Ukázky platných formulářů jednotlivých zdravotních pojišťoven, které jsou třeba pro získání příspěvku na léčbu závislosti na tabáku.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ukázky platných formulářů jednotlivých zdravotních pojišťoven, které jsou třeba pro získání příspěvku na léčbu závislosti na tabáku."

Transkript

1 Podmínky čerpání finančních příspěvků na léčbu závislosti na tabáku, jednotlivých zdravotních pojišťoven, zveřejněných na webu a platných pro rok Ukázky platných formulářů jednotlivých zdravotních pojišťoven, které jsou třeba pro získání příspěvku na léčbu závislosti na tabáku. Souhrnné informace jsou také dostupné : pro lékaře na pro pacienty na

2 Všeobecná zdravotní pojišťovna - VZP (111) Příspěvek na léčbu závislosti na tabáku Odvykání kouření Podmínky příspěvku 1. Příspěvek je poskytován ve výši max.: a Kč pro pojištěnce od 18 let závislé na tabáku, b Kč pro těhotné ženy, c. 500 Kč bonus v případě, že je žadatelem diabetik. 2. Příspěvek je poskytován jednorázově jednou v roce na odvykací kúru a na náklady spojené s nákupem léčivých přípravků souvisejících s tímto programem a zakoupených v době léčby. 3. Podmínkou přiznání příspěvku je úspěch léčby, tj. pojištěnec přestal kouřit. 4. Odvykací kúra musí být absolvována v roce Příspěvek se poskytne po absolvování léčebné kúry, tzn. není vyplácen zálohově. 6. Léčba je v trvání nejméně 3 měsíce ve zdravotnickém nebo jiném zařízení s odpovídající odborností nebo centrech s vyškolenými terapeuty (seznam center pro léčbu závislosti na tabáku naleznete níže). 7. V případě, že žádá o příspěvek těhotná žena, je nutné doložit těhotenský průkaz. Při žádosti o bonus 500 Kč je požadováno potvrzení o léčbě diabetu. 8. Příspěvek je poskytnut na základě žádosti o příspěvek (formulář žádosti je k dispozici na pobočkách VZP nebo níže). K žádosti se přikládá doklad o zaplacení odvykací kúry a léčivých přípravků souvisejících s tímto programem. Součástí dokladu o zaplacení léčby a léčivého přípravku musí být potvrzení zdravotnického nebo jiného zařízení s odpovídající odborností o termínu zahájení a ukončení léčby. Potvrzení musí obsahovat počáteční a konečnou denní spotřebu tabákových výrobků pojištěncem. Odkaz na webové stránky:

3 ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ PŘÍSPĚVKU ze dne. ŽADATEL POJIŠTĚNEC VZP ČR ( zákonný zástupce dítěte) Jméno... Příjmení... Trvalé bydliště Tel./ ... Číslo pojištěnce... Zákonný zástupce: matka - číslo pojištěnce. otec - číslo pojištěnce Žádám o poskytnutí příspěvku v rámci Novoročního balíčku 2009 Zákonný zástupce, uveďte jméno a číslo pojištěnce dítěte Jméno, příjmení... Číslo pojištěnce... Člen Klubu pevného zdraví, uveďte číslo klubové karty... Bezpříspěvkový dárce krve nebo kostní dřeně ano ne Výčet přiložených dokladů : doklad o zaplacení fotokopie očkovacího průkazu nebo dokladu o očkování (pořídí VZP) fotokopii dokladu o dárcovství krve nebo kostní dřeně kopie těhotenského průkazu ostatní Příspěvek na aktivitu jsem již v letošním roce: čerpal/a nečerpal/a Aktivita pro Novoroční balíček zahájena dne. PODPORA V MATEŘSTVÍ Kurz předporodní péče (kurzy cvičení,plavání těhotných, kurz profylaxe pro těhotné) Kurz plavání nebo cvičení s dětmi do 3 let věku Příspěvek lze využít pouze na jednu z uvedených aktivit. OZDRAVNÉ POBYTY Na tuzemský ozdravný nebo zotavovací pobyt do výše Kč - ostatní děti Na tuzemský nebo zahraniční ozdravný nebo zotavovací pobyt do výše 5000 Kč pro mentálně nemocné děti pro děti s okol. onem.v remisi pro děti s vybranou chron.diagnózou pro dospělé s okon.onem. s lymfedémem Na tuzemský ozdravný pobyt pro: mnohonásobné dárce krve nebo kostní dřeně OČKOVÁNÍ Proti karcinomu děložního hrdla (výplata příspěvku není vázána na ostatní typy očkování Proti hepatitidě A + B (výplata příspěvku není vázána na ostatní typy očkování) Ostatní.. Příspěvek lze využít na jeden typ očkování DALŠÍ PŘÍSPĚVKY Na úhradu fixního ortodontického aparátu Na bezlepkovou dietu Projekt snižování nadváhy a obezity pro děti do 18 let pro pojištěnce nad 18 let Léčba závislosti na tabáku pro pojištěnce nad 18 let pro těhotné ženy nad 18 let Ochranná sportovní přilba nebo libovolné sportovní chrániče Přijďte včas - pilotní projekt pro Jihomoravský kraj

4 ŽÁDÁM O PROPLACENÍ příspěvku ve výši (do maximálního limitu):.kč Bankovním převodem na účet číslo:....kód banky.. Složenkou na adresu (vyplňuje se pouze v případě, že adresa se liší od adresy trvalého bydliště) Hotovostně ČESTNĚ PROHLAŠUJI, že uvedené údaje jsou správné, jsem - nejsem pojištěncem VZP ČR, nemám dluhy na pojistném u VZP ČR, v případě pojištění u VZP ČR se současně nehlásím k jiné zdravotní pojišťovně, v případě poskytnutí příspěvku na tuzemský nebo zahraniční ozdravný pobyt se dítě nezúčastnilo nebo nezúčastní akce Mořský koník organizované VZP ČR. Pokud se však dítě jmenované akce Mořský koník zúčastní, zavazuji se, že ve lhůtě stanovené VZP ČR finanční příspěvek na tuzemský nebo zahraniční ozdravný pobyt vrátím. Finanční příspěvek vrátím i v případě jeho výplaty v době, kdy jsem již pojištěnec jiné zdravotní pojišťovny. V... dne... podpis Vyplňuje ÚP VZP ČR: PROPLACENÍ PŘÍSPĚVKU - vyplňuje VZP ČR Kontrola bezdlužnosti a pojištění u VZP ČR datum a podpis pověřeného pracovníka ÚP/KP... Kontrola dat v programu NAEP - výše nároku na požadovaný příspěvek... Kč datum a podpis pověřeného pracovníka ÚP/KP... Vyjádření OZP ke splnění podmínek pro poskytnutí příspěvku: (ověření smluvního vztahu, kontrola aplikované očkovací látky a medicínsky sporné případy) ANO NE datum a podpis pověřeného pracovníka OZP ÚP/KP... Záznam o provedení předběžné řídící kontroly před uskutečněním operace Příkazce operace (OPSK): Hlavní účetní:.... Dne: Dne:.... Předání a převzetí žádosti v rámci ÚP: Předal: Dne: Převzal: Dne:

5 Vojenská zdravotní pojišťovna VoZP (201) N A D S T A N D A R D Y V o Z P Č R ) Příspěvek na odvykací kúru proti kouření. VoZP ČR poskytne jednorázový příspěvek 1000,-Kč, maximálně však do výše prokázaných nákladů na medikamentózní přípravky, které slouží k odvykání kouření. Předpokladem je, že přípravky byly indikovány lékařem v protikuřáckém centru. K poskytnutí příspěvku je nutno předložit následující doklady: - žádost o poskytnutí příspěvku (formulář je možno stáhnout z internetu, nebo získat na pobočce VoZP ČR), - originál doklad o úhradě přípravku, doklad musí obsahovat číslo pojištěnce (rodné číslo), - potvrzení specializovaného pracoviště, kde se pojištěnec podrobuje odvykací kouření. Podmínky čerpání příspěvku: - Veškeré doklady k uplatnění nároku společně se žádostí nutno předložit pojištěncem k proplacení na pobočku VoZP ČR nejpozději do následujícího kalendářního roku. Odkaz na webové stránky:

6 Žádost o poskytnutí příspěvku z programu rozšířené zdravotní péče 3 Označte požadovaný program preventivní péče a ve vlastním zájmu vyplňte prosím VEŠKERÉ údaje. 4 Na každého pojištěnce použijte jednu žádost! Očkování proti klíšťové encefalitidě Preventivní péče o letový personál Bezpříspěvkový dárce krve Jánského plaketa Bezpříspěvkový dárce krve 3. odběr Fixní zubní rovnátka Vyšetření okultního krvácení ve stolici Příspěvek na brýlové obruby pro děti Ozdravné pobyty dětí. (lyžařský výcvik, škola v přírodě pro děti) K tomuto nadstandardu je nutno vyplnit i formulář Potvrzení o účasti na OP 8614 Vitamíny pro děti Preventivní prohlídka dětí sportovci HIB Haemophilus influenzae typ B Mamografické vyšetření Příspěvek na očkování proti rakovině děložního čípku Příspěvek na odvykací kůru proti kouření Příspěvek na cvičení matek s dětmi do 6 let Příspěvek na plavání pro kojence a batolata do 3 let Příspěvek na očkování proti závažným infekčním onemocněním 8624 Příspěvek na kondiční tělocvik, nebo jiné pohybové aktivity pro těhotné ženy Příspěvek na ozdravné a preventivní pobyty v prostorách se solnými inhaláty Příspěvek na léčebný tělocvik a tělesnou regeneraci Vitamíny pro těhotné ženy Příspěvek na plavání Příspěvek na ochranu proti infekcím. nový pojištěnec 8631 Číslo pojištěnce (rodné číslo): Jméno a příjmení: Adresa bydliště: Telefon: Číslo pojištěnce (rodné číslo) rodiče (zák. zástupce) poj. u VoZP ČR: Jméno a příjmení: Označte způsob zaslání finančního příspěvku: Na účet: číslo účtu: kód banky: Poštovní poukázkou na adresu: U příspěvku 8615, 8627, 8628 nutno uvést datum, razítko, podpis lékaře nebo Vaše čestné prohlášení (uvést zde). Prohlašuji, že požadovaný příspěvek z programu rozšířené zdravotní péče, který nárokuji, jsem čerpal(a) osobně (čerpalo moje dítě) a veškeré uvedené údaje jsou pravdivé. Datum:

7 Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR - ZP MVČR (211) Programu Rozšířená zdravotní péče. Balíčky z programu rozšířené zdravotní péče. A2) Balíček proti kouření Závislost na tabáku je chronické, recidivující a velmi závažné onemocnění, které zkracuje průměrný věk kuřáků až o 15 let. Proto ZP MV ČR poskytuje příspěvek na přípravky proti kouření předepsané lékařem max. do výše 1 000,- Kč. Nezbytné podklady pro ověření splnění podmínek k přiznání příspěvku - vyplněný formulář k proplacení příspěvku rozšířené zdravotní péče - originální platební doklad vystavený v aktuálním kalendářním roce, ze kterého je zřejmý název výrobku nebo služby, cena, datum plnění, identifikační údaje poskytovatele a podpis poskytovatele Specifické podmínky pro uplatnění nároku na příspěvek Předložení kopie lékařské zprávy nebo kartičky z protikuřácké poradny, ze které musí vyplynout, že léčbu indikoval odborný zdravotnický personál z protikuřácké poradny, resp. z centra léčby závislosti na tabáku. Nákup těchto přípravků je možný pouze v lékárně. Příspěvek bude poskytnut po schválení revizním lékařem pobočky ZP MV ČR na základě doložení nároku. Odkaz na webové stránky:

8 Vyplní žadatel Příjmení a jméno pojištěnce: Rodné číslo pojištěnce: Doklad k proplacení příspěvku rozšířené péče... Spojení (telefon, mail):. Položka programu rozšířené péče:. Předloženy doklady / ze dne: Nárokovaná výše příspěvku: /..Kč Úhrada bude poukázána na číslo účtu / kód banky /. U nezletilých: Příjmení a jméno otce:. Rodné číslo otce : pojištěnec ZP MV ČR ANO NE Příjmení a jméno matky:. Rodné číslo matky : pojištěnec ZP MV ČR ANO NE Samoživitel/ka ANO NE Příjmení a jméno zákonného zástupce:. Rodné číslo zákonného zástupce : Prohlašuji, že jsem všechny údaje uvedl úplně a správně. Datum uplatnění nároku: Dne: Podpis pojištěnce (nebo zák.zástupce) Pozn.Nezbytnou přílohou dokladu jsou pouze podklady nutné pro vyjádření revizního lékaře. Vyplní zaměstnanec pojišťovny Ověření totožnosti zákonného zástupce pojištěnce nebo zplnomocnění: Ověření formálních náležitostí všech podkladů předložených k doložení nároku provedl:... správce rozpočtu Dne: a stvrzuje, že předložené podklady formálně zakládají * nezakládají* oprávněný nárok na výplatu příspěvku ( Poznámky, odůvodnění zamítnutí, požadavky na doplnění atp. se uvádějí na zadní stranu dokladu) Vyplní revizní lékař (pouze u položek požadujících souhlas revizního lékaře) Vyjádření revizního lékaře, datum a podpis:... správce rozpočtu Schvaluji (ANO / NE)* v plné výši uplatněného nároku:.kč nárok upraven na výši : Kč Vyplní zaměstnanec pojišťovny: Provedení věcné kontroly a promítnutí nároku pojištěnce v evidenčním systému proved:l jméno a podpis: Dne:... Po provedené kontrole: je k úhradě přiznána konečná částka příspěvku ve výši:.kč * nelze příspěvek přiznat a vyplatit z důvodu:* příkazce operace (není-li podepsán na soupisce) Tento účetní doklad je zároveň záznamem o provedení kontroly v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb. Zadní strana formuláře: Poznámky ke kontrole formální a věcné správnosti nároku na příspěvek:

9 Záznam o opravě čísla účtu příjemce, případně jiných upřesněních při vrácení úhrady bankou: Oprava: předčíslí čísla účtu: číslo účtu: kód banky: Údaje pro nové poukázání příspěvku pořídil: Dne:. Poznámky ke kontrole vedoucím zaměstnancem a kompletaci denních dávek dokladů: nehodící se škrtněte

10 Oborová zdravotní pojišťovna OZP (207) OZP - Fond prevence v roce 2009 Přispívá v rámci tzv. kreditního systému v rámci Fondu prevence. OZP pro dospělé Určeno pro pojištěnce OZP ve věku od 20 let do data dovršení 65 let. Příspěvkový program OZP je zaměřen na podporu rekondičních aktivit, zlepšení zdravotního stavu dospělých osob a ostatní prevence. Příspěvek ve výši 500 Kč/rok můžete využít na 1. Preparáty pro odvykání kouření Podmínky čerpání: - příspěvek je určen pojištěncům OZP ve věku od 20 let do data dovršení 65 let - maximální výše příspěvku činí 500 Kč - příspěvek lze čerpat jednorázově a nabízené možnosti je možné kombinovat - v roce 2009 je možné využít pouze jeden příspěvkový program OZP (tzn. že nelze současně čerpat příspěvek pro děti a mládež, příp. příspěvek pro seniory) - pro čerpání příspěvku je nutné doložit originální účetní doklady o zaplacení, vystavené v roce 2009 (s výjimkou čerpání příspěvku na očkování), příp. další požadované doklady - o příspěvek je možné žádat do (k tomuto datu je nutné doručit do OZP požadované doklady) Požadované doklady: - vyplněná Žádost o příspěvek pro dospělé" - originální účetní doklad o zaplacení Odkaz na webové stránky:

11 č. opatř Žádost o příspěvek pro dospělé (ve věku od 20 let do data dovršení 65 let) Žádám o příspěvek z Fondu prevence ve výši 500 Kč dle stanovených podmínek. Příjmení a jméno žadatele..... Rodné číslo žadatele. MOŽNOSTI ČERPÁNÍ: */ Z0029 Preventivní péče nehrazená z veř. zdrav. pojištění, poskytnuta ve zdravotnickém zařízení Z0030 Vitaminy a potravinové doplňky zakoupené v lékárně Z0031 Oční laserové refrakční zákroky Z0032 Očkování nehrazená z veř. zdrav. pojištění a doporučená lékařem (např. proti žloutence, klíšťové encefalitidě, pneumokoku, meningokoku, varicelle, papilomaviru, chřipce aj.) Z0033 Očkování při cestách do zahraničí Z0034 Rehabilitační a rekondiční aktivity s odborným dohledem (absolvované v ČR) Z0035 Preparáty pro odvykání kouření Z0036 Rekondiční kurzy zaměřené na snižování nadváhy PŘÍSPĚVEK ZAŠLETE: */ na účet číslo... poštovní poukázkou na adresu, uvedenou v registru OZP pro zasílání korespondence. PROHLÁŠENÍ: a) beru na vědomí podmínky a způsob čerpání příspěvku a prohlašuji, že mnou uváděné údaje jsou pravdivé b) příspěvek je určen pojištěncům OZP ve věku od 20 let do data dovršení 65 let c) maximální výše příspěvku činí 500,- Kč d) přiložené účetní doklady musí být vystaveny v roce 2009 (s výjimkou čerpání příspěvku na očkování) e) příspěvek lze čerpat jednorázově na jednu nebo více z nabízených možností f) příspěvek na očkování (včetně aplikace) lze poskytnout pouze tehdy, pokud byla očkovací látka aplikována v období od do g) o příspěvek lze žádat do (k tomuto datu je nutné doručit požadované doklady do OZP na adresu: OZP, odd. úhrad, Roškotova 1225/1, Praha 4) K ŽÁDOSTI PŘIKLÁDÁM: a) originální účetní doklad o zaplacení b) fotokopii očkovacího průkazu s vyznačením data očkování nebo potvrzení o aplikaci Datum Podpis žadatele */ Zvolenou variantu označte křížkem

12 Zdravotní pojišťovna AGEL (227) Motivační program Příspěvek v max. výši 1500,- Kč, pro muže a ženy od 19 let na úhradu přípravků na podporu odvykání kouření zakoupených v lékárně. Informace k proplácení motivačního programu ZPA Pojištěnec má nárok uplatnit čerpání motivačního programu pouze v rámci České republiky. Čerpání je možné realizovat v daném kalendářním roce. Úhrada bude prováděna pojištěnci převodem na účet, popř. složenkou, po předložení originálního dokladu, který musí obsahovat: jméno a příjmení, rodné číslo, uhrazenou částku, zdůvodnění platby, datum vystavení, razítko a podpis prodejce. Požadované doklady: - vyplněný doklad k proplácení úhrady motivačního programu - originální účetní doklad o zaplacení (Pojištěnec má možnost donést doklady na proplacení osobně na kontaktní místo, popřípadě zaslat poštou ( Zdravotní pojišťovna AGEL, P.O.BOX 20, Ostrava 9) s vyplněným formulářem.) Odkaz na webové stránky:

13 Formulář k dokladům proplacení příspěvku z motivačního programu a zdravotní péče pojištěnci ZP AGEL Číslo pojištěnce (rodné číslo) Číslo dokladu totožnosti Příjmení a jméno pojištěnce Kontakt (telefon, ) Důvod platby (dle přiloženého dokladu: např. očkování, přilba, dětská sedačka, tělovýchovná aktivita, vitamíny, antikoncepce atd.) Počet dokladů k proplacení Způsob vyplacení finančního příspěvku: Na účet: číslo účtu a kód banky Poštovní poukázkou na adresu U nezletilých: Jméno, příjmení zákonného zástupce Rodné číslo zákonného zástupce Číslo dokladu totožnosti Prohlašuji, že výše uvedené údaje jsou pravdivé. V případě, že požaduji proplatit doklad o poskytnuté zdravotní péči, čestně prohlašuji, že o způsobu úhrady poskytnuté péče jsem byl(a) lékařem poučen(a): ano ne ( nehodící škrtněte ) Datum Podpis pojištěnce (popř. jeho zákonného zástupce) Vyúčtování bude provedeno nejpozději do 7 dnů od data doručení dokladu do ZP AGEL. Prosím nevyplňujte vyplní zaměstnanec ZP AGEL IČZ a název zdravotnického zařízení smluvní - nesmluvní (uvede zaměstnanec ZP AGEL) Částka požadovaná celkem k proplacení (uvede zaměstnanec ZP AGEL) Datum Podpis zaměstnance ZPA

14 Revírní Bratrská pokladna Zdravotní pojišťovna Balíčky prevence Balíček pro pojištěnce starší 19 let odvykací aktivity do 500 Kč Léčení závislosti na tabáku (vyšetření, kursovné, léčivé přípravky, nikotinové náplasti, speciální žvýkačky). Seznam léků, vitamínů a preparátů, které se proplácejí jako nadstandardy Název preparátu Provedení Druh nadstandardu Limit 09 Platí od Platí do Champix Tablety Odvykání kouření 500,00 Kč Nicorette Jakékoliv Odvykání kouření 500,00 Kč Nicorette - žvýkačky Jakékoliv Odvykání kouření 500,00 Kč Nicotinell Náplasti Odvykání kouření 500,00 Kč Niquitin Jakékoliv Odvykání kouření 500,00 Kč Zyban (jen na LP) Tablety Odvykání kouření 500,00 Kč Informace k proplácení zlepšené zdravotní péče i bonusového programu Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna připravila pro věkové kategorie dětí do 6 let, dětí a mládeže od 7 do 18 let a nad 19 let soubory aktivit, které jsou sloučeny do balíčků preventivní péče v hodnotě do Kč. Pro každou tuto kategorii jsou vytvořeny skupiny aktivit, ze kterých mohou pojištěnci dle vlastního výběru čerpat, u očkování a stomatologie do výše Kč, u vitamínů do výše 100 Kč, u všech ostatních aktivit do výše 500 Kč. Čerpání na aktivity označené jako Bonusy k preventivním programům se nezapočítávají do ročního limitu Kč. Aktivity Revírní bratrské pokladny, zdravotní pojišťovny, v oblasti prevence a zlepšené zdravotní péče se proplácejí pojištěncům podle následujících zásad: Pojištěnec má ve své věkové kategorii nárok na příspěvek na jakoukoliv aktivitu z balíčků preventivních programů do celkové výše Kč. Z jednotlivých skupin aktivit může čerpat podle vlastního výběru vždy jen jednu aktivitu, a to i opakovaně. Proplácení nákladů jiným osobám je možné na základě podepsání Čestného prohlášení, které žadatel obdrží přímo na pracovišti pojišťovny, kde uplatňuje výběr příspěvku v hotovosti. Podmínkou je prokázání jeho totožnosti. Úhrada účtu může být provedena bezhotovostně, a to po zaslání čitelného originálu účtu (max. z předcházejícího roku) a dále uvedených dokladů poštou na adresu RBP. Žadatel musí uvést své číslo účtu, na který chce platbu zaslat. Je vhodné žádost doplnit vyplněným tiskopisem "Žádost o úhradu příspěvku z balíčku preventivní péče" (uveden na Úhrada může být provedena v hotovosti na kterémkoli pracovišti RBP po předložení čitelného originálu účtu (max. z předcházejícího roku), vystaveného zdravotnickým zařízením, prodejnou, sportovním zařízením, školou apod., v případě dokladu za vitamíny jen lékárnou nebo prodejnou zdravotnické techniky, který bude vždy obsahovat rodné číslo, datum vystavení, uhrazenou částku, zdůvodnění platby (název výrobku, služby), identifikační údaje poskytovatele (prodejce) a jeho podpis. Odkaz na webové stránky:

15 Žádost o úhradu příspěvku z balíčku preventivní péče Vyplní žadatel Příjmení a jméno pojištěnce Číslo pojištěnce (rodné číslo) Telefonní číslo Druh aktivity z balíčku Předložený, přiložený účetní doklad ze dne Přiložena fotokopie očkovacího průkazu* ze dne doklad o očkování* ze dne jiného dokladu průkazu dárce krve* těhotenský průkaz* registrační karta sportovce* ze dne ze dne ze dne ze dne Nárokovaná výše příspěvku Úhradu poukázat na účet číslo kód banky U nezletilých Příjmení a jméno zákonného zástupce Číslo pojištěnce (r.č.)zákon.zástupce Prohlašuji, že všechny uvedené skutečnosti jsou úplné a správné. datum žádosti podpis Vyplní zaměstnanec pojišťovny V zaslaných dokladech chybí Způsob dořešení podpis datum U sporných dokladů stanovisko revizního lékaře podpis datum podpis datum Správnost ověřil Příkazce operace Správce rozpočtu * vyberte podle druhu nadstandardu Vyplněný tiskopis zašlete na adresu: Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna Michálkovická Slezská Ostrava

16 Zdravotní pojišťovna Metal Aliance ZPMA (217) Výhody klientů ZP M-A v roce pojišťovna neposkytuje příspěvky na podporu odvykání kouření - Odkaz na webové stránky: Česká národní zdravotní pojišťovna ČNZP (222) Program bonus plus - zatím neaktuální pro rok 2009, v roce 2008 nebyly příspěvky na odvykání kouření - nus_vymenabodu.tpl& Odkaz na webové stránky:

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY 1.Kdo má povinnost platit si zdravotní pojištění? a) Každý občan ČR b) Jen dospělí ve věku od 18 do 65 let c) Pouze lidé zaměstnaní na hlavní pracovní poměr d) Jen

Více

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby podací razítko JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby Základní část V případě, že jste se rozhodli učinit níže uvedené úkony pomocí jednotného registračního formuláře na Centrálním registračním

Více

Informace zdravotního odboru č. 1 / 2016

Informace zdravotního odboru č. 1 / 2016 Informace zdravotního odboru č. 1 / 2016 Zdravotní preventivní programy Zaměstnanecké pojišťovny Škoda na rok 2016 Vážená paní doktorko, Vážený pane doktore, Zaměstnanecká pojišťovna Škoda připravila pro

Více

ROZHODNUTÍ O DOČASNÉ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI I. díl Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti

ROZHODNUTÍ O DOČASNÉ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI I. díl Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti Evidenční štítek ROZHODNUTÍ O DOČSNÉ PRCOVNÍ NESCHOPNOSTI I. díl Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti Toto hlášení je ošetřující lékař povinen odeslat příslušné okresní správě sociálního zabezpečení

Více

PŘÍSPĚVEK AŽ 500 KČ NA OČKOVÁNÍ

PŘÍSPĚVEK AŽ 500 KČ NA OČKOVÁNÍ NEJVYŠŠÍ ČAS NA VÝHODY OD VZP ČR je největší tuzemskou zdravotní pojišťovnou nabízí největší počet přepážkových pracovišť postará se o vás v každé životní situaci garantuje i nejnákladnější a nejmodernější

Více

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA FOŠ SPORTOVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ CHŘIBSKÁ

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA FOŠ SPORTOVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ CHŘIBSKÁ ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA FOŠ SPORTOVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ CHŘIBSKÁ 29. 7. - 5. 8. 2017 DOKLADY NEZBYTNÉ PRO PŘIJETÍ NA AKCI ODEVZDEJTE DO 15. 7. 2017 Naskenované emailem na adresu jan.svarc@sinstitut.cz, osobně nebo

Více

Registrační řád Svazu zápasu České republiky. Obsah. 1. Obecná ustanovení...2. 2. Registrační činnost...2. 3. Podklady pro registraci...

Registrační řád Svazu zápasu České republiky. Obsah. 1. Obecná ustanovení...2. 2. Registrační činnost...2. 3. Podklady pro registraci... Obsah 1. Obecná ustanovení...2 1.1. Účel registrace...2 1.2. Vyznačení činnosti v průkazu zápasu...2 1.3. Počet funkcí vykonávaných jednotlivcem...2 1.4. Registrace evidence...2 2. Registrační činnost...2

Více

7. METODICKÝ POKYN PRO POSKYTNUTÍ NEÚČELOVÉHO NEINVESTIČNÍHO PŘÍSPĚVKU

7. METODICKÝ POKYN PRO POSKYTNUTÍ NEÚČELOVÉHO NEINVESTIČNÍHO PŘÍSPĚVKU Ekonomický odbor 1. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne 15. 1. 2014 Bod pořadu jednání: 7. METODICKÝ POKYN PRO POSKYTNUTÍ NEÚČELOVÉHO NEINVESTIČNÍHO PŘÍSPĚVKU Věc:

Více

Postup při administraci žádostí: Obsah žádosti: Kritéria posouzení: Povinnosti příjemce finančního příspěvku:

Postup při administraci žádostí: Obsah žádosti: Kritéria posouzení: Povinnosti příjemce finančního příspěvku: MĚSTO DESNÁ Rada města 468 61 Desná v Jizerských horách, Krkonošská 318, Tel. 483 337 941, Fax. 483 337 953, Mobil:737248436 e-mail : epodatelna@mesto-desna.cz Pravidla pro poskytování finančních příspěvků

Více

MĚSTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ

MĚSTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ VZOR 2015 (žlutě podbarvené údaje je možné měnit) MĚSTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu/fondu města Uherské Hradiště

Více

Poučení FORMULÁŘ "EVIDENČNÍ LIST zdravotní pojišťovny"

Poučení FORMULÁŘ EVIDENČNÍ LIST zdravotní pojišťovny Poučení FORMULÁŘ "EVIDENČNÍ LIST zdravotní pojišťovny" Evidenční list je čtyřdílný.. EVIDENČNÍ LIST zdravotní pojišťovny. Určen pro VoZP, ke které se pojištěnec přihlašuje. OZNÁMENÍ O PŘIJETÍ do evidence

Více

PŘIHLÁŠKA K REGISTRACI k dani z přidané hodnoty

PŘIHLÁŠKA K REGISTRACI k dani z přidané hodnoty 11Reg5104_4.pdf Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu v, ve, pro 01 Daňové identifi kační číslo 02 otisk podacího razítka fi nančního úřadu PŘIHLÁŠKA K REGISTRACI

Více

FORMULÁŘ K PŘIDĚLENÍ ELEKTRICKÉHO VOZÍKU

FORMULÁŘ K PŘIDĚLENÍ ELEKTRICKÉHO VOZÍKU FORMULÁŘ K PŘIDĚLENÍ ELEKTRICKÉHO VOZÍKU Podmínkou schválení úhrady elektrického vozíku je schopnost pojištěnce jej bezpečně samostatně ovládat při splnění následujících kritérií: 1) Postižení obou dolních

Více

Žádost o dotaci v programu:

Žádost o dotaci v programu: ODBOR 1 z 7 Žádost o dotaci v programu: č. 1 Osvětová činnost a ekologická výchova, aktivity ve volném čase dětí a mládeže, osvětové akce pro mládež a dospělé- finanční spoluúčast subjektu 30% č. 2 Zlepšení

Více

LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR MOTÝLEK

LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR MOTÝLEK LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR MOTÝLEK Termín: 26. 7. 9. 8. 2014 Ubytování: ve srubech a chatkách Strava: 5x denně Doprava: autobusem, odjezd z Prahy Kapacita: cca 70 dětí Cena poukazu: 4.200, Kč Organizátor: Klub

Více

PŘIHLÁŠKA K REGISTRACI

PŘIHLÁŠKA K REGISTRACI 13Reg5125_4.pdf Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Územní pracoviště v, ve, pro Daňové identifikační číslo skupiny Otisk

Více

ROZKAZ MINISTRA OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY. z 31. května 2003. ve znění RMO č. 120/2013 Věstníku (1. změna)

ROZKAZ MINISTRA OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY. z 31. května 2003. ve znění RMO č. 120/2013 Věstníku (1. změna) 25 ROZKAZ MINISTRA OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY z 31. května 2003 ve znění RMO č. 120/2013 Věstníku (1. změna) Poskytování zdravotní péče a rekreačních pobytů některým válečným veteránům K realizaci ustanovení

