Rámcová smlouva o spotřebitelském úvěru. CreditPortal, a.s., IČ: Jméno a příjmení: RČ:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rámcová smlouva o spotřebitelském úvěru. CreditPortal, a.s., IČ:03240207. Jméno a příjmení: RČ:"

Transkript

1 Rámcová smlouva o spotřebitelském úvěru číslo uzavřená mezi CreditPortal, a.s., IČ: a Jméno a příjmení: RČ:

2 Rámcová smlouva o spotřebitelském úvěru číslo dle zákona č. 89/2012, Občanský zákoník (dále Občanský zákoník ), zákona č. 634/1992, o Ochraně spotřebitele (dále ZOS ), a zákona č. 145/2010, o Spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů (dále ZSÚ ), a to vše ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany: CreditPortal, a.s., IČ: , se sídlem Argentinská 286/38, Holešovice, Praha 7, doručovací adresa Argentinská 286/38, Holešovice, Praha 7, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 19890, zastoupená pány Davidem Boudou a Davidem Doleželem, členy představenstva, Tel.: , Číslo účtu: , vedeného u Fio banky Datová schránka: 8irk8vk, určený pro doručování: Webové stránky: (dále jen Úvěrující na straně jedné) a Jméno a Příjmení Adresa trvalého bydliště, Doručovací adresa, Rodné číslo Číslo občanského průkazu Telefon Bankovní spojení / (dále jen Klient nebo Úvěrovaný na straně druhé) (Úvěrující a Úvěrovaný společně označováni též jako Smluvní strany nebo strany Smlouvy ) uzavírají mezi sebou níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o spotřebitelském úvěru (dále jen jako Smlouva ) SPECIFIKACE SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU POPTÁVANÉHO A AKCEPTOVANÉHO Klientem Výše celkového poskytnutého Úvěru: 4500 Datum poskytnutí Úvěru:

3 Splatnost poskytnutého Úvěru: Účel poskytnutého Úvěru: ÚVĚR BEZÚČELOVÝ. Úroky z Úvěru: 0% ročně, 0% měsíčně. Celkový poplatek za poskytnutí Úvěru: 2025 Doba trvání Úvěru v počtu dnů: 30 K zaplacení celkem za poskytnutí Úvěru: 6525 Výše RPSN Úvěru (roční procentní sazba nákladů): 9 089,9 % Měsíční procentní sazba poskytnutého Úvěru: PREAMBULE 1) Úvěrující prohlašuje, že je právnickou osobou řádně založenou a zapsanou podle českého právního řádu, mající příslušná, platná a účinná oprávnění k podnikatelské činnosti, pokud je zákon vyžaduje, jehož hlavním předmětem podnikání je poskytování spotřebitelských úvěrů a dále prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené. 2) Klient prohlašuje, že je fyzickou osobou, starší 18 let, občanem členského státu Evropské unie, mající na území České republiky trvalý pobyt, dosahující pravidelný příjem, že není politicky exponovanou osobou ve smyslu Zákona o legalizaci výnosů z trestné činnosti, jež je způsobilá nabývat pro sebe vlastním právním jednáním práva a zavazovat se k povinnostem, plně svéprávná bez jakéhokoliv omezení a dále prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené, když dále klient prohlašuje, že důkladně zvážil svou finanční situaci a své možnosti být vázán touto Smlouvou, se kterou se podrobně před jejím podpisem seznámil, zejména pak důsledně zvážil své možnosti při splácení požadovaného úvěru ve vztahu k případným sankčním poplatkům specifikovaným dále touto Smlouvou, že bude ve vztahu k Úvěrujícímu sdělovat vždy jen úplné a pravdivé údaje, a že si je plně vědom, že tato Smlouva je uzavírána na základě prvotního podnětu Klienta, který se obrátil na Úvěrujícího se zájmem uzavřít úvěrovou Smlouvu. 3) Tato Smlouva zakládá právní vztah mezi Úvěrujícím a Klientem, kdy Úvěrující se touto Smlouvou zavazuje, že Klientovi poskytne v jeho prospěch při naplnění podmínek Smlouvy a Souvisejících dokumentů finanční prostředky v požadované výši či ve výši odsouhlasené Úvěrujícím, a Klient se zavazuje poskytnuté finanční prostředky vrátit Úvěrujícímu spolu s poplatky dle podmínek této Smlouvy, případně i spolu se zákonným úrokem z prodlení, sjednanými smluvními pokutami a poplatky, poplatky za výzvy, jež jsou Smluvními stranami touto Smlouvou ujednány pro případ porušení smluvených povinností vyplývajících z této Smlouvy ze strany Klienta. 4) Vzhledem ke skutečnosti, že tato Smlouva je uzavírána s Klientem, jakožto spotřebitelem, Klient prohlašuje, že mu Úvěrující sdělil s dostatečným předstihem před uzavřením této Smlouvy všechny údaje, které jsou vyžadovány Občanským zákoníkem ( 1811, 1820 a 1843), když pro sdělení těchto údajů je použito Formuláře pro standardní informace o spotřebitelském úvěru, jež je přílohou ZSÚ, jakožto speciálního právního předpisu ve vztahu k Občanskému zákoníku a který tvoří nedílnou součást této Smlouvy jako její Příloha č. 2. Informace, náležité vysvětlení ve smyslu ustanovení 5 a 6 ZSÚ a shora citovaný formulář byl předložen Klientovi s dostatečným předstihem společně se zněním této Smlouvy, Souhlasem se zpracováním a nakládáním s osobními údaji, Rozhodčí smlouvou a Zápisem z vysvětlení následků uzavření rozhodčí smlouvy, což Klient podpisem této Smlouvy bez výhrad stvrzuje, když tak činí i v dalších částech této Smlouvy. I.

