POJIŠTĚNÍ SCHOPNOSTI SPLÁCET EXTRA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POJIŠTĚNÍ SCHOPNOSTI SPLÁCET EXTRA"

Transkript

1 POJIŠTĚNÍ SCHOPNOSTI SPLÁCET EXTRA Chcete mít jistotu, že budete vždy schopni splácet svoji půjčku? I v případě ztráty zaměstnání, úrazu či vážné nemoci? V těchto nepříjemných a často nečekaných situacích může dojít k poklesu Vašich příjmů a na splátky Vám nebude zbývat. Jak se proti tomu zabezpečit? Máme pro Vás řešení. Ve spolupráci s BNP Paribas Cardif Pojišťovnou, a.s., Vám nabízíme volitelné Pojištění schopnosti splácet EXTRA na základě Rámcové pojistné smlouvy č. NEXTRA 1/2015 (dále jen Rámcová pojistná smlouva ). Získáváte tak klid a jistotu se splácením závazků z Vaší půjčky při neočekávaných událostech.

2 Obsah Výhody pojištění 3 Co je pojištěno 3 Komu je pojištění poskytováno 3 Pojistná ochrana a pojistné plnění 4 Měsíční úhrada za pojištění 10 Platnost a účinnost pojištění, počátek pojištění 10 Konec a zánik pojištění 10 Odstoupení od pojištění 11 Přehled výluk z pojištění 11 Jak postupovat v případě uplatnění nároku na výplatu pojistného plnění 12 Nejčastější dotazy 12 Rámcová pojistná smlouva 14 Všeobecné pojistné podmínky pro soukromé životní a neživotní pojištění 21

3 Výhody pojištění schopnosti splácet Jistota splácení závazků z Expres půjčky / Expres Plus / Konsolidace půjček / Konsolidace Plus i v případě nenadálých nepříznivých životních situací. Soubor rizik, který se přizpůsobí životní situaci. Dvojité plnění, z něhož se první polovina vyplatí přímo bance a slouží k úhradě pravidelné měsíční splátky úvěru klienta a druhá polovina se vyplatí přímo klientovi. Tuto část pojistného plnění může klient použít dle vlastního uvážení, např. k pokrytí nečekaných výdajů v době léčení nebo nezaměstnanosti, či jako rezervu na splácení úvěru i po ukončení výplaty pojistného plnění. Co je pojištěno V rámci souboru pojištění jsou alternativně krytá rizika tak, aby byl klient adekvátně chráněn dle situace, ve které se zrovna nachází. V případě, že v době pojistné události bude klient OSVČ, je vždy pojištěn na hospitalizaci v důsledku úrazu. V případě, že je klient zaměstnán, je pojištěn na riziko ztráty zaměstnání. Rozhodným dnem pro stanovení rizika, na které je pojištěn, je den předcházející dni vzniku pojistné události. Pojištění je flexibilní a mění se v závislosti na životní situaci klienta. Soubor pojištění Pojištění schopnosti splácet úvěr pro případ smrti, pro případ invalidity III. stupně, pro případ pracovní neschopnosti a pro případ ztráty zaměstnání nebo Pojištění schopnosti splácet úvěr pro případ smrti, pro případ invalidity III. stupně, pro případ pracovní neschopnosti a pro případ hospitalizace v důsledku úrazu Komu je pojištění poskytováno Pojištění schopnosti splácet EXTRA si může sjednat fyzická osoba (podnikatel i nepodnikatel), která: je mladší 65 let, není invalidní (invalidita I. III. stupně), není v pracovní neschopnosti. A současně klient výslovně potvrdí/prohlásí, že: bere na vědomí, že v případě, kdy škodní událost bude pokračováním nebo recidivou (opakováním) nemocí nebo následkem nemocí nebo úrazů, ke kterým došlo před počátkem pojištění a byly diagnostikovány, popř. se projevily před počátkem pojištění, pojistitel může uplatnit výluku z pojištění a plnění z takové události neposkytnout, souhlasí s tím, že oprávněnou a obmyšlenou osobou je v rozsahu uvedeném v rámcové pojistné smlouvě MONETA Money Bank. Pro riziko ztráty zaměstnání musí klient v rozhodný den dále splňovat tyto podmínky: je zaměstnán v pracovním poměru sjednaném na dobu neurčitou a byl zaměstnán v pracovním poměru nepřetržitě též v předchá zejících 12 měsících, není ve zkušební době, nedal ani neobdržel výpověď z pracovního poměru (není ve výpovědní době), nezrušil se zaměstnavatelem okamžitě pracovní poměr ani mu nebyl zrušen ze strany zaměstnavatele, neobdržel od zaměstnavatele ani nezaslal zaměstnavateli návrh na skončení pracovního poměru dohodou. 3

4 V případě, že je klient v okamžiku sjednání pojištění ve starobním důchodu, je pojištěn pro případ smrti, pro případ vydání průkazu ZTP/P, pro případ pracovní neschopnosti a pro případ hospitalizace v důsledku úrazu. Detailní informace o podmínkách přistoupení k Pojištění schopnosti splácet naleznete v článku 5 Rámcové pojistné smlouvy č. NEXTRA 1/2015 (Podmínky pro pojištění, vznik pojištění). Pojistná ochrana a pojistné plnění Typ pojistné ochrany Pojistné plnění Limity pojistného plnění Komu je pojistné plnění vyplaceno Pracovní neschopnost Invalidita III. stupně nebo vydání průkazu ZTP/P Úmrtí Ztráta zaměstnání Hospitalizace důsledkem úrazu Měsíční výše plnění se rovná dvojnásobku měsíčních úvěrových splátek navýšených o poplatek za správu úvěrového účtu a úhradu za pojištění po dobu pracovní neschopnosti a) Aktuálně načerpaná a nesplacená výše úvěru: ZS + UR (platí pro Expres půjčky, Konsolidace půjček a Doplnění Konsolidace půjček, Expres Plus, Konsolidace Plus a Doplnění Konsolidace Plus) b) Nenačerpaná nebo již splacená část úvěru až do výše maximálního úvěrového rámce MÚR (ZS + UR) (platí současně s a/, ale pouze pro Expres Plus, Konsolidace Plus a Doplnění Konsolidace Plus) a) Aktuálně načerpaná a nesplacená výše úvěru: ZS + UR (platí pro Expres půjčky, Konsolidace půjček a Doplnění Konsolidace půjček, Expres Plus, Konsolidace Plus a Doplnění Konsolidace Plus) b) Nenačerpaná nebo již splacená část úvěru až do výše maximálního úvěrového rámce MÚR (ZS + UR) (platí současně s a/, ale pouze pro Expres Plus, Konsolidace Plus a Doplnění Konsolidace Plus) Měsíční výše plnění se rovná dvojnásobku měsíčních úvěrových splátek navýšených o poplatek za správu úvěrového účtu a úhradu za pojištění po dobu nezaměstnanosti Denní dávka od 2. dne hospitalizace včetně po dobu maximálně 15 po sobě jdoucích dnů Max. 6 dvojnásobků měsíčních splátek. Max. plnění na jeden dvojnásobek měsíční úvěrové splátky je Kč Jedna úvěrová splátka pojistníkovi (MONETA Money Bank) + jedna úvěrová splátka ve stejné výši pojištěnému (klient) Max Kč a) Pojistníkovi MONETA Money Bank b) Pojištěnému klient Max Kč a) Pojistníkovi MONETA Money Bank b) Obmyšlené osobě osoba určená dle ust občanského zákoníku Max. 6 dvojnásobků měsíčních splátek. Max. plnění na jeden dvojnásobek měsíční úvěrové splátky je Kč Výše denní dávky je 600 Kč maximálně po dobu 15 po sobě jdoucích dnů Jedna úvěrová splátka pojistníkovi (MONETA Money Bank) + jedna úvěrová splátka ve stejné výši pojištěnému (klient) Pojištěnému klient UR = úrok z jistiny úvěru za období od data splatnosti poslední splátky úvěru uhrazené před dnem smrti / vznikem invalidity III. stupně / vydáním průkazu ZTP/P pojištěného do data smrti / vzniku invalidity III. stupně / vydání průkazu ZTP/P pojištěného dle metody pro rata temporis ZS = zůstatek jistiny úvěru nesplaceného ke dni úmrtí / vzniku invalidity / vydání průkazu ZTP/P, jehož splatnost je sjednána na dobu po datu smrti / vzniku invalidity III. stupně / vydání průkazu ZTP/P pojištěného MÚR = výše maximálního úvěrového rámce, do níž může pojištěný dle úvěrové smlouvy čerpat úvěr 4

5 Podmínky vzniku nároku na pojistné plnění Typ pojistné ochrany Pracovní neschopnost Invalidita III. stupně nebo vydání průkazu ZTP/P Podmínky vzniku nároku na pojistné plnění Pracovní neschopnost nepřetržitě alespoň 60 kalendářních dní Vznik invalidity III. stupně / vydání průkazu ZTP/P Požadované doklady při pojistné události Kopie potvrzení pracovní neschopnosti s uvedeným datem počátku pracovní neschopnosti, se stanovením příslušného čísla diagnózy a s vyznačením pravidelných kontrol u lékaře (s čitelnou adresou lékaře) Došlo-li k hospitalizaci, propouštěcí zpráva z nemocničního zařízení (kopie s čitelnou adresou lékaře) Pokud je k dispozici, potvrzení zaměstnavatele nebo výpis z živnostenského rejstříku, pokud je pojištěná osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ), nebo kopie zápočtového listu, pokud pojištěný není zaměstnán v pracovním poměru Kopie Rozhodnutí o invaliditě III. stupně vydaného Českou správou sociálního zabezpečení ve věci žádosti o invalidní důchod Kopie Posudku o invaliditě vydaného příslušnou Okresní správou sociálního zabezpečení s vyznačeným dnem vzniku invalidity III. stupně Úmrtí Úmrtí pojištěného Kopie úmrtního listu pojištěného Kopie průkazu ZTP/P vydaného příslušnou krajskou pobočkou úřadu práce Lékařem vyplněný List o prohlídce mrtvého (kopie s čitelnou adresou lékaře) Ztráta zaměstnání Nezaměstnanost nepřetržitě alespoň 60 kalendářních dní* po uplynutí čekací doby (90 dní) Byla-li provedena soudní pitva, pitevní zpráva (kopie s čitelnou adresou lékaře) Kopie poslední pracovní smlouvy, včetně všech podepsaných dodatků k pracovní smlouvě Kopie dokladu, na jehož základě došlo ke skončení pracovního poměru (výpověď z pracovního poměru, dohoda o skončení pracovního poměru apod.) Kopie potvrzení, že je pojištěný veden v evidenci úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání (toto potvrzení vystaví příslušná krajská pobočka úřadu práce na žádost pojištěného) Hospitalizace důsledkem úrazu Hospitalizace v důsledku úrazu, která musí trvat nepřetržitě alespoň 2 kalendářní dny * ode dne registrace na příslušném úřadu práce Kopie všech pracovních smluv uzavřených na dobu určitou nebo neurčitou včetně podepsaných dodatků k pracovním smlouvám, ze kterých vyplývá, že pojištěný byl k rozhodnému dni zaměstnán nejméně 12 měsíců Propouštěcí zpráva z nemocničního zařízení (kopie s čitelnou adresou lékaře) Potvrzení o poskytnutí nemocniční lůžkové péče Lékařská zpráva s uvedením diagnózy, pro kterou byl pojištěný hospitalizován a v pracovní neschopnosti 5

