Identifikační označení a název: S 1/2011 Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností. Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Identifikační označení a název: S 1/2011 Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností. Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností"

Transkript

1 Městský úřad Moravský Beroun Vydání/změna: 1/0 List číslo: 1 / 9 Druh dokumentu: SMĚRNICE Identifikační označení a název: S 1/2011 Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností Rada města Moravský Beroun stanoví podle 102 odstavec 2 písmeno n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o obcích), v souladu se zákonem č. 85/1990 Sb., o právu petičním, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů tato pravidla: Část I. Článek 1 Základní pojmy Stížnost podle správního řádu - Stížností se dle ustanovení 175, odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) rozumí podání fyzické, právnické osoby nebo skupiny osob (dále jen stěžovatel ), jímž poukazují na nevhodné chování úředních osob nebo na postup příslušného správního orgánu v případě, že správní řád neposkytuje jiný prostředek ochrany (viz opravné prostředky, ochrana před nečinností příslušného správního orgánu dle ustanovení 80 správního řádu aj.). - Anonymní stížností se rozumí podání, které neobsahuje údaje podstatné pro identifikaci osoby stěžovatele (tj. jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo adresu sídla u právnické osoby, resp. jinou adresu pro doručování). Ostatní stížnosti (mimo působnost správního řádu) - Za ostatní stížnosti, které nespadají do působnosti ustanovení 175 správního řádu, se považují stížnosti související se samostatnou působností obce, dále podání související výlučně se soukromoprávními úkony (občanskoprávními, obchodněprávními aj.), které provádějí správní orgány při výkonu samostatné působnosti, a podání související se vztahy mezi samosprávnými orgány téhož územně samosprávného celku. Petice peticí se rozumí písemná žádost, návrh a stížnost ve věcech veřejného nebo společenského zájmu, které patří do působnosti orgánu státní správy nebo orgánu územní samosprávy, pokud jim byla působnost státního orgánu svěřena. Náležitosti stanoví zákon 1). Zpracovatel - vedoucí věcně příslušného odboru k vyřízení stížnosti Podle těchto pravidel se postupuje při vyřizování stížností směřujících do oblasti výkonu samostatné i přenesené působnosti obce. O stížnost se nejedná, pokud podání splňuje náležitosti petice, případně náležitosti pro zahájení řízení upraveného zvláštními zákony. Tato pravidla se nevztahují na petice a stížnosti, týkající se pracovněprávních záležitostí a jiná podání než jsou podání stížností a petic

2 Část II Vyřizování stížností Článek 2 Náležitosti stížností 2.1 Ze stížnosti musí být patrné, kdo ji podává, které věci se týká a čeho se stěžovatel domáhá. 2.2 Fyzická osoba uvede jméno, příjmení, místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování. V podání souvisejícím s podnikatelskou činností uvede fyzická osoba jméno a příjmení, popřípadě dodatek odlišující osobu podnikatele nebo druh podnikání vztahující se k této osobě nebo jí provozovanému druhu podnikání, identifikační číslo osob a adresu zapsanou v obchodním rejstříku nebo jiné zákonem upravené evidenci jako místo podnikání, popřípadě jinou adresu pro doručování. Právnická osoba uvede v podání svůj název nebo obchodní firmu, identifikační číslo osob nebo obdobný údaj a adresu sídla, popřípadě jinou adresu pro doručování. Stížnost musí obsahovat označení správního orgánu, jemuž je určeno, další náležitosti, které stanoví zákon, a podpis osoby, která je činí. 2.3 Nemá-li podání předepsané náležitosti nebo trpí-li jinými vadami, pomůže správní orgán podateli nedostatky odstranit nebo ho vyzve k jejich odstranění a poskytne mu k tomu přiměřenou lhůtu. Článek 3 Způsob podání stížností 3.1 Stížnosti se podávají písemně nebo ústně. Je možné je zaslat poštou, doručit osobně na podatelnu MěÚ, popř. jiným způsobem (datová schránka, fax, ). 3.2 Je-li podána písemně v elektronické podobě musí být podepsaná platným zaručeným elektronickým podpisem se současným uvedením poskytovatele certifikačních služeb, který jeho certifikát vydal a vede jeho evidenci, nebo bude certifikát připojen přímo k podané stížnosti. Pokud není podepsána platným zaručeným elektronickým podpisem, je nutné ji do 5 dnů potvrdit vlastnoručním podpisem. 3.3 Za podmínky, že podání stížnosti je do 5 dnů potvrzeno, popřípadě zákonným způsobem doplněno, je možno je učinit pomocí jiných technických prostředků, zejména prostřednictvím dálnopisu, telefaxu nebo veřejné datové sítě bez použití platného zaručeného elektronického podpisu. Článek 4 Příslušnost k vyřízení stížnosti 4.1 Pro příslušnost k vyřízení je rozhodující rozdělení kompetencí podle právních předpisů či předpisů vnitřních, především podle organizačního řádu. 4.2 Zaevidovanou stížnost přiděluje k vyřízení starosta města ve věcech samostatné působnosti, tajemník MěÚ ve věcech přenesené působnosti. 4.3 Stížnost se přiděluje k vyřízení zpravidla podle těchto zásad: a) Vedoucím zaměstnancům (zpravidla vedoucím odborů), - týká-li se stížnost oblasti, která spadá do náplně práce odboru (pokud není adresována samosprávnému orgánu, uvolněnému členu zastupitelstva města nebo tajemníkovi nebo ji vedoucí zaměstnanec nevyhodnotí jako stížnost v samostatné působnosti, o které by měl rozhodovat starosta), - týká-li se stížnost podřízeného pracovníka

3 b) Tajemníkovi, - týká-li se stížnost přenesené působnosti, která spadá do náplně práce více odborů. V tomto případě přidělí k řešení jednotlivé body stížnosti příslušným vedoucím zaměstnancům a na základě jejich odborných stanovisek a zjištění uloží zpracování nebo sám zpracuje závěrečnou odpověď. c) Starostovi, (v případě jeho nepřítomnosti nebo z jeho rozhodnutí místostarostovi) - týká-li se stížnost výkonu práce tajemníka, - týká-li se obsah stížnosti práce odboru (a nebyla přímo na daný odbor podána) nebo více odborů v samostatné působnosti; ve druhém případě přidělí k řešení jednotlivé body stížnosti příslušným vedoucím zaměstnancům a na základě jejich odborných stanovisek a zjištění uloží zpracování nebo sám zpracuje závěrečnou odpověď. d) Radě města (dále jen RM), - týká-li se stížnost činnosti komise, - týká-li se stížnost ředitele organizace nebo organizace (jako celku), kterou město založilo nebo zřídilo, v obou případech s tím, že prošetřením stížnosti a přípravou materiálů pro projednání v RM starosta pověří místostarostu nebo věcně příslušný odbor. e) Zastupitelstvu města (dále jen ZM), - týká-li se stížnost uvolněných členů zastupitelstva města nebo jejich činnosti, (starosty,místostarosty) - týká-li se stížnost činnosti rady města, - týká-li se stížnost činnosti zastupitelstva města, - týká-li se stížnost činnosti výborů. Ve všech případech rozhodne samo ZM o dalším postupu. 4.4 V případech, kdy nelze podle těchto zásad určit příslušnost k vyřízení stížnosti nebo je stížnost směřována vůči více subjektům, rozhodne o tom, kdo ji bude řešit, starosta nebo tajemník. Článek 5 Podací a evidenční místo 5.1 Podacím místem pro příjem písemných stížností je podatelna Městského úřadu Moravský Beroun, náměstí 9.května 4, Moravský Beroun (dále jen MěÚ). 5.2 Evidenčním místem je kancelář starosty (dále jen KSTA), tím není dotčena povinnost vedoucích zaměstnanců přijímat stížnosti. Článek 6 Příjem stížností v působnosti správního řádu, ostatních stížností a jejich evidence 6.1 Stížnosti doručené na podatelnu MěÚ, učiněné na jednotlivých odborech/odděleních MěÚ nebo zaslané na elektronickou adresu se zapisují do centrální evidence stížností. Obdrží-li zaměstnanec, případně uvolněný člen zastupitelstva města stížnost na osobní ovou adresu zabezpečí bezodkladně její předání na podatelnu k evidenci. 6.2 Centrální evidence stížností obsahuje zejména: - číslo jednací, spisovou značku, pořadové číslo stížnosti, - datum přijetí stížnosti, - jméno (název) stěžovatele, adresu místa trvalého pobytu (adresu sídla), popř. jinou adresu pro doručování, - označení správního orgánu v případě postoupení stížnosti, - předmět stížnosti, - údaj o tom, kdy a komu byla stížnost, případně její část přidělena k vyřízení, - vyhodnocení důvodnosti stížnosti, - datum vyrozumění stěžovatele o způsobu vyřízení stížnosti

