POJIŠTĚNÍ SCHOPNOSTI SPLÁCET HYPOTEČNÍ ÚVĚR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POJIŠTĚNÍ SCHOPNOSTI SPLÁCET HYPOTEČNÍ ÚVĚR"

Transkript

1 POJIŠTĚNÍ SCHOPNOSTI SPLÁCET HYPOTEČNÍ ÚVĚR

2 Ve spolupráci s BNP Paribas Cardif Pojišťovnou, a.s., Vám nabízíme možnost sjednat si Pojištění schopnosti splácet, které slouží k zajištění schopnosti splácet hypoteční úvěr při nahodilých a neočekávaných událostech, které mohou snížit Váš finanční příjem. Takovou událostí může být například dlouhá pracovní neschopnost nebo ztráta zaměstnání. Slouží také k úhradě Vašich závazků v případě nevítaných událostí, jako je invalidita nebo úmrtí. Obsah Výhody pojištění schopnosti splácet 3 Co je pojištěno 3 Pojistné plnění 3 Měsíční úhrada za pojištění 4 Změna varianty pojištění 4 Jak uplatnit nárok na pojistné plnění 4 Kontakt na pojistitele 4 Informační dokument o pojistném produktu 5 Pojistná smlouva č. MMB-HYPO 1/ Všeobecné pojistné podmínky pro životní a neživotní pojištění č. 3/

3 Výhody pojištění schopnosti splácet Pojištění chrání klienty mající hypoteční úvěr před výpadkem příjmu v případě nenadálých životních situací. Pojišťovna hradí v případě pojistné události splátky či jednorázově zbývající dlužnou část hypotečního úvěru. Výše úhrady za pojištění není závislá na věku pojištěného ani jeho povolání. Na jednu smlouvu mohou být pojištěny až 2 fyzické osoby (spoludlužníci). Co je pojištěno V rámci sjednání hypotečního úvěru je hlavní žadatel ZDARMA pojištěn pro případ úmrtí následkem dopravní nehody (soubor C). V případě pojistné události je pojistným plněním zbývající dlužná část úvěru k datu vzniku pojistné události. Dále si může každý klient sjednat volitelné pojištění v níže uvedeném rozsahu: Volitelné pojištění Komplexní soubor B/BB * Základní soubor A/AA * Pojistné plnění Limity pojistného plnění Úmrtí ** Zůstatek úvěru Kč Invalidita III. stupně nebo ZTP/P Zůstatek úvěru Kč Pracovní neschopnost Měsíční splátka úvěru + od 7. měsíce obnos ve výši splátky Max. 12 měsíčních splátek Nedobrovolná ztráta zaměstnání Měsíční splátka úvěru Max. 12 měsíčních splátek * Základní i Komplexní soubor lze sjednat jak pro jednu osobu (soubor A a B), tak pro dvě osoby najednou (soubor AA a BB), rozsah pojistného krytí je vždy shodný pro oba pojištěné. ** V případě úmrtí při dopravní nehodě (soubor C) bude vyplaceno pojistné plnění pouze z tohoto rizika. Pojistné plnění Pojištění pro případ Pojistné plnění Co je nutné doložit Úmrtí Pojistné plnění bude vyplaceno ve výši zůstatku úvěru k datu úmrtí pojištěného, příjemcem pojistného plnění je přímo banka. Formulář Oznámení pojistné události Úmrtní list pojištěného List o prohlídce mrtvého, případně pitevní zpráva Invalidita III. stupně nebo ZTP/P Pracovní neschopnost Nedobrovolná ztráta zaměstnání Pojistné plnění bude vyplaceno ve výši zůstatku úvěru k datu přiznání invalidity III. stupně pojištěného, příjemcem pojistného plnění je přímo banka. V případě, že pracovní neschopnost pojištěného bude trvat více než 30 kalendářních dnů, proplatí pojišťovna všechny splátky od počátku pracovní neschopnosti, a to přímo bance. Od 7. měsíce trvání pracovní neschopnosti vyplatí pojišťovna navíc klientovi pojistné plnění ve výši splátky úvěru, a to přímo na jeho účet. Pojistné plnění je vypláceno max. po dobu 12 měsíců. V případě, že ztráta zaměstnání pojištěného bude trvat více než 30 kalendářních dnů ode dne registrace na úřadu práce, proplatí pojišťovna všechny splátky od počátku ztráty zaměstnání (resp. registrace na úřadu práce), a to přímo bance. Pojistná událost musí nastat po uplynutí čekací doby 90 dní od počátku pojištění. Pojistné plnění je vypláceno max. po dobu 12 měsíců. Formulář Oznámení pojistné události Rozhodnutí ve věci žádosti o invalidní důchod od ČSSZ Posudek o invaliditě od OSSZ Rozhodnutí o přiznání mimořádných výhod III. stupně Formulář Oznámení pojistné události Potvrzení o dočasné pracovní neschopnosti Potvrzení zaměstnavatele nebo kopie živnostenského listu Formulář Oznámení pojistné události Pracovní smlouva včetně dodatků Doklad o rozvázání pracovního poměru Potvrzení o evidenci na ÚP 3

4 Měsíční úhrada za pojištění Balíček Měsíční pojistné (% ze splátky úvěru) Základní soubor A 7,39 % Komplexní soubor B 8,99 % Základní soubor AA 13,29 % Komplexní soubor BB 16, 19 % Úhrada za pojištění je hrazena měsíčně po celou dobu splácení hypotečního úvěru (automaticky spolu se splátkou úvěru). Změna varianty pojištění Klient si může změnit variantu pojištění na základě dodatku ke smlouvě o úvěru, změna z varianty A nebo AA na variantu B nebo BB je možná pouze do 6 měsíců od sjednání hypotečního úvěru. Jak uplatnit nárok na pojistné plnění V případě, že dojde k pojistné události, jsou pojištěný nebo oprávněná osoba povinni toto bez odkladu písemně oznámit pojistiteli. Pojištěný nebo oprávněná osoba dokládají dokumenty k pojistné události v českém jazyce. V případě pojistné události pojistitel může žádat o doplnění nebo zaslání dalších podkladů. Pozor! I v případě, že pojištěný nahlásí pojistnou událost, je nadále zavázán hradit splátky úvěru dle sjednaných podmínek. Pojistné plnění v případě pracovní neschopnosti či ztráty zaměstnání bude klientovi, resp. bance vypláceno zpětně po doložení dokladů o trvání pracovní neschopnosti či ztrátě zaměstnání k datu splátky úvěru. Kontakt na pojistitele Pojistitelem je BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a.s., IČ: , se sídlem Plzeňská 3217/16, Praha 5, Česká republika Zákaznické centrum BNP Paribas Cardif Pojišťovny, a.s., je Vám k dispozici: TEL.: (v pracovní dny v čase 8:00 18:00) 4

5 Pojištění schopnosti splácet hypoteční úvěr od MONETA Money Bank Informační dokument o pojistném produktu Společnost: BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a.s., Česká republika IČO Produkt: Pojištění schopnosti splácet Informace v tomto dokumentu Vám mají pomoci pochopit základní vlastnosti a podmínky pojištění. Kompletní předsmluvní a smluvní informace o daném produktu jsou uvedené v dalších dokumentech: v Pojistné smlouvě č. MMB-HYPO 1/2016 a ve Všeobecných pojistných podmínkách pro životní a neživotní pojištění č. 3/2016. O jaký druh pojištění se jedná? Skupinové pojištění, které chrání klienty s úvěrovými produkty před výpadkem příjmu v případě nenadálých životních situací. Co je předmětem pojištění? Jednotlivé soubory pojištění schopnosti splácet: ZÁKLADNÍ SOUBOR A/AA* zahrnuje tato rizika: Smrt pojištěného následkem úrazu nebo nemoci Invalidita III. stupně pojištěného následkem úrazu nebo nemoci Pracovní neschopnost pojištěného následkem úrazu nebo nemoci KOMPLEXNÍ SOUBOR B/BB* zahrnuje tato rizika: Smrt pojištěného následkem úrazu nebo nemoci Invalidita III. stupně pojištěného následkem úrazu nebo nemoci Pracovní neschopnost pojištěného následkem úrazu nebo nemoci Nedobrovolná ztráta zaměstnání POJIŠTĚNÍ POSKYTOVANÉ KLIENTOVI ZDARMA Smrt pojištěného následkem úrazu vzniklého při dopravní nehodě * oba soubory lze sjednat jak pro jednu osobu (soubor A a B), tak pro dvě osoby najednou (soubor AA a BB), rozsah pojistného krytí je vždy shodný pro oba pojištěné Jaké je pojistné plnění? V případě smrti pojištěného uhradí pojišťovna jednorázově aktuální nesplacenou výši úvěru. Max. limit pojistného plnění je Kč. V případě přiznání invalidity III. stupně od České správy sociálního zabezpečení či mimořádných výhod III. stupně (průkaz ZTP/P) uhradí pojišťovna jednorázově aktuální nesplacenou výši úvěru. Max. limit pojistného plnění je Kč. V případě, že pracovní neschopnost pojištěného bude trvat více než 30 kalendářních dnů, proplatí pojišťovna všechny splátky od počátku pracovní neschopnosti, a to přímo bance. Od 7. měsíce trvání pracovní neschopnosti vyplatí pojišťovna navíc klientovi pojistné plnění ve výši splátky úvěru, a to přímo na jeho účet. Pojistné plnění je vypláceno max. po dobu 12 měsíců. V případě, že ztráta zaměstnání pojištěného bude trvat více než 30 kalendářních dnů ode dne registrace na úřadu práce, proplatí pojišťovna všechny splátky od počátku ztráty zaměstnání (resp. registrace na úřadu práce), a to přímo bance. Pojistné plnění je vypláceno max. po dobu 12 měsíců. Na co se pojištění nevztahuje? Ztráta zaměstnání, ke které dojde do 90 dnů od počátku pojištění.! Existují nějaká omezení v pojistném krytí?! Smrt / invalidita III. stupně / pracovní neschopnost! pojištění se nevztahuje na onemocnění a úrazy, které jsou pokračováním nebo recidivou nemoci nebo následkem nemoci nebo úrazu, ke kterým došlo před počátkem pojištění! pojištění se nevztahuje na případy, kdy příčinou Vaší pojistné události jsou bolesti zad, popř. jejich následky a komplikace; pojistné plnění bude uhrazeno pouze v případě, že bolesti zad vznikly po počátku pojištění a jejich příčinou je nově vzniklé poškození páteře (např. hernie disku), které bude prokázáno příslušným vyšetřením (magnetickou rezonancí, CT)! vybrané duševní (psychiatrické) onemocnění, přestože dojde k hospitalizaci pojištěného! sebevražda nebo pokus o sebevraždu v době do 1 roku od data počátku pojištění! pojištění se nevztahuje na některé typy ztráty zaměstnání vzniklé ukončením pracovního poměru (například uplynutí doby určité, ukončení pracovního poměru z vlastní vůle nebo pro porušení povinností vyplývajících z právních předpisů)! pojištění pro případ invalidity III. stupně se nevztahuje na pojištěného, který je poživatelem starobního důchodu nebo již splnil zákonné podmínky pro jeho přiznání, v takovém případě je pojištěn pro případ ZTP nebo ZTP/P! Kompletní výčet a textaci výluk naleznete v pojistné smlouvě a pojistných podmínkách. Kde se na mne vztahuje pojistné krytí? Územní platnost pojištění není omezena. 5