4 Předmět Smlouvy 1) Úvěrující se zavazuje po předchozí žádosti Klienta a po jejím schválení ze strany Úvěrujícího uzavřít s Klientem tuto Smlouvu, na jejímž základě se Úvěrující zavazuje poskytnout Klientovi finanční prostředky ve výši blíže specifikované shora této Smlouvy, v části označené jako SPECIFIKACE SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU POPTÁVANÉHO A AKCEPTOVANÉHO Klientem (dále jako Specifikace ), a to i opakovaně, avšak výlučně za splnění veškerých podmínek předem sjednaných Úvěrujícím a Klientem v této Smlouvě, dále ve Všeobecných obchodních podmínkách, včetně příloh (dále jen jako VOP ), uvedených v příloze této Smlouvy, tvořících její nedílnou součást, ve formě bezúčelového úvěru (dále jen Úvěr ), když Klient se zavazuje ve sjednaném termínu za zcela obdobných shora citovaných podmínek Úvěrujícímu vrátit poskytnutý Úvěr spolu se zaplacením sjednaného Poplatku za poskytnutí Úvěru a nákladů spojených s jejich poskytnutím (dále jen Poplatek za poskytnutí Úvěru ). 2) Úvěrující poskytne Klientovi Úvěr po posouzení jeho schopnosti Úvěr splatit s tím, že Úvěrující bez jakéhokoliv finančního nároku či postihu ze strany Klienta není povinen zdůvodňovat neposkytnutí Úvěru, ledaže je k tomuto povinován zákonem. 3) Dojde-li mezi Úvěrujícím a Klientem v období následujících 12 kalendářních měsíců, následujících po datu uzavření této Smlouvy, na žádost Klienta k dalšímu poskytnutí předem sjednaných finančních prostředků ve formě bezúčelového úvěru, zavazují se Smluvní strany vedle této Smlouvy uzavřít již jen dílčí Smlouvu o úvěru (dále jen Smlouva o úvěru ), která se bude vždy výlučně řídit VOP Úvěrujícího, Rozhodčí smlouvou a Zápisem z vysvětlení následků uzavření rozhodčí smlouvy, které vše tvoří nedílnou součást této Smlouvy, a jež Klient odsouhlasil při uzavření této Smlouvy a dále individuálními podmínkami stanovenými touto Smlouvou a dále ujednáními jednotlivých dílčích Smluv o úvěru, jež budou zejména řešit detaily dalšího úvěru, tj. zejména výši úvěru, termín splatnosti úvěru a poplatky za poskytnutí úvěru. 4) Dle výslovného ujednání Smluvních stran tedy tato Smlouva upravuje předem vzájemná práva a povinnosti Smluvních stran i při uzavírání dílčích Smluv o úvěru. Smluvní strany výslovně a shodně prohlašují, že podmínky poskytování jednotlivých úvěrů vzniklých na základě této Smlouvy, jakož i jejich splácení, včetně poplatků a nákladů souvisejících s jejich poskytnutím, sankce pro případ prodlení, způsob řešení sporu rozhodcem pro případ nevyřešení sporu smírnou cestou a veškerá další práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající z této Smlouvy či následných jednotlivých a dílčích smluv o spotřebitelském úvěru, se řídí VOP Úvěrujícího, Rozhodčí smlouvou a Zápisem z vysvětlení následků uzavření rozhodčí smlouvy, jež jsou uvedeny v příloze této Smlouvy, tvořící její nedílnou součást, dále podmínkami stanovenými touto Smlouvou a dále ujednáními následných jednotlivých a dílčích smluv o spotřebitelském úvěru. 5) Tato Smlouva je výzvou neurčitému počtu osob k podání návrhu na uzavření Smlouvy, když se Úvěrující může stát příjemcem návrhu na uzavření Smlouvy ze strany Klienta, a pro případ přijetí tohoto návrhu, Úvěrující poskytne Klientovi Úvěr dle podmínek plynoucích z této Smlouvy. Klient je navrhovatelem uzavření Smlouvy a tudíž Úvěrujícímu podává návrh nabídku na uzavření předmětné smlouvy podle Občanského zákoníku, ZSÚ a ZOS. Pokud Úvěrující nabídku Klienta přijme, stává se Klient po poskytnutí Úvěru ze strany Úvěrujícího Klientem či Úvěrovaným z předmětné Smlouvy. 6) Klient podáním své žádosti o poskytnutí Úvěru, svoji registrací a uzavřením Smlouvy výslovně žádá Úvěrujícího o to, aby Úvěrující poskytl Klientovi finanční služby plynoucí z této Smlouvy, a to ve lhůtě pro odstoupení od Smlouvy dle čl. IV. odst. 1. této Smlouvy a VOP. II. Úroky a úplata za poskytnutí Úvěru 1) Smluvní strany se dohodly, že Úvěrujícím poskytnutý Úvěr je Úvěr poskytnutý jako Úvěr bezúčelový a bezúročený. 2) Smluvní strany se dále dohodly, že Klient je povinen zaplatit Úvěrujícímu administrativní poplatek za poskytnutí Úvěru (také jen Poplatek nebo Poplatek za poskytnutí Úvěru ), který představuje náklady Úvěrujícího na poskytnutí Úvěru (právní úkony spojené s vyhotovením této Smlouvy ze strany právníka, poskytnutí Úvěru na peněžní účty dle požadavků Klienta, apod.) a na administrativní úkony vzniklé při uzavření této Smlouvy (personální výdaje, další hotové výdaje, apod.), když výše Poplatku za poskytnutí Úvěru je blíže specifikovaný ve Specifikaci. 3) V souhrnu je pak Klient povinen zaplatit Úvěrujícímu částku odpovídající součtu poskytnutého Úvěru a Poplatku za poskytnutí Úvěru, tedy celkem částku ve výši blíže specifikované ve Specifikaci.

