Pojištění schopnosti splácet / /pojištění výdajů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pojištění schopnosti splácet / /pojištění výdajů"

Transkript

1 Pojištění schopnosti splácet / /pojištění výdajů Kreditní karty Veškeré informace o Pojištění schopnosti splácet / pojištění výdajů ke kreditní kartě obdržíte na Zákaznické lince GE Money Multiservis nebo na internetových stránkách V případě hlášení pojistné události kontaktujte POJIŠŤOVNU CARDIF PRO VITA, a. s.: Telefon: Fax: Adresa: POJIŠŤOVNA CARDIF PRO VITA, a. s. Na Rybníčku 1329/ Praha 2 V případě zájmu o uzavření Pojištění schopnosti splácet / pojištění výdajů ke kreditní kartě kontaktujte INFOLINKU GE Money Multiservis na tel. čísle Podmínky přistoupení k Pojištění schopnosti splácet / pojištění výdajů k Expres půjčce upravuje článek 5 Rámcové smlouvy č. OC 1/2009 (Podmínky pro pojištění, vznik pojištění). Vám zajistí peníze na úhradu nutných výdajů v případě nepříznivé životní situace /2009

2 Jako doplňkovou službu ke smlouvě o revolvingovém úvěru a vydání a užívání kreditní karty si můžete pro případ nepříznivé životní situace sjednat Pojištění schopnosti splácet / pojištění výdajů, které na základě Rámcové pojistné smlouvy č. OC 1/2009 nabízí svým klientům GE Money Multiservis, a. s., (dále jen GE Money Multiservis) ve spolupráci s POJIŠŤOVNOU CARDIF PRO VITA, a. s. Výhody Pojištění schopnosti splácet / pojištění výdajů Jistota peněz i v případě nenadálých nepříznivých životních situací Výše poplatku za pojištění není závislá na věku zákazníka Možnost volby rozsahu pojistného krytí Pevné částky pojistného bez ohledu na kreditní zůstatek na kartě (čerpání revolvingového úvěru) Co je pojištěno Základní soubor pojištění A a A plus zahrnuje pojištění pro případ: pracovní neschopnosti (z důvodu dlouhodobé nemoci nebo úrazu) plné invalidity úmrtí Komplexní soubor pojištění B a B plus zahrnuje pojištění pro případ: pracovní neschopnosti (z důvodu dlouhodobé nemoci nebo úrazu) plné invalidity úmrtí ztráty zaměstnání Komu je pojištění poskytováno Základní soubor pojištění A a A plus: Tento soubor pojištění si může sjednat fyzická osoba (podnikatel i nepodnikatel), která: je mladší 65 let je dle svého vědomí zdráva není v pravidelné lékařské péči či pod pravidelným lékařským dohledem v důsledku zjištěného chronického onemocnění s trvalým užíváním léků není v pracovní neschopnosti není poživatelem částečného ani plného invalidního důchodu Komplexní soubor pojištění B a B plus: Tento soubor pojištění si může sjednat fyzická osoba (zaměstnanec), která splňuje k datu podpisu smlouvy o úvěru podmínky vyžadované pro základní soubory pojištění (A nebo A plus) a zároveň: je zaměstnána na dobu neurčitou a byla zaměstnána nepřetržitě též v předcházejících 12 měsících a není ve zkušební době nepodala ani neobdržela výpověď z pracovního poměru, nezrušila se zaměstnavatelem okamžitě pracovní poměr ani neobdržela okamžité zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele, neobdržela od zaměstnavatele ani nezaslala zaměstnavateli návrh na skončení pracovního poměru dohodou Pojistná ochrana a pojistné Typ pojistné ochrany Pracovní neschopnost Pojistné Za každý kalendářní měsíc trvání pracovní neschopnosti částka: Kč (soubor A a B) Kč (soubor A plus a B plus) Plná invalidita Kč (soubor A a B) Kč (soubor A plus a B plus) Úmrtí Kč (soubor A a B) Kč (soubor A plus a B plus) Ztráta zaměstnání Za každý kalendářní měsíc trvání nezaměstnanosti částka: Kč (soubor B) Kč (soubor B plus) Podmínky vzniku nároku na pojistné Typ pojistné ochrany Pracovní neschopnost Plná invalidita Úmrtí Ztráta zaměstnání Limity pojistného Max. 12 měsíčních Max Kč Max Kč Max. 6 měsíčních Podmínky vzniku nároku na pojistné Pracovní neschopnost nepřetržitě alespoň 60 kalendářních dní Přiznání plného invalidního důchodu* Žádné Nezaměstnanost nepřetržitě alespoň 60 kalendářních dní** po uplynutí čekací doby (90 dní) * nebo mimořádných výhod III. stupně (průkaz ZTP/P) ** ode dne registrace na příslušném úřadu práce Detailní informace o podmínkách přistoupení k Pojištění schopnosti splácet / /pojištění výdajů naleznete v článku 5 Rámcové smlouvy č. OC 1/2009 (Podmínky pojištění, vznik pojištění). 2 3

3 Grafická znázornění vzniku nároku na pojistné Pracovní neschopnost Trvá-li Vaše pracovní neschopnost nepřetržitě alespoň 60 dní a splníte-li podmínky pro vznik nároku na pojistné, uhradí Vám pojišťovna za každý kalendářní měsíc trvání pracovní neschopnosti pevnou částku podle zvoleného souboru pojištění. První částku uhradí pojišťovna pojištěnému za měsíc, ve kterém je pojištěný 60. den v pracovní neschopnosti. Pokud pracovní neschopnost netrvá celý kalendářní měsíc (poslední měsíc pracovní neschopnosti je neúplný), částka pojistného ve výši dle zvoleného souboru pojištění je vydělena počtem kalendářních dní příslušného měsíce a následně vynásobena počtem kalendářních dní trvání pracovní neschopnosti pojištěného. 25. března začátek PN 23. května 60. den trvání PN, vznik nároku na pojistné pojistné za květen 27. června konec PN pojistné za červen Vysvětlení příkladu: Pracovní neschopnost pojištěného nastala Dnem je pojištěný 60. den v pracovní neschopnosti a vzniká mu tím nárok na pojistné (nárok za celý měsíc květen). Pojišťovna uhradí pevnou částku dle zvoleného souboru (soubor A nebo B: Kč; soubor A plus nebo B plus: Kč). Pracovní neschopnost skončí Pojišťovna za měsíc červen vyplatí alikvotní částku (odpovídající 27 kalendářním dnům měsíce) soubor A nebo B: Kč (2 000/30*27); soubor A plus nebo B plus: Kč (5 000/30*27). Plná invalidita Bude-li Vám přiznán plný invalidní důchod a splníte-li podmínky pro vznik nároku na pojistné, uhradí Vám pojišťovna jednorázově částku ve výši dle zvoleného souboru pojištění. 25. března přiznání plné invalidity pojišťovna vyplatí jednorázově pevnou částku Úmrtí V případě Vašeho úmrtí a při s podmínek pro vznik nároku na pojistné vyplatí pojišťovna obmyšlené osobě (pozůstalým) částku ve výši dle zvoleného souboru pojištění. 25. března úmrtí pojišťovna vyplatí jednorázově pevnou částku Ztráta zaměstnání Pojišťovna stanovila čekací dobu v délce 90 dní od data vzniku pojištění, během které není ztráta zaměstnání považována za pojistnou událost. Jste-li po uplynutí této čekací doby více než 60 dní nezaměstnán (počítáno ode dne registrace na úřadu práce), současně evidován na úřadu práce (ÚP) a splníte-li podmínky pro vznik nároku na pojistné, pojišťovna Vám uhradí za každý měsíc trvání nezaměstnanosti částku ve výši dle zvoleného souboru pojištění. 1. března počátek pojištění 29. května konec čekací doby 28. června ztráta zaměstnání 29. června registrace na ÚP 27. srpna 60. den trvání nezaměstnanosti, vznik nároku na pojistné pojistné za srpen pojistné za září 15. října konec nezaměst nanosti pojistné za říjen Vysvětlení příkladu: Ztráta zaměstnání pojištěného nastala Dnem je pojištěný 60. den nezaměstnaný a vzniká mu tím nárok na pojistné (nárok za celý měsíc srpen). Pojišťovna uhradí pevnou částku dle zvoleného souboru (soubor A nebo B: Kč; soubor A plus nebo B plus: Kč). Stejnou částku vyplatí pojišťovna pojištěnému i za měsíc září. Nezaměstnanost skončí Pojišťovna za měsíc říjen vyplatí alikvotní částku (odpovídající 15 kalendářním dnům měsíce) soubor A nebo B: 967,70 Kč (2 000/31*15); soubor A plus nebo B plus: 2 419,40 Kč (5 000/31*15). Měsíční úhrada za pojištění Soubor pojištění Základní soubor pojištění A Komplexní soubor pojištění B Základní soubor pojištění A plus Komplexní soubor pojištění B plus Měsíční úhrada za pojištění 69 Kč 99 Kč 119 Kč 199 Kč 4 5

4 Platnost a účinnost pojištění, počátek pojištění Pojištění je platné (platně sjednané) za předpokladu, že byly splněny podmínky uvedené v bodech 5.1 (A) Základní soubor pojištění A a A plus nebo 5.1 (B) Komplexní soubor pojištění B a B plus a zároveň 5.1 (C) Rámcové pojistné smlouvy č. OC 1/2009. Počátek pojištění je stanoven: Pro pojištění uzavřená podpisem smlouvy o revolvingovém úvěru a o vydání a užívání kreditní karty na 00:00 hodin dne následujícího po dni, kdy pojištěný uskutečnil první transakci kreditní kartou. Pro pojištění uzavřená písemným dodatkem ke smlouvě o revolvingovém úvěru a o vydání a užívání kreditní karty na 00:00 hodin dne následujícího po dni, kdy pojištěný uskutečnil první transakci kreditní kartou po nabití účinnosti dodatku (karta ještě nebyla použita) nebo v okamžiku nabití účinnosti dodatku (karta již byla použita před uzavřením dodatku). Pro pojištění uzavřená dodatkem ke smlouvě o revolvingovém úvěru a o vydání a užívání kreditní karty korespondenčně prvního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byl uzavřen dodatek; pro dodatek sjednaný za současné přítomnosti obou stran dnem účinnosti dodatku. Pro pojištění uzavřená prostřednictvím bankomatu, Internet Banky a telefonu na 00:00 hodin dne následujícího po dni, ve kterém došlo k přistoupení k pojištění. Konec a zánik pojištění Pojištění končí ve 24:00 hodin posledního dne platnosti úvěrové smlouvy. Pojištění zaniká převážně z těchto důvodů: smrtí nebo dnem vzniku plné invalidity pojištěného dovršením 70 let věku pojištěného (poslední den kalendářního roku) přiznáním starobního důchodu zanikají všechny typy pojistné ochrany s výjimkou pojištění pro případ smrti úrazem a pojištění pro případ přiznání průkazu mimořádných výhod III. stupně úrazem základní soubor pojištění A nebo A plus a pojištění pro případ smrti a pojištění pro případ přiznání průkazu mimořádných výhod III. stupně komplexní soubor pojištění B nebo B plus písemnou identifikovatelnou dohodou smluvních stran odstoupením od pojištění ve lhůtě do 30 dní od přistoupení k pojištění (přistoupení k Rámcové pojistné smlouvě) Detailní informace o podmínkách zániku pojištění naleznete v článku 14 Rámcové pojistné smlouvy č. OC 1/2009 (Zánik jednotlivého pojištění) a/anebo článku 15 Všeobecných pojistných podmínek (Zánik pojištění). Dopad pojistné události na platnost pojištění Typ pojistné ochrany Pracovní neschopnost Plná invalidita Úmrtí Ztráta zaměstnání Dopad pojistné události na platnost pojištění Pojištění zůstává v platnosti Zánik pojištění* Zánik pojištění Pojištění zůstává v platnosti * dnem vzniku plné invalidity nebo dnem přiznání mimořádných výhod III. stupně (průkaz ZTP/P) Odstoupení od pojištění V případě, že pojištěný projeví na základě písemné žádosti doručené GE Money Multiservis zájem o ukončení Pojištění schopnosti splácet / /pojištění výdajů v prvních 30 dnech ode dne uzavření tohoto pojištění (přistoupení k Rámcové pojistné smlouvě č. OC 1/2009), bude mu GE Money Multiservis vrácena úhrada za pojištění a nebudou vůči němu uplatňovány žádné sankční poplatky za ukončení pojištění. V případě odstoupení od pojištění zašlete písemnou žádost na uvedenou adresu zákaznického centra: GE Money Multiservis, a. s., Odd. CUS BO Pojištění Vyskočilova 1422/1a, Praha 4 - Michle Výluky z pojištění Přehled vybraných uplatňovaných výluk z pojištění: sebevražda pojištěného (v době do 2 let od sjednání pojištění) následky nemocí nebo úrazů, ke kterým došlo před počátkem pojištění některé vybrané sportovní aktivity a profesionálně provozované sporty pojistné události způsobené pojištěným úmyslně únavový syndrom (pojištění plné invalidity a pracovní neschopnosti) degenerativní onemocnění páteře a jejich přímé a nepřímé důsledky (pojištění plné invalidity a pracovní neschopnosti) porod (pojištění pracovní neschopnosti) pracovní neschopnost v důsledku úrazu, ke kterému došlo v souvislosti s požitím alkoholu nebo jiné návykové látky ztráta zaměstnání, k níž dojde z vlastní vůle pojištěného nebo pro porušení povinností vyplývajících z právních předpisů (pojištění pro případ ztráty zaměstnání) Přehled všech uplatňovaných výluk z pojištění naleznete v článku 14 Všeobecných pojistných podmínek pro soukromé životní pojištění (Výluky z pojištění) a rovněž v článku 14 Všeobecných pojistných podmínek pro soukromé neživotní pojištění (Výluky z pojištění). Jak postupovat v případě uplatnění nároku na výplatu pojistného Pojištěný nahlašuje pojistnou událost telefonicky pojistiteli (POJIŠŤOVNA CARDIF PRO VITA, a. s.) nebo elektronicky na internetových stránkách Vyplněný příslušný formulář Oznámení pojistné události zasílá pojištěný spolu s požadovanými doklady uvedenými na formuláři pojišťovně. Bližší informace obdržíte na adrese pojistitele: POJIŠTOVNA CARDIF PRO VITA, a. s. Na Rybníčku 1329/ Praha 2 Telefon: Fax: Internet: 6 7

5 Nejčastější dotazy Vzniká pojištěnému nárok na pojistné pouze v případě, že v okamžiku pojistné události čerpá revolvingový úvěr? Ne. Pojištění schopnosti splácet / pojištění výdajů není vázáno výhradně na splácení revolvingového úvěru na kreditní kartě. Pojištěný obdrží od pojišťovny pojistné (pevnou částku dle podmínek zvoleného souboru pojištění) bez ohledu na to, jestli v okamžiku pojistné události čerpá revolvingový úvěr nebo nikoliv. V případě, že pojištěnému vznikne nárok na pojistné v době, kdy kreditní kartu nevyužívá na čerpání úvěru, může prostředky z pojistného využít na úhradu svých běžných výdajů a kompenzovat tak ztrátu příjmu, např. z důvodu pracovní neschopnosti. Jak prokázat trvání pracovní neschopnosti nebo nezaměstnanosti? Každé trvání pracovní neschopnosti a nezaměstnanosti pojištěného musí být pojišťovně doloženo pojištěným nejméně jednou za kalendářní měsíc, nejpozději však do 10. dne následujícího kalendářního měsíce: V případě pracovní neschopnosti zákazník dokládá kopie písemného potvrzení ošetřujícího lékaře nebo kopie Potvrzení o trvání pracovní neschopnosti pro vyplácení nemocenských dávek s vyznačením pravidelných kontrol u lékaře nebo tzv. lístku na peníze. V případě nezaměstnanosti zákazník dokládá kopie písemného potvrzení, že je veden v evidenci uchazečů o zaměstnání. Může být pojištěn i profesionální sportovec? Ano, ale pokud dojde k úrazu v souvislosti s výkonem zákazníkovy profesionální sportovní činnosti, nebude v tomto případě pojišťovna plnit. Pokud se úraz stane v běžném životě, např. při chůzi po chodníku, při jízdě v autě, pojišťovna plnit bude. Lze pojistnou událost uplatnit zpětně? Ano, pojistnou událost lze uplatnit i zpětně v zákonné lhůtě, a to 4 roky od data vzniku pojistné události u neživotních typů pojištění, včetně pojištění plné invalidity, anebo 11 let od vzniku pojistné události u pojištění životních pojištění pro případ smrti nebo dožití. Jak je vypláceno pojistné v případě plné invalidity? V případě přiznání plného invalidního důchodu Vám pojišťovna jednorázově uhradí Kč (pro soubor pojištění A a B), resp Kč (pro soubor pojištění A plus a B plus). Vztahuje se pojištění dlouhodobé pracovní neschopnosti také na pracovní úrazy? Ano. Pojištění se vztahuje na pracovní neschopnost způsobenou následkem jakéhokoliv úrazu, tzn. i pracovního. Může se pojistit částečně invalidní zákazník? Ne. Zákazník při podpisu smlouvy prohlašuje, že je zdráv a že není v trvalé lékařské péči či pod pravidelným lékařským dohledem v důsledku zjištěného chronického onemocnění s trvalým užíváním léků. Přiznání částečného nebo plného invalidního důchodu brání s podmínky pro přistoupení k pojištění. Může se pojistit i zákazník, který byl v průběhu posledního roku zaměstnán u dvou různých společností, ačkoliv mu pracovní poměr navazoval bez přerušení? (V přihlášce je uvedeno, že zákazník musí být zaměstnán nepřetržitě během posledního roku.) Ano. Důležité je, aby byl zákazník zaměstnán bez přerušení posledních 12 měsíců. Pokud je žena na mateřské dovolené, má nárok na v případě pracovní neschopnosti? Na mateřskou dovolenou žena nastupuje v souladu se zákoníkem práce 6 8 týdnů před porodem to znamená, že pokud v prvních zhruba 8 měsících těhotenství bude v pracovní neschopnosti, nárok na jí vzniká (samozřejmě pokud to nebude za okolností uvedených ve výlukách Všeobecných pojistných podmínek). Od data, kdy nastoupí na mateřskou dovolenou, jí nárok na nevzniká, protože pobírá od státu peněžitou pomoc v mateřství. 8 9