4 6.3 Přijetí stížnosti je nutno stěžovateli písemně potvrdit. Potvrzení o přijetí stížnosti zasílá evidenční místo stížnosti do 10 dnů ode dne doručení a to prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, případně prostřednictvím datové schránky. Potvrzení o přijetí stížnosti se nezasílá: a) u stížností podaných ústně nebo doručených osobně, b) pokud je stížnost v plném rozsahu vyřízena do 10 dní od jejího přijetí, c) pokud byla stížnost městskému úřadu postoupena k vyřízení jiným správním orgánem. 6.4 Přijatá stížnost se opatří pořadovým číslem v daném roce a za lomítkem se uvede rok. Pod stejným číslem se zapíše do evidence. Písemnosti týkající se každé stížnosti se vedou samostatně v oddělených složkách v KSTA. Vedoucí zaměstnanci jsou povinni po vyřízení stížnosti předat protokolárně veškeré písemnosti vztahující se k řešené stížnosti do KSTA. Na příslušném odboru zůstane založen pouze protokol o předání těchto písemností. Vedoucí pracovníci si mohou podle svého uvážení navíc zavést svou evidenci stížností. Přitom platí zásada, že si mohou založit pouze fotokopie písemností mající vztah k řešené stížnosti. Obdobný postup platí i pro následné (průběžné) kontroly pokud vyplynuly z řešení stížnosti. 6.5 Za úplnost a přehlednost evidence stížností, včetně spisového materiálu k nim odpovídá pověřený zaměstnanec KSTA. Tohoto zaměstnance pověří tajemník nejpozději do 15 dnů po schválení této směrnice. V případě, že tento pověřený zaměstnanec přestane tuto práci vykonávat (např. rozvázání pracovního poměru...), musí tajemník pověřit evidencí stížností a vedením spisových materiálů týkajících se stížností jiného zaměstnance a to ještě před odchodem původně pověřeného zaměstnance. Článek 7 Postup při vyřizování stížností dle správního řádu a ostatních stížností 7.1 U stížností, které jsou upraveny správním řádem, je postupováno v souladu s ustanovením 175 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Stížnost vyřizuje ten odbor úřadu, který vede řízení. KSTA je pouze evidenčním místem těchto stížností a odpovědí na ně. 7.2 Po zavedení stížnosti do centrální evidence předá asistentka kanceláře starosty kopii této stížnosti vedoucímu příslušného odboru/oddělení MěÚ k věcnému vyřízení (dále jen zpracovateli), a to po projednání s tajemníkem úřadu. 7.3 Zpracovatel posuzuje stížnost podle obsahu bez ohledu na to, jak je označena. 7.4 Pokud se jedná o anonymní stížnost nebo stěžovatel ve stížnosti neuvede čeho se podanou stížností domáhá stížnost se odloží. 7.5 Jde-li o ústní a telefonické podání stížnosti, je příslušný zaměstnanec oprávněn vyřídit tuto stížnost ihned na místě. Ústně přijaté stížnosti nebudou evidovány. Pokud není stěžovatel s vyřízením stížnosti spokojen, může ji podat písemně. V případě, že nelze ústně podanou stížnost vyřídit ihned, sepíše se o ní písemný záznam. 7.6 Zpracovatel stížnosti řádně prověří skutkové okolnosti uvedené ve stížnosti. Považujeli to za účelné, provede místní šetření, vyžádá si potřebnou dokumentaci související s podanou stížností, vyslechne osoby, proti nimž stížnost směřuje, popř. další osoby nebo si opatří stanoviska jiných správních orgánů. Je-li z obsahu podané stížnosti zřejmé, že lze na jejím základě zahájit správní řízení, věcně a místně příslušný správní orgán zahájí správní řízení. 7.7 Jestliže se stížnost vztahuje k činnosti více odborů/oddělení MěÚ, postupují jednotliví zpracovatelé podle bodu 7.6. těchto Pravidel. KSTA zkompletuje předané odpovědi od jednotlivých zpracovatelů a zašle stěžovateli

5 7.8 Není-li příjemce stížnosti věcně příslušný k vyřízení stížnosti nebo její části, zpracovatel bez zbytečného odkladu postoupí tuto stížnost nebo její část v souladu s 12 správního řádu věcně příslušnému správnímu orgánu. O postoupení stížnosti nebo její části zpracovatel vyrozumí stěžovatele a KSTA, které neprodleně předá kopii usnesení o postoupení stížnosti a ten ji založí do spisu stížnosti. 7.9 Jsou-li příjemci zasílány opakované stížnosti, určený zpracovatel po projednání s tajemníkem úřadu posoudí, zda obsahuje nové skutečnosti. Pokud tomu tak není, oznámí zpracovatel stížnosti stěžovateli, že neshledal důvod se danou stížností opakovaně zabývat Pokud bude při prošetřování stížnosti zjištěno, že záležitostí se zabývají orgány činné v trestním řízení, nebo že ve věci probíhá občanskoprávní, pracovněprávní či obchodněprávní řízení, příp. jiné řízení, bude šetření stížnosti zastaveno a stěžovateli bude tato skutečnost odborem příslušným k vyřízení stížnosti písemně sdělena. Článek 8 Vyřízení stížnosti a opatření k nápravě 8.1 V odpovědi na stížnost zpracovatel uvede, zda byla stížnost uznána jako důvodná, částečně důvodná nebo nedůvodná a také skutečnosti a ustanovení právních předpisů, o které zpracovatel svůj závěr opírá. 8.2 Byla-li stížnost shledána důvodnou nebo částečně důvodnou, zpracovatel bezodkladně učiní nezbytná opatření k nápravě. O výsledku prošetření stížnosti a přijatých opatřeních vyrozumí stěžovatele a učiní o tom záznam do spisu. 8.3 U důvodných stížností jsou vedoucí zaměstnanci povinni navrhovat nebo přijmout vůči podřízeným zaměstnancům opatření podle platných pracovněprávních předpisů. O přijatých či navrhovaných opatřeních informují tajemníka nebo starostu. Článek 9 Lhůty k vyřízení stížnosti 9.1 Zpracovatel je povinen stížnost dle správního řádu vyřídit bezodkladně, nejpozději však do 60 dnů od doručení příjemci. V případě ostatních stížností činí tato lhůta 30 dnů. 9.2 Lhůtu 30 dnů u ostatních stížností lze překročit pouze v případě, že si v jejím průběhu nemohl zpracovatel opatřit podklady potřebné k vyřízení stížnosti nebo byl zpracovatel vázán lhůtami zasedání orgánů města. O této skutečnosti musí být stěžovatel bezodkladně vyrozuměn, nejpozději však do 30 dnů od doručení stížnosti. 9.3 Lhůtu 60 dnů pro vyřízení stížnosti dle správního řádu lze překročit pouze v případě, že si v jejím průběhu nemohl zpracovatel opatřit podklady potřebné k vyřízení stížnosti. O této skutečnosti musí být stěžovatel bezodkladně vyrozuměn. 9.4 Stěžovatel má právo nahlížet do spisu týkající se předmětné stížnosti. Vedoucí příslušného odboru odmítne nahlédnutí do části spisu, která obsahuje osobní údaje dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, utajované informace dle příslušného správního předpisu a skutečnosti, na něž se vztahuje státem uložená nebo uznaná povinnost mlčenlivosti

