrující sdělil s dostatečným předstihem před uzavřením této Smlouvy všechny údaje, které jsou vyžadovány Občanským zákoníkem ( 1811, 1820 a 1843), když pro sdělení těchto údajů je použito Formuláře pro standardní informace o spotřebitelském úvěru, jež je přílohou ZSÚ, jakožto speciálního právního předpisu ve vztahu k Občanskému zákoníku a který tvoří nedílnou součást této Smlouvy jako její Příloha č. 2. Informace, náležité vysvětlení ve smyslu ustanovení 5 a 6 ZSÚ a shora citovaný formulář byl předložen Klientovi s dostatečným předstihem společně se zněním této Smlouvy, Souhlasem se zpracováním a nakládáním s osobními údaji, Rozhodčí smlouvou a Zápisem z vysvětlení následků uzavření rozhodčí smlouvy, což Klient podpisem této Smlouvy bez výhrad stvrzuje, když tak činí i v dalších částech této Smlouvy. I.

4 Předmět Smlouvy 1) Úvěrující se zavazuje po předchozí žádosti Klienta a po jejím schválení ze strany Úvěrujícího uzavřít s Klientem tuto Smlouvu, na jejímž základě se Úvěrující zavazuje poskytnout Klientovi finanční prostředky ve výši blíže specifikované shora této Smlouvy, v části označené jako SPECIFIKACE SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU POPTÁVANÉHO A AKCEPTOVANÉHO Klientem (dále jako Specifikace ), a to i opakovaně, avšak výlučně za splnění veškerých podmínek předem sjednaných Úvěrujícím a Klientem v této Smlouvě, dále ve Všeobecných obchodních podmínkách, včetně příloh (dále jen jako VOP ), uvedených v příloze této Smlouvy, tvořících její nedílnou součást, ve formě bezúčelového úvěru (dále jen Úvěr ), když Klient se zavazuje ve sjednaném termínu za zcela obdobných shora citovaných podmínek Úvěrujícímu vrátit poskytnutý Úvěr spolu se zaplacením sjednaného Poplatku za poskytnutí Úvěru a nákladů spojených s jejich poskytnutím (dále jen Poplatek za poskytnutí Úvěru ). 2) Úvěrující poskytne Klientovi Úvěr po posouzení jeho schopnosti Úvěr splatit s tím, že Úvěrující bez jakéhokoliv finančního nároku či postihu ze strany Klienta není povinen zdůvodňovat neposkytnutí Úvěru, ledaže je k tomuto povinován zákonem. 3) Dojde-li mezi Úvěrujícím a Klientem v období následujících 12 kalendářních měsíců, následujících po datu uzavření této Smlouvy, na žádost Klienta k dalšímu poskytnutí předem sjednaných finančních prostředků ve formě bezúčelového úvěru, zavazují se Smluvní strany vedle této Smlouvy uzavřít již jen dílčí Smlouvu o úvěru (dále jen Smlouva o úvěru ), která se bude vždy výlučně řídit VOP Úvěrujícího, Rozhodčí smlouvou a Zápisem z vysvětlení následků uzavření rozhodčí smlouvy, které vše tvoří nedílnou součást této Smlouvy, a jež Klient odsouhlasil při uzavření této Smlouvy a dále individuálními podmínkami stanovenými touto Smlouvou a dále ujednáními jednotlivých dílčích Smluv o úvěru, jež budou zejména řešit detaily dalšího úvěru, tj. zejména výši úvěru, termín splatnosti úvěru a poplatky za poskytnutí úvěru. 4) Dle výslovného ujednání Smluvních stran tedy tato Smlouva upravuje předem vzájemná práva a povinnosti Smluvních stran i při uzavírání dílčích Smluv o úvěru. Smluvní strany výslovně a shodně prohlašují, že podmínky poskytování jednotlivých úvěrů vzniklých na základě této Smlouvy, jakož i jejich splácení, včetně poplatků a nákladů souvisejících s jejich poskytnutím, sankce pro případ prodlení, způsob řešení sporu rozhodcem pro případ nevyřešení sporu smírnou cestou a veškerá další práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající z této Smlouvy či následných jednotlivých a dílčích smluv o spotřebitelském úvěru, se řídí VOP Úvěrujícího, Rozhodčí smlouvou a Zápisem z vysvětlení následků uzavření rozhodčí smlouvy, jež jsou uvedeny v příloze této Smlouvy, tvořící její nedílnou součást, dále podmínkami stanovenými touto Smlouvou a dále ujednáními následných jednotlivých a dílčích smluv o spotřebitelském úvěru. 5) Tato Smlouva je výzvou neurčitému počtu osob k podání návrhu na uzavření Smlouvy, když se Úvěrující může stát příjemcem návrhu na uzavření Smlouvy ze strany Klienta, a pro případ přijetí tohoto návrhu, Úvěrující poskytne Klientovi Úvěr dle podmínek plynoucích z této Smlouvy. Klient je navrhovatelem uzavření Smlouvy a tudíž Úvěrujícímu podává návrh nabídku na uzavření předmětné smlouvy podle Občanského zákoníku, ZSÚ a ZOS. Pokud Úvěrující nabídku Klienta přijme, stává se Klient po poskytnutí Úvěru ze strany Úvěrujícího Klientem či Úvěrovaným z předmětné Smlouvy. 6) Klient podáním své žádosti o poskytnutí Úvěru, svoji registrací a uzavřením Smlouvy výslovně žádá Úvěrujícího o to, aby Úvěrující poskytl Klientovi finanční služby plynoucí z této Smlouvy, a to ve lhůtě pro odstoupení od Smlouvy dle čl. IV. odst. 1. této Smlouvy a VOP. II. Úroky a úplata za poskytnutí Úvěru 1) Smluvní strany se dohodly, že Úvěrujícím poskytnutý Úvěr je Úvěr poskytnutý jako Úvěr bezúčelový a bezúročený. 2) Smluvní strany se dále dohodly, že Klient je povinen zaplatit Úvěrujícímu administrativní poplatek za poskytnutí Úvěru (také jen Poplatek nebo Poplatek za poskytnutí Úvěru ), který představuje náklady Úvěrujícího na poskytnutí Úvěru (právní úkony spojené s vyhotovením této Smlouvy ze strany právníka, poskytnutí Úvěru na peněžní účty dle požadavků Klienta, apod.) a na administrativní úkony vzniklé při uzavření této Smlouvy (personální výdaje, další hotové výdaje, apod.), když výše Poplatku za poskytnutí Úvěru je blíže specifikovaný ve Specifikaci. 3) V souhrnu je pak Klient povinen zaplatit Úvěrujícímu částku odpovídající součtu poskytnutého Úvěru a Poplatku za poskytnutí Úvěru, tedy celkem částku ve výši blíže specifikované ve Specifikaci.

