Ukázky platných formulářů jednotlivých zdravotních pojišťoven, které jsou třeba pro získání příspěvku na léčbu závislosti na tabáku.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ukázky platných formulářů jednotlivých zdravotních pojišťoven, které jsou třeba pro získání příspěvku na léčbu závislosti na tabáku."

Transkript

1 Podmínky čerpání finančních příspěvků na léčbu závislosti na tabáku, jednotlivých zdravotních pojišťoven, zveřejněných na webu a platných pro rok Ukázky platných formulářů jednotlivých zdravotních pojišťoven, které jsou třeba pro získání příspěvku na léčbu závislosti na tabáku. Souhrnné informace jsou také dostupné : pro lékaře na pro pacienty na

2 Všeobecná zdravotní pojišťovna - VZP (111) Příspěvek na léčbu závislosti na tabáku Odvykání kouření Podmínky příspěvku 1. Příspěvek je poskytován ve výši max.: a Kč pro pojištěnce od 18 let závislé na tabáku, b Kč pro těhotné ženy, c. 500 Kč bonus v případě, že je žadatelem diabetik. 2. Příspěvek je poskytován jednorázově jednou v roce na odvykací kúru a na náklady spojené s nákupem léčivých přípravků souvisejících s tímto programem a zakoupených v době léčby. 3. Podmínkou přiznání příspěvku je úspěch léčby, tj. pojištěnec přestal kouřit. 4. Odvykací kúra musí být absolvována v roce Příspěvek se poskytne po absolvování léčebné kúry, tzn. není vyplácen zálohově. 6. Léčba je v trvání nejméně 3 měsíce ve zdravotnickém nebo jiném zařízení s odpovídající odborností nebo centrech s vyškolenými terapeuty (seznam center pro léčbu závislosti na tabáku naleznete níže). 7. V případě, že žádá o příspěvek těhotná žena, je nutné doložit těhotenský průkaz. Při žádosti o bonus 500 Kč je požadováno potvrzení o léčbě diabetu. 8. Příspěvek je poskytnut na základě žádosti o příspěvek (formulář žádosti je k dispozici na pobočkách VZP nebo níže). K žádosti se přikládá doklad o zaplacení odvykací kúry a léčivých přípravků souvisejících s tímto programem. Součástí dokladu o zaplacení léčby a léčivého přípravku musí být potvrzení zdravotnického nebo jiného zařízení s odpovídající odborností o termínu zahájení a ukončení léčby. Potvrzení musí obsahovat počáteční a konečnou denní spotřebu tabákových výrobků pojištěncem. Odkaz na webové stránky:

3 ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ PŘÍSPĚVKU ze dne. ŽADATEL POJIŠTĚNEC VZP ČR ( zákonný zástupce dítěte) Jméno... Příjmení... Trvalé bydliště Tel./ ... Číslo pojištěnce... Zákonný zástupce: matka - číslo pojištěnce. otec - číslo pojištěnce Žádám o poskytnutí příspěvku v rámci Novoročního balíčku 2009 Zákonný zástupce, uveďte jméno a číslo pojištěnce dítěte Jméno, příjmení... Číslo pojištěnce... Člen Klubu pevného zdraví, uveďte číslo klubové karty... Bezpříspěvkový dárce krve nebo kostní dřeně ano ne Výčet přiložených dokladů : doklad o zaplacení fotokopie očkovacího průkazu nebo dokladu o očkování (pořídí VZP) fotokopii dokladu o dárcovství krve nebo kostní dřeně kopie těhotenského průkazu ostatní Příspěvek na aktivitu jsem již v letošním roce: čerpal/a nečerpal/a Aktivita pro Novoroční balíček zahájena dne. PODPORA V MATEŘSTVÍ Kurz předporodní péče (kurzy cvičení,plavání těhotných, kurz profylaxe pro těhotné) Kurz plavání nebo cvičení s dětmi do 3 let věku Příspěvek lze využít pouze na jednu z uvedených aktivit. OZDRAVNÉ POBYTY Na tuzemský ozdravný nebo zotavovací pobyt do výše Kč - ostatní děti Na tuzemský nebo zahraniční ozdravný nebo zotavovací pobyt do výše 5000 Kč pro mentálně nemocné děti pro děti s okol. onem.v remisi pro děti s vybranou chron.diagnózou pro dospělé s okon.onem. s lymfedémem Na tuzemský ozdravný pobyt pro: mnohonásobné dárce krve nebo kostní dřeně OČKOVÁNÍ Proti karcinomu děložního hrdla (výplata příspěvku není vázána na ostatní typy očkování Proti hepatitidě A + B (výplata příspěvku není vázána na ostatní typy očkování) Ostatní.. Příspěvek lze využít na jeden typ očkování DALŠÍ PŘÍSPĚVKY Na úhradu fixního ortodontického aparátu Na bezlepkovou dietu Projekt snižování nadváhy a obezity pro děti do 18 let pro pojištěnce nad 18 let Léčba závislosti na tabáku pro pojištěnce nad 18 let pro těhotné ženy nad 18 let Ochranná sportovní přilba nebo libovolné sportovní chrániče Přijďte včas - pilotní projekt pro Jihomoravský kraj

