Domov pro seniory u Pražské brány

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Domov pro seniory u Pražské brány"

Transkript

1 Domov pro seniory u Pražské brány Pražská 95, Kouřim, tel ,

2 Čl. 1 Úvodní ustanovení Domov pro seniory u Pražské brány poskytuje svým klientům komplexní služby, zejména ubytování, stravování, zdravotní a ošetřovatelské služby, dále úklid a praní prádla. Klientům je k dispozici sociální poradenství. Domov vytváří podmínky k zájmové činnosti, kulturnímu a společenskému vyžití a poskytuje další fakultativní činnosti. Způsob placení fakultativních služeb je stanoveno Vnitřním předpisem DpS. K vytvoření vhodného a příjemného prostředí přispívají dobré vzájemné vztahy mezi klienty a personálem, zachovávání hygienických požadavků a také dodržování Domácího řádu domova. Vedení DpS spolu s ostatním personálem vytváří vhodné prostředí umožňující klientům aktivní prožití stáří a uspokojování všech jejich potřeb, a to podle věku a zdravotního stavu. Domov pro seniory u Pražské brány dále zvyšuje úroveň poskytované péče plněním standardů kvality sociálních služeb. Čl. 2 Ubytování Klienti jsou do Domova pro seniory u Pražské brány přijímáni na základě podané a vyřízené Žádosti o umístění do zařízení sociální péče. Veškeré služby jsou poskytovány na základě Smlouvy o poskytnutí služby sociální péče v DpS. Uzavřená Smlouva upravuje veškerá práva a povinnosti klientů a DpS. Domov poskytuje klientům bydlení na jedno, dvou a třílůžkových pokojích. Do Domova není možné přinášet věci hygienicky závadné nebo vzbuzující odpor, ani domácí zvířectvo. Chovat některý druh zvířat je možno jen se souhlasem vedoucí DpS, a to v prostorách k tomu určených. Klient může využívat způsobem obvyklým všechny veřejné prostory Domova pro seniory včetně zahrady. Ubytování zahrnuje také topení, teplou a studenou vodu, elektrický proud, úklid, praní, drobné opravy ložního a osobního prádla, ošacení a žehlení, převlékání ložního prádla dle potřeby. Pokoje nemají vlastní sociální zařízení, na většině pokojů je umyvadlo s tekoucí vodou. V zařízení jsou tři koupelny, z nichž jedna má mechanický polohovací zvedák pro imobilní klienty. V pokojích klientů je k užívání následující zařízení: lůžko s lůžkovinami, ložním prádlem, přehozem a dekou, dále noční stolek, šatní skříň s prádelníkem, židle a osvětlení. Po 1

3 dohodě s vedoucí DpS si může klient vybavit pokoj vlastním nábytkem v odpovídajícím stavu a kvalitě. Do svého pokoje má klient kdykoliv přístup mimo velkého úklidu, nebo oprav - nebezpečí úrazu. Na zařízení nesmí být bez dohody s vedoucí DpS prováděny žádné změny, zařízení nesmí být stěhováno, poškozováno ani s ním nijak jinak manipulováno. Za způsobenou škodu odpovídá obyvatel pokoje podle platných právních předpisů. Na pokojích se nesmí kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm. Ubytování je s klientem, případně i se spolubydlícím, předem projednáno. Čl. 3 Stravování Stravování je v DpS zajištěno celodenně, po 7 dní v týdnu. Strava je podávána 5x denně a zahrnuje 3 hlavní jídla (snídani, oběd, večeři) a 2 jídla vedlejší (dopolední a odpolední svačinu). Klienti s diabetickou dietou, aplikující si inzulín, mají také 2. večeři. V DpS je připravována strava normální, diabetická, žlučníková, neslaná, mletá a též mixovaná. Výběr vhodné diety odpovídá indikaci lékaře. Je však na uživateli služby, zda bude dodržovat dietní režim stanovený lékařem. Za výběr stravy je plně zodpovědný klient. Strava odpovídá věku, zásadám racionální výživy a dietním potřebám, ale také chutím klientů, je dbáno na hygienickou a společenskou úroveň. Stravování probíhá na základě předem zveřejněného jídelního lístku. Při přípravě stravy se přihlíží k názorům a přání klientů. snídaně od 7:30 hodin do 8:30 přesnídávka v 10:00 hodin oběd od 11:45 do 13:00 hodi svačina od 15:00 do 15:15 hodin večeře od 17:35 do 18:15 hodin Odlišnou dobu pro podávání stravy může určit vedoucí DpS po dohodě s lékařem, na přání obyvatel apod. K dispozici na patře je kuchyňská linka pro přípravu vlastního občerstvení, nádobí a rychlovarná konvice. Na chodbách jsou společné lednice. Po dohodě s vedením lze na pokojích používat vlastní varné konvice a lednice. Z bezpečnostních důvodů není možné používat vařiče a spirály. 2

