Rámcová smlouva o spotřebitelském úvěru. CreditPortal, a.s., IČ: Jméno a příjmení: RČ:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rámcová smlouva o spotřebitelském úvěru. CreditPortal, a.s., IČ:03240207. Jméno a příjmení: RČ:"

Transkript

1 Rámcová smlouva o spotřebitelském úvěru číslo uzavřená mezi CreditPortal, a.s., IČ: a Jméno a příjmení: RČ:

2 Rámcová smlouva o spotřebitelském úvěru číslo dle zákona č. 89/2012, Občanský zákoník (dále Občanský zákoník ), zákona č. 634/1992, o Ochraně spotřebitele (dále ZOS ), a zákona č. 145/2010, o Spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů (dále ZSÚ ), a to vše ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany: CreditPortal, a.s., IČ: , se sídlem Argentinská 286/38, Holešovice, Praha 7, doručovací adresa Argentinská 286/38, Holešovice, Praha 7, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 19890, zastoupená pány Davidem Boudou a Davidem Doleželem, členy představenstva, Tel.: , Číslo účtu: , vedeného u Fio banky Datová schránka: 8irk8vk, určený pro doručování: Webové stránky: (dále jen Úvěrující na straně jedné) a Jméno a Příjmení Adresa trvalého bydliště, Doručovací adresa, Rodné číslo Číslo občanského průkazu Telefon Bankovní spojení / (dále jen Klient nebo Úvěrovaný na straně druhé) (Úvěrující a Úvěrovaný společně označováni též jako Smluvní strany nebo strany Smlouvy ) uzavírají mezi sebou níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o spotřebitelském úvěru (dále jen jako Smlouva ) SPECIFIKACE SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU POPTÁVANÉHO A AKCEPTOVANÉHO Klientem Výše celkového poskytnutého Úvěru: 4500 Datum poskytnutí Úvěru:

3 Splatnost poskytnutého Úvěru: Účel poskytnutého Úvěru: ÚVĚR BEZÚČELOVÝ. Úroky z Úvěru: 0% ročně, 0% měsíčně. Celkový poplatek za poskytnutí Úvěru: 2025 Doba trvání Úvěru v počtu dnů: 30 K zaplacení celkem za poskytnutí Úvěru: 6525 Výše RPSN Úvěru (roční procentní sazba nákladů): 9 089,9 % Měsíční procentní sazba poskytnutého Úvěru: PREAMBULE 1) Úvěrující prohlašuje, že je právnickou osobou řádně založenou a zapsanou podle českého právního řádu, mající příslušná, platná a účinná oprávnění k podnikatelské činnosti, pokud je zákon vyžaduje, jehož hlavním předmětem podnikání je poskytování spotřebitelských úvěrů a dále prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené. 2) Klient prohlašuje, že je fyzickou osobou, starší 18 let, občanem členského státu Evropské unie, mající na území České republiky trvalý pobyt, dosahující pravidelný příjem, že není politicky exponovanou osobou ve smyslu Zákona o legalizaci výnosů z trestné činnosti, jež je způsobilá nabývat pro sebe vlastním právním jednáním práva a zavazovat se k povinnostem, plně svéprávná bez jakéhokoliv omezení a dále prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené, když dále klient prohlašuje, že důkladně zvážil svou finanční situaci a své možnosti být vázán touto Smlouvou, se kterou se podrobně před jejím podpisem seznámil, zejména pak důsledně zvážil své možnosti při splácení požadovaného úvěru ve vztahu k případným sankčním poplatkům specifikovaným dále touto Smlouvou, že bude ve vztahu k Úvěrujícímu sdělovat vždy jen úplné a pravdivé údaje, a že si je plně vědom, že tato Smlouva je uzavírána na základě prvotního podnětu Klienta, který se obrátil na Úvěrujícího se zájmem uzavřít úvěrovou Smlouvu. 3) Tato Smlouva zakládá právní vztah mezi Úvěrujícím a Klientem, kdy Úvěrující se touto Smlouvou zavazuje, že Klientovi poskytne v jeho prospěch při naplnění podmínek Smlouvy a Souvisejících dokumentů finanční prostředky v požadované výši či ve výši odsouhlasené Úvěrujícím, a Klient se zavazuje poskytnuté finanční prostředky vrátit Úvěrujícímu spolu s poplatky dle podmínek této Smlouvy, případně i spolu se zákonným úrokem z prodlení, sjednanými smluvními pokutami a poplatky, poplatky za výzvy, jež jsou Smluvními stranami touto Smlouvou ujednány pro případ porušení smluvených povinností vyplývajících z této Smlouvy ze strany Klienta. 4) Vzhledem ke skutečnosti, že tato Smlouva je uzavírána s Klientem, jakožto spotřebitelem, Klient prohlašuje, že mu Úvěrující sdělil s dostatečným předstihem před uzavřením této Smlouvy všechny údaje, které jsou vyžadovány Občanským zákoníkem ( 1811, 1820 a 1843), když pro sdělení těchto údajů je použito Formuláře pro standardní informace o spotřebitelském úvěru, jež je přílohou ZSÚ, jakožto speciálního právního předpisu ve vztahu k Občanskému zákoníku a který tvoří nedílnou součást této Smlouvy jako její Příloha č. 2. Informace, náležité vysvětlení ve smyslu ustanovení 5 a 6 ZSÚ a shora citovaný formulář byl předložen Klientovi s dostatečným předstihem společně se zněním této Smlouvy, Souhlasem se zpracováním a nakládáním s osobními údaji, Rozhodčí smlouvou a Zápisem z vysvětlení následků uzavření rozhodčí smlouvy, což Klient podpisem této Smlouvy bez výhrad stvrzuje, když tak činí i v dalších částech této Smlouvy. I.