6 Úplné znění RÁMCOVÉ POJISTNÉ SMLOUVY č. OC 1/2009 ze dne ve znění Dodatku č. 1 ze dne Sepsaná níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi společnostmi: GE Money Multiservis, a. s. dále jen pojistník se sídlem: Vyskočilova 1422/1a, Praha 4 IČ: DIČ: CZ zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2092, jednající Charlesem Edwardem Coodem, předsedou představenstva, a Šárkou Hladníkovou, členem představenstva, na straně jedné a POJIŠŤOVNA CARDIF PRO VITA, a. s. dále jen pojistitel se sídlem: Na Rybníčku 1329/5, Praha 2 - Nové Město IČ: DIČ: CZ zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4327, jednající Ing. Zdeňkem Jarošem, předsedou představenstva, na straně druhé. OBSAH Článek 1 Úvodní ustanovení Článek 2 Obecná ustanovení Článek 3 Doba platnosti této smlouvy Článek 4 Soubory pojištění Článek 5 Podmínky pro pojištění, vznik pojištění Článek 6 Počátek pojištění, pojistná období, konec pojištění Článek 7 Pojistné Článek 8 Změny pojištění Článek 9 Pojistné Článek 10 Podmínky pro likvidaci pojistné události Článek 11 Povinnosti pojistníka Článek 12 Povinnosti pojistitele Článek 13 Výluky z pojištění Článek 14 Zánik pojištění Článek 15 Odklad splácení měsíčních úvěrových splátek Článek 16 Závěrečná ustanovení PŘÍLOHA Příloha I: Všeobecné pojistné podmínky pro soukromé životní a neživotní pojištění č. 1/2007 Článek 1 Úvodní ustanovení Pojištění, které sjednávají pojistitel a pojistník touto smlouvou, se řídí právním řádem České republiky, platí pro něj příslušná ustanovení zákona č. 37/2004 Sb. o pojistné smlouvě (dále jen zákon o pojistné smlouvě ), Všeobecné pojistné podmínky pro soukromé životní a neživotní pojištění č. 1/2007, které tvoří přílohu č. I. této smlouvy (dále také Všeobecné pojistné podmínky ), a ustanovení této smlouvy uzavřené mezi pojistitelem a pojistníkem a dále ustanovení zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění, jakož i další obecně závazné předpisy České republiky. Článek 2 Obecná ustanovení Pro účely této smlouvy se dílčí pojmy vymezují takto: 2.1 Pojistník GEMM nebo Multiservis GE Money Multiservis, a. s., jako osoba, která s pojistitelem uzavřela tuto pojistnou smlouvu. 2.2 Pojistitel POJIŠŤOVNA CARDIF PRO VITA, a. s., která s pojistníkem uzavřela tuto pojistnou smlouvu. 2.3 Pojištěný klient pojistníka, který splnil podmínky dle čl. 5 této smlouvy. 2.4 Pojistné (dále také ) je, které poskytne pojistitel za podmínek uvedených v čl. 9 této smlouvy pojištěnému nebo obmyšlené osobě. 2.5 Počátek pojištění tak, jak je definován v čl. 6 této smlouvy. 2.6 Konec pojištění tak, jak je definován v čl. 6 této smlouvy. 2.7 Pojistná událost nahodilá skutečnost, se kterou je spojen vznik povinnosti pojistitele poskytnout pojistné dle čl. 9 této smlouvy. 2.8 Čekací doba lhůta v délce 90 po sobě jdoucích kalendářních dní od data počátku pojištění. V této lhůtě ztráta zaměstnání a nezaměstnanost pojištěného nejsou považovány za pojistnou událost a pojištěnému nevzniká nárok na pojistné. 2.9 Oprávněná osoba pojištěný, kterému v případě pojistné události pojištěného spočívající v pracovní neschopnosti nebo plné invaliditě nebo v případě nezaměstnanosti v důsledku ztráty zaměstnání vznikne právo na pojistné Obmyšlená osoba osoba určená způsobem dle 51 zákona o pojistné smlouvě, které vznikne právo na pojistné v případě smrti pojištěného První použití kreditní karty první řádné hotovostní nebo bezhotovostní čerpání úvěru, poskytnutého dle Smlouvy, provedené s použitím kreditní karty Pojištění obnosové pojištění pro případ smrti, plné invalidity a pracovní neschopnosti Pojištění škodové pojištění pro případ ztráty zaměstnání Pojistné nebezpečí úraz, nemoc nebo jiná nahodilá skutečnost související se změnou osobního postavení pojištěného, které mohou být příčinou vzniku pojistné události Pojistná doba doba, na kterou bylo pojištění sjednáno. Pojistná doba je pro každého pojištěného odlišná, začíná dnem počátku pojištění a končí koncem pojištění Pojistná částka částka, která je v případě pojistné události vyplacena nebo vyplácena v souladu s čl. 9 této smlouvy Kreditní karta kreditní karta Maestro (elektronická) / MasterCard (embosovaná) či jiná kreditní karta vydaná společností GE Money Bank, a. s., na základě licence mezinárodní karetní asociace Mastercard Europe S.A. ke Smlouvě a poskytnutá Multiservisem (pojistníkem) klientovi pojistníka dle Smlouvy. Kreditní karta, prostřednictvím které může klient pojistníka čerpat úvěr dle Smlouvy, je označena logem asociace Smlouva smlouva o revolvingovém úvěru a vydání a užívání kreditní karty uzavřená mezi Multiservisem a klientem pojistníka, na základě které Multiservis poskytne klientovi úvěr a kreditní kartu Bankomat samoobslužné zařízení umožňující výběr hotovosti prostřednictvím platební karty, případně přístup k dalším bankovním službám, vlastněné a provozované v České republice společností GE Money Bank, a. s., a dále také takové samoobslužné zařízení provozované v České republice, ke kterému má GE Money Bank, a. s., jakákoliv užívací práva a/nebo které je provozované jménem GE Money Bank, a. s., a/nebo pod jménem GE Money Bank, a. s., a/nebo na účet GE Money Bank, a. s., a/nebo takové samoobslužné zařízení provozované v České republice třetí osobou využívající práva GE Money Bank, a. s., k provozování daného typu zařízení od karetních asociací, to vše pokud se GE Money Bank, a. s., během platnosti této smlouvy rozhodne tato zařízení nebo jejich část v České republice nevlastnit Internet Banka produkt přímého bankovnictví, jehož podmínky jsou stanoveny ve Všeobecných obchodních podmínkách GE Money Bank, a. s Standardní smlouva o úvěru smlouva o jednorázovém úvěrovém produktu pojistníka uzavřená mezi pojistníkem a klientem pojistníka pojištěným; tzv. CEL (v textu též jen úvěrová smlouva ) Pojištění schopnosti splácet / pojištění výdajů soukromé pojištění, jehož účelem je poskytnutí dohodnuté finanční částky ve výši určené touto rámcovou smlouvou v důsledku pojistné události

7 Článek 3 Doba platnosti této smlouvy 3.1 Tato smlouva vstupuje v platnost a účinnost dnem jejího uzavření a její platnost končí, není-li dále stanoveno jinak, Nadále se platnost prodlužuje automaticky vždy o období jednoho kalendářního roku, pokud nedojde z jedné či druhé strany k oznámení, že tato strana netrvá na prodloužení platnosti této smlouvy. Toto oznámení musí být zasláno druhé straně písemně formou doporučeného dopisu a musí být doručeno druhé smluvní straně nejméně dva měsíce před datem, od kterého by se platnost automaticky prodlužovala. 3.2 Ukončením platnosti této smlouvy dle předchozího odstavce nezanikají práva a povinnosti smluvních stran z pojištění osob již pojištěných dle této smlouvy do posledního dne platnosti této smlouvy a trvají až do doby sjednaného zániku pojištění v souladu s ustanovením čl. 13 této smlouvy, přičemž se jejich vzájemná práva a závazky řídí nadále touto smlouvou. 3.3 Ukončení či zánik jednotlivého či jednotlivých pojištění vzniklých na základě této smlouvy nemá vliv na platnost této smlouvy, jakož i na platnost ostatních pojištění vzniklých na základě této smlouvy. 3.4 Účinností této smlouvy zároveň dochází k ukončení možnosti nadále pojišťovat nové pojištěné podle III. části Rámcové smlouvy č. CELOKOC 1/2005 ve znění dodatku č. 1. Do data účinnosti této smlouvy vzniklá pojištění podle III. části Rámcové smlouvy č. CELOKOC 1/2005 zůstávají v platnosti a obsah práv a povinností z nich vyplývajících se i nadále řídí Rámcovou smlouvou č. CELOKOC 1/2005, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Článek 4 Soubory pojištění 4.1 Na základě této smlouvy se sjednává pojištění klientů pojistníka, kteří přistoupí způsobem uvedeným v odst. 4.2 tohoto článku k pojištění dle čl. 5 této smlouvy v rozsahu souboru A, B, A plus nebo B plus, které zahrnují tyto typy pojištění: A) Základní soubor A (dále jen soubor pojištění A ): Pojištění schopnosti splácet / pojištění výdajů pro případ smrti s pojistnou částkou Kč, plné invalidity s pojistnou částkou Kč a pracovní neschopnosti s pojistnou částkou Kč B) Komplexní soubor B (dále jen soubor pojištění B ): Pojištění schopnosti splácet / pojištění výdajů pro případ smrti s pojistnou částkou Kč, plné invalidity s pojistnou částkou Kč, pracovní neschopnosti s pojistnou částkou Kč a ztráty zaměstnání s pojistnou částkou Kč C) Základní soubor A plus (dále jen soubor pojištění A plus ): Pojištění schopnosti splácet / pojištění výdajů pro případ smrti s pojistnou částkou Kč, plné invalidity s pojistnou částkou Kč, pracovní neschopnosti s pojistnou částkou Kč D) Komplexní soubor B plus (dále jen soubor pojištění B plus ): Pojištění schopnosti splácet / pojištění výdajů pro případ smrti s pojistnou částkou Kč, plné invalidity s pojistnou částkou Kč, pracovní neschopnosti s pojistnou částkou Kč a ztráty zaměstnání s pojistnou částkou Kč 4.2 Klienti pojistníka přistupují k pojištění vyslovením souhlasu s touto smlouvou, jakož i se Všeobecnými pojistnými podmínkami, uzavřením Smlouvy nebo uzavřením Smlouvy na předtištěném formuláři spolu s úvěrovou smlouvou (CEL), jakož i dalšími způsoby uvedenými v čl. 5 této smlouvy. Článek 5 Podmínky pro pojištění, vznik pojištění 5.1 V rámci pojištění může k pojištění přistoupit pouze fyzická osoba, která: A) Soubor pojištění A nebo soubor pojištění A plus (pro případ smrti, plné invalidity a pracovní neschopnosti) a) uzavřela s pojistníkem Smlouvu a splňuje ke dni uzavření Smlouvy tyto podmínky: je mladší 65 let, dle svého vědomí je zdráva, není poživatelem částečného ani plného invalidního důchodu, dle svého prohlášení není v pravidelné lékařské péči či pod pravidelným lékařským dohledem v důsledku zjištěného chronického onemocnění s trvalým užíváním léků, dle svého prohlášení není v pracovní neschopnosti, souhlasí s touto smlouvou a s Všeobecnými pojistnými podmínkami, v rámci Smlouvy podepíše prohlášení uvedené v odst. 5.1 C) této smlouvy; b) písemně projevila vůli přistoupit k pojištění podpisem dodatku ke Smlouvě (dále jen dodatek ) a splňuje ke dni uzavření dodatku tyto podmínky: je mladší 65 let, dle svého vědomí je zdráva, není poživatelem částečného ani plného invalidního důchodu, dle svého prohlášení není v pravidelné lékařské péči či pod pravidelným lékařským dohledem v důsledku zjištěného chronického onemocnění s trvalým užíváním léků, dle svého prohlášení není v pracovní neschopnosti, souhlasí s touto smlouvou a s Všeobecnými pojistnými podmínkami, v rámci dodatku ke Smlouvě podepíše prohlášení uvedené v odst. 5.1 C) této smlouvy; c) po předchozím uzavření Standardní smlouvy o úvěru s pojistníkem, která byla uzavřena s pojištěním spolu se současným uzavřením Smlouvy na formuláři Standardní smlouvy o úvěru, došlo k řádnému provedení prvního použití kreditní karty; d) výslovně projevila vůli přistoupit k pojištění a vyslovila souhlas s touto smlouvou, jakož i s Všeobecnými pojistnými podmínkami prostřednictvím Bankomatu, a to za podmínky jednoznačné identifikace pojištěného a jednoznačného uchovatelného a uchovaného záznamu projevu vůle smluvních stran o vzniku pojištění a splňuje ke dni přistoupení k pojištění podmínky uvedené v čl. 5.1 (A), písm. a), první až šestá odrážka (tj. s výjimkou poslední odrážky týkající se podpisu prohlášení ve Smlouvě) této smlouvy; e) výslovně projevila vůli přistoupit k pojištění a vyslovila souhlas s touto smlouvou, jakož i s Všeobecnými pojistnými podmínkami prostřednictvím Internet Banky, a to za podmínky jednoznačné identifikace pojištěného a jednoznačného uchovatelného a uchovaného záznamu projevu vůle smluvních stran o vzniku pojištění a splňuje ke dni přistoupení k pojištění podmínky uvedené v čl. 5.1 (A), písm. a), první až šestá odrážka (tj. s výjimkou poslední odrážky týkající se podpisu prohlášení ve Smlouvě) této smlouvy; f) výslovně projevila vůli přistoupit k pojištění a vyslovila souhlas s touto smlouvou, jakož i s Všeobecnými pojistnými podmínkami prostřednictvím telefonu, a to za podmínky jednoznačné identifikace pojištěného a jednoznačného uchovatelného a uchovaného záznamu projevu vůle smluvních stran o vzniku pojištění a splňuje ke dni přistoupení k pojištění podmínky uvedené v čl. 5.1 (A), písm. a), první až šestá odrážka (tj.s výjimkou poslední odrážky týkající se podpisu prohlášení ve Smlouvě) této smlouvy; B) Soubor pojištění B nebo soubor pojištění B plus (pro případ smrti, plné invalidity, pracovní neschopnosti a pro případ ztráty zaměstnání) a) uzavřela s pojistníkem Smlouvu a která splňuje ke dni uzavření Smlouvy tyto podmínky: je mladší 65 let, dle svého vědomí je zdráva, není poživatelem částečného ani plného invalidního důchodu, dle svého prohlášení není v pravidelné lékařské péči či pod pravidelným lékařským dohledem v důsledku zjištěného chronického onemocnění s trvalým užíváním léků, dle svého prohlášení není v pracovní neschopnosti, dle svého prohlášení je zaměstnána v pracovním poměru sjednaném na dobu neurčitou a byla zaměstnána v pracovním poměru nepřetržitě též v předcházejících 12 měsících a není ve zkušební době, 12 13

8 dle svého prohlášení nedala ani jí nebyla dána výpověď z pracovního poměru, nezrušila se zaměstnavatelem okamžitě pracovní poměr ani jí nebyl zrušen ze strany zaměstnavatele, neobdržela od zaměstnavatele ani nezaslala zaměstnavateli návrh na skončení pracovního poměru dohodou, v rámci Smlouvy podepíše prohlášení uvedené v odst. 5.1 C) této smlouvy; b) písemně projevila vůli přistoupit k pojištění podpisem dodatku ke Smlouvě (dále jen dodatek ) a splňuje ke dni uzavření dodatku tyto podmínky: je mladší 65 let, dle svého vědomí je zdráva, není poživatelem částečného ani plného invalidního důchodu, dle svého prohlášení není v pravidelné lékařské péči či pod pravidelným lékařským dohledem v důsledku zjištěného chronického onemocnění s trvalým užíváním léků, dle svého prohlášení není v pracovní neschopnosti, dle svého prohlášení je zaměstnána v pracovním poměru sjednaném na dobu neurčitou a byla zaměstnána v pracovním poměru nepřetržitě též v předcházejících 12 měsících a není ve zkušební době, dle svého prohlášení nedala ani jí nebyla dána výpověď z pracovního poměru, nezrušila se zaměstnavatelem okamžitě pracovní poměr ani jí nebyl zrušen ze strany zaměstnavatele, neobdržela od zaměstnavatele ani nezaslala zaměstnavateli návrh na skončení pracovního poměru dohodou, souhlasí s touto smlouvou a s Všeobecnými pojistnými podmínkami pojistitele, v rámci dodatku ke Smlouvě podepíše prohlášení uvedené v odst. 5.1 C) této smlouvy; c) po předchozím uzavření úvěrové smlouvy s GEMM, která byla uzavřena s pojištěním spolu se současným uzavřením Smlouvy na formuláři Standardní smlouvy o úvěru, došlo k řádném provedení prvního použití kreditní karty; d) výslovně projevila vůli přistoupit k pojištění a vyslovila souhlas s touto smlouvou, jakož i s Všeobecnými pojistnými podmínkami prostřednictvím Bankomatu, a to za podmínky jednoznačné identifikace pojištěného a jednoznačného uchovatelného a uchovaného záznamu projevu vůle smluvních stran o vzniku pojištění a splňuje ke dni přistoupení k pojištění podmínky uvedené v čl. 5.1 (B), písm. a) první až osmá odrážka (tj. s výjimkou poslední odrážky týkající se podpisu prohlášení ve Smlouvě) této smlouvy; e) výslovně projevila vůli přistoupit k pojištění a vyslovila souhlas s touto smlouvou, jakož i s Všeobecnými pojistnými podmínkami prostřednictvím Internet Banky, a to za podmínky jednoznačné identifikace pojištěného a jednoznačného uchovatelného a uchovaného záznamu projevu vůle smluvních stran o vzniku pojištění a splňuje ke dni přistoupení k pojištění podmínky uvedené v čl. 5.1 (B), písm. a) první až osmá odrážka (tj. s výjimkou poslední odrážky týkající se podpisu prohlášení ve Smlouvě) této smlouvy; f) výslovně projevila vůli přistoupit k pojištění a vyslovila souhlas s touto smlouvou, jakož i s Všeobecnými pojistnými podmínkami prostřednictvím telefonu, a to za podmínky jednoznačné identifikace pojištěného a jednoznačného uchovatelného a uchovaného záznamu projevu vůle smluvních stran o vzniku pojištění a splňuje ke dni přistoupení k pojištění podmínky uvedené v čl. 5.1 (B), písm. a) první až osmá odrážka (tj. s výjimkou poslední odrážky týkající se podpisu prohlášení ve Smlouvě) této smlouvy. C) Prohlášení: Zákazník prohlašuje, že se seznámil s Rámcovou pojistnou smlouvou č. OC 1/2009 uzavřenou mezi GEMM jako pojistníkem a POJIŠŤOVNOU CARDIF PRO VITA, a. s., jako pojistitelem a se Všeobecnými pojistnými podmínkami POJIŠŤOVNY CARDIF PRO VITA, a. s., pro soukromé životní a neživotní pojištění č. 1/2007, souhlasí s nimi a svým podpisem vyjadřuje souhlas s pojištěním dle těchto dokumentů. Bere na vědomí, že výše pravidelné měsíční úhrady za pojištění za soubor pojištění A (zahrnující pojištění pro případ smrti, plné invalidity a pracovní neschopnosti) nebo za soubor pojištění B (zahrnující pojištění pro případ smrti, plné invalidity, pracovní neschopnosti a pro případ ztráty zaměstnání) se řídí sazebníkem GEMM platným v době uzavření této smlouvy, nebo dodatku o přistoupení k pojištění k této úvěrové smlouvě. Sazebník GEMM je nedílnou přílohou smlouvy o úvěru. Pro případ pojištění dle souboru pojištění A nebo A plus zákazník prohlašuje (podpisem úvěrové smlouvy/dodatku k úvěrové smlouvě se zvoleným Souborem pojištění typu A nebo A plus), že k datu podpisu úvěrové smlouvy/dodatku k úvěrové smlouvě je mladší 65 let, je dle svého vědomí zdráv, není poživatelem částečného ani plného invalidního důchodu, není v pravidelné lékařské péči nebo pod pravidelným lékařským dohledem v důsledku zjištěného chronického onemocnění s trvalým užíváním léků, není v pracovní neschopnosti a že souhlasí s tím, že je pojistitel oprávněn požadovat údaje o jeho zdravotním stavu za účelem šetření pojistných událostí dle odst zákona o pojistné smlouvě. Pro případ pojištění dle souboru pojištění B nebo B plus zákazník prohlašuje (podpisem úvěrové smlouvy/dodatku k úvěrové smlouvě se zvoleným Souborem pojištění typu B nebo B plus), že k datu podpisu úvěrové smlouvy/dodatku k úvěrové smlouvě splňuje podmínky pro soubor pojištění A nebo A plus a že souhlasí s tím, že je pojistitel oprávněn požadovat údaje o jeho zdravotním stavu za účelem šetření pojistných událostí dle odst zákona o pojistné smlouvě, a dále že je zaměstnán v pracovním poměru sjednaném na dobu neurčitou a byl zaměstnán v pracovním poměru nepřetržitě též v předcházejících 12 měsících, není ve zkušební době, nedal ani mu nebyla dána výpověď z pracovního poměru, nezrušil ani mu nebyl okamžitě zrušen pracovní poměr, neobdržel od zaměstnavatele ani zaměstnavateli nezaslal návrh na skončení pracovního poměru dohodou. 5.2 Pojištění vzniká pro každou osobu, která splňuje shora uvedené podmínky a vyjádřila souhlas s pojištěním dle této smlouvy a Všeobecných pojistných podmínek pojistitele: a) v případě 5.1 A) a) a 5.1 B) a) uvedeném shora podpisem Smlouvy, ve které pojištěný potvrdí, že přistupuje k pojištění, a potvrdí pravdivost prohlášení uvedených v žádosti o úvěr i ke dni uzavření Smlouvy, b) v případě 5.1 A) b) a 5.1 B) b) uvedeném shora podpisem dodatku ke Smlouvě, ve kterém pojištěný potvrdí, že přistupuje k pojištění a že ke dni uzavření dodatku splňuje podmínky uvedené v odst. 5.1 A) b) nebo 5.1 B b) a provedením prvního použití kreditní karty, c) v případě 5.1 A) c) a 5.1 B) c) uvedeném shora provedením prvního použití kreditní karty u Smlouvy za podmínky, že do doby účinnosti Smlouvy fyzická osoba (zákazník) nedoručí Multiservisu (pojistníkovi) písemné sdělení, že o pojištění dle této smlouvy nemá zájem, d) v případě 5.1 A) d) a 5.1 B) d) uvedeném shora projevem vůle přistoupit k pojištění a souhlasem s touto smlouvou a Všeobecnými pojistnými podmínkami prostřednictvím bankomatu, a to okamžikem tohoto projevu vůle, e) v případě 5.1. A) e) a 5.1. B) e) uvedeném shora projevem vůle přistoupit k pojištění a souhlasem s touto smlouvou a Všeobecnými pojistnými podmínkami prostřednictvím Internet Banky, a to okamžikem tohoto projevu vůle, f) v případě 5.1. A) f) a 5.1. B) f) uvedeném shora projevem vůle přistoupit k pojištění a souhlasem s touto smlouvou a Všeobecnými pojistnými podmínkami prostřednictvím telefonu, a to okamžikem tohoto projevu vůle. 5.3 Prohlášení pojištěného uvedená v odst. 5.1 tohoto článku se považují za odpovědi na dotazy pojistitele v souladu s 14 zákona o pojistné smlouvě. V případě, že tato prohlášení pojištěného budou nepravdivá nebo neúplná nebo pojistník předá pojistiteli prohlášení pojištěného nepravdivě nebo neúplně, může pojistitel v případě pojištění, kterého se takové porušení týká, postupovat v souladu s 23 zákona o pojistné smlouvě. 5.4 Dle této smlouvy souhrn aktuálních úvěrových rámců u každého pojistníkova klienta, ke kterým lze sjednat pojištění (bez ohledu na sjednaný rozsah pojištění) nepřevýší částku Kč (dva miliony korun českých). Článek 6 Počátek pojištění, pojistná období, konec pojištění 6.1 Počátek pojištění se pro případ 5.1 A) a) a c) a 5.1 B) a) a c) stanoví na 00:00 hodin dne následujícího po dni, kdy pojištěný uskuteční první transakci kreditní kartou; pro případ 5.1 A) b) a 5.1 B) b) u dodatku ke Smlouvě na 00:00 hodin dne následujícího po dni, kdy pojištěný uskuteční první transakci kreditní kartou po nabytí účinnosti dodatku ke Smlouvě pro případ, že kreditní karta ještě nebyla použita, nebo na okamžik nabytí účinnosti dodatku v případě, že kreditní karta již byla použita před uzavřením dodatku ke Smlouvě; dodatek ke Smlouvě o úvěru sjednaný korespondenčně nabývá účinnosti prvního dne měsíce následujícího po uzavření dodatku; dodatek ke Smlouvě sjednaný za současné přítomnosti obou stran nabývá účinnosti současně s uzavřením dodatku. Pro případ 5.1 A) d) až f) a 5.1 B) d) až f) se počátek pojištění stanoví na 00:00 hodin dne následujícího po dni, ve kterém došlo k přistoupení k pojištění