6 Článek 10 Přezkoumání způsobu vyřízení stížnosti dle správního řádu Má-li stěžovatel za to, že stížnost, kterou podal u příjemce nebo zaslal příjemci, nebyla řádně vyřízena, je oprávněn požádat nadřízený správní orgán o prošetření způsobu vyřízení předmětné stížnosti. Článek 11 Závěrečná ustanovení ke stížnostem 11.1 Vůči stěžovatelům nesmí být činěny přímé ani nepřímé zákroky proto, že podali stížnost Opakuje-li se stížnost, je nutné přezkoumat, zda původní stížnost byla správně vyřízena. Na opakovanou stížnost se hledí jako na nové podání pokud obsahuje nové skutečnosti. Obsahuje-li opakovaná stížnost v téže věci nové skutečnosti, řeší se stížnost podle této směrnice. Všechny kroky podle této směrnice učiní nejbližší vyšší orgán toho, kdo stížnost vyřizoval s výjimkou zastupitelstva. Část III. Část IV. Vyřizování petic Článek 12 Povinné náležitosti petice Povinné náležitosti petice stanoví příslušná ustanovení zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním, ve znění pozdějších předpisů. Petice musí být podána v písemné formě. Musí obsahovat jméno, příjmení toho, kdo ji podává. Podává-li petici petiční výbor, je nutno, aby v ní byla uvedena jména, příjmení a bydliště všech členů tohoto výboru a taktéž jméno, příjmení a bydliště toho, kdo je oprávněn členy petičního výboru v konkrétní věci zastupovat. Pokud obsahuje petice podpisové archy, musí mít náležitosti uvedené v zákoně. Článek 13 Přijímání petic a jejich evidence 13.1 Petice se přijímají v podatelně MěÚ. Centrální evidence petic je vedena na odboru vnitřních věcí KSTA a obsahuje: - datum doručení petice, - evidenční číslo petice, - jméno, příjmení a adresu osoby, která petici podala nebo jméno, příjmení a adresy osob, které tvoří petiční výbor, - stručný obsah petice, - údaj o tom, kdy a komu byla petice předána k vyřízení, - datum a způsob vyřízení petice 13.2 Nepatří-li petice do působnosti města, KSTA ji do 5 dnů postoupí příslušnému jinému orgánu nebo jiné osobě a uvědomí o tomto postupu toho, kdo petici podal Město je povinno petici přijmout. Příjem petice zaslané poštou se tomu, kdo ji podal, nebo tomu, kdo zastupuje členy petičního výboru (dále jen podatel), potvrdí písemně do pěti dnů od doručení petice Město je povinno obsah petice posoudit a do 30 dnů ode dne doručení písemně odpovědět tomu, kdo ji podal anebo tomu, kdo zastupuje členy petičního výboru. V odpovědi uvede stanovisko k obsahu petice a způsob jejího vyřízení. Podání se posuzuje podle obsahu, nikoli podle označení Tím není dotčen zvláštní postup vyřizování žádostí o projednání určité žádosti radou nebo zastupitelstvem obce, podepsané nejméně 0,5% občanů města, který je stanoven zákonem o obcích

7 Článek 14 Způsob vyřizování petic 14.1 KSTA nejprve zaeviduje petici do centrální evidence Petice vyřizuje starosta města, který požádá o stanovisko příslušný odbor, případně radu města nebo zastupitelstvo města a v zákonném termínu zašle odpověď. Pokud je petice adresována radě nebo zastupitelstvu města, je v zákonném termínu podateli sdělen termín projednání petice tímto orgánem Pokud je zřejmé, že petice porušuje zákon (vyzývá k porušování ústavy a zákonů, k popírání nebo omezování osobních, politických nebo jiných práv občanů pro jejich národnost, pohlaví, rasu, původ, politické nebo jiné smýšlení, náboženské vyznání a sociální postavení, nebo k rozněcování nenávisti a nesnášenlivosti z těchto důvodů, anebo k násilí nebo hrubé neslušnosti), odpovědí na ni je její odmítnutí s příslušným odůvodněním Jestliže obsahem podání je stížnost, žádost, případně jiné podání směřující k zahájení správního či jiného řízení, postupuje se podle zvláštních předpisů 2) s tím, že případné zahájení řízení se oznámí podateli Přešetřují se všechny údaje uvedené v petici, které se vztahují k jejímu předmětu. Nepřihlíží se však k obsahu petic, které zasahují do plnění povinností uložených orgánům činným v trestním řízení Vyřizování petice musí být rychlé, odpovědné a hospodárné. Podkladem pro vyřízení petice mohou být zejména výsledky jejího projednání s podatelem nebo jinými osobami, vysvětlení vyžádaná od fyzických nebo právnických osob a listiny vztahující se k předmětu petice. Článek 15 Zápis o projednání petice 15.1 O projednání, nebo ústním vysvětlení, se sepíše zápis, v němž musí být uvedeny zejména tyto údaje: 1. datum a místo jednání, 2. osoby, které se jednání zúčastnily, 3. konkrétní předmět jednání, 4. vyjádření jednotlivých osob k předmětu jednání Zápis podepíše osoba odpovědná za vyřízení petice, osoby, které se jednání zúčastnily, a osoba, která zápis sepsala. Odmítne-li některá z osob, jež se zúčastnily jednání zápis podepsat, poznamená se to do zápisu s uvedením důvodu tohoto odmítnutí. Článek 16 Odpověď na petici Odpověď na petici musí obsahovat odůvodněné stanovisko k obsahu petice a ke způsobu jejího vyřízení. Článek 17 Společná ustanovení 17.1 Veškeré lhůty vztahující se k přijímání a vyřizování petic a stížností počínají běžet dnem následujícím po dni jejich doručení Připadne-li poslední den lhůty na den pracovního volna nebo na den pracovního klidu, končí lhůta nejbližší následující pracovní den Odbor vnitřních věcí je povinen monitorovat plnění lhůt k vyřizování stížností a petic, lhůt k plnění opatření Pro příslušnost k vyřízení je rozhodující rozdělení kompetencí podle právních předpisů či předpisů vnitřních, především podle organizačního řádu

8 17.5 Vyřízení petice či stížnosti si může nezávisle na těchto zásadách vždy vyhradit starosta, místostarosta a tajemník městského úřadu; mohou také rozhodnout o jiném způsobu či postupu vyřízení Je-li petice nebo stížnost adresována zastupitelstvu nebo radě města, je třeba v první řadě posoudit, zda daná záležitost je vůbec v kompetenci tohoto orgánu. V tomto případě bude adresát o přijetí písemnosti a jejím vyřízení vyrozuměn. Článek 18 Zpráva o peticích a stížnostech 18.1 Tajemník předkládá radě města zprávu o podaných a vyřízených peticích a stížnostech za uplynulý kalendářní rok v termínu do Článek 19 Závěrečná ustanovení 19.1 Postup při přijímání a vyřizování petic a stížností v této směrnici výslovně neupravený se řídí ustanoveními zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním, ve znění pozdějších předpisů a dále zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů Tato pravidla byla stanovena Radou města Moravský Beroun dne č. usnesení 41/905/2011/RM 19.3 Tato pravidla nabývají účinnosti dnem Touto směrnicí se ruší směrnice č. 1/2006 ze dne na vyřizování petic a stížností. Ing. Zdenka Szukalská starostka města Ing. Petr Otáhal místostarosta Pozn.: 1) - zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním 2) zákon č. 500/2004 Sb., správní řád - 8 -

9 Příloha č. 1 ke směrnici pro přijímání a vyřizování petic a stížností ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ Datum jednání: Jednáno kde: Zástupce MěÚ: Jednáno s kým (jméno, příjmení, adresa, tel.): Jednáno ve věci: Při jednání bylo dohodnuto (závěr z jednání, splnění úkolů, termíny): vyplývající úkoly, odpovědnost za Zápis provedl: Jméno, příjmení, podpis... Účastníci jednání... Vedoucí odboru

Směrnice o přijímání a vyřizování petic a stížností na Městském úřadě v Dobřanech

Směrnice o přijímání a vyřizování petic a stížností na Městském úřadě v Dobřanech Směrnice o přijímání a vyřizování petic a stížností na Městském úřadě v Dobřanech Rada města v Dobřanech schválila svým usnesením č. 2194 ze dne 29.05.2012 dle ustanovení 102, odst. 2, písm. n) zákona

Více

Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností

Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností Městský úřad Šternberk Vydání/změna: 2/0 List číslo: 1 / 9 Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností OBSAH 1. ÚVOD A CÍL 2. DEFINICE POJMŮ A ZKRATKY 3. OBLAST A ROZSAH POUŽITÍ 4. ODPOVĚDNOST

Více

Pravidla Rady města Velké Meziříčí pro přijímání a vyřizování stížností a petic. I. Stížnosti

Pravidla Rady města Velké Meziříčí pro přijímání a vyřizování stížností a petic. I. Stížnosti Rada města Velké Meziříčí stanoví na základě 102 odst. 2 písm. n) z. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tato Pravidla Rady města Velké Meziříčí pro přijímání a vyřizování stížností

Více

Město Bruntál Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností

Město Bruntál Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností Město Bruntál Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností Zpracovala: Ing. Mazouchová Schválila: Rada města Bruntálu, dne 8.3.2011 Účinnost: 9.3. 2011 Počet stran (příloh): 8(1) OBSAH Část I.