4 Čl. 4 Soužití obyvatel Všichni klienti i pracovníci DpS si musí být vědomi toho, že žijí v kolektivu. Domácím řádem jsou maximálně zohledněna práva a potřeby klientů, ale i práva pracovníků DpS. Je povinností všech pečovat o dobré mezilidské vztahy, dbát o dobré jméno Domova a vyhýbat se tomu, co ruší vzájemné soužití. Všichni by se k sobě měli snažit chovat ohleduplně, snášenlivě a vlídně a podle svých sil si pomáhat. Zaměstnanci i klienti DpS dbají na dodržování základních lidských práv a svobod. Dodržováním Domácího řádu a dobrovolnou kázní usnadňují klienti práci těm, kteří o ně pečují. Všichni jsou pak spojeni společným zájmem o klidné a pěkné prostředí. Čl. 5 Hygiena Klienti jsou ve vlastním zájmu povinni, podle svých schopností, pečovat o osobní čistotu, čistotu prádla, šatů a obuvi. K dodržování osobní hygieny patří i péče o vlasy a nehty a holení. U klientů, vyžadujících zvýšenou ošetřovatelskou péči, pomáhá s hygienou sloužící ošetřovatelský personál. Všeobecná hygiena je dodržována i v koupelnách, toaletách, v jídelně i ostatních prostorách domova. Zbytky jídel a odpadky se ukládají do uzavíratelné nádoby na místě k tomu určené. Vyváží se denně, nejpozději hodin. Čistění obuvi a šatstva je dovoleno pouze mimo obytné prostory. Běžný úklid svých věcí si klienti obstarávají sami podle svých schopností. Kouření na pokojích a společných místech je zakázáno. Čl. 6 Doba klidu Doba nočního klidu je stanovena od 22:00 hodin večer do 6:00 hodin ráno. V této době musí být zachován naprostý klid. Doba odpoledního klidu se stanoví od 12:30 do 14:00 hodin. V této době dbají klienti toho, aby nerušili ostatní, odpočívající spolubydlící. Výjimky v zachovávání nočního a odpoledního klidu povoluje vedoucí DpS v případě, že v uvedených dobách se konají akce společné pro většinu klientů, nebo jde o státem uznané svátky. 3

5 Domov pro seniory se uzamyká v 19:00 hodin. Otevřeno je od 6:00 hod., pro návštěvy se otevírá ráno v 8:00 hodin. Pokud se klient zdrží mimo domov déle, otevírá mu služba. Doporučuje se obyvatelům, aby ve vlastním zájmu pozdější příchod nahlásili předem. Čl. 7 Vycházky Klienti DpS vycházejí z Domova bez omezení, v souladu s denním programem a Domácím řádem. Omezení vycházek může uložit lékař v zájmu zdraví a bezpečnosti jednotlivých klientů, nebo v případě, že by vycházka ohrožovala zdraví a bezpečnost jiných klientů. Doporučuje se, aby klienti ve vlastním zájmu nahlásili nepřítomnost v Domově během dne, respektive do pozdějších večerních hodin, aby se předešlo zbytečnému hledání obyvatele. V případě, že se klient nevrátil bez předchozího sdělení do Domova do 22. hodiny, bude jeho nepřítomnost nahlášena Policii ČR. Čl. 8 Návštěvy u obyvatel Klienti mohou přijímat návštěvy kdykoliv během dne, od 8:00 hodin do 21:00 hodin. Návštěvníci jsou povinni dodržovat Návštěvní řád DpS, který je umístěn ve vstupní hale Domova, zapsat se do knihy návštěv, chovat se v Domově slušně, ohleduplně ke všem klientům DpS a poslechnout pokynů pracovníků DpS. Pro odkládání svršků a obuvi nejsou v objektu vyhrazeny prostory a DpS neručí za jejich ztrátu. Návštěvníci nemohou ze zařízení odnášet věci bez vědomí vedoucí, v její nepřítomnosti službu konající sestry. Pobývat na pokoji lze jen u svých blízkých, musí však respektovat přání spolubydlícího. V případě, že spolubydlící si nepřeje být rušen, je k dispozici návštěvám jídelna, veranda u výtahu, vstupní hala s posezením, kuřárna a v letním období zahrada. Prohlídky domova pro seniory V zájmu zajištění soukromí a klidu není prohlídka dovolena bez souhlasu vedoucí DpS nebo jeho zástupce. Výjimku tvoří pracovníci nadřízených nebo kontrolních orgánů. Vstup do provozních místností (stravovací provoz, prádelna, sesterna, apod) je cizím zakázán. 4

