Statutární město Brno, městská část Brno-střed PŘIJÍMÁNÍ, EVIDOVÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ, PODNĚTŮ A PETIC

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Statutární město Brno, městská část Brno-střed PŘIJÍMÁNÍ, EVIDOVÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ, PODNĚTŮ A PETIC"

Transkript

1 Statutární město Brno, městská část Brno-střed PŘIJÍMÁNÍ, EVIDOVÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ, PODNĚTŮ A PETIC Směrnice č.: 13 Martin Landa, v.r. Vydání č.: 1 starosta MČ Brno-střed Účinnost:

2 Vydal/schválil: Dne: Zpracovatel: Rada městské části Brno-střed 132. schůze RMČ BS usnesením RMČ/2017/132/107 Mgr. Jana Plechlová, vedoucí OPO ÚMČ BS Mgr. Lenka Grimová, právník OPO ÚMČ BS Mgr. Ivana Kincová, právník OPO ÚMČ BS Tato směrnice je závazná pro: Úřad městské části Brno-střed Projednáno v orgánech: 31. zasedání Komise legislativní a organizační RMČ BS usnesením č. KLO dne Osoba pověřená výkladem: Mgr. Jana Plechlová, vedoucí OPO ÚMČ BS Četnost kontroly aktuálnosti: ročně Osoba pověřená kontrolou aktuálnosti: Mgr. Lenka Grimová, právník OPO Související vnitřní předpisy: Směrnice č. 14: Směrnice pro poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Směrnice č. 7: Předkládání materiálů pro zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed Historie změn: Číslo Datum vydání Strana Článek Stručný popis změny Odkaz na předešlá vydání: nejsou Související záznamy a formuláře: Stížnost (podnět) podaná osobně stěžovatelem Záznam o přijetí stížnosti (podnětu) Zrušovací ustanovení: nejsou 2

3 OBSAH: ČÁST PRVNÍ: ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 4 Článek 1: Účel a předmět úpravy... 4 Článek 2: Vymezení zkratek a pojmů... 4 Článek 3: Způsoby podání a doručování písemností... 5 ČÁST DRUHÁ: VYŘIZOVANÍ STÍŽNOSTÍ DLE SPRÁVNÍHO ŘÁDU A INFORMAČNÍHO ZÁKONA... 5 Článek 4: Vyřizování stížností dle správního řádu... 5 Článek 5: Vyřizování stížností dle informačního zákona... 6 ČÁST TŘETÍ: PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVANÍ OSTATNÍCH STÍŽNOSTÍ A PODNĚTŮ... 6 Článek 6: Příjímání ostatních stížností a podnětů... 6 Článek 7: Vyřizování ostatních stížností... 7 Článek 8: Vyřizování podnětů... 8 ČÁST ČTVRTÁ: PŘIJÍMANÍ A VYŘIZOVANÍ PETIC... 8 Článek 9: Přijímání petic... 8 Článek 10: Vyřízení petic v oblasti samostatné působnosti... 8 Článek 11: Vyřízení petic v oblasti přenesené působnosti... 9 Článek 12: Předkládání petic ZMČ BS... 9 ČÁST PÁTÁ: EVIDENCE STÍŽNOSTÍ, OSTATNÍCH STÍŽNOSTÍ, PODNĚTŮ A PETIC Článek 13: Evidence stížností a ostatních stížností Článek 14: Evidence podnětů Článek 15: Evidence petic ČÁST ŠESTÁ: ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Článek PŘÍLOHY Příloha č. 1: Stížnost (podnět) podaná osobně stěžovatelem Příloha č. 2: Záznam o přijetí stížnosti (podnětu) Příloha č. 3: Vyplňování údajů v aplikaci e-spis

4 ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Účel a předmět úpravy (1) Tato směrnice stanoví v souladu s ustanovením 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jednotná pravidla pro přijímání, evidování a vyřizování stížností, petic a podnětů v působnosti orgánů městské části Brno-střed. (2) Tato směrnice dále stanoví některé podrobnosti vyřizování a evidence stížností dle ust. 175 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád ), a stížností dle ust. 16a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a příslušnost jednotlivých útvarů Úřadu městské části města Brna, Brno-střed. Článek 2 Vymezení zkratek a pojmů (1) Pro účely této směrnice se zavádí následující zkratky: a) MČ BS statutární město Brno, městská část Brno-střed, b) ÚMČ BS Úřad městské části města Brna, Brno-střed, c) RMČ BS Rada městské části Brno-střed, d) ZMČ BS Zastupitelstvo městské části Brno-střed, e) OPO Odbor právní a organizační ÚMČ BS, f) zákon o obcích zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, g) informační zákon zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, h) správní řád zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, i) petiční zákon zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním, ve znění pozdějších předpisů. (2) Pro účely této směrnice se rozumí: a) podáním úkon směřující vůči orgánům MČ BS, b) stížností podání podle 175 správního řádu proti nevhodnému chování úředních osob nebo proti postupu orgánu MČ BS, neposkytuje-li správní řád jiný prostředek ochrany, nebo podání podle 16a informačního zákona proti postupu orgánu MČ BS při vyřizování žádosti o informace, c) ostatní stížností podání proti nevhodnému chování zaměstnanců MČ BS nebo proti postupu orgánu MČ BS při výkonu samostatné působnosti, d) peticí písemné podání, kterým se fyzické nebo právnické osoby obracejí na orgány MČ BS ve věcech veřejného nebo jiného společného zájmu patřících do působnosti orgánů MČ BS, e) podnětem podání, které upozorňuje na nedostatky v činnosti jiných fyzických nebo právnických osob nebo orgánů veřejné správy, návrhy nebo připomínky adresované orgánům MČ BS směřující zejména ke zlepšení určité činnosti, postupů nebo určitého stavu věci, f) stěžovatelem fyzická nebo právnická osoba, která se obrací na orgány MČ BS se stížností nebo ostatní stížností, g) podatelem fyzická nebo právnická osoba, která se obrací na orgány MČ BS s podnětem nebo peticí, 4

5 h) útvarem jakákoliv samostatná organizační jednotka v čele s vedoucím. Článek 3 Způsoby podání a doručování písemností (1) Podání se posuzuje podle svého skutečného obsahu bez ohledu na to, jak je označeno. Z podání musí být patrno, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje. (2) Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li podána ústně stížnost, kterou nelze ihned vyřídit, sepíše o ní zaměstnanec ÚMČ BS, k němuž se stěžovatel dostavil, písemný záznam, nejeví-li se jako vhodné odkázat stěžovatele na příslušný útvar. Případem, kdy je vhodné odkázat stěžovatele na příslušný útvar, je zejména situace, kdy stížnost může být tímto útvarem ihned vyřízena. Podoba písemného záznamu je přílohou č. 2 této směrnice. U telefonicky podané stížnosti, kterou nelze telefonicky vyřídit, musí být stěžovatel vyzván, aby stížnost doručil písemně nebo se k jejímu ústnímu podání dostavil osobně. Za stížnosti podané písemně se považují též stížnosti podané v elektronické podobě. V případě, že stížnost není podána prostřednictvím datové schránky, příp. se zaručeným elektronickým podpisem, musí být do 5 dnů potvrzena, popřípadě doplněna některou z výše uvedených forem podání. (3) Petice musí být písemná a musí být pod ní uvedeno jméno, příjmení a bydliště toho, kdo ji podává; podává-li petici petiční výbor, uvedou se jména, příjmení a bydliště všech členů výboru a jméno, příjmení a bydliště toho, kdo je oprávněn členy výboru v této věci zastupovat. (4) U ostatních stížností a podnětů směřujících do oblasti samostatné působnosti postačí splnění náležitostí dle odst. 1 tohoto článku. Tato podání mohou být učiněna písemně nebo ústně. Jsou-li učiněna telefonicky, sepíše o nich zaměstnanec, který hovor vyřizoval, písemný záznam s náležitostmi dle odst. 1 tohoto článku, který následně bez zbytečného odkladu předá k zaevidování na podatelnu. (5) Umožňuje-li to povaha vyřízení podání a má-li stěžovatel nebo podatel zpřístupněnou svou datovou schránku, doručuje se mu prostřednictvím této datové schránky. V jiných případech se písemnosti doručují na adresu a způsobem, který si stěžovatel nebo podatel zvolí. Do vlastních rukou se doručují písemnosti pouze tehdy, u nichž hrozí, že by mohla být vydána jiné osobě, která má na vyřízení věci protichůdný zájem. ČÁST DRUHÁ VYŘIZOVANÍ STÍŽNOSTÍ DLE SPRÁVNÍHO ŘÁDU A INFORMAČNÍHO ZÁKONA Článek 4 Vyřizování stížností dle správního řádu (1) Stížnosti dotčených osob 1 proti nevhodnému chování úředních osob nebo proti postupu správního orgánu, neposkytuje-li správní řád jiný prostředek ochrany, se vyřizují podle příslušných ustanovení správního řádu. 1 2 odst. 3 správní řád. 5

