Rámcová smlouva o spotřebitelském úvěru. CreditPortal, a.s., IČ: Jméno a příjmení: RČ:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rámcová smlouva o spotřebitelském úvěru. CreditPortal, a.s., IČ:03240207. Jméno a příjmení: RČ:"

Transkript

1 Rámcová smlouva o spotřebitelském úvěru číslo uzavřená mezi CreditPortal, a.s., IČ: a Jméno a příjmení: RČ:

2 Rámcová smlouva o spotřebitelském úvěru číslo dle zákona č. 89/2012, Občanský zákoník (dále Občanský zákoník ), zákona č. 634/1992, o Ochraně spotřebitele (dále ZOS ), a zákona č. 145/2010, o Spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů (dále ZSÚ ), a to vše ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany: CreditPortal, a.s., IČ: , se sídlem Argentinská 286/38, Holešovice, Praha 7, doručovací adresa Argentinská 286/38, Holešovice, Praha 7, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 19890, zastoupená pány Davidem Boudou a Davidem Doleželem, členy představenstva, Tel.: , Číslo účtu: , vedeného u Fio banky Datová schránka: 8irk8vk, určený pro doručování: Webové stránky: (dále jen Úvěrující na straně jedné) a Jméno a Příjmení Adresa trvalého bydliště, Doručovací adresa, Rodné číslo Číslo občanského průkazu Telefon Bankovní spojení / (dále jen Klient nebo Úvěrovaný na straně druhé) (Úvěrující a Úvěrovaný společně označováni též jako Smluvní strany nebo strany Smlouvy ) uzavírají mezi sebou níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o spotřebitelském úvěru (dále jen jako Smlouva ) SPECIFIKACE SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU POPTÁVANÉHO A AKCEPTOVANÉHO Klientem Výše celkového poskytnutého Úvěru: 4500 Datum poskytnutí Úvěru:

3 Splatnost poskytnutého Úvěru: Účel poskytnutého Úvěru: ÚVĚR BEZÚČELOVÝ. Úroky z Úvěru: 0% ročně, 0% měsíčně. Celkový poplatek za poskytnutí Úvěru: 2025 Doba trvání Úvěru v počtu dnů: 30 K zaplacení celkem za poskytnutí Úvěru: 6525 Výše RPSN Úvěru (roční procentní sazba nákladů): 9 089,9 % Měsíční procentní sazba poskytnutého Úvěru: PREAMBULE 1) Úvěrující prohlašuje, že je právnickou osobou řádně založenou a zapsanou podle českého právního řádu, mající příslušná, platná a účinná oprávnění k podnikatelské činnosti, pokud je zákon vyžaduje, jehož hlavním předmětem podnikání je poskytování spotřebitelských úvěrů a dále prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené. 2) Klient prohlašuje, že je fyzickou osobou, starší 18 let, občanem členského státu Evropské unie, mající na území České republiky trvalý pobyt, dosahující pravidelný příjem, že není politicky exponovanou osobou ve smyslu Zákona o legalizaci výnosů z trestné činnosti, jež je způsobilá nabývat pro sebe vlastním právním jednáním práva a zavazovat se k povinnostem, plně svéprávná bez jakéhokoliv omezení a dále prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené, když dále klient prohlašuje, že důkladně zvážil svou finanční situaci a své možnosti být vázán touto Smlouvou, se kterou se podrobně před jejím podpisem seznámil, zejména pak důsledně zvážil své možnosti při splácení požadovaného úvěru ve vztahu k případným sankčním poplatkům specifikovaným dále touto Smlouvou, že bude ve vztahu k Úvěrujícímu sdělovat vždy jen úplné a pravdivé údaje, a že si je plně vědom, že tato Smlouva je uzavírána na základě prvotního podnětu Klienta, který se obrátil na Úvěrujícího se zájmem uzavřít úvěrovou Smlouvu. 3) Tato Smlouva zakládá právní vztah mezi Úvěrujícím a Klientem, kdy Úvěrující se touto Smlouvou zavazuje, že Klientovi poskytne v jeho prospěch při naplnění podmínek Smlouvy a Souvisejících dokumentů finanční prostředky v požadované výši či ve výši odsouhlasené Úvěrujícím, a Klient se zavazuje poskytnuté finanční prostředky vrátit Úvěrujícímu spolu s poplatky dle podmínek této Smlouvy, případně i spolu se zákonným úrokem z prodlení, sjednanými smluvními pokutami a poplatky, poplatky za výzvy, jež jsou Smluvními stranami touto Smlouvou ujednány pro případ porušení smluvených povinností vyplývajících z této Smlouvy ze strany Klienta. 4) Vzhledem ke skutečnosti, že tato Smlouva je uzavírána s Klientem, jakožto spotřebitelem, Klient prohlašuje, že mu Úvěrující sdělil s dostatečným předstihem před uzavřením této Smlouvy všechny údaje, které jsou vyžadovány Občanským zákoníkem ( 1811, 1820 a 1843), když pro sdělení těchto údajů je použito Formuláře pro standardní informace o spotřebitelském úvěru, jež je přílohou ZSÚ, jakožto speciálního právního předpisu ve vztahu k Občanskému zákoníku a který tvoří nedílnou součást této Smlouvy jako její Příloha č. 2. Informace, náležité vysvětlení ve smyslu ustanovení 5 a 6 ZSÚ a shora citovaný formulář byl předložen Klientovi s dostatečným předstihem společně se zněním této Smlouvy, Souhlasem se zpracováním a nakládáním s osobními údaji, Rozhodčí smlouvou a Zápisem z vysvětlení následků uzavření rozhodčí smlouvy, což Klient podpisem této Smlouvy bez výhrad stvrzuje, když tak činí i v dalších částech této Smlouvy. I.

