5.5.2 Výchova k občanství

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "5.5.2 Výchova k občanství"

Transkript

1 5.5.2 Výchova k občanství Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Předmět Výchova k občanství je součástí vzdělávací oblasti Člověk a společnost. Zaměřuje se na utváření pozitivních občanských postojů a rozvíjí vědomí přináležitosti k evropskému civilizačnímu a kulturnímu okruhu. Podporuje přijetí hodnot demokratické Evropy, včetně kolektivní obrany. Dále přispívá k rozvoji finanční gramotnosti a osvojení pravidel společenského soužití. Rozvíjí občanské i právní vědomí žáků a vybavuje je znalostmi a dovednostmi potřebnými pro jejich aktivní zapojení do života v demokratické společnosti. Vzdělávání v předmětu Výchova k občanství vede žáka k: vytváření kvalit, které souvisí s orientací žáků v sociální realitě začleňování žáků do různých společenských vztahů a vazeb rozvoji sebepoznání, pochopení jednání svého i druhých v různých životních situacích a formování občanského profilu žáka poznávání vztahů v rodině a širších společenstvích seznámení s hospodářským životem a rozvoji finanční gramotnosti poznávání činností důležitých státních a politických institucí a orgánů respektování mravních principů a pravidel společenského soužití učení přebírat odpovědnost za vlastní názory, chování a jednání rozvoji občanského a právního vědomí žáků Předmět Výchova k občanství je vyučován jako samostatný předmět na 2. stupni školy. Časová dotace: celková časová dotace předmětu v učebním plánu je 4 hodiny. V 6.,7.,8. a 9. ročníku po 1 hodině týdně (v 9. ročníku je čerpaná z disponibilní časové dotace). Formy a metody výuky - klasická vyučovací hodina doplněná výkladem, skupinovou a samostatnou prací. Do výuky zařazujeme besedy, diskuze a vedeme žáky k práci s textem. Výuka předmětu probíhá v kmenové učebně, v PC učebně, případně v učebně s interaktivní tabulí. Průřezová témata: V předmětu Výchova k občanství se prolínají průřezová témata a jejich okruhy: Osobnostní a sociální výchova - sebepoznávání a sebepojetí; poznávání lidí; mezilidské vztahy; komunikace; řešení problémů a rozhodovací dovednosti; hodnoty, postoje, praktická etika Výchova demokratického občana - občan, občanská společnost a škola; občan, občanská společnost a stát; formy participace občanů v politickém životě; principy demokracie jako formy vlády Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - objevujeme Evropu a svět; jsme Evropané Multikulturní výchova - lidské vztahy; etnický původ; multikulturalita; principy sociálního smíru a solidarity Mediální výchova kritické čtení a vnímání mediálních sdělení; fungování a vliv médií

2 Environmentální výchova - lidské aktivity a problémy životního prostředí; vztah člověka k prostředí. Mediální výchova - kritické čtení a vnímání mediálních sdělení; fungování a vliv médií ve společnosti Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí: Kompetence k učení: Učitel: - vede žáky k samostatnému vyhledávání informací, k samostatné práci s textem - seznamuje žáky s obecně užívanými termíny (odborné výrazy) - vede žáky ke třídění informací, vyhledávání důležitých informací v textu (příprava aktualit) - učí žáky vhodně si plánovat přípravu do školy, napomáhá utváření vlastní identity - rozvíjí schopnost žáků zhodnotit výsledky učení, porovnat je s ostatními a poté zdokonalit případné nedostatky Kompetence k řešení problémů: Učitel: - vede žáky k aktivnímu řešení problémů - žák vnímá a hodnotí problémové situace nejen ve škole, ale i mimo školu - směřuje žáky k hledání různých řešení problémů pomocí svých vědomostí a dovedností a upevňuje jejich snahu problém samostatně vyřešit - vede žáky k tomu, aby byli schopni obhájit svá rozhodnutí a byli si vědomi toho, že za ně nesou odpovědnost Kompetence komunikativní: Učitel: - vede žáky k samostatnému vyjadřování, spisovnému projevu písemnému i ústnímu - učí žáky vyjadřovat se souvisle a logicky - rozvíjí u žáků schopnost obhajovat svůj názor a vede žáky k toleranci k názorům jiných lidí - rozvíjí schopnost spolupráce a týmové práce, schopnost vzájemné komunikace v týmu a rozdělení rolí Kompetence sociální a personální: Učitel: - vede žáky ke spolupráci s ostatními spolužáky, učiteli a jinými lidmi - rozvíjí spolupráci v týmu a utváření příjemné atmosféry pro týmovou práci - vede žáky k respektování názorů a zkušeností druhých, podílet se na diskuzi ve skupině, naslouchat druhým - učí žáky prosadit se a obhájit si svůj názor - vede žáky k podpoře sebedůvěry, sebeúcty a k rozvoji sebepoznání - rozvíjí základy společenského chování a vystupování žáků

3 Kompetence občanské: Učitel: - vede žáky k toleranci k ostatním lidem, k jejich hodnotám, vyznání, dovednostem, vlastnostem, atd. - vysvětluje žákům jejich práva a povinnosti ve škole i mimo školu - v případě ohrožení života či jiného nebezpečí vede žáky k zodpovědnému chování a k pomoci druhým lidem - předkládá žákům základní ekologické souvislosti a problémy a ukazuje jak pomoci v ochraně životního prostředí - rozvíjí předpoklady odmítání fyzického a psychického násilí Kompetence pracovní: Učitel: - vede žáky k dodržování vymezených pravidel při práci a k plnění daných povinností - vyžaduje od žáků odpovědný přístup k dané práci a uplatňování ochrany zdraví svého i zdraví ostatních - vede žáky k soustavné přípravě na budoucí povolání, ke zhodnocení svých dovedností, vlastností a vědomostí - předkládá žákům základní přehled o ekonomii, podnikání, aj.

4 Předmět: VÝCHOVA K OBČANSTVÍ Ročník: 6. Výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Mezipředm. vazby, PT - objasní účel důležitých symbolů našeho státu a způsoby jejich používání - zhodnotí a na příkladech doloží význam vzájemné solidarity mezi lidmi, vyjádří své možnosti, jak může v případě potřeby pomáhat lidem v nouzi a jak pomoci v situacích ohrožení a obrany státu - uplatňuje vhodné způsoby chování a komunikace v různých životních situacích, případné neshody či konflikty s druhými lidmi řeší nenásilným způsobem - popíše důležité symboly našeho státu a objasní způsoby jejich používání - popíše místní tradice v naší obci, regionu, kraji - vyjádří své možnosti, jak může v případě potřeby pomáhat lidem i dětem v nouzi a v situaci ohrožení - popíše projevy lidské solidarity - uplatňuje vhodné způsoby chování a komunikace v jemu blízkých životních situacích - je schopen aplikovat poznatky o jednání při konfliktu do simulovaných i reálných situací - svátky a tradice naší kultury - státní symboly, významné osobnosti - rodina, formy soužití - zvyklosti v rodině - pomoc dětem a lidem v nouzi - vzájemná komunikace - konflikt a jeho řešení - zásady lidského soužití - naše obec, region, kraj MKV - lidské vztahy OSV - mezilidské vztahy VDO - občanská společnost a škola Aj 6 roč Čj 6.roč - objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje kulturní zvláštnosti i odlišné názory, zájmy, způsoby chování a myšlení lidí, zaujímá tolerantní postoje k menšinám - respektuje kulturní zvláštnosti, objasní potřebu tolerance ve společnosti - projevuje kladný vztah k našemu národu, jeho tradicím, osobnostem a respektuje ostatní národnosti - rozpoznává netolerantní, rasistické, xenofobní a extremistické projevy v chování lidí a zaujímá aktivní postoj proti všem projevům lidské nesnášenlivosti - posoudí a na příkladech doloží přínos spolupráce lidí při řešení konkrétních úkolů a dosahování některých cílů v rodině, ve škole, v obci - objasní důsledky lidské nesnášenlivosti - zaujímá tolerantní postoje k lidem s odlišným názorem, kulturou nebo vyznáním - začíná rozpoznávat projevy rasismu, xenofobie a dalšího netolerantního a násilného chování a zaujímá aktivní postoj vůči projevům lidské nesnášenlivosti - objasní přínosy spolupráce v rodině, ve škole - rozliší individuální práci a spolupráci