6 (2) Stížností se vždy musí zabývat nejprve správní orgán, který vede řízení. Stížnost musí být vyřízena do 60 dnů ode dne jejího doručení. O vyřízení stížnosti musí být stěžovatel v této lhůtě vyrozuměn. Stanovenou lhůtu lze překročit jen tehdy, nelze-li v jejím průběhu zajistit podklady potřebné pro vyřízení stížnosti. (3) Stížnosti v rámci ÚMČ BS prošetřuje a vyřizuje ten útvar, do jehož působnosti předmět stížnosti náleží. Za správnost a včasnost vyřízení stížnosti odpovídá vedoucí příslušného útvaru ÚMČ BS, kterým je zpravidla vedoucí odboru ÚMČ BS, nebyla-li stížnost vyřizována oddělením, které má svého vedoucího. (4) Byla-li stížnost shledána důvodnou nebo částečně důvodnou, je vedoucí příslušného útvaru ÚMČ BS povinen bezodkladně učinit nezbytná opatření k nápravě. O výsledku šetření a opatřeních přijatých k nápravě se učiní záznam do spisu; stěžovatel bude vyrozuměn jen tehdy, jestliže o to požádal. (5) Má-li stěžovatel za to, že stížnost, kterou podal u příslušného správního orgánu, nebyla řádně vyřízena, může požádat nadřízený správní orgán, aby přešetřil způsob vyřízení stížnosti. Článek 5 Vyřizování stížností dle informačního zákona Stížnosti na postup při vyřizování žádostí o informace dle informačního zákona vyřizuje OPO. Při jejich vyřizování se postupuje podle informačního zákona a Směrnice pro poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. ČÁST TŘETÍ PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVANÍ OSTATNÍCH STÍŽNOSTÍ A PODNĚTŮ Článek 6 Přijímání ostatních stížností a podnětů (1) Ostatní stížnosti a podněty přijímají podatelny ÚMČ BS, popř. kterýkoliv pracovník ÚMČ BS, jehož povinností je přijatou stížnost nebo podnět bezodkladně zaevidovat na podatelně. (2) V případě, že je podání ostatních stížností nebo podnětů učiněno ústně a nelze je vyřídit ihned na místě, zaměstnanec ÚMČ BS, který takové podání přijímá, vyzve danou osobu, aby ostatní stížnost nebo podnět sepsala a poskytne jí k tomu formulář, jehož podoba je přílohou č. 1 této směrnice. V případě, že vyhotovení písemného podání činí dané osobě potíže, zaměstnanec ÚMČ BS je nápomocen při sepsání obsahu, přičemž ostatní stížnost nebo podnět následně podepíše stěžovatel nebo podatel. (3) V případě, že ostatní stížnost nebo podnět je adresována věcně nepříslušnému útvaru nebo orgánu, je povinností zaměstnance ÚMČ BS, který toto podání přijal, jej bez zbytečného odkladu předat OPO, který jej předá k vyřízení věcně příslušnému útvaru ÚMČ BS, případně zabezpečí jeho vyřízení. (4) Pokud z obsahu ostatní stížnosti nebo podnětu není zřejmé, který útvar ÚMČ BS je k jejich vyřízení věcně příslušný, nebo jejich vyřízení je v působnosti více útvarů, zaměstnanec ÚMČ BS, který takové podání přijímal, jej bez zbytečného odkladu 6

7 předá OPO, který zabezpečí jeho vyřízení, případně jej předá k vyřízení věcně příslušnému útvaru ÚMČ BS. Stejný postup bude zachován i u podání, které ÚMČ BS k vyřízení nepřísluší. (5) Ostatní stížnosti a podněty adresované starostovi, místostarostům, členům RMČ BS, členům ZMČ BS a tajemníkovi ÚMČ BS jsou vyřizovány tím útvarem ÚMČ BS, jemuž z rozhodnutí těchto funkcionářů budou předány k vyřízení, včetně pokynu, kdo povede korespondenci se stěžovatelem. Evidenci těchto stížností zajistí útvar ÚMČ BS, který stížnost vyřizuje. Článek 7 Vyřizování ostatních stížností (1) Ostatní stížnosti v rámci ÚMČ BS prošetřují a vyřizují nebo přezkoumávají ty útvary ÚMČ BS, do jejichž působnosti předmět stížnosti náleží. Za vyřízení ostatní stížnosti odpovídá vedoucí útvaru ÚMČ BS, kterým je zpravidla vedoucí odboru ÚMČ BS, není-li ostatní stížnost předána k vyřízení oddělení, které má svého vedoucího. Příslušný útvar je povinen prošetřit skutečnosti v ostatní stížnosti uvedené. Považuje-li to za nutné, vyslechne stěžovatele, osoby, proti nimž ostatní stížnost směřuje, případně další osoby, které mohou přispět k objasnění věci. O ústním jednání a místním šetření se zpravidla pořizuje zápis, který obsahuje jména zúčastněných, výčet zjištění a stručný popis průběhu a výsledku jednání a podpisy účastníků. Odmítne-li některý z účastníků zápis podepsat, uvede se to v zápisu s vysvětlením důvodu. Pokud je místním šetřením nebo ústním jednáním dosaženo vyřízení ostatní stížnosti a stěžovatel s tím souhlasí, lze v zápise uvést samostatnou doložku, že stěžovatel souhlasí s tímto vyřízením a nežádá písemnou odpověď. Převzetí zápisu stěžovatelem musí být potvrzeno. (2) Podává-li stěžovatel ostatní stížnost v téže věci opakovaně, je nutné přezkoumat, zda původní ostatní stížnost byla řádně prošetřena a vyřízena. O výsledku přezkoumání je nutno stěžovateli podat zprávu. (3) Pokud bude stěžovatelem opětovně podána ostatní stížnost se stejným obsahem a nebudou v ní uvedeny nové skutečnosti, které by měly vliv na výsledek šetření, není nutno již tuto stížnost znovu prošetřovat a příslušný útvar ÚMČ BS ji uloží bez dalších opatření do spisu a stěžovatele o tom bezodkladně písemně vyrozumí. (4) Ostatní stížnost na činnost nebo chování konkrétního zaměstnance prošetřuje jeho přímý nadřízený. Tato stížnost nesmí být přidělena k vyřízení tomu zaměstnanci, jehož se týká. (5) Ostatní stížnosti adresované RMČ BS a ZMČ BS se předávají OPO, který je přidělí příslušnému útvaru ÚMČ BS. Následně budou tyto stížnosti příslušným útvarem ÚMČ BS předloženy RMČ BS nebo ZMČ BS, a to s návrhem odpovědi. (6) Byla-li ostatní stížnost shledána důvodnou nebo částečně důvodnou, je příslušný útvar ÚMČ BS povinen bezodkladně učinit nezbytná opatření k nápravě. O výsledku šetření a opatřeních přijatých k nápravě se učiní záznam do spisu. (7) Ostatní stížnost se považuje za vyřízenou, jakmile po jejím prošetření budou učiněna opatření nezbytná k nápravě nebo bude stěžovateli zasláno písemné vyrozumění, že tato stížnost nebyla shledána důvodnou. (8) Ostatní stížnost musí být vyřízena nejpozději do 60 dnů ode dne jejího doručení ÚMČ BS. O jejím vyřízení musí být stěžovatel v této lhůtě vyrozuměn. Stanovenou 7