9 6.2 První pojistné období, pokud dále není stanoveno jinak, začíná dnem počátku pojištění a končí pro případ 5.1 A) a) a c) a 5.1 B) a) a c) posledním dnem kalendářního měsíce, ve kterém nastala splatnost první splátky úvěru, pro případ 5.1 A) b), a d) až f) a 5.1 B) b) a d) až f) posledním dnem kalendářního měsíce, ve kterém nastal počátek pojištění. Délka prvního pojistného období nesmí překročit 120 kalendářních dnů. Obvyklá délka prvního pojistného období nepřesahuje 62 kalendářních dnů. Poslední pojistné období začíná 1. dnem kalendářního měsíce, ve kterém pojištění zaniká, a končí dnem, ve kterém nastal zánik pojištění. 6.3 Není-li touto smlouvou stanoveno jinak, je pojistným obdobím kalendářní měsíc. 6.4 Délka pojistného období nemá vliv na výši pojistného tak, jak je tato sjednána v čl. 7 této smlouvy. Článek 7 Pojistné 7.1 Výše pojistného za každé pojistné období činí: pro soubor pojištění A 69 Kč pro soubor pojištění B 99 Kč pro soubor pojištění A plus 119 Kč pro soubor pojištění B plus 199 Kč Pojistné období je 1 měsíc. 7.2 Pojistník je povinen uhradit sjednané pojistné za každé pojistné období z každého pojištění (tzn. za každého pojištěného) na účet pojistitele vždy nejpozději do 18. dne kalendářního měsíce následujícího po příslušném pojistném období, za které je pojistné placeno. 7.3 Pojistitel má právo v souladu se zákonem o pojistné smlouvě upravit výši běžného pojistného na další pojistné období v souvislosti se změnami podmínek rozhodných pro stanovení výše pojistného, s výjimkou změny věku a zdravotního stavu. Pokud pojistník nebo jednotlivý pojištěný se změnou výše pojistného nesouhlasí, a svůj nesouhlas uplatní do 1 měsíce ode dne, kdy se o navrhované změně dozvěděl, pojištění nebo pouze individuální pojištění jednotlivého pojištěného, který vyjádřil takový nesouhlas, zanikne uplynutím pojistného období, na které bylo pojistné zaplaceno. Článek 8 Změny pojištění 8.1 Na základě dohody písemného dodatku ke Smlouvě mohou být jednotlivé soubory pojištění přidávány nebo měněny na jiné za předpokladu, že klient pojistníka ke dni změny splňuje podmínky pro přijetí do pojištění jako osoba, která by uzavírala pojištění dle zvoleného souboru nově. Dodatek ke Smlouvě i změna souboru pojištění nabývají účinnosti prvního dne měsíce následujícího po uzavření dodatku. 8.2 Pojistník a pojistitel mohou povolit změnu pojištění i jinou než písemnou formou, a to na základě jednoznačné identifikace klienta pojistníka. Klient pojistníka vždy o tomto postupu musí být informován předem. Změna souboru pojištění sjednaná podle tohoto článku nabývá účinnosti prvního dne měsíce následujícího po jejím sjednání. 8.3 V případě přidání jakéhokoliv souboru pojištění po datu účinnosti Smlouvy nebo změny souboru pojištění na soubor pojištění s vyššími pojistnými částkami nebo větším pojistným krytím po datu účinnosti Smlouvy je pro případ přidání pojištění v případě jakékoliv pojistné události pojištěného aplikována čekací doba dle odst. 2.8 této smlouvy. V případě většího pojistného krytí se tato nová čekací doba vztahuje pouze na tato navýšená pojistná krytí. c) Lhůta tří měsíců neběží, je-li šetření znemožněno nebo ztíženo z viny oprávněné osoby (obmyšlené) osoby, pojistníka nebo pojištěného. d) Na právo na pojistné nemá vliv zánik pojištění, pokud k zániku pojištění došlo po vzniku pojistné události a právo na pojistné bylo u pojistitele řádně uplatněno v zákonné lhůtě. 9.2 Pojištění pro případ smrti Pojistnou událostí je vznik nároku na pojistné z důvodu smrti pojištěného, ke které dojde během pojistné doby. Plnění v případě pojistné události způsobené smrtí pojištěného: Pojistné ve výši dle zvoleného souboru pojištění podle tohoto odstavce je pojistitel povinen vyplatit obmyšlené osobě do výše horní hranice dle odst. 9.7 této smlouvy. Smrtí pojištěného pojištění zaniká. 9.3 a) Pojištění pro případ plné invalidity Pojistnou událostí je vznik nároku na pojistné z důvodu plné invalidity pojištěného. b) Pojištění pro případ přiznání mimořádných výhod III. stupně Pojistnou událostí je vznik nároku na pojistné z důvodu přiznání mimořádných výhod III. stupně pojištěnému. Plnění v případě pojistné události způsobené plnou invaliditou pojištěného nebo pojistné události v případě přiznání mimořádných výhod III. stupně (průkazu ZTP/P): Pojistné ve výši dle zvoleného souboru pojištění podle tohoto odstavce je pojistitel povinen vyplatit pojištěnému v souladu s jeho dispozicí do výše horní hranice dle odst. 9.7 této smlouvy. Dnem vzniku plné invalidity nebo dnem přiznání mimořádných výhod III. stupně (průkazu ZTP/P) pojištění zaniká. 9.4 Pojištění pro případ pracovní neschopnosti Pojistnou událostí je vznik nároku na pojistné z důvodu pracovní neschopnosti pojištěného, která trvá nepřetržitě alespoň 60 dní. a) Nárok na z důvodu pojistné události způsobené pracovní neschopností pojištěného vznikne, pokud pracovní neschopnost pojištěného trvá nepřetržitě alespoň 60 kalendářních dní. Výše pojistného se stanoví takto: Za každý kalendářní měsíc trvání pracovní neschopnosti pojištěného uhradí pojistitel pojištěnému částku ve výši Kč nebo Kč dle zvoleného souboru pojištění. První částku ve výši Kč nebo Kč dle zvoleného souboru pojištění uhradí pojistitel pojištěnému za měsíc, ve kterém bude pojištěný 60. den v pracovní neschopnosti. Pro případy, kdy pracovní neschopnost pojištěného nebude trvat celý kalendářní měsíc (poslední měsíc pracovní neschopnosti bude neúplný), bude částka Kč nebo Kč dle zvoleného souboru pojištění vydělena počtem kalendářních dní příslušného měsíce a následně vynásobena počtem kalendářních dní trvání pracovní neschopnosti pojištěného. Příklad: Pracovní neschopnost pojištěného nastala Dnem je pojištěný 60. den v pracovní neschopnosti, která skončí Pojistitel vyplatí pojiště nému částku ve výši Kč za měsíc květen a za měsíc červen částku ve výši Kč (2000/30*27) v případě souboru pojištění A nebo B, resp. částku Kč (5 000/30*27) v případě souboru pojištění A plus nebo B plus. b) Plněním v případě pojistné události způsobené pracovní neschopností pojištění nezaniká s výjimkou případu uvedeného v odst. 9.7 této smlouvy. c) Nastane-li u pojištěného nová pracovní neschopnost, která je způsobena recidivou nemoci nebo úrazu a nebo následky nemoci či úrazu, které byly příčinou původní pracovní neschopnosti, za níž již pojistitel plnil, a první den této nové pracovní neschopnosti nastane do 60 kalendářních dnů ode dne ukončení původní pracovní neschopnosti, za níž pojistitel již plnil, považuje se tato nová pracovní neschopnost za pokračování původní pracovní neschopnosti, tj. pokračování původní pojistné události. Výše se rovná částce ve výši Kč nebo Kč dle zvoleného souboru pojištění za každý kalendářní měsíc trvání pracovní neschopnosti pojištěného. Pro případy, kdy pracovní neschopnost Článek 9 Pojistné 9.1 a) V případě vzniku nároku na pojistné dle této smlouvy a Všeobecných pojistných podmínek pojistitele a poté, co pojistitel obdrží od pojištěného (nebo osob uvedených v odst této smlouvy) a pojistníka doklady uvedené v odst a odst této smlouvy, je pojistitel povinen vyplatit pojistné oprávněné případně obmyšlené osobě do 15 dnů ode dne, kdy pojistitel skončí veškerá potřebná šetření týkající se dané pojistné události. Šetření je skončeno, jakmile pojistitel písemně sdělí jeho výsledky oprávněné, případně obmyšlené osobě. b) Nemůže-li být šetření skončeno do tří měsíců po tom, co byla pojistiteli pojistná událost oznámena, je pojistitel povinen sdělit písemně oprávněné, případně obmyšlené osobě důvody, pro které nelze šetření ukončit

10 pojištěného nebude trvat celý kalendářní měsíc (poslední měsíc pracovní neschopnosti bude neúplný), bude částka Kč nebo Kč dle zvoleného souboru pojištění vydělena počtem kalendářních dní příslušného měsíce a následně vynásobena počtem kalendářních dní trvání pracovní neschopnosti pojištěného. Dojde-li však k takové nové pracovní neschopnosti po uplynutí 60 kalendářních dní ode dne ukončení původní pracovní neschopnosti, za níž pojistitel již plnil, je tato nová pracovní neschopnost považována za další pojistnou událost a pojistitel poskytne za podmínek uvedených pod písmenem a) tohoto odstavce. d) Omezení v případě pojistné události způsobené pracovní neschopností pojištěného U každého jednoho pojištěného může z jedné pojistné události z důvodu pracovní neschopnosti pojištěného činit maximálně 12 měsíčních částek. e) Pojistné podle tohoto odstavce je pojistitel povinen vyplatit pojištěnému v souladu s jeho dispozicí. 9.5 Pojištění pro případ ztráty zaměstnání Pojistnou událostí je nezaměstnanost pojištěného v důsledku ztráty zaměstnání, přičemž nezaměstnanost pojištěného musí trvat nepřetržitě alespoň 60 dní (mimo čekací dobu). Plnění v případě pojistné události způsobené ztrátou zaměstnání pojištěného a) Nárok na z důvodu pojistné události způsobené ztrátou zaměstnání pojištěného vznikne, nastala-li nezaměstnanost pojištěného po uplynutí čekací doby pojistitele dle odst. 2.8 této smlouvy a pokud nezaměstnanost pojištěného trvá nepřetržitě alespoň 60 kalendářních dní. Výše pojistného se stanoví takto: Za každý kalendářní měsíc trvání nezaměstnanosti pojištěného uhradí pojistitel pojištěnému částku ve výši Kč nebo Kč dle zvoleného souboru pojištění. První částku ve výši Kč nebo Kč dle zvoleného souboru pojištění uhradí pojistitel pojištěnému za měsíc, ve kterém bude pojištěný 60. den nezaměstnaný. Pro případy, kdy nezaměstnanost pojištěného nebude trvat celý kalendářní měsíc (poslední měsíc pracovní neschopnosti bude neúplný), bude částka Kč nebo Kč vydělena počtem kalendářních dní příslušného měsíce a následně vynásobena počtem kalendářních dní trvání nezaměstnanosti pojištěného. Příklad: Ztráta zaměstnání pojištěného nastala Dnem je pojištěný 60. den nezaměstnaný. Nezaměstnanost skončí Pojistitel vyplatí pojištěnému částku ve výši Kč nebo Kč za měsíce srpen a září a za měsíc říjen částku ve výši 967,70 Kč (2 000/31*15) v případě souboru pojištění B, resp. částku 2 419,40 Kč (5 000/31*15) v případě souboru pojištění B plus. b) Plněním v případě pojistné události způsobené ztrátou zaměstnání pojištění nezaniká, s výjimkou případu uvedeného v odst. 9.7 této smlouvy. c) Omezení v případě pojistné události způsobené ztrátou zaměstnání U každého jednoho pojištěného může z jedné pojistné události z důvodu ztráty zaměstnání pojištěného činit maximálně 6 měsíčních částek. d) Pojistné podle tohoto odstavce je pojistitel povinen vyplatit pojištěnému v souladu s jeho dispozicí. 9.6 V případě souběhu pojistných událostí u jednoho pojištěného v podobě nezaměstnanosti pojištěného v důsledku ztráty zaměstnání a pracovní neschopnosti plní pojistitel pouze z titulu nezaměstnanosti tehdy, jestliže nezaměstnanost nastala jako pojistná událost první v pořadí. V případě souběhu pojistných událostí u jednoho pojištěného v podobě pracovní neschopnosti a nezaměstnanosti plní pojistitel nejdříve z titulu pracovní neschopnosti, jestliže tato pracovní neschopnost nastala jako pojistná událost první v pořadí. Z titulu nezaměstnanosti, jakožto pojistné události druhé v pořadí, poskytuje dále pojistitel za podmínky, že k datu ukončení první pojistné události (tedy pracovní neschopnosti) jsou jinak splněny podmínky pro poskytnutí z titulu druhé pojistné události (nezaměstnanosti). 9.7 Horní hranice pojistného (limit pojistného ) Smluvní strany se dohodly, že celkové pojistné ze všech pojištění dle této smlouvy u jednoho pojištěného pro případ, že pojištěný uzavřel s pojistníkem jednu nebo více úvěrových smluv, v rámci kterých k pojištění přistoupil a u nichž se doba, po kterou je pojištěný povinen splácet úvěrové splátky dle úvěrové smlouvy, jakkoli časově překrývá, je stanoven limit pojistného ve výši Kč (dva miliony korun českých). Pokud pojistitel poskytl pojistné jednomu pojištěnému z jedné nebo více pojistných událostí jednoho pojištěného v celkové výši Kč (dva miliony korun českých), veškerá pojištění tohoto pojištěného vzniklá na základě této smlouvy zanikají. Článek 10 Podmínky pro likvidaci pojistné události 10.1 V případě pojistné události je pojistník povinen předat pojistiteli údaje pouze o pojištěném (dle odst této smlouvy), u něhož nastala pojistná událost. Pojištěný, kterému nastala pojistná událost, a v případě smrti pojištěného, osoby určené způsobem dle 51 zákona o pojistné smlouvě jsou povinny poskytnout pojistiteli bez zbytečného odkladu tyto prvotní doklady nutné pro posouzení nároku na pojistné. V případě smrti pojištěného: vyplněný formulář POJIŠŤOVNY CARDIF PRO VITA, a. s., Oznámení pojistné události, kopii Úmrtního listu, kopii lékařem vyplněného Listu o prohlídce mrtvého, byla-li provedena soudní pitva, kopii pitevní zprávy, jméno kontaktní osoby, adresa, telefon do zaměstnání a bytu kopii úvěrové smlouvy. V případě plné invalidity pojištěného: vyplněný formulář POJIŠŤOVNY CARDIF PRO VITA, a. s., Oznámení pojistné události, kopii Rozhodnutí o přiznání invalidního důchodu (nikoli částečného) pojištěnému vystaveného Českou správou sociálního zabezpečení s datem, od kterého je pojištěnému přiznán plný invalidní důchod, jméno kontaktní osoby, adresu, telefon do zaměstnání a bytu, kopii úvěrové smlouvy. V případě přiznání mimořádných výhod III. stupně: vyplněný formulář POJIŠŤOVNY CARDIF PRO VITA, a. s., Oznámení pojistné události, kopii rozhodnutí o přiznání mimořádných výhod III. stupně vydaného příslušným místním úřadem s platností alespoň jednoho roku, jméno kontaktní osoby, adresa, telefon do zaměstnání a bytu, kopii úvěrové smlouvy. V případě pracovní neschopnosti pojištěného: vyplněný formulář POJIŠŤOVNY CARDIF PRO VITA, a. s., Oznámení pojistné události s předběžným odhadem doby trvání pracovní neschopnosti, kopii lékařem nebo zdravotnickým zařízením vystaveného potvrzení pracovní neschopnosti se stanovením příslušného čísla diagnózy, došlo-li k hospitalizaci, kopii propouštěcí zprávy z nemocničního zařízení, pokud je pojištěný zaměstnán v pracovním poměru sjednaném na dobu určitou či neurčitou, potvrzení zaměstnavatele, že nevykonává profesní činnost z důvodu pracovní neschopnosti, kopii úvěrové smlouvy. V případě nezaměstnanosti pojištěného; vyplněný formulář POJIŠŤOVNY CARDIF PRO VITA, a. s., Oznámení pojistné události, kopii pracovní smlouvy, kopii dokladu o rozvázání pracovního poměru, kopii rozhodnutí o přiznání podpory v nezaměstnanosti s datem, od kterého pojištěný pobírá podporu v nezaměstnanosti, kopii potvrzení, že pojištěný je veden v evidenci uchazečů o zaměstnání a pobírá 18 19

