RÁMCOVÁ SMLOUVA O POJIŠTĚNÍ. č. CA 1/2004

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "RÁMCOVÁ SMLOUVA O POJIŠTĚNÍ. č. CA 1/2004"

Transkript

1 I RÁMCOVÁ SMLOUVA O POJIŠTĚNÍ č. CA 1/2004 Smlouvu uzavírají společnosti: CETELEM ČR, a.s., dále jen pojistník se sídlem Letenská 2, Praha 1 IČ DIČ CZ zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka č. 4331, dne zastoupen JUDr. Alenou LUDROVSKOU, předsedkyní představenstva a generální ředitelkou na straně jedné a POJIŠŤOVNA CARDIF PRO VITA, a.s., dále jen pojistitel se sídlem Na Rybníčku 1329/5, Praha 2 Nové Město IČ DIČ CZ zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka č. 4327, dne zastoupen Ing. Petrem ILLETŠKEM, MBA, předsedou představenstva na straně druhé.

2 II OBSAH SMLOUVY Článek 1 Článek 2 Článek 3 Článek 4 Článek 5 Článek 6 Článek 7 Článek 8 Článek 9 Článek 10 Článek 11 Článek 12 Článek 13 Článek 14 Článek 15 Článek 16 Úvodní ustanovení Obecná ustanovení Doba platnosti této smlouvy Soubory pojištění Podmínky pro pojištění, vznik pojištění Pojistné období, počátek a konec pojištění Pojistné Změny jednotlivého pojištění Podmínky pro likvidaci pojistné události Pojistné plnění Povinnosti pojistníka Povinnosti pojistitele Zánik jednotlivého pojištění Odklad splácení měsíčních úvěrových splátek Adresy a sdělení Závěrečná ustanovení PŘÍLOHY Příloha I Všeobecné pojistné podmínky POJIŠŤOVNY CARDIF PRO VITA, a.s. č. 7.1/2003 Příloha II Všeobecné pojistné podmínky POJIŠŤOVNY CARDIF PRO VITA, a.s. č. 8/2003

3 III Článek 1 Úvodní ustanovení Pro pojištění, které sjednávají pojistitel a pojistník touto smlouvou, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku, Všeobecné pojistné podmínky POJIŠŤOVNY CARDIF PRO VITA, a.s. č. 7.1/2003, které tvoří přílohu č. I této smlouvy (dále také Všeobecné pojistné podmínky ), Všeobecné pojistné podmínky POJIŠŤOVNY CARDIF PRO VITA, a.s. č. 8/2003, které tvoří přílohu č. II této smlouvy a ustanovení této pojistné smlouvy uzavřené mezi pojistitelem a pojistníkem, a dále ustanovení zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění, jakož i ostatní právní předpisy České republiky. Článek 2 Obecná ustanovení Pro účely této smlouvy se dílčí pojmy vymezují takto: 2.1 Pojistník CETELEM ČR, a. s., jako osoba, která s pojistitelem uzavřela tuto pojistnou smlouvu. 2.2 Pojistitel POJIŠŤOVNA CARDIF PRO VITA, a.s., která s pojistníkem uzavřela tuto pojistnou smlouvu. 2.3 Pojištěný - pojistníkův klient, který splnil podmínky uvedené v Čl. 5 této smlouvy. 2.4 Pojistné plnění (dále také plnění ) - je plnění, které poskytne pojistitel za podmínek uvedených v Čl. 10 této smlouvy na úhradu závazku nebo části závazku splácet úvěrové splátky, který má pojištěný jako fyzická osoba vůči pojistníkovi na základě uzavřené smlouvy o poskytnutí úvěru (dále jen úvěrová smlouva ). Jakékoliv pojistné plnění bude bez výjimky vinkulováno ve prospěch pojistníka. 2.5 Vinkulace pojistného plnění - a) blokace výplaty pojistného plnění ve prospěch pojistníka, který je určeným obmyšleným ve smyslu ustanovení odst občanského zákoníku, jemuž svědčí nárok na pojistné plnění pro případ, že pojistnou událostí je smrt pojištěného. b) blokace výplaty pojistného plnění ve prospěch pojistníka, který je osobou mající potvrzení pojištěného ve smyslu ustanovení 794 občanského zákoníku o tom, že je oprávněn inkasovat pojistné plnění pro případ, že pojistnou událostí je plná a trvalá invalidita, plná pracovní neschopnost, ztráta zaměstnání nebo zneužití úvěrové karty; toto potvrzení uděluje pojištěný vyslovením souhlasu s touto smlouvou. 2.6 Počátek pojištění tak, jak je definován v Čl. 6 této smlouvy. 2.7 Konec pojištění tak, jak je definován v Čl. 6 této smlouvy. 2.8 Pojistná událost - nahodilá skutečnost, se kterou je spojena povinnost pojistitele plnit dle Čl. 10 této smlouvy. 2.9 Držitel průkazu mimořádných výhod III. Stupně (dále také průkaz ZTP/P ) - pojištěný, který začal pobírat starobní důchod v průběhu trvání pojištění, byly mu přiznány mimořádné výhody III. stupně s platností alespoň jednoho roku na základě rozhodnutí příslušného orgánu, a to z důvodu, že byl shledán na základě posouzení lékařskou posudkovou komisí občanem těžce zdravotně postiženým a jehož zjištěný zdravotní stav odpovídá postižením uvedeným v odstavci 3 přílohy č. 2 vyhlášky č. 182/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a to z důvodu nemoci nebo úrazu Ochranná lhůta pojistitele - lhůta v délce 90 po sobě jdoucích kalendářních dní od data počátku pojištění. V této lhůtě ztráta zaměstnání ani nezaměstnanost pojištěného nejsou považovány za pojistnou událost a pojištěnému nevzniká nárok na plnění Datum financování datum čerpání úvěru pojištěným, tj. datum, kdy pojistník zadá do jím užívaného informačního systému příkaz k úhradě financované částky Klasický úvěr úvěr s předem definovaným počtem a výší splátek úvěru (dále jen Klasický úvěr ) poskytnutý pojistníkem pojištľnému jako spotřebitelský úvěr nebo úvěr na koupi osobního automobilu Revolvingový úvěr úvěr s možností opakovaného čerpání úvěru až do výše úvěrového rámce, např. prostřednictvím úvěrové karty Splátka úvěru (také úvěrová splátka ) splátka jistiny úvěru a splátka úroku z úvěru včetně dalších poplatků, a to ve výši sjednané v úvěrové smlouvě První financování revolvingového úvěru - první čerpání úvěru pojištěným z jemu poskytnutého úvěrového rámce.

4 IV 2.16 Úvěrová karta platební nástroj, jehož prostřednictvím pojištěný klient čerpá úvěr, a to do výše úvěrového rámce (maximální výše úvěru), o který požádal v rámci úvěrové smlouvy Žádost/smlouva o poskytnutí úvěru (dále také úvěrová smlouva ) smlouva uzavřená mezi pojistníkem a pojištěným, na jejímž základě je sjednán úvěr na koupi vozidla, Klasický úvěr a případně i revolvingový úvěr Zneužití úvěrové karty neoprávněné nakládání (neoprávněné transakce) s úvěrovou kartou v důsledku jejího odcizení nebo ztráty. Článek 3 Doba platnosti této smlouvy 3.1 Tato smlouva vstupuje v platnost dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti nabývá 1/7/2004 a její platnost končí, není-li dále stanoveno jinak, 31/12/2005. Nadále se platnost prodlužuje automaticky vždy o období jednoho kalendářního roku, pokud nedojde z jedné či druhé strany k oznámení, že tato strana netrvá na prodloužení platnosti této smlouvy. Toto oznámení musí být zasláno druhé straně písemně formou doporučeného dopisu a musí být doručeno druhé smluvní straně nejméně dva měsíce před datem, od kterého by se platnost automaticky prodlužovala. 3.2 Ukončením platnosti této smlouvy dle předchozího odstavce nezanikají práva a povinnosti smluvních stran z pojištění osob již pojištěných dle této smlouvy do posledního dne platnosti této smlouvy a trvají až do doby sjednaného zániku pojištění v souladu s ustanovením Článku 13 této smlouvy, přičemž se jejich vzájemná práva a závazky řídí nadále touto smlouvou. 3.3 Ukončení či zánik jednotlivého či jednotlivých pojištění vzniklých na základě této smlouvy nemá vliv na platnost této smlouvy, jakož i na platnost ostatních pojištění vzniklých na základě této smlouvy. 3.4 Účinností této smlouvy zároveň dochází k ukončení možnosti nadále pojišťovat nové pojištěné podle Rámcové smlouvy č. C 001/2001 a Rámcové smlouvy č. CDR 001/2001 (dále jen předchozí rámcové smlouvy ), vyjma případu, kdy pojištěný v rámci návrhu na uzavření úvěrové smlouvy vyjádří svou vůli být pojištěn dle předchozích rámcových smluv. Do data účinnosti této smlouvy vzniklá pojištění z předchozí rámcových smluv zůstávají v platnosti a obsah práv a povinností z nich vyplývajících se řídí příslušnými předchozími rámcovými smlouvami. Článek 4 Soubory pojištění 4.1 Na základě této smlouvy se sjednává pojištění klientů pojistníka, kteří přistoupí způsobem uvedeným v odst. 4.2 tohoto článku k pojištění dle Čl. 5 této smlouvy v rozsahu souboru A, A+ nebo B a C, které zahrnují tyto typy pojištění: A) Základní soubor (dále jen soubor pojištění A nebo soubor pojištění A+ ): Pojištění schopnosti splácet úvěrové splátky pro případ smrti, plné a trvalé invalidity a plné pracovní neschopnosti B) Rozšířený soubor (dále jen soubor pojištění B ): Pojištění schopnosti splácet úvěrové splátky pro případ smrti, plné a trvalé invalidity, plné pracovní neschopnosti a ztráty zaměstnání C) Pojištění C: Pojištění pro případ zneužití úvěrové karty v případě odcizení nebo ztráty karty 4.2 Klienti pojistníka přistupují k pojištění vyslovením souhlasu v písemné formě s touto smlouvou, jakož i se Všeobecnými pojistnými podmínkami. Článek 5 Podmínky pro pojištění, vznik pojištění 5.1 (A) Soubor pojištění A a A+ dle odst této smlouvy

5 V (pro případ smrti, plné a trvalé invalidity a pro případ plné pracovní neschopnosti) V rámci pojištění v rozsahu souboru pojištění A nebo A+ může k pojištění v rámci ujednání v úvěrové smlouvě přistoupit pouze fyzická osoba, která: a) uzavřela s pojistníkem úvěrovou smlouvu a která splňuje k datu podpisu žádosti/smlouvy o poskytnutí úvěru tyto podmínky: je mladší 60 let, dle svého vědomí je zdráva, dle svého prohlášení není v pravidelné lékařské péči či pod pravidelným lékařským dohledem v důsledku zjištěného chronického onemocnění s trvalým užíváním léků, dle svého prohlášení není v pracovní neschopnosti, dle svého prohlášení za uplynulých 12 měsíců nebyla v pracovní neschopnosti delší než 30 po sobě jdoucích dní, souhlasí s touto smlouvou a se Všeobecnými pojistnými podmínkami pojistitele, souhlasí s vinkulací pojistného plnění ve prospěch pojistníka, v rámci úvěrové smlouvy podepíše toto prohlášení: nebo Podpisem žádosti/smlouvy o poskytnutí úvěru současně potvrzuji, že: - jsem byl(a) seznámen(a) s platnou Rámcovou smlouvou o pojištění, s níž, jakož i s platnými Všeobecnými pojistnými podmínkami, souhlasím, - jsem mladší 60 let, - jsem dle svého vědomí zdráv(a), - nejsem v pravidelné lékařské péči či pod pravidelným lékařským dohledem v důsledku zjištěného chronického onemocnění s trvalým užíváním léků, - nejsem v pracovní neschopnosti, - za uplynulých 12 měsíců jsem nebyl(a) v pracovní neschopnosti delší než 30 po sobě jdoucích dní, - zprošťuji lékaře, kteří zkoumali nebo budou zkoumat můj zdravotní stav za účelem likvidace pojistných událostí, povinné mlčenlivosti, včetně pořizování výpisů ze zdravotnické dokumentace, a to i pro případ mého úmrtí, - souhlasím s vinkulací pojistného plnění ve prospěch pojistníka. b) uzavřela s pojistníkem úvěrovou smlouvu a následně do 120 kalendářních dnů v případě úvěru dle bodu 2.12 nebo do 180 dnů v případě úvěru dle bodu 2.12 v případě úvěru na koupi automobilu a 2.13 od data podpisu žádosti/ smlouvy o poskytnutí úvěru písemně projevila vůli přistoupit k pojištění v rozsahu souboru A nebo A+ podpisem přihlášky k pojištění, a splňuje k datu podpisu přihlášky k pojištění tyto podmínky: je mladší 60 let, dle svého vědomí je zdráva, dle svého prohlášení není v pravidelné lékařské péči či pod pravidelným lékařským dohledem v důsledku zjištěného chronického onemocnění s trvalým užíváním léků, dle svého prohlášení není v pracovní neschopnosti, dle svého prohlášení za uplynulých 12 měsíců nebyla v pracovní neschopnosti delší než 30 po sobě jdoucích dní, souhlasí s touto smlouvou a se Všeobecnými pojistnými podmínkami pojistitele, souhlasí s vinkulací pojistného plnění ve prospěch pojistníka, v rámci dodatku podepíše toto prohlášení: Podpisem tohoto dodatku současně potvrzuji, že: - jsem byl(a) seznámen(a) s platnou Rámcovou smlouvou o pojištění, s níž, jakož i s platnými Všeobecnými pojistnými podmínkami, souhlasím, - jsem mladší 60 let, - jsem dle svého vědomí zdráv(a), - nejsem v pravidelné lékařské péči či pod pravidelným lékařským dohledem v důsledku zjištěného chronického onemocnění s trvalým užíváním léků, - nejsem v pracovní neschopnosti, - za uplynulých 12 měsíců jsem nebyl(a) v pracovní neschopnosti delší než 30 po sobě jdoucích dní,