5 - rozpoznává projevy záporných charakterových vlastností u sebe i u druhých lidí, kriticky hodnotí a vhodně koriguje své chování a jednání - rozlišuje a porovnává úkoly jednotlivých složek státní moci ČR i jejich orgánů a institucí, uvede příklady institucí a orgánů, které se podílejí na správě obcí, krajů a státu - dodržuje právní ustanovení, která se na něj vztahují, a uvědomuje si rizika jejich porušování - rozpozná projevy záporných charakterových vlastností (např. šikany) - postupně překonává osobní nedostatky v komunikaci a pěstuje zdravou sebedůvěru - pěstuje důležité osobní vlastnosti pro dosahování individuálních a také společných cílů ve skupině - jmenuje a popíše státní symboly - rozlišuje pojmy národnost a státní občanství - porozumí základnímu rozdělení moci ve státě - uvede příklady institucí a orgánů, které se podílejí na správě obcí, krajů a státu - respektuje základní právní normy, které se ho týkají - respektuje práva druhých, zamýšlí se nad významem lidských práv - rozpozná porušování lidských a dětských práv - podobnost a odlišnost lidí - citlivé vnímání jiných lidí i sebe sama - naše vlast státní symboly - národnost, státní občanství - základní složky státní moci, státní správy a samosprávy - základní lidská práva, práva dítěte, poškozování lidských práv, šikana OSV - poznávání lidí VDO - občan, občanská společnost a stát VDO - formy participace občanů v politickém životě D 9.roč Rv 8.roč Mezinárodní vztahy, globální svět - popíše vliv začlenění ČR do EU na každodenní život občanů, uvede příklady práv občanů ČR v rámci EU i možných způsobů jejich uplatňování Mezinárodní vztahy, globální svět - porozumí začlenění ČR do EU - uvede některé významné mezinárodní organizace a společenství, k nimž má vztah ČR (OSN) Mezinárodní vztahy, globální svět - evropská integrace (EU) - mezinárodní organizace (OSN) VMEGS - jsme Evropané EV - vztah člověka k prostředí - uvede některé globální problémy současnosti, vyjádří na ně svůj osobní názor a popíše jejich hlavní příčiny i možné důsledky pro život lidstva - objasní význam ekologického způsobu života ve svém okolí a zamýšlí se nad důsledky ničení přírodního prostředí pro život lidstva - základy ekologického způsobu života

6 Předmět: VÝCHOVA K OBČANSTVÍ Ročník: 7. Výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Mezipředm. vazby, PT - rozlišuje projevy vlastenectví od projevů nacionalismu - rozpozná národnostní, rasové, náboženské a jiné projevy lidské nesnášenlivosti - charakterizuje menšiny žijící v České republice - seznamuje se s kulturními zvláštnostmi a odlišnostmi - lidská práva, tolerance, rasismus, xenofobie - národnostní menšiny MKV - princip sociálního smíru a solidarity MKV - etnický původ - zdůvodní nepřijatelnost vandalského chování a aktivně proti němu vystupuje - objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje kulturní zvláštnosti i odlišné názory, zájmy, způsoby chování a myšlení lidí, zaujímá tolerantní postoje k menšinám - rozpoznává netolerantní, rasistické, xenofobní a extremistické projevy v chování lidí a zaujímá aktivní postoj proti všem projevům lidské nesnášenlivosti - zhodnotí nabídku kulturních institucí a cíleně z ní vybírá akce, které ho zajímají - kriticky přistupuje k mediálním informacím, vyjádří svůj postoj k působení propagandy a reklamy na veřejné mínění a chování lidí - rozpozná projevy vandalismu, vysvětlí jeho důsledky - objasní nutnost vzájemné tolerance a respektu pro život ve společnosti a toleruje odlišné názory - uvědomuje si důsledky lidské nesnášenlivosti - vysvětlí význam dodržování lidských práv, uvede základní dokumenty - popíše projevy netolerance - rozlišuje pojmy tolerance, rasismus, xenofobie - uvědomuje si důsledky lidské nesnášenlivosti - seznamuje se s kulturními hodnotami a tradicemi - popíše význam kulturních institucí - uvede své vlastní kulturní aktivity - rozliší základní druhy umění - doporučí zajímavou kulturní akci - objasní nebezpečí působení masmédií, masové kultury a reklamy na člověka - diskutuje o vlivu propagandy a reklamy - společenské skupiny - lidská setkání, vztahy mezi lidmi - komunikace - kulturní život, umění - kulturní instituce, masmédia - naše škola život ve škole - práva a povinnosti žáků - význam vzdělání MKV - lidské vztahy OSV - komunikace MV - kritické čtení a vnímání mediálních sdělení MV fungování a vliv médií ve společnosti OSV - mezilidské vztahy Aj 8.roč D 9.roč Pč 8.roč, 9.roč - posoudí a na příkladech doloží přínos spolupráce lidí při řešení konkrétních úkolů a dosahování některých cílů v rodině, ve škole, v obci - objasní a chápe nutnost pravidel chování ve škole a ve společnosti a význam spolupráce - popíše život ve škole - pochopí důležitost vzdělání - je si vědom svých práv, ale i povinností