11 podporu v nezaměstnanosti k datu hlášení pojistné události (potvrzení vystavuje úřad práce na žádost uchazeče o zaměstnání), kopii živnostenského listu u OSVČ, kopii úvěrové smlouvy Další potřebné šetření je pojistitel povinen a zároveň oprávněn provádět přímo s pojištěným, nebo s jeho právním nástupcem, popřípadě s osobami určenými způsobem uvedeným v 51 zákona o pojistné smlouvě Každé trvání pracovní neschopnosti a nezaměstnanosti pojištěného musí být pojistiteli doloženo pojištěným nejméně jednou za kalendářní měsíc, nejpozději však do 10. dne následujícího kalendářního měsíce za měsíc, ve kterém byl pojištěný práce neschopný nebo nezaměstnaný, a to zasláním: V případě pracovní neschopnosti: kopie písemného potvrzení ošetřujícího lékaře nebo kopie Potvrzení pracovní neschopnosti s vyznačením pravidelných kontrol u lékaře nebo Průkazu o trvání pracovní neschopnosti (lístku na peníze). V případě nedoložení těchto dokladů považuje pojistitel pojištěného za práceschopného a svou povinnost plnit za ukončenou, ledaže pojištěný dodatečně prokáže, že tato pracovní neschopnost trvá nebo trvala. V případě nezaměstnanosti: kopie písemného potvrzení, že je pojištěný veden v evidenci uchazečů o zaměstnání a pobírá podporu v nezaměstnanosti nebo je veden v evidenci uchazečů o zaměstnání a pobírá dávky sociálního charakteru či státní sociální podpory nahrazující podporu v nezaměstnanosti. V případě nedoložení těchto dokladů považuje pojistitel svou povinnost plnit za ukončenou, ledaže pojištěný dodatečně prokáže, že tato nezaměstnanost trvá nebo trvala Pojistitel si vyhrazuje právo požadovat od pojištěného i jiné doklady, které považuje za potřebné, sám přezkoumávat skutečnosti či žádat pojištěného, aby se podrobil lékařské prohlídce či lékařskému vyšetření, které pojistitel považuje za nutné ke zjištění své povinnosti plnit. Pojistitel bere na vědomí, že veškeré lékařské prohlídky či vyšetření, jakož i předložení dokladů či jiných dokumentů budou v tomto případě provedeny výhradně na náklady pojistitele Pojištěný je povinen neprodleně informovat pojistitele o ukončení pracovní neschopnosti předložením kopie lékařského potvrzení o ukončení pracovní neschopnosti Pojištěný je povinen neprodleně informovat pojistitele o ukončení nezaměstnanosti předložením kopie potvrzení o ukončení pobírání podpory v nezaměstnanosti nebo dávek sociálního charakteru a státní sociální podpory nahrazující podporu v nezaměstnanosti či jiným dokladem prokazujícím ukončení jeho nezaměstnanosti Pojištěný je povinen poskytnout pojistiteli součinnost v souladu s touto smlouvou v případě, že pojistitel uplatní oprávnění zjišťovat a přezkoumat skutečnosti důležité pro posouzení vzniku pojistné události a stanovení výše pojistného. Článek 11 Povinnosti pojistníka Pojistník je povinen: 11.1 U každého pojištěného provést kalkulaci výše pojistného dle souboru pojištění A nebo A plus, B nebo B plus dle této smlouvy Platit pojistiteli pojistné dle této smlouvy Odpovědět pojistiteli pravdivě a úplně na všechny písemné dotazy týkající se pojištění, jakož i předat mu veškeré informace týkající se pojištění dle této smlouvy, které se dozví nebo získá od pojištěného; totéž platí, jde-li o změnu pojištění Poskytnout součinnost, aby všechny doklady požadované pojistitelem byly řádně vyplněny a podepsány Na základě odůvodněného písemného požadavku pojistitele poskytovat pojistiteli další informace, přehledy, výkazy v této smlouvě neuvedené, které souvisí s pojištěním, jsou pojistníkovi běžně k dispozici a nebude tak porušeno obchodní tajemství pojistníka nebo pojistníkova povinnost mlčenlivosti Informovat pojistitele o uzavřených Smlouvách nebo dodatcích ke Smlouvám a o klientech, kteří přistoupili k pojištění v souladu s článkem 5, zejména o údajích týkajících se pojištěného Informovat pojistitele o každé pojistné události, o které se dozví od pojištěného, zasláním následujících informací o pojištěném a jím uzavřené úvěrové smlouvě, a to pouze v elektronické sestavě, která bude obsahovat následující údaje: Údaje o pojištěném: jméno, příjmení, rodné číslo, adresa, číslo úvěrového účtu uvedeného ve Smlouvě nebo datum uzavření dodatku ke Smlouvě s uvedením čísla úvěrového účtu, datum počátku pojištění, datum úhrady první splátky úvěru, datum prvního použití kreditní karty. Údaje o úvěru: otisk úvěrové smlouvy, resp.dodatku k úvěrové smlouvě, a to pouze na základě požadavku a na náklady pojistitele. Dále v případě úmrtí nebo plné invalidity nebo přiznání mimořádných výhod III. stupně informaci o výši nesplaceného zůstatku jistiny úvěru, výši úroků a úhrady za pojištění za období od data poslední splátky před datem úmrtí nebo vznikem plné invalidity nebo přiznání mimořádných výhod III. stupně pojištěnému k datu úmrtí nebo vzniku plné invalidity nebo přiznání mimořádných výhod III. stupně a výpis z úvěrového účtu pojištěného od data úmrtí pojištěného, s uvedením těchto údajů pro každou splátku úvěru: celková výše měsíční splátky úvěru, výše amortizace, výše úroků, výše pojistného Prokazatelně seznámit pojištěné s touto smlouvou i Všeobecnými pojistnými podmínkami. Poskytovat pojištěným výtisk této smlouvy i Všeobecných pojistných podmínek. Při podpisu úvěrové smlouvy, resp. dodatku k úvěrové smlouvě, obdrží dále pojištěný od pojistníka písemnou informaci k pojištění, obsahující nejdůležitější ustanovení o právech a povinnostech pojištěného, vyplývajících z této smlouvy a Všeobecných pojistných podmínek. Článek 12 Povinnosti pojistitele 12.1 Pojistitel je povinen provést šetření každé pojistné události, o které se dozví, a písemně informovat oprávněnou osobu, případně obmyšlenou osobu o výsledku šetření Pojistitel je povinen informovat neprodleně, nejpozději do 7 kalendářních dnů, pojistníka o každé pojistné události, která mu byla nahlášena pojištěným, jeho právním nástupcem, příp. osobou stanovenou v souladu s 51 zákona o pojistné smlouvě, a to s uvedením čísla úvěrové smlouvy, jména a příjmení pojištěného a jeho rodného čísla Pojistitel je povinen informovat neprodleně, nejpozději do 7 kalendářních dnů, pojistníka o jakýchkoli písemných sděleních pojištěných, jejich právních nástupců, příp. osobu stanovenou v souladu s 51 zákona o pojistné smlouvě Pojistitel je povinen poskytovat bezplatné školení pojistníkovi nebo jím zmocněným osobám, které vstupují do kontaktu s pojistitelnými osobami a pojištěnými Pojistitel je povinen poskytovat pojistníkovi bezplatně v případě z pojistné události informace týkající se čísla úvěrové smlouvy, jména a příjmení pojištěného a jeho rodného čísla a) Veškerá ujednání této smlouvy, vztahující se k předmětu, ceně za, podmínkám, jakož i k jiným smluvním ujednáním, mohou být sdělena a zpřístupněna společnostem náležícím do skupiny General Electric Company se sídlem 3135 Easton Turnpike Fairfield, CT a veškerým právnickým osobám, které jsou touto společností přímo či nepřímo ovládány, a dále společnosti BNP PARIBAS ASSURANCE se sídlem boulevard Haussmann 1, Paříž a veškerým právnickým osobám, které jsou touto společností přímo či nepřímo ovládány. b) Pojistitel se zavazuje, že při výkonu činnosti podle této smlouvy bude postupovat v souladu s aktuálními etickými principy, pravidly a způsoby chování, které plně odpovídají závazku integrity společnosti General Electric a její politice dodržování právních a etických zásad v podnikání. Pojistitel výslovně prohlašuje, že se řádně seznámil s výše uvedenými principy a závazkem integrity, a to v dokumentu Integrita podstata, znění našich závazků říjen 2000 (kodex chování GE). c) Pojistitel se zavazuje, že při realizaci v rámci této smlouvy bude dbát na co nejvyšší úroveň poctivosti a etiky v obchodním styku a respektovat všechny příslušné zákony. Těmito pravidly se v rámci této smlouvy bude řídit jak ve vzájemném styku s pojistníkem, tak ve styku s třetími stranami. Porušení těchto pravidel se považuje za hrubé porušení smlouvy s možným následkem okamžitého odstoupení od smlouvy pojistníkem. Pojistitel prohlašuje, že výše uvedená pravidla 20 21

12 budou dodržována i jeho zaměstnanci. Smluvní strany výslovně sjednávají pro případ odstoupení od této smlouvy, že toto odstoupení musí být učiněno v písemné formě a jeho účinky nastávají dnem doručení tohoto odstoupení, není-li stanoveno jinak, a odstoupením zaniká smlouva ex-nunc, tj. práva a povinnosti smluvních stran nabytá do okamžiku odstoupení zůstávají zachována, pojištění vzniklá do okamžiku odstoupení od smlouvy zůstávají nedotčena Pojistitel je povinen zajistit s pojistníkem pravidelnou komunikaci včetně odpovědné osoby Získat souhlas pojistníka s případnou změnou Všeobecných pojistných podmínek, jinak odpovídá za veškerou škodu tímto vzniklou Pojistitel je povinen na své náklady pro pojištěné jakož i pro pojistníka zřídit a provozovat tzv. call centrum dle standardu pojistníka, kterým se pro účely této smlouvy rozumí telefonické spojení pojistitele, které bude možné využít pojistníkem a pojištěnými v souvislosti s m dle této smlouvy, a to v minimálním rozsahu během pracovních dnů od 8 do 18 hodin Pojistitel a pojistník jsou povinni vzájemně zachovávat mlčenlivost o obchodním tajemství druhého z účastníků a o ostatních skutečnostech, o kterých se dověděli při výkonu činnosti podle této smlouvy a které by mohly poškodit jednoho z účastníků. Zejména jsou povinni chránit a nezpřístupňovat třetí osobě informace a údaje o zákaznících (a to schválených i neschválených), obchodních podmínkách, způsobu a principu uzavírání, schvalování a neschvalování smluv o úvěru, know-how druhého účastníka. Tato povinnost přetrvává ještě 5 let po skončení smluvního vztahu z této smlouvy. V případě porušení této povinnosti mlčenlivosti je každý z účastníků oprávněn požadovat na druhém účastníkovi, který porušil povinnost mlčenlivosti, úhradu smluvní pokuty ve výši Kč (slovy: pět set tisíc korun českých) za každý případ porušení této povinnosti, tím není dotčeno právo na náhradu vzniklé škody v plné výši. Článek 13 Výluky z pojištění 13.1 V případech, kdy ustanovení Všeobecných pojistných podmínek hovoří o skutečnostech, ke kterým došlo v souvislosti s jednáním, pro které byl někdo uznán vinným trestným činem, má se tím na mysli pro účely této smlouvy úmyslný trestný čin U výluky dle čl Všeobecných pojistných podmínek se pro účely této smlouvy nahrazuje podmínka asistence odborné způsobilé osoby asistencí další osoby ukončením činnosti pojistníka nebo pojistitele, kterým se pro účely této smlouvy rozumí den, kdy byla tato skutečnost zapsána do obchodního rejstříku či kdy došlo k prodeji podniku pojistníka nebo pojistitele; 14.8 odstoupením od pojištění; pojištěný je oprávněn odstoupit od pojištění ve lhůtě 30 dnů od vzniku pojištění písemným projevem vůle doručeným v uvedené 30denní lhůtě pojistníkovi, přičemž odstoupením se pojištění ruší od počátku. Pojistník je povinen pojištěnému vrátit úhradu za pojištění, a to do 30 dnů ode dne doručení písemného oznámení pojištěného o odstoupení a pojistitel je povinen vrátit pojistníkovi zaplacené pojistné pojištěného v plné výši, a to do 30 dnů ode dne doručení oznámení pojistníka o tom, že pojištěný odstoupil od pojištění. Článek 15 Odklad splácení měsíčních úvěrových splátek Pojištění zůstává v platnosti i tehdy, pokud pojistník pojištěnému povolil odklad splácení měsíčních úvěrových splátek z úvěrové smlouvy a pojistitele o tom písemně vyrozuměl. Povinnost platit pojistné za pojistná období, v kterých byl povolen odklad splácení měsíčních úvěrových splátek, nezaniká. Pojištění se takto však může prodloužit nejvýše o tři měsíce od původně dohodnutého dne splatnosti poslední měsíční úvěrové splátky. Povolí-li pojistník pojištěnému odklad měsíčních úvěrových splátek o dobu delší než 3 měsíce od původně dohodnutého dne splatnosti poslední měsíční úvěrové splátky, končí pojištění uplynutím tříměsíční lhůty, která počne běžet od původně dohodnutého dne splatnosti poslední měsíční úvěrové splátky. Článek 16 Závěrečná ustanovení 16.1 Nedílnou součástí této smlouvy jsou Všeobecné pojistné podmínky pro soukromé životní a neživotní pojištění č. 1/2007, které tvoří přílohu I této smlouvy. Smluvní strany výslovně prohlašují, že v případě ukončení činnosti pojistitele, zejména z důvodu změny v osobě pojistitele či v případě konkursu na majetek pojistitele neodpovídá pojistník za žádné závazky pojistitele ve vztahu k pojištěným V případě rozporu mezi textem této smlouvy a Všeobecných pojistných podmínek pro soukromé životní a neživotní pojištění č. 1/2007 má přednost text této smlouvy V případě, že některé ustanovení této smlouvy bude neplatné či nevymahatelné, neovlivní to platnost či vymahatelnost ostatních ustanovení této smlouvy. Článek 14 Zánik jednotlivého pojištění Pojištění zaniká (pojištěním se rozumí individuální pojištění jednotlivého pojištěného): 14.1 posledním dnem platnosti Smlouvy, k níž se pojištění vztahuje; 14.2 dnem smrti a dnem vzniku plné invalidity pojištěného; 14.3 posledním dnem kalendářního roku, v němž pojištěný dovrší 70 let věku; 14.4 posledním dnem kalendářního měsíce, ve kterém pojištěný začal pobírat starobní důchod, zanikají všechny typy pojištění s výjimkou pojištění pro případ smrti úrazem a pojištění pro případ přiznání průkazu mimořádných výhod III. stupně úrazem pro soubor pojištění A a A plus, v případě souboru pojištění B a B plus zanikají všechny typy pojištění s výjimkou pojištění pro případ smrti a pojištění pro případ přiznání průkazu mimořádných výhod III. stupně; 14.5 písemnou dohodou pojistitele a/nebo pojistníka s pojištěným, ve které je určen okamžik zániku pojištění a způsob vzájemného vyrovnání závazků; pojištění může zaniknout i na základě jiné než písemné dohody pojistitele a/nebo pojistníka s pojištěným (zejména telefonické nebo prostřednictvím Internet Banky nebo bankomatu), a to za podmínky jednoznačné identifikace pojištěného a jednoznačného uchovatelného a uchovaného záznamu projevu vůle smluvních stran o ukončení pojištění a způsobu vyrovnání závazků; 14.6 v důsledku prodlení pojištěného s m finančních závazků z úvěrové smlouvy vůči pojistníkovi za podmínky, že toto prodlení je delší než tři kalendářní měsíce a pojistník písemnou formou oznámil pojistiteli, že prodlení nastalo v rozsahu delším než tři kalendářní měsíce; v takovém případě pojištění zaniká ke dni doručení písemného oznámení pojistníka pojistiteli; 22 23

13 Všeobecné pojistné podmínky č. 1/2007 VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO SOUKROMÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1 Pro soukromé životní pojištění, které sjednává POJIŠŤOVNA CARDIF PRO VITA, a. s. (dále jen pojistitel ), platí příslušná ustanovení zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě (dále jen zákon o PS ), tyto Všeobecné pojistné podmínky pro soukromé životní pojištění (dále jen životní pojistné podmínky ) a pojistné smlouvy uzavřené mezi pojistitelem a pojistníkem, jakož i ostatní předpisy České republiky. Veškeré poskytnuté údaje bude zpracovávat pojistitel nebo zpracovatel registrovaný v souladu s ust. 16 zákona o ochraně osobních údajů Úřadem pro ochranu osobních údajů. Tento souhlas je pojištěným udělován i pro účely získávání údajů o jeho zdravotním stavu prostřednictvím smluvních lékařů pojistitele (pověřených zdravotnických zařízení) v souladu s 55 odst. 2 písm. d) zák. 20/66 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, a opravňuje tímto všechny dotazované lékaře, ústavy, zdravotnická zařízení a zdravotní pojišťovny tyto informace, a to i o jeho smrti, pojistiteli sdělovat a dále zmocňuje příslušnou správu sociálního zabezpečení k poskytnutí informací pojistiteli. Výslovně souhlasí s tím, že pojistitel může údaje získané v souvislosti s navrženým pojištěním sdělovat i ostatním subjektům podnikajícím v oblasti pojišťovnictví, bankovnictví a jiných peněžních služeb a asociacím těchto subjektů. 7.2 Pojistitel prohlašuje, že bude dodržovat veškeré povinnosti mu uložené výše uvedeným zákonem o ochraně osobních údajů. 7.3 Pojistník i pojistitel se zavazují vzájemně si předávat média a data osobní údaje pojištěného v šifrované nebo jinak zabezpečené podobě tak, aby nedošlo k neoprávněnému přístupu k těmto médiím nebo datům, nebo k jakémukoli zneužití neoprávněnou osobou. Dále se zavazují pojistník i pojistitel zajistit nejvyšší možné standardy technického a organizačního zabezpečení a přenosu dat, jaké lze s ohledem na předmět této smlouvy a postavení smluvních stran důvodně požadovat. Článek 2 Výklad pojmů 2.1 Pojistník fyzická nebo právnická osoba, která s pojistitelem uzavřela pojistnou smlouvu. 2.2 Pojištěný fyzická osoba, na jejíž život se soukromé pojištění vztahuje v souladu s pojistnou smlouvou. 2.3 Obmyšlená osoba fyzická nebo právnická osoba určená pojistníkem v pojistné smlouvě, které vznikne právo na pojistné v případě smrti pojištěného. 2.4 Pojistné částka, která je dle pojistné smlouvy vyplacena, Článek 8 Pojistné nastane-li pojistná událost. 8.1 Pojistné je úplata za soukromé životní pojištění. 2.5 Pojistná událost nahodilá událost, se kterou je spojen vznik povinnosti pojistitele poskytnout pojistné v souladu s pojistnou smlouvou. 8.2 Výše a splatnost pojistného se určují podle sazeb pro jednotlivá pojištění a jsou uvedeny v pojistné smlouvě. 2.6 Pojistná doba doba, na kterou bylo soukromé životní pojištění sjednáno. 8.3 Pro pojištění sjednaná k finančním závazkům pojištěného na dobu delší 5 let může pojistitel provést zvýšení pojistného, bude-li Českým Článek 3 Druhy pojištění statistickým úřadem vyhlášena míra inflace za uplynulý kalendářní rok vyšší než 5 %, a to v souladu s dosaženou mírou inflace. 3.1 Pojistitel v rámci soukromého životního pojištění sjednává: 8.4 Pojistné se platí buď najednou za celou dobu pojištění (jednorázové pojištění pro případ smrti pojištěného. pojistné), nebo za dohodnutá pojistná období (běžné pojistné). 8.5 Pojistitel má právo na pojistné za pojistnou dobu, nedohodne-li se Článek 4 Vznik pojištění s pojistníkem písemně jinak Pojištění vzniká pro každou osobu za podmínek uvedených v pojistné smlouvě. Článek 9 Důsledky nezaplacení pojistného 9.1 Soukromé životní pojištění konkrétního pojištěného zaniká dnem Článek 5 Změny pojištění následujícím po marném uplynutí lhůty stanovené pojistitelem 5.1 Pokud se smluvní strany dohodnou na změně rozsahu pojištění již v upomínce k zaplacení pojistného nebo jeho části doručené pojistníkovi. sjednaného, stává se taková změna pojištění účinná dohodnutým dnem, 9.2 Pojistitel má právo na pojistné za dobu do zániku každého jednotlivého nejdříve však v hodin dne následujícího po uzavření dohody pojištění v souladu s ustanovením 13, odst. 1 zákona o PS. o takové změně, není-li v pojistné smlouvě dohodnuto jinak. Článek 10 Pojistná událost Článek 6 Pojistná smlouva 10.1 Pojistnou událostí se rozumí podle ustanovení pojistné smlouvy smrt 6.1 Pojistná smlouva má písemnou formu a její nedílnou součástí jsou životní pojištěného, ke které dojde během pojistné doby. pojistné podmínky Územní platnost pojištění není omezena. 6.2 Pojistník a pojištěný jsou povinni odpovědět pravdivě a úplně na všechny 10.3 Obmyšlená osoba je povinna bez zbytečného odkladu pojistiteli oznámit, písemné dotazy pojistitele týkající se sjednávaného soukromého že nastala pojistná událost, podat pravdivé vysvětlení o vzniku a rozsahu životního pojištění. To platí též, jde-li o změnu soukromého životního této události, předložit k tomu potřebné doklady a postupovat v souladu pojištění. Stejnou povinnost má pojistitel vůči pojistníkovi a pojištěnému. s pojistnou smlouvou. Článek 7 Zpracování osobních údajů pojištěného 10.4 Pro zjištění rozsahu povinnosti plnit může pojistitel požadovat další nutné doklady a sám provádět další potřebná šetření. 7.1 Pojištěný vyslovením souhlasu s pojistnou smlouvou současně uděluje 10.5 Doklady prokazující vznik pojistné události, které jsou předloženy pojistiteli souhlas v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně pojistiteli, musí být vystaveny podle českého práva. Doklady, které jsou osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších vystaveny podle cizího práva, může pojistitel uznat jako prokazující vznik předpisů (dále jen zákon o ochraně osobních údajů ), aby jeho osobní pojistné události, jestliže z jejich obsahu nesporně vyplývá, že pojistná údaje včetně údajů citlivých dle 4 písm. b) citovaného předpisu byly událost skutečně nastala. Nejsou-li doklady prokazující vznik pojistné pojistitelem zpracovány v rámci činnosti v pojišťovnictví a činnosti události předložené pojistiteli vystaveny podle českého práva a pojistitel související s pojišťovací činností podle zák. č. 363/1999 Sb., je neuzná jako prokazující vznik pojistné události, má se za to, že pojistná o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů, za účelem pojištění (resp. událost nenastala. likvidace pojistných událostí), a to po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích ze závazkového vztahu. Pojištěný Článek 11 Rozsah a splatnost pojistného prohlašuje, že byl v souladu s ustanovením 11 zákona o ochraně 11.1 V případě pojistné události plní pojistitel v souladu s tím, co bylo osobních údajů řádně informován o zpracování svých osobních údajů, v pojistné smlouvě dohodnuto. o svých právech a o povinnostech zpracovatelů a správců osobních 11.2 Pojistitel může z pojistné smlouvy odmítnout, jestliže: údajů. Pojištěný souhlasí s předáváním svých osobních údajů do jiných příčinou pojistné události byla skutečnost, o které se dozvěděl až po států, a to ve smyslu 27 zákona o ochraně osobních údajů. vzniku pojistné události a kterou nemohl zjistit při sjednávání pojištění 24 25

