Vzdělávací obsah předmětu se skládá z tématických celků:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vzdělávací obsah předmětu se skládá z tématických celků:"

Transkript

1 Příloha č Výchova k občanství (VO) a) Obsahové vymezení Předmět Výchova k občanství je součástí vzdělávací oblasti Člověk a společnost a je vyučován v ročníku. Vzdělávání v hodinách Výchovy k občanství směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vedeme žáky k tomu, aby: formovali si představu právního a mravního povědomí, hospodářského života společnosti posuzovali a srovnávali společenské jevy ve vlastní zemi s obdobnými či odlišnými jevy v evropském a celosvětovém měřítku utvořili si představu o lokálních i globálních problémech orientovali se v rozmanitých osobních i společenských situacích, v základních životních hodnotách osvojili si dovednost přiměřené mezilidské komunikace a společenského styku získali použitelné poznatky z oblasti práva Vzdělávací obsah předmětu se skládá z tématických celků: b) Časové vymezení 6. ročník 1 hodina 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Člověk ve společnosti Člověk jako jedinec Člověk, stát a hospodářství Člověk, stát a právo Mezinárodní vztahy, globální svět c) Organizační vymezení Předmět se většinou vyučuje ve třídě s možností zařazení problémového, skupinového a ostatních typů vyučování, diskuse apod. Naskýtá se i možnost besed, exkurzí, návštěvy muzeí, archivu.žáci mají prostor k tvorbě svých projektů, referátů, esejí. Využívaná jsou média, práce s počítačem. d) Průřezová témata Ve vyučovacím předmětu Výchova k občanství jsou realizována průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova Výchova demokratického občana Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Multikulturní výchova Environmentální výchova Mediální výchova

2 e) Výchovné a vzdělávací strategie Výchovné a vzdělávací postupy, které v tomto předmětu směřují k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí: Kompetence k učení - zdůrazňujeme význam dovednosti vyhledávat informace z různých zdrojů - formujeme u žáků schopnost plánovat, organizovat, vyhodnocovat - podněcujeme žáky k samostatnosti, učíme je rozlišovat podstatné od méně podstatného - diferencujeme výkony, oceňujeme pokrok, motivujeme k celoživotnímu vzdělávání Kompetence k řešení problémů - na základě problémových úloh motivujeme žáky ke zvládnutí učiva - vedeme žáky ke schopnosti obhájit své postupy řešení - motivujeme žáky k experimentům, k porovnávání výsledků - dáváme prostor k zapojení do různých projektů Kompetence komunikativní - zlepšujeme komunikaci žáků v různých situacích ve škole i mimo ni - motivujeme žáky ke sdělování svých pocitů a názorů - vedeme k účinné obhajobě a argumentaci - využíváme informační technologie Kompetence sociální a personální - podporujeme přátelské vztahy mezi žáky i třídními kolektivy - vedeme žáky k respektování dohodnutých pravidel chování - uplatňujeme týmovou spolupráci - učíme žáky asertivnímu chování Kompetence občanské - vedeme žáky k uvědomování si svých práv a povinností - seznamujeme žáky s právními principy - důsledně vyžadujeme dodržování veškerých dohodnutých pravidel - motivujeme žáky k ochraně životního prostředí - učíme reagovat na společenské dění a globální problémy Kompetence pracovní - organizujeme výstavky prací - usměrňujeme u žáků jejich profesní orientaci - vytváříme u žáků kladný vztah k práci

3 Výchova k občanství Ročník: 6. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Člověk ve společnosti - uplatňuje vhodné způsoby chování a komunikace v různých životních situacích - vysvětlí základní pojmy: občan, občanství, národnost - objasní význam dodržování zásad společenského styku a kulturního chování pro svůj život Úvod k výuce občanské výchovy - občan - občanství - národnost Cyklus přírody Rodinný život - rodina - příbuzenské vztahy - manželství - síla rodiny Funkce rodiny: - Biologická funkce rodiny - Ochranná funkce rodiny - Materiální funkce rodiny - Výchovná funkce rodiny OSOV Osobnostní rozvoj: -rozvoj schopností poznávání -psychohygiena -sebepoznání a sebepojetí -seberegulace a sebeorganizace Sociální rozvoj: -komunikace -kooperace a kompetice -poznávání lidí -mezilidské vztahy Morální rozvoj: -hodnoty, postoje,praktická etika VDEM Občan, občanská společnost a stát Občanská společnost a škola MEDV Receptivní činnosti: -fungování a vliv médií ve společnosti -interpretace vztahu med. sdělení a reality

