POJIŠTĚNÍ SCHOPNOSTI SPLÁCET HYPOTEČNÍ ÚVĚR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POJIŠTĚNÍ SCHOPNOSTI SPLÁCET HYPOTEČNÍ ÚVĚR"

Transkript

1 POJIŠTĚNÍ SCHOPNOSTI SPLÁCET HYPOTEČNÍ ÚVĚR 1

2 Čerpáte hypotéku a chcete mít klidné spaní? Chcete si být jisti, že v případě úrazu nebo vážného onemocnění budete schopni hradit splátky hypotéky? Bojíte se ztráty zaměstnání a s tím spojeného poklesu Vašich příjmů? Chcete být zabezpečeni pro tyto nepříjemné situace, které mohou nastat náhle a zcela neočekávaně? Máme pro Vás řešení. Ve spolupráci s BNP Paribas Cardif Pojišťovnou, a.s., Vám nabízíme k Vašemu hypotečnímu úvěru volitelnou doplňkovou službu pojištění schopnosti splácet na základě Rámcové pojistné smlouvy č. GEH 1/2008 (dále jen Rámcová pojistná smlouva ). Získáváte tak klid a jistotu se splácením závazků z Vašeho hypotečního úvěru při neočekávaných událostech. 2

3 Obsah Výhody pojištění...4 Co je pojištěno...4 Komu je pojištění poskytováno...4 Pojistná ochrana a pojistné plnění...5 Grafické znázornění vzniku nároku na pojistné plnění...6 Úhrada za pojištění...8 Platnost a účinnost pojištění, počátek pojištění...8 Konec a zánik pojištění...8 Odstoupení od pojištění...9 Výluky z pojištění Jak postupovat v případě uplatnění nároku na výplatu pojistného plnění Nejčastější dotazy Rámcová pojistná smlouva Všeobecné pojistné podmínky pro soukromé životní pojištění Všeobecné pojistné podmínky pro soukromé neživotní pojištění

4 Výhody pojištění schopnosti splácet splácení závazků z hypotečního úvěru i v případě nenadálých nepříznivých životních situací výše poplatku za pojištění není závislá na věku klienta možnost volby rozsahu pojistného krytí Co je pojištěno Základní soubor pojištění A a AA zahrnuje pojištění pro případ: pracovní neschopnosti (z důvodu dlouhodobé nemoci nebo úrazu) invalidita III. stupně úmrtí Komplexní soubor pojištění B a BB zahrnuje pojištění pro případ: pracovní neschopnosti (z důvodu dlouhodobé nemoci nebo úrazu) invalidita III. stupně úmrtí z tráty zaměstnání V rámci souboru AA a BB je možné pojistit dvě osoby, dlužníka i spoludlužníka. Komu je pojištění poskytováno Základní soubor pojištění A a AA: Tento soubor pojištění si může sjednat fyzická osoba (podnikatel i nepodnikatel), která: je mladší 65 let vyplnila pravdivě Lékařský dotazník, s nímž pojistitel vyslovil předchozí písemný souhlas případně absolvovala lékařskou prohlídku Komplexní soubor pojištění B a BB: Tento soubor pojištění si může sjednat fyzická osoba (zaměstnanec), která splňuje k datu podpisu smlouvy o úvěru podmínky vyžadované pro soubor A a zároveň: je zaměstnána na dobu neurčitou a byla zaměstnána nepřetržitě též v předcházejících 12 měsících a není ve zkušební době nepodala ani neobdržela výpověď z pracovního poměru, nezrušila se zaměstnavatelem okamžitě pracovní poměr ani neobdržela okamžité zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele, neobdržela od zaměstnavatele ani nezaslala zaměstnavateli návrh na skončení pracovního poměru dohodou Detailní informace o podmínkách přistoupení k Pojištění schopnosti splácet naleznete v článku 5 Rámcové pojistné smlouvy (Podmínky pojištění, vznik pojištění). 4

5 Pojistná ochrana a pojistné plnění Typ pojistné ochrany Pracovní neschopnost Invalidita III. stupně, resp. mimořádné výhody III. stupně Úmrtí Ztráta zaměstnání Pojistné plnění Měsíční splátky úvěru (včetně poplatku za pojištění a poplatku za správu úvěrového účtu) po dobu trvání pracovní neschopnosti* 12 měsíčních splátek úvěru*, a v případě opětovného potvrzení invalidity III. stupně (po 12 měsících) jednorázová výplata nesplacené části úvěru vypočtená dle vzorce ZS + UR** Nesplacená část úvěru vyčíslená k datu úmrtí vypočtená dle vzorce ZS + UR** Měsíční splátky úvěru (včetně poplatku za pojištění a poplatku za správu úvěrového účtu) po dobu trvání nezaměstnanosti* Limity pojistného plnění Max. 12 měsíčních splátek Max Kč Max Kč Max. 6 měsíčních splátek *Plnění na jednu měsíční úvěrovou splátku není omezeno. **ZS = Zůstatek jistiny úvěru skutečně vyčerpaného a nesplaceného ke dni úmrtí / invalidity III. stupně / přiznání mimořádných výhod III. stupně pojištěného, jehož splatnost je sjednána na dobu po datu smrti / invalidity III. stupně / přiznání mimořádných výhod III. stupně pojištěného. UR = úrok z jistiny úvěru za období od data splatnosti poslední splátky úvěru uhrazené přede dnem smrti / invalidity III. stupně / přiznání mimořádných výhod III. stupně pojištěného do data smrti / invalidity III. stupně / přiznání mimořádných výhod III. stupně pojištěného dle metody pro rata temporis. 5

6 Podmínky vzniku nároku na pojistné plnění Typ pojistné ochrany Pracovní neschopnost Invalidita III. stupně nebo mimořádné výhody III. stupně Úmrtí Ztráta zaměstnání Podmínky vzniku nároku na pojistné plnění Pracovní neschopnost nepřetržitě alespoň 60 kalendářních dní Vznik invalidity III. stupně nebo mimořádných výhod III. stupně (průkaz ZTP/P) Úmrtí pojištěného Nezaměstnanost nepřetržitě alespoň 60 kalendářních dní* po uplynutí čekací lhůty (90 dní) *ode dne registrace na příslušném úřadu práce Grafické znázornění vzniku nároku na pojistné plnění Pracovní neschopnost Trvá-li Vaše pracovní neschopnost více než 60 dnů a splníte li podmínky pro vznik nároku na pojistné plnění, převezme za Vás pojistitel splácení pravidelných splátek hypotečního úvěru po dobu trvání Vaší pracovní neschopnosti, a to poprvé za měsíc, ve kterém budete 60. den v pracovní neschopnosti, a za předpokladu, že splatnost této úvěrové splátky spadá do doby trvání Vaší pracovní neschopnosti. 25. března začátek pracovní neschopnosti 23. května 60. den trvání pracovní neschopnosti, vznik nároku na pojistné plnění 6 splátka 1. dubna hradí klient splátka 1. května hradí klient splátka 1. června hradí pojistitel (+ dodatečně za květen) Vysvětlení příkladu: 23. května vzniká pojištěnému nárok na vyplácení pojistného plnění, a to již za měsíc květen. Jelikož pojištěný již uhradil květnovou splátku (1. května), v případě pokračování pracovní neschopnosti uhradí pojistitel za klienta v červnu 2 splátky (za měsíc červen a zpětně za měsíc květen). Invalidita III. stupně, resp. mimořádné výhody III. stupně Bude-li Vám přiznána invalidita III. stupně / mimořádné výhody III. stupně a splníte-li podmínky pro vznik nároku na pojistné plnění, uhradí za Vás pojistitel 12 měsíčních splátek hypotečního úvěru a poplatky za pojištění a při následném potvrzení trvání invalidity III. stupně / mimořádných výhod III. stupně po uplynutí 12 měsíců od jejího přiznání vyplatí pojistitel jednorázové pojistné plnění ve výši vypočtené dle vzorce ZS + UR (vysvětlení vzorce ZS + UR na straně 5). K datu vzniku pojistné události pojištění zaniká.

