Obsah DÍL I: VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST... 1 I. ČÁST: POJEM VEŘEJNÉ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI... 3

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah DÍL I: VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST... 1 I. ČÁST: POJEM VEŘEJNÉ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI... 3"

Transkript

1 Obsah Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I. Zkratky právních předpisů... VIII II. Zkratky sbírek judikátů... IX III. Zkratky zahraničních obchodních společností... X IV. Další použité zkratky... X DÍL I: VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST... 1 I. ČÁST: POJEM VEŘEJNÉ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI... 3 I.1 kapitola: Stručná historie veřejných obchodních společností oddíl: Počátky veřejných obchodních společností oddíl: Historie právní úpravy veřejných obchodních společností v českých zemích oddíl: Vývoj po roce oddíl: Povaha právní úpravy... 6 I.2 kapitola: Veřejná obchodní společnost jako pojem pozitivního práva oddíl: Veřejná obchodní společnost jako právnická osoba Historický exkurs Vymezení základních rysů právní subjektivity veřejné obchodní společnosti oddíl: Veřejná obchodní společnost jako obchodní společnost oddíl: Veřejná obchodní společnost jako podnikatel oddíl: Veřejná obchodní společnost jako společník oddíl: Státní příslušnost veřejné obchodní společnosti oddíl: Legální definice veřejné obchodní společnosti v obchodním zákoníku XI

2 II. ČÁST: ÚVODNÍ VÝKLADY O VEŘEJNÉ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI I.3 kapitola: Obchodní firma veřejné obchodní společnosti oddíl: Pojem obchodní firmy oddíl: Principy tvorby obchodní firmy Zásada individualizační Zásada pravdivosti a nezaměnitelnosti Zásada výlučnosti Zásada jasnosti a určitosti oddíl: Druhy obchodní firmy oddíl: Převod a přechod obchodní firmy oddíl: Změna obchodní firmy oddíl: Ochrana obchodní firmy I.4 kapitola: Identifikační znaky veřejné obchodní společnosti oddíl: Pojem identifikačních znaků oddíl: Sídlo oddíl: Identifikační číslo oddíl: Daňové identifikační číslo I.5 kapitola: Jednání veřejné obchodní společnosti oddíl: Úvodní výklady oddíl: Jednání osobní oddíl: Jednání zástupcem Zákonné zastoupení Smluvní zastoupení Prokura Pojem prokury Zřízení prokury Jednání prokuristy Zánik prokury Opatrovnictví oddíl: Obchodní listiny I.6 kapitola: Obchodní rejstřík a veřejná obchodní společnost oddíl: Pojem a význam obchodního rejstříku oddíl: Povaha zápisu do obchodního rejstříku oddíl: Publicita rejstříkových zápisů XII

3 1 Negativní princip materiální publicity Pozitivní princip materiální publicity Formální publicita oddíl: Organizace obchodního rejstříku Údaje zapisované do obchodního rejstříku u veřejné obchodní společnosti Listiny zakládané veřejnou obchodní společností do sbírky listin obchodního rejstříku oddíl: Rejstříkové soudy oddíl: Rejstříkové řízení oddíl: Účastníci řízení oddíl: Zveřejnění údajů a listin III. ČÁST: ZALOŽENÍ A VZNIK VEŘEJNÉ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI I.7 kapitola: Založení veřejné obchodní společnosti oddíl: Úvodní výklady oddíl: Společníci Obecně Podmínky způsobilosti k účasti ve veřejné obchodní společnosti Fyzické osoby Právnické osoby Zvláštní zákonná omezení účasti některých subjektů oddíl: Příprava založení veřejné obchodní společnosti Projekt založení Přípravná smlouva oddíl: Společenská smlouva veřejné obchodní společnosti Právní povaha společenské smlouvy Vznik společenské smlouvy Náležitosti společenské smlouvy Obligatorní náležitosti společenské smlouvy Fakultativní náležitosti společenské smlouvy Změna společenské smlouvy Neplatnost (změny) společenské smlouvy Zrušení společenské smlouvy oddíl: Neplatnost veřejné obchodní společnosti XIII