4 Stát a hospodářství EGLO Evropa a svět nás zajímá - sestaví jednoduchý rozpočet domácnosti - uvede hlavní příjmy a výdaje, rozliší pravidelné a jednorázové příjmy a výdaje - zváží nezbytnost jednotlivých výdajů v hospodaření domácnosti - objasní princip vyrovnaného, schodkového a přebytkového rozpočtu domácnosti - uvede příklady vlastnictví a objasní zásady jeho ochrany včetně ochrany duševního vlastnictví - uvede příklady příjmů a výdajů domácnosti vysvětlí rozdíl mezi pravidelnými a jednorázovými příjmy a výdaji - rozliší zbytné a nezbytné výdaje v konkrétní situaci - sestaví jednoduchý rozpočet domácnosti - na příkladech vysvětlí rozdíl mezi vyrovnaným, schodkovým a přebytkovým rozpočtem - navrhne, jak řešit situaci, kdy jsou příjmy větší než výdaje - vysvětlí zásady hospodárnosti na rozpočtu domácnosti Peníze: - Funkce a podoby - Formy placení - Hospodaření s penězi, majetkem a různými formami Vlastnictví - Rozpočet rodiny MULT Lidské vztahy ENVV Vztah člověka k prostředí - dodržuje zásady hospodárnosti a vyhýbá se rizikům při hospodaření s penězi - uvede a porovná nejobvyklejší způsoby

5 nakládání s volnými prostředky a způsoby krytí deficitu Člověk ve společnosti - posoudí a doloží na příkladech přínos lidské spolupráce při řešení konkrétních úkolů a dosahování cílů ve škole a v obci - objasní účel důležitých symbolů našeho státu a jejich používání - rozlišuje projevy vlastenectví - vysvětlí, proč se ve škole dodržuje školní řád - zdůvodní, proč je třeba dodržovat místní tradice - popíše, čím se zabývá obecní úřad a s jakými problémy se na něj můžeme obrátit - hlavní symboly našeho státu a popíše je - uvede příklady, kdy se symboly používají - vyjádří vlastními slovy pojmy vlast, vlastenectví - vyjmenuje zajímavá a památná místa, příklady významných osobností, zvyklostí vyjmenuje státní svátky Život ve škole: - vzdělání - pravidla ve škole - jak se učit Domov je: - obec - obecní zřízení Naše vlast: - život v regionech - jazyky - státní symboly - životní prostředí - pojem vlast a vlastenectví - významné české osobnosti: umělci, sportovci, vynálezci, prezidenti - zajímavá a památná místa - státní svátky a významné dny

6 Výchova k občanství Ročník: 7. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Člověk ve společnosti - objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje kulturní zvláštnosti i odlišné názory, zájmy a způsoby chování a myšlení lidí - zaujímá tolerantní postoje k menšinám - zhodnotí a na příkladech doloží význam vzájemné solidarity mezi lidmi, vyjádří své možnosti, jak může v případě potřeby pomáhat lidem v nouzi a jak pomoci v situacích ohrožení a obrany státu - uplatňuje vhodné způsoby chování a komunikace v různých životních situacích - vysvětlí pojem tolerance - chápe, proč mají lidé různé názory, zájmy a způsoby chování - vysvětlí pojem socializace - vyjmenuje národnostní menšiny - respektuje zvyky národnostních menšin - definuje pojem solidarita - objasní význam dodržování zásad společenského styku a kulturního chování pro svůj život - rozpozná a vyjmenuje formy komunikace Život mezi lidmi - osobní a neosobní vztahy - socializace - sociální skupina - národnostní menšiny - tolerance - komunikace OSOV Osobnostní rozvoj: -rozvoj schopností poznávání -psychohygiena -sebepoznání a sebepojetí -seberegulace a sebeorganizace -kreativita Sociální rozvoj: -komunikace -kooperace a kompetice -poznávání lidí -mezilidské vztahy Morální rozvoj: -řešení problémů a rozhodovací dovednosti -hodnoty, postoje,praktická etika VDEM Občan, občanská společnost a stát Občanská společnost a škola Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování MEDV