4 Předmět Smlouvy 1) Úvěrující se zavazuje po předchozí žádosti Klienta a po jejím schválení ze strany Úvěrujícího uzavřít s Klientem tuto Smlouvu, na jejímž základě se Úvěrující zavazuje poskytnout Klientovi finanční prostředky ve výši blíže specifikované shora této Smlouvy, v části označené jako SPECIFIKACE SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU POPTÁVANÉHO A AKCEPTOVANÉHO Klientem (dále jako Specifikace ), a to i opakovaně, avšak výlučně za splnění veškerých podmínek předem sjednaných Úvěrujícím a Klientem v této Smlouvě, dále ve Všeobecných obchodních podmínkách, včetně příloh (dále jen jako VOP ), uvedených v příloze této Smlouvy, tvořících její nedílnou součást, ve formě bezúčelového úvěru (dále jen Úvěr ), když Klient se zavazuje ve sjednaném termínu za zcela obdobných shora citovaných podmínek Úvěrujícímu vrátit poskytnutý Úvěr spolu se zaplacením sjednaného Poplatku za poskytnutí Úvěru a nákladů spojených s jejich poskytnutím (dále jen Poplatek za poskytnutí Úvěru ). 2) Úvěrující poskytne Klientovi Úvěr po posouzení jeho schopnosti Úvěr splatit s tím, že Úvěrující bez jakéhokoliv finančního nároku či postihu ze strany Klienta není povinen zdůvodňovat neposkytnutí Úvěru, ledaže je k tomuto povinován zákonem. 3) Dojde-li mezi Úvěrujícím a Klientem v období následujících 12 kalendářních měsíců, následujících po datu uzavření této Smlouvy, na žádost Klienta k dalšímu poskytnutí předem sjednaných finančních prostředků ve formě bezúčelového úvěru, zavazují se Smluvní strany vedle této Smlouvy uzavřít již jen dílčí Smlouvu o úvěru (dále jen Smlouva o úvěru ), která se bude vždy výlučně řídit VOP Úvěrujícího, Rozhodčí smlouvou a Zápisem z vysvětlení následků uzavření rozhodčí smlouvy, které vše tvoří nedílnou součást této Smlouvy, a jež Klient odsouhlasil při uzavření této Smlouvy a dále individuálními podmínkami stanovenými touto Smlouvou a dále ujednáními jednotlivých dílčích Smluv o úvěru, jež budou zejména řešit detaily dalšího úvěru, tj. zejména výši úvěru, termín splatnosti úvěru a poplatky za poskytnutí úvěru. 4) Dle výslovného ujednání Smluvních stran tedy tato Smlouva upravuje předem vzájemná práva a povinnosti Smluvních stran i při uzavírání dílčích Smluv o úvěru. Smluvní strany výslovně a shodně prohlašují, že podmínky poskytování jednotlivých úvěrů vzniklých na základě této Smlouvy, jakož i jejich splácení, včetně poplatků a nákladů souvisejících s jejich poskytnutím, sankce pro případ prodlení, způsob řešení sporu rozhodcem pro případ nevyřešení sporu smírnou cestou a veškerá další práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající z této Smlouvy či následných jednotlivých a dílčích smluv o spotřebitelském úvěru, se řídí VOP Úvěrujícího, Rozhodčí smlouvou a Zápisem z vysvětlení následků uzavření rozhodčí smlouvy, jež jsou uvedeny v příloze této Smlouvy, tvořící její nedílnou součást, dále podmínkami stanovenými touto Smlouvou a dále ujednáními následných jednotlivých a dílčích smluv o spotřebitelském úvěru. 5) Tato Smlouva je výzvou neurčitému počtu osob k podání návrhu na uzavření Smlouvy, když se Úvěrující může stát příjemcem návrhu na uzavření Smlouvy ze strany Klienta, a pro případ přijetí tohoto návrhu, Úvěrující poskytne Klientovi Úvěr dle podmínek plynoucích z této Smlouvy. Klient je navrhovatelem uzavření Smlouvy a tudíž Úvěrujícímu podává návrh nabídku na uzavření předmětné smlouvy podle Občanského zákoníku, ZSÚ a ZOS. Pokud Úvěrující nabídku Klienta přijme, stává se Klient po poskytnutí Úvěru ze strany Úvěrujícího Klientem či Úvěrovaným z předmětné Smlouvy. 6) Klient podáním své žádosti o poskytnutí Úvěru, svoji registrací a uzavřením Smlouvy výslovně žádá Úvěrujícího o to, aby Úvěrující poskytl Klientovi finanční služby plynoucí z této Smlouvy, a to ve lhůtě pro odstoupení od Smlouvy dle čl. IV. odst. 1. této Smlouvy a VOP. II. Úroky a úplata za poskytnutí Úvěru 1) Smluvní strany se dohodly, že Úvěrujícím poskytnutý Úvěr je Úvěr poskytnutý jako Úvěr bezúčelový a bezúročený. 2) Smluvní strany se dále dohodly, že Klient je povinen zaplatit Úvěrujícímu administrativní poplatek za poskytnutí Úvěru (také jen Poplatek nebo Poplatek za poskytnutí Úvěru ), který představuje náklady Úvěrujícího na poskytnutí Úvěru (právní úkony spojené s vyhotovením této Smlouvy ze strany právníka, poskytnutí Úvěru na peněžní účty dle požadavků Klienta, apod.) a na administrativní úkony vzniklé při uzavření této Smlouvy (personální výdaje, další hotové výdaje, apod.), když výše Poplatku za poskytnutí Úvěru je blíže specifikovaný ve Specifikaci. 3) V souhrnu je pak Klient povinen zaplatit Úvěrujícímu částku odpovídající součtu poskytnutého Úvěru a Poplatku za poskytnutí Úvěru, tedy celkem částku ve výši blíže specifikované ve Specifikaci.