4 Předmět Smlouvy 1) Úvěrující se zavazuje po předchozí žádosti Klienta a po jejím schválení ze strany Úvěrujícího uzavřít s Klientem tuto Smlouvu, na jejímž základě se Úvěrující zavazuje poskytnout Klientovi finanční prostředky ve výši blíže specifikované shora této Smlouvy, v části označené jako SPECIFIKACE SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU POPTÁVANÉHO A AKCEPTOVANÉHO Klientem (dále jako Specifikace ), a to i opakovaně, avšak výlučně za splnění veškerých podmínek předem sjednaných Úvěrujícím a Klientem v této Smlouvě, dále ve Všeobecných obchodních podmínkách, včetně příloh (dále jen jako VOP ), uvedených v příloze této Smlouvy, tvořících její nedílnou součást, ve formě bezúčelového úvěru (dále jen Úvěr ), když Klient se zavazuje ve sjednaném termínu za zcela obdobných shora citovaných podmínek Úvěrujícímu vrátit poskytnutý Úvěr spolu se zaplacením sjednaného Poplatku za poskytnutí Úvěru a nákladů spojených s jejich poskytnutím (dále jen Poplatek za poskytnutí Úvěru ). 2) Úvěrující poskytne Klientovi Úvěr po posouzení jeho schopnosti Úvěr splatit s tím, že Úvěrující bez jakéhokoliv finančního nároku či postihu ze strany Klienta není povinen zdůvodňovat neposkytnutí Úvěru, ledaže je k tomuto povinován zákonem. 3) Dojde-li mezi Úvěrujícím a Klientem v období následujících 12 kalendářních měsíců, následujících po datu uzavření této Smlouvy, na žádost Klienta k dalšímu poskytnutí předem sjednaných finančních prostředků ve formě bezúčelového úvěru, zavazují se Smluvní strany vedle této Smlouvy uzavřít již jen dílčí Smlouvu o úvěru (dále jen Smlouva o úvěru ), která se bude vždy výlučně řídit VOP Úvěrujícího, Rozhodčí smlouvou a Zápisem z vysvětlení následků uzavření rozhodčí smlouvy, které vše tvoří nedílnou součást této Smlouvy, a jež Klient odsouhlasil při uzavření této Smlouvy a dále individuálními podmínkami stanovenými touto Smlouvou a dále ujednáními jednotlivých dílčích Smluv o úvěru, jež budou zejména řešit detaily dalšího úvěru, tj. zejména výši úvěru, termín splatnosti úvěru a poplatky za poskytnutí úvěru. 4) Dle výslovného ujednání Smluvních stran tedy tato Smlouva upravuje předem vzájemná práva a povinnosti Smluvních stran i při uzavírání dílčích Smluv o úvěru. Smluvní strany výslovně a shodně prohlašují, že podmínky poskytování jednotlivých úvěrů vzniklých na základě této Smlouvy, jakož i jejich splácení, včetně poplatků a nákladů souvisejících s jejich poskytnutím, sankce pro případ prodlení, způsob řešení sporu rozhodcem pro případ nevyřešení sporu smírnou cestou a veškerá další práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající z této Smlouvy či následných jednotlivých a dílčích smluv o spotřebitelském úvěru, se řídí VOP Úvěrujícího, Rozhodčí smlouvou a Zápisem z vysvětlení následků uzavření rozhodčí smlouvy, jež jsou uvedeny v příloze této Smlouvy, tvořící její nedílnou součást, dále podmínkami stanovenými touto Smlouvou a dále ujednáními následných jednotlivých a dílčích smluv o spotřebitelském úvěru. 5) Tato Smlouva je výzvou neurčitému počtu osob k podání návrhu na uzavření Smlouvy, když se Úvěrující může stát příjemcem návrhu na uzavření Smlouvy ze strany Klienta, a pro případ přijetí tohoto návrhu, Úvěrující poskytne Klientovi Úvěr dle podmínek plynoucích z této Smlouvy. Klient je navrhovatelem uzavření Smlouvy a tudíž Úvěrujícímu podává návrh nabídku na uzavření předmětné smlouvy podle Občanského zákoníku, ZSÚ a ZOS. Pokud Úvěrující nabídku Klienta přijme, stává se Klient po poskytnutí Úvěru ze strany Úvěrujícího Klientem či Úvěrovaným z předmětné Smlouvy. 6) Klient podáním své žádosti o poskytnutí Úvěru, svoji registrací a uzavřením Smlouvy výslovně žádá Úvěrujícího o to, aby Úvěrující poskytl Klientovi finanční služby plynoucí z této Smlouvy, a to ve lhůtě pro odstoupení od Smlouvy dle čl. IV. odst. 1. této Smlouvy a VOP. II. Úroky a úplata za poskytnutí Úvěru 1) Smluvní strany se dohodly, že Úvěrujícím poskytnutý Úvěr je Úvěr poskytnutý jako Úvěr bezúčelový a bezúročený. 2) Smluvní strany se dále dohodly, že Klient je povinen zaplatit Úvěrujícímu administrativní poplatek za poskytnutí Úvěru (také jen Poplatek nebo Poplatek za poskytnutí Úvěru ), který představuje náklady Úvěrujícího na poskytnutí Úvěru (právní úkony spojené s vyhotovením této Smlouvy ze strany právníka, poskytnutí Úvěru na peněžní účty dle požadavků Klienta, apod.) a na administrativní úkony vzniklé při uzavření této Smlouvy (personální výdaje, další hotové výdaje, apod.), když výše Poplatku za poskytnutí Úvěru je blíže specifikovaný ve Specifikaci. 3) V souhrnu je pak Klient povinen zaplatit Úvěrujícímu částku odpovídající součtu poskytnutého Úvěru a Poplatku za poskytnutí Úvěru, tedy celkem částku ve výši blíže specifikované ve Specifikaci.