7 - zhodnotí nabídku kulturních institucí a cíleně z ní vybírá akce, které ho zajímají - kriticky přistupuje k mediálním informacím, vyjádří svůj postoj k působení propagandy a reklamy na veřejné mínění a chování lidí Člověk, stát a hospodářství - rozlišuje a porovnává různé formy vlastnictví, včetně duševního vlastnictví, a způsoby jejich ochrany, uvede příklady - na příkladech ukáže vhodné využití různých nástrojů hotovostního a bezhotovostního placení - definuje pojem kultura - vyjmenuje základní součásti kultury, popíše kulturní život v místě bydliště a okolí - zhodnotí kulturní akci - objasní nebezpečí působení masmédií a masové kultury na člověka - uvede příklady z vlastního života - objasní, jaké místo má majetek mezi dalšími životními hodnotami - vysvětlí rozdíl mezi hmotným a duševním vlastnictvím - uvede příklady různých způsobů hotovostního a bezhotovostního placení Člověk a kultura - rozmanitost kulturních projevů - kulturní hodnoty - kulturní tradice - kulturní instituce - masová kultura - prostředky masové komunikace - masmédia Majetek a vlastnictví - formy vlastnictví - hmotné vlastnictví, jeho ochrana - duševní vlastnictví a jeho ochrana - naše potřeby - statky a služby - peníze a jejich funkce - vývoj peněz Receptivní činnosti: -fungování a vliv médií ve společnosti -interpretace vztahu med. sdělení a reality EGLO Evropa a svět nás zajímá Jsme Evropané MULT Lidské vztahy Kulturní diference ENVV Ekosystémy Základní podmínky života Lidské aktivity a problémy životního prostředí Vztah člověka k prostředí

8 - uvede příklady použití debetní a kreditní platební karty, vysvětlí jejich omezení - na příkladech objasní rozdíly mezi debetní a kreditní platební kartou Člověk, stát a právo - rozlišuje nejčastější typy a formy státu a na příkladech porovná jejich znaky Mezinárodní vztahy, globální svět - popíše vliv začlenění ČR do EU na každodenní život občanů, uvede příklady práv občanů ČR v rámci EU i možných způsobů jejich uplatňování - uvede některé významné mezinárodní organizace a společenství, k nimž má - rozlišuje typické vlastnosti a charakteristické rysy režimů demokratických a autokratických, uvede jejich příklady - vyloží na příkladu ČR podmínky členství v EU - uvede výhody a nevýhody tohoto členství - uvede příklady vlivu vstupu ČR do EU v každodenním životě - na příkladech z nedávné minulosti a ze současnosti popíše funkce a objasní význam Rady Právní základy státu - znaky státu - typy a formy státu - demokracie - volby - státní správa Evropská integrace - spolupráce mezi zeměmi Evropy - Nadnárodní organizace OSN, NATO, Rada Evropy - Ochrana obyvatel

9 ČR vztah, posoudí jejich význam ve světovém dění a popíše výhody spolupráce mezi státy, včetně zajišťování obrany státu a účasti v zahraničních misích Evropy, OSN, NATO při řešení významných konfliktů a při zajišťování kolektivní bezpečnosti - uvede příklady činnosti některých významných mezinárodních společenství (UNESCO, UNICEF, RE aj.) Člověk, stát a právo - přiměřeně uplatňuje svá práva včetně práv spotřebitele a respektuje práva a oprávněné zájmy druhých lidí, posoudí význam ochrany lidských práv a svobod, rozumí povinnostem občana při zajišťováni obrany státu - uvede příklady specifických lidských práv - popíše základ práv dítěte - vysvětlí, jaký význam má pro člověka dodržování lidských práv a svobod - uvede příklady porušování lidských práv a svobod Lidská práva - základní lidská práva - práva dítěte, jejich ochrana - poškozování lidských práv, šikana, diskriminace - základní práva spotřebitele - svoboda Člověk ve společnosti - rozpoznává netolerantní a rasistické projevy v chování lidí - vyjmenuje projevy nesnášenlivosti - definuje pojem rasismus - rasismus

