6.7 Charakteristika vyučovacího předmětu Občanská výchova

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "6.7 Charakteristika vyučovacího předmětu Občanská výchova"

Transkript

1 6.7 Charakteristika vyučovacího předmětu Občanská výchova Předmět Občanská výchova je povinný pro žáky 2. stupně ZŠ v rozsahu 1hodinu týdně pro žáky ročníku. Předmět Občanská výchova navazuje na vyučovací předmět 1. stupně ZŠ Člověk a jeho svět. Jsou zde podávány informace, které žáci v jiném předmětu nedostanou (např. právní, ekonomické), dále jsou integrovány a doplňovány poznatky z jiných předmětů. Z podstaty předmětu vyplývá, že jsou v něm realizována všechna průřezová témata s ohledem na věk a vyspělost žáků. Občanská výchova vybavuje žáka znalostmi a dovednostmi potřebnými pro jeho aktivní zapojení do života demokratické společnosti. Zaměřuje se na utváření pozitivních občanských postojů, rozvíjí vědomí přináležitosti k evropskému civilizačnímu a kulturnímu okruhu a podporuje přijetí hodnot, na nichž je současná demokratická Evropa budována. Důležitou součástí je prevence rasistických, xenofobních a extrémistických postojů, výchova k toleranci a k respektování lidských práv, k rovnosti žen a mužů, výchova k úctě k přírodnímu a kulturnímu i k ochraně uměleckých a kulturních hodnot. Předmět otevírá cestu k realistickému sebepoznání a poznávání osobnosti druhých lidí a k pochopení vlastního jednání i jednání druhých lidí v kontextu různých životních situací. Předmět seznamuje žáky se vztahy v rodině a širších společenstvích, s hospodářským životem, činností důležitých politických institucí a orgánů a s možnými způsoby zapojení jednotlivců do občanského života. Učí žáky respektovat a uplatňovat mravní principy a pravidla společenského soužití a přebírat odpovědnost za vlastní názory, chování a jednání i jejich důsledky. Rozvíjí občanské a právní vědomí žáků, posiluje smysl jednotlivců pro osobní i občanskou odpovědnost a motivuje žáky k aktivní účasti na životě demokratické společnosti. V 6. ročníku jsou základní pojmy občanství žákům předvedeny nejdříve na jejich vlastní zkušenosti (rodina, škola), postupně se rozšiřují na pojem obec, region, kraj, naše vlast. Důraz je kladen na lidská setkání, vztahy mezi lidmi, je vysvětlena potřeba tolerance, schopnost komunikace mezi lidmi a umění řešit konflikty nenásilným způsobem. Jsou pokládány základy uvědomělého osobního rozvoje. Učivo přináší základní poznatky o lidských právech. V 7. ročníku je rozvíjeno téma Člověk a společnost, důraz je kladen na multikulturní a mediální výchovu. V tématu Člověk jako jedinec je zařazena především osobnostní a sociální výchova. Téma Stát a hospodářství přináší základní pojmy o ekonomice, zdůrazněna je environmentální výchova. V tématu Stát a právo předmět seznamuje žáky se základními principy demokracie a vede k výchově demokratického občana. Dále jsou rozvíjeny poznatky o lidských právech. Poslední téma Mezinárodní vztahy, globální svět přináší základní seznámení s evropskou integrací, mezinárodní spoluprací a místu ČR v současné Evropě a světě. V 8. ročníku se objevuje v tématu Člověk a společnost další rozměr a to lidská solidarita, pomoc potřebným lidem ve společnosti. Zabývá se také dělbou práce a činností, čímž přispívá k výchově demokratického občana i vlastnímu osobnostnímu i sociálnímu rozvoji. V tématu Člověk jako jedinec se dále rozvíjí poznávání vnitřního světa člověka a jeho schopnost dalšího osobnostního rozvoje, především v oblasti vůle a osobní kázně při seberozvoji. V tématu Stát a hospodářství předmět seznamuje s různými formami hospodaření s majetkem a různými formami vlastnictví. Důraz je kladen na zásady hospodárnosti. Téma Stát a právo přináší informace o právních základech státu a právním řádu ČR, seznamuje s jeho významem a funkcí, 140

