Ukázky platných formulářů jednotlivých zdravotních pojišťoven, které jsou třeba pro získání příspěvku na léčbu závislosti na tabáku.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ukázky platných formulářů jednotlivých zdravotních pojišťoven, které jsou třeba pro získání příspěvku na léčbu závislosti na tabáku."

Transkript

1 Podmínky čerpání finančních příspěvků na léčbu závislosti na tabáku, jednotlivých zdravotních pojišťoven, zveřejněných na webu a platných pro rok Ukázky platných formulářů jednotlivých zdravotních pojišťoven, které jsou třeba pro získání příspěvku na léčbu závislosti na tabáku. Souhrnné informace jsou také dostupné : pro lékaře na pro pacienty na

2 Všeobecná zdravotní pojišťovna - VZP (111) Příspěvek na léčbu závislosti na tabáku Odvykání kouření Podmínky příspěvku 1. Příspěvek je poskytován ve výši max.: a Kč pro pojištěnce od 18 let závislé na tabáku, b Kč pro těhotné ženy, c. 500 Kč bonus v případě, že je žadatelem diabetik. 2. Příspěvek je poskytován jednorázově jednou v roce na odvykací kúru a na náklady spojené s nákupem léčivých přípravků souvisejících s tímto programem a zakoupených v době léčby. 3. Podmínkou přiznání příspěvku je úspěch léčby, tj. pojištěnec přestal kouřit. 4. Odvykací kúra musí být absolvována v roce Příspěvek se poskytne po absolvování léčebné kúry, tzn. není vyplácen zálohově. 6. Léčba je v trvání nejméně 3 měsíce ve zdravotnickém nebo jiném zařízení s odpovídající odborností nebo centrech s vyškolenými terapeuty (seznam center pro léčbu závislosti na tabáku naleznete níže). 7. V případě, že žádá o příspěvek těhotná žena, je nutné doložit těhotenský průkaz. Při žádosti o bonus 500 Kč je požadováno potvrzení o léčbě diabetu. 8. Příspěvek je poskytnut na základě žádosti o příspěvek (formulář žádosti je k dispozici na pobočkách VZP nebo níže). K žádosti se přikládá doklad o zaplacení odvykací kúry a léčivých přípravků souvisejících s tímto programem. Součástí dokladu o zaplacení léčby a léčivého přípravku musí být potvrzení zdravotnického nebo jiného zařízení s odpovídající odborností o termínu zahájení a ukončení léčby. Potvrzení musí obsahovat počáteční a konečnou denní spotřebu tabákových výrobků pojištěncem. Odkaz na webové stránky:

3 ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ PŘÍSPĚVKU ze dne. ŽADATEL POJIŠTĚNEC VZP ČR ( zákonný zástupce dítěte) Jméno... Příjmení... Trvalé bydliště Tel./ ... Číslo pojištěnce... Zákonný zástupce: matka - číslo pojištěnce. otec - číslo pojištěnce Žádám o poskytnutí příspěvku v rámci Novoročního balíčku 2009 Zákonný zástupce, uveďte jméno a číslo pojištěnce dítěte Jméno, příjmení... Číslo pojištěnce... Člen Klubu pevného zdraví, uveďte číslo klubové karty... Bezpříspěvkový dárce krve nebo kostní dřeně ano ne Výčet přiložených dokladů : doklad o zaplacení fotokopie očkovacího průkazu nebo dokladu o očkování (pořídí VZP) fotokopii dokladu o dárcovství krve nebo kostní dřeně kopie těhotenského průkazu ostatní Příspěvek na aktivitu jsem již v letošním roce: čerpal/a nečerpal/a Aktivita pro Novoroční balíček zahájena dne. PODPORA V MATEŘSTVÍ Kurz předporodní péče (kurzy cvičení,plavání těhotných, kurz profylaxe pro těhotné) Kurz plavání nebo cvičení s dětmi do 3 let věku Příspěvek lze využít pouze na jednu z uvedených aktivit. OZDRAVNÉ POBYTY Na tuzemský ozdravný nebo zotavovací pobyt do výše Kč - ostatní děti Na tuzemský nebo zahraniční ozdravný nebo zotavovací pobyt do výše 5000 Kč pro mentálně nemocné děti pro děti s okol. onem.v remisi pro děti s vybranou chron.diagnózou pro dospělé s okon.onem. s lymfedémem Na tuzemský ozdravný pobyt pro: mnohonásobné dárce krve nebo kostní dřeně OČKOVÁNÍ Proti karcinomu děložního hrdla (výplata příspěvku není vázána na ostatní typy očkování Proti hepatitidě A + B (výplata příspěvku není vázána na ostatní typy očkování) Ostatní.. Příspěvek lze využít na jeden typ očkování DALŠÍ PŘÍSPĚVKY Na úhradu fixního ortodontického aparátu Na bezlepkovou dietu Projekt snižování nadváhy a obezity pro děti do 18 let pro pojištěnce nad 18 let Léčba závislosti na tabáku pro pojištěnce nad 18 let pro těhotné ženy nad 18 let Ochranná sportovní přilba nebo libovolné sportovní chrániče Přijďte včas - pilotní projekt pro Jihomoravský kraj

4 ŽÁDÁM O PROPLACENÍ příspěvku ve výši (do maximálního limitu):.kč Bankovním převodem na účet číslo:....kód banky.. Složenkou na adresu (vyplňuje se pouze v případě, že adresa se liší od adresy trvalého bydliště) Hotovostně ČESTNĚ PROHLAŠUJI, že uvedené údaje jsou správné, jsem - nejsem pojištěncem VZP ČR, nemám dluhy na pojistném u VZP ČR, v případě pojištění u VZP ČR se současně nehlásím k jiné zdravotní pojišťovně, v případě poskytnutí příspěvku na tuzemský nebo zahraniční ozdravný pobyt se dítě nezúčastnilo nebo nezúčastní akce Mořský koník organizované VZP ČR. Pokud se však dítě jmenované akce Mořský koník zúčastní, zavazuji se, že ve lhůtě stanovené VZP ČR finanční příspěvek na tuzemský nebo zahraniční ozdravný pobyt vrátím. Finanční příspěvek vrátím i v případě jeho výplaty v době, kdy jsem již pojištěnec jiné zdravotní pojišťovny. V... dne... podpis Vyplňuje ÚP VZP ČR: PROPLACENÍ PŘÍSPĚVKU - vyplňuje VZP ČR Kontrola bezdlužnosti a pojištění u VZP ČR datum a podpis pověřeného pracovníka ÚP/KP... Kontrola dat v programu NAEP - výše nároku na požadovaný příspěvek... Kč datum a podpis pověřeného pracovníka ÚP/KP... Vyjádření OZP ke splnění podmínek pro poskytnutí příspěvku: (ověření smluvního vztahu, kontrola aplikované očkovací látky a medicínsky sporné případy) ANO NE datum a podpis pověřeného pracovníka OZP ÚP/KP... Záznam o provedení předběžné řídící kontroly před uskutečněním operace Příkazce operace (OPSK): Hlavní účetní:.... Dne: Dne:.... Předání a převzetí žádosti v rámci ÚP: Předal: Dne: Převzal: Dne:

5 Vojenská zdravotní pojišťovna VoZP (201) N A D S T A N D A R D Y V o Z P Č R ) Příspěvek na odvykací kúru proti kouření. VoZP ČR poskytne jednorázový příspěvek 1000,-Kč, maximálně však do výše prokázaných nákladů na medikamentózní přípravky, které slouží k odvykání kouření. Předpokladem je, že přípravky byly indikovány lékařem v protikuřáckém centru. K poskytnutí příspěvku je nutno předložit následující doklady: - žádost o poskytnutí příspěvku (formulář je možno stáhnout z internetu, nebo získat na pobočce VoZP ČR), - originál doklad o úhradě přípravku, doklad musí obsahovat číslo pojištěnce (rodné číslo), - potvrzení specializovaného pracoviště, kde se pojištěnec podrobuje odvykací kouření. Podmínky čerpání příspěvku: - Veškeré doklady k uplatnění nároku společně se žádostí nutno předložit pojištěncem k proplacení na pobočku VoZP ČR nejpozději do následujícího kalendářního roku. Odkaz na webové stránky:

6 Žádost o poskytnutí příspěvku z programu rozšířené zdravotní péče 3 Označte požadovaný program preventivní péče a ve vlastním zájmu vyplňte prosím VEŠKERÉ údaje. 4 Na každého pojištěnce použijte jednu žádost! Očkování proti klíšťové encefalitidě Preventivní péče o letový personál Bezpříspěvkový dárce krve Jánského plaketa Bezpříspěvkový dárce krve 3. odběr Fixní zubní rovnátka Vyšetření okultního krvácení ve stolici Příspěvek na brýlové obruby pro děti Ozdravné pobyty dětí. (lyžařský výcvik, škola v přírodě pro děti) K tomuto nadstandardu je nutno vyplnit i formulář Potvrzení o účasti na OP 8614 Vitamíny pro děti Preventivní prohlídka dětí sportovci HIB Haemophilus influenzae typ B Mamografické vyšetření Příspěvek na očkování proti rakovině děložního čípku Příspěvek na odvykací kůru proti kouření Příspěvek na cvičení matek s dětmi do 6 let Příspěvek na plavání pro kojence a batolata do 3 let Příspěvek na očkování proti závažným infekčním onemocněním 8624 Příspěvek na kondiční tělocvik, nebo jiné pohybové aktivity pro těhotné ženy Příspěvek na ozdravné a preventivní pobyty v prostorách se solnými inhaláty Příspěvek na léčebný tělocvik a tělesnou regeneraci Vitamíny pro těhotné ženy Příspěvek na plavání Příspěvek na ochranu proti infekcím. nový pojištěnec 8631 Číslo pojištěnce (rodné číslo): Jméno a příjmení: Adresa bydliště: Telefon: Číslo pojištěnce (rodné číslo) rodiče (zák. zástupce) poj. u VoZP ČR: Jméno a příjmení: Označte způsob zaslání finančního příspěvku: Na účet: číslo účtu: kód banky: Poštovní poukázkou na adresu: U příspěvku 8615, 8627, 8628 nutno uvést datum, razítko, podpis lékaře nebo Vaše čestné prohlášení (uvést zde). Prohlašuji, že požadovaný příspěvek z programu rozšířené zdravotní péče, který nárokuji, jsem čerpal(a) osobně (čerpalo moje dítě) a veškeré uvedené údaje jsou pravdivé. Datum:

7 Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR - ZP MVČR (211) Programu Rozšířená zdravotní péče. Balíčky z programu rozšířené zdravotní péče. A2) Balíček proti kouření Závislost na tabáku je chronické, recidivující a velmi závažné onemocnění, které zkracuje průměrný věk kuřáků až o 15 let. Proto ZP MV ČR poskytuje příspěvek na přípravky proti kouření předepsané lékařem max. do výše 1 000,- Kč. Nezbytné podklady pro ověření splnění podmínek k přiznání příspěvku - vyplněný formulář k proplacení příspěvku rozšířené zdravotní péče - originální platební doklad vystavený v aktuálním kalendářním roce, ze kterého je zřejmý název výrobku nebo služby, cena, datum plnění, identifikační údaje poskytovatele a podpis poskytovatele Specifické podmínky pro uplatnění nároku na příspěvek Předložení kopie lékařské zprávy nebo kartičky z protikuřácké poradny, ze které musí vyplynout, že léčbu indikoval odborný zdravotnický personál z protikuřácké poradny, resp. z centra léčby závislosti na tabáku. Nákup těchto přípravků je možný pouze v lékárně. Příspěvek bude poskytnut po schválení revizním lékařem pobočky ZP MV ČR na základě doložení nároku. Odkaz na webové stránky:

8 Vyplní žadatel Příjmení a jméno pojištěnce: Rodné číslo pojištěnce: Doklad k proplacení příspěvku rozšířené péče... Spojení (telefon, mail):. Položka programu rozšířené péče:. Předloženy doklady / ze dne: Nárokovaná výše příspěvku: /..Kč Úhrada bude poukázána na číslo účtu / kód banky /. U nezletilých: Příjmení a jméno otce:. Rodné číslo otce : pojištěnec ZP MV ČR ANO NE Příjmení a jméno matky:. Rodné číslo matky : pojištěnec ZP MV ČR ANO NE Samoživitel/ka ANO NE Příjmení a jméno zákonného zástupce:. Rodné číslo zákonného zástupce : Prohlašuji, že jsem všechny údaje uvedl úplně a správně. Datum uplatnění nároku: Dne: Podpis pojištěnce (nebo zák.zástupce) Pozn.Nezbytnou přílohou dokladu jsou pouze podklady nutné pro vyjádření revizního lékaře. Vyplní zaměstnanec pojišťovny Ověření totožnosti zákonného zástupce pojištěnce nebo zplnomocnění: Ověření formálních náležitostí všech podkladů předložených k doložení nároku provedl:... správce rozpočtu Dne: a stvrzuje, že předložené podklady formálně zakládají * nezakládají* oprávněný nárok na výplatu příspěvku ( Poznámky, odůvodnění zamítnutí, požadavky na doplnění atp. se uvádějí na zadní stranu dokladu) Vyplní revizní lékař (pouze u položek požadujících souhlas revizního lékaře) Vyjádření revizního lékaře, datum a podpis:... správce rozpočtu Schvaluji (ANO / NE)* v plné výši uplatněného nároku:.kč nárok upraven na výši : Kč Vyplní zaměstnanec pojišťovny: Provedení věcné kontroly a promítnutí nároku pojištěnce v evidenčním systému proved:l jméno a podpis: Dne:... Po provedené kontrole: je k úhradě přiznána konečná částka příspěvku ve výši:.kč * nelze příspěvek přiznat a vyplatit z důvodu:* příkazce operace (není-li podepsán na soupisce) Tento účetní doklad je zároveň záznamem o provedení kontroly v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb. Zadní strana formuláře: Poznámky ke kontrole formální a věcné správnosti nároku na příspěvek:

9 Záznam o opravě čísla účtu příjemce, případně jiných upřesněních při vrácení úhrady bankou: Oprava: předčíslí čísla účtu: číslo účtu: kód banky: Údaje pro nové poukázání příspěvku pořídil: Dne:. Poznámky ke kontrole vedoucím zaměstnancem a kompletaci denních dávek dokladů: nehodící se škrtněte

10 Oborová zdravotní pojišťovna OZP (207) OZP - Fond prevence v roce 2009 Přispívá v rámci tzv. kreditního systému v rámci Fondu prevence. OZP pro dospělé Určeno pro pojištěnce OZP ve věku od 20 let do data dovršení 65 let. Příspěvkový program OZP je zaměřen na podporu rekondičních aktivit, zlepšení zdravotního stavu dospělých osob a ostatní prevence. Příspěvek ve výši 500 Kč/rok můžete využít na 1. Preparáty pro odvykání kouření Podmínky čerpání: - příspěvek je určen pojištěncům OZP ve věku od 20 let do data dovršení 65 let - maximální výše příspěvku činí 500 Kč - příspěvek lze čerpat jednorázově a nabízené možnosti je možné kombinovat - v roce 2009 je možné využít pouze jeden příspěvkový program OZP (tzn. že nelze současně čerpat příspěvek pro děti a mládež, příp. příspěvek pro seniory) - pro čerpání příspěvku je nutné doložit originální účetní doklady o zaplacení, vystavené v roce 2009 (s výjimkou čerpání příspěvku na očkování), příp. další požadované doklady - o příspěvek je možné žádat do (k tomuto datu je nutné doručit do OZP požadované doklady) Požadované doklady: - vyplněná Žádost o příspěvek pro dospělé" - originální účetní doklad o zaplacení Odkaz na webové stránky:

11 č. opatř Žádost o příspěvek pro dospělé (ve věku od 20 let do data dovršení 65 let) Žádám o příspěvek z Fondu prevence ve výši 500 Kč dle stanovených podmínek. Příjmení a jméno žadatele..... Rodné číslo žadatele. MOŽNOSTI ČERPÁNÍ: */ Z0029 Preventivní péče nehrazená z veř. zdrav. pojištění, poskytnuta ve zdravotnickém zařízení Z0030 Vitaminy a potravinové doplňky zakoupené v lékárně Z0031 Oční laserové refrakční zákroky Z0032 Očkování nehrazená z veř. zdrav. pojištění a doporučená lékařem (např. proti žloutence, klíšťové encefalitidě, pneumokoku, meningokoku, varicelle, papilomaviru, chřipce aj.) Z0033 Očkování při cestách do zahraničí Z0034 Rehabilitační a rekondiční aktivity s odborným dohledem (absolvované v ČR) Z0035 Preparáty pro odvykání kouření Z0036 Rekondiční kurzy zaměřené na snižování nadváhy PŘÍSPĚVEK ZAŠLETE: */ na účet číslo... poštovní poukázkou na adresu, uvedenou v registru OZP pro zasílání korespondence. PROHLÁŠENÍ: a) beru na vědomí podmínky a způsob čerpání příspěvku a prohlašuji, že mnou uváděné údaje jsou pravdivé b) příspěvek je určen pojištěncům OZP ve věku od 20 let do data dovršení 65 let c) maximální výše příspěvku činí 500,- Kč d) přiložené účetní doklady musí být vystaveny v roce 2009 (s výjimkou čerpání příspěvku na očkování) e) příspěvek lze čerpat jednorázově na jednu nebo více z nabízených možností f) příspěvek na očkování (včetně aplikace) lze poskytnout pouze tehdy, pokud byla očkovací látka aplikována v období od do g) o příspěvek lze žádat do (k tomuto datu je nutné doručit požadované doklady do OZP na adresu: OZP, odd. úhrad, Roškotova 1225/1, Praha 4) K ŽÁDOSTI PŘIKLÁDÁM: a) originální účetní doklad o zaplacení b) fotokopii očkovacího průkazu s vyznačením data očkování nebo potvrzení o aplikaci Datum Podpis žadatele */ Zvolenou variantu označte křížkem

12 Zdravotní pojišťovna AGEL (227) Motivační program Příspěvek v max. výši 1500,- Kč, pro muže a ženy od 19 let na úhradu přípravků na podporu odvykání kouření zakoupených v lékárně. Informace k proplácení motivačního programu ZPA Pojištěnec má nárok uplatnit čerpání motivačního programu pouze v rámci České republiky. Čerpání je možné realizovat v daném kalendářním roce. Úhrada bude prováděna pojištěnci převodem na účet, popř. složenkou, po předložení originálního dokladu, který musí obsahovat: jméno a příjmení, rodné číslo, uhrazenou částku, zdůvodnění platby, datum vystavení, razítko a podpis prodejce. Požadované doklady: - vyplněný doklad k proplácení úhrady motivačního programu - originální účetní doklad o zaplacení (Pojištěnec má možnost donést doklady na proplacení osobně na kontaktní místo, popřípadě zaslat poštou ( Zdravotní pojišťovna AGEL, P.O.BOX 20, Ostrava 9) s vyplněným formulářem.) Odkaz na webové stránky:

13 Formulář k dokladům proplacení příspěvku z motivačního programu a zdravotní péče pojištěnci ZP AGEL Číslo pojištěnce (rodné číslo) Číslo dokladu totožnosti Příjmení a jméno pojištěnce Kontakt (telefon, ) Důvod platby (dle přiloženého dokladu: např. očkování, přilba, dětská sedačka, tělovýchovná aktivita, vitamíny, antikoncepce atd.) Počet dokladů k proplacení Způsob vyplacení finančního příspěvku: Na účet: číslo účtu a kód banky Poštovní poukázkou na adresu U nezletilých: Jméno, příjmení zákonného zástupce Rodné číslo zákonného zástupce Číslo dokladu totožnosti Prohlašuji, že výše uvedené údaje jsou pravdivé. V případě, že požaduji proplatit doklad o poskytnuté zdravotní péči, čestně prohlašuji, že o způsobu úhrady poskytnuté péče jsem byl(a) lékařem poučen(a): ano ne ( nehodící škrtněte ) Datum Podpis pojištěnce (popř. jeho zákonného zástupce) Vyúčtování bude provedeno nejpozději do 7 dnů od data doručení dokladu do ZP AGEL. Prosím nevyplňujte vyplní zaměstnanec ZP AGEL IČZ a název zdravotnického zařízení smluvní - nesmluvní (uvede zaměstnanec ZP AGEL) Částka požadovaná celkem k proplacení (uvede zaměstnanec ZP AGEL) Datum Podpis zaměstnance ZPA

14 Revírní Bratrská pokladna Zdravotní pojišťovna Balíčky prevence Balíček pro pojištěnce starší 19 let odvykací aktivity do 500 Kč Léčení závislosti na tabáku (vyšetření, kursovné, léčivé přípravky, nikotinové náplasti, speciální žvýkačky). Seznam léků, vitamínů a preparátů, které se proplácejí jako nadstandardy Název preparátu Provedení Druh nadstandardu Limit 09 Platí od Platí do Champix Tablety Odvykání kouření 500,00 Kč Nicorette Jakékoliv Odvykání kouření 500,00 Kč Nicorette - žvýkačky Jakékoliv Odvykání kouření 500,00 Kč Nicotinell Náplasti Odvykání kouření 500,00 Kč Niquitin Jakékoliv Odvykání kouření 500,00 Kč Zyban (jen na LP) Tablety Odvykání kouření 500,00 Kč Informace k proplácení zlepšené zdravotní péče i bonusového programu Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna připravila pro věkové kategorie dětí do 6 let, dětí a mládeže od 7 do 18 let a nad 19 let soubory aktivit, které jsou sloučeny do balíčků preventivní péče v hodnotě do Kč. Pro každou tuto kategorii jsou vytvořeny skupiny aktivit, ze kterých mohou pojištěnci dle vlastního výběru čerpat, u očkování a stomatologie do výše Kč, u vitamínů do výše 100 Kč, u všech ostatních aktivit do výše 500 Kč. Čerpání na aktivity označené jako Bonusy k preventivním programům se nezapočítávají do ročního limitu Kč. Aktivity Revírní bratrské pokladny, zdravotní pojišťovny, v oblasti prevence a zlepšené zdravotní péče se proplácejí pojištěncům podle následujících zásad: Pojištěnec má ve své věkové kategorii nárok na příspěvek na jakoukoliv aktivitu z balíčků preventivních programů do celkové výše Kč. Z jednotlivých skupin aktivit může čerpat podle vlastního výběru vždy jen jednu aktivitu, a to i opakovaně. Proplácení nákladů jiným osobám je možné na základě podepsání Čestného prohlášení, které žadatel obdrží přímo na pracovišti pojišťovny, kde uplatňuje výběr příspěvku v hotovosti. Podmínkou je prokázání jeho totožnosti. Úhrada účtu může být provedena bezhotovostně, a to po zaslání čitelného originálu účtu (max. z předcházejícího roku) a dále uvedených dokladů poštou na adresu RBP. Žadatel musí uvést své číslo účtu, na který chce platbu zaslat. Je vhodné žádost doplnit vyplněným tiskopisem "Žádost o úhradu příspěvku z balíčku preventivní péče" (uveden na Úhrada může být provedena v hotovosti na kterémkoli pracovišti RBP po předložení čitelného originálu účtu (max. z předcházejícího roku), vystaveného zdravotnickým zařízením, prodejnou, sportovním zařízením, školou apod., v případě dokladu za vitamíny jen lékárnou nebo prodejnou zdravotnické techniky, který bude vždy obsahovat rodné číslo, datum vystavení, uhrazenou částku, zdůvodnění platby (název výrobku, služby), identifikační údaje poskytovatele (prodejce) a jeho podpis. Odkaz na webové stránky:

15 Žádost o úhradu příspěvku z balíčku preventivní péče Vyplní žadatel Příjmení a jméno pojištěnce Číslo pojištěnce (rodné číslo) Telefonní číslo Druh aktivity z balíčku Předložený, přiložený účetní doklad ze dne Přiložena fotokopie očkovacího průkazu* ze dne doklad o očkování* ze dne jiného dokladu průkazu dárce krve* těhotenský průkaz* registrační karta sportovce* ze dne ze dne ze dne ze dne Nárokovaná výše příspěvku Úhradu poukázat na účet číslo kód banky U nezletilých Příjmení a jméno zákonného zástupce Číslo pojištěnce (r.č.)zákon.zástupce Prohlašuji, že všechny uvedené skutečnosti jsou úplné a správné. datum žádosti podpis Vyplní zaměstnanec pojišťovny V zaslaných dokladech chybí Způsob dořešení podpis datum U sporných dokladů stanovisko revizního lékaře podpis datum podpis datum Správnost ověřil Příkazce operace Správce rozpočtu * vyberte podle druhu nadstandardu Vyplněný tiskopis zašlete na adresu: Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna Michálkovická Slezská Ostrava

