6.10 Pojetí vyučovacího předmětu Dějepis

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "6.10 Pojetí vyučovacího předmětu Dějepis"

Transkript

1 6.10 Pojetí vyučovacího předmětu Dějepis Obecné cíle výuky Dějepisu Předmět Dějepis a jeho výuka je koncipována tak, aby žáky vedla k hlubšímu pochopení dění ve světě. Jeho hlavním cílem je vytvořit a prohloubit zájem žáků o historii českých zemí, Evropy a světa, hledat příčiny současného dění v minulosti a budovat pocit spoluodpovědnosti za budoucnost. Žák je veden k úctě nejen k vlastnímu národu, ale i k národům ostatním. Důraz je kladen na dějiny 20. století. Dále považuje za důležité naučit žáky využívat znalosti a dovednosti z humanitních věd v osobním i profesním životě. Rozvíjet dovednosti žáků, jako např. řešení problémů, práce s informacemi, využití ICT, práce v týmu, umění diskuse a umění správné argumentace. Charakteristika učiva Předmět Dějepis vychází z obsahu vzdělávacího oboru Dějepis RVP G (Člověk a společnost). Integruje průřezová témata Environmentální, Multikulturní, Mediální, Osobnostní a sociální, Estetická, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech. Dějepis souvisí s předměty Zeměpis, Základy společenských věd, s Českým jazykem a literaturou, s cizími jazyky atd. Směřování výuky v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí Dějepisné vzdělání usiluje o formování a posilování těchto pozitivních citů, postojů, hodnot a preferencí: pozitivní postoj k životu, společnosti, vzdělávání uvědomování si vlastního názoru a jeho přiměřená obhajoba respektování názorů ostatních lidí odpovědnost za sebe, vlastní národ a celý svět pozitivní přístup k celoživotnímu vzdělávání Strategie výuky Metody a formy výuky odpovídají cílům daného celku. Poskytují žákům prostor pro vlastní práci. Ve výuce se uplatňuje frontální a skupinový přístup. Využívány jsou učební pomůcky a didaktická technika (nástěnné obrazy, mapy, power-pointové prezentace, počítač, diaprojektor). Hlavní metody vyučování: slovní dialogické (rozhovor, diskuse) slovní práce s textem didaktické hry problémové metody situační a inscenační metody Hlavní formy vyučování: frontální výuka skupinová a kooperativní výuka exkurze Hodnocení výsledků práce Žáci jsou hodnoceni v souladu s klasifikačním řádem školy, který je součástí školního řádu. V rámci hodnocení je kladen důraz na: 144

2 prokázání znalostí aktivní přístup k učivu aplikaci znalostí schopnost práce v týmu tvořivý přístup k úkolům komunikační dovednosti Formy hodnocení individuální ústní zkoušení písemné zkoušení samostatná práce (referáty, seminární práce ) pozorování žáka (hodnocení chování, postojů, zodpovědnosti ) Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a průřezových témat Při výuce dějepisu není kladen důraz jen na osvojení si poznatků, ale i na rozvíjení obecnějších dovedností žáků. Přínos výuky dějepisu k rozvoji klíčových kompetencí Kompetence k učení Žák: využívá ke své práci různých informačních zdrojů hodnotí věrohodnost získaných informací, diskutuje o nich odlišuje podstatné od nepodstatného samostatně zpracovává referáty a prezentace na dané téma plánuje, organizuje a vyhodnocuje své učební činnosti efektivně využívá různé strategie učení k získání a zpracování poznatků a informací, hledá a rozvíjí účinné postupy ve svém učení Kompetence k řešení problémů Žák: využívá znalostí z ostatních předmětů (mezioborové vztahy), umí je propojovat směřuje k pochopení souvislostí a k diskuzi na dané téma, obhajuje své názory vhodně prezentuje své myšlenky a výsledky své činnosti řeší problémy každodenního života předchází možným problémům ve škole i v běžném životě spolupracuje na řešení úkolů, pracuje v týmu, podněcuje práci v týmu vlastními návrhy zvažuje klady a zápory jednotlivých variant řešení, posuzuje rizika a důsledky Kompetence komunikativní Žák: prezentuje výsledky své práce (před ostatními žáky či učiteli) formuje své myšlenky srozumitelně, přehledně a jazykově správně aktivně diskutuje, obhajuje své názory a postoje a respektuje názory druhých přijímá radu i kritiku využívá dostupné prostředky komunikace (verbální i neverbální, symbolické či grafické vyjádření informací různého typu) používá odborné termíny 145