10 - rozpoznává xenofobní a extremistické projevy v chování lidí a zaujímá aktivní postoj proti všem projevům lidské nesnášenlivosti - zdůvodní nepřijatelnost vandalského chování a aktivně proti němu vystupuje - rozpozná projevy nacionalismu - pozná a odsuzuje projevy rasismu - definuje pojmy extremismus, xenofobie - uvede příkladu extremismu a xenofobie v současnosti - zaujímá k těmto projevům nesmiřitelný postoj - na příkladech správně rozlišuje projevy nepřiměřeného chování a porušování společenských norem - správně rozlišuje asertivní a agresivní chování lidí - vysvětlí pojem nacionalismus - rozpozná projev národnostní nesnášenlivosti - uvede příklady nacionalismu v současnosti - vyjádří svůj osobní postoj - xenofobie - morálka a mravnost - problémy lidské nesnášenlivosti

11 Výchova k občanství Ročník: 8. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Člověk jako jedinec - popíše, jak lze usměrňovat a kultivovat charakterové a volní vlastnosti, rozvíjet osobní přednosti, překonávat osobní nedostatky a pěstovat zdravou sebedůvěru - objasní, jak může realističtější poznání a hodnocení vlastní osobnosti a potenciálu pozitivně ovlivnit jeho rozhodování, vztahy s druhými lidmi i kvalitu života - zná své vlastnosti - ví, jakým způsobem odstraní své nedostatky - objasní, proč a čím se mohou lidé odlišovat v prožívání důležitých životních situací - charakterizuje kladné i záporné citové vlastnosti - objasní kolísavost nálad - uvede vlastnosti citů - vysvětlí a na příkladech uvede záporné i kladné citové stavy - uvede možnosti, jak záporné překonat - vysvětlí, jak předcházet negativním citům a náladám - vyjmenuje aktivity, kterými vyplňuje svůj volný čas Osobnost - rozdíly mezi lidmi - puberta - poznání sebe sama - dospělost - stáří - projevy chování, rozdíly v prožívání, myšlení a jednání Vnitřní svět člověka - vnímání - prožívání - poznávání skutečnosti - sebepoznání - sebevědomí - osobní rozvoj - význam motivace OSOV Osobnostní rozvoj: -rozvoj schopností poznávání -psychohygiena -sebepoznání a sebepojetí -seberegulace a sebeorganizace -kreativita Sociální rozvoj: -poznávání lidí -mezilidské vztahy -komunikace -kooperace a kompetice -poznávání lidí -mezilidské vztahy Morální rozvoj: -řešení problémů a rozhodovací dovednosti -hodnoty, postoje,praktická etika VDEM Občan, občanská společnost a stát Občanská společnost a škola Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování

12 - posoudí vliv osobních vlastností na dosahování svých i společných cílů - objasní význam vůle při dosahování cílů a překonávání překážek - rozpozná projevy záporných charakterových vlastností u sebe i u ostatních - kriticky hodnotí a vhodně koriguje své chování a jednání - charakterizuje a rozdělí vlastnosti - vyjmenuje typy temperamentu - rozlišuje vlastnosti, schopnosti, dovednosti - objasní pojem charakter - uvede příklad použití vůle - na příkladech rozpozná záporné lidské vlastnosti - vysvětlí pojem sebekontrola - uvede příklady, jak špatné vlastnosti korigovat - temperament - temperamentové typy - vůle a osobní kázeň při seberozvoji Psychické procesy - smyslové poznání - rozumové poznání skutečnosti - paměť, zapomínání, pozornost - učení MEDV Receptivní činnosti: -vnímání autora mediálních sdělení -fungování a vliv médií ve společnosti -interpretace vztahu med. sdělení a reality EGLO Evropa a svět nás zajímá Objevujeme Evropu a svět Jsme Evropané MULT Lidské vztahy Člověk ve společnosti - city ENVV Lidské aktivity a problémy životního prostředí Vztah člověka k prostředí - případné neshody či konflikty s druhými lidmi řeší nenásilným způsobem - objasní význam kulturního chování pro svůj vlastní život - vysvětlí pojmy kompromis, dialog, asertivita Sociální vztahy - asertivní, pasivní a agresivní chování - stres - tělesné a duševní zdraví

