POJIŠTĚNÍ SCHOPNOSTI SPLÁCET EXTRA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POJIŠTĚNÍ SCHOPNOSTI SPLÁCET EXTRA"

Transkript

1 POJIŠTĚNÍ SCHOPNOSTI SPLÁCET EXTRA

2 Chcete mít jistotu, že budete vždy schopni splácet svoji půjčku? I v případě ztráty zaměstnání, úrazu či vážné nemoci? V těchto nepříjemných a často nečekaných situacích může dojít k poklesu Vašich příjmů a na splátky Vám nebude zbývat. Jak se proti tomu zabezpečit? Máme pro Vás řešení. Ve spolupráci s BNP Paribas Cardif Pojišťovnou, a.s., Vám nabízíme volitelné Pojištění schopnosti splácet EXTRA na základě Rámcové pojistné smlouvy č. NEXTRA 1/2015 (dále jen Rámcová pojistná smlouva ). Získáváte tak klid a jistotu se splácením závazků z Vaší půjčky při neočekávaných událostech. Obsah Výhody pojištění schopnosti splácet 3 Co je pojištěno 3 Pojistná ochrana a pojistné plnění 4 Podmínky vzniku nároku na pojistné plnění 5 Měsíční úhrada za pojištění 5 Dopad pojistné události na platnost pojištění 5 Jak postupovat v případě uplatnění nároku na výplatu pojistného plnění 6 Nejčastější dotazy 6 Informační dokument o pojistném produktu 7 Rámcová pojistná smlouva č. NEXTRA 1/ Všeobecné pojistné podmínky pro soukromé životní a neživotní pojištění č. 1/ Informace o zpracování osobních údajů 20

3 Výhody pojištění schopnosti splácet Jistota splácení závazků z Expres půjčky / Expres Plus / Konsolidace půjček / Konsolidace Plus i v případě nenadálých nepříznivých životních situací. Soubor rizik, který se přizpůsobí životní situaci. Dvojité plnění, z něhož se první polovina vyplatí přímo bance a slouží k úhradě pravidelné měsíční splátky úvěru klienta a druhá polovina se vyplatí přímo klientovi. Tuto část pojistného plnění může klient použít dle vlastního uvážení, např. k pokrytí nečekaných výdajů v době léčení nebo nezaměstnanosti, či jako rezervu na splácení úvěru i po ukončení výplaty pojistného plnění. Co je pojištěno V rámci souboru pojištění jsou alternativně kryta rizika tak, aby byl klient adekvátně chráněn dle situace, ve které se zrovna nachází. V případě, že v době pojistné události bude klient OSVČ, je vždy pojištěn na hospitalizaci v důsledku úrazu. Pokud je klient zaměstnán, je pojištěn na riziko ztráty zaměstnání. Rozhodným dnem pro stanovení rizika, na které je pojištěn, je den předcházející dni vzniku pojistné události. Pojištění je flexibilní a mění se v závislosti na životní situaci klienta. V případě, že je klient v okamžiku sjednání pojištění ve starobním důchodu, je pojištěn pro případ smrti, pro případ vydání průkazu ZTP/P, pro případ pracovní neschopnosti a pro případ hospitalizace v důsledku úrazu. Detailní informace o podmínkách přistoupení k Pojištění schopnosti splácet naleznete v článku 5 Rámcové pojistné smlouvy č. NEXTRA 1/2015 (Podmínky pro pojištění, vznik pojištění). 3

4 Pojistná ochrana a pojistné plnění Typ pojistné ochrany Pojistné plnění Limity pojistného plnění Komu je pojistné plnění vyplaceno Pracovní neschopnost Invalidita III. stupně nebo vydání průkazu ZTP/P Úmrtí Ztráta zaměstnání Hospitalizace důsledkem úrazu Měsíční výše plnění se rovná dvojnásobku měsíčních úvěrových splátek navýšenému o poplatek za správu úvěrového účtu a úhradu za pojištění po dobu pracovní neschopnosti a) Aktuálně načerpaná a nesplacená výše úvěru: ZS + UR (platí pro Expres půjčky, Konsolidace půjček a Doplnění Konsolidace půjček, Expres Plus, Konsolidace Plus a Doplnění Konsolidace Plus) b) Nenačerpaná nebo již splacená část úvěru až do výše maximálního úvěrového rámce MÚR (ZS + UR) (platí současně s a/, ale pouze pro Expres Plus, Konsolidace Plus a Doplnění Konsolidace Plus) a) Aktuálně načerpaná a nesplacená výše úvěru: ZS + UR (platí pro Expres půjčky, Konsolidace půjček a Doplnění Konsolidace půjček, Expres Plus, Konsolidace Plus a Doplnění Konsolidace Plus) b) Nenačerpaná nebo již splacená část úvěru až do výše maximálního úvěrového rámce MÚR (ZS + UR) (platí současně s a/, ale pouze pro Expres Plus, Konsolidace Plus a Doplnění Konsolidace Plus) Měsíční výše plnění se rovná dvojnásobku měsíčních úvěrových splátek navýšených o poplatek za správu úvěrového účtu a úhradu za pojištění po dobu nezaměstnanosti Denní dávka od 2. dne hospitalizace včetně po dobu maximálně 15 po sobě jdoucích dnů Max. 6 dvojnásobků měsíčních splátek. Max. plnění na jeden dvojnásobek měsíční úvěrové splátky je Kč Jedna úvěrová splátka pojistníkovi (MONETA Money Bank) + jedna úvěrová splátka ve stejné výši pojištěnému (klient) Max Kč a) Pojistníkovi MONETA Money Bank b) Pojištěnému klient Max Kč a) Pojistníkovi MONETA Money Bank b) Obmyšlené osobě osoba určená dle ust občanského zákoníku Max. 6 dvojnásobků měsíčních splátek. Max. plnění na jeden dvojnásobek měsíční úvěrové splátky je Kč Výše denní dávky je 600 Kč maximálně po dobu 15 po sobě jdoucích dnů Jedna úvěrová splátka pojistníkovi (MONETA Money Bank) + jedna úvěrová splátka ve stejné výši pojištěnému (klient) Pojištěnému klient UR = úrok z jistiny úvěru za období od data splatnosti poslední splátky úvěru uhrazené před dnem smrti / vzniku invalidity III. stupně / vydání průkazu ZTP/P pojištěného do data smrti / vzniku invalidity III. stupně / vydání průkazu ZTP/P pojištěného dle metody pro rata temporis ZS = zůstatek jistiny úvěru nesplaceného ke dni úmrtí / vzniku invalidity / vydání průkazu ZTP/P, jehož splatnost je sjednána na dobu po datu smrti / vzniku invalidity III. stupně / vydání průkazu ZTP/P pojištěného MÚR = výše maximálního úvěrového rámce, do níž může pojištěný dle úvěrové smlouvy čerpat úvěr 4

5 Podmínky vzniku nároku na pojistné plnění Typ pojistné ochrany Pracovní neschopnost Invalidita III. stupně nebo vydání průkazu ZTP/P Podmínky vzniku nároku na pojistné plnění Pracovní neschopnost nepřetržitě alespoň 60 kalendářních dní Vznik invalidity III. stupně / vydání průkazu ZTP/P Požadované doklady při pojistné události Úmrtí Úmrtí pojištěného Kopie úmrtního listu pojištěného Ztráta zaměstnání Hospitalizace důsledkem úrazu Nezaměstnanost nepřetržitě alespoň 60 kalendářních dní* po uplynutí čekací doby (90 dní) Hospitalizace v důsledku úrazu, která musí trvat nepřetržitě alespoň 2 kalendářní dny * ode dne registrace na příslušném úřadu práce Kopie potvrzení pracovní neschopnosti s uvedeným datem počátku pracovní neschopnosti, se stanovením příslušného čísla diagnózy a s vyznačením pravidelných kontrol u lékaře (s čitelnou adresou lékaře) Došlo-li k hospitalizaci, propouštěcí zpráva z nemocničního zařízení (kopie s čitelnou adresou lékaře) Pokud je k dispozici, potvrzení zaměstnavatele nebo výpis z živnostenského rejstříku, pokud je pojištěná osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ), nebo kopie zápočtového listu, pokud pojištěný není zaměstnán v pracovním poměru Kopie Rozhodnutí o invaliditě III. stupně vydaného Českou správou sociálního zabezpečení ve věci žádosti o invalidní důchod Kopie Posudku o invaliditě vydaného příslušnou Okresní správou sociálního zabezpečení s vyznačeným dnem vzniku invalidity III. stupně Kopie průkazu ZTP/P vydaného příslušnou krajskou pobočkou úřadu práce Lékařem vyplněný List o prohlídce mrtvého (kopie s čitelnou adresou lékaře) Byla-li provedena soudní pitva, pitevní zpráva (kopie s čitelnou adresou lékaře) Kopie poslední pracovní smlouvy, včetně všech podepsaných dodatků k pracovní smlouvě Kopie dokladu, na jehož základě došlo ke skončení pracovního poměru (výpověď z pracovního poměru, dohoda o skončení pracovního poměru apod.) Kopie potvrzení, že je pojištěný veden v evidenci úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání (toto potvrzení vystaví příslušná krajská pobočka úřadu práce na žádost pojištěného) Kopie všech pracovních smluv uzavřených na dobu určitou nebo neurčitou včetně podepsaných dodatků k pracovním smlouvám, ze kterých vyplývá, že pojištěný byl k rozhodnému dni zaměstnán nejméně 12 měsíců Propouštěcí zpráva z nemocničního zařízení (kopie s čitelnou adresou lékaře) Potvrzení o poskytnutí nemocniční lůžkové péče Lékařská zpráva s uvedením diagnózy, pro kterou byl pojištěný hospitalizován a v pracovní neschopnosti Měsíční úhrada za pojištění Výše běžného pojistného činí 8,9 % z pravidelné měsíční splátky úvěru. Dopad pojistné události na platnost pojištění Typ pojistné ochrany Dopad pojistné události na platnost pojištění Pracovní neschopnost Invalidita III. stupně nebo vydání průkazu ZTP/P Úmrtí Ztráta zaměstnání Hospitalizace důsledkem úrazu Pojištění zůstává v platnosti Zánik pojištění Zánik pojištění Pojištění zůstává v platnosti Pojištění zůstává v platnosti 5

6 Jak postupovat v případě uplatnění nároku na výplatu pojistného plnění Pojištěný nahlašuje pojistnou událost telefonicky pojistiteli (BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a.s.) nebo elektronicky na internetových stránkách Vyplněný příslušný formulář Oznámení pojistné události zasílá pojištěný spolu s požadovanými doklady uvedenými na formuláři pojišťovně. Bližší informace obdržíte na adrese pojistitele: BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a.s. Plzeňská 3217/16, P. O. Box 32, Praha 5 Telefon: Internet: Nejčastější dotazy Může pojištěný klient přestat platit splátky úvěru, pokud nahlásil pojišťovně pojistnou událost? Ne. Klient je podle úvěrové smlouvy zavázán hradit dle sjednaných podmínek splátky úvěru i v případě, že došlo k pojistné události. Povinnost klienta hradit řádně splátky úvěru trvá tedy i po dobu, než pojišťovna rozhodne o pojistném plnění. Vztahuje se pojištění pro případ pracovní neschopnosti také na pracovní úrazy? Ano. Pojištění se vztahuje na případy pracovní neschopnosti způsobené následkem jakéhokoli úrazu, včetně pracovního. Může se pojistit invalidní klient? Ne. Klient, který je invalidní (bez ohledu na stupeň postižení), nesplňuje podmínky pro vstup do pojištění a nemůže být pojištěn. Může se pojistit i klient, který byl v průběhu posledního roku zaměstnán u dvou různých společností, ačkoli mu pracovní poměr navazoval bez přerušení? (V přihlášce je uvedeno, že klient musí být zaměstnán nepřetržitě během posledního roku.) Ano. Důležité je, aby byl klient zaměstnán bez přerušení posledních 12 měsíců. Nemusí se však jednat o jediného zaměstnavatele, jednotlivé pracovní poměry však musí na sebe bezprostředně navazovat. Může být pojištěn i profesionální sportovec? Ano, ale pokud dojde k úrazu v souvislosti s výkonem profesionální sportovní činnosti klienta, pojišťovna v tomto případě pojistné plnění neposkytne. Pokud se úraz stane v běžném životě, např. při chůzi po chodníku či při jízdě v autě, pojišťovna pojistné plnění poskytne. Je možné uzavřít pojištění schopnosti splácet dodatečně po sjednání smlouvy o úvěru? Ano, kdykoli v průběhu trvání smlouvy o úvěru. Co znamená dvojité plnění? V případě, že má klient pojistnou událost pracovní neschopnost nebo ztrátu zaměstnání, která je likvidní, tak pojišťovna uhradí za klienta splátku přímo MONETA Money Bank a současně klientovi stejnou výši pošle na jeho účet. Tyto peníze lze pak využít na úhradu klientových potřeb během doby, kdy je nezaměstnaný anebo v pracovní neschopnosti. 6