4 6. oddíl: Neúčinnost dlužníkovy účasti na založení veřejné obchodní společnosti I.8 kapitola: Předběžná veřejná obchodní společnost; Vznik veřejné obchodní společnosti oddíl: Jednání zakladatelů před vznikem veřejné obchodní společnosti oddíl: Prvozápis veřejné obchodní společnosti do obchodního rejstříku IV. ČÁST: PRÁVNÍ POSTAVENÍ SPOLEČNÍKŮ VEŘEJNÉ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI I.9 kapitola: Vznik účasti společníka ve veřejné obchodní společnosti oddíl: Úvodní výklady oddíl: Originární vznik účasti oddíl: Derivativní vznik účasti I.10 kapitola: Práva a povinnosti společníků veřejné obchodní společnosti oddíl: Úvodní výklady oddíl: Ručení společníků za splnění dluhů veřejné obchodní společnosti Obecná úprava ručení Zvláštní případy ručení Ručení při změně v osobě společníka Ručení společníků při prohlášení konkursu na majetek veřejné obchodní společnosti Ručení společníků při přeměně veřejné obchodní společnosti oddíl: Podíl společníků na zisku a ztrátě Podíl na zisku Podíl na ztrátě Společné principy Daňové otázky oddíl: Rozhodování společníků Kolektivní působnost společníků XIV

5 2 Přijímání rozhodnutí Právní povaha kolektivního rozhodnutí společníků Neplatnost kolektivního rozhodnutí společníků oddíl: Další práva a povinnosti společníků Právo hlasovací a kontrolní; Právo na informace Právo na vypořádací podíl Vznik práva na vypořádací podíl Výpočet výše vypořádacího podílu Splatnost vypořádacího podílu Výplata vypořádacího podílu Promlčení práva na vypořádací podíl Vypořádací podíl a společné jmění manželů Vracení již vyplaceného vypořádacího podílu při obnovení účasti společníka ve veřejné obchodní společnosti Zákaz konkurence Vkladová povinnost Povinnost jednání s péčí řádného hospodáře oddíl: Společník jako věřitel veřejné obchodní společnosti I.11 kapitola: Podíl ve veřejné obchodní společnosti oddíl: Pojem podílu Obecně Právní povaha podílu Význam podílu Kvantitativní a kvalitativní stránka podílu Kvantitativní stránka Kvalitativní stránka Jednotnost a dělitelnost podílu Vznik a zánik podílu oddíl: Práva společníků k podílu Obecně Podíl ve společném jmění manželů Podíl ve společném majetku oddíl: Přechod podílu Dědění po fyzických osobách Nástupnictví po právnických osobách Důsledky nemožnosti přechodu podílu oddíl: Neúčinnost nabytí podílu XV

6 5. oddíl: Sporné otázky Převod podílu Obecně Převod podílu veřejnou dražbou Podíl jako předmět zástavy K otázce, zda může přejít podíl na Českou republiku I.12 kapitola: Zánik účasti společníka ve veřejné obchodní společnosti oddíl: Úvodní výklady oddíl: Obecné způsoby zániku účasti společníka ve veřejné obchodní společnosti Prohlášení konkursu na majetek společníka Zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku společníka Výkon rozhodnutí postižením podílu společníka Exekuce postižením podílu společníka oddíl: Zvláštní způsoby zániku účasti společníka ve veřejné obchodní společnosti Vyloučení společníka rozhodnutím soudu Změna společenské smlouvy Výpověď společníka Obecná úprava Zvláštní předpisy o výpovědi dědice Ztráta způsobilosti k účasti ve veřejné obchodní společnosti Zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům V. ČÁST: ORGANIZACE VEŘEJNÉ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI I.13 kapitola: Orgány veřejné obchodní společnosti I.14 kapitola: Statutární orgán veřejné obchodní společnosti oddíl: Základní vymezení statutárního orgánu oddíl: Působnost statutárního orgánu Výchozí poznámky Vztah obchodního vedení a jednatelského oprávnění XVI