16 Zdravotní pojišťovna Metal Aliance ZPMA (217) Výhody klientů ZP M-A v roce pojišťovna neposkytuje příspěvky na podporu odvykání kouření - Odkaz na webové stránky: Česká národní zdravotní pojišťovna ČNZP (222) Program bonus plus - zatím neaktuální pro rok 2009, v roce 2008 nebyly příspěvky na odvykání kouření - nus_vymenabodu.tpl& Odkaz na webové stránky:

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY 1.Kdo má povinnost platit si zdravotní pojištění? a) Každý občan ČR b) Jen dospělí ve věku od 18 do 65 let c) Pouze lidé zaměstnaní na hlavní pracovní poměr d) Jen

Více

ROZHODNUTÍ O DOČASNÉ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI I. díl Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti

ROZHODNUTÍ O DOČASNÉ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI I. díl Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti Evidenční štítek ROZHODNUTÍ O DOČSNÉ PRCOVNÍ NESCHOPNOSTI I. díl Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti Toto hlášení je ošetřující lékař povinen odeslat příslušné okresní správě sociálního zabezpečení

Více

PŘÍSPĚVEK AŽ 500 KČ NA OČKOVÁNÍ

PŘÍSPĚVEK AŽ 500 KČ NA OČKOVÁNÍ NEJVYŠŠÍ ČAS NA VÝHODY OD VZP ČR je největší tuzemskou zdravotní pojišťovnou nabízí největší počet přepážkových pracovišť postará se o vás v každé životní situaci garantuje i nejnákladnější a nejmodernější

Více

7. METODICKÝ POKYN PRO POSKYTNUTÍ NEÚČELOVÉHO NEINVESTIČNÍHO PŘÍSPĚVKU

7. METODICKÝ POKYN PRO POSKYTNUTÍ NEÚČELOVÉHO NEINVESTIČNÍHO PŘÍSPĚVKU Ekonomický odbor 1. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne 15. 1. 2014 Bod pořadu jednání: 7. METODICKÝ POKYN PRO POSKYTNUTÍ NEÚČELOVÉHO NEINVESTIČNÍHO PŘÍSPĚVKU Věc:

Více

Informace zdravotního odboru č. 1 / 2016

Informace zdravotního odboru č. 1 / 2016 Informace zdravotního odboru č. 1 / 2016 Zdravotní preventivní programy Zaměstnanecké pojišťovny Škoda na rok 2016 Vážená paní doktorko, Vážený pane doktore, Zaměstnanecká pojišťovna Škoda připravila pro

Více

ROZKAZ MINISTRA OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY. z 31. května 2003. ve znění RMO č. 120/2013 Věstníku (1. změna)

ROZKAZ MINISTRA OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY. z 31. května 2003. ve znění RMO č. 120/2013 Věstníku (1. změna) 25 ROZKAZ MINISTRA OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY z 31. května 2003 ve znění RMO č. 120/2013 Věstníku (1. změna) Poskytování zdravotní péče a rekreačních pobytů některým válečným veteránům K realizaci ustanovení

Více

Poučení FORMULÁŘ "EVIDENČNÍ LIST zdravotní pojišťovny"

Poučení FORMULÁŘ EVIDENČNÍ LIST zdravotní pojišťovny Poučení FORMULÁŘ "EVIDENČNÍ LIST zdravotní pojišťovny" Evidenční list je čtyřdílný.. EVIDENČNÍ LIST zdravotní pojišťovny. Určen pro VoZP, ke které se pojištěnec přihlašuje. OZNÁMENÍ O PŘIJETÍ do evidence

Více

Postup při administraci žádostí: Obsah žádosti: Kritéria posouzení: Povinnosti příjemce finančního příspěvku:

Postup při administraci žádostí: Obsah žádosti: Kritéria posouzení: Povinnosti příjemce finančního příspěvku: MĚSTO DESNÁ Rada města 468 61 Desná v Jizerských horách, Krkonošská 318, Tel. 483 337 941, Fax. 483 337 953, Mobil:737248436 e-mail : epodatelna@mesto-desna.cz Pravidla pro poskytování finančních příspěvků

Více

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby podací razítko JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby Základní část V případě, že jste se rozhodli učinit níže uvedené úkony pomocí jednotného registračního formuláře na Centrálním registračním

Více

Registrační řád Svazu zápasu České republiky. Obsah. 1. Obecná ustanovení...2. 2. Registrační činnost...2. 3. Podklady pro registraci...

Registrační řád Svazu zápasu České republiky. Obsah. 1. Obecná ustanovení...2. 2. Registrační činnost...2. 3. Podklady pro registraci... Obsah 1. Obecná ustanovení...2 1.1. Účel registrace...2 1.2. Vyznačení činnosti v průkazu zápasu...2 1.3. Počet funkcí vykonávaných jednotlivcem...2 1.4. Registrace evidence...2 2. Registrační činnost...2

Více

PŘIHLÁŠKA K REGISTRACI k dani z přidané hodnoty

PŘIHLÁŠKA K REGISTRACI k dani z přidané hodnoty 11Reg5104_4.pdf Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu v, ve, pro 01 Daňové identifi kační číslo 02 otisk podacího razítka fi nančního úřadu PŘIHLÁŠKA K REGISTRACI

Více

OBEC BOHUSLAVICE IČ: 00302384, DIČ: CZ00302384 OKRES ŠUMPERK PSČ 789 72 583 444 334, 606 055 089

OBEC BOHUSLAVICE IČ: 00302384, DIČ: CZ00302384 OKRES ŠUMPERK PSČ 789 72 583 444 334, 606 055 089 OBEC BOHUSLAVICE IČ: 00302384, DIČ: CZ00302384 OKRES ŠUMPERK PSČ 789 72 583 444 334, 606 055 089 Směrnice č. 2/2014 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu Obce Bohuslavice subjektům, které nejsou založeny

Více

I. díl Rozhodnutí o vzniku potřeby ošetřování (péče)

I. díl Rozhodnutí o vzniku potřeby ošetřování (péče) ROZHODNUTÍ O POTŘEBĚ OŠETŘOVÁNÍ (péče) I. díl Rozhodnutí o vzniku potřeby ošetřování (péče) Tento díl rozhodnutí o vzniku potřeby ošetřování slouží jako průkaz osoby ošetřující člena domácnosti. Při ukončení

Více

Oznámení vzniku dočasné pracovní neschopnosti

Oznámení vzniku dočasné pracovní neschopnosti Oznámení vzniku dočasné pracovní neschopnosti - POKYNY K VYPLNĚNÍ - Vytiskněte všechny strany formuláře. Tento formulář vyplní pojištěná osoba. Vyplněný formulář a kopii lékařem vystaveného dokladu o dočasné

Více

FORMULÁŘ K PŘIDĚLENÍ ELEKTRICKÉHO VOZÍKU

FORMULÁŘ K PŘIDĚLENÍ ELEKTRICKÉHO VOZÍKU FORMULÁŘ K PŘIDĚLENÍ ELEKTRICKÉHO VOZÍKU Podmínkou schválení úhrady elektrického vozíku je schopnost pojištěnce jej bezpečně samostatně ovládat při splnění následujících kritérií: 1) Postižení obou dolních

Více

LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR MOTÝLEK

LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR MOTÝLEK LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR MOTÝLEK Termín: 26. 7. 9. 8. 2014 Ubytování: ve srubech a chatkách Strava: 5x denně Doprava: autobusem, odjezd z Prahy Kapacita: cca 70 dětí Cena poukazu: 4.200, Kč Organizátor: Klub

Více

PŘIHLÁŠKA K REGISTRACI

PŘIHLÁŠKA K REGISTRACI 13Reg5125_4.pdf Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Územní pracoviště v, ve, pro Daňové identifikační číslo skupiny Otisk

Více

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část ČÁST A - PODNIKATEL 01 Podnikatel a) titul podací razítko JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část b) jméno c) příjmení d) titul 1) *) e) pohlaví f) rodné příjmení g)

Více

Zkušenosti pro Prahu (registrační číslo: CZ.1.04/2.1.00/70.00019)

Zkušenosti pro Prahu (registrační číslo: CZ.1.04/2.1.00/70.00019) PŘÍLOHA Č. 8 Zkušenosti pro Prahu (registrační číslo: CZ.1.04/2.1.00/70.00019) ŽÁDOST O PŘÍSPĚVEK NA NOVĚ VYTVOŘENÉ PRACOVNÍ MÍSTO A. Identifikační údaje zaměstnavatele: Název zaměstnavatele 1): v souladu

Více

Pravidla pro žadatele a příjemce dotace z dotačního programu Podpora včelařství (2015)

Pravidla pro žadatele a příjemce dotace z dotačního programu Podpora včelařství (2015) Člen Rady Plzeňského kraje pro oblast životního prostředí a zemědělství vyhlašuje z pověření Rady Plzeňského kraje daného usnesením č. 3175/15 ze dne 23. 2. 2015 dotační program Podpora včelařství (2015).