5 4) Roční procentní sazba nákladů (RPSN) tak v případě této Smlouvy ve smyslu parametrů závazků Klienta definovaných v této Smlouvě činí percentuelní výši blíže specifikovanou ve Specifikaci. 5) Klient prohlašuje, že s výše uvedenými ujednáními, tedy zejména co do výše Poplatku za poskytnutí Úvěru a RPSN, bezvýhradně souhlasí, takto ujednané závazky považuje za přiměřené a odpovídající dobrým mravům, přičemž znovu důkladně zvážil své možnosti při budoucím plnění takových závazků. 6) Klient je povinen uhradit veškeré náklady a ztráty vzniklé Úvěrujícímu na základě předložení nepravdivých informací nebo na základě porušení této Smlouvy Klientem. III. Související dokumenty Smluvní strany výslovně a shodně prohlašují, že nedílnou součástí této Smlouvy jsou VOP, Souhlas se zpracováním a nakládáním s osobními údaji a s elektronickou komunikací, Informace o spotřebitelském úvěru, Čestné prohlášení Klienta, Rozhodčí smlouva, Zápis z vysvětlení následků uzavření rozhodčí smlouvy, Ceník Úvěrujícího a dílčí smlouva o spotřebitelském úvěru (dále také společně jako Související dokumenty ), když Klient postupem dle této Smlouvy a dle VOP potvrdil, že se s těmito Souvisejícími dokumenty seznámil, že s nimi vyslovil svůj výslovný souhlas, když k nim neučinil žádný protinávrh, a zároveň Klient potvrdil, že Souvisejícími dokumenty se budou následně řídit i další dílčí Smlouvy o úvěru, když tyto Související dokumenty již Klient nebude stvrzovat postupem nezbytným pro poskytnutí prvního Úvěru, tj. postupem stanoveným Úvěrujícím pro uzavření této Smlouvy v souladu se Souvisejícími dokumenty. Klient je tedy výslovně srozuměn s tím, že Úvěrující i Klient jsou vázáni nejen touto Smlouvou, ale mají rovněž práva a povinnosti obsažená v Souvisejících dokumentech Úvěrujícího okamžikem, ve kterém Úvěrující poskytne Klientovi Úvěr dle podmínek plynoucích z VOP, se Smlouva stává platnou a účinnou a podmínky této Smlouvy se považují za oběma stranami elektronickými kanály odsouhlasené. Klient zároveň uzavřením této Smlouvy výslovně souhlasí, že případné spory z této Smlouvy vzniklé či vzniklé z následných dílčích Smluv o úvěru budou řešeny rozhodcem za podmínek sjednaných ve VOP, Rozhodčí smlouvě a Zápisu z vysvětlení následků uzavření rozhodčí smlouvy, která jsou mezi Smluvními stranami platná nejen pro tuto Smlouvu, ale i pro následně uzavřené dílčí Smlouvy o úvěru. IV. Právo na odstoupení od Smlouvy 1) Klient má právo odstoupit od této Smlouvy bez uvedení důvodu a bez jakékoli smluvní sankce ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření Smlouvy. V případě, že tato Smlouva neobsahuje informace stanovené v 6 odst. 1 ZSÚ, lhůta pro odstoupení neskončí dříve, než 14 dnů poté, kdy Úvěrující spotřebiteli chybějící informace poskytl v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od Smlouvy je Klient povinen o svém odstoupení od Smlouvy informovat Úvěrujícího formou jednostranného právního jednání, a to doporučeným dopisem zaslaným Klientem Úvěrujícímu nejpozději v poslední den lhůty uvedeném shora tohoto odstavce prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na jeho adresu uvedenou v záhlaví této Smlouvy, když Klient může pro odstoupení od Smlouvy použít vzorový formulář, který je uveden na Internetové webové stránce Úvěrujícího Pro řádné odstoupení KLIENT v tomto uvede své jméno a příjmení, své rodné číslo, číslo této Smlouvy, datum jejího uzavření a svou vůli odstoupit od této Smlouvy. Odstoupení od této Smlouvy je účinné vůči Úvěrujícímu okamžikem doručení oznámení o odstoupení Úvěrujícímu. Úvěrující potvrdí Klientovi bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí. 2) Klient nemá právo na odstoupení od této Smlouvy, jestliže Úvěrující poskytl Klientovi na jeho výslovnou žádost Úvěr před uplynutím lhůty pro odstoupení od této Smlouvy. 3) V případě uplatnění práva na odstoupení od této Smlouvy je Klient povinen Úvěrujícímu vrátit veškeré finanční prostředky poskytnuté Úvěrujícím na bankovní účet Úvěrujícího uvedený výše u označení Smluvních stran spolu s úhradou Poplatku za poskytnutí Úvěru a úroků ve výši, na kterou by Úvěrujícímu vznikl nárok, pokud by k odstoupení od Smlouvy nedošlo, a to za období ode dne, kdy byl poskytnut Úvěr, do dne, kdy je Úvěr připsán na účet Úvěrujícího dle této Smlouvy ve lhůtě 30 dnů ode dne odeslání oznámení o odstoupení. Úvěrující má také nárok na úhradu nevratných poplatků jím zaplacených orgánům veřejné správy nebo jiným osobám výkonem veřejné správy pověřeným.