Více

PRAVIDLA PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ

PRAVIDLA PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Pravidla Rady města Kuřimi č. P1/2018/RM PRAVIDLA PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Článek I. Obecná ustanovení 1. Tato Pravidla pro přijímání a vyřizování stížností (dále jen Pravidla ) vydává v souladu

Více

SMĚRNICE Olomouckého kraje

SMĚRNICE Olomouckého kraje SMĚRNICE Olomouckého kraje ze dne 23. 3. 2016 č. 1/2016 kterou se vydávají Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností Rada Olomouckého kraje vydává svým usnesením č. UR/92/57/2016 ze dne 23.

Více

Obec Žernov PRAVIDLA PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ PETIC A STÍŽNOSTÍ FYZICKÝCH A PRÁVNICKÝCH OSOB

Obec Žernov PRAVIDLA PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ PETIC A STÍŽNOSTÍ FYZICKÝCH A PRÁVNICKÝCH OSOB Obec Žernov PRAVIDLA PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ PETIC A STÍŽNOSTÍ FYZICKÝCH A PRÁVNICKÝCH OSOB Listopad 2007 1 PRAVIDLA PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ PETIC A STÍŽNOSTÍ FYZICKÝCH A PRÁVNICKÝCH OSOB Účelem

Více

ŘEŠENÍ STÍŽNOSTÍ (WEB)

ŘEŠENÍ STÍŽNOSTÍ (WEB) Základní škola a mateřská škola Český Těšín Pod Zvonek, příspěvková organizace Titulní list Typ dokumentu: SMĚRNICE /celk. počet: 1 / 5 Účinnost: 1. 9. 212 Evidenční číslo:.příloha Revize: ŘEŠENÍ STÍŽNOSTÍ

Více

Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností

Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností MĚSTO MODŘCE Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností Interní směrnice č. 9/2015 Rada města Modřice 12.5.2015 Obsah Interní směrnice č. 9/2015... 1 ČÁST I. - ÚVOD... 1 Článek 1 - Úvodní ustanovení...

Více

PRAVIDLA PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ PETIC A STÍŽNOSTÍ

PRAVIDLA PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ PETIC A STÍŽNOSTÍ PRAVIDLA PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ PETIC A STÍŽNOSTÍ Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Cílem těchto pravidel je upravit závazný postup při přijímání a vyřizování petic a stížností. Podle ustanovení 102 odst.

Více

Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností

Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností Rada města Uherský Brod Vnitřní předpis organizace č. 8/2010 Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností Rada města Uherský Brod stanovila podle 102 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o

Více

PRAVIDLA pro přijímání a vyřizování petic a stížností

PRAVIDLA pro přijímání a vyřizování petic a stížností PRAVIDLA pro přijímání a vyřizování petic a stížností Na základě zmocnění v 102 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, stanovuje Rada města Písku tato pravidla,

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín PRAVIDLA PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Část I. Obecná ustanovení Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.1. Fyzické a právnické osoby nebo skupiny osob (dále jen stěžovatel)

Více

VNITŘNÍ SMĚRNICE 25. Pravidla vyřizování petic a stížností. Číslo dokumentu: VS/25 Vydání č.: 3 Výtisk č.:

VNITŘNÍ SMĚRNICE 25. Pravidla vyřizování petic a stížností. Číslo dokumentu: VS/25 Vydání č.: 3 Výtisk č.: Město Nový Bydžov VNITŘNÍ SMĚRNICE 25 Pravidla vyřizování petic a stížností Číslo dokumentu: VS/25 Vydání č.: 3 Výtisk č.: Účinnost od: 1. 5. 2008 Platnost do: Zpracoval: Ing. Marcela Česáková Dne: Podpis:

Více

PRAVIDLA pro přijímání a vyřizování petic a stížností

PRAVIDLA pro přijímání a vyřizování petic a stížností 9 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE PRAVIDLA pro přijímání a vyřizování petic a stížností Úplné znění ke dni 1. 1. 2017 Schváleno radou kraje usnesením č. 4/287 ze dne 22. 12. 2016 s účinností ode dne 1.

Více

ZÁSADY PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ PETIC A STÍŽNOSTÍ

ZÁSADY PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ PETIC A STÍŽNOSTÍ Označení dokumentu: S/18/2014 Skartační zn.: A Účinnost od: 01.11.2014 Typ dokumentu: Směrnice Revize: Účinnost do: Stav dokumentu: platný Datum revize: Počet stran/příloh: 10/1 MĚSTO TŘINEC Jablunkovská

Více

Město Rosice. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

Město Rosice. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ Město Rosice Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností (2014/1) Rada města Rosice se usnesla dne 03.02.2014 vydat, v souladu s ustanovením 102 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Více

MĚSTO BEROUN Rada města

MĚSTO BEROUN Rada města MĚSTO BEROUN Rada města V souladu s ustanovením 102 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, stanovuje Rada města Berouna tato Pravidla pro přijímání

Více

ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY

ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY Č.j.: MPSV-UP/2526/13/ÚPGŘ ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY Úplné znění vnitřního řídícího aktu: Úplné znění Směrnice č. 3/2012 ve znění Dodatku č. 1 Název vnitřního řídícího aktu: Směrnice pro přijímání, evidování

Více

Pravidla pro vyřizování petic, stížností a podnětů

Pravidla pro vyřizování petic, stížností a podnětů Městský úřad Doksy Městská policie Doksy Pravidla pro vyřizování petic, stížností a podnětů vnitřní směrnice č. 2/2012 Rozdělovník: starostka místostarosta tajemník MěÚ vedoucí odborů velitel MP POČET

Více

Pravidla pro vyřizování stížností a petic

Pravidla pro vyřizování stížností a petic Pravidla pro vyřizování stížností a petic Vnitřní směrnice č. 2/2012 obce ový Kramolín kterou se stanovují pravidla pro přijímání a vyřizování stížností a petic Zastupitelstvo obce ový Kramolín schválilo

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 736/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 670 ze dne 30.10.2013 Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností podaných orgánům městské části Praha 3 Rada městské

Více

Směrnice k vyřizování stížností

Směrnice k vyřizování stížností Směrnice k vyřizování stížností (Příloha č.2 Organizačního řádu školy) Vypracoval: Ing.Bc.Olga Pastyříková Schválil: Ing. Bc. Olga Pastyříková ředitelka školy Schváleno dne: 24.8.2016 Účinnost od: 1. 9.