7 3 Jednatelské oprávnění oddíl: Způsobilost k výkonu funkce statutárního orgánu Nepřípustnost výkonu funkce Neslučitelnost paralelního výkonu funkce statutárního orgánu a přijetí prokury jednou osobou oddíl: Vznik a zánik funkce Způsoby vzniku funkce Zánik funkce Odstoupení Uplynutí funkčního období Ztráta způsobilosti k výkonu funkce Nepotvrzení ve funkci Zánik účasti ve veřejné obchodní společnosti oddíl: Právní regulace vztahu statutárního orgánu a veřejné obchodní společnosti Základní principy Odměňování statutárního orgánu Smlouva o výkonu funkce oddíl: Další povinnosti statutárního orgánu Informační povinnost Odpovědnost a ručení Povinnost podat insolvenční návrh I.15 kapitola: Obchodní vedení veřejné obchodní společnosti oddíl: Základní vymezení obchodního vedení oddíl: Výkon obchodního vedení oddíl: Vznik a zánik pověření k obchodnímu vedení Vznik pověření Zánik pověření Odvolání a odnětí pověření Výpověď Uplynutí času Ztráta způsobilosti k obchodnímu vedení Zánik účasti ve veřejné obchodní společnosti oddíl: Právní regulace vztahu veřejné obchodní společnosti a jejího obchodního vedoucího oddíl: K možnosti jednatelského oprávnění obchodního vedoucího podle 15 obch. z XVII

8 VI. ČÁST: MAJETKOVÉ OTÁZKY VEŘEJNÉ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI I.16 kapitola: Podnik veřejné obchodní společnosti oddíl: Pojem podniku oddíl: Organizační složky podniku Provozovna Odštěpný závod oddíl: Dispozice s podnikem nebo jeho částí Obecně Přechod vlastnického práva při převodu podniku nebo jeho části Zastavení podniku oddíl: Přechod podniku I.17 kapitola: Majetkové a účetní pojmy oddíl: Obchodní majetek oddíl: Obchodní jmění oddíl: Čistý obchodní majetek oddíl: Vlastní kapitál I.18 kapitola: Základní kapitál veřejné obchodní společnosti oddíl: Pojem a účel základního kapitálu oddíl: Vklady společníků do základního kapitálu Předmět vkladu Peněžité vklady Nepeněžité vklady Splácení vkladu Správa vkladů Vznik vlastnického (nebo majitelského) práva veřejné obchodní společnosti k předmětu vkladu Úroky z vkladů I.19 kapitola: Hospodaření veřejné obchodní společnosti oddíl: Úvodní výklady oddíl: Účetnictví Vedení účetnictví Účetní závěrky Výroční zpráva XVIII

9 4 Audit Evidence a úschova účetních dokumentů oddíl: Publikace účetních závěrek a výročních zpráv VII. ČÁST: ZRUŠENÍ A ZÁNIK VEŘEJNÉ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI I.20 kapitola: Zrušení a zánik veřejné obchodní společnosti obecné principy I.21 kapitola: Zrušení veřejné obchodní společnosti bez právního nástupce oddíl: Úvodní výklady oddíl: Důvody dobrovolného zrušení Obecné důvody dobrovolného zrušení Zvláštní důvody dobrovolného zrušení oddíl: Důvody nuceného zrušení Obecné důvody nuceného zrušení Zvláštní důvod nuceného zrušení oddíl: Zrušení ve vazbě na insolvenční řízení I.22 kapitola: Likvidace veřejné obchodní společnosti oddíl: Pojem likvidace oddíl: Likvidátor Způsobilost k výkonu funkce Vznik funkce likvidátora Zánik funkce likvidátora Právní regulace vztahu likvidátora a veřejné obchodní společnosti Práva a povinnosti likvidátora Vztah likvidátora k dalším orgánům veřejné obchodní společnosti Vztah likvidátora k insolvenčnímu a předběžnému správci oddíl: Průběh likvidace Rozsah působnosti likvidátora Vlastní průběh likvidace Právo na podíl na likvidačním zůstatku XIX