4 ŽÁDÁM O PROPLACENÍ příspěvku ve výši (do maximálního limitu):.kč Bankovním převodem na účet číslo:....kód banky.. Složenkou na adresu (vyplňuje se pouze v případě, že adresa se liší od adresy trvalého bydliště) Hotovostně ČESTNĚ PROHLAŠUJI, že uvedené údaje jsou správné, jsem - nejsem pojištěncem VZP ČR, nemám dluhy na pojistném u VZP ČR, v případě pojištění u VZP ČR se současně nehlásím k jiné zdravotní pojišťovně, v případě poskytnutí příspěvku na tuzemský nebo zahraniční ozdravný pobyt se dítě nezúčastnilo nebo nezúčastní akce Mořský koník organizované VZP ČR. Pokud se však dítě jmenované akce Mořský koník zúčastní, zavazuji se, že ve lhůtě stanovené VZP ČR finanční příspěvek na tuzemský nebo zahraniční ozdravný pobyt vrátím. Finanční příspěvek vrátím i v případě jeho výplaty v době, kdy jsem již pojištěnec jiné zdravotní pojišťovny. V... dne... podpis Vyplňuje ÚP VZP ČR: PROPLACENÍ PŘÍSPĚVKU - vyplňuje VZP ČR Kontrola bezdlužnosti a pojištění u VZP ČR datum a podpis pověřeného pracovníka ÚP/KP... Kontrola dat v programu NAEP - výše nároku na požadovaný příspěvek... Kč datum a podpis pověřeného pracovníka ÚP/KP... Vyjádření OZP ke splnění podmínek pro poskytnutí příspěvku: (ověření smluvního vztahu, kontrola aplikované očkovací látky a medicínsky sporné případy) ANO NE datum a podpis pověřeného pracovníka OZP ÚP/KP... Záznam o provedení předběžné řídící kontroly před uskutečněním operace Příkazce operace (OPSK): Hlavní účetní:.... Dne: Dne:.... Předání a převzetí žádosti v rámci ÚP: Předal: Dne: Převzal: Dne:

5 Vojenská zdravotní pojišťovna VoZP (201) N A D S T A N D A R D Y V o Z P Č R ) Příspěvek na odvykací kúru proti kouření. VoZP ČR poskytne jednorázový příspěvek 1000,-Kč, maximálně však do výše prokázaných nákladů na medikamentózní přípravky, které slouží k odvykání kouření. Předpokladem je, že přípravky byly indikovány lékařem v protikuřáckém centru. K poskytnutí příspěvku je nutno předložit následující doklady: - žádost o poskytnutí příspěvku (formulář je možno stáhnout z internetu, nebo získat na pobočce VoZP ČR), - originál doklad o úhradě přípravku, doklad musí obsahovat číslo pojištěnce (rodné číslo), - potvrzení specializovaného pracoviště, kde se pojištěnec podrobuje odvykací kouření. Podmínky čerpání příspěvku: - Veškeré doklady k uplatnění nároku společně se žádostí nutno předložit pojištěncem k proplacení na pobočku VoZP ČR nejpozději do následujícího kalendářního roku. Odkaz na webové stránky:

6 Žádost o poskytnutí příspěvku z programu rozšířené zdravotní péče 3 Označte požadovaný program preventivní péče a ve vlastním zájmu vyplňte prosím VEŠKERÉ údaje. 4 Na každého pojištěnce použijte jednu žádost! Očkování proti klíšťové encefalitidě Preventivní péče o letový personál Bezpříspěvkový dárce krve Jánského plaketa Bezpříspěvkový dárce krve 3. odběr Fixní zubní rovnátka Vyšetření okultního krvácení ve stolici Příspěvek na brýlové obruby pro děti Ozdravné pobyty dětí. (lyžařský výcvik, škola v přírodě pro děti) K tomuto nadstandardu je nutno vyplnit i formulář Potvrzení o účasti na OP 8614 Vitamíny pro děti Preventivní prohlídka dětí sportovci HIB Haemophilus influenzae typ B Mamografické vyšetření Příspěvek na očkování proti rakovině děložního čípku Příspěvek na odvykací kůru proti kouření Příspěvek na cvičení matek s dětmi do 6 let Příspěvek na plavání pro kojence a batolata do 3 let Příspěvek na očkování proti závažným infekčním onemocněním 8624 Příspěvek na kondiční tělocvik, nebo jiné pohybové aktivity pro těhotné ženy Příspěvek na ozdravné a preventivní pobyty v prostorách se solnými inhaláty Příspěvek na léčebný tělocvik a tělesnou regeneraci Vitamíny pro těhotné ženy Příspěvek na plavání Příspěvek na ochranu proti infekcím. nový pojištěnec 8631 Číslo pojištěnce (rodné číslo): Jméno a příjmení: Adresa bydliště: Telefon: Číslo pojištěnce (rodné číslo) rodiče (zák. zástupce) poj. u VoZP ČR: Jméno a příjmení: Označte způsob zaslání finančního příspěvku: Na účet: číslo účtu: kód banky: Poštovní poukázkou na adresu: U příspěvku 8615, 8627, 8628 nutno uvést datum, razítko, podpis lékaře nebo Vaše čestné prohlášení (uvést zde). Prohlašuji, že požadovaný příspěvek z programu rozšířené zdravotní péče, který nárokuji, jsem čerpal(a) osobně (čerpalo moje dítě) a veškeré uvedené údaje jsou pravdivé. Datum:

7 Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR - ZP MVČR (211) Programu Rozšířená zdravotní péče. Balíčky z programu rozšířené zdravotní péče. A2) Balíček proti kouření Závislost na tabáku je chronické, recidivující a velmi závažné onemocnění, které zkracuje průměrný věk kuřáků až o 15 let. Proto ZP MV ČR poskytuje příspěvek na přípravky proti kouření předepsané lékařem max. do výše 1 000,- Kč. Nezbytné podklady pro ověření splnění podmínek k přiznání příspěvku - vyplněný formulář k proplacení příspěvku rozšířené zdravotní péče - originální platební doklad vystavený v aktuálním kalendářním roce, ze kterého je zřejmý název výrobku nebo služby, cena, datum plnění, identifikační údaje poskytovatele a podpis poskytovatele Specifické podmínky pro uplatnění nároku na příspěvek Předložení kopie lékařské zprávy nebo kartičky z protikuřácké poradny, ze které musí vyplynout, že léčbu indikoval odborný zdravotnický personál z protikuřácké poradny, resp. z centra léčby závislosti na tabáku. Nákup těchto přípravků je možný pouze v lékárně. Příspěvek bude poskytnut po schválení revizním lékařem pobočky ZP MV ČR na základě doložení nároku. Odkaz na webové stránky:

8 Vyplní žadatel Příjmení a jméno pojištěnce: Rodné číslo pojištěnce: Doklad k proplacení příspěvku rozšířené péče... Spojení (telefon, mail):. Položka programu rozšířené péče:. Předloženy doklady / ze dne: Nárokovaná výše příspěvku: /..Kč Úhrada bude poukázána na číslo účtu / kód banky /. U nezletilých: Příjmení a jméno otce:. Rodné číslo otce : pojištěnec ZP MV ČR ANO NE Příjmení a jméno matky:. Rodné číslo matky : pojištěnec ZP MV ČR ANO NE Samoživitel/ka ANO NE Příjmení a jméno zákonného zástupce:. Rodné číslo zákonného zástupce : Prohlašuji, že jsem všechny údaje uvedl úplně a správně. Datum uplatnění nároku: Dne: Podpis pojištěnce (nebo zák.zástupce) Pozn.Nezbytnou přílohou dokladu jsou pouze podklady nutné pro vyjádření revizního lékaře. Vyplní zaměstnanec pojišťovny Ověření totožnosti zákonného zástupce pojištěnce nebo zplnomocnění: Ověření formálních náležitostí všech podkladů předložených k doložení nároku provedl:... správce rozpočtu Dne: a stvrzuje, že předložené podklady formálně zakládají * nezakládají* oprávněný nárok na výplatu příspěvku ( Poznámky, odůvodnění zamítnutí, požadavky na doplnění atp. se uvádějí na zadní stranu dokladu) Vyplní revizní lékař (pouze u položek požadujících souhlas revizního lékaře) Vyjádření revizního lékaře, datum a podpis:... správce rozpočtu Schvaluji (ANO / NE)* v plné výši uplatněného nároku:.kč nárok upraven na výši : Kč Vyplní zaměstnanec pojišťovny: Provedení věcné kontroly a promítnutí nároku pojištěnce v evidenčním systému proved:l jméno a podpis: Dne:... Po provedené kontrole: je k úhradě přiznána konečná částka příspěvku ve výši:.kč * nelze příspěvek přiznat a vyplatit z důvodu:* příkazce operace (není-li podepsán na soupisce) Tento účetní doklad je zároveň záznamem o provedení kontroly v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb. Zadní strana formuláře: Poznámky ke kontrole formální a věcné správnosti nároku na příspěvek:

9 Záznam o opravě čísla účtu příjemce, případně jiných upřesněních při vrácení úhrady bankou: Oprava: předčíslí čísla účtu: číslo účtu: kód banky: Údaje pro nové poukázání příspěvku pořídil: Dne:. Poznámky ke kontrole vedoucím zaměstnancem a kompletaci denních dávek dokladů: nehodící se škrtněte

10 Oborová zdravotní pojišťovna OZP (207) OZP - Fond prevence v roce 2009 Přispívá v rámci tzv. kreditního systému v rámci Fondu prevence. OZP pro dospělé Určeno pro pojištěnce OZP ve věku od 20 let do data dovršení 65 let. Příspěvkový program OZP je zaměřen na podporu rekondičních aktivit, zlepšení zdravotního stavu dospělých osob a ostatní prevence. Příspěvek ve výši 500 Kč/rok můžete využít na 1. Preparáty pro odvykání kouření Podmínky čerpání: - příspěvek je určen pojištěncům OZP ve věku od 20 let do data dovršení 65 let - maximální výše příspěvku činí 500 Kč - příspěvek lze čerpat jednorázově a nabízené možnosti je možné kombinovat - v roce 2009 je možné využít pouze jeden příspěvkový program OZP (tzn. že nelze současně čerpat příspěvek pro děti a mládež, příp. příspěvek pro seniory) - pro čerpání příspěvku je nutné doložit originální účetní doklady o zaplacení, vystavené v roce 2009 (s výjimkou čerpání příspěvku na očkování), příp. další požadované doklady - o příspěvek je možné žádat do (k tomuto datu je nutné doručit do OZP požadované doklady) Požadované doklady: - vyplněná Žádost o příspěvek pro dospělé" - originální účetní doklad o zaplacení Odkaz na webové stránky:

11 č. opatř Žádost o příspěvek pro dospělé (ve věku od 20 let do data dovršení 65 let) Žádám o příspěvek z Fondu prevence ve výši 500 Kč dle stanovených podmínek. Příjmení a jméno žadatele..... Rodné číslo žadatele. MOŽNOSTI ČERPÁNÍ: */ Z0029 Preventivní péče nehrazená z veř. zdrav. pojištění, poskytnuta ve zdravotnickém zařízení Z0030 Vitaminy a potravinové doplňky zakoupené v lékárně Z0031 Oční laserové refrakční zákroky Z0032 Očkování nehrazená z veř. zdrav. pojištění a doporučená lékařem (např. proti žloutence, klíšťové encefalitidě, pneumokoku, meningokoku, varicelle, papilomaviru, chřipce aj.) Z0033 Očkování při cestách do zahraničí Z0034 Rehabilitační a rekondiční aktivity s odborným dohledem (absolvované v ČR) Z0035 Preparáty pro odvykání kouření Z0036 Rekondiční kurzy zaměřené na snižování nadváhy PŘÍSPĚVEK ZAŠLETE: */ na účet číslo... poštovní poukázkou na adresu, uvedenou v registru OZP pro zasílání korespondence. PROHLÁŠENÍ: a) beru na vědomí podmínky a způsob čerpání příspěvku a prohlašuji, že mnou uváděné údaje jsou pravdivé b) příspěvek je určen pojištěncům OZP ve věku od 20 let do data dovršení 65 let c) maximální výše příspěvku činí 500,- Kč d) přiložené účetní doklady musí být vystaveny v roce 2009 (s výjimkou čerpání příspěvku na očkování) e) příspěvek lze čerpat jednorázově na jednu nebo více z nabízených možností f) příspěvek na očkování (včetně aplikace) lze poskytnout pouze tehdy, pokud byla očkovací látka aplikována v období od do g) o příspěvek lze žádat do (k tomuto datu je nutné doručit požadované doklady do OZP na adresu: OZP, odd. úhrad, Roškotova 1225/1, Praha 4) K ŽÁDOSTI PŘIKLÁDÁM: a) originální účetní doklad o zaplacení b) fotokopii očkovacího průkazu s vyznačením data očkování nebo potvrzení o aplikaci Datum Podpis žadatele */ Zvolenou variantu označte křížkem

