ZÁPIS č. 1/2018 ze zasedání Výboru sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁPIS č. 1/2018 ze zasedání Výboru sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne"

Transkript

1 ZÁPIS č. 1/2018 ze zasedání Výboru sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne Přítomni: Ing. Dan Ramzer, Jana Rothschedlová, Mgr. Věnceslava Drábková, Jiří Kratochvíl, Naděžda Jozífková, Robert Prade, Lenka Binderová, Taťjana Nováková, Ing. Taťána Janoušková, Mgr. Zora Machartová, Ing. Miroslav Šikola, PhDr. Jiří Miler, Ph.D., Bc. Iva Kreisingerová, Bc. Martina Teplá Omluveni: Neomluveni: Lenka Malá Hosté: Mgr. Jolana Šebková, vedoucí odboru sociálních věcí Ing. Jana Maříková, vedoucí oddělení rozvoje a financování sociálních služeb Ing. Marcela Pražáková, ekonomka - analytička Program: 1. Zahájení zasedání 2. Schválení programu jednání 3. Kontrola plnění usnesení 4. Schválení zápisu 5. Volba ověřovatele 6. Materiál do Zastupitelstva LK: Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 5/18 úpravy v kapitole Transfery, odboru sociálních věcí, dofinancování protidrogových služeb z rozpočtu Libereckého kraje na rok 2018 (Z) 7. Materiál do Zastupitelstva LK: Rozpočtové opatření č. 372/17 navýšení celkových výdajů rozpočtu kraje v rámci kapitoly Spolufinancování EU, odbor sociálních věcí, na projekt Nastavení systémové podpory rodin s dětmi v Libereckém kraji (Zpís) 8. Materiál do Zastupitelstva LK: Rozpočtové opatření č. 7/18 alokace použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje 2018 v rámci kapitoly Spolufinancování EU, odbor sociálních věcí, na projekt Nastavení systémové podpory rodin s dětmi v Libereckém kraji (reg.č. CZ /0.0/0.0/15_007/ ) (Zpís) 9. Materiál do Zastupitelstva LK: Rozpočtové opatření č. 8/18 alokace použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje 2018 v rámci kapitoly Spolufinancování EU, odbor sociálních věcí, na projekt Podpora a rozvoj sociálních služeb pro rodiny a děti v Libereckém kraji (reg.č. CZ /0.0/0.0/15_005/ ) (Zpís) 10. Materiál do Zastupitelstva LK: Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 22/18 Financování sociálních služeb v r z rozpočtu kraje z prostředků kapitoly 313-MPSV státního rozpočtu (kapitola transfery, odbor sociálních věcí) (Z)

2 11. Materiál do Zastupitelstva LK: Aktualizace Akčního plánu na rok 2018 prováděcí části Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na období , jehož součástí je Základní síť sociálních služeb Libereckého kraje na období (Z) 12. Materiál do Zastupitelstva LK: Projekt Transformace - Domov Sluneční dvůr, p.o. lokalita Lada závazek spolufinancování (Z) 13. Různé 14. Závěr Průběh jednání: 1. Zahájení zasedání Zasedání výboru sociálních věcí zahájil předseda výboru Ing. Dan Ramzer, přivítal všechny přítomné členy SV včetně hostů. Poděkoval za spolupráci v roce 2017, popřál vše nejlepší v novém roce a těší se na spolupráci v roce Předseda konstatoval, že výbor je usnášeníschopný (14 osob). Omluvena jedna členka výboru. 2. Schválení programu jednání Předsedající otevřel diskusi k návrhu programu, který obdrželi členové v pozvánce. Nikdo nepodal návrh na úpravu programu. Návrh usnesení: č. usnesení: 1/2018/01/SV Výbor sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje souhlasí s návrhem programu 1. zasedání. Hlasování: PRO: 14 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 VÝSLEDEK: přijato 3. Kontrola plnění usnesení Všechna usnesení z 11. zasedání Výboru sociálních věcí byla splněna a projednána v Zastupitelstvu Libereckého kraje. 4. Schválení zápisu Předseda dal možnost členům vyjádřit se k zápisu č. 11/2017. Návrh usnesení: č. usnesení: 1/2018/02/SV Výbor sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje souhlasí se zněním zápisu č. 11/2017. Hlasování: PRO: 14 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 VÝSLEDEK: přijato 5. Volba ověřovatele Dle jednacího řádu je nutné zvolit ověřovatele zápisu. Ověřovatelem zápisu byla navržena paní Mgr. Věnceslava Drábková, která s návrhem souhlasila. Návrh usnesení: č. usnesení: 1/2018/03/SV Výbor sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje volí ověřovatelem zápisu 1. jednání paní Mgr. Věnceslavu Drábkovou.

3 Hlasování: PRO: 14 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 VÝSLEDEK: přijato 6. Materiál do Zastupitelstva LK: Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 5/18 úpravy v kapitole Transfery, odboru sociálních věcí, dofinancování protidrogových služeb z rozpočtu Libereckého kraje na rok 2018 (Z) Informace k tomuto bodu sdělila Mgr. Jolana Šebková a Mgr. Jana Hauzerová. Předkládáme k projednání změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 8/18, kterým se upravují specifické ukazatele v kapitole Transfery, odbor sociálních věcí v celkové výši Kč. Tyto finanční prostředky jsou určeny na poskytnutí účelové neinvestiční dotace nestátním neziskovým organizacím (dále NNO) působícím v rámci protidrogové politiky kraje. Spolufinancování programů/služeb protidrogové politiky ukládá krajům zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek. Protidrogové služby jsou financovány vícezdrojově ze státního rozpočtu v rámci programu protidrogové politiky Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky (dále RVKPP), dále ze zdrojů Ministerstva práce a sociálních věcí určené na podporu sociálních služeb. Zbývající část nákladů si NNO musí zajistit z jiných zdrojů, kterými jsou rozpočty obcí, příspěvky nadací, poplatky klientů. Podpora z rozpočtu kraje v rámci protidrogové politiky kraje je nedílnou součástí nastaveného systému financování těchto služeb. Od roku 2015 financování sociálních služeb probíhá v režimu vyrovnávací platby. Úprava vychází z přímo použitelných předpisů Evropské unie, zejména Rozhodnutí Komise (2012/21/EU) o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu. Podpora sociálních služeb žadatelů o dotaci z rozpočtu kraje v rámci protidrogové politiky Libereckého kraje byla zohledněna při stanovení výše vyrovnávací platby těmto službám pro rok Potřebnost protidrogových služeb je deklarována ve Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje na období a v Plánu protidrogové politiky Libereckého kraje na období Prioritou protidrogové politiky Libereckého kraje je podpora a udržení stávající sítě služeb pro uživatele drog a hazardní hráče. Výše finančních prostředků alokovaných v rozpočtu kraje na realizaci protidrogové politiky umožňuje společně s finančními prostředky z ostatních, výše uvedených zdrojů udržení sítě protidrogových služeb v roce 2018 v dosud zajištěném rozsahu a dostupnosti. Rozhodně neumožňuje rozvoj těchto služeb, který by korespondoval s aktuální situací v oblasti závislostí a hazardního hraní, která má dlouhodobě nepříznivý trend. Protidrogová komise Rady Libereckého kraje na svém květnovém jednání vydala usnesení o zajištění dotačního řízení na rok 2018 tak, aby návrhy dotací mohly být v Protidrogové komisi RLK projednány na protidrogové komisi dne 14. listopadu 2017 a následná administrace tak mohla proběhnout co nejdříve v roce Na listopadovém jednání Protidrogové komise Rady Libereckého kraje vystoupila Most k naději, z. s., která představila svůj program v penitenciárním zařízeních a požádala o možnost zažádat o finanční podporu. Usnesením Protidrogové komise Rady Libereckého kraje tak bylo vzato na vědomí zařazení tohoto programu mezi podporovanými mi.

4 Individuální žádost o poskytnutí dotace na rok 2018 z rozpočtu kraje prostřednictvím odboru sociálních věcí předložily následující NNO: a) Advaita, z. ú., se sídlem Rumunská 14/9, Liberec, IČ , b) Most k naději, z. s., se sídlem P. Jilemnického 1929, Most, IČ , c) Laxus z. ú., se sídlem B. Smetany 55, Nymburk, IČ a d) Maják o. p. s., se sídlem Konopná 776/8, , Liberec 14, IČ V souhrnu tito 4 žadatelé podali žádosti o dotaci na deset jimi poskytovaných protidrogových služeb a programů ve výši Kč, což představuje 15,6 % podíl z celkových plánovaných nákladů těchto služeb. Předmětem předkládaného návrhu je aktuální rozdělení částky Kč mezi žadatele o individuální dotaci na zajištění protidrogové politiky vroce Návrh na rozdělení finančních prostředků vypracovala Odborná skupina pro financování a plánování sociálních služeb KÚLK a byl předložen ke schválení Protidrogové komisi Rady LK. Ta usnesením č. 4/2017/02/PK dne tento návrh přijala. Tabulka č. 1: Dofinancování protidrogových služeb z rozpočtu LK v rámci protidrogové politiky kraje na rok 2018 [v Kč] intervenční oblast žadatel návrh 2018 návrh v součtu na poskytovatele terapeutická komunita léčba a resocializace Advaita, z. ú. ambulantní program doléčovací program primární prevence prevence léčba a resocializace programy ve věznicích a post péče Laxus z. ú. Most k naději, z. s. centrum drogových služeb ve vězení protidrogové programy v penitenciární ch zařízeních snižování rizik Most k naději, z. s. K-centrum Česká Lípa