Více

MĚSTO TŘEBOŇ SMĚRNICE NÁZEV: PRAVIDLA PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ A PETIC. PLATNÝ OD: ROZSAH PŮSOBNOSTI: Městský úřad Třeboň

MĚSTO TŘEBOŇ SMĚRNICE NÁZEV: PRAVIDLA PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ A PETIC. PLATNÝ OD: ROZSAH PŮSOBNOSTI: Městský úřad Třeboň MĚSTO TŘEBOŇ SMĚRNICE NÁZEV: PRAVIDLA PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ A PETIC PLATNÝ OD: 1. 1. 2010 ROZSAH PŮSOBNOSTI: Městský úřad Třeboň Vypracoval: Ing. Jana Grammetbauerová, tajemnice Schváleno

Více

PRAVIDLA PRO PŘIJÍMÁNÍ, PROJEDNÁVÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ PETIC A STÍŽNOSTÍ (dále jen pravidla ) Obsah:

PRAVIDLA PRO PŘIJÍMÁNÍ, PROJEDNÁVÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ PETIC A STÍŽNOSTÍ (dále jen pravidla ) Obsah: PRAVIDLA PRO PŘIJÍMÁNÍ, PROJEDNÁVÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ PETIC A STÍŽNOSTÍ (dále jen pravidla ) Obsah: Úvodní ustanovení... 1 Čl. 1 Úvodní ustanovení... 1 Pravidla pro přijímání, projednávání a vyřizování petic...

Více

Směrnice pro vyřizování stížností a petic podaných Městskému úřadu v Klatovech

Směrnice pro vyřizování stížností a petic podaných Městskému úřadu v Klatovech Směrnice pro vyřizování stížností a petic podaných Městskému úřadu v Klatovech Rada města Klatov vydává v souladu s ustanovením 102, odst. 2, písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,

Více

Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností PRAVIDLA. pro přijímání a vyřizování petic a stížností MĚSTO VODŇANY

Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností PRAVIDLA. pro přijímání a vyřizování petic a stížností MĚSTO VODŇANY PRAVIDLA pro přijímání a vyřizování petic a stížností MĚSTO VODŇANY Účinnost od 01.01.2017 1 Rada města Vodňany na svém zasedání dne 19.12.2016 schválila v souladu s ustanovením 102 odst. 2 písm. n) zákona

Více

PRAVIDLA PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ A PETIC

PRAVIDLA PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ A PETIC Město Bučovice, Městský úřad Bučovice, Jiráskova 502, 685 01 Bučovice, IČ0 00291676 Město Bučovice Městský úřad Bučovice SMĚRNICE číslo S20/2013 Výtisk č.: jediný Vydání: 1 Účinnost od: 14. 2. 2013 Přepis:

Více

Město Kuřim, Jungmannova 968, Kuřim Tel.: , Fax: , El. pošta: PRAVIDLA

Město Kuřim, Jungmannova 968, Kuřim Tel.: , Fax: , El. pošta: PRAVIDLA Město Kuřim, Jungmannova 968, 664 34 Kuřim Tel.: 541 422 311, Fax: 541 230 633, El. pošta: posta@radnice.kurim.cz PRAVIDLA PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ vydaná Radou města Kuřim v souladu s ustanovením

Více

Město Nové Hrady SMĚRNICE RADY MĚSTA NOVÉ HRADY Č. 1/2011. Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností.

Město Nové Hrady SMĚRNICE RADY MĚSTA NOVÉ HRADY Č. 1/2011. Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností. Město Nové Hrady SMĚRNICE RADY MĚSTA NOVÉ HRADY Č. 1/2011 Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností Část I. Úvodní ustanovení Rada Města Nové Hrady stanoví podle 102 odst. 2 písm. n) zákona

Více

MĚSTO RAKOVNÍK ZPRACUJÍCÍ ORGÁN: MĚSTSKÝ ÚŘAD RAKOVNÍK KANCELÁŘ TAJEMNÍKA ÚŘADU

MĚSTO RAKOVNÍK ZPRACUJÍCÍ ORGÁN: MĚSTSKÝ ÚŘAD RAKOVNÍK KANCELÁŘ TAJEMNÍKA ÚŘADU MĚSTO RAKOVNÍK ZPRACUJÍCÍ ORGÁN: MĚSTSKÝ ÚŘAD RAKOVNÍK KANCELÁŘ TAJEMNÍKA ÚŘADU SMĚRNICE UPRAVUJÍCÍ PRAVIDLA PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ A PETIC DRUH NORMY SMĚRNICE EVIDENČNÍ S 20/2009 ČÍSLO PLATNOST Dnem

Více

Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni. SMĚRNICE č 17. upravující postup vyřizování stížností přijatých v Západočeském muzeu v Plzni

Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni. SMĚRNICE č 17. upravující postup vyřizování stížností přijatých v Západočeském muzeu v Plzni Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni SMĚRNICE č 17 upravující postup vyřizování stížností přijatých v Západočeském muzeu v Plzni CL 1 Předmět a rozsah směrnice Tato interní směrnice vychází z platných

Více

Směrnice č. 4/2016 města Roztoky, kterou se stanovují pravidla pro vyřizování stížností a petic

Směrnice č. 4/2016 města Roztoky, kterou se stanovují pravidla pro vyřizování stížností a petic Směrnice č. 4/2016 města Roztoky, kterou se stanovují pravidla pro vyřizování stížností a petic Rada města Roztoky schválila dne 7. 12. 2016 dle 102 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní

Více

Statutární město Brno, městská část Brno-střed PŘIJÍMÁNÍ, EVIDOVÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ, PODNĚTŮ A PETIC

Statutární město Brno, městská část Brno-střed PŘIJÍMÁNÍ, EVIDOVÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ, PODNĚTŮ A PETIC Statutární město Brno, městská část Brno-střed PŘIJÍMÁNÍ, EVIDOVÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ, PODNĚTŮ A PETIC Směrnice č.: 13 Martin Landa, v.r. Vydání č.: 1 starosta MČ Brno-střed Účinnost: 01.05.2017 Vydal/schválil:

Více

Město Adamov Rada města Adamova Pod Horkou 2, 679 04 Adamov Pravidla pro přijímání a vyřizování stížností a petic vnitřní předpis č.

Město Adamov Rada města Adamova Pod Horkou 2, 679 04 Adamov Pravidla pro přijímání a vyřizování stížností a petic vnitřní předpis č. Město Adamov Rada města Adamova Pod Horkou 2, 679 04 Adamov Pravidla pro přijímání a vyřizování stížností a petic vnitřní předpis č. 4/2007 Článek 1 Úvod 1.1. Účelem tohoto vnitřního předpisu je stanovit

Více

Pravidla pro přijímání a vyřizování stížností, petic a podnětů

Pravidla pro přijímání a vyřizování stížností, petic a podnětů Číslo: 2/2017 odbor: KT Název: Zpracoval: Lenka Knoppová, Zdena Herelová Vydal: Ing. Igor Kozelek, tajemník MěÚ Krnov Účinnost od: 1. března 2017 Přílohy: číslo 1 - rozdělovník Pravidla pro přijímání a

Více

Souhrnná zpráva Odboru auditu, kontroly a dozoru Ministerstva dopravy o vyřizování stížností, petic a ostatních podání občanů za rok 2011

Souhrnná zpráva Odboru auditu, kontroly a dozoru Ministerstva dopravy o vyřizování stížností, petic a ostatních podání občanů za rok 2011 Souhrnná zpráva Odboru auditu, kontroly a dozoru Ministerstva dopravy o vyřizování stížností, petic a ostatních podání občanů za rok OBSAH 1. PŘÍJEM, VYŘÍZENÍ, EVIDENCE PODÁNÍ... 2 2. VÝVOJ POČTU DOŠLÝCH

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností. ze dne Rada městské části

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností. ze dne Rada městské části Rada městské části 1. s c h v a l u j e MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-109-026-13 ze dne 4.4.2013 Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností Směrnici - Pravidla pro přijímání

Více

Pravidla pro přijímání a vyřizování stížností a petic

Pravidla pro přijímání a vyřizování stížností a petic Pravidla pro přijímání a vyřizování stížností a petic V souladu s ustanovením 102 odst. 2, písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, jsou stanovena pravidla závazná pro všechny

Více

Základní škola a Mateřská škola Sudice, příspěvková organizace Směrnice k vyřizování stížností Č.j.: Účinnost od: 2. 9. 2013

Základní škola a Mateřská škola Sudice, příspěvková organizace Směrnice k vyřizování stížností Č.j.: Účinnost od: 2. 9. 2013 Základní škola a Mateřská škola Sudice, příspěvková organizace Směrnice k vyřizování stížností Č.j.: Účinnost od: 2. 9. 2013 Spisový znak: Skartační znak: Změny: Tato směrnice ruší všechny předcházející