12 Zdravotní pojišťovna AGEL (227) Motivační program Příspěvek v max. výši 1500,- Kč, pro muže a ženy od 19 let na úhradu přípravků na podporu odvykání kouření zakoupených v lékárně. Informace k proplácení motivačního programu ZPA Pojištěnec má nárok uplatnit čerpání motivačního programu pouze v rámci České republiky. Čerpání je možné realizovat v daném kalendářním roce. Úhrada bude prováděna pojištěnci převodem na účet, popř. složenkou, po předložení originálního dokladu, který musí obsahovat: jméno a příjmení, rodné číslo, uhrazenou částku, zdůvodnění platby, datum vystavení, razítko a podpis prodejce. Požadované doklady: - vyplněný doklad k proplácení úhrady motivačního programu - originální účetní doklad o zaplacení (Pojištěnec má možnost donést doklady na proplacení osobně na kontaktní místo, popřípadě zaslat poštou ( Zdravotní pojišťovna AGEL, P.O.BOX 20, Ostrava 9) s vyplněným formulářem.) Odkaz na webové stránky:

13 Formulář k dokladům proplacení příspěvku z motivačního programu a zdravotní péče pojištěnci ZP AGEL Číslo pojištěnce (rodné číslo) Číslo dokladu totožnosti Příjmení a jméno pojištěnce Kontakt (telefon, ) Důvod platby (dle přiloženého dokladu: např. očkování, přilba, dětská sedačka, tělovýchovná aktivita, vitamíny, antikoncepce atd.) Počet dokladů k proplacení Způsob vyplacení finančního příspěvku: Na účet: číslo účtu a kód banky Poštovní poukázkou na adresu U nezletilých: Jméno, příjmení zákonného zástupce Rodné číslo zákonného zástupce Číslo dokladu totožnosti Prohlašuji, že výše uvedené údaje jsou pravdivé. V případě, že požaduji proplatit doklad o poskytnuté zdravotní péči, čestně prohlašuji, že o způsobu úhrady poskytnuté péče jsem byl(a) lékařem poučen(a): ano ne ( nehodící škrtněte ) Datum Podpis pojištěnce (popř. jeho zákonného zástupce) Vyúčtování bude provedeno nejpozději do 7 dnů od data doručení dokladu do ZP AGEL. Prosím nevyplňujte vyplní zaměstnanec ZP AGEL IČZ a název zdravotnického zařízení smluvní - nesmluvní (uvede zaměstnanec ZP AGEL) Částka požadovaná celkem k proplacení (uvede zaměstnanec ZP AGEL) Datum Podpis zaměstnance ZPA

14 Revírní Bratrská pokladna Zdravotní pojišťovna Balíčky prevence Balíček pro pojištěnce starší 19 let odvykací aktivity do 500 Kč Léčení závislosti na tabáku (vyšetření, kursovné, léčivé přípravky, nikotinové náplasti, speciální žvýkačky). Seznam léků, vitamínů a preparátů, které se proplácejí jako nadstandardy Název preparátu Provedení Druh nadstandardu Limit 09 Platí od Platí do Champix Tablety Odvykání kouření 500,00 Kč Nicorette Jakékoliv Odvykání kouření 500,00 Kč Nicorette - žvýkačky Jakékoliv Odvykání kouření 500,00 Kč Nicotinell Náplasti Odvykání kouření 500,00 Kč Niquitin Jakékoliv Odvykání kouření 500,00 Kč Zyban (jen na LP) Tablety Odvykání kouření 500,00 Kč Informace k proplácení zlepšené zdravotní péče i bonusového programu Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna připravila pro věkové kategorie dětí do 6 let, dětí a mládeže od 7 do 18 let a nad 19 let soubory aktivit, které jsou sloučeny do balíčků preventivní péče v hodnotě do Kč. Pro každou tuto kategorii jsou vytvořeny skupiny aktivit, ze kterých mohou pojištěnci dle vlastního výběru čerpat, u očkování a stomatologie do výše Kč, u vitamínů do výše 100 Kč, u všech ostatních aktivit do výše 500 Kč. Čerpání na aktivity označené jako Bonusy k preventivním programům se nezapočítávají do ročního limitu Kč. Aktivity Revírní bratrské pokladny, zdravotní pojišťovny, v oblasti prevence a zlepšené zdravotní péče se proplácejí pojištěncům podle následujících zásad: Pojištěnec má ve své věkové kategorii nárok na příspěvek na jakoukoliv aktivitu z balíčků preventivních programů do celkové výše Kč. Z jednotlivých skupin aktivit může čerpat podle vlastního výběru vždy jen jednu aktivitu, a to i opakovaně. Proplácení nákladů jiným osobám je možné na základě podepsání Čestného prohlášení, které žadatel obdrží přímo na pracovišti pojišťovny, kde uplatňuje výběr příspěvku v hotovosti. Podmínkou je prokázání jeho totožnosti. Úhrada účtu může být provedena bezhotovostně, a to po zaslání čitelného originálu účtu (max. z předcházejícího roku) a dále uvedených dokladů poštou na adresu RBP. Žadatel musí uvést své číslo účtu, na který chce platbu zaslat. Je vhodné žádost doplnit vyplněným tiskopisem "Žádost o úhradu příspěvku z balíčku preventivní péče" (uveden na Úhrada může být provedena v hotovosti na kterémkoli pracovišti RBP po předložení čitelného originálu účtu (max. z předcházejícího roku), vystaveného zdravotnickým zařízením, prodejnou, sportovním zařízením, školou apod., v případě dokladu za vitamíny jen lékárnou nebo prodejnou zdravotnické techniky, který bude vždy obsahovat rodné číslo, datum vystavení, uhrazenou částku, zdůvodnění platby (název výrobku, služby), identifikační údaje poskytovatele (prodejce) a jeho podpis. Odkaz na webové stránky:

15 Žádost o úhradu příspěvku z balíčku preventivní péče Vyplní žadatel Příjmení a jméno pojištěnce Číslo pojištěnce (rodné číslo) Telefonní číslo Druh aktivity z balíčku Předložený, přiložený účetní doklad ze dne Přiložena fotokopie očkovacího průkazu* ze dne doklad o očkování* ze dne jiného dokladu průkazu dárce krve* těhotenský průkaz* registrační karta sportovce* ze dne ze dne ze dne ze dne Nárokovaná výše příspěvku Úhradu poukázat na účet číslo kód banky U nezletilých Příjmení a jméno zákonného zástupce Číslo pojištěnce (r.č.)zákon.zástupce Prohlašuji, že všechny uvedené skutečnosti jsou úplné a správné. datum žádosti podpis Vyplní zaměstnanec pojišťovny V zaslaných dokladech chybí Způsob dořešení podpis datum U sporných dokladů stanovisko revizního lékaře podpis datum podpis datum Správnost ověřil Příkazce operace Správce rozpočtu * vyberte podle druhu nadstandardu Vyplněný tiskopis zašlete na adresu: Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna Michálkovická Slezská Ostrava

16 Zdravotní pojišťovna Metal Aliance ZPMA (217) Výhody klientů ZP M-A v roce pojišťovna neposkytuje příspěvky na podporu odvykání kouření - Odkaz na webové stránky: Česká národní zdravotní pojišťovna ČNZP (222) Program bonus plus - zatím neaktuální pro rok 2009, v roce 2008 nebyly příspěvky na odvykání kouření - nus_vymenabodu.tpl& Odkaz na webové stránky:

Moderátor nebo lékař? MUDr. Roman Šmucler

Moderátor nebo lékař? MUDr. Roman Šmucler 2009 Vojenské zdravotní pojišťovny ČR Moderátor nebo lékař? MUDr. Roman Šmucler Náš organizmus Doc. PaedDr. Pavel Kolář Cestujeme do zahraničí Preventivní programy PODROBNÉ INFORMACE ZÍSKÁTE na všech pracovištích

Více

ZDRAVOTNÍ PROGRAMY PRO POJIŠTĚNCE ZPŠ

ZDRAVOTNÍ PROGRAMY PRO POJIŠTĚNCE ZPŠ ZDRAVOTNÍ PROGRAMY PRO POJIŠTĚNCE ZPŠ 2012 Zdravotní programy 2012 Zdravotní programy 2012 jsou určeny pro klienty Zaměstnanecké pojišťovny Škoda. Cizinci mimo EU mají nárok na čerpání Zdravotních programů

Více

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna. kód 205

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna. kód 205 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna 1 22/2/2014 kód 205 2. největší zaměstnanecká zdravotní pojišťovna v České republice cca 1,2 mil. pojištěnců 25 000 smluvních zdravotnických zařízení celorepubliková

Více

ODBOROVÁ CENTRÁLA VÍTKOVICE 22. LEDEN2014 ROČNÍK XX. - ČÍsLO 1. SPolEČná deklarace ocelářů. České republiky, Polska a Slovenska. a podporován. EU.

ODBOROVÁ CENTRÁLA VÍTKOVICE 22. LEDEN2014 ROČNÍK XX. - ČÍsLO 1. SPolEČná deklarace ocelářů. České republiky, Polska a Slovenska. a podporován. EU. VOSA ZPRAVODAJ ODBORÁŘŮ ODBOROVÁ CENTRÁLA VÍTKOVICE 22. LEDEN2014 ROČNÍK XX. - ČÍsLO 1 SPolEČná deklarace ocelářů České republiky, Polska a Slovenska MoTTo: V říjnu 2013 se ve Žiaru na Slovensku konalo

Více

Nemocem můžeme předejít ZDRAVOTNĚ PREVENTIVNÍ PROGRAMY 2005. Evropský průkaz zdravotního pojištění. OZP přivítala 600 000. pojištěnce. www.ozp.