3 efektivně využívá moderní informační technologie Kompetence sociální a personální Žák: spolupracuje v týmu a učí se hodnotit svou práci odpovědně plní své úkoly aktivně spolupracuje při stanovování a dosahování společných cílů přispívá k udržování dobrých mezilidských vztahů (vzájemná úcta, tolerance, empatie) projevuje zodpovědný vztah k vlastnímu zdraví a ke zdraví druhých Kompetence občanské Žák: o vývoji společnosti uvažuje z hlediska udržitelnosti života respektuje různorodost hodnot, názorů, postojů a schopností ostatních lidí váží si jiných odlišných kultur a duchovních hodnot, chrání je posuzuje události a vývoj veřejného života, sleduje vývoj situace v jeho bydlišti a ve světě chová se zodpovědně v krizových situacích Přínos předmětu k realizaci průřezových témat Do výuky Dějepisu zasahují v různé míře všechna průřezová témata z RVP (Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní, Environmentální, Osobností a sociální, Mediální ). Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní, Osobností a sociální, Mediální Environmentální Dílčí výsledky vzdělávání Učivo Témata RVP a ŠVP diskutuje o citlivých tématech nacismus pravěk, starověk, středověk, vhodnými argumenty podporuje komunismus novověk svůj názor vyhlazovací tábory moderní doba I. ( ) respektuje názory ostatních Blízký východ moderní doba II. soudobé jedná ve prospěch životního vztah Češi a Slováci dějiny prostředí vztah ČR a Rakouska (Německa, uvědomuje si a respektuje Lichtenštejnska) přirozenost a hodnotu Mnichovská dohoda rozmanitosti projevů života, demokracie kultury a každého jednotlivého bipolarita člověka Romové uvědomuje si hodnotu lidské třetí svět spolupráce dekolonizace rozvíjí etické předpoklady pro technika život ve společenství lidí a vývoj civilizace v tomto světě globalizace brání se proti násilí, teroru a problémy moderní společnosti škodlivým vlivům udržitelný rozvoj pokouší se být solidární s lidmi žijícími v obtížných podmínkách postavení USA náboženství chápe historickou kontinuitu v evropském a globálním terorismus kontextu jaderné zbraně získává představu o roli médií v jednotlivých typech společnosti a v různých historických kontextech 146

4 Ročník Téma Výstup Učivo 1. Úvod do studia dějepisu charakterizuje smysl historického poznání, chápe historii jako vědu neuzavřenou a proměnlivou rozlišuje různé zdroje historických informací vysvětlí metody práce historika vyjmenuje druhy historických pramenů uvede pomocné vědy historické Předmět historie, její úkoly, význam a postavení v současném světě Prostředky, formy a metody práce historika Historické prameny Pomocné vědy historické Seznam základní literatury Rozdělení historie Periodizace dějin Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, poznámky, Chemie Pravěk objasní materiální a duchovní život prehistorických lidí zná pojem archeologický kultura popíše zásadní zlomy v pravěkých dějinách lidstva, pochopí jejich význam pro vývoj civilizace popíše hlavní archeologický kultury pravěku objasní počátky Doba kamenná (paleolit, mezolit, neolit, eneolit) Doba bronzová Doba železná Biologie 147