5 4) Roční procentní sazba nákladů (RPSN) tak v případě této Smlouvy ve smyslu parametrů závazků Klienta definovaných v této Smlouvě činí percentuelní výši blíže specifikovanou ve Specifikaci. 5) Klient prohlašuje, že s výše uvedenými ujednáními, tedy zejména co do výše Poplatku za poskytnutí Úvěru a RPSN, bezvýhradně souhlasí, takto ujednané závazky považuje za přiměřené a odpovídající dobrým mravům, přičemž znovu důkladně zvážil své možnosti při budoucím plnění takových závazků. 6) Klient je povinen uhradit veškeré náklady a ztráty vzniklé Úvěrujícímu na základě předložení nepravdivých informací nebo na základě porušení této Smlouvy Klientem. III. Související dokumenty Smluvní strany výslovně a shodně prohlašují, že nedílnou součástí této Smlouvy jsou VOP, Souhlas se zpracováním a nakládáním s osobními údaji a s elektronickou komunikací, Informace o spotřebitelském úvěru, Čestné prohlášení Klienta, Rozhodčí smlouva, Zápis z vysvětlení následků uzavření rozhodčí smlouvy, Ceník Úvěrujícího a dílčí smlouva o spotřebitelském úvěru (dále také společně jako Související dokumenty ), když Klient postupem dle této Smlouvy a dle VOP potvrdil, že se s těmito Souvisejícími dokumenty seznámil, že s nimi vyslovil svůj výslovný souhlas, když k nim neučinil žádný protinávrh, a zároveň Klient potvrdil, že Souvisejícími dokumenty se budou následně řídit i další dílčí Smlouvy o úvěru, když tyto Související dokumenty již Klient nebude stvrzovat postupem nezbytným pro poskytnutí prvního Úvěru, tj. postupem stanoveným Úvěrujícím pro uzavření této Smlouvy v souladu se Souvisejícími dokumenty. Klient je tedy výslovně srozuměn s tím, že Úvěrující i Klient jsou vázáni nejen touto Smlouvou, ale mají rovněž práva a povinnosti obsažená v Souvisejících dokumentech Úvěrujícího okamžikem, ve kterém Úvěrující poskytne Klientovi Úvěr dle podmínek plynoucích z VOP, se Smlouva stává platnou a účinnou a podmínky této Smlouvy se považují za oběma stranami elektronickými kanály odsouhlasené. Klient zároveň uzavřením této Smlouvy výslovně souhlasí, že případné spory z této Smlouvy vzniklé či vzniklé z následných dílčích Smluv o úvěru budou řešeny rozhodcem za podmínek sjednaných ve VOP, Rozhodčí smlouvě a Zápisu z vysvětlení následků uzavření rozhodčí smlouvy, která jsou mezi Smluvními stranami platná nejen pro tuto Smlouvu, ale i pro následně uzavřené dílčí Smlouvy o úvěru. IV. Právo na odstoupení od Smlouvy 1) Klient má právo odstoupit od této Smlouvy bez uvedení důvodu a bez jakékoli smluvní sankce ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření Smlouvy. V případě, že tato Smlouva neobsahuje informace stanovené v 6 odst. 1 ZSÚ, lhůta pro odstoupení neskončí dříve, než 14 dnů poté, kdy Úvěrující spotřebiteli chybějící informace poskytl v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od Smlouvy je Klient povinen o svém odstoupení od Smlouvy informovat Úvěrujícího formou jednostranného právního jednání, a to doporučeným dopisem zaslaným Klientem Úvěrujícímu nejpozději v poslední den lhůty uvedeném shora tohoto odstavce prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na jeho adresu uvedenou v záhlaví této Smlouvy, když Klient může pro odstoupení od Smlouvy použít vzorový formulář, který je uveden na Internetové webové stránce Úvěrujícího Pro řádné odstoupení KLIENT v tomto uvede své jméno a příjmení, své rodné číslo, číslo této Smlouvy, datum jejího uzavření a svou vůli odstoupit od této Smlouvy. Odstoupení od této Smlouvy je účinné vůči Úvěrujícímu okamžikem doručení oznámení o odstoupení Úvěrujícímu. Úvěrující potvrdí Klientovi bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí. 2) Klient nemá právo na odstoupení od této Smlouvy, jestliže Úvěrující poskytl Klientovi na jeho výslovnou žádost Úvěr před uplynutím lhůty pro odstoupení od této Smlouvy. 3) V případě uplatnění práva na odstoupení od této Smlouvy je Klient povinen Úvěrujícímu vrátit veškeré finanční prostředky poskytnuté Úvěrujícím na bankovní účet Úvěrujícího uvedený výše u označení Smluvních stran spolu s úhradou Poplatku za poskytnutí Úvěru a úroků ve výši, na kterou by Úvěrujícímu vznikl nárok, pokud by k odstoupení od Smlouvy nedošlo, a to za období ode dne, kdy byl poskytnut Úvěr, do dne, kdy je Úvěr připsán na účet Úvěrujícího dle této Smlouvy ve lhůtě 30 dnů ode dne odeslání oznámení o odstoupení. Úvěrující má také nárok na úhradu nevratných poplatků jím zaplacených orgánům veřejné správy nebo jiným osobám výkonem veřejné správy pověřeným.

6 4) Pro případ, že Klient poruší jakékoliv ustanovení této Smlouvy, a to zejména, že se jeho prohlášení ukáží za nepravdivá, zkreslená či neúplná, je Úvěrující oprávněn jednostranně s okamžitou platností od této Smlouvy odstoupit, tak, že své odstoupení Úvěrující odešle na doručovací adresu Klienta uvedenou v záhlaví této Smlouvy, když pro tento případ se Klient zavazuje nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne doručení odstoupení, zaplatit zpět Úvěrujícímu na jeho peněžní účet uvedený v záhlaví této Smlouvy, a to za podmínek plynoucích z této Smlouvy, neuhrazenou část Úvěru, Poplatek za poskytnutí Úvěru, úroky ve výši, na kterou by Úvěrujícímu vznikl nárok, pokud by k odstoupení od Smlouvy nedošlo, a to za období ode dne, kdy byl poskytnut Úvěr, do dne, kdy je Úvěr připsán na účet Úvěrujícího, smluvní pokuty a další plnění plynoucí z této Smlouvy a VOP. 5) Další ujednání související s odstoupením od Smlouvy, jsou blíže specifikována ve VOP Úvěrujícího. V. Ujednání o sankcích a poplatků 1) Pro případ prodlení Klienta se splněním kterékoli své platební povinnosti Úvěrujícímu dle podmínek této Smlouvy, tzn. zejména pro případ, že celkový Úvěr nebude uhrazen Klientem řádně a včas, je Úvěrující oprávněn požadovat po Klientovi poskytnutý Úvěr, Poplatek za poskytnutí Úvěru, zákonný úrok z prodlení, běžící za každý kalendářní den prodlení od data splatnosti celkové dlužné finanční částky do okamžiku úhrady celkové dlužné částky, dále sjednané smluvní pokuty a poplatky, náklady spojené s vymáháním pohledávky Úvěrujícího, a v případě soudního či rozhodčího řízení i náhradu nákladů tohoto řízení, když se zejména jedná o náklady za právní zastoupení dle z. č. 177/1996 Sb., advokátní tarif, v planém znění. Dle vzájemné dohody Smluvních stran náklady na vymáhání pohledávky soudní či mimosoudní cestou se rozumí i případné vlastní náklady Úvěrujícího nebo náklady Úvěrujícího na činnost inkasní společnosti nebo jiného zmocněnce, který zajišťuje vymáhání pohledávky Úvěrujícího. Z důvodu souhlasu s výše uvedenými finančními plněními se Klient tyto zavazuje uhradit Úvěrujícímu pro případ porušení Smlouvy a Souvisejících dokumentů ze strany Klienta. 2) Klient, který nesplnil povinnost řádně a včas splatit Úvěr a Poplatek za poskytnutí Úvěru dle podmínek plynoucích z této Smlouvy a Souvisejících dokumentů, a to i v případě dalších poskytnutých úvěrů, v den termínu splatnosti Úvěru, zavazuje se zaplatit Úvěrujícímu jednorázovou smluvní pokutu ve výši 3.000,- (tj. slovy tři tisíce korun českých), když tato smluvní pokuta je splatná následující kalendářní den po dni termínu splatnosti Úvěru.

