VÝTAH Z RÁMCOVÉ POJISTNÉ SMLOUVY č. ŠF 1/2012 (dále jen pojistná smlouva ) (úplné znění pojistné smlouvy je k dispozici na

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝTAH Z RÁMCOVÉ POJISTNÉ SMLOUVY č. ŠF 1/2012 (dále jen pojistná smlouva ) (úplné znění pojistné smlouvy je k dispozici na www.skofin."

Transkript

1 VÝTAH Z RÁMCOVÉ POJISTNÉ SMLOUVY č. ŠF 1/2012 (dále jen pojistná smlouva ) (úplné znění pojistné smlouvy je k dispozici na Úvodní ustanovení Pojištění, které sjednávají pojistitel a pojistník pojistnou smlouvou, se řídí právním řádem České republiky, platí pro něj příslušná ustanovení zák. č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, v platném znění (dále jen zákon o pojistné smlouvě ), Všeobecné pojistné podmínky pro soukromé životní a neživotní pojištění č. 1/2010, které tvoří přílohu č. I pojistné smlouvy (dále také "Všeobecné pojistné podmínky") a dále ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen zákon o ochraně osobních údajů, jakož i další obecně závazné předpisy České republiky. Výklad pojmů Pro účely pojistné smlouvy se dílčí pojmy vymezují takto: - Pojistník ŠkoFIN s.r.o., který s pojistitelem uzavřel pojistnou smlouvu. - Pojistitel BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a.s., která s pojistníkem uzavřela pojistnou smlouvu. - Pojištěný klient pojistníka, který splnil podmínky uvedené v čl. 5 pojistné smlouvy. - Pojistné plnění (dále také plnění ) - je plnění, které poskytne pojistitel za podmínek uvedených v čl. 10 pojistné smlouvy oprávněné osobě nebo obmyšlené osobě. - Počátek pojištění tak, jak je definován v čl. 6 pojistné smlouvy. - Konec pojištění tak, jak je definován v čl. 6 pojistné smlouvy. - Pojistná událost nahodilá skutečnost, se kterou je spojen vznik povinnosti pojistitele poskytnout pojistné plnění dle čl. 10 pojistné smlouvy. - Čekací doba - lhůta v délce 90 po sobě jdoucích kalendářních dní od data počátku pojištění. V této lhůtě ztráta zaměstnání a nezaměstnanost pojištěného, jakož i rekvalifikace, nejsou považovány za pojistnou událost a pojištěnému nevzniká nárok na plnění. - Oprávněná osoba osoba, které v případě pojistné události vznikne právo na pojistné plnění. Oprávněnou osobou pro výplatu pojistného plnění v případě pojistné události pojištěného spočívající v pracovní neschopnosti, invalidity III. stupně nebo ztrátě zaměstnání je pojistník. Oprávněnou osobou pro výplatu pojistného plnění v případě pojistné události rekvalifikace je pojištěný. - Obmyšlená osoba pojistník, jako osoba určená způsobem dle ust. 51 zákona o pojistné smlouvě, které vznikne právo na pojistné plnění v případě pojistné události smrti pojištěného. - Pojištění obnosové pojištění pro případ smrti, invalidity III. stupně, přiznání mimořádných výhod III. stupně a pracovní neschopnosti. - Pojištění škodové pojištění pro případ ztráty zaměstnání a pro případ rekvalifikace. - Pojistné nebezpečí - úraz, nemoc nebo jiná nahodilá skutečnost související se změnou osobního postavení pojištěného, které mohou být příčinou vzniku pojistné události. - Pojistná doba doba, na kterou bylo pojištění sjednáno. Pojistná doba je pro každého pojištěného odlišná, začíná dnem počátku pojištění a končí koncem pojištění. - Smlouva leasingová nebo úvěrová smlouva, kterou uzavřel klient pojistníka s pojistníkem a jejímž předmětem je financování vozidla. - Splátka celková měsíční splátka leasingu nebo úvěru sjednaná ve Smlouvě dle splátkového kalendáře zahrnující splátku jistiny a splátku úroků. - Resolicitační program kampaň dohodnutá mezi pojistitelem a pojistníkem na dodatečné pojišťování klientů pojistníka. - Rekvalifikace získání nové kvalifikace a zvýšení, rozšíření nebo prohloubení dosavadní kvalifikace. - Rekvalifikační kurz - rekvalifikační kurz k získání nové nebo zvýšení, rozšíření nebo prohloubení dosavadní kvalifikace, prováděný rekvalifikačním zařízením ve smyslu zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění, jehož náklady částečně nebo zcela nese pojištěný a nejsou hrazeny příslušným úřadem práce. Doba platnosti pojistné smlouvy Pojistná smlouva vstupuje v platnost dnem jejího uzavření a nabývá účinnosti dne a její účinnost končí, není-li dále stanoveno jinak, Nadále se trvání a účinnost pojistné smlouvy prodlužuje automaticky vždy o období jednoho kalendářního roku, pokud nedojde z jedné či druhé strany k oznámení, že tato strana netrvá na prodloužení účinnosti pojistné smlouvy. Toto oznámení musí být zasláno druhé straně písemně formou doporučeného dopisu a musí být doručeno druhé smluvní straně nejméně dva měsíce před datem, od kterého by se účinnost automaticky prodlužovala. Strana 1 z 10