6 Čl. 9 Odpovědnost obyvatele za zaviněné škody Klienti DpS odpovídají podle všeobecně platných předpisů za škody, které vznikly jejich zaviněním na majetku domova, nebo jejich zaviněním byly způsobeny jiným osobám. Jsou odpovědni za věci propůjčené jim domovem do užívání. Ztrátu nebo poškození musí neprodleně hlásit pracovníkům DpS. Čl. 10 Věci a cennosti obyvatel Věci, které si klient do DpS přináší, nebo během pobytu v DpS pořídí, zůstávají jeho majetkem. Věci propůjčené klientovi do užívání zůstávají majetkem Domova a klient, ani jeho příbuzní, s nimi nesmí svévolně manipulovat. Peněžní částky a hotovosti nebo cennosti, které jsou v úschově DpS, si může klient kdykoliv vyzvednout v pracovní době vedoucí. Vklady a výběry na vkladních knížkách, které jsou uloženy v DpS, jsou prováděny zpravidla 1x měsíčně, a to 15. den v měsíci. V případě potřeby klienta lze vklad nebo výběr provést kterýkoliv pracovní den, při přítomnosti vedoucí DpS. Při výběru částky nad 1.000,- Kč je potřeba nahlásit výběr písemně, minimálně 1 pracovní den předem. Při výběru částky nad 5.000,- Kč dá klient požadavek vedoucí DpS písemně, alespoň 2 pracovní dny předem. Za cennosti, hotovosti, vkladní knížky apod. v úschově domova DpS ručí, za věci, cennosti a hotovost ve vlastní úschově klienta DpS neručí. Čl. 11 Výplata důchodů a kapesného z důchodů Výplata důchodů a kapesného klientů zařazených do hromadného poukazu důchodů ČSSZ Praha se vyplácí v Domově vždy 15. dne v měsíci, v případě, že tento den připadne na víkend, v pátek. Vrácení části úhrady za pobyt mimo DpS Za nepřítomnost klienta (předem řádně ohlášenou, nebo způsobenou hospitalizací) hradícího plnou úhradu za pobyt v DpS náleží vratka pouze ve výši stanovené stravovací jednotky. Vratka nenáleží za první a poslední den nepřítomnosti, bylo-li v daném dni odebráno alespoň jedno jídlo. Vratka dále nenáleží klientovi, jehož úhrada za pobyt je snížena z důvodu nedostatečné výše příjmu. 5

7 Čl. 12 Pobyt klientů v DpS Klienti DpS se dobrovolně podřizují stanovenému Domácímu řádu a pokynům pracovníků DpS. Povinností pracovníků i klientů DpS je, aby se vhodným způsobem snažili zabránit jakémukoliv jednání, jenž je v rozporu s Domácím řádem a zásadami slušného chování. Porušování Domácího řádu nebo narušování soužití může být důvodem k projednání tohoto porušení s vedením DpS, při opětovném porušování i důvodem k výpovědi Smlouvy o poskytnutí sociální služby v Domově pro seniory a následnému ukončení pobytu klienta v zařízení. Jde zejména o opilství, hádky, hrubé nadávání a projevy nedůstojnosti. Čl. 13 Osvětlení, vytápění, odběr elektrického proudu pro vlastní spotřebiče Společné prostory užívané obyvateli musí být trvale osvětleny, aby nebyla ohrožena bezpečnost osob. V době nočního klidu jsou společné prostory z důvodu bezpečnosti osvětleny tlumeným světlem. Vytápění místností a prostor je prováděno s přihlédnutím k ročnímu období, venkovním teplotám a vyjádření lékaře. V období topné sezóny je nutno dodržovat teplotu na pokojích a společenských prostorách minimálně 20 C. Větrání musí být prováděno s přihlédnutím k zájmům všech osob v místnosti a s ohledem na úspory energií. Po dohodě s vedením DpS je možno používat na pokojích vlastní el. spotřebiče, jako televize, rádia, ledničky, varné konvice. Klientům jsou ve společných prostorách k dispozici el. spotřebiče v majetku DpS. Čl. 14 Zachovávání bezpečnostních a požárních předpisů Všichni klienti Domova musí dodržovat všechny bezpečnostní a požární předpisy a pokyny k jejich zajištění. Při mimořádných událostech se řídí pokyny k zajištění bezpečnosti a požární ochrany pracovníků DpS. Při vypnutí elektrického proudu musí klienti zůstat na místě a počkat do doby, kdy je uvedeno do provozu náhradní nouzové osvětlení. Klienti nesmí používat otevřeného ohně v budovách, ani vlastních žehliček a vařičů. Kuřárna klientů je vyhrazena pouze v přízemí budovy, v prostorách chodby u výtahu. 6