6 Jaké mám povinnosti? Povinnosti před uzavřením pojištění K pojištění ve všech variantách může přistoupit: fyzická osoba ve věku let, kterou pojišťovna na základě lékařského dotazníku, příp. po absolvování lékařské prohlídky, přijala do pojištění V případě varianty pojištění se ztrátou zaměstnání pojištění vzniká, pokud fyzická osoba: není ve starobním důchodu, je zaměstnána na dobu neurčitou a není ve zkušební ani výpovědní době a nepodala ani neobdržela výpověď z pracovního poměru nebo návrh na skončení pracovního poměru dohodou Upozornění: Věnujte náležitou pozornost vstupním podmínkám do pojištění! V případě, že tato prohlášení pojištěného budou nepravdivá nebo neúplná, může pojistitel od jednotlivého pojištění odstoupit nebo odmítnout plnění z pojistné smlouvy. Povinnosti během trvání pojištění Poplatek za pojištění je potřeba hradit pravidelně za každé pojistné období. Povinnosti v případě pojistné události V případě pojistné události je pojištěný povinen poskytnout pojistiteli bez zbytečného odkladu vyplněný příslušný formulář pojistitele Oznámení pojistné události a další doklady nutné pro posouzení nároku na pojistné plnění dle pojistných podmínek. Kdy a jak provádět platby? Výše pojistného za každé pojistné období je vyjádřena % ze sjednané výše pravidelné měsíční splátky úvěru. Cena pojištění: Základní soubor A/AA: 7,39 % / 13,29 % Komplexní soubor B/BB: 8,99 % / 16,19 % Kdy pojistné krytí začíná a kdy končí? Počátek pojištění je převážně stanoven: Na 00:00 hodin dne, kdy pojištěný načerpal úvěr. Konec a zánik pojištění Konec pojištění se stanoví na 24:00 hodin posledního dne účinnosti smlouvy o úvěru, v rámci které je pojištění sjednáno, pokud není stanoveno jinak. Pojištění dále převážně zaniká: dnem splatnosti poslední úvěrové splátky, a to bez ohledu na to, zda jde o řádnou splátku nebo o případ její předčasné splatnosti; smrtí pojištěného nebo dnem vzniku invalidity III. stupně nebo dnem vydání průkazu ZTP/P pojištěnému; posledním dnem kalendářního roku, v němž pojištěný dovrší 70 let věku. Detailní informace o podmínkách zániku pojištění jsou uvedeny v Pojistné smlouvě. Jak mohu smlouvu vypovědět? Pojištění lze vypovědět následujícími způsoby: a) výpovědí pojištění bez nutnosti udání důvodu ve lhůtě dvou měsíců ode dne sjednání pojištění. Pojištění v takovém případě zaniká uplynutím výpovědní doby v délce osmi dnů; b) výpovědí pojištění bez nutnosti udání důvodu ve lhůtě tří měsíců ode dne oznámení vzniku pojistné události. Pojištění v takovém případě zaniká uplynutím výpovědní doby v délce jednoho měsíce; c) výpovědí pojištění bez nutnosti udání důvodu ve lhůtě šesti týdnů před výročním dnem pojištění, kterým se má na mysli den, který se číslem a kalendářním měsícem shoduje se dnem vzniku pojištění. Pojištění v takovém případě zaniká ke konci pojistného období. Od pojištění je rovněž možno odstoupit následujícími způsoby: a) odstoupením od jiného než životního pojištění, ke kterému bylo přistoupeno výhradně prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, bez nutnosti udání důvodu, ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne přistoupení k pojištění nebo ode dne, kdy pojištěnému byly sděleny pojistné podmínky; b) odstoupením od životního pojištění bez nutnosti udání důvodu ve lhůtě třiceti dnů ode dne přistoupení k pojištění nebo ode dne, kdy pojištěnému byly sděleny pojistné podmínky; c) odstoupením od pojištění ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy pojištěný zjistil nebo mohl zjistit porušení povinnosti pojišťovny upozornit jej na nesrovnalosti mezi nabízeným pojištěním a jeho požadavky, kterých si musela být pojišťovna vědoma, anebo povinnosti pojišťovny pravdivě a úplně odpovědět na písemné dotazy pojištěného týkající se pojištění; d) odstoupením od pojištění, ke kterému bylo přistoupeno výhradně prostřednictvím prostředku komunikace na dálku ve lhůtě tří měsíců ode dne, kdy se pojištěný dozvěděl nebo mohl dozvědět, že mu byly v souvislosti s přistoupením k pojištění poskytnuty klamavé údaje; e) odstoupením od smlouvy z důvodu jejího podstatného porušení druhou stranou, a to bez zbytečného odkladu. Odstoupením od pojištění se pojištění od počátku zrušuje. Další způsoby zániku pojištění: a) písemnou dohodou pojistitele a pojištěného, nebo pojistníka a pojištěného, ve které je určen okamžik zániku pojištění; b) projevením nesouhlasu se změnou výše pojistného ve lhůtě jednoho měsíce ode dne doručení návrhu pojistitele na změnu výše pojistného. Pojištění v takovém případě zaniká uplynutím pojistného období, na které bylo pojistné zaplaceno 6

7 POJISTNÁ SMLOUVA Č. MMB-HYPO 1/2016 (dále jen pojistná smlouva ) Pojistnou smlouvu uzavírají tyto smluvní strany: Pojistitel: BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a.s. se sídlem: Plzeňská 3217/16, Praha 5 Smíchov IČO: DIČ: CZ zapsaný v: obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4327 zastoupený: Martinem Steinerem, místopředsedou představenstva Zdeňkem Jarošem, členem představenstva dále jen: pojišťovna na straně jedné a Pojistník: MONETA Money Bank, a.s. se sídlem: Vyskočilova 1422/1a, Praha 4 Michle IČO: DIČ: CZ zapsaný v: obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka č zastoupený: Tomášem Spurným, předsedou představenstva Janem Novotným, členem představenstva dále jen: pojistník na straně druhé. Obsah Slovníček Článek 1 Úvod Článek 2 Rozsah pojištění, úplata za pojištění Článek 3 Vznik pojištění, změna varianty pojištění, zánik pojištění Článek 4 Pojistná doba a pojistné období, počátek a konec pojištění Článek 5 Pojistná událost, pojistné plnění Článek 6 Výluky z pojištění Článek 7 Závěr Článek 8 Přílohy Slovníček Hlavní spoludlužník = v případě více spoludlužníků ze smlouvy o úvěru, ten spoludlužník, který je ve smlouvě o úvěru uveden jako klient, kterému uzavřením smlouvy o úvěru automaticky vzniká pojištění schopnosti splácet finanční závazek sjednaný smlouvou o úvěru ve variantě C. Pojistná smlouva = tato pojistná smlouva včetně pojistných podmínek, které jsou její součástí. Pojištěný = fyzická osoba, na jejíž život, zdraví nebo jiné hodnoty pojistného zájmu se pojištění vztahuje. V relevantních případech je pojištěný blíže specifikován jako první pojištěný (i) jediný dlužník anebo hlavní spoludlužník ze smlouvy o úvěru, anebo (ii) jediný dlužník anebo hlavní spoludlužník ze smlouvy o úvěru, který přistoupil k pojištění v rozsahu souboru A anebo B, anebo (iii) hlavní spoludlužník anebo spoludlužník ze smlouvy o úvěru, který přistoupil jako první pojištěný k pojištění v rozsahu souboru AA anebo BB, anebo (iv) spoludlužník ze smlouvy o úvěru, který jako jediný přistoupil k pojištění v rozsahu souboru A anebo B (dále jen první pojištěný anebo pojištěný ); druhý pojištěný spoludlužník ze smlouvy o úvěru, který spolu s prvním pojištěným přistoupil k pojištění v rozsahu souboru pojištění AA anebo BB (dále jen druhý pojištěný anebo pojištěný ). Pojištění = pojištění schopnosti splácet finanční závazek sjednaný smlouvou o úvěru v některé z jeho variant. Smlouva o úvěru = smlouva uzavřená mezi pojištěným jako úvěrovaným a pojistníkem jako úvěrujícím o hypotečním úvěru, tj. úvěru poskytnutém na investici do nemovité věci a zajištěném zástavním právem k nemovité věci, úvěru poskytnutém na nabytí členských práv v bytovém družstvu spojených s právem na uzavření nájemní smlouvy k bytu, doplňkovém neúčelovém úvěru k hypotečnímu úvěru, tj. úvěru poskytnutém k hypotečnímu úvěru na základě smlouvy o hypotečním úvěru, zajištěném bezúčelovém úvěru nebo obdobném úvěru zajištěném zástavním právem k nemovité věci. Úvěry uvedené v tomto odstavci dále v textu též jen jako úvěr. Splátka úvěru = splátka jistiny a úroku (tzv. anuita) s měsíční frekvencí splatnosti ve výši stanovené smlouvou o úvěru. Výrazy používané v pojistné smlouvě mohou být také vysvětleny v pojistných podmínkách (slovníček odborných pojmů). Článek 1: Úvod 1.1 Pojištění je uzavíráno podle právního řádu České republiky. Řídí se touto pojistnou smlouvou, jejíž součástí jsou Všeobecné pojistné podmínky pro životní a neživotní pojištění č. 3/2016 (dále jen pojistné podmínky ), zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem v platném znění (dále jen občanský zákoník ) a dalšími obecně závaznými právními předpisy České republiky. 1.2 V případě rozporu obsahu pojistné smlouvy a pojistných podmínek je rozhodující znění pojistné smlouvy. 1.3 Pojištění má povahu skupinového pojištění, ve kterém zájemce o pojištění přistupuje k pojištění sjednanému pojistnou smlouvou, která byla uzavřena mezi pojistníkem a pojišťovnou. Přistoupením k pojištění vznikají pojištěnému práva a povinnosti vůči pojišťovně a pojistníkovi. 1.4 Pojištění je doplňkovým produktem k úvěru poskytovanému pojistníkem. Přistoupení k pojištění je podmíněno sjednáním hlavního finančního produktu, ale není jeho podmínkou. Článek 2: Rozsah pojištění, úplata za pojištění 2.2 Rozsah pojištění Pojištění schopnosti splácet finanční závazek sjednaný smlouvou o úvěru se sjednává jako pojištění finanční ztráty. Jeho účelem je zajistit splácení úvěru v případě vzniku nahodilé události, se kterou je spojena dočasná nebo trvalá neschopnost pojištěného splácet úvěr Pojištění se sjednává automaticky v rozsahu souboru dle varianty C a dále volitelně v rozsahu souboru dle jedné z volitelných variant A, AA, B, nebo BB. Skladba souboru pojištění dle jednotlivých variant a základní parametry pojištění jsou uvedeny níže. POJIŠTĚNÍ FINANČNÍ ZTRÁTY Varianta C (pojištění pro případ smrti při dopravní nehodě) Varianta A (základní soubor A) Varianta AA (základní soubor AA) Varianta B (komplexní soubor B) Varianta BB (komplexní soubor BB) Pojištění prvního pojištěného pro případ úmrtí následkem úrazu vzniklého při dopravní nehodě Pojištění prvního pojištěného pro případ úmrtí následkem úrazu vzniklého jinak než při dopravní nehodě Pojištění prvního pojištěného pro případ úmrtí následkem nemoci Pojištění prvního pojištěného pro případ invalidity III. stupně / průkazu ZTP/P následkem úrazu nebo nemoci Pojištění prvního pojištěného pro případ pracovní neschopnosti Pojištění prvního pojištěného pro případ nedobrovolné ztráty zaměstnání Pojištění druhého pojištěného pro případ úmrtí následkem úrazu nebo nemoci Pojištění druhého pojištěného pro případ invalidity Ill. stupně / průkazu ZTP/P následkem úrazu nebo nemoci Pojištění druhého pojištěného pro případ pracovní neschopnosti Pojištění druhého pojištěného pro případ nedobrovolné ztráty zaměstnání pojištěno / nepojištěno *) nepojištěno / pojištěno *) nepojištěno / pojištěno *) nepojištěno / pojištěno *) nepojištěno / pojištěno *) nepojištěno pojištěno pojištěno pojištěno pojištěno nepojištěno pojištěno pojištěno pojištěno pojištěno nepojištěno pojištěno pojištěno pojištěno pojištěno nepojištěno pojištěno pojištěno pojištěno pojištěno nepojištěno nepojištěno nepojištěno pojištěno pojištěno nepojištěno nepojištěno pojištěno nepojištěno pojištěno nepojištěno nepojištěno pojištěno nepojištěno pojištěno nepojištěno nepojištěno pojištěno nepojištěno pojištěno nepojištěno nepojištěno nepojištěno nepojištěno pojištěno *) Je-li první pojištěný odlišný od hlavního spoludlužníka 7