2 Ukončením účinnosti pojistné smlouvy dle předchozího odstavce nezanikají práva a povinnosti smluvních stran z pojištění osob již pojištěných dle pojistné smlouvy nejpozději do posledního dne platnosti a účinnosti pojistné smlouvy a trvají až do doby sjednaného zániku pojištění v souladu s ustanovením čl. 13 pojistné smlouvy, přičemž se jejich vzájemná práva a závazky řídí nadále pojistnou smlouvou. Ukončení či zánik jednotlivého či jednotlivých pojištění vzniklých na základě pojistné smlouvy nemá vliv na platnost pojistné smlouvy, jakož i na platnost ostatních pojištění vzniklých na základě pojistné smlouvy. Soubory pojištění Na základě pojistné smlouvy se sjednává pojištění klientů pojistníka, kteří přistoupí způsobem uvedeným v odst. 4.2 tohoto článku k pojištění dle čl. 5 pojistné smlouvy v rozsahu souboru A, B nebo C, které zahrnují tyto typy pojištění: A) Pojištění platebních povinností PPP L: (dále jen soubor pojištění A ) Pojištění schopnosti splácet splátky pro případ smrti, invalidity III. stupně a pro případ pracovní neschopnosti B) Pojištění platebních povinností PPP XL: (dále jen soubor pojištění B ) Pojištění schopnosti splácet splátky pro případ smrti, invalidity III. stupně, pracovní neschopnosti, ztráty zaměstnání a pro případ rekvalifikace C) Pojištění platebních povinností PPP M: (dále jen soubor pojištění C ) Pojištění schopnosti splácet splátky pro případ smrti následkem úrazu, invalidity III. stupně následkem úrazu a pro případ pracovní neschopnosti následkem úrazu Klienti pojistníka přistupují k pojištění vyslovením souhlasu s pojistnou smlouvou, jakož i se Všeobecnými pojistnými podmínkami, a to podpisem Osvědčení o pojištění platebních povinností PPP L, resp. Osvědčení o pojištění platebních povinností PPP XL nebo Osvědčení o pojištění platebních povinností PPP M, které je součástí Smlouvy, za podmínky, že obsahuje text prohlášení uvedeného v čl. 5 pojistné smlouvy. Podmínky pro pojištění, vznik pojištění (A) Soubor pojištění A ( PPP L ) (pro případ smrti, invalidity III. stupně a pro případ pracovní neschopnosti) V rámci pojištění v rozsahu souboru pojištění A může k pojištění přistoupit pouze fyzická osoba, která: a) uzavřela s pojistníkem Smlouvu, a dále podpisem Osvědčení o pojištění platebních povinností PPP L, které je součástí Smlouvy, projevila souhlas s pojistnou smlouvou a Všeobecnými pojistnými podmínkami a přistoupila k pojištění, nebo b) uzavřela s pojistníkem Smlouvu a následně ve lhůtě 6 měsíců od podpisu Smlouvy nebo v rámci resolicitačního programu písemně projevila vůli přistoupit k pojištění v rozsahu souboru pojištění A podpisem Osvědčení o pojištění platebních povinností PPP L, které je nedílnou součástí dodatku ke Smlouvě, nebo c) uzavřela s pojistníkem Smlouvu a následně v rámci resolicitačního programu projevila v rámci telefonického hovoru uskutečněného ze strany pojistníka svůj zájem o dodatečné přistoupení k pojištění platebních povinností a zájem o dodání příslušných dokumentů k tomu, aby přistoupila k pojištění platebních povinností, tj. Osvědčení o pojištění platebních povinností TMK PPP L a návrhu dodatku ke Smlouvě, týkajícího se Dohody o změně platebního profilu (dále jen dodatek ke Smlouvě ). Uvedená fyzická osoba následně přistoupila k pojištění platebních povinností v rozsahu souboru pojištění A, a to podpisem Osvědčení o pojištění platebních povinností TMK PPP L a dodatku ke Smlouvě, které jí byly zaslány pojistníkem na základě telefonicky projeveného zájmu o dodatečné přistoupení k pojištění platebních povinností, přičemž tato fyzická osoba splňuje k datu podpisu dokumentů uvedených v předcházející větě tohoto odstavce podmínky pro vstup do pojištění platebních povinností PPP L dle pojistné smlouvy, za podmínky, že jsou Osvědčení o pojištění TMK PPP L a návrh dodatku ke Smlouvě podepsané klientem pojistníka doručeny zpět pojistníkovi nejpozději do 14-ti dní od doručení Osvědčení o pojištění platebních povinností TMK PPP L a návrhu dodatku ke Smlouvě, zaslaného pojistníkem klientovi pojistníka, a to po projevení zájmu Strana 2 z 10

3 klienta o dodatečné přistoupení k pojištění platebních povinností prostřednictvím telefonického hovoru, a zároveň splňuje k datu podpisu Osvědčení o pojištění platebních povinností PPP L, které je součástí Smlouvy nebo dodatku ke smlouvě, následující podmínky: do splacení finančního závazku vyplývajícího ze Smlouvy zbývá minimálně 12 měsíčních splátek, je mladší 60 let, není ve starobním důchodu a není invalidní (invalidita I. III. stupně), dle svého vědomí je zdráva, není v pravidelné lékařské péči či pod pravidelným lékařským dohledem v důsledku zjištěného chronického onemocnění s trvalým užíváním léků, není v pracovní neschopnosti, souhlasí s pojistnou smlouvou a s Všeobecnými pojistnými podmínkami, v rámci Osvědčení o pojištění platebních povinností PPP L, které je součástí Smlouvy nebo dodatku k ní, podepíše prohlášení o splnění uvedených podmínek. (B) Soubor pojištění B ( PPP XL ) (pro případ smrti, invalidity III. stupně, pracovní neschopnosti, ztráty zaměstnání a rekvalifikace) V rámci pojištění v rozsahu souboru pojištění B může k pojištění přistoupit pouze fyzická osoba, která: a) uzavřela s pojistníkem Smlouvu, a dále podpisem Osvědčení o pojištění platebních povinností PPP XL projevila souhlas s pojistnou smlouvou a Všeobecnými pojistnými podmínkami a přistoupila k pojištění, nebo b) uzavřela s pojistníkem Smlouvu a následně ve lhůtě 6 měsíců od podpisu Smlouvy nebo v rámci resolicitačního programu písemně projevila vůli přistoupit k pojištění v rozsahu souboru pojištění B podpisem Osvědčení o pojištění platebních povinností PPP XL, které je nedílnou součástí dodatku ke Smlouvě, nebo c) uzavřela s pojistníkem Smlouvu a následně v rámci resolicitačního programu projevila v rámci telefonického hovoru uskutečněného ze strany pojistníka svůj zájem o dodatečné přistoupení k pojištění platebních povinností a zájem o zaslání příslušných dokumentů k tomu, aby přistoupila k pojištění platebních povinností, tj. Osvědčení o pojištění platebních povinností TMK PPP XL a návrhu dodatku ke Smlouvě, týkajícího se Dohody o změně platebního profilu (dále jen dodatek ke Smlouvě ). Uvedená fyzická osoba následně přistoupila k pojištění platebních povinností v rozsahu souboru pojištění B, a to podpisem Osvědčení o pojištění platebních povinností TMK PPP XL a dodatku ke Smlouvě, které jí byly zaslány pojistníkem na základě telefonicky projeveného zájmu o dodatečné přistoupení k pojištění platebních povinností, přičemž tato fyzická osoba splňuje k datu podpisu dokumentů uvedených v předcházející větě tohoto odstavce podmínky pro vstup do pojištění platebních povinností PPP XL dle pojistné smlouvy, za podmínky, že jsou Osvědčení o pojištění TMK PPP XL a návrh dodatku ke Smlouvě podepsané klientem pojistníka doručeny zpět pojistníkovi nejpozději do 14-ti dní od doručení Osvědčení o pojištění platebních povinností TMK PPP XL a návrhu dodatku ke Smlouvě, zaslaného pojistníkem klientovi pojistníka, a to po projevení zájmu klienta o dodatečné přistoupení k pojištění platebních povinností prostřednictvím telefonického hovoru, a zároveň splňuje k datu podpisu Osvědčení o pojištění platebních povinností PPP XL, které je součástí Smlouvy nebo dodatku ke smlouvě, následující podmínky: je mladší 60 let, není ve starobním důchodu a není invalidní (I. III. stupeň invalidity), dle svého prohlášení je zdráva, není v pravidelné lékařské péči či pod pravidelným lékařským dohledem v důsledku zjištěného chronického onemocnění s trvalým užíváním léků, není v pracovní neschopnosti, je zaměstnána v pracovním poměru sjednaném na dobu neurčitou a byla zaměstnána v pracovním poměru nepřetržitě též v předcházejících 12 měsících a není ve zkušební době, nedala ani jí nebyla dána výpověď z pracovního poměru, nezrušila se zaměstnavatelem okamžitě pracovní poměr ani jí nebyl zrušen ze strany zaměstnavatele, neobdržela od Strana 3 z 10