8 Čl. 15 Poštovní zásilky Poštovní zásilky dodává pošta pracovníkovi pověřenému přebíráním pošty a zásilek a jsou neprodleně předány adresátovi při zachování listovního tajemství. Čl. 16 Připomínky a stížnosti Podněty a stížnosti jsou řešeny dle vnitřního předpisu č. 7/09 Pravidla pro podávání a vyřizování stížností. Tento Domácí řád je v písemné podobě k dispozici všem obyvatelům Domova pro seniory u Pražské brány. Každý nový klient je s tímto Domácím řádem seznámen, což je potvrzeno podpisem klienta a založeno do jeho osobního spisu. Bc. Hana Kyselová DiS vedoucí DpS Nabývá účinnosti:

VNITŘNÍ PRAVIDLA. Kontakty: F: 271 198 404 www.dshaje.cz info@dshaje.cz

VNITŘNÍ PRAVIDLA. Kontakty: F: 271 198 404 www.dshaje.cz info@dshaje.cz VNITŘNÍ PRAVIDLA Domov pro seniory Háje příspěvková organizace hlavního města Prahy K Milíčovu 734, 149 00 Praha 4 - Háje Informace o domově: IČO 708 75 111 Banka PPF, č. účtu 2001400005/6000 Domov pro

Více

Směrnice č. DOZPHD100 Domácí řád Domov pro osoby se zdravotním postižením

Směrnice č. DOZPHD100 Domácí řád Domov pro osoby se zdravotním postižením Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace Kubátova 269 417 22 Háj u Duchcova Směrnice č. DOZPHD100 Domácí řád Domov pro osoby se zdravotním postižením Úvod Domácí řád upravuje normy

Více

Vítáme Vás a přejeme Vám příjemný pobyt v domově.

Vítáme Vás a přejeme Vám příjemný pobyt v domově. D O M Á C Í Ř Á D Domácí řád jsou pravidla určená návštěvníkům, klientům a zaměstnancům domova, která vydává ředitel organizace. Stanoví především práva a povinnosti klientů při poskytování pobytových,

Více

Domácí řád Domova důchodců Proseč u Pošné, příspěvkové organizace

Domácí řád Domova důchodců Proseč u Pošné, příspěvkové organizace DOMOV DŮCHODCŮ Proseč u Pošné, p.o. Proseč u Pošné 1 PACOV 395 01 Tel.: 565 442 295 Informace č.: 1 pro žadatele, klienty, kontaktní osoby a návštěvy Domova 1) Úvod Domácí řád Domova důchodců Proseč u

Více

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace PRAVIDLA SOUŽITÍ

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace PRAVIDLA SOUŽITÍ Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace PRAVIDLA SOUŽITÍ Pravidla soužití slouží uživatelům sociálních služeb ( dále jen uživatelé ) i zaměstnancům Domova důchodců (dále jen DD) k seznámení

Více

Centrum sociálních služeb Hrabyně

Centrum sociálních služeb Hrabyně Centrum sociálních služeb Hrabyně DOMÁCÍ ŘÁD Vnitřní pravidla o poskytování sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením ~ 2 ~ ČLÁNEK I. ÚVOD Domácí řád Vnitřní pravidla o poskytování sociální

Více

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností!

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Barborka Domov pro osoby se zdravotním postižením K. Čapka 3333, 767 01 Kroměříž D o m o v n í ř á d Platnost: 20. 1.