7 Pojištění schopnosti splácet osobní půjčku od MONETA Money Bank Informační dokument o pojistném produktu Společnost: BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a.s., Česká republika IČO Produkt: Pojištění schopnosti splácet Informace v tomto dokumentu Vám mají pomoci pochopit základní vlastnosti a podmínky pojištění. Kompletní předsmluvní a smluvní informace o daném produktu jsou uvedené v dalších dokumentech: v Rámcové pojistné smlouvě č. NEXTRA 1/2015 a ve Všeobecných pojistných podmínkách pro soukromé životní a neživotní pojištění č. 1/2014. O jaký druh pojištění se jedná? Skupinové pojištění, které chrání klienty s úvěrovými produkty před výpadkem příjmu v případě nenadálých životních situací. Co je předmětem pojištění? SOUBOR POJIŠTĚNÍ SCHOPNOSTI SPLÁCET EXTRA zahrnuje tato rizika: Smrt pojištěného následkem úrazu nebo nemoci Invalidita III. stupně pojištěného následkem úrazu nebo nemoci Pracovní neschopnost pojištěného následkem úrazu nebo nemoci Dále jsou v souboru pojištění alternativně zahrnuta následující rizika Ztráta zaměstnání pojištěného pokud je klient zaměstnán NEBO Hospitalizace pojištěného důsledkem úrazu pokud je klient OSVČ Jaké je pojistné plnění? V případě smrti pojištěného, uhradí pojišťovna jednorázově dlužnou část finančního závazku klienta, která zůstala nesplacena ke dni vzniku pojistné události. Max. limit pojistného plnění je Kč. V případě přiznání invalidity III. stupně od České správy sociálního zabezpečení, či mimořádných výhod III. stupně (průkaz ZTP/P) uhradí pojišťovna jednorázově dlužnou část finančního závazku klienta, která zůstala nesplacena ke dni vzniku pojistné události. Max. limit pojistného plnění je Kč. V případě pracovní neschopnosti, která trvá minimálně 60 dnů, přebírá pojišťovna úhradu měsíčních splátek úvěru. Maximálně 6 měsíčních úvěrových splátek. Současně stejnou výši úvěrových splátek obdrží klient na svůj účet, a to poprvé za měsíc, ve kterém bude klient 60. den v pracovní neschopnosti. Limit jedné (dvojnásobné) splátky je max Kč. V případě ztráty zaměstnání, která trvá minimálně 60 dnů, přebírá pojišťovna úhradu měsíčních splátek úvěru. Maximálně 6 měsíčních úvěrových splátek. Současně stejnou výši úvěrových splátek obdrží klient na svůj účet, a to poprvé za měsíc, ve kterém bude klient 60. den registrován na úřadu práce. Limit jedné (dvojnásobné) splátky je max Kč. V případě hospitalizace v důsledku úrazu, která trvá minimálně nepřetržitě 2 dny, vyplatí pojišťovna pojištěnému denní dávku za každý den pobytu v nemocnici od 2. dne hospitalizace včetně po dobu maximálně 15 po sobě jdoucích dnů. Výše denní dávky je 600 Kč. Toto riziko je platné jen v případě, že pojištěný nesplňuje podmínky pro výplatu pojistného plnění z rizika ztráty zaměstnání. Na co se pojištění nevztahuje? Ztráta zaměstnání, ke které dojde do 90 dnů od počátku pojištění.! Existují nějaká omezení v pojistném krytí?! Smrt/Invalidita III. stupně/pracovní neschopnost! Sebevražda pojištěného nebo pokus o sebevraždu v době do 1 roku od počátku pojištění! Pokračování a opakování nemocí; následky nemocí nebo úrazů, ke kterým došlo před počátkem pojištění, a byly diagnostikovány nebo se projevily před počátkem pojištění! Některé vybrané sportovní aktivity a profesionálně provozované sporty, pokusy o rekordy! Pojistné události způsobené pojištěným úmyslně! Únavový syndrom (pojištění invalidity III. stupně a pracovní neschopnosti)! Občanské války nebo válečné události, aktivní účast na nepokojích, trestných činech, teroristických akcích a sabotážích! Degenerativní onemocnění páteře a jejich přímé a nepřímé důsledky vyjma případů, kdy pojištěný podstoupí operační zákrok do 90 dnů od zjištění onemocnění, nebo v případě, že onemocnění vznikne v důsledku úrazu.! Ztráta zaměstnání! Ztráta zaměstnání, k níž dojde z vlastní vůle pojištěného nebo pro porušení povinností vyplývajících z právních předpisů (pojištění pro případ ztráty zaměstnání)! Kompletní výčet a textaci výluk naleznete v pojistné smlouvě a pojistných podmínkách. Kde se na mne vztahuje pojistné krytí? Územní platnost pojištění není omezena. 7

8 Jaké mám povinnosti? Povinnosti před uzavřením pojištění Pojištění schopnosti splácet EXTRA si může sjednat fyzická osoba (podnikatel i nepodnikatel), která splňuje následující podmínky: je mladší 65 let, není invalidní (invalidita I. III. stupně), není v pracovní neschopnosti. Pro riziko ztráty zaměstnání musí klient v rozhodný den dále splňovat tyto podmínky: je zaměstnán v pracovním poměru na dobu neurčitou a byl zaměstnán v pracovním poměru nepřetržitě též předcházejících 12 měsíců a není ve zkušební době, a nedal ani mu nebyla dána výpověď z pracovního poměru, nezrušil se zaměstnavatelem okamžitě pracovní poměr ani mu nebyl zrušen ze strany zaměstnavatele, neobdržel od zaměstnavatele ani nezaslal zaměstnavateli návrh na skončení pracovního poměru dohodou. Věnujte náležitou pozornost vstupním podmínkám do pojištění! V případě, že tato prohlášení pojištěného budou nepravdivá nebo neúplná může pojistitel od jednotlivého pojištění odstoupit nebo odmítnout plnění z pojistné smlouvy. Kompletní výčet podmínek ke vstupu do pojištění naleznete v pojistné smlouvě. Povinnosti během trvání pojištění Poplatek za pojištění je potřeba hradit pravidelně za každé pojistné období. Povinnosti v případě pojistné události V případě pojistné události je Pojištěný povinen poskytnout pojistiteli bez zbytečného odkladu vyplněný příslušný formulář pojistitele Oznámení pojistné události a další doklady nutné pro posouzení nároku na pojistné plnění dle pojistných podmínek Kdy a jak provádět platby? Cena pojištění je vyjádřena jako % ze sjednané výše pravidelné měsíční splátky úvěru, v rámci které je hrazena. Cena pojištění: 8,9 % z měsíční splátky. Kdy pojistné krytí začíná a kdy končí? Počátek pojištění je převážně stanoven: na 00:00 hodin dne, kdy pojištěný načerpal úvěr Konec a zánik pojištění Konec pojištění se stanoví na 23:59 hodin posledního dne platnosti úvěrové smlouvy, v rámci které je pojištění sjednáno, pokud není stanoveno jinak. Pojištění dále zaniká: dnem splatnosti poslední úvěrové splátky, a to bez ohledu na to, zda jde o řádnou splátku nebo o případ její předčasné splatnosti; smrtí pojištěného; dnem vzniku invalidity III. stupně nebo dnem vydání průkazu ZTP/P pojištěnému; posledním dnem kalendářního roku, v němž pojištěný dovrší 70 let věku Detailní informace o podmínkách zániku pojištění jsou uvedeny v Rámcové pojistné smlouvě Jak mohu smlouvu vypovědět? Pojištění lze vypovědět následujícími způsoby: a) výpovědí pojištění bez nutnosti udání důvodu ve lhůtě dvou měsíců ode dne sjednání pojištění. Pojištění v takovém případě zaniká uplynutím výpovědní doby v délce osmi dnů; b) výpovědí pojištění bez nutnosti udání důvodu ve lhůtě tří měsíců ode dne oznámení vzniku pojistné události. Pojištění v takovém případě zaniká uplynutím výpovědní doby v délce jednoho měsíce; c) výpovědí pojištění bez nutnosti udání důvodu ve lhůtě šesti týdnů před výročním dnem pojištění, kterým se má na mysli den, který se číslem a kalendářním měsícem shoduje se dnem vzniku pojištění. Pojištění v takovém případě zaniká ke konci pojistného období. Od pojištění je rovněž možno odstoupit následujícími způsoby: a) odstoupením od jiného než životního pojištění, ke kterému bylo přistoupeno výhradně prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, bez nutnosti udání důvodu ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne přistoupení k pojištění nebo ode dne, kdy pojištěnému byly sděleny pojistné podmínky; b) odstoupením od životního pojištění bez nutnosti udání důvodu ve lhůtě třiceti dnů ode dne přistoupení k pojištění nebo ode dne, kdy pojištěnému byly sděleny pojistné podmínky; c) odstoupením od pojištění ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy pojištěný zjistil nebo mohl zjistit porušení povinnosti pojišťovny upozornit jej na nesrovnalosti mezi nabízeným pojištěním a jeho požadavky, kterých si musela být pojišťovna vědoma, anebo povinnosti pojišťovny pravdivě a úplně odpovědět na písemné dotazy pojištěného týkající se pojištění; d) odstoupením od pojištění, ke kterému bylo přistoupeno výhradně prostřednictvím prostředku komunikace na dálku ve lhůtě tří měsíců ode dne, kdy se pojištěný dozvěděl nebo mohl dozvědět, že mu byly v souvislosti s přistoupením k pojištění poskytnuty klamavé údaje; e) odstoupení od smlouvy z důvodu jejího podstatného porušení druhou stranou, a to bez zbytečného odkladu. Odstoupením od pojištění se pojištění od počátku zrušuje. Další způsoby zániku pojištění: a) písemnou dohodou pojistitele a pojištěného, nebo pojistníka a pojištěného, ve které je určen okamžik zániku pojištění; b) projevením nesouhlasu se změnou výše pojistného ve lhůtě jednoho měsíce ode dne doručení návrhu pojistitele na změnu výše pojistného. Pojištění v takovém případě zaniká uplynutím pojistného období, na které bylo pojistné zaplaceno. 8