4 zaměstnavatele ani nezaslala zaměstnavateli návrh na skončení pracovního poměru dohodou, souhlasí s pojistnou smlouvou a s Všeobecnými pojistnými podmínkami pojistitele, v rámci Osvědčení o pojištění platebních povinností PPP XL, které je součástí Smlouvy nebo dodatku k ní, podepíše prohlášení o splnění uvedených podmínek. (C) Soubor pojištění C ( PPP M ) (pro případ smrti následkem úrazu, invalidity III. stupně následkem úrazu a pracovní neschopnosti v důsledku úrazu) V rámci pojištění v rozsahu souboru pojištění C může k pojištění přistoupit pouze fyzická osoba, která uzavřela s pojistníkem Smlouvu, podpisem Osvědčení o pojištění platebních povinností PPP M projevila souhlas s pojistnou smlouvou a Všeobecnými pojistnými podmínkami a přistoupila k pojištění, pokud splňuje k datu podpisu Osvědčení o pojištění platebních povinností PPP M, které je součástí Smlouvy, následující podmínky je mladší 60 let, není ve starobním důchodu a není invalidní (invalidita I. III. stupně), v rámci Osvědčení o pojištění platebních povinností PPP M, které je součástí Smlouvy, podepíše prohlášení o splnění uvedených podmínek. Pojištění vzniká pro každou osobu, která splňuje shora uvedené podmínky a vyjádřila souhlas s pojistnou smlouvou a Všeobecnými pojistnými podmínkami. Prohlášení pojištěného uvedená v odst. 5.1 pojistné smlouvy se považují za odpovědi na dotazy pojistitele v souladu s ust. 14 zákona o pojistné smlouvě. V případě, že tato prohlášení pojištěného budou nepravdivá nebo neúplná nebo pojistník předá pojistiteli prohlášení pojištěného nepravdivě nebo neúplně, může pojistitel v případě pojištění, kterého se takové porušení týká, postupovat v souladu s ust. 23 a 24 zákona o pojistné smlouvě a od takového jednotlivého pojištění odstoupit nebo odmítnout pojistné plnění. Dle pojistné smlouvy lze u každého klienta pojistníka sjednat pojištění dle pojistné smlouvy (bez ohledu na sjednaný rozsah pojištění) maximálně ke třem Smlouvám, u kterých se doba, po kterou je pojištěný povinen splácet Splátky dle Smlouvy, jakkoliv časově překrývá. Pojistné období, počátek a konec pojištění - Není-li dále stanoveno jinak, je pojistným obdobím jeden rok. - První pojistné období pro případ přistoupení k pojištění způsobem dle odst. 5.1 A) b), 5.1 B) b) a 5.1 C) pojistné smlouvy začíná dnem počátku pojištění a končí výročním dnem uzavření Smlouvy následujícím po datu podpisu Smlouvy, resp. dodatku k ní. - První pojistné období pro případ přistoupení k pojištění způsobem dle odst. 5.1 A) c) a 5.1 B) c) pojistné smlouvy začíná dnem počátku pojištění a končí výročním dnem uzavření Smlouvy, následujícím po dni uzavření dodatku ke Smlouvě. - Počátek pojištění se stanoví na: 00:00 hod dne podpisu Osvědčení o pojištění platebních povinností, které je nedílnou součástí Smlouvy, jejímž podpisem pojištěný přistoupil k jednomu ze souborů pojištění uvedených v čl. 5 pojistné smlouvy v případě přistoupení k pojištění způsobem dle odst. 5.1 A) a), 5.1 B) a) a 5.1 C) pojistné smlouvy; 00:00 hod dne uzavření dodatku ke Smlouvě, jehož podpisem pojištěný přistoupil k pojištění dle pojistné smlouvy v případě přistoupení k pojištění způsobem dle odst. 5.1 A) b) a 5.1. B) b) pojistné smlouvy. na 00:00 hod dne podpisem Osvědčení o pojištění a návrhu dodatku ke Smlouvě pojištěným za podmínky, že je podepsané Osvědčení a návrh dodatku ke Smlouvě doručen pojistníkovi nejpozději do 14-ti dní od doručení Osvědčení o pojištění platebních povinností a návrhu dodatku ke Smlouvě, zaslaného pojistníkem klientovi pojistníka, a to po projevení zájmu o dodatečné přistoupení k pojištění platebních povinností prostřednictvím telefonického hovoru v případě přistoupení k pojištění způsobem dle odst. 5.1 A) c) a 5.1 B) c) pojistné smlouvy. 00:00 hodin dne účinnosti převodu práv a povinností na třetí osobu, resp. převzetí dluhu třetí osobou v případě dohod dle čl. 15 pojistné smlouvy. - Poslední pojistné období začíná 1. dnem pojistného období, ve kterém nastala skutečnost, se kterou pojistná smlouva či zákon spojuje konec pojištění, a končí koncem pojištění. Strana 4 z 10

5 - Konec pojištění se stanoví na hodin posledního dne platnosti Smlouvy, ke které je pojištění sjednáno, pokud není stanoveno v čl. 13 pojistné smlouvy jinak. Pojistné Výše pojistného u souborů pojištění A, B i C se řídí sazebníkem pojistníka platným v době uzavření Smlouvy nebo podpisu Osvědčení o pojištění platebních povinností. Pojistné je sjednáno jako běžné roční pojistné. Změny jednotlivého pojištění Na základě dohody dodatku ke Smlouvě může být změněn soubor pojištění B na soubor pojištění A nebo soubor pojištění C, případně soubor pojištění A na soubor pojištění C. Žádná jiná změna souboru pojištění není možná. Podmínky pro likvidaci pojistné události - V případě pojistné události je pojistník povinen předat pojistiteli údaje pouze o pojištěném (dle odst pojistné smlouvy), u něhož nastala pojistná událost. Pojištěný, kterému nastala pojistná událost, a v případě smrti pojištěného osoby určené způsobem dle 51 zákona o pojistné smlouvě, jsou povinni poskytnout pojistiteli bez zbytečného odkladu kopii Smlouvy, vyplněný příslušný formulář pojistitele Oznámení pojistné události a dále tyto prvotní doklady nutné pro posouzení nároku na pojistné plnění: V případě smrti pojištěného kopii úmrtního listu pojištěného, lékařem vyplněný List o prohlídce mrtvého (kopie s čitelnou adresou lékaře), byla-li provedena soudní pitva, pitevní zprávu (kopie s čitelnou adresou lékaře). V případě invalidity III. stupně pojištěného kopii Rozhodnutí vydaného Českou správou sociálního zabezpečení ve věci žádosti o invalidní důchod, kopii Posudku o invaliditě vydaného příslušnou Okresní správou sociálního zabezpečení s vyznačeným dnem vzniku invalidity III. stupně, V případě držitele průkazu mimořádných výhod III. stupně kopii rozhodnutí o přiznání mimořádných výhod III. stupně vydané příslušným místním úřadem s platností alespoň jednoho roku. V případě pracovní neschopnosti pojištěného kopii Potvrzení pracovní neschopnosti s uvedeným datem počátku pracovní neschopnosti, se stanovením příslušného čísla diagnózy a s vyznačením pravidelných kontrol u lékaře (s čitelnou adresou lékaře), došlo-li k hospitalizaci, propouštěcí zprávu z nemocničního zařízení (kopii s čitelnou adresou lékaře), potvrzení zaměstnavatele nebo Kopii Živnostenského listu, pokud je pojištěný osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ) nebo Kopii Zápočtového listu, pokud není pojištěný zaměstnán v pracovním poměru. V případě nezaměstnanosti pojištěného kopii pracovní smlouvy včetně všech podepsaných dodatků k pracovní smlouvě, kopii dokladu o rozvázání pracovního poměru, kopii potvrzení, že je pojištěný veden v evidenci u příslušného Úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání,, kopie všech pracovních smluv uzavřených na dobu určitou nebo neurčitou včetně podepsaných dodatků k pracovním smlouvám, ze kterých vyplývá, že pojištěný byl zaměstnán nejméně 12 měsíců před počátkem pojištění. V případě rekvalifikace osvědčení o udělené akreditaci rekvalifikačnímu zařízení, osvědčení o rekvalifikaci vystavené rekvalifikačním zařízením po úspěšném absolvování rekvalifikačního kurzu, doklad o nákladech na rekvalifikační kurz hrazených pojištěným; Strana 5 z 10