5 4) Roční procentní sazba nákladů (RPSN) tak v případě této Smlouvy ve smyslu parametrů závazků Klienta definovaných v této Smlouvě činí percentuelní výši blíže specifikovanou ve Specifikaci. 5) Klient prohlašuje, že s výše uvedenými ujednáními, tedy zejména co do výše Poplatku za poskytnutí Úvěru a RPSN, bezvýhradně souhlasí, takto ujednané závazky považuje za přiměřené a odpovídající dobrým mravům, přičemž znovu důkladně zvážil své možnosti při budoucím plnění takových závazků. 6) Klient je povinen uhradit veškeré náklady a ztráty vzniklé Úvěrujícímu na základě předložení nepravdivých informací nebo na základě porušení této Smlouvy Klientem. III. Související dokumenty Smluvní strany výslovně a shodně prohlašují, že nedílnou součástí této Smlouvy jsou VOP, Souhlas se zpracováním a nakládáním s osobními údaji a s elektronickou komunikací, Informace o spotřebitelském úvěru, Čestné prohlášení Klienta, Rozhodčí smlouva, Zápis z vysvětlení následků uzavření rozhodčí smlouvy, Ceník Úvěrujícího a dílčí smlouva o spotřebitelském úvěru (dále také společně jako Související dokumenty ), když Klient postupem dle této Smlouvy a dle VOP potvrdil, že se s těmito Souvisejícími dokumenty seznámil, že s nimi vyslovil svůj výslovný souhlas, když k nim neučinil žádný protinávrh, a zároveň Klient potvrdil, že Souvisejícími dokumenty se budou následně řídit i další dílčí Smlouvy o úvěru, když tyto Související dokumenty již Klient nebude stvrzovat postupem nezbytným pro poskytnutí prvního Úvěru, tj. postupem stanoveným Úvěrujícím pro uzavření této Smlouvy v souladu se Souvisejícími dokumenty. Klient je tedy výslovně srozuměn s tím, že Úvěrující i Klient jsou vázáni nejen touto Smlouvou, ale mají rovněž práva a povinnosti obsažená v Souvisejících dokumentech Úvěrujícího okamžikem, ve kterém Úvěrující poskytne Klientovi Úvěr dle podmínek plynoucích z VOP, se Smlouva stává platnou a účinnou a podmínky této Smlouvy se považují za oběma stranami elektronickými kanály odsouhlasené. Klient zároveň uzavřením této Smlouvy výslovně souhlasí, že případné spory z této Smlouvy vzniklé či vzniklé z následných dílčích Smluv o úvěru budou řešeny rozhodcem za podmínek sjednaných ve VOP, Rozhodčí smlouvě a Zápisu z vysvětlení následků uzavření rozhodčí smlouvy, která jsou mezi Smluvními stranami platná nejen pro tuto Smlouvu, ale i pro následně uzavřené dílčí Smlouvy o úvěru. IV. Právo na odstoupení od Smlouvy 1) Klient má právo odstoupit od této Smlouvy bez uvedení důvodu a bez jakékoli smluvní sankce ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření Smlouvy. V případě, že tato Smlouva neobsahuje informace stanovené v 6 odst. 1 ZSÚ, lhůta pro odstoupení neskončí dříve, než 14 dnů poté, kdy Úvěrující spotřebiteli chybějící informace poskytl v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od Smlouvy je Klient povinen o svém odstoupení od Smlouvy informovat Úvěrujícího formou jednostranného právního jednání, a to doporučeným dopisem zaslaným Klientem Úvěrujícímu nejpozději v poslední den lhůty uvedeném shora tohoto odstavce prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na jeho adresu uvedenou v záhlaví této Smlouvy, když Klient může pro odstoupení od Smlouvy použít vzorový formulář, který je uveden na Internetové webové stránce Úvěrujícího Pro řádné odstoupení KLIENT v tomto uvede své jméno a příjmení, své rodné číslo, číslo této Smlouvy, datum jejího uzavření a svou vůli odstoupit od této Smlouvy. Odstoupení od této Smlouvy je účinné vůči Úvěrujícímu okamžikem doručení oznámení o odstoupení Úvěrujícímu. Úvěrující potvrdí Klientovi bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí. 2) Klient nemá právo na odstoupení od této Smlouvy, jestliže Úvěrující poskytl Klientovi na jeho výslovnou žádost Úvěr před uplynutím lhůty pro odstoupení od této Smlouvy. 3) V případě uplatnění práva na odstoupení od této Smlouvy je Klient povinen Úvěrujícímu vrátit veškeré finanční prostředky poskytnuté Úvěrujícím na bankovní účet Úvěrujícího uvedený výše u označení Smluvních stran spolu s úhradou Poplatku za poskytnutí Úvěru a úroků ve výši, na kterou by Úvěrujícímu vznikl nárok, pokud by k odstoupení od Smlouvy nedošlo, a to za období ode dne, kdy byl poskytnut Úvěr, do dne, kdy je Úvěr připsán na účet Úvěrujícího dle této Smlouvy ve lhůtě 30 dnů ode dne odeslání oznámení o odstoupení. Úvěrující má také nárok na úhradu nevratných poplatků jím zaplacených orgánům veřejné správy nebo jiným osobám výkonem veřejné správy pověřeným.

6 4) Pro případ, že Klient poruší jakékoliv ustanovení této Smlouvy, a to zejména, že se jeho prohlášení ukáží za nepravdivá, zkreslená či neúplná, je Úvěrující oprávněn jednostranně s okamžitou platností od této Smlouvy odstoupit, tak, že své odstoupení Úvěrující odešle na doručovací adresu Klienta uvedenou v záhlaví této Smlouvy, když pro tento případ se Klient zavazuje nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne doručení odstoupení, zaplatit zpět Úvěrujícímu na jeho peněžní účet uvedený v záhlaví této Smlouvy, a to za podmínek plynoucích z této Smlouvy, neuhrazenou část Úvěru, Poplatek za poskytnutí Úvěru, úroky ve výši, na kterou by Úvěrujícímu vznikl nárok, pokud by k odstoupení od Smlouvy nedošlo, a to za období ode dne, kdy byl poskytnut Úvěr, do dne, kdy je Úvěr připsán na účet Úvěrujícího, smluvní pokuty a další plnění plynoucí z této Smlouvy a VOP. 5) Další ujednání související s odstoupením od Smlouvy, jsou blíže specifikována ve VOP Úvěrujícího. V. Ujednání o sankcích a poplatků 1) Pro případ prodlení Klienta se splněním kterékoli své platební povinnosti Úvěrujícímu dle podmínek této Smlouvy, tzn. zejména pro případ, že celkový Úvěr nebude uhrazen Klientem řádně a včas, je Úvěrující oprávněn požadovat po Klientovi poskytnutý Úvěr, Poplatek za poskytnutí Úvěru, zákonný úrok z prodlení, běžící za každý kalendářní den prodlení od data splatnosti celkové dlužné finanční částky do okamžiku úhrady celkové dlužné částky, dále sjednané smluvní pokuty a poplatky, náklady spojené s vymáháním pohledávky Úvěrujícího, a v případě soudního či rozhodčího řízení i náhradu nákladů tohoto řízení, když se zejména jedná o náklady za právní zastoupení dle z. č. 177/1996 Sb., advokátní tarif, v planém znění. Dle vzájemné dohody Smluvních stran náklady na vymáhání pohledávky soudní či mimosoudní cestou se rozumí i případné vlastní náklady Úvěrujícího nebo náklady Úvěrujícího na činnost inkasní společnosti nebo jiného zmocněnce, který zajišťuje vymáhání pohledávky Úvěrujícího. Z důvodu souhlasu s výše uvedenými finančními plněními se Klient tyto zavazuje uhradit Úvěrujícímu pro případ porušení Smlouvy a Souvisejících dokumentů ze strany Klienta. 2) Klient, který nesplnil povinnost řádně a včas splatit Úvěr a Poplatek za poskytnutí Úvěru dle podmínek plynoucích z této Smlouvy a Souvisejících dokumentů, a to i v případě dalších poskytnutých úvěrů, v den termínu splatnosti Úvěru, zavazuje se zaplatit Úvěrujícímu jednorázovou smluvní pokutu ve výši 3.000,- (tj. slovy tři tisíce korun českých), když tato smluvní pokuta je splatná následující kalendářní den po dni termínu splatnosti Úvěru.