Více

Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností podaných orgánům Městské části Praha 19

Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností podaných orgánům Městské části Praha 19 Městská část Praha 19 Úřad městské části Praha 19 Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností podaných orgánům Městské části Praha 19 Směrnice schválená usnesením Rady MČ Praha 19 pod č. 530/12/OT

Více

Směrnice k vyřizování stížností

Směrnice k vyřizování stížností Olomouc, Směrnice k vyřizování stížností I. Obsah Úvodní ustanovení 1. Přijímání stížností 2. Povinnosti OKIS 3. Povinnosti vedoucích zaměstnanců 4. Povinnosti podatelny 5. Postup při vyřizování stížností

Více

S M Ě R N I C E. Čl. 1 Předmět a rozsah směrnice. Čl. 2 Pojem stížnost

S M Ě R N I C E. Čl. 1 Předmět a rozsah směrnice. Čl. 2 Pojem stížnost S M Ě R N I C E k vyřizování stížností v Úřadu průmyslového vlastnictví Čl. 1 Předmět a rozsah směrnice Směrnice stanoví, v souladu s platnými předpisy upravujícími problematiku stížností, zásady k vyřizování

Více

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net SMĚRNICE K VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ I.

Více

Nařízení tajemníka č. 9/2014 ze dne

Nařízení tajemníka č. 9/2014 ze dne Městská část Praha 17 - Úřad městské části Praha 17 Nařízení tajemníka č. 9/2014 ze dne 29. 8. 2014 Nařízení upravuje postupy a pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností došlých orgánům Městské

Více

Střední odborná škola, Stříbro, Benešova 508

Střední odborná škola, Stříbro, Benešova 508 Střední odborná škola, Stříbro, Benešova 508 Vnitřní norma: Směrnice k vyřizování stížností Název: Stížnosti Datum vydání: 1.9. 2012 Účinnost od: 1.9.2012 Zpracoval: Mgr. David Junek, zástupce ředitele

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Chomutov Základní škola Jirkov, Nerudova 1151 431 11 Jirkov příspěvková organizace okres ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 13. SMĚRNICE K VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala

Více

Základní škola, Praha 9 Černý Most Vybíralova 964/ Praha 9 IČ:

Základní škola, Praha 9 Černý Most Vybíralova 964/ Praha 9 IČ: Č.j.: Vypracoval: Zaměstnanci seznámeni VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ 5/2017-s Platnost ode dne: 1. 1. 2017 Mgr. Jaroslav Šupka Účinnost ode dne: 1. 1. 2017 Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných

Více

Město Broumov třída Masarykova 239, Broumov SMĚRNICE RADY MĚSTA. Název: Petice a stížnosti

Město Broumov třída Masarykova 239, Broumov SMĚRNICE RADY MĚSTA. Název: Petice a stížnosti Město Broumov třída Masarykova 239, 550 01 Broumov SMĚRNICE RADY MĚSTA Název: Petice a stížnosti Číslo dokumentu: SRM/05 Vydání č.: 03 Výtisk č.: 1 Účinnost od: 01.12.2016 Platnost do: neurčitá Zrušuje

Více

Souhrnná informace Odboru auditu, kontroly a dozoru Ministerstva dopravy o vyřizování stížností, petic a ostatních podání občanů za rok 2015

Souhrnná informace Odboru auditu, kontroly a dozoru Ministerstva dopravy o vyřizování stížností, petic a ostatních podání občanů za rok 2015 Souhrnná informace Odboru auditu, kontroly a dozoru Ministerstva dopravy o vyřizování stížností, petic a ostatních podání občanů za rok 2015 OBSAH 1. PŘÍJEM, VYŘÍZENÍ, EVIDENCE PODÁNÍ... 2 2. VÝVOJ POČTU

Více

Směrnice k vyřizování stížností

Směrnice k vyřizování stížností Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, příspěvková organizace 591 01 Žďár nad Sázavou Úvodní ustanovení 1. Příjímání stížností 2. Povinnosti 3. Povinnosti vedoucích zaměstnanců 4. Povinnosti

Více

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 2/2013 PRAVIDLA PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ PETIC, STÍŽNOSTÍ, PODNĚTŮ, NÁVRHŮ A PŘIPOMÍNEK

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 2/2013 PRAVIDLA PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ PETIC, STÍŽNOSTÍ, PODNĚTŮ, NÁVRHŮ A PŘIPOMÍNEK MĚSTO KROMĚŘÍŽ SMĚRNICE č. 2/2013 PRAVIDLA PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ PETIC, STÍŽNOSTÍ, PODNĚTŮ, NÁVRHŮ A PŘIPOMÍNEK Zpracovatel: JUDr. Irena Gráfová vedoucí oddělení právních činností a kontroly Schváleno:

Více

Směrnice pro vyřizování stížností

Směrnice pro vyřizování stížností č. 13 Směrnice pro vyřizování stížností Platnost: od 1.1.2006 Závaznost: Vydal: pro všechny zaměstnance školy a osoby v obdobném poměru Mgr. Eva Vanžurová, ředitelka školy Počet příloh: 1 Mgr. Eva Vanžurová

Více

Vyřizování stížností č. 2.5

Vyřizování stížností č. 2.5 Vyřizování stížností č. 2.5 ZŠPŠCHOT SŘ 2/2014 Vypracoval: Mgr. Bc. Drahomíra Danielková Pedagogická rada projednala dne 22. ledna 2014 Směrnice nabývá platnosti ode dne 1. února 2014 Směrnice nabývá účinnosti

Více

STÍŽNOSTI. Dětská psychiatrická nemocnice Opařany. Verze 4.00 Působnost: DPN Opařany Skartační znak: A 10

STÍŽNOSTI. Dětská psychiatrická nemocnice Opařany. Verze 4.00 Působnost: DPN Opařany Skartační znak: A 10 STÍŽNOSTI S13 Stížnosti Platnost od: Zpracovala: Schválila: 1. 9. 2016 Ing. Tatjana Nagyová náměstkyně pro personalistiku a kvalitu prim. MUDr. Iva Hodková ředitelka DPN Verze 4.00 Působnost: DPN Opařany

Více

Souhrnná informace Odboru auditu, kontroly a dozoru Ministerstva dopravy o vyřizování stížností, petic a ostatních podání občanů za rok 2014

Souhrnná informace Odboru auditu, kontroly a dozoru Ministerstva dopravy o vyřizování stížností, petic a ostatních podání občanů za rok 2014 Souhrnná informace Odboru auditu, kontroly a dozoru Ministerstva dopravy o vyřizování stížností, petic a ostatních podání občanů za rok OBSAH 1. PŘÍJEM, VYŘÍZENÍ, EVIDENCE PODÁNÍ... 2 2. VÝVOJ POČTU DOŠLÝCH

Více

V souladu s dikcí zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, jsem vydal tuto směrnici k vyřizování stížností:

V souladu s dikcí zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, jsem vydal tuto směrnici k vyřizování stížností: Škola: Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace Směrnice k vyřizování stížností č. ev. 3.4 Č.j.: GMAT/715/2013 Účinnost od: 10. 4. 2013 Spisový znak: 1.1.1 Skartační znak: A/10 Změny: V souladu

Více

PRAVIDLA PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ A PETICÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OSTRAVY

PRAVIDLA PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ A PETICÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OSTRAVY PRAVIDLA PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ A PETICÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OSTRAVY Ostrava, leden 2014 Zpracoval: Odbor interního auditu a kontroly Projednáno s: Odborem legislativním a právním 1/7 Obsah

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 19. SMĚRNICE K VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Č.j.: Spisový znak Skartační znak 901 /2013 A.1. A10 Vypracoval: Schválil:

Více

PRAVIDLA PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ A PETICÍ

PRAVIDLA PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ A PETICÍ Statutární město Ostrava magistrát Pravidla PRAVIDLA PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ A PETICÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OSTRAVY Ostrava, září 2010 Zpracoval: Odbor interního auditu a kontroly Odbor legislativní

Více

Postup při vyřizování stížností, podnětů a oznámení

Postup při vyřizování stížností, podnětů a oznámení Základní škola praktická, Bílina, Kmochova 205/10, příspěvková organizace Postup při vyřizování stížností, podnětů a oznámení (výňatek z vnitřní směrnice) 1 Vyřizování stížností 1. 1 Stížnosti mohou být

Více

Co je považováno orgánem sociálně právní ochrany dětí za stížnost?