6 rozhodnutí úřadu práce o tom, že nebude pojištěnému hradit náklady rekvalifikačního kurzu anebo že je bude hradit jen z části. - Každé trvání pracovní neschopnosti a nezaměstnanosti pojištěného musí být pojistiteli doloženo pojištěným nejméně jednou za kalendářní měsíc, nejpozději však do 10. dne následujícího kalendářního měsíce za měsíc, ve kterém byl pojištěný práce neschopný nebo nezaměstnaný, a to zasláním: - V případě pracovní neschopnosti: kopie písemného potvrzení ošetřujícího lékaře nebo kopie Potvrzení o trvání dočasné pracovní neschopnosti s vyznačením pravidelných kontrol u lékaře. V případě nedoložení těchto dokladů považuje pojistitel pojištěného za práce schopného a svou povinnost plnit za ukončenou, ledaže pojištěný dodatečně prokáže, že tato pracovní neschopnost trvá nebo trvala. - V případě nezaměstnanosti: kopie písemného potvrzení, že je pojištěný veden v evidenci uchazečů o zaměstnání. V případě nedoložení těchto dokladů považuje pojistitel svou povinnost plnit za ukončenou, ledaže pojištěný dodatečně prokáže, že tato nezaměstnanost trvá nebo trvala. - Pojištěný je povinen neprodleně informovat pojistitele o ukončení pracovní neschopnosti předložením kopie lékařského potvrzení o ukončení pracovní neschopnosti. - Pojištěný je povinen neprodleně informovat pojistitele o ukončení nezaměstnanosti předložením kopie potvrzení o ukončení jeho nezaměstnanosti. Pojistné události a pojistné plnění Pojištění pro případ smrti Pojistnou událostí je smrt pojištěného, ke které dojde během pojistné doby. Výše pojistného plnění se stanoví takto: Pojistník na základě požadavku pojistitele zašle pojistiteli kalkulaci pojistného plnění, jejíž výše se bude rovnat součtu následujících položek: 1. všech Splátek včetně DPH po odečtení úroku za finanční služby (kapitálová část splátek) nesplacených k datu smrti pojištěného, jejichž splatnost byla ve Smlouvě sjednána na dobu po datu smrti pojištěného, 2. výši úroku vypočteného pojistníkem jako rozdíl mezi úrokem zaplaceným pojištěným za období od data uzavření Smlouvy do data smrti pojištěného a úrokem, který měl být pojištěným zaplacen za období od data uzavření Smlouvy do data smrti pojištěného, 3. zůstatkové hodnoty včetně DPH sjednané ve Smlouvě. a) Pojištění pro případ invalidity III. stupně Pojistnou událostí je vznik invalidity III. stupně pojištěného. b) Pojištění pro případ přiznání mimořádných výhod III. stupně Pojistnou událostí je vznik přiznání mimořádných výhod III. stupně pojištěnému. Pro stanovení výše pojistného plnění dle písm. a) b) se přiměřeně použije způsob výpočtu v případě pojistné události smrti. Pojištění pro případ pracovní neschopnosti Pojistnou událostí je pracovní neschopnost pojištěného, která trvá nepřetržitě alespoň 30 kalendářních dní. Plnění v případě pojistné události způsobené pracovní neschopností pojištěného Nárok na plnění z důvodu pojistné události způsobené pracovní neschopností pojištěného vznikne, pokud pracovní neschopnost pojištěného trvá nepřetržitě alespoň 30 kalendářních dnů. Výše plnění se rovná měsíčním Splátkám dle příslušné Smlouvy, jejichž den splatnosti dle příslušné Smlouvy připadá na dobu trvání pracovní neschopnosti pojištěného, počínaje Splátkou splatnou po datu, ke kterému bude pojištěný 30. den v pracovní neschopnosti. Nastane-li u pojištěného nová pracovní neschopnost, která je způsobena recidivou nemoci nebo úrazu a nebo následky nemoci či úrazu, které byly příčinou původní pracovní neschopnosti, za níž již pojistitel plnil, a první den této nové pracovní neschopnosti nastane do 60 kalendářních dnů ode dne ukončení původní pracovní neschopnosti, za níž pojistitel již plnil, považuje se tato nová pracovní neschopnost za pokračování původní pracovní neschopnosti, tj. pokračování původní pojistné události. Výše plnění se rovná měsíčním Splátkám dle příslušné Smlouvy, jejichž den splatnosti dle příslušné Smlouvy připadá na dobu trvání pracovní neschopnosti pojištěného, počínaje Splátkou splatnou v pojistném období, ve kterém nastane první den nové pracovní neschopnosti, která je způsobena recidivou nemoci nebo úrazu, které byly příčinou původní pracovní neschopnosti, za níž již pojistitel plnil. Dojde-li však k takové nové pracovní neschopnosti po uplynutí 60 kalendářních dnů ode Strana 6 z 10