14 nebo jeho změně v důsledku úmyslně nebo z nedbalosti nepravdivě, nebo neúplně zodpovězených písemných dotazů, a jestliže by při znalosti této skutečnosti v době uzavření pojistné smlouvy toto pojištění neuzavřel nebo je uzavřel za jiných podmínek, nebo došlo-li k úrazu pojištěného v souvislosti s jednáním, pro které byl uznán vinným trestným činem, nebo kterým si úmyslně poškodil zdraví, nebo obmyšlená osoba uvede při uplatňování práva na z pojištění vědomě nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje týkající se rozsahu pojistné události nebo podstatné údaje týkající se této události zamlčí Dnem doručení oznámení o odmítnutí pojistného pojištění zanikne Pojistné je splatné do 15 dnů po skončení šetření. Šetření je skončeno, jakmile pojistitel sdělí jeho výsledky obmyšlené osobě. Článek 12 Povinnosti obmyšlené osoby 12.1 Obmyšlená osoba má povinnost bez zbytečného odkladu pojistiteli oznámit, že nastala pojistná událost, podat pravdivé vysvětlení o vzniku a rozsahu následků této události, vyplnit formulář Oznámení pojistné události, předložit k tomu potřebné doklady a postupovat způsobem dohodnutým v pojistné smlouvě Obmyšlená osoba je povinna při uplatnění nároku na pojistné splnit veškeré povinnosti uvedené v pojistné smlouvě V případě pochybností pojistitele je povinností obmyšlené osoby dokázat, že k pojistné události došlo v deklarovaném rozsahu Pokud mělo porušení povinností uvedených v zákoně o PS nebo v pojistné smlouvě podstatný vliv na vznik pojistné události, její průběh nebo na zvětšení rozsahu jejích následků anebo na zjištění nebo určení pojistného, může pojistitel pojistné ze smlouvy snížit úměrně tomu, jaký vliv mělo toto porušení na rozsah jeho povinnosti plnit. Článek 13 Oprávnění pojistitele zjišťovat či přezkoumávat zdravotní stav a uváděné skutečnosti 13.1 Pojistitel je oprávněn zjišťovat a přezkoumávat zdravotní stav pojištěného nebo příčiny smrti pojištěného, a to na základě zpráv a zdravotní dokumentace vyžádaných s jeho souhlasem pověřeným zdravotnickým zařízením od ošetřujících lékařů, a v případě potřeby i prohlídkou nebo vyšetřením provedeným zdravotnickým zařízením, které pojistitel sám určí. Pro tento účel se pojištěný zavazuje zprostit svého ošetřujícího lékaře mlčenlivosti o skutečnostech týkajících se jeho zdravotního stavu Souhlas se zjišťováním a přezkoumáváním svého zdravotního stavu a uváděných skutečností dává pojištěný zejména podpisem smlouvy, příp. jiného dokumentu, na jehož základě vzniká pojištění Pojištěný pro případ svého úmrtí zbavuje všechny lékaře, kteří se zabývali nebo budou zabývat jeho zdravotním stavem, povinné mlčenlivosti vůči pojistiteli v souvislosti se šetřením pojistných událostí Veškeré informace, o kterých se pojistitel dozví při zjišťování zdravotního stavu, smí použít pouze pro svou potřebu, jinak pouze se souhlasem pojištěného. Článek 14 Výluky z pojištění 14.1 Pojistitel není povinen plnit za následujících okolností nebo v jejich důsledku: sebevražda pojištěného nebo pokus pojištěného o sebevraždu v době do dvou let od data sjednaného jako počátek pojištění, v důsledku pohlavní nákazy a v důsledku nakažení virem HIV, pokud tato onemocnění byla diagnostikována do 2 let od data sjednaného jako počátek pojištění, s výjimkou nákazy při transfuzi krve v nemocničním zařízení, následky nemocí nebo úrazů, ke kterým došlo před počátkem pojištění a byly diagnostikovány před počátkem pojištění, sporty, při jejichž provozování se používají motorové a bezmotorové létající stroje, dvoustopá a jednostopá vozidla, provozování následujících činností jednotlivcem bez asistence odborně způsobilé osoby: potápění, speleologie, horolezectví, dálkové plavby, mořský rybolov, všechny profesionálně provozované sporty, pokusy o rekordy, pojistná událost způsobená pojištěným úmyslně, poškození tělesné schránky jinou osobou na žádost pojištěného, v důsledku jakékoliv lékařské péče či lékařského ošetření provedeného osobou bez platného oprávnění poskytovat lékařskou péči či ošetření, občanské války nebo válečné události, aktivní účast na nepokojích, trestných činech, teroristických akcích a sabotážích, atomové výbuchy obecně, jakož i radiace, manipulace se zbraněmi, výbušninami, hořlavinami a toxickými látkami, v případě pojištění druhé osoby, pokud pojistitel plní v souladu s ustanovením pojistné smlouvy první pojištěné osobě v rámci jednoho finančního závazku obou pojištěných. Článek 15 Zánik pojištění 15.1 Jednotlivé pojištění zaniká v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o PS: uplynutím pojistné doby, výpovědí, pro nezaplacení pojistného, odstoupením od pojištění, odmítnutím, dalšími způsoby uvedenými v pojistné smlouvě nebo stanovenými zákonem o PS, a to vždy na základě té právní skutečnosti, která nastane dříve. Článek 16 Adresy a sdělení 16.1 Písemnosti pojistitele určené pojistníkovi nebo pojištěnému (dále jen adresát ) se doručují prostřednictvím držitele poštovní licence (dále jen pošta ) obyčejnou nebo doporučenou zásilkou na poslední známou korespondenční adresu v České republice nebo na korespondenční adresu písemně oznámenou pojistiteli adresátem, pokud došlo ke změně korespondenční adresy. Písemnosti mohou být doručovány pojistitelem nebo jinou pojistitelem oprávněnou osobou; v takovém případě se písemnost považuje za doručenou dnem jejího převzetí Veškerá sdělení a žádosti týkající se pojištění se podávají písemně, sdělení pojistiteli jsou účinná jejich doručením s tím, že za písemné doručení se považuje i ová zpráva doručená na dohodnutou ovou adresu, která musí být na žádost příjemce zprávy potvrzena odesílatelem písemně Adresáti jsou povinni informovat bezodkladně pojistitele o každé změně své korespondenční adresy Veškeré záležitosti týkající se pojištění sděluje pojištěný, popřípadě obmyšlený, pojistiteli prostřednictvím call centra pojistitele nebo zasláním příslušných písemností na adresu pojistitele Písemnost odeslaná doporučenou zásilkou adresátovi se považuje za doručenou, nejde-li o doručení podle dalších odstavců, patnáctý den po odeslání zásilky. Písemnost pojistitele odeslaná adresátovi doporučenou zásilkou s dodejkou se považuje za doručenou, nejde-li o doručení podle dalších odstavců, dnem převzetí uvedeným na dodejce. Za doručenou adresátovi se považuje i zásilka doručená příjemci rozdílnému od adresáta (např. rodinnému příslušníkovi), jemuž pošta doručila zásilku v souladu s právními předpisy o poštovních službách Odepře-li adresát přijetí doručované písemnosti, považuje se písemnost za doručenou dnem, kdy bylo její převzetí adresátem odepřeno Nebyl-li adresát zastižen a písemnost odeslána zásilkou nebo doporučenou zásilkou s dodejkou byla uložena na poště, a adresát si písemnost v úložní lhůtě (upravené právním předpisem o poštovních službách) nevyzvedl, považuje se písemnost za doručenou posledním dnem úložní lhůty, i když se adresát o uložení nedozvěděl nebo se v místě doručení nezdržoval Pokud se písemnost vrátí jako nedoručená z jiných důvodů, než je uvedeno v předchozích odstavcích, považuje se tato písemnost za doručenou dnem jejího vrácení pojistiteli

15 Článek 17 Závěrečná ustanovení 17.1 Případné přebytky pojistného budou zahrnuty do pojistných rezerv a mohou být použity ke zvýhodnění pojištění formou rozšíření jeho rozsahu, zvýšení nebo snížení pojistného Od ustanovení všech článků těchto životních pojistných podmínek je možné se v pojistných smlouvách odchýlit, vyžaduje-li to účel a povaha pojištění Tyto životní pojistné podmínky nabývají účinnosti dne 1. června VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO SOUKROMÉ NEŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1 Pro soukromé neživotní pojištění, které sjednává POJIŠŤOVNA CARDIF PRO VITA, a. s. (dále jen pojistitel ), platí příslušná ustanovení zákona č. 37/2004 Sb. o pojistné smlouvě (dále jen zákon o PS ), tyto Všeobecné pojistné podmínky pro soukromé neživotní pojištění (dále jen neživotní pojistné podmínky ) a pojistné smlouvy uzavřené mezi pojistitelem a pojistníkem, jakož i ostatní předpisy České republiky. Článek 2 Výklad pojmů 2.1 Pojistník fyzická nebo právnická osoba, která s pojistitelem uzavřela pojistnou smlouvu. 2.2 Pojištěný fyzická osoba, na jejíž zdraví nebo jiné hodnoty pojistného zájmu se soukromé pojištění vztahuje. 2.3 Oprávněná osoba fyzická nebo právnická osoba, které v důsledku pojistné události vznikne právo na pojistné. 2.4 Pojistné částka, která je podle pojistné smlouvy vyplacena, nastane-li pojistná událost. 2.5 Pojistná událost nahodilá skutečnost, se kterou je spojen vznik povinnosti pojistitele poskytnout pojistné v souladu s pojistnou smlouvou. 2.6 Pojistná doba doba, na kterou bylo soukromé neživotní pojištění sjednáno. 2.7 Úraz neočekávané a náhlé působení zevních sil nebo vlastní tělesné síly nezávisle na vůli pojištěného, ke kterému došlo během trvání soukromého neživotního pojištění a kterým bylo pojištěnému způsobeno poškození zdraví nebo smrt. 2.8 Plná invalidita tělesné poškození pojištěného v důsledku úrazu nebo nemoci, které mu definitivně znemožňuje provádět jakoukoli činnost, jež by mu zajišťovala příjem, mzdu, výdělek nebo zisk. Pro účely těchto neživotních pojistných podmínek se má za to, že plná invalidita u pojištěného nastala, předloží-li pojištěný pojistiteli kopii Rozhodnutí o přiznání plného invalidního důchodu (nikoli částečného) pojištěnému vystaveného Českou správou sociálního zabezpečení. Pro účely těchto neživotních pojistných podmínek se dnem vzniku pojistné události, spočívající v plné invaliditě pojištěného, rozumí den, od kterého byl pojištěnému příslušným orgánem přiznán plný invalidní důchod. 2.9 Pracovní neschopnost celková lékařem konstatovaná neschopnost pojištěného vykonávat jakoukoli profesní činnost zajišťující mu příjem, mzdu, výdělek nebo zisk v důsledku úrazu nebo nemoci za podmínky, že k prvnímu dni přerušení pracovní činnosti pojištěný skutečně vykonával profesní činnost zajišťující mu příjem, mzdu, výdělek nebo zisk. Pro účely těchto neživotních pojistných podmínek se má za to, že pracovní neschopnost u pojištěného nastala ode dne uvedeného v Potvrzení o pracovní neschopnosti pojištěného, bude-li pojistiteli předložena jeho kopie se stanovením příslušného čísla diagnózy vystaveného lékařem nebo zdravotnickým zařízením, v jehož lékařské péči pojištěný byl nebo je v souvislosti s pojistnou událostí, a bude-li současně prokázáno, že k prvnímu dni přerušení pracovní činnosti pojištěný skutečně vykonával profesní činnost zajišťující mu příjem, mzdu, výdělek nebo zisk. Pokud není na Potvrzení o pracovní neschopnosti uvedeno příslušné číslo diagnózy, je pojištěný povinen doložit samostatné lékařské potvrzení s příslušným číselným označením diagnózy již při oznámení pracovní neschopnosti pojistiteli a následně při pokračování pracovní neschopnosti Mimořádné výhody III. stupně držitelem mimořádných výhod III. stupně se může stát pojištěný, který začal pobírat starobní důchod v průběhu trvání pojištění a byl shledán na základě posouzení lékařskou posudkovou komisí občanem těžce zdravotně postiženým a jehož zjištěný zdravotní stav odpovídá postižením uvedeným v odstavci 3 přílohy č. 2 vyhlášky č. 182/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Pro účely těchto neživotních pojistných podmínek se dnem vzniku pojistné události spočívající v přiznání mimořádných výhod III. stupně rozumí den uvedený v rozhodnutí příslušných úřadů, od nějž byly mimořádné výhody III. stupně pojištěnému přiznány Nezaměstnaná osoba každá osoba, která není v pracovním nebo obdobném vztahu, ani nevykonává samostatnou výdělečnou činnost a která je v České republice registrována na příslušném úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání Nezaměstnanost stav nezaměstnané osoby dle kritérií uvedených v článku 2.11 těchto neživotních pojistných podmínek pro ztrátu zaměstnání. Článek 3 Druhy pojištění 3.1 Pojistitel v rámci soukromého neživotního pojištění sjednává všechny nebo některé typy z následujících pojištění: pojištění pro případ plné invalidity v důsledku úrazu nebo nemoci, pojištění pro případ prac. neschopnosti v důsledku úrazu nebo nemoci, pojištění pro případ ztráty zaměstnání, pojištění pro případ přiznání mimořádných výhod III. stupně v důsledku úrazu nebo nemoci, pojištění pro případ smrti pojištěného v důsledku úrazu. Článek 4 Vznik pojištění 4.1 Pojištění vzniká pro každou osobu za podmínek uvedených v pojistné smlouvě. Článek 5 Změny pojištění 5.1 Pokud se smluvní strany dohodnou na změně rozsahu pojištění již sjednaného, stává se taková změna pojištění účinná dohodnutým dnem, nejdříve však od hodin dne následujícího po uzavření dohody o takové změně, není-li v pojistné smlouvě dohodnuto jinak. Článek 6 Pojistná smlouva 6.1 Pojistná smlouva musí mít písemnou formu a její nedílnou součástí jsou neživotní pojistné podmínky. 6.2 Pojistník a pojištěný jsou povinni odpovědět pravdivě a úplně na všechny písemné dotazy pojistitele týkající se sjednávaného soukromého neživotního pojištění. To platí též, jde-li o změnu soukromého neživotního pojištění. Stejnou povinnost má pojistitel vůči pojistníkovi a pojištěnému. Článek 7 Zpracování osobních údajů pojištěného 7.1 Pojištěný vyslovením souhlasu s pojistnou smlouvou současně uděluje pojistiteli souhlas v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o ochraně osobních údajů ), aby jeho osobní údaje včetně údajů citlivých dle 4 písm. b) citovaného předpisu byly pojistitelem zpracovány v rámci činnosti v pojišťovnictví a činnosti související s pojišťovací činností podle zák. č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů, za účelem pojištění (resp. likvidace pojistných událostí), a to po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích ze závazkového vztahu. Pojištěný prohlašuje, že byl v souladu s ustanovením 11 zákona o ochraně osobních údajů řádně informován o zpracování svých osobních údajů, o svých právech a o povinnostech zpracovatelů a správců osobních údajů. Pojištěný souhlasí s předáváním svých osobních údajů do jiných států, a to ve smyslu 27 zákona o ochraně osobních údajů. Veškeré poskytnuté údaje bude zpracovávat pojistitel nebo zpracovatel 28 29