7 3) Nezaplatí-li Klient Úvěrujícímu řádně a včas poskytnutý Úvěr nebo Poplatek za poskytnutí Úvěru, je Úvěrující oprávněn po Klientovi nárokovat finanční poplatky za náklady spojené upomínacími akcemi, a to podle tabulky sankčních poplatků níže, když upomínacími akcemi se pro účely této Smlouvy rozumí upozornění Klienta ze strany Úvěrujícího o jeho prodlení s úhradou jakékoliv finanční částky plynoucí pro něj z této Smlouvy či VOP, a to formou vždy podle uvážení Úvěrujícího, tj. prostřednictvím SMS zprávy, telefonického rozhovoru, ové zprávy, písemným dopisem, když Klient bere na vědomí, že Úvěrující není povinován identifikovat formu či četnost upomínací akce, neboť tento sankční poplatek, Smluvními stranami sjednaný pro konkrétní výši dlužné částky a pro určitý počet kalendářních dnů prodlení, považují Smluvní strany automaticky za paušální, bez nutnosti doložení. Částka neobsahuje náklady na soudní řízení nebo náhradu nákladů exekuce, které budou Klientovi naúčtovány odděleně. Klient prohlašuje, že byl s ceníkem řádně předem seznámen a výslovně s ním souhlasí (také jako Ceník Úvěrujícího ). Částka na úrokách 5 dnů 10 dnů 15 dnů 20 dnů 25 dnů 30 dnů 60 dnů z prodlení ) Smluvní strany výslovně prohlašují, že s výší shora uvedených sankcí a poplatků na základě svého svobodného rozhodnutí souhlasí a nepovažují je za jakkoli nepřiměřené či odporujícím dobrým mravům, když výši smluvních pokut a poplatků považují Smluvní strany za plně odpovídající významu touto pokutou zajištěných povinností, což vše potvrzují Smluvní strany mimo jiné uzavřením této Smlouvy a Souvisejících dokumentů. Zaplacení smluvních pokut dle této Smlouvy nemá vliv na možnost Úvěrujícího požadovat po Klientovi náhradu jím způsobené škody v plné výši včetně ušlého zisku. 5) Ukončení této Smlouvy nemá vliv na úhradu sjednaných smluvních pokut, náhrady škody, finančních poplatků, či jiných finančních plnění, plynoucích z této Smlouvy a Souvisejících dokumentů. Ujednáním dle této Smlouvy o smluvních pokutách není dotčeno právo Úvěrujícího na náhradu škody v plné výši, včetně ušlého zisku. Ustanovení 2050 a 2051 Občanského zákoníku se dle vzájemné dohody Smluvních stran nepoužije. Povinnosti uvedené v tomto článku této Smlouvy trvají i po ukončení této Smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že výši smluvních pokut považují za plně odpovídající významu touto pokutou zajištěných povinností.

8 VI. Závěrečná ujednání 1) Klient výslovně souhlasí se zasíláním obchodních sdělení a nabídek elektronickou poštou na jeho elektronickou adresu ze strany Úvěrujícího, když tento souhlas může kdykoliv odvolat a dále se zpracováním, shromažďováním a nakládáním svých osobních údajů dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů v rozsahu a za účelem dle VOP a Souhlasu se zpracováním a nakládáním s osobními údaji, tvořících nedílnou součást této Smlouvy. 2) Nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli ustanovení této Smlouvy neovlivní vynutitelnost nebo platnost jejích ostatních ustanovení. V případě, že kterékoli ustanovení této Smlouvy by mělo z jakéhokoli důvodu pozbýt platnosti (zejména z důvodu rozporu s aplikovatelnými zákony a ostatními právními normami), smluvní strany se zavazují k nahrazení takového neplatného nebo nevynutitelného ustanovení ustanovením novým, které bude nejblíže odpovídat jeho účelu a smyslu, a to nejpozději do 30 dnů po výzvě. Veškerá předchozí ujednání mezi Stranami této smlouvy týkající se jejího předmětu pozbývají podpisem této Smlouvy platnosti. 3) Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na 12 kalendářních měsíců, když po uplynutí této doby musí býti mezi Smluvními stranami uzavřena nová rámcová Smlouva. 4) Změny této Smlouvy mohou být prováděny pouze písemně, pokud není v této Smlouvě výslovně uvedeno jinak. 5) Smluvní strany odpovídají za pravdivost a správnost údajů uvedených v této Smlouvě a Souvisejících dokumentech, když Klient dále odpovídá za pravdivost a správnost údajů uvedených ve všech dokumentech zaslaných Úvěrujícímu k posouzení schopnosti Klienta splácet Úvěr. 6) Klient výslovně potvrzuje, že Úvěrující mu poskytl v dostatečném časovém předstihu před sepsáním této Smlouvy a uzavřením této Smlouvy veškeré zákonem stanovené náležité vysvětlení, na jehož základě byl Klient schopen posoudit, že navrhované Související dokumenty odpovídají jeho potřebám a jeho finanční situaci, když Klient dále stvrzuje, že byl taktéž Úvěrujícím řádně informován o obsahu této Smlouvy a Souvisejících dokumentů, o právech a závazcích z této Smlouvy a Souvisejících dokumentů plynoucími, důsledcích prodlení, byl seznámen s možností odstoupení od této Smlouvy, jakož i způsobem uplatnění práva na odstoupení a o vážných důsledcích neuplatnění práva na odstoupení od Smlouvy, o základních informacích o jednotlivých produktech nabízených Úvěrujícím a jeho cenovou nabídkou, a jejich dopadech na Klienta a dále Klient stvrzuje, že nepotřebuje dalšího poučení a vysvětlení, neboť k uzavření smluvního vztahu nemá žádných námitek a ani nevznáší žádný protinávrh. Klient výslovně prohlašuje, že vysvětlení smluvních a zákonných podmínek sjednávaného Úvěru je zcela dostatečné, když v případě potřeby doplňujících informací mu tyto Úvěrující na jeho žádost poskytne. Klient tímto současně prohlašuje a potvrzuje, že mu byly s dostatečným předstihem před uzavřením Smlouvy poskytnuty informace a náležité vysvětlení ve smyslu 5 a 6 ZSÚ a ve smyslu 1810 a násl., 1820 a násl. a 1843 a násl. Občanského zákoníku, a které jsou shodné s údaji uvedenými Úvěrujícím v této Smlouvě. 7) Smluvní strany a zejména Klient registrací své Žádosti o poskytnutí Úvěru stvrzuje, že si Smlouvu před jejím podpisem důkladně přečetly, veškerým ustanovením rozumí a souhlasí s nimi, že byla uzavřena po jejich vzájemném projednání a podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. Nedílnou součástí této Smlouvy je: Příloha č. 1 - Souhlas se zpracováním a nakládáním s osobními údaji, Příloha č. 2 - Informace o spotřebitelském úvěru, Příloha č. 3 - Rozhodčí smlouva, Příloha č. 4 - Zápis z vysvětlení následků uzavření rozhodčí smlouvy, Příloha č. 5 - Čestné prohlášení Klienta, Příloha č. 6 Rámcová smlouva, Příloha č. 7 Všeobecné obchodní podmínky. Příloha č. 8 Ceník Úvěrujícího

9 Dáno v Praze dne za SPOLEČNOST CreditPortal, a.s. pan David Bouda člen představenstva za SPOLEČNOST CreditPortal, a.s. pan David Doležel člen představenstva Jméno a Příjmení: KLIENT

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru 1. Údaje o Věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel: FINFAST s.r.o., IČO: 24286168 Telefonní číslo: +420 733 787 200

Více

VZOR RÁMCOVÉ SMLOUVY O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

VZOR RÁMCOVÉ SMLOUVY O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU VZOR RÁMCOVÉ SMLOUVY O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU uzavřená v souladu s ust. 2395 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákonem č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

Smlouva o spotřebitelském Úvěru

Smlouva o spotřebitelském Úvěru Smlouva o spotřebitelském Úvěru Číslo smlouvy: uzavřená v souladu s ustanovením 2395 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele,

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Příloha č. 6 k zákonu č. 45/ Sb. FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní číslo (*) CreditPortal,a.s

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č..