7 dne ukončení původní pracovní neschopnosti, za níž pojistitel již plnil, je tato nová pracovní neschopnost považována za další pojistnou událost a pojistitel poskytne plnění za podmínek uvedených pod písmenem a/ tohoto odstavce. U každého jednoho pojištěného může plnění z jedné pojistné události z důvodu pracovní neschopnosti pojištěného činit maximálně 12 měsíčních Splátek, přičemž plnění na jednu měsíční Splátku nepřesáhne částku ,- Kč (slovy: padesát pět tisíc pět set padesát pět korun českých). Pojištění pro případ ztráty zaměstnání Pojistnou událostí je nezaměstnanost pojištěného v důsledku ztráty zaměstnání, přičemž nezaměstnanost pojištěného musí trvat nepřetržitě alespoň 30 kalendářních dní (mimo čekací dobu). Plnění v případě pojistné události způsobené ztrátou zaměstnání pojištěného Nárok na plnění z důvodu pojistné události způsobené ztrátou zaměstnání pojištěného vznikne, nastala-li nezaměstnanost pojištěného po uplynutí čekací doby pojistitele a pokud nezaměstnanost pojištěného trvá nepřetržitě alespoň 30 kalendářních dnů. Výše plnění se rovná měsíčním Splátkám dle příslušné Smlouvy, jejichž den splatnosti dle příslušné Smlouvy připadá na dobu trvání nezaměstnanosti pojištěného, počínaje měsíční Splátkou splatnou po datu, ke kterému bude pojištěný 30. den nezaměstnaný. V případě, že pojistitel vyplatil pojistné plnění z jedné či více pojistných událostí způsobených ztrátou zaměstnání v celkovém rozsahu 12 měsíčních Splátek, vznikne pojištěnému nárok na pojistné plnění z další pojistné události způsobené ztrátou zaměstnání až po uplynutí 12 měsíců ode dne vyplacení 12. měsíční Splátky pojistitelem jako pojistné plnění, a to v souladu s odst. 10.5, písm. a/ pojistné smlouvy. U každého jednoho pojištěného může plnění z jedné pojistné události z důvodu ztráty zaměstnání pojištěného činit maximálně 12 měsíčních Splátek, přičemž plnění na jednu měsíční Splátku nepřesáhne částku ,- Kč (slovy: padesát pět tisíc pět set padesát pět korun českých). Rekvalifikace Pojistnou událostí je úspěšné absolvování rekvalifikačního kurzu v průběhu trvání pojistné události nezaměstnanosti. Rekvalifikačním kurzem se pro účely vzniku nároku na pojistné plnění a pro účely pojistné smlouvy má na mysli rekvalifikační kurz poskytovaný akreditovanou společností v souladu se zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění, uchazeči o zaměstnání za účelem zvýšení, prohloubení nebo změny kvalifikace v průběhu trvání jeho nezaměstnanosti, pokud si náklady takového kurzu hradí pojištěný částečně nebo zcela sám. Nárok na výplatu pojistného plnění z důvodu pojistné události rekvalifikace vznikne, pokud pojištěný, který je nezaměstnaný ve smyslu pojistné smlouvy, v průběhu trvání nezaměstnanosti dle pojistné smlouvy a pouze v době trvání povinnosti pojistitele plnit z pojistné události ztráty zaměstnání (max. počet splátek) absolvuje rekvalifikační kurz pro zvýšení, prohloubení nebo změnu své pracovně právní kvalifikace, pokud náklady takového kurzu nese pojištěný částečně nebo zcela sám. Pojistné plnění se rovná ceně absolvovaného rekvalifikačního kurzu, maximálně však ,- Kč a může být uhrazeno maximálně 1x za trvání povinnosti pojistitele plnit dle pojistné smlouvy z důvodu pojistné události ztráty zaměstnání. V případě, že pojistitel vyplatil pojistné plnění z pojistné události rekvalifikace, může vzniknout pojištěnému nárok na pojistné plnění z další pojistné události rekvalifikace až po uplynutí 12 měsíců ode dne skončení pojistné události ztráty zaměstnání, v rámci níž došlo k absolvování rekvalifikačního kurzu. Souběh pojistných událostí V případě souběhu pojistných událostí u jednoho pojištěného v podobě nezaměstnanosti pojištěného v důsledku ztráty zaměstnání a pracovní neschopnosti, plní pojistitel pouze z titulu nezaměstnanosti tehdy, jestliže nezaměstnanost nastala jako pojistná událost první v pořadí. V případě souběhu pojistných událostí u jednoho pojištěného v podobě pracovní neschopnosti a nezaměstnanosti plní pojistitel nejdříve z titulu pracovní neschopnosti, jestliže tato pracovní neschopnost nastala jako pojistná událost první v pořadí. Z titulu nezaměstnanosti, jakožto pojistné události druhé v pořadí, poskytuje dále pojistitel plnění za podmínky, že k datu ukončení první pojistné události (tedy pracovní neschopnosti) jsou jinak splněny podmínky pro poskytnutí plnění z titulu druhé pojistné události (nezaměstnanosti). Strana 7 z 10

8 Horní hranice pojistného plnění (limit pojistného plnění) Smluvní strany se dohodly, že celkové pojistné plnění ze všech pojištění dle pojistné smlouvy u jednoho pojištěného pro případ, že pojištěný uzavřel s pojistníkem jednu nebo více Smluv, ke kterým sjednal pojištění dle pojistné smlouvy a u nichž se doba, po kterou je pojištěný povinen splácet Splátky dle Smlouvy jakkoli časově překrývá, je stanoven limit pojistného plnění ve výši ,- Kč. Pokud pojistitel poskytl pojistné plnění z jedné nebo více pojistných událostí jednoho pojištěného v celkové výši ,- Kč, veškerá pojištění tohoto pojištěného vzniklá na základě pojistné smlouvy zanikají. Zánik jednotlivého pojištění Pojištění zaniká (pojištěním se rozumí jednotlivé pojištění jednotlivého pojištěného): - dnem splatnosti poslední Splátky (příp. i zůstatkové hodnoty, pokud se jedná o případ řádného ukončení Smlouvy), a to bez ohledu na to, zda jde o řádnou splátku nebo o případ její předčasné splatnosti; - posledním dnem platnosti Smlouvy, k níž se pojištění vztahuje; - dnem zániku závazku pojištěného platit Splátky, a to jeho splněním či jinak; - dnem smrti, dnem vzniku invalidity III. stupně pojištěného a dnem přiznání mimořádných výhod III. stupně; - posledním dnem kalendářního roku, v němž pojištěný dovrší 65 let věku, v případě pojištění pro případ pracovní neschopnosti v důsledku úrazu v případě souboru pojištění C zaniká pojištění dosažením 70. roku věku pojištěného; - posledním dnem kalendářního měsíce, ve kterém pojištěný začal pobírat starobní důchod, zanikají všechny typy pojištění s výjimkou pojištění pro případ smrti úrazem a pojištění pro případ přiznání průkazu mimořádných výhod III. stupně úrazem v případě souboru pojištění A, pojištění pro případ smrti a pojištění pro případ přiznání průkazu mimořádných výhod III. stupně v případě souboru pojištění B; v případě souboru pojištění C pojištění nezaniká a trvá až do konce pojištění dle jiného ustanovení pojistné smlouvy; - podpisem smlouvy o převzetí dluhu v případě úvěrové smlouvy, resp. smlouvy o postoupení práv a povinností z leasingové smlouvy, na základě které dojde k převzetí dluhu, resp. k postoupení práv a povinností na třetí osobu; - písemnou dohodou smluvních stran, ve které je určen okamžik zániku pojištění a způsob vzájemného vyrovnání závazků; - v důsledku prodlení pojištěného s plněním finančních závazků ze Smlouvy vůči pojistníkovi za podmínky, že toto prodlení je delší než tři kalendářní měsíce po sobě jdoucí a pojistník písemnou formou oznámil pojistiteli, že prodlení nastalo v rozsahu delším než tři kalendářní měsíce po sobě jdoucí; v takovém případě pojištění zaniká ke dni vzniku prodlení, uvedenému v písemném oznámení pojistníka pojistiteli; - odstoupením pojistitel je oprávněn od pojištění odstoupit v případě, že pojistník nebo pojištěný při sjednávání nebo změně pojištění úmyslně nebo z nedbalosti nepravdivě nebo neúplně zodpoví písemné dotazy pojistitele, pokud by pojistitel při pravdivém a úplném zodpovězení dotazů pojištění nesjednal. Toto právo může být uplatněno nejpozději do 2 měsíců ode dne, kdy se o takové skutečnosti dozvěděl, jinak právo zanikne; pojistník je oprávněn od pojištění odstoupit v případě, že mu pojistitel nebo jeho zmocněný zástupce nepravdivě nebo neúplně zodpoví písemné dotazy týkající se sjednávaného pojištění, pokud by v případě úplného nebo pravdivého zodpovězení dotazů pojištění nesjednal. Toto právo může být uplatněno nejpozději do 2 měsíců ode dne, kdy se o takové skutečnosti dozvěděl, jinak právo zanikne; pojištěný je oprávněn od jednotlivého pojištění odstoupit v případě sjednání pojištění prostřednictvím telemarketingu ve lhůtě 30 dnů od sjednání pojištění; odstoupení se podává prostřednictvím pojistníka. - pojistníkovi je současně pojistitelem udělena plná moc k provádění změn souborů pojištění v rozsahu čl. 8 pojistné smlouvy a ukončování pojištění dohodou jménem pojistitele u jednotlivých pojištění uzavřených na základě pojistné smlouvy. V případě jejich ukončování jménem pojistitele v rozsahu pověření budou jednotlivá pojištění ukončována vždy k poslednímu dni kalendářního měsíce. Pojistník je povinen písemně informovat pojistitele o Strana 8 z 10