6 VI - zprošťuji lékaře, kteří zkoumali nebo budou zkoumat můj zdravotní stav za účelem likvidace pojistných událostí, povinné mlčenlivosti, včetně pořizování výpisů ze zdravotnické dokumentace, a to i pro případ mého úmrtí, - souhlasím s vinkulací pojistného plnění ve prospěch pojistníka. 5.2 (B) Soubor pojištění B (pro případ smrti, plné a trvalé invalidity, plné pracovní neschopnosti a pro případ ztráty zaměstnání) V rámci pojištění v rozsahu souboru pojištění B, může k pojištění v rámci ujednání úvěrové smlouvy přistoupit pouze fyzická osoba, která: uzavřela s pojistníkem úvěrovou smlouvu a která splňuje k datu podpisu žádosti/smlouvy o poskytnutí úvěru tyto podmínky: je mladší 60 let, dle svého prohlášení je zdráva, dle svého prohlášení není v pravidelné lékařské péči či pod pravidelným lékařským dohledem v důsledku zjištěného chronického onemocnění s trvalým užíváním léků, dle svého prohlášení není v pracovní neschopnosti, dle svého prohlášení za uplynulých 12 měsíců nebyla v pracovní neschopnosti delší než 30 po sobě jdoucích dní, dle svého prohlášení je zaměstnána v pracovním poměru sjednaném na dobu neurčitou a byla zaměstnána v pracovním poměru nepřetržitě též v předcházejících 12 měsících a není ve zkušební době, dle svého prohlášení nedala ani jí nebyla dána výpověď z pracovního poměru, nezrušila se zaměstnavatelem okamžitě pracovní poměr ani jí nebyl zrušen ze strany zaměstnavatele, neobdržela od zaměstnavatele ani nezaslala zaměstnavateli návrh na skončení pracovního poměru dohodou, dle svého vědomí nepatří mezi okruh zaměstnanců, se kterými by mohl být v době příštích 12 měsíců rozvázán pracovní poměr z důvodů uvedených v 46 odst. 1 písm. a) c) zákoníku práce (tedy zejména v důsledku organizačních změn zaměstnavatele, snižování počtu zaměstnanců apod.), souhlasí s touto smlouvou a se Všeobecnými pojistnými podmínkami pojistitele, souhlasí s vinkulací pojistného plnění ve prospěch pojistníka, v rámci úvěrové smlouvy podepíše toto prohlášení: Podpisem žádosti/smlouvy o poskytnutí úvěru potvrzuji, že: - jsem byl(a) seznámen(a) s platnou Rámcovou smlouvou o pojištění, s níž, jakož i s platnými Všeobecnými pojistnými podmínkami, souhlasím, - jsem mladší 60 let, - jsem dle svého vědomí zdráv(a), - nejsem v pravidelné lékařské péči či pod pravidelným lékařským dohledem v důsledku zjištěného chronického onemocnění s trvalým užíváním léků, - nejsem v pracovní neschopnosti, - za uplynulých 12 měsíců jsem nebyl(a) v pracovní neschopnosti delší než 30 po sobě jdoucích dní, - zprošťuji lékaře, kteří zkoumali nebo budou zkoumat můj zdravotní stav za účelem likvidace pojistných událostí, povinné mlčenlivosti, včetně pořizování výpisů ze zdravotnické dokumentace, a to i pro případ mého úmrtí, - souhlasím s vinkulací pojistného plnění ve prospěch pojistníka, - jsem zaměstnán(a) v pracovním poměru sjednaném na dobu neurčitou a byl(a) jsem zaměstnán(a) v pracovním poměru nepřetržitě též v předcházejících 12 měsících a nejsem ve zkušební době, - nedal(a) jsem ani mi nebyla dána výpověď z pracovního poměru, nezrušil(a) jsem se zaměstnavatelem okamžitě pracovní poměr ani mi nebyl zrušen ze strany zaměstnavatele, neobdržel(a) jsem od zaměstnavatele ani nezaslal(a) jsem zaměstnavateli návrh na skončení pracovního poměru dohodou, nepatřím dle svého vědomí mezi okruh zaměstnanců, se kterými by mohl být v době příštích 12 měsíců rozvázán pracovní poměr z důvodů uvedených v 46 odst. 1 písm. a) c) zákoníku

7 VII práce (tedy zejména v důsledku organizačních změn zaměstnavatele, snižování počtu zaměstnanců apod.). 5.3 (C) Pojištění C Pro případ zneužití úvěrové karty v případě odcizení nebo ztráty karty V rámci pojištění v rozsahu souboru pojištění C přistupuje k pojištění v rámci ujednání úvěrové smlouvy pouze fyzická osoba, která: je mladší 65 let, souhlasí s touto smlouvou a se Všeobecnými pojistnými podmínkami pojistitele, souhlasí s vinkulací pojistného plnění ve prospěch pojistníka, v rámci úvěrové smlouvy podepíše toto prohlášení: Podpisem úvěrové smlouvy potvrzuji, že: - jsem byl(a) seznámen(a) s platnou Rámcovou smlouvou o pojištění, s níž, jakož i s platnými Všeobecnými pojistnými podmínkami, souhlasím, - souhlasím s vinkulací pojistného plnění ve prospěch pojistníka 5.4 Pojištění vzniká pro každou osobu, která splňuje shora uvedené podmínky a vyjádřila písemný souhlas s pojištěním dle této smlouvy a Všeobecných pojistných podmínek pojistitele: - v případě 5.1 A) a) a 5.2 B) a 5.3 C) uvedeném shora podpisem úvěrové smlouvy, ve které pojištěný potvrdí, že přistupuje k pojištění a potvrdí pravdivost prohlášení uvedených v úvěrové smlouvě ke dni svého podpisu úvěrové smlouvy. - v případě 5.1 A) b) uvedeném shora podpisem přihlášky k pojištění, ve které pojištěný potvrdí, že přistupuje k pojištění, a že ke dni svého podpisu přihlášky k pojištění splňuje podmínky uvedené v odst. 5.1 A) b). 5.5 Potvrzení pojištěného uvedená v odst. 5.1, 5.2 a 5.3 tohoto článku se považují za písemné odpovědi na dotazy pojistitele v souladu s 793 občanského zákoníku. V případě, že tato potvrzení pojištěného budou nepravdivá nebo neúplná nebo pojistník předá pojistiteli prohlášení pojištěného nepravdivě nebo neúplně, může pojistitel v případě pojištění, kterého se takové porušení týká, postupovat v souladu s 802 občanského zákoníku. 5.6 Dle této smlouvy lze u každého pojistníkova klienta sjednat pojištění ke smlouvám o úvěru, jejichž souhrnná aktuální výše nepřevýší částku ,- Kč (dvamilionykorunčeských). Článek 6 Pojistné období, počátek a konec pojištění 6.1 Počátek pojištění se stanoví v případě Klasických úvěrů pro případ 5.1. a) a 5.2 na hodin dne, kdy pojištěný podepsal žádost/smlouvu o poskytnutí úvěru a pro případ 5.1. b) na hodin dne, kdy pojištěný uzavřel s pojistníkem přihlášku k pojištění za předpokladu, že tato přihláška k pojištění byla pojistníkovi doručena pojištěným do 21 dnů od data jejího podpisu pojistníkem. V případě Revolvingových úvěrů se počátek pojištění stanoví pro případ 5.1 a), 5.1 b), 5.2 a 5.3 na okamžik prvního financování úvěrové karty, tj. první čerpání úvěru pojištěným z jemu poskytnutého úvěrového rámce. 6.2 První pojistné období začíná dnem počátku pojištění a končí v případě Klasických úvěrů pro případ 5.1 a) a 5.2 posledním dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, kdy pojištěný čerpal úvěr, pro případ 5.1 b) posledním dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, kdy byla přihláška k pojištění doručena pojistníkovi, v případě revolvingových úvěrů pro případ 5.1 a), 5.1 b), 5.2 a 5.3 posledním dnem kalendářního měsíce, v němž nastala splatnost 1. úvěrové splátky od data počátku pojištění. Poslední pojistné období začíná 1. dnem kalendářního měsíce, ve kterém nastala skutečnost, se kterou tato smlouva či zákon spojuje konec pojištění, a končí dnem, ve kterém nastal konec pojištění. 6.3 Není-li touto smlouvou stanoveno jinak, je pojistným obdobím kalendářní měsíc. 6.4 Konec pojištění se pro případ 5.1 a 5.2 stanoví na hodin dne sjednané splatnosti poslední splátky úvěru podle úvěrové smlouvy a pro případ 5.3 na poslední den účinnosti smlouvy o revolvingovém úvěru, pokud není stanoveno v Čl. 13 této smlouvy jinak. 6.5 Délka pojistného období nemá vliv na výši pojistného tak, jak je tato sjednána v Čl. 7 této smlouvy.

8 VIII Článek 7 Pojistné 7.1 Výše pojistného V případě Klasických úvěrů Soubor pojištění A (úmrtí, plná a trvalá invalidita a plná pracovní neschopnost) Výše pojistného za každé pojistné období činí 2,99 % ze sjednané výše pravidelné měsíční úvěrové splátky dle úvěrové smlouvy, v rámci níž pojištěný přistoupil k pojištění v rozsahu souboru pojištění A. Soubor pojištění A+ (úmrtí, plná a trvalá invalidita a plná pracovní neschopnost) Výše pojistného za každé pojistné období činí 4,99 % ze sjednané výše pravidelné měsíční úvěrové splátky dle úvěrové smlouvy, v rámci níž pojištěný přistoupil k pojištění v rozsahu souboru pojištění A+. Soubor pojištění B (úmrtí, plná a trvalá invalidita, plná pracovní neschopnost a ztráta zaměstnání) Výše pojistného za každé pojistné období činí 6,99 % ze sjednané výše pravidelné měsíční úvěrové splátky dle úvěrové smlouvy, v rámci níž pojištěný přistoupil k pojištění v rozsahu souboru pojištění B. V případě revolvingových úvěrů Soubor pojištění A (úmrtí, plná a trvalá invalidita a plná pracovní neschopnost a zneužití úvěrové karty) Výše pojistného za každé pojistné období činí 2,99 % ze sjednané výše pravidelné měsíční úvěrové splátky dle úvěrové smlouvy, v rámci níž pojištěný přistoupil k pojištění v rozsahu souboru pojištění A. Soubor pojištění B (úmrtí, plná a trvalá invalidita, plná pracovní neschopnost, ztráta zaměstnání a zneužití úvěrové karty) Výše pojistného za každé pojistné období činí 6,99 % ze sjednané výše pravidelné měsíční úvěrové splátky dle úvěrové smlouvy, v rámci níž pojištěný přistoupil k pojištění v rozsahu souboru pojištění B. Pojištění C (zneužití úvěrové karty) Výše pojistného za každé pojistné období činí 1 % z pravidelné měsíční splátky úvěru dle úvěrové smlouvy, v rámci níž pojištěný přistoupil k pojištění v rozsahu pojištění C. 7.2 Pojistník je povinen uhradit sjednané pojistné za každé pojistné období z každého pojištění (tzn. za každého pojištěného) na účet pojistitele vždy nejpozději do 18. dne kalendářního měsíce následujícího po příslušném pojistném období, za které je pojistné placeno. Článek 8 Změny jednotlivého pojištění 8.1 Na základě dohody dodatku k úvěrové smlouvě může být změněn soubor pojištění B na soubor pojištění A nebo A +, nikoliv opačně, dále soubor pojištění A, A +, B lze změnit na pojištění C, pokud klient pojistníka nesplňuje podmínky přistoupení k pojištění pro soubor pojištění A, A+, B nebo je starší 65 let. Článek 9 Podmínky pro likvidaci pojistné události 9.1 V případě pojistné události, je pojistník povinen předat pojistiteli údaje o pojištěném (dle odst této smlouvy), u něhož nastala pojistná událost. Pojištěný, kterému nastala pojistná událost, a v případě smrti pojištěného osoby uvedené v ustanovení 817 odst. 2 a 3 občanského zákoníku či dědici pojištěného, jsou povinni poskytnout pojistiteli bez zbytečného odkladu následující doklady: V případě smrti pojištěného vyplněný formulář POJIŠŤOVNY CARDIF PRO VITA, a.s. Oznámení pojistné události,