10 4 Zvláštní pravidla likvidace oddíl: Zrušení rozhodnutí o zrušení veřejné obchodní společnosti s likvidací oddíl: Ukončení likvidace a zánik veřejné obchodní společnosti oddíl: Obnovení likvidace I.23 kapitola: Zánik veřejné obchodní společnosti I.24 kapitola: Zrušení veřejné obchodní společnosti s právním nástupcem (přeměna veřejné obchodní společnosti) VIII. ČÁST: VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST ADVOKÁTŮ I.25 kapitola: Zvláštní předpisy o výkonu advokacie při sdružení ve veřejné obchodní společnosti advokátů oddíl: Úvodní výklady oddíl: Předmět činnosti veřejné obchodní společnosti advokátů oddíl: Účast ve veřejné obchodní společnosti advokátů oddíl: Výkon advokacie ve veřejné obchodní společnosti advokátů oddíl: Prokurista ve veřejné obchodní společnosti advokátů XX DÍL II: KOMANDITNÍ SPOLEČNOST II.1 kapitola: Stručná historie komanditní společnosti oddíl: Zrod komanditní společnosti oddíl: Historie právní úpravy komanditní společnosti v českých zemích oddíl: Vývoj po roce II.2 kapitola: Komanditní společnost jako pojem pozitivního práva

11 1. oddíl: Komanditní společnost jako právnická osoba Historický exkurs Vymezení základních rysů právní subjektivity komanditní společnosti oddíl: Komanditní společnost jako obchodní společnost II.3 kapitola: Aplikace právní úpravy společnosti s ručením omezeným na komanditisty II.4 kapitola: Zvláštní předpisy o obchodní firmě komanditní společnosti II.5 kapitola: Údaje zapisované do obchodního rejstříku u komanditní společnosti II.6 kapitola: Založení komanditní společnosti oddíl: Společníci Obecně Podmínky způsobilosti k účasti v komanditní společnosti Způsobilost být komplementářem Způsobilost být komanditistou oddíl: Společenská smlouva komanditní společnosti Náležitosti společenské smlouvy Obligatorní náležitosti společenské smlouvy Fakultativní náležitosti společenské smlouvy Zvláštní předpisy o změně společenské smlouvy komanditní společnosti oddíl: Zvláštní předpisy o neplatnosti komanditní společnosti oddíl: Neúčinnost dlužníkovy účasti na založení komanditní společnosti II.7 kapitola: Prvozápis komanditní společnosti do obchodního rejstříku II.8 kapitola: Práva a povinnosti společníků komanditní společnosti oddíl: Ručení společníků za splnění dluhů komanditní společnosti Obecná úprava ručení XXI

12 XXII 2 Zvláštní případy ručení Ručení při změně v osobě společníka Ručení společníků při prohlášení konkursu na majetek komanditní společnosti Ručení společníků při přeměně komanditní společnosti oddíl: Podíly společníka na zisku a ztrátě Zvláštní předpisy o podílu společníka na zisku Podíl společníka na ztrátě oddíl: Kolektivní rozhodování společníků Působnost kolektivu společníků Přijímání rozhodnutí oddíl: Další práva a povinnosti společníků Zvláštní ustanovení o právu kontroly a právu na informace Zvláštní předpisy o právu na vypořádací podíl Vznik práva na vypořádací podíl Výpočet vypořádacího podílu Zákaz konkurence Vkladová povinnost Povinnost komplementářů jednat s péčí řádného hospodáře II.9 kapitola: Zvláštní práva a povinnosti komanditistů oddíl: Příplatková povinnost komanditistů oddíl: Komanditista jako věřitel komanditní společnosti II.10 kapitola: Zvláštní předpisy o podílu komanditisty v komanditní společnosti oddíl: Pojem podílu komanditisty Obecně Kvantitativní a kvalitativní stránka podílu komanditisty Jednotnost a dělitelnost podílu komanditisty Vznik a zánik podílu komanditisty oddíl: Podíl komanditisty ve společném majetku oddíl: Převod podílu komanditisty Úvodní výklady Právní režim převodu Převod mezi komanditisty Převod mezi komanditistou a extraneem