5 primární prevence K-centrum Liberec terénní program terénní program Jilemnicko a Lomnicko ** Maják o. p. s. prevence celkem Všechny sociální služby jsou držiteli platného certifikátu odborné způsobilosti RVKPP, jsou registrovány v Registru sociálních služeb MPSV a jsou zařazeny do základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje na rok 2018, v případě služby s celostátní působností rovněž v síti sociálních služeb MPSV (rezidenční terapeutická komunita). Programy protidrogové prevence obecně prospěšné společnosti Maják jsou akreditovány MŠMT. Za uvedenou finanční podporu pro oblast prevence se vynaloží stejná ne-li větší efektivita v rámci zajištění minimálního rozsahu programů všeobecné protidrogové primární prevence v Libereckém kraji. Zapsaný ústav Advaita poskytuje také programy pro seniory, které jsou ojedinělé v rámci celé republiky. Programy zapsaného ústavu Advaita a programy obecně prospěšné společnosti Maják pokrývají značnou část kraje a vzájemně se doplňují. Nedá se je však porovnávat (počty programů a procento z výdajů) z důvodu odlišnosti délky programu (dlouhodobý/jednorázový/navazující), typu programu a klientů. Protidrogové služby sprogramy protidrogové prevence neslouží jen samotným uživatelům návykových látek a patologickým hráčům. Slouží celé společnosti svými programy zamezují šíření závislostí, léčí uživatele návykových látek, informují o rizicích závislostí, předchází šíření nemocí a chorob, sbírají a skladují nebezpečný odpad a snaží se podporovat ty členy rodin, kteří se setkali se závislostí u blízkého člověka. S jednotlivými poskytovateli služeb budou následně uzavřeny smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje. Diskuse: Mgr. Zora Machartová: Proč se suma na protidrogovou politiku nenavýšila? Služby se takto nemohou rozvíjet. Ing. Dan Ramzer: Vícezdrojové financování na protidrogovou politiku: Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky (RVKPP), kraj, MPSV, obce a další. RVKPP nenavýšilo částku pro rok 2018, Liberecký kraj také ne. Mgr. Jolana Šebková: V plánu protidrogové politiky je postupné navyšování částky do roku Částka měla být dle plánu navýšena na ,- Kč. Zůstala však stejná z loňska tedy ,- Kč. Plán schválen zastupitelstvem, ale v rozpočtu peněžní prostředky nenavýšeny.

6 Návrh usnesení: č. usnesení: 1/2018/04/SV Výbor sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje po projednání žádá pana Mgr. Pavla Svobodu, náměstka hejtmana, o vysvětlení, proč se nenavýšila částka na podporu protidrogové politiky na rok 2018 dle schváleného Plánu protidrogové politiky Libereckého kraje pro období a proč zůstala stejná částka podpory od Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky. Termín splnění: březen 2018 Hlasování: PRO: 14 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 VÝSLEDEK: přijato Návrh usnesení: č. usnesení: 1/2018/05/SV Výbor sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje po projednání doporučuje Zastupitelstvu Libereckého kraje ke schválení změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 5/18, kterým se upravují specifické ukazatele v kapitole Transfery, odbor sociálních věcí, v celkové výši ,00 Kč; dále doporučuje rozhodnout o poskytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu Libereckého kraje na dofinancování protidrogových služeb pro rok 2018 uvedeným subjektům v uvedené výši a schválit vzory smluv o poskytnutí dotace. Hlasování: PRO: 14 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 VÝSLEDEK: přijato Materiál bude v ZLK projednán dne , zařazeno jako bod č Materiál do Zastupitelstva LK: Rozpočtové opatření č. 372/17 navýšení celkových výdajů rozpočtu kraje v rámci kapitoly Spolufinancování EU, odbor sociálních věcí, na projekt Nastavení systémové podpory rodin s dětmi v Libereckém kraji (Zpís) Informace k tomuto bodu sdělila Mgr. Jolana Šebková. Toto rozpočtové opatření má vliv na celkovou výši rozpočtu Libereckého kraje, a to v rámci kapitoly Spolufinancování Evropské unie. Rada Libereckého kraje dne usnesením č. 1554/15/RK odsouhlasila záměr realizovat individuální projekt Libereckého kraje pod názvem Nastavení systémové podpory rodin s dětmi v Libereckém kraji financovaný z prostředků Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu ČR. Na základě tohoto záměru byla zpracována finální verze projektu, kterou Rada Libereckého kraje dne usnesením č. 140/16/RK odsouhlasila. Závazek spolufinancování byl odsouhlasen Zastupitelstvem Libereckého kraje dne usnesením č. 76/16/ZK. Projekt byl ze strany řídícího orgánu schválen a Ministerstvem práce a sociálních věcí bylo vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPZ /2016 na projektu Nastavení systémové podpory rodin s dětmi v Libereckém kraji, reg. č. CZ /0.0/0.0/15_007/ Celkové náklady projektu jsou ,25 Kč.

7 Na bankovní účet Libereckého kraje č /0710 byla poskytnuta Ministerstvem práce a sociálních věcí platba dotace ve výši ,56 Kč. Zapojení částky ,56 Kč do rozpočtu Libereckého kraje je předmětem rozpočtového opatření č. 372/17. Návrh usnesení: č. usnesení: 1/2018/06/SV Výbor sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje po projednání doporučuje Zastupitelstvu Libereckého kraje ke schválení rozpočtové opatření č. 372/17, kterým se: 1. navyšují celkové příjmy rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu ve výši ,56 Kč, 2. navyšují celkové výdaje rozpočtu kraje v rámci kapitoly Spolufinancování EU, odbor sociálních věcí, na projekt Nastavení systémové podpory rodin s dětmi v Libereckém kraji ve výši ,56 Kč. Hlasování: PRO: 14 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 VÝSLEDEK: přijato Materiál bude v ZLK projednán dne , zařazeno jako bod č. 35 1a). 8. Materiál do Zastupitelstva LK: Rozpočtové opatření č. 7/18 alokace použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje 2018 v rámci kapitoly Spolufinancování EU, odbor sociálních věcí, na projekt Nastavení systémové podpory rodin s dětmi v Libereckém kraji (reg.č. CZ /0.0/0.0/15_007/ ) (Zpís) Informace k tomuto bodu sdělila Mgr. Jolana Šebková. Předkládáme ke schválení rozpočtové opatření č. 7/18, jehož předmětem je převedení nevyužitých finančních prostředků minulého rozpočtového období do rozpočtu Libereckého kraje pro rok 2018, v rámci kapitoly Spolufinancování EU, odbor sociálních věcí, na projekt Nastavení systémové podpory rodin s dětmi v Libereckém kraji v celkové výši ,96 Kč na úhradu závazků potřebných pro realizaci tohoto projektu po dobu jeho trvání. V roce 2017 činila výše upraveného rozpočtu celkem ,99 Kč, přičemž čerpání rozpočtu dosáhlo za rok 2017 výše ,03 Kč. Rada Libereckého kraje dne usnesením č. 1554/15/RK odsouhlasila záměr realizovat individuální projekt Libereckého kraje pod názvem Nastavení systémové podpory rodin s dětmi v Libereckém kraji financovaný z prostředků Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu ČR. Na základě tohoto záměru byla zpracována finální verze projektu, kterou Rada Libereckého kraje dne usnesením č. 140/16/RK odsouhlasila. Závazek spolufinancování byl odsouhlasen Zastupitelstvem Libereckého kraje dne usnesením č. 76/16/ZK. Projekt byl ze strany řídícího orgánu schválen a Ministerstvem práce a sociálních věcí bylo vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPZ /2016 na projektu Nastavení systémové podpory rodin s dětmi v Libereckém kraji, reg. č. CZ /0.0/0.0/15_007/ Celkové náklady projektu jsou ,25 Kč.

8 Návrh usnesení: č. usnesení: 1/2018/07/SV Výbor sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje po projednání doporučuje Zastupitelstvu Libereckého kraje ke schválení rozpočtové opatření č. 7/18, kterým se: 1. navyšují finanční zdroje kraje 2018 prostřednictvím financování změnou stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kraje o celkovou částku ,96 Kč, 2. navyšují celkové výdaje rozpočtu kraje v kapitole Spolufinancování EU, odbor sociálních věcí, na projekt Nastavení systémové podpory rodin s dětmi v Libereckém kraji ve výši ,96 Kč. Hlasování: PRO: 14 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 VÝSLEDEK: přijato Materiál bude v ZLK projednán dne , zařazeno jako bod č. 35 1a). 9. Materiál do Zastupitelstva LK: Rozpočtové opatření č. 8/18 alokace použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje 2018 v rámci kapitoly Spolufinancování EU, odbor sociálních věcí, na projekt Podpora a rozvoj sociálních služeb pro rodiny a děti v Libereckém kraji (reg.č. CZ /0.0/0.0/15_005/ ) (Zpís) Informace k tomuto bodu sdělila Mgr. Jolana Šebková. Předkládáme ke schválení rozpočtové opatření č. 8/18, jehož předmětem je převedení nevyužitých finančních prostředků minulého rozpočtového období do rozpočtu Libereckého kraje pro rok 2018, v rámci kapitoly Spolufinancování EU, odbor sociálních věcí, na projekt Podpora a rozvoj sociálních služeb pro rodiny a děti v Libereckém kraji v celkové výši Kč na úhradu smluvních i dalších závazků potřebných pro realizaci tohoto projektu po dobu jeho trvání. V roce 2017 činila výše upraveného rozpočtu celkem ,15 Kč, přičemž čerpání rozpočtu dosáhlo za rok 2017 výše ,15 Kč. Rada Libereckého kraje dne usnesením č. 1555/15/RK odsouhlasila záměr realizovat individuální projekt Libereckého kraje pod názvem Podpora a rozvoj sociálních služeb pro rodiny a děti v Libereckém kraji financovaný z prostředků Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu ČR. Na základě tohoto záměru byla zpracována finální verze projektu, kterou Rada Libereckého kraje dne usnesením č. 141/16/RK odsouhlasila. Závazek spolufinancování byl odsouhlasen Zastupitelstvem Libereckého kraje dne usnesením č. 77/16/ZK. Projekt byl ze strany řídícího orgánu schválen a Ministerstvem práce a sociálních věcí bylo vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPZ /2016 na projektu Podpora a rozvoj sociálních služeb pro rodiny a děti v Libereckém kraji, reg. č. CZ /0.0/0.0/15_005/ Celkové náklady projektu jsou ,50 Kč.