5 4) Roční procentní sazba nákladů (RPSN) tak v případě této Smlouvy ve smyslu parametrů závazků Klienta definovaných v této Smlouvě činí percentuelní výši blíže specifikovanou ve Specifikaci. 5) Klient prohlašuje, že s výše uvedenými ujednáními, tedy zejména co do výše Poplatku za poskytnutí Úvěru a RPSN, bezvýhradně souhlasí, takto ujednané závazky považuje za přiměřené a odpovídající dobrým mravům, přičemž znovu důkladně zvážil své možnosti při budoucím plnění takových závazků. 6) Klient je povinen uhradit veškeré náklady a ztráty vzniklé Úvěrujícímu na základě předložení nepravdivých informací nebo na základě porušení této Smlouvy Klientem. III. Související dokumenty Smluvní strany výslovně a shodně prohlašují, že nedílnou součástí této Smlouvy jsou VOP, Souhlas se zpracováním a nakládáním s osobními údaji a s elektronickou komunikací, Informace o spotřebitelském úvěru, Čestné prohlášení Klienta, Rozhodčí smlouva, Zápis z vysvětlení následků uzavření rozhodčí smlouvy, Ceník Úvěrujícího a dílčí smlouva o spotřebitelském úvěru (dále také společně jako Související dokumenty ), když Klient postupem dle této Smlouvy a dle VOP potvrdil, že se s těmito Souvisejícími dokumenty seznámil, že s nimi vyslovil svůj výslovný souhlas, když k nim neučinil žádný protinávrh, a zároveň Klient potvrdil, že Souvisejícími dokumenty se budou následně řídit i další dílčí Smlouvy o úvěru, když tyto Související dokumenty již Klient nebude stvrzovat postupem nezbytným pro poskytnutí prvního Úvěru, tj. postupem stanoveným Úvěrujícím pro uzavření této Smlouvy v souladu se Souvisejícími dokumenty. Klient je tedy výslovně srozuměn s tím, že Úvěrující i Klient jsou vázáni nejen touto Smlouvou, ale mají rovněž práva a povinnosti obsažená v Souvisejících dokumentech Úvěrujícího okamžikem, ve kterém Úvěrující poskytne Klientovi Úvěr dle podmínek plynoucích z VOP, se Smlouva stává platnou a účinnou a podmínky této Smlouvy se považují za oběma stranami elektronickými kanály odsouhlasené. Klient zároveň uzavřením této Smlouvy výslovně souhlasí, že případné spory z této Smlouvy vzniklé či vzniklé z následných dílčích Smluv o úvěru budou řešeny rozhodcem za podmínek sjednaných ve VOP, Rozhodčí smlouvě a Zápisu z vysvětlení následků uzavření rozhodčí smlouvy, která jsou mezi Smluvními stranami platná nejen pro tuto Smlouvu, ale i pro následně uzavřené dílčí Smlouvy o úvěru. IV. Právo na odstoupení od Smlouvy 1) Klient má právo odstoupit od této Smlouvy bez uvedení důvodu a bez jakékoli smluvní sankce ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření Smlouvy. V případě, že tato Smlouva neobsahuje informace stanovené v 6 odst. 1 ZSÚ, lhůta pro odstoupení neskončí dříve, než 14 dnů poté, kdy Úvěrující spotřebiteli chybějící informace poskytl v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od Smlouvy je Klient povinen o svém odstoupení od Smlouvy informovat Úvěrujícího formou jednostranného právního jednání, a to doporučeným dopisem zaslaným Klientem Úvěrujícímu nejpozději v poslední den lhůty uvedeném shora tohoto odstavce prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na jeho adresu uvedenou v záhlaví této Smlouvy, když Klient může pro odstoupení od Smlouvy použít vzorový formulář, který je uveden na Internetové webové stránce Úvěrujícího Pro řádné odstoupení KLIENT v tomto uvede své jméno a příjmení, své rodné číslo, číslo této Smlouvy, datum jejího uzavření a svou vůli odstoupit od této Smlouvy. Odstoupení od této Smlouvy je účinné vůči Úvěrujícímu okamžikem doručení oznámení o odstoupení Úvěrujícímu. Úvěrující potvrdí Klientovi bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí. 2) Klient nemá právo na odstoupení od této Smlouvy, jestliže Úvěrující poskytl Klientovi na jeho výslovnou žádost Úvěr před uplynutím lhůty pro odstoupení od této Smlouvy. 3) V případě uplatnění práva na odstoupení od této Smlouvy je Klient povinen Úvěrujícímu vrátit veškeré finanční prostředky poskytnuté Úvěrujícím na bankovní účet Úvěrujícího uvedený výše u označení Smluvních stran spolu s úhradou Poplatku za poskytnutí Úvěru a úroků ve výši, na kterou by Úvěrujícímu vznikl nárok, pokud by k odstoupení od Smlouvy nedošlo, a to za období ode dne, kdy byl poskytnut Úvěr, do dne, kdy je Úvěr připsán na účet Úvěrujícího dle této Smlouvy ve lhůtě 30 dnů ode dne odeslání oznámení o odstoupení. Úvěrující má také nárok na úhradu nevratných poplatků jím zaplacených orgánům veřejné správy nebo jiným osobám výkonem veřejné správy pověřeným.