8 Pojistná nebezpečí Úmrtí Invalidita III. stupně / průkaz ZTP/P Pracovní neschopnost Nedobrovolná ztráta zaměstnání Pojistná částka Frekvence plnění aktuální nesplacená výše úvěru aktuální nesplacená výše úvěru splátka úvěru navýšená o úhradu za pojištění částka ve výši splátky úvěru splátka úvěru navýšená o úhradu za pojištění Typ pojištění Oprávněná osoba jednorázové škodové pojistník jednorázové škodové pojistník měsíční (max. 12 měsíců) měsíční (max. 6 měsíců) měsíční (max. 12 měsíců) škodové obnosné škodové pojistník pojištěný pojistník Pojištění dle této smlouvy se sjednává zvlášť ke každé jednotlivé smlouvě o úvěru, ke kterému se vztahuje. Jedna fyzická osoba může jako dlužník nebo spoludlužník sjednat pojištění dle této smlouvy prostřednictvím přistoupení k pojištění nejvýše ke třem smlouvám o úvěru za předpokladu, že celková výše sjednaných úvěrů nepřesáhne částku eur dle aktuálního kurzu vyhlášeného Českou národní bankou k datu přistoupení k pojištění Pojištění pro případ úmrtí, pojištění pro případ invalidity III. stupně / průkazu ZTP/P, pojištění pro případ pracovní neschopnosti a pojištění pro případ nedobrovolné ztráty zaměstnání se sjednávají jako pojištění škodová. V případě pojistné události z těchto pojištění pojišťovna poskytne pojistné plnění, které v ujednaném rozsahu vyrovná finanční ztrátu. V případě souběhu pojistných událostí poskytne pojistné plnění pouze jednou Pojištění pro případ pracovní neschopnosti se sjednává též jako pojištění obnosové. V případě pojistné události pojišťovna poskytne jednorázové nebo opakované pojistné plnění ve formě ujednané finanční částky. V případě souběhu pojistných událostí poskytne pojistné plnění za každou pojistnou událost Pojištění pro případ pracovní neschopnosti se sjednává s karenční dobou v délce 30 kalendářních dnů. Nadto se pro případ rizikového těhotenství u pojištění pro případ pracovní neschopnosti sjednává čekací doba v délce 8 měsíců. Pojistné plnění ze škodového pojištění je poskytováno nejvýše za 12 bezprostředně po sobě následujících měsíců trvání pracovní neschopnosti. Pojistné plnění z obnosového pojištění je poskytováno nejvýše za 6 bezprostředně po sobě následujících měsíců trvání pracovní neschopnosti Pojištění pro případ nedobrovolné ztráty zaměstnání se sjednává s čekací dobou v délce 90 kalendářních dnů a karenční dobou v délce 30 kalendářních dnů. Pojistné plnění je poskytováno nejvýše za 12 bezprostředně po sobě následujících měsíců trvání nezaměstnanosti Pojištění pro případ invalidity III. stupně se okamžikem dosažení důchodového věku pojištěného, nejpozději však okamžikem dosažení věku 65 let, automaticky mění na pojištění přiznání průkazu ZTP/P Rozsah pojištění ve variantě B a BB se posledním dnem kalendářního měsíce, ve kterém pojištěný začne pobírat starobní důchod, automaticky zužuje na pojištění pro případ smrti, pojištění pro případ přiznání průkazu ZTP/P a pojištění pro případ pracovní neschopnosti. 2.3 Pojistné Výše běžného měsíčního pojistného je stanovena procentem z výše měsíční splátky úvěru sjednané pro konkrétní úrokové období dle smlouvy o úvěru a zaokrouhlena na celé koruny směrem nahoru a činí za soubor pojištění ve variantě A částku 7,39 % za soubor pojištění ve variantě AA částku 13,29 % za soubor pojištění ve variantě B částku 8,99 % za soubor pojištění ve variantě BB částku 16,19 % za soubor ve variantě C hradí pojistník pojistné ve výši dohodnuté v samostatné dohodě s pojišťovnou Pojistník je povinen uhradit pojistné v české měně za každé jednotlivé pojištění dle této smlouvy na účet pojišťovny nejpozději do 18. dne kalendářního měsíce následujícího po pojistném období, za které je pojistné hrazeno V případě odkladu splátek úvěru, který trvá nejdéle po dobu 3 měsíců ode dne, ve kterém pojištěný započal čerpat úvěr na základě smlouvy o úvěru, není pojistník povinen hradit pojistné za jednotlivé pojištění sjednané k tomuto úvěru Pojišťovna má právo na příslušné pojistné za každé jednotlivé pojistné období bez ohledu na skutečnou délku trvání takového jednotlivého pojistného období Pojistník přenáší náklady vynaložené na pojistné za každé jednotlivé pojištění na pojištěného ve formě úhrady za pojištění, která je účtována k tíži účtu pojištěného vedeného u pojistníka. To neplatí pro pojištění ve variantě C. 2.4 Úprava výše pojistného Úprava výše pojistného pro nově sjednaná pojištění Pojistitel je oprávněn s účinností pro nově sjednaná pojištění upravit výši běžného pojistného v souvislosti se změnami podmínek rozhodných pro stanovení výše pojistného, jako např. průměrný vstupní věk pojištěných, průměrná délka výplaty pojistného plnění z pojistné události, průměrná pravděpodobnost vzniku pojistné události, průměrná délka trvání úvěru, průměrná výše úvěru, průměrná výše splátky úvěru, negativní škodní průběh Upraví-li pojistitel výši pojistného, sdělí písemně v listinné podobě pojistníkovi důvod úpravy, upravenou výši pojistného a den účinnosti takové úpravy nejpozději šest měsíců přede dnem, kdy má úprava výše pojistného nabýt účinnosti Pokud pojistník projeví ve lhůtě do jednoho měsíce ode dne, kdy mu byla upravená výše pojistného podle předchozího odstavce sdělena, nesouhlas s touto úpravou, zaniká uplynutím dne, který bezprostředně předchází dni, kdy má úprava výše pojistného nabýt účinnosti, právo pojistníka sjednávat pojištění dle čl. 3 této smlouvy. Jinak je povinen za pojištění sjednaná po nabytí účinnosti úpravy výše pojistného hradit pojistné v upravené výši Úprava výše pojistného pro všechna pojištění sjednaná dle rámcové smlouvy Pojistitel je oprávněn s účinností pro všechna pojištění sjednaná dle této smlouvy upravit na další pojistná období výši běžného pojistného v souvislosti se změnami podmínek rozhodných pro stanovení výše pojistného, jako např. průměrná délka výplaty pojistného plnění z pojistné události, průměrná pravděpodobnost vzniku pojistné události, průměrná délka trvání úvěru, průměrná výše úvěru, průměrná výše splátky úvěru, negativní škodní průběh Upraví-li pojistitel výši pojistného, sdělí písemně v listinné podobě pojistníkovi důvod úpravy, upravenou výši pojistného a pojistné období, od kterého je úprava výše pojistného účinná, nejpozději šest měsíců přede dnem, kdy má úprava výše pojistného nabýt účinnosti Pokud pojistník projeví ve lhůtě tří měsíců ode dne, kdy mu byla upravená výše pojistného sdělena, nesouhlas s touto úpravou, pojištění zaniká uplynutím pojistného období, které bezprostředně předchází pojistnému období, ke kterému byla účinnost úpravy výše pojistného vztažena. Jinak je povinen za všechna pojištění sjednaná dle této smlouvy s účinností od počátku pojistného období, od kterého je úprava výše pojistného účinná, hradit pojistné v upravené výši. Na důsledky nesouhlasu se změnou výše pojistného musí pojistitel pojistníka upozornit, jinak je úprava výše pojistného neplatná Dopad úpravy výše pojistného na výši úhrady za pojištění Pojistník přenáší náklady vynaložené na pojistné za každé jednotlivé pojištění na pojištěného, který přistoupil k pojištění, ve formě úhrady za pojištění Dojde-li k úpravě výše běžného pojistného pojistitelem dle čl této smlouvy, je pojistník oprávněn obdobným způsobem upravit výši úhrady za pojištění účtované pojištěnému za podmínky, že mu sdělí důvod úpravy, upravenou výši úhrady za pojištění a pojistné období, od kterého je úprava výše pojistného účinná, nejpozději dva měsíce přede dnem, kdy má úprava výše úhrady za pojištění nabýt účinnosti Pokud pojištěný projeví ve lhůtě jednoho měsíce ode dne, kdy mu byla upravená výše úhrady za pojištění sdělena, nesouhlas s touto úpravou, pojištění zaniká uplynutím pojistného období, které bezprostředně předchází pojistnému období, ke kterému byla účinnost úpravy výše úhrady za pojištění vztažena. Jinak je povinen s účinností od počátku pojistného období, od kterého je úprava výše úhrady za pojištění účinná, hradit tuto úhradu v upravené výši. Na důsledky nesouhlasu se změnou výše pojistného musí pojistník pojištěného upozornit, jinak je úprava výše úhrady za pojištění neplatná. Článek 3: Vznik pojištění, změna varianty pojištění, zánik pojištění 3.1 Vznik pojištění v rozsahu souboru podle varianty C Pojištění v rozsahu souboru podle varianty C je sjednáno automaticky pojistníkem pro fyzickou osobu ve věku od 18 do 65 let, která uzavřela s pojistníkem smlouvu o úvěru jako jediný dlužník anebo hlavní spoludlužník Pojistník je povinen seznámit pojištěného s touto smlouvou a všeobecnými pojistnými podmínkami a získat jeho souhlas s tím, že v případě pojistné události pojištěnému nevznikne právo na pojistné plnění, nýbrž toto právo vznikne pojistníkovi, kterému bude také vyplaceno pojistné plnění. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že vyjádřením souhlasu je dán pojistný zájem pojistníka na pojištění dle této smlouvy ve smyslu 2762 občanského zákoníku Pojištění vznikne, pokud pojištěný, který splňuje podmínky dle čl této smlouvy, udělí souhlas dle čl této smlouvy. 3.2 Vznik pojištění v rozsahu souboru podle varianty A, AA, B, nebo BB písemné sjednání K pojištění v rozsahu souboru podle varianty A nebo AA může zájemce o pojištění vlastním právním jednáním přistoupit, pokud je fyzickou osobou ve věku od 18 do 65 let, uzavřel s pojistníkem smlouvu o úvěru jako hlavní spoludlužník nebo spoludlužník a vyplnil lékařský dotazník, jehož vzor je uveden v Příloze č. 2 této smlouvy K pojištění v rozsahu souboru podle varianty B nebo BB může zájemce o pojištění vlastním právním jednáním přistoupit, pokud je fyzickou osobou ve věku od 18 do 65 let, uzavřel s pojistníkem smlouvu o úvěru jako hlavní spoludlužník nebo spoludlužník, nepobírá starobní důchod, je zaměstnán v pracovním poměru na dobu neurčitou, není ve zkušební době, nedošlo z jeho strany ani ze strany jeho zaměstnavatele k právnímu jednání směřujícímu k rozvázání stávajícího pracovního poměru a v předcházejících 12 měsících byl nepřetržitě zaměstnán a vyplnil lékařský dotazník, jehož vzor je uveden v Příloze č. 2 této smlouvy Pojistník je povinen poskytnout zájemci o pojištění v dostatečném předstihu před přistoupením k pojištění tuto smlouvu a pojistné podmínky a umožnit mu seznámit se s nimi Zájemce o pojištění přistupuje k pojištění v rozsahu jím zvolené varianty pojištění písemně prostřednictvím vlastnoručně podepsaného souhlasu s pojištěním dle této smlouvy a VPP, který je obsažen ve smlouvě o úvěru, případně jejím dodatku. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že vyjádřením souhlasu pojištěného s pojištěním je dán pojistný zájem pojistníka na pojištění dle této smlouvy ve smyslu 2762 občanského zákoníku Vznik pojištění je závislý na udělení souhlasu pojišťovny s přistoupením zá- 8