13 Člověk, stát a hospodářství - rozlišuje a porovnává úlohu výroby, obchodu a služeb, uvede příklady jejich součinnosti - na příkladu chování kupujících a prodávajících vyloží podstatu fungování trhu - objasní vliv nabídky a poptávky na tvorbu ceny a její změny - vysvětlí principy dělby práce ve společnosti - uvede příklady výrobních a nevýrobních odvětví - zdůvodní význam služeb pro život jednotlivce i společnosti - vysvětlí, jak funguje trh zboží a práce - správně rozlišuje pojmy poptávka a nabídka Hospodaření - dělba práce - výrobní faktory - statky a služby - trh - nabídka, poptávka - na příkladu ukáže tvorbu ceny jako součet nákladů, zisku a DPH - popíše vliv inflace na hodnotu peněz - na příkladu vysvětlí jak nabídka a poptávka ovlivňuje cenu - na příkladu vysvětlí způsoby, jak se stanovuje cena - vysvětlí co je inflace a jaký je její vliv na reálnou hodnotu peněz - cena - inflace

14 Člověk, stát a právo - rozlišuje a porovnává úkoly jednotlivých složek státní moci ČR i jejich orgánů a institucí a orgánů z hlediska obce, kraje a státu - objasní rozdíly v činnosti zákonodárných, výkonných, správních a soudních orgánů státu, uvede příklady jejich typických funkcí a úkolů Právní základy státu - právní normy, ústava - moc zákonodárná, výkonná a soudní - základní práva a svobody - politika - obrana státu

15 Výchova k občanství Ročník: 9. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Člověk, stát a právo - vyloží smysl voleb do zastupitelstev v demokratických státech a uvede příklady, jak mohou výsledky voleb ovlivňovat každodenní život občanů - objasní výhody demokratického způsobu řízení státu pro každodenní život občanů - objasní význam voleb v ČR - vyloží, co potřebuje vědět občan jako volič - uvede příklady důležitých politických stran v ČR - na příkladu vztahu státní správy a samosprávy popíše základní principy a způsoby demokratického řízení státu Státní správa a samospráva - orgány a instituce státní správy a samosprávy, jejich úkoly - význam a formy voleb do zastupitelstev Principy demokracie - znaky demokratického způsobu rozhodování a řízení státu - politický pluralismus - sociální dialog a jeho význam - státní občanství OSOV Osobnostní rozvoj: -rozvoj schopností poznávání -psychohygiena -sebepoznání a sebepojetí -seberegulace a sebeorganizace Sociální rozvoj: -komunikace -kooperace a kompetice -poznávání lidí -mezilidské vztahy Morální rozvoj: -řešení problémů a rozhodovací dovednosti -hodnoty, postoje,praktická etika - provádí jednoduché právní úkony a chápe jejich důsledky, uvede příklady některých smluv upravující občanskoprávní vztahy - osobní přeprava, koupě, oprava či pronájem věci - orientuje se v jednoduchých právních úkonech - chápe důsledky z nich vyplývající - uvádí příklady reálných situací Právo - odvětví práva VDEM Občan, občanská společnost a stát Občanská společnost a škola Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování Formy participace občanů v politickém životě

16 - objasní význam právní úpravy důležitých vztahů vlastnictví, pracovní poměr, manželství - rozlišuje a porovnává úkoly orgánů právní ochrany občanů, uvede příklady jejich činnosti a spolupráce při postihování trestných činů - rozpozná protiprávní jednání - rozliší přestupek a trestný čin, uvede jejich příklady - správně rozlišuje, ve kterých oblastech společenského života se uplatňuje právo občanské, pracovní, rodinné - na příkladech z běžného života vysvětlí, jaký význam a úlohu mají orgány právní ochrany občanů - uvede příklady protiprávního jednání včetně korupce - právní vztahy - vlastnictví - majetek - smlouvy Právní ochrana - orgány právní ochrany - přestupky a správní řízení - občanské soudní řízení - trestní právo - korupce - děti a zákony MEDV Receptivní činnosti: -kritické čtení a vnímání mediálních sdělení -fungování a vliv médií ve společnosti -interpretace vztahu med. sdělení a reality EGLO Evropa a svět nás zajímá Jsme Evropané MULT Lidské vztahy - diskutuje o příčinách a důsledcích korupčního jednání - dodržuje právní ustanovení, která se na něj vztahují a uvědomuje si rizika jejich porušování - na příkladech popíše a z hlediska vlastního života objasní možné důsledky nedodržování nebo porušování právních norem ENVV Lidské aktivity a problémy životního prostředí Vztah člověka k prostředí