6 4) Pro případ, že Klient poruší jakékoliv ustanovení této Smlouvy, a to zejména, že se jeho prohlášení ukáží za nepravdivá, zkreslená či neúplná, je Úvěrující oprávněn jednostranně s okamžitou platností od této Smlouvy odstoupit, tak, že své odstoupení Úvěrující odešle na doručovací adresu Klienta uvedenou v záhlaví této Smlouvy, když pro tento případ se Klient zavazuje nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne doručení odstoupení, zaplatit zpět Úvěrujícímu na jeho peněžní účet uvedený v záhlaví této Smlouvy, a to za podmínek plynoucích z této Smlouvy, neuhrazenou část Úvěru, Poplatek za poskytnutí Úvěru, úroky ve výši, na kterou by Úvěrujícímu vznikl nárok, pokud by k odstoupení od Smlouvy nedošlo, a to za období ode dne, kdy byl poskytnut Úvěr, do dne, kdy je Úvěr připsán na účet Úvěrujícího, smluvní pokuty a další plnění plynoucí z této Smlouvy a VOP. 5) Další ujednání související s odstoupením od Smlouvy, jsou blíže specifikována ve VOP Úvěrujícího. V. Ujednání o sankcích a poplatků 1) Pro případ prodlení Klienta se splněním kterékoli své platební povinnosti Úvěrujícímu dle podmínek této Smlouvy, tzn. zejména pro případ, že celkový Úvěr nebude uhrazen Klientem řádně a včas, je Úvěrující oprávněn požadovat po Klientovi poskytnutý Úvěr, Poplatek za poskytnutí Úvěru, zákonný úrok z prodlení, běžící za každý kalendářní den prodlení od data splatnosti celkové dlužné finanční částky do okamžiku úhrady celkové dlužné částky, dále sjednané smluvní pokuty a poplatky, náklady spojené s vymáháním pohledávky Úvěrujícího, a v případě soudního či rozhodčího řízení i náhradu nákladů tohoto řízení, když se zejména jedná o náklady za právní zastoupení dle z. č. 177/1996 Sb., advokátní tarif, v planém znění. Dle vzájemné dohody Smluvních stran náklady na vymáhání pohledávky soudní či mimosoudní cestou se rozumí i případné vlastní náklady Úvěrujícího nebo náklady Úvěrujícího na činnost inkasní společnosti nebo jiného zmocněnce, který zajišťuje vymáhání pohledávky Úvěrujícího. Z důvodu souhlasu s výše uvedenými finančními plněními se Klient tyto zavazuje uhradit Úvěrujícímu pro případ porušení Smlouvy a Souvisejících dokumentů ze strany Klienta. 2) Klient, který nesplnil povinnost řádně a včas splatit Úvěr a Poplatek za poskytnutí Úvěru dle podmínek plynoucích z této Smlouvy a Souvisejících dokumentů, a to i v případě dalších poskytnutých úvěrů, v den termínu splatnosti Úvěru, zavazuje se zaplatit Úvěrujícímu jednorázovou smluvní pokutu ve výši 3.000,- (tj. slovy tři tisíce korun českých), když tato smluvní pokuta je splatná následující kalendářní den po dni termínu splatnosti Úvěru.

7 3) Nezaplatí-li Klient Úvěrujícímu řádně a včas poskytnutý Úvěr nebo Poplatek za poskytnutí Úvěru, je Úvěrující oprávněn po Klientovi nárokovat finanční poplatky za náklady spojené upomínacími akcemi, a to podle tabulky sankčních poplatků níže, když upomínacími akcemi se pro účely této Smlouvy rozumí upozornění Klienta ze strany Úvěrujícího o jeho prodlení s úhradou jakékoliv finanční částky plynoucí pro něj z této Smlouvy či VOP, a to formou vždy podle uvážení Úvěrujícího, tj. prostřednictvím SMS zprávy, telefonického rozhovoru, ové zprávy, písemným dopisem, když Klient bere na vědomí, že Úvěrující není povinován identifikovat formu či četnost upomínací akce, neboť tento sankční poplatek, Smluvními stranami sjednaný pro konkrétní výši dlužné částky a pro určitý počet kalendářních dnů prodlení, považují Smluvní strany automaticky za paušální, bez nutnosti doložení. Částka neobsahuje náklady na soudní řízení nebo náhradu nákladů exekuce, které budou Klientovi naúčtovány odděleně. Klient prohlašuje, že byl s ceníkem řádně předem seznámen a výslovně s ním souhlasí (také jako Ceník Úvěrujícího ). Částka na úrokách 5 dnů 10 dnů 15 dnů 20 dnů 25 dnů 30 dnů 60 dnů z prodlení ) Smluvní strany výslovně prohlašují, že s výší shora uvedených sankcí a poplatků na základě svého svobodného rozhodnutí souhlasí a nepovažují je za jakkoli nepřiměřené či odporujícím dobrým mravům, když výši smluvních pokut a poplatků považují Smluvní strany za plně odpovídající významu touto pokutou zajištěných povinností, což vše potvrzují Smluvní strany mimo jiné uzavřením této Smlouvy a Souvisejících dokumentů. Zaplacení smluvních pokut dle této Smlouvy nemá vliv na možnost Úvěrujícího požadovat po Klientovi náhradu jím způsobené škody v plné výši včetně ušlého zisku. 5) Ukončení této Smlouvy nemá vliv na úhradu sjednaných smluvních pokut, náhrady škody, finančních poplatků, či jiných finančních plnění, plynoucích z této Smlouvy a Souvisejících dokumentů. Ujednáním dle této Smlouvy o smluvních pokutách není dotčeno právo Úvěrujícího na náhradu škody v plné výši, včetně ušlého zisku. Ustanovení 2050 a 2051 Občanského zákoníku se dle vzájemné dohody Smluvních stran nepoužije. Povinnosti uvedené v tomto článku této Smlouvy trvají i po ukončení této Smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že výši smluvních pokut považují za plně odpovídající významu touto pokutou zajištěných povinností.