16 registrovaný v souladu s ust. 16 zákona o ochraně osobních údajů Úřadem pro ochranu osobních údajů. Tento souhlas je pojištěným udělován i pro účely získávání údajů o jeho zdravotním stavu prostřednictvím smluvních lékařů pojistitele (pověřených zdravotnických zařízení) v souladu s 55 odst. 2 písm. d) zák. 20/66 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, a opravňuje tímto všechny dotazované lékaře, ústavy, zdravotnická zařízení a zdravotní pojišťovny tyto informace, a to i o jeho smrti, pojistiteli sdělovat a dále zmocňuje příslušnou správu sociálního zabezpečení k poskytnutí informací pojistiteli. Výslovně souhlasí s tím, že pojistitel může údaje získané v souvislosti s navrženým pojištěním sdělovat i ostatním subjektům podnikajícím v oblasti pojišťovnictví, bankovnictví a jiných peněžních služeb a asociacím těchto subjektů. 7.2 Pojistitel prohlašuje, že bude dodržovat veškeré povinnosti mu uložené výše uvedeným zákonem o ochraně osobních údajů. 7.3 Pojistník i pojistitel se zavazují vzájemně si předávat média a data osobní údaje pojištěného v šifrované nebo jinak zabezpečené podobě tak, aby nedošlo k neoprávněnému přístupu k těmto médiím nebo datům nebo k jakémukoli zneužití neoprávněnou osobou. Dále se zavazují pojistník i pojistitel zajistit nejvyšší možné standardy technického a organizačního zabezpečení a přenosu dat, jaké lze s ohledem na předmět této smlouvy a postavení smluvních stran důvodně požadovat. pojistné události, jestliže z jejich obsahu nesporně vyplývá, že pojistná událost skutečně nastala. Nejsou-li doklady prokazující vznik pojistné události předložené pojistiteli vystaveny podle českého práva a pojistitel je neuzná jako prokazující vznik pojistné události, má se za to, že pojistná událost nenastala. Článek 11 Rozsah a splatnost pojistného 11.1 V případě pojistné události plní pojistitel v souladu s tím, co bylo v pojistné smlouvě dohodnuto Pojistitel může z pojistné smlouvy odmítnout, jestliže: příčinou pojistné události byla skutečnost, o které se dozvěděl až po vzniku pojistné události a kterou nemohl zjistit při sjednávání pojištění nebo jeho změně v důsledku úmyslně nebo z nedbalosti nepravdivě, nebo neúplně zodpovězených písemných dotazů, a jestliže by při znalosti této skutečnosti v době uzavření pojistné smlouvy toto pojištění neuzavřel nebo je uzavřel za jiných podmínek, nebo došlo-li k úrazu pojištěného v souvislosti s jednáním, pro které byl uznán vinným trestným činem, nebo kterým si úmyslně poškodil zdraví, nebo oprávněná osoba uvede při uplatňování práva na z pojištění vědomě nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje týkající se rozsahu pojistné události nebo podstatné údaje týkající se této události zamlčí Dnem doručení oznámení o odmítnutí pojistného pojištění zanikne Pojistitel je oprávněn snížit pojistné až o 50 %, došlo-li k pojistné Článek 8 Pojistné události, se kterou je spojena povinnost pojistitele poskytnout pojistné 8.1 Pojistné je úplata za soukromé neživotní pojištění. v souladu s pojistnou smlouvou, následkem požití alkoholu nebo 8.2 Výše a splatnost pojistného se určují podle sazeb pro jednotlivé druhy pojištění a jsou uvedeny v pojistné smlouvě. aplikací návykových látek nebo přípravků obsahujících návykové látky pojištěným, a okolnosti, za kterých došlo k pojistné události to odůvodňují; 8.3 Pro pojištění sjednaná k finančním závazkům pojištěného na dobu delší 5 let může pojistitel provést zvýšení pojistného, bude-li Českým statistickým úřadem vyhlášena míra inflace za uplynulý kalendářní rok vyšší než 5 %, a to v souladu s dosaženou mírou inflace. jedná-li se však o pojistnou událost smrt pojištěného v důsledku úrazu, sníží pojistitel jen tehdy, jestliže k tomuto úrazu došlo v souvislosti s jednáním pojištěného, jímž jinému způsobil těžkou újmu na zdraví nebo smrt. To neplatí, pokud podle věty prvé obsahovaly léky, které pojištěný 8.4 Pojistné se platí buď najednou za celou dobu pojištění (jednorázové pojistné), nebo za dohodnutá pojistná období (běžné pojistné). užil způsobem předepsaným pojištěnému lékařem a pokud nebyl lékařem nebo výrobcem léku upozorněn, že v době aplikace těchto léků nelze 8.5 Pojistitel má právo na pojistné za pojistnou dobu, nedohodne-li se vykonávat činnost, v jejímž důsledku došlo k pojistné události. s pojistníkem písemně jinak Pojistné je splatné do 15 dnů po skončení šetření. Šetření je Článek 9 Důsledky nezaplacení pojistného skončeno, jakmile pojistitel sdělí jeho výsledky oprávněné osobě Za zachraňovací náklady ve smyslu ust. 32 zákona o PS nejsou 9.1 Soukromé neživotní pojištění konkrétního pojištěného zaniká dnem následujícím po marném uplynutí lhůty stanovené pojistitelem v upomínce k zaplacení pojistného nebo jeho části, doručené pojistníkovi. považovány náklady na rekvalifikace, změny nebo zvyšování kvalifikace při hrozící nebo již vzniklé ztrátě zaměstnání, případně jakékoli vynaložené pojištěným ve prospěch zaměstnavatele za účelem 9.2 Pojistitel má právo na pojistné za dobu do zániku jednotlivého pojištění za každého pojištěného v souladu s ustanovením 13, odst. 1 zákona o PS. zabránění ztrátě zaměstnání mimo vůli pojištěného. Článek 12 Povinnosti pojištěného Článek 10 Pojistná událost 12.1 Pojištěný, případně oprávněná osoba, má povinnost bez zbytečného 10.1 Pojistnou událostí se rozumí všechny nebo některé následující skutečnosti podle ustanovení pojistné smlouvy, ke kterým dojde během pojistné doby: odkladu pojistiteli oznámit, že nastala pojistná událost, podat pravdivé vysvětlení o vzniku a rozsahu následků této události, vyplnit formulář Oznámení pojistné události, předložit k tomu potřebné doklady smrt způsobená úrazem, která nastala do 12 měsíců od data vzniku a postupovat způsobem dohodnutým v pojistné smlouvě. úrazu, 12.2 Pojištěný, případně oprávněná osoba, je povinen při uplatnění nároku na plná invalidita v důsledku úrazu nebo nemoci, pojistné splnit veškeré povinnosti uvedené v pojistné smlouvě pracovní neschopnost v důsledku úrazu nebo nemoci, 12.3 V případě pochybností pojistitele je povinností pojištěného, případně přiznání mimořádných výhod III. stupně v důsledku úrazu nebo nemoci, oprávněné osoby, dokázat, že k pojistné události došlo v deklarovaném nezaměstnanost pojištěného v důsledku ztráty zaměstnání. rozsahu Územní platnost pojištění není omezena. Výjimku tvoří pojištění pro případ ztráty zaměstnání, jehož platnost je omezena územím České republiky Pokud mělo porušení povinností uvedených v zákoně o PS nebo v pojistné smlouvě podstatný vliv na vznik pojistné události, její průběh nebo na zvětšení rozsahu jejích následků anebo na zjištění nebo určení 10.3 Oprávněná osoba nebo pojištěný, není-li současně oprávněnou osobou, je povinen bez zbytečného odkladu pojistiteli oznámit, že nastala pojistná událost, podat pravdivé vysvětlení o vzniku a rozsahu této události, předložit k tomu potřebné doklady a postupovat v souladu s pojistnou smlouvou pojistného, může pojistitel pojistné ze smlouvy snížit úměrně tomu, jaký vliv mělo toto porušení na rozsah jeho povinnosti plnit. Pojištěný je povinen bez zbytečného odkladu vyhledat ošetření, léčit se podle pokynů lékaře, a vyžaduje-li to pojistitel, dát se na vlastní 10.4 Pro zjištění rozsahu povinnosti plnit může pojistitel požadovat další nutné náklady vyšetřit lékařem, kterého určí pojistitel. Pojistitel může vyžadovat doklady a sám provádět další potřebná šetření. vyšetření u jím určeného lékaře v případech pochybností, že pojistná 10.5 Doklady prokazující vznik pojistné události, které jsou předloženy událost skutečně nastala nebo že nastala v rozsahu uváděném pojistiteli, musí být vystaveny podle českého práva. Doklady, které jsou pojištěným či lékařem, kterého si pojištěný sám vybral. vystaveny podle cizího práva, může pojistitel uznat jako prokazující vznik 12.6 V případě, že pojištěný požaduje kontrolní vyšetření, je povinen nést náklady tohoto vyšetření. Pokud na základě kontrolního vyšetření 30 31

17 pojistitel poskytne další, náklady na kontrolní vyšetření pojištěnému vrátí Povinností pojištěného je v případě ztráty zaměstnání registrovat se na příslušném úřadu práce ČR jako uchazeč o zaměstnání a podnikat kroky k znovuzískání zaměstnání. Článek 13 Oprávnění pojistitele zjišťovat či přezkoumávat zdravotní stav a uváděné skutečnosti 13.1 Pojistitel je oprávněn zjišťovat a přezkoumávat zdravotní stav pojištěného nebo příčiny smrti pojištěného, a to na základě zpráv a zdravotnické dokumentace vyžádaných s jeho souhlasem pověřeným zdravotnickým zařízením od ošetřujících lékařů, a v případě potřeby i prohlídkou nebo vyšetřením provedeným zdravotnickým zařízením, které pojistitel sám určí. Pro tento účel se pojištěný zavazuje zprostit svého ošetřujícího lékaře mlčenlivosti o skutečnostech týkajících se jeho zdravotního stavu ve vztahu k pojistiteli pro účely šetření pojistných událostí Pojistitel je oprávněn zjišťovat a přezkoumávat skutečnosti týkající se ztráty zaměstnání pojištěného a následné nezaměstnanosti Souhlas se zjišťováním a přezkoumáváním svého zdravotního stavu, důležitých skutečností týkajících se ztráty zaměstnání a následné nezaměstnanosti pojištěného a uváděných skutečností dává pojištěný nebo jeho právní nástupce zejména podpisem smlouvy, na jejímž základě vzniká pojištění, a podpisem na formuláři Oznámení pojistné události Pojištěný pro případ svého úmrtí zbavuje všechny lékaře, kteří se zabývali nebo budou zabývat jeho zdravotním stavem, povinné mlčenlivosti ve vztahu k pojistiteli pro účely šetření pojistných událostí Veškeré informace, o kterých se pojistitel dozví při zjišťování zdravotního stavu nebo důležitých skutečností týkajících se ztráty zaměstnání a následné nezaměstnanosti pojištěného, smí použít pouze pro svou potřebu, jinak pouze se souhlasem pojištěného. Článek 14 Výluky z pojištění 14.1 Pojistitel není povinen plnit za následujících okolností nebo v jejich důsledku: 14.2 Všechny druhy pojištění: pojistná událost způsobená pojištěným úmyslně, občanské války nebo válečné události, aktivní účast na nepokojích, trestných činech, teroristických akcích a sabotážích, atomové výbuchy, jakož i radiace, manipulace se zbraněmi, výbušninami, hořlavinami a toxickými látkami, v případě pojištění druhé osoby, pokud pojistitel plní v souladu s ustanovením pojistné smlouvy první pojištěné osobě v rámci jednoho finančního závazku obou pojištěných Pojištění pro případ smrti v důsledku úrazu, plné invalidity a pracovní neschopnosti: sebevražda pojištěného nebo pokus pojištěného o sebevraždu v době do dvou let od data sjednaného jako počátek pojištění, poškození tělesné schránky jinou osobou na žádost pojištěného, sporty, při jejichž provozování se používají motorové a bezmotorové létající stroje, dvoustopá a jednostopá vozidla, provozování následujících činností jednotlivcem bez asistence odborně způsobilé osoby: potápění, speleologie, horolezectví, dálkové plavby, mořský rybolov, všechny profesionálně provozované sporty, pokusy o rekordy, pokračování a recidiva (opakování) nemocí; následky nemocí nebo úrazů, ke kterým došlo před počátkem pojištění a byly diagnostikovány před počátkem pojištění Pojištění pro případ plné invalidity a pracovní neschopnosti: únavový syndrom, degenerativní onemocnění páteře a jejich přímé a nepřímé důsledky, včetně výhřezu meziobratlové ploténky a s tím souvisejících obtíží, a to i v případě, že vyvolávajícím momentem těchto obtíží byl úraz. (Tato výluka se však nevztahuje na případy jasně prokázaného úrazového mechanismu, který byl prokázán odborným vyšetřením včetně doložitelného průkazu zobrazovacími vyšetřeními.), v případě astenie, depresivních stavů, psychických poruch a neuróz, při odvykacích, detoxikačních nebo spánkových kúrách, v důsledku pohlavní nákazy a v důsledku nakažení virem HIV, pokud tato onemocnění byla diagnostikována do 2 let od data sjednaného jako počátku pojištění, v důsledku jakékoliv lékařské péče či lékařského ošetření provedeného osobou bez platného oprávnění poskytovat lékařskou péči či ošetření Pojištění pro případ pracovní neschopnosti: po přechodu z nemocniční péče do léčby či ošetřování v domácnosti, byla-li nemocniční péče ukončena na vlastní žádost (revers), porod, dobrovolné přerušení těhotenství a jejich důsledky, pracovní neschopnost v důsledku mateřství, která nastane po dobu, kdy pojištěný pobírá peněžitou pomoc v mateřství, v případě zdravotních prohlídek, vyšetření, hospitalizací, léčebných a lázeňských pobytů a kosmetických zákroků, které si pojištěný sám dobrovolně vyžádá, pracovní neschopnost v důsledku úrazu, ke kterému došlo v souvislosti s požitím alkoholu nebo jiné návykové látky Pojištění pro případ ztráty zaměstnání: ztráta zaměstnání pojištěného, která je pojištěnému zaměstnavatelem předběžně oznámena již před datem sjednaným jako počátek pojištění, a ztráta zaměstnání, ke které reálně dojde před datem sjednaným jako počátek pojištění, ztráta zaměstnání, k níž dojde pro porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k pojištěným jako zaměstnancem vykonávané práci, nebo proto, že pojištěný nesplňuje předpoklady stanovené právními předpisy pro výkon sjednané práce, nebo proto, že pojištěný nesplňuje požadavky pro výkon sjednané práce bez zavinění zaměstnavatele, vše dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění, ztráta zaměstnání, k níž dojde z vlastní vůle pojištěného, vyjma případu, kdy dojde ke zrušení pracovního poměru zaměstnancem pro nevyplacení mzdy či náhrady mzdy či jakékoliv jejich části dle zákoníku práce v platném znění za podmínky, že zaměstnanci nebyla vyplacena mzda či náhrada mzdy do 15 dnů po uplynutí termínu splatnosti, kdy je pojištěný povinen doložit tuto skutečnost předložením zrušení pracovního poměru s prokázaným doručením zaměstnavateli s výslovným uvedením daného důvodu, a dále vyjma případu, kdy byl pracovní poměr ukončen dohodou po pravomocně prohlášeném konkursu na zaměstnavatele nebo byl zapsán do Obchodního rejstříku jeho vstup do likvidace, ztráta zaměstnání, k níž dojde během nebo na konci zkušební lhůty po nástupu do zaměstnání, ztráta zaměstnání v důsledku předčasného nebo i řádného ukončení pracovního poměru uzavřeného na dobu určitou. Článek 15 Zánik pojištění 15.1 Jednotlivé pojištění zaniká v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o PS: uplynutím pojistné doby, výpovědí, pro nezaplacení pojistného, odstoupením od pojištění, odmítnutím, dalšími způsoby uvedenými v pojistné smlouvě nebo stanovenými zákonem o PS, a to vždy na základě té právní skutečnosti, která nastane dříve. Článek 16 Adresy a sdělení 16.1 Písemnosti pojistitele určené pojistníkovi nebo pojištěnému (dále jen adresát ) se doručují prostřednictvím držitele poštovní licence (dále jen pošta ) obyčejnou nebo doporučenou zásilkou na poslední známou korespondenční adresu v České republice nebo na korespondenční adresu písemně oznámenou pojistiteli adresátem, pokud došlo ke změně korespondenční adresy. Písemnosti mohou být doručovány pojistitelem nebo jinou pojistitelem oprávněnou osobou; v takovém případě se písemnost považuje za doručenou dnem jejího převzetí

18 16.2 Veškerá sdělení a žádosti týkající se pojištění se podávají písemně, sdělení pojistiteli jsou účinná jejich doručením s tím, že za písemné doručení se považuje i ová zpráva doručená na dohodnutou ovou adresu, která musí být na žádost příjemce zprávy potvrzena odesílatelem písemně Adresáti jsou povinni informovat bezodkladně pojistitele o každé změně své korespondenční adresy Veškeré záležitosti týkající se pojištění sděluje pojištěný, popřípadě oprávněná osoba, pojistiteli prostřednictvím call centra pojistitele nebo zasláním příslušných písemností na adresu pojistitele Písemnost odeslaná doporučenou zásilkou adresátovi se považuje za doručenou, nejde-li o doručení podle dalších odstavců, patnáctý den po odeslání zásilky. Písemnost pojistitele odeslaná adresátovi doporučenou zásilkou s dodejkou se považuje za doručenou, nejde-li o doručení podle dalších odstavců, dnem převzetí uvedeným na dodejce. Za doručenou adresátovi se považuje i zásilka doručená příjemci rozdílnému od adresáta (např. rodinnému příslušníkovi), jemuž pošta doručila zásilku v souladu s právními předpisy o poštovních službách Odepře-li adresát přijetí doručované písemnosti, považuje se písemnost za doručenou dnem, kdy bylo její převzetí adresátem odepřeno Nebyl-li adresát zastižen a písemnost odeslána zásilkou nebo doporučenou zásilkou s dodejkou byla uložena na poště, a adresát si písemnost v úložní lhůtě (upravené právním předpisem o poštovních službách) nevyzvedl, považuje se písemnost za doručenou posledním dnem úložní lhůty, i když se adresát o uložení nedozvěděl nebo se v místě doručení nezdržoval Pokud se písemnost vrátí jako nedoručená, písemnost se považuje za doručenou dnem jejího vrácení pojistiteli. Článek 17 Závěrečná ustanovení 17.1 Případné přebytky pojistného budou zahrnuty do pojistných rezerv a mohou být použity ke zvýhodnění pojištění formou rozšíření jeho rozsahu, zvýšení nebo snížení pojistného Od ustanovení všech článků těchto neživotních pojistných podmínek je možné se v pojistných smlouvách odchýlit, vyžaduje-li to účel a povaha pojištění Tyto neživotní pojistné podmínky nabývají účinnosti dne 1. června POJIŠŤOVNA CARDIF PRO VITA, a. s., působí na českém trhu již od roku 1996 a v roce 2000 se stala řádným členem České asociace pojišťoven. Po deseti letech od působení překročil počet klientů pojišťovny hranici jednoho milionu. Pojišťovna se na českém trhu prosadila především produktem pojištění schopnosti splácet finanční závazky, přičemž nabídku produktů postupně rozšířila o pojištění zneužití platební karty, pojištění pravidelných výdajů nebo pojištění dluhu GAP. V roce 2007 pak pojišťovna uvedla na trh produkty jako pojištění druhé osoby, pojištění nákupu nebo cestovní pojištění. POJIŠŤOVNA CARDIF PRO VITA, a. s., je jedinou specializovanou pojišťovnou na českém trhu v oblasti skupinového pojištění. Své produkty nabízí ve spolupráci s řadou českých finančních institucí domácích i nadnárodních partnerů nejčastěji s bankami, leasingovými společnostmi a společnostmi poskytujícími nákupy na splátky, osobní půjčky nebo úvěrové karty. POJIŠŤOVNA CARDIF PRO VITA, a. s., patří do renomované finanční skupiny BNP Paribas, jejíž součástí je i BNP Paribas Assurance, 100% vlastník POJIŠŤOVNY CARDIF PRO VITA, a. s. V současné době BNP Paribas Assurance působí ve 42 zemích světa a zaměstnává více než zaměstnanců. V průběhu roku 2007 vybrala společnost celosvětově celkem 18 mld. eur na předepsaném pojistném

Pojištění schopnosti splácet

Pojištění schopnosti splácet Pojištění schopnosti splácet Úvěr autocredit Vám zajistí peníze na úhradu nutných výdajů v případě nepříznivé životní situace 1 Jako doplňkovou službu ke smlouvě o úvěru si můžete pro případ nepříznivé

Více

PŘÍLOHA. Všeobecné pojistné podmínky pro soukromé životní a neživotní pojištění č. 1/2007

PŘÍLOHA. Všeobecné pojistné podmínky pro soukromé životní a neživotní pojištění č. 1/2007 Úplné znění RÁMCOVÉ POJISTNÉ SMLOUVY č. OC 1/2009 ze dne 19. 3. 2009 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 15. 6. 2009 Sepsaná níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi společnostmi: GE Money Multiservis, a. s. dále

Více

NEX 1/2010. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. NEX 1/2010

NEX 1/2010. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. NEX 1/2010 NEX 1/2010 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. NEX 1/2010 (ve znění dodatku č. 1-4) znění platné od 23. 8. 2014 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. NEX 1/2010 (ve znění dodatku č. 1-4) znění platné od 23. 8. 2014 Smlouvu

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA (Pojistka) č. NEX 1/2010

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA (Pojistka) č. NEX 1/2010 Smlouvu uzavírají společnosti: RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA (Pojistka) č. NEX 1/2010 GE Money Bank, a.s., dále jen pojistník se sídlem: Vyskočilova 1422/1a, 140 28 Praha 4 Michle, IČ 25672720, DIČ CZ699001157,

Více

POJIŠTĚNÍ SPLÁTEK A VÝDAJŮ DEBETNÍ A KREDITNÍ KARTY

POJIŠTĚNÍ SPLÁTEK A VÝDAJŮ DEBETNÍ A KREDITNÍ KARTY POJIŠTĚNÍ SPLÁTEK A VÝDAJŮ DEBETNÍ A KREDITNÍ KARTY Víme, jak je důležité myslet na zabezpečení Vás i Vašich blízkých v případě nenadálých nepříznivých životních situací, jako je ztráta zaměstnání nebo

Více

POJISTĚTE SE PROTI NEPŘÍZNIVÝM ŽIVOTNÍM SITUACÍM

POJISTĚTE SE PROTI NEPŘÍZNIVÝM ŽIVOTNÍM SITUACÍM Pojištění schopnosti splácet Expres půjčka / Konsolidace půjček POJISTĚTE SE PROTI NEPŘÍZNIVÝM ŽIVOTNÍM SITUACÍM Čerpáte půjčku a chcete mít klidné spaní? Chcete si být jisti, že v případě úrazu nebo vážného

Více

Úplné znění RÁMCOVÉ POJISTNÉ SMLOUVY č. NEX 1/2009 ze dne ve znění Dodatku č. 1 ze dne Smlouvu uzavírají společnosti:

Úplné znění RÁMCOVÉ POJISTNÉ SMLOUVY č. NEX 1/2009 ze dne ve znění Dodatku č. 1 ze dne Smlouvu uzavírají společnosti: Úplné znění RÁMCOVÉ POJISTNÉ SMLOUVY č. NEX 1/2009 ze dne 28. 2. 2009 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 29. 5. 2009 Smlouvu uzavírají společnosti: GE Money Bank, a. s. dále jen pojistník se sídlem: Vyskočilova

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka č. ČSPŘ 1/2011 Smlouvu uzavírají společnosti: Česká spořitelna, a. s. se sídlem: Olbrachtova 1929/62, Praha 4, PSČ 140 00 IČ: 45244782 DIČ: CZ45244782 zapsaná v obchodním

Více

VÝTAH Z RÁMCOVÉ POJISTNÉ SMLOUVY č. ŠF 1/2012 (dále jen pojistná smlouva ) (úplné znění pojistné smlouvy je k dispozici na www.skofin.