9 Návrh usnesení: č. usnesení: 1/2018/08/SV Výbor sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje po projednání doporučuje Zastupitelstvu Libereckého kraje povolit rozpočtové opatření č. 8/18, kterým se: 1. navyšují finanční zdroje kraje 2018 prostřednictvím financování změnou stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kraje o celkovou částku Kč, 2. navyšují celkové výdaje rozpočtu kraje v kapitole Spolufinancování EU, odbor sociálních věcí, na projekt Podpora a rozvoj sociálních služeb pro rodiny a děti v Libereckém kraji ve výši Kč. Hlasování: PRO: 14 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 VÝSLEDEK: přijato Materiál bude v ZLK projednán dne , zařazeno jako bod č. 35 1a). 10. Materiál do Zastupitelstva LK: Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 22/18 Financování sociálních služeb v r z rozpočtu kraje z prostředků kapitoly 313- MPSV státního rozpočtu (kapitola transfery, odbor sociálních věcí) (Z) Informace k tomuto bodu sdělila Mgr. Jolana Šebková a Ing. Jana Maříková. Předmětem předloženého materiálu je projednání změny rozpočtu rozpočtového opatření č. 22/18, kterým se zapojuje dotace z kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu na rok 2018, určená na kofinancování sociálních služeb stanovených zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, pro příslušný druh a formu sociálních služeb v Libereckém kraji. Liberecký kraj obdržel od MPSV dne Rozhodnutí č. 1 o poskytnutí dotace na r. 2018, ve kterém je deklarováno, že kraji je přiznána částka na podporu financování sociálních služeb v Libereckém kraji ve výši Kč. Přidělenou neinvestiční dotaci bude MPSV kraji vyplácet ve dvou splátkách na účet Libereckého kraje, a to 1. splátku ve výši 60% v termínu do a 2. splátku v termínu do V této souvislosti je radě kraje předkládán podrobný návrh na navýšení příjmů kraje o částku Kč a navýšení výdajů kapitoly Transfery odboru sociálních věcí v celkové výši Kč a je předkládán návrh na poskytnutí dotace / příspěvku zřizovatele pro jednotlivé sociální služby, které jsou žadateli o finanční podporu a jsou zařazeny v Základní síti sociálních služeb Libereckého kraje na r Liberecký kraj obdržel v rámci řádného kola dotačního řízení žádosti celkem od 111 poskytovatelů na 228 služeb v celkovém požadavku (při přepočteném podílu působnosti v Libereckém kraji) Kč. Z počtu 228 služeb bylo podáno 139 žádostí na služby sociální péče, 72 žádostí na služby sociální prevence a 17 žádostí na odborné sociální poradenství.

10 Statistické údaje předložených žádostí o finanční podporu na rok 2018 Celkový počet žádostí od poskytovatelů na r. 2018/ počet poskytovatelů 111 Počet sociálních služeb, na které byla žádána finanční podpora 228 Celková výše požadavku poskytovatelů soc. služeb v Kč Kč Kontrola souladu se SPRSS LK - vyřazené služby 5 Počet služeb k dalšímu hodnocení 223 Celkem reálná výše finanční podpory pro LK - na základě zaslaného Rozhodnutí č. 1 od MPSV dne Z toho alokace pro příspěvkové sociálního resortu LK Z toho alokace pro ostatní subjekty poskytující sociální služby v LK, které jsou součástí Základní sítě sociálních služeb LK na r Z toho nespecifikované rezervy v kapitole Transfery, odboru sociálních věcí Financování sociálních služeb z rozpočtu LK z prostředků MPSV dle zvláštního zákona určeno pro mimořádné kolo a dofinancování v r Kč Kč Kč Kč Původní požadavek kraje o dotaci ze státního rozpočtu na r (krajská žádost podaná v červenci 2017) Požadavek kraje o navýšení dotace ze státního rozpočtu na r (krajská žádost o navýšení alokace pro kraj na r podaná v prosinci 2017) = požadavek na celkovou výši: Kč Kč Proces hodnocení žádostí: Nejprve byl hodnocen administrativní soulad a soulad se zákonem č. 108/2016 Sb., o sociálních službách, dále soulad se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje na období (a Akčním plánem na r. 2018) a byla kontrolována duplicita vložení žádostí do krajského dotačního systému a systému MPSV. V rámci hodnocení kritériím nevyhovělo 5 služeb, a to z níže uvedených důvodů: Název IČO Sídlo Registrační číslo služby Druh služby Kofinancován í sociální služby (v Kč) Důvod Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s. Klub Jablonec nad Nisou Budovatelů 3271/19 Jablonec nad Nisou Jablonec nad Nisou aktivizační služby pro rodiny s dětmi 0 Řízení o zrušení registrace Diakonie ČCE - středisko Světlo ve Vrchlabí Komenského 616 Vrchlabí Vrchlabí osobní asistence 0 Zrušená registrace, není v registru poskytovatelů sociálních služeb

11 JIPRO-CASH s.r.o Na Jílech 2637 Česká Lípa Česká Lípa domovy se zvláštním režimem 0 Služba není zařazena do Základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje Rodina v centru, z.ú Smetanova Nový Bor aktivizační služby pro rodiny s dětmi 0 Řízení o zrušení registrace a zpětvzetí žádosti ze strany žadatele ze dne SAREMA LIBEREC, s.r.o nám. Dr. E. Beneše 559/28 Liberec I-Staré Město sociální rehabilitace 0 Chybný dotační program, s celostátní působností, je financován z programu podpory B - MPSV Celkem 5 Výše uvedené služby nebyly způsobilé dalšího hodnocení. S ohledem na hodnocení žádostí na krajské úrovni se kraj zavázal při odesílání žádosti o dotaci na rok 2018 na MPSV dokumentem Popis způsobu rozdělení a čerpání dotace podle 101a odst. 3 písm. b) zákona o sociálních službách k rovnému zacházení se sociálními mi v krajské síti bez rozdílu zřizovatele. Hodnocení žádostí o dotaci na rok 2018 proběhlo tedy v souladu s výše uvedeným dokumentem, který byl součástí krajské žádosti o účelovou neinvestiční dotaci na podporu poskytování sociálních služeb na r. 2018, kterou schválilo Zastupitelstvo kraje pod č. usn. 565/17/ZK. Při hodnocení žádostí byla také respektována závazná Metodika MPSV na rok 2018, která je nedílnou součástí Rozhodnutí MPSV na r Po vyřazení pěti nezpůsobilých služeb, která nesplnily požadovaná kritéria, bylo 223 služeb zařazeno do dalšího procesu hodnocení. Dne 8. ledna 2018 byly požadavky služeb předloženy Odborné skupině KÚLK pro hodnocení a financování sociální oblasti a byly projednávány výše optimálních návrhů pro jednotlivé sociální služby. Poté byl stanoven i reálný návrh finanční podpory, který byl pro jednotlivé služby stanoven jednotným způsobem pro všechny poskytovatele služeb bez ohledu na jejich právní formu, přičemž bylo vždy přihlédnuto ke zdrojům financování, ke stanovené maximální výši vyrovnávací platby na sociální službu, a výše finanční podpory zohledňovala také specifika sociálních služeb dle priorit kraje pro dotační řízení na r a mechanismus stanovený v Metodice MPSV na r Režim dotačního řízení vyplývá ze zákona o sociálních službách, č. 106/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Kraj o výši finanční podpory pro jednotlivé sociální služby rozhoduje v samostatné působnosti na základě zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, přičemž rozhodovací procesy na úrovni kraje musí probíhat v souladu s předpisy Evropské unie o veřejné podpoře.

12 Finanční podpora (dotace/příspěvek zřizovatele) bude poskytována registrovaným sociálním službám v souladu s Rozhodnutím komise ze dne 20. prosince 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy ofungování Evropské unie na státní podporu ve formě dotace za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu (dále také jen Rozhodnutí SGEI ). Finanční podpora poskytovaná v souladu s Rozhodnutím SGEI je veřejnou podporou, která je slučitelná s vnitřním trhem a nepodléhá notifikační povinnosti Evropské komise před jejím poskytnutím. Alokovaná částka ve výši Kč poskytovaná kraji na základě směrného čísla definovaného v příloze zákona o sociálních službách, byla pro jednotlivé služby, rozdělena níže uvedeným příjemcům a část alokace ve výši Kč byla ponechána jako nespecifikovaná rezerva pro účely mimořádného kola financování a pro případné dofinancování sociálních služeb v r A) Příspěvkové sociálního resortu Libereckého kraje Název IČO Sídlo Registrační číslo služby Druh služby Kofinancování sociální služby (v Kč) APOSS Liberec, příspěvková Zeyerova 832/24, Liberec I-Staré Město, centra denních služeb APOSS Liberec, příspěvková Zeyerova 832/24 Liberec I-Staré Město domovy pro osoby se zdravotním postižením Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková Tanvaldská 269 Liberec XXX- Vratislavice nad Nisou Liberec intervenční centra Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková Tanvaldská 269 Liberec XXX- Vratislavice nad Nisou Liberec odborné sociální poradenství Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková Tanvaldská 269 Liberec XXX- Vratislavice nad Nisou Liberec odborné sociální poradenství Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková Tanvaldská 269 Liberec XXX- Vratislavice nad Nisou Liberec odborné sociální poradenství Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková Tanvaldská 269 Liberec XXX- Vratislavice nad Nisou Liberec odborné sociální poradenství

13 Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková Tanvaldská 269 Liberec XXX- Vratislavice nad Nisou Liberec telefonická krizová pomoc Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková Tanvaldská 269 Liberec XXX- Vratislavice nad Nisou Liberec odborné sociální poradenství Denní a pobytové sociální služby, příspěvková Hradecká 2905 Česká Lípa Česká Lípa domovy pro osoby se zdravotním postižením Denní a pobytové sociální služby, příspěvková Hradecká 2905 Česká Lípa Česká Lípa denní stacionáře Domov a Centrum aktivity, příspěvková Liberecká Hodkovice nad Mohelkou domovy pro osoby se zdravotním postižením Domov a Centrum aktivity, příspěvková Liberecká Hodkovice nad Mohelkou chráněné bydlení Domov a Centrum denních služeb Jablonec nad Nisou, příspěvková U Balvanu 4117/2 Jablonec nad Nisou Jablonec nad Nisou domovy pro osoby se zdravotním postižením Domov a Centrum denních služeb Jablonec nad Nisou, příspěvková U Balvanu 4117/2 Jablonec nad Nisou Jablonec nad Nisou centra denních služeb Domov důchodců Český Dub, příspěvková Zámecká 39 Český Dub IV Český Dub domovy se zvláštním režimem Domov důchodců Český Dub, příspěvková Zámecká 39 Český Dub IV Český Dub domovy pro seniory Domov důchodců Jablonecké Paseky, příspěvková Vítězslava Nezvala 87/14 Jablonecké Paseky Jablonec nad Nisou domovy se zvláštním režimem Domov důchodců Jablonecké Paseky, příspěvková Vítězslava Nezvala 87/14 Jablonecké Paseky Jablonec nad Nisou domovy pro seniory