7 25. března přiznání invalidity III. stupně 25. března následujícího roku potvrzení invalidity III. stupně splátka 1. dubna hradí pojistitel pojistitel uhradí ZS + UR (vysvětlení vzorce ZS + UR na straně 5) Úmrtí V případě Vašeho úmrtí a při splnění podmínek pro vznik nároku na pojistné plnění za Vás pojistitel k datu úmrtí uhradí nesplacenou část Vašeho závazku vypočtenou dle vzorce ZS + UR (vysvětlení vzorce ZS + UR na straně 5). K datu vzniku pojistné události pojištění zaniká. 25. března úmrtí pojistitel hradí ZS + UR (vysvětlení vzorce ZS + UR na straně 5) Ztráta zaměstnání Pojistitel stanovil čekací lhůtu v délce 90 dnů od počátku pojištění, během které není ztráta zaměstnání považována za pojistnou událost. Jste-li po uplynutí této čekací doby více než 60 dnů nezaměstnán (počítáno ode dne registrace na úřadu práce), současně evidován na úřadu práce, pobíráte-li hmotné zabezpečení v nezaměstnanosti a splníte-li podmínky pro vznik nároku na pojistné plnění, převezme za Vás pojistitel splácení pravidelných úvěrových splátek po dobu trvání Vaší nezaměstnanosti, a to poprvé za měsíc, ve kterém budete 60. den bez zaměstnání, a za předpokladu, že splatnost této splátky úvěru spadá do doby trvání nezaměstnanosti. 1. března počátek pojištění 29. května konec čekací doby 28. června ztráta zaměstnání 29. června registrace na úřad práce 27. srpen 60. den trvání nezaměstnanosti, vznik nároku na pojistné plnění splátka 1. července hradí klient splátka 1. srpna hradí klient splátka 1. září hradí pojistitel (+ dodatečně za srpen) 7

8 Úhrada za pojištění Soubor pojištění Základní soubor pojištění A Soubor pojištění AA Komplexní soubor pojištění B Soubor pojištění BB Poplatek za pojištění 4,99 % ze sjednané výše měsíční splátky hypotečního úvěru* 8,98 % ze sjednané výše měsíční splátky hypotečního úvěru* 6,99 % ze sjednané výše měsíční splátky hypotečního úvěru* 12,58 % ze sjednané výše měsíční splátky hypotéčního úvěru* *úhrada za pojištění je součástí splátky a je placena měsíčně po dobu splácení hypotečního úvěru Platnost a účinnost pojištění, počátek pojištění Pojištění je platné (platně sjednané) za předpokladu, že byly splněny podmínky uvedené v bodech 5.1 (Soubor pojištění A a AA) nebo 5.2 (Soubor pojištění B a BB) Rámcové pojistné smlouvy. Počátek pojištění je stanoven na hod. dne, ve kterém pojištěný začal čerpat hypoteční úvěr. Pokud pojištěný přistoupil k pojištění podpisem dodatku k úvěrové smlouvě, pak se počátek pojištění stanoví na 1. den kalendářního měsíce následujícího po podpisu dodatku, pokud před jeho podpisem začal čerpat hypoteční úvěr. Pokud úvěr čerpat nezačal, počátek pojištění je stanoven na hod. dne, kdy pojištěný čerpat hypoteční úvěr začne. Konec a zánik pojištění Pojištění končí ve hod. posledního dne platnosti smlouvy o hypotečním úvěru. Pojištění zaniká převážně z těchto důvodů: splacením poslední splátky hypotečního úvěru smrtí pojištěného dovršením 70 let věku pojištěného (poslední den kalendářního roku) přiznáním starobního důchodu (zanikají všechny typy pojistné ochrany s výjimkou pojištění pro případ smrti úrazem a pojištění pro případ přiznání průkazu mimořádných výhod III. stupně úrazem základní soubor pojištění A nebo AA a pojištění pro případ smrti a pojištění pro případ přiznání průkazu mimořádných výhod III. stupně rozšířený soubor pojištění B nebo BB) písemnou dohodou pojistníka a pojistitele 8

9 dnem potvrzení invalidity III. stupně po uplynutí 12 měsíců od přiznání invalidity III. stupně nebo dnem přiznání mimořádných výhod III. stupně (průkazu ZTP/P) odstoupením od pojištění ve lhůtě do 30 dní od přistoupení k pojištění (přistoupení k Rámcové pojistné smlouvě) Detailní informace o podmínkách zániku pojištění naleznete v článku 14 Rámcové pojistné smlouvy (Zánik jednotlivého pojištění) a/anebo ve Všeobecných pojistných podmínkách pro soukromé životní a neživotní pojištění č. 1/2007 (dále jen Všeobecné pojistné podmínky ), konkrétně v článku 15 Všeobecných pojistných podmínek pro soukromé životní pojištění (Výluky z pojištění) a rovněž v článku 15 Všeobecných pojistných podmínek pro soukromé neživotní pojištění (Zánik pojištění). Dopad pojistné události na platnost pojištění Typ pojistné ochrany Pracovní neschopnost Invalidita III. stupně nebo mimořádné výhody III. stupně Úmrtí Ztráta zaměstnání Dopad pojistné události na platnost pojištění Pojištění zůstává v platnosti Zánik pojištění po potvrzení invalidity III. stupně po uplynutí 12 měsíců od přiznání invalidity III. stupně* Zánik pojištění Pojištění zůstává v platnosti *nebo dnem přiznání mimořádných výhod III. stupně (průkaz ZTP/P) Odstoupení od pojištění V případě, že pojištěný projeví na základě písemné žádosti doručené GE Money Bank, a.s., zájem o ukončení pojištění schopnosti splácet v prvních 30 dnech ode dne uzavření tohoto pojištění (přistoupení k Rámcové pojistné smlouvě), bude mu GE Money Bank, a.s., vrácen zaplacený poplatek za pojištění a nebudou vůči němu uplatňovány žádné sankční poplatky za ukončení pojištění. V případě odstoupení od pojištění zašlete písemnou žádost na uvedenou adresu zákaznického centra: GE Money Bank, a.s., Centrum hypoték P. O. Box 32, Praha 25 9

10 Výluky z pojištění Přehled vybraných uplatňovaných výluk z pojištění: sebevražda pojištěného (v době do 2 let od sjednání pojištění) následky nemocí nebo úrazů, ke kterým došlo před počátkem pojištění některé vybrané sportovní aktivity a profesionálně provozované sporty pojistné události způsobené pojištěným úmyslně únavový syndrom (pojištění invalidity III. stupně a pracovní neschopnosti) degenerativní onemocnění páteře a jejich přímé a nepřímé důsledky (pojištění invalidity III. stupně a pracovní neschopnosti) porod (pojištění pracovní neschopnosti) pracovní neschopnost v důsledku úrazu, ke kterému došlo v souvislosti s požitím alkoholu nebo jiné návykové látky ztráta zaměstnání, k níž dojde z vlastní vůle pojištěného nebo pro porušení povinností vyplývajících z právních předpisů (pojištění pro případ ztráty zaměstnání) Přehled všech uplatňovaných výluk z pojištění naleznete ve Všeobecných pojistných podmínkách, konkrétně v článku 14 Všeobecných pojistných podmínek pro soukromé životní pojištění (Výluky z pojištění) a rovněž v článku 14 Všeobecných pojistných podmínek pro soukromé neživotní pojištění (Výluky z pojištění) a v článku 13 Rámcové pojistné smlouvy č. GEH 1/2008.). Jak postupovat v případě uplatnění nároku na výplatu pojistného plnění Pojištěný nahlašuje pojistnou událost telefonicky pojistiteli (BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a.s.). Vyplněný příslušný formulář Oznámení pojistné události zasílá pojištěný spolu s požadovanými doklady uvedenými na formuláři pojistitele. Bližší informace obdržíte na adrese pojistitele: BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a.s. Plzeňská 3217/16, P. O. Box 32, Praha 5 Telefon: , fax: internet: 10