8 VI. Závěrečná ujednání 1) Klient výslovně souhlasí se zasíláním obchodních sdělení a nabídek elektronickou poštou na jeho elektronickou adresu ze strany Úvěrujícího, když tento souhlas může kdykoliv odvolat a dále se zpracováním, shromažďováním a nakládáním svých osobních údajů dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů v rozsahu a za účelem dle VOP a Souhlasu se zpracováním a nakládáním s osobními údaji, tvořících nedílnou součást této Smlouvy. 2) Nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli ustanovení této Smlouvy neovlivní vynutitelnost nebo platnost jejích ostatních ustanovení. V případě, že kterékoli ustanovení této Smlouvy by mělo z jakéhokoli důvodu pozbýt platnosti (zejména z důvodu rozporu s aplikovatelnými zákony a ostatními právními normami), smluvní strany se zavazují k nahrazení takového neplatného nebo nevynutitelného ustanovení ustanovením novým, které bude nejblíže odpovídat jeho účelu a smyslu, a to nejpozději do 30 dnů po výzvě. Veškerá předchozí ujednání mezi Stranami této smlouvy týkající se jejího předmětu pozbývají podpisem této Smlouvy platnosti. 3) Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na 12 kalendářních měsíců, když po uplynutí této doby musí býti mezi Smluvními stranami uzavřena nová rámcová Smlouva. 4) Změny této Smlouvy mohou být prováděny pouze písemně, pokud není v této Smlouvě výslovně uvedeno jinak. 5) Smluvní strany odpovídají za pravdivost a správnost údajů uvedených v této Smlouvě a Souvisejících dokumentech, když Klient dále odpovídá za pravdivost a správnost údajů uvedených ve všech dokumentech zaslaných Úvěrujícímu k posouzení schopnosti Klienta splácet Úvěr. 6) Klient výslovně potvrzuje, že Úvěrující mu poskytl v dostatečném časovém předstihu před sepsáním této Smlouvy a uzavřením této Smlouvy veškeré zákonem stanovené náležité vysvětlení, na jehož základě byl Klient schopen posoudit, že navrhované Související dokumenty odpovídají jeho potřebám a jeho finanční situaci, když Klient dále stvrzuje, že byl taktéž Úvěrujícím řádně informován o obsahu této Smlouvy a Souvisejících dokumentů, o právech a závazcích z této Smlouvy a Souvisejících dokumentů plynoucími, důsledcích prodlení, byl seznámen s možností odstoupení od této Smlouvy, jakož i způsobem uplatnění práva na odstoupení a o vážných důsledcích neuplatnění práva na odstoupení od Smlouvy, o základních informacích o jednotlivých produktech nabízených Úvěrujícím a jeho cenovou nabídkou, a jejich dopadech na Klienta a dále Klient stvrzuje, že nepotřebuje dalšího poučení a vysvětlení, neboť k uzavření smluvního vztahu nemá žádných námitek a ani nevznáší žádný protinávrh. Klient výslovně prohlašuje, že vysvětlení smluvních a zákonných podmínek sjednávaného Úvěru je zcela dostatečné, když v případě potřeby doplňujících informací mu tyto Úvěrující na jeho žádost poskytne. Klient tímto současně prohlašuje a potvrzuje, že mu byly s dostatečným předstihem před uzavřením Smlouvy poskytnuty informace a náležité vysvětlení ve smyslu 5 a 6 ZSÚ a ve smyslu 1810 a násl., 1820 a násl. a 1843 a násl. Občanského zákoníku, a které jsou shodné s údaji uvedenými Úvěrujícím v této Smlouvě. 7) Smluvní strany a zejména Klient registrací své Žádosti o poskytnutí Úvěru stvrzuje, že si Smlouvu před jejím podpisem důkladně přečetly, veškerým ustanovením rozumí a souhlasí s nimi, že byla uzavřena po jejich vzájemném projednání a podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. Nedílnou součástí této Smlouvy je: Příloha č. 1 - Souhlas se zpracováním a nakládáním s osobními údaji, Příloha č. 2 - Informace o spotřebitelském úvěru, Příloha č. 3 - Rozhodčí smlouva, Příloha č. 4 - Zápis z vysvětlení následků uzavření rozhodčí smlouvy, Příloha č. 5 - Čestné prohlášení Klienta, Příloha č. 6 Rámcová smlouva, Příloha č. 7 Všeobecné obchodní podmínky. Příloha č. 8 Ceník Úvěrujícího

9 Dáno v Praze dne za SPOLEČNOST CreditPortal, a.s. pan David Bouda člen představenstva za SPOLEČNOST CreditPortal, a.s. pan David Doležel člen představenstva Jméno a Příjmení: KLIENT

Smlouva o spotřebitelském Úvěru

Smlouva o spotřebitelském Úvěru Smlouva o spotřebitelském Úvěru Číslo smlouvy: uzavřená v souladu s ustanovením 2395 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele,

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI I. SMLUVNÍ STRANY Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p., PSČ Město (dále jako Úvěrující ) a Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p.,

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č..

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č.. SMLOUVA O ÚVĚRU č. Obchodní společnost HK Investment s.r.o., IČ 28806573 se sídlem Hradec Králové, Velké náměstí 162/5, PSČ 500 03 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Více

KOBLÍŽEK PLZEŇ s. r. o. SMLOUVA O ZÁPŮJČCE

KOBLÍŽEK PLZEŇ s. r. o. SMLOUVA O ZÁPŮJČCE SMLOUVA O ZÁPŮJČCE mezi KOBLÍŽEK PLZEŇ s.r.o. IČ: 290 62 543, DIČ: CZ 290 625 43 Telefon: 608 279 911 Sídlo: Plzeň, Manětínská 1543/69, PSČ 323 00 Email: dotazy@koblizekplzen.cz vedená Krajským soudem

Více

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru 1. Údaje o Věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel: FINFAST s.r.o., IČO: 24286168 Telefonní číslo: +420 733 787 200

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Příloha č. 6 k zákonu č. 45/ Sb. FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní číslo (*) CreditPortal,a.s

Více

VZOROVÝ DOKUMENT. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou:

VZOROVÝ DOKUMENT. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou: SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU Č.. 01...//2013 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou: Emporo czech company s.r.o. Sídlo: Tábor, Erbenova 2978, PSČ

Více

Příloha č. 1 Obchodních podmínek Simple Money Service, s.r.o.