9 změnách a ukončení jednotlivých pojištění včetně provedení kalkulace a vyúčtování případného nespotřebovaného pojistného dle příslušných právních předpisů. Odklad splácení měsíčních Splátek; Prodloužení Smlouvy Pojištění zůstává v platnosti i tehdy, pokud pojistník pojištěnému povolil odklad splácení měsíčních Splátek ze Smlouvy a pojistitele o tom písemně vyrozuměl. Povinnost platit pojistné za pojistná období, v kterých byl povolen odklad splácení měsíčních Splátek, nezaniká. Pojištění se takto však může prodloužit nejvýše o tři měsíce od původně dohodnutého dne splatnosti poslední měsíční Splátky. Povolí-li pojistník pojištěnému odklad měsíčních Splátek po dobu delší než 3 měsíce od původně dohodnutého dne splatnosti poslední měsíční Splátky, končí pojištění uplynutím tříměsíční lhůty, která počne běžet od původně dohodnutého dne splatnosti poslední měsíční Splátky. Pojištění při změně v osobě dlužníka ze Smlouvy Smlouva uzavřená ve formě úvěrové smlouvy Dojde-li k písemnému souhlasu pojistníka s převzetím dluhu podle smlouvy o převzetí dluhu ze Smlouvy (úvěrová smlouva), na základě které dojde k převzetí dluhu dlužníka ze Smlouvy třetí osobou, stává se tato třetí osoba pojištěným pouze v případě, že splní k datu uzavření písemné smlouvy o převzetí dluhu podmínky pro pojištění tak, jak jsou tyto uvedeny v čl. 5 pojistné smlouvy, včetně podpisu příslušného prohlášení, s tím, že tato třetí osoba vysloví souhlas s pojistnou smlouvou a Všeobecnými pojistnými podmínkami. Pojištění třetí osoby vzniká podpisem smlouvy o převzetí dluhu a počátek pojištění se stanoví na 00:00 hodin dne účinnosti převzetí dluhu třetí osobou. Byl-li dlužník ze Smlouvy o financování pojištěný, jeho pojištění zaniká dle odst pojistné smlouvy. Smlouva uzavřená ve formě leasingové smlouvy Dojde-li k písemnému souhlasu pojistníka s převodem práv a povinností ze Smlouvy (smlouva o finančním leasingu) na základě smlouvy o převodu práv a povinností, na základě které dojde k převodu práv a závazků klienta pojistníka uživatele vozidla ze Smlouvy na třetí osobu, stává se tato třetí osoba pojištěným pouze v případě, že splní k datu podpisu Smlouvy o převodu práv a povinností podmínky pro pojištění tak, jak jsou tyto uvedeny v Čl. 5 pojistné smlouvy, včetně podpisu příslušného prohlášení, s tím, že tato třetí osoba vysloví souhlas s pojistnou smlouvou a s Všeobecnými pojistnými podmínkami. Pojištění třetí osoby vzniká podpisem smlouvy o převodu práv a povinností a počátek pojištění se stanoví na 00:00 hodin dne účinnosti převodu práv a povinností na třetí osobu. Byl-li původní uživatel vozidla pojištěný, jeho pojištění zaniká dle odst pojistné smlouvy. Závěrečná ustanovení - Nedílnou součástí pojistné smlouvy jsou Všeobecné pojistné podmínky pro soukromé životní a neživotní pojištění č. 1/2010, které tvoří přílohu I pojistné smlouvy. - V případě rozporu mezi textem pojistné smlouvy a textem Všeobecných pojistných podmínek pro soukromé životní a neživotní pojištění č. 1/2010 má přednost text pojistné smlouvy. - Orgánem dohledu nad činností pojistitele je Česká národní banka, se sídlem Na Příkopě 28, Praha 1, PSČ U pojištění dle pojistné smlouvy zákon o daních z příjmů v platném znění neumožňuje snížení základu daně o uhrazené pojistné. - Odstoupení pojištěného od jednotlivého pojištění je možné zaslat na adresu sídla pojistníka uvedenou v záhlaví pojistné smlouvy. - Stížnosti pojistníků, pojištěných nebo oprávněných osob jsou vyřizovány dle standardních interních pravidel pojistitele a je možné je směřovat kromě adresy pojistitele uvedené v záhlaví pojistné smlouvy na nebo na tel Po dokončení šetření jsou osoby, které podaly stížnost, informovány dopisem. Pojistník, pojištěný nebo oprávněná osoba má dále možnost obrátit se se stížností na orgán dohledu - Českou národní banku. V takovém případě vyřídí pojistitel stížnost stejným způsobem jako v předchozím případě. Odpověď pojistitel směřuje dle pokynu České národní banky přímo stěžovateli nebo pojistitel podá odpověď zpět na Českou národní banku. - V souvislosti s použitím prostředků komunikace na dálku nejsou pojistitelem účtovány žádné zvláštní poplatky za použití těchto prostředků komunikace. - Komunikace v souvislosti s pojištěním bude probíhat a veškeré informace týkající se pojištění, o které pojištěný při sjednání pojištění nebo během jeho trvání požádá, jakož i Všeobecné pojistné podmínky, jsou poskytovány v českém jazyce. - V případě využití telefonu jako alternativního komunikačního prostředku ze strany pojištěného, pojistníka nebo pojistitele souhlasí pojištěný a pojistník s nahráváním příchozích i odchozích telefonních hovorů pojistitelem na zvukový záznam a s použitím takového záznamu v souvislosti Strana 9 z 10