Nemocem můžeme předejít ZDRAVOTNĚ PREVENTIVNÍ PROGRAMY 2005. Evropský průkaz zdravotního pojištění. OZP přivítala 600 000. pojištěnce. www.ozp. 2 2004 Nemocem můžeme předejít ZDRAVOTNĚ PREVENTIVNÍ PROGRAMY 2005 Evropský průkaz zdravotního pojištění OZP přivítala 600 000. pojištěnce Více služeb OZP pro Vaše zdraví SLOVO ÚVODEM OBSAH Vážení klienti,

Více

PŘEHLED BENEFITŮ PRO POJIŠTĚNCE VZP ČR

PŘEHLED BENEFITŮ PRO POJIŠTĚNCE VZP ČR PŘEHLED BENEFITŮ PRO POJIŠTĚNCE VZP ČR 17 VZP CHCEME BÝT I VAŠÍ JEDNIČKOU Všeobecná zdravotní pojišťovna je největší a nejstabilnější zdravotní pojišťovnou ČR má bezmála 6 milionů klientů existuje od roku

Více

Průvodce zdravotní péčí o děti v ČR

Průvodce zdravotní péčí o děti v ČR Průvodce zdravotní péčí o děti v ČR Informační příručka pro cizince, kteří společně se svými dětmi dlouhodobě pobývají v ČR. INSTITUT ZDRAVOTNÍ POLITIKY A EKONOMIKY Kostelec nad Černými lesy 2005 Tato

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007-2013 (dále

Více

MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci projektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí

MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci projektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci projektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí Fond dalšího vzdělávání Na Maninách 20, 170 00 Praha 7 Tel.: 277 277 070, http://fdv.mpsv.cz IČO: 00405698, č. účtu: 33531641/0100

Více

Kontakty VoZP ČR. Hradec Králové. (pobočka) fax: 495 000 800, pob-hka@vozp.cz, ID datové schránky: rcbf5x6. Karlovy Vary.

Kontakty VoZP ČR. Hradec Králové. (pobočka) fax: 495 000 800, pob-hka@vozp.cz, ID datové schránky: rcbf5x6. Karlovy Vary. Brno (pobočka) Banskobystrická 40, 621 00 Brno, tel.: 541 429 811, fax: 541 429 817, pob-brn@vozp.cz, ID datové schránky: hmvf5pt Jihlava (jednatelství) Husova 1656/ 52, 586 01 Jihlava, tel.: 560 590 090,

Více

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY 1.Kdo má povinnost platit si zdravotní pojištění? a) Každý občan ČR b) Jen dospělí ve věku od 18 do 65 let c) Pouze lidé zaměstnaní na hlavní pracovní poměr d) Jen

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007 2013 (dále

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 28415/2015-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 28415/2015-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 28415/2015-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007 2013 (dále

Více

2. ČÍSLO SMLOUVY (VARIABILNÍ SYMBOL) 27. MĚSTO 30. MĚSTO 32. ZDROJ PŘÍJMU 33. NÁZEV ZAMĚSTNAVATELE/OSVČ

2. ČÍSLO SMLOUVY (VARIABILNÍ SYMBOL) 27. MĚSTO 30. MĚSTO 32. ZDROJ PŘÍJMU 33. NÁZEV ZAMĚSTNAVATELE/OSVČ PSS111 platnost tiskopisu od 1. 1. 2011 ÚVĚROVÁ SMLOUVA Home Credit a.s., Moravské náměstí 249/8, 602 00 Brno, zastoupena níže podepsaným zmocněným zástupcem/prodejcem IČ: 26978636, tel.: 840 155 155,

Více

Příručka poradce produktová část. zpracovalo oddělení metodiky produktů Z0097 (verze 01/2012)

Příručka poradce produktová část. zpracovalo oddělení metodiky produktů Z0097 (verze 01/2012) produktová část zpracovalo oddělení metodiky produktů Z0097 (verze 01/2012) Obsah ÚVOD OBECNÉ ZÁSADY Obecné zásady... 5 Posuzování zdravotních a finančních rizik... 11 Placení pojistného.... 14 Poplatky...

Více

Úvěrové podmínky. Kód úvěrových podmínek: ITH114

Úvěrové podmínky. Kód úvěrových podmínek: ITH114 Úvěrové podmínky Kód úvěrových podmínek: ITH114 Co byste měli vědět o svém úvěru? Vážený kliente, děkujeme Vám za důvěru v Tesco Finanční služby, jejichž poskytovatelem je Home Credit a.s. Úvěrové podmínky,

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 37052/2010-10000

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 37052/2010-10000 Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 37052/2010-10000 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007-2013 (dále jen

Více

III. Předběžná výzva investičního programu Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže

III. Předběžná výzva investičního programu Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže III. Předběžná výzva investičního programu Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže 1 Obsah Úvod...3 I. Základní poslání programu...3 II. Určení cílů Programu...3 III. Účast

Více

Úvod. Zásady pro poskytování příspěvku zaměstnavatele na penzijní spoření zaměstnancům Českých drah, a.s.