11 Nejčastější dotazy Může pojištěný klient přestat platit splátky úvěru, pokud došlo ke vzniku pojistné události, nebo až poté, co zašle vyplněný formulář Hlášení/Oznámení pojistné události? Pojištěný klient je podle úvěrové smlouvy zavázán hradit dle sjednaných podmínek splátky úvěru (i v případě, že došlo k pojistné události). Poté, co pojistitel posoudí pojistnou událost a vyrozumí pojištěného klienta o vzniku nároku na pojistné plnění, převádí pojistné plnění na účet pojistníka (GE Money Bank, a.s.). Jak prokázat trvání pracovní neschopnosti nebo nezaměstnanosti? Každé trvání pracovní neschopnosti a nezaměstnanosti pojištěného musí být pojistiteli doloženo pojištěným nejméně jednou za kalendářní měsíc, nejpozději však do 10. dne následujícího kalendářního měsíce: V případě pracovní neschopnosti klient dokládá kopie písemného potvrzení ošetřujícího lékaře nebo kopie Potvrzení o trvání pracovní neschopnosti pro vyplácení nemocenských dávek s vyznačením pravidelných kontrol u lékaře nebo tzv. lístku na peníze. V případě nezaměstnanosti klient dokládá kopie písemného potvrzení, že je veden v evidenci uchazečů o zaměstnání. Vztahuje se pojištění dlouhodobé pracovní neschopnosti také na pracovní úrazy? Ano. Pojištění se vztahuje na pracovní neschopnosti způsobené následkem jakéhokoliv úrazu, tzn. i pracovního. Může se pojistit invalidní klient? Ne. Klient, který je invalidní (bez ohledu na stupeň postižení), nesplňuje podmínky pro vstup do pojištění a nemůže být pojištěn. Může se pojistit i klient, který byl v průběhu posledního roku zaměstnán u dvou různých společností, ačkoliv mu pracovní poměr navazoval bez přerušení? (V přihlášce je uvedeno, že klient musí být zaměstnán nepřetržitě během posledního roku.) Ano. Důležité je, aby byl klient zaměstnán bez přerušení posledních 12 měsíců. Pokud je žena na mateřské dovolené, má nárok na plnění v případě pracovní neschopnosti? Na mateřskou dovolenou žena nastupuje v souladu se zákoníkem práce 6 8 týdnů před porodem to znamená, že pokud v prvních zhruba 8 měsících těhotenství bude v pracovní neschopnosti, nárok na plnění jí vzniká (samozřejmě pokud to nebude za okolností uvedených ve výlukách Všeobecných pojistných podmínek). Od data, kdy nastoupí na mateřskou dovolenou, jí nárok na plnění nevzniká, protože pobírá od státu peněžitou pomoc v mateřství. 11

12 Může být pojištěn i profesionální sportovec? Ano, ale pokud dojde k úrazu v souvislosti s výkonem klientovy profesionální sportovní činnosti, nebude v tomto případě pojistitel plnit. Pokud se úraz stane v běžném životě, např. při chůzi po chodníku či při jízdě v autě, pojistitel plnit bude. Lze pojistnou událost uplatnit zpětně? Ano. Pojistnou událost lze uplatnit zpětně. Dle zákona ve lhůtě 4 let od data vzniku pojistné události v případě neživotního pojištění a ve lhůtě 11 let v případě životního pojištění. Jak je vypláceno pojistné plnění v případě invalidity III. stupně? V případě přiznání invalidity III. stupně uhradí pojistitel za klienta 12 měsíčních splátek. Pokud je invalidita III. stupně po jednom roce trvání opětovně potvrzena, pojistitel uhradí zbývající část dluhu. 12

13 Rámcová pojistná smlouva/č. GEH 1/2008 (ve znění dodatku č. 1) znění platné od Smlouvu uzavírají společnosti: GE Money Bank, a.s. dále jen pojistník se sídlem: Vyskočilova 1422/1a, Praha 4-Michle IČ DIČ CZ zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 5403, jednající: Sean Morrissey, předseda představenstva, a Carl Normann Vökt, člen představenstva na straně jedné a BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a.s. dále jen pojistitel se sídlem: Plzeňská 3217/16, P. O. Box 32, Praha 5 IČ DIČ CZ zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4327, jednající Tomáš Kadlec, předseda představenstva, a Martin Steiner, člen představenstva na straně druhé. Obsah smlouvy Článek 1 Úvodní ustanovení Článek 2 Obecná ustanovení Článek 3 Doba platnosti této smlouvy Článek 4 Soubory pojištění Článek 5 Podmínky pro pojištění, vznik pojištění Článek 6 Pojistné období, počátek a konec pojištění Článek 7 Pojistné Článek 8 Změny jednotlivého pojištění Článek 9 Podmínky pro likvidaci pojistné události Článek 10 Pojistné události a pojistné plnění Článek 11 Povinnosti pojistníka Článek 12 Povinnosti pojistitele Článek 13 Výluky z pojištění Článek 14 Zánik jednotlivého pojištění Článek 15 Odklad splácení měsíčních splátek úvěru Článek 16 Pojištění při změně v osobě dlužníka ze smlouvy o úvěru Článek 17 Mlčenlivost, obchodní tajemství a předávání osobních údajů Článek 18 Závěrečná ustanovení 13

14 Přílohy Příloha I: Všeobecné pojistné podmínky pro soukromé životní a neživotní pojištění č. 1/2007 Příloha II: Vzor Lékařského dotazníku Článek 1 Úvodní ustanovení Pojištění, které sjednávají pojistitel a pojistník touto smlouvou, se řídí právním řádem České republiky, platí pro něj příslušná ustanovení zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě (dále jen zákon o pojistné smlouvě ), Všeobecné pojistné podmínky pro soukromé životní a neživotní pojištění č. 1/2007, které tvoří Přílohu č. I této smlouvy (dále také Všeobecné pojistné podmínky ) a ustanovení této smlouvy uzavřené mezi pojistitelem a pojistníkem a dále ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění, jakož i další obecně závazné předpisy České republiky. Článek 2 Výklad pojmů Pro účely této smlouvy se dílčí pojmy vymezují takto: 2.1 Pojistník GE Money Bank, a.s., jako osoba, která s pojistitelem uzavřela tuto pojistnou smlouvu. 2.2 Pojistitel BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a.s., která s pojistníkem uzavřela tuto pojistnou smlouvu. 2.3 Pojištěný a) První pojištěný klient pojistníka hlavní dlužník nebo spoludlužník ze smlouvy o úvěru, který splnil podmínky uvedené v čl. 5 této smlouvy, který sjednal samostatně pojištění v rozsahu souboru A nebo B, anebo jako první pojištěný pojištění v rozsahu souboru AA nebo BB (dále jen pojištěný, první pojištěný, klient pojistníka nebo klient ); b) Druhý pojištěný klient pojistníka hlavní dlužník nebo spoludlužník ze smlouvy o úvěru, který splnil podmínky uvedené v čl. 5 této smlouvy a který je pojištěn spolu s prvním pojištěným v rozsahu souboru pojištění AA nebo BB (dále jen druhý pojištěný, klient pojistníka nebo pojištěný ). 2.4 Pojistné plnění (dále také plnění ) je plnění, které poskytne pojistitel za podmínek uvedených v Čl. 10 této smlouvy oprávněné nebo obmyšlené osobě. 2.5 Počátek pojištění tak, jak je definován v Čl. 6 této smlouvy. 2.6 Konec pojištění tak, jak je definován v Čl. 6 této smlouvy. 2.7 Pojistná událost nahodilá skutečnost, se kterou je spojen vznik povinnosti pojistitele poskytnout pojistné plnění dle Čl. 10 této smlouvy. 2.8 Čekací doba lhůta v délce 90 po sobě jdoucích kalendářních dní od data počátku pojištění. V této lhůtě ztráta zaměstnání a nezaměstnanost pojištěného nejsou považovány za pojistnou událost a pojištěnému nevzniká nárok na plnění. 2.9 Oprávněná osoba pojistník, kterému v případě pojistné události pojištěného spočívající v pracovní neschopnosti nebo invaliditě III. stupně nebo v případě nezaměstnanosti v důsledku ztráty zaměstnání vznikne právo na pojistné plnění Obmyšlená osoba pojistník jako osoba určená způsobem dle 51 zákona o pojistné smlouvě, které vznikne právo na pojistné plnění v případě smrti pojištěného Pojištění obnosové pojištění pro případ smrti, invalidity III. stupně a pracovní neschopnosti Pojištění škodové pojištění pro případ ztráty zaměstnání. 14