6 4) Pro případ, že Klient poruší jakékoliv ustanovení této Smlouvy, a to zejména, že se jeho prohlášení ukáží za nepravdivá, zkreslená či neúplná, je Úvěrující oprávněn jednostranně s okamžitou platností od této Smlouvy odstoupit, tak, že své odstoupení Úvěrující odešle na doručovací adresu Klienta uvedenou v záhlaví této Smlouvy, když pro tento případ se Klient zavazuje nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne doručení odstoupení, zaplatit zpět Úvěrujícímu na jeho peněžní účet uvedený v záhlaví této Smlouvy, a to za podmínek plynoucích z této Smlouvy, neuhrazenou část Úvěru, Poplatek za poskytnutí Úvěru, úroky ve výši, na kterou by Úvěrujícímu vznikl nárok, pokud by k odstoupení od Smlouvy nedošlo, a to za období ode dne, kdy byl poskytnut Úvěr, do dne, kdy je Úvěr připsán na účet Úvěrujícího, smluvní pokuty a další plnění plynoucí z této Smlouvy a VOP. 5) Další ujednání související s odstoupením od Smlouvy, jsou blíže specifikována ve VOP Úvěrujícího. V. Ujednání o sankcích a poplatků 1) Pro případ prodlení Klienta se splněním kterékoli své platební povinnosti Úvěrujícímu dle podmínek této Smlouvy, tzn. zejména pro případ, že celkový Úvěr nebude uhrazen Klientem řádně a včas, je Úvěrující oprávněn požadovat po Klientovi poskytnutý Úvěr, Poplatek za poskytnutí Úvěru, zákonný úrok z prodlení, běžící za každý kalendářní den prodlení od data splatnosti celkové dlužné finanční částky do okamžiku úhrady celkové dlužné částky, dále sjednané smluvní pokuty a poplatky, náklady spojené s vymáháním pohledávky Úvěrujícího, a v případě soudního či rozhodčího řízení i náhradu nákladů tohoto řízení, když se zejména jedná o náklady za právní zastoupení dle z. č. 177/1996 Sb., advokátní tarif, v planém znění. Dle vzájemné dohody Smluvních stran náklady na vymáhání pohledávky soudní či mimosoudní cestou se rozumí i případné vlastní náklady Úvěrujícího nebo náklady Úvěrujícího na činnost inkasní společnosti nebo jiného zmocněnce, který zajišťuje vymáhání pohledávky Úvěrujícího. Z důvodu souhlasu s výše uvedenými finančními plněními se Klient tyto zavazuje uhradit Úvěrujícímu pro případ porušení Smlouvy a Souvisejících dokumentů ze strany Klienta. 2) Klient, který nesplnil povinnost řádně a včas splatit Úvěr a Poplatek za poskytnutí Úvěru dle podmínek plynoucích z této Smlouvy a Souvisejících dokumentů, a to i v případě dalších poskytnutých úvěrů, v den termínu splatnosti Úvěru, zavazuje se zaplatit Úvěrujícímu jednorázovou smluvní pokutu ve výši 3.000,- (tj. slovy tři tisíce korun českých), když tato smluvní pokuta je splatná následující kalendářní den po dni termínu splatnosti Úvěru.