Více

VIA s.r.o., 5. května 527, Česká Kamenice, 407 21. Domácí řád

VIA s.r.o., 5. května 527, Česká Kamenice, 407 21. Domácí řád Domácí řád Vážení klienti, vítáme Vás v naší sociální pobytové službě VIA s.r.o. a děkujeme za Vaší důvěru, kterou jste nám projevili. Svými službami poskytujeme péči a podporu klientům po dobu, než jim

Více

Domov pro seniory Elišky Purkyňové VNITŘNÍ ŘÁD POBYTOVÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Domov pro seniory Elišky Purkyňové VNITŘNÍ ŘÁD POBYTOVÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Domov pro seniory Elišky Purkyňové VNITŘNÍ ŘÁD POBYTOVÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Pozn.:V textu vnitřního řádu je uživatel služby nazýván obyvatelem, Domov pro seniory Elišky Purkyňové Domovem a z důvodů srozumitelnosti

Více

SMĚRNICE ŘEDITELE č. 2/1995 DOMÁCÍ ŘÁD ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY ZÁKLADNÍ SLUŽBY

SMĚRNICE ŘEDITELE č. 2/1995 DOMÁCÍ ŘÁD ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY ZÁKLADNÍ SLUŽBY SMĚRNICE ŘEDITELE č. 2/1995 DOMÁCÍ ŘÁD Posláním Domova důchodců Humpolec, příspěvkové organizace, je poskytovat zejména lidem v seniorském věku potřebnou pomoc, péči a podporu. Chceme především působit

Více

Smlouvu o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory Trutnov,

Smlouvu o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory Trutnov, Domov pro seniory Trutnov, R. Frimla 936, 541 01 Trutnov, IČ 70153906 Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory Trutnov Smlouva číslo / rok / osobní číslo Domov pro seniory Trutnov,

Více

Centrum sociálních služeb Staroměstská České Budějovice

Centrum sociálních služeb Staroměstská České Budějovice Centrum sociálních služeb Staroměstská České Budějovice příspěvková organizace, Staroměstská 2469/27, 370 04 České Budějovice VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY V DOMOVĚ PRO SENIORY CSS STAROMĚSTSKÁ

Více

Domácí řád. DsD - 04

Domácí řád. DsD - 04 Strana 1 z 30 Domácí řád Stručný obsah Domácí řád upravuje vnitřní pravidla a život klientů Domova seniorů Drachtinka. Tento dokument nebo jeho část v jakékoliv formě může být zpřístupněn jiné osobě pouze

Více

Domovní řád v Charitním domově Moravec

Domovní řád v Charitním domově Moravec Česká katolická charita CHARITNÍ DOMOV MORAVEC Moravec 53, 592 54 Moravec Domovní řád v Charitním domově Moravec Platnost od: 1. března 2014 I. - 1 - OBECNÁ ČÁST 1. Úvod Vážená paní, vážený pane, vítáme

Více

Smlouva o poskytování pobytové sociální služby domu pro seniory číslo./2015

Smlouva o poskytování pobytové sociální služby domu pro seniory číslo./2015 Smlouva o poskytování pobytové sociální služby domu pro seniory číslo./2015 I. Smluvní strany 1. Poskytovatel: Dům seniorů FRANTIŠEK Náměšť na Hané, příspěvková organizace se sídlem: Komenského 291, 783

Více

uzavřená mezi: 1) Pan (paní) nar. v textu této smlouvy dále jen klient a

uzavřená mezi: 1) Pan (paní) nar. v textu této smlouvy dále jen klient a Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory dle 91 a následně zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, (dále jen Smlouva) uzavřená mezi: 1) Pan (paní) nar. bydliště

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby č. j.:

Smlouva o poskytnutí sociální služby č. j.: Smluvní strany uzavírají smlouvu o poskytnutí sociální služby (dále jen Smlouva) podle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon) a podle zákona č.

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Č.j. :DDMelč/5/2014

Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Č.j. :DDMelč/5/2014 Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Č.j. :DDMelč/5/2014 Vnitřní řád v souladu se zákonem č. 109/2002 Sb. v platném znění a vyhl. č. 438/2006 Sb., vč. přílohy a dle zák.č.333/2012

Více

VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE

VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Střední odborné učiliště Svitavy I. Základní ustanovení Vnitřní řád domova mládeže vychází ze zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), vyhlášky č. 108/2005 Sb. o školských výchovných

Více

Pravidla kolektivního soužití. Domova sociálních služeb Skřivany. pro službu Chráněné bydlení