Úvod. Zásady pro poskytování příspěvku zaměstnavatele na penzijní spoření zaměstnancům Českých drah, a.s. Zásady pro poskytování příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění se státním příspěvkem, doplňkové penzijní spoření a životní pojištění zaměstnancům Českých drah, a.s. č.j. 8348/2008-O9 Úvod Zásady

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

Dotační program Rodina a ochrana práv dětí

Dotační program Rodina a ochrana práv dětí Příloha č. 1 k příkazu ministryně č. 16/2014 Dotační program Rodina a ochrana práv dětí Metodika Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu nestátním neziskovým organizacím

Více

Zásady pro program Podpora v oblasti kulturních a sportovních aktivit z rozpočtu města Třince na rok 2014

Zásady pro program Podpora v oblasti kulturních a sportovních aktivit z rozpočtu města Třince na rok 2014 MĚSTO TŘINEC Zásady pro program Podpora v oblasti kulturních a sportovních aktivit z rozpočtu města Třince na rok 2014 Účinnost od: 18.11.2013 Účinnost do: 31.12.2014 Schváleno: Radou města Třince dne

Více

informace I. OBECNÉ INFORMACE II. DEFINICE POJMŮ

informace I. OBECNÉ INFORMACE II. DEFINICE POJMŮ Wüstenrot hypoteční banka a.s. Na Hřebenech II 1718/8, 140 23 Praha 4, IČO 26747154, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 8055 informace Předsmluvní informace poskytované

Více

Zásady pro čerpání Fondu kulturních a sociálních potřeb ve Fakultní nemocnici Plzeň podle vyhlášky o FKSP č. 114/2002 Sb.

Zásady pro čerpání Fondu kulturních a sociálních potřeb ve Fakultní nemocnici Plzeň podle vyhlášky o FKSP č. 114/2002 Sb. Příloha č. 1 Zásady pro čerpání Fondu kulturních a sociálních potřeb ve Fakultní nemocnici Plzeň podle vyhlášky o FKSP č. 114/2002 Sb. v platném znění Obsah I. Zásady pro poskytování příspěvků na provoz

Více

Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném pracovním místě

Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném pracovním místě Registrační číslo Úřadu práce ČR: Příspěvek na zaměstnávání OZP na CHPM Pracoviště Úřadu práce ČR 1) : S 15 Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném pracovním

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2016

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2016 Návrh pro PV MSMT-22479/2015-2 III. Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2016 NEINVESTIČNÍ PROGRAMY Obsah I. Základní poslání Programů...3 1. Cíle Programů...3

Více

VoZP ČR pojišťovna pro rok 2011. VoZP ČR - pobočky, infolinky, ČR2011 web VOJENSKÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA. Foto: Jaroslav Jiřička

VoZP ČR pojišťovna pro rok 2011. VoZP ČR - pobočky, infolinky, ČR2011 web VOJENSKÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA. Foto: Jaroslav Jiřička VOJENSKÁ VoZP ČR - pobočky, infolinky, ČR2011 web ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA Foto: Jaroslav Jiřička VoZP ČR pojišťovna pro rok 2011 VoZP_posledni.indd 1 8.6.2011 22:04:05 Kontaktní místa VoZP ČR POBOČKY INFORMAČNÍ

Více

ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Osobní rozsah zdravotního pojištění

ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Osobní rozsah zdravotního pojištění ÚPLNÉ NĚNÍ ÁKONA č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, jak vyplývá ze změn provedených zákony č. 242/1997 Sb., č. 2/1998 Sb., č. 127/1998

Více

BONUS2. Těhotenství není nemoc rozhovor s Doc. MUDr. Pavlem Caldou, CSc. Mimořádný rok ve zdravotnictví

BONUS2. Těhotenství není nemoc rozhovor s Doc. MUDr. Pavlem Caldou, CSc. Mimořádný rok ve zdravotnictví Časopis Oborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví (OZP) BONUS2 2006 Mimořádný rok ve zdravotnictví Preventivní programy v roce 2007 Těhotenství není nemoc rozhovor s Doc.

Více

EVROPSKÝ ROZHOVOR TENTOKRÁT V PRAZE

EVROPSKÝ ROZHOVOR TENTOKRÁT V PRAZE 8 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 19. ÚNORA 2009, DATUM VYDÁNÍ: 27. ÚNORA 2009, CENA: 6 KČ Čtěte v čísle i na http//www.oskovo.cz Kde se nejvíce propouští str. 2 a 3 Zkušenost se zaměstnaneckým

Více