13 3. Společné principy převodu Obsah a forma převodní smlouvy Rozhodování společníků o udělení souhlasu Ručení převodce podílu Povinnost k převodu podílu Předkupní právo; Povinnost ke koupi podílu Neúčinnost některých právních dispozic s podílem oddíl: Přechod podílu komanditisty Dědění po fyzických osobách Nástupnictví po právnických osobách Důsledky vyloučení nebo nemožnosti přechodu podílu oddíl: Sporné otázky Podíl komanditisty jako předmět zástavy Převod podílu komanditisty veřejnou dražbou K otázce, zda může přejít podíl komanditisty na Českou republiku II.11 kapitola: Zvláštní předpisy o podílu komplementáře v komanditní společnosti II.12 kapitola: Zánik účasti komplementáře v komanditní společnosti oddíl: Úvodní výklady oddíl: Zvláštní předpisy o zániku účasti komplementáře v komanditní společnosti Zvláštní předpisy o prohlášení konkursu na majetek komplementáře Zvláštní předpisy o zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku komplementáře Zvláštní předpisy o výkonu rozhodnutí nebo exekuci postižením podílu komplementáře Zvláštní předpisy o vyloučení komplementáře rozhodnutím soudu Zvláštní předpisy o výpovědi komplementáře II.13 kapitola: Zánik účasti komanditisty v komanditní společnosti oddíl: Úvodní výklady XXIII

14 2. oddíl: Obecné způsoby zániku účasti komanditisty v komanditní společnosti Prohlášení konkursu na majetek komanditisty Zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku komanditisty Výkon rozhodnutí postižením podílu komanditisty Exekuce postižením podílu komanditisty oddíl: Zvláštní způsoby zániku účasti komanditisty v komanditní společnosti Vyloučení komanditisty z komanditní společnosti v kadučním řízení Zrušení účasti komanditisty v komanditní společnosti rozhodnutím soudu Vyloučení komanditisty soudem Dobrovolné zrušení účasti komanditisty soudem na jeho návrh Změna společenské smlouvy II.14 kapitola: Zvláštní předpisy o statutárním orgánu komanditní společnosti oddíl: Základní vymezení oddíl: Způsobilost k výkonu funkce II.15 kapitola: Zvláštní předpisy o obchodním vedení komanditní společnosti oddíl: Vymezení obchodního vedení oddíl: Výkon obchodního vedení oddíl: Zvláštní předpisy o zániku pověření k obchodnímu vedení II.16 kapitola: Zvláštní předpisy o základním kapitálu komanditní společnosti oddíl: Obecně oddíl: Zvláštní předpisy o kapitalizaci pohledávek v komanditní společnosti oddíl: Zvláštní předpisy o splácení vkladu v komanditní společnosti XXIV

15 II.17 kapitola: Zvláštní předpisy o zrušení komanditní společnosti bez právního nástupce II.18 kapitola: Zvláštní předpisy o právu na podíl na likvidačním zůstatku II.19 kapitola: Zvláštní předpisy o výkonu advokacie při sdružení v komanditní společnosti advokátů Přehled vybrané literatury Rejstřík XXV

Obsah XIII. Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I. ČÁST: POJEM SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM... 1

Obsah XIII. Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I. ČÁST: POJEM SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM... 1 Obsah Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I. ČÁST: POJEM SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM... 1 I.1 kapitola: Stručná historie právní úpravy společnosti s ručením omezeným...