14 Domov důchodců Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková Jindřichovice pod Smrkem Nové Město pod Smrkem domovy se zvláštním režimem Domov důchodců Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková Jindřichovice pod Smrkem Nové Město pod Smrkem domovy pro seniory Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou, příspěvková Dolní Rokytnice Rokytnice nad Jizerou domovy pro seniory Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou, příspěvková Dolní Rokytnice Rokytnice nad Jizerou domovy se zvláštním režimem Domov důchodců Sloup v Čechách, příspěvková Benešova Sloup v Čechách domovy se zvláštním režimem Domov důchodců Velké Hamry, příspěvková Velké Hamry Velké Hamry domovy pro seniory Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou, příspěvková U Sila 321 Liberec XXX- Vratislavice nad Nisou Liberec domovy pro seniory Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou, příspěvková U Sila 321 Liberec XXX- Vratislavice nad Nisou Liberec domovy se zvláštním režimem Domov Raspenava, příspěvková Fučíkova 432 Raspenava Frýdlant v Čechách terapeutick é dílny Domov Raspenava, příspěvková Domov Sluneční dvůr, příspěvková Fučíkova 432 Raspenava Frýdlant v Čechách Jestřebí Jestřebí domovy pro osoby se zdravotním postižením domovy pro osoby se zdravotním postižením Dům seniorů Liberec - Františkov, příspěvková Domažlická 880 Liberec III-Jeřáb Liberec domovy pro seniory

15 Dům seniorů Liberec - Františkov, příspěvková Domažlická 880 Liberec III-Jeřáb Liberec domovy se zvláštním režimem Jedličkův ústav, příspěvková Lužická 920/7 Liberec I-Staré Město odlehčovací služby Jedličkův ústav, příspěvková Lužická 920/7 Liberec I-Staré Město osobní asistence Jedličkův ústav, příspěvková Lužická 920/7 Liberec I-Staré Město týdenní stacionáře Jedličkův ústav, příspěvková Lužická 920/7 Liberec I-Staré Město domovy pro osoby se zdravotním postižením Jedličkův ústav, příspěvková Lužická 920/7 Liberec I-Staré Město centra denních služeb OSTARA, příspěvková Pivovarská 693 Cvikov II Cvikov domovy pro osoby se zdravotním postižením Služby sociální péče TEREZA, příspěvková Benešov u Semil Benešov u Semil odlehčovací služby Služby sociální péče TEREZA, příspěvková Benešov u Semil Benešov u Semil denní stacionáře Služby sociální péče TEREZA, příspěvková Benešov u Semil Benešov u Semil týdenní stacionáře Celkem B) Ostatní subjekty poskytující sociální služby vlk a jsou součástí Základní sítě sociálních služeb LK na r Název IČO Sídlo Registrační číslo služby Druh služby Kofinancování sociální služby (v Kč) ADVAITA, z. ú Rumunská 14/6 Liberec IV-Perštýn služby následné péče ADVAITA, z. ú Rumunská 14/6 Liberec IV-Perštýn odborné sociální poradenství

16 ALVALÍDA, z.s Hanychovská 743/3 Liberec III-Jeřáb Liberec denní stacionáře Ambeat Health Care a.s Týnská 632/10 Praha 1 - Staré Město Praha domovy pro seniory Ambeat Health Care a.s Týnská 632/10 Praha 1 - Staré Město Praha odlehčovací služby Bílý kruh bezpečí, z.s U Trojice 1042/2 Praha 5 - Smíchov Praha odborné sociální poradenství Centrum LIRA, z.ú Matoušova 406/20 Liberec III-Jeřáb Liberec raná péče Centrum LIRA, z.ú Matoušova 406/20 Liberec III-Jeřáb Liberec aktivizační služby pro rodiny s dětmi CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Libereckého kraje, o.p.s Zahradní 415/10 Liberec XI-Růžodol I odlehčovací služby CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Libereckého kraje, o.p.s Zahradní 415/10 Liberec XI-Růžodol I odborné sociální poradenství CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Libereckého kraje, o.p.s Zahradní 415/10 Liberec XI-Růžodol I odlehčovací služby CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Libereckého kraje, o.p.s Zahradní 415/10 Liberec XI-Růžodol I tlumočnické služby CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Libereckého kraje, o.p.s Zahradní 415/10 Liberec XI-Růžodol I osobní asistence CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Libereckého kraje, o.p.s Zahradní 415/10 Liberec XI-Růžodol I odborné sociální poradenství CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Libereckého kraje, o.p.s Zahradní 415/10 Liberec XI-Růžodol I odlehčovací služby CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Libereckého kraje, o.p.s Zahradní 415/10 Liberec XI-Růžodol I odborné sociální poradenství

17 CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Libereckého kraje, o.p.s Zahradní 415/10 Liberec XI-Růžodol I odlehčovací služby CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Libereckého kraje, o.p.s Zahradní 415/10 Liberec XI-Růžodol I osobní asistence CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Libereckého kraje, o.p.s Zahradní 415/10 Liberec XI-Růžodol I osobní asistence CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Libereckého kraje, o.p.s Zahradní 415/10 Liberec XI-Růžodol I osobní asistence CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Libereckého kraje, o.p.s Zahradní 415/10 Liberec XI-Růžodol I odborné sociální poradenství Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o Emilie Floriánové 1736/8 Jablonec nad Nisou Jablonec nad Nisou odlehčovací služby Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o Emilie Floriánové 1736/8 Jablonec nad Nisou Jablonec nad Nisou Centrum zdravotní a sociální péče Liberec, příspěvková Krejčího 1172/3 Liberec VI-Rochlice Liberec domovy pro seniory Centrum zdravotní a sociální péče Liberec, příspěvková Krejčího 1172/3 Liberec VI-Rochlice Liberec Centrum zdravotní a sociální péče Liberec, příspěvková Krejčího 1172/3 Liberec VI-Rochlice Liberec odlehčovací služby COMPITUM, z.s Vysoká 4231/35 Jablonec nad Nisou Jablonec nad Nisou aktivizační služby pro rodiny s dětmi Česká unie neslyšících, z.ú Dlouhá 729/37 Praha 1 - Staré Město Praha tlumočnické služby Česká unie neslyšících, z.ú Dlouhá 729/37 Praha 1 - Staré Město Praha aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením

18 Člověk v tísni, o.p.s Šafaříkova 635/24 Praha 2 - Vinohrady Praha nízkoprahová zařízení pro děti a mládež Člověk v tísni, o.p.s Šafaříkova 635/24 Praha 2 - Vinohrady Praha terénní programy Člověk v tísni, o.p.s Šafaříkova 635/24 Praha 2 - Vinohrady Praha odborné sociální poradenství Déčko Liberec z.s Švermova 32/35 Liberec X- Františkov Liberec odborné sociální poradenství Dětské centrum Jilemnice, příspěvková Roztocká Jilemnice denní stacionáře Dětské centrum Jilemnice, příspěvková Roztocká Jilemnice osobní asistence Dětské centrum Jilemnice, příspěvková Roztocká Jilemnice týdenní stacionáře Dětské centrum Jilemnice, příspěvková Roztocká Jilemnice odlehčovací služby Dětské centrum Semily, příspěvková Na Olešce 433 Podmoklice Semily denní stacionáře DH Liberec, o.p.s Vlčí vrch 323 Liberec XV-Starý Harcov Liberec terapeutické dílny DH Liberec, o.p.s Vlčí vrch 323 Liberec XV-Starý Harcov Liberec domovy pro osoby se zdravotním postižením DH Liberec, o.p.s Vlčí vrch 323 Liberec XV-Starý Harcov Liberec osobní asistence DH Liberec, o.p.s Vlčí vrch 323 Liberec XV-Starý Harcov Liberec chráněné bydlení Diakonie Beránek z.s máje 868/11 Liberec III-Jeřáb Liberec

19 Diakonie ČCE - středisko Světlo ve Vrchlabí Komenského 616 Vrchlabí Vrchlabí aktivizační služby pro rodiny s dětmi Diakonie ČCE - středisko Světlo ve Vrchlabí Komenského 616 Vrchlabí Vrchlabí osobní asistence Diakonie ČCE - středisko v Jablonci nad Nisou Pod Baštou 1375/10 Jablonec nad Nisou Jablonec nad Nisou nízkoprahová zařízení pro děti a mládež Diakonie ČCE - středisko v Jablonci nad Nisou Pod Baštou 1375/10 Jablonec nad Nisou Jablonec nad Nisou Diakonie ČCE - středisko v Jablonci nad Nisou Pod Baštou 1375/10 Jablonec nad Nisou Jablonec nad Nisou aktivizační služby pro rodiny s dětmi Diakonie ČCE - středisko v Jablonci nad Nisou Pod Baštou 1375/10 Jablonec nad Nisou Jablonec nad Nisou nízkoprahová zařízení pro děti a mládež Diakonie ČCE - středisko v Jablonci nad Nisou Pod Baštou 1375/10 Jablonec nad Nisou Jablonec nad Nisou nízkoprahová zařízení pro děti a mládež DIAKONIE DUBÁ z.s Dlouhá 87/ Dubá sociální rehabilitace Diecézní charita Litoměřice Kosmonautů 2022 Předměstí Litoměřice Domov důchodců a dům s pečovatelskou službou Zákupy, příspěvková Nové Zákupy Zákupy domovy pro seniory Domov důchodců a dům s pečovatelskou službou Zákupy, příspěvková Nové Zákupy Zákupy Domov U Spasitele, středisko Diakonie a misie Církve československé husitské Máchova 650 Frýdlant Frýdlant v Čechách domovy pro seniory