9 jemce o pojištění k pojištění, jehož předpokladem je kladné posouzení jeho zdravotního stavu dle interních pravidel pojišťovny. Pojišťovna posuzuje zdravotní stav každého zájemce o pojištění samostatně a na udělení jejího souhlasu s přistoupením k pojištění není právní nárok. Pojišťovna posuzuje zdravotní stav zájemce o pojištění na základě informací obsažených v lékařském dotazníku vyplněném zájemcem o pojištění v případě, že součet celkové výše úvěrů, o které zájemce o pojištění žádá a které má již sjednány s pojistníkem, nedosahuje částky Kč; informací obsažených v lékařském dotazníku vyplněném zájemcem o pojištění a výsledku lékařské prohlídky vyžádané pojišťovnou v případě, že součet celkové výše úvěrů, o které zájemce o pojištění žádá a které má již sjednány s pojistníkem, se pohybuje v rozmezí Kč až Kč; informací obsažených v lékařském dotazníku vyplněném zájemcem o pojištění, výsledku lékařské prohlídky vyžádané pojišťovnou a informací obsažených ve výpisu ze zdravotní dokumentace, který si pojišťovna vyžádá, v případě, že součet celkové výše úvěrů, o které zájemce o pojištění žádá a které má již sjednány s pojistníkem, přesahuje částku Kč Pojištění vznikne, pokud zájemce o pojištění, který splňuje v případě varianty pojištění A nebo AA podmínky dle čl a v případě varianty pojištění B nebo BB podmínky dle čl , přistoupí k pojištění způsobem uvedeným v čl a pojišťovna vyjádří souhlas s přistoupením k pojištění. Přistupují-li k pojištění v rozsahu souboru AA anebo BB dvě osoby a pojišťovna na základě posouzení zdravotního stavu jedné z nich neudělí souhlas s přistoupením k pojištění, vzniká udělením souhlasu pojišťovny druhé osobě pojištění v rozsahu souboru A anebo B. Udělení souhlasu pojišťovny s pojištěním oznámí pojištěnému bez zbytečného odkladu pojistník. 3.3 Vznik pojištění v rozsahu souboru podle varianty A nebo B telefonické sjednání K pojištění v rozsahu souboru podle varianty A může zájemce o pojištění vlastním právním jednáním přistoupit, pokud je fyzickou osobou ve věku od 18 do 65 let, uzavřel s pojistníkem smlouvu o úvěru jako hlavní spoludlužník, zodpověděl dotazy uvedené v lékařském dotazníku, jehož vzor je uveden v Příloze č. 3 této smlouvy K pojištění v rozsahu souboru podle varianty B může zájemce o pojištění vlastním právním jednáním přistoupit, pokud je fyzickou osobou ve věku od 18 do 65 let uzavřel s pojistníkem smlouvu o úvěru jako hlavní spoludlužník, nepobírá starobní důchod, je zaměstnán v pracovním poměru na dobu neurčitou, není ve zkušební době, nedošlo z jeho strany ani ze strany jeho zaměstnavatele k právnímu jednání směřujícímu k rozvázání stávajícího pracovního poměru a v předcházejících 12 měsících byl nepřetržitě zaměstnán a zodpověděl dotazy uvedené v lékařském dotazníku, jehož vzor je uveden v Příloze č. 3 této smlouvy Pojistník je povinen v přiměřené lhůtě poskytnout zájemci o pojištění tuto smlouvu a pojistné podmínky a umožnit mu seznámit se s nimi Zájemce o pojištění přistupuje k pojištění v rozsahu jím zvolené varianty pojištění telefonicky prostřednictvím svobodného a vážného ústního souhlasu s pojištěním dle této smlouvy a VPP. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že vyjádřením souhlasu pojištěného s pojištěním je dán pojistný zájem pojistníka na pojištění dle této smlouvy ve smyslu 2762 občanského zákoníku Vznik pojištění je závislý na udělení souhlasu pojišťovny s přistoupením zájemce o pojištění k pojištění, jehož předpokladem je kladné posouzení jeho zdravotního stavu dle interních pravidel pojišťovny. Pojišťovna posuzuje zdravotní stav každého zájemce o pojištění samostatně a na udělení jejího souhlasu s přistoupením k pojištění není právní nárok. Pojišťovna posuzuje zdravotní stav zájemce o pojištění na základě informací obsažených v lékařském dotazníku zodpovězeném zájemcem o pojištění v případě, že součet celkové výše úvěrů, o které zájemce o pojištění žádá a které má již sjednány s pojistníkem, nepřesahuje částku Kč Pojištění vznikne, pokud zájemce o pojištění, který splňuje v případě varianty pojištění A podmínky dle čl a v případě varianty pojištění B podmínky dle čl , přistoupí k pojištění způsobem uvedeným v čl a pojišťovna vyjádří souhlas s přistoupením k pojištění. Souhlas pojišťovny s pojištěním oznámí pojištěnému pojistník během procesu telefonického přistoupení zájemce k pojištění. 3.4 Změna varianty pojištění Pojištěný může změnit variantu pojištění prostřednictvím dodatku ke smlouvě o úvěru právním jednáním dle čl anebo postupem dle čl této smlouvy Jedná-li se o změnu varianty pojištění spojenou s rozšířením pojistné ochrany o pojištění nahodilé ztráty zaměstnání, lze variantu pojištění změnit za předpokladu, že pojištěný splňuje k datu podpisu dodatku anebo k datu telefonického sjednání pojištění podmínky pro přistoupení k pojištění v rozsahu varianty B anebo BB dle čl , resp. čl této smlouvy. Variantu pojištění lze změnit z iniciativy pojištěného pouze ve lhůtě 6 měsíců od počátku pojištění, jinak je změna možná pouze z iniciativy pojistníka v rámci časově omezené kampaně na dopojištění klientů Jedná-li se o změnu varianty pojištění spojenou s přistoupením další osoby k pojištění, uplatní se na přistoupení této osoby k pojištění podmínky stanovené v čl. 3.2 této smlouvy a změna varianty pojištění podléhá udělení souhlasu pojišťovny s přistoupením této osoby k pojištění Účinnost změny varianty pojištění a počátek takové změny varianty pojištění jsou definovány v čl. 4.4 této smlouvy. 3.5 Zánik pojištění Pojištění zaniká vždy v rozsahu celého souboru pojištění dle důvodu zániku buď všem pojištěným osobám, jejichž pojistná nebezpečí jsou pojištěním chráněna, anebo pouze té pojištěné osobě, jíž se důvod zániku týká Pojištění zaniká z objektivních důvodů posledním dnem kalendářního roku, ve kterém pojištěný dovršil 70 let věku, dnem zániku závazku pojištěného platit splátky úvěru, a to jeho splněním či jinak, dnem splatnosti poslední splátky úvěru, a to bez ohledu na to, jde-li o řádnou splátku nebo o případ její předčasné splatnosti, posledním dnem platnosti smlouvy o úvěru, k níž se pojištění vztahuje, v případě postoupení práv a povinností dlužníka ze smlouvy o úvěru na třetí osobu okamžikem přechodu dluhu ze smlouvy o úvěru Pojištění zaniká právním jednáním pojištěného nebo pojistníka v důsledku prodlení pojištěného s plněním úhrady za pojištění vůči pojistníkovi za podmínky, že pojištěný nezaplatil úhradu za pojištění v dodatečné lhůtě, kterou mu za tímto účelem pojistník stanovil. Dodatečná lhůta musí být stanovena v trvání nejméně jednoho měsíce ode dne doručení upomínky a pojištění v takovém případě zanikne zesplatněním úvěru za podmínky, že byl pojištěný o takovém důsledku poučen Pojištění zaniká z dalších důvodů uvedených v této pojistné smlouvě a všeobecných pojistných podmínkách. 3.6 Pojistník je povinen vést seznam pojištěných a ve lhůtě sjednané v samostatné dohodě s pojišťovnou informovat pojišťovnu o vzniku, změnách a zánicích pojištění. Článek 4: Pojistná doba a pojistné období, počátek a konec pojištění 4.1 Pojištění se sjednává na dobu určitou, která koresponduje s dobou účinnosti smlouvy o úvěru, ke kterému je pojištění doplňkovou službou. 4.2 Pojistným obdobím je kalendářní měsíc vyjma prvního a posledního pojistného období. První pojistné období začíná dnem počátku pojištění a končí posledním dnem kalendářního měsíce, ve kterém nastal počátek pojištění. Poslední pojistné období začíná prvním dnem kalendářního měsíce, ve kterém nastala skutečnost, se kterou tato smlouva, pojistné podmínky či právní předpis spojují zánik pojištění, a končí zánikem pojištění. Délka pojistného období nemá vliv na výši pojistného. 4.3 Počátek pojištění v rozsahu souboru C se stanoví na 00:00 hodin dne, ve kterém pojištěný započal s čerpáním úvěru na základě smlouvy o úvěru, ke kterému je pojištění doplňkovou službou. 4.4 Počátek pojištění v rozsahu souboru pojištění ve variantě A, AA, B nebo BB se stanoví na 00:00 hodin dne, ve kterém pojištěný začal čerpat úvěr na základě smlouvy o úvěru, jejímž prostřednictvím přistoupil k pojištění, nebo 00:00 hodin prvního dne kalendářního měsíce, který bezprostředně následuje po podpisu dodatku smlouvy o úvěru, jehož prostřednictvím přistoupil k pojištění, pokud v době před podpisem dodatku smlouvy o úvěru již započal s čerpáním úvěru na základě smlouvy o úvěru, nebo 00:00 hodin dne, ve kterém pojištěný, který přistoupil k pojištění prostřednictvím podpisu dodatku smlouvy o úvěru, začne čerpat úvěr na základě smlouvy o úvěru, pokud nezapočal s čerpáním úvěru v době před podpisem dodatku smlouvy o úvěru, nebo 00:00 hodin prvního dne kalendářního měsíce, který bezprostředně následuje po telefonickém přistoupení k pojištění, pokud v době před telefonickým přistoupením k pojištění již započal s čerpáním úvěru na základě smlouvy o úvěru, nebo 00:00 hodin dne, ve kterém pojištěný, který telefonicky přistoupil k pojištění, začne čerpat úvěr na základě smlouvy o úvěru, pokud nezapočal s čerpáním úvěru v době před telefonickým přistoupením k pojištění. 4.5 Konec pojištění se stanoví na 24:00 hodin posledního dne účinnosti smlouvy o úvěru, v rámci které je pojištění sjednáno, nedojde-li k dřívějšímu zániku pojištění v souladu s čl. 3.4 této smlouvy. Článek 5: Pojistná událost, pojistné plnění 5.1 Pojistnou událostí je vznik nahodilé události z pojištění obsaženého v rámci souboru pojištění dle čl této smlouvy v průběhu pojistné doby. 5.2 Pojistnou událostí z pojištění pro případ úmrtí následkem úrazu vzniklého při dopravní nehodě je úmrtí pojištěné osoby následkem úrazu, ke kterému došlo v přímé souvislosti s provozem dopravního prostředku vlivem okolností, které mají původ v jeho provozu, za předpokladu, že pojištěná osoba byla přepravována tímto dopravním prostředkem na místě k tomu určeném anebo se nacházela vně tohoto dopravního prostředku. Dopravním prostředkem se rozumí motorové nebo nemotorové vozidlo způsobilé k provozu na pozemních komunikacích, drážní vozidlo, plavidlo nebo letadlo; následkem úrazu vyjma úrazu vzniklého při dopravní nehodě je úmrtí pojištěné osoby následkem úrazu, ke kterému došlo jinak, než je uvedeno v předchozím odstavci; následkem nemoci je úmrtí pojištěné osoby následkem nemoci; z jakékoli příčiny je úmrtí pojištěné osoby bez ohledu na jeho příčinu. V případě pojistné události z pojištění pro případ úmrtí poskytne pojišťovna pojistníkovi jako oprávněné osobě pojistné plnění ve výši aktuálně nesplacené výše úvěru, která se stanoví jako součet zůstatku jistiny úvěru skutečně vyčerpaného a nesplaceného ke dni úmrtí pojištěného, jehož splatnost je sjednána na dobu po datu úmrtí pojištěného, a úroku z jistiny úvěru za období od data splatnosti poslední splátky úvěru uhrazené přede dnem úmrtí pojištěného do data úmrtí pojištěného vypočteného metodou pro rata temporis. 5.3 Pojistnou událostí z pojištění pro případ invalidity III. stupně, respektive průkazu ZTP/P je přiznání invalidity III. stupně, respektive průkazu ZTP/P ve smyslu platných právních předpisů o sociálním zabezpečení pojištěnému ze strany orgánu sociálního zabezpečení. V případě pojistné události po- 9