9 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA Č. NEXTRA 1/2015 (znění platné od ) Smlouvu uzavírají společnosti: GE Money Bank, a.s. 1) dále jen pojistník se sídlem: Vyskočilova 1422/1a, Praha 4 Michle, IČ DIČ CZ , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5403, zastoupená Seanem Morrissey, předsedou představenstva, a Carlem Normannem Vöktem, členem představenstva, na straně jedné a BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a.s. dále jen pojistitel se sídlem: Plzeňská 3217/16, Praha 5 IČ DIČ CZ zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4327, zastoupená Tomášem Kadlecem, předsedou představenstva, a Martinem Steinerem, členem představenstva, na straně druhé. Obsah smlouvy Článek 1 Článek 2 Článek 3 Článek 4 Článek 5 Článek 6 Článek 7 Článek 8 Článek 9 Článek 10 Článek 11 Článek 12 Článek 13 Článek 14 Článek 15 Článek 16 Článek 17 Příloha Úvodní ustanovení Výklad pojmů Doba platnosti smlouvy Soubory pojištění Podmínky pro pojištění, vznik pojištění Pojistné období, počátek a konec pojištění Pojistné Změny v osobě pojištěného a v rozsahu pojištění Podmínky pro likvidaci pojistné události Pojistné události a pojistné plnění Povinnosti pojistníka Povinnosti pojistitele Výluky z pojištění Zánik jednotlivého pojištění Odklad splácení měsíčních úvěrových splátek Ochrana osobních údajů Závěrečná ustanovení Příloha I: Všeobecné pojistné podmínky pro soukromé životní a neživotní pojištění č. 1/2014 Článek 1: Úvodní ustanovení Pojištění, které sjednávají pojistitel a pojistník touto smlouvou, se řídí právním řádem České republiky, platí pro něj příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský zákoník ), Vše obecné pojistné podmínky pro soukromé životní a neživotní pojištění č. 1/2014, které tvoří přílohu č. I. této smlouvy (dále jen Všeobecné pojistné podmínky ), ustanovení této smlouvy uzavřené mezi pojistitelem a pojistníkem a dále ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, jakož i další obecně závazné právní předpisy České republiky. Článek 2: Výklad pojmů Pro účely této smlouvy se dílčí pojmy vymezují takto: 2.1 Pojistník GE Money Bank, a.s., která s pojistitelem uzavřela tuto pojistnou smlouvu. 2.2 Pojistitel BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a.s., která s pojistníkem uzavřela tuto pojistnou smlouvu. 2.3 Pojištěný klient pojistníka, který splnil podmínky uvedené v čl. 5 této smlouvy. 2.4 Pojistné plnění (dále také plnění ) plnění, které poskytne pojistitel za podmínek uvedených v čl. 10 této smlouvy oprávněné nebo obmyšlené osobě. 2.5 Počátek pojištění tak, jak je definován v čl. 6 této smlouvy. 2.6 Konec pojištění tak, jak je definován v čl. 6 této smlouvy. 2.7 Pojistná událost nahodilá skutečnost, se kterou je spojen vznik povinnosti pojistitele poskytnout pojistné plnění dle čl. 10 této smlouvy. 2.8 Čekací doba lhůta v délce 90 po sobě jdoucích kalendářních dnů od data počátku pojištění určeného dle čl. 6 této smlouvy. V této lhůtě ztráta zaměstnání a následná nezaměstnanost pojištěného nejsou považovány za pojistnou událost a oprávněné osobě nevzniká právo na plnění. 2.9 Oprávněná osoba osoba, které v případě pojistné události invalidity III. stupně, popř. vydání průkazu ZTP/P, nebo pracovní neschopnosti nebo nezaměstnanosti v důsledku ztráty zaměstnání anebo hospitalizace v důsledku úrazu pojištěného vznikne právo na pojistné plnění. Oprávněnými osobami jsou pojistník a pojištěný, a to v rozsahu specifikovaném v čl. 10 této smlouvy Obmyšlená osoba osoba, které vznikne právo na pojistné plnění v případě pojistné události smrti pojištěného. Obmyšlenými osobami jsou pojistník a dále osoby určené dle 2831 občanského zákoníku, a to v rozsahu specifikovaném v čl. 10 této smlouvy Pojištění obnosové pojištění, které zavazuje pojistitele poskytnout v případě pojistné události jednorázové či opakované pojistné plnění v ujednaném rozsahu. Pojištění dle této smlouvy je pro všechny pojistné události pojištěním obnosovým Pojistné nebezpečí úraz, nemoc nebo jiná nahodilá skutečnost související se změnou osobního postavení pojištěného, které mohou být příčinou vzniku pojistné události Pojistná doba doba, na kterou bylo pojištění sjednáno. Pojistná doba je pro každého pojištěného odlišná, začíná dnem počátku pojištění a končí koncem pojištění Splátka úvěru (dále také úvěrová splátka ) pravidelná anuitní splátka úvěru pojištěného zahrnující splátku jistiny a úroků úvěru Smlouva o úvěru (dále také úvěrová smlouva ) smlouva o úvěrovém produktu pojistníka Expres půjčka / Konsolidace půjček a/nebo spotřebitelský splátkový revolvingový úvěr Expres Plus / Konsolidace Plus uzavřená mezi pojistníkem a klientem pojistníka pojištěným. V případě spotřebitelského splátkového revolvingového úvěru Expres Plus / Konsolidace Plus definuje úvěrová smlouva také maximální úvěrový rámec Expres půjčka / Konsolidace půjček a/nebo Expres Plus / Konsolidace Plus (dále také úvěr ) označení úvěrového produktu pojistníka (poskytnutého klientovi pojistníka na základě úvěrové smlouvy), k němuž je sjednána doplňková služba pojištění klientů pojistníka dle této smlouvy Pojištění schopnosti splácet Extra pojištění schopnosti splácet finanční závazek vyplývající z uzavřené úvěrové smlouvy, a to za podmínek stanovených touto smlouvou Konsolidace půjček služba pojistníka umožňující klientovi pojistníka konsolidaci dvou a více úvěrů z úvěrových smluv, kdy nová úvěrová smlouva nahrazuje veškeré předešlé úvěrové smlouvy, které byly konsolidovány. Jedná se o nový závazek klienta nahrazující původní závazky z konsolidovaných úvěrových smluv. Pro sjednání pojištění dle této smlouvy ke konsolidaci půjček se použijí stejná pravidla jako v případě uzavření nové úvěrové smlouvy, s jedinou výjimkou uvedenou v čl. 13 odst této smlouvy Doplnění Konsolidace půjček / Doplnění Konsolidace Plus smlouva o úvěrovém produktu pojistníka (Konsolidace půjček), která je uzavřena během řádného splácení původní Konsolidace půjček. Obnos nové Konsolidace půjček je použit dle smlouvy o novém úvěru na splacení zůstatku původního úvěru a zbytek je vyplacen na běžný účet pojištěného. Pro sjednání pojištění dle této smlouvy k doplnění konsolidace se použijí stejná pravidla jako v případě uzavření nové úvěrové smlouvy, s jedinou výjimkou uvedenou v čl. 13 odst této smlouvy Resolicitační kampaň časově omezená kampaň dohodnutá mezi pojistitelem a pojistníkem na pojišťování klientů pojistníka, kdy pojistník předloží svému klientovi návrh na přistoupení k pojištění formou dodatku k úvěrové smlouvě nebo přihlášky do pojištění nebo prostřednictvím telefonického hovoru. Podmínkou pro zařazení do resolicitační kampaně je skutečnost, že doba splatnosti poslední úvěrové splátky dle úvěrové smlouvy je minimálně 18 měsíců od uzavření dodatku k úvěrové smlouvě, v jehož rámci klient přistupuje k pojištění Internet Banka produkt přímého bankovnictví, jehož podmínky jsou stanoveny ve všeobecných produktových podmínkách pojistníka, prostřednictvím kterého je klient oprávněn provádět transakce úvěrového účtu Průkaz ZTP/P průkaz osoby se zdravotním postižením vydaný pojištěnému krajskou pobočkou úřadu práce v souladu s 34 odst. 4 zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, v platném znění Rozhodný den den předcházející dni, ve kterém pojištěný (i) obdrží nebo podá výpověď z pracovního poměru, nebo (ii) zruší okamžitě pracovní poměr nebo se dozví o okamžitém zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele, nebo (iii) obdrží nebo podá návrh na skončení pracovního poměru dohodou Podpis přistoupení / přihlášky / úvěrové smlouvy / dodatku k úvěrové smlouvě vlastnoruční podpis klienta pojistníka, ať už se jedná o podpis listinného dokumentu, anebo o dynamický biometrický podpis elektronického dokumentu (prostřednictvím tzv. Sign Padu) tak, jak je definovaný ve vše obecných produktových podmínkách pojistníka. Článek 3: Doba platnosti této smlouvy 3.1 Tato smlouva vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu oběma smluvními stranami a její platnost končí, není-li dále stanoveno jinak, Nadále se platnost této smlouvy prodlužuje automaticky vždy o období jednoho kalendářního roku, pokud nedojde z jedné či druhé strany k oznámení, že tato strana netrvá na prodloužení platnosti této smlouvy. Toto oznámení musí být zasláno druhé straně písemně formou doporučeného dopisu a musí být doručeno druhé smluvní straně nejméně dva měsíce před datem, od kterého by se platnost automaticky prodlužovala. 3.2 Ukončením platnosti této smlouvy dojde k ukončení možnosti pojistníka nabízet a sjednávat nová pojištění dle této smlouvy. Dle výslovné dohody smluvních stran však ukončením trvání a účinnosti této smlouvy nezanikají práva a povinnosti smluvních stran z pojištění pojištěných klientů pojistníka, jejichž pojištění dle této smlouvy vzniklo nejpozději v poslední den účinnosti této smlouvy, a trvají až do doby sjednaného zániku pojištění v souladu s ustanovením čl. 14 této smlouvy, přičemž se jejich vzájemná práva a závazky řídí nadále touto smlouvou. Pojistník i pojistitel se i po ukončení platnosti této smlouvy zavazují k vzájemné spolupráci zajišťující práva jednotlivých pojištěných z této smlouvy. 3.3 Ukončení či zánik jednotlivého či jednotlivých pojištění vzniklých na základě této smlouvy nemají vliv na platnost této smlouvy, jakož ani na platnost ostatních pojištění vzniklých na základě této smlouvy. 1) Od MONETA Money Bank, a. s. 9