7 - rozpoznává projevy záporných charakterových vlastností u sebe i u druhých lidí, kriticky hodnotí a vhodně koriguje své chování a jednání - charakterizuje své osobní vlastnosti a popíše způsoby jejich kultivace - snaží se rozpoznat projevy schopností a charakterových vlastností u sebe i ostatních - dospívání - osobnost charakter, schopnosti, temperament Rv 8.roč OSV - sebepoznání, sebepojetí OSV - poznávání lidí Člověk, stát a hospodářství - rozlišuje a porovnává různé formy vlastnictví, včetně duševního vlastnictví, a způsoby jejich ochrany, uvede příklady Člověk, stát a hospodářství - dokáže rozlišit základní formy vlastnictví a majetku - chápe význam ochrany duševního vlastnictví - vyjmenuje hlavní způsoby a zdroje získávání majetku - popíše funkci a formy peněz Člověk, stát a hospodářství - majetek a vlastnictví - peníze - rodinný rozpočet - hospodaření s penězi Z - 8.roč. D 9.roč - sestaví jednoduchý rozpočet domácnosti, uvede hlavní příjmy a výdaje, rozliší pravidelné a jednorázové příjmy a výdaje, zváží nezbytnost jednotlivých výdajů v hospodaření domácnosti, objasní princip vyrovnaného, schodkového a přebytkového rozpočtu domácnosti, dodržuje zásady hospodárnosti a vyhýbá se rizikům při hospodařená s penězi - rozlišuje a porovnává úkoly jednotlivých složek státní moci ČR i jejich orgánů a institucí, uvede příklady institucí a orgánů, které se podílejí na správě obcí, krajů a státu - přiměřeně uplatňuje svá práva včetně práv spotřebitele a respektuje práva a oprávněné zájmy druhých lidí, posoudí význam ochrany lidských práv a svobod, rozumí povinnostem občana při zajišťováni obrany státu - na příkladech objasní, z čeho vzniká rodinný rozpočet - uvede příklady příjmů a výdajů domácnosti - vysvětlí hlavní zásady hospodárnosti - porovná vhodné a nevhodné způsoby využívání osobního a rodinného rozpočtu - vysvětlí význam základních státoprávních pojmů: stát, prezident, parlament, vláda - objasní základní rozdělení moci ve státě a uvede příklady orgánů a institucí - chápe nutnost ochrany lidských práv a uvede příklady postihu za porušování těchto práv - seznamuje se s dokumenty o lidských právech - jmenuje základní lidská práva, práva dítěte - respektuje práva druhých lidí - ČR demokratický stát - rozdělení moci ve státě - prezidenti v české historii - vlastenectví, ochrana lidských práv VDO - občan, občanská společnost a stát Z - 7.roč. D - 6.a 8.roč. - rozpozná protiprávní jednání, rozliší přestupek a trestný čin, uvede jejich příklady - rozpozná protiprávní jednání - rozlišuje přestupek a trestný čin - vnímá nutnost postihování protiprávních jednání - uvědomuje si důležitost odpovědnosti za spáchané trestné činy

8 Mezinárodní vztahy, globální svět - uvede některé globální problémy současnosti, vyjádří na ně svůj osobní názor a popíše jejich hlavní příčiny i možné důsledky pro život lidstva - objasní souvislosti globálních a lokálních problémů, uvede příklady možných projevů a způsobů řešení globálních problémů na lokální úrovni v obci, regionu Mezinárodní vztahy, globální svět - popíše současné závažné globální problémy, - vysvětlí jejich příčiny, projevy a důsledky - odvodí si svůj názor na tyto problémy - pokusí se navrhnout možnosti řešení těchto problémů na lokální i globální úrovni - snaží se pochopit podíl každého člověka na odpovědnosti za stav ekologie Mezinárodní vztahy, globální svět - globální ekologické a společenské problémy (globální oteplování, války, terorismus, apod.) - role ozbrojených sil ČR EV - vztah člověka k prostředí - uvede příklady mezinárodního terorismu a zaujme vlastní postoj ke způsobům jeho potírání, objasní roli ozbrojených sil ČR při zajišťování obrany státu a při řešení krizí nevojenského charakteru - zamýšlí se nad pojmem terorismu a jeho potírání - rozlišuje typy mezinárodního terorismu - dokáže odsoudit terorismus

9 Předmět: VÝCHOVA K OBČANSTVÍ Ročník: 8. Výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Mezipředm. vazby, PT - zhodnotí a na příkladech doloží význam vzájemné solidarity mezi lidmi, vyjádří své možnosti, jak může v případě potřeby pomáhat lidem v nouzi a jak pomoci v situacích ohrožení a obrany státu - objasní, jak může realističtější poznání a hodnocení vlastní osobnosti a potenciálu pozitivně ovlivnit jeho rozhodování, vztahy s druhými lidmi i kvalitu života - rozpoznává projevy záporných charakterových vlastností u sebe i u druhých lidí, kriticky hodnotí a vhodně koriguje své chování a jednání - posoudí vliv osobních vlastností na dosahování individuálních i společných cílů, objasní význam vůle při dosahování cílů a překonávání překážek - popíše, jak lze usměrňovat a kultivovat charakterové a volní vlastnosti, rozvíjet osobní přednosti, překonávat osobní nedostatky a pěstovat zdravou sebedůvěru - rozlišuje nejčastější typy a formy států a na příkladech porovná jejich znaky - rozlišuje a porovnává úkoly jednotlivých složek státní moci ČR i jejich orgánů a institucí, uvede příklady institucí a orgánů, které se podílejí na správě obcí, krajů a státu - uvede příklady solidarity a mezilidské spolupráce, objasní pojmy autorita, altruismus a egoismus - objasní význam tolerance, charakterizuje pojem stereotyp, vysvětlí nebezpečí předsudků v lidské společnosti - navrhne, jak může konkrétně pomoci lidem v nouzi - popíše význam sebedůvěry, sebepoznání a sebehodnocení pro člověka - na základě realistického poznání své osobnosti dokáže korigovat své jednání - popíše projevy zdravého a nepřiměřeného sebevědomí - rozvíjí své přednosti, překonává nedostatky - chápe význam vůle a osobní kázně při seberozvoji - rozpozná projevy povahových vlastností u člověka - vysvětlí pojem osobnost a rozpozná svůj typ temperamentu - objasní pojmy schopnost, vůle; vysvětlí význam vůle pro dosahování zvolených cílů - vysvětlí význam potřeb, zájmů a hodnot pro motivaci jedince, posoudí význam hodnot pro svůj život - uvědomí si důležitost citů ve svém životě - charakterizuje životní styl současné společnosti - popíše typy a formy států a uvede jejich příklady - charakterizuje základní funkce státu - jmenuje orgány a instituce státní správy a samosprávy - chápe význam státního občanství a Ústavy ČR - dokáže objasnit základní funkce ústavy, vyjmenuje části Ústavy ČR a popíše jejich obsah - lidská setkání (stereotyp, tolerance, apod.) - mezilidské vztahy (solidarita, altruismus, apod.) - jednání v konfliktních situacích - podobnost a odlišnost lidí chování, vlastnosti, dovednosti, schopnosti, charakter - sebehodnocení - osobní rozvoj - city, smysly - životní styl - funkce a typy státu - právní základy státu, principy demokracie - státní správa a samospráva - volby, politické strany - Ústava ČR OSV - mezilidské vztahy MKV - lidské vztahy OSV - hodnoty, postoje, praktická etika OSV - poznávání lidí OSV - sebepoznání, sebepojetí VDO - občan, občanská společnost a stát VDO - principy demokracie jako formy vlády