5 Starověk Raný středověk ovlivňování přírody člověkem (a jejich důsledky) pochopí rozdíly a společné rysy jednotlivých civilizací objasní návaznost evropské kultury na antický řecký a římský svět, pojmenuje jejich přínos osvětlí židovství především vazbu mezi židovstvím a křesťanstvím popíše nejdůležitější události tohoto období, uvede významné osobnosti Vysvětlí proces christianizace vliv na první státy Objasní vztah mezi církevní a světskou mocí v západní a východní Evropě Vliv církve na středověkou společnost Popíše proměny hospodářského a politického uspořádání středověké společnosti Charakterizuje vývoj na Staroorientální státy Mezopotámie Egypt Indie Čína Antické Řecko Antický Řím Doba římská naše země a ostatní Evropa Limes romanus civilizační hranice První ekologické katastrofy Stěhování národů Utváření středověké Evropy barbarské říše, franská říše, východní a střední Evropa, slovanské říše Význam Normanů První státní útvary na našem území Český přemyslovský stát Křesťanství rozvoj a úloha Boj o investituru Křesťanství, papežství, císařství Islám a arabská říše 148

6 Vrcholný středověk našem území Objasní zvláštnosti islámské oblasti Objasňuje vývoj naší země popíše proměny hospodářského a politického uspořádání společnosti použije znalosti z předchozích hodin objasní význam tureckých nájezdů pro vývoj Evropy 2. Počátky novověku Vysvětlí nové filosofické a vědecké myšlenky Porozumí důsledkům 149 Vzdělanost a umění raného středověku Křížové výpravy Vznik jednotných států v západní Evropě Stoletá válka Vývoj Svaté říše římské do nástupu Habsburků 1440 Mongolská a turecká expanze Zánik Byzance Český stát období vlády Přemyslovců, Lucemburků Mor a jeho význam při formování středověké Evropy Husitství, kacířství, křížové výpravy Jagellonci Rozvoj venkova, zemědělství, kolonizace, rozvoj řemesel a obchodu, urbanizace Život ve středověku Střední a východní Evropa ve století Vzdělanost a umění Renesance a humanismus Reformace Zámořské objevy Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Základní problémy sociokulturních rozdílů

7 Osvícenství, revoluce a idea svobody Modernizace společnosti. Liberalismus a nové myšlenkové proudy, které z něj vycházejí zámořských plaveb a objevů Popíše základní rysy reformace a protireformace Vysvětlí politický vývoj Evropy Vymezí základní rysy stavovství a absolutismu Posoudí postavení českého státu Habsburské monarchie Objasní význam baroka Objasní hlavní myšlenky osvícenství, rozpozná jejich vliv na revoluce v 18. a 19. století Vysvětlí zánik dosavadních systémů Posoudí význam ústavy Uvede základní typ parlamentních státních systémů Vysvětlí emancipační úsilí národů Charakterizuje proces modernizace Vysvětlí vývoj českého národa ve 2. pol. 19. století Evropské monarchie v století Židé a Romové na okraji společnosti Mezinárodní situace v Evropě vztahy evropských mocností Třicetiletá válka Absolutismus proti stavovství První buržoazní revoluce Baroko, politika a náboženství Osvícenství Velké revoluce vznik USA, francouzská revoluce Evropa za napoleonských válek a po Vídeňském kongresu Rok 1848/49 Rozvoj výroby a vědy Průmyslová společnost, změny v sociální struktuře Utváření novodobých národních společností (české, slovenské, německé, italské) Osobnostní a sociální Morálka všedního dne 150

8 3. Modernizace společnosti. Liberalismus a nové myšlenkové proudy, které z něj vycházejí. Osvětlí průběh industrializace a její důsledky Vysvětlí postoje a mocenskou politiku velmocí Vystihne základní konflikty a jejich význam pro vývoj světa Objasní zásahy člověka do životního prostředí České země v habsburské monarchii Pokus o české vyrovnání Umění a věda v Českých zemích Mocenská a koloniální politika velmocí, nástup Ruska jako evropské velmoci, USA, jejich vnitřní vývoj Nepokoje v předvečer první světové války Mimoevropská ohniska koloniálních konfliktů Životní styl, vzdělanost a umění na přelomu 19./20. století Rozvoj průmyslu Vliv člověka na životní prostředí Literatura ovlivněná válkou, avantgarda volební systémy, národnostní otázka, nacionalismus, šovinismus a rasismus Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Žijeme v Evropě Environmentální Člověk a životní prostředí Fyzika 151