10 Článek 4: Soubory pojištění 4.1 Na základě této smlouvy se sjednává pojištění schopnosti splácet klientů pojistníka, kteří přistoupí způsobem uvedeným v odst. 4.2 tohoto článku k pojištění dle čl. 5 této smlouvy v rozsahu souboru Pojištění schopnosti splácet Extra, který zahrnuje tyto typy pojištění: Pojištění schopnosti splácet splátky úvěru pro případ smrti, pro případ invalidity III. stupně, pro případ pracovní neschopnosti a pro případ ztráty zaměstnání nebo Pojištění schopnosti splácet splátky úvěru pro případ smrti, pro případ invalidity III. stupně, pro případ pracovní neschopnosti a pro případ hospitalizace v důsledku úrazu Pojištěný je vždy pojištěn pouze pro jeden z uvedených typů pojištění, a to v závislosti na konkrétní situaci pojištěného, posuzované z hlediska splnění podmínek pojištění dle čl. 5 odst. 5.2 této smlouvy k rozhodnému dni. V rámci pojistné doby tak může docházet ke střídání obou uvedených typů pojištění. V případě, že je klient v okamžiku přistoupení k pojištění ve starobním důchodu nebo dosáhl důchodového věku, je pojištěn pro případ smrti, pro případ vydání průkazu ZTP/P, pro případ pracovní neschopnosti a pro případ hospitalizace v důsledku úrazu. Rozsah pojištění se pro takového pojištěného po celou pojistnou dobu nemění. 4.2 Klient pojistníka přistupuje k pojištění dle této smlouvy vyslovením souhlasu s touto smlouvou, jakož i se Všeobecnými pojistnými podmínkami, a to v písemné formě nebo ústně vyjádřením souhlasu prostřednictvím telefonického hovoru nebo výslovným projevem vůle prostřednictvím Internet Banky, to vše za podmínky identifikace klienta a jednoznačného uchovatelného a uchovaného projevu vůle o vzniku pojištění. Článek 5: Podmínky pro pojištění, vznik pojištění 5.1 Pojištění schopnosti splácet Extra (pro případ smrti, pro případ invalidity III. stupně, pro případ pracovní neschopnosti a pro případ ztráty zaměstnání nebo pro případ smrti, pro případ invalidity III. stupně, pro případ pracovní neschopnosti a pro případ hospitalizace v důsledku úrazu, resp. v případě osob, které jsou v okamžiku přistoupení k pojištění ve starobním důchodu nebo dosáhly důchodového věku, popř. se tak stane v průběhu trvání pojištění, pro případ smrti, pro případ vydání průkazu ZTP/P, pro případ pracovní neschopnosti a pro případ hospitalizace v důsledku úrazu) K pojištění dle této smlouvy může přistoupit fyzická osoba (klient pojistníka), která projeví vůli přistoupit k pojištění dle této smlouvy, a to jedním z následujících způsobů: a) podpisem přistoupení k pojištění v rámci úvěrové smlouvy nebo podpisem přihlášky do pojištění přiložené k úvěrové smlouvě, b) dodatečně po uzavření úvěrové smlouvy podpisem přistoupení k pojištění v rámci dodatku k úvěrové smlouvě, c) dodatečně po uzavření úvěrové smlouvy elektronickým podpisem přistoupení k pojištění učiněného prostřednictvím Internet Banky, d) dodatečně po uzavření úvěrové smlouvy ústně prostřednictvím telefonického hovoru, to vše za podmínky jednoznačné identifikace klienta a jednoznačného uchovatelného a uchovaného projevu vůle klienta směřujícího ke vzniku pojištění, pokud současně splňuje všechny následující podmínky: je mladší 65 let, není invalidní (invalidita I. III. stupně), není v pracovní neschopnosti, a dále za podmínky, že výslovně potvrdí/prohlásí, že: splňuje všechny uvedené podmínky, se seznámil a souhlasí s touto smlouvou a se Všeobecnými pojistnými podmínkami, souhlasí s tím, že oprávněnou a obmyšlenou osobou je v rozsahu uvedeném v čl. 10 této smlouvy pojistník, souhlasí s tím, že pojistitel je oprávněn požadovat údaje o jeho zdravotním stavu za účelem šetření pojistných událostí a zjištění zdravotního stavu a příčiny smrti dle ust občanského zákoníku, bere na vědomí, že v případě, kdy škodní událost bude pokračováním nebo recidivou (opakováním) nemocí nebo následkem nemocí nebo úrazů, ke kterým došlo před počátkem pojištění a byly diagnostikovány, popř. se projevily před počátkem pojištění, pojistitel může uplatnit výluku z pojištění a plnění z takové události neposkytnout, souhlasí se zpracováním svých osobních údajů pro účely pojištění a činnosti související ve smyslu zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, v platném znění. 5.2 Klient je každý jednotlivý den, avšak nejpozději rozhodný den, pojištěn pro případ smrti, invalidity III. stupně, pracovní neschopnosti a ztráty zaměstnání a není pojištěn pro případ hospitalizace v důsledku úrazu (s výjimkou osoby, která je v okamžiku přistoupení k pojištění dle této smlouvy ve starobním důchodu nebo dosáhla důchodového věku), není-li dále uvedeno jinak, pokud: a) k datu přistoupení k pojištění splňoval podmínky pro vstup do pojištění uvedené v odst. 5.1 a zároveň b) v rozhodný den splňuje současně následující podmínky: je zaměstnán v pracovním poměru sjednaném na dobu neurčitou a byl zaměstnán v pracovním poměru nepřetržitě též v předcházejících 12 měsících (nemusí se jednat o jediný pracovní poměr u jednoho zaměstnavatele, ale v případě různých pracovních poměrů musí jít o bezprostřední kontinuální návaznost jednotlivých pracovních poměrů), není ve zkušební době, nedal ani neobdržel výpověď z pracovního poměru (není ve výpovědní době), nezrušil se zaměstnavatelem okamžitě pracovní poměr ani mu nebyl zrušen ze strany zaměstnavatele, neobdržel od zaměstnavatele ani nezaslal zaměstnavateli návrh na skončení pracovního poměru dohodou (tyto podmínky dále také jen jako podmínky pojištění pro případ ztráty zaměstnání ). Klient je každý jednotlivý den, avšak nejpozději rozhodný den, pojištěn pro případ smrti, invalidity III. stupně, pracovní neschopnosti a hospitalizace v důsledku úrazu a není pojištěn pro případ ztráty zaměstnání (s výjimkou osoby, která je v okamžiku přistoupení k pojištění dle této smlouvy ve starobním důchodu nebo dosáhla důchodového věku), není-li dále uvedeno jinak, pokud a) k datu přistoupení k pojištění splňoval podmínky pro vstup do pojištění uvedené v odst. 5.1, ale b) v rozhodný den nesplňuje jednu nebo více podmínek pojištění pro případ ztráty zaměstnání. 5.3 Rozsah pojištění a jeho změny v případě, kdy pojištěný splňuje ke dni přistoupení k pojištění podmínky pojištění pro případ ztráty zaměstnání V případě, že klient splňuje k datu přistoupení k pojištění všechny podmínky pro vznik pojištění dle odst. 5.1 a zároveň podmínky pojištění pro případ ztráty zaměstnání dle odst. 5.2, je od počátku pojištění pojištěn pro případ smrti, invalidity III. stupně, pracovní neschopnosti a ztráty zaměstnání a není pojištěn pro případ hospitalizace v důsledku úrazu V případě, že v průběhu trvání pojištění dojde ke změně osobního stavu pojištěného tak, že přestane splňovat jednu nebo více podmínek pojištění pro případ ztráty zaměstnání, pak: a) Pokud se jedná o škodnou událost, která je pojistnou událostí (např. výpověď z důvodu nadbytečnosti), pak ode dne následujícího po rozhodném dni po celou dobu trvání povinnosti pojistitele plnit z titulu této pojistné události nedojde ke změně rozsahu pojištění a taková osoba je i nadále pojištěna pro případ ztráty zaměstnání, a to až do skončení povinnosti pojistitele plnit z titulu této pojistné události. Poté se rozsah pojištění změní tak, že je osoba pojištěna pro případ hospitalizace v důsledku úrazu a není pojištěna pro případ ztráty zaměstnání. b) Pokud se jedná o škodnou událost, která není pojistnou událostí (např. pokud pojištěný obdrží výpověď z důvodu, pro který by mohl být pracovní poměr okamžitě zrušen, nebo se stane osobou zaměstnanou pouze na dobu určitou), rozsah pojištění se změní tak, že od okamžiku, kdy pojištěný přestane splňovat podmínky pojištění pro případ ztráty zaměstnání, je taková osoba pojištěna pro případ hospitalizace v důsledku úrazu a není pojištěna pro případ ztráty zaměstnání. V případě, že během dalšího průběhu pojištění dojde u osoby pojištěného ke změně osobního stavu tak, že bude splňovat podmínky pojištění pro případ ztráty zaměstnání, změní se rozsah pojištění takové osoby tak, že je od okamžiku splnění těchto podmínek pojištěna pro případ ztráty zaměstnání a není pojištěna pro případ hospitalizace v důsledku úrazu, nestanoví-li tato smlouva jinak Změny dle předchozího odstavce nastávají automaticky a pojištěný je povinen v případě hlášení pojistné události hospitalizace nebo ztráty zaměstnání uvést, zda splňuje nebo k rozhodnému dni splňoval podmínky pojištění pro případ ztráty zaměstnání, a poskytnout pojistiteli v souvislosti s šetřením pojistné události veškerou součinnost. Splnění podmínek pojištění pro případ ztráty zaměstnání se posuzuje nejpozději k rozhodnému dni. V případě, že podmínky pro změnu rozsahu pojištění jsou splněny v průběhu doby trvání pojistné události, ke změně rozsahu pojištění dojde až v okamžiku skončení pojistné události, resp. v okamžiku skončení povinnosti pojistitele plnit z důvodu dané pojistné události (tj. nejpozději vyplacením 6. dvojnásobku měsíční úvěrové splátky, resp. 15. dne pojistného plnění z titulu pojistné události hospitalizace v důsledku úrazu, neskončila-li pojistná událost dříve). 5.3 Příklad: Klient (s výjimkou klienta, který je ve starobním důchodu nebo dosáhl důchodového věku) uzavře dne úvěrovou smlouvu včetně Pojištění schopnosti splácet Extra a k datu podpisu úvěrové smlouvy splňuje všechny podmínky pro vstup do pojištění dle odst. 5.1 a současně i podmínky pojištění pro případ ztráty zaměstnání dle odst. 5.2, je pojištěn pro případ smrti, invalidity III. stupně, pracovní neschopnosti a ztráty zaměstnání. Není pojištěn pro případ hospitalizace v důsledku úrazu. Dne obdrží pojištěný výpověď z pracovního poměru. V případě, že se jedná o pojistnou událost klient splňoval k rozhodnému dni (tj. dni předcházejícímu dni obdržení výpovědi) podmínky pojištění pro případ ztráty zaměstnání a vznikne mu právo na pojistné plnění (např. ukončení pracovního poměru pro nadbytečnost, přičemž nezaměstnanost trvá alespoň 60 dnů, tj. alespoň do včetně), až do ukončení trvání nezaměstnanosti (max. však do vyplacení 6. dvojnásobku měsíční úvěrové splátky) je klient pojištěn pro případ smrti, invalidity III. stupně, pracovní neschopnosti a ztráty zaměstnání. Není pojištěn pro případ hospitalizace v důsledku úrazu. Od následujícího dne až do doby splnění podmínek pojištění pro případ ztráty zaměstnání je klient pojištěn pro případ smrti, invalidity III. stupně, pracovní neschopnosti a hospitalizace v důsledku úrazu. Není pojištěn pro případ ztráty zaměstnání. Dne vznikne pojištěnému nový pracovní poměr. Za předpokladu, že nedošlo k zániku pojištění, pracovní poměr pojištěného trvá a jsou splněny též ostatní podmínky dle odst. 5.2, dojde dne ke splnění podmínek pojištění pro případ ztráty zaměstnání (klient je k tomuto datu zaměstnán na dobu neurčitou, není ve zkušební době, je zaměstnán nepřetržitě po dobu 12 měsíců, nedal ani neobdržel výpověď z pracovního poměru, nezrušil se zaměstnavatelem okamžitě pracovní poměr ani mu nebyl zrušen ze strany zaměstnavatele, neobdržel od zaměstnavatele ani nezaslal zaměstnavateli návrh na skončení pracovního poměru dohodou), čímž současně dojde ke změně rozsahu pojištění a pojištěný je ode dne pojištěn pro případ smrti, invalidity III. stupně, pracovní neschopnosti a ztráty zaměstnání. Není pojištěn pro případ hospitalizace v důsledku úrazu. Dne obdrží pojištěný výpověď z důvodu, pro který mohlo dojít k okamžitému zrušení pracovního poměru. V tomto případě se nejedná o pojistnou událost a klientovi nevznikne právo na pojistné plnění. Klient je od následujícího dne, tj. od , pojištěn pro případ smrti, invalidity III. stupně, 10