8 lhůtu lze překročit jen tehdy, nelze-li v jejím průběhu zajistit podklady potřebné pro vyřízení ostatní stížnosti. O skutečnosti, že bude překročena lhůta k vyřízení, musí být stěžovatel vyrozuměn ve lhůtě pro vyřízení ostatní stížnosti. Článek 8 Vyřizování podnětů (1) Podněty se upozorňuje na nedostatky v činnosti jiných fyzických nebo právnických osob nebo orgánů veřejné správy. Za podnět jsou dále považovány návrhy nebo připomínky, adresované orgánům MČ BS směřující zejména ke zlepšení určité činnosti, postupů nebo určitého stavu věci. (2) Podněty v rámci ÚMČ BS prošetřují a vyřizují nebo přezkoumávají ty útvary ÚMČ BS, do jejichž působnosti předmět podnětu náleží. Za vyřízení podnětů odpovídá vedoucí útvaru ÚMČ BS. Příslušný útvar je povinen prošetřit obsah podnětu. (3) Podněty adresované RMČ BS a ZMČ BS se předávají OPO, který je přidělí příslušnému útvaru ÚMČ BS. Následně budou tyto podněty příslušným útvarem ÚMČ BS předloženy RMČ BS nebo ZMČ BS, a to s návrhem odpovědi. (4) Podnět se považuje za vyřízený, jakmile je osoba, která podnět učinila, vyrozuměna o způsobu jeho prošetření, případně o dalším postupu. Osoba, která podnět učinila, se vyrozumí o způsobu vyřízení podnětu, případně o přijatých opatřeních do 60 dnů ode dne jeho doručení. V případě, že podnět nelze do 60 dnů ode dne jeho doručení vyřídit, vyrozumí se osoba, která podnět učinila, o dalším postupu a předpokládané době vyřízení podnětu. Jde-li o působnost ZMČ BS, musí být podnět vyřízen nejpozději do 90 dnů. Pokud nelze podnět vzhledem k jeho obsahu nebo povaze vůbec vyřídit, bude osoba, která podnět učinila, o tomto rovněž vyrozuměna. ČÁST ČTVRTÁ PŘIJÍMANÍ A VYŘIZOVANÍ PETIC Článek 9 Přijímání petic (1) Peticí je písemná žádost, návrh nebo stížnost ve věcech veřejného nebo jiného společného zájmu, která patří do působnosti orgánů MČ BS. Peticí se nesmí zasahovat do nezávislosti soudu, vyzývat k porušování ústavy, zákonů a základních práv a svobod zaručených Listinou základních práv a svobod. Každý má právo sám nebo společně s jinými podávat petice způsobem stanoveným petičním zákonem. (2) Nepatří-li petice do působnosti orgánů MČ BS, musí být do 5 dnů postoupena orgánu příslušnému a předkladatel petice musí být s tímto postupem písemně seznámen. (3) Došlá podání označená jako petice nesplňující náležitosti předepsané petičním zákonem se vyřizují dle jejich obsahu jako ostatní stížnost nebo jako podnět. Článek 10 Vyřízení petic v oblasti samostatné působnosti (1) RMČ BS projednává na svých zasedáních předložené písemné materiály, které se vztahují ke konkrétní petici, včetně odpovědi zástupci petičního výboru nebo tomu, 8

9 kdo petici podal, způsobem stejným jako při předkládání a projednávání ostatních písemných materiálů do RMČ BS. (2) Petice se přidělují na OPO, který posoudí petici z hlediska náležitostí předepsaných petičním zákonem a zákonem o obcích a z hlediska věcné příslušnosti jednotlivých útvarů ÚMČ BS. OPO předá věcně příslušnou část petice s uvedením termínu zaslání návrhu odpovědi a případného dalšího vyjádření doplněného o dokumenty, je-li to vhodné. Návrh odpovědi spolu s vyjádřením předají příslušné útvary ve stanoveném termínu OPO, přičemž odpovídají za obsah a kvalitu zpracovaného návrhu odpovědi ve věcně příslušné obsahové části. Konečný návrh odpovědi zástupci petičního výboru nebo tomu, kdo petici podal, zpracuje OPO a předloží jej stanoveným způsobem k projednání RMČ BS. Schválenou odpověď podepisuje starosta MČ BS. OPO zabezpečí odeslání schválené a podepsané odpovědi zástupci petičního výboru nebo tomu, kdo petici podal. (3) Písemná odpověď na petici směřující do oblasti výkonu samostatné působnosti musí být zaslána zástupci petičního výboru, nebo tomu, kdo petici podal, nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy byla doručena orgánu MČ BS. (4) V případě, že schválení konečného návrhu odpovědi na petici je v působnosti ZMČ BS, je OPO povinen ve lhůtě do 30 dnů zaslat zástupci petičního výboru nebo tomu, kdo petici podal, informaci o skutečnosti, že materiál bude předložen ZMČ BS. Po projednání materiálu v ZMČ BS zajistí OPO odeslání odpovědi zástupci petičního výboru nebo tomu, kdo petici podal. Článek 11 Vyřízení petic v oblasti přenesené působnosti (1) Petice se přidělují na OPO, který posoudí petici z hlediska náležitostí předepsaných petičním zákonem a z hlediska věcné příslušnosti jednotlivých útvarů ÚMČ BS, kterým předá věcně příslušnou část petice s uvedením termínu zaslání návrhu odpovědi a případného dalšího vyjádření doplněného o dokumenty, je-li to vhodné, OPO. Návrh odpovědi spolu s vyjádřením předají příslušné útvary ve stanoveném termínu OPO, přičemž odpovídají za obsah a kvalitu zpracované odpovědi ve věcně příslušné obsahové části. Konečný návrh odpovědi zástupci petičního výboru nebo tomu, kdo petici podal, zpracuje OPO a předloží jej ke schválení tajemníkovi ÚMČ BS. Schválenou odpověď podepisuje starosta MČ BS. OPO zajistí odeslání schválené a podepsané odpovědi zástupci petičního výboru nebo tomu, kdo petici podal. (2) Písemná odpověď na podanou petici směřující do oblasti výkonu přenesené působnosti, musí být zaslána zástupci petičního výboru, nebo tomu, kdo petici podal, nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy byla doručena orgánu MČ BS. Článek 12 Předkládání petic ZMČ BS Po vyřízení petice, předloží OPO všechny doručené petice, včetně způsobu jejich vyřízení na vědomí ZMČ BS na nejbližší zasedání v souladu se směrnicí Předkládání materiálů pro zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed. 9

10 ČÁST PÁTÁ EVIDENCE STÍŽNOSTÍ, OSTATNÍCH STÍŽNOSTÍ, PODNĚTŮ A PETIC Článek 13 Evidence stížností a ostatních stížností (1) U každé podané stížnosti nebo ostatní stížnosti musí být dodržen postup evidence došlé pošty dle Spisového řádu. Evidence stížností a ostatních stížností se současně provádí v elektronické podobě prostřednictvím aplikace e-spis v agendě STI pod značkou STI. (2) Po zaevidování stížnosti nebo ostatní stížnosti a získání čísla jednacího zaměstnanec ÚMČ BS založí v aplikaci e-spis nad dokumentem samostatný spis se značkou STI. (3) Po založení spisu se spis v aplikaci e-spis vloží do Registratury - STÍŽNOSTI odboru, do jehož působnosti předmět stížnosti nebo ostatní stížnosti náleží. Registraturou je v tomto případě myšlen modul aplikace e-spis, který umožňuje vytvářet strukturované pohledy na objekty. (4) Pokud podaná stížnost nebo ostatní stížnost obsahuje závažné skutečnosti (např. oznámení protiprávního jednání, hrozící škodu apod.), musí být s jejím obsahem neprodleně seznámen tajemník ÚMČ BS, který rozhodne o dalším postupu. (5) Údaje o stížnosti a jejím vyřízení se vykazují v aplikaci e-spis způsobem uvedeným v příloze č. 3 této směrnice Článek 14 Evidence podnětů (1) U každého podnětu musí být dodržen postup evidence došlé pošty dle Spisového řádu. Evidence podnětů se současně provádí v elektronické podobě prostřednictvím aplikace e-spis. Článek 15 Evidence petic (1) U každé podané petice musí být dodržen postup evidence došlé pošty dle Spisového řádu. Evidence petic se současně provádí v elektronické podobě prostřednictvím aplikace e-spis v agendě PET. (2) Po zaevidování petice a získání čísla jednacího zaměstnanec ÚMČ BS založí v aplikaci e-spis nad dokumentem samostatný spis se značkou PET. (3) Centrální evidenci všech petic doručených orgánům MČ BS vede OPO. ČÁST ŠESTÁ ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Článek 16 (1) V případě, že se obsah stížnosti, ostatní stížnosti nebo podnětu týká více útvarů ÚMČ BS, vyřizuje takové podání OPO. Vedoucí OPO odpovídá za řádné vyřízení tohoto podání, přičemž jednotlivé útvary ÚMČ BS, jsou povinny poskytnout součinnost při shromažďování podkladů pro řádné vyřízení stížnosti, za což odpovídají vedoucí jednotlivých útvarů ÚMČ BS. 10

11 (2) Pokud bude některému útvaru ÚMČ BS doručena stížnost na tajemníka ÚMČ BS, vedoucí tohoto útvaru neprodleně předá toto podání starostovi MČ BS, který rozhodne o dalším postupu. (3) Anonymní stížnosti se nevyřizují, pouze je věcně Oddělení vnitřního auditu a kontroly ÚMČ BS posoudí z toho hlediska, zda nevyžadují provedení nějakého opatření v rámci MČ BS. (4) Všichni zaměstnanci ÚMČ BS jsou povinni při přijímání, evidování a vyřizování stížností postupovat tak, aby byla každému občanu zachována jeho lidská důstojnost, osobní čest, dobrá pověst a chráněno jeho jméno. Současně musí být respektováno právo každého občana na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života a právo na ochranu údajů o jeho osobě před jejich zneužitím. Podání stížnosti nebo ostatní stížnosti nesmí být dotčené osobě nebo stěžovateli na újmu, čímž není dotčena jejich případná odpovědnost za přestupek, trestný čin, nebo jiný správní delikt. 11