9 Moderní doba, situace v letech Vysvětlí obě světová války, jejich kořeny, průběh a důsledky Vymezí základní znaky totalitních režimů dovede je srovnat se znaky demokracie Objasní nástup komunismu v Rusku Vysvětlí souvislosti se světovou hospodářskou krizí a radikalizací pravicových a levicových stran Popíše a zhodnotí životní styl v moderní společnosti, význam masové kultury Ovlivnění přírody člověkem První světová válka, české země v době války, odboj Revoluce v Rusku, upevnění bolševické moci Versailleský systém, jeho slabiny Vznik Československa, Československo v meziválečném období Evropa a svět ve 20. a 30. letech, světová hospodářská krize ve světě i v ČSR Nástup totalitních režimů nacismus, fašismus, komunismus Růst mezinárodního napětí Vznik válečných ohnisek Mnichovská dohoda a její důsledky Kultura 1. pol. 20. století 2. světová válka Věda a technika prostředky k vedení války Protektorát Čechy a Morava, odboj Obnova Československa technické vynálezy, rozvoj astronomie, chemie aj. Literatura 1. pol. 20. století - volební systémy, formy vlády, národnostní otázka, nacionalismus, šovinismus, rasismus, lidská práva, hospodářská integrace Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Žijeme v Evropě Environmentální Člověk a životní 152

10 Soudobé dějiny Osvětlí vznik, vývoj a rozpad bipolárního světa Vysvětlí podstatu studené války Osvětlí rozdíly ve vývoji západního a východního světa Popíše vztah supervelmocí USA a SSSR Zhodnotí situace v Československu Pražské jaro osvětlí pojem, popíše jeho důsledky pro další roky Charakterizuje normalizaci v Československu Popíše mechanismy sjednocování Evropy Vysvětlí lidská práva Zná základní instituce sjednocující se Evropy Objasní vývoj postkoloniálních zemí Objasní význam islámské a některé další neevropské kultury v moderním světě Vymezí základní problémy soudobého světa a Evropa a svět po druhé světové válce Vznik OSN, princip sociálního státu Studená válka Východní blok a jeho rozvoj SSSR jako světová velmoc RVHP, Varšavská smlouva Vývoj Československa po druhé světové válce do roku Pražské jaro Euroatlantická spolupráce, vývoj demokratických zemí USA jako světová velmoc Životní podmínky na obou stranách železné opony Normalizace v Československu Dekolonizace, třetí svět a modernizační procesy Konflikty na Blízkém východě, vznik státu Izrael Pád komunistických režimů a jeho důsledky Sjednocující se Evropa a její místo v globálním světě Globální problémy moderní společnosti prostředí Literatura 2. pol. 20. století volební systémy, formy vlády, národnostní otázka, nacionalismus, šovinismus, rasismus, lidská práva, hospodářská integrace Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Globální problémy, jejich příčiny a důsledky, Humanitární pomoc a mezinárodní 153

11 možnosti jeho dalšího vývoje rozvojová spolupráce, Žijeme v Evropě Environmentální Člověk a životní prostředí rozpad koloniálního systému a změny na mapě světa Mediální Role médií v moderních dějinách 154

Dějepis vyšší gymnázium

Dějepis vyšší gymnázium Dějepis vyšší gymnázium Obsahové vymezení Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Dějepis vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a společnost, která je vymezena v. Tato oblast využívá poznatky získané v základním

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.11 Učební osnovy: Dějepis

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.11 Učební osnovy: Dějepis Podle těchto učebních osnov se vyučuje ve třídách 1.N a 2.N šestiletého gymnázia od školního roku 2013/2014. Zpracování osnovy předmětu Dějepis koordinoval Mgr. Miroslav Florík. Časová dotace: Nižší gymnázium:

Více

4.4. Člověk a společnost

4.4. Člověk a společnost 4.4. Člověk a společnost Vzdělávací oblast člověk a společnost v základním vzdělávání vybavuje žáka znalostmi a dovednostmi potřebnými pro jeho aktivní zapojení do života demokratické společnosti. Vzdělávání

Více

Člověk a společnost. Předmět: Dějepis

Člověk a společnost. Předmět: Dějepis Člověk a společnost Předmět: Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast Člověk a společnost vybavuje žáka znalostmi a dovednostmi potřebnými pro jeho aktivní zapojení do života demokratické

Více

5.5 Člověk a společnost

5.5 Člověk a společnost verze 2012/2013 5.5 Člověk a společnost 5.5.1. Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu DĚJEPIS I. Obsahové vymezení Vyučovací předmět Dějepis vychází z obsahu vzdělávacího oboru Člověk a společnost

Více

UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS

UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS Modernizace výuky v rámci odborných a všeobecných předmětů střední školy. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0021 UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS Tento metodický list je spolufinancován

Více

5.5 DĚJEPIS, OBČANSKÁ VÝCHOVA, NÁBOŢENSTVÍ EVANGELICKÉ

5.5 DĚJEPIS, OBČANSKÁ VÝCHOVA, NÁBOŢENSTVÍ EVANGELICKÉ 5.5 DĚJEPIS, OBČANSKÁ VÝCHOVA, NÁBOŢENSTVÍ EVANGELICKÉ 1 5.5.1 DĚJEPIS 5.5.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Dějepis přináší základní poznatky o konání člověka v minulosti. Jeho

Více

5.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

5.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 5.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 5.5.1. Dějepis Vyučovací předmět dějepis se vyučuje jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. ročníku po 2 hodinách týdně. Výuka je zaměřena především na poznávání

Více

Příloha ze dne 25. 6. 2012

Příloha ze dne 25. 6. 2012 Příloha ze dne 25. 6. 2012 LABYRINT SVĚTA II ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ GYMNÁZIUM UHERSKÉ HRADIŠTĚ Úprava k 1. 9. 2012 Podpis ředitele školy: Obsah Změny v kapitole 5. Učební

Více

5.6 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

5.6 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 5.6 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 5.6.1 Vzdělávací obor: Dějepis Vzdělávací předmět: Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu Časová dotace Vyučovací předmět dějepis se vyučuje v 6. 9. ročníku

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Člověk a společnost Dějepis, Občanská výchova

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Člověk a společnost Dějepis, Občanská výchova UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE Vzdělávací oblast Dějepis, Občanská výchova Cílové zaměření vzdělávací oblasti Učíme žáky zajímat se o současnost a minulost vlastního národa i jiných kulturních společenství,

Více

- 1 - Přílohy inovace ŠVP od 1.9.2010 Školní vzdělávací program Užitá fotografie a média UČEBNÍ PLÁN

- 1 - Přílohy inovace ŠVP od 1.9.2010 Školní vzdělávací program Užitá fotografie a média UČEBNÍ PLÁN - 1 - PŘÍLOHA Č.1 UČEBNÍ PLÁN Název školy: Adresa školy: nám. 17.listopadu 12, 360 05 Karlovy Vary Zřizovatel: Karlovarský kraj, Závodní 353/88, 360 01 Karlovy Vary Název ŠVP: Užitá fotografie a média

Více

32-41-M/01 Zpracování usní, plastů a pryže

32-41-M/01 Zpracování usní, plastů a pryže 32-41-M/01 Zpracování usní, plastů a pryže ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 32-41-M/01 Zpracování usní, plastů a pryže Vydalo Ministerstvo školství,

Více

32 41 M/01 Zpracování usní, plastů a pryže

32 41 M/01 Zpracování usní, plastů a pryže MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 32 41 M/01 Zpracování usní, plastů a pryže 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného

Více

Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy

Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy PŘEDMĚT: DĚJEPIS ROČNÍK: PRIMA Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Ţák pracuje s časovou osou (přímkou) rozliší základní historické prameny popíše vlastními slovy historické ilustrace

Více

Dodatek č. 1/2012 Úpravy rámcového vzdělávacího programu

Dodatek č. 1/2012 Úpravy rámcového vzdělávacího programu Dodatek č. 1/2012 Úpravy rámcového vzdělávacího programu S platností od 1. září 2012 dochází ke změně učebního plánu ŠVP Škola v pohybu pro nekmenové sportovce v rámci sportovní třídy z důvodu realizace

Více

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Občanská nauka Kód modulu On-H-2/1 Délka modulu 16 hodin Platnost 01.09.2010 Typ modulu Povinný Pojetí

Více

V.5 Člověk a společnost

V.5 Člověk a společnost 1/24 V.5 Člověk a společnost V.5. II 2. stupeň V.5.II. 1 Charakteristika oblasti Oblast Člověk a společnost vybavuje žáka znalostmi a dovednostmi potřebnými pro jeho aktivní zapojení do života demokratické

Více

18 20 M/01 Informační technologie

18 20 M/01 Informační technologie MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 18 20 M/01 Informační technologie 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného vzdělávání

Více

18 20 M/01 Informační technologie

18 20 M/01 Informační technologie 18 20 M/01 Informační technologie MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 18-20-M/01 Informační technologie Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Příloha ŠVP volitelné předměty

Příloha ŠVP volitelné předměty Příloha ŠVP volitelné předměty OSMILETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM 2 OBSAH 1. Systém volitelných předmětů na osmiletém studiu... 5 2. Učební osnovy... 7 2.1. Dvouleté předměty... 7 2.1.1. Seminář z anglického jazyka...

Více

MINISTERSTVO OBRANY. Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 78-42-M/07 Vojenské lyceum

MINISTERSTVO OBRANY. Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 78-42-M/07 Vojenské lyceum MINISTERSTVO OBRANY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 78-42-M/07 Vojenské lyceum Schváleno ministrem obrany dne 10. června 2014, č. j. 85-4/2014-7542. 2 Obsah 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ (Nabídka volitelných seminářů) Semináře pro studijní obor 79-41-K/41 (79-41-K/81) Gymnázium: Seminář z dějepisu - třetí ročník, septima

Více

Nabídka volitelných předmětů pro žáky vyššího stupně gymnázia

Nabídka volitelných předmětů pro žáky vyššího stupně gymnázia Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín Nabídka volitelných předmětů pro žáky vyššího stupně gymnázia Příloha školních vzdělávacích programů: Škola s dobrým výhledem (čtyřleté

Více

16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí

16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí 16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí Vydalo Ministerstvo školství,

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program školní vzdělávací program ŠVP 4 Gymtri Učíme se pro sebe Školní vzdělávací program HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Charakteristika školy 2 2 Identifikační údaje 4 3 Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program školní vzdělávací program ŠVP6 Gymtri 2014 Aby nás to doopravdy bavilo Školní vzdělávací program HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Charakteristika školy 2 2 Identifikační

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program školní vzdělávací program ŠVP6 Gymtri Aby nás to doopravdy bavilo Školní vzdělávací program HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Charakteristika školy 2 2 Identifikační údaje

Více

Rozpracova ní obsahu RVP oboru vzdě la ní Huděbně dramatickě ho umě ní do Š VP

Rozpracova ní obsahu RVP oboru vzdě la ní Huděbně dramatickě ho umě ní do Š VP Rozpracova ní obsahu RVP oboru vzdě la ní Huděbně dramatickě ho umě ní do Š VP Název školy Adresa Konzervatoř Brno tř. Kpt. Jaroše 45, 662 54 Brno IČO školy 62 15 72 13 REDIZO školy 600 013 430 Rámcový

Více