6 Příklady vzniku nároku na pojistné plnění 1. Pracovní neschopnost Trvá-li klientova pracovní neschopnost více než 60 dnů a splní-li podmínky pro vznik nároku na pojistné plnění, převezme za něj pojišťovna splácení pravidelných splátek úvěru ve výši dle úvěrové smlouvy včetně úhrady za pojištění po dobu trvání jeho pracovní neschopnosti (nejdéle však po dobu 6 měsíců). Současně stejnou výši úvěrových splátek obdrží klient na svůj účet, a to poprvé za měsíc, ve kterém bude 60. den v pracovní neschopnosti, a za předpokladu, že splatnost této úvěrové splátky spadá do doby trvání pracovní neschopnosti. 25. března začátek pracovní neschopnosti 23. května 60. den trvání pracovní neschopnosti 24. května vznik nároku na pojistné plnění splátka 1. dubna, hradí klient splátka 1. května, hradí klient splátka 1. června, hradí pojišťovna (+ dodatečně za květen + klient obdrží stejnou částku na svůj účet tzv. dvojité plnění po doložení požadovaných dokladů) 2. Invalidita III. stupně, resp. vydání průkazu ZTP/P Bude-li klientovi přiznána invalidita III. stupně / vydán průkaz ZTP/P a splní-li podmínky pro vznik nároku na pojistné plnění, uhradí za něj pojišťovna zůstatek jistiny úvěru nesplaceného ke dni vzniku invalidity III. stupně / vydání průkazu ZTP/P, jehož splatnost je sjednána na dobu po datu vzniku invalidity III. stupně / vydání průkazu ZTP/P, a úrok z jistiny úvěru za období od data splatnosti poslední splátky úvěru uhrazené před vznikem invalidity III. stupně / vydání průkazu ZTP/P do data vzniku invalidity III. stupně / vydání průkazu ZTP/P dle metody pro rata temporis. Má-li klient sjednán úvěr Expres Plus, Konsolidace Plus nebo Doplnění Konsolidace Plus a nenačerpal celý úvěrový rámec, obdrží rozdíl mezi aktuálně načerpanou a dosud nesplacenou výší úvěru a maximálním úvěrovým rámcem od pojišťovny na svůj účet. 25. března přiznání invalidity III. stupně pojišťovna hradí ZS + UR zánik pojištění v případě úvěrů Expres Plus / Konsolidace Plus / Doplnění Konsolidace Plus obdrží klient na svůj účet navíc zbývající částku do celkového úvěrového rámce MÚR (ZS + ÚR) 6

7 3. Úmrtí V případě úmrtí klienta a při splnění podmínek pro vznik nároku na pojistné plnění uhradí pojišťovna za klienta zůstatek jistiny úvěru nesplaceného ke dni úmrtí, jehož splatnost je sjednána na dobu po datu smrti pojištěného, a úrok z jistiny úvěru za období od data splatnosti poslední splátky úvěru uhrazené přede dnem smrti pojištěného do data smrti pojištěného dle metody pro rata temporis. Má-li klient sjednán úvěr Expres Plus, Konsolidace Plus nebo Doplnění Konsolidace Plus a nenačerpal celý úvěrový rámec, obdrží rozdíl mezi aktuálně načerpanou a dosud nesplacenou výší úvěru a maximálním úvěrovým rámcem od pojišťovny na svůj účet. 25. března úmrtí pojišťovna hradí ZS + UR zánik pojištění v případě úvěrů Expres Plus / Konsolidace Plus / Doplnění Konsolidace Plus obdrží klient na svůj účet navíc zbývající částku do celkového úvěrového rámce MÚR (ZS + ÚR) 4. Ztráta zaměstnání Pojišťovna stanovila čekací dobu v délce 90 dnů od počátku pojištění, během které není ztráta zaměstnání považována za pojistnou událost. Je-li klient po uplynutí této čekací doby více než 60 dnů nezaměstnán (počítáno ode dne registrace na úřadu práce), současně evidován na úřadu práce a splní-li podmínky pro vznik nároku na pojistné plnění, převezme za něj pojišťovna splácení pravidelných úvěrových splátek ve výši dle úvěrové smlouvy včetně úhrady za pojištění po dobu trvání jeho nezaměstnanosti a současně stejnou výši úvěrových splátek obdrží klient na účet (nejdéle však po dobu 6 měsíců), a to poprvé za měsíc, ve kterém bude klient 60. den registrován na úřadu práce, a za předpokladu, že splatnost této splátky úvěru spadá do doby trvání nezaměstnanosti. 1. března počátek pojištění 29. května konec čekací doby 28. června ztráta zaměstnání 29. června registrace na úřadu práce 28. srpen vznik nároku na pojistné plnění splátka 1. července, hradí klient splátka 1. srpna, hradí klient splátka 1. září, hradí pojišťovna (+ dodatečně za srpen) + klient obdrží stejnou částku na svůj účet tzv. dvojité plnění po doložení požadovaných dokladů 7

8 5. Hospitalizace v důsledku úrazu Právo na plnění z důvodu pojistné události způsobené hospitalizací pojištěného v důsledku úrazu vznikne, pokud hospitalizace trvá nepřetržitě alespoň 2 kalendářní dny a ke dni předcházejícímu dni vzniku pojistné události klient nesplňuje některou/některé z podmínek pojištění ztráty zaměstnání. Pojistné plnění ve formě denních dávek je vypláceno za každý den pobytu pojištěného v nemocnici od 2. dne hospitalizace včetně po dobu maximálně 15 po sobě jdoucích dnů. 1. března hospitalizace v důsledku úrazu 16. března konec výplaty pojistného plnění 2. března počátek výplaty pojistného plnění Příklady unikátních vlastností tohoto produktu 1. Dvojité plnění V případě, že má klient pojistnou událost ztrátu zaměstnání nebo pracovní neschopnost, obdrží od pojišťovny plnění, které se rovná dvojnásobku měsíčních úvěrových splátek navýšených o poplatek za správu úvěrového účtu a úhradu za pojištění. První část jde přímo pojistníkovi, tedy MONETA Money Bank, na úhradu příslušné splátky úvěru a druhá část jde na účet pojištěného klienta, který může tyto peněžní prostředky využít na úhradu dalších svých potřeb v době nemoci nebo nezaměstnanosti. 2. Co je pojištěno Pojištění vždy zahrnuje pojištění pro případ: smrti, invalidity III. stupně / vydání průkazu ZTP/P, pracovní neschopnosti. a dále při střídání rizik ztráty zaměstnání pokud klient kdykoliv v průběhu platnosti pojištění splňuje podmínky pojištění pro případ ztráty zaměstnání, je automaticky pojištěn pro případ ztráty zaměstnání a není pojištěn pro případ hospitalizace v důsledku úrazu nebo hospitalizace v důsledku úrazu pokud klient kdykoliv v průběhu platnosti pojištění nesplňuje podmínky pojištění pro případ ztráty zaměstnání, je automaticky pojištěn pro případ hospitalizace v důsledku úrazu a není pojištěn pro případ ztráty zaměstnání. Podmínky pojištění pro případ ztráty zaměstnání: Pojištěný je zaměstnán v pracovním poměru sjednaném na dobu neurčitou a byl zaměstnán v pracovním poměru nepřetržitě též v předcházejících 12 měsících. Pojištěný není ve zkušební době. Pojištěný nedal ani mu nebyla dána výpověď z pracovního poměru, nezrušil se zaměstnavatelem okamžitě pracovní poměr ani mu nebyl zrušen ze strany zaměstnavatele, neobdržel od zaměstnavatele ani nezaslal zaměstnavateli návrh na skončení pracovního poměru dohodou. 8

9 Příklad č. 1: Změna pojištění pro případ ztráty zaměstnání na pojištění pro případ hospitalizace v důsledku úrazu POČÁTEK POJIŠTĚNÍ Klient byl zaměstnán posledních 12 měsíců a splňuje podmínky pojištění pro případ ztráty zaměstnání Klient ukončil pracovní poměr a zahájil samostatně výdělečnou činnost = nesplňuje podmínky pojištění pro případ ztráty zaměstnání Klient je pojištěn pro případ smrti, invalidity III. stupně, pracovní neschopnosti a pro případ ztráty zaměstnání Klient je pojištěn pro případ smrti, invalidity III. stupně, pracovní neschopnosti a pro případ hospitalizace v důsledku úrazu Příklad č. 2: Změna pojištění pro případ hospitalizace v důsledku úrazu na pojištění pro případ ztráty zaměstnání POČÁTEK POJIŠTĚNÍ Klient je OSVČ nesplňuje podmínky pojištění pro případ ztráty zaměstnání Klient ukončil samostatně výdělečnou činnost a nastoupil do zaměstnání 12 měsíců trvání pracovního poměru, klient není ve zkušební době a splňuje všechny podmínky pojištění pro případ ztráty zaměstnání Klient je pojištěn pro případ smrti, invalidity III. stupně, pracovní neschopnosti a pro případ hospitalizace v důsledku úrazu Rozsah pojistného krytí se mění klient je pojištěn pro případ smrti, invalidity III. stupně, pracovní neschopnosti a pro případ ztráty zaměstnání Příklad č. 3: Změna pojištění pro případ ztráty zaměstnání na pojištění pro případ hospitalizace v důsledku úrazu a pojistné plnění POČÁTEK POJIŠTĚNÍ Klient splňuje podmínky pojištění pro případ ztráty zaměstnání Klientovi skončil pracovní poměr z důvodu organizačních změn, přihlásil se na úřadu práce Klient je 60 dní registrován jako nezaměstnaný, pojišťovna uhradí pojistné plnění Klient nastupuje do nového zaměstnání Klient je 12 měsíců zaměstnán, není ve zkušební době a splňuje všechny podmínky pojištění pro případ ztráty zaměstnání Klient je pojištěn pro případ smrti, invalidity III. stupně, pracovní neschopnosti a pro případ ztráty zaměstnání Pojišťovna po uplynutí 60 dnů od data registrace na úřadu práce klientovi začne vyplácet pojistné plnění Rozsah pojistného krytí se mění klient je pojištěn pro případ smrti, invalidity III. stupně, pracovní neschopnosti a pro případ hospitalizace v důsledku úrazu Rozsah pojistného krytí se mění klient je pojištěn pro případ smrti, invalidity III. stupně, pracovní neschopnosti a ztráty zaměstnání 9

10 3. Konsolidace úvěrů a opakování nemoci V případě, že klient konsoliduje úvěr, k němuž má již pojištění schopnosti splácet sjednáno, vzniká mu pojištění nové. Zdravotní stav klienta pro účely výluky nemocí, které se vyskytly již před počátkem pojištění (tzv. opakování nemoci), bude nicméně pojišťovna posuzovat ke dni počátku původního pojištění schopnosti splácet. Měsíční úhrada za pojištění Výše běžného pojistného činí 8,9 % z pravidelné měsíční splátky úvěru. Platnost a účinnost pojištění, počátek pojištění Pojištění je platné (platně sjednané) za předpokladu, že byly splněny podmínky uvedené v bodech 5.1 a 5.2 Rámcové pojistné smlouvy. Počátek pojištění je stanoven: pro pojištění uzavřená podpisem úvěrové smlouvy nebo přihláškou do pojištění podepsanou současně s úvěrovou smlouvou, podpisem dodatku k úvěrové smlouvě (před čerpáním úvěru) nebo telefonickým souhlasem nebo prostřednictvím Internet Banky (před čerpáním úvěru) hodin dne, ve kterém pojištěný načerpal úvěr, pro pojištění uzavřená podpisem dodatku k úvěrové smlouvě nebo přihláškou do pojištění (po načerpání úvěru) na hodin dne účinnosti dodatku nebo přihlášky do pojištění, tj. 1. den následujícího kalendářního měsíce, pro pojištění uzavřená na základě telefonického souhlasu nebo prostřednictvím Internet Banky (po načerpání úvěru) na hodin dne následujícího po přistoupení k pojištění, v případě přistoupení k pojištění v rámci konsolidace půjček nebo doplnění konsolidace půjček na hodin dne uzavření smlouvy o konsolidaci půjček nebo smlouvy o doplnění konsolidace půjček. Konec a zánik pojištění Pojištění končí ve hodin posledního dne platnosti smlouvy o Expres půjčce / Expres Plus / Konsolidaci půjček / Konsolidaci Plus, anebo ve hodin dne, kdy došlo ke skutečnosti, s níž Rámcová pojistná smlouva, Všeobecné pojistné podmínky anebo zákon spojují zánik pojištění. Před ukončením platnosti úvěrové smlouvy pojištění zaniká například z těchto důvodů: splacením poslední splátky Expres půjčky / Expres Plus / Konsolidace půjček / Konsolidace Plus, smrtí pojištěného, dnem vzniku invalidity III. stupně nebo dnem vydání průkazu ZTP/P pojištěnému, dovršením 70 let věku pojištěného (poslední den kalendářního roku), písemnou dohodou pojistníka a pojištěného, odstoupením od pojištění ve lhůtě do 30 dní od přistoupení k pojištění (přistoupení k Rámcové pojistné smlouvě). Detailní informace o podmínkách zániku pojištění naleznete v článku 14 Rámcové pojistné smlouvy (Zánik jednotlivého pojištění) a/nebo článku 13 Všeobecných pojistných podmínek (Zánik pojištění). 10