17 Člověk jako jedinec - objasní, jak může realističtější poznání a hodnocení vlastního potenciálu ovlivnit jeho rozhodování - popíše, jakými způsoby může dospívající člověk překonat přechodnou změnu citových nálad Povolání - volba povolání - sebepoznání - vhodně koriguje své jednání - popíše, jak rozvíjet osobní přednosti, překonávat osobní nedostatky a pěstovat zdravou sebedůvěru - zná svůj charakter, temperament, kladné i záporné vlastnosti - uvede, jak získat předpoklady k určitým činnostem - vytvoří žebříček svých vlastností - vysvětlí, co je talent - životopis - význam volby povolání pro život Člověk, stát a hospodářství - rozlišuje, ze kterých zdrojů pocházejí příjmy státu a do kterých oblastí stát směřuje své výdaje, uvede příklady dávek a příspěvků, které ze státního rozpočtu získávají občané - objasní možnosti státu v ekonomice - vysvětlí termín nástroje hospodářské politiky státu - vysvětlí, jaký význam mají daně z hlediska financování společensky důležitých nevýrobních oblastí hospodářství Stát a národní hospodářství - státní rozpočet - sociální stát

18 - vysvětlí, jakou funkci plní banky a jaké služby občanům nabízejí - vysvětlí význam úroku placeného a přijatého - uvede nejčastější druhy pojištění a navrhne, kdy je využít - rozlišuje a porovnává úlohu výroby, obchodu a služeb, uvede příklady jejich součinnosti - uvede možnosti půjčení chybějících finančních prostředků - na příkladu vysvětlí rozdíl mezi úrokem placeným a přijatým - uvede možnosti různých typů pojištění - peněžní ústavy - podnikání v ČR Mezinárodní vztahy, globální svět - uvede některé globální problémy současnosti, vyjádří na ně svůj osobní názor a popíše jejich hlavní příčiny i možné důsledky pro život lidstva - objasní souvislosti globálních a lokálních problémů, uvede příklady - charakterizuje nejzávažnější planetární problémy současnosti - uvede a popíše způsoby, jak se může člověk osobně podílet na ochraně přírodního i kulturního Globální svět - problémy současného světa - životní prostředí

19 možných projevů a způsobů řešení globálních problémů na lokální úrovni v obci, regionu - uvede příklady některých projevů globalizace, porovná jejich klady a zápory - uvede příklady mezinárodního terorismu a zaujme vlastní postoj ke způsobům jeho potírání, objasní roli ozbrojených sil ČR při zajišťování obrany státu a při řešení krizí nevojenského charakteru - uvede některé významné mezinárodní organizace a společenství, k nimž má vztah ČR, posoudí jejich význam ve světovém dění a popíše výhody spolupráce mezi státy, včetně zajišťování obrany státu a účasti v zahraničních misích prostředí svého bydliště (obce, regionu) - vysvětlí pojem globalizace - uvede příklady projevů globalizace jak v celosvětovém, tak v republikovém měřítku - vysvětlí pojem terorismus - uvede příklady terorismu v minulosti i současnosti - na příkladech z nedávné minulosti a ze současnosti popíše funkce a objasní význam Rady Evropy, OSN, NATO při řešení významných konfliktů a při zajišťování kolektivní bezpečnosti - uvede příklady činnosti některých významných mezinárodních společenství (UNESCO, UNICEF, RE aj.) - významné globální problémy - způsoby řešení globálních problémů - klady a zápory globalizace - zápory globalizace - terorismus, válečné konflikty - významné mezinárodní organizace ( Rada Evropy, NATO, OSN,.. )

I. Sekaniny1804 Občanská výchova

I. Sekaniny1804 Občanská výchova Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Občanská výchova je součástí vzdělávací oblasti Člověk a společnost, směřuje k postupnému formování

Více

Člověk ve společnosti 6. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy,

Člověk ve společnosti 6. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, Člověk ve společnosti 6. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, Zdůvodní nepřijatelnost vandalského chování a aktivně proti němu vystupuje. Respektuje přijatá pravidla soužití

Více

Výchova k občanství. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku

Výchova k občanství. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku Předmět je zařazen do vzdělávací oblasti Člověk a společnost na 2. stupni ZŠ. Výuka vede žáky k získání potřebných znalostí a dovedností, které mu usnadní aktivní zapojení do života v demokratické společnosti.