15 2.13 Pojistné nebezpečí úraz, nemoc nebo jiná nahodilá skutečnost související se změnou osobního postavení pojištěného, které mohou být příčinou vzniku pojistné události Pojistná doba doba, na kterou bylo pojištění sjednáno. Pojistná doba je pro každého pojištěného odlišná, začíná dnem počátku pojištění a končí koncem pojištění Splátka úvěru splátka jistiny, splátka úroků, splátka zahrnující jistinu i úroky (tzv. anuita), pokud z konkrétního ustanovení této pojistné smlouvy nevyplývá, že smluvní strany měly na mysli jenom splátku jistiny či jenom splátku úroků anebo jenom splátku zahrnující jistinu i úroky (tzv. anuitu) Smlouva o úvěru smlouva o hypotečním úvěru, tj. úvěru poskytnutém pojistníkem na investici do nemovitosti a zajištěném zástavním právem k nemovitosti nebo úvěru poskytnutém pojistníkem na nabytí členských práv v bytovém družstvu spojených s právem na uzavření nájemní smlouvy k bytu, nebo smlouva o doplňkovém neúčelovém úvěru k hypotečnímu úvěru, tj. úvěru poskytnutému pojistníkem k hypotečnímu úvěru na základě smlouvy o hypotečním úvěru, nebo smlouva o zajištěném bezúčelovém úvěru, případně smlouva o obdobném úvěru zajištěném zástavním právem k nemovitosti. Úvěry uvedené v tomto odstavci dále v textu též jen jako úvěr Pojištění klienta pojištění schopnosti splácet finanční závazek vyplývající z uzavřené úvěrové smlouvy pro případy dle zvoleného souboru pojištění Mimořádné výhody III. stupně průkaz ZTP/P osoby se zdravotním postižením; poživatelem mimořádných výhod III. stupně se pro účely této smlouvy může stát pojištěný, který dosáhl důchodového věku nebo věku 65 let nebo se stal starobním důchodcem a současně mu byl v souladu s ust. 34, odst. 5 zák. č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, vydán průkaz osoby se zvlášť těžkým zdravotním postižením s potřebou průvodce (ZTP/P). Článek 3 Doba platnosti této smlouvy 3.1 Tato smlouva vstupuje v platnost dnem jejího uzavření a nabývá účinnosti dne a její platnost končí, není-li dále stanoveno jinak, Nadále se platnost prodlužuje automaticky vždy o období jednoho kalendářního roku, pokud nedojde z jedné či druhé strany k oznámení, že tato strana netrvá na prodloužení platnosti této smlouvy. Toto oznámení musí být zasláno druhé straně písemně formou doporučeného dopisu a musí být doručeno druhé smluvní straně nejméně dva měsíce před datem, od kterého by se platnost automaticky prodlužovala. 3.2 Ukončením platnosti této smlouvy dle předchozího odstavce nezanikají práva a povinnosti smluvních stran z pojištění osob již pojištěných dle této smlouvy do posledního dne platnosti této smlouvy a trvají až do doby sjednaného zániku pojištění v souladu s ustanovením Čl. 14 této smlouvy, přičemž se jejich vzájemná práva a závazky řídí nadále touto smlouvou. 3.3 Ukončení či zánik jednotlivého či jednotlivých pojištění vzniklých na základě této smlouvy nemá vliv na platnost této smlouvy, jakož ani na platnost ostatních pojištění vzniklých na základě této smlouvy. 3.4 Od zároveň dochází k ukončení možnosti nadále pojišťovat nové pojištěné podle Rámcové smlouvy o pojištění č. GEH 1/2006. Do tohoto data vzniklá pojištění zůstávají v platnosti a obsah práv a povinností z nich vyplývajících se řídí Rámcovou smlouvou o pojištění č. GEH 1/2006, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 15

16 Článek 4 Soubory pojištění 4.1 Na základě této smlouvy se sjednává pojištění klientů pojistníka, kteří přistoupí k pojištění dle této smlouvy v rozsahu souboru pojištění A, AA, B nebo BB, které zahrnují tyto typy pojištění: A) Základní soubor Pojištění schopnosti splácet splátky úvěru klienta jako jediného pojištěného pro případ smrti, invalidity III. stupně a pracovní neschopnosti (v textu též jako soubor pojištění A ) B) Soubor pojištění AA Pojištění schopnosti splácet splátky úvěru prvního pojištěného a druhého pojištěného pro případ smrti, invalidity III. stupně a pracovní neschopnosti C) Komplexní soubor Pojištění schopnosti splácet splátky úvěru klienta jako jediného pojištěného pro případ smrti, invalidity III. stupně, pracovní neschopnosti a ztráty zaměstnání (v textu též jako soubor pojištění B ) D) Soubor pojištění BB Pojištění schopnosti splácet splátky úvěru prvního pojištěného a druhého pojištěného pro případ smrti, invalidity III. stupně, pracovní neschopnosti a ztráty zaměstnání 4.2 Klienti pojistníka pojištění přistupují k pojištění dle této smlouvy vyslovením souhlasu v písemné formě s touto smlouvou a Všeobecnými pojistnými podmínkami. 4.3 Pojištění se sjednává zvlášť v rámci každé jednotlivé smlouvy o úvěru. 4.4 V případě, že klient pojistníka v okamžiku přistoupení k pojištění již dosáhl důchodového věku, je pojištěn místo pro případ invalidity III. stupně pro případ mimořádných výhod III. stupně. 4.5 Pojištění dle této smlouvy, bez ohledu na sjednaný rozsah pojištění, lze sjednat k úvěru, jehož výše nepřesáhne Kč (maximálně však EUR dle aktuálního kurzu vyhlášeného Českou národní bankou k datu sjednání pojištění, resp. v případě, že sjednání pojištění je podmíněno vyplněním Lékařského dotazníku, zároveň i k datu vyplnění a podpisu Lékařského dotazníku). U každého klienta pojistníka lze sjednat pojištění (bez ohledu na sjednaný rozsah pojištění) maximálně ke třem smlouvám o úvěru, u kterých se doba, po kterou je pojištěný povinen splácet úvěrové splátky dle smlouvy o úvěru, jakkoli časově překrývá, přičemž jedna osoba může u různých smluv o úvěru vystupovat v pozici hlavního dlužníka nebo spoludlužníka. 4.6 Výše úvěru uvedená v Lékařském dotazníku musí být rovna nebo nižší než výše sjednaného úvěru v případně sjednání pojištění v rámci smlouvy o úvěru nebo rovna nebo nižší než výše nesplaceného úvěru v okamžiku sjednání pojištění v případě dodatečného sjednání pojištění podpisem dodatku ke smlouvě o úvěru. 16 Článek 5 Podmínky pro pojištění, vznik pojištění 5.1 Soubor pojištění A nebo soubor pojištění AA (pro případ smrti, invalidity III. stupně a pracovní neschopnosti). K pojištění v rozsahu souboru pojištění A nebo AA může přistoupit fyzická osoba, která: a) uzavřela s pojistníkem smlouvu o úvěru jako hlavní dlužník nebo spoludlužník, v rámci níž projevila vůli přistoupit k pojištění dle této smlouvy, nebo b) uzavřela s pojistníkem smlouvu o úvěru jako hlavní dlužník nebo