11 Dopad pojistné události na platnost pojištění Typ pojistné ochrany Dopad pojistné události na platnost pojištění Pracovní neschopnost Invalidita III. stupně nebo vydání průkazu ZTP/P Úmrtí Ztráta zaměstnání Hospitalizace důsledkem úrazu Pojištění zůstává v platnosti Zánik pojištění Zánik pojištění Pojištění zůstává v platnosti Pojištění zůstává v platnosti Odstoupení od pojištění V případě, že pojištěný projeví na základě písemné žádosti doručené MONETA Money Bank zájem o ukončení Pojištění schopnosti splácet v prvních 30 dnech ode dne uzavření tohoto pojištění (přistoupení k Rámcové pojistné smlouvě), bude mu od MONETA Money Bank vrácena zaplacená úhrada za pojištění a nebudou vůči němu uplatňovány žádné sankční poplatky za ukončení pojištění. V případě odstoupení od pojištění zašlete písemnou žádost na uvedenou adresu zákaznického centra: MONETA Money Bank, a. s., odd. CUS BO Pojištění Vyskočilova 1422/1a, Praha 4 Michle Příklady výluk z pojištění Sebevražda pojištěného (v době do 1 roku od sjednání pojištění). Pokračování a recidiva (opakování) nemocí; následky nemocí nebo úrazů, ke kterým došlo před počátkem pojištění a byly diagnostikovány nebo se projevily před počátkem pojištění (v případě konsolidace se jedná o počátek původního pojištění schopnosti splácet). Některé vybrané sportovní aktivity a profesionálně provozované sporty. Pojistné události způsobené pojištěným úmyslně. Únavový syndrom (pojištění invalidity III. stupně a pracovní neschopnosti). Degenerativní onemocnění páteře a jejich přímé a nepřímé důsledky vyjma případů, kdy pojištěný podstoupí operační zákrok do 90 dnů od zjištění onemocnění, nebo v případě, že onemocnění vznikne v důsledku úrazu. Porod (pojištění pracovní neschopnosti). Pracovní neschopnost v důsledku úrazu, ke kterému došlo v souvislosti s požitím alkoholu nebo jiné návykové látky. Ztráta zaměstnání, k níž dojde z vlastní vůle pojištěného nebo pro porušení povinností vyplývajících z právních předpisů (pojištění pro případ ztráty zaměstnání). Přehled všech uplatňovaných výluk z pojištění naleznete v článku 14 Vše obecných pojistných podmínek pro soukromé životní a neživotní pojištění č. 1/2014 (Výluky z pojištění) a v článku 13 Rámcové smlouvy (Výluky z pojištění). 11

12 Jak postupovat v případě uplatnění nároku na výplatu pojistného plnění Pojištěný nahlašuje pojistnou událost telefonicky pojistiteli (BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a.s.) nebo elektronicky na internetových stránkách Vyplněný příslušný formulář Oznámení pojistné události zasílá pojištěný spolu s požadovanými doklady uvedenými na formuláři pojišťovně. Bližší informace obdržíte na adrese pojistitele: BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a.s. Plzeňská 3217/16, P. O. Box 32, Praha 5 Telefon: Internet: Nejčastější dotazy Může pojištěný klient přestat platit splátky úvěru, pokud nahlásil pojišťovně pojistnou událost? Ne. Klient je podle úvěrové smlouvy zavázán hradit dle sjednaných podmínek splátky úvěru i v případě, že došlo k pojistné události. Povinnost klienta hradit řádně splátky úvěru trvá tedy i po dobu, než pojišťovna rozhodne o pojistném plnění. Jak prokázat trvání pracovní neschopnosti nebo nezaměstnanosti? Každé trvání pracovní neschopnosti a nezaměstnanosti pojištěného musí být pojišťovně doloženo pojištěným nejméně jednou za kalendářní měsíc, nejpozději však do 10. dne následujícího kalendářního měsíce. V případě pracovní neschopnosti klient dokládá kopie písemného potvrzení ošetřujícího lékaře s vyznačením pravidelných kontrol u lékaře. V případě nezaměstnanosti klient dokládá kopie písemného potvrzení, že je veden v evidenci uchazečů o zaměstnání. Vztahuje se pojištění pro případ pracovní neschopnosti také na pracovní úrazy? Ano. Pojištění se vztahuje na případy pracovní neschopnosti způsobené následkem jakéhokoli úrazu, včetně pracovního. Může se pojistit invalidní klient? Ne. Klient, který je invalidní (bez ohledu na stupeň postižení), nesplňuje podmínky pro vstup do pojištění a nemůže být pojištěn. Může se pojistit i klient, který byl v průběhu posledního roku zaměstnán u dvou různých společností, ačkoli mu pracovní poměr navazoval bez přerušení? (V přihlášce je uvedeno, že klient musí být zaměstnán nepřetržitě během posledního roku.) Ano. Důležité je, aby byl klient zaměstnán bez přerušení posledních 12 měsíců. Nemusí se však jednat o jediného zaměstnavatele, jednotlivé pracovní poměry však musí na sebe bezprostředně navazovat. Pokud je žena na mateřské dovolené, má nárok na plnění v případě pracovní neschopnosti? Na mateřskou dovolenou žena nastupuje v souladu se zákoníkem práce 6 8 týdnů před porodem to znamená, že pokud v prvních zhruba 8 měsících těhotenství bude v pracovní neschopnosti, nárok na plnění jí vzniká (samozřejmě pokud to nebude za okolností uvedených ve výlukách Všeobecných pojistných podmínek a Rámcové pojistné smlouvy). Od data, kdy nastoupí na mateřskou dovolenou, jí nárok na plnění nevzniká, protože pobírá od státu peněžitou pomoc v mateřství. 12

13 Může být pojištěn i profesionální sportovec? Ano, ale pokud dojde k úrazu v souvislosti s výkonem profesionální sportovní činnosti klienta, pojišťovna v tomto případě pojistné plnění neposkytne. Pokud se úraz stane v běžném životě, např. při chůzi po chodníku či při jízdě v autě, pojišťovna pojistné plnění poskytne. Lze pojistnou událost uplatnit zpětně? Ano. Pojistnou událost (PU) lze uplatnit zpětně. Musí se ale jednat o pojistnou událost, která nastala v průběhu trvání pojištění. Dle zákona ve lhůtě 4 let od data vzniku PU v případě neživotního pojištění a ve lhůtě 11 let v případě životního pojištění. Jak je vypláceno pojistné plnění v případě invalidity III. stupně? V případě přiznání invalidity III. stupně uhradí pojišťovna za klienta zůstatek jistiny a úrok z jistiny. Sjednal-li si klient spotřebitelský splátkový úvěr Expres Plus a nenačerpal celou výši úvěrového rámce, obdrží navíc rozdíl mezi načerpanou výší úvěru a celkovou výší úvěrového rámce. Je možné uzavřít pojištění schopnosti splácet dodatečně po sjednání smlouvy o úvěru? Ano, kdykoli v průběhu trvání smlouvy o úvěru. Co znamená dvojité plnění? V případě, že má klient pojistnou událost pracovní neschopnost nebo ztrátu zaměstnání, která je likvidní, tak pojišťovna uhradí za klienta splátku přímo MONETA Money Bank a současně klientovi stejnou výši pošle na jeho účet. Tyto peníze lze pak využít na úhradu klientových potřeb během doby, kdy je nezaměstnaný anebo v pracovní neschopnosti. Co znamená střídání rizik? Na co jsem kdy pojištěn? Po celou dobu pojištění je klient pojištěn na tato rizika: smrt, invalidita III. stupně, pracovní neschopnost. A dále je pojištěn na jedno z těchto rizik: ztráta zaměstnání, anebo hospitalizace v důsledku úrazu. V případě, že je klient v den předcházející dni vzniku pojistné události, tj. v tzv. rozhodný den, zaměstnán v pracovním poměru sjednaném na dobu neurčitou a byl zaměstnán v pracovním poměru nepřetržitě též v předcházejících 12 měsících, nebyl ve zkušební době, nedal ani neobdržel výpověď z pracovního poměru (není ve výpovědní době), nezrušil se zaměstnavatelem okamžitě pracovní poměr ani mu nebyl zrušen ze strany zaměstnavatele, neobdržel od zaměstnavatele ani nezaslal zaměstnavateli návrh na skončení pracovního poměru dohodou, je pojištěn na riziko ztráty zaměstnání. Pokud nesplňuje některou z těchto podmínek, je pojištěn na hospitalizaci v důsledku úrazu. Co je rozhodný den? Den předcházející dni, ve kterém pojištěný obdrží nebo podá výpověď z pracovního poměru nebo zruší okamžitě pracovní poměr nebo se dozví o okamžitém zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele nebo obdrží nebo podá návrh na skončení pracovního poměru dohodou. 13