10 skytne pojišťovna pojistníkovi jako oprávněné osobě jednorázové pojistné plnění ve výši aktuálně nesplacené výše úvěru, která se stanoví ke dni přiznání invalidity III. stupně, respektive průkazu ZTP/P způsobem dle čl. 5.2 této smlouvy. 5.4 Pojistnou událostí z pojištění pro případ pracovní neschopnosti je pracovní neschopnost pojištěného v důsledku nemoci anebo úrazu, která trvá alespoň 30 kalendářních dnů. V případě pojistné události poskytne pojišťovna ze škodového pojištění pojistníkovi jako oprávněné osobě pojistné plnění ve výši splátky úvěru navýšené o úhradu za pojištění za každý kalendářní měsíc, ve kterém je pojištěný v den splatnosti splátky úvěru v pracovní neschopnosti, maximálně však za 12 bezprostředně po sobě následujících měsíců trvání pojistné události. V případě pojistné události poskytne pojišťovna z obnosového pojištění pojištěnému jako oprávněné osobě v období od 7. do 12. měsíce trvání pracovní neschopnosti jako pojistné události ze škodového pojištění pojistné plnění ve výši splátky úvěru za každý kalendářní měsíc, ve kterém je pojištěný v den splatnosti splátky úvěru v pracovní neschopnosti. Nastane-li do 30 kalendářních dnů ode dne ukončení původní pracovní neschopnosti, za niž pojišťovna poskytla pojistné plnění, u pojištěného nová pracovní neschopnost, která je způsobena recidivou anebo následkem nemoci nebo úrazu, které byly příčinou původní pracovní neschopnosti, za niž pojišťovna poskytla pojistné plnění, považuje se tato nová pracovní neschopnost za pokračování původní pracovní neschopnosti. 5.5 Pojistnou událostí z pojištění pro případ nedobrovolné ztráty zaměstnání je nezaměstnanost pojištěného z důvodu ztráty zaměstnání v pracovním poměru sjednaném na dobu neurčitou, která vznikla z důvodů ujednaných v této smlouvě a která po uplynutí čekací doby v délce 90 kalendářních dnů trvá alespoň 30 kalendářních dnů. V případě pojistné události poskytne pojišťovna pojistníkovi jako oprávněné osobě pojistné plnění ve výši splátky úvěru navýšené o úhradu za pojištění za každý kalendářní měsíc, ve kterém je pojištěný v den splatnosti splátky úvěru nezaměstnaný, maximálně však za 12 bezprostředně po sobě následujících měsíců trvání pojistné události. V případě, že pojišťovna vyplatila pojistné plnění z jedné či více pojistných událostí z pojištění pro případ ztráty zaměstnání v celkovém rozsahu 12 měsíčních splátek úvěru, není další ztráta zaměstnání pojistnou událostí, pokud k ní dojde dříve než po uplynutí 12 měsíců ode dne vyplacení 12. měsíční splátky úvěru jako pojistného plnění pojišťovnou. Článek 7: Závěr 7.1 Pojistná smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Je uzavírána na dobu určitou s účinností od do Nesdělí-li jedna ze smluvních stran druhé smluvní straně nejpozději šest měsíců před koncem účinnosti této smlouvy, že nemá zájem na jejím dalším pokračování, bude účinnost této smlouvy automaticky prodloužena o jeden rok, a to i opakovaně. Takové sdělení musí být učiněno v písemné formě a odesláno doporučeně s využitím provozovatele poštovních služeb. 7.2 Ukončením účinnosti pojistné smlouvy dojde k ukončení možnosti pojistníka nabízet a sjednávat nová pojištění dle této smlouvy. Práva a povinnosti smluvních stran z jednotlivých pojištění vzniklých dle této smlouvy do posledního dne její účinnosti však nezanikají a trvají až do doby zániku pojištění v souladu s ustanovením čl. 3.4 této smlouvy, přičemž se řídí nadále touto smlouvou. 7.3 Ukončení či zánik jednotlivého či jednotlivých pojištění vzniklých na základě této smlouvy nemají vliv na účinnost této smlouvy ani na platnost a účinnost ostatních pojištění vzniklých na základě této smlouvy. 7.4 Pojistník není oprávněn převést svá práva a povinnosti z pojistné smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu pojišťovny. 7.5 Je-li nebo stane-li se kterékoli ustanovení této smlouvy v jakémkoli směru nezákonným, neplatným či nevykonatelným, zákonnost, platnost nebo vykonatelnost zbývajících ustanovení této smlouvy tím nebude dotčena ani oslabena. Smluvní strany se zavazují, že jakékoli takové nezákonné, neplatné nebo nevykonatelné ustanovení nahradí novým, které bude svým významem co nejblíže původnímu ustanovení. 7.6 Právní vztahy vzniklé z pojistné smlouvy se řídí právním řádem České republiky a případné spory vzniklé z této pojistné smlouvy rozhodují soudy České republiky. 7.7 Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech stejné právní síly, z nichž každá ze stran obdrží po jednom. Přílohy: Příloha č. 1 Všeobecné pojistné podmínky pro životní a neživotní pojištění č. 3/2016 Příloha č. 2 Formulář lékařského dotazníku Příloha č. 3 Formulář zkráceného lékařského dotazníku Článek 6: Výluky z pojištění 6.1 Pojišťovna není povinna poskytnout pojistné plnění v případě pojistné události z pojištění pro případ smrti následkem dopravní nehody v případě úrazu člena posádky dopravního prostředku při organizovaném závodu nebo soutěži nebo tréninku na ně nebo při provádění typových zkoušek dopravních prostředků. 6.2 Pojišťovna není povinna poskytnout pojistné plnění v dalších případech stanovených v pojistných podmínkách. 10

11 VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO SOUKROMÉ ŽIVOTNÍ A NEŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Č. 3/2016 Pro životní a neživotní pojištění, které poskytuje BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a.s., se sídlem Plzeňská 3217/16, Praha 5 Smíchov, Česká republika, IČO (dále jen pojišťovna ), platí ustanovení pojistné smlouvy, tyto Všeobecné pojistné podmínky pro životní a neživotní pojištění (dále jen pojistné podmínky ) a příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění (dále jen občanský zákoník ), jakož i ostatní obecně závazné právní předpisy České republiky. Obsahem všeobecných pojistných podmínek je: Článek 1 Článek 2 Článek 3 Článek 4 Článek 5 Článek 6 Článek 7 Článek 8 Článek 9 Článek 10 Článek 11 Článek 12 Článek 13 Článek 14 Článek 15 Článek 16 Slovníček odborných pojmů Pojistná smlouva Druhy pojištění Vznik a územní rozsah pojištění Pojistné Změny v pojištění Pojistná událost Pojistné plnění Zánik pojištění Povinnosti pojištěného Oprávnění ke zjišťování a zkoumání zdravotního stavu Výluky z pojištění Poučení a souhlas se zpracováním osobních údajů Právní jednání, doručování, adresy a kontaktní informace Stížnosti a řešení sporů Závěrečná ustanovení Článek 1: Slovníček odborných pojmů Definice pojmů jsou pro účely našeho pojištění: Čekací doba doba, jejíž plynutí počíná dnem počátku pojištění a po kterou pojišťovně nevzniká povinnost poskytnout pojistné plnění z událostí, které by jinak byly pojistnými událostmi. Hospitalizace poskytnutí celodenní lůžkové péče, která je z lékařského hlediska nezbytná pro léčení úrazu či nemoci pojištěného, v nemocničním zařízení. Invalidita III. stupně zdravotní poškození pojištěného, vzniklé následkem úrazu nebo nemoci, jehož následkem je pokles míry pracovní schopnosti pojištěného stanovený podle vyhlášky o posuzování invalidity nejméně o 70 %, o kterém bylo rozhodnuto v řízení vedeném orgánem sociálního zabezpečení. Invalidita III. stupně u pojištěného vzniká ke dni, od kterého byl orgánem sociálního zabezpečení přiznán pojištěnému invalidní důchod pro invaliditu III. stupně. V případě, že pojištěnému nevznikl nárok na přiznání invalidního důchodu, vzniká ke dni, ke kterému byl pojištěný uznán invalidním III. stupně. Karenční doba doba, jejíž plynutí počíná dnem vzniku pojistné události a jejíž uplynutí je podmínkou vzniku práva na pojistné plnění z této pojistné události. Nahodilá událost událost, u které není jisté, zda v době trvání pojištění vůbec nastane, nebo není známa doba jejího vzniku. Nedobrovolná ztráta zaměstnání událost vedoucí k zániku pracovního poměru pojištěného sjednaného na dobu neurčitou v důsledku: ukončení pracovního poměru bez vlastního přičinění pojištěného: a) výpovědí zaměstnavatele z důvodu zrušení nebo přemístění zaměstnavatele nebo jeho části; b) výpovědí zaměstnavatele pro nadbytečnost zaměstnance; c) výpovědí zaměstnavatele z důvodu ztráty zdravotní způsobilosti zaměstnance z důvodu pracovního úrazu, nemoci z povolání nebo dosažení maximální přípustné expozice na daném pracovišti; ukončení pracovního poměru z vlastní vůle pojištěného za stanovených podmínek: a) zrušení pracovního poměru zaměstnancem dle zákoníku práce, jestliže mu zaměstnavatel nevyplatil mzdu (plat) nebo náhradu mzdy (platu) či jejich jakoukoli část, b) ukončení pracovního poměru dohodou nebo výpovědí ze strany zaměstnance z důvodu vydání rozhodnutí v insolvenčním řízení potvrzujícího úpadek zaměstnavatele, příp. zamítající insolvenční návrh pro nedostatek majetku anebo z důvodu zrušení zaměstnavatele a jeho vstupu do likvidace, c) ukončení pracovního poměru dohodou z důvodu zrušení nebo přemístění zaměstnavatele nebo jeho části nebo z důvodu nadbytečnosti zaměstnance. Nezaměstnaná osoba každá osoba, která splňuje všechny níže uvedené podmínky: není v pracovním poměru nebo obdobném vztahu, nevykonává samostatnou výdělečnou činnost a je v České republice registrována na příslušné pobočce úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání (dále také jen nezaměstnanost ). Obmyšlená osoba fyzická nebo právnická osoba, které vzniká právo na pojistné plnění v případě smrti pojištěného. Je určena v pojistné smlouvě nebo zákonem. Oprávněná osoba pojištěný, případně jiná fyzická nebo právnická osoba stanovená pojistnou smlouvou nebo zákonem, které v případě pojistné události vznikne právo na pojistné plnění. Pojišťovna BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a.s., jako pojistitel. Pojistná doba doba plynoucí od počátku do zániku pojištění, po kterou je poskytována pojistná ochrana. Pojistná doba je pro každého pojištěného odlišná. Pojistná událost nahodilá událost, ke které dojde během pojistné doby a se kterou je dle pojistné smlouvy spojena povinnost pojišťovny poskytnout pojistné plnění. Pojistné úplata za životní a neživotní pojištění hrazená pojistníkem pojišťovně. Pojistné nebezpečí úmrtí, invalidita III. stupně nebo průkaz ZTP/P, pracovní neschopnost, hospitalizace nebo nedobrovolná ztráta zaměstnání, jež mohou být dle pojistné smlouvy příčinou vzniku pojistné události. Pojistné období časové období, za které se platí pojistné. Pojistné plnění částka, na kterou vzniká oprávněné osobě právo v případě pojistné události. Pojistník právnická osoba, která s pojišťovnou uzavřela pojistnou smlouvu. Pojistný zájem oprávněná potřeba ochrany před následky pojistné události. Pojištění obnosové pojištění, kdy je pojišťovna v případě pojistné události povinna vyplatit částku určenou v pojistné smlouvě, která je nezávislá na vzniku škody nebo její skutečné výši. Pojištěný fyzická osoba, na jejíž život, zdraví nebo jiné hodnoty pojistného zájmu se pojištění vztahuje. Pracovní neschopnost celková lékařem konstatovaná neschopnost pojištěného vykonávat jakoukoliv profesní činnost zajišťující mu příjem, mzdu, výdělek nebo zisk následkem úrazu nebo nemoci za podmínky, že pojištěný k prvnímu dni přerušení pracovní činnosti skutečně vykonával profesní činnost zajišťující mu příjem, mzdu, výdělek nebo zisk. Škodní událost událost, ze které vznikla pojištěnému škoda nebo újma a která by mohla být důvodem vzniku práva na pojistné plnění. Úraz neočekávané a náhlé působení zevních sil nebo vlastní tělesné síly nezávisle na vůli pojištěného, kterým bylo pojištěnému způsobeno poškození zdraví nebo úmrtí. ZTP/P uživatelem ZTP/P se může stát pojištěný, který se stal starobním důchodcem nebo dosáhl důchodového věku a současně mu byl vydán průkaz osoby se zvláště těžkým zdravotním postižením s potřebou průvodce (ZTP/P). Článek 2: Pojistná smlouva 2.1 Pojistná smlouva je uzavírána v písemné formě. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto pojistné podmínky, pokud na ně smlouva odkazuje. 2.2 V případě rozporu mezi obsahem pojistné smlouvy a těchto pojistných podmínek má přednost znění pojistné smlouvy. Článek 3: Druhy pojištění 3.1 V rámci životního pojištění lze sjednat pojištění pro případ úmrtí bez ohledu na jeho příčinu. 3.2 V rámci neživotního pojištění lze sjednat: a) pojištění pro případ úmrtí následkem úrazu, b) pojištění pro případ invalidity III. stupně následkem úrazu nebo nemoci, c) pojištění pro případ přiznání ZTP/P následkem úrazu nebo nemoci, d) pojištění pro případ pracovní neschopnosti následkem úrazu nebo nemoci, e) pojištění pro případ nedobrovolné ztráty zaměstnání, f) pojištění pro případ hospitalizace následkem úrazu nebo nemoci. Článek 4: Vznik a územní rozsah pojištění 4.1 Pojištění vzniká pro každou osobu za podmínek uvedených v pojistné smlouvě. 4.2 Územní platnost pojištění není omezena. Článek 5: Pojistné 5.1 Výše a splatnost pojistného jsou určeny v pojistné smlouvě. 5.2 Pro pojištění sjednaná na dobu delší 5 let může pojišťovna provést zvýšení pojistného, bude-li Českým statistickým úřadem vyhlášena míra inflace za uplynulý kalendářní rok vyšší než 5 %, a to v souladu s dosaženou mírou inflace. 5.3 Pojistné se platí buď najednou za celou dobu pojištění (jednorázové pojistné), nebo za dohodnutá pojistná období (běžné pojistné). 5.4 Pojišťovna má právo na pojistné za každé sjednané pojištění za dobu jeho trvání. Zanikne-li pojištění v důsledku pojistné události, náleží pojišťovně pojistné do konce pojistného období, v němž pojistná událost nastala; v takovém případě náleží pojišťovně jednorázové pojistné celé. 5.5 Pojišťovna má právo na plnou výši pojistného bez ohledu na délku pojistného období. 5.6 Neuhrazením pojistného se pojištění nepřerušuje. 5.7 Je-li pojistné hrazeno prostřednictvím poskytovatele platebních služeb, je pojistné uhrazeno připsáním částky na účet pojišťovny. Článek 6: Změny v pojištění 6.1 Pokud pojistná smlouva umožňuje změny rozsahu pojištění, stává se taková změna pojištění účinná dohodnutým dnem, nejdříve však v hodin dne následujícího po uzavření dohody o takové změně. Článek 7: Pojistná událost 7.1 Pojistnou událostí se rozumí všechny nebo některé následující události za podmínek stanovených pojistnou smlouvou: a) úmrtí následkem úrazu nebo nemoci, b) vznik invalidity III. stupně následkem úrazu nebo nemoci, c) přiznání ZTP/P následkem úrazu nebo nemoci, d) pracovní neschopnost následkem úrazu nebo nemoci, e) nedobrovolná ztráta zaměstnání pojištěného, f) hospitalizace následkem úrazu nebo nemoci. 7.2 Oprávněná osoba, resp. osoba, která se pokládá za oprávněnou osobu, je povinna bez zbytečného odkladu pojišťovně: a) písemně oznámit, že nastala škodní událost, b) podat pravdivé vysvětlení o vzniku a rozsahu následků této události, c) předložit k tomu potřebné a požadované doklady a postupovat v souladu s pojistnou smlouvou a pokyny pojišťovny. 11

Pojistná smlouva. č. SBH 1/2017

Pojistná smlouva. č. SBH 1/2017 Pojistná smlouva č. SBH 1/2017 Pojistná smlouva Pojistná smlouva č. SBH 1/2017 (dále jen pojistná smlouva ) Pojistnou smlouvu uzavírají tyto smluvní strany: Pojistitel: BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a.s.