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie Pro utváření a rozvíjení klíčových kompetencí využívá následující postupy:

Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie Pro utváření a rozvíjení klíčových kompetencí využívá následující postupy: Vyučovací předmět: Výchova k občanství Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Naukový vyučovací předmět Výchova k občanství je tvořen ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.5.2 OBČANSKÁ A RODINNÁ VÝCHOVA 5.5.2.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Občanská a rodinná výchova v sobě integruje vzdělávací obsahy vzdělávacích oborů a. Hlavním cílem vyučovacího

Více

Blok předmětů: ČLOVĚK A SPOLEČNOST ( DĚJEPIS, OBČANSKÁ A RODINNÁ VÝCHOVA) OBČANSKÁ A RODINNÁ VÝCHOVA. Název předmětu:

Blok předmětů: ČLOVĚK A SPOLEČNOST ( DĚJEPIS, OBČANSKÁ A RODINNÁ VÝCHOVA) OBČANSKÁ A RODINNÁ VÝCHOVA. Název předmětu: Blok předmětů: ČLOVĚK A SPOLEČNOST ( DĚJEPIS, OBČANSKÁ A RODINNÁ VÝCHOVA) Název předmětu: OBČANSKÁ A RODINNÁ VÝCHOVA 5.5.2.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Filozofie integrovaného vyučovacího předmětu

Více

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.4.2. Výchova k občanství

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.4.2. Výchova k občanství 4.4.2. Výchova k občanství V předmětu se realizuje obsah vzdělávacího oboru Výchova k občanství a tématického okruhu Svět práce v oboru Člověk a svět práce. Na předmět navazuje na vyšším stupni gymnázia

Více

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.4.2. Výchova k občanství

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.4.2. Výchova k občanství 4.4.2. Výchova k občanství V předmětu se realizuje obsah vzdělávacího oboru Výchova k občanství a tématického okruhu Svět práce v oboru Člověk a svět práce. Na předmět navazuje na vyšším stupni gymnázia

Více

Člověk a společnost. Předmět: Dějepis

Člověk a společnost. Předmět: Dějepis Člověk a společnost Předmět: Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast Člověk a společnost vybavuje žáka znalostmi a dovednostmi potřebnými pro jeho aktivní zapojení do života demokratické

Více

Očekávané výstupy ZV RVP Školní výstupy Konkretizované učivo Průřezová témata, přesahy a vazby. ochranná funkce rodiny

Očekávané výstupy ZV RVP Školní výstupy Konkretizované učivo Průřezová témata, přesahy a vazby. ochranná funkce rodiny Vyučovací předmět: Občanská výchova Ročník: Prima Školní výstupy Konkretizované učivo Průřezová témata, přesahy RODINNÝ ŽIVOT rozezná nebezpečí různého charakteru, využívá bezpečná místa pro hru a trávení

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu

Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět: Výchova k občanství Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Výchova k občanství je tvořen ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru

Více

5.6 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

5.6 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 5.6 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 5.6.1 Vzdělávací obor: Dějepis Vzdělávací předmět: Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu Časová dotace Vyučovací předmět dějepis se vyučuje v 6. 9. ročníku

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor (předmět): Výchova k občanství - ročník: SEKUNDA

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor (předmět): Výchova k občanství - ročník: SEKUNDA Člověk a občanský život Člověk a pracovní život Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor (předmět): Výchova k občanství - ročník: SEKUNDA Téma Učivo Výstupy Kódy Dle RVP Školní (ročníkové)

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné ( čtyřleté ) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Vzdělávací

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8. BÍRKO OSV-III.

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8. BÍRKO OSV-III. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Uvede seznam institucí a organizací, ke kterým se může člověk

Více

5.9 Společenské vědy. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu

5.9 Společenské vědy. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu 5.9 Společenské vědy Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Společenské vědy vychází ze vzdělávacího oboru Občanský a společenskovědní

Více

V.5 Člověk a společnost

V.5 Člověk a společnost 1/24 V.5 Člověk a společnost V.5. II 2. stupeň V.5.II. 1 Charakteristika oblasti Oblast Člověk a společnost vybavuje žáka znalostmi a dovednostmi potřebnými pro jeho aktivní zapojení do života demokratické

Více

2 1 2 2 Společenskovědní seminář 0 0 R (2) R (2)

2 1 2 2 Společenskovědní seminář 0 0 R (2) R (2) 5.4 Vzdělávací oblast - Člověk a společnost, Člověk a svět práce 5.4.1.1 Základy společenských věd 5.4.1.2.1 Společenskovědní seminář Podnikání 5.4.1.2.2 Společenskovědní seminář Právo Ročník 1. 2. 4.