14 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA Č. NEXTRA 1/2015 (ZNĚNÍ PLATNÉ OD ) Smlouvu uzavírají společnosti: GE Money Bank, a.s. 1) dále jen pojistník se sídlem: Vyskočilova 1422/1a, Praha 4 Michle, IČ DIČ CZ , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5403, zastoupená Seanem Morrissey, předsedou představenstva, a Carlem Normannem Vöktem, členem představenstva, na straně jedné a BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a.s. dále jen pojistitel se sídlem: Plzeňská 3217/16, Praha 5 IČ DIČ CZ zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4327, zastoupená Tomášem Kadlecem, předsedou představenstva, a Martinem Steinerem, členem představenstva, na straně druhé. Obsah smlouvy Článek 1 Článek 2 Článek 3 Článek 4 Článek 5 Článek 6 Článek 7 Článek 8 Článek 9 Článek 10 Článek 11 Článek 12 Článek 13 Článek 14 Článek 15 Článek 16 Článek 17 Příloha Úvodní ustanovení Výklad pojmů Doba platnosti smlouvy Soubory pojištění Podmínky pro pojištění, vznik pojištění Pojistné období, počátek a konec pojištění Pojistné Změny v osobě pojištěného a v rozsahu pojištění Podmínky pro likvidaci pojistné události Pojistné události a pojistné plnění Povinnosti pojistníka Povinnosti pojistitele Výluky z pojištění Zánik jednotlivého pojištění Odklad splácení měsíčních úvěrových splátek Ochrana osobních údajů Závěrečná ustanovení Příloha I: Všeobecné pojistné podmínky pro soukromé životní a neživotní pojištění č. 1/2014 Článek 1: Úvodní ustanovení Pojištění, které sjednávají pojistitel a pojistník touto smlouvou, se řídí právním řádem České republiky, platí pro něj příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský zákoník ), Vše obecné pojistné podmínky pro soukromé životní a neživotní pojištění č. 1/2014, které tvoří přílohu č. I. této smlouvy (dále jen Všeobecné pojistné podmínky ), ustanovení této smlouvy uzavřené mezi pojistitelem a pojistníkem a dále ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, jakož i další obecně závazné právní předpisy České republiky. Článek 2: Výklad pojmů Pro účely této smlouvy se dílčí pojmy vymezují takto: 2.1 Pojistník GE Money Bank, a.s., která s pojistitelem uzavřela tuto pojistnou smlouvu. 2.2 Pojistitel BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a.s., která s pojistníkem uzavřela tuto pojistnou smlouvu. 2.3 Pojištěný klient pojistníka, který splnil podmínky uvedené v čl. 5 této smlouvy. 2.4 Pojistné plnění (dále také plnění ) plnění, které poskytne pojistitel za podmínek uvedených v čl. 10 této smlouvy oprávněné nebo obmyšlené osobě. 2.5 Počátek pojištění tak, jak je definován v čl. 6 této smlouvy. 2.6 Konec pojištění tak, jak je definován v čl. 6 této smlouvy. 2.7 Pojistná událost nahodilá skutečnost, se kterou je spojen vznik povinnosti pojistitele poskytnout pojistné plnění dle čl. 10 této smlouvy. 2.8 Čekací doba lhůta v délce 90 po sobě jdoucích kalendářních dnů od data počátku pojištění určeného dle čl. 6 této smlouvy. V této lhůtě ztráta zaměstnání a následná nezaměstnanost pojištěného nejsou považovány za pojistnou událost a oprávněné osobě nevzniká právo na plnění. 2.9 Oprávněná osoba osoba, které v případě pojistné události invalidity III. stupně, popř. vydání průkazu ZTP/P, nebo pracovní neschopnosti nebo nezaměstnanosti v důsledku ztráty zaměstnání anebo hospitalizace v důsledku úrazu pojištěného vznikne právo na pojistné plnění. Oprávněnými osobami jsou pojistník a pojištěný, a to v rozsahu specifikovaném v čl. 10 této smlouvy Obmyšlená osoba osoba, které vznikne právo na pojistné plnění v případě pojistné události smrti pojištěného. Obmyšlenými osobami jsou pojistník a dále osoby určené dle 2831 občanského zákoníku, a to v rozsahu specifikovaném v čl. 10 této smlouvy Pojištění obnosové pojištění, které zavazuje pojistitele poskytnout v případě pojistné události jednorázové či opakované pojistné plnění v ujednaném rozsahu. Pojištění dle této smlouvy je pro všechny pojistné události pojištěním obnosovým. 1) Od MONETA Money Bank, a. s Pojistné nebezpečí úraz, nemoc nebo jiná nahodilá skutečnost související se změnou osobního postavení pojištěného, které mohou být příčinou vzniku pojistné události Pojistná doba doba, na kterou bylo pojištění sjednáno. Pojistná doba je pro každého pojištěného odlišná, začíná dnem počátku pojištění a končí koncem pojištění Splátka úvěru (dále také úvěrová splátka ) pravidelná anuitní splátka úvěru pojištěného zahrnující splátku jistiny a úroků úvěru Smlouva o úvěru (dále také úvěrová smlouva ) smlouva o úvěrovém produktu pojistníka Expres půjčka / Konsolidace půjček a/nebo spotřebitelský splátkový revolvingový úvěr Expres Plus / Konsolidace Plus uzavřená mezi pojistníkem a klientem pojistníka pojištěným. V případě spotřebitelského splátkového revolvingového úvěru Expres Plus / Konsolidace Plus definuje úvěrová smlouva také maximální úvěrový rámec Expres půjčka / Konsolidace půjček a/nebo Expres Plus / Konsolidace Plus (dále také úvěr ) označení úvěrového produktu pojistníka (poskytnutého klientovi pojistníka na základě úvěrové smlouvy), k němuž je sjednána doplňková služba pojištění klientů pojistníka dle této smlouvy Pojištění schopnosti splácet Extra pojištění schopnosti splácet finanční závazek vyplývající z uzavřené úvěrové smlouvy, a to za podmínek stanovených touto smlouvou Konsolidace půjček služba pojistníka umožňující klientovi pojistníka konsolidaci dvou a více úvěrů z úvěrových smluv, kdy nová úvěrová smlouva nahrazuje veškeré předešlé úvěrové smlouvy, které byly konsolidovány. Jedná se o nový závazek klienta nahrazující původní závazky z konsolidovaných úvěrových smluv. Pro sjednání pojištění dle této smlouvy ke konsolidaci půjček se použijí stejná pravidla jako v případě uzavření nové úvěrové smlouvy, s jedinou výjimkou uvedenou v čl. 13 odst této smlouvy Doplnění Konsolidace půjček / Doplnění Konsolidace Plus smlouva o úvěrovém produktu pojistníka (Konsolidace půjček), která je uzavřena během řádného splácení původní Konsolidace půjček. Obnos nové Konsolidace půjček je použit dle smlouvy o novém úvěru na splacení zůstatku původního úvěru a zbytek je vyplacen na běžný účet pojištěného. Pro sjednání pojištění dle této smlouvy k doplnění konsolidace se použijí stejná pravidla jako v případě uzavření nové úvěrové smlouvy, s jedinou výjimkou uvedenou v čl. 13 odst této smlouvy Resolicitační kampaň časově omezená kampaň dohodnutá mezi pojistitelem a pojistníkem na pojišťování klientů pojistníka, kdy pojistník předloží svému klientovi návrh na přistoupení k pojištění formou dodatku k úvěrové smlouvě nebo přihlášky do pojištění nebo prostřednictvím telefonického hovoru. Podmínkou pro zařazení do resolicitační kampaně je skutečnost, že doba splatnosti poslední úvěrové splátky dle úvěrové smlouvy je minimálně 18 měsíců od uzavření dodatku k úvěrové smlouvě, v jehož rámci klient přistupuje k pojištění Internet Banka produkt přímého bankovnictví, jehož podmínky jsou stanoveny ve všeobecných produktových podmínkách pojistníka, prostřednictvím kterého je klient oprávněn provádět transakce úvěrového účtu Průkaz ZTP/P průkaz osoby se zdravotním postižením vydaný pojištěnému krajskou pobočkou úřadu práce v souladu s 34 odst. 4 zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, v platném znění Rozhodný den den předcházející dni, ve kterém pojištěný (i) obdrží nebo podá výpověď z pracovního poměru, nebo (ii) zruší okamžitě pracovní poměr nebo se dozví o okamžitém zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele, nebo (iii) obdrží nebo podá návrh na skončení pracovního poměru dohodou Podpis přistoupení / přihlášky / úvěrové smlouvy / dodatku k úvěrové smlouvě vlastnoruční podpis klienta pojistníka, ať už se jedná o podpis listinného dokumentu, anebo o dynamický biometrický podpis elektronického dokumentu (prostřednictvím tzv. Sign Padu) tak, jak je definovaný ve vše obecných produktových podmínkách pojistníka. Článek 3: Doba platnosti této smlouvy 3.1 Tato smlouva vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu oběma smluvními stranami a její platnost končí, není-li dále stanoveno jinak, Nadále se platnost této smlouvy prodlužuje automaticky vždy o období jednoho kalendářního roku, pokud nedojde z jedné či druhé strany k oznámení, že tato strana netrvá na prodloužení platnosti této smlouvy. Toto oznámení musí být zasláno druhé straně písemně formou doporučeného dopisu a musí být doručeno druhé smluvní straně nejméně dva měsíce před datem, od kterého by se platnost automaticky prodlužovala. 3.2 Ukončením platnosti této smlouvy dojde k ukončení možnosti pojistníka nabízet a sjednávat nová pojištění dle této smlouvy. Dle výslovné dohody smluvních stran však ukončením trvání a účinnosti této smlouvy nezanikají práva a povinnosti smluvních stran z pojištění pojištěných klientů pojistníka, jejichž pojištění dle této smlouvy vzniklo nejpozději v poslední den účinnosti této smlouvy, a trvají až do doby sjednaného zániku pojištění v souladu s ustanovením čl. 14 této smlouvy, přičemž se jejich vzájemná práva a závazky řídí nadále touto smlouvou. Pojistník i pojistitel se i po ukončení platnosti této smlouvy zavazují k vzájemné spolupráci zajišťující práva jednotlivých pojištěných z této smlouvy. 3.3 Ukončení či zánik jednotlivého či jednotlivých pojištění vzniklých na základě této smlouvy nemají vliv na platnost této smlouvy, jakož ani na platnost ostatních pojištění vzniklých na základě této smlouvy. 14