17 spoludlužník a následně podpisem dodatku ke smlouvě o úvěru projevila vůli dodatečně přistoupit k pojištění, pokud do konce úvěru zbývá minimálně 12 splátek, pokud k datu podpisu smlouvy o úvěru, nebo dodatku k ní, splňuje následující podmínky: vyplnila Lékařský dotazník, jehož vzor je uveden v Příloze č. II této smlouvy (dále také Dotazník ), absolvovala také pojistitelem nařízenou lékařskou prohlídku v případě, že celková částka úvěrů, které má klient pojistníka jako hlavní dlužník nebo spoludlužník sjednané s pojistníkem nebo o které žádá (tedy nesplacené částky poskytnutých stávajících úvěrů a výše úvěrů uvedená v Lékařských dotaznících v případě, že klient pojistníka žádá o poskytnutí více úvěrů), činí Kč Kč, v případě, že celková částka úvěrů, které má klient pojistníka sjednané jako hlavní dlužník nebo spoludlužník s pojistníkem nebo o které žádá (tedy nesplacené částky stávajících poskytnutých úvěrů a výše úvěrů uvedená v Lékařských dotaznících v případě, že klient pojistníka žádá o poskytnutí více úvěrů), činí Kč Kč (resp EUR dle čl. 4.5 této smlouvy), absolvovala pojistitelem nařízenou lékařskou prohlídku a dodala ošetřujícím lékařem vyplněný formulář výpis ze zdravotní dokumentace v pojistitelem požadovaném rozsahu, pojistitel vyslovil předchozí písemný souhlas s pojištěním této osoby poté, co mu byly vyplněný Dotazník, informace o zdravotní prohlídce a případně také výpis ze zdravotní dokumentace předloženy pojistníkem, je mladší 65 let, v rámci smlouvy o úvěru nebo dodatku k ní vysloví souhlas s tím, že (i) pojistné plnění pro případ pojistné události invalidity III. stupně pojištěného a pracovní neschopnosti pojištěného bude vyplaceno pojistníkovi jako oprávněné osobě (ii) pojistník bude pro případ pojistné události smrti pojištěného obmyšlenou osobou, které bude vyplaceno pojistné plnění, v rámci smlouvy o úvěru nebo dodatku k ní vysloví souhlas s tím, že je pojistitel oprávněn požadovat údaje o jejím zdravotním stavu za účelem šetření a likvidace pojistných událostí dle ust. 50 odst. 1 zákona o pojistné smlouvě, v rámci smlouvy o úvěru nebo dodatku k ní projeví souhlas s touto smlouvou a Všeobecnými pojistnými podmínkami, v rámci smlouvy o úvěru nebo dodatku k ní podepíše prohlášení o splnění uvedených podmínek, v rámci smlouvy o úvěru nebo dodatku k ní v případě souboru pojištění AA podepíše souhlas s tím, že pokud v průběhu trvání dojde k zániku pojištění prvního nebo druhého pojištěného, zaniká celé pojištění obou osob v plném rozsahu. V případě, že žádají společně hlavní dlužník a spoludlužník o pojištění v rozsahu souboru pojištění AA a pojistitel vysloví souhlas na základě vyplněného Dotazníku a informací o prohlídce pouze u jedné z osob, je tato osoba pojištěna v rozsahu souboru pojištění A. 5.2 Soubor pojištění B nebo soubor pojištění BB (pro případ smrti, invalidity III. stupně, pracovní neschopnosti a ztráty zaměstnání) K pojištění v rozsahu souboru pojištění B nebo BB může přistoupit fyzická osoba, která: a) uzavřela s pojistníkem smlouvu o úvěru jako hlavní dlužník nebo spoludlužník, v rámci níž projevila vůli přistoupit k pojištění dle této smlouvy, nebo b) uzavřela s pojistníkem smlouvu o úvěru jako hlavní dlužník nebo spoludlužník a následně ve lhůtě 6 měsíců od podpisu smlouvy o úvěru nebo v rámci omezeného resolicitačního programu podpisem dodatku ke smlouvě o úvěru projevila vůli dodatečně přistoupit k pojištění, 17

18 pokud k datu podpisu smlouvy o úvěru, resp. dodatku k ní, splňuje následující podmínky: vyplnila Lékařský dotazník, jehož vzor je uveden v Příloze č. II této smlouvy (dále také Dotazník ), v případě, že celková částka úvěrů, které má klient pojistníka sjednané s pojistníkem nebo o které žádá (tedy nesplacené částky stávajících poskytnutých úvěrů a výše úvěrů uvedená v Lékařských dotaznících v případě, že klient pojistníka žádá o poskytnutí více úvěrů), činí Kč Kč, absolvovala také pojistitelem nařízenou lékařskou prohlídku, v případě, že celková částka úvěrů, které má klient pojistníka sjednané s pojistníkem nebo o které žádá (tedy nesplacené částky stávajících poskytnutých úvěrů a výše úvěrů uvedená v Lékařských dotaznících v případě, že klient pojistníka žádá o poskytnutí více úvěrů), činí Kč Kč (resp EUR dle čl. 4.5 této smlouvy), absolvovala pojistitelem nařízenou lékařskou prohlídku a dodala ošetřujícím lékařem vyplněný formulář Výpis ze zdravotní dokumentace v pojistitelem požadovaném rozsahu, pojistitel vyslovil předchozí písemný souhlas s pojištěním této osoby poté, co mu byly vyplněný Dotazník, informace o zdravotní prohlídce a případně také výpis ze zdravotní dokumentace předloženy pojistníkem, je mladší 65 let, je zaměstnána v pracovním poměru sjednaném na dobu neurčitou a byla zaměstnána v pracovním poměru nepřetržitě též v předcházejících 12 měsících a není ve zkušební době, nedala ani jí nebyla dána výpověď z pracovního poměru, nezrušila se zaměstnavatelem okamžitě pracovní poměr ani jí nebyl zrušen ze strany zaměstnavatele, neobdržela od zaměstnavatele ani nezaslala zaměstnavateli návrh na skončení pracovního poměru dohodou, v rámci smlouvy o úvěru nebo dodatku k ní vysloví souhlas s tím, že (i) pojistné plnění pro případ pojistné události invalidity III. stupně (resp. přiznání mimořádných výhod III. stupně) pojištěného, pracovní neschopnosti pojištěného a ztráty zaměstnání pojištěného bude vyplaceno pojistníkovi jako oprávněné osobě (ii) pro případ pojistné události smrti pojištěného pojistník bude obmyšlenou osobou, které bude vyplaceno pojistné plnění, v rámci smlouvy o úvěru nebo dodatku k ní vysloví souhlas s tím, že je pojistitel oprávněn požadovat údaje o jeho zdravotním stavu za účelem šetření a likvidace pojistných událostí dle ust. 50 odst. 1 zákona o pojistné smlouvě, v rámci smlouvy o úvěru nebo dodatku k ní projeví souhlas s touto smlouvou a Všeobecnými pojistnými podmínkami, v rámci smlouvy o úvěru nebo dodatku k ní podepíše prohlášení o splnění uvedených podmínek, v rámci smlouvy o úvěru nebo dodatku k ní v případě souboru pojištění BB podepíše souhlas s tím, že pokud v průběhu trvání dojde k zániku pojištění prvního nebo druhého pojištěného, zaniká celé pojištění obou osob v plném rozsahu. V případě, že žádají společně hlavní dlužník a spoludlužník o pojištění v rozsahu souboru pojištění BB a pojistitel vysloví na základě vyplněného Dotazníku a informací o prohlídce pouze u jedné z osob, je tato osoba pojištěna v rozsahu souboru pojištění B. 5.3 V případě, že celková částka úvěrů, které má klient pojistníka sjednané s pojistníkem nebo o které žádá (tedy nesplacené částky stávajících poskytnutých úvěrů a výše úvěrů uvedená v Lékařských dotaznících v případě, že klient pojistníka žádá o poskytnutí více úvěrů), činí více než Kč (včetně), je klient pojistníka povinen absolvovat lékařskou prohlídku v rozsahu stanoveném pojistitelem. V případě, že celková částka úvěrů, které má klient pojistníka sjednané s pojistníkem nebo o které žádá (tedy nesplacené částky stávajících poskytnutých úvěrů a výše úvěrů uvedená v Lékařských dotaznících v případě, že klient pojistníka žádá 18