Více

POJISTNÁ SMLOUVA. č. SBS 1/2018

POJISTNÁ SMLOUVA. č. SBS 1/2018 POJISTNÁ SMLOUVA č. SBS 1/2018 POJISTNÁ SMLOUVA POJISTNÁ SMLOUVA Č. SBS 1/2018 (dále jen pojistná smlouva ) Pojistnou smlouvu uzavírají tyto smluvní strany: Pojistitel: BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a.s.

Více

Pojistná smlouva. č. MBH 1 / 2017

Pojistná smlouva. č. MBH 1 / 2017 Pojistná smlouva č. MBH 1 / 2017 Pojistná smlouva Pojistná smlouva č. mbh 1 / 2017 (dále jen pojistná smlouva ) Pojistnou smlouvu uzavírají tyto smluvní strany: Pojistitel: BNP Paribas Cardif Pojišťovna,

Více

Pojistná smlouva. č. MMB-TRAVEL 2/2017

Pojistná smlouva. č. MMB-TRAVEL 2/2017 Pojistná smlouva č. MMB-TRAVEL 2/2017 Pojistná smlouva Pojistná smlouva č. MMB-TRAVEL 2/2017 (dále jen pojistná smlouva ) Pojistnou smlouvu uzavírají tyto smluvní strany: Pojistitel: BNP Paribas Cardif

Více

POJIŠTĚNÍ SCHOPNOSTI SPLÁCET HYPOTEČNÍ ÚVĚR

POJIŠTĚNÍ SCHOPNOSTI SPLÁCET HYPOTEČNÍ ÚVĚR POJIŠTĚNÍ SCHOPNOSTI SPLÁCET HYPOTEČNÍ ÚVĚR Úvod Ve spolupráci s BNP Paribas Cardif Pojišťovnou, a.s., Vám nabízíme možnost sjednat si Pojištění schopnosti splácet, které slouží k zajištění schopnosti

Více

GEH 1/2008. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. GEH 1/2008

GEH 1/2008. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. GEH 1/2008 GEH 1/2008 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. GEH 1/2008 (ve znění dodatku č. 1) znění platné od 1. 1. 2014 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. GEH 1/2008 (ve znění dodatku č. 1) znění platné od 1. 1. 2014 Smlouvu uzavírají

Více

Pojištění. schopnosti splácet Hypoteční úvěr

Pojištění. schopnosti splácet Hypoteční úvěr Pojištění schopnosti splácet Hypoteční úvěr Úvod Čerpáte hypotéku a chcete mít klidné spaní? Chcete si být jisti, že v případě úrazu nebo vážného onemocnění budete schopni hradit splátky hypotéky? Bojíte

Více

VÝTAH Z RÁMCOVÉ POJISTNÉ SMLOUVY č. ŠF 1/2012 (dále jen pojistná smlouva ) (úplné znění pojistné smlouvy je k dispozici na www.skofin.

VÝTAH Z RÁMCOVÉ POJISTNÉ SMLOUVY č. ŠF 1/2012 (dále jen pojistná smlouva ) (úplné znění pojistné smlouvy je k dispozici na www.skofin. VÝTAH Z RÁMCOVÉ POJISTNÉ SMLOUVY č. ŠF 1/2012 (dále jen pojistná smlouva ) (úplné znění pojistné smlouvy je k dispozici na www.skofin.cz) Úvodní ustanovení Pojištění, které sjednávají pojistitel a pojistník

Více

POJIŠTĚNÍ SCHOPNOSTI SPLÁCET HYPOTEČNÍ ÚVĚR

POJIŠTĚNÍ SCHOPNOSTI SPLÁCET HYPOTEČNÍ ÚVĚR POJIŠTĚNÍ SCHOPNOSTI SPLÁCET HYPOTEČNÍ ÚVĚR 1 Čerpáte hypotéku a chcete mít klidné spaní? Chcete si být jisti, že v případě úrazu nebo vážného onemocnění budete schopni hradit splátky hypotéky? Bojíte

Více

č. UCBHJP 1/2011 Úplné znění Rámcové pojistné smlouvy č. UCBHJP 1/2011

č. UCBHJP 1/2011 Úplné znění Rámcové pojistné smlouvy č. UCBHJP 1/2011 č. UCBHJP 1/2011 Úplné znění Rámcové pojistné smlouvy č. UCBHJP 1/2011 (ve znění dodatku č. 1, 2 a 3) znění platné od 2. 5. 2013 Úplné znění Rámcové pojistné smlouvy č. UCBHJP 1/2011 (ve znění dodatku

Více

POJIŠTĚNÍ SCHOPNOSTI SPLÁCET EXTRA

POJIŠTĚNÍ SCHOPNOSTI SPLÁCET EXTRA POJIŠTĚNÍ SCHOPNOSTI SPLÁCET EXTRA Chcete mít jistotu, že budete vždy schopni splácet svoji půjčku? I v případě ztráty zaměstnání, úrazu či vážné nemoci? V těchto nepříjemných a často nečekaných situacích

Více

POJIŠTĚNÍ SCHOPNOSTI SPLÁCET EXTRA

POJIŠTĚNÍ SCHOPNOSTI SPLÁCET EXTRA POJIŠTĚNÍ SCHOPNOSTI SPLÁCET EXTRA Chcete mít jistotu, že budete vždy schopni splácet svoji půjčku? I v případě ztráty zaměstnání, úrazu či vážné nemoci? V těchto nepříjemných a často nečekaných situacích

Více

POJIŠTĚNÍ SPLÁTEK A VÝDAJŮ K BĚŽNÉMU ÚČTU

POJIŠTĚNÍ SPLÁTEK A VÝDAJŮ K BĚŽNÉMU ÚČTU POJIŠTĚNÍ SPLÁTEK A VÝDAJŮ K BĚŽNÉMU ÚČTU Úvod Víme, jak je důležité myslet na zabezpečení Vás i Vašich blízkých v případě nenadálých nepříznivých životních situací, jako je ztráta zaměstnání nebo pracovní

Více

Pojištění. schopnosti

Pojištění. schopnosti Pojištění schopnosti splácet EXTRA Úvod Chcete mít jistotu, že budete vždy schopni splácet svoji půjčku? I v případě ztráty zaměstnání, úrazu či vážné nemoci? V těchto nepříjemných a často nečekaných

Více

UCBHJP 1/2011. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/(Pojistka) č. UCBHJP 1/2011

UCBHJP 1/2011. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/(Pojistka) č. UCBHJP 1/2011 UCBHJP 1/2011 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/(Pojistka) č. UCBHJP 1/2011 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/(POJISTKA) Č. UCBHJP 1/2011 VE ZNĚNÍ DODATKU Č. 1 ZE DNE 31. 5. 2012 Smlouvu uzavírají společnosti: UniCredit

Více

č. UCBHJP 1/2014 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. UCBHJP 1/2014

č. UCBHJP 1/2014 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. UCBHJP 1/2014 č. UCBHJP 1/2014 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. UCBHJP 1/2014 Rámcová pojistná smlouva č. UCBHJP 1/2014 Smlouvu uzavírají společnosti: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. se sídlem:

Více

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od.. 08 Část Hypoteční úvěry Vážená klientko, vážený kliente, v Sazebníku najdete poplatky za vybrané služby poskytované MONETA

Více

Pojištění schopnosti splácet spotřebitelské splátkové úvěry. Nestačí, že páníček může mít, co ho napadne, teď se navíc nemusí bát ani o své splátky.

Pojištění schopnosti splácet spotřebitelské splátkové úvěry. Nestačí, že páníček může mít, co ho napadne, teď se navíc nemusí bát ani o své splátky. Pojištění schopnosti splácet spotřebitelské splátkové úvěry Nestačí, že páníček může mít, co ho napadne, teď se navíc nemusí bát ani o své splátky. Čerpáte půjčku a chcete mít klidné spaní? Chcete si být

Více

SBS 1/2014. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. SBS 1/2014

SBS 1/2014. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. SBS 1/2014 SBS 1/2014 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. SBS 1/2014 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. SBS 1/2014 Smlouvu uzavírají společnosti: Sberbank CZ, a.s. dále jen pojistník se sídlem: Praha 4 - Nusle,

Více

POJIŠTĚNÍ KLIENTA. Vám zajistí peníze na úhradu výdajů v případě nepříznivé životní situace

POJIŠTĚNÍ KLIENTA. Vám zajistí peníze na úhradu výdajů v případě nepříznivé životní situace POJIŠTĚNÍ KLIENTA Vám zajistí peníze na úhradu výdajů v případě nepříznivé životní situace dlouhodobá pracovní neschopnost ztráta zaměstnání plná invalidita úmrtí PODMÍNKY PRO PŘISTOUPENÍ Soubor pojištění

Více

Pojištění schopnosti splácet

Pojištění schopnosti splácet Pojištění schopnosti splácet Informační dokument o pojistném produktu Produkt: Pojištění schopnosti splácet Společnost: UNIQA pojišťovna, a. s., Česká republika spotřebitelský úvěr - RPS 1080500085 Informace

Více

Pojistná smlouva č

Pojistná smlouva č Pojistná smlouva č. 8070457717 Smluvní strany, se sídlem Masarykovo náměstí 1458, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice IČO: 45534306, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,

Více

Pojištění schopnosti splácet

Pojištění schopnosti splácet Pojištění schopnosti splácet Úvěr autocredit Vám zajistí peníze na úhradu nutných výdajů v případě nepříznivé životní situace 1 Jako doplňkovou službu ke smlouvě o úvěru si můžete pro případ nepříznivé

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA /Pojistka č. BF 1/2005

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA /Pojistka č. BF 1/2005 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA /Pojistka č. BF 1/2005 Smlouvu uzavírají společnosti: Beneficial Finance a.s. se sídlem: Nádražní 23/344, 150 00 Praha 5 IČ: 266 97 068 DIČ: CZ26697068 zapsána v obchodním rejstříku

Více

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od.. 06 Část Hypoteční úvěry Vážená klientko, vážený kliente, v Sazebníku najdete poplatky za vybrané služby poskytované MONETA

Více

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 9. 6. 2014

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 9. 6. 2014 Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 9. 6. 04 Část Hypoteční úvěry Vážená klientko, vážený kliente, v Sazebníku najdete poplatky za vybrané služby poskytované

Více

CŽB 1/2007. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. CŽB 1/2007

CŽB 1/2007. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. CŽB 1/2007 CŽB 1/2007 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. CŽB 1/2007 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/POJISTKA č. CŽB 1/2007 VE ZNĚNÍ DODATKU č. 1 ZE DNE 4. 1. 2010 A DODATKU č. 2 ZE DNE 29. 3. 2012 Smlouvu uzavírají společnosti:

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BP 1/2011

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BP 1/2011 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BP 1/2011 Smlouvu uzavírají společnosti: BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE dále jen pojistník se sídlem: bd Haussmann 1, 75009 Paříž, Francie, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru 1. Údaje o Věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel: FINFAST s.r.o., IČO: 24286168 Telefonní číslo: +420 733 787 200

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka č. ČSPŘ 1/2011 Smlouvu uzavírají společnosti: Česká spořitelna, a. s. se sídlem: Olbrachtova 1929/62, Praha 4, PSČ 140 00 IČ: 45244782 DIČ: CZ45244782 zapsaná v obchodním