Více

Obsah PŘEDMLUVA K 1. VYDÁNÍ... V PŘEDMLUVA K 2. VYDÁNÍ... IX I. ČÁST: POJEM AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI... 1

Obsah PŘEDMLUVA K 1. VYDÁNÍ... V PŘEDMLUVA K 2. VYDÁNÍ... IX I. ČÁST: POJEM AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI... 1 Obsah PŘEDMLUVA K 1. VYDÁNÍ... V PŘEDMLUVA K 2. VYDÁNÍ... IX PŘEHLED POUŽITÝCH ZKRATEK... XI I. Zkratky právních předpisů... XI I.1 České právní předpisy... XI I.2 Právní předpisy ES/EU... XII II. Zkratky

Více

Obsah I. ČÁST PŘEMĚNY. Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I.1 HLAVA: OBECNÉ OTÁZKY PŘEMĚN... 3

Obsah I. ČÁST PŘEMĚNY. Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I.1 HLAVA: OBECNÉ OTÁZKY PŘEMĚN... 3 Obsah Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I. ČÁST PŘEMĚNY I.1 HLAVA: OBECNÉ OTÁZKY PŘEMĚN... 3 I.1.1 DÍL: Úvodní výklady... 3 I.1.1.1 kapitola: Historický exkurs... 3 1. oddíl:

Více

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK...15

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK...15 Obsah SEZNAM AUTORŮ...5 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK...15 KAPITOLA I. Pojem a právní povaha obchodní korporace... 21 1 Pojem právnické osoby... 21 A. Právní subjektivita, její podstata a rozsah, svéprávnost..

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Obsah Předmluva...9 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník...10 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ...10 Hlava I Základní ustanovení...10 Díl I Úvodní ustanovení...10 Díl II Podnik a obchodní jmění...12 Díl

Více

Obsah. Úvod 1. Obchodní společnosti 3 III. Právní předpisy a zkratky KAPITOLA 1. 1.1 Formy podnikání 2 KAPITOLA 2

Obsah. Úvod 1. Obchodní společnosti 3 III. Právní předpisy a zkratky KAPITOLA 1. 1.1 Formy podnikání 2 KAPITOLA 2 Obsah Právní předpisy a zkratky IX KAPITOLA 1 Úvod 1 1.1 Formy podnikání 2 KAPITOLA 2 Obchodní společnosti 3 2.1 Obchodní společnost jako právnická osoba 3 2.2 Osoby ve společnosti 4 2.2.1 Společníci 4

Více

Státní podnik, obchodní společnosti. Obchodní a živnostenský zákon. Zákon o ochraně hospodářské soutěže (antimonopolní zákon).

Státní podnik, obchodní společnosti. Obchodní a živnostenský zákon. Zákon o ochraně hospodářské soutěže (antimonopolní zákon). 4 Formy podnikání Státní podnik, obchodní společnosti. Obchodní a živnostenský zákon. Zákon o ochraně hospodářské soutěže (antimonopolní zákon). 4.1 Druhy podnikatelských subjektů Podnikáním se rozumí

Více

Obsah. Občanské právo hmotné ČÁST I DÍL I

Obsah. Občanské právo hmotné ČÁST I DÍL I Obsah ČÁST I DÍL I Občanské právo hmotné Občanské právo a občanský zákoník Kapitola 1 Pojem občanského práva................................ 3 Kapitola 2 Metoda občanskoprávní regulace........................

Více

Vzor citace: ČERNÁ, S., ŠTENGLOVÁ, I., PELIKÁNOVÁ, I. a kol. Právo obchodních korporací. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. s. 640.