2 informuje o orgánech právní ochrany občanů a o právu v každodenním životě. V tématu Mezinárodní vztahy, globální svět seznamuje s oblastí práva v Evropě a s mezinárodní spoluprací při řešení sporů v rámci EU, uvádí příklady práv občanů ČR v rámci EU. 9. ročník završuje občanskou výchovu žáků. Ve všech tématech shrnuje, rozvíjí, třídí a upevňuje poznatky získané během předchozích let. Jako nové se objevuje téma Globalizace, které ukazuje nejzávažnější globální problémy lidstva, popisuje jejich hlavní příčiny i možné důsledky pro život lidstva a vede žáky k vyjádření vlastního názoru na ně. Důraz je kladen na ukázání možných způsobů řešení globálních problémů na lokální úrovni. Kompetence k učení umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní vzdělávání Učitel: zadává úkoly, při kterých žáci kombinují informace z různých zdrojů sleduje úspěšnost jednotlivých žáků a oceňuje jejich pokrok umožňuje žákům spoluvytvářet kritéria hodnocení vůči každému žákovi projevuje očekávání úspěchu vnímá a aktivně zjišťuje vzdělávací potřeby jednotlivých žáků důsledně rozlišuje procesy učení a hodnocení vytváří schopnost využívat jako zdroj informací různorodé verbální texty i neverbální sdělení žákům objasňuje, které koncepce a postupy, používané ve společenské praxi, jsou v souladu s dosaženou úrovní poznání vede ke zvyšování odolnosti vůči myšlenkové manipulaci Kompetence k řešení problému - podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů Učitel: klade otevřené otázky, zadává problémové úlohy či úlohy rozvíjející tvořivost zajímá se o názory, náměty a zkušenosti žáků umožňuje žákům pracovat s materiály a zdroji, v nichž si mohou ověřit správnost svého řešení ukazuje žákům, jak mají formulovat hypotézy a jak mají ověřovat jejich pravdivost pokusem či pozorováním studijní materiály a zdroje jsou ve výuce žákům dostupné vede ke snaze o objektivní posouzení společenských jevů v současnosti zadává úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých postupů zařazuje metody, při kterých docházejí k objevům, řešením a závěrům žáci sami pracuje s chybou žáka jako s příležitostí, jak ukázat cestu ke správnému řešení Kompetence komunikativní - vést žáky k všestranné a účinné komunikaci Učitel: vytváří příležitosti pro vzájemnou komunikaci žáků k danému úkolu společně s žáky formuluje cíl činnosti (úkolu) vybízí žáky, aby kladli otázky (k věci) umožňuje žákům, aby si vzájemně sdělovali své pocity a názory vede žáky k uplatňování vhodných prostředků komunikace, k zaujímání a obhajování vlastních postojů a k přiměřenému obhajování svých práv vede žáky k prozkoumávání pohledů a názorů, lišících se od jejich vlastních postojů 141