Více

Zásady programu Obnova kulturních památek v Olomouckém kraji

Zásady programu Obnova kulturních památek v Olomouckém kraji Zásady programu Obnova kulturních památek v Olomouckém kraji I. Podmínky poskytnutí dotace Program slouží především k naplnění těchto priorit: 1. záchrana a obnova kulturních památek nacházejících se ve

Více

I. díl Rozhodnutí o vzniku potřeby ošetřování (péče)

I. díl Rozhodnutí o vzniku potřeby ošetřování (péče) ROZHODNUTÍ O POTŘEBĚ OŠETŘOVÁNÍ (péče) I. díl Rozhodnutí o vzniku potřeby ošetřování (péče) Tento díl rozhodnutí o vzniku potřeby ošetřování slouží jako průkaz osoby ošetřující člena domácnosti. Při ukončení

Více

Zkušenosti pro Prahu (registrační číslo: CZ.1.04/2.1.00/70.00019)

Zkušenosti pro Prahu (registrační číslo: CZ.1.04/2.1.00/70.00019) PŘÍLOHA Č. 8 Zkušenosti pro Prahu (registrační číslo: CZ.1.04/2.1.00/70.00019) ŽÁDOST O PŘÍSPĚVEK NA NOVĚ VYTVOŘENÉ PRACOVNÍ MÍSTO A. Identifikační údaje zaměstnavatele: Název zaměstnavatele 1): v souladu

Více

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část ČÁST A - PODNIKATEL 01 Podnikatel a) titul podací razítko JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část b) jméno c) příjmení d) titul 1) *) e) pohlaví f) rodné příjmení g)

Více

OBEC BOHUSLAVICE IČ: 00302384, DIČ: CZ00302384 OKRES ŠUMPERK PSČ 789 72 583 444 334, 606 055 089

OBEC BOHUSLAVICE IČ: 00302384, DIČ: CZ00302384 OKRES ŠUMPERK PSČ 789 72 583 444 334, 606 055 089 OBEC BOHUSLAVICE IČ: 00302384, DIČ: CZ00302384 OKRES ŠUMPERK PSČ 789 72 583 444 334, 606 055 089 Směrnice č. 2/2014 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu Obce Bohuslavice subjektům, které nejsou založeny

Více

1. Celkový počet zaměstnanců se zdravotním postižením (OZP), na které je požadován příspěvek 8) - uveďte fyzický počet:

1. Celkový počet zaměstnanců se zdravotním postižením (OZP), na které je požadován příspěvek 8) - uveďte fyzický počet: ne_12zadprisppodzam.pdf - Adobe Acrobat Professional F. Právní forma zaměstnavatele 5) : G. Doložení podmínky zaměstnávání více než 50 % osob se zdravotním postižením na chráněných pracovních místech z

Více

Oznámení vzniku dočasné pracovní neschopnosti

Oznámení vzniku dočasné pracovní neschopnosti Oznámení vzniku dočasné pracovní neschopnosti - POKYNY K VYPLNĚNÍ - Vytiskněte všechny strany formuláře. Tento formulář vyplní pojištěná osoba. Vyplněný formulář a kopii lékařem vystaveného dokladu o dočasné

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU OBCE DOBRÁ VODA U ČESKÝCH BUDĚJOVIC (dále jen pravidla) I. Základní ustanovení

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU OBCE DOBRÁ VODA U ČESKÝCH BUDĚJOVIC (dále jen pravidla) I. Základní ustanovení PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU OBCE DOBRÁ VODA U ČESKÝCH BUDĚJOVIC (dále jen pravidla) I. Základní ustanovení 1. Účelem těchto Pravidel je stanovit jednotný postup při poskytování dotací z

Více

Žádost OSVČ o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení

Žádost OSVČ o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení nc_11sszzadosvcovyspot.pdf Evidenční štítek Žádost OSVČ o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení Tato žádost slouží pro účely potvrzení příslušnosti k právním předpisům

Více

M E T O D I K A. pro zpracování. Obsah závěrečné zprávy

M E T O D I K A. pro zpracování. Obsah závěrečné zprávy 5. 1. 2016 M E T O D I K A pro zpracování Závěrečné zprávy o využití přidělených finančních prostředků určených na připravenost poskytovatele zdravotnické záchranné služby na řešení mimořádných událostí

Více

PRAVIDLA PRO VÝPLATU DIVIDEND

PRAVIDLA PRO VÝPLATU DIVIDEND PRAVIDLA PRO VÝPLATU DIVIDEND Stanovení výše, místa a způsobu výplaty dividendy za rok 2009 Výše dividendy: Dividenda před zdaněním činí 435,- Kč na jednu akcii. Dividendový výnos bude vyplacen akcionáři

Více

PRAVIDLA PRO VÝPLATU DIVIDEND

PRAVIDLA PRO VÝPLATU DIVIDEND PRAVIDLA PRO VÝPLATU DIVIDEND Stanovení výše, místa a způsobu výplaty dividendy za rok 2012 Výše dividendy: Dividenda před zdaněním činí 3.967,- Kč na jednu akcii. Dividendový výnos bude vyplacen akcionáři

Více

PRAVIDLA pro poskytování příspěvků a dotací subjektům působícím v oblasti požární ochrany k zajištění akceschopnosti. 2.

PRAVIDLA pro poskytování příspěvků a dotací subjektům působícím v oblasti požární ochrany k zajištění akceschopnosti. 2. PRAVIDLA pro poskytování příspěvků a dotací subjektům působícím v oblasti požární ochrany k zajištění akceschopnosti 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tato Pravidla pro poskytování příspěvků a dotací Městem Chotěboř

Více

Zásady programu Obnova staveb drobné architektury místního významu v Olomouckém kraji

Zásady programu Obnova staveb drobné architektury místního významu v Olomouckém kraji Zásady programu Obnova staveb drobné architektury místního významu v Olomouckém kraji I. Podmínky poskytnutí dotace Program slouží především k naplnění těchto priorit: 1. záchrana a oprava objektů památkové

Více

R E G I S T R A Č N Í

R E G I S T R A Č N Í R E G I S T R A Č N Í Ř Á D Registrační řád Svazu zápasu České republiky (dále jen RŘ ) stanoví podmínky a způsob, jakým se zajišťuje a prokazuje příslušnost ke Svazu zápasu ČR. Všichni členové SZČR, fyzické

Více

Žádost o dotaci v programu č.: 3 Volnočasové aktivity - finanční spoluúčast subjektu 20%

Žádost o dotaci v programu č.: 3 Volnočasové aktivity - finanční spoluúčast subjektu 20% 1 z 7 Žádost o dotaci v programu č.: 3 Volnočasové aktivity - finanční spoluúčast subjektu 20% Žadatelé o dotaci vyplňují všechna šedá pole formuláře! Žadatel: (vyplňuje fyzická i právnická osoba) Název

Více

Registrační řád. Svazu zápasu České republiky

Registrační řád. Svazu zápasu České republiky Registrační řád Svazu zápasu České republiky Registrační řád Svazu zápasu České republiky (dále jen RŘ ) stanoví podmínky a způsob, jakým se zajišťuje příslušnost ke Svazu zápasu ČR. Všichni členové SZČR,

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ MĚSTSKOU ČÁSTÍ BRNO-KNÍNIČKY NA PODPORU KULTURNÍCH, SPORTOVNÍCH A ZÁJMOVÝCH AKTIVIT, NA SOCIÁLNÍ

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ MĚSTSKOU ČÁSTÍ BRNO-KNÍNIČKY NA PODPORU KULTURNÍCH, SPORTOVNÍCH A ZÁJMOVÝCH AKTIVIT, NA SOCIÁLNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ MĚSTSKOU ČÁSTÍ BRNO-KNÍNIČKY NA PODPORU KULTURNÍCH, SPORTOVNÍCH A ZÁJMOVÝCH AKTIVIT, NA SOCIÁLNÍ ČINNOSTI, OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A NA DALŠÍ AKCE ZVLÁŠTĚ

Více

Společná žádost zaměstnance a zaměstnavatele o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení

Společná žádost zaměstnance a zaměstnavatele o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení Evidenční štítek Společná žádost zaměstnance a zaměstnavatele o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení Tato žádost slouží pro účely určení příslušnosti k právním