Pravidla kolektivního soužití. Domova sociálních služeb Skřivany. pro službu Chráněné bydlení Dr. Vojtěcha 93, 503 52 IČ 00578991 TEL.: 495 491 336 www.usp-skrivany.cz Název dokumentu: Pravidla kolektivního soužití - CHB Čísl: Ř5 Účinnost od: 1. 1. 2015 Počet příloh: 0 Verze: 2 Pravidla kolektivního

Více

VNITŘNÍ ŘÁD. Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Slezská Ostrava, Bukovanského 25, příspěvková organizace

VNITŘNÍ ŘÁD. Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Slezská Ostrava, Bukovanského 25, příspěvková organizace Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Slezská Ostrava, Bukovanského 25, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD Vnitřní řád Dětského domova a Školní jídelny, Ostrava Slezská Ostrava, Bukovanského 25, příspěvkové

Více

Dětský domov, Hrotovice, Sokolská 362, příspěvková organizace se sídlem Sokolská 362, Hrotovice 675 55

Dětský domov, Hrotovice, Sokolská 362, příspěvková organizace se sídlem Sokolská 362, Hrotovice 675 55 Dětský domov, Hrotovice, Sokolská 362 se sídlem Sokolská 362, 675 55 Hrotovice, příspěvková organizace Kraje Vysočina Směrnice č. 02 VNITŘNÍ ŘÁD Č.j.: Sp.zn. Skartační znak DDHr/005/2015 DDHr/029/2015/28

Více

Název: NABÍDKA SLUŽEB. Nový dokument

Název: NABÍDKA SLUŽEB. Nový dokument Palackého 165 Chlumec n. C. IČO: 648 09 234 Druh dokumentu: metodický pokyn Platnost od: 10. 7. 2014 Účinnost od: 1. 8. 2014 Název: NABÍDKA SLUŽEB Nový dokument Vztahuje se ke standardům č.: 1, 3, 4, 5,

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY SLEZSKÁ HUMANITA, obecně prospěšná společnost Sokolovská 1761, 735 06 Karviná - Nové Město IČ 42864917 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY uzavřená dne dle Zákona č.108/2006sb. o sociálních službách a

Více

DOMÁCÍ ŘÁD ODDĚLENÍ 18 PN BOHNICE

DOMÁCÍ ŘÁD ODDĚLENÍ 18 PN BOHNICE Směrnice PNB Revize č.: 0 Platné od: 01.01.2015 Strana: 1 z 15 S 6/2014 Výtisk č.: 1 DOMÁCÍ ŘÁD ODDĚLENÍ 18 PN BOHNICE Jméno a příjmení VYPRACOVAL KONTROLOVAL SCHVÁLIL MUDr. Otto Matanelli MUDr. Marek

Více

Smlouvu o poskytnutí služby sociální péče

Smlouvu o poskytnutí služby sociální péče Strany: Diakonie ČCE středisko v Rýmařově Se sídlem: v Dolní Moravici č. 25, 795 01 Rýmařov IČ: 48806749 Jednající: Mgr. Marcela Staňková, DiS. jakožto Poskytovatel a Pan/paní: Narozen/a: Trvalé bydliště:

Více

Jubilejní základní škola Masarykova a mateřská škola, Nové Bránice p.o. Nové Bránice 131, 664 64 Dolní Kounice I. ÚVOD

Jubilejní základní škola Masarykova a mateřská škola, Nové Bránice p.o. Nové Bránice 131, 664 64 Dolní Kounice I. ÚVOD ŠKOLNÍ ŘÁD OBSAH I. Úvod II. Práva a povinnosti žáků III. Práva a povinnosti zákonných zástupců žáků IV. Práva a povinnosti pracovníků školy V. Docházka do školy VI. Bezpečnost a ochrana zdraví VII. Provoz

Více

VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE

VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Střední škola logistiky a chemie, Olomouc, U Hradiska 29 VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Vnitřní řád DM se řídí zákonem 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ KYTÍN

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ KYTÍN DOMOV KYTÍN poskytovatel sociální péče SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ KYTÍN Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Poskytovatel: D o m o v K y t í n zastoupený: Ing. Petr

Více

PROVOZNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Integrované střední školy Na Karmeli v Mladé Boleslavi

PROVOZNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Integrované střední školy Na Karmeli v Mladé Boleslavi 1 PROVOZNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Integrované střední školy Na Karmeli v Mladé Boleslavi dle Zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 2 Obsah: 1. Základní

Více