15 Článek 4: Soubory pojištění 4.1 Na základě této smlouvy se sjednává pojištění schopnosti splácet klientů pojistníka, kteří přistoupí způsobem uvedeným v odst. 4.2 tohoto článku k pojištění dle čl. 5 této smlouvy v rozsahu souboru Pojištění schopnosti splácet Extra, který zahrnuje tyto typy pojištění: Pojištění schopnosti splácet splátky úvěru pro případ smrti, pro případ invalidity III. stupně, pro případ pracovní neschopnosti a pro případ ztráty zaměstnání nebo Pojištění schopnosti splácet splátky úvěru pro případ smrti, pro případ invalidity III. stupně, pro případ pracovní neschopnosti a pro případ hospitalizace v důsledku úrazu Pojištěný je vždy pojištěn pouze pro jeden z uvedených typů pojištění, a to v závislosti na konkrétní situaci pojištěného, posuzované z hlediska splnění podmínek pojištění dle čl. 5 odst. 5.2 této smlouvy k rozhodnému dni. V rámci pojistné doby tak může docházet ke střídání obou uvedených typů pojištění. V případě, že je klient v okamžiku přistoupení k pojištění ve starobním důchodu nebo dosáhl důchodového věku, je pojištěn pro případ smrti, pro případ vydání průkazu ZTP/P, pro případ pracovní neschopnosti a pro případ hospitalizace v důsledku úrazu. Rozsah pojištění se pro takového pojištěného po celou pojistnou dobu nemění. 4.2 Klient pojistníka přistupuje k pojištění dle této smlouvy vyslovením souhlasu s touto smlouvou, jakož i se Všeobecnými pojistnými podmínkami, a to v písemné formě nebo ústně vyjádřením souhlasu prostřednictvím telefonického hovoru nebo výslovným projevem vůle prostřednictvím Internet Banky, to vše za podmínky identifikace klienta a jednoznačného uchovatelného a uchovaného projevu vůle o vzniku pojištění. Článek 5: Podmínky pro pojištění, vznik pojištění 5.1 Pojištění schopnosti splácet Extra (pro případ smrti, pro případ invalidity III. stupně, pro případ pracovní neschopnosti a pro případ ztráty zaměstnání nebo pro případ smrti, pro případ invalidity III. stupně, pro případ pracovní neschopnosti a pro případ hospitalizace v důsledku úrazu, resp. v případě osob, které jsou v okamžiku přistoupení k pojištění ve starobním důchodu nebo dosáhly důchodového věku, popř. se tak stane v průběhu trvání pojištění, pro případ smrti, pro případ vydání průkazu ZTP/P, pro případ pracovní neschopnosti a pro případ hospitalizace v důsledku úrazu) K pojištění dle této smlouvy může přistoupit fyzická osoba (klient pojistníka), která projeví vůli přistoupit k pojištění dle této smlouvy, a to jedním z následujících způsobů: a) podpisem přistoupení k pojištění v rámci úvěrové smlouvy nebo podpisem přihlášky do pojištění přiložené k úvěrové smlouvě, b) dodatečně po uzavření úvěrové smlouvy podpisem přistoupení k pojištění v rámci dodatku k úvěrové smlouvě, c) dodatečně po uzavření úvěrové smlouvy elektronickým podpisem přistoupení k pojištění učiněného prostřednictvím Internet Banky, d) dodatečně po uzavření úvěrové smlouvy ústně prostřednictvím telefonického hovoru, to vše za podmínky jednoznačné identifikace klienta a jednoznačného uchovatelného a uchovaného projevu vůle klienta směřujícího ke vzniku pojištění, pokud současně splňuje všechny následující podmínky: je mladší 65 let, není invalidní (invalidita I. III. stupně), není v pracovní neschopnosti, a dále za podmínky, že výslovně potvrdí/prohlásí, že: splňuje všechny uvedené podmínky, se seznámil a souhlasí s touto smlouvou a se Všeobecnými pojistnými podmínkami, souhlasí s tím, že oprávněnou a obmyšlenou osobou je v rozsahu uvedeném v čl. 10 této smlouvy pojistník, souhlasí s tím, že pojistitel je oprávněn požadovat údaje o jeho zdravotním stavu za účelem šetření pojistných událostí a zjištění zdravotního stavu a příčiny smrti dle ust občanského zákoníku, bere na vědomí, že v případě, kdy škodní událost bude pokračováním nebo recidivou (opakováním) nemocí nebo následkem nemocí nebo úrazů, ke kterým došlo před počátkem pojištění a byly diagnostikovány, popř. se projevily před počátkem pojištění, pojistitel může uplatnit výluku z pojištění a plnění z takové události neposkytnout, souhlasí se zpracováním svých osobních údajů pro účely pojištění a činnosti související ve smyslu zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, v platném znění. 5.2 Klient je každý jednotlivý den, avšak nejpozději rozhodný den, pojištěn pro případ smrti, invalidity III. stupně, pracovní neschopnosti a ztráty zaměstnání a není pojištěn pro případ hospitalizace v důsledku úrazu (s výjimkou osoby, která je v okamžiku přistoupení k pojištění dle této smlouvy ve starobním důchodu nebo dosáhla důchodového věku), není-li dále uvedeno jinak, pokud: a) k datu přistoupení k pojištění splňoval podmínky pro vstup do pojištění uvedené v odst. 5.1 a zároveň b) v rozhodný den splňuje současně následující podmínky: je zaměstnán v pracovním poměru sjednaném na dobu neurčitou a byl zaměstnán v pracovním poměru nepřetržitě též v předcházejících 12 měsících (nemusí se jednat o jediný pracovní poměr u jednoho zaměstnavatele, ale v případě různých pracovních poměrů musí jít o bezprostřední kontinuální návaznost jednotlivých pracovních poměrů), není ve zkušební době, nedal ani neobdržel výpověď z pracovního poměru (není ve výpovědní době), nezrušil se zaměstnavatelem okamžitě pracovní poměr ani mu nebyl zrušen ze strany zaměstnavatele, neobdržel od zaměstnavatele ani nezaslal zaměstnavateli návrh na skončení pracovního poměru dohodou (tyto podmínky dále také jen jako podmínky pojištění pro případ ztráty zaměstnání ). Klient je každý jednotlivý den, avšak nejpozději rozhodný den, pojištěn pro případ smrti, invalidity III. stupně, pracovní neschopnosti a hospitalizace v důsledku úrazu a není pojištěn pro případ ztráty zaměstnání (s výjimkou osoby, která je v okamžiku přistoupení k pojištění dle této smlouvy ve starobním důchodu nebo dosáhla důchodového věku), není-li dále uvedeno jinak, pokud a) k datu přistoupení k pojištění splňoval podmínky pro vstup do pojištění uvedené v odst. 5.1, ale b) v rozhodný den nesplňuje jednu nebo více podmínek pojištění pro případ ztráty zaměstnání. 5.3 Rozsah pojištění a jeho změny v případě, kdy pojištěný splňuje ke dni přistoupení k pojištění podmínky pojištění pro případ ztráty zaměstnání V případě, že klient splňuje k datu přistoupení k pojištění všechny podmínky pro vznik pojištění dle odst. 5.1 a zároveň podmínky pojištění pro případ ztráty zaměstnání dle odst. 5.2, je od počátku pojištění pojištěn pro případ smrti, invalidity III. stupně, pracovní neschopnosti a ztráty zaměstnání a není pojištěn pro případ hospitalizace v důsledku úrazu V případě, že v průběhu trvání pojištění dojde ke změně osobního stavu pojištěného tak, že přestane splňovat jednu nebo více podmínek pojištění pro případ ztráty zaměstnání, pak: a) Pokud se jedná o škodnou událost, která je pojistnou událostí (např. výpověď z důvodu nadbytečnosti), pak ode dne následujícího po rozhodném dni po celou dobu trvání povinnosti pojistitele plnit z titulu této pojistné události nedojde ke změně rozsahu pojištění a taková osoba je i nadále pojištěna pro případ ztráty zaměstnání, a to až do skončení povinnosti pojistitele plnit z titulu této pojistné události. Poté se rozsah pojištění změní tak, že je osoba pojištěna pro případ hospitalizace v důsledku úrazu a není pojištěna pro případ ztráty zaměstnání. b) Pokud se jedná o škodnou událost, která není pojistnou událostí (např. pokud pojištěný obdrží výpověď z důvodu, pro který by mohl být pracovní poměr okamžitě zrušen, nebo se stane osobou zaměstnanou pouze na dobu určitou), rozsah pojištění se změní tak, že od okamžiku, kdy pojištěný přestane splňovat podmínky pojištění pro případ ztráty zaměstnání, je taková osoba pojištěna pro případ hospitalizace v důsledku úrazu a není pojištěna pro případ ztráty zaměstnání. V případě, že během dalšího průběhu pojištění dojde u osoby pojištěného ke změně osobního stavu tak, že bude splňovat podmínky pojištění pro případ ztráty zaměstnání, změní se rozsah pojištění takové osoby tak, že je od okamžiku splnění těchto podmínek pojištěna pro případ ztráty zaměstnání a není pojištěna pro případ hospitalizace v důsledku úrazu, nestanoví-li tato smlouva jinak Změny dle předchozího odstavce nastávají automaticky a pojištěný je povinen v případě hlášení pojistné události hospitalizace nebo ztráty zaměstnání uvést, zda splňuje nebo k rozhodnému dni splňoval podmínky pojištění pro případ ztráty zaměstnání, a poskytnout pojistiteli v souvislosti s šetřením pojistné události veškerou součinnost. Splnění podmínek pojištění pro případ ztráty zaměstnání se posuzuje nejpozději k rozhodnému dni. V případě, že podmínky pro změnu rozsahu pojištění jsou splněny v průběhu doby trvání pojistné události, ke změně rozsahu pojištění dojde až v okamžiku skončení pojistné události, resp. v okamžiku skončení povinnosti pojistitele plnit z důvodu dané pojistné události (tj. nejpozději vyplacením 6. dvojnásobku měsíční úvěrové splátky, resp. 15. dne pojistného plnění z titulu pojistné události hospitalizace v důsledku úrazu, neskončila-li pojistná událost dříve). 5.3 Příklad: Klient (s výjimkou klienta, který je ve starobním důchodu nebo dosáhl důchodového věku) uzavře dne úvěrovou smlouvu včetně Pojištění schopnosti splácet Extra a k datu podpisu úvěrové smlouvy splňuje všechny podmínky pro vstup do pojištění dle odst. 5.1 a současně i podmínky pojištění pro případ ztráty zaměstnání dle odst. 5.2, je pojištěn pro případ smrti, invalidity III. stupně, pracovní neschopnosti a ztráty zaměstnání. Není pojištěn pro případ hospitalizace v důsledku úrazu. Dne obdrží pojištěný výpověď z pracovního poměru. V případě, že se jedná o pojistnou událost klient splňoval k rozhodnému dni (tj. dni předcházejícímu dni obdržení výpovědi) podmínky pojištění pro případ ztráty zaměstnání a vznikne mu právo na pojistné plnění (např. ukončení pracovního poměru pro nadbytečnost, přičemž nezaměstnanost trvá alespoň 60 dnů, tj. alespoň do včetně), až do ukončení trvání nezaměstnanosti (max. však do vyplacení 6. dvojnásobku měsíční úvěrové splátky) je klient pojištěn pro případ smrti, invalidity III. stupně, pracovní neschopnosti a ztráty zaměstnání. Není pojištěn pro případ hospitalizace v důsledku úrazu. Od následujícího dne až do doby splnění podmínek pojištění pro případ ztráty zaměstnání je klient pojištěn pro případ smrti, invalidity III. stupně, pracovní neschopnosti a hospitalizace v důsledku úrazu. Není pojištěn pro případ ztráty zaměstnání. Dne vznikne pojištěnému nový pracovní poměr. Za předpokladu, že nedošlo k zániku pojištění, pracovní poměr pojištěného trvá a jsou splněny též ostatní podmínky dle odst. 5.2, dojde dne ke splnění podmínek pojištění pro případ ztráty zaměstnání (klient je k tomuto datu zaměstnán na dobu neurčitou, není ve zkušební době, je zaměstnán nepřetržitě po dobu 12 měsíců, nedal ani neobdržel výpověď z pracovního poměru, nezrušil se zaměstnavatelem okamžitě pracovní poměr ani mu nebyl zrušen ze strany zaměstnavatele, neobdržel od zaměstnavatele ani nezaslal zaměstnavateli návrh na skončení pracovního poměru dohodou), čímž současně dojde ke změně rozsahu pojištění a pojištěný je ode dne pojištěn pro případ smrti, invalidity III. stupně, pracovní neschopnosti a ztráty zaměstnání. Není pojištěn pro případ hospitalizace v důsledku úrazu. Dne obdrží pojištěný výpověď z důvodu, pro který mohlo dojít k okamžitému zrušení pracovního poměru. V tomto případě se nejedná o pojistnou událost a klientovi nevznikne právo na pojistné plnění. Klient je od následujícího dne, tj. od , pojištěn pro případ smrti, invalidity III. stupně, 15

Pojištění. schopnosti

Pojištění. schopnosti Pojištění schopnosti splácet EXTRA Úvod Chcete mít jistotu, že budete vždy schopni splácet svoji půjčku? I v případě ztráty zaměstnání, úrazu či vážné nemoci? V těchto nepříjemných a často nečekaných

Více

POJIŠTĚNÍ SCHOPNOSTI SPLÁCET EXTRA

POJIŠTĚNÍ SCHOPNOSTI SPLÁCET EXTRA POJIŠTĚNÍ SCHOPNOSTI SPLÁCET EXTRA Chcete mít jistotu, že budete vždy schopni splácet svoji půjčku? I v případě ztráty zaměstnání, úrazu či vážné nemoci? V těchto nepříjemných a často nečekaných situacích

Více

Pojištění schopnosti splácet spotřebitelské splátkové úvěry. Nestačí, že páníček může mít, co ho napadne, teď se navíc nemusí bát ani o své splátky.

Pojištění schopnosti splácet spotřebitelské splátkové úvěry. Nestačí, že páníček může mít, co ho napadne, teď se navíc nemusí bát ani o své splátky. Pojištění schopnosti splácet spotřebitelské splátkové úvěry Nestačí, že páníček může mít, co ho napadne, teď se navíc nemusí bát ani o své splátky. Čerpáte půjčku a chcete mít klidné spaní? Chcete si být

Více

POJIŠTĚNÍ VYČERPANÉ ČÁSTKY KREDITNÍ KARTY

POJIŠTĚNÍ VYČERPANÉ ČÁSTKY KREDITNÍ KARTY POJIŠTĚNÍ VYČERPANÉ ČÁSTKY KREDITNÍ KARTY Víme, jak je důležité myslet na zabezpečení Vašich výdajů na kreditní kartě v případě nenadálých nepříznivých situací, jako je ztráta zaměstnání nebo dlouhodobá

Více

Pojištění vyčerpané částky kreditní karty. Páníčkovi se to směje, ale mně docházej myši.