20 Dům penzion pro důchodce, příspěvková Tyršova Smržovka ELVA HELP z.s Palachova 504/7 Liberec I-Staré Město sociální rehabilitace Farní charita Česká Lípa Farní charita Česká Lípa Dubická 992/14 Česká Lípa Česká Lípa 1 Dubická 992/14 Česká Lípa Česká Lípa azylové domy nízkoprahová zařízení pro děti a mládež FOKUS Liberec o.p.s Nezvalova 662/18 Liberec XV-Starý Harcov Liberec podpora samostatného bydlení FOKUS Liberec o.p.s Nezvalova 662/18 Liberec XV-Starý Harcov Liberec chráněné bydlení FOKUS Liberec o.p.s Nezvalova 662/18 Liberec XV-Starý Harcov Liberec terapeutické dílny FOKUS Liberec o.p.s Nezvalova 662/18 Liberec XV-Starý Harcov Liberec sociální rehabilitace FOKUS Semily, z.s Nad Školami Semily terapeutické dílny FOKUS Semily, z.s Nad Školami Semily sociální rehabilitace FOKUS Turnov, z.s Skálova 415 Turnov Turnov terapeutické dílny FOKUS Turnov, z.s Skálova 415 Turnov Turnov podpora samostatného bydlení FOKUS Turnov, z.s Skálova 415 Turnov Turnov centra denních služeb

21 Hospic sv. Zdislavy, o.p.s Pod Perštýnem 321/1 Liberec IV-Perštýn odlehčovací služby Hospic sv. Zdislavy, o.p.s Pod Perštýnem 321/1 Liberec IV-Perštýn odborné sociální poradenství LAMPA, z. s Husova 89 Mimoň I Mimoň nízkoprahová zařízení pro děti a mládež LAMPA, z. s Husova 89 Mimoň I Mimoň terénní programy Laxus z. ú Sadová 2107 Nymburk Nymburk odborné sociální poradenství Lucie Brožková Dlouhá 1058/19 Lovosice Lovosice MAJÁK o.p.s Konopná 776/8 Liberec XIV- Ruprechtice Liberec nízkoprahová zařízení pro děti a mládež MAJÁK o.p.s Konopná 776/8 Liberec XIV- Ruprechtice Liberec nízkoprahová zařízení pro děti a mládež MAJÁK o.p.s Konopná 776/8 Liberec XIV- Ruprechtice Liberec nízkoprahová zařízení pro děti a mládež MAREVA z.s Na Pískovně 657/24 Liberec XIV- Ruprechtice Liberec Mateřská škola a Základní škola Sluníčko Turnov, příspěvková Kosmonautů 1641 Turnov Turnov osobní asistence Mateřská škola a Základní škola Sluníčko Turnov, příspěvková Kosmonautů 1641 Turnov Turnov denní stacionáře MCU KOLOSEUM, o.p.s Generála Svobody 83/47 Liberec XIII-Nové Pavlovice osobní asistence

22 MĚSTO CVIKOV Náměstí Osvobození 63 Cvikov I Cvikov Město Desná Krkonošská 318 Desná II Desná v Jizer. horách Město Frýdlant nám. T. G. Masaryka 37 Frýdlant Frýdlant v Čechách Město Hodkovice nad Mohelkou nám. T. G. Masaryka Hodkovice nad Mohelkou Město Chrastava náměstí 1. máje Chrastava Město Jablonné v Podještědí náměstí Míru Jablonné v Podještědí Město Jilemnice Masarykovo náměstí Jilemnice Město Kamenický Šenov Osvobození Kamenický Šenov Město Lomnice nad Popelkou Husovo náměstí Lomnice nad Popelkou Město Nové Město pod Smrkem Palackého Nové Město pod Smrkem MĚSTO RASPENAVA Fučíkova 421 Raspenava Frýdlant v Čechách

23 Město Rychnov u Jablonce nad Nisou Husova 490 Rychnov u Jablonce nad Nisou Rychnov u Jablonce n.nis Město Stráž pod Ralskem Revoluční Stráž pod Ralskem Město Velké Hamry Velké Hamry Velké Hamry Město Železný Brod náměstí 3. května Železný Brod Most k naději, z. s Petra Jilemnického 1929/9 Most Most domy na půl cesty Most k naději, z. s Petra Jilemnického 1929/9 Most Most kontaktní centra Most k naději, z. s Petra Jilemnického 1929/9 Most Most terénní programy Most k naději, z. s Petra Jilemnického 1929/9 Most Most kontaktní centra Most k naději, z. s Petra Jilemnického 1929/9 Most Most terénní programy NADĚJE K Brance 11/19e Praha 13 - Stodůlky Praha nízkoprahová denní centra NADĚJE K Brance 11/19e Praha 13 - Stodůlky Praha noclehárny NADĚJE K Brance 11/19e Praha 13 - Stodůlky Praha terénní programy NADĚJE K Brance 11/19e Praha 13 - Stodůlky Praha terénní programy

24 NADĚJE K Brance 11/19e Praha 13 - Stodůlky Praha nízkoprahová denní centra NADĚJE K Brance 11/19e Praha 13 - Stodůlky Praha noclehárny NADĚJE K Brance 11/19e Praha 13 - Stodůlky Praha azylové domy NADĚJE K Brance 11/19e Praha 13 - Stodůlky Praha terénní programy Návrat, o.p.s Široká 304/68 Liberec III-Jeřáb Liberec azylové domy Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o Nemocniční 4446/15 Jablonec nad Nisou Jablonec nad Nisou sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče Nemocnice následné péče s poliklinikou Lomnice nad Popelkou Komenského Lomnice nad Popelkou sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče Občanské sdružení D.R.A.K. z. s Oblačná 450/1 Liberec V-Kristiánov Liberec terénní programy Občanské sdružení D.R.A.K. z. s Oblačná 450/1 Liberec V-Kristiánov Liberec aktivizační služby pro rodiny s dětmi Občanské sdružení D.R.A.K. z. s Oblačná 450/1 Liberec V-Kristiánov Liberec aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením Občanské sdružení D.R.A.K. z. s Oblačná 450/1 Liberec V-Kristiánov Liberec odborné sociální poradenství Obec Horní Branná Horní Branná Horní Branná OBEC HORNÍ POLICE nám. Odboje Horní Police Obec Karlovice Karlovice Turnov

25 Obec Mírová pod Kozákovem Chutnovka 36 Mírová pod Kozákovem Turnov Obec Poniklá Poniklá Poniklá Obec Příšovice Příšovice Příšovice Oblastní charita Jičín Oblastní charita Liberec Oblastní charita Liberec Oblastní charita Liberec Na jihu 553 Nové Město Jičín 1 Uhlířská 424/7 Liberec XI-Růžodol I Uhlířská 424/7 Liberec XI-Růžodol I Uhlířská 424/7 Liberec XI-Růžodol I aktivizační služby pro rodiny s dětmi azylové domy domovy pro seniory azylové domy Oblastní charita Most Petra Jilemnického 2457/1 Most Most nízkoprahová zařízení pro děti a mládež Oblastní charita Most Petra Jilemnického 2457/1 Most Most odborné sociální poradenství Oblastní charita Most Petra Jilemnického 2457/1 Most Most nízkoprahová zařízení pro děti a mládež Oblastní charita Most Petra Jilemnického 2457/1 Most Most nízkoprahová zařízení pro děti a mládež PAMPELIŠKA, o.p.s Ústecká Velké Březno domovy se zvláštním režimem PAMPELIŠKA, o.p.s Ústecká Velké Březno domovy pro seniory

Dofinancování na základě rozhodnutí orgánů kraje č. usn. 1599/18/RK a 344/18/ZK

Dofinancování na základě rozhodnutí orgánů kraje č. usn. 1599/18/RK a 344/18/ZK na základě rozhodnutí orgánů kraje č. usn. 599/8/RK a 344/8/ZK Název ČO Sídlo ADVATA, z. ú. 6563559 Rumunská 4/6 Liberec V-Perštýn 655287 32 000 ALVALÍDA, z.s. 442247 Hanychovská 743/3 Liberec -Jeřáb 460

Více

Dofinancování srpen 2017, usnesení č. 1386/17/RK a č. 318/17/ZK

Dofinancování srpen 2017, usnesení č. 1386/17/RK a č. 318/17/ZK Dofinancování srpen 2017, usnesení č. 1386/17/RK a č. 318/17/ZK Název IČ Adresa Rumunská 14/6 Liberec IV-Perštýn ADVAITA, z. ú. 65635591 Hanychovská 743/3 Liberec III-Jeřáb 460 07 Liberec 7 ALVALÍDA, z.s.

Více

Rumunská 14/6 Liberec IV-Perštýn Liberec 1. Rumunská 14/6 Liberec IV-Perštýn Liberec 1

Rumunská 14/6 Liberec IV-Perštýn Liberec 1. Rumunská 14/6 Liberec IV-Perštýn Liberec 1 ADVAITA, z. ú. 65635591 ADVAITA, z. ú. 65635591 AHC a.s. 24160369 AHC a.s. 24160369 ALVALÍDA, z.s. 44224711 APOSS Liberec, příspěvková organizace 71220071 APOSS Liberec, příspěvková organizace 71220071

Více

Zeyerova 832/24, Liberec I-Staré Město, Liberec 1. Zeyerova 832/24, Liberec I-Staré Město, Liberec 1

Zeyerova 832/24, Liberec I-Staré Město, Liberec 1. Zeyerova 832/24, Liberec I-Staré Město, Liberec 1 Podpořené služby Název IČO Sídlo Rumunská 14/6, Liberec IV-Perštýn, 460 01 ADVAITA, z. ú. 65635591 4142726 služby následné péče 884 000 Kč Rumunská 14/6, Liberec IV-Perštýn, 460 01 ADVAITA, z. ú. 65635591

Více

Zeyerova 832/24, Liberec I-Staré Město, Liberec 1. Zeyerova 832/24, Liberec I-Staré Město, Liberec 1

Zeyerova 832/24, Liberec I-Staré Město, Liberec 1. Zeyerova 832/24, Liberec I-Staré Město, Liberec 1 Podpořené služby Název IČO Sídlo Rumunská 14/6, Liberec IV-Perštýn, 460 01 ADVAITA, z. ú. 65635591 4142726 služby následné péče 884 000 Kč Rumunská 14/6, Liberec IV-Perštýn, 460 01 ADVAITA, z. ú. 65635591

Více

10. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE

10. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 0. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 07.06.206 Pořadí jednání č. 2 Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 79/6 Dofinancování sociálních služeb v r. 206 z rozpočtu kraje z prostředků kapitoly 33 MPSV státního

Více

Sociální služby podpořené z rozpočtu kraje z prostředků MPSV na r. 2016

Sociální služby podpořené z rozpočtu kraje z prostředků MPSV na r. 2016 Sociální služby podpořené z rozpočtu kraje z prostředků MPSV na r. 206 IČ 6563559 6563559 722007 Rumunská 4/6, Liberec IV- Perštýn, 460 0 Liberec Rumunská 4/6, Liberec IV- Perštýn, 460 0 Liberec Zeyerova