3 Kompetence sociální a personální - rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci vlastní a druhých Učitel: zadává úkoly, při kterých žáci spolupracují vůči každému žákovi projevuje očekávání úspěchu umožňuje žákům prezentovat výsledky jejich práce umožňuje žákům hodnotit úspěšnost dosažení cíle přispívá k vytváření rovnoprávného postavení žen a mužů ve společnosti i domácnosti Kompetence občanské - připravovat žáky jako svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňující svá práva a plnící své povinnosti Učitel: umožňuje žákům spoluvytvářet kritéria hodnocení vede žáky k prozkoumávání pohledů a názorů, lišících se od jejich vlastních důsledně vyžaduje dodržování dohodnutých pravidel ve výuce reflektuje společenské a přírodní dění umožňuje diferencované výkony podle individuálních schopností žáků vede žáky k úctě k vlastnímu národu i k jiným národům a etnikům vede žáky k získávání orientace v aktuálním dění v ČR, EU i ve světě a k rozvíjení zájmu o veřejné záležitosti Kompetence pracovní - pomáhat žákům poznávat a rozvíjet jejich schopnosti i reálné možnosti a uplatňovat získané vědomosti a dovednosti při profesní orientaci Učitel: zadává úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých postupů vyžaduje dokončování práce v dohodnuté kvalitě a v dohodnutých termínech vede žáky ke správným způsobům užití techniky a vybavení vede žáky k plánování úkolů a postupů vede žáky k ochraně kulturních, společenských i přírodních hodnot přispívá k utváření vědomí vlastní identity a identity druhých lidí vede žáky k rozvíjení realistického sebepoznání a sebehodnocení 142

4 Občanská výchova - 6. ročník Tematický okruh dle RVP ŠVP - Učivo v ročníku Očekávané výstupy u žáků Průřezová témata Vztah k dalším předmětům: ČLOVĚK V RYTMU ČASU Čas - měření času, vnímání času, letní čas Kalendář historický vývoj, druhy - rozlišuje způsoby měření času a jeho vnímání - rozpozná druhy kalendářů, vysvětlí důvody jejich vzniku Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Jsme Evropané Fyzika ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI Naše škola Naše obec, region, kraj Ochrana přírody a životního Naše vlast Rodina Vztahy mezi lidmi Život ve škole, práva a povinnosti žáků, význam a činnost žákovské samosprávy, společná pravidla a normy, vklad vzdělání pro život Důležité instituce, zajímavá a památná místa, významní rodáci, místní tradice, ochrana kulturních památek, přírodních objektů a majetku úcta k životu ve všech jeho formách, citový vztah člověka k přírodě, vnímání krásy a mnohotvárnosti přírody, zodpovědnost za životní Pojem vlasti a vlastenectví, co nás proslavilo, významné osobnosti, státní symboly, státní svátky, významné dny Poznání vlastní rodiny a jejích pravidel, práva a povinnosti v rodině, role v rodině, formulace nevyslovených pravidel a očekávání, hodnota rodiny, zlepšení atmosféry v rodině, komunikace v rodině, úcta k členům rodiny, úcta ke stáří Rodinný život, osobní a neosobní vztahy, mezilidská komunikace, konflikty v mezilidských vztazích - posoudí přínos spolupráce lidí při řešení konkrétních úkolů a dosahování některých cílů v rodině, ve škole - uvede příklady nejdůležitějších institucí, které se podílejí na správě obcí, krajů a státu, seznámí se s nabídkou kulturních institucí v regionu - analyzuje etické aspekty různých životních situací - rozlišuje projevy vlastenectví od projevů nacionalismu - seznámí se s důležitými symboly našeho státu a způsoby jejich využívání - komunikuje otevřeně, pravdivě, s porozuměním pro potřeby druhých a přiměřeně situaci - aplikuje postoje a způsobilosti, které rozvíjejí mezilidské vztahy - uplatňuje vhodné způsoby chování a komunikace v různých životních situacích, případné neshody či konflikty s druhými lidmi řeší nenásilným způsob Výchova demokratického občana Občanská společnost a škola Občan, občanská společnost a stát Principy demokracie ve způsobu rozhodování Formy participace občanů v politickém životě Osobnostní a sociální výchova Morální rozvoj Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Hodnoty, postoje, praktická etika Sociální rozvoj Komunikace Mezilidské vztahy Poznávání lidí Vztah člověka k Český jazyk 143