VÝTAH Z RÁMCOVÉ POJISTNÉ SMLOUVY č. ŠF 1/2012 (dále jen pojistná smlouva ) (úplné znění pojistné smlouvy je k dispozici na www.skofin. VÝTAH Z RÁMCOVÉ POJISTNÉ SMLOUVY č. ŠF 1/2012 (dále jen pojistná smlouva ) (úplné znění pojistné smlouvy je k dispozici na www.skofin.cz) Úvodní ustanovení Pojištění, které sjednávají pojistitel a pojistník

Více

CŽB 1/2007. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. CŽB 1/2007

CŽB 1/2007. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. CŽB 1/2007 CŽB 1/2007 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. CŽB 1/2007 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/POJISTKA č. CŽB 1/2007 VE ZNĚNÍ DODATKU č. 1 ZE DNE 4. 1. 2010 Smlouvu uzavírají společnosti: UniCredit Bank Czech Republic,

Více

BFDL-COF 1/2005. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BFDL-COF 1/2005

BFDL-COF 1/2005. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BFDL-COF 1/2005 BFDL-COF 1/2005 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BFDL-COF 1/2005 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BFDL-COF 1/2005 Smlouvu uzavírají společnosti: Beneficial Finance a.s se sídlem: Nádražní 23/344,

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA /Pojistka č. BFDL 1/2005

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA /Pojistka č. BFDL 1/2005 Smlouvu uzavírají společnosti: RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA /Pojistka č. BFDL 1/2005 Beneficial Finance a.s. se sídlem: Nádražní 23/344, 150 00 Praha 5 IČ: 266 97 068 DIČ: CZ26697068 zapsána v obchodním rejstříku

Více

BFPL-COF 1/2005. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BFPL-COF 1/2005

BFPL-COF 1/2005. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BFPL-COF 1/2005 BFPL-COF 1/2005 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BFPL-COF 1/2005 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BFPL-COF 1/2005 Smlouvu uzavírají společnosti: Beneficial Finance a.s. se sídlem: Praha 1, Nové

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka č. CA 1/2008 Smlouvu uzavírají společnosti: dále jen pojistník

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka č. CA 1/2008 Smlouvu uzavírají společnosti: dále jen pojistník RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka č. CA 1/2008 Smlouvu uzavírají společnosti: CETELEM ČR, a.s. se sídlem: Karla Engliše 5/3208, Praha 5, 150 00 IČ: 25085689 DIČ: CZ25085689 zapsán v obchodním rejstříku

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA /Pojistka č. BFPL 1/2005

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA /Pojistka č. BFPL 1/2005 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA /Pojistka č. BFPL 1/2005 Smlouvu uzavírají společnosti: Beneficial Finance a.s. se sídlem: Praha 1, Nové Město, V Celnici 1028/10, PSČ 117 21 IČ: 266 97 068 DIČ: CZ26697068 zapsaná

Více

Pojištění schopnosti splácet spotřebitelské splátkové úvěry. Nestačí, že páníček může mít, co ho napadne, teď se navíc nemusí bát ani o své splátky.

Pojištění schopnosti splácet spotřebitelské splátkové úvěry. Nestačí, že páníček může mít, co ho napadne, teď se navíc nemusí bát ani o své splátky. Pojištění schopnosti splácet spotřebitelské splátkové úvěry Nestačí, že páníček může mít, co ho napadne, teď se navíc nemusí bát ani o své splátky. Čerpáte půjčku a chcete mít klidné spaní? Chcete si být

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/POJISTKA Č. CAR 1/2005

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/POJISTKA Č. CAR 1/2005 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/POJISTKA Č. CAR 1/2005 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka č. CAR 1/2005 Smlouvu uzavírají společnosti: CETELEM ČR, a.s. dále jen pojistník se sídlem Letenská 2, 118 00 Praha 1

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA /Pojistka č. BF 1/2005

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA /Pojistka č. BF 1/2005 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA /Pojistka č. BF 1/2005 Smlouvu uzavírají společnosti: Beneficial Finance a.s. se sídlem: Nádražní 23/344, 150 00 Praha 5 IČ: 266 97 068 DIČ: CZ26697068 zapsána v obchodním rejstříku

Více

CŽB 1/2007. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. CŽB 1/2007

CŽB 1/2007. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. CŽB 1/2007 CŽB 1/2007 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. CŽB 1/2007 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/POJISTKA č. CŽB 1/2007 VE ZNĚNÍ DODATKU č. 1 ZE DNE 4. 1. 2010 A DODATKU č. 2 ZE DNE 29. 3. 2012 Smlouvu uzavírají společnosti:

Více

č. UCBHJP 1/2011 Úplné znění Rámcové pojistné smlouvy č. UCBHJP 1/2011

č. UCBHJP 1/2011 Úplné znění Rámcové pojistné smlouvy č. UCBHJP 1/2011 č. UCBHJP 1/2011 Úplné znění Rámcové pojistné smlouvy č. UCBHJP 1/2011 (ve znění dodatku č. 1, 2 a 3) znění platné od 2. 5. 2013 Úplné znění Rámcové pojistné smlouvy č. UCBHJP 1/2011 (ve znění dodatku

Více

CKK 1/2007. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. CKK 1/2007

CKK 1/2007. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. CKK 1/2007 CKK 1/2007 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. CKK 1/2007 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. CKK 1/2007 Smlouvu uzavírají společnosti: Credium, a.s. se sídlem Vladislavova 17/1390, Praha 1, 110 06 IČ:

Více

GEH 1/2008. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. GEH 1/2008

GEH 1/2008. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. GEH 1/2008 GEH 1/2008 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. GEH 1/2008 (ve znění dodatku č. 1) znění platné od 1. 1. 2014 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. GEH 1/2008 (ve znění dodatku č. 1) znění platné od 1. 1. 2014 Smlouvu uzavírají

Více

CP 1/2006. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA POJISTKA č. CP 1/2006

CP 1/2006. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA POJISTKA č. CP 1/2006 CP 1/2006 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA POJISTKA č. CP 1/2006 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. CP 1/2006 (dále jen smlouva ) uzavřená dnešního dne, měsíce a roku mezi níže uvedenými smluvními stranami:

Více

Pojištění vyčerpané částky kreditní karty. Páníčkovi se to směje, ale mně docházej myši.

Pojištění vyčerpané částky kreditní karty. Páníčkovi se to směje, ale mně docházej myši. Pojištění vyčerpané částky kreditní karty Páníčkovi se to směje, ale mně docházej myši. Víme, jak je důležité myslet na zabezpečení Vašich výdajů na kreditní kartě v případě nenadálých nepříznivých situací,

Více

POJIŠTĚNÍ KLIENTA. Vám zajistí peníze na úhradu výdajů v případě nepříznivé životní situace

POJIŠTĚNÍ KLIENTA. Vám zajistí peníze na úhradu výdajů v případě nepříznivé životní situace POJIŠTĚNÍ KLIENTA Vám zajistí peníze na úhradu výdajů v případě nepříznivé životní situace dlouhodobá pracovní neschopnost ztráta zaměstnání plná invalidita úmrtí PODMÍNKY PRO PŘISTOUPENÍ Soubor pojištění

Více

POJIŠTĚNÍ VYČERPANÉ ČÁSTKY KREDITNÍ KARTY

POJIŠTĚNÍ VYČERPANÉ ČÁSTKY KREDITNÍ KARTY POJIŠTĚNÍ VYČERPANÉ ČÁSTKY KREDITNÍ KARTY Víme, jak je důležité myslet na zabezpečení Vašich výdajů na kreditní kartě v případě nenadálých nepříznivých situací, jako je ztráta zaměstnání nebo dlouhodobá

Více

Pojištění. schopnosti

Pojištění. schopnosti Pojištění schopnosti splácet EXTRA Úvod Chcete mít jistotu, že budete vždy schopni splácet svoji půjčku? I v případě ztráty zaměstnání, úrazu či vážné nemoci? V těchto nepříjemných a často nečekaných

Více

POJIŠTĚNÍ SCHOPNOSTI SPLÁCET HYPOTEČNÍ ÚVĚR

POJIŠTĚNÍ SCHOPNOSTI SPLÁCET HYPOTEČNÍ ÚVĚR POJIŠTĚNÍ SCHOPNOSTI SPLÁCET HYPOTEČNÍ ÚVĚR 1 Čerpáte hypotéku a chcete mít klidné spaní? Chcete si být jisti, že v případě úrazu nebo vážného onemocnění budete schopni hradit splátky hypotéky? Bojíte

Více

POJIŠTĚNÍ SCHOPNOSTI SPLÁCET EXTRA

POJIŠTĚNÍ SCHOPNOSTI SPLÁCET EXTRA POJIŠTĚNÍ SCHOPNOSTI SPLÁCET EXTRA Chcete mít jistotu, že budete vždy schopni splácet svoji půjčku? I v případě ztráty zaměstnání, úrazu či vážné nemoci? V těchto nepříjemných a často nečekaných situacích

Více

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 4331

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 4331 1 BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a.s. se sídlem: Plzeňská 3217/16, Smíchov, 150 00 Praha 5 IČO: 25080954 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 4327 zastoupená Tomášem

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POJIŠTĚNÍ. Článek 1 Předmět smlouvy

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POJIŠTĚNÍ. Článek 1 Předmět smlouvy RÁMCOVÁ SMLOUVA O POJIŠTĚNÍ Č.1080500014 (dále jen smlouva ) Raiffeisenbank a.s. se sídlem Olbrachtova 2006/9, 140 21 Praha 4 IČ:49240901 DIČ: CZ 49240901 zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského

Více

Pojištění. schopnosti splácet Hypoteční úvěr

Pojištění. schopnosti splácet Hypoteční úvěr Pojištění schopnosti splácet Hypoteční úvěr Úvod Čerpáte hypotéku a chcete mít klidné spaní? Chcete si být jisti, že v případě úrazu nebo vážného onemocnění budete schopni hradit splátky hypotéky? Bojíte

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA (Pojistka) č. NEX 1/2009 Smlouvu uzavírají společnosti:

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA (Pojistka) č. NEX 1/2009 Smlouvu uzavírají společnosti: RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA (Pojistka) č. NEX 1/2009 Smlouvu uzavírají společnosti: GE Money Bank, a. s. dále jen pojistník se sídlem: Vyskočilova 1422/1a, 140 28 Praha 4 - Michle IČ 25672720 DIČ CZ25672720

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POJIŠTĚNÍ. č. CA 1/2004

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POJIŠTĚNÍ. č. CA 1/2004 I RÁMCOVÁ SMLOUVA O POJIŠTĚNÍ č. CA 1/2004 Smlouvu uzavírají společnosti: CETELEM ČR, a.s., dále jen pojistník se sídlem Letenská 2, 118 00 Praha 1 IČ 25 08 56 89 DIČ CZ 25 08 56 89 zapsán v obchodním

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POJIŠTĚNÍ. č. BFPL 1/2003

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POJIŠTĚNÍ. č. BFPL 1/2003 RÁMCOVÁ SMLOUVA O POJIŠTĚNÍ č. BFPL 1/2003 Smlouvu uzavírají společnosti: Beneficial Finance a.s. se sídlem: Nádražní 23/344, 150 00 Praha 5 IČ: 266 97 068 DIČ: CZ26697068 zapsána v obchodním rejstříku

Více

DSL 1/2010. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA (Pojistka) č. DSL 1/2010

DSL 1/2010. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA (Pojistka) č. DSL 1/2010 DSL 1/2010 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA (Pojistka) č. DSL 1/2010 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA (POJISTKA) č. DSL 1/2010 Smlouvu uzavírají společnosti: D.S. Leasing, a.s., dále jen pojistník se sídlem: Brno, Londýnské

Více

BFDL-COF 1/2003. RÁMCOVÁ SMLOUVA O POJIŠTĚNÍ č. BFDL-COF 1/2003

BFDL-COF 1/2003. RÁMCOVÁ SMLOUVA O POJIŠTĚNÍ č. BFDL-COF 1/2003 BFDL-COF 1/2003 RÁMCOVÁ SMLOUVA O POJIŠTĚNÍ č. BFDL-COF 1/2003 RÁMCOVÁ SMLOUVA O POJIŠTĚNÍ č. BFDL-COF 1/2003 Smlouvu uzavírají společnosti: Beneficial Finance a.s. se sídlem: Nádražní 23/344, 150 00 Praha

Více

UCBHJP 1/2011. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/(Pojistka) č. UCBHJP 1/2011

UCBHJP 1/2011. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/(Pojistka) č. UCBHJP 1/2011 UCBHJP 1/2011 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/(Pojistka) č. UCBHJP 1/2011 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/(POJISTKA) Č. UCBHJP 1/2011 VE ZNĚNÍ DODATKU Č. 1 ZE DNE 31. 5. 2012 Smlouvu uzavírají společnosti: UniCredit

Více

CINT 1/2009. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA POJISTKA č. CINT 1/2009

CINT 1/2009. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA POJISTKA č. CINT 1/2009 CINT 1/2009 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA POJISTKA č. CINT 1/2009 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. CINT 1/2009 (dále jen smlouva ) Smlouvu uzavírají společnosti: Credium, a. s. se sídlem: Praha 13, Park

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BP 1/2011

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BP 1/2011 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BP 1/2011 Smlouvu uzavírají společnosti: BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE dále jen pojistník se sídlem: bd Haussmann 1, 75009 Paříž, Francie, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

CSU 1/2011. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. CSU 1/2011

CSU 1/2011. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. CSU 1/2011 CSU 1/2011 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. CSU 1/2011 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. CSU 1/2011 (dále jen smlouva ) Smlouvu uzavírají společnosti: Credium, a. s. se sídlem: Praha 13, Park Office,

Více

POJIŠTĚNÍ SCHOPNOSTI SPLÁCET EXTRA

POJIŠTĚNÍ SCHOPNOSTI SPLÁCET EXTRA POJIŠTĚNÍ SCHOPNOSTI SPLÁCET EXTRA Chcete mít jistotu, že budete vždy schopni splácet svoji půjčku? I v případě ztráty zaměstnání, úrazu či vážné nemoci? V těchto nepříjemných a často nečekaných situacích

Více

Pojištění schopnosti splácet

Pojištění schopnosti splácet Pojištění schopnosti splácet Pojištění schopnosti splácet Každý z nás se někdy může dostat do situace, kdy nebude moci splácet úvěr. Pojištění schopnosti splácet pomůže Vám i Vašim blízkým tuto nepříjemnou

Více

SBS 1/2014. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. SBS 1/2014

SBS 1/2014. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. SBS 1/2014 SBS 1/2014 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. SBS 1/2014 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. SBS 1/2014 Smlouvu uzavírají společnosti: Sberbank CZ, a.s. dále jen pojistník se sídlem: Praha 4 - Nusle,

Více

POJIŠTĚNÍ VYČERPANÉ ČÁSTKY KREDITNÍ KARTY

POJIŠTĚNÍ VYČERPANÉ ČÁSTKY KREDITNÍ KARTY POJIŠTĚNÍ VYČERPANÉ ČÁSTKY KREDITNÍ KARTY Víme, jak je důležité myslet na zabezpečení Vašich výdajů na kreditní kartě pro případ nenadálých nepříznivých situací, jako je ztráta zaměstnání nebo dlouhodobá

Více

POJIŠTĚNÍ SPLÁTEK A VÝDAJŮ K BĚŽNÉMU ÚČTU

POJIŠTĚNÍ SPLÁTEK A VÝDAJŮ K BĚŽNÉMU ÚČTU POJIŠTĚNÍ SPLÁTEK A VÝDAJŮ K BĚŽNÉMU ÚČTU Úvod Víme, jak je důležité myslet na zabezpečení Vás i Vašich blízkých v případě nenadálých nepříznivých životních situací, jako je ztráta zaměstnání nebo pracovní

Více

BFDL-EOS 1/2003. RÁMCOVÁ SMLOUVA O POJIŠTĚNÍ č. BFDL-EOS 1/2003

BFDL-EOS 1/2003. RÁMCOVÁ SMLOUVA O POJIŠTĚNÍ č. BFDL-EOS 1/2003 BFDL-EOS 1/2003 RÁMCOVÁ SMLOUVA O POJIŠTĚNÍ č. BFDL-EOS 1/2003 RÁMCOVÁ SMLOUVA O POJIŠTĚNÍ č. BFDL-EOS 1/2003 Smlouvu uzavírají společnosti: Beneficial Finance a.s. dále jen pojistník se sídlem Nádražní

Více

č. UCBHJP 1/2014 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. UCBHJP 1/2014

č. UCBHJP 1/2014 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. UCBHJP 1/2014 č. UCBHJP 1/2014 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. UCBHJP 1/2014 Rámcová pojistná smlouva č. UCBHJP 1/2014 Smlouvu uzavírají společnosti: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. se sídlem:

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / POJISTKA (dále také rámcová smlouva )

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / POJISTKA (dále také rámcová smlouva ) RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / POJISTKA (dále také rámcová smlouva ) č. ČSBU 1/2009 uzavřená mezi níže uvedenými společnostmi: Česká spořitelna, a. s. se sídlem: Olbrachtova 1929/62, Praha 4, PSČ 140 00 IČ:

Více

Pojištění k americkým hypotékám České spořitelny

Pojištění k americkým hypotékám České spořitelny Pojištění k americkým hypotékám České spořitelny O pojištění Proč si sjednat pojištění k americkým hypotékám? Bojíte se, že nebudete mít na splácení americké hypotéky? Jakákoliv ztráta příjmů Vás může

Více

Pojištění schopnosti splácet. Pojištění schopnosti splácet

Pojištění schopnosti splácet. Pojištění schopnosti splácet Pojištění schopnosti splácet Pojištění schopnosti splácet POJIŠTĚNÍ SCHOPNOSTI SPLÁCET Každý z nás se někdy může dostat do situace, kdy nebude moci splácet úvěr. Pojištění schopnosti splácet pomůže Vám

Více

MBK 1/2010. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA (Pojistka) č. MBK 1/2010

MBK 1/2010. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA (Pojistka) č. MBK 1/2010 MBK 1/2010 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA (Pojistka) č. MBK 1/2010 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA (POJISTKA) č. MBK 1/2010 (POJIŠTĚNÍ SCHOPNOSTI SPLÁCET) Smlouvu uzavírají společnosti: BRE Bank Spółka Akcyjna společnost

Více

HYPOTÉČNÍ ÚVĚR POJIŠTĚNÍ KLIENTA. Vám zajistí peníze na úhradu nutných výdajů v případě nepříznivé životní situace

HYPOTÉČNÍ ÚVĚR POJIŠTĚNÍ KLIENTA. Vám zajistí peníze na úhradu nutných výdajů v případě nepříznivé životní situace HYPOTÉČNÍ ÚVĚR POJIŠTĚNÍ KLIENTA Vám zajistí peníze na úhradu nutných výdajů v případě nepříznivé životní situace Soubor pojištění A (pro fyzické osoby, i podnikatele) dlouhodobá nemoc plná invalidita

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA (Pojistka) č. GEH 1/2008 Smlouvu uzavírají společnosti:

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA (Pojistka) č. GEH 1/2008 Smlouvu uzavírají společnosti: RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA (Pojistka) č. GEH 1/2008 Smlouvu uzavírají společnosti: GE Money Bank, a. s. dále jen pojistník se sídlem: Vyskočilova 1422/1a, 140 28 Praha 4 - Michle IČ 25672720 DIČ CZ25672720

Více

POJISTNÁ SMLOUVA. č. SBS 1/2018

POJISTNÁ SMLOUVA. č. SBS 1/2018 POJISTNÁ SMLOUVA č. SBS 1/2018 POJISTNÁ SMLOUVA POJISTNÁ SMLOUVA Č. SBS 1/2018 (dále jen pojistná smlouva ) Pojistnou smlouvu uzavírají tyto smluvní strany: Pojistitel: BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a.s.