Více

SIPO. Proč platit přes SIPO. Jak si SIPO pořídit. SIPO lze platit následujícími způsoby:

SIPO. Proč platit přes SIPO. Jak si SIPO pořídit. SIPO lze platit následujícími způsoby: SIPO Proč platit přes SIPO SIPO Vám umožní sdružit všechny pravidelné platby (voda, plyn, nájem, telefon, pojistné, předplatné novin atd.) do jediné platby. Každý měsíc samozřejmě dostáváte podrobný výpis

Více

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Tuto Monitorovací zprávu je třeba zaslat v tištěné a elektronické podobě (na CD nebo disketě) poskytovateli finanční

Více

Nástupní list na CC. Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci (nesmí být starší než 1 rok)

Nástupní list na CC. Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci (nesmí být starší než 1 rok) Nástupní list na CC Jméno a příjmení dítěte: Datum narození: Rodné číslo: Adresa trvalého bydliště: Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci (nesmí být starší než 1 rok) 1) Posuzované

Více

Smlouva o poskytnutí grantu z Fondu sportu, kultury a volného času Města Poděbrady

Smlouva o poskytnutí grantu z Fondu sportu, kultury a volného času Města Poděbrady T Smlouva č. 2011/82 Smlouva o poskytnutí grantu z Fondu sportu, kultury a volného času Města Poděbrady i. Smluvní strany Město Poděbrady, Jiřího náměstí 20/1,290 31 Poděbrady, zastoupené starostou města

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ / PRODLOUŽENÍ* OSVĚDČENÍ K VÝKONU ZDRAVOTNICKÉHO POVOLÁNÍ BEZ ODBORNÉHO DOHLEDU (pro české státní příslušníky)

ŽÁDOST O VYDÁNÍ / PRODLOUŽENÍ* OSVĚDČENÍ K VÝKONU ZDRAVOTNICKÉHO POVOLÁNÍ BEZ ODBORNÉHO DOHLEDU (pro české státní příslušníky) 44 ČČ RR ŽÁDOST O VYDÁNÍ / PRODLOUŽENÍ* OSVĚDČENÍ K VÝKONU ZDRAVOTNICKÉHO POVOLÁNÍ BEZ ODBORNÉHO DOHLEDU (pro české státní příslušníky) Místo pro nalepení kolku 500 Kč ČÍSLO REGISTRACE zde nevyplňujte

Více

VYÚČTOVÁNÍ POJISTNÉHO ZA ROK 2 0 0 4

VYÚČTOVÁNÍ POJISTNÉHO ZA ROK 2 0 0 4 Převzala pobočka HZP - dne HUTNICKÁ ZAMĚSTNANECKÁ POJIŠŤOVNA Jeremenkova 11, 703 00 Ostrava Vítkovice VYÚČTOVÁNÍ POJISTNÉHO ZA ROK 2 0 0 4 přehled o příjmech a výdajích ze samostatné výdělečné činnosti

Více

Žádost o poskytování sociální služby domov pro seniory v zařízení Domova pro seniory, Reynkova 3643, Havlíčkův Brod

Žádost o poskytování sociální služby domov pro seniory v zařízení Domova pro seniory, Reynkova 3643, Havlíčkův Brod Žádost o poskytování sociální služby domov pro seniory v zařízení Domova pro seniory, Reynkova 3643, Havlíčkův Brod 1. Jméno a příjmení žadatele: (u žen uveďte i rodné příjmení) 2. Den, měsíc a rok narození:

Více

Z1093. Část 1. Pojištěný

Z1093. Část 1. Pojištěný doručeno dne: Pojišťovna České spořitelny, a.s., Vienna Insurance Group, náměstí Republiky 115, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČ: 47452820. Datum zápisu v OR vedeném KS v Hradci Králové 1. 10. 1992

Více

Smlouva o poskytnutí dotace číslo SML/0447/2015

Smlouva o poskytnutí dotace číslo SML/0447/2015 Smlouva o poskytnutí dotace číslo SML/0447/2015 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská 709/34, 750 11 Přerov

Více

působnosti Ministerstva zdravotnictví za účelem zajištění jejich krizové připravenosti (dále

působnosti Ministerstva zdravotnictví za účelem zajištění jejich krizové připravenosti (dále 5. 1. 2016 B. Metodika pro zpracování Závěrečné zprávy o využití přidělených finančních prostředků vyčleněných ze státního rozpočtu organizacím v přímé řídící působnosti Ministerstva zdravotnictví za účelem

Více

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů tuto

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů tuto Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje kapitoly 914 04 působnosti č. OLP/14/2013 schválená Radou Libereckého kraje dne 8. 1. 2013 usnesením č. 52/13/RK Smluvní strany:

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTYSE MOHELNO

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTYSE MOHELNO PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTYSE MOHELNO ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Cíl úpravy (1) Tato pravidla upravují jednotný postup pro poskytování finančních prostředků formou dotace z

Více

HLÁŠENÍ ÚRAZU POSTUP

HLÁŠENÍ ÚRAZU POSTUP HLÁŠENÍ ÚRAZU POSTUP HLÁŠENÍ ŠKODNÝCH UDÁLOSTÍ Hlášení škod provádí jednotliví pojištění přímo Generali Pojišťovně na tiskopisu Oznámení o úrazu, ve kterém potvrdí, že zraněný byl v době úrazu pojištěným

Více

Pravidla pro žadatele a příjemce dotace z dotačního programu Podpora včelařství (2015)

Pravidla pro žadatele a příjemce dotace z dotačního programu Podpora včelařství (2015) Člen Rady Plzeňského kraje pro oblast životního prostředí a zemědělství vyhlašuje z pověření Rady Plzeňského kraje daného usnesením č. 3175/15 ze dne 23. 2. 2015 dotační program Podpora včelařství (2015).

Více

ACCONTES s.r.o. Vám přináší:

ACCONTES s.r.o. Vám přináší: ACCONTES s.r.o. Vám přináší: ACCONTES s.r.o. Chcete umět vyplnit formulář "Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků"? Formulář Vám vydá účetní Vaší firmy

Více

Žádost o příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů chráněného pracovního místa

Žádost o příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů chráněného pracovního místa Registrační číslo ÚP: CHPM-provoz Úřad práce ČR krajská pobočka v: Žádost o příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů chráněného pracovního místa 76 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění

Více

POSTUP PRO VYŘIZOVÁNÍ REKLAMACÍ A STÍŽNOSTÍ (REKLAMAČNÍ ŘÁD) 1. Náležitosti reklamace a stížnosti

POSTUP PRO VYŘIZOVÁNÍ REKLAMACÍ A STÍŽNOSTÍ (REKLAMAČNÍ ŘÁD) 1. Náležitosti reklamace a stížnosti POSTUP PRO VYŘIZOVÁNÍ REKLAMACÍ A STÍŽNOSTÍ (REKLAMAČNÍ ŘÁD) Každý klient GE Money Bank, a.s. (dále jen Banka ) má právo vyjádřit svou nespokojenost s poskytovanými bankovními službami, produkty či chováním

Více

Žádost o příspěvek na podporu regionální mobility PŘÍSPĚVEK NA DOJÍŽĎKU

Žádost o příspěvek na podporu regionální mobility PŘÍSPĚVEK NA DOJÍŽĎKU Registrační číslo Úřadu práce ČR: Příspěvek na dojížďku Pracoviště Úřadu práce ČR: S 15 Žádost o příspěvek na podporu regionální mobility PŘÍSPĚVEK NA DOJÍŽĎKU 106 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti,

Více

A. Identifikační údaje žadatele, právní forma a předmět podnikání nebo činnosti: Název žadatele 1) : Ulice: Č. p.: Č. orient.