Více

POJIŠTĚNÍ VYČERPANÉ ČÁSTKY KREDITNÍ KARTY

POJIŠTĚNÍ VYČERPANÉ ČÁSTKY KREDITNÍ KARTY POJIŠTĚNÍ VYČERPANÉ ČÁSTKY KREDITNÍ KARTY Víme, jak je důležité myslet na zabezpečení Vašich výdajů na kreditní kartě v případě nenadálých nepříznivých situací, jako je ztráta zaměstnání nebo dlouhodobá

Více

Úplné znění RÁMCOVÉ POJISTNÉ SMLOUVY č. NEX 1/2009 ze dne ve znění Dodatku č. 1 ze dne Smlouvu uzavírají společnosti:

Úplné znění RÁMCOVÉ POJISTNÉ SMLOUVY č. NEX 1/2009 ze dne ve znění Dodatku č. 1 ze dne Smlouvu uzavírají společnosti: Úplné znění RÁMCOVÉ POJISTNÉ SMLOUVY č. NEX 1/2009 ze dne 28. 2. 2009 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 29. 5. 2009 Smlouvu uzavírají společnosti: GE Money Bank, a. s. dále jen pojistník se sídlem: Vyskočilova

Více

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 6.. 05 Část Hypoteční úvěry Vážená klientko, vážený kliente, v Sazebníku najdete poplatky za vybrané služby poskytované

Více

tuto RÁMCOVOU POJISTNOU SMLOUVU (dále jen Smlouva ) pro pojištění DEFEND GAP v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 2

tuto RÁMCOVOU POJISTNOU SMLOUVU (dále jen Smlouva ) pro pojištění DEFEND GAP v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 2 Rámcová pojistná smlouva číslo pojistné smlouvy: 1700314 Acasta European Insurance Company Limited, 5/5 Crutchett s Ramp, X11 1AA, Gibraltar (dále jen pojistitel ) zastoupená společností: DEFEND INSURANCE

Více

BFDL-COF 1/2005. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BFDL-COF 1/2005

BFDL-COF 1/2005. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BFDL-COF 1/2005 BFDL-COF 1/2005 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BFDL-COF 1/2005 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BFDL-COF 1/2005 Smlouvu uzavírají společnosti: Beneficial Finance a.s se sídlem: Nádražní 23/344,

Více

pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY

pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY e-bond pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY Tyto Všeobecné pojistné podmínky nabývají účinnosti dnem 1.4. 2009 KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. VPP

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA /Pojistka č. BFDL 1/2005

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA /Pojistka č. BFDL 1/2005 Smlouvu uzavírají společnosti: RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA /Pojistka č. BFDL 1/2005 Beneficial Finance a.s. se sídlem: Nádražní 23/344, 150 00 Praha 5 IČ: 266 97 068 DIČ: CZ26697068 zapsána v obchodním rejstříku

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. BILLEQ 1/2014 ÚPLNÉ ZNĚNÍ (Dodatek č. 1)

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. BILLEQ 1/2014 ÚPLNÉ ZNĚNÍ (Dodatek č. 1) RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. BILLEQ 1/2014 ÚPLNÉ ZNĚNÍ (Dodatek č. 1) Smlouvu uzavírají společnosti: Equa bank a.s. se sídlem: Praha 8 - Karlín, Karolinská 661/4, PSČ 186 00 IČO: 471 16 102, DIČ: CZ47116102

Více

Pojištění k americkým hypotékám České spořitelny

Pojištění k americkým hypotékám České spořitelny Pojištění k americkým hypotékám České spořitelny O pojištění Proč si sjednat pojištění k americkým hypotékám? Bojíte se, že nebudete mít na splácení americké hypotéky? Jakákoliv ztráta příjmů Vás může

Více

POJIŠTĚNÍ VYČERPANÉ ČÁSTKY KREDITNÍ KARTY

POJIŠTĚNÍ VYČERPANÉ ČÁSTKY KREDITNÍ KARTY POJIŠTĚNÍ VYČERPANÉ ČÁSTKY KREDITNÍ KARTY Víme, jak je důležité myslet na zabezpečení Vašich výdajů na kreditní kartě pro případ nenadálých nepříznivých situací, jako je ztráta zaměstnání nebo dlouhodobá

Více

SBH 1/2014. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. SBH 1/2014 ve znění dodatku č. 1 ze dne 11. 12. 2014

SBH 1/2014. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. SBH 1/2014 ve znění dodatku č. 1 ze dne 11. 12. 2014 SBH 1/2014 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. SBH 1/2014 ve znění dodatku č. 1 ze dne 11. 12. 2014 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. SBH 1/2014 Smlouvu uzavírají společnosti: Sberbank CZ, a.s. dále jen pojistník se

Více

CŽB 1/2007. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. CŽB 1/2007

CŽB 1/2007. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. CŽB 1/2007 CŽB 1/2007 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. CŽB 1/2007 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/POJISTKA č. CŽB 1/2007 VE ZNĚNÍ DODATKU č. 1 ZE DNE 4. 1. 2010 Smlouvu uzavírají společnosti: UniCredit Bank Czech Republic,

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka č. CA 1/2008 Smlouvu uzavírají společnosti: dále jen pojistník

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka č. CA 1/2008 Smlouvu uzavírají společnosti: dále jen pojistník RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka č. CA 1/2008 Smlouvu uzavírají společnosti: CETELEM ČR, a.s. se sídlem: Karla Engliše 5/3208, Praha 5, 150 00 IČ: 25085689 DIČ: CZ25085689 zapsán v obchodním rejstříku

Více

BFPL-COF 1/2005. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BFPL-COF 1/2005

BFPL-COF 1/2005. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BFPL-COF 1/2005 BFPL-COF 1/2005 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BFPL-COF 1/2005 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BFPL-COF 1/2005 Smlouvu uzavírají společnosti: Beneficial Finance a.s. se sídlem: Praha 1, Nové

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA /Pojistka č. BFPL 1/2005

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA /Pojistka č. BFPL 1/2005 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA /Pojistka č. BFPL 1/2005 Smlouvu uzavírají společnosti: Beneficial Finance a.s. se sídlem: Praha 1, Nové Město, V Celnici 1028/10, PSČ 117 21 IČ: 266 97 068 DIČ: CZ26697068 zapsaná

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 1. 1. 2014 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PLATNÝ OD 1. 10. 2016 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní

Více

Pojištění vyčerpané částky kreditní karty. Páníčkovi se to směje, ale mně docházej myši.

Pojištění vyčerpané částky kreditní karty. Páníčkovi se to směje, ale mně docházej myši. Pojištění vyčerpané částky kreditní karty Páníčkovi se to směje, ale mně docházej myši. Víme, jak je důležité myslet na zabezpečení Vašich výdajů na kreditní kartě v případě nenadálých nepříznivých situací,

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA (Pojistka) č. GEH 1/2008 Smlouvu uzavírají společnosti:

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA (Pojistka) č. GEH 1/2008 Smlouvu uzavírají společnosti: RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA (Pojistka) č. GEH 1/2008 Smlouvu uzavírají společnosti: GE Money Bank, a. s. dále jen pojistník se sídlem: Vyskočilova 1422/1a, 140 28 Praha 4 - Michle IČ 25672720 DIČ CZ25672720

Více

DSL 1/2010. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA (Pojistka) č. DSL 1/2010

DSL 1/2010. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA (Pojistka) č. DSL 1/2010 DSL 1/2010 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA (Pojistka) č. DSL 1/2010 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA (POJISTKA) č. DSL 1/2010 Smlouvu uzavírají společnosti: D.S. Leasing, a.s., dále jen pojistník se sídlem: Brno, Londýnské

Více

Infolist produktu e-bez OBAV

Infolist produktu e-bez OBAV Infolist produktu e-bez OBAV 800 100 777 www.csobpoj.cz e-bez OBAV Infolist produktu Sdělení informací pojistitelem zájemci o pojištění Informace o produktu e-bez Obav je rizikové životní pojištění, které

Více

Rámcová pojistná smlouva číslo pojistné smlouvy:

Rámcová pojistná smlouva číslo pojistné smlouvy: Rámcová pojistná smlouva číslo pojistné smlouvy: 1200531 Lloyd s Syndicate 5820 of the Society of Lloyd's on behalf of the Association of Underwriters known as Lloyd's s výkonným agentem AmTrust Syndicates

Více

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 4331

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 4331 1 BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a.s. se sídlem: Plzeňská 3217/16, Smíchov, 150 00 Praha 5 IČO: 25080954 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 4327 zastoupená Tomášem

Více

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010 Příloha č. 1 Pojišťovna VZP, a.s. ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010 se sídlem: Jankovcova 1566/2b, 17000 Praha 7 IČO: 27116913 DIČ: CZ27116913 zastoupená: Robertem Karešem, výkonným ředitelem

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ OK1 PLATNÝ OD 1. 1. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Maximum Evolution PLATNÝ OD 1. 1. 2014 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ PRACOVNI NESCHOPNOSTI PO ÚRAZU

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ PRACOVNI NESCHOPNOSTI PO ÚRAZU ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ PRACOVNI NESCHOPNOSTI PO ÚRAZU ZPPSNP PNU 1.1 účinnost od 1. dubna 2015 Kód: Group 910 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ (ČÍM SE POJIŠTĚNÍ ŘÍDÍ) 1.1 Účinnost

Více

SBS 1/2014. Úplné znění Rámcové pojistné smlouvy/pojistky č. SBS 1/2014

SBS 1/2014. Úplné znění Rámcové pojistné smlouvy/pojistky č. SBS 1/2014 SBS 1/2014 Úplné znění Rámcové pojistné smlouvy/pojistky č. SBS 1/2014 (ve znění dodatku č. 1) - znění platné od 10. 4. 2014 Úplné znění rámcové pojistné smlouvy/pojistky č. SBS 1/2014 (ve znění dodatku

Více

CKK 1/2007. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. CKK 1/2007

CKK 1/2007. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. CKK 1/2007 CKK 1/2007 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. CKK 1/2007 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. CKK 1/2007 Smlouvu uzavírají společnosti: Credium, a.s. se sídlem Vladislavova 17/1390, Praha 1, 110 06 IČ:

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ OK1 PLATNÝ OD 16. 7. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového

Více

NEX 1/2010. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. NEX 1/2010

NEX 1/2010. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. NEX 1/2010 NEX 1/2010 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. NEX 1/2010 (ve znění dodatku č. 1-4) znění platné od 23. 8. 2014 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. NEX 1/2010 (ve znění dodatku č. 1-4) znění platné od 23. 8. 2014 Smlouvu

Více

HYPOTÉČNÍ ÚVĚR POJIŠTĚNÍ KLIENTA. Vám zajistí peníze na úhradu nutných výdajů v případě nepříznivé životní situace

HYPOTÉČNÍ ÚVĚR POJIŠTĚNÍ KLIENTA. Vám zajistí peníze na úhradu nutných výdajů v případě nepříznivé životní situace HYPOTÉČNÍ ÚVĚR POJIŠTĚNÍ KLIENTA Vám zajistí peníze na úhradu nutných výdajů v případě nepříznivé životní situace Soubor pojištění A (pro fyzické osoby, i podnikatele) dlouhodobá nemoc plná invalidita

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / POJISTKA (dále také rámcová smlouva )

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / POJISTKA (dále také rámcová smlouva ) RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / POJISTKA (dále také rámcová smlouva ) č. ČSBU 1/2009 uzavřená mezi níže uvedenými společnostmi: Česká spořitelna, a. s. se sídlem: Olbrachtova 1929/62, Praha 4, PSČ 140 00 IČ:

Více

Ekonomické subjekty (jejich život, zdraví, majetek, činnost, ) Pojistná smlouva. Pojišťovna

Ekonomické subjekty (jejich život, zdraví, majetek, činnost, ) Pojistná smlouva. Pojišťovna Soukromé pojišťovnické právo (pojistné právo) Dana Šramková Pojištění ekonomická Kategorie právní Pojištění jako ekonomická kategorie ekonomická (peněžní) povaha pojištění pojištění jako efektivní způsob

Více

HALALl, všeobecná pojišťovna, a.s.