Co je považováno orgánem sociálně právní ochrany dětí za stížnost? Orgán sociálně právní ochrany dětí má zpracovány pravidla pro podávání, vyřizování a evidenci stížností v podobě srozumitelné pro všechny klienty Orgán sociálně právní ochrany informuje klienty a další

Více

Podávání a vyřizování stížností, návrhů a podnětů občanů

Podávání a vyřizování stížností, návrhů a podnětů občanů Podávání a vyřizování stížností, návrhů a podnětů občanů Stížnosti, návrhy a podněty jsou podání občana, skupiny občanů nebo sdružení občanů, jimiž se domáhají ochrany svých práv, chráněných zájmů, případně

Více

SMĚRNICE SMĚRNICE PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ PETIC, STÍŽNOSTÍ, NÁVRHŮ, PŘIPOMÍNEK, PODNĚTŮ A ŽÁDOSTÍ

SMĚRNICE SMĚRNICE PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ PETIC, STÍŽNOSTÍ, NÁVRHŮ, PŘIPOMÍNEK, PODNĚTŮ A ŽÁDOSTÍ SMĚRNICE č. 10/2013 SMĚRNICE PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ PETIC, STÍŽNOSTÍ, NÁVRHŮ, PŘIPOMÍNEK, PODNĚTŮ A ŽÁDOSTÍ Zpracoval Vydal Odbor vnitřního auditu a kontroly magistrátu města Tajemník magistrátu města

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY se sídlem Hornická 43A/2679, 70200 Ostrava ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 20. STÍŽNOSTI A JEJICH VYŘIZOVÁNÍ Č.j.: 176 /2012 Vypracoval: Schválil: Spisový znak, skartační znak: 2.1 A 5 Směrnice nabývá platnosti

Více

VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ. Obecná ustanovení

VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ. Obecná ustanovení VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Obecná ustanovení Na základě ustanovení 14, odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb. zákoníku práce v platném znění a 21 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona a podle 175 zákona č. 500/2004

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 32. VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 32. VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Spisový/ skartační znak Vypracoval: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 32. VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Pedagogická rada projednala dne 28. 8. 2009 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. září 2009 A.1/A10 Mgr.

Více

Město Černošice Městský úřad Černošice. Vnitřní předpis č. 12 Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností

Město Černošice Městský úřad Černošice. Vnitřní předpis č. 12 Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností Město Černošice Městský úřad Černošice Vnitřní předpis č. 12 Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností Datum Jméno, příjmení Podpis Zpracoval Ing. Anna Hrabáková Ověřil Mgr. Jan Louška Schválil

Více

Směrnice SM/07/02/15 Pravidla pro přijímání a vyřizování peticí a stížností

Směrnice SM/07/02/15 Pravidla pro přijímání a vyřizování peticí a stížností Druh vnitřní normy: Název: Směrnice SM/07/02/15 Pravidla pro přijímání a vyřizování peticí a stížností Vazba na legislativu: Závazné pro: Související vnitřní normy: Klasifikace: Odpovědná osoba: zákon

Více

VNITŘNÍ PŘEDPIS č. 2/06 vydaný Radou města Přerova

VNITŘNÍ PŘEDPIS č. 2/06 vydaný Radou města Přerova VNITŘNÍ PŘEDPIS č. 2/06 vydaný Radou města Přerova Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností Rada města Přerova vydala tento vnitřní předpis Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností

Více

Část: 32. VYŘIZOVÁNÍ STÍŢNOSTÍ

Část: 32. VYŘIZOVÁNÍ STÍŢNOSTÍ Základní škola Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy příspěvková organizace se sídlem 571 01 Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Část: 32. VYŘIZOVÁNÍ STÍŢNOSTÍ Č.j.:

Více

POKYN ŘEDITELKY ŠKOLY k vyřizování stížností, oznámení a podnětů

POKYN ŘEDITELKY ŠKOLY k vyřizování stížností, oznámení a podnětů MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA, Šafaříkova 9, příspěvková organizace POKYN ŘEDITELKY ŠKOLY k vyřizování stížností, oznámení a podnětů Název školy: Mateřská škola Ostrava, Šafaříkova 9, příspěvková organizace Pokyn

Více

Souhrnná informace Odboru auditu, kontroly a dozoru Ministerstva dopravy o vyřizování stížností, petic a ostatních podání občanů za rok 2013

Souhrnná informace Odboru auditu, kontroly a dozoru Ministerstva dopravy o vyřizování stížností, petic a ostatních podání občanů za rok 2013 Souhrnná informace Odboru auditu, kontroly a dozoru Ministerstva dopravy o vyřizování stížností, petic a ostatních podání občanů za rok OBSAH 1. PŘÍJEM, VYŘÍZENÍ, EVIDENCE PODÁNÍ... 2 2. VÝVOJ POČTU DOŠLÝCH

Více

Královéhradecký kraj

Královéhradecký kraj Královéhradecký kraj PRAVIDLA NÁZEV: PRAVIDLA PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ PETIC A STÍŽNOSTÍ FYZICKÝCH A PRÁVNICKÝCH OSOB ČÍSLO: NOVELIZACE Č.: PLATNOST OD: 1. 1. 2010 ROZSAH PŮSOBNOSTI: KRÁLOVÉHRADECKÝ

Více

SMĚRNICE ŘEDITELE ŠKOLY K VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ

SMĚRNICE ŘEDITELE ŠKOLY K VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Základní umělecká škola JITRO Hradec Králové Československé armády 335, 500 03 Hradec Králové SMĚRNICE ŘEDITELE ŠKOLY K VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Č.j.: D2/17/2010 Vypracoval: Lucie Fárová DiS. Schválil: Lucie

Více

ČÁST I. Obecná ustanovení. Čl. 1 Předmět směrnice. Čl. 2 Základní pojmy

ČÁST I. Obecná ustanovení. Čl. 1 Předmět směrnice. Čl. 2 Základní pojmy Směrnice č. 6/2006 města Holešova, kterou se stanovují pravidla pro přijímání a vyřizování stížností a petic Rada města Holešova schválila dne 15. června 2006 podle ustanovení 102 odst. 2 písm. n) zákona

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov, příspěvková organizace se sídlem: Školní 74, 294 04, Dolní Bousov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: I./7 VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Vypracoval: Schválil: Pedagogická

Více

STANDARD č. 13 Vyřizování a podávání stížností

STANDARD č. 13 Vyřizování a podávání stížností STANDARD č. 13 Vyřizování a podávání stížností 1. Stížnost, podnět, připomínka Stížností se rozumí takové podání na orgán sociálně-právní ochrany, které přináší kritiku a očekávání nápravy či opatření.

Více

Čl. 1 Stížnost na kvalitu nebo způsob poskytování sociálních služeb. Čl. 2 Kdo může podat stížnost

Čl. 1 Stížnost na kvalitu nebo způsob poskytování sociálních služeb. Čl. 2 Kdo může podat stížnost Vnitřní pravidla pro podávání a vyřizování stížností Poskytovatel: Město Raspenava, název zařízení: Sociální služby, Frýdlantská 532, Raspenava druh služby: Pečovatelská služba Čl. 1 Stížnost na kvalitu

Více

Vyřizování stížností

Vyřizování stížností Základní škola, Kvasice, okres Kroměříž Adresa školy: Husova 642, 768 21 Kvasice Vyřizování stížností Č. j.: Spisový znak Skartační znak 313/2016 1.1.1 A10 Vypracoval: Schválil: Mgr. František Látal, Ph.D.,

Více

Směrnice pro přijímání a vyřizování stížností a petic

Směrnice pro přijímání a vyřizování stížností a petic Směrnice pro přijímání a vyřizování stížností a petic Schváleno RM dne 05.04.2017 usnesením č. 936/37/38/1/2017 Nabývá účinnosti dne 01.05.2017 SMĚRNICE PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ A PETIC Rada

Více

Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 14/2013

Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 14/2013 Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 14/2013 Pravidla pro přijímání a vyřizování podání ve veřejné správě Obsah: strana ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení 2 ČÁST DRUHÁ Pojem podání ve veřejné správě

Více

Podrobnosti o postupech úředníků úřadu při přijímání a vyřizování výše uvedených podání jsou uvedeny v jednotlivých částech níže uvedenými pravidly.