19 o poskytnutí více úvěrů), činí více než Kč (včetně), je dále klient pojistníka povinen dodat pojistiteli formulář výpis z lékařské dokumentace, vyplněný jeho ošetřujícím lékařem. Pojistník je povinen vyplněný Dotazník předat pojistiteli (nebo dohodnutým způsobem předat pojistiteli data z Dotazníku) k vyslovení předchozího souhlasu s pojištěním fyzické osoby. Nedá-li pojistitel na základě Dotazníku, výsledků lékařské prohlídky a eventuálně i výpisu z lékařské dokumentace předchozí souhlas s pojištěním takové osoby nebo nepředloží-li pojistník Dotazník takové osoby pojistiteli k souhlasu s pojištěním nebo neabsolvuje-li klient pojistníka požadovanou lékařskou prohlídku, pojištění fyzické osoby nemůže platně vzniknout. Pojištění vzniká pro každou osobu, která splňuje shora uvedené podmínky a vyjádřila souhlas s pojištěním dle této smlouvy a Všeobecných pojistných podmínek pojistitele. 5.4 Prohlášení prvního a druhého pojištěného dle odst. 5.1 a 5.2 této smlouvy, včetně prohlášení v Lékařském dotazníku dle čl. 5.3 této smlouvy, a údaje uvedené v průběhu lékařské prohlídky nebo uvedené ve výpisu z lékařské dokumentace se považují za odpovědi na dotazy pojistitele ve smyslu ust. 14 zákona o pojistné smlouvě. V případě, že prohlášení pojištěného budou nepravdivá nebo neúplná nebo je pojistník předá pojistiteli nepravdivě nebo neúplně, může pojistitel v případě pojištění, kterého se takové porušení týká, postupovat v souladu s 23 a 24 zákona o pojistné smlouvě a od jednotlivého pojištění odstoupit nebo odmítnout pojistné plnění. Článek 6 Pojistné období, počátek a konec pojištění 6.1 Není-li dále stanoveno jinak, je pojistným obdobím kalendářní měsíc. První pojistné období začíná počátkem pojištění a končí posledním dnem kalendářního měsíce, následujícího po měsíci, v němž nastal počátek pojištění. Poslední pojistné období začíná prvním dnem kalendářního měsíce, ve kterém nastala skutečnost, se kterou tato smlouva či zákon spojuje konec pojištění, a končí dnem, ke kterému nastává konec pojištění. 6.2 Počátek pojištění se stanoví na hod. dne, ve kterém pojištěný začal čerpat úvěr na základě uzavřené smlouvy o úvěru, v rámci které pojištěný přistoupil k souboru pojištění uvedenému dle Čl. 4 této pojistné smlouvy. Přistoupil-li pojištěný k pojištění podpisem dodatku, pak se počátek pojištění stanoví na 1. den kalendářního měsíce následujícího po podpisu dodatku, pokud před jeho podpisem začal pojištěný čerpat úvěr. V případě, že pojištěný ke dni podpisu dodatku ke smlouvě o úvěru nezačal čerpat úvěr, stanoví se počátek pojištění v takovém případě na hod. dne, kdy pojištěný začne čerpat úvěr. 6.3 Konec pojištění se stanoví na hodin posledního dne platnosti smlouvy o úvěru, v rámci které je pojištění sjednáno, pokud není stanoveno v Čl. 14 této smlouvy jinak. 6.4 Délka pojistného období nemá vliv na výši pojistného tak, jak je tato sjednána v Čl. 7 této smlouvy. Článek 7 Pojistné 7.1 Výše pojistného za každé pojistné období činí: Pro soubor pojištění A 4,99 % Pro soubor pojištění AA 8,98 % Pro soubor pojištění B 6,99 % Pro soubor pojištění BB 12,58 % ze sjednané výše měsíční splátky úvěru, pro konkrétní úrokové období dle 19

20 smlouvy o úvěru. Výše pojistného se zaokrouhlí na celé koruny směrem nahoru. 7.2 Pojistník je povinen uhradit běžné pojistné zaokrouhlené na celé koruny směrem nahoru, za každé pojistné období z každého pojištění (tzn. za každého pojištěného) na účet pojistitele vždy nejpozději do 18. dne kalendářního měsíce následujícího po uplynutí pojistného období, za které je pojistné placeno. 7.3 Pojistitel má právo v souladu se zákonem o pojistné smlouvě upravit výši běžného pojistného na další pojistné období v souvislosti se změnami vstupních parametrů důležitých při stanovení výše pojistného, jako např. průměrný počáteční věk pojištěných, průměrná délka výplaty pojistného plnění, průměrná pravděpodobnost vzniku pojistné události, průměrná délka splácení úvěru, průměrná výše úvěru a splátky úvěru apod. Pokud pojistník nebo jednotlivý pojištěný se změnou výše pojistného nesouhlasí a svůj nesouhlas uplatní do 1 měsíce ode dne, kdy se o navrhované změně dozvěděl, pojištění nebo pouze individuální pojištění jednotlivého pojištěného zaniká uplynutím pojistného období, na které je pojistné zaplaceno. 20 Článek 8 Změny jednotlivého pojištění 8.1 Na základě písemné dohody dodatku ke smlouvě o úvěru může být změněn soubor pojištění B na soubor pojištění A. Soubor pojištění A na B může být na základě písemné dohody dodatku ke smlouvě o úvěru změněn do 6 měsíců od počátku pojištění nebo v rámci časově omezené kampaně na dopojištění klientů za předpokladu, že klient k datu změny splňuje podmínky pro uzavření pojištění dle nově zvoleného souboru pojištění Na základě písemné dohody dodatku ke smlouvě o úvěru může být změněn soubor pojištění následujícím způsobem a za splnění následujících podmínek: a) změna ze souboru pojištění A na AA, ze souboru pojištění B na BB, ze souboru pojištění B na AA druhý pojištěný splní podmínky článku 5 této smlouvy, včetně příslušného prohlášení, vyplnění Lékařského dotazníku a absolvování případné lékařské prohlídky, přičemž pro účely absolvování lékařské prohlídky se výše úvěru stanoví jako aktuálně nesplacená výše úvěru, k němuž již bylo sjednáno pojištění prvního pojištěného jako jediného pojištěného, přičemž ke změně dojde v případě, že pojistitel vyslovil předchozí souhlas s pojištěním druhé osoby; počátek pojištění prvního pojištěného zůstává v takovém případě původní; b) změna ze souboru pojištění A na BB k této změně může dojít do 6 měsíců od počátku pojištění nebo v rámci časově omezené kampaně na dopojištění klientů, druhý pojištěný splní podmínky článku 5 této smlouvy, včetně příslušného prohlášení, vyplnění Lékařského dotazníku a absolvování případné lékařské prohlídky, přičemž pro účely absolvování lékařské prohlídky se výše úvěru stanoví jako aktuálně nesplacená výše úvěru, k němuž již bylo sjednáno pojištění prvního pojištěného jako jediného pojištěného a první pojištěný musí splnit podmínky pro pojištění pro případ ztráty zaměstnání a projeví souhlas s touto smlouvou a Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění pro případ ztráty zaměstnání; c) změna ze souboru pojištění AA na BB k této změně může dojít do 6 měsíců od počátku pojištění nebo v rámci časově omezené kampaně na dopojištění klientů, pokud první i druhý pojištěný splní podmínky článku 5 této smlouvy pro pojištění pro případ ztráty zaměstnání a projeví souhlas s touto smlouvou a Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění pro případ ztráty zaměstnání;