Příloha č. 1 Obchodních podmínek Simple Money Service, s.r.o. Příloha č. 1 Obchodních podmínek Simple Money Service, s.r.o. Údaje dle přílohy 2 zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM

Více

SMLOUVA O ZÁPŮJČCE PROFIMONEY č.

SMLOUVA O ZÁPŮJČCE PROFIMONEY č. SMLOUVA O ZÁPŮJČCE PROFIMONEY č. (dále jen smlouva ) uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami: Název: PROFI MONEY CZ, s.r.o. Identifikační číslo: 028 71 114 Sídlo: Rybná

Více

Smlouva o jednorázově splatném úvěru č. [ ]

Smlouva o jednorázově splatném úvěru č. [ ] Smlouva o jednorázově splatném úvěru č. Obchodní firma: P2P finance CZ s.r.o. IČ: 03114147 se sídlem: Na Perštýně 342/1, Staré Město, 110 00 Praha 1 zápis: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Smlouva o postupně spláceném úvěru

Smlouva o postupně spláceném úvěru Smlouva o postupně spláceném úvěru Obchodní firma: P2P finance CZ s.r.o. IČ: 03114147 se sídlem: Na Perštýně 342/1, Staré Město, 110 00 Praha 1 zápis: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU poskytované úvěrovanému (dále jen Klient ) dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen OZ ) a zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR obchodní společnosti CreditPortal, a.s., IČ: 03240207, se sídlem Argentinská 286/38, Holešovice, 170 00 Praha 7, doručovací adresa Argentinská 286/38,

Více

uzavřeli dnešního dne Smlouvu o úvěru č. ČÁST A ÚVODNÍ USTANOVENÍ

uzavřeli dnešního dne Smlouvu o úvěru č. ČÁST A ÚVODNÍ USTANOVENÍ Smlouva o úvěru číslo smlouvy typ smlouvy ACEMA Credit Czech, a.s. se sídlem Kobližná 71/2, 602 00, Brno IČ: 26158761, DIČ: CZ26158761 společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně,

Více

ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU V ROCE 2011

ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU V ROCE 2011 ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU V ROCE 2011 8.12.2010 JUDr. Ivana Seifertová www.koncimsdluhy.cz Základní údaje zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a změně některých zákonů vyhlášen 20. května

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. PRO SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR či ÚVĚR poskytovaný hotovostní formou prostřednictvím sítě čerpacích stanic EuroOil

OBCHODNÍ PODMÍNKY. PRO SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR či ÚVĚR poskytovaný hotovostní formou prostřednictvím sítě čerpacích stanic EuroOil OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR či ÚVĚR poskytovaný hotovostní formou prostřednictvím sítě čerpacích stanic EuroOil obchodní společnosti CreditPortal, a.s., IČ: 03240207, se sídlem Argentinská

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP )

Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP ) Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP ) Tyto Podmínky závazně upravují pravidla, za nichž společnost KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o., IČ: 241 73 029, se sídlem Praha 1,

Více

Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP )

Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP ) Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP ) Tyto Podmínky závazně upravují pravidla, za nichž společnost KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o., IČ: 241 73 029, se sídlem Praha 1,

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydáváme tyto obchodní podmínky, jež jsou

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb Smluvní strany Poskytovatel : Sky club Brumlovka s.r.o. se sídlem : Vyskočilova 2, Praha 4, PSČ 140 00 korespondenční adresa : Na Příkopě 25, Praha 1, PSČ 110 00 DIČ : CZ47120479 Zapsaný : v OR vedeném

Více

Smlouva o kontokorentním úvěru č. [ ]

Smlouva o kontokorentním úvěru č. [ ] Smlouva o kontokorentním úvěru č. Obchodní firma: P2P finance CZ s.r.o. IČ: 03114147 se sídlem: Na Perštýně 342/1, Staré Město, 110 00 Praha 1 zápis: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. 1. Společnost easyresearch.biz s.r.o., se sídlem Praha 2, Londýnská 18, IČ: 27259765, DIČ: CZ27259765, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY, tvořící nedílnou součást Rámcové smlouvy o zápůjčce či Rámcové smlouvy o spotřebitelském úvěru

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY, tvořící nedílnou součást Rámcové smlouvy o zápůjčce či Rámcové smlouvy o spotřebitelském úvěru VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY, tvořící nedílnou součást Rámcové smlouvy o zápůjčce či Rámcové smlouvy o spotřebitelském úvěru Společnost crediton.cz, s.r.o., IČ: 24849707, se sídlem Argentinská 286/38, Holešovice,

Více

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU Fio banka, a.s., IČ 61858374, se sídlem V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městský soudem v Praze, oddíl B, vložka

Více

(Úvěrující a Úvěrovaný dále společně jen jako Strany, samostatně též jako Strana.)

(Úvěrující a Úvěrovaný dále společně jen jako Strany, samostatně též jako Strana.) Číslo smlouvy (variabilní symbol pro platby): [ ] TATO SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI (dále jen Smlouva ) byla uzavřena podle ustanovení 2395 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném

Více

ÚVĚROVÁ SMLOUVA. č. /1/01

ÚVĚROVÁ SMLOUVA. č. /1/01 ÚVĚROVÁ SMLOUVA č. /1/01 Raiffeisenbank a.s., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, IČ 49240901, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 2051, kterou zastupují: (dále

Více

SMLOUVA O ZÁPŮJČCE. takto:

SMLOUVA O ZÁPŮJČCE. takto: SMLOUVA O ZÁPŮJČCE uzavřená v souladu s ustanovením 2390 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a zákonem č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru, v platném znění, (dále jako ZoSÚ ) mezi těmito

Více

Smlouva o zajištění společného plnění s provozovatelem FVE

Smlouva o zajištění společného plnění s provozovatelem FVE Smlouva o zajištění společného plnění s provozovatelem FVE uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a podle 37p odst. 1 a 2 a 37h odst. 1, písm. c) zákona č. 185/2001 Sb.,

Více

SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:..

SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:.. Svazek obcí Čistý Zlechovský potok, 687 10 Zlechov 540, IČ: 75068664 SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:.. I. Smluvní strany DODAVATEL (provozovatel kanalizace): ODBĚRATEL : Svazek

Více

Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam:

Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: Všeobecné obchodní podmínky 1. Definice pojmů Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1. Klient znamená

Více

Strana 1 (celkem 7) Smlouva č... bankovní spojení: email: (dále jen Věřitel ) bankovní spojení: (dále jen Dlužník ) (dále jen Správce )

Strana 1 (celkem 7) Smlouva č... bankovní spojení: email: (dále jen Věřitel ) bankovní spojení: (dále jen Dlužník ) (dále jen Správce ) Smlouva č... bankovní spojení: email: (dále jen Věřitel ) a bankovní spojení: (dále jen Dlužník ) a (dále jen Správce ) uzavírají níže uvedeného dne ve smyslu ust. 2390 a následujícího zákona č. 89/2012

Více

Smlouva o Zápůjčce (Peníze do výplaty)

Smlouva o Zápůjčce (Peníze do výplaty) Smlouva o Zápůjčce (Peníze do výplaty) KOBLIŽEK... veselá zápůjčka uzavřená dnešního dne, měsíce a roku mezi: 1. obchodní společností KOBLÍŽEK PLZEŇ s.r.o. se sídlem v Plzni, Manětínská 1543/69, IČ: 290

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Poskytovatel TDM real s.r.o. se sídlem Jelínkova 919/28, 616 00, Brno, IČ 02639441, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8194, dále

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu rcservis.com

OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu rcservis.com OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu rcservis.com RC SERVIS Simona Konrádová IČ: 88779394, DIČ: CZ8452042445 se sídlem Pražská 37/45, 301 00 Plzeň Východní Předměstí fyzická osoba podnikající dle živnostenského

Více

SMLOUVU O POSKYTOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

SMLOUVU O POSKYTOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Zřizovatel Purkrabka o.s. se sídlem Smiřických 2, 250 83 Škvorec, IČ: 227 11 236 zastoupená předsedkyní rady sdružení Danielou Montoya (dále také jako sdružení ) jménem školské právnické osoby Z á k l

Více

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. I. Úvodní ustanovení I.1 Provozovatel obchodní společnost Úspěšný web s.r.o. se sídlem Rakovník, Sportovní 99, PSČ 269 01 IČ: 242 09 007

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

SMLOUVA O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

SMLOUVA O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU SMLOUVA O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Smluvní strany: 1. Berpůjčku s.r.o. se sídlem: Klimentská 1746/52, Nové Město, 110 00 Praha 1 IČ: 014 61 915 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti pomalý svět s.r.o. se sídlem Palackého třída 3048/124, 61200, Brno identifikační číslo: 28318579 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl

Více

PODMÍNKY OBCHODNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o prodeji akcií

PODMÍNKY OBCHODNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o prodeji akcií PODMÍNKY OBCHODNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o prodeji akcií vyhlášené v souladu s ustanovením 282 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů,

Více

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi:

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: Get Money, s.r.o., se sídlem Praha 4 - Michle, Jaurisova 515/4, PSČ 140 00, IČ: 291 49 142, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským

Více

titul, jméno, příjmení, titul:,.,, rodné číslo / datum narození u cizinců:..

titul, jméno, příjmení, titul:,.,, rodné číslo / datum narození u cizinců:.. SMLOUVA č. / O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O PŘEVODU VLASTNICTVÍ JEDNOTKY uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením 50a zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění mezi těmito

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č.

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č. Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací na síti G-NET č. 1/5 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č. (dále jen smlouva ), uzavřená podle ustanovení 63 a násl.

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Dominika Svorcik

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Dominika Svorcik OBCHODNÍ PODMÍNKY Dominika Svorcik pro poskytování služeb poradenství a zpracování CV prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.8careers.eu (česká verze: http://8careers.eu/cz/)

Více

Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah

Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah 1.1. Smluvní vztah vzniká mezi osobou, která v souladu s těmito obchodními podmínkami vystaví zhotoviteli závaznou objednávku (dále jen objednatel

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Níže uvedeného dne, měsíce a roku

KUPNÍ SMLOUVA. Níže uvedeného dne, měsíce a roku KUPNÍ SMLOUVA Níže uvedeného dne, měsíce a roku 1. Národní institut dětí a mládeže a školské zařízení pro zájmové vzdělávání (dále jen NIDM ) se sídlem Sámova ulice č. 677/3, Praha 10 - Vršovice, PSČ 101

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV

OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV Výroba zpravodaje Kohoutovický kurýr OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV Příloha č. 2 výzvy k podání nabídky uzavřená ve smyslu ust. 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK Tento dokument obsahuje VOP aplikací společnosti Imper CZ, s.r.o. Autorská práva k tomuto dokumentu vlastní předkladatel, tedy společnost IMPER CZ, s.r.o.

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY O POSKYTOVÁNÍ SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRŮ ve znění účinném ke dni 1. července 2014

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY O POSKYTOVÁNÍ SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRŮ ve znění účinném ke dni 1. července 2014 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY O POSKYTOVÁNÍ SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRŮ ve znění účinném ke dni 1. července 2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto Všeobecné podmínky o poskytování spotřebitelských úvěrů upravují právní vztahy

Více

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy.

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy. OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) obchodní společnosti IMP net s.r.o., IČ: 28351801, se sídlem Šimáčkova 137, 628 00 Brno, zapsané

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s.

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s. KUPNÍ SMLOUVA (dále jen Smlouva ) uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník ). Smluvní strany Regionální poradenské a vzdělávací

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky )

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Níže uvedené obchodní podmínky jsou platné pro nákup zboží od obchodní společnost ALTRO spol.