Podrobnosti o postupech úředníků úřadu při přijímání a vyřizování výše uvedených podání jsou uvedeny v jednotlivých částech níže uvedenými pravidly. 1. PRAVIDLA K VYŘIZOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O INMFORMACE OBČANŮ PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 Sb., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM, V PLATNÉM ZNĚNÍ. 2. PRAVIDLA K VYŘIZOVÁNÍ PETIC PODLE ZÁKONA Č. 85/1990 Sb., O PRÁVU

Více

POKYN ŘEDITELKY ŠKOLY k vyřizování stížností, oznámení a podnětů

POKYN ŘEDITELKY ŠKOLY k vyřizování stížností, oznámení a podnětů MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA, Šafaříkova 9, příspěvková organizace POKYN ŘEDITELKY ŠKOLY k vyřizování stížností, oznámení a podnětů Název školy: Mateřská škola Ostrava, Šafaříkova 9, příspěvková organizace Pokyn

Více

Pravidla pro přijímání a vyřizování peticí a stížností

Pravidla pro přijímání a vyřizování peticí a stížností Město Kutná Hora Pravidla pro přijímání a vyřizování peticí a stížností schválená usnesením Rady města Kutné Hory č. 989/2012 ze dne 12.12.2012 Přílohy: 1. Záznam o ústním podání stížnosti 2. Předání podání

Více

Základní škola a mateřská škola Dolní Bojanovice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Směrnice č. 5/2008 VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ

Základní škola a mateřská škola Dolní Bojanovice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Směrnice č. 5/2008 VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Základní škola a mateřská škola Dolní Bojanovice, okres Hodonín, příspěvková organizace Směrnice č. 5/2008 VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Obecná ustanovení Na základě ustanovení 14, odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY součást č VYŘIZOVÁNÍ STÍŢNOSTÍ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY součást č VYŘIZOVÁNÍ STÍŢNOSTÍ Základní škola Josefa Václava Myslbeka a Mateřská škola Ostrov, Myslbekova 996, okres Karlovy Vary ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY součást č. 14 - VYŘIZOVÁNÍ STÍŢNOSTÍ Číslo jednací: ZŠ/03/157/10 Vypracoval: Mgr.

Více

Stížnosti a jejich vyřizování část 30

Stížnosti a jejich vyřizování část 30 Základní škola Starý Kolín, okres Kolín příspěvková organizace Stížnosti a jejich vyřizování část 30 2 Základní škola Starý Kolín, okres Kolín, příspěvková organizace se sídlem: Kolínská 90, 281 23 Starý

Více

Směrnice rektora č. 19/2015

Směrnice rektora č. 19/2015 Slezská univerzita v Opavě Směrnice rektora č. 19/2015 K vyřizování stížností, oznámení a podnětů doručených Slezské univerzitě v Opavě Vydáno: V Opavě, listopad 2015 Směrnice rektora č. 19/2015 k vyřizování

Více

Pravidla pro poskytování informací, přijímání a vyřizování stížností a petic

Pravidla pro poskytování informací, přijímání a vyřizování stížností a petic MĚSTSKÝ OBVOD PARDUBICE III Rada městského obvodu Vnitřní směrnice č. 14/2013 Pravidla pro poskytování informací, přijímání a vyřizování stížností a petic ve znění dodatku č. účinného od Obsah: Část I.

Více

Čl. 1 Přijímání stížností

Čl. 1 Přijímání stížností Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice, Tyršova 365, PSČ 676 19 Směrnice k vyřizování stížností, oznámení a podnětů a vyřizování žádostí o poskytnutí informací doručených Gymnáziu a Střední

Více

Mateřská škola, Kamarád, Liberec, Dělnická 831/7, příspěvková organizace Liberec 6, IČO , tel:

Mateřská škola, Kamarád, Liberec, Dělnická 831/7, příspěvková organizace Liberec 6, IČO , tel: Mateřská škola, Kamarád, Liberec, Dělnická 831/7, příspěvková organizace se sídlem Dělnická 831/7, 460 06 Liberec 6 Směrnice k vyřizování stížností Č.j.: Spisový znak Skartační znak 6 / 2018 A.1. A5 Vypracoval:

Více

JIHOČESKÝ KRAJ SMĚRNICE. NÁZEV: Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností

JIHOČESKÝ KRAJ SMĚRNICE. NÁZEV: Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností JIHOČESKÝ KRAJ SMĚRNICE NÁZEV: Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností ČÍSLO: SM/4/RK ZMĚNA Č.: 4 PLATNÁ OD: 1. 11.2010 ÚČINNOST OD: 1. 11. 2010 ROZSAH PŮSOBNOSTI: Krajský úřad Jihočeského

Více

Základní škola a Mateřská škola Žďárná VNITŘNÍ SMĚRNICE K VYŘÍZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ

Základní škola a Mateřská škola Žďárná VNITŘNÍ SMĚRNICE K VYŘÍZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Základní škola a Mateřská škola Žďárná VNITŘNÍ SMĚRNICE K VYŘÍZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Obecná ustanovení Na základě ustanovení 14, odst. 3 zákona č. 262/2014 Sb. zákoníku práce v platném znění a 21 zákona č. 561/2004

Více

Vyřizování stížností a petic

Vyřizování stížností a petic B3-08/2-SR UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI SMĚRNICE REKTORA UP (SR) B3-08/2-SR Vyřizování stížností a petic na Univerzitě Palackého v Olomouci Obsah: Zpracoval: V souvislosti s nabytím účinnosti nařízení

Více

Ředitel školy.

Ředitel školy. Základní škola a mateřská škola Všechovice, příspěvková organizace, Všechovice 88 753 53 Všechovice Pokyn ředitele školy k vyřizování stížností, oznámení a podnětů Č.j.: 00ZŠ/SZŠ8/2017 Spisový znak: Skartační

Více

V Uherském Hradišti dne Číslo vnitřního předpisu: 5/2018

V Uherském Hradišti dne Číslo vnitřního předpisu: 5/2018 Vnitřní předpis Směrnice pro vyřizování stížností V Uherském Hradišti dne 14.05.2018 Číslo vnitřního předpisu: 5/2018 Tento vnitřní předpis byl projednán na provozních poradách pedagogických a nepedagogických

Více

VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ. Hotelová škola Světlá a Obchodní akademie U Světlé Velké Meziříčí. Velké Meziříčí 2.

VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ. Hotelová škola Světlá a Obchodní akademie U Světlé Velké Meziříčí. Velké Meziříčí 2. VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Hotelová škola Světlá a Obchodní akademie U Světlé 36 594 23 Velké Meziříčí Velké Meziříčí 2. dubna 2013-1 - VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Směrnice: Vypracovala: Č.j.: HŠaOAVM/187/2013 Mgr.

Více

STÍŽNOSTI A JEJICH VYŘIZOVÁNÍ

STÍŽNOSTI A JEJICH VYŘIZOVÁNÍ Základní umělecká škola Soběslav, Školní náměstí 56/III, Soběslav STÍŽNOSTI A JEJICH VYŘIZOVÁNÍ Č.j.: 7 / 2018 Vypracovala: Schválila: Spisový / skartační znak Irena Molíková, ředitelka školy Irena Molíková,

Více

Základní a Mateřská škola Němčany, okres Vyškov, příspěvková organizace Němčany 37, Slavkov u Brna, Tel ,

Základní a Mateřská škola Němčany, okres Vyškov, příspěvková organizace Němčany 37, Slavkov u Brna, Tel , Základní škola a Mateřská škola Němčany, okres Vyškov, příspěvková organizace 32. Vyřizování stížností Č.j.: / 2018 Spisový znak Skartační znak A1. A5 Vypracoval: Mgr. Zuzana Olejníková Schválil: Mgr.

Více