10 - objasní výhody demokratického způsobu řízení státu pro každodenní život občanů - vyloží smysl voleb do zastupitelstev v demokratických státech a uvede příklady, jak mohou výsledky voleb ovlivňovat každodenní život občanů - objasní význam právní úpravy důležitých vztahů vlastnictví, pracovní poměr, manželství - popíše význam právního řádu pro život společnosti, charakterizuje jednotlivá právní odvětví, vysvětlí rozdíl mezi morálními a právními normami - vyloží znaky demokratického způsobu rozhodování ve státě - vysvětlí smysl voleb do zastupitelských orgánů - jmenuje a rozlišuje druhy voleb - popíše význam voleb pro občany - dokáže objasnit základní funkce ústavy, vyjmenuje části Ústavy ČR a popíše jejich obsah - popíše význam právního řádu pro život společnosti, charakterizuje jednotlivá právní odvětví, vysvětlí rozdíl mezi morálními a právními normami - chápe význam právních vztahů - vlastnictví, pracovní poměr, manželství - právní řád ČR význam právního řádu, orgány právní ochrany, právní normy, soustava soudů - protiprávní jednání - korupce - právo v každodenním životě odvětví práva - základní práva spotřebitele - smlouvy VDO - formy participace občanů v politickém životě Z - 7.roč. D - 6.a 8.roč. - provádí jednoduché právní úkony a chápe jejich důsledky, uvede příklady některých smluv upravujících občanskoprávní vztahy osobní přeprava; koupě, oprava či pronájem věci - vyjmenuje orgány právní ochrany občanů a popíše soustavu soudů ČR - chápe význam právních vztahů - dokáže provádět jednoduché právní úkony vzhledem k svému věku - rozlišuje a porovnává úkoly orgánů právní ochrany občanů, uvede příklady jejich činnosti a spolupráce při postihování trestných činů - uvědomuje si rizika porušování právních předpisů a nutnost postihování protiprávních jednání - rozpozná protiprávní jednání, rozliší přestupek a trestný čin, uvede jejich příklady - diskutuje o příčinách a důsledcích korupčního jednání - přiměřeně uplatňuje svá práva včetně práv spotřebitele a respektuje práva a oprávněné zájmy druhých lidí, posoudí význam ochrany lidských práv a svobod, rozumí povinnostem občana při zajišťováni obrany státu - rozpozná základní rozdíl mezi přestupkem a trestným činem - dokáže popsat problematiku dětské kriminality a kriminalitu mladistvých a uvede příklady - uvede příklady korupčního jednání - diskutuje o příčinách vedoucích ke korupčnímu jednání - na případě popíše, jak se bránit v případě porušení práv spotřebitele - diskutuje o ochraně základních práv a svobod

11 Předmět: VÝCHOVA K OBČANSTVÍ Ročník: 9. Výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Mezipředm. vazby, PT - objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje kulturní zvláštnosti i odlišné názory, zájmy, způsoby chování a myšlení lidí, zaujímá tolerantní postoje k menšinám - objasní pojem náboženská tolerance - orientuje se v hlavních světových náboženstvích, jejich hlavních myšlenkách, tradicích a symbolech - charakterizuje pojmy extremismus, fanatismus - světová náboženství - extremismus, fanatismus MKV - multikulturalita Člověk, stát a hospodářství - sestaví jednoduchý rozpočet domácnosti, uvede hlavní příjmy a výdaje, rozliší pravidelné a jednorázové příjmy a výdaje, zváží nezbytnost jednotlivých výdajů v hospodaření domácnosti, objasní princip vyrovnaného, schodkového a přebytkového rozpočtu domácnosti, dodržuje zásady hospodárnosti a vyhýbá se rizikům při hospodařená s penězi - na příkladech ukáže vhodné využití různých nástrojů hotovostního a bezhotovostního placení, uvede příklady použití debetní a kreditní platební karty, vysvětlí jejich omezení - vysvětlí, jakou funkci plní banky a jaké služby občanům nabízejí, vysvětlí význam úroku placeného a přijatého, uvede nejčastější druhy pojištění a navrhne, kdy je využít - uvede a porovná nejobvyklejší způsoby nakládání s volnými prostředky a způsoby krytí deficitu - na příkladu chování kupujících a prodávajících vyloží podstatu fungování trhu, objasní vliv nabídky a poptávky na tvorbu ceny a její změny, na příkladu ukáže tvorbu ceny jako součet nákladů, zisku a DPH, popíše vliv inflace na Člověk, stát a hospodářství - objasní, co je rozpočet, sestaví rodinný i osobní rozpočet - vysvětlí, kdo sestavuje státní rozpočet a čím je tvořen - popíše příjmy a výdaje státního rozpočtu - vysvětlí, v jaké formě se peníze vyskytují i jakým způsobem se platí (hotovostně, bezhotovostně) - vysvětlí princip bankovního účtu - vysvětlí hlavní zásady hospodárnosti - vysvětlí funkci bank, chápe jejich účel - vyjmenuje, jaké jsou v jeho městě peněžní ústavy a seznámí se s vybranými peněžními produkty - orientuje se ve službách, které banky nabízejí, seznámí se s druhy pojištění a jejich využití - definuje pojem úvěr, dokáže spočítat úrok - objasní možnosti úspor, investic při nakládání s volnými finančními prostředky - vysvětlí, jakou roli na trhu výrobků hraje nabídka, poptávka, cena i konkurence - charakterizuje pojem národní hospodářství - pojmenuje a objasní principy ekonomických systémů a fungování trhu - rozlišuje úlohu výroby, obchodu, služeb Člověk, stát a hospodářství - osobní a rodinný rozpočet - peníze, možnosti platby - platební karta, inkaso - principy tržního hospodářství - banky a jejich služby - úvěr, úrok, pojištění - národní hospodářství - ukazatelé národního hospodářství (HDP, nezaměstnanost, inflace, obchodní bilance) - státní rozpočet - sociální příspěvky pro občany - daně VDO - občan, občanská společnost a stát D - 9.roč.

12 hodnotu peněz - rozlišuje, ze kterých zdrojů pocházejí příjmy státu a do kterých oblastí stát směruje své výdaje, uvede příklady dávek a příspěvků, které ze státního rozpočtu získávají občané - rozlišuje a porovnává úlohu výroby, obchodu a služeb, uvede příklady jejich součinnosti Mezinárodní vztahy, globální svět - popíše vliv začlenění ČR do EU na každodenní život občanů, uvede příklady práv občanů ČR, v rámci EU i možných způsobů jejich uplatňování - uvede některé významné mezinárodní organizace a společenství, k nimž má vztah ČR, posoudí jejich význam ve světovém dění a popíše výhody spolupráce mezi státy, včetně zajišťování obrany státu a účasti v zahraničních misích - uvede příklady některých projevů globalizace, porovná jejich klady a zápory - uvede některé globální problémy současnosti, vyjádří na ně svůj osobní názor a popíše jejich hlavní příčiny i možné důsledky pro život lidstva - objasní princip nabídky a poptávky - popíše princip inflace - vyjmenuje ukazatele národního hospodářství, objasní pojmy hrubý domácí produkt, nezaměstnanost, inflace, obchodní bilance - uvede příklady příjmů a výdajů státního rozpočtu - vysvětlí pojem a význam daní - jmenuje druhy sociálních příspěvků pro občany - chápe princip fungování trhu a význam podnikání - rozlišuje úlohu výroby, obchodu, služeb Mezinárodní vztahy, globální svět - vysvětlí význam mezinárodní spolupráce a výhody evropské integrace - rozlišuje výhody a nevýhody začlenění ČR do EU - seznámí se s existencí a činností jednotlivých mezinárodních organizací a s jejich strukturou - ví, kterých mezinárodních organizací je ČR členem - seznámí se s rozdělením pravomocí v rámci EU - vysvětlí význam EU, vyjmenuje symboly EU - popíše mezinárodní spolupráci při zajišťování obrany a bezpečnosti státu - dokáže pojmenovat příčiny a důsledky globalizace pro lidstvo; uvádí klady a zápory globalizace - uvádí nejčastější globální problémy současnosti - odvodí si svůj názor na tyto problémy - formuje svůj názor na globální problémy sobě blízké - zaujímá vlastní postoj a uvědomuje si nutnost potírání terorismu; dokáže odsoudit terorismus Mezinárodní vztahy, globální svět - evropská integrace význam, EU a ČR - mezinárodní spolupráce (NATO, OSN) - zajištění obrany státu a zahraniční mise - globalizace významné globální problémy - možnosti řešení globálních problémů - terorismus VMEGS - objevujeme Evropu a svět VMEGS - jsme Evropané EV - lidské aktivity a problémy životního prostředí OSV - řešení problémů a rozhodovací dovednosti Z - 8.roč. Z - 9.roč.