Pojištění vyčerpané částky kreditní karty. Páníčkovi se to směje, ale mně docházej myši. Pojištění vyčerpané částky kreditní karty Páníčkovi se to směje, ale mně docházej myši. Víme, jak je důležité myslet na zabezpečení Vašich výdajů na kreditní kartě v případě nenadálých nepříznivých situací,

Více

POJIŠTĚNÍ SPLÁTEK A VÝDAJŮ DEBETNÍ A KREDITNÍ KARTY

POJIŠTĚNÍ SPLÁTEK A VÝDAJŮ DEBETNÍ A KREDITNÍ KARTY POJIŠTĚNÍ SPLÁTEK A VÝDAJŮ DEBETNÍ A KREDITNÍ KARTY Víme, jak je důležité myslet na zabezpečení Vás i Vašich blízkých v případě nenadálých nepříznivých životních situací, jako je ztráta zaměstnání nebo

Více

POJISTĚTE SE PROTI NEPŘÍZNIVÝM ŽIVOTNÍM SITUACÍM

POJISTĚTE SE PROTI NEPŘÍZNIVÝM ŽIVOTNÍM SITUACÍM Pojištění schopnosti splácet Expres půjčka / Konsolidace půjček POJISTĚTE SE PROTI NEPŘÍZNIVÝM ŽIVOTNÍM SITUACÍM Čerpáte půjčku a chcete mít klidné spaní? Chcete si být jisti, že v případě úrazu nebo vážného

Více

NEX 1/2010. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. NEX 1/2010

NEX 1/2010. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. NEX 1/2010 NEX 1/2010 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. NEX 1/2010 (ve znění dodatku č. 1-4) znění platné od 23. 8. 2014 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. NEX 1/2010 (ve znění dodatku č. 1-4) znění platné od 23. 8. 2014 Smlouvu

Více

POJIŠTĚNÍ SCHOPNOSTI SPLÁCET HYPOTEČNÍ ÚVĚR

POJIŠTĚNÍ SCHOPNOSTI SPLÁCET HYPOTEČNÍ ÚVĚR POJIŠTĚNÍ SCHOPNOSTI SPLÁCET HYPOTEČNÍ ÚVĚR 1 Čerpáte hypotéku a chcete mít klidné spaní? Chcete si být jisti, že v případě úrazu nebo vážného onemocnění budete schopni hradit splátky hypotéky? Bojíte

Více

Pojištění. schopnosti splácet Hypoteční úvěr

Pojištění. schopnosti splácet Hypoteční úvěr Pojištění schopnosti splácet Hypoteční úvěr Úvod Čerpáte hypotéku a chcete mít klidné spaní? Chcete si být jisti, že v případě úrazu nebo vážného onemocnění budete schopni hradit splátky hypotéky? Bojíte

Více

POJIŠTĚNÍ VYČERPANÉ ČÁSTKY KREDITNÍ KARTY

POJIŠTĚNÍ VYČERPANÉ ČÁSTKY KREDITNÍ KARTY POJIŠTĚNÍ VYČERPANÉ ČÁSTKY KREDITNÍ KARTY Víme, jak je důležité myslet na zabezpečení Vašich výdajů na kreditní kartě pro případ nenadálých nepříznivých situací, jako je ztráta zaměstnání nebo dlouhodobá

Více

Úplné znění RÁMCOVÉ POJISTNÉ SMLOUVY č. NEX 1/2009 ze dne ve znění Dodatku č. 1 ze dne Smlouvu uzavírají společnosti:

Úplné znění RÁMCOVÉ POJISTNÉ SMLOUVY č. NEX 1/2009 ze dne ve znění Dodatku č. 1 ze dne Smlouvu uzavírají společnosti: Úplné znění RÁMCOVÉ POJISTNÉ SMLOUVY č. NEX 1/2009 ze dne 28. 2. 2009 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 29. 5. 2009 Smlouvu uzavírají společnosti: GE Money Bank, a. s. dále jen pojistník se sídlem: Vyskočilova

Více

Pojištění schopnosti splácet

Pojištění schopnosti splácet Pojištění schopnosti splácet Úvěr autocredit Vám zajistí peníze na úhradu nutných výdajů v případě nepříznivé životní situace 1 Jako doplňkovou službu ke smlouvě o úvěru si můžete pro případ nepříznivé

Více

POJISTNÁ SMLOUVA. č. SBS 1/2018

POJISTNÁ SMLOUVA. č. SBS 1/2018 POJISTNÁ SMLOUVA č. SBS 1/2018 POJISTNÁ SMLOUVA POJISTNÁ SMLOUVA Č. SBS 1/2018 (dále jen pojistná smlouva ) Pojistnou smlouvu uzavírají tyto smluvní strany: Pojistitel: BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a.s.

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA (Pojistka) č. NEX 1/2010

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA (Pojistka) č. NEX 1/2010 Smlouvu uzavírají společnosti: RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA (Pojistka) č. NEX 1/2010 GE Money Bank, a.s., dále jen pojistník se sídlem: Vyskočilova 1422/1a, 140 28 Praha 4 Michle, IČ 25672720, DIČ CZ699001157,

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA /Pojistka č. BF 1/2005

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA /Pojistka č. BF 1/2005 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA /Pojistka č. BF 1/2005 Smlouvu uzavírají společnosti: Beneficial Finance a.s. se sídlem: Nádražní 23/344, 150 00 Praha 5 IČ: 266 97 068 DIČ: CZ26697068 zapsána v obchodním rejstříku

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka č. CA 1/2008 Smlouvu uzavírají společnosti: dále jen pojistník

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka č. CA 1/2008 Smlouvu uzavírají společnosti: dále jen pojistník RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka č. CA 1/2008 Smlouvu uzavírají společnosti: CETELEM ČR, a.s. se sídlem: Karla Engliše 5/3208, Praha 5, 150 00 IČ: 25085689 DIČ: CZ25085689 zapsán v obchodním rejstříku

Více

VÝTAH Z RÁMCOVÉ POJISTNÉ SMLOUVY č. ŠF 1/2012 (dále jen pojistná smlouva ) (úplné znění pojistné smlouvy je k dispozici na www.skofin.

VÝTAH Z RÁMCOVÉ POJISTNÉ SMLOUVY č. ŠF 1/2012 (dále jen pojistná smlouva ) (úplné znění pojistné smlouvy je k dispozici na www.skofin. VÝTAH Z RÁMCOVÉ POJISTNÉ SMLOUVY č. ŠF 1/2012 (dále jen pojistná smlouva ) (úplné znění pojistné smlouvy je k dispozici na www.skofin.cz) Úvodní ustanovení Pojištění, které sjednávají pojistitel a pojistník

Více

GEH 1/2008. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. GEH 1/2008

GEH 1/2008. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. GEH 1/2008 GEH 1/2008 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. GEH 1/2008 (ve znění dodatku č. 1) znění platné od 1. 1. 2014 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. GEH 1/2008 (ve znění dodatku č. 1) znění platné od 1. 1. 2014 Smlouvu uzavírají

Více

POJIŠTĚNÍ SPLÁTEK A VÝDAJŮ K BĚŽNÉMU ÚČTU

POJIŠTĚNÍ SPLÁTEK A VÝDAJŮ K BĚŽNÉMU ÚČTU POJIŠTĚNÍ SPLÁTEK A VÝDAJŮ K BĚŽNÉMU ÚČTU Úvod Víme, jak je důležité myslet na zabezpečení Vás i Vašich blízkých v případě nenadálých nepříznivých životních situací, jako je ztráta zaměstnání nebo pracovní

Více

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 4331

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 4331 1 BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a.s. se sídlem: Plzeňská 3217/16, Smíchov, 150 00 Praha 5 IČO: 25080954 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 4327 zastoupená Tomášem

Více

SBS 1/2014. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. SBS 1/2014

SBS 1/2014. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. SBS 1/2014 SBS 1/2014 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. SBS 1/2014 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. SBS 1/2014 Smlouvu uzavírají společnosti: Sberbank CZ, a.s. dále jen pojistník se sídlem: Praha 4 - Nusle,

Více

č. UCBHJP 1/2011 Úplné znění Rámcové pojistné smlouvy č. UCBHJP 1/2011

č. UCBHJP 1/2011 Úplné znění Rámcové pojistné smlouvy č. UCBHJP 1/2011 č. UCBHJP 1/2011 Úplné znění Rámcové pojistné smlouvy č. UCBHJP 1/2011 (ve znění dodatku č. 1, 2 a 3) znění platné od 2. 5. 2013 Úplné znění Rámcové pojistné smlouvy č. UCBHJP 1/2011 (ve znění dodatku

Více

BFDL-COF 1/2005. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BFDL-COF 1/2005

BFDL-COF 1/2005. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BFDL-COF 1/2005 BFDL-COF 1/2005 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BFDL-COF 1/2005 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BFDL-COF 1/2005 Smlouvu uzavírají společnosti: Beneficial Finance a.s se sídlem: Nádražní 23/344,

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka č. ČSPŘ 1/2011 Smlouvu uzavírají společnosti: Česká spořitelna, a. s. se sídlem: Olbrachtova 1929/62, Praha 4, PSČ 140 00 IČ: 45244782 DIČ: CZ45244782 zapsaná v obchodním

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA /Pojistka č. BFDL 1/2005

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA /Pojistka č. BFDL 1/2005 Smlouvu uzavírají společnosti: RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA /Pojistka č. BFDL 1/2005 Beneficial Finance a.s. se sídlem: Nádražní 23/344, 150 00 Praha 5 IČ: 266 97 068 DIČ: CZ26697068 zapsána v obchodním rejstříku

Více

BFPL-COF 1/2005. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BFPL-COF 1/2005

BFPL-COF 1/2005. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BFPL-COF 1/2005 BFPL-COF 1/2005 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BFPL-COF 1/2005 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BFPL-COF 1/2005 Smlouvu uzavírají společnosti: Beneficial Finance a.s. se sídlem: Praha 1, Nové

Více

Pojištění schopnosti splácet / /pojištění výdajů

Pojištění schopnosti splácet / /pojištění výdajů Pojištění schopnosti splácet / /pojištění výdajů Kreditní karty Veškeré informace o Pojištění schopnosti splácet / pojištění výdajů ke kreditní kartě obdržíte na Zákaznické lince GE Money Multiservis nebo

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA /Pojistka č. BFPL 1/2005

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA /Pojistka č. BFPL 1/2005 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA /Pojistka č. BFPL 1/2005 Smlouvu uzavírají společnosti: Beneficial Finance a.s. se sídlem: Praha 1, Nové Město, V Celnici 1028/10, PSČ 117 21 IČ: 266 97 068 DIČ: CZ26697068 zapsaná

Více

POJIŠTĚNÍ KLIENTA. Vám zajistí peníze na úhradu výdajů v případě nepříznivé životní situace

POJIŠTĚNÍ KLIENTA. Vám zajistí peníze na úhradu výdajů v případě nepříznivé životní situace POJIŠTĚNÍ KLIENTA Vám zajistí peníze na úhradu výdajů v případě nepříznivé životní situace dlouhodobá pracovní neschopnost ztráta zaměstnání plná invalidita úmrtí PODMÍNKY PRO PŘISTOUPENÍ Soubor pojištění

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/POJISTKA Č. CAR 1/2005

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/POJISTKA Č. CAR 1/2005 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/POJISTKA Č. CAR 1/2005 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka č. CAR 1/2005 Smlouvu uzavírají společnosti: CETELEM ČR, a.s. dále jen pojistník se sídlem Letenská 2, 118 00 Praha 1

Více

Pojistná smlouva. č. MBH 1 / 2017

Pojistná smlouva. č. MBH 1 / 2017 Pojistná smlouva č. MBH 1 / 2017 Pojistná smlouva Pojistná smlouva č. mbh 1 / 2017 (dále jen pojistná smlouva ) Pojistnou smlouvu uzavírají tyto smluvní strany: Pojistitel: BNP Paribas Cardif Pojišťovna,

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. BCEQ 1/2016 ÚPLNÉ ZNĚNÍ (Dodatek č. 1)

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. BCEQ 1/2016 ÚPLNÉ ZNĚNÍ (Dodatek č. 1) RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. BCEQ 1/2016 ÚPLNÉ ZNĚNÍ (Dodatek č. 1) Smlouvu uzavírají společnosti: Equa bank a.s. se sídlem: Praha 8 Karlín, Karolinská 661/4, PSČ 186 00 IČO: 47116102 dále jen pojistník

Více

Pojistná smlouva. č. SBH 1/2017

Pojistná smlouva. č. SBH 1/2017 Pojistná smlouva č. SBH 1/2017 Pojistná smlouva Pojistná smlouva č. SBH 1/2017 (dále jen pojistná smlouva ) Pojistnou smlouvu uzavírají tyto smluvní strany: Pojistitel: BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a.s.