7 3) Nezaplatí-li Klient Úvěrujícímu řádně a včas poskytnutý Úvěr nebo Poplatek za poskytnutí Úvěru, je Úvěrující oprávněn po Klientovi nárokovat finanční poplatky za náklady spojené upomínacími akcemi, a to podle tabulky sankčních poplatků níže, když upomínacími akcemi se pro účely této Smlouvy rozumí upozornění Klienta ze strany Úvěrujícího o jeho prodlení s úhradou jakékoliv finanční částky plynoucí pro něj z této Smlouvy či VOP, a to formou vždy podle uvážení Úvěrujícího, tj. prostřednictvím SMS zprávy, telefonického rozhovoru, ové zprávy, písemným dopisem, když Klient bere na vědomí, že Úvěrující není povinován identifikovat formu či četnost upomínací akce, neboť tento sankční poplatek, Smluvními stranami sjednaný pro konkrétní výši dlužné částky a pro určitý počet kalendářních dnů prodlení, považují Smluvní strany automaticky za paušální, bez nutnosti doložení. Částka neobsahuje náklady na soudní řízení nebo náhradu nákladů exekuce, které budou Klientovi naúčtovány odděleně. Klient prohlašuje, že byl s ceníkem řádně předem seznámen a výslovně s ním souhlasí (také jako Ceník Úvěrujícího ). Částka na úrokách 5 dnů 10 dnů 15 dnů 20 dnů 25 dnů 30 dnů 60 dnů z prodlení ) Smluvní strany výslovně prohlašují, že s výší shora uvedených sankcí a poplatků na základě svého svobodného rozhodnutí souhlasí a nepovažují je za jakkoli nepřiměřené či odporujícím dobrým mravům, když výši smluvních pokut a poplatků považují Smluvní strany za plně odpovídající významu touto pokutou zajištěných povinností, což vše potvrzují Smluvní strany mimo jiné uzavřením této Smlouvy a Souvisejících dokumentů. Zaplacení smluvních pokut dle této Smlouvy nemá vliv na možnost Úvěrujícího požadovat po Klientovi náhradu jím způsobené škody v plné výši včetně ušlého zisku. 5) Ukončení této Smlouvy nemá vliv na úhradu sjednaných smluvních pokut, náhrady škody, finančních poplatků, či jiných finančních plnění, plynoucích z této Smlouvy a Souvisejících dokumentů. Ujednáním dle této Smlouvy o smluvních pokutách není dotčeno právo Úvěrujícího na náhradu škody v plné výši, včetně ušlého zisku. Ustanovení 2050 a 2051 Občanského zákoníku se dle vzájemné dohody Smluvních stran nepoužije. Povinnosti uvedené v tomto článku této Smlouvy trvají i po ukončení této Smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že výši smluvních pokut považují za plně odpovídající významu touto pokutou zajištěných povinností.

8 VI. Závěrečná ujednání 1) Klient výslovně souhlasí se zasíláním obchodních sdělení a nabídek elektronickou poštou na jeho elektronickou adresu ze strany Úvěrujícího, když tento souhlas může kdykoliv odvolat a dále se zpracováním, shromažďováním a nakládáním svých osobních údajů dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů v rozsahu a za účelem dle VOP a Souhlasu se zpracováním a nakládáním s osobními údaji, tvořících nedílnou součást této Smlouvy. 2) Nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli ustanovení této Smlouvy neovlivní vynutitelnost nebo platnost jejích ostatních ustanovení. V případě, že kterékoli ustanovení této Smlouvy by mělo z jakéhokoli důvodu pozbýt platnosti (zejména z důvodu rozporu s aplikovatelnými zákony a ostatními právními normami), smluvní strany se zavazují k nahrazení takového neplatného nebo nevynutitelného ustanovení ustanovením novým, které bude nejblíže odpovídat jeho účelu a smyslu, a to nejpozději do 30 dnů po výzvě. Veškerá předchozí ujednání mezi Stranami této smlouvy týkající se jejího předmětu pozbývají podpisem této Smlouvy platnosti. 3) Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na 12 kalendářních měsíců, když po uplynutí této doby musí býti mezi Smluvními stranami uzavřena nová rámcová Smlouva. 4) Změny této Smlouvy mohou být prováděny pouze písemně, pokud není v této Smlouvě výslovně uvedeno jinak. 5) Smluvní strany odpovídají za pravdivost a správnost údajů uvedených v této Smlouvě a Souvisejících dokumentech, když Klient dále odpovídá za pravdivost a správnost údajů uvedených ve všech dokumentech zaslaných Úvěrujícímu k posouzení schopnosti Klienta splácet Úvěr. 6) Klient výslovně potvrzuje, že Úvěrující mu poskytl v dostatečném časovém předstihu před sepsáním této Smlouvy a uzavřením této Smlouvy veškeré zákonem stanovené náležité vysvětlení, na jehož základě byl Klient schopen posoudit, že navrhované Související dokumenty odpovídají jeho potřebám a jeho finanční situaci, když Klient dále stvrzuje, že byl taktéž Úvěrujícím řádně informován o obsahu této Smlouvy a Souvisejících dokumentů, o právech a závazcích z této Smlouvy a Souvisejících dokumentů plynoucími, důsledcích prodlení, byl seznámen s možností odstoupení od této Smlouvy, jakož i způsobem uplatnění práva na odstoupení a o vážných důsledcích neuplatnění práva na odstoupení od Smlouvy, o základních informacích o jednotlivých produktech nabízených Úvěrujícím a jeho cenovou nabídkou, a jejich dopadech na Klienta a dále Klient stvrzuje, že nepotřebuje dalšího poučení a vysvětlení, neboť k uzavření smluvního vztahu nemá žádných námitek a ani nevznáší žádný protinávrh. Klient výslovně prohlašuje, že vysvětlení smluvních a zákonných podmínek sjednávaného Úvěru je zcela dostatečné, když v případě potřeby doplňujících informací mu tyto Úvěrující na jeho žádost poskytne. Klient tímto současně prohlašuje a potvrzuje, že mu byly s dostatečným předstihem před uzavřením Smlouvy poskytnuty informace a náležité vysvětlení ve smyslu 5 a 6 ZSÚ a ve smyslu 1810 a násl., 1820 a násl. a 1843 a násl. Občanského zákoníku, a které jsou shodné s údaji uvedenými Úvěrujícím v této Smlouvě. 7) Smluvní strany a zejména Klient registrací své Žádosti o poskytnutí Úvěru stvrzuje, že si Smlouvu před jejím podpisem důkladně přečetly, veškerým ustanovením rozumí a souhlasí s nimi, že byla uzavřena po jejich vzájemném projednání a podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. Nedílnou součástí této Smlouvy je: Příloha č. 1 - Souhlas se zpracováním a nakládáním s osobními údaji, Příloha č. 2 - Informace o spotřebitelském úvěru, Příloha č. 3 - Rozhodčí smlouva, Příloha č. 4 - Zápis z vysvětlení následků uzavření rozhodčí smlouvy, Příloha č. 5 - Čestné prohlášení Klienta, Příloha č. 6 Rámcová smlouva, Příloha č. 7 Všeobecné obchodní podmínky. Příloha č. 8 Ceník Úvěrujícího

9 Dáno v Praze dne za SPOLEČNOST CreditPortal, a.s. pan David Bouda člen představenstva za SPOLEČNOST CreditPortal, a.s. pan David Doležel člen představenstva Jméno a Příjmení: KLIENT

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru 1. Údaje o Věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel: FINFAST s.r.o., IČO: 24286168 Telefonní číslo: +420 733 787 200

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

Smlouva o spotřebitelském Úvěru

Smlouva o spotřebitelském Úvěru Smlouva o spotřebitelském Úvěru Číslo smlouvy: uzavřená v souladu s ustanovením 2395 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele,

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Příloha č. 6 k zákonu č. 45/ Sb. FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní číslo (*) CreditPortal,a.s

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

KOBLÍŽEK PLZEŇ s. r. o. SMLOUVA O ZÁPŮJČCE

KOBLÍŽEK PLZEŇ s. r. o. SMLOUVA O ZÁPŮJČCE SMLOUVA O ZÁPŮJČCE mezi KOBLÍŽEK PLZEŇ s.r.o. IČ: 290 62 543, DIČ: CZ 290 625 43 Telefon: 608 279 911 Sídlo: Plzeň, Manětínská 1543/69, PSČ 323 00 Email: dotazy@koblizekplzen.cz vedená Krajským soudem

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č..