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č.. SMLOUVA O ÚVĚRU č. Obchodní společnost HK Investment s.r.o., IČ 28806573 se sídlem Hradec Králové, Velké náměstí 162/5, PSČ 500 03 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Více

KOBLÍŽEK PLZEŇ s. r. o. SMLOUVA O ZÁPŮJČCE

KOBLÍŽEK PLZEŇ s. r. o. SMLOUVA O ZÁPŮJČCE SMLOUVA O ZÁPŮJČCE mezi KOBLÍŽEK PLZEŇ s.r.o. IČ: 290 62 543, DIČ: CZ 290 625 43 Telefon: 608 279 911 Sídlo: Plzeň, Manětínská 1543/69, PSČ 323 00 Email: dotazy@koblizekplzen.cz vedená Krajským soudem

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI I. SMLUVNÍ STRANY Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p., PSČ Město (dále jako Úvěrující ) a Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p.,

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU CreditPortal Holding a.s. se sídlem Argentinská 286/38, Holešovice, 170 00 Praha 7 zapsaná v obchodním rejstříku B 22003 vedená u Městského soudu

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro poskytování služeb a zboží společností CONSITE, s.r.o. znění účinné od 1. 1. 2011 1. Předmět Všeobecných obchodních podmínek 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

Příloha č. 1 Smlouvy FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru

Příloha č. 1 Smlouvy FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Příloha č. 1 Smlouvy FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní číslo E-mailová adresa Adresa internetových

Více

Příloha č. 1 Obchodních podmínek Simple Money Service, s.r.o.

Příloha č. 1 Obchodních podmínek Simple Money Service, s.r.o. Příloha č. 1 Obchodních podmínek Simple Money Service, s.r.o. Údaje dle přílohy 2 zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM

Více

SMLOUVU O ZÁPŮJČCE 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. ZÁPŮJČKA

SMLOUVU O ZÁPŮJČCE 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. ZÁPŮJČKA VATAONLINE s.r.o. IČ: 241 72 057 se sídlem Praha 1, Nové Město, Na Poříčí 1040/10, PSČ 110 00 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 185344 (dále jen Zapůjčitel

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. 1. Společnost easyresearch.biz s.r.o., se sídlem Praha 2, Londýnská 18, IČ: 27259765, DIČ: CZ27259765, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU CreditPortal, a.s. se sídlem Argentinská 286/38, Holešovice, 170 00 Praha 7 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl

Více

Příloha č. 1 Smlouvy FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru

Příloha č. 1 Smlouvy FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Příloha č. 1 Smlouvy FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní číslo E-mailová adresa Adresa internetových

Více

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smluvní strany: uzavřená podle 269 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

SMLOUVA O DÍLO. S M L O U V U O D Í L O (dále jen Smlouva ) I. PŘEDMĚT SMLOUVY

SMLOUVA O DÍLO. S M L O U V U O D Í L O (dále jen Smlouva ) I. PŘEDMĚT SMLOUVY Příloha č. 2 Návrh smlouvy o Dílo SMLOUVA O DÍLO 1/ Obec Teplice nad Bečvou se sídlem: Teplice nad Bečvou 53, 753 01 Teplice nad Bečvou IČ 00636622 DIČ CZ00636622 zast: Ing. Jan Kubát na straně jedné jako

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU číslo

SMLOUVA O ÚVĚRU číslo SMLOUVA O ÚVĚRU číslo Níže uvedeného dne, měsíce a roku účastníci smlouvy 1. Friendly Finance s.r.o., se sídlem Praha 1, Nové Město, Olivova 2096/4, PSČ 110 00, IČ: 241 61 306, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

DOHODA O MIMOSOUDNÍM NAROVNÁNÍ

DOHODA O MIMOSOUDNÍM NAROVNÁNÍ DOHODA O MIMOSOUDNÍM NAROVNÁNÍ DOHODA O MIMOSOUDNÍM NAROVNÁNÍ Smluvní strany: 1. IČ: se sídlem: samostatně jednající: telefon: email: jako zadavatel veřejné zakázky na straně jedné (dále jen Zadavatel

Více

Rámcová smlouva na poskytování právních služeb

Rámcová smlouva na poskytování právních služeb Č.j. : 20435/2007 32 Číslo v CES : 4072 Číslo úkolu : Rámcová smlouva na poskytování právních služeb Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj se sídlem : Staroměstské nám. 6 Praha 1, 110 15 zastoupená

Více

VZOROVÝ DOKUMENT. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou:

VZOROVÝ DOKUMENT. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou: SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU Č.. 01...//2013 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou: Emporo czech company s.r.o. Sídlo: Tábor, Erbenova 2978, PSČ

Více

RÁMCOVÁ DENNÍ SMLOUVA O USKLADŇOVÁNÍ PLYNU S PEVNÝM VÝKONEM

RÁMCOVÁ DENNÍ SMLOUVA O USKLADŇOVÁNÍ PLYNU S PEVNÝM VÝKONEM RÁMCOVÁ DENNÍ SMLOUVA O USKLADŇOVÁNÍ PLYNU S PEVNÝM VÝKONEM uzavřená ve smyslu ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon a zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník SPP Storage, s.r.o. se sídlem

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU NA SPLÁTKY číslo

SMLOUVA O ÚVĚRU NA SPLÁTKY číslo SMLOUVA O ÚVĚRU NA SPLÁTKY číslo 1. Friendly Finance s. r. o., se sídlem Praha 1, Nové Město, Olivova 2096/4, PSČ 110 00, IČ: 241 61 306, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze,

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Společnost ABOR, s.r.o., se sídlem Poříčí nad Sázavou, Potoční 292, PSČ 257 21, IČ 284 90 517 (dále též ABOR ),, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

RÁMCOVÁ DENNÍ SMLOUVA O USKLADŇOVÁNÍ PLYNU S PŘERUŠITELNÝM VÝKONEM

RÁMCOVÁ DENNÍ SMLOUVA O USKLADŇOVÁNÍ PLYNU S PŘERUŠITELNÝM VÝKONEM RÁMCOVÁ DENNÍ SMLOUVA O USKLADŇOVÁNÍ PLYNU S PŘERUŠITELNÝM VÝKONEM uzavřená ve smyslu ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon a zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník SPP Storage, s.r.o.