7 3) Nezaplatí-li Klient Úvěrujícímu řádně a včas poskytnutý Úvěr nebo Poplatek za poskytnutí Úvěru, je Úvěrující oprávněn po Klientovi nárokovat finanční poplatky za náklady spojené upomínacími akcemi, a to podle tabulky sankčních poplatků níže, když upomínacími akcemi se pro účely této Smlouvy rozumí upozornění Klienta ze strany Úvěrujícího o jeho prodlení s úhradou jakékoliv finanční částky plynoucí pro něj z této Smlouvy či VOP, a to formou vždy podle uvážení Úvěrujícího, tj. prostřednictvím SMS zprávy, telefonického rozhovoru, ové zprávy, písemným dopisem, když Klient bere na vědomí, že Úvěrující není povinován identifikovat formu či četnost upomínací akce, neboť tento sankční poplatek, Smluvními stranami sjednaný pro konkrétní výši dlužné částky a pro určitý počet kalendářních dnů prodlení, považují Smluvní strany automaticky za paušální, bez nutnosti doložení. Částka neobsahuje náklady na soudní řízení nebo náhradu nákladů exekuce, které budou Klientovi naúčtovány odděleně. Klient prohlašuje, že byl s ceníkem řádně předem seznámen a výslovně s ním souhlasí (také jako Ceník Úvěrujícího ). Částka na úrokách 5 dnů 10 dnů 15 dnů 20 dnů 25 dnů 30 dnů 60 dnů z prodlení ) Smluvní strany výslovně prohlašují, že s výší shora uvedených sankcí a poplatků na základě svého svobodného rozhodnutí souhlasí a nepovažují je za jakkoli nepřiměřené či odporujícím dobrým mravům, když výši smluvních pokut a poplatků považují Smluvní strany za plně odpovídající významu touto pokutou zajištěných povinností, což vše potvrzují Smluvní strany mimo jiné uzavřením této Smlouvy a Souvisejících dokumentů. Zaplacení smluvních pokut dle této Smlouvy nemá vliv na možnost Úvěrujícího požadovat po Klientovi náhradu jím způsobené škody v plné výši včetně ušlého zisku. 5) Ukončení této Smlouvy nemá vliv na úhradu sjednaných smluvních pokut, náhrady škody, finančních poplatků, či jiných finančních plnění, plynoucích z této Smlouvy a Souvisejících dokumentů. Ujednáním dle této Smlouvy o smluvních pokutách není dotčeno právo Úvěrujícího na náhradu škody v plné výši, včetně ušlého zisku. Ustanovení 2050 a 2051 Občanského zákoníku se dle vzájemné dohody Smluvních stran nepoužije. Povinnosti uvedené v tomto článku této Smlouvy trvají i po ukončení této Smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že výši smluvních pokut považují za plně odpovídající významu touto pokutou zajištěných povinností.