Vzor citace: ČERNÁ, S., ŠTENGLOVÁ, I., PELIKÁNOVÁ, I. a kol. Právo obchodních korporací. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. s. 640. Vzor citace: ČERNÁ, S., ŠTENGLOVÁ, I., PELIKÁNOVÁ, I. a kol. Právo obchodních korporací. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. s. 640. prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc., doc. JUDr. Ivana Štenglová,

Více

Společenská smlouva o založení s.r.o.

Společenská smlouva o založení s.r.o. Společenská smlouva o založení s.r.o. Úplné znění, obsahující změny schválené valnou hromadou společnosti, konané dne... Níže uvedené smluvní strany dospěly v zájmu realizace společných hospodářských zájmů

Více

Práva společníků. Povinnosti společníků VEŘEJNÁ OBCHODNÍ 29.11.2009. Osobní společnost Charakteristiky: zisk. ztráta

Práva společníků. Povinnosti společníků VEŘEJNÁ OBCHODNÍ 29.11.2009. Osobní společnost Charakteristiky: zisk. ztráta VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST Osobní společnost Charakteristiky: Založena za účelem podnikání Podnikání malého rozsahu Ručení společníků celým Aktivní účast společníků, vzájemná spolupráce Založení společnosti

Více

OBSAH. Slovo o autorech... IX Seznam zkratek... X Úvodem... XI ČÁST I OBECNÁ ČÁST

OBSAH. Slovo o autorech... IX Seznam zkratek... X Úvodem... XI ČÁST I OBECNÁ ČÁST OBSAH Slovo o autorech... IX Seznam zkratek... X Úvodem........ XI ČÁST I OBECNÁ ČÁST 1. Obecně k povaze a úpravě obchodních společností (č. 1 7)... 3 2. Založení, vznik a neplatnost obchodní společnosti

Více

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM.

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM. SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM Základní údaje Pokud dochází k zápisu, změně nebo výmazu základních údajů,

Více

RÁMCOVÉ OKRUHY ZKUŠEBNÍCH OTÁZEK A. ÚSTAVNÍ A SPRÁVNÍ PRÁVO

RÁMCOVÉ OKRUHY ZKUŠEBNÍCH OTÁZEK A. ÚSTAVNÍ A SPRÁVNÍ PRÁVO EXEKUTORSKÁ KOMORA ČR Na Pankráci 1062/58, 14 000 Praha IČO: 70 94 05 17 DIČ: CZ 70 94 05 17 č.ú.: 27 85 77 11 02 27 / 0100 Tel. 296 804 190, e-mail komora@ekcr.cz, www.ekcr.cz RÁMCOVÉ OKRUHY ZKUŠEBNÍCH

Více

ZÁKON. ze dne. 2013. o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ZÁKON. ze dne. 2013. o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne. 2013 o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ VEŘEJNÉ REJSTŘÍKY PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSOB

Více

Začínáte? PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ. Příručka pražského podnikatele

Začínáte? PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ. Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Začínáte? Příručka pražského podnikatele 1. Založení a vznik obchodní společnosti obecně

Více

304/2013 Sb. ZÁKON. ze dne 12. září 2013. o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

304/2013 Sb. ZÁKON. ze dne 12. září 2013. o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 304/2013 Sb. ZÁKON ze dne 12. září 2013 o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ VEŘEJNÉ REJSTŘÍKY PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSOB

Více

Základní ustanovení - oddíl prvý

Základní ustanovení - oddíl prvý Základní ustanovení - oddíl prvý.. Stanovy Načeradské služby s.r.o. I. Založení společnosti Společnost byla založena Obcí Načeradec jako jediným zakladatelem. O založení společnosti rozhodlo v souladu

Více

OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI

OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI V E Ř E J N Á O B C H O D N Í S P O L E Č N O S T K O M A N D I T N Í S P O L E Č N O S T VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST Osobní společnost Charakteristiky: Založena za účelem podnikání

Více

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM. JUDr. Jiří Janeba, advokát