9 IX kopii úmrtního listu, kopii lékařem vyplněného Listu o prohlídce mrtvého, byla-li provedena soudní pitva, kopii pitevní zprávy, jméno kontaktní osoby, adresa, telefon do zaměstnání a bytu, V případě plné a trvalé invalidity pojištěného vyplněný formulář POJIŠŤOVNY CARDIF PRO VITA, a.s. Oznámení pojistné události, kopii rozhodnutí o přiznání invalidního důchodu (nikoli částečného) pojištěnému vystaveného příslušným orgánem, kopii lékařského potvrzení, že stav pojištěného vyžaduje trvale pro běžné životní úkony péči třetí osoby, jméno kontaktní osoby, adresa, telefon do zaměstnání a bytu, V případě držitele průkazu mimořádných výhod III. stupně vyplněný formulář POJIŠŤOVNY CARDIF PRO VITA, a.s. Oznámení pojistné události, kopii rozhodnutí o přiznání mimořádných výhod III. stupně vydaného příslušným místním úřadem s platností alespoň jednoho roku, jméno kontaktní osoby, adresa, telefon do zaměstnání a bytu, V případě plné pracovní neschopnosti pojištěného vyplněný formulář POJIŠŤOVNY CARDIF PRO VITA, a.s. Oznámení pojistné události s předběžným odhadem doby trvání pracovní neschopnosti, kopii lékařem nebo zdravotnickým zařízením vystaveného potvrzení pracovní neschopnosti se stanovením příslušného čísla diagnózy, došlo-li k hospitalizaci, kopii propouštěcí zprávy nemocničního zařízení, pokud je pojištěný zaměstnán v pracovním poměru sjednaném na dobu určitou či neurčitou, potvrzení od zaměstnavatele, že nevykonává profesní činnost z důvodu plné pracovní neschopnosti V případě ztráty zaměstnání pojištěného vyplněný formulář POJIŠŤOVNY CARDIF PRO VITA, a.s. Oznámení pojistné události ; kopii pracovní smlouvy; kopii dokladu o rozvázání pracovního poměru; kopii rozhodnutí o přiznání hmotného zabezpečení s datem, od kterého pojištěný pobírá hmotné zabezpečení; kopii potvrzení, že pojištěný je veden v evidenci uchazečů o zaměstnání a pobírá hmotné zabezpečení k datu hlášení pojistné události (potvrzení vystavuje úřad práce na žádost uchazeče o zaměstnání). V případě zneužití úvěrové karty vyplněný formulář POJIŠŤOVNY CARDIF PRO VITA, a.s. Oznámení pojistné události ; kopii dokladu od Policie ČR o oznámení o odcizení karty nebo kopii trestního oznámení přijatého orgány činnými v trestním řízení v případě ztráty nebo odcizení karty a jejího následného zneužití; v případě, že k pojistné události došlo v zahraničí, je pojištěný povinen neprodleně ohlásit událost na nejbližším úředním místě k tomu určeném a pojišťovně doložit kopii dokladu o oznámení s úředním překladem do českého jazyka, kopii výpisu z účtu s vyznačením neoprávněných transakcí, potvrzených společností CETELEM ČR, a. s. 9.2 Další potřebné šetření je pojistitel povinen a zároveň oprávněn provádět přímo s pojištěným, popř. s jeho právním nástupcem. 9.3 Každé trvání pracovní neschopnosti a nezaměstnanosti pojištěného musí být pojistiteli pojištěným doloženo nejméně jednou za kalendářní měsíc, nejpozději však do 10. dne následujícího kalendářního měsíce za měsíc, ve kterém byl pojištěný práce neschopný nebo nezaměstnaný, a to zasláním: V případě plné pracovní neschopnosti: kopie písemného potvrzení ošetřujícího lékaře nebo kopie Průkazu o trvání pracovní neschopnosti. V případě nedoložení těchto dokladů považuje pojistitel pojištěného za práce schopného a svou povinnost plnit za ukončenou, ledaže pojištěný dodatečně prokáže, že tato plná pracovní neschopnost trvá nebo trvala.

10 X V případě ztráty zaměstnání: kopie písemného potvrzení, že je pojištěný veden v evidenci uchazečů o zaměstnání a pobírá hmotné zabezpečení nebo je veden v evidenci uchazečů o zaměstnání a pobírá dávky sociálního charakteru či státní sociální podpory nahrazující dávky hmotného zabezpečení. V případě nedoložení těchto dokladů považuje pojistitel svou povinnost plnit za ukončenou, ledaže pojištěný dodatečně prokáže, že tato nezaměstnanost trvá nebo trvala. 9.4 Pojistitel si vyhrazuje právo požadovat od pojištěného i jiné doklady, které považuje za potřebné, sám přezkoumávat skutečnosti či žádat pojištěného, aby se podrobil lékařské prohlídce či lékařskému vyšetření, které pojistitel považuje za nutné ke zjištění své povinnosti plnit. 9.5 Pojištěný je povinen neprodleně informovat pojistitele o ukončení pracovní neschopnosti předložením kopie lékařského potvrzení o ukončení pracovní neschopnosti. 9.6 Pojištěný je povinen neprodleně informovat pojistitele o ukončení nezaměstnanosti předložením kopie potvrzení o ukončení pobírání hmotného zabezpečení nebo dávek sociálního charakteru a státní sociální podpory nahrazující dávky hmotného zabezpečení. 9.7 Pojištěný je povinen poskytnout pojistiteli součinnost v souladu s touto smlouvou v případě, že pojistitel uplatní oprávnění zjišťovat a přezkoumat skutečnosti důležité pro posouzení vzniku pojistné události a stanovení výše pojistného plnění. 9.8 Doklady prokazující vznik pojistné události, které jsou předloženy pojistiteli, musí být vystaveny podle českého práva. Doklady, které jsou vystaveny podle cizího práva, může pojistitel uznat jako prokazující vznik pojistné události, jestliže z jejich obsahu nesporně vyplývá, že pojistná událost skutečně nastala. Nejsou-li doklady prokazující vznik pojistné události předložené pojistiteli vystaveny podle českého práva a pojistitel je neuzná jako prokazující vznik pojistné události, má se za to, že pojistná událost nenastala. Článek 10 Pojistné plnění Pokud pojištěný splnil podmínky pro vznik nároku na pojistné plnění dle této smlouvy a Všeobecných pojistných podmínek pojistitele a poté, co pojistitel obdrží od pojištěného a pojistníka doklady uvedené v Čl. 9 a odst této smlouvy, je pojistitel povinen vyplatit pojistné plnění pojistníkovi do 15 dnů ode dne, kdy pojistitel skončí veškerá potřebná šetření týkající se dané pojistné události a uzná svou povinnost plnit Plnění v případě pojistné události způsobené smrtí pojištěného a) Výše pojistného plnění se pro Klasické úvěry a Klasické úvěry na koupi vozidla stanoví takto: US P A. úroky + B. úrok US = finanční závazek pojištěného ve výši odpovídající součtu splátek úvěru dle úvěrové smlouvy, které zůstaly k datu smrti pojištěného neuhrazeny a jejichž splatnost je sjednána na dobu po datu smrti pojištěného. P = částka odpovídající výši pojistného připadající na splátky úvěru dle úvěrové smlouvy, které zůstaly k datu smrti pojištěného neuhrazeny a jejichž splatnost je sjednána na dobu po datu smrti pojištěného. A. úroky = úroky vypočtené ve výši a způsobem, které jsou uvedeny v úvěrové smlouvě, a to za dobu od vzniku pojistné události (den smrti pojištěného) do data sjednané splatnosti poslední splátky úvěru. B. úrok = úrok vypočtený ve výši a způsobem, které jsou uvedeny v úvěrové smlouvě, a to za dobu od data uhrazení poslední splátky úvěru pojištěným před datem vzniku pojistné události do data vzniku pojistné události (den smrti pojištěného). b) Výše pojistného plnění se pro revolvingové úvěry stanoví takto: CDR + UR

11 XI CDR = finanční závazek pojištěného ve výši odpovídající nesplacené úvěrové jistině, která zůstala k datu smrti pojištěného neuhrazena a jejíž splatnost je sjednána na dobu po datu smrti pojištěného. UR = úrok za dobu (tj. počet dnů) od data uhrazení poslední splátky úvěru pojištěným před datem vzniku pojistné události do data vzniku pojistné události (den smrti pojištěného), vypočtený následujícím způsobem: Denní úrok x CDR x počet dnů 100 Pojistné plnění podle odst tohoto článku, je pojistitel povinen na základě vinkulace vyplatit pojistníkovi, jakožto obmyšlenému ve smyslu ustanovení 817 odst. 1 občanského zákoníku, kterému právo na pojistné plnění vzniklo za podmínek stanovených touto smlouvou. Vyplacením pojistného plnění pojistníkovi zaniká v rozsahu takto vyplaceného pojistného plnění závazek pojištěného, resp. jeho právního nástupce, vůči pojistníkovi z úvěrové smlouvy Plnění v případě pojistné události způsobené plnou a trvalou invaliditou pojištěného nebo pojistné události v případě přiznání mimořádných výhod III. stupně (průkazu ZTP/P) a) Výše pojistného plnění se pro Klasické úvěry a Klasické úvěry na koupi vozidla stanoví takto: US1 P1 A1.úroky + B1.úrok US1 = finanční závazek pojištěného ve výši odpovídající součtu splátek úvěru dle úvěrové smlouvy, které zůstaly k datu vzniku pojistné události plné a trvalé invalidity pojištěného nebo pojistné události v případě přiznání mimořádných výhod III. stupně, neuhrazeny a jejichž splatnost je sjednána na dobu po tomto datu. P1 = částka odpovídající výši pojistného připadající na splátky úvěru dle úvěrové smlouvy, které zůstaly k datu vzniku pojistné události plné a trvalé invalidity pojištěného nebo pojistné události v případě přiznání mimořádných výhod III. stupně neuhrazeny a jejichž splatnost je sjednána na dobu po tomto datu. A1. úroky = úroky vypočtené ve výši a způsobem, které jsou uvedeny v úvěrové smlouvě, a to za dobu od vzniku pojistné události plné a trvalé invalidity pojištěného nebo pojistné události v případě přiznání mimořádných výhod III. stupně do data sjednané splatnosti poslední splátky úvěru. B1. úrok = úrok vypočtený ve výši a způsobem, které jsou uvedeny v úvěrové smlouvě, a to za dobu od data uhrazení poslední splátky úvěru pojištěným před datem vzniku pojistné události plné a trvalé invalidity pojištěného nebo pojistné události v případě přiznání mimořádných výhod III. stupně do data vzniku pojistné události plné a trvalé invalidity pojištěného. b) Výše pojistného plnění se pro revolvingové úvěry stanoví takto: CDR + UR CDR = finanční závazek pojištěného ve výši odpovídající nesplacené úvěrové jistině, která zůstala k datu vzniku plné a trvalé invalidity pojištěného neuhrazena a jejíž splatnost je sjednána na dobu po datu vzniku plné a trvalé invalidity pojištěného. UR = úrok za dobu (tj. počet dnů) od data uhrazení poslední splátky úvěru pojištěným před datem vzniku pojistné události do data vzniku pojistné události (den vzniku plné a trvalé invalidity pojištěného), vypočtený následujícím způsobem:

12 XII Denní úrok x CDR x počet dnů 100 Pojistné plnění podle odst tohoto článku je pojistitel povinen na základě vinkulace vyplatit pojistníkovi, který je oprávněn přijmout pro pojištěného pojistné plnění, jako osoba k tomu oprávněná v souladu s 562 občanského zákoníku na základě potvrzení pojištěného. Toto potvrzení uděluje pojištěný vyslovením souhlasu s touto smlouvou. Vyplacením pojistného plnění pojistníkovi zaniká v rozsahu takto vyplaceného pojistného plnění závazek pojištěného, resp. jeho právního nástupce, vůči pojistníkovi z úvěrové smlouvy Plnění v případě pojistné události způsobené plnou pracovní neschopností pojištěného a1/ Soubor pojištění A Nárok na plnění z důvodu pojistné události způsobené plnou pracovní neschopností pojištěného vznikne, pokud plná pracovní neschopnost pojištěného trvá nepřetržitě alespoň 60 kalendářních dnů. Výše plnění se rovná měsíčním úvěrovým splátkám ve výši dle příslušné úvěrové smlouvy k datu zahájení plné pracovní neschopnosti pojištěného, jejichž den splatnosti dle příslušné úvěrové smlouvy připadá na dobu trvání plné pracovní neschopnosti pojištěného, počínaje měsíční úvěrovou splátkou splatnou v pojistném období, ve kterém bude pojištěný 60. den v plné pracovní neschopnosti. Příklad Plná pracovní neschopnost pojištěného nastala Dnem je pojištěný 60. den v plné pracovní neschopnosti, která skončí Splatnost úvěrové splátky je sjednána na (nebo kdykoliv od 1.5. do 25.5); tato úvěrová splátka je kryta pojištěním. Plná pracovní neschopnost pojištěného nastala Dnem je pojištěný 60. den v plné pracovní neschopnosti, která skončí Splatnost úvěrové splátky je sjednána na (nebo kdykoliv od do 31.5.); tato úvěrová splátka není kryta pojištěním. a2/ Soubor pojištění A+ Nárok na plnění z důvodu pojistné události způsobené plnou pracovní neschopností pojištěného vznikne, pokud plná pracovní neschopnost pojištěného trvá nepřetržitě alespoň 30 kalendářních dnů. Výše plnění se rovná měsíčním úvěrovým splátkám ve výši dle příslušné úvěrové smlouvy k datu zahájení plné pracovní neschopnosti pojištěného, jejichž den splatnosti dle příslušné úvěrové smlouvy připadá na dobu trvání plné pracovní neschopnosti pojištěného, počínaje měsíční úvěrovou splátkou splatnou po datu, ke kterému bude pojištěný 30. den v plné pracovní neschopnosti. Příklad Plná pracovní neschopnost pojištěného nastala Dnem je pojištěný 30. den v plné pracovní neschopnosti, která skončí Splatnost úvěrové splátky je sjednána na (nebo kdykoliv po do 25.4.); tato úvěrová splátka je kryta pojištěním. Plná pracovní neschopnost pojištěného nastala Dnem je pojištěný 30. den v plné pracovní neschopnosti, která skončí Splatnost úvěrové splátky je sjednána na (nebo kdykoliv od do 30.4.); tato úvěrová splátka není kryta pojištěním. Pro soubor pojištění A a A+ b/ Plněním v případě pojistné události způsobené plnou pracovní neschopností pojištění nezaniká. c/ Nastane-li u pojištěného nová plná pracovní neschopnost, která je způsobena recidivou nemoci nebo úrazu anebo následkem nemoci či úrazu, které byly příčinou původní plné pracovní neschopnosti, za níž již pojistitel plnil, a první den této nové plné pracovní neschopnosti nastane do 60 kalendářních dnů ode dne ukončení původní plné pracovní neschopnosti, za níž pojistitel již plnil, považuje se tato nová plná pracovní neschopnost za pokračování původní pracovní neschopnosti, tj. pokračování původní pojistné události. Výše plnění se rovná měsíčním splátkám úvěru dle příslušné úvěrové smlouvy, jejichž den splatnosti dle příslušné úvěrové smlouvy připadá na dobu trvání plné pracovní neschopnosti

13 XIII pojištěného, počínaje měsíční úvěrovou splátkou splatnou v pojistném období, v kterém nastane první den nové pracovní neschopnosti, která je způsobena recidivou nemoci nebo úrazu, které byly příčinou původní plné pracovní neschopnosti, za níž již pojistitel plnil. Dojde-li však k takové nové pracovní neschopnosti po uplynutí 60 kalendářních dnů ode dne ukončení původní plné pracovní neschopnosti za níž pojistitel již plnil, je tato nová plná pracovní neschopnost považována za další pojistnou událost a pojistitel poskytne plnění za podmínek uvedených pod písmenem a/ tohoto odstavce. d/ Omezení plnění v případě pojistné události způsobené plnou pracovní neschopností pojištěného U každého jednoho pojištěného pojistné plnění z jedné pojistné události z důvodu plné pracovní neschopnosti může činit maximálně 12 měsíčních úvěrových splátek, přičemž plnění na jednu měsíční úvěrovou splátku nepřesáhne částku ,- Kč (padesát pět tisíc pět set padesát pět korun českých) e/ Pojistné plnění podle odst tohoto článku, je pojistitel povinen na základě vinkulace vyplatit pojistníkovi, který je oprávněn přijmout pro pojištěného pojistné plnění, jako osoba k tomu oprávněná v souladu s 562 občanského zákoníku na základě potvrzení pojištěného. Toto potvrzení uděluje pojištěný vyslovením souhlasu s touto smlouvou Plnění v případě pojistné události způsobené ztrátou zaměstnání pojištěného a/ Nárok na plnění z důvodu pojistné události způsobené ztrátou zaměstnání pojištěného vznikne, nastala-li nezaměstnanost pojištěného po uplynutí ochranné lhůty pojistitele dle odst této smlouvy a pokud nezaměstnanost pojištěného trvá nepřetržitě alespoň 60 kalendářních dnů. Výše plnění se rovná měsíčním úvěrovým splátkám ve výši dle příslušné úvěrové smlouvy k datu zahájení plné pracovní neschopnosti pojištěného, jejichž den splatnosti dle příslušné úvěrové smlouvy připadá na dobu trvání nezaměstnanosti pojištěného, počínaje měsíční úvěrovou splátkou splatnou v pojistném období, ve kterém pojištěný bude 60. den nezaměstnaný. Příklad: Ztráta zaměstnání pojištěného nastala Dnem je pojištěný 60. den nezaměstnaný; nezaměstnanost skončí Splatnost úvěrové splátky je sjednána na (nebo kdykoliv od 1.5. do 25.5); tato úvěrová splátka je kryta pojištěním. Ztráta zaměstnání pojištěného nastala Dnem je pojištěný 60. den nezaměstnaný; nezaměstnanost skončí Splatnost úvěrové splátky je sjednána na (nebo kdykoliv od do 31.5.); tato úvěrová splátka není kryta pojištěním. b/ Plněním v případě pojistné události způsobené ztrátou zaměstnání pojištění nezaniká. c/ V případě, že pojistitel vyplatil pojistné plnění z jedné či více pojistných událostí způsobených ztrátou zaměstnání v celkovém rozsahu 12 měsíčních úvěrových splátek, vznikne pojištěnému nárok na pojistné plnění z další pojistné události způsobené ztrátou zaměstnání až po uplynutí 12 měsíců ode dne vyplacení 12. měsíční úvěrové splátky pojistitelem jako pojistné plnění, a to v souladu s odst. 10.4, písm. a/ této smlouvy. d/ Omezení plnění v případě pojistné události způsobené ztrátou zaměstnání U každého jednoho pojištěného plnění z jedné pojistné události z důvodu ztráty zaměstnání může činit maximálně 12 měsíčních úvěrových splátek, přičemž plnění na jednu měsíční úvěrovou splátku nepřesáhne ,- Kč (padesát pět tisíc pět set padesát pět korun českých) e/ Pojistné plnění podle odst tohoto článku, je pojistitel povinen na základě vinkulace vyplatit pojistníkovi, který je oprávněn přijmout pro pojištěného pojistné plnění, jako osoba k tomu oprávněná v souladu s 562 občanského zákoníku na základě potvrzení pojištěného. Toto potvrzení uděluje pojištěný vyslovením souhlasu s touto smlouvou.

14 XIV 10.5 V případě souběhu pojistných událostí u jednoho pojištěného v podobě nezaměstnanosti a pracovní neschopnosti, plní pojistitel pouze z titulu nezaměstnanosti, jestliže nezaměstnanost nastala jako pojistná událost první v pořadí. V případě souběhu pojistných událostí u jednoho pojištěného v podobě pracovní neschopnosti a nezaměstnanosti plní pojistitel pouze z titulu pracovní neschopnosti, jestliže tato pracovní neschopnost nastala jako pojistná událost první v pořadí. Z titulu nezaměstnanosti, jakožto pojistné události druhé v pořadí, poskytuje dále pojistitel plnění za podmínky, že k datu ukončení první pojistné události (tedy pracovní neschopnosti) jsou splněny podmínky pro poskytnutí plnění z titulu druhé pojistné události (nezaměstnanosti) Plnění v případě pojistné události zneužití úvěrové karty v důsledku jejího odcizení nebo ztráty Nárok na plnění v případě pojistné události zneužití úvěrové karty vznikne, došlo-li ke zneužití karty v době maximálně 48 hod. před telefonickým nahlášením klienta Cetelemu ztráty/odcizení karty a požádáním klienta o zablokování karty až do okamžiku, kdy Cetelem přebírá zodpovědnost za případné zneužití karty. Pojistné plnění bude poskytnuto max. 3 krát v jednom kalendářním roce, nejvýše však ve výši 10 tis. Kč za jednu zneužitou kartu a kalendářní rok Pojištění se nevztahuje na jakékoliv použití úvěrové karty k níž došlo po datu vzniku pojistné události dle odst a 10.2 a dále na jakékoliv použití, ke kterému došlo během plné pracovní neschopnosti nebo nezaměstnanosti pojištěného dle odst a Smluvní strany se dohodly, že celkové pojistné plnění ze všech pojištění dle této smlouvy u jednoho pojištěného, nepřesáhne v žádném případě ,- Kč (dva miliony korun českých) bez ohledu na to, zda pojištěný má v době vzniku pojistné události uzavřeny s pojistníkem jednu či více úvěrových smluv, ze kterých je pojištěn, a u kterých se doba, po kterou je pojištěný povinen splácet úvěrové splátky, jakkoliv překrývá. Je-li pojistitelem vyplaceno pojištěnému pojistné plnění ve výši ,- Kč (dva miliony korun českých) dle této smlouvy bez ohledu na to, zda takové pojistné plnění je poskytováno na základě pojištění z jedné či více úvěrových smluv, u kterých se doba, po kterou je pojištěný povinen splácet úvěrové splátky, jakkoliv překrývá, veškerá pojištění tohoto pojištěného vzniklá na základě této smlouvy zanikají. Článek 11 Povinnosti pojistníka Pojistník je povinen: 11.1 U každého pojištěného provést kalkulaci výše pojistného dle souboru pojištění A, A+, B nebo C s použitím sazby uvedené v odst. 7.1 této smlouvy Platit pojistiteli pojistné dle Čl. 7 této smlouvy Odpovědět pojistiteli pravdivě a úplně na všechny písemné dotazy týkající se pojištění, jakož i předat mu veškeré informace nutné pro účely pojištění, které se dozví nebo získá od pojištěného; totéž platí, jde-li o změnu pojištění Zabezpečit, aby všechny doklady požadované pojistitelem, které nebudou pojištěným nebo osobami uvedenými v odst. 9.1 této smlouvy zaslány přímo pojistiteli, ale doručeny na adresu pojistníka, byly řádně vyplněny a podepsány Na základě odůvodněného požadavku pojistitele poskytovat pojistiteli další informace, přehledy, výkazy v této smlouvě neuvedené, které souvisí s pojištěním, jsou pojistníkovi běžně k dispozici a nebude tak porušeno obchodní tajemství pojistníka nebo pojistníkova povinnost mlčenlivosti Informovat pojistitele o uzavřených úvěrových smlouvách nebo dodatcích, v rámci kterých je pojištění podle této smlouvy sjednáno, zejména o výši úvěrových splátek a údajích týkajících se pojištěného nezbytných pro pojištění Informovat pojistitele o každé pojistné události zasláním zejména následujících informací o pojištěném a jím uzavřené úvěrové smlouvě: Údaje o pojištěném: druh pojistné události, datum vzniku pojistné události, jméno, příjmení, rodné číslo (dá-li k jeho předání pojištěný souhlas nebo vyplývá-li nutnost zpracování rodného