8 VI. Závěrečná ujednání 1) Klient výslovně souhlasí se zasíláním obchodních sdělení a nabídek elektronickou poštou na jeho elektronickou adresu ze strany Úvěrujícího, když tento souhlas může kdykoliv odvolat a dále se zpracováním, shromažďováním a nakládáním svých osobních údajů dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů v rozsahu a za účelem dle VOP a Souhlasu se zpracováním a nakládáním s osobními údaji, tvořících nedílnou součást této Smlouvy. 2) Nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli ustanovení této Smlouvy neovlivní vynutitelnost nebo platnost jejích ostatních ustanovení. V případě, že kterékoli ustanovení této Smlouvy by mělo z jakéhokoli důvodu pozbýt platnosti (zejména z důvodu rozporu s aplikovatelnými zákony a ostatními právními normami), smluvní strany se zavazují k nahrazení takového neplatného nebo nevynutitelného ustanovení ustanovením novým, které bude nejblíže odpovídat jeho účelu a smyslu, a to nejpozději do 30 dnů po výzvě. Veškerá předchozí ujednání mezi Stranami této smlouvy týkající se jejího předmětu pozbývají podpisem této Smlouvy platnosti. 3) Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na 12 kalendářních měsíců, když po uplynutí této doby musí býti mezi Smluvními stranami uzavřena nová rámcová Smlouva. 4) Změny této Smlouvy mohou být prováděny pouze písemně, pokud není v této Smlouvě výslovně uvedeno jinak. 5) Smluvní strany odpovídají za pravdivost a správnost údajů uvedených v této Smlouvě a Souvisejících dokumentech, když Klient dále odpovídá za pravdivost a správnost údajů uvedených ve všech dokumentech zaslaných Úvěrujícímu k posouzení schopnosti Klienta splácet Úvěr. 6) Klient výslovně potvrzuje, že Úvěrující mu poskytl v dostatečném časovém předstihu před sepsáním této Smlouvy a uzavřením této Smlouvy veškeré zákonem stanovené náležité vysvětlení, na jehož základě byl Klient schopen posoudit, že navrhované Související dokumenty odpovídají jeho potřebám a jeho finanční situaci, když Klient dále stvrzuje, že byl taktéž Úvěrujícím řádně informován o obsahu této Smlouvy a Souvisejících dokumentů, o právech a závazcích z této Smlouvy a Souvisejících dokumentů plynoucími, důsledcích prodlení, byl seznámen s možností odstoupení od této Smlouvy, jakož i způsobem uplatnění práva na odstoupení a o vážných důsledcích neuplatnění práva na odstoupení od Smlouvy, o základních informacích o jednotlivých produktech nabízených Úvěrujícím a jeho cenovou nabídkou, a jejich dopadech na Klienta a dále Klient stvrzuje, že nepotřebuje dalšího poučení a vysvětlení, neboť k uzavření smluvního vztahu nemá žádných námitek a ani nevznáší žádný protinávrh. Klient výslovně prohlašuje, že vysvětlení smluvních a zákonných podmínek sjednávaného Úvěru je zcela dostatečné, když v případě potřeby doplňujících informací mu tyto Úvěrující na jeho žádost poskytne. Klient tímto současně prohlašuje a potvrzuje, že mu byly s dostatečným předstihem před uzavřením Smlouvy poskytnuty informace a náležité vysvětlení ve smyslu 5 a 6 ZSÚ a ve smyslu 1810 a násl., 1820 a násl. a 1843 a násl. Občanského zákoníku, a které jsou shodné s údaji uvedenými Úvěrujícím v této Smlouvě. 7) Smluvní strany a zejména Klient registrací své Žádosti o poskytnutí Úvěru stvrzuje, že si Smlouvu před jejím podpisem důkladně přečetly, veškerým ustanovením rozumí a souhlasí s nimi, že byla uzavřena po jejich vzájemném projednání a podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. Nedílnou součástí této Smlouvy je: Příloha č. 1 - Souhlas se zpracováním a nakládáním s osobními údaji, Příloha č. 2 - Informace o spotřebitelském úvěru, Příloha č. 3 - Rozhodčí smlouva, Příloha č. 4 - Zápis z vysvětlení následků uzavření rozhodčí smlouvy, Příloha č. 5 - Čestné prohlášení Klienta, Příloha č. 6 Rámcová smlouva, Příloha č. 7 Všeobecné obchodní podmínky. Příloha č. 8 Ceník Úvěrujícího

9 Dáno v Praze dne za SPOLEČNOST CreditPortal, a.s. pan David Bouda člen představenstva za SPOLEČNOST CreditPortal, a.s. pan David Doležel člen představenstva Jméno a Příjmení: KLIENT

Smlouva o spotřebitelském Úvěru

Smlouva o spotřebitelském Úvěru Smlouva o spotřebitelském Úvěru Číslo smlouvy: uzavřená v souladu s ustanovením 2395 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. PRO SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR či ÚVĚR poskytovaný bezhotovostní formou

OBCHODNÍ PODMÍNKY. PRO SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR či ÚVĚR poskytovaný bezhotovostní formou OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR či ÚVĚR poskytovaný bezhotovostní formou obchodní společnosti CreditPortal, a.s., IČ: 03240207, se sídlem Argentinská 286/38, Holešovice, 170 00 Praha 7, doručovací

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. PRO SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR či ÚVĚR poskytovaný hotovostní formou prostřednictvím sítě čerpacích stanic EuroOil