10 se smluvním nebo jiným právním vztahem pro účely pojišťovací činnosti a dalších činností vymezených zákonem č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, v platném znění. Pojistitel bude záznam telefonního hovoru uchovávat po dobu trvání jednotlivého pojištění a dobu nezbytně nutnou k plnění závazků pojistitele s tím, že po uplynutí této doby bude možno záznam využít pouze za účelem ochrany práv pojistitele jako správce v něm obsažených osobních údajů pojištěného a pojistníka, a to zejména jako důkazní prostředek v soudním, správním či jiném řízení, jehož je pojistitel, pojistník nebo pojištěný účastníkem. Pojištěný a pojistník souhlasí s tím, že jeho osobní údaje, které sdělil pojistiteli a které jsou obsaženy ve zvukovém záznamu hovoru, budou v jeho rámci drženy po dobu a za účelem uchování záznamu. V Praze dne Strana 10 z 10

DSL 1/2010. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA (Pojistka) č. DSL 1/2010

DSL 1/2010. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA (Pojistka) č. DSL 1/2010 DSL 1/2010 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA (Pojistka) č. DSL 1/2010 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA (POJISTKA) č. DSL 1/2010 Smlouvu uzavírají společnosti: D.S. Leasing, a.s., dále jen pojistník se sídlem: Brno, Londýnské

Více

CKK 1/2007. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. CKK 1/2007

CKK 1/2007. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. CKK 1/2007 CKK 1/2007 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. CKK 1/2007 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. CKK 1/2007 Smlouvu uzavírají společnosti: Credium, a.s. se sídlem Vladislavova 17/1390, Praha 1, 110 06 IČ:

Více

Pojištění schopnosti splácet

Pojištění schopnosti splácet Pojištění schopnosti splácet Úvěr autocredit Vám zajistí peníze na úhradu nutných výdajů v případě nepříznivé životní situace 1 Jako doplňkovou službu ke smlouvě o úvěru si můžete pro případ nepříznivé

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BC 1/2013

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BC 1/2013 Smlouvu uzavírají společnosti: RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BC 1/2013 Broker Consulting, a.s. se sídlem: Plzeň, Jiráskovo náměstí 2, PSČ 326 00 IČ: 252 21 736 zapsána: v obchodním rejstříku vedeném

Více

POJISTĚTE SE PROTI NEPŘÍZNIVÝM ŽIVOTNÍM SITUACÍM

POJISTĚTE SE PROTI NEPŘÍZNIVÝM ŽIVOTNÍM SITUACÍM Pojištění schopnosti splácet Expres půjčka / Konsolidace půjček POJISTĚTE SE PROTI NEPŘÍZNIVÝM ŽIVOTNÍM SITUACÍM Čerpáte půjčku a chcete mít klidné spaní? Chcete si být jisti, že v případě úrazu nebo vážného

Více

ConBP 1/2013. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. ConBP 1/2013

ConBP 1/2013. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. ConBP 1/2013 ConBP 1/2013 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. ConBP 1/2013 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. ConBP 1/2013 Smlouvu uzavírají společnosti: Conore CZ s.r.o. se sídlem: Praha 10, K Učilišti 170, PSČ

Více

POJIŠTĚNÍ SCHOPNOSTI SPLÁCET KREDITNÍ KARTU CREDITSHIELD

POJIŠTĚNÍ SCHOPNOSTI SPLÁCET KREDITNÍ KARTU CREDITSHIELD POJIŠTĚNÍ SCHOPNOSTI SPLÁCET KREDITNÍ KARTU CREDITSHIELD 2 OBSAH Rámcová pojistná smlouva/pojistka č. CIK 2/2006 Všeobecné pojistné podmínky pro soukromé životní pojištění č. 1/2005 Všeobecné pojistné

Více

Informace o POJIŠTĚNÍ SPLÁCENÍ PŮJČKY

Informace o POJIŠTĚNÍ SPLÁCENÍ PŮJČKY Informace o POJIŠTĚNÍ SPLÁCENÍ PŮJČKY Obecné informace Pojišťovací zprostředkovatel: Obchodní jméno Sídlo Zápis v registru a způsob, jakým lze zápis ověřit Osvědčení o zápisu ZUNO do registru podle 21,

Více

Pojištění schopnosti splácet spotřebitelské splátkové úvěry. Nestačí, že páníček může mít, co ho napadne, teď se navíc nemusí bát ani o své splátky.

Pojištění schopnosti splácet spotřebitelské splátkové úvěry. Nestačí, že páníček může mít, co ho napadne, teď se navíc nemusí bát ani o své splátky. Pojištění schopnosti splácet spotřebitelské splátkové úvěry Nestačí, že páníček může mít, co ho napadne, teď se navíc nemusí bát ani o své splátky. Čerpáte půjčku a chcete mít klidné spaní? Chcete si být

Více

RODINNÉ POJIŠTĚNÍ PRO CESTY A POBYT A OSOBNÍ POJIŠTĚNÍ PRO CESTY A POBYT

RODINNÉ POJIŠTĚNÍ PRO CESTY A POBYT A OSOBNÍ POJIŠTĚNÍ PRO CESTY A POBYT RODINNÉ POJIŠTĚNÍ PRO CESTY A POBYT A OSOBNÍ POJIŠTĚNÍ PRO CESTY A POBYT Obsah Pojistná smlouva/pojistka č. CIT 2/2009 3 Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění č. 2/2009 16 Oceňovací tabulka

Více

pojištění autoprotect

pojištění autoprotect GEMMAP 1/2006 pojištění Ochrana Vašich financí v případě odcizení nebo totální škody na vozidle z důvodu autonehody autocredit RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA /Pojistka č. GEMMAP 1/2006 (dále jen smlouva ) Smlouvu

Více

POJIŠTĚNÍ ZNEUŽITÍ 50

POJIŠTĚNÍ ZNEUŽITÍ 50 POJIŠTĚNÍ ZNEUŽITÍ 50 Obsah Pojistná smlouva/pojistka č. CIFUG 1/2007 3 Všeobecné pojistné podmínky pro soukromé neživotní pojištění č. 3/2009 14 POJISTNÁ SMLOUVA/POJISTKA Č. CIFUG1/2007 Úplné znění Pojistné

Více

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ KE KREDITNÍ KARTĚ CETELEM. Výtah z Rámcové pojistné smlouvy č. TI 1/2013

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ KE KREDITNÍ KARTĚ CETELEM. Výtah z Rámcové pojistné smlouvy č. TI 1/2013 CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ KE KREDITNÍ KARTĚ CETELEM Výtah z Rámcové pojistné smlouvy č. TI 1/2013 Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění č. 2/2009 VÝTAH Z RÁMCOVÉ POJISTNÉ SMLOUVY č. TI 1/2013 (Cestovní

Více

TIEQ 1/2014. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. TIEQ 1/2014

TIEQ 1/2014. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. TIEQ 1/2014 TIEQ 1/2014 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. TIEQ 1/2014 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. TIEQ 1/2014 Smlouvu uzavírají společnosti: Equa bank a.s. se sídlem: Praha 8 - Karlín, Karolinská 661/4, PSČ 186 00 IČO:

Více

Obecné informace. Informace o produktu a o vás

Obecné informace. Informace o produktu a o vás Informace o CESTOVNÍM POJIŠTĚNÍ Obecné informace Informace o ZUNO Jsme ZUNO BANK AG, se sídlem Muthgasse 26, 1190 Vídeň, Rakousko, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Obchodním soudem ve Vídni pod číslem