12 PŘÍLOHY Příloha č. 1 FI_OPO_20/01 Směrnice č. 13: Přijímání, evidování a vyřizování petic, stížností a podnětů Stížnost (podnět) podaná osobně stěžovatelem (vyplní osoba, která stížnost (podnět) podává) Jméno.. Příjmení... Titul.. Datum narození: Adresa trvalého bydliště. Text podávané stížnosti (podnětu): V Brně dne. Podpis osoby, která stížnost (podnět) podává 12

13 Příloha č. 2 a č. 2 FI_OPO_21/01 Směrnice č. 13: Přijímání, evidování a vyřizování petic, stížností a podnětů Záznam o přijetí stížnosti (podnětu) (vyplní zaměstnanec útvaru ÚMČ BS, který stížnost (podnět) přijal Dne... v.. hod. se dostavil na ÚMČ BS jméno příjmení titul... datum narození. adresa trvalého bydliště... a podal (a) následující stížnost (podnět): V Brně dne. Podpis osoby, která stížnost (podnět) podává Podání stížnosti (podnětu) přijal: (jméno, příjmení, útvar, datum, podpis) 13

14 Příloha č. 3 Vyplňování údajů v aplikaci e-spis Vyplnění údajů o stížnosti v profilu spisu v aplikaci e-spis Do pole "Značka" se uvede údaj "STI". Do pole "attr1" se uvede údaj o vyřízení stížnosti: "důvodná" v případě, že byla stížnost shledána důvodnou, "částečné důvodná" v případě, že byla stížnost shledána částečně důvodnou, "nedůvodná" v případě, že stížnost nebyla shledána důvodnou. Do pole "attr2" se uvede údaj o druhu stížnosti: "správní" v případě stížnosti podle správního řádu, "informační" v případě stížnosti podle informačního zákona, "ostatní" v případě stížností, u jejichž vyřizování se nepostupuje dle správního řádu. 14

15 Vložení spisu do registratury v aplikaci e-spis Po založení spisu a vyplnění základních údajů se spis vloží v aplikaci e-spis do Registratury STÍŽNOSTI příslušného odboru. 15

Obec Žernov PRAVIDLA PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ PETIC A STÍŽNOSTÍ FYZICKÝCH A PRÁVNICKÝCH OSOB

Obec Žernov PRAVIDLA PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ PETIC A STÍŽNOSTÍ FYZICKÝCH A PRÁVNICKÝCH OSOB Obec Žernov PRAVIDLA PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ PETIC A STÍŽNOSTÍ FYZICKÝCH A PRÁVNICKÝCH OSOB Listopad 2007 1 PRAVIDLA PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ PETIC A STÍŽNOSTÍ FYZICKÝCH A PRÁVNICKÝCH OSOB Účelem

Více

SMĚRNICE Olomouckého kraje

SMĚRNICE Olomouckého kraje SMĚRNICE Olomouckého kraje ze dne 23. 3. 2016 č. 1/2016 kterou se vydávají Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností Rada Olomouckého kraje vydává svým usnesením č. UR/92/57/2016 ze dne 23.

Více

PRAVIDLA pro přijímání a vyřizování petic a stížností

PRAVIDLA pro přijímání a vyřizování petic a stížností PRAVIDLA pro přijímání a vyřizování petic a stížností Na základě zmocnění v 102 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, stanovuje Rada města Písku tato pravidla,

Více

Směrnice o přijímání a vyřizování petic a stížností na Městském úřadě v Dobřanech

Směrnice o přijímání a vyřizování petic a stížností na Městském úřadě v Dobřanech Směrnice o přijímání a vyřizování petic a stížností na Městském úřadě v Dobřanech Rada města v Dobřanech schválila svým usnesením č. 2194 ze dne 29.05.2012 dle ustanovení 102, odst. 2, písm. n) zákona

Více

PRAVIDLA PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ

PRAVIDLA PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Pravidla Rady města Kuřimi č. P1/2018/RM PRAVIDLA PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Článek I. Obecná ustanovení 1. Tato Pravidla pro přijímání a vyřizování stížností (dále jen Pravidla ) vydává v souladu

Více

Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností

Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností MĚSTO MODŘCE Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností Interní směrnice č. 9/2015 Rada města Modřice 12.5.2015 Obsah Interní směrnice č. 9/2015... 1 ČÁST I. - ÚVOD... 1 Článek 1 - Úvodní ustanovení...

Více

VNITŘNÍ SMĚRNICE 25. Pravidla vyřizování petic a stížností. Číslo dokumentu: VS/25 Vydání č.: 3 Výtisk č.:

VNITŘNÍ SMĚRNICE 25. Pravidla vyřizování petic a stížností. Číslo dokumentu: VS/25 Vydání č.: 3 Výtisk č.: Město Nový Bydžov VNITŘNÍ SMĚRNICE 25 Pravidla vyřizování petic a stížností Číslo dokumentu: VS/25 Vydání č.: 3 Výtisk č.: Účinnost od: 1. 5. 2008 Platnost do: Zpracoval: Ing. Marcela Česáková Dne: Podpis:

Více

PRAVIDLA PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ PETIC A STÍŽNOSTÍ

PRAVIDLA PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ PETIC A STÍŽNOSTÍ PRAVIDLA PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ PETIC A STÍŽNOSTÍ Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Cílem těchto pravidel je upravit závazný postup při přijímání a vyřizování petic a stížností. Podle ustanovení 102 odst.

Více

Pravidla Rady města Velké Meziříčí pro přijímání a vyřizování stížností a petic. I. Stížnosti

Pravidla Rady města Velké Meziříčí pro přijímání a vyřizování stížností a petic. I. Stížnosti Rada města Velké Meziříčí stanoví na základě 102 odst. 2 písm. n) z. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tato Pravidla Rady města Velké Meziříčí pro přijímání a vyřizování stížností

Více

Město Adamov Rada města Adamova Pod Horkou 2, 679 04 Adamov Pravidla pro přijímání a vyřizování stížností a petic vnitřní předpis č.

Město Adamov Rada města Adamova Pod Horkou 2, 679 04 Adamov Pravidla pro přijímání a vyřizování stížností a petic vnitřní předpis č. Město Adamov Rada města Adamova Pod Horkou 2, 679 04 Adamov Pravidla pro přijímání a vyřizování stížností a petic vnitřní předpis č. 4/2007 Článek 1 Úvod 1.1. Účelem tohoto vnitřního předpisu je stanovit

Více

Pravidla pro vyřizování petic, stížností a podnětů

Pravidla pro vyřizování petic, stížností a podnětů Městský úřad Doksy Městská policie Doksy Pravidla pro vyřizování petic, stížností a podnětů vnitřní směrnice č. 2/2012 Rozdělovník: starostka místostarosta tajemník MěÚ vedoucí odborů velitel MP POČET

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností. ze dne Rada městské části

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností. ze dne Rada městské části Rada městské části 1. s c h v a l u j e MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-109-026-13 ze dne 4.4.2013 Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností Směrnici - Pravidla pro přijímání

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 736/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 670 ze dne 30.10.2013 Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností podaných orgánům městské části Praha 3 Rada městské

Více

Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností

Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností Městský úřad Šternberk Vydání/změna: 2/0 List číslo: 1 / 9 Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností OBSAH 1. ÚVOD A CÍL 2. DEFINICE POJMŮ A ZKRATKY 3. OBLAST A ROZSAH POUŽITÍ 4. ODPOVĚDNOST

Více

Město Rosice. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

Město Rosice. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ Město Rosice Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností (2014/1) Rada města Rosice se usnesla dne 03.02.2014 vydat, v souladu s ustanovením 102 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Více

Směrnice k vyřizování stížností

Směrnice k vyřizování stížností Směrnice k vyřizování stížností (Příloha č.2 Organizačního řádu školy) Vypracoval: Ing.Bc.Olga Pastyříková Schválil: Ing. Bc. Olga Pastyříková ředitelka školy Schváleno dne: 24.8.2016 Účinnost od: 1. 9.