OBCHODNÍ PODMÍNKY. PRO SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR či ÚVĚR poskytovaný hotovostní formou prostřednictvím sítě čerpacích stanic EuroOil OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR či ÚVĚR poskytovaný hotovostní formou prostřednictvím sítě čerpacích stanic EuroOil obchodní společnosti CreditPortal, a.s., IČ: 03240207, se sídlem Argentinská

Více

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi:

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: Get Money, s.r.o., se sídlem Praha 4 - Michle, Jaurisova 515/4, PSČ 140 00, IČ: 291 49 142, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU. Údaje klienta

SMLOUVA O ÚVĚRU. Údaje klienta SMLOUVA O ÚVĚRU smluvní strany: ecredit s.r.o. Bohdalecká 8/1460, 101 00 Praha 10 IČ: 282 41 398 společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 134730, zastoupena

Více

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi:

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: Společnost: se sídlem: Nademlejnská 600/1, Hloubětín, 198 00 Praha 9 spisová značka: C 29514 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

Více

1.7. Nezbytné podmínky pro projednání Žádosti o zápůjčku:

1.7. Nezbytné podmínky pro projednání Žádosti o zápůjčku: Všeobecné obchodní podmínky tvořící nedílnou součást Smlouvy o zápůjčce. Tyto Všeobecné obchodní podmínky, včetně příloh, nabývající platnosti a účinnosti dne 6.10.2014 Společnost Hawk & Partners, s.r.o.,

Více

info@vypujcime.cz bankovní spojení:

info@vypujcime.cz bankovní spojení: Dnešního dne uzavřeli Vypůjčíme s.r.o., IČ: 03186792, se sídlem Praha 4 Nusle, Na Zámecké 1518/9, PSČ 140 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 228095, jejímž

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Jméno a příjmení: rodné číslo: trvale bytem:

RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Jméno a příjmení: rodné číslo: trvale bytem: Věřitel RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Klient obchodní společnost: V6 profit spol. s r.o. se sídlem: Praha 6, Liboc, Jenečská 112/50, PSČ 161 00 identifikační číslo: 27446638 zapsaná

Více

Smluvní podmínky pro poskytování krátkodobých Zápůjček společnosti MRM Financial s.r.o.

Smluvní podmínky pro poskytování krátkodobých Zápůjček společnosti MRM Financial s.r.o. Smluvní podmínky pro poskytování krátkodobých Zápůjček společnosti MRM Financial s.r.o. 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ A UZAVŘENÍ SMLOUVY O ZÁPŮJČCE - TYTO SMLUVNÍ PODMÍNKY (DÁLE JEN PODMÍNKY ) UPRAVUJÍ KRÁTKODOBÉ

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE č.------

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE č.------ IČ:22795103, DIČ: CZ22795103 e-mail: info@pujcka-2012.cz www.pujcka-2012.cz RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE č.------ uzavřená mezi MILAKAMI s.r.o. se sídlem Budovatelská 482, 431 51 Klášterec nad Ohří společnost

Více

Rámcová smlouva o úvěru PRONTO PŮJČKA, verze 01/2014, (dále jen Smlouva )

Rámcová smlouva o úvěru PRONTO PŮJČKA, verze 01/2014, (dále jen Smlouva ) Rámcová smlouva o úvěru PRONTO PŮJČKA, verze 01/2014, (dále jen Smlouva ) uzavřená dne.. mezi smluvními stranami PRONTO CREDIT s.r.o., IČ 27525210, se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY VOP06/2015

OBCHODNÍ PODMÍNKY VOP06/2015 OBCHODNÍ PODMÍNKY VOP06/2015 Obsah Obchodní podmínky 04 Zákonní informace 37 Sazebník nadstandardních služeb 67 Sazebník poplatků a kalkulace RPSN 69 Vzorové formuláře 72 2 Záleží nám na Vaší spokojenosti

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE. Smluvní strany

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE. Smluvní strany RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE č. Smluvní strany Zapůjčitel (dále jen Věřitel ) Firma: Mutuo s r.o. Sídlo: Praha 9, Běchovice, Podnikatelská 565, PSČ 190 11 IČO: 24753378 DIČ: CZ24753378 Zapsaný: v OR vedeném

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SIM PŮJČKA s.r.o.