Více

CIFUG 1/2007 POJIŠTĚNÍ ZNEUŽITÍ 50

CIFUG 1/2007 POJIŠTĚNÍ ZNEUŽITÍ 50 CIFUG 1/2007 POJIŠTĚNÍ ZNEUŽITÍ 50 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/POJISTKA č. CIFUG 1/2007 Smlouvu uzavírají společnosti: Citibank a. s. dále jen pojistník, se sídlem: Evropská 423/178, 164 40 Praha 6, IČ 16190891

Více

Pojištění klíčových osob. k Firemnímu účtu České spořitelny

Pojištění klíčových osob. k Firemnímu účtu České spořitelny Pojištění klíčových osob k Firemnímu účtu České spořitelny Pojištění klíčových osob k Firemnímu účtu České spořitelny Úvod Pojištění klíčových osob rozsahem krytí pomáhá řešit situace, kdy klient, majitel

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY pro skupinové pojištění pravidelných výdajů ze spotřebitelských, hotovostních a revolvingových úvěrů č.j.: 02/2009 (ZPP-PV-Ú) Příloha č. 1a ve znění účinném od 1. 4. 2015 Skupinové

Více

Pojištění k úvěrům na bydlení Finanční skupiny České spořitelny

Pojištění k úvěrům na bydlení Finanční skupiny České spořitelny Pojištění k úvěrům na bydlení Finanční skupiny České spořitelny Úvod Každý z nás se někdy může dostat do situace, kdy nebude moci splácet úvěr. Pojištění k hypotečním úvěrům, americkým hypotékám České

Více

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO KOLEKTIVNÍ POJIŠTĚNÍ KE KREDITNÍM KARTÁM T-Mobile Bonus společnosti ESSOX s.r.o. ze dne 1. 3. 2008

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO KOLEKTIVNÍ POJIŠTĚNÍ KE KREDITNÍM KARTÁM T-Mobile Bonus společnosti ESSOX s.r.o. ze dne 1. 3. 2008 POJISTNÉ PODMÍNKY PRO KOLEKTIVNÍ POJIŠTĚNÍ KE KREDITNÍM KARTÁM T-Mobile Bonus společnosti ESSOX s.r.o. ze dne 1. 3. 2008 Článek 1 Základní ustanovení 1.1. Toto kolektivní pojištění se řídí právním řádem

Více

Komerční pojišťovna, a. s., se sídlem: ke spotřebitelským úvěrům KB 1 / 5

Komerční pojišťovna, a. s., se sídlem: ke spotřebitelským úvěrům KB 1 / 5 POJISTNÉ PODMÍNKY PRO VOLITELNÉ KOLEKTIVNÍ POJIŠTĚNÍ KE SPOTŘEBITELSKÝM ÚVĚRŮM KB ze dne 1. 7. 2013 Článek 1 Základní ustanovení 1.1. Pro toto soukromé pojištění osob, které sjednává Komerční pojišťovna,

Více

MBFU 1/2010. POJISTNÁ SMLOUVA/ Pojistka č. MBFU 1/2010 (Pojištění zneužití karty)

MBFU 1/2010. POJISTNÁ SMLOUVA/ Pojistka č. MBFU 1/2010 (Pojištění zneužití karty) MBFU 1/2010 POJISTNÁ SMLOUVA/ Pojistka č. MBFU 1/2010 (Pojištění zneužití karty) POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. MBFU 1/2010 (Pojištění zneužití karty) (Dodatky č. 1 a 2), účinné od 1.3.2015 Smlouvu uzavírají

Více

Úvěrové podmínky. Kód úvěrových podmínek: ITH114

Úvěrové podmínky. Kód úvěrových podmínek: ITH114 Úvěrové podmínky Kód úvěrových podmínek: ITH114 Co byste měli vědět o svém úvěru? Vážený kliente, děkujeme Vám za důvěru v Tesco Finanční služby, jejichž poskytovatelem je Home Credit a.s. Úvěrové podmínky,

Více

Úvěrové. podmínky SPOJENÍ PŮJČEK. Kód úvěrových podmínek: IKH115

Úvěrové. podmínky SPOJENÍ PŮJČEK. Kód úvěrových podmínek: IKH115 Úvěrové podmínky SPOJENÍ PŮJČEK Kód úvěrových podmínek: IKH115 Co byste měli vědět o svém úvěru? Vážený kliente, děkujeme Vám za důvěru ke společnosti Home Credit a.s. Úvěrové podmínky, které držíte v

Více

p POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ OSOB KE SMLOUVÁM O ÚVĚRU NEBO LEASINGU SPOLEČNOSTI ESSOX ze dne 1. 6. 2010

p POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ OSOB KE SMLOUVÁM O ÚVĚRU NEBO LEASINGU SPOLEČNOSTI ESSOX ze dne 1. 6. 2010 KE SMLOUVÁM O ÚVĚRU NEBO LEASINGU ze dne 1. 6. 2010 Článek 1 Základní ustanovení 1.1. Pro toto soukromé pojištění, které sjednává Komerční pojišťovna, a. s., IČ: 63998017, se sídlem Karolinská 1, čp. 650,

Více

Úvěrové podmínky společnosti Home Credit a.s. DUO

Úvěrové podmínky společnosti Home Credit a.s. DUO ITS211 Klient svým podpisem ÚS prohlašuje, že uvedl-li jako svůj zdroj příjmu zaměstnanec, není ve zkušební době, není s ním vedeno jednání o ukončení pracovního poměru a tento nekončí ani jiným způsobem.

Více

CIT 2/2009 RODINNÉ POJIŠTĚNÍ PRO CESTY A POBYT

CIT 2/2009 RODINNÉ POJIŠTĚNÍ PRO CESTY A POBYT CIT 2/2009 RODINNÉ POJIŠTĚNÍ PRO CESTY A POBYT RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA /POJISTKA č. CIT 2/2009 Úplné znění Rámcové pojistné smlouvy/pojistky č. CIT 2/2009 ve znění následných dodatků Smlouvu uzavírají

Více

Soubor pojistných podmínek

Soubor pojistných podmínek Soubor pojistných podmínek Rizikové životní pojištění s dividendou EU 8541/1 Všeobecné pojistné podmínky obecná část UCZ/14 UCZ/14 Obsah 1. Úvodní ustanovení 2. Všeobecná ustanovení 3. Vymezení pojmů

Více

Produktové obchodní podmínky Equa bank a.s. pro půjčky

Produktové obchodní podmínky Equa bank a.s. pro půjčky L715 Produktové obchodní podmínky Equa bank a.s. pro půjčky 1. Úvodní ustanovení 1.1. Smlouva o půjčce na refinancování nebo smlouva o půjčce (dále jen Smlouva ), kterou mezi sebou uzavírají Equa bank

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka č. MOB 1/2013

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka č. MOB 1/2013 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka č. MOB 1/2013 Smlouvu uzavírají společnosti: Česká spořitelna, a. s. se sídlem: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00 IČ: 452 44 782 zapsaná v obchodním rejstříku

Více