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI Výchova k občanství 6. ročník ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI rok v jeho proměnách a slavnostech kalendář, letopočty svátky pranostiky, přísloví, pořekadla Zná svá práva a povinnosti Je hrdý na svou školu Posoudí

Více

Vzdělávací obor výchova k občansví - obsah

Vzdělávací obor výchova k občansví - obsah Vzdělávací obor výchova k občansví - obsah 6. ročník 1. ČLOVĚK VE Kompetence k učení, k řešení 1.1. Člověk v rytmu času Svět kolem Lidé a čas 1.-5. SPOLEČNOSTI problémů, komunikativní, sociální a Čas v

Více

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE, které vyučující používá pro:

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE, které vyučující používá pro: VZDĚLÁVACÍ OBLAST - ČLOVĚK A SPOLEČNOST VZDĚLÁVACÍ OBOR - VÝCHOVA K OBČANSTVÍ VYUČOVACÍ PŘEDMĚT - VÝCHOVA K OBČANSTVÍ Charakteristika vyučovacího předmětu: Výchova k občanství svým obsahem navazuje na

Více

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ. učebnice pro 6. až 9. ročník ZŠ

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ. učebnice pro 6. až 9. ročník ZŠ VÝCHOVA K OBČANSTVÍ učebnice pro 6. až 9. ročník ZŠ Autoři/autorky: Čapek Robert, Čapková Jana, Čepl Jan, Konečný Jakub, Mannová Elena, Michková Lenka, Pavlíková Eva, Pavlišová Zdeňka, Rousková Iva, Skřivánková

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

5.5.1 Občanská výchova povinný předmět

5.5.1 Občanská výchova povinný předmět 5.5.1 Občanská výchova povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 1 1 1 0+1 Občanská výchova se na druhém stupni

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 9. BÍRKO OSV-IV. MV-II.

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 9. BÍRKO OSV-IV. MV-II. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje zvláštnosti

Více

4.5.2 Výchova k občanství

4.5.2 Výchova k občanství 4.5.2 Výchova k občanství A) Charakteristika předmětu Výuka předmětu výchova k občanství probíhá v kmenových učebnách, v počítačové učebně, v učebnách, které jsou vybaveny přehrávači videa nebo DVD. V

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 6. BÍRKO OSV- IV. OSV-VII.

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 6. BÍRKO OSV- IV. OSV-VII. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Vysvětlí a popíše,jak se mění rok, vyjmenuje lidové a církevní

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova k občanství 9. ročník Zpracovala: Mgr. Romana Křížová Člověk, stát a právo Rozlišuje a porovnává úkoly jednotlivých složek státní moci ČR i jejich orgánů a

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor (předmět): Výchova k občanství - ročník: SEKUNDA

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor (předmět): Výchova k občanství - ročník: SEKUNDA Člověk a občanský život Člověk a pracovní život Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor (předmět): Výchova k občanství - ročník: SEKUNDA Téma Učivo Výstupy Kódy Dle RVP Školní (ročníkové)

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8. BÍRKO OSV-III.

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8. BÍRKO OSV-III. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Uvede seznam institucí a organizací, ke kterým se může člověk

Více

5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST UČEBNÍ OSNOVY

5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST UČEBNÍ OSNOVY 5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST UČEBNÍ OSNOVY 5. 2 Občanská výchova Časová dotace 6. ročník 1 hodina 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková dotace na 2. stupni je 4 hodiny. Charakteristika:

Více

I. Sekaniny1804 Občanská výchova

I. Sekaniny1804 Občanská výchova Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Občanská výchova je součástí vzdělávací oblasti Člověk a společnost, směřuje k postupnému formování

Více

OBČANSKÁ VÝCHOVA. 6. 9. ročník. Charakteristika výuky. Obsahové, časové a organizační vymezení

OBČANSKÁ VÝCHOVA. 6. 9. ročník. Charakteristika výuky. Obsahové, časové a organizační vymezení Charakteristika výuky OBČANSKÁ VÝCHOVA 6. 9. ročník Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Občanská výchova je realizován v 6. až 9. ročníku v rozsahu 1 hodiny týdně. Tento předmět je

Více

I. Sekaniny1804 Finanční výchova

I. Sekaniny1804 Finanční výchova Finanční výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Finanční gramotnost je jedna z klíčových kompetencí člověka, tj. znalosti, dovednosti a hodnotové postoje,

Více

Člověk a společnost. Výchova k občanství. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Člověk a společnost. Výchova k občanství. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a společnost Výchova k občanství 6. 9. ročník 1 hodina týdně třídy besedy s odborníky, exkurze vést

Více

5.5.2. Občanská výchova

5.5.2. Občanská výchova 5.5.2. Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení ve vyučovacím procesu Vzdělávací oblast předmětu postupné formování a rozvíjení občanského profilu žáků

Více

Očekávané výstupy ZV RVP Školní výstupy Konkretizované učivo Průřezová témata, přesahy a vazby. ochranná funkce rodiny

Očekávané výstupy ZV RVP Školní výstupy Konkretizované učivo Průřezová témata, přesahy a vazby. ochranná funkce rodiny Vyučovací předmět: Občanská výchova Ročník: Prima Školní výstupy Konkretizované učivo Průřezová témata, přesahy RODINNÝ ŽIVOT rozezná nebezpečí různého charakteru, využívá bezpečná místa pro hru a trávení

Více

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 1 1 1 1 4 Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 1 1 1 1 4 Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků VÝCHOVA K OBČANSTVÍ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vzdělávací oblast výchova k občanství je zařazena do vzdělávání od 6. do 9. ročníku. Vede žáky k tomu, aby se na základě všech

Více

OBČANSKÁ VÝCHOVA (6. -9. ročník)

OBČANSKÁ VÝCHOVA (6. -9. ročník) OBČANSKÁ VÝCHOVA (6. -9. ročník) Charakteristika předmětu Učební plán je přizpůsoben jednohodinové týdenní dotaci. Občanská výchova seznamuje žáky s poznatky, které jim mohou pomoci vytvořit si povědomí