Více

PRAVIDLA PRO VÝPLATU DIVIDEND

PRAVIDLA PRO VÝPLATU DIVIDEND PRAVIDLA PRO VÝPLATU DIVIDEND Stanovení výše, místa a způsobu výplaty dividendy za rok 2009 Výše dividendy: Dividenda před zdaněním činí 435,- Kč na jednu akcii. Dividendový výnos bude vyplacen akcionáři

Více

PRAVIDLA PRO VÝPLATU DIVIDEND

PRAVIDLA PRO VÝPLATU DIVIDEND PRAVIDLA PRO VÝPLATU DIVIDEND Stanovení výše, místa a způsobu výplaty dividendy za rok 2012 Výše dividendy: Dividenda před zdaněním činí 3.967,- Kč na jednu akcii. Dividendový výnos bude vyplacen akcionáři

Více

Společná žádost zaměstnance a zaměstnavatele o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení

Společná žádost zaměstnance a zaměstnavatele o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení Evidenční štítek Společná žádost zaměstnance a zaměstnavatele o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení Tato žádost slouží pro účely určení příslušnosti k právním

Více

ACCONTES s.r.o. Vám přináší:

ACCONTES s.r.o. Vám přináší: ACCONTES s.r.o. Vám přináší: ACCONTES s.r.o. Chcete umět vyplnit formulář "Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků"? Formulář Vám vydá účetní Vaší firmy

Více

INFORMACE. Bez těchto náležitostí nelze dítě na tábor přijmout.

INFORMACE. Bez těchto náležitostí nelze dítě na tábor přijmout. INFORMACE Při nástupu na tábor předá zákonný zástupce dítěte hlavnímu vedoucímu nebo zdravotníkovi tábora: 1. posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci a škole v přírodě 2. průkazku

Více

Manuál pro čerpání finančních prostředků krajských organizací

Manuál pro čerpání finančních prostředků krajských organizací Manuál pro čerpání finančních prostředků krajských organizací platný k 1. 6. 2013 1. Disponibilní finanční prostředky krajské organizace Každá krajská organizace má na příslušný kalendářní rok k dispozici

Více

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0343/2015

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0343/2015 Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0343/2015 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská 34 číslo bankovního

Více

MĚSTYS KOMÁROV vyhlašuje program poskytnutí finanční podpory dotace - z rozpočtu městyse na podporu projektů pro rok 2015

MĚSTYS KOMÁROV vyhlašuje program poskytnutí finanční podpory dotace - z rozpočtu městyse na podporu projektů pro rok 2015 MĚSTYS KOMÁROV vyhlašuje program poskytnutí finanční podpory dotace - z rozpočtu městyse na podporu projektů pro rok 2015 I. Podmínky pro poskytnutí finanční podpory Všeobecné podmínky pro poskytnutí finanční

Více

POSTUP PRO VYŘIZOVÁNÍ REKLAMACÍ A STÍŽNOSTÍ (REKLAMAČNÍ ŘÁD) 1. Náležitosti reklamace a stížnosti

POSTUP PRO VYŘIZOVÁNÍ REKLAMACÍ A STÍŽNOSTÍ (REKLAMAČNÍ ŘÁD) 1. Náležitosti reklamace a stížnosti POSTUP PRO VYŘIZOVÁNÍ REKLAMACÍ A STÍŽNOSTÍ (REKLAMAČNÍ ŘÁD) Každý klient GE Money Bank, a.s. (dále jen Banka ) má právo vyjádřit svou nespokojenost s poskytovanými bankovními službami, produkty či chováním

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ / PRODLOUŽENÍ* OSVĚDČENÍ K VÝKONU ZDRAVOTNICKÉHO POVOLÁNÍ BEZ ODBORNÉHO DOHLEDU (pro české státní příslušníky)

ŽÁDOST O VYDÁNÍ / PRODLOUŽENÍ* OSVĚDČENÍ K VÝKONU ZDRAVOTNICKÉHO POVOLÁNÍ BEZ ODBORNÉHO DOHLEDU (pro české státní příslušníky) 44 ČČ RR ŽÁDOST O VYDÁNÍ / PRODLOUŽENÍ* OSVĚDČENÍ K VÝKONU ZDRAVOTNICKÉHO POVOLÁNÍ BEZ ODBORNÉHO DOHLEDU (pro české státní příslušníky) Místo pro nalepení kolku 500 Kč ČÍSLO REGISTRACE zde nevyplňujte

Více

Směrnice o poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu obce Želešice

Směrnice o poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu obce Želešice OBEC ŽELEŠICE Směrnice o poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu obce Želešice Účinnost od: 7.2.2014 Zástupce obce - poskytovatele: Ing. Jiří Kvasnička, starosta obce Želešice 1 Článek I Základní

Více

R E G I S T R A Č N Í

R E G I S T R A Č N Í R E G I S T R A Č N Í Ř Á D Registrační řád Svazu zápasu České republiky (dále jen RŘ ) stanoví podmínky a způsob, jakým se zajišťuje a prokazuje příslušnost ke Svazu zápasu ČR. Všichni členové SZČR, fyzické

Více

SIPO. Proč platit přes SIPO. Jak si SIPO pořídit. SIPO lze platit následujícími způsoby:

SIPO. Proč platit přes SIPO. Jak si SIPO pořídit. SIPO lze platit následujícími způsoby: SIPO Proč platit přes SIPO SIPO Vám umožní sdružit všechny pravidelné platby (voda, plyn, nájem, telefon, pojistné, předplatné novin atd.) do jediné platby. Každý měsíc samozřejmě dostáváte podrobný výpis

Více

Žádost o poskytování služby v Domě seniorů Mladá Boleslav

Žádost o poskytování služby v Domě seniorů Mladá Boleslav Žádost o poskytování služby v Domě seniorů Mladá Boleslav Den podání žádosti. Žadatel.. příjmení (popř. rodné jméno) jméno (křestní). Narozen den, měsíc, rok místo okres Trvalé bydliště, PSČ.. telefon...

Více

Zásady programu Obnova staveb drobné architektury místního významu v Olomouckém kraji

Zásady programu Obnova staveb drobné architektury místního významu v Olomouckém kraji Zásady programu Obnova staveb drobné architektury místního významu v Olomouckém kraji I. Podmínky poskytnutí dotace Program slouží především k naplnění těchto priorit: 1. záchrana a oprava objektů památkové

Více

SMĚRNICE Č. 1 POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD PŘI PRACOVNÍCH CESTÁCH

SMĚRNICE Č. 1 POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD PŘI PRACOVNÍCH CESTÁCH SMĚRNICE Č. 1 POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD PŘI PRACOVNÍCH CESTÁCH 1. Právní předpis Poskytování cestovních náhrad se řídí zákoníkem práce č. 262/2006 Sb., část sedmá, Hlava I IV a navazujícími vyhláškami.