11 pracovní neschopnosti a hospitalizace v důsledku úrazu. Není pojištěn pro případ ztráty zaměstnání. 5.4 Rozsah pojištění a jeho změny v případě, kdy pojištěný nesplňuje ke dni přistoupení k pojištění podmínky pojištění pro případ ztráty zaměstnání V případě, že klient splňuje k datu přistoupení k pojištění podmínky pro vznik pojištění dle odst. 5.1 této smlouvy, ale nesplňuje jednu nebo více podmínek pojištění pro případ ztráty zaměstnání, je od počátku pojištění pojištěn pro případ smrti, invalidity III. stupně, pracovní neschopnosti a hospitalizace v důsledku úrazu a není pojištěn pro případ ztráty zaměstnání V případě, že v průběhu trvání pojištění dojde ke změně osobního stavu pojištěného tak, že bude splňovat podmínky pojištění pro případ ztráty zaměstnání dle odst. 5.2, změní se rozsah pojištění takové osoby tak, že je od okamžiku splnění těchto podmínek pojištěna pro případ smrti, invalidity III. stupně, pracovní neschopnosti a ztráty zaměstnání a není pojištěna pro případ hospitalizace v důsledku úrazu V případě, že během dalšího průběhu trvání pojištění dojde u osoby pojištěného ke změně osobního stavu tak, že přestane splňovat jednu nebo více podmínek pojištění pro případ ztráty zaměstnání dle odst. 5.2 a nejedná se o událost, která by mohla být pojistnou událostí ztráty zaměstnání, změní se rozsah pojištění takové osoby tak, že je od okamžiku, kdy přestane splňovat tyto podmínky (tedy např. od okamžiku, kdy se stane osobou zaměstnanou pouze na dobu určitou nebo se stane osobou samostatně výdělečně činnou bez paralelního zaměstnání na dobu neurčitou), pojištěna pro případ smrti, invalidity III. stupně, pracovní neschopnosti a hospitalizace v důsledku úrazu a není pojištěna pro případ ztráty zaměstnání Změny dle předchozích odstavců nastávají automaticky a pojištěný je povinen v případě hlášení pojistné události hospitalizace nebo ztráty zaměstnání uvést, zda splňuje nebo k rozhodnému dni splňoval podmínky pojištění pro případ ztráty zaměstnání a poskytnout pojistiteli v souvislosti s šetřením pojistné události veškerou součinnost. Splnění podmínek pojištění pro případ ztráty zaměstnání se posuzuje v případě škodní události ztráty zaměstnání nejpozději k rozhodnému dni. V případě, že podmínky pro změnu rozsahu pojištění jsou splněny v průběhu doby trvání pojistné události, ke změně rozsahu pojištění dojde až v okamžiku skončení pojistné události, resp. v okamžiku skončení povinnosti pojistitele plnit z důvodu dané pojistné události (tj. nejpozději vyplacením 6. dvojnásobku měsíční úvěrové splátky, resp. 15. dne pojistného plnění z titulu pojistné události hospitalizace v důsledku úrazu, neskončila-li pojistná událost dříve) Příklad Klient (s výjimkou klienta, který je ve starobním důchodu nebo dosáhl důchodového věku) uzavře dne úvěrovou smlouvu včetně Pojištění schopnosti splácet a k datu podpisu úvěrové smlouvy je osobou samostatně výdělečně činnou (nebo je zaměstnán na dobu určitou, případně nesplňuje jednu nebo více z dalších podmínek pojištění pro případ ztráty zaměstnání), je pojištěn pro případ smrti, invalidity III. stupně, pracovní neschopnosti a hospitalizace v důsledku úrazu. Není pojištěn pro případ ztráty zaměstnání. Dne vznikne pojištěnému pracovní poměr. Za předpokladu, že nedošlo k zániku pojištění, pracovní poměr pojištěného trvá a jsou splněny též ostatní podmínky dle odst. 5.2, dojde dne ke splnění podmínek pojištění pro případ ztráty zaměstnání (klient je k tomuto datu zaměstnán na dobu neurčitou, není ve zkušební době, je zaměstnán nepřetržitě po dobu 12 měsíců, nedal ani neobdržel výpověď z pracovního poměru, nezrušil se zaměstnavatelem okamžitě pracovní poměr ani mu nebyl zrušen ze strany zaměstnavatele, neobdržel od zaměstnavatele ani nezaslal zaměstnavateli návrh na skončení pracovního poměru dohodou), čímž současně dojde ke změně rozsahu pojištění a pojištěný je ode dne pojištěn pro případ smrti, invalidity III. stupně, pracovní neschopnosti a ztráty zaměstnání. Není pojištěn pro případ hospitalizace v důsledku úrazu. Dne obdrží pojištěný výpověď z pracovního poměru. V případě, že se jedná o pojistnou událost, klient splňoval k rozhodnému dni podmínky pojištění pro případ ztráty zaměstnání a vznikne mu právo na pojistné plnění (např. ukončení pracovního poměru pro nadbytečnost), až do ukončení trvání nezaměstnanosti způsobené ztrátou zaměstnání (max. však do vyplacení 6. dvojnásobku měsíční úvěrové splátky) je klient pojištěn pro případ smrti, invalidity III. stupně, pracovní neschopnosti a ztráty zaměstnání. Není pojištěn pro případ hospitalizace v důsledku úrazu. Od následujícího dne až do doby opětovného splnění podmínek pro případ ztráty zaměstnání dle odst. 5.2 je klient pojištěn pro případ smrti, invalidity III. stupně, pracovní neschopnosti a hospitalizace v důsledku úrazu. Není pojištěn pro případ ztráty zaměstnání. 5.5 Po dobu trvání pojistné události hospitalizace v důsledku úrazu nebo ztráty zaměstnání, resp. po dobu trvání povinnosti pojistitele plnit z titulu pojistné události, ke změně rozsahu pojištění dle odst. 5.3 a 5.4 této smlouvy nedochází. 5.6 Ustanovení odst. 5.3 až 5.5 této smlouvy se neuplatní v případě pojištění osoby, která je v okamžiku přistoupení k pojištění ve starobním důchodu nebo dosáhla důchodového věku. 5.7 Pojištění vzniká pro každou osobu, která splňuje podmínky uvedené v odst. 5.1, v případě pojištění pro případ ztráty zaměstnání současně i podmínky uvedené v odst. 5.2 této smlouvy, a vyjádřila souhlas s pojištěním dle této smlouvy a Všeobecných pojistných podmínek. 5.8 Prohlášení pojištěného uvedená v odst. 5.1 se považují za odpovědi na dotazy pojistitele v souladu s 2788 občanského zákoníku, a to bez ohledu na to, zda jsou učiněna písemně, anebo ústně prostřednictvím telefonického hovoru. V případě, že tato prohlášení pojištěného budou nepravdivá nebo neúplná nebo pojistník předá pojistiteli prohlášení pojištěného nepravdivě nebo neúplně, může pojistitel v případě pojištění, kterého se takové porušení týká, postupovat v souladu s ust nebo 2809 občanského zákoníku a od jednotlivého pojištění odstoupit, anebo pojistné plnění odmítnout. 5.9 Pro vyloučení pochybností se stanoví, že vyjádřením souhlasu pojištěného s pojištěním dle této smlouvy je dán pojistný zájem pojistníka na pojištění dle této smlouvy ve smyslu ust občanského zákoníku Dle této smlouvy lze u každého klienta pojistníka sjednat pojištění ke smlouvám o úvěru, jejichž souhrnná aktuální výše nepřevýší částku Kč (slovy: dva miliony korun českých). Maximální výše jednoho úvěru nesmí přesáhnout Kč (slovy: osm set tisíc korun českých) a délku trvání 120 měsíců. Článek 6: Pojistné období, počátek a konec pojištění 6.1 Není-li dále stanoveno jinak, je pojistným obdobím kalendářní měsíc. První pojistné období, pokud dále není stanoveno jinak, začíná dnem počátku pojištění a končí pro pojištění sjednané v úvěrové smlouvě nebo podpisem přihlášky do pojištění současně s úvěrovou smlouvou posledním dnem kalendářního měsíce, ve kterém nastala splatnost první splátky úvěru, pro pojištění sjednané dodatečně po uzavření úvěrové smlouvy dodatkem k úvěrové smlouvě nebo podpisem přihlášky do pojištění nebo elektronickým podpisem přihlášky do pojištění prostřednictvím Internet Banky nebo prostřednictvím telefonického hovoru posledním dnem kalendářního měsíce, ve kterém nastal počátek pojištění. Délka prvního pojistného období nesmí překročit 120 kalendářních dnů. Obvyklá délka prvního pojistného období nepřesahuje 62 kalendářních dnů. 6.2 Počátek pojištění se stanoví: a) v případě pojištění sjednaného v úvěrové smlouvě nebo podpisem přihlášky do pojištění současně s úvěrovou smlouvou na hodin dne, kdy byl načerpán úvěr dle smlouvy o úvěru; b) v případě dodatečného přistoupení k pojištění: přistoupil-li pojištěný k pojištění dodatečně jakýmkoli způsobem před načerpáním úvěru, na hodin dne, kdy pojištěný načerpal úvěr, přistoupil-li pojištěný k pojištění dodatečně podpisem dodatku k úvěrové smlouvě nebo přihlášky do pojištění až po načerpání úvěru, na hodin dne účinnosti dodatku k úvěrové smlouvě nebo přihlášky do pojištění. Dnem účinnosti dodatku k úvěrové smlouvě nebo přihlášky do pojištění je v takovém případě první den kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž došlo k uzavření dodatku k úvěrové smlouvě nebo k podpisu přihlášky do pojištění, přistoupil-li pojištěný k pojištění dodatečně elektronickým podpisem přihlášky do pojištění učiněným prostřednictvím Internet Banky nebo ústním projevem vůle prostřednictvím telefonního hovoru až po načerpání úvěru, na hodin dne následujícího po přistoupení k pojištění elektronickým podpisem přihlášky do pojištění prostřednictvím Internet Banky, resp. na hod dne následujícího po uskutečnění telefonického hovoru, v rámci kterého pojištěný vyslovil souhlas s pojištěním dle této smlouvy, c) v případě přistoupení k pojištění v rámci konsolidace půjček nebo doplnění konsolidace půjček na hodin dne uzavření smlouvy o konsolidaci půjček nebo smlouvy o doplnění konsolidace půjček. 6.3 Konec pojištění se stanoví na hodin posledního dne platnosti úvěrové smlouvy. Dojde-li k zániku pojištění v souladu s touto smlouvou, Všeobecnými pojistnými podmínkami nebo zákonem dříve, stanoví se konec pojištění na hodin dne, v němž došlo ke skutečnosti, s níž tato smlouva, Všeobecné pojistné podmínky nebo zákon spojuje zánik pojištění. 6.4 Poslední pojistné období začíná prvním dnem kalendářního měsíce, ve kterém nastala skutečnost, se kterou tato smlouva, Všeobecné pojistné podmínky či zákon spojuje zánik pojištění, a končí ve hodin dne, kdy nastala skutečnost, s níž tato smlouva, Všeobecné pojistné podmínky či zákon spojuje zánik pojištění. 6.5 Délka pojistného období nemá vliv na výši pojistného tak, jak je tato sjednána v čl. 7 této smlouvy. Článek 7: Pojistné 7.1 Výše běžného pojistného činí 8,9 % z pravidelné měsíční splátky úvěru. Výše pojistného se zaokrouhluje na celé Kč nahoru. 7.2 Pojistník je povinen uhradit běžné pojistné za každé pojistné období z každého jednotlivého pojištění (tzn. za každého pojištěného) na účet pojistitele vždy nejpozději do 18. dne kalendářního měsíce následujícího po příslušném pojistném období, za které je pojistné placeno. 7.3 Pojistitel má právo v souladu s občanským zákoníkem upravit výši běžného pojistného na další pojistné období v souvislosti se změnami vstupních parametrů důležitých pro stanovení výše pojistného, jako např. průměrný počáteční věk pojištěných, průměrná délka výplaty pojistného plnění z pojistné události, průměrná pravděpodobnost vzniku pojistné události, průměrná délka trvání úvěrové smlouvy, průměrná výše úvěru, průměrná výše splátky, negativní škodní průběh apod. Pojistitel je povinen oznámit pojistníkovi a jeho prostřednictvím jednotlivému pojištěnému upravenou výši pojistného, resp. výši úhrady za pojištění, kterou platí pojištěný pojistníkovi, nejdéle 2 měsíce před splatností pojistného za pojistné období, ve kterém se má výše pojistného změnit. Pokud jednotlivý pojištěný se změnou výše úhrady za pojištění nesouhlasí a svůj nesouhlas písemně prostřednictvím pojistníka uplatní do 1 měsíce ode dne, kdy se o navrhované změně dozvěděl, pojištění jednotlivého pojištěného, který vyjádřil takový nesouhlas, zanikne uplynutím pojistného období, na které bylo pojistné zaplaceno. Článek 8: Změny jednotlivého pojištění 8.1 Dojde-li ke změně v osobě klienta pojistníka dlužníka z úvěrové smlouvy, který je pojištěným ve smyslu této smlouvy, na jinou osobu na základě dohody o převzetí dluhu z úvěrové smlouvy dle ust občanského zákoníku, stává se tato osoba pojištěným (vstupuje do práv a závazků pojištěného dle této smlouvy), pokud: v rámci dohody o převzetí dluhu přistoupí k pojištění dle této smlouvy 11

POJIŠTĚNÍ SCHOPNOSTI SPLÁCET EXTRA

POJIŠTĚNÍ SCHOPNOSTI SPLÁCET EXTRA POJIŠTĚNÍ SCHOPNOSTI SPLÁCET EXTRA Chcete mít jistotu, že budete vždy schopni splácet svoji půjčku? I v případě ztráty zaměstnání, úrazu či vážné nemoci? V těchto nepříjemných a často nečekaných situacích

Více

Pojištění. schopnosti

Pojištění. schopnosti Pojištění schopnosti splácet EXTRA Úvod Chcete mít jistotu, že budete vždy schopni splácet svoji půjčku? I v případě ztráty zaměstnání, úrazu či vážné nemoci? V těchto nepříjemných a často nečekaných

Více

Pojištění schopnosti splácet spotřebitelské splátkové úvěry. Nestačí, že páníček může mít, co ho napadne, teď se navíc nemusí bát ani o své splátky.

Pojištění schopnosti splácet spotřebitelské splátkové úvěry. Nestačí, že páníček může mít, co ho napadne, teď se navíc nemusí bát ani o své splátky. Pojištění schopnosti splácet spotřebitelské splátkové úvěry Nestačí, že páníček může mít, co ho napadne, teď se navíc nemusí bát ani o své splátky. Čerpáte půjčku a chcete mít klidné spaní? Chcete si být

Více

POJIŠTĚNÍ VYČERPANÉ ČÁSTKY KREDITNÍ KARTY

POJIŠTĚNÍ VYČERPANÉ ČÁSTKY KREDITNÍ KARTY POJIŠTĚNÍ VYČERPANÉ ČÁSTKY KREDITNÍ KARTY Víme, jak je důležité myslet na zabezpečení Vašich výdajů na kreditní kartě pro případ nenadálých nepříznivých situací, jako je ztráta zaměstnání nebo dlouhodobá

Více

NEX 1/2010. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. NEX 1/2010

NEX 1/2010. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. NEX 1/2010 NEX 1/2010 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. NEX 1/2010 (ve znění dodatku č. 1-4) znění platné od 23. 8. 2014 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. NEX 1/2010 (ve znění dodatku č. 1-4) znění platné od 23. 8. 2014 Smlouvu

Více

POJIŠTĚNÍ VYČERPANÉ ČÁSTKY KREDITNÍ KARTY

POJIŠTĚNÍ VYČERPANÉ ČÁSTKY KREDITNÍ KARTY POJIŠTĚNÍ VYČERPANÉ ČÁSTKY KREDITNÍ KARTY Víme, jak je důležité myslet na zabezpečení Vašich výdajů na kreditní kartě v případě nenadálých nepříznivých situací, jako je ztráta zaměstnání nebo dlouhodobá

Více

Pojištění vyčerpané částky kreditní karty. Páníčkovi se to směje, ale mně docházej myši.