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

ke smlouvě o úvěru číslo: SMLUVNÍ PODMÍNKY SMLOUVY O ÚVĚRU

ke smlouvě o úvěru číslo: SMLUVNÍ PODMÍNKY SMLOUVY O ÚVĚRU ke smlouvě o úvěru číslo: SMLUVNÍ PODMÍNKY SMLOUVY O ÚVĚRU dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a dále zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru, (dále jen "Smluvní podmínky"). 1. Tyto

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydáváme tyto obchodní podmínky, jež jsou

Více

ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU V ROCE 2011

ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU V ROCE 2011 ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU V ROCE 2011 8.12.2010 JUDr. Ivana Seifertová www.koncimsdluhy.cz Základní údaje zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a změně některých zákonů vyhlášen 20. května

Více

Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix. Smluvní strany. zapsaná v. zastoupená

Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix. Smluvní strany. zapsaná v. zastoupená Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix Dále jen Smlouva Smluvní strany Společnost.. zapsaná v. zastoupená IČ: DIČ:. Bank. spojení:., č. účtu:. (dále jen Prodávající) a Centrum pro

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb Smluvní strany Poskytovatel : Sky club Brumlovka s.r.o. se sídlem : Vyskočilova 2, Praha 4, PSČ 140 00 korespondenční adresa : Na Příkopě 25, Praha 1, PSČ 110 00 DIČ : CZ47120479 Zapsaný : v OR vedeném

Více

Formulář pro standardní (předsmluvní) informace o. Druh spotřebitelského úvěru

Formulář pro standardní (předsmluvní) informace o. Druh spotřebitelského úvěru Formulář pro standardní (předsmluvní) informace o spotřebitelském úvěru 1. Údaje o věřiteli (dále také Úvěrující ) spotřebitelského úvěru (dále také Úvěr ) firma: sídlem IČO: Tel: E-mail: Adresa internetových

Více

uzavřeli dnešního dne Smlouvu o úvěru č. ČÁST A ÚVODNÍ USTANOVENÍ

uzavřeli dnešního dne Smlouvu o úvěru č. ČÁST A ÚVODNÍ USTANOVENÍ Smlouva o úvěru číslo smlouvy typ smlouvy ACEMA Credit Czech, a.s. se sídlem Kobližná 71/2, 602 00, Brno IČ: 26158761, DIČ: CZ26158761 společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně,

Více

K U P N Í S M L O U V U čís... Článek I Vymezení předmětu plnění

K U P N Í S M L O U V U čís... Článek I Vymezení předmětu plnění Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2 IČ: 69797111 za kterou jedná: Ing. Jan Kasnar, CSc. náměstek GŘ pro Hospodaření s majetkem,

Více

KUPNÍ SMLOUVA. č. smlouvy prodávajícího: č. smlouvy kupujícího: Povodí Vltavy, státní podnik sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, Praha 5

KUPNÍ SMLOUVA. č. smlouvy prodávajícího: č. smlouvy kupujícího: Povodí Vltavy, státní podnik sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, Praha 5 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) č. smlouvy prodávajícího: č. smlouvy kupujícího: Prodávající: Povodí Vltavy, státní podnik

Více

ROČNÍ SMLOUVA O USKLADŇOVÁNÍ PLYNU S PEVNÝM VÝKONEM

ROČNÍ SMLOUVA O USKLADŇOVÁNÍ PLYNU S PEVNÝM VÝKONEM ROČNÍ SMLOUVA O USKLADŇOVÁNÍ PLYNU S PEVNÝM VÝKONEM uzavřená ve smyslu ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, a zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník SPP Storage, s.r.o. se sídlem Sokolovská

Více

SMLOUVA O ZÁPŮJČCE PROFIMONEY č.

SMLOUVA O ZÁPŮJČCE PROFIMONEY č. SMLOUVA O ZÁPŮJČCE PROFIMONEY č. (dále jen smlouva ) uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami: Název: PROFI MONEY CZ, s.r.o. Identifikační číslo: 028 71 114 Sídlo: Rybná

Více

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO NÁVRH SMLOUVY O DÍLO I. Smluvní strany 1. Objednavatel: Město Rýmařov Se sídlem: náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov Zastoupena: Ing. Petrem Kloudou - starostou IČO: 00296317 Bankovní spojení: Česká spořitelna

Více

Všeobecné obchodní podmínky.

Všeobecné obchodní podmínky. Všeobecné obchodní podmínky. 1.1. Tento dokument obsahuje Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) jazykové školy Jazykové studio Karlov, se sídlem provozovny v ulici Školní 2147, který je vedený pod

Více

Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o zápůjčce následující význam:

Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o zápůjčce následující význam: Všeobecné obchodní podmínky 1.2 1 Definice pojmů Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o zápůjčce následující význam: 1.1 Vydlužitel znamená fyzickou osobu,

Více

Licenční smlouva. Varianta A (fyzická osoba) Jméno a příjmení, RČ:... Bydliště:...

Licenční smlouva. Varianta A (fyzická osoba) Jméno a příjmení, RČ:... Bydliště:... Licenční smlouva kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. 14a zák. č. 106/1999 Sb. ( zákon o svobodném přístupu k informacím ) a ust. 2358 a násl. a 2371 a násl zák. č. 89/2012 Sb. ( občanský

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR obchodní společnosti CreditPortal, a.s., IČ: 03240207, se sídlem Argentinská 286/38, Holešovice, 170 00 Praha 7, doručovací adresa Argentinská 286/38,

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva )

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva ) KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva ) Článek I. Smluvní strany Obec Chvalšiny Sídlo: Chvalšiny 38,

Více

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU Fio banka, a.s., IČ 61858374, se sídlem V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městský soudem v Praze, oddíl B, vložka

Více

Smlouva o zajištění společného plnění s provozovatelem FVE

Smlouva o zajištění společného plnění s provozovatelem FVE Smlouva o zajištění společného plnění s provozovatelem FVE uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a podle 37p odst. 1 a 2 a 37h odst. 1, písm. c) zákona č. 185/2001 Sb.,

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB. Smluvní strany:

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB. Smluvní strany: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB Smluvní strany:., se sídlem, IČ:.., DIČ:.., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném., oddíl., vložka, jednající. bankovní spojení:, číslo účtu:., (dále též Poskytovatel

Více

NÁVRH Smlouva č. Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany

NÁVRH Smlouva č. Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany NÁVRH Smlouva č uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany Kupující: Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Poskytovatel TDM real s.r.o. se sídlem Jelínkova 919/28, 616 00, Brno, IČ 02639441, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8194, dále

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti Commera s.r.o. se sídlem Na lysinách 457/20, Praha, identifikační číslo:

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti Commera s.r.o. se sídlem Na lysinách 457/20, Praha, identifikační číslo: obchodní společnosti Commera s.r.o. se sídlem Na lysinách 457/20, Praha, 147 00 identifikační číslo: 24302058 OBCHODNÍ PODMÍNKY zapsané v obchodním rejstříku vedeném v Městský soud v Praze, odd. vložka:

Více

Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP )

Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP ) Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP ) Tyto Podmínky závazně upravují pravidla, za nichž společnost KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o., IČ: 241 73 029, se sídlem Praha 1,

Více

Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP )

Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP ) Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP ) Tyto Podmínky závazně upravují pravidla, za nichž společnost KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o., IČ: 241 73 029, se sídlem Praha 1,

Více

KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ

KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ Článek I. Smluvní strany Město Kolín, IČ: 00235440 Karlovo náměstí 78, 280 02 Kolín I. zastoupeno starostou města Mgr. Bc. Vítem Rakušanem (dále jen kupující na straně jedné)

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK Tento dokument obsahuje VOP aplikací společnosti Imper CZ, s.r.o. Autorská práva k tomuto dokumentu vlastní předkladatel, tedy společnost IMPER CZ, s.r.o.