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č.. SMLOUVA O ÚVĚRU č. Obchodní společnost HK Investment s.r.o., IČ 28806573 se sídlem Hradec Králové, Velké náměstí 162/5, PSČ 500 03 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. 1. Společnost easyresearch.biz s.r.o., se sídlem Praha 2, Londýnská 18, IČ: 27259765, DIČ: CZ27259765, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI I. SMLUVNÍ STRANY Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p., PSČ Město (dále jako Úvěrující ) a Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p.,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro poskytování služeb a zboží společností CONSITE, s.r.o. znění účinné od 1. 1. 2011 1. Předmět Všeobecných obchodních podmínek 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále

Více

Příloha č. 1 Obchodních podmínek Simple Money Service, s.r.o.

Příloha č. 1 Obchodních podmínek Simple Money Service, s.r.o. Příloha č. 1 Obchodních podmínek Simple Money Service, s.r.o. Údaje dle přílohy 2 zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

DOHODA O MIMOSOUDNÍM NAROVNÁNÍ

DOHODA O MIMOSOUDNÍM NAROVNÁNÍ DOHODA O MIMOSOUDNÍM NAROVNÁNÍ DOHODA O MIMOSOUDNÍM NAROVNÁNÍ Smluvní strany: 1. IČ: se sídlem: samostatně jednající: telefon: email: jako zadavatel veřejné zakázky na straně jedné (dále jen Zadavatel

Více

SMLOUVU O ZÁPŮJČCE 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. ZÁPŮJČKA

SMLOUVU O ZÁPŮJČCE 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. ZÁPŮJČKA VATAONLINE s.r.o. IČ: 241 72 057 se sídlem Praha 1, Nové Město, Na Poříčí 1040/10, PSČ 110 00 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 185344 (dále jen Zapůjčitel

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Poskytovatel TDM real s.r.o. se sídlem Jelínkova 919/28, 616 00, Brno, IČ 02639441, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8194, dále

Více

VZOROVÝ DOKUMENT. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou:

VZOROVÝ DOKUMENT. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou: SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU Č.. 01...//2013 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou: Emporo czech company s.r.o. Sídlo: Tábor, Erbenova 2978, PSČ

Více

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smluvní strany: uzavřená podle 269 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK Tento dokument obsahuje VOP aplikací společnosti Imper CZ, s.r.o. Autorská práva k tomuto dokumentu vlastní předkladatel, tedy společnost IMPER CZ, s.r.o.

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydáváme tyto obchodní podmínky, jež jsou

Více

ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU V ROCE 2011

ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU V ROCE 2011 ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU V ROCE 2011 8.12.2010 JUDr. Ivana Seifertová www.koncimsdluhy.cz Základní údaje zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a změně některých zákonů vyhlášen 20. května

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

Smlouva o složení kauce

Smlouva o složení kauce Smlouva o složení kauce uzavřená mezi Společnost: se sídlem IČ: DIČ: Zapsána v Obchodním rejstříku u. soudu v., oddíl C, vložka.. Peněžní ústav: Číslo účtu: Zastoupená: (dále jen PDS ) Firma/Název: Sídlo/Adresa:

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PLATEBNÍCH SLUŽBÁCH A PARTICIPACI NA SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRECH. ( Rámcová smlouva )

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PLATEBNÍCH SLUŽBÁCH A PARTICIPACI NA SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRECH. ( Rámcová smlouva ) RÁMCOVÁ SMLOUVA O PLATEBNÍCH SLUŽBÁCH A PARTICIPACI NA SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRECH ( Rámcová smlouva ) uzavřená mezi Different money s.r.o., se sídlem Praha 6, Dejvice, Evropská 2690/17, PSČ 160 00, IČO:

Více

Smlouva o poskytnutí dat

Smlouva o poskytnutí dat Smlouva o poskytnutí dat Subjekt Lesy České republiky, s.p. se sídlem: Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ 501 68 zapsaný: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka

Více

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. I. Úvodní ustanovení I.1 Provozovatel obchodní společnost Úspěšný web s.r.o. se sídlem Rakovník, Sportovní 99, PSČ 269 01 IČ: 242 09 007

Více

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb Smluvní strany Poskytovatel : Sky club Brumlovka s.r.o. se sídlem : Vyskočilova 2, Praha 4, PSČ 140 00 korespondenční adresa : Na Příkopě 25, Praha 1, PSČ 110 00 DIČ : CZ47120479 Zapsaný : v OR vedeném

Více

ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 642 a n. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku mezi smluvními stranami

ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 642 a n. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku mezi smluvními stranami ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 642 a n. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku mezi smluvními stranami 1. DEDICATION s.r.o. IČ: 243 12 231 se sídlem Prokopova 156/11, 130 00,

Více

K U P N Í S M L O U V U čís... Článek I Vymezení předmětu plnění

K U P N Í S M L O U V U čís... Článek I Vymezení předmětu plnění Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2 IČ: 69797111 za kterou jedná: Ing. Jan Kasnar, CSc. náměstek GŘ pro Hospodaření s majetkem,

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - návrh

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - návrh Čj.: MULA 11601/2015 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 56.12 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - návrh z rozpočtu města Lanškroun uzavřená podle 10a zákona č. 250/2000

Více

uzavřeli dnešního dne Smlouvu o úvěru č. ČÁST A ÚVODNÍ USTANOVENÍ

uzavřeli dnešního dne Smlouvu o úvěru č. ČÁST A ÚVODNÍ USTANOVENÍ Smlouva o úvěru číslo smlouvy typ smlouvy ACEMA Credit Czech, a.s. se sídlem Kobližná 71/2, 602 00, Brno IČ: 26158761, DIČ: CZ26158761 společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně,

Více

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů.

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů. Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru (pro všechny varianty poskytovaných zápůjček Novacredit) 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní

Více

Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix. Smluvní strany. zapsaná v. zastoupená

Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix. Smluvní strany. zapsaná v. zastoupená Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix Dále jen Smlouva Smluvní strany Společnost.. zapsaná v. zastoupená IČ: DIČ:. Bank. spojení:., č. účtu:. (dále jen Prodávající) a Centrum pro

Více

SMLOUVA O ZÁPŮJČCE PROFIMONEY č.