15 XV čísla pojistitelem ze zákona), adresa, číslo úvěrové smlouvy, dle povahy pojistné události datum čerpání úvěru nebo datum prvního financování revolvingového úvěru, datum úhrady první splátky úvěru, číslo úvěrové karty. Údaje o úvěru: Fotokopie: žádosti o úvěr (návrhu úvěrové smlouvy) neobsahující údaje nikoliv nezbytné pro pojištění nebo přihlášky k pojištění, obsahující zvolený soubor pojištění, splátkového kalendáře úvěru relevantního k pojistné události. Dále v případě úmrtí nebo plné a trvalé invalidity nebo přiznání mimořádných výhod III. stupně výpis z úvěrového účtu pojištěného od počátku existence úvěrového vztahu s uvedením těchto údajů pro každou splátku úvěru: celková výše měsíční splátky úvěru, výše amortizace, výše úroků, výše pojistného Pojistník se zavazuje poskytovat pojištěným k nahlédnutí na jejich požádání výtisk této smlouvy i Všeobecných pojistných podmínek pojistitele. Pojistník zpřístupní pojištěným Informace k pojištění obsahující nejdůležitější ustanovení o právech a povinnostech pojištěného vyplývajících z této smlouvy a Všeobecných pojistných podmínek. Článek 12 Povinnosti pojistitele Pojistitel je povinen: 12.1 Plnit z pojistných událostí dle této smlouvy Informovat pojistníka o každé pojistné události, která mu byla nahlášena pojištěným nebo jeho právním nástupcem Poskytovat bezplatné školení pojistníkovi nebo jím zmocněným osobám, které vstupují do kontaktu s pojistitelnými osobami a pojištěnými. Článek 13 Zánik jednotlivého pojištění Pojištění zaniká (pojištěním se rozumí individuální pojištění jednotlivého pojištěného): 13.1 posledním dnem platnosti úvěrové smlouvy, k níž se pojištění vztahuje; 13.2 dnem splatnosti poslední úvěrové splátky, a to bez ohledu na to, zda jde o řádnou splátku nebo o případ její předčasné splatnosti; 13.3 dnem zániku závazku pojištěného platit splátky úvěru, a to jeho splněním či jinak; 13.4 dnem smrti a dnem vzniku plné a trvalé invalidity pojištěného; 13.5 posledním dnem kalendářního roku, v němž pojištěný dovrší 65 let věku končí pojištění v rozsahu zvoleného souboru pojištění A, A+ nebo B a pojištěný zůstává pojištěn pouze v rámci souboru pojištění C do dovršení 75 roku věku; 13.6 posledním dnem kalendářního měsíce, v kterém pojištěný začne pobírat starobní důchod zanikají všechny typy pojištění s výjimkou pojištění pro případ přiznání průkazu mimořádných výhod III. stupně úrazem dle odst. 2.9 této smlouvy pro soubor pojištění A nebo A+ a v případě souboru pojištění B zanikají všechny typy pojištění s výjimkou pojištění pro případ přiznání průkazu mimořádných výhod III. stupně dle odst. 2.9 této smlouvy; 13.7 v případě pojištění dle souboru C posledním dnem platnosti úvěrové karty, 13.8 písemnou dohodou smluvních stran; 13.9 uplynutím lhůty prodloužení splatnosti úvěru dle Čl. 14 této smlouvy; v důsledku prodlení pojištěného s plněním finančních závazků z úvěrové smlouvy vůči pojistníkovi za podmínky, že toto prodlení je delší než tři kalendářní měsíce a oznámí-li pojistník písemnou formou pojistiteli, že prodlení nastalo v rozsahu delším než tři kalendářní měsíce; v takovém případě pojištění zaniká ke dni doručení písemného oznámení pojistníka pojistiteli; smluvní strany výslovně sjednávají pro případ odstoupení od této smlouvy, že toto odstoupení musí být učiněno v písemné formě a jeho účinky nastávají dnem doručení tohoto odstoupení, není-li stanoveno jinak, a odstoupením zaniká smlouva ex nunc, tj. práva a povinnosti smluvních stran nabytá do okamžiku odstoupení zůstávají zachována, a to v souladu s článkem 3 této smlouvy.

16

17 Dodatek č. 1 k Rámcové smlouvě o pojištění č. CA 1/2004 uzavřené dne 1. července 2004 (dále jen Rámcová smlouva ) uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi společnostmi: CETELEM ČR, a.s. dále jen pojistník se sídlem Letenská 2/526, Praha 1 IČ DIČ CZ Zapsán v obchodním rejstříku vedenému Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 4331, dne Jednající: JUDr. Alenou Ludrovskou, předsedkyní představenstva a generální ředitelkou na straně jedné a POJIŠŤOVNA CARDIF PRO VITA, a.s. dále jen pojistitel se sídlem Na Rybníčku 1329/5, Praha 2 Nové Město IČ DIČ CZ Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 4327, dne Jednající: Ing. Petrem Illetškem, MBA, předsedou představenstva a generálním ředitelem na straně druhé

18 I. Odst. 5.1 A) Rámcové smlouvy se mění a nově zní takto: b) uzavřela s pojistníkem úvěrovou smlouvu a následně do 120 kalendářních dnů v případě úvěru dle bodu 2.12 nebo do 180 dnů v případě úvěru dle bodu 2.12 v případě úvěru na koupi automobilu nebo dle bodu 2.13 písemně projevila vůli přistoupit k pojištění v rozsahu souboru A nebo A+ podpisem přihlášky k pojištění, a splňuje k datu podpisu přihlášky k pojištění tyto podmínky: je mladší 60 let, dle svého vědomí je zdráva, dle svého prohlášení není v pravidelné lékařské péči či pod pravidelným lékařským dohledem v důsledku zjištěného chronického onemocnění s trvalým užíváním léků, dle svého prohlášení není v pracovní neschopnosti, dle svého prohlášení za uplynulých 12 měsíců nebyla v pracovní neschopnosti delší než 30 po sobě jdoucích dní, souhlasí s touto smlouvou a se Všeobecnými pojistnými podmínkami pojistitele, souhlasí s vinkulací pojistného plnění ve prospěch pojistníka, v rámci dodatku podepíše toto prohlášení: Podpisem tohoto dodatku současně potvrzuji, že: - jsem byl(a) seznámen(a) s platnou Rámcovou smlouvou o pojištění, s níž, jakož i s platnými Všeobecnými pojistnými podmínkami, souhlasím, - jsem mladší 60 let, - jsem dle svého vědomí zdráv(a), - nejsem v pravidelné lékařské péči či pod pravidelným lékařským dohledem v důsledku zjištěného chronického onemocnění s trvalým užíváním léků, - nejsem v pracovní neschopnosti, - za uplynulých 12 měsíců jsem nebyl(a) v pracovní neschopnosti delší než 30 po sobě jdoucích dní, - zprošťuji lékaře, kteří zkoumali nebo budou zkoumat můj zdravotní stav za účelem likvidace pojistných událostí, povinné mlčenlivosti, včetně pořizování výpisů ze zdravotnické dokumentace, a to i pro případ mého úmrtí, - souhlasím s vinkulací pojistného plnění ve prospěch pojistníka. II. Odst. 5.2 B) Rámcové smlouvy se mění a nově zní takto: (B) Soubor pojištění B (pro případ smrti, plné a trvalé invalidity, plné pracovní neschopnosti a pro případ ztráty zaměstnání) V rámci pojištění v rozsahu souboru pojištění B, může k pojištění v rámci ujednání úvěrové smlouvy přistoupit pouze fyzická osoba, která: a) uzavřela s pojistníkem úvěrovou smlouvu a která splňuje k datu podpisu žádosti/smlouvy o poskytnutí úvěru tyto podmínky: je mladší 60 let,

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/POJISTKA Č. CAR 1/2005

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/POJISTKA Č. CAR 1/2005 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/POJISTKA Č. CAR 1/2005 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka č. CAR 1/2005 Smlouvu uzavírají společnosti: CETELEM ČR, a.s. dále jen pojistník se sídlem Letenská 2, 118 00 Praha 1

Více

BFDL-COF 1/2005. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BFDL-COF 1/2005

BFDL-COF 1/2005. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BFDL-COF 1/2005 BFDL-COF 1/2005 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BFDL-COF 1/2005 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BFDL-COF 1/2005 Smlouvu uzavírají společnosti: Beneficial Finance a.s se sídlem: Nádražní 23/344,

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA /Pojistka č. BFDL 1/2005

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA /Pojistka č. BFDL 1/2005 Smlouvu uzavírají společnosti: RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA /Pojistka č. BFDL 1/2005 Beneficial Finance a.s. se sídlem: Nádražní 23/344, 150 00 Praha 5 IČ: 266 97 068 DIČ: CZ26697068 zapsána v obchodním rejstříku

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka č. CA 1/2008 Smlouvu uzavírají společnosti: dále jen pojistník

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka č. CA 1/2008 Smlouvu uzavírají společnosti: dále jen pojistník RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka č. CA 1/2008 Smlouvu uzavírají společnosti: CETELEM ČR, a.s. se sídlem: Karla Engliše 5/3208, Praha 5, 150 00 IČ: 25085689 DIČ: CZ25085689 zapsán v obchodním rejstříku

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA /Pojistka č. BF 1/2005

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA /Pojistka č. BF 1/2005 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA /Pojistka č. BF 1/2005 Smlouvu uzavírají společnosti: Beneficial Finance a.s. se sídlem: Nádražní 23/344, 150 00 Praha 5 IČ: 266 97 068 DIČ: CZ26697068 zapsána v obchodním rejstříku

Více

BFPL-COF 1/2005. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BFPL-COF 1/2005

BFPL-COF 1/2005. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BFPL-COF 1/2005 BFPL-COF 1/2005 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BFPL-COF 1/2005 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BFPL-COF 1/2005 Smlouvu uzavírají společnosti: Beneficial Finance a.s. se sídlem: Praha 1, Nové

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA /Pojistka č. BFPL 1/2005

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA /Pojistka č. BFPL 1/2005 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA /Pojistka č. BFPL 1/2005 Smlouvu uzavírají společnosti: Beneficial Finance a.s. se sídlem: Praha 1, Nové Město, V Celnici 1028/10, PSČ 117 21 IČ: 266 97 068 DIČ: CZ26697068 zapsaná

Více

CŽB 1/2007. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. CŽB 1/2007

CŽB 1/2007. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. CŽB 1/2007 CŽB 1/2007 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. CŽB 1/2007 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/POJISTKA č. CŽB 1/2007 VE ZNĚNÍ DODATKU č. 1 ZE DNE 4. 1. 2010 Smlouvu uzavírají společnosti: UniCredit Bank Czech Republic,

Více

BFDL-COF 1/2003. RÁMCOVÁ SMLOUVA O POJIŠTĚNÍ č. BFDL-COF 1/2003

BFDL-COF 1/2003. RÁMCOVÁ SMLOUVA O POJIŠTĚNÍ č. BFDL-COF 1/2003 BFDL-COF 1/2003 RÁMCOVÁ SMLOUVA O POJIŠTĚNÍ č. BFDL-COF 1/2003 RÁMCOVÁ SMLOUVA O POJIŠTĚNÍ č. BFDL-COF 1/2003 Smlouvu uzavírají společnosti: Beneficial Finance a.s. se sídlem: Nádražní 23/344, 150 00 Praha

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POJIŠTĚNÍ. č. BFPL 1/2003

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POJIŠTĚNÍ. č. BFPL 1/2003 RÁMCOVÁ SMLOUVA O POJIŠTĚNÍ č. BFPL 1/2003 Smlouvu uzavírají společnosti: Beneficial Finance a.s. se sídlem: Nádražní 23/344, 150 00 Praha 5 IČ: 266 97 068 DIČ: CZ26697068 zapsána v obchodním rejstříku

Více

CŽB 1/2007. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. CŽB 1/2007

CŽB 1/2007. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. CŽB 1/2007 CŽB 1/2007 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. CŽB 1/2007 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/POJISTKA č. CŽB 1/2007 VE ZNĚNÍ DODATKU č. 1 ZE DNE 4. 1. 2010 A DODATKU č. 2 ZE DNE 29. 3. 2012 Smlouvu uzavírají společnosti:

Více

BFDL-EOS 1/2003. RÁMCOVÁ SMLOUVA O POJIŠTĚNÍ č. BFDL-EOS 1/2003

BFDL-EOS 1/2003. RÁMCOVÁ SMLOUVA O POJIŠTĚNÍ č. BFDL-EOS 1/2003 BFDL-EOS 1/2003 RÁMCOVÁ SMLOUVA O POJIŠTĚNÍ č. BFDL-EOS 1/2003 RÁMCOVÁ SMLOUVA O POJIŠTĚNÍ č. BFDL-EOS 1/2003 Smlouvu uzavírají společnosti: Beneficial Finance a.s. dále jen pojistník se sídlem Nádražní

Více

CP 1/2006. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA POJISTKA č. CP 1/2006

CP 1/2006. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA POJISTKA č. CP 1/2006 CP 1/2006 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA POJISTKA č. CP 1/2006 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. CP 1/2006 (dále jen smlouva ) uzavřená dnešního dne, měsíce a roku mezi níže uvedenými smluvními stranami:

Více

CKK 1/2007. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. CKK 1/2007

CKK 1/2007. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. CKK 1/2007 CKK 1/2007 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. CKK 1/2007 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. CKK 1/2007 Smlouvu uzavírají společnosti: Credium, a.s. se sídlem Vladislavova 17/1390, Praha 1, 110 06 IČ:

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POJIŠTĚNÍ. Článek 1 Předmět smlouvy

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POJIŠTĚNÍ. Článek 1 Předmět smlouvy RÁMCOVÁ SMLOUVA O POJIŠTĚNÍ Č.1080500014 (dále jen smlouva ) Raiffeisenbank a.s. se sídlem Olbrachtova 2006/9, 140 21 Praha 4 IČ:49240901 DIČ: CZ 49240901 zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského

Více

Úplné znění RÁMCOVÉ POJISTNÉ SMLOUVY č. NEX 1/2009 ze dne ve znění Dodatku č. 1 ze dne Smlouvu uzavírají společnosti:

Úplné znění RÁMCOVÉ POJISTNÉ SMLOUVY č. NEX 1/2009 ze dne ve znění Dodatku č. 1 ze dne Smlouvu uzavírají společnosti: Úplné znění RÁMCOVÉ POJISTNÉ SMLOUVY č. NEX 1/2009 ze dne 28. 2. 2009 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 29. 5. 2009 Smlouvu uzavírají společnosti: GE Money Bank, a. s. dále jen pojistník se sídlem: Vyskočilova

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka č. ČSPŘ 1/2011 Smlouvu uzavírají společnosti: Česká spořitelna, a. s. se sídlem: Olbrachtova 1929/62, Praha 4, PSČ 140 00 IČ: 45244782 DIČ: CZ45244782 zapsaná v obchodním

Více

č. UCBHJP 1/2011 Úplné znění Rámcové pojistné smlouvy č. UCBHJP 1/2011

č. UCBHJP 1/2011 Úplné znění Rámcové pojistné smlouvy č. UCBHJP 1/2011 č. UCBHJP 1/2011 Úplné znění Rámcové pojistné smlouvy č. UCBHJP 1/2011 (ve znění dodatku č. 1, 2 a 3) znění platné od 2. 5. 2013 Úplné znění Rámcové pojistné smlouvy č. UCBHJP 1/2011 (ve znění dodatku

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA (Pojistka) č. NEX 1/2010

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA (Pojistka) č. NEX 1/2010 Smlouvu uzavírají společnosti: RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA (Pojistka) č. NEX 1/2010 GE Money Bank, a.s., dále jen pojistník se sídlem: Vyskočilova 1422/1a, 140 28 Praha 4 Michle, IČ 25672720, DIČ CZ699001157,

Více

CINT 1/2009. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA POJISTKA č. CINT 1/2009

CINT 1/2009. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA POJISTKA č. CINT 1/2009 CINT 1/2009 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA POJISTKA č. CINT 1/2009 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. CINT 1/2009 (dále jen smlouva ) Smlouvu uzavírají společnosti: Credium, a. s. se sídlem: Praha 13, Park

Více

DSL 1/2010. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA (Pojistka) č. DSL 1/2010

DSL 1/2010. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA (Pojistka) č. DSL 1/2010 DSL 1/2010 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA (Pojistka) č. DSL 1/2010 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA (POJISTKA) č. DSL 1/2010 Smlouvu uzavírají společnosti: D.S. Leasing, a.s., dále jen pojistník se sídlem: Brno, Londýnské

Více

VÝTAH Z RÁMCOVÉ POJISTNÉ SMLOUVY č. ŠF 1/2012 (dále jen pojistná smlouva ) (úplné znění pojistné smlouvy je k dispozici na www.skofin.

VÝTAH Z RÁMCOVÉ POJISTNÉ SMLOUVY č. ŠF 1/2012 (dále jen pojistná smlouva ) (úplné znění pojistné smlouvy je k dispozici na www.skofin. VÝTAH Z RÁMCOVÉ POJISTNÉ SMLOUVY č. ŠF 1/2012 (dále jen pojistná smlouva ) (úplné znění pojistné smlouvy je k dispozici na www.skofin.cz) Úvodní ustanovení Pojištění, které sjednávají pojistitel a pojistník

Více

Pojištění schopnosti splácet

Pojištění schopnosti splácet Pojištění schopnosti splácet Úvěr autocredit Vám zajistí peníze na úhradu nutných výdajů v případě nepříznivé životní situace 1 Jako doplňkovou službu ke smlouvě o úvěru si můžete pro případ nepříznivé

Více

NEX 1/2010. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. NEX 1/2010

NEX 1/2010. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. NEX 1/2010 NEX 1/2010 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. NEX 1/2010 (ve znění dodatku č. 1-4) znění platné od 23. 8. 2014 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. NEX 1/2010 (ve znění dodatku č. 1-4) znění platné od 23. 8. 2014 Smlouvu

Více

GEH 1/2008. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. GEH 1/2008

GEH 1/2008. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. GEH 1/2008 GEH 1/2008 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. GEH 1/2008 (ve znění dodatku č. 1) znění platné od 1. 1. 2014 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. GEH 1/2008 (ve znění dodatku č. 1) znění platné od 1. 1. 2014 Smlouvu uzavírají

Více

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 4331

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 4331 1 BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a.s. se sídlem: Plzeňská 3217/16, Smíchov, 150 00 Praha 5 IČO: 25080954 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 4327 zastoupená Tomášem

Více

SBS 1/2014. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. SBS 1/2014

SBS 1/2014. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. SBS 1/2014 SBS 1/2014 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. SBS 1/2014 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. SBS 1/2014 Smlouvu uzavírají společnosti: Sberbank CZ, a.s. dále jen pojistník se sídlem: Praha 4 - Nusle,

Více

UCBHJP 1/2011. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/(Pojistka) č. UCBHJP 1/2011

UCBHJP 1/2011. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/(Pojistka) č. UCBHJP 1/2011 UCBHJP 1/2011 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/(Pojistka) č. UCBHJP 1/2011 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/(POJISTKA) Č. UCBHJP 1/2011 VE ZNĚNÍ DODATKU Č. 1 ZE DNE 31. 5. 2012 Smlouvu uzavírají společnosti: UniCredit

Více

CSU 1/2011. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. CSU 1/2011

CSU 1/2011. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. CSU 1/2011 CSU 1/2011 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. CSU 1/2011 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. CSU 1/2011 (dále jen smlouva ) Smlouvu uzavírají společnosti: Credium, a. s. se sídlem: Praha 13, Park Office,

Více

MBK 1/2010. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA (Pojistka) č. MBK 1/2010

MBK 1/2010. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA (Pojistka) č. MBK 1/2010 MBK 1/2010 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA (Pojistka) č. MBK 1/2010 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA (POJISTKA) č. MBK 1/2010 (POJIŠTĚNÍ SCHOPNOSTI SPLÁCET) Smlouvu uzavírají společnosti: BRE Bank Spółka Akcyjna společnost

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / POJISTKA (dále také rámcová smlouva )

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / POJISTKA (dále také rámcová smlouva ) RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / POJISTKA (dále také rámcová smlouva ) č. ČSBU 1/2009 uzavřená mezi níže uvedenými společnostmi: Česká spořitelna, a. s. se sídlem: Olbrachtova 1929/62, Praha 4, PSČ 140 00 IČ:

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BP 1/2011

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BP 1/2011 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BP 1/2011 Smlouvu uzavírají společnosti: BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE dále jen pojistník se sídlem: bd Haussmann 1, 75009 Paříž, Francie, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA (Pojistka) č. NEX 1/2009 Smlouvu uzavírají společnosti:

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA (Pojistka) č. NEX 1/2009 Smlouvu uzavírají společnosti: RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA (Pojistka) č. NEX 1/2009 Smlouvu uzavírají společnosti: GE Money Bank, a. s. dále jen pojistník se sídlem: Vyskočilova 1422/1a, 140 28 Praha 4 - Michle IČ 25672720 DIČ CZ25672720

Více

č. UCBHJP 1/2014 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. UCBHJP 1/2014

č. UCBHJP 1/2014 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. UCBHJP 1/2014 č. UCBHJP 1/2014 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. UCBHJP 1/2014 Rámcová pojistná smlouva č. UCBHJP 1/2014 Smlouvu uzavírají společnosti: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. se sídlem:

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA (Pojistka) č. GEH 1/2008 Smlouvu uzavírají společnosti:

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA (Pojistka) č. GEH 1/2008 Smlouvu uzavírají společnosti: RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA (Pojistka) č. GEH 1/2008 Smlouvu uzavírají společnosti: GE Money Bank, a. s. dále jen pojistník se sídlem: Vyskočilova 1422/1a, 140 28 Praha 4 - Michle IČ 25672720 DIČ CZ25672720

Více

Pojištění schopnosti splácet

Pojištění schopnosti splácet Pojištění schopnosti splácet Pojištění schopnosti splácet Každý z nás se někdy může dostat do situace, kdy nebude moci splácet úvěr. Pojištění schopnosti splácet pomůže Vám i Vašim blízkým tuto nepříjemnou

Více

HYPOTÉČNÍ ÚVĚR POJIŠTĚNÍ KLIENTA. Vám zajistí peníze na úhradu nutných výdajů v případě nepříznivé životní situace

HYPOTÉČNÍ ÚVĚR POJIŠTĚNÍ KLIENTA. Vám zajistí peníze na úhradu nutných výdajů v případě nepříznivé životní situace HYPOTÉČNÍ ÚVĚR POJIŠTĚNÍ KLIENTA Vám zajistí peníze na úhradu nutných výdajů v případě nepříznivé životní situace Soubor pojištění A (pro fyzické osoby, i podnikatele) dlouhodobá nemoc plná invalidita

Více

PŘÍLOHA. Všeobecné pojistné podmínky pro soukromé životní a neživotní pojištění č. 1/2007

PŘÍLOHA. Všeobecné pojistné podmínky pro soukromé životní a neživotní pojištění č. 1/2007 Úplné znění RÁMCOVÉ POJISTNÉ SMLOUVY č. OC 1/2009 ze dne 19. 3. 2009 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 15. 6. 2009 Sepsaná níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi společnostmi: GE Money Multiservis, a. s. dále

Více

Dodatek č. 1 (dále jen Dodatek ) k Rámcové pojistné smlouvě č. CA 1/2008

Dodatek č. 1 (dále jen Dodatek ) k Rámcové pojistné smlouvě č. CA 1/2008 POJIŠŤOVNA CARDIF PRO VITA, a.s. se sídlem: Praha 2, Nové Město, Na Rybníčku č.p. 1329/5 IČ: 250 80 954 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 4327 jednající Ing. Zdeňkem

Více

POJIŠTĚNÍ KLIENTA. Vám zajistí peníze na úhradu výdajů v případě nepříznivé životní situace

POJIŠTĚNÍ KLIENTA. Vám zajistí peníze na úhradu výdajů v případě nepříznivé životní situace POJIŠTĚNÍ KLIENTA Vám zajistí peníze na úhradu výdajů v případě nepříznivé životní situace dlouhodobá pracovní neschopnost ztráta zaměstnání plná invalidita úmrtí PODMÍNKY PRO PŘISTOUPENÍ Soubor pojištění

Více

Pojištění schopnosti splácet. Pojištění schopnosti splácet

Pojištění schopnosti splácet. Pojištění schopnosti splácet Pojištění schopnosti splácet Pojištění schopnosti splácet POJIŠTĚNÍ SCHOPNOSTI SPLÁCET Každý z nás se někdy může dostat do situace, kdy nebude moci splácet úvěr. Pojištění schopnosti splácet pomůže Vám