Více

Jak požádat o vrácení uhrazené DPH v projektech

Jak požádat o vrácení uhrazené DPH v projektech Jak požádat o vrácení uhrazené DPH v projektech Vladimír Svatek Vladimir.svatek@msmt.cz 12. prosince 2012 Technologické centrum AV ČR ZÁKON Č.235/2004 SB. O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY 81 Vracení daně v rámci

Více

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0396/2015

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0396/2015 Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0396/2015 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská 34 číslo bankovního

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ GRANTU hl. m. PRAHY PRO OBLAST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ rok 2014 (žádost je určena pro právnické osoby)

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ GRANTU hl. m. PRAHY PRO OBLAST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ rok 2014 (žádost je určena pro právnické osoby) ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ GRANTU hl. m. PRAHY PRO OBLAST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ rok 2014 (žádost je určena pro právnické osoby) 1. Tematická oblast grantu: Podporovaná aktivita tématické oblasti: (Pozor: při změně

Více

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna 13ZadDPPOdmPes.pdf DÁVKY PĚSTOUNSKÉ PÉČE Tiskopis prosím vyplňte čitelně podací razítko Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna A. Žadatel - osoba pečující o dítě nebo osoba v evidenci 1) : Příjmení:

Více

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0344/2015

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0344/2015 Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0344/2015 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská 34 číslo bankovního

Více

VYÚČTOVÁNÍ POJISTNÉHO ZA ROK 2 0 0 4

VYÚČTOVÁNÍ POJISTNÉHO ZA ROK 2 0 0 4 Převzala pobočka HZP - dne HUTNICKÁ ZAMĚSTNANECKÁ POJIŠŤOVNA Jeremenkova 11, 703 00 Ostrava Vítkovice VYÚČTOVÁNÍ POJISTNÉHO ZA ROK 2 0 0 4 přehled o příjmech a výdajích ze samostatné výdělečné činnosti

Více

Zásady pro poskytování příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění zaměstnancům Českých drah, akciové společnosti. č.j.

Zásady pro poskytování příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění zaměstnancům Českých drah, akciové společnosti. č.j. České dráhy, a.s. Generální ředitelství ČD Zásady pro poskytování příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění zaměstnancům Českých drah, akciové společnosti č.j. 62 517/2005-O10 Ruší se č.j. 60 471/2000-O10

Více

HLÁŠENÍ ÚRAZU POSTUP

HLÁŠENÍ ÚRAZU POSTUP HLÁŠENÍ ÚRAZU POSTUP HLÁŠENÍ ŠKODNÝCH UDÁLOSTÍ Hlášení škod provádí jednotliví pojištění přímo Generali Pojišťovně na tiskopisu Oznámení o úrazu, ve kterém potvrdí, že zraněný byl v době úrazu pojištěným

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ MĚSTSKOU ČÁSTÍ BRNO-KNÍNIČKY NA PODPORU KULTURNÍCH, SPORTOVNÍCH A ZÁJMOVÝCH AKTIVIT, NA SOCIÁLNÍ

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ MĚSTSKOU ČÁSTÍ BRNO-KNÍNIČKY NA PODPORU KULTURNÍCH, SPORTOVNÍCH A ZÁJMOVÝCH AKTIVIT, NA SOCIÁLNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ MĚSTSKOU ČÁSTÍ BRNO-KNÍNIČKY NA PODPORU KULTURNÍCH, SPORTOVNÍCH A ZÁJMOVÝCH AKTIVIT, NA SOCIÁLNÍ ČINNOSTI, OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A NA DALŠÍ AKCE ZVLÁŠTĚ

Více

Den podání žádosti. Žádost o poskytování sociální služby v Domě seniorů Mladá Boleslav ... den, měsíc, rok místo okres. Trvalé bydliště, PSČ

Den podání žádosti. Žádost o poskytování sociální služby v Domě seniorů Mladá Boleslav ... den, měsíc, rok místo okres. Trvalé bydliště, PSČ Žádost o poskytování sociální služby v Domě seniorů Mladá Boleslav Den podání žádosti. Žadatel.. příjmení (popř. rodné jméno) jméno (křestní). Narozen den, měsíc, rok místo okres Trvalé bydliště, PSČ..

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Mixážní

Více

Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením ne_10zadprisppodzam.pdf - Adobe Acrobat Professional Registrační číslo ÚP: Úřad práce 1) : PŘÍSPĚVEK - zaměstnávání OZP OSÚ S 10 Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Více

Žádost o příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů chráněného pracovního místa

Žádost o příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů chráněného pracovního místa Registrační číslo ÚP: CHPM-provoz Úřad práce ČR krajská pobočka v: Žádost o příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů chráněného pracovního místa 76 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění

Více

Žádost o překlenovací příspěvek 114 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

Žádost o překlenovací příspěvek 114 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů Registrační číslo Úřadu práce ČR: Překlenovací příspěvek Pracoviště Úřadu práce ČR: S 15 Žádost o překlenovací příspěvek 114 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů O překlenovací

Více

ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY

ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY ZÁJEM O ZVOLENOU REKVALIFIKACI uchazeče o zaměstnání - zájemce o zaměstnání v rámci projektu OP LZZ: Vzdělávání a dovednosti pro trh práce (reg.č.: CZ.1.04./2.1.00/03.00017)

Více

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna 12ZadDPPOdmPes.pdf DÁVKY PĚSTOUNSKÉ PÉČE Tiskopis prosím vyplňte čitelně podací razítko Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna A. Žadatel - pěstoun, poručník 1) nebo osoba, která má zájem stát

Více

Všeobecné smluvní podmínky Lázní Lednice

Všeobecné smluvní podmínky Lázní Lednice Všeobecné smluvní podmínky Lázní Lednice Lázně Lednice jsou poskytovatelem lázeňských a léčebných pobytů, procedur, ubytování, stravování a navazujících služeb. Všeobecné smluvní podmínky Lázní Lednice,

Více

MČ Praha-Zličín, Tylovická 207, 155 21 Praha Zličín

MČ Praha-Zličín, Tylovická 207, 155 21 Praha Zličín MČ Praha-Zličín, Tylovická 207, 155 21 Praha Zličín vyhlašuje usnesením Zastupitelstva MČ Praha Zličín ze dne 26.11.2014 PROGRAM PODPORY ČINNOSTI PRO VOLNÝ ČAS DĚTÍ A MLÁDEŽE 1. Jednorázové akce ve volném

Více

DDM a ZpDVPP Vila Doris Šumperk 17. listopadu 2, Šumperk 787 01 tel.: 0649-21 42 12,13,14 fax: 0649 214214 e-mail: vila@doris.cz

DDM a ZpDVPP Vila Doris Šumperk 17. listopadu 2, Šumperk 787 01 tel.: 0649-21 42 12,13,14 fax: 0649 214214 e-mail: vila@doris.cz DDM a ZpDVPP Vila Doris Šumperk 17. listopadu 2, Šumperk 787 01 tel.: 0649-21 42 12,13,14 fax: 0649 214214 e-mail: vila@doris.cz Strana 1 (celkem 5) http://www.doris.cz SMĚR ICE k nakládání s prostředky

Více

Zdravotní pojištění. Bc. Alena Kozubová

Zdravotní pojištění. Bc. Alena Kozubová Zdravotní pojištění Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění Zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné

Více

Žádost o příspěvek na vytvoření pracovní příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací k umístění uchazečů o zaměstnání

Žádost o příspěvek na vytvoření pracovní příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací k umístění uchazečů o zaměstnání Registrační číslo Úřadu práce ČR: PP Pracoviště Úřadu práce ČR: S 15 Žádost o příspěvek na vytvoření pracovní příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací k umístění uchazečů o zaměstnání 112 zákona

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 15. Pokladna a ceniny. Příloha č.

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 15. Pokladna a ceniny. Příloha č. Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 15 Příloha č.1: Pokladní limit Pokladna a ceniny 2009 1 Úvodní ustanovení Pokladna Účetní jednotka vede tuto

Více

OD 1/2013. Opatření děkana UK FHS č. 1/2013 - Pravidla tvorby a použití sociálního fondu na UK FHS

OD 1/2013. Opatření děkana UK FHS č. 1/2013 - Pravidla tvorby a použití sociálního fondu na UK FHS OD 1/2013 Opatření děkana UK FHS č. 1/2013 - Pravidla tvorby a použití sociálního fondu na UK FHS Část. I Tvorba sociálního fondu 1) Univerzita Karlova v Praze je povinna tvořit v souladu se zákonem č.