Více

Vzdělávací obsah předmětu se skládá z tématických celků:

Vzdělávací obsah předmětu se skládá z tématických celků: Příloha č. 10 5.4.2.2. Výchova k občanství (VO) a) Obsahové vymezení Předmět Výchova k občanství je součástí vzdělávací oblasti Člověk a společnost a je vyučován v 6. 9. ročníku. Vzdělávání v hodinách

Více

6.ročník ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI

6.ročník ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI PŘEDMĚT OBČANSKÁ VÝCHOVA 6.ročník Prosinec Březen Duben NAŠE ŠKOLA život v naší škole, práva a povinnosti žáků,význam činnosti žákovské samosprávy,školního parlamentu,společná pravidla a normy,vklad vzdělání

Více

I. Sekaniny1804 Občanská výchova

I. Sekaniny1804 Občanská výchova Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Občanská výchova je součástí vzdělávací oblasti Člověk a společnost a je zde realizován vzdělávací

Více

Učební plán předmětu. Průřezová témata

Učební plán předmětu. Průřezová témata Výchova k občanství (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 8 Dotace 1 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA:

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.2.7.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Člověk a společnost PŘEDMĚT: Občanská výchova ROČNÍK: 6. Výstupy Učivo Průřezová témata - uvědomuje si vliv přírodních rytmů na život člověka

Více

OBČANSKÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň

OBČANSKÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň OBČANSKÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení ve vyučovacím Vzdělávací oblast předmětu postupné formování a rozvíjení občanského profilu žáků orientace

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie Pro utváření a rozvíjení klíčových kompetencí využívá následující postupy:

Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie Pro utváření a rozvíjení klíčových kompetencí využívá následující postupy: Vyučovací předmět: Výchova k občanství Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Naukový vyučovací předmět Výchova k občanství je tvořen ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího

Více

Člověk a společnost Výchova k občanství

Člověk a společnost Výchova k občanství Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Člověk a společnost Výchova k občanství Charakteristika předmětu V předmětu Výchova k občanství je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a společnost, oboru

Více

Předmět: Občanská výchova

Předmět: Občanská výchova 5.5.2 Obor: Výchova k občanství Předmět: Občanská výchova Charakteristika předmětu Občanská výchova 2. stupeň Předmět Občanská výchova spadá do vzdělávací oblasti Člověk a společnost a realizuje výstupy

Více

Vzdělávací obor Výchova k občanství Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Předmět výchova k občanství směřuje k tomu, aby se žáci: - dokázali orientovat v sociální realitě a začlenit sama sebe do

Více

Výchova k občanství. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Výchova k občanství. Charakteristika vyučovacího předmětu: Výchova k občanství Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení Obsah vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávacího oboru výchova k občanství vzdělávací oblasti člověk a společnost. Předmět

Více

FINANČNÍ GRAMOTNOST (9. ročník)

FINANČNÍ GRAMOTNOST (9. ročník) FINANČNÍ GRAMOTNOST (9. ročník) Charakteristika předmětu Finanční gramotnost je výukový předmět zařazený do 9. ročníku jako součást oblasti Člověk a svět práce. Jeho zařazení vychází z aktuální společenské

Více

ŠVP podle RVP ZV Hravá škola č.j.: s 281 /2013 - Kře

ŠVP podle RVP ZV Hravá škola č.j.: s 281 /2013 - Kře Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchov k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

5.8 Občanská výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu

5.8 Občanská výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu 5.8 Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Občanská výchova vychází ze vzdělávacího oboru Výchova k občanství

Více

Člověk a společnost - Občanská výchova 7.ročník

Člověk a společnost - Občanská výchova 7.ročník Naše škola posoudí a na příkladech doloží přínos spolupráce lidí při řešení konkrétních úkolů a dosahování některých cílů ve škole objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje odlišné názory, způsoby

Více

5.5.2 Výchova k občanství (VkO)

5.5.2 Výchova k občanství (VkO) 5.5.2 Výchova k občanství (VkO) 5.5.2.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova k občanství A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Občanem se člověk nerodí, občana je třeba

Více

Učební plán předmětu. Průřezová témata

Učební plán předmětu. Průřezová témata Výchova k občanství (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 6 Dotace 1 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA:

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Občanská výchova (ONV) Výchova k občanství, výchova ke zdraví Kvarta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace, dokumentární filmy Formování naší

Více

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A SPOLEČNOST Vzdělávací obor: Výchova k občanství CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: OBČANSKÁ VÝCHOVA

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A SPOLEČNOST Vzdělávací obor: Výchova k občanství CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: OBČANSKÁ VÝCHOVA Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A SPOLEČNOST Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: OBČANSKÁ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

Výchova k občanství. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Výchova k občanství. Charakteristika vyučovacího předmětu: Výchova k občanství Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení Obsah vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávacího oboru výchova k občanství vzdělávací oblasti člověk a společnost. Předmět

Více

Vzdělávací oblast : ČLOVĚK A SPOLEČNOST Vyučovací předmět : OBČANSKÁ VYCHOVA

Vzdělávací oblast : ČLOVĚK A SPOLEČNOST Vyučovací předmět : OBČANSKÁ VYCHOVA 225 Vzdělávací oblast : ČLOVĚK A SPOLEČNOST Vyučovací předmět : OBČANSKÁ VYCHOVA CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 1 1 1 1 Povinnost (skupina)

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a společnost Občanská výchova. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Charakteristika předmětu

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a společnost Občanská výchova. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Charakteristika předmětu UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Člověk a společnost Občanská výchova Charakteristika předmětu V předmětu Výchova k občanství je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a společnost,

Více

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků Finanční výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Finanční gramotnost je jedna z klíčových kompetencí člověka, tj. znalosti, dovednosti a hodnotové postoje,

Více

6.7 Charakteristika vyučovacího předmětu Občanská výchova

6.7 Charakteristika vyučovacího předmětu Občanská výchova 6.7 Charakteristika vyučovacího předmětu Občanská výchova Předmět Občanská výchova je povinný pro žáky 2. stupně ZŠ v rozsahu 1hodinu týdně pro žáky 6. - 9. ročníku. Předmět Občanská výchova navazuje na

Více

Člověk v rytmu času Člověk jako součást přírody Orientace v čase, kalendář

Člověk v rytmu času Člověk jako součást přírody Orientace v čase, kalendář Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Občanská výchova Ročník: 6. chápe závislost člověka na přírodě v návaznosti na vegetační cyklus přírody umí vysvětlit původ a způsoby dodržování

Více

Výchova k občanství - 8. ročník - finanční gramotnost

Výchova k občanství - 8. ročník - finanční gramotnost Výchova k občanství - 8. ročník - finanční gramotnost výstupy okruh učivo mezipředmětové vztahy indikátory žák rozvíjí kritické názory, zaujímá postoje, dokáže věčně a logicky argumentovat Prostor pro

Více

Člověk ve společnosti 6. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy,

Člověk ve společnosti 6. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, Člověk ve společnosti 6. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, Zdůvodní nepřijatelnost vandalského chování a aktivně proti němu vystupuje. Respektuje přijatá pravidla soužití