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM. JUDr. Jiří Janeba, advokát ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM JUDr. Jiří Janeba, advokát Kogentní vs. dispozitivní pojetí ZOK Zákonná úprava Vztahy se třetími osobami Organizace korporace

Více

Společenská smlouva o založení společnosti Roset s.r.o. ------------------- (úplné znění zakladatelského dokumentu)

Společenská smlouva o založení společnosti Roset s.r.o. ------------------- (úplné znění zakladatelského dokumentu) Společenská smlouva o založení společnosti Roset s.r.o. ------------------- (úplné znění zakladatelského dokumentu) ----------------------------------- I. - Doba trvání společnosti ---------------------------------------------

Více

Společenská smlouva společnosti s ručením omezeným

Společenská smlouva společnosti s ručením omezeným Společenská smlouva společnosti s ručením omezeným I. Úvodní ustanovení Společníci:------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. pan xxxxxx

Více

Návrh ZÁKON. ze dne. 2013. o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob ČÁST PRVNÍ. Veřejný rejstřík právnických a fyzických osob

Návrh ZÁKON. ze dne. 2013. o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob ČÁST PRVNÍ. Veřejný rejstřík právnických a fyzických osob III. Návrh ZÁKON ze dne. 2013 o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob ČÁST PRVNÍ Veřejný rejstřík právnických a fyzických osob 1 Vymezení veřejného rejstříku (1) Veřejnými rejstříky právnických

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:vy_32_inovace_18_eko_13

Více

PRÁVO 2PR1O1 OKRUHY KE ZKOUŠCE OBCHODNÍ PRÁVO

PRÁVO 2PR1O1 OKRUHY KE ZKOUŠCE OBCHODNÍ PRÁVO PRÁVO 2PR1O1 OKRUHY KE ZKOUŠCE OBCHODNÍ PRÁVO xposs04 01 Obchodní právo a obchodní zákoník 02 Podnikání a obchodní firma 03 Jednání podnikatele 04 Základní pojmy obchodního práva 05 Právní podmínky podnikání

Více

Osobní o.s. = veřejná obchodní společnost + komanditní společnost

Osobní o.s. = veřejná obchodní společnost + komanditní společnost 1 2 3 4 5 6 KOMANDITNÍ SPOLEČNOST ZOK (ZÁKON 90/2012 Sb., O OBCHODNÍCH KORPROACÍCH) - 2014 2012-13 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.net Obchodní korporace Právní úprava obecná Z 90/2012 Sb., o obchodních

Více

JUDr. Ing. Jaroslav Staněk, CSc. OBCHODNÍ PRÁVO

JUDr. Ing. Jaroslav Staněk, CSc. OBCHODNÍ PRÁVO JUDr. Ing. Jaroslav Staněk, CSc. OBCHODNÍ PRÁVO Základní literatura: Švarc a kol.: Základy obchodního práva. Vydavatelství a nakladatelství A. Čeněk, s.r.o., Plzeň 2009 Obchodní zákoník, ÚZ Občanský zákoník,

Více

S T A N O V Y. ANO spořitelní družstvo

S T A N O V Y. ANO spořitelní družstvo S T A N O V Y Článek I. Úvodní ustanovení 1. (dále jen Družstvo ) je společenstvím neuzavřeného počtu osob, které pro podporu hospodaření svých členů provozuje finanční činnosti, kterými se rozumí zejména

Více

Znění platné a účinné ke dni 15. 10. 2010 14.4.2014

Znění platné a účinné ke dni 15. 10. 2010 14.4.2014 Stanovy Znění platné a účinné ke dni 15. 10. 2010 14.4.2014 Úplné znění stanov Podnikatelské družstevní záložny, (dále v textu již také jen PDZ, družstevní záložna nebo záložna ), spořitelního a úvěrního

Více

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Při ústní části zkoušky se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolventního správce zjišťují znalosti z oblasti:

Více