Více

Směrnice č. 1/2015 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Jíkev Čl. I Úvodní ustanovení Čl. II Žádost o dotaci

Směrnice č. 1/2015 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Jíkev Čl. I Úvodní ustanovení Čl. II Žádost o dotaci Směrnice č. 1/2015 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Jíkev Čl. I Úvodní ustanovení 1. Dotací se pro účely těchto pravidel rozumí finanční prostředky poskytnuté dle ustanovení 85 písm. c)

Více

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů fyzických osob

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů fyzických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Moravskoslezský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Opavě Daňové identifikační číslo

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA A VYÚČTOVÁNÍ POSKYTNUTÉHO FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU od MAS Polabí, o.p.s.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA A VYÚČTOVÁNÍ POSKYTNUTÉHO FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU od MAS Polabí, o.p.s. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA A VYÚČTOVÁNÍ POSKYTNUTÉHO FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU od MAS Polabí, o.p.s. (Vyplní se s ohledem na to, zda je příjemcem finančního příspěvku fyzická či právnická osoba.) 1. Název projektu 2.

Více

oznámení o změně registračních údajů

oznámení o změně registračních údajů Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Územní pracoviště v, ve, pro 01 Daňové identifikační číslo C Z otisk podacího razítka

Více

PŘEHLED POJISTNÉHO ZA ROK 2008

PŘEHLED POJISTNÉHO ZA ROK 2008 PŘEHLED POJISTNÉHO ZA ROK 2008 přehled o příjmech a výdajích a úhrnu záloh na pojistné osob samostatně výdělečně činných ( 24 odst. 2 a 3 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění,

Více

prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků Příjmení Jméno(-a) Titul Rodné číslo 1 ) Číslo pasu 1 ) Adresa bydliště (místa trvalého pobytu) PSČ Prohlášení

Více

ŽÁDOST O GRANT HL. MĚSTA PRAHY vlastníkům památkově významných objektů v roce

ŽÁDOST O GRANT HL. MĚSTA PRAHY vlastníkům památkově významných objektů v roce HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor kultury památkové péče a cestovního ruchu PID ŽÁDOST O GRANT HL. MĚSTA PRAHY vlastníkům památkově významných objektů v roce 2007 II. kolo 2008 Žadatel

Více

Žádost o pronájem jiného bytu jednoho většího bytu za více menších (tj. rozestěhování ) podle usnesení RHMP č.0989 ze dne 8.6.2004

Žádost o pronájem jiného bytu jednoho většího bytu za více menších (tj. rozestěhování ) podle usnesení RHMP č.0989 ze dne 8.6.2004 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR EVIDENCE, SPRÁVY A VYUŽITÍ MAJETKU PID Místo pro razítko podatelny nevyplňovat Žádost o pronájem jiného bytu jednoho většího bytu za více menších

Více

PŘEHLED SOUHRNNÝCH ÚDAJŮ zaznamenaných na mzdových listech poplatníků uvedených v 2 odst. 3 zákona

PŘEHLED SOUHRNNÝCH ÚDAJŮ zaznamenaných na mzdových listech poplatníků uvedených v 2 odst. 3 zákona Příloha č. 2 5530_11.pdf Tiskopis je povinnou přílohou tiskopisu Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti podle 38j zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

Příloha č. 1 Zásad FKSP OŘ Praha 2015 Postup pro poskytování sociálních výpomocí zaměstnancům postiženým živelní událostí Tento postup je vydáván pro urychlení poskytování sociální výpomoci a sociální

Více

ZDRAVOTNÍ PROGRAMY PRO POJIŠTĚNCE ZPŠ

ZDRAVOTNÍ PROGRAMY PRO POJIŠTĚNCE ZPŠ ZDRAVOTNÍ PROGRAMY PRO POJIŠTĚNCE ZPŠ 2012 Zdravotní programy 2012 Zdravotní programy 2012 jsou určeny pro klienty Zaměstnanecké pojišťovny Škoda. Cizinci mimo EU mají nárok na čerpání Zdravotních programů

Více

Opatření děkana č. 54/2012

Opatření děkana č. 54/2012 Opatření děkana č. 54/2012 Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd Opatření děkana č. 54/2012 Název: Poskytování příspěvků zaměstnanců Fakulty sociálních věd (dále jen FSV UK ) ze sociálního

Více

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ REGISTRAČNÍCH ÚDAJŮ ŽÁDOST O ZRUŠENÍ REGISTRACE

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ REGISTRAČNÍCH ÚDAJŮ ŽÁDOST O ZRUŠENÍ REGISTRACE Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Územní pracoviště v, ve, pro 01 Daňové identifi kační číslo otisk podacího razítka

Více

S M Ě R N I C E. pro odměňování smluvních zaměstnanců Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky

S M Ě R N I C E. pro odměňování smluvních zaměstnanců Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky S M Ě R N I C E pro odměňování smluvních zaměstnanců Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky /změněná Příkazem GŘ VoZP ČR č. 2/V1/99 a Příkazem GŘ VoZP ČR č. 38/V8/2000/ 1.Základní ustanovení 1.1.

Více

ZDRAVOTNÍ PROGRAMY PRO POJIŠTĚNCE ZPŠ

ZDRAVOTNÍ PROGRAMY PRO POJIŠTĚNCE ZPŠ ZDRAVOTNÍ PROGRAMY PRO POJIŠTĚNCE ZPŠ 2013 Zdravotní programy 2013 Zdravotní programy 2013 jsou určeny pro klienty Zaměstnanecké pojišťovny Škoda. Cizinci mimo EU mají nárok na čerpání Zdravotních programů

Více

METODICKÝ POKYN FINANCOVÁNÍ PROGRAMU

METODICKÝ POKYN FINANCOVÁNÍ PROGRAMU METODICKÝ POKYN PRO PŘÍJEMCE DOTACÍ Č.J.: 20398/2015-54 FINANCOVÁNÍ PROGRAMU PROGRAM: NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU V ROCE 2015 PODPROGRAM: CESTOVÁNÍ DOSTUPNÉ VŠEM 117D71300 VERZE: ČERVEN 2015

Více

REGULAČNÍ OMEZENÍ a problémy, kterým by měli poskytovatelé předcházet

REGULAČNÍ OMEZENÍ a problémy, kterým by měli poskytovatelé předcházet 1 REGULAČNÍ OMEZENÍ a problémy, kterým by měli poskytovatelé předcházet Ing. Ivana Jenšovská, STROFIOS a.s. Brno, 29.11. 2014 2 REGULAČNÍ OMEZENÍ amb. spec. Regulace na ZULP/ ZUM, léky a zdravotnické prostředky,

Více

SPRÁVNÍ UJEDNÁNÍ K PROVÁDĚNÍ SMLOUVY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A AUSTRÁLIÍ O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ

SPRÁVNÍ UJEDNÁNÍ K PROVÁDĚNÍ SMLOUVY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A AUSTRÁLIÍ O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ SPRÁVNÍ UJEDNÁNÍ K PROVÁDĚNÍ SMLOUVY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A AUSTRÁLIÍ O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ V souladu s článkem 15 Smlouvy mezi Českou republikou a Austrálií o sociálním zabezpečení, podepsané dne

Více

Žádost o poskytování sociální služby v Domově pro seniory Třebíč, Koutkova Kubešova příspěvková organizace 674 01 Třebíč

Žádost o poskytování sociální služby v Domově pro seniory Třebíč, Koutkova Kubešova příspěvková organizace 674 01 Třebíč Žádost o poskytování sociální služby v Domově pro seniory Třebíč, Koutkova Kubešova příspěvková organizace 674 01 Třebíč Den podání žádosti 1. Žadatel: příjmení jméno (křestní) 2. Datum narození: den,

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny.