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Občanská výchova

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Občanská výchova Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Občanská výchova 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu: a) obsahové vymezení Předmět je koncipovaný na základě očekávaných výstupů v oboru Výchova

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

Výchova k občanství - 8. ročník

Výchova k občanství - 8. ročník výstupy okruh učivo žák rozvíjí kritické názory, zaujímá postoje, dokáže věčně a logicky argumentovat 3V1 - žák rozlišuje a porovnává různé formy vlastnictví, včetně duševního vlastnictví a způsoby jejich

Více

6.14 Občanská výchova

6.14 Občanská výchova VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a společnost Výchova k občanství 6.14 Občanská výchova CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Občanská výchova je vyučovacím předmětem, jehož cíle, zaměření

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A SPOLEČNOST - ČLOVĚK A ZDRAVÍ VZDĚLÁVACÍ OBOR VÝCHOVA K OBČANSTVÍ - VÝCHOVA KE ZDRAVÍ

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A SPOLEČNOST - ČLOVĚK A ZDRAVÍ VZDĚLÁVACÍ OBOR VÝCHOVA K OBČANSTVÍ - VÝCHOVA KE ZDRAVÍ 5.10. 5.10.1. VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A SPOLEČNOST - ČLOVĚK A ZDRAVÍ VZDĚLÁVACÍ OBOR VÝCHOVA K OBČANSTVÍ - VÝCHOVA KE ZDRAVÍ INTEGROVANÝ PŘEDMĚT OBČANSKÁ A RODINNÁ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

6.14 Občanská výchova

6.14 Občanská výchova ÝŽVZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a společnost Výchova k občanství 6.14 Občanská výchova CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Občanská výchova je vyučovacím předmětem, jehož cíle, zaměření

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu

Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět: Výchova k občanství Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Výchova k občanství je tvořen ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru

Více

Občanská výchova a výchova ke zdraví 6.ročník

Občanská výchova a výchova ke zdraví 6.ročník Občanská výchova a výchova ke zdraví 6.ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence Mezipředmětové vztahy,průř.témata Pomůcky, literatura respektuje přijatá pravidla soužití mezi spolužáky i jinými

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: OBČANSKÁ VÝCHOVA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Občanská výchova je součástí vzdělávací oblasti Člověk

Více

1.1.1 VLASTIVĚDA I. ST. ve znění dodatku č.33- platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 a změn v RVP ZV platných od 1.9.

1.1.1 VLASTIVĚDA I. ST. ve znění dodatku č.33- platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 a změn v RVP ZV platných od 1.9. 1.1.1 VLASTIVĚDA I. ST. ve znění dodatku č.33- platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 a změn v RVP ZV platných od 1.9.2013 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a

Více

Občanská výchova nižší gymnázium

Občanská výchova nižší gymnázium Občanská výchova nižší gymnázium Obsahové vymezení Vyučovací předmět Občanská výchova vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a společnost z oboru Výchova k občanství, z oblasti Člověk a svět práce a z oblasti

Více

Volitelné předměty. Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: KOMUNIKACE CHRAKTERISTIKA PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení

Volitelné předměty. Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: KOMUNIKACE CHRAKTERISTIKA PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení 503 Vzdělávací oblast: Volitelné předměty Vyučovací předmět: KOMUNIKACE CHRAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 0+2 0+2 Ročník Povinnost (skupina) volitelný

Více

Výchova k občanství. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku

Výchova k občanství. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku Předmět je zařazen do vzdělávací oblasti Člověk a společnost na 2. stupni ZŠ. Výuka vede žáky k získání potřebných znalostí a dovedností, které mu usnadní aktivní zapojení do života v demokratické společnosti.

Více

Výchova k občanství. Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249

Výchova k občanství. Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249 školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 PLACE HERE ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 Název školy Adresa Název ŠVP Plešivec 249, 381 01 Český Krumlov ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Výchova k občanství Ročník: 8.

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Výchova k občanství Ročník: 8. 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Výchova k občanství Ročník: 8. - uvede příklady nejčastějších porušování základních lidských práv a svobod, zamyslí se nad jejich příčinami a

Více

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ -ve znění změn RVP ZV platných od 1.9.2013. Charakteristika vyučovacího předmětu

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ -ve znění změn RVP ZV platných od 1.9.2013. Charakteristika vyučovacího předmětu VÝCHOVA K OBČANSTVÍ -ve znění změn RVP ZV platných od 1.9.2013 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět se vyučuje jako samostatný předmět v 6., 7.,

Více

UČEBNÍ OSNOVA. předmětu. Ekonomika

UČEBNÍ OSNOVA. předmětu. Ekonomika UČEBNÍ OSNOVA předmětu Ekonomika střední vzdělání s maturitní zkouškou 18-20-0/ 01 Informační technologie - Elektronické počítačové systémy Téma: Finanční gramotnost Počet hodin v UP celkem: 96 Počet hodin

Více

ČLOVĚK A JEHO SVĚT (RVP ZV) 1. stupeň

ČLOVĚK A JEHO SVĚT (RVP ZV) 1. stupeň Příklady oborových témat obsahující průřezové téma Výchova demokratického občana (dále PT VDO) Anotace: Smyslem tohoto dokumentu je odpovědět na otázku: Kde je v jednotlivých vyučovacích oborech nalezneme

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

Výchova k občanství. Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249

Výchova k občanství. Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249 školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 2 1.1 Člověk a společnost 2 3 PLACE HERE ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249

Více

6.11 Občanská výchova

6.11 Občanská výchova 6.11 Občanská výchova 6.11.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Charakteristika vzdělávací oblasti Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět Občanská výchova vychází ze vzdělávací oblasti Člověk

Více

UČEBNÍ OSNOVA. Učební osnova předmětu EKONOMIKA. Střední vzdělání s výučním listem 23-68-H/01 Automechanik RVP: Mechanik opravář motorových vozidel

UČEBNÍ OSNOVA. Učební osnova předmětu EKONOMIKA. Střední vzdělání s výučním listem 23-68-H/01 Automechanik RVP: Mechanik opravář motorových vozidel UČEBNÍ OSNOVA Učební osnova předmětu EKONOMIKA Střední vzdělání s výučním listem 23-68-H/01 Automechanik RVP: Mechanik opravář motorových vozidel Počet hodin celkem: 66 Počet hodin tématu finanční gramotnost

Více

Základy společenských věd

Základy společenských věd Základy společenských věd ročník TÉMA VÝSTUP G5 UČIVO Obecná psychologie vyloží, jak člověk vnímá, prožívá a podstata lidské psychiky poznává skutečnost a co může jeho vnímání avědomí; poznávání ovlivňovat;

Více

UČEBNÍ OSNOVA. předmětu. Občanská výchova

UČEBNÍ OSNOVA. předmětu. Občanská výchova UČEBNÍ OSNOVA předmětu Občanská výchova /Občanský vzdělávací základ/ Téma: Finanční gramotnost Střední vzdělání s výučním listem 65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby - Kuchařské práce Počet hodin celkem:

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

Občanská výchova. Charakteristika předmětu

Občanská výchova. Charakteristika předmětu Vzdělávací obor: Člověk a společnost Občanská výchova Charakteristika předmětu - občanská výchova je spolu s dějepisem zahrnuta do vzdělávací oblasti Člověk a společnost - předmět je vyučován ve všech

Více

OBČANSKÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení:

OBČANSKÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: OBČANSKÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Cíle, zaměření a vzdělávací obsah vyučovacího předmětu občanská výchova vycházejí ze vzdělávacích oborů RVP ZV Výchova k občanství. Občanská

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Výchova k občanství Ročník: 9.