Více

Pojištění schopnosti splácet / /pojištění výdajů

Pojištění schopnosti splácet / /pojištění výdajů Pojištění schopnosti splácet / /pojištění výdajů Kreditní karty Veškeré informace o Pojištění schopnosti splácet / pojištění výdajů ke kreditní kartě obdržíte na Zákaznické lince GE Money Multiservis nebo

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BC 1/2013

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BC 1/2013 Smlouvu uzavírají společnosti: RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BC 1/2013 Broker Consulting, a.s. se sídlem: Plzeň, Jiráskovo náměstí 2, PSČ 326 00 IČ: 252 21 736 zapsána: v obchodním rejstříku vedeném

Více

MBH 1/2010. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. MBH 1/2010

MBH 1/2010. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. MBH 1/2010 MBH 1/2010 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. MBH 1/2010 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/POJISTKA č. MBH 1/2010 (POJIŠTĚNÍ SCHOPNOSTI SPLÁCET) Smlouvu uzavírají společnosti: BRE Bank Spółka Akcyjna společnost

Více

SBH 1/2014. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. SBH 1/2014 ve znění dodatku č. 1 ze dne 11. 12. 2014

SBH 1/2014. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. SBH 1/2014 ve znění dodatku č. 1 ze dne 11. 12. 2014 SBH 1/2014 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. SBH 1/2014 ve znění dodatku č. 1 ze dne 11. 12. 2014 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. SBH 1/2014 Smlouvu uzavírají společnosti: Sberbank CZ, a.s. dále jen pojistník se

Více

SMLOUVY/Pojistky č. CIH 1/2010

SMLOUVY/Pojistky č. CIH 1/2010 CIH 1/2010 Úplné znění POJISTNÉ SMLOUVY/Pojistky č. CIH 1/2010 Úplné znění POJISTNÉ SMLOUVY/Pojistky č. CIH 1/2010 Smlouvu uzavírají společnosti: Raiffeisenbank a.s. se sídlem: Praha 4, Hvězdova 1716/2b,

Více

POJISTĚTE SE PROTI NEPŘÍZNIVÝM ŽIVOTNÍM SITUACÍM

POJISTĚTE SE PROTI NEPŘÍZNIVÝM ŽIVOTNÍM SITUACÍM Pojištění schopnosti splácet Expres půjčka / Konsolidace půjček POJISTĚTE SE PROTI NEPŘÍZNIVÝM ŽIVOTNÍM SITUACÍM Čerpáte půjčku a chcete mít klidné spaní? Chcete si být jisti, že v případě úrazu nebo vážného

Více

CIH 1/2010. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka

CIH 1/2010. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka CIH 1/2010 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. CIH 1/2010 Úplné znění rámcové pojistné smlouvy/pojistky č. CIH 1/2010 ve znění následných dodatků Smlouvu uzavírají společnosti:

Více

POJIŠTĚNÍ SCHOPNOSTI SPLÁCET HYPOTEČNÍ ÚVĚR

POJIŠTĚNÍ SCHOPNOSTI SPLÁCET HYPOTEČNÍ ÚVĚR POJIŠTĚNÍ SCHOPNOSTI SPLÁCET HYPOTEČNÍ ÚVĚR 1 Čerpáte hypotéku a chcete mít klidné spaní? Chcete si být jisti, že v případě úrazu nebo vážného onemocnění budete schopni hradit splátky hypotéky? Bojíte

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA pro případ zneužití karty ( dále i smlouva )

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA pro případ zneužití karty ( dále i smlouva ) RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA pro případ zneužití karty ( dále i smlouva ) 2730302722 Raiffeisenbank a.s. se sídlem: Praha 4, Olbrachtova 2006/9, PSČ 140 21 IČ 49240901 DIČ CZ49240901 zapsaná v obchodním rejstříku

Více

SMLOUVY/Pojistky č. CIFU 1/2006

SMLOUVY/Pojistky č. CIFU 1/2006 CIFU 1/2006 Úplné znění POJISTNÉ SMLOUVY/Pojistky č. CIFU 1/2006 Úplné znění POJISTNÉ SMLOUVY/Pojistky č. CIFU 1/2006 Smlouvu uzavírají společnosti: Raiffeisenbank a.s. se sídlem: Praha 4, Hvězdova 1716/2b,

Více

Rámcová pojistná smlouva / Pojistka č. EONBP 1/2013. Rámcová pojistná smlouva / Pojistka č. EONBP 1/2013

Rámcová pojistná smlouva / Pojistka č. EONBP 1/2013. Rámcová pojistná smlouva / Pojistka č. EONBP 1/2013 Článek 1 Úvodní ustanovení Pojištění, které sjednávají pojistitel a pojistník touto smlouvou, se řídí právním řádem České republiky, platí pro něj ustanovení této smlouvy, Všeobecné pojistné podmínky pro

Více

POJIŠTĚNÍ PRAVIDELNÝCH PLATEB

POJIŠTĚNÍ PRAVIDELNÝCH PLATEB POJIŠTĚNÍ PRAVIDELNÝCH PLATEB Pojisteni pravidelnych plateb-dl-cc_39g_03_10_09.indd 1 Pojisteni pravidelnych plateb-dl-cc_39g_03_10_09.indd 2 OBSAH Rámcová pojistná smlouva/pojistka č. CIBP 1/2008 3 Všeobecné

Více

ConBP 1/2013. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. ConBP 1/2013

ConBP 1/2013. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. ConBP 1/2013 ConBP 1/2013 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. ConBP 1/2013 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. ConBP 1/2013 Smlouvu uzavírají společnosti: Conore CZ s.r.o. se sídlem: Praha 10, K Učilišti 170, PSČ

Více

Pojištění schopnosti splácet spotřebitelské splátkové úvěry. Nestačí, že páníček může mít, co ho napadne, teď se navíc nemusí bát ani o své splátky.

Pojištění schopnosti splácet spotřebitelské splátkové úvěry. Nestačí, že páníček může mít, co ho napadne, teď se navíc nemusí bát ani o své splátky. Pojištění schopnosti splácet spotřebitelské splátkové úvěry Nestačí, že páníček může mít, co ho napadne, teď se navíc nemusí bát ani o své splátky. Čerpáte půjčku a chcete mít klidné spaní? Chcete si být

Více

POJISTNÁ SMLOUVA. č. SBS 1/2018

POJISTNÁ SMLOUVA. č. SBS 1/2018 POJISTNÁ SMLOUVA č. SBS 1/2018 POJISTNÁ SMLOUVA POJISTNÁ SMLOUVA Č. SBS 1/2018 (dále jen pojistná smlouva ) Pojistnou smlouvu uzavírají tyto smluvní strany: Pojistitel: BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a.s.

Více

CIBP 1/2008 POJIŠTĚNÍ PRAVIDELNÝCH PLATEB

CIBP 1/2008 POJIŠTĚNÍ PRAVIDELNÝCH PLATEB CIBP 1/2008 POJIŠTĚNÍ PRAVIDELNÝCH PLATEB Rámcová pojistná smlouva/pojistka č. CIBP 1/2008 Smlouvu uzavírají společnosti: Citibank Europe plc dále jen pojistník společnost založená a existující podle irského

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka č. MOB 1/2013

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka č. MOB 1/2013 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka č. MOB 1/2013 Smlouvu uzavírají společnosti: Česká spořitelna, a. s. se sídlem: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00 IČ: 452 44 782 zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Pojištění. schopnosti splácet Hypoteční úvěr

Pojištění. schopnosti splácet Hypoteční úvěr Pojištění schopnosti splácet Hypoteční úvěr Úvod Čerpáte hypotéku a chcete mít klidné spaní? Chcete si být jisti, že v případě úrazu nebo vážného onemocnění budete schopni hradit splátky hypotéky? Bojíte

Více

POJIŠTĚNÍ VYČERPANÉ ČÁSTKY KREDITNÍ KARTY

POJIŠTĚNÍ VYČERPANÉ ČÁSTKY KREDITNÍ KARTY POJIŠTĚNÍ VYČERPANÉ ČÁSTKY KREDITNÍ KARTY Víme, jak je důležité myslet na zabezpečení Vašich výdajů na kreditní kartě pro případ nenadálých nepříznivých situací, jako je ztráta zaměstnání nebo dlouhodobá

Více

č. UCBSJP 1/2014 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. UCBSJP 1/2014

č. UCBSJP 1/2014 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. UCBSJP 1/2014 č. UCBSJP 1/2014 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. UCBSJP 1/2014 Rámcová pojistná smlouva č. UCBSJP 1/2014 Smlouvu uzavírají společnosti: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. se sídlem:

Více

SMLOUVY/Pojistky č. CIK 2/2006

SMLOUVY/Pojistky č. CIK 2/2006 CIK 2/2006 Úplné znění POJISTNÉ SMLOUVY/Pojistky č. CIK 2/2006 Úplné znění POJISTNÉ SMLOUVY/Pojistky č. CIK 2/2006 Smlouvu uzavírají společnosti: Raiffeisenbank a.s. se sídlem: Praha 4, Hvězdova 1716/2b,

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / POJISTKA (dále také rámcová smlouva )

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / POJISTKA (dále také rámcová smlouva ) RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / POJISTKA (dále také rámcová smlouva ) č. SSČS 1/2009 uzavřená mezi níže uvedenými společnostmi: Stavební spořitelna České spořitelny, a. s. se sídlem: Vinohradská 180/1632, Praha

Více

Pojištění. schopnosti

Pojištění. schopnosti Pojištění schopnosti splácet EXTRA Úvod Chcete mít jistotu, že budete vždy schopni splácet svoji půjčku? I v případě ztráty zaměstnání, úrazu či vážné nemoci? V těchto nepříjemných a často nečekaných

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. URAZ 1/2008

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. URAZ 1/2008 1 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. URAZ 1/2008 Smlouvu uzavírají společnosti: CETELEM ČR, a. s. dále jen pojistník se sídlem: Karla Engliše 5/3208, Praha 5, 150 00 IČ: 25085689 DIČ: CZ25085689 zapsán

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. GOLD-EQ 1/2015

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. GOLD-EQ 1/2015 1 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. GOLD-EQ 1/2015 Smlouvu uzavírají společnosti: Equa bank a.s. se sídlem: Praha 8 - Karlín, Karolinská 661/4, PSČ 186 00 IČO: 471 16 102, DIČ: CZ699003622 zapsána: v obchodním

Více

POJIŠTĚNÍ SPLÁTEK A VÝDAJŮ DEBETNÍ A KREDITNÍ KARTY

POJIŠTĚNÍ SPLÁTEK A VÝDAJŮ DEBETNÍ A KREDITNÍ KARTY POJIŠTĚNÍ SPLÁTEK A VÝDAJŮ DEBETNÍ A KREDITNÍ KARTY Víme, jak je důležité myslet na zabezpečení Vás i Vašich blízkých v případě nenadálých nepříznivých životních situací, jako je ztráta zaměstnání nebo

Více

POJIŠTĚNÍ SCHOPNOSTI SPLÁCET EXTRA

POJIŠTĚNÍ SCHOPNOSTI SPLÁCET EXTRA POJIŠTĚNÍ SCHOPNOSTI SPLÁCET EXTRA Chcete mít jistotu, že budete vždy schopni splácet svoji půjčku? I v případě ztráty zaměstnání, úrazu či vážné nemoci? V těchto nepříjemných a často nečekaných situacích

Více

POJIŠTĚNÍ SCHOPNOSTI SPLÁCET EXTRA

POJIŠTĚNÍ SCHOPNOSTI SPLÁCET EXTRA POJIŠTĚNÍ SCHOPNOSTI SPLÁCET EXTRA Chcete mít jistotu, že budete vždy schopni splácet svoji půjčku? I v případě ztráty zaměstnání, úrazu či vážné nemoci? V těchto nepříjemných a často nečekaných situacích

Více

CIFU 1/2006. POJISTNÁ SMLOUVA Pojistka č. CIFU 1/2006

CIFU 1/2006. POJISTNÁ SMLOUVA Pojistka č. CIFU 1/2006 CIFU 1/2006 POJISTNÁ SMLOUVA Pojistka č. CIFU 1/2006 POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. CIFU 1/2006 Smlouvu uzavírají společnosti: Citibank a. s. dále jen pojistník se sídlem: Evropská 423/178, 164 40 Praha