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu 0 Daňové identifikační číslo

Více

ZDRAVOTNÍ PROGRAMY PRO POJIŠTĚNCE ZPŠ

ZDRAVOTNÍ PROGRAMY PRO POJIŠTĚNCE ZPŠ ZDRAVOTNÍ PROGRAMY PRO POJIŠTĚNCE ZPŠ Využívejte osobní elektronický účet pojištěnce KARTA MÉHO SRDCE. 2015 Zdravotní programy 2015 Zdravotní programy 2015 jsou určeny pro klienty Zaměstnanecké pojišťovny

Více

Žádost o dotaci městské části Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2009 (V. program Podpora MČ v sociální oblasti)

Žádost o dotaci městské části Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2009 (V. program Podpora MČ v sociální oblasti) Obsah formuláře: Žádost o dotaci městské části Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2009 (V. program Podpora MČ v sociální oblasti) A. Obecná část souhrnné informace o žadateli 1. Identifikační údaje o

Více

Žádost. Obec s rozšířenou působností

Žádost. Obec s rozšířenou působností Obec s rozšířenou působností Kraj Žádost o poskytnutí příspěvku na zachování a obnovu kulturní památky z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností 1. Žadatel

Více

Číslo pojistné události ÚDAJE O POJIŠTĚNÉM. Název pojištění: Číslo pojistné smlouvy: Příjmení a jméno: Místo narození: Pohlaví: Muž Žena

Číslo pojistné události ÚDAJE O POJIŠTĚNÉM. Název pojištění: Číslo pojistné smlouvy: Příjmení a jméno: Místo narození: Pohlaví: Muž Žena Čílo pojitné událoti Prezentační razítko Oznámení pojitné událoti Pracovní nechopnot Pokyny pro vyplnění formuláře: 1. Vyplňte formulář ve všech bodech. zapomeňte vyplnit čílo pojitné mlouvy. 2. U políček

Více

Přihláška na PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR V RUDNÉ

Přihláška na PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR V RUDNÉ Přihláška na PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR V RUDNÉ Vyberte turnus: Červenec 15.7. 19.7. Cesta z hlubin až do oblak 22.7. 26.7. Na divokém západě 29.7. 2.8. Bylo, nebylo a vlastně bylo Srpen 5.8. 9.8. Asterix a Obelix

Více

Žádost o spotřebitelský úvěr

Žádost o spotřebitelský úvěr infolinka: +420 498 777 700, www.finance.akcenta.eu Žádost o spotřebitelský úvěr fyzická osoba občan podnikatel* Identifikace žadatele Trvalý pobyt: 1) Tel.: Email : Počet vyživovaných dětí: do 6 let:

Více

Žádost o odstoupení (vyvázání) klienta od úvěru

Žádost o odstoupení (vyvázání) klienta od úvěru Údaje o odstupujícím Klientovi: Odstupující Klient Klient 1 Klient 2 Klient 3 Titul: Jméno: Příjmení: Rodné číslo: Datum narození (má-li RČ bo známé) Státní příslušnost (u cizinců uveďte zemi) Trvalé bydliště:

Více

Zásady pro poskytování finančních prostředků z rozpočtu města C h a b a ř o v i c e

Zásady pro poskytování finančních prostředků z rozpočtu města C h a b a ř o v i c e Zásady pro poskytování finančních prostředků z rozpočtu města C h a b a ř o v i c e 1/ Zásady upravují v návaznosti na zákon č. 128/2000 Sb. O obcích ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 250/2000 Sb.

Více

VNITROORGANIZAČNÍ SMĚRNICE MĚSTYSE NEDVĚDI CE DOTAČNÍ PROGRAM

VNITROORGANIZAČNÍ SMĚRNICE MĚSTYSE NEDVĚDI CE DOTAČNÍ PROGRAM VNITROORGANIZAČNÍ SMĚRNICE MĚSTYSE NEDVĚDI CE DOTAČNÍ PROGRAM Podpora činnosti v oblasti sportu a tělovýchovy, kultury, volnočasových aktivit a zájmové činnosti na území městyse Nedvědice Článek 1 Základní

Více

GRANTOVÝ PROGRAM Podpora sociálních aktivit 1. výzva pro rok 2014

GRANTOVÝ PROGRAM Podpora sociálních aktivit 1. výzva pro rok 2014 GRANTOVÝ PROGRAM Podpora sociálních aktivit 1. výzva pro rok 2014 Tato výzva se řídí Zásadami pro poskytování grantů města Třeboň Kontakt na administrátora: Mgr. Alena Zárubová, tel: 384342164, alena.zarubova@mesto-trebon.cz

Více

Žádost o příspěvek na zřízení společensky účelného pracovního místa pro uchazeče o zaměstnání

Žádost o příspěvek na zřízení společensky účelného pracovního místa pro uchazeče o zaměstnání Registrační číslo ÚP: SÚPM zřízená Úřad práce ČR krajská pobočka v: OSÚ S 15 Žádost o příspěvek na zřízení společensky účelného pracovního místa pro uchazeče o zaměstnání 113 zákona č. 435/2004 Sb., o

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

HLÁŠENÍ ÚRAZU POSTUP. Z podkladů ČRDM upraveno pro potřeby SH ČMS

HLÁŠENÍ ÚRAZU POSTUP. Z podkladů ČRDM upraveno pro potřeby SH ČMS HLÁŠENÍ ÚRAZU POSTUP Z podkladů ČRDM upraveno pro potřeby SH ČMS HLÁŠENÍ ŠKODNÝCH UDÁLOSTÍ Hlášení škod provádí jednotliví pojištění přímo Generali Pojišťovně na tiskopisu Oznámení o úrazu, ve kterém potvrdí,

Více

Moderátor nebo lékař? MUDr. Roman Šmucler

Moderátor nebo lékař? MUDr. Roman Šmucler 2009 Vojenské zdravotní pojišťovny ČR Moderátor nebo lékař? MUDr. Roman Šmucler Náš organizmus Doc. PaedDr. Pavel Kolář Cestujeme do zahraničí Preventivní programy PODROBNÉ INFORMACE ZÍSKÁTE na všech pracovištích

Více

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČR 2007 2013. Pravidla k vyúčtování a proplacení dotačních prostředků v rámci 22. kola. Ing. Tomáš Kolář

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČR 2007 2013. Pravidla k vyúčtování a proplacení dotačních prostředků v rámci 22. kola. Ing. Tomáš Kolář PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČR 2007 2013 Pravidla k vyúčtování a proplacení dotačních prostředků v rámci 22. kola Ing. Tomáš Kolář Žádost o proplacení výdajů projektu pouze 22. kolo Pravidla - Žádost o proplacení

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE. Žádost PRÁVNICKÉ osoby o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb ( PŘEREGISTRACE )

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE. Žádost PRÁVNICKÉ osoby o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb ( PŘEREGISTRACE ) KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor zdravotnictví, oddělení správních činností Žerotínovo náměstí 3/5 601 82 Brno Žádost PRÁVNICKÉ osoby o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb dle ust.

Více

MĚSTO VARNSDORF GRANTOVÝ PROGRAM MĚSTA VARNSDORF PRO ROK 2015

MĚSTO VARNSDORF GRANTOVÝ PROGRAM MĚSTA VARNSDORF PRO ROK 2015 MĚSTO VARNSDORF GRANTOVÝ PROGRAM MĚSTA VARNSDORF PRO ROK 2015 Schváleno: Radou města Varnsdorf dne 27.11.2014 usnesením č. 414/2014 1 Grantový program města Varnsdorf pro rok 2015 (zásady pro poskytování

Více

4 Příspěvky na provoz zařízení, která slouží. kulturnímu a sociálnímu rozvoji zaměstnanců.

4 Příspěvky na provoz zařízení, která slouží. kulturnímu a sociálnímu rozvoji zaměstnanců. 4 Příspěvky na provoz zařízení, která slouží kulturnímu a sociálnímu rozvoji zaměstnanců (1) Z fondu lze přispívat na náklady na provoz kulturních zařízení, rekreačních zařízení, sportovních a tělovýchovných

Více

ZDRAVOTNÍ PROGRAMY PRO POJIŠTĚNCE ZPŠ

ZDRAVOTNÍ PROGRAMY PRO POJIŠTĚNCE ZPŠ ZDRAVOTNÍ PROGRAMY PRO POJIŠTĚNCE ZPŠ Využívejte osobní elektronický účet pojištěnce KARTA MÉHO SRDCE. 2014 Zdravotní programy 2014 Zdravotní programy 2014 jsou určeny pro klienty Zaměstnanecké pojišťovny

Více