HALALl, všeobecná pojišťovna, a.s. Pojistná smlouva o dlouhodobém pojištění při lovu zvěře pro osoby s trvalým nebo přechodným pobytem v ČR STANDARD - N Pojistitel: HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s., se sídlem Jungmannova 32/25, 115 25

Více

Pojistná smlouva č. 4300000xxxx

Pojistná smlouva č. 4300000xxxx Příloha č. 3 k k Dohodě o podmínkách pojištění odpovědnosti provozovatele zdravotnického zařízení pro členy Asociace klinických psychologů ČR č. 7402000002 Pojistná smlouva č. 4300000xxxx pro pojištění

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POJIŠTĚNÍ. č. BFPL 1/2003

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POJIŠTĚNÍ. č. BFPL 1/2003 RÁMCOVÁ SMLOUVA O POJIŠTĚNÍ č. BFPL 1/2003 Smlouvu uzavírají společnosti: Beneficial Finance a.s. se sídlem: Nádražní 23/344, 150 00 Praha 5 IČ: 266 97 068 DIČ: CZ26697068 zapsána v obchodním rejstříku

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA (Pojistka) č. NEX 1/2010

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA (Pojistka) č. NEX 1/2010 Smlouvu uzavírají společnosti: RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA (Pojistka) č. NEX 1/2010 GE Money Bank, a.s., dále jen pojistník se sídlem: Vyskočilova 1422/1a, 140 28 Praha 4 Michle, IČ 25672720, DIČ CZ699001157,

Více

CINT 1/2009. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA POJISTKA č. CINT 1/2009

CINT 1/2009. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA POJISTKA č. CINT 1/2009 CINT 1/2009 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA POJISTKA č. CINT 1/2009 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. CINT 1/2009 (dále jen smlouva ) Smlouvu uzavírají společnosti: Credium, a. s. se sídlem: Praha 13, Park

Více

MBK 1/2010. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA (Pojistka) č. MBK 1/2010

MBK 1/2010. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA (Pojistka) č. MBK 1/2010 MBK 1/2010 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA (Pojistka) č. MBK 1/2010 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA (POJISTKA) č. MBK 1/2010 (POJIŠTĚNÍ SCHOPNOSTI SPLÁCET) Smlouvu uzavírají společnosti: BRE Bank Spółka Akcyjna společnost

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO SOUKROMÉ ŽIVOTNÍ A NEŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ č. 7/2014

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO SOUKROMÉ ŽIVOTNÍ A NEŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ č. 7/2014 VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO SOUKROMÉ ŽIVOTNÍ A NEŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ č. 7/2014 Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1 Pro soukromé životní a neživotní pojištění výdajů poskytované BNP Paribas Cardif Pojišťovnou,

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka č. MOB 1/2013

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka č. MOB 1/2013 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka č. MOB 1/2013 Smlouvu uzavírají společnosti: Česká spořitelna, a. s. se sídlem: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00 IČ: 452 44 782 zapsaná v obchodním rejstříku

Více

BFDL-COF 1/2003. RÁMCOVÁ SMLOUVA O POJIŠTĚNÍ č. BFDL-COF 1/2003

BFDL-COF 1/2003. RÁMCOVÁ SMLOUVA O POJIŠTĚNÍ č. BFDL-COF 1/2003 BFDL-COF 1/2003 RÁMCOVÁ SMLOUVA O POJIŠTĚNÍ č. BFDL-COF 1/2003 RÁMCOVÁ SMLOUVA O POJIŠTĚNÍ č. BFDL-COF 1/2003 Smlouvu uzavírají společnosti: Beneficial Finance a.s. se sídlem: Nádražní 23/344, 150 00 Praha

Více

CSU 1/2011. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. CSU 1/2011

CSU 1/2011. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. CSU 1/2011 CSU 1/2011 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. CSU 1/2011 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. CSU 1/2011 (dále jen smlouva ) Smlouvu uzavírají společnosti: Credium, a. s. se sídlem: Praha 13, Park Office,

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PLATNÝ OD 21. 7. 2013 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. BCEQ 1/2016 ÚPLNÉ ZNĚNÍ (Dodatek č. 1)

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. BCEQ 1/2016 ÚPLNÉ ZNĚNÍ (Dodatek č. 1) RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. BCEQ 1/2016 ÚPLNÉ ZNĚNÍ (Dodatek č. 1) Smlouvu uzavírají společnosti: Equa bank a.s. se sídlem: Praha 8 Karlín, Karolinská 661/4, PSČ 186 00 IČO: 47116102 dále jen pojistník

Více

D O H O D A. o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. KAA-V-1/2015

D O H O D A. o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. KAA-V-1/2015 D O H O D A o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. KAA-V-1/2015 uzavřená mezi Úřadem práce České republiky zastupující osoba: Ing. Dalibor Závacký,

Více

CP 1/2006. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA POJISTKA č. CP 1/2006

CP 1/2006. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA POJISTKA č. CP 1/2006 CP 1/2006 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA POJISTKA č. CP 1/2006 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. CP 1/2006 (dále jen smlouva ) uzavřená dnešního dne, měsíce a roku mezi níže uvedenými smluvními stranami:

Více

POJISTĚTE SE PROTI NEPŘÍZNIVÝM ŽIVOTNÍM SITUACÍM

POJISTĚTE SE PROTI NEPŘÍZNIVÝM ŽIVOTNÍM SITUACÍM Pojištění schopnosti splácet Expres půjčka / Konsolidace půjček POJISTĚTE SE PROTI NEPŘÍZNIVÝM ŽIVOTNÍM SITUACÍM Čerpáte půjčku a chcete mít klidné spaní? Chcete si být jisti, že v případě úrazu nebo vážného

Více

Předsmluvní informace k pojištění podnikatelských rizik

Předsmluvní informace k pojištění podnikatelských rizik Předsmluvní informace k pojištění podnikatelských rizik Co je pojištění podnikatelských rizik Jedná se o pojištění, které nabízí pojistnou ochranu majetku a odpovědnosti osob při výkonu podnikatelské činnosti.

Více

Pojištění schopnosti splácet úvěr Expres Business nezajištěný. Tak to už páníček nebude mít fakt žádný starosti.

Pojištění schopnosti splácet úvěr Expres Business nezajištěný. Tak to už páníček nebude mít fakt žádný starosti. Pojištění schopnosti splácet úvěr Expres Business nezajištěný Tak to už páníček nebude mít fakt žádný starosti. OBSAH Hledáte financování svých plánů a investic, ale obáváte se, že nebudete moci pravidelně

Více

Smlouva o převzetí povinnosti k úhradě dalšího členského vkladu

Smlouva o převzetí povinnosti k úhradě dalšího členského vkladu Smlouva o převzetí povinnosti k úhradě dalšího členského vkladu uzavřená ve smyslu 572 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen zákon o obchodních korporacích ) níže uvedeného

Více

Smluvní strany: Pojistitel Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. se sídlem v Praze 4, Na Pankráci 1720/123, PSČ 140 00 IČO 49240749

Smluvní strany: Pojistitel Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. se sídlem v Praze 4, Na Pankráci 1720/123, PSČ 140 00 IČO 49240749 POJISTNÁ SMLOUVA č. 19100966/2015 na skupinové pojištění schopnosti splácet se společností Všeobecná úverová banka a.s. ve znění účinném od 23. 11. 2015 Smluvní strany: Pojistitel Česká pojišťovna ZDRAVÍ

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

POJIŠTĚNÍ SPLÁTEK A VÝDAJŮ DEBETNÍ A KREDITNÍ KARTY

POJIŠTĚNÍ SPLÁTEK A VÝDAJŮ DEBETNÍ A KREDITNÍ KARTY POJIŠTĚNÍ SPLÁTEK A VÝDAJŮ DEBETNÍ A KREDITNÍ KARTY Víme, jak je důležité myslet na zabezpečení Vás i Vašich blízkých v případě nenadálých nepříznivých životních situací, jako je ztráta zaměstnání nebo

Více

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s.

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. Preambule Penzijní plán Allianz transformovaného fondu, Allianz penzijní společnost, a. s. (dále jen Allianz transformovaný

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŢIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ OK1

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŢIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŢIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ OK1 PLATNÝ OD 21. 12. 2012 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní a nákupní cenou (prodejní

Více

BFDL-EOS 1/2003. RÁMCOVÁ SMLOUVA O POJIŠTĚNÍ č. BFDL-EOS 1/2003

BFDL-EOS 1/2003. RÁMCOVÁ SMLOUVA O POJIŠTĚNÍ č. BFDL-EOS 1/2003 BFDL-EOS 1/2003 RÁMCOVÁ SMLOUVA O POJIŠTĚNÍ č. BFDL-EOS 1/2003 RÁMCOVÁ SMLOUVA O POJIŠTĚNÍ č. BFDL-EOS 1/2003 Smlouvu uzavírají společnosti: Beneficial Finance a.s. dále jen pojistník se sídlem Nádražní

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. 740 000 0003 (dále jen rámcová smlouva ) Rámcovou smlouvu uzavírají společnosti: Česká spořitelna, a. s. se sídlem: Olbrachtova 1929/62, Praha 4, PSČ 140 00 IČ: 45244782 DIČ:

Více

č. UCBSJP 1/2014 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. UCBSJP 1/2014

č. UCBSJP 1/2014 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. UCBSJP 1/2014 č. UCBSJP 1/2014 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. UCBSJP 1/2014 Rámcová pojistná smlouva č. UCBSJP 1/2014 Smlouvu uzavírají společnosti: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. se sídlem:

Více

D O H O D A. o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. MEA-V-10/2016.

D O H O D A. o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. MEA-V-10/2016. D O H O D A o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. MEA-V-10/2016 uzavřená mezi Úřadem práce České republiky zastupující osoba: Mgr. Petr Blecha,

Více

SMLOUVY/Pojistky č. CIH 1/2010

SMLOUVY/Pojistky č. CIH 1/2010 CIH 1/2010 Úplné znění POJISTNÉ SMLOUVY/Pojistky č. CIH 1/2010 Úplné znění POJISTNÉ SMLOUVY/Pojistky č. CIH 1/2010 Smlouvu uzavírají společnosti: Raiffeisenbank a.s. se sídlem: Praha 4, Hvězdova 1716/2b,

Více

MBH 1/2010. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. MBH 1/2010

MBH 1/2010. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. MBH 1/2010 MBH 1/2010 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. MBH 1/2010 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/POJISTKA č. MBH 1/2010 (POJIŠTĚNÍ SCHOPNOSTI SPLÁCET) Smlouvu uzavírají společnosti: BRE Bank Spółka Akcyjna společnost

Více

Základní právní úprava

Základní právní úprava Soukromé pojišťovnické právo (pojistné právo) Dana Šramková Pojem soukromé pojištění realizace ekonomických základů pojištění prostřednictvím právních vztahů: vztahy účastníků pojištění vzniklého na základě

Více

SMLOUVA O PODNIKATELSKÉM ÚVĚRU č.

SMLOUVA O PODNIKATELSKÉM ÚVĚRU č. SMLOUVA O PODNIKATELSKÉM ÚVĚRU č. I. Smluvní strany CreditKasa s.r.o., IČO 048 23 541, se sídlem Hradecká 2526/3, Praha 3, Vinohrady, PSČ 130 00, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze

Více

pojistnou smlouvu na skupinové pojištění: Oddíl I Předmět a účel smlouvy Článek 1

pojistnou smlouvu na skupinové pojištění: Oddíl I Předmět a účel smlouvy Článek 1 POJISTNÁ SMLOUVA č. 19100771/2009 na skupinové pojištění pravidelných výdajů ze spotřebitelských, hotovostních a revolvingových úvěrů a na skupinové pojištění výdajů vzniklých zneužitím kreditní či úvěrové

Více

INFORMACE O POJIŠTĚNÍ SJEDNANÉM SMLOUVOU č /2015 na skupinové pojištění schopnosti splácet hypoteční úvěr s jednorázovým pojistným

INFORMACE O POJIŠTĚNÍ SJEDNANÉM SMLOUVOU č /2015 na skupinové pojištění schopnosti splácet hypoteční úvěr s jednorázovým pojistným INFORMACE O POJIŠTĚNÍ SJEDNANÉM SMLOUVOU č. 19100964/2015 na skupinové pojištění schopnosti splácet hypoteční úvěr s jednorázovým pojistným Tyto informace mají charakter předsmluvních informací ve smyslu

Více

Pojistná smlouva číslo 0013956744

Pojistná smlouva číslo 0013956744 .t"čpp VIENNA INsuRANcE GROUP Pojistná smlouva číslo 0013956744 Sídlo: Praha 8, Pobřežní 665/23, PSČ 186 00 Jednající: Mgr. Jakub Póbiš, manažer odboru pojištění odpovědnosti a speciálních rizik a Ing.

Více

POJISTNÁ SMLOUVA č. 19100683/2006 na skupinové pojištění dlužníků ze smlouvy o úvěru sjednané se společností Home Credit a.s.

POJISTNÁ SMLOUVA č. 19100683/2006 na skupinové pojištění dlužníků ze smlouvy o úvěru sjednané se společností Home Credit a.s. POJISTNÁ SMLOUVA č. 19100683/2006 na skupinové pojištění dlužníků ze smlouvy o úvěru sjednané se společností Home Credit a.s. ve znění účinném od 1. 4. 2015 Smluvní strany: Pojistitel se sídlem v Praze

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 1. 1. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více