Pojištění vyčerpané částky kreditní karty. Páníčkovi se to směje, ale mně docházej myši. Pojištění vyčerpané částky kreditní karty Páníčkovi se to směje, ale mně docházej myši. Víme, jak je důležité myslet na zabezpečení Vašich výdajů na kreditní kartě v případě nenadálých nepříznivých situací,

Více

Úplné znění RÁMCOVÉ POJISTNÉ SMLOUVY č. NEX 1/2009 ze dne ve znění Dodatku č. 1 ze dne Smlouvu uzavírají společnosti:

Úplné znění RÁMCOVÉ POJISTNÉ SMLOUVY č. NEX 1/2009 ze dne ve znění Dodatku č. 1 ze dne Smlouvu uzavírají společnosti: Úplné znění RÁMCOVÉ POJISTNÉ SMLOUVY č. NEX 1/2009 ze dne 28. 2. 2009 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 29. 5. 2009 Smlouvu uzavírají společnosti: GE Money Bank, a. s. dále jen pojistník se sídlem: Vyskočilova

Více

POJISTĚTE SE PROTI NEPŘÍZNIVÝM ŽIVOTNÍM SITUACÍM

POJISTĚTE SE PROTI NEPŘÍZNIVÝM ŽIVOTNÍM SITUACÍM Pojištění schopnosti splácet Expres půjčka / Konsolidace půjček POJISTĚTE SE PROTI NEPŘÍZNIVÝM ŽIVOTNÍM SITUACÍM Čerpáte půjčku a chcete mít klidné spaní? Chcete si být jisti, že v případě úrazu nebo vážného

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA (Pojistka) č. NEX 1/2010

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA (Pojistka) č. NEX 1/2010 Smlouvu uzavírají společnosti: RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA (Pojistka) č. NEX 1/2010 GE Money Bank, a.s., dále jen pojistník se sídlem: Vyskočilova 1422/1a, 140 28 Praha 4 Michle, IČ 25672720, DIČ CZ699001157,

Více

POJISTNÁ SMLOUVA. č. SBS 1/2018

POJISTNÁ SMLOUVA. č. SBS 1/2018 POJISTNÁ SMLOUVA č. SBS 1/2018 POJISTNÁ SMLOUVA POJISTNÁ SMLOUVA Č. SBS 1/2018 (dále jen pojistná smlouva ) Pojistnou smlouvu uzavírají tyto smluvní strany: Pojistitel: BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a.s.

Více

VÝTAH Z RÁMCOVÉ POJISTNÉ SMLOUVY č. ŠF 1/2012 (dále jen pojistná smlouva ) (úplné znění pojistné smlouvy je k dispozici na www.skofin.

VÝTAH Z RÁMCOVÉ POJISTNÉ SMLOUVY č. ŠF 1/2012 (dále jen pojistná smlouva ) (úplné znění pojistné smlouvy je k dispozici na www.skofin. VÝTAH Z RÁMCOVÉ POJISTNÉ SMLOUVY č. ŠF 1/2012 (dále jen pojistná smlouva ) (úplné znění pojistné smlouvy je k dispozici na www.skofin.cz) Úvodní ustanovení Pojištění, které sjednávají pojistitel a pojistník

Více

POJIŠTĚNÍ SPLÁTEK A VÝDAJŮ DEBETNÍ A KREDITNÍ KARTY

POJIŠTĚNÍ SPLÁTEK A VÝDAJŮ DEBETNÍ A KREDITNÍ KARTY POJIŠTĚNÍ SPLÁTEK A VÝDAJŮ DEBETNÍ A KREDITNÍ KARTY Víme, jak je důležité myslet na zabezpečení Vás i Vašich blízkých v případě nenadálých nepříznivých životních situací, jako je ztráta zaměstnání nebo

Více

POJIŠTĚNÍ SCHOPNOSTI SPLÁCET HYPOTEČNÍ ÚVĚR

POJIŠTĚNÍ SCHOPNOSTI SPLÁCET HYPOTEČNÍ ÚVĚR POJIŠTĚNÍ SCHOPNOSTI SPLÁCET HYPOTEČNÍ ÚVĚR 1 Čerpáte hypotéku a chcete mít klidné spaní? Chcete si být jisti, že v případě úrazu nebo vážného onemocnění budete schopni hradit splátky hypotéky? Bojíte

Více

Pojištění. schopnosti splácet Hypoteční úvěr

Pojištění. schopnosti splácet Hypoteční úvěr Pojištění schopnosti splácet Hypoteční úvěr Úvod Čerpáte hypotéku a chcete mít klidné spaní? Chcete si být jisti, že v případě úrazu nebo vážného onemocnění budete schopni hradit splátky hypotéky? Bojíte

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka č. CA 1/2008 Smlouvu uzavírají společnosti: dále jen pojistník

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka č. CA 1/2008 Smlouvu uzavírají společnosti: dále jen pojistník RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka č. CA 1/2008 Smlouvu uzavírají společnosti: CETELEM ČR, a.s. se sídlem: Karla Engliše 5/3208, Praha 5, 150 00 IČ: 25085689 DIČ: CZ25085689 zapsán v obchodním rejstříku

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA /Pojistka č. BF 1/2005

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA /Pojistka č. BF 1/2005 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA /Pojistka č. BF 1/2005 Smlouvu uzavírají společnosti: Beneficial Finance a.s. se sídlem: Nádražní 23/344, 150 00 Praha 5 IČ: 266 97 068 DIČ: CZ26697068 zapsána v obchodním rejstříku

Více

č. UCBHJP 1/2011 Úplné znění Rámcové pojistné smlouvy č. UCBHJP 1/2011

č. UCBHJP 1/2011 Úplné znění Rámcové pojistné smlouvy č. UCBHJP 1/2011 č. UCBHJP 1/2011 Úplné znění Rámcové pojistné smlouvy č. UCBHJP 1/2011 (ve znění dodatku č. 1, 2 a 3) znění platné od 2. 5. 2013 Úplné znění Rámcové pojistné smlouvy č. UCBHJP 1/2011 (ve znění dodatku

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka č. ČSPŘ 1/2011 Smlouvu uzavírají společnosti: Česká spořitelna, a. s. se sídlem: Olbrachtova 1929/62, Praha 4, PSČ 140 00 IČ: 45244782 DIČ: CZ45244782 zapsaná v obchodním

Více

GEH 1/2008. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. GEH 1/2008

GEH 1/2008. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. GEH 1/2008 GEH 1/2008 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. GEH 1/2008 (ve znění dodatku č. 1) znění platné od 1. 1. 2014 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. GEH 1/2008 (ve znění dodatku č. 1) znění platné od 1. 1. 2014 Smlouvu uzavírají

Více

SBS 1/2014. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. SBS 1/2014

SBS 1/2014. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. SBS 1/2014 SBS 1/2014 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. SBS 1/2014 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. SBS 1/2014 Smlouvu uzavírají společnosti: Sberbank CZ, a.s. dále jen pojistník se sídlem: Praha 4 - Nusle,

Více

Pojistná smlouva. č. MMB-TRAVEL 2/2017

Pojistná smlouva. č. MMB-TRAVEL 2/2017 Pojistná smlouva č. MMB-TRAVEL 2/2017 Pojistná smlouva Pojistná smlouva č. MMB-TRAVEL 2/2017 (dále jen pojistná smlouva ) Pojistnou smlouvu uzavírají tyto smluvní strany: Pojistitel: BNP Paribas Cardif

Více

Pojištění schopnosti splácet

Pojištění schopnosti splácet Pojištění schopnosti splácet Úvěr autocredit Vám zajistí peníze na úhradu nutných výdajů v případě nepříznivé životní situace 1 Jako doplňkovou službu ke smlouvě o úvěru si můžete pro případ nepříznivé

Více

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 4331

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 4331 1 BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a.s. se sídlem: Plzeňská 3217/16, Smíchov, 150 00 Praha 5 IČO: 25080954 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 4327 zastoupená Tomášem

Více

BFPL-COF 1/2005. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BFPL-COF 1/2005

BFPL-COF 1/2005. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BFPL-COF 1/2005 BFPL-COF 1/2005 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BFPL-COF 1/2005 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BFPL-COF 1/2005 Smlouvu uzavírají společnosti: Beneficial Finance a.s. se sídlem: Praha 1, Nové

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA /Pojistka č. BFPL 1/2005

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA /Pojistka č. BFPL 1/2005 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA /Pojistka č. BFPL 1/2005 Smlouvu uzavírají společnosti: Beneficial Finance a.s. se sídlem: Praha 1, Nové Město, V Celnici 1028/10, PSČ 117 21 IČ: 266 97 068 DIČ: CZ26697068 zapsaná

Více

Pojistná smlouva. č. MBH 1 / 2017

Pojistná smlouva. č. MBH 1 / 2017 Pojistná smlouva č. MBH 1 / 2017 Pojistná smlouva Pojistná smlouva č. mbh 1 / 2017 (dále jen pojistná smlouva ) Pojistnou smlouvu uzavírají tyto smluvní strany: Pojistitel: BNP Paribas Cardif Pojišťovna,

Více

POJIŠTĚNÍ SPLÁTEK A VÝDAJŮ K BĚŽNÉMU ÚČTU

POJIŠTĚNÍ SPLÁTEK A VÝDAJŮ K BĚŽNÉMU ÚČTU POJIŠTĚNÍ SPLÁTEK A VÝDAJŮ K BĚŽNÉMU ÚČTU Úvod Víme, jak je důležité myslet na zabezpečení Vás i Vašich blízkých v případě nenadálých nepříznivých životních situací, jako je ztráta zaměstnání nebo pracovní

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA (Pojistka) č. NEX 1/2009 Smlouvu uzavírají společnosti:

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA (Pojistka) č. NEX 1/2009 Smlouvu uzavírají společnosti: RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA (Pojistka) č. NEX 1/2009 Smlouvu uzavírají společnosti: GE Money Bank, a. s. dále jen pojistník se sídlem: Vyskočilova 1422/1a, 140 28 Praha 4 - Michle IČ 25672720 DIČ CZ25672720

Více

BFDL-COF 1/2005. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BFDL-COF 1/2005

BFDL-COF 1/2005. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BFDL-COF 1/2005 BFDL-COF 1/2005 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BFDL-COF 1/2005 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BFDL-COF 1/2005 Smlouvu uzavírají společnosti: Beneficial Finance a.s se sídlem: Nádražní 23/344,

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA /Pojistka č. BFDL 1/2005

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA /Pojistka č. BFDL 1/2005 Smlouvu uzavírají společnosti: RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA /Pojistka č. BFDL 1/2005 Beneficial Finance a.s. se sídlem: Nádražní 23/344, 150 00 Praha 5 IČ: 266 97 068 DIČ: CZ26697068 zapsána v obchodním rejstříku

Více

UCBHJP 1/2011. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/(Pojistka) č. UCBHJP 1/2011

UCBHJP 1/2011. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/(Pojistka) č. UCBHJP 1/2011 UCBHJP 1/2011 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/(Pojistka) č. UCBHJP 1/2011 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/(POJISTKA) Č. UCBHJP 1/2011 VE ZNĚNÍ DODATKU Č. 1 ZE DNE 31. 5. 2012 Smlouvu uzavírají společnosti: UniCredit

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. BCEQ 1/2016 ÚPLNÉ ZNĚNÍ (Dodatek č. 1)

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. BCEQ 1/2016 ÚPLNÉ ZNĚNÍ (Dodatek č. 1) RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. BCEQ 1/2016 ÚPLNÉ ZNĚNÍ (Dodatek č. 1) Smlouvu uzavírají společnosti: Equa bank a.s. se sídlem: Praha 8 Karlín, Karolinská 661/4, PSČ 186 00 IČO: 47116102 dále jen pojistník

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BP 1/2011

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BP 1/2011 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BP 1/2011 Smlouvu uzavírají společnosti: BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE dále jen pojistník se sídlem: bd Haussmann 1, 75009 Paříž, Francie, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Pojistná smlouva. č. SBH 1/2017

Pojistná smlouva. č. SBH 1/2017 Pojistná smlouva č. SBH 1/2017 Pojistná smlouva Pojistná smlouva č. SBH 1/2017 (dále jen pojistná smlouva ) Pojistnou smlouvu uzavírají tyto smluvní strany: Pojistitel: BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a.s.