Více

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. I. Úvodní ustanovení I.1 Provozovatel obchodní společnost Úspěšný web s.r.o. se sídlem Rakovník, Sportovní 99, PSČ 269 01 IČ: 242 09 007

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU poskytované úvěrovanému (dále jen Klient ) dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen OZ ) a zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

RÁMCOVÁ SMLOUVA. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi: RÁMCOVÁ SMLOUVA uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi: Citfin Finanční trhy, a.s. se sídlem Praha 5, Radlická 751/113e, PSČ: 158 00 IČ: 25079069 DIČ: CZ25079069 zapsanou v obchodním rejstříku

Více

Smlouva o postupně spláceném úvěru

Smlouva o postupně spláceném úvěru Smlouva o postupně spláceném úvěru Obchodní firma: P2P finance CZ s.r.o. IČ: 03114147 se sídlem: Na Perštýně 342/1, Staré Město, 110 00 Praha 1 zápis: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

Smlouva o jednorázově splatném úvěru č. [ ]

Smlouva o jednorázově splatném úvěru č. [ ] Smlouva o jednorázově splatném úvěru č. Obchodní firma: P2P finance CZ s.r.o. IČ: 03114147 se sídlem: Na Perštýně 342/1, Staré Město, 110 00 Praha 1 zápis: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Smlouva o spotřebitelském úvěru. (dále jen Smlouva o Úvěru )

Smlouva o spotřebitelském úvěru. (dále jen Smlouva o Úvěru ) Smlouva o spotřebitelském úvěru č.../ (dále jen Smlouva o Úvěru ) 1. IMMO Leasing, SE, IČ 242 47 014, se sídlem Argentinská 286/38, Holešovice, 170 00 Praha 7, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Níže uvedeného dne, měsíce a roku

KUPNÍ SMLOUVA. Níže uvedeného dne, měsíce a roku KUPNÍ SMLOUVA Níže uvedeného dne, měsíce a roku 1. Národní institut dětí a mládeže a školské zařízení pro zájmové vzdělávání (dále jen NIDM ) se sídlem Sámova ulice č. 677/3, Praha 10 - Vršovice, PSČ 101

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PLATEBNÍCH SLUŽBÁCH A PARTICIPACI NA SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRECH. ( Rámcová smlouva )

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PLATEBNÍCH SLUŽBÁCH A PARTICIPACI NA SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRECH. ( Rámcová smlouva ) RÁMCOVÁ SMLOUVA O PLATEBNÍCH SLUŽBÁCH A PARTICIPACI NA SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRECH ( Rámcová smlouva ) uzavřená mezi Different money s.r.o., se sídlem Praha 6, Dejvice, Evropská 2690/17, PSČ 160 00, IČO:

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - návrh

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - návrh Čj.: MULA 11601/2015 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 56.12 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - návrh z rozpočtu města Lanškroun uzavřená podle 10a zákona č. 250/2000

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. PRO SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR či ÚVĚR poskytovaný hotovostní formou prostřednictvím sítě čerpacích stanic EuroOil

OBCHODNÍ PODMÍNKY. PRO SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR či ÚVĚR poskytovaný hotovostní formou prostřednictvím sítě čerpacích stanic EuroOil OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR či ÚVĚR poskytovaný hotovostní formou prostřednictvím sítě čerpacích stanic EuroOil obchodní společnosti CreditPortal, a.s., IČ: 03240207, se sídlem Argentinská

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Příloha č. 7. Číslo:

KUPNÍ SMLOUVA. Příloha č. 7. Číslo: Příloha č. 7 KUPNÍ SMLOUVA Číslo: kterou ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě

Více

SMLOUVA O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

SMLOUVA O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU SMLOUVA O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Tuto smlouvu o spotřebitelském úvěru (dále jen Smlouva ) uzavřely podle ustanovení 2395 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen Občanský zákoník ) a ustanovení

Více

SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT

SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT Níže uvedeného dne měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Společnost: Diners Club Czech, s.r.o. Se sídlem: Široká 5, č. p. 36, 110 00

Více

Smlouva o složení kauce

Smlouva o složení kauce Smlouva o složení kauce uzavřená mezi Společnost: se sídlem IČ: DIČ: Zapsána v Obchodním rejstříku u. soudu v., oddíl C, vložka.. Peněžní ústav: Číslo účtu: Zastoupená: (dále jen PDS ) Firma/Název: Sídlo/Adresa:

Více

Informace pro Klienty poskytované Poskytovatelem úvěru podle 92 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, v platném znění

Informace pro Klienty poskytované Poskytovatelem úvěru podle 92 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, v platném znění Informace pro Klienty poskytované Poskytovatelem úvěru podle 92 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, v platném znění Společnost IMMO Leasing, SE jakožto poskytovatel spotřebitelských úvěru

Více

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI SMLOUVA O SPOLUPRÁCI k zajištění činnosti rozkladové komise ČSÚ evid. č. ČSÚ051-2016-S Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Česká republika - Český statistický úřad IČO 000 25 593

Více

Smlouva o úvěru číslo.

Smlouva o úvěru číslo. Smlouva o úvěru číslo. dle zákona č. 89/2012, Občanský zákoník (dále Občanský zákoník ), zákona č. 634/1992, o Ochraně spotřebitele (dále ZOS ), a zákona č. 145/2010, o Spotřebitelském úvěru a o změně

Více

MĚSTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ

MĚSTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ VZOR 2015 (žlutě podbarvené údaje je možné měnit) MĚSTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu/fondu města Uherské Hradiště

Více

SMLOUVU. Preambule. Článek 1 Předmět a místo plnění

SMLOUVU. Preambule. Článek 1 Předmět a místo plnění Příloha č. 1 Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí Jednající: Mgr. Kateřinou Šiškovou, Odbor kancelář ministryně a public relations Sídlo: Na Poříčním právu 1/376, Praha 2, PSČ 128 01

Více

Smlouva o poskytnutí dat

Smlouva o poskytnutí dat Smlouva o poskytnutí dat Subjekt Lesy České republiky, s.p. se sídlem: Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ 501 68 zapsaný: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka

Více

SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:..

SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:.. Svazek obcí Čistý Zlechovský potok, 687 10 Zlechov 540, IČ: 75068664 SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:.. I. Smluvní strany DODAVATEL (provozovatel kanalizace): ODBĚRATEL : Svazek

Více

SMLOUVA NA PŘÍPRAVU A REALIZACI VÝUKY VE VZDĚLÁVACÍCH KURZECH. I. Smluvní strany

SMLOUVA NA PŘÍPRAVU A REALIZACI VÝUKY VE VZDĚLÁVACÍCH KURZECH. I. Smluvní strany SMLOUVA NA PŘÍPRAVU A REALIZACI VÝUKY VE VZDĚLÁVACÍCH KURZECH I. Smluvní strany 1. Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková organizace se sídlem: Středoškolská 2992/3, 700 30 Ostrava - Zábřeh

Více

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/2181/2015

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/2181/2015 Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPrSML/2181/2015 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská 709/34, 750 11

Více

Smlouva o dílo ve prospěch třetího

Smlouva o dílo ve prospěch třetího Smlouva o dílo ve prospěch třetího Zadavatel: Město Meziměstí, 5. května 1, 549 81 Meziměstí IČ: 00272841; DIČ: CZ00272841 zastoupeno Mgr. Evou Mückovou, starostkou a (dále též jako Zadavatel či Město

Více

SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVKY

SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVKY SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVKY Níže uvedeného dne uzavřely obchodní společnost obchodní firma: identifikační číslo: se sídlem: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u zastoupená: telefonní číslo:, email:

Více

V Z O R SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ VÝŽIVOVÉHO PORADENSTVÍ

V Z O R SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ VÝŽIVOVÉHO PORADENSTVÍ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ VÝŽIVOVÉHO PORADENSTVÍ (uzavíraná jako spotřebitelská smlouva,,nepojmenovaná dle ustanovení 1746 odst. 2 zákona číslo 89/2012 Sb., Občanský zákoník dále jen,,občz ) Níže uvedeného

Více

SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVKY

SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVKY registrační číslo:.. 0000-2014 SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVKY Uzavřená dle ustanovení 1879 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jako občanský zákoník"),

Více

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU Fio banka, a.s., IČ 61858374, se sídlem V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městský soudem v Praze, oddíl B, vložka

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ke smlouvám na dodávku služeb spojených se vzděláváním zaměstnanců

OBCHODNÍ PODMÍNKY ke smlouvám na dodávku služeb spojených se vzděláváním zaměstnanců OBCHODNÍ PODMÍNKY ke smlouvám na dodávku služeb spojených se vzděláváním zaměstnanců 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) společnosti MgC Group s.r.o., se sídlem

Více

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchodní poskytování služeb Tyto všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchodní poskytování služeb (dále jen obchodní podmínky ) se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím

Více

Smlouva o poskytnutí dotace číslo SML/0445/2015

Smlouva o poskytnutí dotace číslo SML/0445/2015 Smlouva o poskytnutí dotace číslo SML/0445/2015 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská 709/34, 750 11 Přerov

Více

Prohlášení účastníka výběrového řízení k výběrovému řízení č. 1/ kolo

Prohlášení účastníka výběrového řízení k výběrovému řízení č. 1/ kolo Účastník VŘ: Jméno / Název:.. Adresa / Sídlo:.. r.č. / IČ:.. Prohlášení účastníka výběrového řízení k výběrovému řízení č. 1/2008 6. kolo 1. Účastník výběrového řízení (dále jen VŘ ) prohlašuje, že je

Více

dle 588 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

dle 588 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Evidenční číslo: Kupní smlouva dle 588 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany RPG Byty, s.r.o. Ostrava Moravská Ostrava, Gregorova 2582/3, PSČ 701

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Česká Skalice číslo: 320 / 2015 / FPU

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Česká Skalice číslo: 320 / 2015 / FPU 1 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Česká Skalice číslo: 320 / 2015 / FPU (uzavřená dle 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů)

Více

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00DVT0B* KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA uzavřená dle 588 a následujících a 152 a následujících občanského zákoníku Článek I. Smluvní strany Prodávající:

Více

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0343/2015

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0343/2015 Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0343/2015 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská 34 číslo bankovního

Více

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0396/2015

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0396/2015 Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0396/2015 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská 34 číslo bankovního

Více

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene Název smlouvy: XY stavba Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene kterou dne, měsíce a roku níže uvedeného uzavřeli ve smyslu ust. 50a zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku v platném znění

Více

SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK

SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK Smluvní strany 1. JUDr. David Termer, IČ 40582779, se sídlem Praha 1, Opatovická 24/156, PSČ 110 00, insolvenční správce dlužníka EkoSolar s.r.o., IČ 28303172, se sídlem

Více

S m l o u v a o s l o ž e n í a u ž i t í k a u c e uzavřena dle ust. 51 a násl. zákona č. 40/1964Sb. Občanského zákoníku, v platném znění

S m l o u v a o s l o ž e n í a u ž i t í k a u c e uzavřena dle ust. 51 a násl. zákona č. 40/1964Sb. Občanského zákoníku, v platném znění S m l o u v a o s l o ž e n í a u ž i t í k a u c e uzavřena dle ust. 51 a násl. zákona č. 40/1964Sb. Občanského zákoníku, v platném znění Jihomoravský kraj se sídlem v Brně, Žerotínovo nám. 3/5, PSČ 601

Více

Příloha č. 3 Rámcové dohody Vzor návrhu na uzavření Prováděcí smlouvy k Rámcové dohodě pro poskytnutí Softwarových produktů IBM a/nebo Podpory IBM

Příloha č. 3 Rámcové dohody Vzor návrhu na uzavření Prováděcí smlouvy k Rámcové dohodě pro poskytnutí Softwarových produktů IBM a/nebo Podpory IBM 148592_Příloha č.4b ZD _ Návrh Prováděcí smlouvy k RD Příloha č. 3 Rámcové dohody Vzor návrhu na uzavření Prováděcí smlouvy k Rámcové dohodě pro poskytnutí Softwarových produktů IBM a/nebo Podpory IBM

Více

Smlouva o spotřebitelském úvěru na bydlení č.../. (dále jen Smlouva o Úvěru )

Smlouva o spotřebitelském úvěru na bydlení č.../. (dále jen Smlouva o Úvěru ) Smlouva o spotřebitelském úvěru na bydlení č.../. (dále jen Smlouva o Úvěru ) 1. IMMO Leasing, SE, IČ 242 47 014, se sídlem Argentinská 286/38, Holešovice, 170 00 Praha 7, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

(Úvěrující a Úvěrovaný dále společně jen jako Strany, samostatně též jako Strana.)

(Úvěrující a Úvěrovaný dále společně jen jako Strany, samostatně též jako Strana.) Číslo smlouvy (variabilní symbol pro platby): [ ] TATO SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI (dále jen Smlouva ) byla uzavřena podle ustanovení 2395 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném

Více