Více

I. Vznik Smlouvy o poskytování právních služeb

I. Vznik Smlouvy o poskytování právních služeb Všeobecné obchodní podmínky společnosti Langmeier & Co., advokátní kancelář s.r.o. (dále jen Advokátní kancelář ), ve smyslu ustanovení 1751 občanského zákoníku. I. Vznik Smlouvy o poskytování právních

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky 1/2014 Čl. 1 Základní ustanovení 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují právní vztahy mezi stranami kupní smlouvy (dále jen smlouva nebo kupní smlouva

Více

SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK

SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK Příloha č. 2 SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK dle ustanovení 1879 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Smluvní strany 1. JUDr. Jiří Voda, LL.M., se sídlem Opletalova 57, 110

Více

Smlouva o poskytování asistenčních služeb

Smlouva o poskytování asistenčních služeb Smlouva o poskytování asistenčních služeb podle ustanovení 51 zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen smlouva ), se níže uvedeného dne uzavírá mezi těmito smluvními stranami: DIXO

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti GTAssistant s.r.o., se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, Praha 1, PSČ 110 00, identifikační číslo: 02646714, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

Příloha č. 5 Zásad vzorová kupní smlouva. mezi

Příloha č. 5 Zásad vzorová kupní smlouva. mezi Příloha č. 5 Zásad vzorová kupní smlouva KUPNÍ SMLOUVA Smlouva číslo: SML-... SZ ÚMČ PRAHA 15. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném

Více

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene Název smlouvy: XY stavba Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene kterou dne, měsíce a roku níže uvedeného uzavřeli ve smyslu ust. 50a zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku v platném znění

Více

Rámcová smlouva o úvěru PRONTO PŮJČKA, verze 01/2014, (dále jen Smlouva )

Rámcová smlouva o úvěru PRONTO PŮJČKA, verze 01/2014, (dále jen Smlouva ) Rámcová smlouva o úvěru PRONTO PŮJČKA, verze 01/2014, (dále jen Smlouva ) uzavřená dne.. mezi smluvními stranami PRONTO CREDIT s.r.o., IČ 27525210, se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1,

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p., PSČ Město (dále jako Úvěrující ) SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI SMLUVNÍ STRANY & Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p., PSČ

Více

ÚVĚROVÁ SMLOUVA. č. /1/01

ÚVĚROVÁ SMLOUVA. č. /1/01 ÚVĚROVÁ SMLOUVA č. /1/01 Raiffeisenbank a.s., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, IČ 49240901, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 2051, kterou zastupují: vyplň,

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O SPOLUPRÁCI při zprostředkování

RÁMCOVÁ SMLOUVA O SPOLUPRÁCI při zprostředkování RÁMCOVÁ SMLOUVA O SPOLUPRÁCI při zprostředkování 1. e-finance Reality, s.r.o. IČ: 255 54 824, DIČ: CZ25554824, plátce DPH zapsaná v Obchodní rejstříku v Brně, oddíl C, vložka 33074 se sídlem Rooseveltova

Více

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00DVT0B* KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA uzavřená dle 588 a následujících a 152 a následujících občanského zákoníku Článek I. Smluvní strany Prodávající:

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí V Praze dne 1. března 2014 OBCHODNÍ PODMÍNKY ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE,

Více

I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Slušovice uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami ve smyslu ustanovení 159 zákona č. 500/2004, správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

Více

SMLOUVA O POSTOUPENÍ SOUBORU POHLEDÁVEK

SMLOUVA O POSTOUPENÍ SOUBORU POHLEDÁVEK SMLOUVA O POSTOUPENÍ SOUBORU POHLEDÁVEK uzavřená podle 524 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále v textu jen OZ ), mezi níže uvedenými smluvními stranami,

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 290 Sbírka zákonů č. 43 / 2013 43 ZÁKON ze dne 31. ledna 2013, kterým se mění zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0343/2015

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0343/2015 Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0343/2015 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská 34 číslo bankovního

Více

Všeobecné obchodní podmínkysmlouvy o zápůjčce společnosti NOVA CREDIT s.r.o., verze 01/2015

Všeobecné obchodní podmínkysmlouvy o zápůjčce společnosti NOVA CREDIT s.r.o., verze 01/2015 Všeobecné obchodní podmínkysmlouvy o zápůjčce společnosti NOVA CREDIT s.r.o., verze 01/2015 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky smlouvy o zápůjčce společnosti NOVA CREDIT s.r.o.

Více

Úvěrové podmínky pro spotřebitelské úvěry

Úvěrové podmínky pro spotřebitelské úvěry Úvěrové podmínky pro spotřebitelské úvěry Účinné od 1. 1. 2014 Část I. Úvodní ustanovení (1) Tyto Úvěrové podmínky pro spotřebitelské úvěry (dále jen Podmínky ) stanoví závazná pravidla pro uskutečňování

Více

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0396/2015

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0396/2015 Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0396/2015 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská 34 číslo bankovního

Více

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů.

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů. Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru (pro všechny varianty poskytovaných zápůjček Novacredit) 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti CASHRENT PLUS s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti CASHRENT PLUS s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti CASHRENT PLUS s.r.o. pro půjčky poskytované obchodní společností CASHRENT PLUS s.r.o. se sídlem Zlín, Budovatelská 4794, PSČ 760 05, IČ: 293 62 164 zapsaná u Krajského

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1.6. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1.6. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti FESH s.r.o. se sídlem Bryksova 763/46, Praha 9 IČO: 02319829 DIČ: CZ02319829 pro prodej zboží a služeb prostřednictvím internetové adresy www.fengshuiacademy.cz a

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU č. 11788/11/LCD

SMLOUVA O ÚVĚRU č. 11788/11/LCD evidenční číslo (pro interní potřebu České spořitelny, a.s.): 0374819109 SMLOUVA O ÚVĚRU č. 11788/11/LCD 1. obchodní firma: Česká spořitelna, a.s. sídlo: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ: 140 00 IČ: 45244782

Více

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy Smluvní strany LEASING-STAR spol. s r. o. Teplice, IČ: 41324536, se sídlem Praha 1, Nové Město, Krakovská 1346/15, PSČ 110 00, poštovní adresa provozovny: LEASING