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/POJISTKA Č. CAR 1/2005

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/POJISTKA Č. CAR 1/2005 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/POJISTKA Č. CAR 1/2005 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka č. CAR 1/2005 Smlouvu uzavírají společnosti: CETELEM ČR, a.s. dále jen pojistník se sídlem Letenská 2, 118 00 Praha 1

Více

Pojištění schopnosti splácet / /pojištění výdajů

Pojištění schopnosti splácet / /pojištění výdajů Pojištění schopnosti splácet / /pojištění výdajů Kreditní karty Veškeré informace o Pojištění schopnosti splácet / pojištění výdajů ke kreditní kartě obdržíte na Zákaznické lince GE Money Multiservis nebo

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POJIŠTĚNÍ. Článek 1 Předmět smlouvy

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POJIŠTĚNÍ. Článek 1 Předmět smlouvy RÁMCOVÁ SMLOUVA O POJIŠTĚNÍ Č.1080500014 (dále jen smlouva ) Raiffeisenbank a.s. se sídlem Olbrachtova 2006/9, 140 21 Praha 4 IČ:49240901 DIČ: CZ 49240901 zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského

Více

Rámcová pojistná smlouva / Pojistka č. EONBP 1/2013. Rámcová pojistná smlouva / Pojistka č. EONBP 1/2013

Rámcová pojistná smlouva / Pojistka č. EONBP 1/2013. Rámcová pojistná smlouva / Pojistka č. EONBP 1/2013 Článek 1 Úvodní ustanovení Pojištění, které sjednávají pojistitel a pojistník touto smlouvou, se řídí právním řádem České republiky, platí pro něj ustanovení této smlouvy, Všeobecné pojistné podmínky pro

Více

č. UCBHJP 1/2014 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. UCBHJP 1/2014

č. UCBHJP 1/2014 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. UCBHJP 1/2014 č. UCBHJP 1/2014 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. UCBHJP 1/2014 Rámcová pojistná smlouva č. UCBHJP 1/2014 Smlouvu uzavírají společnosti: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. se sídlem:

Více

POJIŠTĚNÍ KLIENTA. Vám zajistí peníze na úhradu výdajů v případě nepříznivé životní situace

POJIŠTĚNÍ KLIENTA. Vám zajistí peníze na úhradu výdajů v případě nepříznivé životní situace POJIŠTĚNÍ KLIENTA Vám zajistí peníze na úhradu výdajů v případě nepříznivé životní situace dlouhodobá pracovní neschopnost ztráta zaměstnání plná invalidita úmrtí PODMÍNKY PRO PŘISTOUPENÍ Soubor pojištění

Více

CŽB 1/2007. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. CŽB 1/2007

CŽB 1/2007. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. CŽB 1/2007 CŽB 1/2007 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. CŽB 1/2007 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/POJISTKA č. CŽB 1/2007 VE ZNĚNÍ DODATKU č. 1 ZE DNE 4. 1. 2010 A DODATKU č. 2 ZE DNE 29. 3. 2012 Smlouvu uzavírají společnosti:

Více

Rámcová pojistná smlouva č. GEBCC 1/2011

Rámcová pojistná smlouva č. GEBCC 1/2011 Rámcová pojistná smlouva č. GEBCC 1/2011 (ve znění pozdějších dodatků) Smlouvu uzavírají společnosti: GE Money Bank, a.s. dále jen pojistník se sídlem: Praha 4-Michle, Vyskočilova 1422/1a, PSČ 140 28 IČ

Více

POJIŠTĚNÍ SCHOPNOSTI SPLÁCET HYPOTEČNÍ ÚVĚR

POJIŠTĚNÍ SCHOPNOSTI SPLÁCET HYPOTEČNÍ ÚVĚR POJIŠTĚNÍ SCHOPNOSTI SPLÁCET HYPOTEČNÍ ÚVĚR Ve spolupráci s BNP Paribas Cardif Pojišťovnou, a.s., Vám nabízíme možnost sjednat si Pojištění schopnosti splácet, které slouží k zajištění schopnosti splácet

Více

CŽB 1/2007. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. CŽB 1/2007

CŽB 1/2007. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. CŽB 1/2007 CŽB 1/2007 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. CŽB 1/2007 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/POJISTKA č. CŽB 1/2007 VE ZNĚNÍ DODATKU č. 1 ZE DNE 4. 1. 2010 Smlouvu uzavírají společnosti: UniCredit Bank Czech Republic,

Více

SBH 1/2014. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. SBH 1/2014 ve znění dodatku č. 1 ze dne 11. 12. 2014

SBH 1/2014. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. SBH 1/2014 ve znění dodatku č. 1 ze dne 11. 12. 2014 SBH 1/2014 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. SBH 1/2014 ve znění dodatku č. 1 ze dne 11. 12. 2014 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. SBH 1/2014 Smlouvu uzavírají společnosti: Sberbank CZ, a.s. dále jen pojistník se

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. BILLEQ 1/2014 ÚPLNÉ ZNĚNÍ (Dodatek č. 1)

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. BILLEQ 1/2014 ÚPLNÉ ZNĚNÍ (Dodatek č. 1) RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. BILLEQ 1/2014 ÚPLNÉ ZNĚNÍ (Dodatek č. 1) Smlouvu uzavírají společnosti: Equa bank a.s. se sídlem: Praha 8 - Karlín, Karolinská 661/4, PSČ 186 00 IČO: 471 16 102, DIČ: CZ47116102

Více

Pojištění schopnosti splácet úvěr Expres Business nezajištěný. Tak to už páníček nebude mít fakt žádný starosti.

Pojištění schopnosti splácet úvěr Expres Business nezajištěný. Tak to už páníček nebude mít fakt žádný starosti. Pojištění schopnosti splácet úvěr Expres Business nezajištěný Tak to už páníček nebude mít fakt žádný starosti. OBSAH Hledáte financování svých plánů a investic, ale obáváte se, že nebudete moci pravidelně

Více

CP 1/2006. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA POJISTKA č. CP 1/2006

CP 1/2006. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA POJISTKA č. CP 1/2006 CP 1/2006 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA POJISTKA č. CP 1/2006 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. CP 1/2006 (dále jen smlouva ) uzavřená dnešního dne, měsíce a roku mezi níže uvedenými smluvními stranami:

Více

CKK 1/2007. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. CKK 1/2007

CKK 1/2007. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. CKK 1/2007 CKK 1/2007 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. CKK 1/2007 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. CKK 1/2007 Smlouvu uzavírají společnosti: Credium, a.s. se sídlem Vladislavova 17/1390, Praha 1, 110 06 IČ:

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA POJISTKA č. ČEZBP 1/2014

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA POJISTKA č. ČEZBP 1/2014 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA POJISTKA č. ČEZBP 1/2014 Smlouvu uzavírají společnosti: ČEZ Prodej, s.r.o. se sídlem: Duhová 1/425, 140 53 Praha 4 IČO: 272 32 433, DIČ: CZ27232433 zapsána: v obchodním rejstříku

Více

CINT 1/2009. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA POJISTKA č. CINT 1/2009

CINT 1/2009. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA POJISTKA č. CINT 1/2009 CINT 1/2009 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA POJISTKA č. CINT 1/2009 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. CINT 1/2009 (dále jen smlouva ) Smlouvu uzavírají společnosti: Credium, a. s. se sídlem: Praha 13, Park

Více

POJIŠTĚNÍ SCHOPNOSTI SPLÁCET HYPOTEČNÍ ÚVĚR

POJIŠTĚNÍ SCHOPNOSTI SPLÁCET HYPOTEČNÍ ÚVĚR POJIŠTĚNÍ SCHOPNOSTI SPLÁCET HYPOTEČNÍ ÚVĚR Úvod Ve spolupráci s BNP Paribas Cardif Pojišťovnou, a.s., Vám nabízíme možnost sjednat si Pojištění schopnosti splácet, které slouží k zajištění schopnosti

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA (Pojistka) č. GEH 1/2008 Smlouvu uzavírají společnosti:

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA (Pojistka) č. GEH 1/2008 Smlouvu uzavírají společnosti: RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA (Pojistka) č. GEH 1/2008 Smlouvu uzavírají společnosti: GE Money Bank, a. s. dále jen pojistník se sídlem: Vyskočilova 1422/1a, 140 28 Praha 4 - Michle IČ 25672720 DIČ CZ25672720

Více

HYPOTÉČNÍ ÚVĚR POJIŠTĚNÍ KLIENTA. Vám zajistí peníze na úhradu nutných výdajů v případě nepříznivé životní situace

HYPOTÉČNÍ ÚVĚR POJIŠTĚNÍ KLIENTA. Vám zajistí peníze na úhradu nutných výdajů v případě nepříznivé životní situace HYPOTÉČNÍ ÚVĚR POJIŠTĚNÍ KLIENTA Vám zajistí peníze na úhradu nutných výdajů v případě nepříznivé životní situace Soubor pojištění A (pro fyzické osoby, i podnikatele) dlouhodobá nemoc plná invalidita

Více

Pojištění k americkým hypotékám České spořitelny

Pojištění k americkým hypotékám České spořitelny Pojištění k americkým hypotékám České spořitelny O pojištění Proč si sjednat pojištění k americkým hypotékám? Bojíte se, že nebudete mít na splácení americké hypotéky? Jakákoliv ztráta příjmů Vás může

Více

MBK 1/2010. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA (Pojistka) č. MBK 1/2010

MBK 1/2010. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA (Pojistka) č. MBK 1/2010 MBK 1/2010 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA (Pojistka) č. MBK 1/2010 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA (POJISTKA) č. MBK 1/2010 (POJIŠTĚNÍ SCHOPNOSTI SPLÁCET) Smlouvu uzavírají společnosti: BRE Bank Spółka Akcyjna společnost

Více

SBS 1/2014. Úplné znění Rámcové pojistné smlouvy/pojistky č. SBS 1/2014

SBS 1/2014. Úplné znění Rámcové pojistné smlouvy/pojistky č. SBS 1/2014 SBS 1/2014 Úplné znění Rámcové pojistné smlouvy/pojistky č. SBS 1/2014 (ve znění dodatku č. 1) - znění platné od 10. 4. 2014 Úplné znění rámcové pojistné smlouvy/pojistky č. SBS 1/2014 (ve znění dodatku

Více

CSU 1/2011. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. CSU 1/2011

CSU 1/2011. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. CSU 1/2011 CSU 1/2011 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. CSU 1/2011 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. CSU 1/2011 (dále jen smlouva ) Smlouvu uzavírají společnosti: Credium, a. s. se sídlem: Praha 13, Park Office,

Více

SMLOUVY/Pojistky č. CIH 1/2010

SMLOUVY/Pojistky č. CIH 1/2010 CIH 1/2010 Úplné znění POJISTNÉ SMLOUVY/Pojistky č. CIH 1/2010 Úplné znění POJISTNÉ SMLOUVY/Pojistky č. CIH 1/2010 Smlouvu uzavírají společnosti: Raiffeisenbank a.s. se sídlem: Praha 4, Hvězdova 1716/2b,

Více

DSL 1/2010. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA (Pojistka) č. DSL 1/2010

DSL 1/2010. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA (Pojistka) č. DSL 1/2010 DSL 1/2010 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA (Pojistka) č. DSL 1/2010 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA (POJISTKA) č. DSL 1/2010 Smlouvu uzavírají společnosti: D.S. Leasing, a.s., dále jen pojistník se sídlem: Brno, Londýnské

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / POJISTKA (dále také rámcová smlouva )

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / POJISTKA (dále také rámcová smlouva ) RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / POJISTKA (dále také rámcová smlouva ) č. ČSBU 1/2009 uzavřená mezi níže uvedenými společnostmi: Česká spořitelna, a. s. se sídlem: Olbrachtova 1929/62, Praha 4, PSČ 140 00 IČ:

Více

Pojištění schopnosti splácet. Pojištění schopnosti splácet

Pojištění schopnosti splácet. Pojištění schopnosti splácet Pojištění schopnosti splácet Pojištění schopnosti splácet POJIŠTĚNÍ SCHOPNOSTI SPLÁCET Každý z nás se někdy může dostat do situace, kdy nebude moci splácet úvěr. Pojištění schopnosti splácet pomůže Vám