SMLOUVA O ZÁPŮJČCE PROFIMONEY č. SMLOUVA O ZÁPŮJČCE PROFIMONEY č. (dále jen smlouva ) uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami: Název: PROFI MONEY CZ, s.r.o. Identifikační číslo: 028 71 114 Sídlo: Rybná

Více

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU Fio banka, a.s., IČ 61858374, se sídlem V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městský soudem v Praze, oddíl B, vložka

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR obchodní společnosti CreditPortal, a.s., IČ: 03240207, se sídlem Argentinská 286/38, Holešovice, 170 00 Praha 7, doručovací adresa Argentinská 286/38,

Více

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00DVT0B* KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA uzavřená dle 588 a následujících a 152 a následujících občanského zákoníku Článek I. Smluvní strany Prodávající:

Více

Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP )

Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP ) Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP ) Tyto Podmínky závazně upravují pravidla, za nichž společnost KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o., IČ: 241 73 029, se sídlem Praha 1,

Více

Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP )

Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP ) Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP ) Tyto Podmínky závazně upravují pravidla, za nichž společnost KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o., IČ: 241 73 029, se sídlem Praha 1,

Více

Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o zápůjčce následující význam:

Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o zápůjčce následující význam: Všeobecné obchodní podmínky 1.2 1 Definice pojmů Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o zápůjčce následující význam: 1.1 Vydlužitel znamená fyzickou osobu,

Více

společně dále také jen převodce

společně dále také jen převodce Smlouva o bezúplatném podmíněném zajišťovacím převodu družstevního podílu v družstvu, se sídlem, IČO, dle 2040 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. a 736 zák. č. 90/2012 Sb. Smluvní strany:, r.č., trvale bytem,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. organizátorky seznamovacích večerů Chytré rande. Michaely Strnadové. se sídlem Tř. Legionářů 1574/2, 586 01 Jihlava

OBCHODNÍ PODMÍNKY. organizátorky seznamovacích večerů Chytré rande. Michaely Strnadové. se sídlem Tř. Legionářů 1574/2, 586 01 Jihlava OBCHODNÍ PODMÍNKY organizátorky seznamovacích večerů Chytré rande Michaely Strnadové se sídlem Tř. Legionářů 1574/2, 586 01 Jihlava identifikační číslo: 88655717 zapsané v obchodním rejstříku vedeném v

Více

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0396/2015

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0396/2015 Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0396/2015 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská 34 číslo bankovního

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Česká Skalice číslo: 320 / 2015 / FPU

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Česká Skalice číslo: 320 / 2015 / FPU 1 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Česká Skalice číslo: 320 / 2015 / FPU (uzavřená dle 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů)

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB. Smluvní strany:

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB. Smluvní strany: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB Smluvní strany:., se sídlem, IČ:.., DIČ:.., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném., oddíl., vložka, jednající. bankovní spojení:, číslo účtu:., (dále též Poskytovatel

Více

Obchodní podmínky pro prodej vstupenek

Obchodní podmínky pro prodej vstupenek sídlo: Seifertova 571/5, 130 00 Praha 3 zápis společnosti v OR: Městský soud v Praze, spis. zn. C 236831 IČ: 03955354, DIČ CZ03955354 tel.: +420 777 200 258 e mail: mproductions@mproductions.cz www.mightysounds.cz

Více

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0343/2015

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0343/2015 Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0343/2015 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská 34 číslo bankovního

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. PRO SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR či ÚVĚR poskytovaný hotovostní formou prostřednictvím sítě čerpacích stanic EuroOil

OBCHODNÍ PODMÍNKY. PRO SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR či ÚVĚR poskytovaný hotovostní formou prostřednictvím sítě čerpacích stanic EuroOil OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR či ÚVĚR poskytovaný hotovostní formou prostřednictvím sítě čerpacích stanic EuroOil obchodní společnosti CreditPortal, a.s., IČ: 03240207, se sídlem Argentinská

Více

Smlouva o úvěru číslo.

Smlouva o úvěru číslo. Smlouva o úvěru číslo. dle zákona č. 89/2012, Občanský zákoník (dále Občanský zákoník ), zákona č. 634/1992, o Ochraně spotřebitele (dále ZOS ), a zákona č. 145/2010, o Spotřebitelském úvěru a o změně

Více

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene Název smlouvy: XY stavba Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene kterou dne, měsíce a roku níže uvedeného uzavřeli ve smyslu ust. 50a zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku v platném znění

Více

Všeobecné obchodní podmínky.

Všeobecné obchodní podmínky. Všeobecné obchodní podmínky. 1.1. Tento dokument obsahuje Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) jazykové školy Jazykové studio Karlov, se sídlem provozovny v ulici Školní 2147, který je vedený pod

Více

Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací č.

Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací č. Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací č. uzavřená mezi Michal Šenk Firma: Adresa: U Stadionu 955, 664 34 Kuřim IČ: 75679922 DIČ: CZ8307103827 Tel: +420 777 304 145 E-mail: senk@a1net.cz

Více

Smlouva o zajištění společného plnění s provozovatelem FVE

Smlouva o zajištění společného plnění s provozovatelem FVE Smlouva o zajištění společného plnění s provozovatelem FVE uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a podle 37p odst. 1 a 2 a 37h odst. 1, písm. c) zákona č. 185/2001 Sb.,

Více

S m l o u v a o d í l o

S m l o u v a o d í l o S m l o u v a o d í l o Článek I. Smluvní strany 1. Město Vimperk se sídlem Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk IČ: 00250805, DIČ: CZ00250805 zastoupené: Ing. Jaroslava Martanová, starostka (dále jen objednatel)

Více

Smlouva o postupně spláceném úvěru

Smlouva o postupně spláceném úvěru Smlouva o postupně spláceném úvěru Obchodní firma: P2P finance CZ s.r.o. IČ: 03114147 se sídlem: Na Perštýně 342/1, Staré Město, 110 00 Praha 1 zápis: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

smlouvu o dílo uzavřenou podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, v platném znění (O.Z.): II. Předmět smlouvy

smlouvu o dílo uzavřenou podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, v platném znění (O.Z.): II. Předmět smlouvy Smlouva o dílo č 1 I. SMLUVNÍ STRANY 1.1. Obec Pačejov se sídlem Pačejov nádraží 199, 341 01 Horažďovice IČ 00255963 zastoupena starostou obce Ing. Janem Vavřičkou č. účtu domovské stránky: www. e-mail:

Více

KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ

KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ Článek I. Smluvní strany Město Kolín, IČ: 00235440 Karlovo náměstí 78, 280 02 Kolín I. zastoupeno starostou města Mgr. Bc. Vítem Rakušanem (dále jen kupující na straně jedné)