Více

VNITŘNÍ PŘEDPIS č. 2/06 vydaný Radou města Přerova

VNITŘNÍ PŘEDPIS č. 2/06 vydaný Radou města Přerova VNITŘNÍ PŘEDPIS č. 2/06 vydaný Radou města Přerova Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností Rada města Přerova vydala tento vnitřní předpis Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností

Více

Směrnice č. 4/2016 města Roztoky, kterou se stanovují pravidla pro vyřizování stížností a petic

Směrnice č. 4/2016 města Roztoky, kterou se stanovují pravidla pro vyřizování stížností a petic Směrnice č. 4/2016 města Roztoky, kterou se stanovují pravidla pro vyřizování stížností a petic Rada města Roztoky schválila dne 7. 12. 2016 dle 102 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní

Více

ŘEŠENÍ STÍŽNOSTÍ (WEB)

ŘEŠENÍ STÍŽNOSTÍ (WEB) Základní škola a mateřská škola Český Těšín Pod Zvonek, příspěvková organizace Titulní list Typ dokumentu: SMĚRNICE /celk. počet: 1 / 5 Účinnost: 1. 9. 212 Evidenční číslo:.příloha Revize: ŘEŠENÍ STÍŽNOSTÍ

Více

MĚSTO BEROUN Rada města

MĚSTO BEROUN Rada města MĚSTO BEROUN Rada města V souladu s ustanovením 102 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, stanovuje Rada města Berouna tato Pravidla pro přijímání

Více

PRAVIDLA PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ A PETICÍ

PRAVIDLA PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ A PETICÍ Statutární město Ostrava magistrát Pravidla PRAVIDLA PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ A PETICÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OSTRAVY Ostrava, září 2010 Zpracoval: Odbor interního auditu a kontroly Odbor legislativní

Více

Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností

Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností Rada města Uherský Brod Vnitřní předpis organizace č. 8/2010 Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností Rada města Uherský Brod stanovila podle 102 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o

Více

Město Nové Hrady SMĚRNICE RADY MĚSTA NOVÉ HRADY Č. 1/2011. Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností.

Město Nové Hrady SMĚRNICE RADY MĚSTA NOVÉ HRADY Č. 1/2011. Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností. Město Nové Hrady SMĚRNICE RADY MĚSTA NOVÉ HRADY Č. 1/2011 Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností Část I. Úvodní ustanovení Rada Města Nové Hrady stanoví podle 102 odst. 2 písm. n) zákona

Více

PRAVIDLA PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ A PETICÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OSTRAVY

PRAVIDLA PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ A PETICÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OSTRAVY PRAVIDLA PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ A PETICÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OSTRAVY Ostrava, leden 2014 Zpracoval: Odbor interního auditu a kontroly Projednáno s: Odborem legislativním a právním 1/7 Obsah

Více

Město Kuřim, Jungmannova 968, Kuřim Tel.: , Fax: , El. pošta: PRAVIDLA

Město Kuřim, Jungmannova 968, Kuřim Tel.: , Fax: , El. pošta: PRAVIDLA Město Kuřim, Jungmannova 968, 664 34 Kuřim Tel.: 541 422 311, Fax: 541 230 633, El. pošta: posta@radnice.kurim.cz PRAVIDLA PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ vydaná Radou města Kuřim v souladu s ustanovením

Více

Nařízení tajemníka č. 9/2014 ze dne

Nařízení tajemníka č. 9/2014 ze dne Městská část Praha 17 - Úřad městské části Praha 17 Nařízení tajemníka č. 9/2014 ze dne 29. 8. 2014 Nařízení upravuje postupy a pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností došlých orgánům Městské

Více

PRAVIDLA PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ A PETIC

PRAVIDLA PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ A PETIC Město Bučovice, Městský úřad Bučovice, Jiráskova 502, 685 01 Bučovice, IČ0 00291676 Město Bučovice Městský úřad Bučovice SMĚRNICE číslo S20/2013 Výtisk č.: jediný Vydání: 1 Účinnost od: 14. 2. 2013 Přepis:

Více

ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY

ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY Č.j.: MPSV-UP/2526/13/ÚPGŘ ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY Úplné znění vnitřního řídícího aktu: Úplné znění Směrnice č. 3/2012 ve znění Dodatku č. 1 Název vnitřního řídícího aktu: Směrnice pro přijímání, evidování

Více

PRAVIDLA pro přijímání a vyřizování petic a stížností

PRAVIDLA pro přijímání a vyřizování petic a stížností 9 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE PRAVIDLA pro přijímání a vyřizování petic a stížností Úplné znění ke dni 1. 1. 2017 Schváleno radou kraje usnesením č. 4/287 ze dne 22. 12. 2016 s účinností ode dne 1.

Více

Statutární město Brno, městská část Brno-střed PŘEDKLÁDÁNÍ SMLUVNÍCH A OBDOBNÝCH DOKUMENTŮ K PODPISU STAROSTOVI MČ BRNO-STŘED

Statutární město Brno, městská část Brno-střed PŘEDKLÁDÁNÍ SMLUVNÍCH A OBDOBNÝCH DOKUMENTŮ K PODPISU STAROSTOVI MČ BRNO-STŘED Statutární město Brno, městská část Brno-střed PŘEDKLÁDÁNÍ SMLUVNÍCH A OBDOBNÝCH DOKUMENTŮ K PODPISU STAROSTOVI MČ BRNO-STŘED Směrnice č.: 8 Martin Landa, v.r. Vydání č.: 1 starosta MČ Brno-střed Účinnost:

Více

ZÁSADY PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ PETIC A STÍŽNOSTÍ

ZÁSADY PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ PETIC A STÍŽNOSTÍ Označení dokumentu: S/18/2014 Skartační zn.: A Účinnost od: 01.11.2014 Typ dokumentu: Směrnice Revize: Účinnost do: Stav dokumentu: platný Datum revize: Počet stran/příloh: 10/1 MĚSTO TŘINEC Jablunkovská

Více

Město Bruntál Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností

Město Bruntál Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností Město Bruntál Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností Zpracovala: Ing. Mazouchová Schválila: Rada města Bruntálu, dne 8.3.2011 Účinnost: 9.3. 2011 Počet stran (příloh): 8(1) OBSAH Část I.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 32. VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 32. VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Spisový/ skartační znak Vypracoval: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 32. VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Pedagogická rada projednala dne 28. 8. 2009 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. září 2009 A.1/A10 Mgr.

Více

Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností podaných orgánům Městské části Praha 19

Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností podaných orgánům Městské části Praha 19 Městská část Praha 19 Úřad městské části Praha 19 Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností podaných orgánům Městské části Praha 19 Směrnice schválená usnesením Rady MČ Praha 19 pod č. 530/12/OT

Více

Město Broumov třída Masarykova 239, Broumov SMĚRNICE RADY MĚSTA. Název: Petice a stížnosti

Město Broumov třída Masarykova 239, Broumov SMĚRNICE RADY MĚSTA. Název: Petice a stížnosti Město Broumov třída Masarykova 239, 550 01 Broumov SMĚRNICE RADY MĚSTA Název: Petice a stížnosti Číslo dokumentu: SRM/05 Vydání č.: 03 Výtisk č.: 1 Účinnost od: 01.12.2016 Platnost do: neurčitá Zrušuje

Více

MĚSTO RAKOVNÍK ZPRACUJÍCÍ ORGÁN: MĚSTSKÝ ÚŘAD RAKOVNÍK KANCELÁŘ TAJEMNÍKA ÚŘADU

MĚSTO RAKOVNÍK ZPRACUJÍCÍ ORGÁN: MĚSTSKÝ ÚŘAD RAKOVNÍK KANCELÁŘ TAJEMNÍKA ÚŘADU MĚSTO RAKOVNÍK ZPRACUJÍCÍ ORGÁN: MĚSTSKÝ ÚŘAD RAKOVNÍK KANCELÁŘ TAJEMNÍKA ÚŘADU SMĚRNICE UPRAVUJÍCÍ PRAVIDLA PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ A PETIC DRUH NORMY SMĚRNICE EVIDENČNÍ S 20/2009 ČÍSLO PLATNOST Dnem

Více

Statutární město Brno, městská část Brno-střed PŘEDKLÁDÁNÍ MATERIÁLŮ PRO SCHŮZE RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STŘED

Statutární město Brno, městská část Brno-střed PŘEDKLÁDÁNÍ MATERIÁLŮ PRO SCHŮZE RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STŘED Statutární město Brno, městská část Brno-střed PŘEDKLÁDÁNÍ MATERIÁLŮ PRO SCHŮZE RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STŘED Směrnice č.: 6 Ing. arch. Vojtěch Mencl, v.r. Vydání č.: 3 starosta MČ Brno-střed Účinnost:

Více

SMĚRNICE SMĚRNICE PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ PETIC, STÍŽNOSTÍ, NÁVRHŮ, PŘIPOMÍNEK, PODNĚTŮ A ŽÁDOSTÍ

SMĚRNICE SMĚRNICE PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ PETIC, STÍŽNOSTÍ, NÁVRHŮ, PŘIPOMÍNEK, PODNĚTŮ A ŽÁDOSTÍ SMĚRNICE č. 10/2013 SMĚRNICE PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ PETIC, STÍŽNOSTÍ, NÁVRHŮ, PŘIPOMÍNEK, PODNĚTŮ A ŽÁDOSTÍ Zpracoval Vydal Odbor vnitřního auditu a kontroly magistrátu města Tajemník magistrátu města

Více

PRAVIDLA PRO PŘIJÍMÁNÍ, PROJEDNÁVÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ PETIC A STÍŽNOSTÍ (dále jen pravidla ) Obsah:

PRAVIDLA PRO PŘIJÍMÁNÍ, PROJEDNÁVÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ PETIC A STÍŽNOSTÍ (dále jen pravidla ) Obsah: PRAVIDLA PRO PŘIJÍMÁNÍ, PROJEDNÁVÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ PETIC A STÍŽNOSTÍ (dále jen pravidla ) Obsah: Úvodní ustanovení... 1 Čl. 1 Úvodní ustanovení... 1 Pravidla pro přijímání, projednávání a vyřizování petic...