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA (Pojistka) č. NEX 1/2009 Smlouvu uzavírají společnosti:

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA (Pojistka) č. NEX 1/2009 Smlouvu uzavírají společnosti: RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA (Pojistka) č. NEX 1/2009 Smlouvu uzavírají společnosti: GE Money Bank, a. s. dále jen pojistník se sídlem: Vyskočilova 1422/1a, 140 28 Praha 4 - Michle IČ 25672720 DIČ CZ25672720

Více

SBH 1/2014. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. SBH 1/2014 ve znění dodatku č. 1 ze dne 11. 12. 2014

SBH 1/2014. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. SBH 1/2014 ve znění dodatku č. 1 ze dne 11. 12. 2014 SBH 1/2014 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. SBH 1/2014 ve znění dodatku č. 1 ze dne 11. 12. 2014 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. SBH 1/2014 Smlouvu uzavírají společnosti: Sberbank CZ, a.s. dále jen pojistník se

Více

Pojistná smlouva. č. MMB-TRAVEL 2/2017

Pojistná smlouva. č. MMB-TRAVEL 2/2017 Pojistná smlouva č. MMB-TRAVEL 2/2017 Pojistná smlouva Pojistná smlouva č. MMB-TRAVEL 2/2017 (dále jen pojistná smlouva ) Pojistnou smlouvu uzavírají tyto smluvní strany: Pojistitel: BNP Paribas Cardif

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BP 1/2011

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BP 1/2011 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BP 1/2011 Smlouvu uzavírají společnosti: BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE dále jen pojistník se sídlem: bd Haussmann 1, 75009 Paříž, Francie, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

č. UCBHJP 1/2014 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. UCBHJP 1/2014

č. UCBHJP 1/2014 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. UCBHJP 1/2014 č. UCBHJP 1/2014 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. UCBHJP 1/2014 Rámcová pojistná smlouva č. UCBHJP 1/2014 Smlouvu uzavírají společnosti: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. se sídlem:

Více

CŽB 1/2007. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. CŽB 1/2007

CŽB 1/2007. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. CŽB 1/2007 CŽB 1/2007 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. CŽB 1/2007 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/POJISTKA č. CŽB 1/2007 VE ZNĚNÍ DODATKU č. 1 ZE DNE 4. 1. 2010 A DODATKU č. 2 ZE DNE 29. 3. 2012 Smlouvu uzavírají společnosti:

Více

CŽB 1/2007. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. CŽB 1/2007

CŽB 1/2007. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. CŽB 1/2007 CŽB 1/2007 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. CŽB 1/2007 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/POJISTKA č. CŽB 1/2007 VE ZNĚNÍ DODATKU č. 1 ZE DNE 4. 1. 2010 Smlouvu uzavírají společnosti: UniCredit Bank Czech Republic,

Více

Pojištění schopnosti splácet. Pojištění schopnosti splácet

Pojištění schopnosti splácet. Pojištění schopnosti splácet Pojištění schopnosti splácet Pojištění schopnosti splácet POJIŠTĚNÍ SCHOPNOSTI SPLÁCET Každý z nás se někdy může dostat do situace, kdy nebude moci splácet úvěr. Pojištění schopnosti splácet pomůže Vám

Více

Rámcová pojistná smlouva / Pojistka č. EONBP 1/2013. Rámcová pojistná smlouva / Pojistka č. EONBP 1/2013

Rámcová pojistná smlouva / Pojistka č. EONBP 1/2013. Rámcová pojistná smlouva / Pojistka č. EONBP 1/2013 Článek 1 Úvodní ustanovení Pojištění, které sjednávají pojistitel a pojistník touto smlouvou, se řídí právním řádem České republiky, platí pro něj ustanovení této smlouvy, Všeobecné pojistné podmínky pro

Více

Pojištění k americkým hypotékám České spořitelny

Pojištění k americkým hypotékám České spořitelny Pojištění k americkým hypotékám České spořitelny O pojištění Proč si sjednat pojištění k americkým hypotékám? Bojíte se, že nebudete mít na splácení americké hypotéky? Jakákoliv ztráta příjmů Vás může

Více

Pojištění schopnosti splácet

Pojištění schopnosti splácet Pojištění schopnosti splácet Pojištění schopnosti splácet Každý z nás se někdy může dostat do situace, kdy nebude moci splácet úvěr. Pojištění schopnosti splácet pomůže Vám i Vašim blízkým tuto nepříjemnou

Více

UCBHJP 1/2011. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/(Pojistka) č. UCBHJP 1/2011

UCBHJP 1/2011. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/(Pojistka) č. UCBHJP 1/2011 UCBHJP 1/2011 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/(Pojistka) č. UCBHJP 1/2011 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/(POJISTKA) Č. UCBHJP 1/2011 VE ZNĚNÍ DODATKU Č. 1 ZE DNE 31. 5. 2012 Smlouvu uzavírají společnosti: UniCredit

Více

Pojištění schopnosti splácet úvěr Expres Business nezajištěný. Tak to už páníček nebude mít fakt žádný starosti.

Pojištění schopnosti splácet úvěr Expres Business nezajištěný. Tak to už páníček nebude mít fakt žádný starosti. Pojištění schopnosti splácet úvěr Expres Business nezajištěný Tak to už páníček nebude mít fakt žádný starosti. OBSAH Hledáte financování svých plánů a investic, ale obáváte se, že nebudete moci pravidelně

Více

Rámcová pojistná smlouva č. GEBCC 1/2011

Rámcová pojistná smlouva č. GEBCC 1/2011 Rámcová pojistná smlouva č. GEBCC 1/2011 (ve znění pozdějších dodatků) Smlouvu uzavírají společnosti: GE Money Bank, a.s. dále jen pojistník se sídlem: Praha 4-Michle, Vyskočilova 1422/1a, PSČ 140 28 IČ

Více

CP 1/2006. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA POJISTKA č. CP 1/2006

CP 1/2006. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA POJISTKA č. CP 1/2006 CP 1/2006 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA POJISTKA č. CP 1/2006 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. CP 1/2006 (dále jen smlouva ) uzavřená dnešního dne, měsíce a roku mezi níže uvedenými smluvními stranami:

Více

CKK 1/2007. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. CKK 1/2007

CKK 1/2007. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. CKK 1/2007 CKK 1/2007 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. CKK 1/2007 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. CKK 1/2007 Smlouvu uzavírají společnosti: Credium, a.s. se sídlem Vladislavova 17/1390, Praha 1, 110 06 IČ:

Více

HYPOTÉČNÍ ÚVĚR POJIŠTĚNÍ KLIENTA. Vám zajistí peníze na úhradu nutných výdajů v případě nepříznivé životní situace

HYPOTÉČNÍ ÚVĚR POJIŠTĚNÍ KLIENTA. Vám zajistí peníze na úhradu nutných výdajů v případě nepříznivé životní situace HYPOTÉČNÍ ÚVĚR POJIŠTĚNÍ KLIENTA Vám zajistí peníze na úhradu nutných výdajů v případě nepříznivé životní situace Soubor pojištění A (pro fyzické osoby, i podnikatele) dlouhodobá nemoc plná invalidita

Více

CINT 1/2009. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA POJISTKA č. CINT 1/2009

CINT 1/2009. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA POJISTKA č. CINT 1/2009 CINT 1/2009 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA POJISTKA č. CINT 1/2009 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. CINT 1/2009 (dále jen smlouva ) Smlouvu uzavírají společnosti: Credium, a. s. se sídlem: Praha 13, Park

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. BILLEQ 1/2014 ÚPLNÉ ZNĚNÍ (Dodatek č. 1)

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. BILLEQ 1/2014 ÚPLNÉ ZNĚNÍ (Dodatek č. 1) RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. BILLEQ 1/2014 ÚPLNÉ ZNĚNÍ (Dodatek č. 1) Smlouvu uzavírají společnosti: Equa bank a.s. se sídlem: Praha 8 - Karlín, Karolinská 661/4, PSČ 186 00 IČO: 471 16 102, DIČ: CZ47116102

Více

MBK 1/2010. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA (Pojistka) č. MBK 1/2010

MBK 1/2010. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA (Pojistka) č. MBK 1/2010 MBK 1/2010 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA (Pojistka) č. MBK 1/2010 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA (POJISTKA) č. MBK 1/2010 (POJIŠTĚNÍ SCHOPNOSTI SPLÁCET) Smlouvu uzavírají společnosti: BRE Bank Spółka Akcyjna společnost

Více

POJIŠTĚNÍ SCHOPNOSTI SPLÁCET HYPOTEČNÍ ÚVĚR

POJIŠTĚNÍ SCHOPNOSTI SPLÁCET HYPOTEČNÍ ÚVĚR POJIŠTĚNÍ SCHOPNOSTI SPLÁCET HYPOTEČNÍ ÚVĚR Úvod Ve spolupráci s BNP Paribas Cardif Pojišťovnou, a.s., Vám nabízíme možnost sjednat si Pojištění schopnosti splácet, které slouží k zajištění schopnosti

Více

POJIŠTĚNÍ SCHOPNOSTI SPLÁCET HYPOTEČNÍ ÚVĚR

POJIŠTĚNÍ SCHOPNOSTI SPLÁCET HYPOTEČNÍ ÚVĚR POJIŠTĚNÍ SCHOPNOSTI SPLÁCET HYPOTEČNÍ ÚVĚR Ve spolupráci s BNP Paribas Cardif Pojišťovnou, a.s., Vám nabízíme možnost sjednat si Pojištění schopnosti splácet, které slouží k zajištění schopnosti splácet

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POJIŠTĚNÍ. č. BFPL 1/2003

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POJIŠTĚNÍ. č. BFPL 1/2003 RÁMCOVÁ SMLOUVA O POJIŠTĚNÍ č. BFPL 1/2003 Smlouvu uzavírají společnosti: Beneficial Finance a.s. se sídlem: Nádražní 23/344, 150 00 Praha 5 IČ: 266 97 068 DIČ: CZ26697068 zapsána v obchodním rejstříku

Více

SBS 1/2014. Úplné znění Rámcové pojistné smlouvy/pojistky č. SBS 1/2014

SBS 1/2014. Úplné znění Rámcové pojistné smlouvy/pojistky č. SBS 1/2014 SBS 1/2014 Úplné znění Rámcové pojistné smlouvy/pojistky č. SBS 1/2014 (ve znění dodatku č. 1) - znění platné od 10. 4. 2014 Úplné znění rámcové pojistné smlouvy/pojistky č. SBS 1/2014 (ve znění dodatku

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA POJISTKA č. ČEZBP 1/2014

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA POJISTKA č. ČEZBP 1/2014 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA POJISTKA č. ČEZBP 1/2014 Smlouvu uzavírají společnosti: ČEZ Prodej, s.r.o. se sídlem: Duhová 1/425, 140 53 Praha 4 IČO: 272 32 433, DIČ: CZ27232433 zapsána: v obchodním rejstříku

Více

BFDL-COF 1/2003. RÁMCOVÁ SMLOUVA O POJIŠTĚNÍ č. BFDL-COF 1/2003

BFDL-COF 1/2003. RÁMCOVÁ SMLOUVA O POJIŠTĚNÍ č. BFDL-COF 1/2003 BFDL-COF 1/2003 RÁMCOVÁ SMLOUVA O POJIŠTĚNÍ č. BFDL-COF 1/2003 RÁMCOVÁ SMLOUVA O POJIŠTĚNÍ č. BFDL-COF 1/2003 Smlouvu uzavírají společnosti: Beneficial Finance a.s. se sídlem: Nádražní 23/344, 150 00 Praha

Více

DSL 1/2010. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA (Pojistka) č. DSL 1/2010

DSL 1/2010. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA (Pojistka) č. DSL 1/2010 DSL 1/2010 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA (Pojistka) č. DSL 1/2010 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA (POJISTKA) č. DSL 1/2010 Smlouvu uzavírají společnosti: D.S. Leasing, a.s., dále jen pojistník se sídlem: Brno, Londýnské

Více

SMLOUVY/Pojistky č. CIH 1/2010

SMLOUVY/Pojistky č. CIH 1/2010 CIH 1/2010 Úplné znění POJISTNÉ SMLOUVY/Pojistky č. CIH 1/2010 Úplné znění POJISTNÉ SMLOUVY/Pojistky č. CIH 1/2010 Smlouvu uzavírají společnosti: Raiffeisenbank a.s. se sídlem: Praha 4, Hvězdova 1716/2b,

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA (Pojistka) č. GEH 1/2008 Smlouvu uzavírají společnosti:

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA (Pojistka) č. GEH 1/2008 Smlouvu uzavírají společnosti: RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA (Pojistka) č. GEH 1/2008 Smlouvu uzavírají společnosti: GE Money Bank, a. s. dále jen pojistník se sídlem: Vyskočilova 1422/1a, 140 28 Praha 4 - Michle IČ 25672720 DIČ CZ25672720

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POJIŠTĚNÍ. č. CA 1/2004

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POJIŠTĚNÍ. č. CA 1/2004 I RÁMCOVÁ SMLOUVA O POJIŠTĚNÍ č. CA 1/2004 Smlouvu uzavírají společnosti: CETELEM ČR, a.s., dále jen pojistník se sídlem Letenská 2, 118 00 Praha 1 IČ 25 08 56 89 DIČ CZ 25 08 56 89 zapsán v obchodním