Více

Smlouva o prodeji koně

Smlouva o prodeji koně MAENTIVA GALOPP, S.R.O. Smlouva o prodeji koně valach, plemene A1/1 Dangerous Gleam (GER) Generous (IRE) - Dyveke (GER)(Lando) Narozen : 30.1.2009 Mgr. Jan Kužel XX.XX.XXXX [Předmětem této smlouvy je prodej

Více

Smlouvu o poskytnutí mimořádného jednorázového příspěvku na Opravu domovního fondu na území Prahy 1 pro rok 2015

Smlouvu o poskytnutí mimořádného jednorázového příspěvku na Opravu domovního fondu na území Prahy 1 pro rok 2015 Níže uvedené smluvní strany: název: Městská část Praha 1 sídlo: Vodičkova 681/18, Praha 1, PSČ: 115 68 zastoupená: ing Oldřichem Lomeckým, starostou MČ Praha 1 IČ: 00063410 bank. spojení: Česká Spořitelna

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU poskytované úvěrovanému (dále jen Klient ) dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen OZ ) a zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. Vymezení pojmů LINEP style, s.r.o., se sídlem Čajkovského 1904/11, 130 00 Praha 3, IČ 24197181, č. účtu 2600185087, kód banky 2010, vedený u Fio banky, tel.: +420 608 883

Více

SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT

SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT Níže uvedeného dne měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Společnost: Diners Club Czech, s.r.o. Se sídlem: Široká 5, č. p. 36, 110 00

Více

Článek I Smluvní strany

Článek I Smluvní strany Příloha č. 1 Návrh kupní smlouvy K U P N Í S M L O U V A uzavřená podle 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) Článek I Smluvní strany Kupující:

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky České informační agentury, s. r. o. 1. Úvodní ustanovení a) Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) České informační agentury, s. r. o. (dále jen Poskytovatel ) vycházejí

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET Evidenční číslo smlouvy: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET v souladu s ust. 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) uzavřená

Více

Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB

Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. SMLUVNÍ STRANY: Objednatel Základní škola, Základní

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY O POSKYTOVÁNÍ SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRŮ ve znění účinném ke dni 1. července 2014

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY O POSKYTOVÁNÍ SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRŮ ve znění účinném ke dni 1. července 2014 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY O POSKYTOVÁNÍ SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRŮ ve znění účinném ke dni 1. července 2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto Všeobecné podmínky o poskytování spotřebitelských úvěrů upravují právní vztahy

Více

K U P N Í S M L O U V U

K U P N Í S M L O U V U 4356/ULT/2014-ULTM Č.j.: UZSVM/ULT/4345/2014-ULTM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 12800 Praha 2 Nové Město, zastoupená PhDr. Marií Ševelovou,

Více

Smlouva o jednorázově splatném úvěru č. [ ]

Smlouva o jednorázově splatném úvěru č. [ ] Smlouva o jednorázově splatném úvěru č. Obchodní firma: P2P finance CZ s.r.o. IČ: 03114147 se sídlem: Na Perštýně 342/1, Staré Město, 110 00 Praha 1 zápis: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Smlouvu o poskytnutí sociální služby

Smlouvu o poskytnutí sociální služby Smlouva o poskytnutí sociální služby uzavřená dle 91 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů a dle 2586 a násl. zákona 89/2012 Sb., Občanský zákoník I. Smluvní strany

Více

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0344/2015

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0344/2015 Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0344/2015 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská 34 číslo bankovního

Více

Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části

Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části 14. zasedání dne 27. 4. 2015 USNESENÍ č. 110/15/RMČ k návrhu smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě se společností O2 Czech

Více

(Úvěrující a Úvěrovaný dále společně jen jako Strany, samostatně též jako Strana.)

(Úvěrující a Úvěrovaný dále společně jen jako Strany, samostatně též jako Strana.) Číslo smlouvy (variabilní symbol pro platby): [ ] TATO SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI (dále jen Smlouva ) byla uzavřena podle ustanovení 2395 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád

Obchodní podmínky a reklamační řád Obchodní podmínky a reklamační řád 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb a prodej zboží na internetovém portálu www.cstzb.cz. Podmínky blíže vymezují

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Níže uvedeného dne, měsíce a roku

KUPNÍ SMLOUVA. Níže uvedeného dne, měsíce a roku KUPNÍ SMLOUVA Níže uvedeného dne, měsíce a roku 1. Národní institut dětí a mládeže a školské zařízení pro zájmové vzdělávání (dále jen NIDM ) se sídlem Sámova ulice č. 677/3, Praha 10 - Vršovice, PSČ 101

Více

Smlouva o poskytování sociální služby - osobní asistence, na dobu neurčitou kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

Smlouva o poskytování sociální služby - osobní asistence, na dobu neurčitou kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli Smlouva o poskytování sociální služby - osobní asistence, na dobu neurčitou kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli I. Smluvní strany Jméno a příjmení: datum narození: trvalé bydliště: PSČ: v

Více

VÍTKOVICE HOLDING, a.s. SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE PŘEDSEDY VÝBORU

VÍTKOVICE HOLDING, a.s. SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE PŘEDSEDY VÝBORU VÍTKOVICE HOLDING, a.s. a [ ] SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE PŘEDSEDY VÝBORU PRO AUDIT 1.1. VÍTKOVICE HOLDING, a.s., Článek I. Smluvní strany se sídlem: Ostrava, Vítkovice, Ruská 2887/101, PSČ 706 02, IČ: 258

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č.

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č. Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací na síti G-NET č. 1/5 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č. (dále jen smlouva ), uzavřená podle ustanovení 63 a násl.

Více

Smlouvu o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Nového Města na Moravě (dále jen smlouva )

Smlouvu o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Nového Města na Moravě (dále jen smlouva ) 1. Město Nové Město na Moravě sídlo: Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě zastoupené: Michalem Šmardou, starostou IČ: 00294900 DIČ: CZ00294900 bankovní spojení: Komerční banka, a.s. číslo

Více

Úvodní ustanovení II. Předmět smlouvy

Úvodní ustanovení II. Předmět smlouvy NÁVRH SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI uzavřená ve smyslu ustanovení 59 zák. č. 90/2012 Sb. a 2430 zák. č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen ZOK

Více

Smlouva o výkonu funkce člena orgánu společnosti

Smlouva o výkonu funkce člena orgánu společnosti Smlouva o výkonu funkce člena orgánu společnosti uzavřená v souladu s ust. 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích, níže uvedeného dne, měsíce a roku, mezi 1. PATRIA Kobylí, a.s. se sídlem

Více

Smlouva o firemním účtu

Smlouva o firemním účtu Smlouva o firemním účtu uzavřená v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a zákonem č.87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech, v platném znění. mezi Citfin, spořitelní

Více

NPK - kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o.