Pojištění schopnosti splácet

Pojištění schopnosti splácet Pojištění schopnosti splácet Úvěr autocredit Vám zajistí peníze na úhradu nutných výdajů v případě nepříznivé životní situace 1 Jako doplňkovou službu ke smlouvě o úvěru si můžete pro případ nepříznivé

Více

POJISTĚTE SE PROTI NEPŘÍZNIVÝM ŽIVOTNÍM SITUACÍM

POJISTĚTE SE PROTI NEPŘÍZNIVÝM ŽIVOTNÍM SITUACÍM Pojištění schopnosti splácet Expres půjčka / Konsolidace půjček POJISTĚTE SE PROTI NEPŘÍZNIVÝM ŽIVOTNÍM SITUACÍM Čerpáte půjčku a chcete mít klidné spaní? Chcete si být jisti, že v případě úrazu nebo vážného

Více

Pojištění schopnosti splácet spotřebitelské splátkové úvěry. Nestačí, že páníček může mít, co ho napadne, teď se navíc nemusí bát ani o své splátky.

Pojištění schopnosti splácet spotřebitelské splátkové úvěry. Nestačí, že páníček může mít, co ho napadne, teď se navíc nemusí bát ani o své splátky. Pojištění schopnosti splácet spotřebitelské splátkové úvěry Nestačí, že páníček může mít, co ho napadne, teď se navíc nemusí bát ani o své splátky. Čerpáte půjčku a chcete mít klidné spaní? Chcete si být

Více

DSL 1/2010. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA (Pojistka) č. DSL 1/2010

DSL 1/2010. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA (Pojistka) č. DSL 1/2010 DSL 1/2010 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA (Pojistka) č. DSL 1/2010 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA (POJISTKA) č. DSL 1/2010 Smlouvu uzavírají společnosti: D.S. Leasing, a.s., dále jen pojistník se sídlem: Brno, Londýnské

Více

CKK 1/2007. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. CKK 1/2007

CKK 1/2007. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. CKK 1/2007 CKK 1/2007 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. CKK 1/2007 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. CKK 1/2007 Smlouvu uzavírají společnosti: Credium, a.s. se sídlem Vladislavova 17/1390, Praha 1, 110 06 IČ:

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BC 1/2013

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BC 1/2013 Smlouvu uzavírají společnosti: RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BC 1/2013 Broker Consulting, a.s. se sídlem: Plzeň, Jiráskovo náměstí 2, PSČ 326 00 IČ: 252 21 736 zapsána: v obchodním rejstříku vedeném

Více

POJIŠTĚNÍ SCHOPNOSTI SPLÁCET KREDITNÍ KARTU CREDITSHIELD

POJIŠTĚNÍ SCHOPNOSTI SPLÁCET KREDITNÍ KARTU CREDITSHIELD POJIŠTĚNÍ SCHOPNOSTI SPLÁCET KREDITNÍ KARTU CREDITSHIELD 2 OBSAH Rámcová pojistná smlouva/pojistka č. CIK 2/2006 Všeobecné pojistné podmínky pro soukromé životní pojištění č. 1/2005 Všeobecné pojistné

Více

Informace o POJIŠTĚNÍ SPLÁCENÍ PŮJČKY

Informace o POJIŠTĚNÍ SPLÁCENÍ PŮJČKY Informace o POJIŠTĚNÍ SPLÁCENÍ PŮJČKY Obecné informace Pojišťovací zprostředkovatel: Obchodní jméno Sídlo Zápis v registru a způsob, jakým lze zápis ověřit Osvědčení o zápisu ZUNO do registru podle 21,

Více

ConBP 1/2013. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. ConBP 1/2013

ConBP 1/2013. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. ConBP 1/2013 ConBP 1/2013 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. ConBP 1/2013 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. ConBP 1/2013 Smlouvu uzavírají společnosti: Conore CZ s.r.o. se sídlem: Praha 10, K Učilišti 170, PSČ

Více

Pojištění k úvěrům na bydlení Finanční skupiny České spořitelny

Pojištění k úvěrům na bydlení Finanční skupiny České spořitelny Pojištění k úvěrům na bydlení Finanční skupiny České spořitelny Úvod Každý z nás se někdy může dostat do situace, kdy nebude moci splácet úvěr. Pojištění k hypotečním úvěrům, americkým hypotékám České

Více

Pojištění klíčových osob. k Firemnímu účtu České spořitelny

Pojištění klíčových osob. k Firemnímu účtu České spořitelny Pojištění klíčových osob k Firemnímu účtu České spořitelny Pojištění klíčových osob k Firemnímu účtu České spořitelny Úvod Pojištění klíčových osob rozsahem krytí pomáhá řešit situace, kdy klient, majitel

Více

RODINNÉ POJIŠTĚNÍ PRO CESTY A POBYT A OSOBNÍ POJIŠTĚNÍ PRO CESTY A POBYT

RODINNÉ POJIŠTĚNÍ PRO CESTY A POBYT A OSOBNÍ POJIŠTĚNÍ PRO CESTY A POBYT RODINNÉ POJIŠTĚNÍ PRO CESTY A POBYT A OSOBNÍ POJIŠTĚNÍ PRO CESTY A POBYT Obsah Pojistná smlouva/pojistka č. CIT 2/2009 3 Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění č. 2/2009 16 Oceňovací tabulka

Více

pojištění autoprotect

pojištění autoprotect GEMMAP 1/2006 pojištění Ochrana Vašich financí v případě odcizení nebo totální škody na vozidle z důvodu autonehody autocredit RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA /Pojistka č. GEMMAP 1/2006 (dále jen smlouva ) Smlouvu

Více

TIEQ 1/2014. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. TIEQ 1/2014

TIEQ 1/2014. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. TIEQ 1/2014 TIEQ 1/2014 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. TIEQ 1/2014 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. TIEQ 1/2014 Smlouvu uzavírají společnosti: Equa bank a.s. se sídlem: Praha 8 - Karlín, Karolinská 661/4, PSČ 186 00 IČO:

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY pro skupinové pojištění pravidelných výdajů ze spotřebitelských, hotovostních a revolvingových úvěrů č.j.: 02/2009 (ZPP-PV-Ú) Příloha č. 1a ve znění účinném od 1. 4. 2015 Skupinové

Více

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ KE KREDITNÍ KARTĚ CETELEM. Výtah z Rámcové pojistné smlouvy č. TI 1/2013

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ KE KREDITNÍ KARTĚ CETELEM. Výtah z Rámcové pojistné smlouvy č. TI 1/2013 CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ KE KREDITNÍ KARTĚ CETELEM Výtah z Rámcové pojistné smlouvy č. TI 1/2013 Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění č. 2/2009 VÝTAH Z RÁMCOVÉ POJISTNÉ SMLOUVY č. TI 1/2013 (Cestovní

Více

Obecné informace. Informace o produktu a o vás

Obecné informace. Informace o produktu a o vás Informace o CESTOVNÍM POJIŠTĚNÍ Obecné informace Informace o ZUNO Jsme ZUNO BANK AG, se sídlem Muthgasse 26, 1190 Vídeň, Rakousko, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Obchodním soudem ve Vídni pod číslem

Více

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO KOLEKTIVNÍ POJIŠTĚNÍ KE KREDITNÍM KARTÁM T-Mobile Bonus společnosti ESSOX s.r.o. ze dne 1. 3. 2008

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO KOLEKTIVNÍ POJIŠTĚNÍ KE KREDITNÍM KARTÁM T-Mobile Bonus společnosti ESSOX s.r.o. ze dne 1. 3. 2008 POJISTNÉ PODMÍNKY PRO KOLEKTIVNÍ POJIŠTĚNÍ KE KREDITNÍM KARTÁM T-Mobile Bonus společnosti ESSOX s.r.o. ze dne 1. 3. 2008 Článek 1 Základní ustanovení 1.1. Toto kolektivní pojištění se řídí právním řádem

Více

CIFUG 1/2007 POJIŠTĚNÍ ZNEUŽITÍ 50

CIFUG 1/2007 POJIŠTĚNÍ ZNEUŽITÍ 50 CIFUG 1/2007 POJIŠTĚNÍ ZNEUŽITÍ 50 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/POJISTKA č. CIFUG 1/2007 Smlouvu uzavírají společnosti: Citibank a. s. dále jen pojistník, se sídlem: Evropská 423/178, 164 40 Praha 6, IČ 16190891

Více

POJIŠTĚNÍ ZNEUŽITÍ 50

POJIŠTĚNÍ ZNEUŽITÍ 50 POJIŠTĚNÍ ZNEUŽITÍ 50 Obsah Pojistná smlouva/pojistka č. CIFUG 1/2007 3 Všeobecné pojistné podmínky pro soukromé neživotní pojištění č. 3/2009 14 POJISTNÁ SMLOUVA/POJISTKA Č. CIFUG1/2007 Úplné znění Pojistné

Více

Komerční pojišťovna, a. s., se sídlem: ke spotřebitelským úvěrům KB 1 / 5

Komerční pojišťovna, a. s., se sídlem: ke spotřebitelským úvěrům KB 1 / 5 POJISTNÉ PODMÍNKY PRO VOLITELNÉ KOLEKTIVNÍ POJIŠTĚNÍ KE SPOTŘEBITELSKÝM ÚVĚRŮM KB ze dne 1. 7. 2013 Článek 1 Základní ustanovení 1.1. Pro toto soukromé pojištění osob, které sjednává Komerční pojišťovna,

Více

CIT 2/2009 RODINNÉ POJIŠTĚNÍ PRO CESTY A POBYT

CIT 2/2009 RODINNÉ POJIŠTĚNÍ PRO CESTY A POBYT CIT 2/2009 RODINNÉ POJIŠTĚNÍ PRO CESTY A POBYT RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA /POJISTKA č. CIT 2/2009 Úplné znění Rámcové pojistné smlouvy/pojistky č. CIT 2/2009 ve znění následných dodatků Smlouvu uzavírají

Více

MBFU 1/2010. POJISTNÁ SMLOUVA/ Pojistka č. MBFU 1/2010 (Pojištění zneužití karty)

MBFU 1/2010. POJISTNÁ SMLOUVA/ Pojistka č. MBFU 1/2010 (Pojištění zneužití karty) MBFU 1/2010 POJISTNÁ SMLOUVA/ Pojistka č. MBFU 1/2010 (Pojištění zneužití karty) POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. MBFU 1/2010 (Pojištění zneužití karty) (Dodatky č. 1 a 2), účinné od 1.3.2015 Smlouvu uzavírají

Více

p POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ OSOB KE SMLOUVÁM O ÚVĚRU NEBO LEASINGU SPOLEČNOSTI ESSOX ze dne 1. 6. 2010

p POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ OSOB KE SMLOUVÁM O ÚVĚRU NEBO LEASINGU SPOLEČNOSTI ESSOX ze dne 1. 6. 2010 KE SMLOUVÁM O ÚVĚRU NEBO LEASINGU ze dne 1. 6. 2010 Článek 1 Základní ustanovení 1.1. Pro toto soukromé pojištění, které sjednává Komerční pojišťovna, a. s., IČ: 63998017, se sídlem Karolinská 1, čp. 650,

Více

Úvěrové podmínky. Kód úvěrových podmínek: ITH114

Úvěrové podmínky. Kód úvěrových podmínek: ITH114 Úvěrové podmínky Kód úvěrových podmínek: ITH114 Co byste měli vědět o svém úvěru? Vážený kliente, děkujeme Vám za důvěru v Tesco Finanční služby, jejichž poskytovatelem je Home Credit a.s. Úvěrové podmínky,

Více

Úvěrové. podmínky SPOJENÍ PŮJČEK. Kód úvěrových podmínek: IKH115

Úvěrové. podmínky SPOJENÍ PŮJČEK. Kód úvěrových podmínek: IKH115 Úvěrové podmínky SPOJENÍ PŮJČEK Kód úvěrových podmínek: IKH115 Co byste měli vědět o svém úvěru? Vážený kliente, děkujeme Vám za důvěru ke společnosti Home Credit a.s. Úvěrové podmínky, které držíte v

Více

Kredit Všeobecné pojistné podmínky pojištění schopnosti splácet úvěr - Kredit 140101 Část I. Úvodní ustanovení...

Kredit Všeobecné pojistné podmínky pojištění schopnosti splácet úvěr - Kredit 140101 Část I. Úvodní ustanovení... Kredit Všeobecné pojistné podmínky pojištění schopnosti splácet úvěr - Kredit 140101 Část I. Úvodní ustanovení... 3 Článek 1 Předmět pojištění... 3 Článek 2 Pojistná událost... 3 Článek 3 Druhy pojištění...

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka č. MOB 1/2013

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka č. MOB 1/2013 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka č. MOB 1/2013 Smlouvu uzavírají společnosti: Česká spořitelna, a. s. se sídlem: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00 IČ: 452 44 782 zapsaná v obchodním rejstříku

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY obecná část pro obnosové pojištění

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY obecná část pro obnosové pojištění VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY obecná část pro obnosové pojištění ČLÁNEK 1 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1. Soukromé pojištění, které sjednává Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. (dále jen pojistitel ) se řídí právním

Více

Soubor pojistných podmínek

Soubor pojistných podmínek Soubor pojistných podmínek Rizikové životní pojištění s dividendou EU 8541/1 Všeobecné pojistné podmínky obecná část UCZ/14 UCZ/14 Obsah 1. Úvodní ustanovení 2. Všeobecná ustanovení 3. Vymezení pojmů

Více