Více

Rámcová pojistná smlouva č. GEBCC 1/2011

Rámcová pojistná smlouva č. GEBCC 1/2011 Rámcová pojistná smlouva č. GEBCC 1/2011 (ve znění pozdějších dodatků) Smlouvu uzavírají společnosti: GE Money Bank, a.s. dále jen pojistník se sídlem: Praha 4-Michle, Vyskočilova 1422/1a, PSČ 140 28 IČ

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA POJISTKA č. ČEZBP 1/2014

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA POJISTKA č. ČEZBP 1/2014 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA POJISTKA č. ČEZBP 1/2014 Smlouvu uzavírají společnosti: ČEZ Prodej, s.r.o. se sídlem: Duhová 1/425, 140 53 Praha 4 IČO: 272 32 433, DIČ: CZ27232433 zapsána: v obchodním rejstříku

Více

SBS 1/2014. Úplné znění Rámcové pojistné smlouvy/pojistky č. SBS 1/2014

SBS 1/2014. Úplné znění Rámcové pojistné smlouvy/pojistky č. SBS 1/2014 SBS 1/2014 Úplné znění Rámcové pojistné smlouvy/pojistky č. SBS 1/2014 (ve znění dodatku č. 1) - znění platné od 10. 4. 2014 Úplné znění rámcové pojistné smlouvy/pojistky č. SBS 1/2014 (ve znění dodatku

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. BILLEQ 1/2014 ÚPLNÉ ZNĚNÍ (Dodatek č. 1)

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. BILLEQ 1/2014 ÚPLNÉ ZNĚNÍ (Dodatek č. 1) RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. BILLEQ 1/2014 ÚPLNÉ ZNĚNÍ (Dodatek č. 1) Smlouvu uzavírají společnosti: Equa bank a.s. se sídlem: Praha 8 - Karlín, Karolinská 661/4, PSČ 186 00 IČO: 471 16 102, DIČ: CZ47116102

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. 1080500025 k pojištění vyčerpané částky úvěru čerpaného kreditní kartou

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. 1080500025 k pojištění vyčerpané částky úvěru čerpaného kreditní kartou RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. 1080500025 k pojištění vyčerpané částky úvěru čerpaného kreditní kartou Raiffeisenbank a.s. se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4 IČ: 49240901, zapsána v obchodním rejstříku

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. BCEQ 1/2016 ÚPLNÉ ZNĚNÍ (Dodatek č. 1)

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. BCEQ 1/2016 ÚPLNÉ ZNĚNÍ (Dodatek č. 1) RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. BCEQ 1/2016 ÚPLNÉ ZNĚNÍ (Dodatek č. 1) Smlouvu uzavírají společnosti: Equa bank a.s. se sídlem: Praha 8 Karlín, Karolinská 661/4, PSČ 186 00 IČO: 47116102 dále jen pojistník

Více

POJIŠTĚNÍ SCHOPNOSTI SPLÁCET KREDITNÍ KARTU CREDITSHIELD

POJIŠTĚNÍ SCHOPNOSTI SPLÁCET KREDITNÍ KARTU CREDITSHIELD POJIŠTĚNÍ SCHOPNOSTI SPLÁCET KREDITNÍ KARTU CREDITSHIELD 2 OBSAH Rámcová pojistná smlouva/pojistka č. CIK 2/2006 Všeobecné pojistné podmínky pro soukromé životní pojištění č. 1/2005 Všeobecné pojistné

Více

Pojištění k americkým hypotékám České spořitelny

Pojištění k americkým hypotékám České spořitelny Pojištění k americkým hypotékám České spořitelny O pojištění Proč si sjednat pojištění k americkým hypotékám? Bojíte se, že nebudete mít na splácení americké hypotéky? Jakákoliv ztráta příjmů Vás může

Více

Pojištění vyčerpané částky kreditní karty. Páníčkovi se to směje, ale mně docházej myši.

Pojištění vyčerpané částky kreditní karty. Páníčkovi se to směje, ale mně docházej myši. Pojištění vyčerpané částky kreditní karty Páníčkovi se to směje, ale mně docházej myši. Víme, jak je důležité myslet na zabezpečení Vašich výdajů na kreditní kartě v případě nenadálých nepříznivých situací,

Více

POJIŠTĚNÍ VYČERPANÉ ČÁSTKY KREDITNÍ KARTY

POJIŠTĚNÍ VYČERPANÉ ČÁSTKY KREDITNÍ KARTY POJIŠTĚNÍ VYČERPANÉ ČÁSTKY KREDITNÍ KARTY Víme, jak je důležité myslet na zabezpečení Vašich výdajů na kreditní kartě v případě nenadálých nepříznivých situací, jako je ztráta zaměstnání nebo dlouhodobá

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO SOUKROMÉ ŽIVOTNÍ A NEŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ č. 7/2014

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO SOUKROMÉ ŽIVOTNÍ A NEŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ č. 7/2014 VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO SOUKROMÉ ŽIVOTNÍ A NEŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ č. 7/2014 Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1 Pro soukromé životní a neživotní pojištění výdajů poskytované BNP Paribas Cardif Pojišťovnou,

Více

KEX 1/2005. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. KEX 1/2005

KEX 1/2005. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. KEX 1/2005 KEX 1/2005 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. KEX 1/2005 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. KEX 1/2005 Smlouvu uzavírají společnosti: GE Money Bank, a.s., dále jen pojistník se sídlem: Praha 4, Michle, Vyskočilova

Více

Pojistná smlouva. č. MBH 1 / 2017

Pojistná smlouva. č. MBH 1 / 2017 Pojistná smlouva č. MBH 1 / 2017 Pojistná smlouva Pojistná smlouva č. mbh 1 / 2017 (dále jen pojistná smlouva ) Pojistnou smlouvu uzavírají tyto smluvní strany: Pojistitel: BNP Paribas Cardif Pojišťovna,

Více

POJIŠTĚNÍ SPLÁTEK A VÝDAJŮ K BĚŽNÉMU ÚČTU

POJIŠTĚNÍ SPLÁTEK A VÝDAJŮ K BĚŽNÉMU ÚČTU POJIŠTĚNÍ SPLÁTEK A VÝDAJŮ K BĚŽNÉMU ÚČTU Úvod Víme, jak je důležité myslet na zabezpečení Vás i Vašich blízkých v případě nenadálých nepříznivých životních situací, jako je ztráta zaměstnání nebo pracovní

Více

Pojistná smlouva. č. SBH 1/2017

Pojistná smlouva. č. SBH 1/2017 Pojistná smlouva č. SBH 1/2017 Pojistná smlouva Pojistná smlouva č. SBH 1/2017 (dále jen pojistná smlouva ) Pojistnou smlouvu uzavírají tyto smluvní strany: Pojistitel: BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a.s.

Více

Pojistná smlouva č

Pojistná smlouva č Pojistná smlouva č. 8070457717 Smluvní strany, se sídlem Masarykovo náměstí 1458, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice IČO: 45534306, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,

Více

BILLEQ 1/2014. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BILLEQ 1/2014

BILLEQ 1/2014. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BILLEQ 1/2014 BILLEQ 1/2014 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BILLEQ 1/2014 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BILLEQ 1/2014 Smlouvu uzavírají společnosti: Equa bank a.s. se sídlem: Praha 8 - Karlín, Karolinská

Více

Smluvní strany: Pojistitel Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. se sídlem v Praze 4, Na Pankráci 1720/123, PSČ 140 00 IČO 49240749

Smluvní strany: Pojistitel Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. se sídlem v Praze 4, Na Pankráci 1720/123, PSČ 140 00 IČO 49240749 POJISTNÁ SMLOUVA č. 19100966/2015 na skupinové pojištění schopnosti splácet se společností Všeobecná úverová banka a.s. ve znění účinném od 23. 11. 2015 Smluvní strany: Pojistitel Česká pojišťovna ZDRAVÍ

Více

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto POJISTNOU SMLOUVU č.1080500004 Článek 1 Předmět smlouvy

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto POJISTNOU SMLOUVU č.1080500004 Článek 1 Předmět smlouvy UNIQA pojišťovna, a.s. zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložka 2012 se sídlem: Evropská 136, 160 12 Praha 6 IČ: 49240480 zastoupená: Ing. Martinem Žáčkem, předsedou

Více

DODATEK č. 1 k RÁMCOVÉ POJISTNÉ SMLOUVĚ č. PIPEQ 1/2014. (dále jen Dodatek )

DODATEK č. 1 k RÁMCOVÉ POJISTNÉ SMLOUVĚ č. PIPEQ 1/2014. (dále jen Dodatek ) Dodatek uzavírají společnosti: DODATEK č. 1 k RÁMCOVÉ POJISTNÉ SMLOUVĚ č. PIPEQ 1/2014 (dále jen Dodatek ) Equa bank a.s. se sídlem: Praha 8 - Karlín, Karolinská 661/4, PSČ 186 00 IČO: 471 16 102, DIČ:

Více

UCBSJP 1/2010. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. UCBSJP 1/2010

UCBSJP 1/2010. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. UCBSJP 1/2010 UCBSJP 1/2010 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. UCBSJP 1/2010 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. UCBSJP 1/2010 Smlouvu uzavírají společnosti: UniCredit Bank Czech Republic, a. s., dále jen pojistník

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. 740 000 0003 (dále jen rámcová smlouva ) Rámcovou smlouvu uzavírají společnosti: Česká spořitelna, a. s. se sídlem: Olbrachtova 1929/62, Praha 4, PSČ 140 00 IČ: 45244782 DIČ:

Více

Smlouva č. o úvěru na opravu a modernizaci bytového fondu

Smlouva č. o úvěru na opravu a modernizaci bytového fondu Smlouva č. o úvěru na opravu a modernizaci bytového fondu Smluvní strany: 1. Město Židlochovice IČ: 00282979, DIČ: CZ00282979 sídlem: Masarykova 100, Židlochovice, 667 01 Židlochovice bankovní spojení:

Více

Informace o POJIŠTĚNÍ SPLÁCENÍ PŮJČKY

Informace o POJIŠTĚNÍ SPLÁCENÍ PŮJČKY Informace o POJIŠTĚNÍ SPLÁCENÍ PŮJČKY Obecné informace Pojišťovací zprostředkovatel: Obchodní jméno Sídlo Zápis v registru a způsob, jakým lze zápis ověřit Osvědčení o zápisu ZUNO do registru podle 21,

Více

Informace o POJIŠTĚNÍ SPLÁCENÍ PŮJČKY

Informace o POJIŠTĚNÍ SPLÁCENÍ PŮJČKY Informace o POJIŠTĚNÍ SPLÁCENÍ PŮJČKY Obecné informace Pojišťovací zprostředkovatel: Obchodní jméno Sídlo Zápis v registru a způsob, jakým lze zápis ověřit Osvědčení o zápisu ZUNO do registru podle 21,

Více

Pojištění schopnosti splácet úvěr Expres Business nezajištěný. Tak to už páníček nebude mít fakt žádný starosti.

Pojištění schopnosti splácet úvěr Expres Business nezajištěný. Tak to už páníček nebude mít fakt žádný starosti. Pojištění schopnosti splácet úvěr Expres Business nezajištěný Tak to už páníček nebude mít fakt žádný starosti. OBSAH Hledáte financování svých plánů a investic, ale obáváte se, že nebudete moci pravidelně

Více

Pojištění schopnosti splácet

Pojištění schopnosti splácet Pojištění schopnosti splácet Informační dokument o pojistném produktu Produkt: Pojištění schopnosti splácet Společnost: UNIQA pojišťovna, a. s., Česká republika spotřebitelský úvěr - RPS 1080500085 Informace

Více

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010 Příloha č. 1 Pojišťovna VZP, a.s. ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010 se sídlem: Jankovcova 1566/2b, 17000 Praha 7 IČO: 27116913 DIČ: CZ27116913 zastoupená: Robertem Karešem, výkonným ředitelem

Více

POJISTNÁ SMLOUVA Pojistka č. CIK 2/2006 (CreditShield)

POJISTNÁ SMLOUVA Pojistka č. CIK 2/2006 (CreditShield) CIK 2/2006 POJISTNÁ SMLOUVA Pojistka č. CIK 2/2006 (CreditShield) POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. CIK 2/2006 (CreditShield) Smlouvu uzavírají společnosti: Citibank a.s. dále jen pojistník se sídlem: Evropská

Více

Pojistná smlouva č. 4300000xxxx

Pojistná smlouva č. 4300000xxxx Příloha č. 3 k k Dohodě o podmínkách pojištění odpovědnosti provozovatele zdravotnického zařízení pro členy Asociace klinických psychologů ČR č. 7402000002 Pojistná smlouva č. 4300000xxxx pro pojištění

Více