NPK - kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. NPK - kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Money Credit CZ s.r.o., IČ 241 73 461, zapsaná v

Více

REZERVAČNÍ SMLOUVA č. / uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito účastníky:

REZERVAČNÍ SMLOUVA č. / uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito účastníky: REZERVAČNÍ SMLOUVA č. / uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito účastníky: budoucí prodávající: DOMOPLAN Bytový dům Domino s.r.o. IČ: 293 80 685, DIČ: CZ699003608 se sídlem: Údolní 326/11,

Více

Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu č. TD02XXXX

Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu č. TD02XXXX Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu č. TD02XXXX Smluvní strany: Česká republika Technologická agentura České republiky se sídlem Evropská 2589/33b, 160 00 Praha 6 IČ: 72050365

Více

Lucrum Credit since 2014 s.r.o. Hálkova 1643/5 120 00 Praha. Smluvní podmínky pro Zápůjčky a Úvěry a Zákonní informace VOP 01/2016

Lucrum Credit since 2014 s.r.o. Hálkova 1643/5 120 00 Praha. Smluvní podmínky pro Zápůjčky a Úvěry a Zákonní informace VOP 01/2016 Obchodní podmínky 1.1. Zákonní informace 18.1. Sazebník nadstandardních služeb 19.1. Sazebník poplatků a kalkulacce RPSN 20.1. Vzorové formuláře 21.1 Smluvní podmínky pro Zápůjčky a Úvěry poskytované společností

Více

Smlouva o prodeji a koupi stlačeného zemního plynu a používání nepřenosné zákaznické karty číslo../ KFŘ

Smlouva o prodeji a koupi stlačeného zemního plynu a používání nepřenosné zákaznické karty číslo../ KFŘ Smlouva o prodeji a koupi stlačeného zemního plynu číslo../ KFŘ Pražská plynárenská, a. s. Praha 1 Nové Město, Národní 37, PSČ 110 00 IČ 60193492 DIČ CZ60193492 zastoupená Tomášem Ratajem dle plné moci

Více

DODATEK Č. 1 K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ VODAFONE ONENET Č. 011268 (dále jen Dodatek )

DODATEK Č. 1 K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ VODAFONE ONENET Č. 011268 (dále jen Dodatek ) DODATEK Č. 1 K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ VODAFONE ONENET Č. 011268 (dále jen Dodatek ) Vodafone Czech Republic, a.s. se sídlem Vinohradská 167, 100

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY, tvořící nedílnou součást Rámcové smlouvy o zápůjčce či Rámcové smlouvy o spotřebitelském úvěru

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY, tvořící nedílnou součást Rámcové smlouvy o zápůjčce či Rámcové smlouvy o spotřebitelském úvěru VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY, tvořící nedílnou součást Rámcové smlouvy o zápůjčce či Rámcové smlouvy o spotřebitelském úvěru Společnost crediton.cz, s.r.o., IČ: 24849707, se sídlem Argentinská 286/38, Holešovice,

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O SPOLUPRÁCI při zprostředkování

RÁMCOVÁ SMLOUVA O SPOLUPRÁCI při zprostředkování RÁMCOVÁ SMLOUVA O SPOLUPRÁCI při zprostředkování 1. e-finance Reality, s.r.o. IČ: 255 54 824, DIČ: CZ25554824, plátce DPH zapsaná v Obchodní rejstříku v Brně, oddíl C, vložka 33074 se sídlem Rooseveltova

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti ProAš z.s. se sídlem Palackého 2424/2, Aš 352 01 identifikační číslo: 22708294 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni pod spisovou značkou

Více

SMLOUVA O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

SMLOUVA O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU SMLOUVA O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Smluvní strany: 1. Berpůjčku s.r.o. se sídlem: Klimentská 1746/52, Nové Město, 110 00 Praha 1 IČ: 014 61 915 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

NPK - kompletní údaje k jednotlivým typům úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o.

NPK - kompletní údaje k jednotlivým typům úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. NPK - kompletní údaje k jednotlivým typům úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru Věřitel Money Credit CZ s.r.o., IČ 241 73 461, zapsaná v obchodním

Více

REZIDENCE NOVÁ KAROLINA

REZIDENCE NOVÁ KAROLINA SMLOUVA O REZERVACI č. R/ uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění (dále jen OZ ) týkající se stavby nazvané REZIDENCE NOVÁ KAROLINA 1. SMLUVNÍ STRANY: Prodávající:

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany:

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany: KUPNÍ SMLOUVA Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVA. Obchodní firma/název/ jméno a příjmení Identifikační číslo sídlem/místem podnikání/ bytem zastoupená

MANDÁTNÍ SMLOUVA. Obchodní firma/název/ jméno a příjmení Identifikační číslo sídlem/místem podnikání/ bytem zastoupená MANDÁTNÍ SMLOUVA Collect Partner s.r.o. Na Florenci 1686/9 110 00 Praha 1 IČO: 290 52 149 zastoupená: Liborem Prokopem pobočka a korespondenční adresa Hradec Králové ČSA 287 502 16 Hradec Králové bankovní

Více

SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:..

SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:.. Svazek obcí Čistý Zlechovský potok, 687 10 Zlechov 540, IČ: 75068664 SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:.. I. Smluvní strany DODAVATEL (provozovatel kanalizace): ODBĚRATEL : Svazek

Více

V Z O R MANDÁTNÍ SMLOUVA O DAŇOVÉM PORADENSTVÍ A ZASTUPOVÁNÍ VE VĚCECH DANÍ. zastoupený. dále jen "klient"

V Z O R MANDÁTNÍ SMLOUVA O DAŇOVÉM PORADENSTVÍ A ZASTUPOVÁNÍ VE VĚCECH DANÍ. zastoupený. dále jen klient V Z O R MANDÁTNÍ SMLOUVA O DAŇOVÉM PORADENSTVÍ A ZASTUPOVÁNÍ VE VĚCECH DANÍ Mandant: IČ: DIČ: zastoupený dále jen "klient" a Mandatář : Vladimír Rajnyš, daňový poradce zapsaný do seznamu Komory daňových

Více

Všeobecné obchodní podmínky služby APEX Solutions platné od 1.11.2011

Všeobecné obchodní podmínky služby APEX Solutions platné od 1.11.2011 Všeobecné obchodní podmínky 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Společnost QuickCode s.r.o., se sídlem Praha 5, Smíchov, Nádražní 349/3, PSČ 150 00, IČO: 278 89 181, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Mezi. JUDr. Janem Kubálkem insolvenčním správcem dlužníka POSTER Infinity s.r.o. (Prodávající) (Kupující)

KUPNÍ SMLOUVA. Mezi. JUDr. Janem Kubálkem insolvenčním správcem dlužníka POSTER Infinity s.r.o. (Prodávající) (Kupující) KUPNÍ SMLOUVA Mezi JUDr. Janem Kubálkem insolvenčním správcem dlužníka POSTER Infinity s.r.o. (Prodávající) a.. (Kupující) Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smluvní strany: JUDr. Jan Kubálek,

Více