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SIM PŮJČKA s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SIM PŮJČKA s.r.o. Obchodní podmínky pro půjčky poskytované společností SIM PŮJČKA s.r.o., se sídlem Praha 5, Astlova 3205/1, PSČ 150 00, IČ 015 48 689, zapsaná v obchodním

Více

Smlouva o Zápůjčce (Peníze do výplaty)

Smlouva o Zápůjčce (Peníze do výplaty) Smlouva o Zápůjčce (Peníze do výplaty) KOBLIŽEK... veselá zápůjčka uzavřená dnešního dne, měsíce a roku mezi: 1. obchodní společností KOBLÍŽEK PLZEŇ s.r.o. se sídlem v Plzni, Manětínská 1543/69, IČ: 290

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - ONLINE ÚVĚRY - č. 01062014 SPOLEČNOSTI KVB Finance s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - ONLINE ÚVĚRY - č. 01062014 SPOLEČNOSTI KVB Finance s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - ONLINE ÚVĚRY - č. 01062014 SPOLEČNOSTI KVB Finance s.r.o. 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky č. 01062014 (dále jen podmínky ) upravují vzájemná práva

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti CASHRENT PLUS s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti CASHRENT PLUS s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti CASHRENT PLUS s.r.o. pro půjčky poskytované obchodní společností CASHRENT PLUS s.r.o. se sídlem Zlín, Budovatelská 4794, PSČ 760 05, IČ: 293 62 164 zapsaná u Krajského

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Účelem všeobecných obchodních podmínek pro poskytnutí úvěru (dále také jen VOP, v jiných dokumentech souvisejících s poskytováním úvěru může být použito označení VUP i VOP )

Více

SMLOUVA O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU č.

SMLOUVA O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU č. SMLOUVA O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU č. Smluvní strany: Berpůjčku s.r.o. se sídlem: Klimentská 1746/52, Nové Město, 110 00 Praha 1 IČ: 014 61 915 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Všeobecné obchodní podmínkysmlouvy o zápůjčce společnosti NOVA CREDIT s.r.o., verze 01/2015

Všeobecné obchodní podmínkysmlouvy o zápůjčce společnosti NOVA CREDIT s.r.o., verze 01/2015 Všeobecné obchodní podmínkysmlouvy o zápůjčce společnosti NOVA CREDIT s.r.o., verze 01/2015 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky smlouvy o zápůjčce společnosti NOVA CREDIT s.r.o.

Více

1. Základní ustanovení

1. Základní ustanovení Smluvní podmínky pro půjčky poskytované společností Ferratum Czech s.r.o., Praha 5 - Stodůlky, Bavorská 856/14, PSČ 155 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - ONLINE PŮJČKY - č. 28052013 SPOLEČNOSTI KVB Finance s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - ONLINE PŮJČKY - č. 28052013 SPOLEČNOSTI KVB Finance s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - ONLINE PŮJČKY - č. 28052013 SPOLEČNOSTI KVB Finance s.r.o. 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky č. 28052013 (dále jen podmínky ) upravují vzájemná

Více

Poplatek za půjčení činí vždy 1.500 Kč. U půjček nad 5.000 Kč vždy při schválení půjčky vypočítáme a oznámíme klientovi výši RPSN v %.

Poplatek za půjčení činí vždy 1.500 Kč. U půjček nad 5.000 Kč vždy při schválení půjčky vypočítáme a oznámíme klientovi výši RPSN v %. Obchodní podmínky Pro podání on-line žádosti je třeba splňovat několik podmínek: být fyzická osoba (občan ČR) se stálou adresou, starší 18 let, vlastnící bankovní účet, nesmí být vedený v registrech dlužníků,

Více

Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP )

Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP ) Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP ) Tyto Podmínky závazně upravují pravidla, za nichž společnost KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o., IČ: 241 73 029, se sídlem Praha 1,

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytnutí podnikatelského úvěru

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytnutí podnikatelského úvěru 2011 Všeobecné obchodní podmínky pro poskytnutí podnikatelského úvěru Všeobecné obchodní podmínky platné od 1. června 2011 spol. zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka

Více

Obchodní podmínky Smlouvy o úvěru. Pojmy uvedené ve Smlouvě velkým písmenem a dále nedefinované mají následující význam:

Obchodní podmínky Smlouvy o úvěru. Pojmy uvedené ve Smlouvě velkým písmenem a dále nedefinované mají následující význam: Obchodní podmínky Smlouvy o úvěru Pojmy uvedené ve Smlouvě velkým písmenem a dále nedefinované mají následující význam: Celková splatná částka znamená celkovou splatnou částku uvedenou ve Smlouvě. Den

Více

Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam:

Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: Všeobecné obchodní podmínky 1. Definice pojmů Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1. Klient znamená

Více

Obchodní podmínky pro půjčky. poskytované společností RM Investing Group s.r.o. 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Obchodní podmínky pro půjčky. poskytované společností RM Investing Group s.r.o. 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Obchodní podmínky pro půjčky poskytované společností RM Investing Group s.r.o. 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1 Tyto Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy o Půjčce uzavírané mezi společností RM Investing

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky platné od 1. 10. 2011 Smluvní podmínky pro půjčky poskytované společností MIRACON s.r.o. 1) Základní ustanovení A. Tyto Všeobecné obchodní podmínky a Ceník jsou nedílnou součástí

Více