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín PRAVIDLA PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Část I. Obecná ustanovení Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.1. Fyzické a právnické osoby nebo skupiny osob (dále jen stěžovatel)

Více

Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností PRAVIDLA. pro přijímání a vyřizování petic a stížností MĚSTO VODŇANY

Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností PRAVIDLA. pro přijímání a vyřizování petic a stížností MĚSTO VODŇANY PRAVIDLA pro přijímání a vyřizování petic a stížností MĚSTO VODŇANY Účinnost od 01.01.2017 1 Rada města Vodňany na svém zasedání dne 19.12.2016 schválila v souladu s ustanovením 102 odst. 2 písm. n) zákona

Více

PRAVIDLA PRO PŘIJÍMÁNÍ, EVIDOVÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ

PRAVIDLA PRO PŘIJÍMÁNÍ, EVIDOVÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ PRAVIDLA PRO PŘIJÍMÁNÍ, EVIDOVÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Obsah: I. Úvodní ustanovení II. Základní pojmy III. Příjem a evidence stížností IV. Vyřizování stížností V. Lhůty VI. Doručování VII. Závěrečná

Více

Domov pro seniory Pyšely Náměstí T.G. Masaryka č. l, 25l 67 Pyšely zřizovatel Hlavní město Praha

Domov pro seniory Pyšely Náměstí T.G. Masaryka č. l, 25l 67 Pyšely zřizovatel Hlavní město Praha Standard č. 7 SMĚRNICE Verze 9 - zkrácená k podávání a vyřizování připomínek, podnětů, stížností, oznámení a petic osob, kterým jsou poskytovány sociální služby Tato Směrnice k podávání a vyřizování připomínek,

Více

Stížnosti a jejich vyřizování část 30

Stížnosti a jejich vyřizování část 30 Základní škola Starý Kolín, okres Kolín příspěvková organizace Stížnosti a jejich vyřizování část 30 2 Základní škola Starý Kolín, okres Kolín, příspěvková organizace se sídlem: Kolínská 90, 281 23 Starý

Více

Směrnice k vyřizování stížností

Směrnice k vyřizování stížností Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, příspěvková organizace 591 01 Žďár nad Sázavou Úvodní ustanovení 1. Příjímání stížností 2. Povinnosti 3. Povinnosti vedoucích zaměstnanců 4. Povinnosti

Více

Vyřizování stížností č. 2.5

Vyřizování stížností č. 2.5 Vyřizování stížností č. 2.5 ZŠPŠCHOT SŘ 2/2014 Vypracoval: Mgr. Bc. Drahomíra Danielková Pedagogická rada projednala dne 22. ledna 2014 Směrnice nabývá platnosti ode dne 1. února 2014 Směrnice nabývá účinnosti

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov, příspěvková organizace se sídlem: Školní 74, 294 04, Dolní Bousov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: I./7 VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Vypracoval: Schválil: Pedagogická

Více

Podrobnosti o postupech úředníků úřadu při přijímání a vyřizování výše uvedených podání jsou uvedeny v jednotlivých částech níže uvedenými pravidly.

Podrobnosti o postupech úředníků úřadu při přijímání a vyřizování výše uvedených podání jsou uvedeny v jednotlivých částech níže uvedenými pravidly. 1. PRAVIDLA K VYŘIZOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O INMFORMACE OBČANŮ PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 Sb., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM, V PLATNÉM ZNĚNÍ. 2. PRAVIDLA K VYŘIZOVÁNÍ PETIC PODLE ZÁKONA Č. 85/1990 Sb., O PRÁVU

Více

Statutární město Brno, městská část Brno-střed PŘEDKLÁDÁNÍ MATERIÁLŮ PRO SCHŮZE RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STŘED

Statutární město Brno, městská část Brno-střed PŘEDKLÁDÁNÍ MATERIÁLŮ PRO SCHŮZE RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STŘED Statutární město Brno, městská část Brno-střed PŘEDKLÁDÁNÍ MATERIÁLŮ PRO SCHŮZE RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STŘED Směrnice č.: 6 Martin Landa, v.r. Vydání č.: 1 starosta MČ Brno-střed Účinnost: 01.03.2017

Více

Směrnice pro vyřizování stížností

Směrnice pro vyřizování stížností č. 13 Směrnice pro vyřizování stížností Platnost: od 1.1.2006 Závaznost: Vydal: pro všechny zaměstnance školy a osoby v obdobném poměru Mgr. Eva Vanžurová, ředitelka školy Počet příloh: 1 Mgr. Eva Vanžurová

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 19. SMĚRNICE K VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Č.j.: Spisový znak Skartační znak 901 /2013 A.1. A10 Vypracoval: Schválil:

Více

S M Ě R N I C E. Čl. 1 Předmět a rozsah směrnice. Čl. 2 Pojem stížnost

S M Ě R N I C E. Čl. 1 Předmět a rozsah směrnice. Čl. 2 Pojem stížnost S M Ě R N I C E k vyřizování stížností v Úřadu průmyslového vlastnictví Čl. 1 Předmět a rozsah směrnice Směrnice stanoví, v souladu s platnými předpisy upravujícími problematiku stížností, zásady k vyřizování

Více

Pravidla pro vyřizování stížností a petic

Pravidla pro vyřizování stížností a petic Pravidla pro vyřizování stížností a petic Vnitřní směrnice č. 2/2012 obce ový Kramolín kterou se stanovují pravidla pro přijímání a vyřizování stížností a petic Zastupitelstvo obce ový Kramolín schválilo

Více

Základní škola, Praha 9 Černý Most Vybíralova 964/ Praha 9 IČ:

Základní škola, Praha 9 Černý Most Vybíralova 964/ Praha 9 IČ: Č.j.: Vypracoval: Zaměstnanci seznámeni VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ 5/2017-s Platnost ode dne: 1. 1. 2017 Mgr. Jaroslav Šupka Účinnost ode dne: 1. 1. 2017 Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných

Více

Základní škola a Mateřská škola Sudice, příspěvková organizace Směrnice k vyřizování stížností Č.j.: Účinnost od: 2. 9. 2013

Základní škola a Mateřská škola Sudice, příspěvková organizace Směrnice k vyřizování stížností Č.j.: Účinnost od: 2. 9. 2013 Základní škola a Mateřská škola Sudice, příspěvková organizace Směrnice k vyřizování stížností Č.j.: Účinnost od: 2. 9. 2013 Spisový znak: Skartační znak: Změny: Tato směrnice ruší všechny předcházející

Více

POKYN ŘEDITELKY ŠKOLY k vyřizování stížností, oznámení a podnětů

POKYN ŘEDITELKY ŠKOLY k vyřizování stížností, oznámení a podnětů MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA, Šafaříkova 9, příspěvková organizace POKYN ŘEDITELKY ŠKOLY k vyřizování stížností, oznámení a podnětů Název školy: Mateřská škola Ostrava, Šafaříkova 9, příspěvková organizace Pokyn

Více

Směrnice k vyřizování stížností

Směrnice k vyřizování stížností Olomouc, Směrnice k vyřizování stížností I. Obsah Úvodní ustanovení 1. Přijímání stížností 2. Povinnosti OKIS 3. Povinnosti vedoucích zaměstnanců 4. Povinnosti podatelny 5. Postup při vyřizování stížností

Více

Podávání a vyřizování stížností, návrhů a podnětů občanů

Podávání a vyřizování stížností, návrhů a podnětů občanů Podávání a vyřizování stížností, návrhů a podnětů občanů Stížnosti, návrhy a podněty jsou podání občana, skupiny občanů nebo sdružení občanů, jimiž se domáhají ochrany svých práv, chráněných zájmů, případně

Více

V Uherském Hradišti dne Číslo vnitřního předpisu: 5/2018

V Uherském Hradišti dne Číslo vnitřního předpisu: 5/2018 Vnitřní předpis Směrnice pro vyřizování stížností V Uherském Hradišti dne 14.05.2018 Číslo vnitřního předpisu: 5/2018 Tento vnitřní předpis byl projednán na provozních poradách pedagogických a nepedagogických

Více

Směrnice pro vyřizování stížností a petic podaných Městskému úřadu v Klatovech

Směrnice pro vyřizování stížností a petic podaných Městskému úřadu v Klatovech Směrnice pro vyřizování stížností a petic podaných Městskému úřadu v Klatovech Rada města Klatov vydává v souladu s ustanovením 102, odst. 2, písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,

Více

STÍŽNOSTI. Dětská psychiatrická nemocnice Opařany. Verze 4.00 Působnost: DPN Opařany Skartační znak: A 10

STÍŽNOSTI. Dětská psychiatrická nemocnice Opařany. Verze 4.00 Působnost: DPN Opařany Skartační znak: A 10 STÍŽNOSTI S13 Stížnosti Platnost od: Zpracovala: Schválila: 1. 9. 2016 Ing. Tatjana Nagyová náměstkyně pro personalistiku a kvalitu prim. MUDr. Iva Hodková ředitelka DPN Verze 4.00 Působnost: DPN Opařany

Více

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net SMĚRNICE K VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ I.