A. Identifikační údaje žadatele, právní forma a předmět podnikání nebo činnosti: Název žadatele 1) : Ulice: Č. p.: Č. orient. Registrační číslo Úřadu práce ČR: CHPM provozní náklady Pracoviště Úřadu práce ČR: S 15 Žádost o příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů chráněného pracovního místa 76 zákona č. 435/2004 Sb.,

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE NEBO NÁVRATNÉ FINANČNÍ VÝPOMOCI *) z rozpočtu statutárního města Prostějova na rok

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE NEBO NÁVRATNÉ FINANČNÍ VÝPOMOCI *) z rozpočtu statutárního města Prostějova na rok ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE NEBO NÁVRATNÉ FINANČNÍ VÝPOMOCI *) z rozpočtu statutárního města Prostějova na rok Žadatel vyplňuje nebo zakřížkuje modře podbarvená pole žádosti Dotační oblasti: Dotace/návratná

Více

MĚSTYS KOMÁROV vyhlašuje program poskytnutí finanční podpory dotace - z rozpočtu městyse na podporu projektů pro rok 2015

MĚSTYS KOMÁROV vyhlašuje program poskytnutí finanční podpory dotace - z rozpočtu městyse na podporu projektů pro rok 2015 MĚSTYS KOMÁROV vyhlašuje program poskytnutí finanční podpory dotace - z rozpočtu městyse na podporu projektů pro rok 2015 I. Podmínky pro poskytnutí finanční podpory Všeobecné podmínky pro poskytnutí finanční

Více

Žádost o příspěvek na společensky účelné pracovní místo vyhrazené pro uchazeče o zaměstnání

Žádost o příspěvek na společensky účelné pracovní místo vyhrazené pro uchazeče o zaměstnání Registrační číslo ÚP: SÚPM vyhrazená Úřad práce ČR krajská pobočka v: OSÚ S 15 Žádost o příspěvek na společensky účelné pracovní místo vyhrazené pro uchazeče o zaměstnání 113 zákona č. 435/2004 Sb., o

Více

Žádost o překlenovací příspěvek 114 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

Žádost o překlenovací příspěvek 114 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů Registrační číslo Úřadu práce ČR: Překlenovací příspěvek Pracoviště Úřadu práce ČR: S 15 Žádost o překlenovací příspěvek 114 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů O překlenovací

Více

Příloha č. 1 Zásad FKSP OŘ Praha 2015 Postup pro poskytování sociálních výpomocí zaměstnancům postiženým živelní událostí Tento postup je vydáván pro urychlení poskytování sociální výpomoci a sociální

Více

Příloha číslo 6 - Technický popis řešení poukazování hotovostních plateb vybraných druhů daní

Příloha číslo 6 - Technický popis řešení poukazování hotovostních plateb vybraných druhů daní Příloha číslo 6 - Technický popis řešení poukazování hotovostních plateb vybraných druhů daní Technický popis řešení poukazování hotovostních plateb vybraných druhů daní Popis služby Poukazování hotovostních

Více

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna 13ZadDPPOdmPes.pdf DÁVKY PĚSTOUNSKÉ PÉČE Tiskopis prosím vyplňte čitelně podací razítko Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna A. Žadatel - osoba pečující o dítě nebo osoba v evidenci 1) : Příjmení:

Více

Žádost o poskytování služby v Domě seniorů Mladá Boleslav

Žádost o poskytování služby v Domě seniorů Mladá Boleslav Žádost o poskytování služby v Domě seniorů Mladá Boleslav Den podání žádosti. Žadatel.. příjmení (popř. rodné jméno) jméno (křestní). Narozen den, měsíc, rok místo okres Trvalé bydliště, PSČ.. telefon...

Více

Zásady pro poskytování příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění zaměstnancům Českých drah, akciové společnosti. č.j.

Zásady pro poskytování příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění zaměstnancům Českých drah, akciové společnosti. č.j. České dráhy, a.s. Generální ředitelství ČD Zásady pro poskytování příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění zaměstnancům Českých drah, akciové společnosti č.j. 62 517/2005-O10 Ruší se č.j. 60 471/2000-O10

Více

Žádost o příspěvek na podporu regionální mobility PŘÍSPĚVEK NA PŘESTĚHOVÁNÍ

Žádost o příspěvek na podporu regionální mobility PŘÍSPĚVEK NA PŘESTĚHOVÁNÍ Registrační číslo Úřadu práce ČR: Příspěvek na přestěhování Pracoviště Úřadu práce ČR: S 15 Žádost o příspěvek na podporu regionální mobility PŘÍSPĚVEK NA PŘESTĚHOVÁNÍ 106 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti,

Více

Monitorovací zpráva. o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Monitorovací zpráva. o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Monitorovací zpráva o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Tuto Monitorovací zprávu je třeba zaslat v tištěné podobě) poskytovateli finanční podpory. 1. Údaje o projektu

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny.

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu 0 Daňové identifikační číslo

Více

INFORMACE. Bez těchto náležitostí nelze dítě na tábor přijmout.

INFORMACE. Bez těchto náležitostí nelze dítě na tábor přijmout. INFORMACE Při nástupu na tábor předá zákonný zástupce dítěte hlavnímu vedoucímu nebo zdravotníkovi tábora: 1. posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci a škole v přírodě 2. průkazku

Více

Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením ne_10zadprisppodzam.pdf - Adobe Acrobat Professional Registrační číslo ÚP: Úřad práce 1) : PŘÍSPĚVEK - zaměstnávání OZP OSÚ S 10 Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Více

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna 12ZadDPPOdmPes.pdf DÁVKY PĚSTOUNSKÉ PÉČE Tiskopis prosím vyplňte čitelně podací razítko Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna A. Žadatel - pěstoun, poručník 1) nebo osoba, která má zájem stát

Více

Dotační program vyhlášený městem Rosice

Dotační program vyhlášený městem Rosice Dotační program vyhlášený městem Rosice Podpora poskytování sociálních služeb v souladu s ustanovením 105 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, pro rok 2016. 1 Právní

Více

Směrnice o poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu obce Želešice

Směrnice o poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu obce Želešice OBEC ŽELEŠICE Směrnice o poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu obce Želešice Účinnost od: 7.2.2014 Zástupce obce - poskytovatele: Ing. Jiří Kvasnička, starosta obce Želešice 1 Článek I Základní

Více

Dotační program Podpora včelařství (2017)

Dotační program Podpora včelařství (2017) Dotační program Podpora včelařství (2017) Pravidla pro žadatele a příjemce dotace (dále i Pravidla ) Účel podpory: Účelem podpory je stabilizace a zvýšení počtu včelstev a zkvalitnění jejich chovu, společně

Více

PŘEKLAD EVROPSKÉHO PATENTOVÉHO SPISU A NÁROKŮ

PŘEKLAD EVROPSKÉHO PATENTOVÉHO SPISU A NÁROKŮ ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ www.upv.cz Antonína Čermáka 2a 160 68 Praha 6 Tel.: 220 383 111 Fax: 224 324 718 E-mail: posta@upv.cz Datová schránka: ix6aa38 PŘEKLAD EVROPSKÉHO PATENTOVÉHO SPISU A NÁROKŮ

Více

Město Strakonice vyhlašuje program pro poskytování dotací v sociální oblasti v roce Čl. I Účel dotačního programu

Město Strakonice vyhlašuje program pro poskytování dotací v sociální oblasti v roce Čl. I Účel dotačního programu Město Strakonice vyhlašuje program pro poskytování dotací v sociální oblasti v roce 2016 Čl. I Účel dotačního programu Dotační program je v roce 2016 zaměřen na: podporu registrovaných služeb poskytovaných

Více

Dotační program obce Bludov na rok 2017

Dotační program obce Bludov na rok 2017 Dotační program obce Bludov na rok 2017 Úvod Zastupitelstvo obce Bludov rozhodlo vyčlenit část rozpočtových příjmů obce na rozvoj občanské společnosti v obci Bludov. Zastupitelstvo si je vědomo důležitosti

Více

OD 1/2013. Opatření děkana UK FHS č. 1/2013 - Pravidla tvorby a použití sociálního fondu na UK FHS

OD 1/2013. Opatření děkana UK FHS č. 1/2013 - Pravidla tvorby a použití sociálního fondu na UK FHS OD 1/2013 Opatření děkana UK FHS č. 1/2013 - Pravidla tvorby a použití sociálního fondu na UK FHS Část. I Tvorba sociálního fondu 1) Univerzita Karlova v Praze je povinna tvořit v souladu se zákonem č.