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Výchova k občanství Ročník: 9. 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Výchova k občanství Ročník: 9. - vysvětlí, za jakých podmínek může člověk uzavřít manželství - uvede možné důsledky předčasně založené rodiny

Více

Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy

Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy PŘEDMĚT: OBČANSKÁ VÝCHOVA ROČNÍK: PRIMA Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Ţák: se orientuje v čase rozlišuje činnosti, při kterých čas utíká rychle a při kterých pomalu vyhodnocuje

Více

Organizační a obsahové vymezení předmětu: předmět je součástí vzdělávací oblasti Člověk a společnost a je vyučován jako volitelný předmět.

Organizační a obsahové vymezení předmětu: předmět je součástí vzdělávací oblasti Člověk a společnost a je vyučován jako volitelný předmět. ŽÁKOVSKÝ PARLAMENT Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Časová dotace: předmět je vyučován v 6. r. 1 hodina týdně 7. r 1 hodina týdně 8.

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Občanská výchova ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Občanská výchova ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Občanská výchova ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Občanská výchova Vyučovací předmět Občanská výchova je tvořen z obsahu vzdělávacího

Více

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví Výchova ke Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávání v předmětu Výchova ke je zaměřeno na: preventivní ochranu základní hygienické, stravovací, pracovní i

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví 6. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního stylu;

Více

Osobnostní a sociální výchova

Osobnostní a sociální výchova Osobnostní a sociální výchova (projekt) (projekt) (projekt) (projekt) (projekt) (projekt) Osobnostní rozvoj (projekt) (projekt) (projekt) (projekt) Sociální rozvoj (projekt) (projekt) - (projekt) (projekt)

Více

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem předmětu je kultivování historického

Více

KONCEPCE VÝCHOVY K VOLBĚ POVOLÁNÍ

KONCEPCE VÝCHOVY K VOLBĚ POVOLÁNÍ KONCEPCE VÝCHOVY K VOLBĚ POVOLÁNÍ NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE BRNO, HOLZOVA 1, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015 V současné dynamické době dochází k pohybu v obsahu mnohých profesí a ke změnám na

Více

Začlenění problematiky v současných RVP ZV. 2. stupeň Interaktivní řečové dovednosti jednoduchým způsobem se domluví v běžných každodenních situacích

Začlenění problematiky v současných RVP ZV. 2. stupeň Interaktivní řečové dovednosti jednoduchým způsobem se domluví v běžných každodenních situacích Příloha č. 4 CIZÍ JAZYK Začlenění problematiky v současných RVP ZV Interaktivní řečové dovednosti jednoduchým způsobem se domluví v běžných každodenních situacích Jednoduchá sdělení žádost o pomoc, prosba,

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu ZÁKLADY SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY. Volitelný předmět

Charakteristika vyučovacího předmětu ZÁKLADY SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY. Volitelný předmět Charakteristika vyučovacího předmětu ZÁKLADY SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY Volitelný předmět Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Základy společenské výchovy Základy společenské výchovy jsou na

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a společnost Výchova k občanství Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah Základem vzdělávacího obsahu předmětu Výchova k občanství je vzdělávací obsah vzdělávacího

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Občanská nauka Kód modulu On-E-1/1-2 Délka modulu 33 hodin Platnost 01.09.2010 Typ modulu Povinný Pojetí

Více

Společenské vědy. Vyučovací předmět: Charakteristika vyučovacího předmětu: 1. Obsahové, časové a organizační vymezení

Společenské vědy. Vyučovací předmět: Charakteristika vyučovacího předmětu: 1. Obsahové, časové a organizační vymezení Gymnázium Oty Pavla, Praha-Radotín Vyučovací předmět: Charakteristika vyučovacího předmětu: 1. Obsahové, časové a organizační vymezení Společenské vědy Vyučovací obsah předmětu Společenské vědy vychází

Více

Charakteristika, hlavní východiska a cíle FG ve výuce

Charakteristika, hlavní východiska a cíle FG ve výuce 19. FINANČNÍ GRAMOTNOST Charakteristika, hlavní východiska a cíle FG ve výuce V aktuálním světě by FG bezpochyby měla patřit k celkovému přehledu a informovanosti moderního člověka. Proto FG začleňujeme

Více

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy:

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy: 2.4. Průřezová témata Průřezová témata prostupují celým vzděláváním a vstupují do mnoha činností ve výuce i mimo ni. Část tematických okruhů a jejich námětů je předmětem každodenního kontaktu učitelů s

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.5.2 OBČANSKÁ A RODINNÁ VÝCHOVA 5.5.2.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Občanská a rodinná výchova v sobě integruje vzdělávací obsahy vzdělávacích oborů a. Hlavním cílem vyučovacího

Více

6.30 Ekologický seminář

6.30 Ekologický seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a příroda Přírodopis 6.30 Ekologický seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Ekologický seminář je volitelným předmětem, který se zaměřuje na rozšíření

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu VÝCHOVA K OBČANSTVÍ. V 9. ročníku jsme využili disponibilní hodinu a vyučujeme též 1 hodinu týdně.

Charakteristika vyučovacího předmětu VÝCHOVA K OBČANSTVÍ. V 9. ročníku jsme využili disponibilní hodinu a vyučujeme též 1 hodinu týdně. Charakteristika vyučovacího předmětu VÝCHOVA K OBČANSTVÍ Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Název vyučovacího předmětu: Člověk a společnost Výchova k občanství Výchova k občanství Časové vymezení předmětu:

Více

Bezpečné prostředí ochrana zdraví při různých činnostech bezpečnost v dopravě znalost pravidel silničního provozu

Bezpečné prostředí ochrana zdraví při různých činnostech bezpečnost v dopravě znalost pravidel silničního provozu Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Výchova ke zdraví Ročník: 6. Výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy Poznámky vysvětlí na příkladech souvislosti mezi

Více

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň:

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Osobnostní rozvoj Průřezové téma 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Rozvoj schopností

Více

Školní vzdělávací program. Občanská výchova. Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté. Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání. Vzdělávací oblast:

Školní vzdělávací program. Občanská výchova. Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté. Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání. Vzdělávací oblast: Školní vzdělávací program Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a společnost Občanská výchova Charakteristika vyučovacího

Více

Týdenní počet hodin 8 hod z toho 1.stupeň 0 hod 2.stupeň 8 hod

Týdenní počet hodin 8 hod z toho 1.stupeň 0 hod 2.stupeň 8 hod Vyučovací oblast ČLOVĚK A SPOLEČNOST Týdenní počet hodin 8 hod z toho 1.stupeň 0 hod 2.stupeň 8 hod Vyučovací předměty Dějepis Výchova k občanství Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v této dané

Více