Více

KUPNÍ SMLOUVA evidována pod č.j. KRPP- 152306-11/ČJ-2012-0300VZ

KUPNÍ SMLOUVA evidována pod č.j. KRPP- 152306-11/ČJ-2012-0300VZ KUPNÍ SMLOUVA evidována pod č.j. KRPP- 152306-11/ČJ-2012-0300VZ uzavřená v souladu s 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) (dále

Více

Všeobecné obchodní podmínky služby APEX Solutions platné od 1.11.2011

Všeobecné obchodní podmínky služby APEX Solutions platné od 1.11.2011 Všeobecné obchodní podmínky 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Společnost QuickCode s.r.o., se sídlem Praha 5, Smíchov, Nádražní 349/3, PSČ 150 00, IČO: 278 89 181, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT

SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT Níže uvedeného dne měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Společnost: Diners Club Czech, s.r.o. Se sídlem: Široká 5, č. p. 36, 110 00

Více

Smlouva o úvěru. Obec / Kraj (dále jen Klient ) Název: Město Nové Město na Moravě Sídlo obecního / krajského úřadu:

Smlouva o úvěru. Obec / Kraj (dále jen Klient ) Název: Město Nové Město na Moravě Sídlo obecního / krajského úřadu: 99010757385 registrační číslo Komerční banka, a.s., se sídlem, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360 (dále jen Banka ) a Obec / Kraj (dále jen Klient ) Název:

Více

Smlouva o zajištění služeb

Smlouva o zajištění služeb Příloha zadávací dokumentace: Návrh smlouvy o zajištění služeb závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a stínování pro pedagogy Smlouva o zajištění

Více

Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění

Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění Smluvní strany: Objednatel: Město Vyškov Se sídlem: Masarykovo náměstí 108/1, 682 01

Více

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a platí pro nákup v internetovém

Více

Smlouva o poskytnutí dat

Smlouva o poskytnutí dat Smlouva o poskytnutí dat Subjekt Lesy České republiky, s.p. se sídlem: Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ 501 68 zapsaný: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka

Více

Produktové podmínky pro Povolený debet na běžném účtu Raiffeisenbank a.s.

Produktové podmínky pro Povolený debet na běžném účtu Raiffeisenbank a.s. Produktové podmínky pro Povolený debet na běžném účtu Raiffeisenbank a.s. (dále také jen Produktové podmínky ) 1. Banka se zavazuje v souladu s podmínkami dohodnutými ve Smlouvě o povoleném debetu na běžném

Více

STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU dle přílohy č. 6 k zákonu č. 145/2010 Sb. MILAKAMI s.r.o. info@pujcka-2012.cz. www.pujcka-2012.

STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU dle přílohy č. 6 k zákonu č. 145/2010 Sb. MILAKAMI s.r.o. info@pujcka-2012.cz. www.pujcka-2012. STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU dle přílohy č. 6 k zákonu č. 145/2010 Sb. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní číslo (*) IČ (*) E-mailová adresa

Více

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ PŮJČKY A ÚVĚRU je uzavřena mezi:

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ PŮJČKY A ÚVĚRU je uzavřena mezi: SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ PŮJČKY A ÚVĚRU je uzavřena mezi: Věřitel: NELY Invest s.r.o. se sídlem Praha, Kryšpínova 527/6, PSČ 109 00, IČ: 013 88 703, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným

Více

VÍTKOVICE HOLDING, a.s. SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE PŘEDSEDY VÝBORU

VÍTKOVICE HOLDING, a.s. SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE PŘEDSEDY VÝBORU VÍTKOVICE HOLDING, a.s. a [ ] SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE PŘEDSEDY VÝBORU PRO AUDIT 1.1. VÍTKOVICE HOLDING, a.s., Článek I. Smluvní strany se sídlem: Ostrava, Vítkovice, Ruská 2887/101, PSČ 706 02, IČ: 258

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti SVP Invest s.r.o. se sídlem Kubelíkova 1224/42, Praha 3, Žižkov, 130 00 identifikační číslo: 24687774 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

Smlouva o zajištění výukových kurzů, ubytování, stravování a dopravy učitelů a žáků

Smlouva o zajištění výukových kurzů, ubytování, stravování a dopravy učitelů a žáků Příloha č. 1 zadávací dokumentace: Návrh smlouvy závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zajištění zahraničního jazykového pobytu pro žáky a učitele Smlouva o zajištění výukových kurzů,

Více

Všeobecné úvěrové podmínky VUP GALAXY Invest s.r.o., Společnost ODDÍL I. Výklad pojmů a základní ustanovení a prohlášení Smluvních stran

Všeobecné úvěrové podmínky VUP GALAXY Invest s.r.o., Společnost ODDÍL I. Výklad pojmů a základní ustanovení a prohlášení Smluvních stran Všeobecné úvěrové podmínky VUP společnosti GALAXY Invest s.r.o., Identifikační číslo: 248 13 451, sídlo: Praha 2 - Vinohrady, Španělská 770/2, okres Praha Hl.m., PSČ 120 00, zapsaná v OR u Městského soudu

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) upravují užití agenturní části internetového portálu Outvia dostupného na

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY firmy Ing. Vladimír Filip se sídlem 602 00 Brno, Orlí 490/14 identifikační číslo: 121 75 706

OBCHODNÍ PODMÍNKY firmy Ing. Vladimír Filip se sídlem 602 00 Brno, Orlí 490/14 identifikační číslo: 121 75 706 OBCHODNÍ PODMÍNKY firmy Ing. Vladimír Filip se sídlem 602 00 Brno, Orlí 490/14 identifikační číslo: 121 75 706 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyto obchodní podmínky firmy Ing. Vladimír Filip, se sídlem 602 00 Brno,

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Příměstské tábory Smluvní strany Jazykovou školou ATES language s.r.o. se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí jazyková škola ATES language s.r.o. se sídlem Prorektorská

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (VOP)"

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (VOP) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (VOP)" Tento dokument obsahuje Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) fitness centra Undergroundarena.cz, které je provozováno Janem Šachem se sídlem Jana Švermy 1706, 25601

Více