Více

k dani z příjmů fyzických osob

k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Melníce ˇ Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Vytisteno ˇ ˇ aplikací EPO Daňové identifikační číslo C Z 6 9 9 4 8 9 7 6 2 Rodné číslo 6 9 9 4 / 8 9

Více

Město Strakonice vyhlašuje program pro poskytování dotací v sociální oblasti v roce Čl. I Účel dotačního programu

Město Strakonice vyhlašuje program pro poskytování dotací v sociální oblasti v roce Čl. I Účel dotačního programu Město Strakonice vyhlašuje program pro poskytování dotací v sociální oblasti v roce 2017 Čl. I Účel dotačního programu Dotační program je v roce 2017 zaměřen na: podporu registrovaných služeb poskytovaných

Více

Přihláška k docházce do LMŠ Dubínek

Přihláška k docházce do LMŠ Dubínek Číslo přihlášky shodné s číslem smlouvy: Přihláška k docházce do LMŠ Dubínek Dítě přihlašované do LMŠ Dubínek (dále také dítě ): Jméno dítěte: (Variabilní symbol) Rodné číslo: Bydliště: / Datum narození:

Více

k dani z příjmů fyzických osob

k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Brandyse n.l. Stare Boleslavi Daňové identifikační číslo C Z 5 9 9 3 4 Rodné číslo 5 9 9 / 3 4 Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Vytisteno ˇ ˇ aplikací

Více

oznámení o změně registračních údajů

oznámení o změně registračních údajů Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Územní pracoviště v, ve, pro 01 Daňové identifikační číslo C Z otisk podacího razítka

Více

MĚSTYS KOMÁROV vyhlašuje program poskytnutí finanční podpory DOTACE - z rozpočtu městyse na podporu projektů pro rok 2018

MĚSTYS KOMÁROV vyhlašuje program poskytnutí finanční podpory DOTACE - z rozpočtu městyse na podporu projektů pro rok 2018 MĚSTYS KOMÁROV vyhlašuje program poskytnutí finanční podpory DOTACE - z rozpočtu městyse na podporu projektů pro rok 2018 I. Podmínky pro poskytnutí finanční podpory Všeobecné podmínky pro poskytnutí finanční

Více

Pravidla dotačního programu města Horažďovice pro rok 2016 Podpora volnočasových aktivit a podpora činnosti neziskových organizací v roce 2016

Pravidla dotačního programu města Horažďovice pro rok 2016 Podpora volnočasových aktivit a podpora činnosti neziskových organizací v roce 2016 Pravidla dotačního programu města Horažďovice pro rok 2016 Podpora volnočasových aktivit a podpora činnosti neziskových organizací v roce 2016 Město Horažďovice vyhlašuje na základě usnesení Rady města

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE STIPENDIA A O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ PRACOVNÍ SMLOUVY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE STIPENDIA A O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ PRACOVNÍ SMLOUVY Krajský úřad Číslo smlouvy u poskytovatele: Číslo smlouvy u příjemce: /SML SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE STIPENDIA A O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ PRACOVNÍ SMLOUVY uzavřená dle ust. 10a a násl. zákona

Více

ZDRAVOTNÍ PROGRAMY PRO POJIŠTĚNCE ZPŠ

ZDRAVOTNÍ PROGRAMY PRO POJIŠTĚNCE ZPŠ ZDRAVOTNÍ PROGRAMY PRO POJIŠTĚNCE ZPŠ 2012 Zdravotní programy 2012 Zdravotní programy 2012 jsou určeny pro klienty Zaměstnanecké pojišťovny Škoda. Cizinci mimo EU mají nárok na čerpání Zdravotních programů

Více

PreVOn září 2017, Praha

PreVOn září 2017, Praha PreVOn 2017 25. září 2017, Praha ČPZP 2. největší zaměstnanecká zdravotní pojišťovna v České republice cca 1,2 mil. pojištěnců 25 000 smluvních zdravotnických zařízení celorepubliková působnost - 111 poboček

Více

Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na dofinancování evropských vzdělávacích projektů. ze dne č.

Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na dofinancování evropských vzdělávacích projektů. ze dne č. Rada Kraje Vysočina Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na dofinancování evropských vzdělávacích projektů ze dne 17. 12. 2014 č. 14/14 Čl. 1 Úvodní ustanovení (1) Pravidla Rady Kraje Vysočina

Více

SMĚRNICE. S M Ě R N I C E k tvorbě a čerpání FKSP. SOŠT a SOU Louny, PO. Účinnost předpisu: Pořadové číslo: 2/2010. Název předpisu: Změny:

SMĚRNICE. S M Ě R N I C E k tvorbě a čerpání FKSP. SOŠT a SOU Louny, PO. Účinnost předpisu: Pořadové číslo: 2/2010. Název předpisu: Změny: SOŠT a SOU Louny, PO SMĚRNICE Účinnost předpisu: 14.1. 2010 Pořadové číslo: 2/2010 Správce předpisu: Ekonomický útvar Název předpisu: S M Ě R N I C E k tvorbě a čerpání FKSP Změny: p.č. č. předpisu název

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Mixážní

Více

S M Ě R N I C E. pro odměňování smluvních zaměstnanců Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky

S M Ě R N I C E. pro odměňování smluvních zaměstnanců Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky S M Ě R N I C E pro odměňování smluvních zaměstnanců Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky /změněná Příkazem GŘ VoZP ČR č. 2/V1/99 a Příkazem GŘ VoZP ČR č. 38/V8/2000/ 1.Základní ustanovení 1.1.

Více

Manuál pro čerpání finančních prostředků krajských organizací

Manuál pro čerpání finančních prostředků krajských organizací Manuál pro čerpání finančních prostředků krajských organizací platný k 1. 6. 2013 1. Disponibilní finanční prostředky krajské organizace Každá krajská organizace má na příslušný kalendářní rok k dispozici

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Dodávky

Více

Životní situace - úplné zobrazení

Životní situace - úplné zobrazení Životní situace - úplné zobrazení Zobrazení: základní, rozšířené, úplné 1. Identifikační číslo 2. Kód 3. Pojmenování (název) životní situace Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,

Více

VZOR Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

VZOR Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Příloha č. 2. Programu statutárního města Přerova pro poskytování dotací na obnovu exteriéru památkově významných staveb na území města Přerova pro rok 2017 VZOR Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

Více

Dotační program městské části Praha 10 pro oblast paliativní péče

Dotační program městské části Praha 10 pro oblast paliativní péče Dotační program městské části Praha 10 pro oblast paliativní péče I. Název programu: Dotační program MČ Praha 10 oblast paliativní péče (dále též dotační program) II. Vyhlášení dotačního programu 1. Vyhlášeno

Více

ZDRAVOTNÍ PROGRAMY PRO POJIŠTĚNCE ZPŠ

ZDRAVOTNÍ PROGRAMY PRO POJIŠTĚNCE ZPŠ ZDRAVOTNÍ PROGRAMY PRO POJIŠTĚNCE ZPŠ 2013 Zdravotní programy 2013 Zdravotní programy 2013 jsou určeny pro klienty Zaměstnanecké pojišťovny Škoda. Cizinci mimo EU mají nárok na čerpání Zdravotních programů

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ GRANTU hl. m. PRAHY PRO OBLAST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ rok 2014 (žádost je určena pro právnické osoby)

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ GRANTU hl. m. PRAHY PRO OBLAST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ rok 2014 (žádost je určena pro právnické osoby) ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ GRANTU hl. m. PRAHY PRO OBLAST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ rok 2014 (žádost je určena pro právnické osoby) 1. Tematická oblast grantu: Podporovaná aktivita tématické oblasti: (Pozor: při změně

Více

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0396/2015

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0396/2015 Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0396/2015 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská 34 číslo bankovního

Více

ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY

ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY ZÁJEM O ZVOLENOU REKVALIFIKACI uchazeče o zaměstnání - zájemce o zaměstnání v rámci projektu OP LZZ: Vzdělávání a dovednosti pro trh práce (reg.č.: CZ.1.04./2.1.00/03.00017)

Více