Více

1. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE

1. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 1. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 10.01.2017 Pořadí jednání č. 17 Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 2/17 Kofinancování sociálních v r. 2017 z rozpočtu kraje, z prostředků kapitoly 313 MPSV státního

Více

ZÁPIS č. 1/2018 ze zasedání Výboru sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne

ZÁPIS č. 1/2018 ze zasedání Výboru sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne ZÁPIS č. 1/2018 ze zasedání Výboru sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne 20. 1. 2018 Přítomni: Ing. Dan Ramzer, Jana Rothschedlová, Mgr. Věnceslava Drábková, Jiří Kratochvíl, Naděžda

Více

6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE

6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 2.06.206 Bod pořadu jednání: 30. Název : Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 79/6 Dofinancování sociálních služeb v r. 206 z rozpočtu kraje z prostředků

Více

1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE

1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE . ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 3.0.207 Bod pořadu jednání: 9. Název : Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 2/7 Kofinancování sociálních služeb v r. 207 z rozpočtu kraje, z prostředků

Více

2. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE

2. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 2. ZASEDÁNÍ RADY LBERECKÉHO KRAJE DNE 23.01.2018 Pořadí jednání č. 15 Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 22/18 Financování ch služeb v r. 2018 z rozpočtu kraje z prostředků kapitoly 313 - MPSV státního

Více

10. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE

10. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 10. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 28.11.2017 Bod pořadu jednání: 23. Název : Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 319/17 Dofinancování ch služeb v r. 2017 z rozpočtu kraje z prostředků

Více

2. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE

2. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 2. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 0.02.20 Pořadí jednání č. 20 Přechod financování z MPSV na kraje Pověření k poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu a financování sociálních služeb vyrovnávací

Více

14. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 08.09.2015

14. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 08.09.2015 14. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 08.09.2015 Pořadí jednání č. 14 Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 225/15 Dofinancování sociálních služeb v roce 2015 Rada kraje po projednání s c h v a l u j

Více

Předfinancování 2019

Předfinancování 2019 Předfinancování 2019 Poř. číslo Název poskytovatele IČO Sídlo Registrační číslo Druh služby Výše dotace 2019 (v Kč) 01. 02. 03. FOKUS Liberec o.p.s. 46749411 FOKUS Liberec o.p.s. 46749411 FOKUS Liberec

Více

1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE

1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 26.01.2016 Bod pořadu jednání: 22. Název : Důvod předložení: Zpracoval: Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 3/16 - Reálný návrh finanční podpory pro jednotlivé

Více

Číslo registrac e služby. Název projektu. Poř. číslo. Druh sociální služby. Výše dotace (v Kč) Adresa. Horní Branná 1, Horní Branná

Číslo registrac e služby. Název projektu. Poř. číslo. Druh sociální služby. Výše dotace (v Kč) Adresa. Horní Branná 1, Horní Branná PODPOŘENÉ PROJEKTY v podprogramu č. 5. 1. Podprogram na podporu ch věcí a služeb v celkovém objemu 5 499 000,- Kč, níže uvedeným příjemcům na projekt ve výši: Poř. číslo Žadatel IČ Číslo registrac e Druh

Více

Registrační číslo. Druh soc. služby

Registrační číslo. Druh soc. služby Poř. číslo Název poskytovatele IČ Sídlo Registrační číslo Druh soc. služby Výše dotace LK 2018 (v Kč) 02. 03. FOKUS Turnov, z.s. 49295101 FOKUS Turnov, z.s. 49295101 Skálova 415, 511 01 Turnov 9314906

Více

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2010 na poskytování sociálních služeb

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2010 na poskytování sociálních služeb Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 21 na poskytování sociálních 1. Identifikační údaje 1.1 Název kraje: 1.2 Adresa sídla úřadu: Liberecký kraj U Jezu 642/2a Liberec IV-Perštýn

Více

7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE

7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 30.08.2016 Bod pořadu jednání: 30. Název : Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 260/16 úpravy v kapitole 917 05 Transfery odboru sociálních věcí, předfinancování

Více

ZÁPIS č. 10/2017 ze zasedání Výboru sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne

ZÁPIS č. 10/2017 ze zasedání Výboru sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne ZÁPIS č. 10/2017 ze zasedání Výboru sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne 21. 11. 2017 Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Ing. Dan Ramzer, Jana Rothschedlová, Bc. Iva Kreisingerová, Mgr.

Více

VÝPIS USNESENÍ. z 2. zasedání Výboru sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne

VÝPIS USNESENÍ. z 2. zasedání Výboru sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne VÝPIS USNESENÍ z 2. zasedání Výboru sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 20. 2. 2018 č. usnesení: 2/2018/01/SV Výbor sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje souhlasí s

Více

Důvodová zpráva. Příloha: Akční plán na rok 2017 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka )

Důvodová zpráva. Příloha: Akční plán na rok 2017 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka ) Důvodová zpráva V procesu komunitního plánování je hlavním dokumentem 3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka na období 2016 2019. Dalším dokumentem je akční plán na daný rok. Akční

Více

6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE

6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 26.06.2018 Bod pořadu jednání: 30. Název : Aktualizace přílohy č. 1 Akčního plánu pro rok 2018 - Základní síť sociálních služeb Libereckého kraje na období

Více

Akční plán na rok 2016 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka )

Akční plán na rok 2016 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka ) Akční plán na rok 2016 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka 2016 2019) Obsah 1) Základní síť sociálních služeb ORP Jablonec nad Nisou... 2 2) Rozdělení sociálních služeb dle

Více

ZÁPIS č. 9/2017 ze zasedání Výboru sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne

ZÁPIS č. 9/2017 ze zasedání Výboru sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne ZÁPIS č. 9/2017 ze zasedání Výboru sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne 24. 10. 2017 Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Ing. Dan Ramzer, Jana Rothschedlová, Bc. Iva Kreisingerová, Mgr.

Více

Prehled sociálních služeb na Frýdlantsku

Prehled sociálních služeb na Frýdlantsku Rf ~.OPERALNf.., ='CR ~""'E n A """,pskj ~ :a: LIDSKÉ ZAMÉSTNANOST ZDROJE PROGRAM PODPORUJEME VASI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Prehled sociálních služeb na Frýdlantsku Tento informacní leták obsahuje prehled

Více

ZÁPIS č. 3/2018 ze zasedání Výboru sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne

ZÁPIS č. 3/2018 ze zasedání Výboru sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne ZÁPIS č. 3/2018 ze zasedání Výboru sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne 20. 3. 2018 Přítomni: Ing. Dan Ramzer, Jana Rothschedlová, Mgr. Věnceslava Drábková, Jiří Kratochvíl, Naděžda

Více

Výpis usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne

Výpis usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne Výpis usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 31.01.2017 USNESENÍ č. 1/17/ZK Volba ověřovatelů volí ověřovatele zápisu z 1. jednání Zastupitelstva Libereckého kraje v roce

Více

PLZEŇSKÝ KRAJ VYHLAŠUJE PRO ROK 2016 DOTAČNÍ TITUL

PLZEŇSKÝ KRAJ VYHLAŠUJE PRO ROK 2016 DOTAČNÍ TITUL PLZEŇSKÝ KRAJ VYHLAŠUJE PRO ROK 2016 DOTAČNÍ TITUL Podpora sociálních služeb dle 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, pro rok 2016 Plzeňský kraj pro právnické

Více

Výpis usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne

Výpis usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne Výpis usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 26.01.2016 USNESENÍ č. 1/16/ZK Volba ověřovatelů volí ověřovateli z 1. jednání Zastupitelstva Libereckého kraje v roce 2016: -

Více

ZÁPIS č. 6/2018 ze zasedání Výboru sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne

ZÁPIS č. 6/2018 ze zasedání Výboru sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne ZÁPIS č. 6/2018 ze zasedání Výboru sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne 12. 6. 2018 Přítomni: Ing. Dan Ramzer, Jana Rothschedlová, Mgr. Věnceslava Drábková, Jiří Kratochvíl, Robert Prade,

Více

Důvodová zpráva 6. zasedání zastupitelstva města Jablonec nad Nisou konané 18. 6. 2015 Důvodová zpráva Na dnešním jednání Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou je předkládán návrh na rozdělení dotací

Více

PROGRAM PODPORY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V PLZEŇSKÉM KRAJI 2017

PROGRAM PODPORY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V PLZEŇSKÉM KRAJI 2017 RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE VYHLAŠUJE PRO ROK 2017 DOTAČNÍ TITUL PROGRAM PODPORY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V PLZEŇSKÉM KRAJI 2017 I. Cíl : Podpora sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb.,

Více

PLZEŇSKÝ KRAJ VYHLAŠUJE PRO ROK 2019 DOTAČNÍ TITUL

PLZEŇSKÝ KRAJ VYHLAŠUJE PRO ROK 2019 DOTAČNÍ TITUL PLZEŇSKÝ KRAJ VYHLAŠUJE PRO ROK 2019 DOTAČNÍ TITUL Podpora sociálních služeb dle 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů pro rok 2019 Plzeňský kraj pro právnické

Více

7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE

7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 26.08.2014 Bod pořadu jednání: 76. Název : Změna rozpočtu rozpočtové opatření č.161/14 navýšení kapitoly 91305 Příspěvkové organizace, odbor sociálních

Více

Výpis usnesení z 7. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne

Výpis usnesení z 7. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne Výpis usnesení z 7. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 30.08.2016 USNESENÍ č. 399/16/ZK Volba ověřovatelů volí - Ing. Evu Burešovou - Ing. Tomáše Slámu, MSc. USNESENÍ č. 400/16/ZK Volba

Více

Výpis usnesení z 10. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne

Výpis usnesení z 10. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne Výpis usnesení z 10. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 28.11.2017 USNESENÍ č. 463/17/ZK Volba ověřovatelů volí ověřovateli zápisu z 10. jednání Zastupitelstva Libereckého kraje v roce

Více

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Azylové domy Celkové finanční zdroje v letech 2011-2014 1 Údaje ze žádostí poskytovatelů sociálních služeb

Více

Příloha č.1. Zjednodušená analýza financování. pro Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb, Liberecký kraj , Aktualizace 2011