Více

Základy společenských věd vyšší gymnázium

Základy společenských věd vyšší gymnázium Základy společenských věd vyšší gymnázium Obsahové vymezení Vyučovací předmět Základy společenských věd vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a společnost z oboru Občanský a společenskovědní základ, z oblastí

Více

13. Učební osnovy DĚJEPIS, OBČANSKÁ VÝCHOVA, NÁBOŽENSTVÍ EVANGELICKÉ

13. Učební osnovy DĚJEPIS, OBČANSKÁ VÝCHOVA, NÁBOŽENSTVÍ EVANGELICKÉ 13. Učební osnovy DĚJEPIS, OBČANSKÁ VÝCHOVA, NÁBOŽENSTVÍ EVANGELICKÉ 1 DĚJEPIS Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Dějepis přináší základní poznatky o konání člověka v minulosti. Jeho

Více

ČLOVĚK A JEHO SVĚT. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň:

ČLOVĚK A JEHO SVĚT. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vzdělávání v oblasti Člověk a jeho svět rozvíjí poznatky, dovednosti a prvotní zkušenosti žáků získané ve výchově v rodině a v předškolním

Více

Dodatek k ŠVP Tvořivá škola v galerii. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP Tvořivá škola v galerii. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP Tvořivá škola v galerii Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Září 2013 Dodatek k ŠVP ZV Tvořivá škola v galerii 2 Název vzdělávacího programu: Tvořivá škola v galerii Školní

Více

Obsahové a časové vymezení, cíle a průřezová témata předmětu

Obsahové a časové vymezení, cíle a průřezová témata předmětu Charakteristika předmětu Společenské vědy Obsahové a časové vymezení, cíle a průřezová témata předmětu Vyučovací předmět Společenské vědy je utvořen ze vzdělávacích oblastí Člověk a společnost a Člověk

Více

pro obor vzdělání 36-67-E/02 Stavební práce

pro obor vzdělání 36-67-E/02 Stavební práce pro obor vzdělání 36-67-E/02 Stavební práce Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 36-67-E/02 Stavební práce Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 19. 4. 2010, č. j. 1606/2010-23.

Více

Integrovaná střední škola Slaný. Školní vzdělávací program KUCHAŘSKÉ PRÁCE

Integrovaná střední škola Slaný. Školní vzdělávací program KUCHAŘSKÉ PRÁCE Integrovaná střední škola Slaný Školní vzdělávací program KUCHAŘSKÉ PRÁCE OBSAH Identifikační údaje... 1 Profil absolventa... 2 Pracovní uplatnění absolventa... 2 Výsledky vzdělávání... 2 Způsob ukončení

Více

6.16 Charakteristika vyučovacího předmětu Člověk a svět práce 1. stupeň

6.16 Charakteristika vyučovacího předmětu Člověk a svět práce 1. stupeň 6.16 Charakteristika vyučovacího předmětu Člověk a svět práce 1. stupeň Vyučovací předmět Člověk a svět práce se na 1. stupni vyučuje jako samostatný předmět ve dvou časových obdobích, v 1.-2.ročníku (1.období)

Více

ČLOVĚK A JEHO SVĚT. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení

ČLOVĚK A JEHO SVĚT. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení ČLOVĚK A JEHO SVĚT A/ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vzdělávací obsah tohoto vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět a Člověk a

Více

FINANČNÍ GRAMOTNOST (9. ročník)

FINANČNÍ GRAMOTNOST (9. ročník) FINANČNÍ GRAMOTNOST (9. ročník) Charakteristika předmětu Finanční gramotnost je výukový předmět zařazený do 9. ročníku jako součást oblasti Člověk a svět práce. Jeho zařazení vychází z aktuální společenské

Více

Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Výchova ke zdraví je předmětem určený pro 7., 8., 9. ročník. Spolu se vzdělávacím

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov, nám. Spojenců 17 Provozní služby

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov, nám. Spojenců 17 Provozní služby Švehlova střední škola polytechnická Prostějov, nám. Spojenců 17 Školní vzdělávací program Provozní služby Obor vzdělání: 69-54-E/01 Provozní služby Obsah 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 PROFIL ABSOLVENTA...

Více