Více

Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni. SMĚRNICE č 17. upravující postup vyřizování stížností přijatých v Západočeském muzeu v Plzni

Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni. SMĚRNICE č 17. upravující postup vyřizování stížností přijatých v Západočeském muzeu v Plzni Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni SMĚRNICE č 17 upravující postup vyřizování stížností přijatých v Západočeském muzeu v Plzni CL 1 Předmět a rozsah směrnice Tato interní směrnice vychází z platných

Více

Směrnice rektora č. 19/2015

Směrnice rektora č. 19/2015 Slezská univerzita v Opavě Směrnice rektora č. 19/2015 K vyřizování stížností, oznámení a podnětů doručených Slezské univerzitě v Opavě Vydáno: V Opavě, listopad 2015 Směrnice rektora č. 19/2015 k vyřizování

Více

VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ. Obecná ustanovení

VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ. Obecná ustanovení VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Obecná ustanovení Na základě ustanovení 14, odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb. zákoníku práce v platném znění a 21 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona a podle 175 zákona č. 500/2004

Více

SMĚRNICE ŘEDITELE ŠKOLY K VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ

SMĚRNICE ŘEDITELE ŠKOLY K VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Základní umělecká škola JITRO Hradec Králové Československé armády 335, 500 03 Hradec Králové SMĚRNICE ŘEDITELE ŠKOLY K VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Č.j.: D2/17/2010 Vypracoval: Lucie Fárová DiS. Schválil: Lucie

Více

Pravidla pro přijímání a vyřizování stížností, petic a podnětů

Pravidla pro přijímání a vyřizování stížností, petic a podnětů Číslo: 2/2017 odbor: KT Název: Zpracoval: Lenka Knoppová, Zdena Herelová Vydal: Ing. Igor Kozelek, tajemník MěÚ Krnov Účinnost od: 1. března 2017 Přílohy: číslo 1 - rozdělovník Pravidla pro přijímání a

Více

Směrnice pro přijímání a vyřizování stížností a petic

Směrnice pro přijímání a vyřizování stížností a petic Směrnice pro přijímání a vyřizování stížností a petic Schváleno RM dne 05.04.2017 usnesením č. 936/37/38/1/2017 Nabývá účinnosti dne 01.05.2017 SMĚRNICE PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ A PETIC Rada

Více

Pravidla pro přijímání a vyřizování stížností a petic

Pravidla pro přijímání a vyřizování stížností a petic Pravidla pro přijímání a vyřizování stížností a petic V souladu s ustanovením 102 odst. 2, písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, jsou stanovena pravidla závazná pro všechny

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Chomutov Základní škola Jirkov, Nerudova 1151 431 11 Jirkov příspěvková organizace okres ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 13. SMĚRNICE K VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala

Více

STANDARD č. 13 Vyřizování a podávání stížností

STANDARD č. 13 Vyřizování a podávání stížností STANDARD č. 13 Vyřizování a podávání stížností 1. Stížnost, podnět, připomínka Stížností se rozumí takové podání na orgán sociálně-právní ochrany, které přináší kritiku a očekávání nápravy či opatření.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY součást č VYŘIZOVÁNÍ STÍŢNOSTÍ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY součást č VYŘIZOVÁNÍ STÍŢNOSTÍ Základní škola Josefa Václava Myslbeka a Mateřská škola Ostrov, Myslbekova 996, okres Karlovy Vary ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY součást č. 14 - VYŘIZOVÁNÍ STÍŢNOSTÍ Číslo jednací: ZŠ/03/157/10 Vypracoval: Mgr.

Více

POKYN ŘEDITELKY ŠKOLY k vyřizování stížností, oznámení a podnětů

POKYN ŘEDITELKY ŠKOLY k vyřizování stížností, oznámení a podnětů MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA, Šafaříkova 9, příspěvková organizace POKYN ŘEDITELKY ŠKOLY k vyřizování stížností, oznámení a podnětů Název školy: Mateřská škola Ostrava, Šafaříkova 9, příspěvková organizace Pokyn

Více

Střední odborná škola, Stříbro, Benešova 508

Střední odborná škola, Stříbro, Benešova 508 Střední odborná škola, Stříbro, Benešova 508 Vnitřní norma: Směrnice k vyřizování stížností Název: Stížnosti Datum vydání: 1.9. 2012 Účinnost od: 1.9.2012 Zpracoval: Mgr. David Junek, zástupce ředitele

Více

Vyřizování stížností

Vyřizování stížností Základní škola, Kvasice, okres Kroměříž Adresa školy: Husova 642, 768 21 Kvasice Vyřizování stížností Č. j.: Spisový znak Skartační znak 313/2016 1.1.1 A10 Vypracoval: Schválil: Mgr. František Látal, Ph.D.,

Více

JIHOČESKÝ KRAJ SMĚRNICE. NÁZEV: Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností

JIHOČESKÝ KRAJ SMĚRNICE. NÁZEV: Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností JIHOČESKÝ KRAJ SMĚRNICE NÁZEV: Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností ČÍSLO: SM/4/RK ZMĚNA Č.: 4 PLATNÁ OD: 1. 11.2010 ÚČINNOST OD: 1. 11. 2010 ROZSAH PŮSOBNOSTI: Krajský úřad Jihočeského

Více

Postup při vyřizování stížností, podnětů a oznámení

Postup při vyřizování stížností, podnětů a oznámení Základní škola praktická, Bílina, Kmochova 205/10, příspěvková organizace Postup při vyřizování stížností, podnětů a oznámení (výňatek z vnitřní směrnice) 1 Vyřizování stížností 1. 1 Stížnosti mohou být

Více

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 2/2013 PRAVIDLA PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ PETIC, STÍŽNOSTÍ, PODNĚTŮ, NÁVRHŮ A PŘIPOMÍNEK

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 2/2013 PRAVIDLA PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ PETIC, STÍŽNOSTÍ, PODNĚTŮ, NÁVRHŮ A PŘIPOMÍNEK MĚSTO KROMĚŘÍŽ SMĚRNICE č. 2/2013 PRAVIDLA PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ PETIC, STÍŽNOSTÍ, PODNĚTŮ, NÁVRHŮ A PŘIPOMÍNEK Zpracovatel: JUDr. Irena Gráfová vedoucí oddělení právních činností a kontroly Schváleno:

Více

Co je považováno orgánem sociálně právní ochrany dětí za stížnost?

Co je považováno orgánem sociálně právní ochrany dětí za stížnost? Orgán sociálně právní ochrany dětí má zpracovány pravidla pro podávání, vyřizování a evidenci stížností v podobě srozumitelné pro všechny klienty Orgán sociálně právní ochrany informuje klienty a další

Více

Čl. 1 Přijímání stížností

Čl. 1 Přijímání stížností Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice, Tyršova 365, PSČ 676 19 Směrnice k vyřizování stížností, oznámení a podnětů a vyřizování žádostí o poskytnutí informací doručených Gymnáziu a Střední

Více

Královéhradecký kraj

Královéhradecký kraj Královéhradecký kraj PRAVIDLA NÁZEV: PRAVIDLA PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ PETIC A STÍŽNOSTÍ FYZICKÝCH A PRÁVNICKÝCH OSOB, PODÁNÍ A PODNĚTŮ VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV NOVELIZACE Č.: 3 ČJ.: KUKHK 36668/OP/2017

Více

V souladu s dikcí zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, jsem vydal tuto směrnici k vyřizování stížností:

V souladu s dikcí zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, jsem vydal tuto směrnici k vyřizování stížností: Škola: Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace Směrnice k vyřizování stížností č. ev. 3.4 Č.j.: GMAT/715/2013 Účinnost od: 10. 4. 2013 Spisový znak: 1.1.1 Skartační znak: A/10 Změny: V souladu

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA PARDUBIC Domov pro seniory Dubina Pardubice Blahoutova , Pardubice tel.:

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA PARDUBIC Domov pro seniory Dubina Pardubice Blahoutova , Pardubice tel.: SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA PARDUBIC Domov pro seniory Dubina Pardubice Blahoutova 646-649, 530 12 Pardubice tel.: 466 262 345 e-mail: dubina@ssmpce.cz Standard č. 7 Pravidla a metodika pro podávání, evidenci

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO PROSTĚJOV. SMĚRNICE č. 8/2013

STATUTÁRNÍ MĚSTO PROSTĚJOV. SMĚRNICE č. 8/2013 STATUTÁRNÍ MĚSTO PROSTĚJOV Rada města Prostějova SMĚRNICE č. 8/2013 kterou se stanoví pravidla pro přijímání, projednávání a vyřizování stížností, oznámení, podnětů a připomínek osob a intervencí veřejného

Více

Čl. 1 Stížnost na kvalitu nebo způsob poskytování sociálních služeb. Čl. 2 Kdo může podat stížnost

Čl. 1 Stížnost na kvalitu nebo způsob poskytování sociálních služeb. Čl. 2 Kdo může podat stížnost Vnitřní pravidla pro podávání a vyřizování stížností Poskytovatel: Město Raspenava, název zařízení: Sociální služby, Frýdlantská 532, Raspenava druh služby: Pečovatelská služba Čl. 1 Stížnost na kvalitu

Více

Základní škola a mateřská škola Dolní Bojanovice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Směrnice č. 5/2008 VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ

Základní škola a mateřská škola Dolní Bojanovice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Směrnice č. 5/2008 VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Základní škola a mateřská škola Dolní Bojanovice, okres Hodonín, příspěvková organizace Směrnice č. 5/2008 VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Obecná ustanovení Na základě ustanovení 14, odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb.

Více

VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ. Hotelová škola Světlá a Obchodní akademie U Světlé Velké Meziříčí. Velké Meziříčí 2.

VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ. Hotelová škola Světlá a Obchodní akademie U Světlé Velké Meziříčí. Velké Meziříčí 2. VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Hotelová škola Světlá a Obchodní akademie U Světlé 36 594 23 Velké Meziříčí Velké Meziříčí 2. dubna 2013-1 - VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Směrnice: Vypracovala: Č.j.: HŠaOAVM/187/2013 Mgr.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY se sídlem Hornická 43A/2679, 70200 Ostrava ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 20. STÍŽNOSTI A JEJICH VYŘIZOVÁNÍ Č.j.: 176 /2012 Vypracoval: Schválil: Spisový znak, skartační znak: 2.1 A 5 Směrnice nabývá platnosti

Více

Souhrnná informace Odboru auditu, kontroly a dozoru Ministerstva dopravy o vyřizování stížností, petic a ostatních podání občanů za rok 2015

Souhrnná informace Odboru auditu, kontroly a dozoru Ministerstva dopravy o vyřizování stížností, petic a ostatních podání občanů za rok 2015 Souhrnná informace Odboru auditu, kontroly a dozoru Ministerstva dopravy o vyřizování stížností, petic a ostatních podání občanů za rok 2015 OBSAH 1. PŘÍJEM, VYŘÍZENÍ, EVIDENCE PODÁNÍ... 2 2. VÝVOJ POČTU

Více

Identifikační označení a název: S 1/2011 Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností. Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností

Identifikační označení a název: S 1/2011 Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností. Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností Městský úřad Moravský Beroun Vydání/změna: 1/0 List číslo: 1 / 9 Druh dokumentu: SMĚRNICE Identifikační označení a název: S 1/2011 Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností Pravidla pro přijímání

Více

Souhrnná informace Odboru auditu, kontroly a dozoru Ministerstva dopravy o vyřizování stížností, petic a ostatních podání občanů za rok 2014

Souhrnná informace Odboru auditu, kontroly a dozoru Ministerstva dopravy o vyřizování stížností, petic a ostatních podání občanů za rok 2014 Souhrnná informace Odboru auditu, kontroly a dozoru Ministerstva dopravy o vyřizování stížností, petic a ostatních podání občanů za rok OBSAH 1. PŘÍJEM, VYŘÍZENÍ, EVIDENCE PODÁNÍ... 2 2. VÝVOJ POČTU DOŠLÝCH

Více

Směrnice č. OS - 5/2013 Podávání a evidence stížností

Směrnice č. OS - 5/2013 Podávání a evidence stížností Směrnice č. OS - 5/2013 Podávání a evidence stížností Provozovatel: PRIVAMED Healthia s.r.o. Kotíkovská 19, P L Z E Ň Masarykova nemocnice v Rakovníku Dukelských hrdinů 200/II, Rakovník Účel: Účelem této

Více

Základní škola a Mateřská škola Žďárná VNITŘNÍ SMĚRNICE K VYŘÍZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ

Základní škola a Mateřská škola Žďárná VNITŘNÍ SMĚRNICE K VYŘÍZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Základní škola a Mateřská škola Žďárná VNITŘNÍ SMĚRNICE K VYŘÍZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Obecná ustanovení Na základě ustanovení 14, odst. 3 zákona č. 262/2014 Sb. zákoníku práce v platném znění a 21 zákona č. 561/2004

Více

Vyřizování stížností a petic

Vyřizování stížností a petic B3-08/2-SR UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI SMĚRNICE REKTORA UP (SR) B3-08/2-SR Vyřizování stížností a petic na Univerzitě Palackého v Olomouci Obsah: Zpracoval: V souvislosti s nabytím účinnosti nařízení

Více

Mateřská škola, Kamarád, Liberec, Dělnická 831/7, příspěvková organizace Liberec 6, IČO , tel:

Mateřská škola, Kamarád, Liberec, Dělnická 831/7, příspěvková organizace Liberec 6, IČO , tel: Mateřská škola, Kamarád, Liberec, Dělnická 831/7, příspěvková organizace se sídlem Dělnická 831/7, 460 06 Liberec 6 Směrnice k vyřizování stížností Č.j.: Spisový znak Skartační znak 6 / 2018 A.1. A5 Vypracoval:

Více

VYKONÁVACÍ PŘEDPIS Č. 4/2015 KONCEPCE VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ

VYKONÁVACÍ PŘEDPIS Č. 4/2015 KONCEPCE VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ VYKONÁVACÍ PŘEDPIS Č. 4/2015 KONCEPCE VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ QuantOn Solutions, o.c.p., a.s. Bratislava, 2015 OBSAH 1. Úvodní ustanovení 3 2. Podávání stížností 3 3. Přijímání stížností 4 4. Evidence stížností

Více

DOMOV PRO SENIORY, Kabelíkova 3217/14a, 750 02 Přerov. Pravidla pro podávání a vyřizování stížností

DOMOV PRO SENIORY, Kabelíkova 3217/14a, 750 02 Přerov. Pravidla pro podávání a vyřizování stížností DOMOV PRO SENIORY, Kabelíkova 3217/14a, 750 02 Přerov Pravidla pro podávání a vyřizování stížností Obsah Úvod 2 Přijímání stížností: 2 Evidence stížností: 4 Vyřizování stížností: 5 1 Úvod Možnost stěžovat

Více

Souhrnná zpráva Odboru auditu, kontroly a dozoru Ministerstva dopravy o vyřizování stížností, petic a ostatních podání občanů za rok 2011

Souhrnná zpráva Odboru auditu, kontroly a dozoru Ministerstva dopravy o vyřizování stížností, petic a ostatních podání občanů za rok 2011 Souhrnná zpráva Odboru auditu, kontroly a dozoru Ministerstva dopravy o vyřizování stížností, petic a ostatních podání občanů za rok OBSAH 1. PŘÍJEM, VYŘÍZENÍ, EVIDENCE PODÁNÍ... 2 2. VÝVOJ POČTU DOŠLÝCH

Více

MĚSTO TŘEBOŇ SMĚRNICE NÁZEV: PRAVIDLA PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ A PETIC. PLATNÝ OD: ROZSAH PŮSOBNOSTI: Městský úřad Třeboň

MĚSTO TŘEBOŇ SMĚRNICE NÁZEV: PRAVIDLA PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ A PETIC. PLATNÝ OD: ROZSAH PŮSOBNOSTI: Městský úřad Třeboň MĚSTO TŘEBOŇ SMĚRNICE NÁZEV: PRAVIDLA PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ A PETIC PLATNÝ OD: 1. 1. 2010 ROZSAH PŮSOBNOSTI: Městský úřad Třeboň Vypracoval: Ing. Jana Grammetbauerová, tajemnice Schváleno

Více

Město Černošice Městský úřad Černošice. Vnitřní předpis č. 12 Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností

Město Černošice Městský úřad Černošice. Vnitřní předpis č. 12 Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností Město Černošice Městský úřad Černošice Vnitřní předpis č. 12 Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností Datum Jméno, příjmení Podpis Zpracoval Ing. Anna Hrabáková Ověřil Mgr. Jan Louška Schválil

Více