Příloha č.1. Zjednodušená analýza financování. pro Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb, Liberecký kraj , Aktualizace 2011 Příloha č.1 Zjednodušená analýza financování pro Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb, Liberecký kraj 2009 2013, Aktualizace 2011 Zjednodušenou analýzou financí sociálních služeb rozumíme sumarizaci

Více

Zastupitelstvo Kraje Vysočina. Dodatek č. 2. ze dne

Zastupitelstvo Kraje Vysočina. Dodatek č. 2. ze dne ZK-05-2016-130, př. 7 počet stran: 5 Zastupitelstvo Kraje Vysočina Dodatek č. 2 ze dne 13. 9. 2016 k Zásadám Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 07/15 pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce

Více

MODEL FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI V ROCE 2014

MODEL FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI V ROCE 2014 MODEL FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI V ROCE 2014 Nastavení modelové struktury financování (nastavení maximálních nákladů na jednotku a % podíl jednotlivých zdrojů financování na těchto

Více

VĚCNÉ HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACE V PROGRAMU PODPORA ÚSTECKÉHO KRAJE NA SOCIÁLNÍ SLUŽBY MALÝ DOTAČNÍ PROGRAM - ZÚK

VĚCNÉ HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACE V PROGRAMU PODPORA ÚSTECKÉHO KRAJE NA SOCIÁLNÍ SLUŽBY MALÝ DOTAČNÍ PROGRAM - ZÚK číslo žádosti VĚCNÉ HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACE V PROGRAMU PODPORA ÚSTECKÉHO KRAJE NA SOCIÁLNÍ SLUŽBY 2017 - MALÝ DOTAČNÍ PROGRAM - ZÚK žadatel 10 500 000 10 447 000 10 377 000 název (dle RES) IČ adresa

Více

AKČNÍ PLÁN 2018 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA DOKSY

AKČNÍ PLÁN 2018 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA DOKSY AKČNÍ PLÁN 2018 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA DOKSY 2016 2020 1 Akční plán je prováděcím dokumentem Komunitního plánu sociálních služeb města 2016 2020 (dále KPSS). Je každoročně zpracováván pro

Více

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Ústecký kraj Zasedání

Více

ZÁPIS č. 4/2017 ze zasedání Výboru sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne

ZÁPIS č. 4/2017 ze zasedání Výboru sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne ZÁPIS č. 4/2017 ze zasedání Výboru sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne 18. 4. 2017 Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Lenka Malá Jana Rothschedlová, Bc. Iva Kreisingerová, Mgr. Věnceslava

Více

Z á p i s č. 14 ze 14. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne , , ,

Z á p i s č. 14 ze 14. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne , , , Z á p i s č. 14 ze 14. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 21. 8., 25. 8., 28. 8., 29. 8. 2017 Přítomno: 8 členů rady kraje dne 21. 8. a 25. 8. 2017 (dle přiložených prezenčních listin), Mgr.

Více

Základní síť sociálních služeb LK. Druh sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Ambulantní forma.

Základní síť sociálních služeb LK. Druh sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Ambulantní forma. ZÁKLADNÍ SÍŤ - Z1 Název poskytovatele sociální služby Právní Název sociální služby ID Skupina služeb Převažující cílová skupina BODY Z1 KOMENTÁŘ - síť `D` občanské sdružení Občanská poradna Liberec 9813481

Více

pracovní skupina regionu vyjádření města zařazení do zs Ano Ano Ano Ano 59 ok Jedná se o novou službu Zařazena do sítě

pracovní skupina regionu vyjádření města zařazení do zs Ano Ano Ano Ano 59 ok Jedná se o novou službu Zařazena do sítě pořadí Příloha č. 4 Návrh odborné pracovní skupiny odboru SV - Žádosti o změnu kapacit sociálních služeb a stávající sociální služby v Základní síti sociálních služeb Ústeckého kraje poskytovatel identifikátor

Více

Zápis z 8. jednání výboru pro sociální politiku Zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 4. 6. 2015 od 15.00 hodin

Zápis z 8. jednání výboru pro sociální politiku Zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 4. 6. 2015 od 15.00 hodin Zastupitelstva města, které se konalo 115 Příloha č. 3 7. Dotace Výboru pro sociální politiku bylo předloženo celkem 46 žádostí o poskytnutí dotace v sociální oblasti. Žádosti byly podávány ve 2 kategoriích

Více

Výpočet dotace výpočtový mechanismus pro rok Seminář pro poskytovatele sociálních služeb 25. června 2014

Výpočet dotace výpočtový mechanismus pro rok Seminář pro poskytovatele sociálních služeb 25. června 2014 Výpočet dotace výpočtový mechanismus pro rok 2015 Seminář pro poskytovatele sociálních služeb 25. června 2014 Výpočet dotace výpočtový mechanismus pro rok 2015 Výpočet dotace Sociální služby jsou rozděleny

Více

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Dne: Bod programu: 14. 12. 2015 42 Věc: Rozhodnutí o změnách v rozpočtech sociálních služeb v roce 2015 Důvod předložení: Rozhodnutí o změnách v rozpočtech sociálních

Více

pořadí stanovisko skupiny registrace body Poznámka Závěr Příloha č. 3

pořadí stanovisko skupiny registrace body Poznámka Závěr Příloha č. 3 pořadí Příloha č. 3 Žádosti nové sociálná služby o zařazení do Základní sítě kraje k 1.7.2018 důvod pracovní vyjádření poskytovatel identifikátor druh služby místo poskytování podání soulad s AP skupina

Více

Zastupitelstvo Kraje Vysočina. Dodatek č. 1. ze dne

Zastupitelstvo Kraje Vysočina. Dodatek č. 1. ze dne Zastupitelstvo Kraje Vysočina Dodatek č. 1 ze dne 2. 2. 2016 k Zásadám Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 07/15 pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2016 Čl. 1 Změnové ustanovení 1) Článek

Více

Přehled žádostí o zařazení sociální služby do základní sítě kraje

Přehled žádostí o zařazení sociální služby do základní sítě kraje Přehled žádostí o zařazení sociální služby do základní sítě kraje Příloha č. 3 IČO Název poskytovatele Identifikátor Druh služby 26681471 Centrum D8 o.p.s. 3478916 odborné sociální poradenství 62209256

Více

Příloha č. 1 k Metodice. Principy, priority a pravidla pro stanovení výše účelové dotace na podporu poskytování sociálních služeb v roce 2018

Příloha č. 1 k Metodice. Principy, priority a pravidla pro stanovení výše účelové dotace na podporu poskytování sociálních služeb v roce 2018 Příloha č. 1 k Metodice Principy, priority a pravidla pro stanovení výše účelové dotace na podporu poskytování sociálních služeb v roce 2018 Obsah 1 Principy a priority... 4 2 Obecná pravidla pro výpočet

Více

ZÁPIS č. 5/2017 ze zasedání Výboru sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne

ZÁPIS č. 5/2017 ze zasedání Výboru sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne ZÁPIS č. 5/2017 ze zasedání Výboru sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne 23. 5. 2017 Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Ing. Dan Ramzer, Jana Rothschedlová, Taťjana Nováková, Ing. Miroslav

Více

ZÁPIS č. 1 ze zasedání Výboru sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne

ZÁPIS č. 1 ze zasedání Výboru sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne ZÁPIS č. 1 ze zasedání Výboru sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne 16. 12. 2016 Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Ing. Dan Ramzer, Jana Rothschedlová, PhDr. Jiří Miler Ph.D., Robert Prade,

Více

Zásady Plzeňského kraje

Zásady Plzeňského kraje Zásady Plzeňského kraje k řízení o poskytnutí vyrovnávací platby formou neinvestiční dotace (dotační řízení) nebo formou neinvestičního příspěvku na provoz poskytovateli sociální služby, který je příspěvkovou

Více

Z á p i s č. 14 ze 14. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne

Z á p i s č. 14 ze 14. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne Z á p i s č. 14 ze 14. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 6. 9. 2016 Přítomno: Omluveni: Ověřovatelé: Zapisovatelka: 8 členů rady kraje (dle přiložené prezenční listiny), Mgr. René Havlík, Mgr.

Více

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Ústecký kraj Zasedání

Více

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Ústecký kraj Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Do zasedání ZÚK Bod programu: 11.2 16. zasedání zastupitelstva konané dne 10. 12. 2018 Věc: Povinně hlášené změny poskytovatelů sociálních služeb Materiál

Více

SEZNAM ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACÍ V SOCIÁLNÍ OBLASTI V ROCE 2016 KATEGORIE A

SEZNAM ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACÍ V SOCIÁLNÍ OBLASTI V ROCE 2016 KATEGORIE A SEZNAM ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACÍ V SOCIÁLNÍ OBLASTI V ROCE 2016 KATEGORIE A ŽADATEL O DOTACI Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky Krakovská 1695/21, Praha 1 - Nové Město, 110

Více

Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015

Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015 Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015 15., 16., 17. 9. 2014 Z individuálního projektu Karlovarského kraje V Karlovarském kraji společně plánujeme sociální služby II Systém financování 2015

Více

VÝZVA PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB K PODÁVÁNÍ ROZVOJOVÝCH ZÁMĚRŮ A ŽÁDOSTÍ PRO ZAŘAZENÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DO ZÁKLADNÍ SÍTĚ NA OBDOBÍ

VÝZVA PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB K PODÁVÁNÍ ROZVOJOVÝCH ZÁMĚRŮ A ŽÁDOSTÍ PRO ZAŘAZENÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DO ZÁKLADNÍ SÍTĚ NA OBDOBÍ VÝZVA PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB K PODÁVÁNÍ ROZVOJOVÝCH ZÁMĚRŮ A ŽÁDOSTÍ PRO ZAŘAZENÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DO ZÁKLADNÍ SÍTĚ NA OBDOBÍ 2018-2020 Do Základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje

Více

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Dne: Bod programu: 14. 12. 2015 42.1 Věc: Rozhodnutí o změnách v rozpočtech sociálních služeb v roce 2015 druhá část Důvod předložení: Rozhodnutí o změnách v rozpočtech

Více

Příloha č. 2: Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje na období 2018 Data o sociálních službách

Příloha č. 2: Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje na období 2018 Data o sociálních službách Příloha č. 2: Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje na období 2018 Data o sociálních službách 1 Přehled poskytovatelů sociálních služeb a zařízení v LK Kompletní přehled všech