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka č. MOB 1/2013

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka č. MOB 1/2013 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka č. MOB 1/2013 Smlouvu uzavírají společnosti: Česká spořitelna, a. s. se sídlem: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00 IČ: 452 44 782 zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Pojištění schopnosti splácet

Pojištění schopnosti splácet Pojištění schopnosti splácet Pojištění schopnosti splácet Každý z nás se někdy může dostat do situace, kdy nebude moci splácet úvěr. Pojištění schopnosti splácet pomůže Vám i Vašim blízkým tuto nepříjemnou

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BC 1/2013

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BC 1/2013 Smlouvu uzavírají společnosti: RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BC 1/2013 Broker Consulting, a.s. se sídlem: Plzeň, Jiráskovo náměstí 2, PSČ 326 00 IČ: 252 21 736 zapsána: v obchodním rejstříku vedeném

Více

PŘÍLOHA. Všeobecné pojistné podmínky pro soukromé životní a neživotní pojištění č. 1/2007

PŘÍLOHA. Všeobecné pojistné podmínky pro soukromé životní a neživotní pojištění č. 1/2007 Úplné znění RÁMCOVÉ POJISTNÉ SMLOUVY č. OC 1/2009 ze dne 19. 3. 2009 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 15. 6. 2009 Sepsaná níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi společnostmi: GE Money Multiservis, a. s. dále

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POJIŠTĚNÍ. č. BFPL 1/2003

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POJIŠTĚNÍ. č. BFPL 1/2003 RÁMCOVÁ SMLOUVA O POJIŠTĚNÍ č. BFPL 1/2003 Smlouvu uzavírají společnosti: Beneficial Finance a.s. se sídlem: Nádražní 23/344, 150 00 Praha 5 IČ: 266 97 068 DIČ: CZ26697068 zapsána v obchodním rejstříku

Více

BFDL-COF 1/2003. RÁMCOVÁ SMLOUVA O POJIŠTĚNÍ č. BFDL-COF 1/2003

BFDL-COF 1/2003. RÁMCOVÁ SMLOUVA O POJIŠTĚNÍ č. BFDL-COF 1/2003 BFDL-COF 1/2003 RÁMCOVÁ SMLOUVA O POJIŠTĚNÍ č. BFDL-COF 1/2003 RÁMCOVÁ SMLOUVA O POJIŠTĚNÍ č. BFDL-COF 1/2003 Smlouvu uzavírají společnosti: Beneficial Finance a.s. se sídlem: Nádražní 23/344, 150 00 Praha

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POJIŠTĚNÍ. č. CA 1/2004

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POJIŠTĚNÍ. č. CA 1/2004 I RÁMCOVÁ SMLOUVA O POJIŠTĚNÍ č. CA 1/2004 Smlouvu uzavírají společnosti: CETELEM ČR, a.s., dále jen pojistník se sídlem Letenská 2, 118 00 Praha 1 IČ 25 08 56 89 DIČ CZ 25 08 56 89 zapsán v obchodním

Více

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010 Příloha č. 1 Pojišťovna VZP, a.s. ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010 se sídlem: Jankovcova 1566/2b, 17000 Praha 7 IČO: 27116913 DIČ: CZ27116913 zastoupená: Robertem Karešem, výkonným ředitelem

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. GOLD-EQ 1/2015

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. GOLD-EQ 1/2015 1 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. GOLD-EQ 1/2015 Smlouvu uzavírají společnosti: Equa bank a.s. se sídlem: Praha 8 - Karlín, Karolinská 661/4, PSČ 186 00 IČO: 471 16 102, DIČ: CZ699003622 zapsána: v obchodním

Více

Pojištění schopnosti splácet

Pojištění schopnosti splácet Pojištění schopnosti splácet Informační dokument o pojistném produktu Produkt: Pojištění schopnosti splácet Společnost: UNIQA pojišťovna, a. s., Česká republika spotřebitelský úvěr - RPS 1080500085 Informace

Více

MBH 1/2010. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. MBH 1/2010

MBH 1/2010. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. MBH 1/2010 MBH 1/2010 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. MBH 1/2010 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/POJISTKA č. MBH 1/2010 (POJIŠTĚNÍ SCHOPNOSTI SPLÁCET) Smlouvu uzavírají společnosti: BRE Bank Spółka Akcyjna společnost

Více

BFDL-EOS 1/2003. RÁMCOVÁ SMLOUVA O POJIŠTĚNÍ č. BFDL-EOS 1/2003

BFDL-EOS 1/2003. RÁMCOVÁ SMLOUVA O POJIŠTĚNÍ č. BFDL-EOS 1/2003 BFDL-EOS 1/2003 RÁMCOVÁ SMLOUVA O POJIŠTĚNÍ č. BFDL-EOS 1/2003 RÁMCOVÁ SMLOUVA O POJIŠTĚNÍ č. BFDL-EOS 1/2003 Smlouvu uzavírají společnosti: Beneficial Finance a.s. dále jen pojistník se sídlem Nádražní

Více

č. UCBSJP 1/2014 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. UCBSJP 1/2014

č. UCBSJP 1/2014 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. UCBSJP 1/2014 č. UCBSJP 1/2014 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. UCBSJP 1/2014 Rámcová pojistná smlouva č. UCBSJP 1/2014 Smlouvu uzavírají společnosti: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. se sídlem:

Více

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto POJISTNOU SMLOUVU č.1080500004 Článek 1 Předmět smlouvy

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto POJISTNOU SMLOUVU č.1080500004 Článek 1 Předmět smlouvy UNIQA pojišťovna, a.s. zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložka 2012 se sídlem: Evropská 136, 160 12 Praha 6 IČ: 49240480 zastoupená: Ing. Martinem Žáčkem, předsedou

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO SOUKROMÉ ŽIVOTNÍ A NEŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ č. 7/2014

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO SOUKROMÉ ŽIVOTNÍ A NEŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ č. 7/2014 VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO SOUKROMÉ ŽIVOTNÍ A NEŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ č. 7/2014 Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1 Pro soukromé životní a neživotní pojištění výdajů poskytované BNP Paribas Cardif Pojišťovnou,

Více

Pojistná smlouva č. 4300000xxxx

Pojistná smlouva č. 4300000xxxx Příloha č. 3 k k Dohodě o podmínkách pojištění odpovědnosti provozovatele zdravotnického zařízení pro členy Asociace klinických psychologů ČR č. 7402000002 Pojistná smlouva č. 4300000xxxx pro pojištění

Více

Pojistná smlouva č

Pojistná smlouva č Pojistná smlouva č. 8070457717 Smluvní strany, se sídlem Masarykovo náměstí 1458, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice IČO: 45534306, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,

Více

pojistnou smlouvu na skupinové pojištění: Oddíl I Předmět a účel smlouvy Článek 1

pojistnou smlouvu na skupinové pojištění: Oddíl I Předmět a účel smlouvy Článek 1 POJISTNÁ SMLOUVA č. 19100771/2009 na skupinové pojištění pravidelných výdajů ze spotřebitelských, hotovostních a revolvingových úvěrů a na skupinové pojištění výdajů vzniklých zneužitím kreditní či úvěrové

Více

SMLOUVY/Pojistky č. CIFU 1/2006

SMLOUVY/Pojistky č. CIFU 1/2006 CIFU 1/2006 Úplné znění POJISTNÉ SMLOUVY/Pojistky č. CIFU 1/2006 Úplné znění POJISTNÉ SMLOUVY/Pojistky č. CIFU 1/2006 Smlouvu uzavírají společnosti: Raiffeisenbank a.s. se sídlem: Praha 4, Hvězdova 1716/2b,

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 1. 1. 2014 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

BILLEQ 1/2014. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BILLEQ 1/2014

BILLEQ 1/2014. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BILLEQ 1/2014 BILLEQ 1/2014 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BILLEQ 1/2014 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BILLEQ 1/2014 Smlouvu uzavírají společnosti: Equa bank a.s. se sídlem: Praha 8 - Karlín, Karolinská

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PLATNÝ OD 1. 10. 2016 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní

Více

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 9. 6. 2014

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 9. 6. 2014 Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 9. 6. 04 Část Hypoteční úvěry Vážená klientko, vážený kliente, v Sazebníku najdete poplatky za vybrané služby poskytované

Více

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od.. 08 Část Hypoteční úvěry Vážená klientko, vážený kliente, v Sazebníku najdete poplatky za vybrané služby poskytované MONETA

Více

Předsmluvní informace k pojištění podnikatelských rizik

Předsmluvní informace k pojištění podnikatelských rizik Předsmluvní informace k pojištění podnikatelských rizik Co je pojištění podnikatelských rizik Jedná se o pojištění, které nabízí pojistnou ochranu majetku a odpovědnosti osob při výkonu podnikatelské činnosti.

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. 1080500025 k pojištění vyčerpané částky úvěru čerpaného kreditní kartou

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. 1080500025 k pojištění vyčerpané částky úvěru čerpaného kreditní kartou RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. 1080500025 k pojištění vyčerpané částky úvěru čerpaného kreditní kartou Raiffeisenbank a.s. se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4 IČ: 49240901, zapsána v obchodním rejstříku

Více

Skupinové pojištění schopnosti splácet spotřebitelský úvěr s jednorázovým pojistným

Skupinové pojištění schopnosti splácet spotřebitelský úvěr s jednorázovým pojistným Skupinové pojištění schopnosti splácet spotřebitelský úvěr s jednorázovým pojistným Pojistná smlouva č. 19100963/2015 na skupinové pojištění schopnosti splácet spotřebitelský úvěr s jednorázovým pojistným

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ OK1 PLATNÝ OD 16. 7. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového

Více

CIH 1/2010. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka

CIH 1/2010. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka CIH 1/2010 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. CIH 1/2010 Úplné znění rámcové pojistné smlouvy/pojistky č. CIH 1/2010 ve znění následných dodatků Smlouvu uzavírají společnosti:

Více

POJIŠTĚNÍ T-MOBILE 1

POJIŠTĚNÍ T-MOBILE 1 POJIŠTĚNÍ T-MOBILE 1 CO JE POJIŠTĚNÍ T-MOBILE PRO JISTOTU SPLÁCENÍ Pokud člověk není věštec, jen těžko může odhadnout, co ho v životě čeká. Ale aspoň se může proti různým těžkostem pojistit. Právě proto

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ OK1 PLATNÝ OD 1. 1. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového

Více

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 6.. 05 Část Hypoteční úvěry Vážená klientko, vážený kliente, v Sazebníku najdete poplatky za vybrané služby poskytované

Více

POJISTNÁ SMLOUVA č. 19100683/2006 na skupinové pojištění dlužníků ze smlouvy o úvěru sjednané se společností Home Credit a.s.

POJISTNÁ SMLOUVA č. 19100683/2006 na skupinové pojištění dlužníků ze smlouvy o úvěru sjednané se společností Home Credit a.s. POJISTNÁ SMLOUVA č. 19100683/2006 na skupinové pojištění dlužníků ze smlouvy o úvěru sjednané se společností Home Credit a.s. ve znění účinném od 1. 4. 2015 Smluvní strany: Pojistitel se sídlem v Praze

Více

Smluvní strany: Pojistitel Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. se sídlem v Praze 4, Na Pankráci 1720/123, PSČ 140 00 IČO 49240749

Smluvní strany: Pojistitel Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. se sídlem v Praze 4, Na Pankráci 1720/123, PSČ 140 00 IČO 49240749 POJISTNÁ SMLOUVA č. 19100966/2015 na skupinové pojištění schopnosti splácet se společností Všeobecná úverová banka a.s. ve znění účinném od 23. 11. 2015 Smluvní strany: Pojistitel Česká pojišťovna ZDRAVÍ

Více

Infolist produktu e-bez OBAV

Infolist produktu e-bez OBAV Infolist produktu e-bez OBAV 800 100 777 www.csobpoj.cz e-bez OBAV Infolist produktu Sdělení informací pojistitelem zájemci o pojištění Informace o produktu e-bez Obav je rizikové životní pojištění, které

Více

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od.. 06 Část Hypoteční úvěry Vážená klientko, vážený kliente, v Sazebníku najdete poplatky za vybrané služby poskytované MONETA

Více

POJIŠTĚNÍ T-MOBILE 1

POJIŠTĚNÍ T-MOBILE 1 POJIŠTĚNÍ T-MOBILE 1 CO JE POJIŠTĚNÍ T-MOBILE PRO JISTOTU SPLÁCENÍ Pokud člověk není věštec, jen těžko může odhadnout, co ho v životě čeká. Ale aspoň se může proti různým těžkostem pojistit. Právě proto

Více