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POJIŠTĚNÍ. Článek 1 Předmět smlouvy

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POJIŠTĚNÍ. Článek 1 Předmět smlouvy RÁMCOVÁ SMLOUVA O POJIŠTĚNÍ Č.1080500014 (dále jen smlouva ) Raiffeisenbank a.s. se sídlem Olbrachtova 2006/9, 140 21 Praha 4 IČ:49240901 DIČ: CZ 49240901 zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského

Více

BFDL-EOS 1/2003. RÁMCOVÁ SMLOUVA O POJIŠTĚNÍ č. BFDL-EOS 1/2003

BFDL-EOS 1/2003. RÁMCOVÁ SMLOUVA O POJIŠTĚNÍ č. BFDL-EOS 1/2003 BFDL-EOS 1/2003 RÁMCOVÁ SMLOUVA O POJIŠTĚNÍ č. BFDL-EOS 1/2003 RÁMCOVÁ SMLOUVA O POJIŠTĚNÍ č. BFDL-EOS 1/2003 Smlouvu uzavírají společnosti: Beneficial Finance a.s. dále jen pojistník se sídlem Nádražní

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka č. MOB 1/2013

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka č. MOB 1/2013 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka č. MOB 1/2013 Smlouvu uzavírají společnosti: Česká spořitelna, a. s. se sídlem: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00 IČ: 452 44 782 zapsaná v obchodním rejstříku

Více

PŘÍLOHA. Všeobecné pojistné podmínky pro soukromé životní a neživotní pojištění č. 1/2007

PŘÍLOHA. Všeobecné pojistné podmínky pro soukromé životní a neživotní pojištění č. 1/2007 Úplné znění RÁMCOVÉ POJISTNÉ SMLOUVY č. OC 1/2009 ze dne 19. 3. 2009 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 15. 6. 2009 Sepsaná níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi společnostmi: GE Money Multiservis, a. s. dále

Více

CSU 1/2011. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. CSU 1/2011

CSU 1/2011. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. CSU 1/2011 CSU 1/2011 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. CSU 1/2011 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. CSU 1/2011 (dále jen smlouva ) Smlouvu uzavírají společnosti: Credium, a. s. se sídlem: Praha 13, Park Office,

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BC 1/2013

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BC 1/2013 Smlouvu uzavírají společnosti: RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BC 1/2013 Broker Consulting, a.s. se sídlem: Plzeň, Jiráskovo náměstí 2, PSČ 326 00 IČ: 252 21 736 zapsána: v obchodním rejstříku vedeném

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / POJISTKA (dále také rámcová smlouva )

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / POJISTKA (dále také rámcová smlouva ) RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / POJISTKA (dále také rámcová smlouva ) č. ČSBU 1/2009 uzavřená mezi níže uvedenými společnostmi: Česká spořitelna, a. s. se sídlem: Olbrachtova 1929/62, Praha 4, PSČ 140 00 IČ:

Více

MBH 1/2010. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. MBH 1/2010

MBH 1/2010. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. MBH 1/2010 MBH 1/2010 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. MBH 1/2010 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/POJISTKA č. MBH 1/2010 (POJIŠTĚNÍ SCHOPNOSTI SPLÁCET) Smlouvu uzavírají společnosti: BRE Bank Spółka Akcyjna společnost

Více

č. UCBSJP 1/2014 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. UCBSJP 1/2014

č. UCBSJP 1/2014 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. UCBSJP 1/2014 č. UCBSJP 1/2014 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. UCBSJP 1/2014 Rámcová pojistná smlouva č. UCBSJP 1/2014 Smlouvu uzavírají společnosti: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. se sídlem:

Více

Pojistná smlouva č. 4300000xxxx

Pojistná smlouva č. 4300000xxxx Příloha č. 3 k k Dohodě o podmínkách pojištění odpovědnosti provozovatele zdravotnického zařízení pro členy Asociace klinických psychologů ČR č. 7402000002 Pojistná smlouva č. 4300000xxxx pro pojištění

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PLATNÝ OD 1. 10. 2016 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní

Více

Pojištění schopnosti splácet

Pojištění schopnosti splácet Pojištění schopnosti splácet Informační dokument o pojistném produktu Produkt: Pojištění schopnosti splácet Společnost: UNIQA pojišťovna, a. s., Česká republika spotřebitelský úvěr - RPS 1080500085 Informace

Více

RIZIKOVKA RIZIKOVKA. Přehled poplatků a parametrů pojištění pro RIZIKOVKU

RIZIKOVKA RIZIKOVKA. Přehled poplatků a parametrů pojištění pro RIZIKOVKU RIZIKOVKA RIZIKOVKA Přehled poplatků a parametrů pojištění pro RIZIKOVKU PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ PRO RIZIKOVKU PLATNOST OD 27. 9. 2018 Část A. Poplatky Správa pojištění POPLATKY VYBÍRANÉ

Více

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 9. 6. 2014

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 9. 6. 2014 Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 9. 6. 04 Část Hypoteční úvěry Vážená klientko, vážený kliente, v Sazebníku najdete poplatky za vybrané služby poskytované

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 1. 1. 2014 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto POJISTNOU SMLOUVU č.1080500004 Článek 1 Předmět smlouvy

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto POJISTNOU SMLOUVU č.1080500004 Článek 1 Předmět smlouvy UNIQA pojišťovna, a.s. zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložka 2012 se sídlem: Evropská 136, 160 12 Praha 6 IČ: 49240480 zastoupená: Ing. Martinem Žáčkem, předsedou

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. 1080500025 k pojištění vyčerpané částky úvěru čerpaného kreditní kartou

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. 1080500025 k pojištění vyčerpané částky úvěru čerpaného kreditní kartou RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. 1080500025 k pojištění vyčerpané částky úvěru čerpaného kreditní kartou Raiffeisenbank a.s. se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4 IČ: 49240901, zapsána v obchodním rejstříku

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ OK1 PLATNÝ OD 16. 7. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového

Více

POJIŠTĚNÍ T-MOBILE 1

POJIŠTĚNÍ T-MOBILE 1 POJIŠTĚNÍ T-MOBILE 1 CO JE POJIŠTĚNÍ T-MOBILE PRO JISTOTU SPLÁCENÍ Pokud člověk není věštec, jen těžko může odhadnout, co ho v životě čeká. Ale aspoň se může proti různým těžkostem pojistit. Právě proto

Více

BILLEQ 1/2014. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BILLEQ 1/2014

BILLEQ 1/2014. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BILLEQ 1/2014 BILLEQ 1/2014 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BILLEQ 1/2014 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BILLEQ 1/2014 Smlouvu uzavírají společnosti: Equa bank a.s. se sídlem: Praha 8 - Karlín, Karolinská

Více

POJIŠTĚNÍ T-MOBILE 1

POJIŠTĚNÍ T-MOBILE 1 POJIŠTĚNÍ T-MOBILE 1 CO JE POJIŠTĚNÍ T-MOBILE PRO JISTOTU SPLÁCENÍ Pokud člověk není věštec, jen těžko může odhadnout, co ho v životě čeká. Ale aspoň se může proti různým těžkostem pojistit. Právě proto

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ PRACOVNI NESCHOPNOSTI PO ÚRAZU

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ PRACOVNI NESCHOPNOSTI PO ÚRAZU ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ PRACOVNI NESCHOPNOSTI PO ÚRAZU ZPPSNP PNU 1.1 účinnost od 1. dubna 2015 Kód: Group 910 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ (ČÍM SE POJIŠTĚNÍ ŘÍDÍ) 1.1 Účinnost

Více

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 4331

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 4331 1 BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a. s. se sídlem: Plzeňská 3217/16, Smíchov, 150 00 Praha 5 IČO: 25080954 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 4327 zastoupená Tomášem

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ OK1 PLATNÝ OD 1. 1. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového

Více

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od.. 08 Část Hypoteční úvěry Vážená klientko, vážený kliente, v Sazebníku najdete poplatky za vybrané služby poskytované MONETA

Více

Dodatek č. 1 (dále jen Dodatek ) k Rámcové pojistné smlouvě č. CA 1/2008

Dodatek č. 1 (dále jen Dodatek ) k Rámcové pojistné smlouvě č. CA 1/2008 POJIŠŤOVNA CARDIF PRO VITA, a.s. se sídlem: Praha 2, Nové Město, Na Rybníčku č.p. 1329/5 IČ: 250 80 954 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 4327 jednající Ing. Zdeňkem

Více

Smluvní strany: Pojistitel Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. se sídlem v Praze 4, Na Pankráci 1720/123, PSČ 140 00 IČO 49240749

Smluvní strany: Pojistitel Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. se sídlem v Praze 4, Na Pankráci 1720/123, PSČ 140 00 IČO 49240749 POJISTNÁ SMLOUVA č. 19100966/2015 na skupinové pojištění schopnosti splácet se společností Všeobecná úverová banka a.s. ve znění účinném od 23. 11. 2015 Smluvní strany: Pojistitel Česká pojišťovna ZDRAVÍ

Více

pojistnou smlouvu na skupinové pojištění: Oddíl I Předmět a účel smlouvy Článek 1

pojistnou smlouvu na skupinové pojištění: Oddíl I Předmět a účel smlouvy Článek 1 POJISTNÁ SMLOUVA č. 19100771/2009 na skupinové pojištění pravidelných výdajů ze spotřebitelských, hotovostních a revolvingových úvěrů a na skupinové pojištění výdajů vzniklých zneužitím kreditní či úvěrové

Více

Poskytovatelem splátek je společnost Home Credit a.s., http://www.homecredit.cz

Poskytovatelem splátek je společnost Home Credit a.s., http://www.homecredit.cz Poskytovatelem splátek je společnost Home Credit a.s., http://www.homecredit.cz Popis produktů Prodej na splátky On-line přes internet Vše zařídíte z pohodlí domova Jednoduše, rychle, přehledně 1. "1/10"

Více

Pojistná smlouva č

Pojistná smlouva č Pojistná smlouva č. 8070457717 Smluvní strany, se sídlem Masarykovo náměstí 1458, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice IČO: 45534306, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,

Více

CIH 1/2010. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka

CIH 1/2010. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka CIH 1/2010 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. CIH 1/2010 Úplné znění rámcové pojistné smlouvy/pojistky č. CIH 1/2010 ve znění následných dodatků Smlouvu uzavírají společnosti:

Více

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 6.. 05 Část Hypoteční úvěry Vážená klientko, vážený kliente, v Sazebníku najdete poplatky za vybrané služby poskytované

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. CA 1/2008

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. CA 1/2008 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. CA 1/2008 Rámcovou pojistnou smlouvu uzavírají společnosti: BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE se sídlem: bd Haussmann 1, 75009 Paříž, Francie, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

SMLOUVY/Pojistky č. CIK 2/2006

SMLOUVY/Pojistky č. CIK 2/2006 CIK 2/2006 Úplné znění POJISTNÉ SMLOUVY/Pojistky č. CIK 2/2006 Úplné znění POJISTNÉ SMLOUVY/Pojistky č. CIK 2/2006 Smlouvu uzavírají společnosti: Raiffeisenbank a.s. se sídlem: Praha 4, Hvězdova 1716/2b,

Více

Poskytovatelem splátek je společnost Home Credit a.s., http://www.homecredit.cz

Poskytovatelem splátek je společnost Home Credit a.s., http://www.homecredit.cz Splátky Home Credit Obsah: Splátky Home Credit... 1 Popis produktů... 1 Všeobecné podmínky... 3 Krok za krokem při splátkovém prodeji na dálku... 4 Textace na web: Ochrana osobních údajů... Chyba! Záložka

Více

Rámcová pojistná smlouva číslo pojistné smlouvy:

Rámcová pojistná smlouva číslo pojistné smlouvy: Rámcová pojistná smlouva číslo pojistné smlouvy: 1200531 Lloyd s Syndicate 5820 of the Society of Lloyd's on behalf of the Association of Underwriters known as Lloyd's s výkonným agentem AmTrust Syndicates

Více