Více

Zásady Plzeňského kraje

Zásady Plzeňského kraje Zásady Plzeňského kraje k řízení o poskytnutí vyrovnávací platby formou neinvestiční dotace (dotační řízení) nebo formou neinvestičního příspěvku na provoz poskytovateli sociální služby, který je příspěvkovou

Více

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Ústecký kraj Zasedání

Více

Příloha č. 1 Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje na období : Analýza dat sociálních služeb

Příloha č. 1 Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje na období : Analýza dat sociálních služeb 028_P01a_Analyza_dat_socialnich_sluzeb Příloha č. 1 Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje na období 2018 2020: Analýza dat sociálních služeb Obsah 1 Přehled poskytovatelů sociálních

Více

Správa v oblasti sociálních služeb SOCIÁLNÍ SPRÁVA ZS 2016

Správa v oblasti sociálních služeb SOCIÁLNÍ SPRÁVA ZS 2016 Správa v oblasti sociálních služeb SOCIÁLNÍ SPRÁVA ZS 2016 Co jsou sociální služby? Sociální služby jsou jedním z nástrojů, systémů pomoci lidem, kteří se ocitli ve složité sociální situaci z důvodu: dlouhodobého

Více

Komentář ke stanovení výše optimálního a reálného návrhu dotace na sociální služby v Pardubickém kraji na rok 2014

Komentář ke stanovení výše optimálního a reálného návrhu dotace na sociální služby v Pardubickém kraji na rok 2014 Komentář ke stanovení výše optimálního a reálného návrhu dotace na sociální služby v Pardubickém kraji na rok 2014 Pardubický kraj stanovil pro výpočet optimálního a reálného návrhu kritérium pro každý

Více

ZÁPIS č. 4/2018 ze zasedání Výboru sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne

ZÁPIS č. 4/2018 ze zasedání Výboru sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne ZÁPIS č. 4/2018 ze zasedání Výboru sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne 17. 4. 2018 Přítomni: Ing. Dan Ramzer, Jana Rothschedlová, Mgr. Věnceslava Drábková, Jiří Kratochvíl, Naděžda

Více

3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE

3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 27.03.2018 Bod pořadu jednání: 35. Název : Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 85/18 úprava kapitoly 917 04 transfery odboru školství, mládeže, tělovýchovy

Více

Výpis usnesení z 7. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne

Výpis usnesení z 7. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne Výpis usnese z 7. zasedá Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 29.08.2017 USNESENÍ č. 299/17/ZK Volba ověřovatelů Zastupitelstvo kraje po projedná volí ověřovatele zápisu ze 7. jedná Zastupitelstva

Více

Z á p i s z 9. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne

Z á p i s z 9. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne Z á p i s z 9. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 30. 10. 2018 Přítomno Omluveni Ověřovatelé zápisu Zapisovatelka 37 členů zastupitelstva kraje (dle přiložené listiny) PhDr. Hana Maierová,

Více

Usnesení Výboru pro výchovu, vzdělávání, zaměstnanost a sport Zastupitelstva Libereckého kraje z 10. prosince 2013

Usnesení Výboru pro výchovu, vzdělávání, zaměstnanost a sport Zastupitelstva Libereckého kraje z 10. prosince 2013 Usnesení Výboru pro výchovu, vzdělávání, zaměstnanost a sport Zastupitelstva Libereckého kraje z 10. prosince 2013 usnesení č. 114/11/2013/VVVZS s c h v a l u j e program 11. zasedání konaného dne 10.

Více

ZÁPIS č. 7/2017 ze zasedání Výboru sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne

ZÁPIS č. 7/2017 ze zasedání Výboru sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne ZÁPIS č. 7/2017 ze zasedání Výboru sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne 22. 8. 2017 Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Ing. Dan Ramzer, Jana Rothschedlová, Bc. Iva Kreisingerová, Mgr. Věnceslava

Více

ZASTUPITELSTVO LIBERECKÉHO KRAJE RADA LIBERECKÉHO KRAJE. Člen rady pro sociální oblast. Krajská poradní skupina

ZASTUPITELSTVO LIBERECKÉHO KRAJE RADA LIBERECKÉHO KRAJE. Člen rady pro sociální oblast. Krajská poradní skupina ZASTUPITELSTVO RADA VÝBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A MENŠIN Manažer KKS Člen rady pro sociální oblast Krajská poradní LIBERECKO JABLONECKO SEMILSKO ČESKOLIPSKO FRÝDLANTSKO JILEMNICKO NOVOBORSKO TANVALDSKO TURNOVSKO

Více

F 17_Provozní řád CZP LK o.s.

F 17_Provozní řád CZP LK o.s. Kategorie F Směrnice Interní číslo dokumentu: F 17 Provozní řád CZP LK o.s. Platnost od: 1. 4. 2009 Název organizace: CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Libereckého kraje o.s. Sídlo organizace: Zahradní 415/10,

Více

ID identifikátor služby. Druh služby

ID identifikátor služby. Druh služby Výše dotace v rámci dotačního řízení Jihočeského kraje pro poskytovatele sociálních služeb v roce 2016 (ke dni 29.2016) dotace v kole AC Facility, s.r.o. 24240931 7825745 domovy se zvláštním režimem 1

Více

VĚCNÉ HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACE V PROGRAMU PODPORA ÚSTECKÉHO KRAJE NA SOCIÁLNÍ SLUŽBY MALÝ DOTAČNÍ PROGRAM - ZÚK

VĚCNÉ HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACE V PROGRAMU PODPORA ÚSTECKÉHO KRAJE NA SOCIÁLNÍ SLUŽBY MALÝ DOTAČNÍ PROGRAM - ZÚK VĚCNÉ HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACE V PROGRAMU PODPORA ÚSTECKÉHO KRAJE NA SOCIÁLNÍ SLUŽBY 2019 - MALÝ DOTAČNÍ PROGRAM - ZÚK 10 499 163 10 499 163 žadatel číslo žádosti název (dle RES) IČ adresa (dle RES)

Více

ZÁPIS č. 2/2018 ze zasedání Výboru sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne

ZÁPIS č. 2/2018 ze zasedání Výboru sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne ZÁPIS č. 2/2018 ze zasedání Výboru sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne 20. 2. 2018 Přítomni: Ing. Dan Ramzer, Jana Rothschedlová, Mgr. Věnceslava Drábková, Jiří Kratochvíl, Naděžda

Více

Výpis usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne

Výpis usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne Výpis usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 30.10.2018 USNESENÍ č. 386/18/ZK Volba ověřovatelů volí ověřovateli zápisu z 9. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje v roce

Více

8. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE

8. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 8. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 17.04.2018 Pořadí jednání č. 55 Projekt Naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje I - smlouvy o partnerství a plná moc pro zastupování

Více

Zpracoval: Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Zlínského kraje 14. 8. 2014 15. 1. 2015 16. 4. 2015

Zpracoval: Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Zlínského kraje 14. 8. 2014 15. 1. 2015 16. 4. 2015 Metodika pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje z programu Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2015 Zpracoval: Odbor sociálních věcí Krajského

Více

MAS MOST Vysočiny jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS MOST Vysočiny na období

MAS MOST Vysočiny jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS MOST Vysočiny na období MAS MOST Vysočiny jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS MOST Vysočiny na období 2014 2020 vyhlašuje III. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního

Více

oznamuje změnu v 4. výzvě k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu

oznamuje změnu v 4. výzvě k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu MAS Partnerství venkova, z. s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS Partnerství venkova, z. s. na období 2014 2020 oznamuje změnu v 4. výzvě k předkládání žádostí

Více

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Dne: Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Bod programu: 27. 6. 2016 56 Věc: Akční plán rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji věcné vyhodnocení cílů pro rok 2016 a definování nových optimálních

Více

Původní požadavek na Plzeňský kraj Pečovatelská služba Kč Kč Kč Kč

Původní požadavek na Plzeňský kraj Pečovatelská služba Kč Kč Kč Kč Rozdělení finančních prostředků v rámci dotačního titulu "Podpora sociálních služeb dle 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, pro rok 2016 - Plzeňský kraj" Poskytovatel

Více

Vyhlášení dotačního řízení pro rok 2016 v oblasti poskytování sociálních služeb v Libereckém kraji

Vyhlášení dotačního řízení pro rok 2016 v oblasti poskytování sociálních služeb v Libereckém kraji Vyhlášení dotačního řízení pro rok 2016 v oblasti poskytování sociálních služeb v Libereckém kraji Liberecký kraj vyhlašuje dotační řízení na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006

Více

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státní rozpočtu pro rok 2009 na poskytování sociálních služeb

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státní rozpočtu pro rok 2009 na poskytování sociálních služeb DOTACE ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU OBSAH FORMULÁŘE: Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státní rozpočtu pro rok 2009 na poskytování sociálních služeb 1. Identifikační údaje Evidenční číslo 2. Informace

Více

Zpracoval: Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Zlínského kraje 17. 9. 2015. Schváleno Radou Zlínského kraje dne 29. 9. 2015, č. usnesení 0787/R19/15

Zpracoval: Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Zlínského kraje 17. 9. 2015. Schváleno Radou Zlínského kraje dne 29. 9. 2015, č. usnesení 0787/R19/15 Program a Pravidla pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2016 Zpracoval: Odbor sociálních věcí Krajského

Více

Pravidla dotačního řízení Středočeského kraje na rok 2017

Pravidla dotačního řízení Středočeského kraje na rok 2017 Pravidla dotačního řízení Středočeského kraje na rok 2017 1 Obsah Část I 3 Základní principy a priority... 3 Část II..3 Mechanismus výpočtu Optimálního návrhu dotace na jednotlivé druhy sociálních služeb

Více

Požadavek/ Maximální možná výše požadavku v rámci dofinancování

Požadavek/ Maximální možná výše požadavku v rámci dofinancování Příloha č. 1 - Příjemci dotací Dofinancování v rámci dotačního titulu "Podpora sociálních služeb dle 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, pro rok 2016 - Plzeňský

Více

Výzva MAS ORLICKO - IROP- IROP/6 Infrastruktura sociálních služeb

Výzva MAS ORLICKO - IROP- IROP/6 Infrastruktura sociálních služeb MAS ORLICKO, z.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje - Strategie komunitně vedeného rozvoje území MAS ORLICKO vyhlašuje 2. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného

Více