Více

Rámcová pojistná smlouva / Pojistka č. EONBP 1/2013. Rámcová pojistná smlouva / Pojistka č. EONBP 1/2013

Rámcová pojistná smlouva / Pojistka č. EONBP 1/2013. Rámcová pojistná smlouva / Pojistka č. EONBP 1/2013 Článek 1 Úvodní ustanovení Pojištění, které sjednávají pojistitel a pojistník touto smlouvou, se řídí právním řádem České republiky, platí pro něj ustanovení této smlouvy, Všeobecné pojistné podmínky pro

Více

MBH 1/2010. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. MBH 1/2010

MBH 1/2010. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. MBH 1/2010 MBH 1/2010 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. MBH 1/2010 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/POJISTKA č. MBH 1/2010 (POJIŠTĚNÍ SCHOPNOSTI SPLÁCET) Smlouvu uzavírají společnosti: BRE Bank Spółka Akcyjna společnost

Více

SMLOUVY/Pojistky č. CIH 1/2010

SMLOUVY/Pojistky č. CIH 1/2010 CIH 1/2010 Úplné znění POJISTNÉ SMLOUVY/Pojistky č. CIH 1/2010 Úplné znění POJISTNÉ SMLOUVY/Pojistky č. CIH 1/2010 Smlouvu uzavírají společnosti: Raiffeisenbank a.s. se sídlem: Praha 4, Hvězdova 1716/2b,

Více

SBH 1/2014. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. SBH 1/2014 ve znění dodatku č. 1 ze dne 11. 12. 2014

SBH 1/2014. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. SBH 1/2014 ve znění dodatku č. 1 ze dne 11. 12. 2014 SBH 1/2014 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. SBH 1/2014 ve znění dodatku č. 1 ze dne 11. 12. 2014 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. SBH 1/2014 Smlouvu uzavírají společnosti: Sberbank CZ, a.s. dále jen pojistník se

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BC 1/2013

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BC 1/2013 Smlouvu uzavírají společnosti: RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BC 1/2013 Broker Consulting, a.s. se sídlem: Plzeň, Jiráskovo náměstí 2, PSČ 326 00 IČ: 252 21 736 zapsána: v obchodním rejstříku vedeném

Více

Pojistná smlouva. č. MBH 1 / 2017

Pojistná smlouva. č. MBH 1 / 2017 Pojistná smlouva č. MBH 1 / 2017 Pojistná smlouva Pojistná smlouva č. mbh 1 / 2017 (dále jen pojistná smlouva ) Pojistnou smlouvu uzavírají tyto smluvní strany: Pojistitel: BNP Paribas Cardif Pojišťovna,

Více

Dodatek č. 1 (dále jen Dodatek ) k Rámcové pojistné smlouvě č. CA 1/2008

Dodatek č. 1 (dále jen Dodatek ) k Rámcové pojistné smlouvě č. CA 1/2008 POJIŠŤOVNA CARDIF PRO VITA, a.s. se sídlem: Praha 2, Nové Město, Na Rybníčku č.p. 1329/5 IČ: 250 80 954 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 4327 jednající Ing. Zdeňkem

Více

Pojištění schopnosti splácet úvěr Expres Business nezajištěný. Tak to už páníček nebude mít fakt žádný starosti.

Pojištění schopnosti splácet úvěr Expres Business nezajištěný. Tak to už páníček nebude mít fakt žádný starosti. Pojištění schopnosti splácet úvěr Expres Business nezajištěný Tak to už páníček nebude mít fakt žádný starosti. OBSAH Hledáte financování svých plánů a investic, ale obáváte se, že nebudete moci pravidelně

Více

CIH 1/2010. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka

CIH 1/2010. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka CIH 1/2010 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. CIH 1/2010 Úplné znění rámcové pojistné smlouvy/pojistky č. CIH 1/2010 ve znění následných dodatků Smlouvu uzavírají společnosti:

Více

SMLOUVY/Pojistky č. CIFU 1/2006

SMLOUVY/Pojistky č. CIFU 1/2006 CIFU 1/2006 Úplné znění POJISTNÉ SMLOUVY/Pojistky č. CIFU 1/2006 Úplné znění POJISTNÉ SMLOUVY/Pojistky č. CIFU 1/2006 Smlouvu uzavírají společnosti: Raiffeisenbank a.s. se sídlem: Praha 4, Hvězdova 1716/2b,

Více

CIBP 1/2008 POJIŠTĚNÍ PRAVIDELNÝCH PLATEB

CIBP 1/2008 POJIŠTĚNÍ PRAVIDELNÝCH PLATEB CIBP 1/2008 POJIŠTĚNÍ PRAVIDELNÝCH PLATEB Rámcová pojistná smlouva/pojistka č. CIBP 1/2008 Smlouvu uzavírají společnosti: Citibank Europe plc dále jen pojistník společnost založená a existující podle irského

Více

POJIŠTĚNÍ PRAVIDELNÝCH PLATEB

POJIŠTĚNÍ PRAVIDELNÝCH PLATEB POJIŠTĚNÍ PRAVIDELNÝCH PLATEB Pojisteni pravidelnych plateb-dl-cc_39g_03_10_09.indd 1 Pojisteni pravidelnych plateb-dl-cc_39g_03_10_09.indd 2 OBSAH Rámcová pojistná smlouva/pojistka č. CIBP 1/2008 3 Všeobecné

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. BILLEQ 1/2014 ÚPLNÉ ZNĚNÍ (Dodatek č. 1)

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. BILLEQ 1/2014 ÚPLNÉ ZNĚNÍ (Dodatek č. 1) RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. BILLEQ 1/2014 ÚPLNÉ ZNĚNÍ (Dodatek č. 1) Smlouvu uzavírají společnosti: Equa bank a.s. se sídlem: Praha 8 - Karlín, Karolinská 661/4, PSČ 186 00 IČO: 471 16 102, DIČ: CZ47116102

Více

SBS 1/2014. Úplné znění Rámcové pojistné smlouvy/pojistky č. SBS 1/2014

SBS 1/2014. Úplné znění Rámcové pojistné smlouvy/pojistky č. SBS 1/2014 SBS 1/2014 Úplné znění Rámcové pojistné smlouvy/pojistky č. SBS 1/2014 (ve znění dodatku č. 1) - znění platné od 10. 4. 2014 Úplné znění rámcové pojistné smlouvy/pojistky č. SBS 1/2014 (ve znění dodatku

Více

ConBP 1/2013. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. ConBP 1/2013

ConBP 1/2013. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. ConBP 1/2013 ConBP 1/2013 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. ConBP 1/2013 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. ConBP 1/2013 Smlouvu uzavírají společnosti: Conore CZ s.r.o. se sídlem: Praha 10, K Učilišti 170, PSČ

Více

Rámcová pojistná smlouva č. GEBCC 1/2011

Rámcová pojistná smlouva č. GEBCC 1/2011 Rámcová pojistná smlouva č. GEBCC 1/2011 (ve znění pozdějších dodatků) Smlouvu uzavírají společnosti: GE Money Bank, a.s. dále jen pojistník se sídlem: Praha 4-Michle, Vyskočilova 1422/1a, PSČ 140 28 IČ

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA POJISTKA č. ČEZBP 1/2014

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA POJISTKA č. ČEZBP 1/2014 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA POJISTKA č. ČEZBP 1/2014 Smlouvu uzavírají společnosti: ČEZ Prodej, s.r.o. se sídlem: Duhová 1/425, 140 53 Praha 4 IČO: 272 32 433, DIČ: CZ27232433 zapsána: v obchodním rejstříku

Více

CIFU 1/2006. POJISTNÁ SMLOUVA Pojistka č. CIFU 1/2006

CIFU 1/2006. POJISTNÁ SMLOUVA Pojistka č. CIFU 1/2006 CIFU 1/2006 POJISTNÁ SMLOUVA Pojistka č. CIFU 1/2006 POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. CIFU 1/2006 Smlouvu uzavírají společnosti: Citibank a. s. dále jen pojistník se sídlem: Evropská 423/178, 164 40 Praha

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. BCEQ 1/2016 ÚPLNÉ ZNĚNÍ (Dodatek č. 1)

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. BCEQ 1/2016 ÚPLNÉ ZNĚNÍ (Dodatek č. 1) RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. BCEQ 1/2016 ÚPLNÉ ZNĚNÍ (Dodatek č. 1) Smlouvu uzavírají společnosti: Equa bank a.s. se sídlem: Praha 8 Karlín, Karolinská 661/4, PSČ 186 00 IČO: 47116102 dále jen pojistník

Více

Pojistná smlouva. č. SBH 1/2017

Pojistná smlouva. č. SBH 1/2017 Pojistná smlouva č. SBH 1/2017 Pojistná smlouva Pojistná smlouva č. SBH 1/2017 (dále jen pojistná smlouva ) Pojistnou smlouvu uzavírají tyto smluvní strany: Pojistitel: BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a.s.

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / POJISTKA (dále také rámcová smlouva )

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / POJISTKA (dále také rámcová smlouva ) RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / POJISTKA (dále také rámcová smlouva ) č. SSČS 1/2009 uzavřená mezi níže uvedenými společnostmi: Stavební spořitelna České spořitelny, a. s. se sídlem: Vinohradská 180/1632, Praha

Více

Pojistná smlouva. č. MMB-TRAVEL 2/2017

Pojistná smlouva. č. MMB-TRAVEL 2/2017 Pojistná smlouva č. MMB-TRAVEL 2/2017 Pojistná smlouva Pojistná smlouva č. MMB-TRAVEL 2/2017 (dále jen pojistná smlouva ) Pojistnou smlouvu uzavírají tyto smluvní strany: Pojistitel: BNP Paribas Cardif

Více

SMLOUVY/Pojistky č. CIK 2/2006

SMLOUVY/Pojistky č. CIK 2/2006 CIK 2/2006 Úplné znění POJISTNÉ SMLOUVY/Pojistky č. CIK 2/2006 Úplné znění POJISTNÉ SMLOUVY/Pojistky č. CIK 2/2006 Smlouvu uzavírají společnosti: Raiffeisenbank a.s. se sídlem: Praha 4, Hvězdova 1716/2b,

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO SOUKROMÉ ŽIVOTNÍ A NEŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ č. 7/2014

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO SOUKROMÉ ŽIVOTNÍ A NEŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ č. 7/2014 VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO SOUKROMÉ ŽIVOTNÍ A NEŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ č. 7/2014 Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1 Pro soukromé životní a neživotní pojištění výdajů poskytované BNP Paribas Cardif Pojišťovnou,

Více

BILLEQ 1/2014. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BILLEQ 1/2014

BILLEQ 1/2014. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BILLEQ 1/2014 BILLEQ 1/2014 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BILLEQ 1/2014 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BILLEQ 1/2014 Smlouvu uzavírají společnosti: Equa bank a.s. se sídlem: Praha 8 - Karlín, Karolinská

Více

pojistnou smlouvu na skupinové pojištění: Oddíl I Předmět a účel smlouvy Článek 1

pojistnou smlouvu na skupinové pojištění: Oddíl I Předmět a účel smlouvy Článek 1 POJISTNÁ SMLOUVA č. 19100771/2009 na skupinové pojištění pravidelných výdajů ze spotřebitelských, hotovostních a revolvingových úvěrů a na skupinové pojištění výdajů vzniklých zneužitím kreditní či úvěrové

Více

SMLOUVY/Pojistky č. CIBP 1/2008

SMLOUVY/Pojistky č. CIBP 1/2008 CIBP 1/2008 Úplné znění POJISTNÉ SMLOUVY/Pojistky č. CIBP 1/2008 Úplné znění POJISTNÉ SMLOUVY/Pojistky č. CIBP 1/2008 Smlouvu uzavírají společnosti: Raiffeisenbank a.s. se sídlem: Praha 4, Hvězdova 1716/2b,

Více

č. UCBSJP 1/2014 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. UCBSJP 1/2014

č. UCBSJP 1/2014 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. UCBSJP 1/2014 č. UCBSJP 1/2014 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. UCBSJP 1/2014 Rámcová pojistná smlouva č. UCBSJP 1/2014 Smlouvu uzavírají společnosti: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. se sídlem:

Více

Pojištění schopnosti splácet

Pojištění schopnosti splácet Pojištění schopnosti splácet Informační dokument o pojistném produktu Produkt: Pojištění schopnosti splácet Společnost: UNIQA pojišťovna, a. s., Česká republika spotřebitelský úvěr - RPS 1080500085 Informace

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. URAZ 1/2008

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. URAZ 1/2008 1 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. URAZ 1/2008 Smlouvu uzavírají společnosti: CETELEM ČR, a. s. dále jen pojistník se sídlem: Karla Engliše 5/3208, Praha 5, 150 00 IČ: 25085689 DIČ: CZ25085689 zapsán

Více

Sjednejte si pojištění schopnosti platit k MoneyCard

Sjednejte si pojištění schopnosti platit k MoneyCard Sjednejte si pojištění schopnosti platit k MoneyCard Uzavřením pojištění získáte jistotu a bezpečí, že na splátky budete mít, i když: Dlouhodobě onemocníte Ztratíte zaměstnání Se stanete plně invalidním

Více

POJIŠTĚNÍ PRAVIDELNÝCH PLATEB

POJIŠTĚNÍ PRAVIDELNÝCH PLATEB POJIŠTĚNÍ PRAVIDELNÝCH PLATEB OBSAH Pojistná smlouva/pojistka č. BP 1/2008 3 Všeobecné pojistné podmínky pro soukromé životní a neživotní pojištění č. 1/2007 23 POJISTNÁ SMLOUVA/POJISTKA Č. BP 1/2008

Více

Pojistná smlouva č. 4300000xxxx

Pojistná smlouva č. 4300000xxxx Příloha č. 3 k k Dohodě o podmínkách pojištění odpovědnosti provozovatele zdravotnického zařízení pro členy Asociace klinických psychologů ČR č. 7402000002 Pojistná smlouva č. 4300000xxxx pro pojištění

Více

Poskytovatelem splátek je společnost Home Credit a.s., http://www.homecredit.cz

Poskytovatelem splátek je společnost Home Credit a.s., http://www.homecredit.cz Poskytovatelem splátek je společnost Home Credit a.s., http://www.homecredit.cz Popis produktů Prodej na splátky On-line přes internet Vše zařídíte z pohodlí domova Jednoduše, rychle, přehledně 1. "1/10"

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. 1080500025 k pojištění vyčerpané částky úvěru čerpaného kreditní kartou

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. 1080500025 k pojištění vyčerpané částky úvěru čerpaného kreditní kartou RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. 1080500025 k pojištění vyčerpané částky úvěru čerpaného kreditní kartou Raiffeisenbank a.s. se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4 IČ: 49240901, zapsána v obchodním rejstříku

Více

Úrazové pojištění pro rok 2006 nové číslo smlouvy

Úrazové pojištění pro rok 2006 nové číslo smlouvy Úrazové pojištění pro rok 2006 nové číslo smlouvy Český svaz tělesné výchovy a Kooperativa, pojišťovna, a.s. uzavřely novou smlouvu o úrazovém pojištění členů ČSTV. Po loňském jednání o možném dodatku

Více

Splátky Home Credit. Popis produktů

Splátky Home Credit. Popis produktů Splátky Home Credit Obsah: Splátky Home Credit... 1 Popis produktů... 1 Všeobecné podmínky... 2 Krok za krokem při splátkovém prodeji na dálku... 3 Textace na web: Ochrana osobních údajů... 4 Pojištění

Více

Pojistná smlouva o pojištění dlužníků ze spotřebitelských úvěrů

Pojistná smlouva o pojištění dlužníků ze spotřebitelských úvěrů Pojistná smlouva o pojištění dlužníků ze spotřebitelských úvěrů Obchodní firma: ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Právní forma: akciová společnost Sídlo: Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo

Více

POJIŠTĚNÍ SCHOPNOSTI SPLÁCET HYPOTEČNÍ ÚVĚR

POJIŠTĚNÍ SCHOPNOSTI SPLÁCET HYPOTEČNÍ ÚVĚR POJIŠTĚNÍ SCHOPNOSTI SPLÁCET HYPOTEČNÍ ÚVĚR Úvod Ve spolupráci s BNP Paribas Cardif Pojišťovnou, a.s., Vám nabízíme možnost sjednat si Pojištění schopnosti splácet, které slouží k zajištění schopnosti

Více

Předsmluvní informace k pojištění podnikatelských rizik

Předsmluvní informace k pojištění podnikatelských rizik Předsmluvní informace k pojištění podnikatelských rizik Co je pojištění podnikatelských rizik Jedná se o pojištění, které nabízí pojistnou ochranu majetku a odpovědnosti osob při výkonu podnikatelské činnosti.

Více

POJIŠTĚNÍ SCHOPNOSTI SPLÁCET KREDITNÍ KARTU CREDITSHIELD

POJIŠTĚNÍ SCHOPNOSTI SPLÁCET KREDITNÍ KARTU CREDITSHIELD POJIŠTĚNÍ SCHOPNOSTI SPLÁCET KREDITNÍ KARTU CREDITSHIELD 2 OBSAH Rámcová pojistná smlouva/pojistka č. CIK 2/2006 Všeobecné pojistné podmínky pro soukromé životní pojištění č. 1/2005 Všeobecné pojistné

Více

Skupinové pojištění schopnosti splácet spotřebitelský úvěr s jednorázovým pojistným

Skupinové pojištění schopnosti splácet spotřebitelský úvěr s jednorázovým pojistným Skupinové pojištění schopnosti splácet spotřebitelský úvěr s jednorázovým pojistným Pojistná smlouva č. 19100963/2015 na skupinové pojištění schopnosti splácet spotřebitelský úvěr s jednorázovým pojistným

Více

Poskytovatelem splátek je společnost Home Credit a.s., http://www.homecredit.cz

Poskytovatelem splátek je společnost Home Credit a.s., http://www.homecredit.cz Splátky Home Credit Obsah: Splátky Home Credit... 1 Popis produktů... 1 Všeobecné podmínky... 3 Krok za krokem při splátkovém prodeji na dálku... 4 Textace na web: Ochrana osobních údajů... Chyba! Záložka

Více

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto POJISTNOU SMLOUVU č.1080500004 Článek 1 Předmět smlouvy

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto POJISTNOU SMLOUVU č.1080500004 Článek 1 Předmět smlouvy UNIQA pojišťovna, a.s. zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložka 2012 se sídlem: Evropská 136, 160 12 Praha 6 IČ: 49240480 zastoupená: Ing. Martinem Žáčkem, předsedou

Více

POJIŠTĚNÍ T-MOBILE 1

POJIŠTĚNÍ T-MOBILE 1 POJIŠTĚNÍ T-MOBILE 1 CO JE POJIŠTĚNÍ T-MOBILE PRO JISTOTU SPLÁCENÍ Pokud člověk není věštec, jen těžko může odhadnout, co ho v životě čeká. Ale aspoň se může proti různým těžkostem pojistit. Právě proto

Více