5 Tematický okruh dle RVP ŠVP - Učivo v ročníku Očekávané výstupy u žáků Průřezová témata Vztah k dalším předmětům: Lidská setkání KOMUNIKACE Otevřená komunikace Aktivní naslouchání Přirozené a sociální rozdíly mezi lidmi, rovnost a nerovnost, rovné postavení mužů a žen Úrovně komunikace Zásady verbální komunikace Komunikační chyby, dialog, komunikace ve ztížených podmínkách Cíle, výhody, zásady, způsob a nácvik aktivního naslouchání - objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje i odlišné názory - rozpoznává netolerantní projevy v chování lidí - spolupracuje i v obtížných sociálních situacích - komunikuje otevřeně, pravdivě, s porozuměním pro potřeby druhých a přiměřeně situaci Mediální výchova Kritické čtení a vnímání mediálního sdělení Interpretace vztahu mediálního sdělení a reality Kulturní diference Lidské vztahy Etnický původ Multikulturalita Anglický jazyk Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Evropa a svět nás zajímá Objevujeme Evropu a svět ČLOVĚK JAKO JEDINEC Osobní rozvoj Osobnostní a sociální výchova Osobnostní rozvoj: Já potenciální vzor pro druhé STÁT A PRÁVO Lidská práva DUSTOJNOST A IDENTITA LIDSKÉ OSOBY Úcta k lidské osobě Životní cíle a plány, adaptace na životní změny, sebezměna smysl a cíl mého života, postoje, zodpovědný život, mé schopnosti a společnost, zdravý způsob života, autonomie a konformita Základní lidská práva, práva dítěte a jejich ochrana, šikana - posoudí vliv osobních vlastností na dosahování individuálních i společných cílů - rozhoduje se uvážlivě a vhodně v každodenních situacích a nevyhýbá se řešení osobních problémů - přiměřeně uplatňuje svá práva, respektuje práva a oprávněné zájmy druhých lidí Sebepoznání a sebepojetí Seberegulace Psychohygiena Rozvoj schopností poznávání Výchova demokratického občana Občan, občanská společnost a stát Princip sociálního smíru a solidarity Základní podmínky života lidská práva, zdroje lidských práv, svoboda, rovnost, potenciality člověka, pozitivní hodnocení druhých v obtížných situacích, občanská zralost - respektuje velikost a důstojnost lidské osoby, objevuje vlastní jedinečnost a identitu, vytváří si zdravé sebevědomí - spolupracuje i v obtížných sociálních situacích 144

6 Občanská výchova - 7. ročník Tematický okruh dle RVP ŠVP - Učivo v ročníku Očekávané výstupy u žáků Průřezová témata Vztah k dalším předmětům: ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI Naše vlast Kulturní život Zajímavá a památná místa, státní svátky, významné dny Rozmanitost kulturních projevů, kulturní hodnoty, kulturní tradice, kulturní instituce, masová kultura, prostředky masové komunikace, masmédia - objasní účel důležitých symbolů našeho státu a způsoby jejich používání, seznámí se se státními svátky a významnými dny ČR - zhodnotí nabídku kulturních institucí a cíleně z ní vybírá akce, které ho zajímají, kriticky přistupuje k mediálním informacím Multikulturalita Kulturní diference Lidské vztahy Princip soc. smíru a solidarity Etnický původ Český jazyk Výtvarná výchova Podpora pozitivního působení televize a médií Vztahy mezi lidmi REÁLNÉ A ZOBRAZENÉ VZORY Pozitivní vzory versus pochybné idoly APLIKOVANÁ ETICKÁ VÝCHOVA Etické hodnoty Zásady lidského soužití nabídka pozitivních vzorů v médiích, kritický přístup k působení médií, eliminace vlivu agrese, zvládání agrese, rozlišování mezi realitou a pseudorealitou, účinná obrana proti manipulaci médii, média a volný čas Mezilidská komunikace, problémy lidské nesnášenlivosti Senzibilizace pro rozlišování vzorů, vliv reálných vzorů, prosociální vzory ve veřejném životě, vzory ve vlastní rodině, vliv zobrazených vzorů a vhodné literární prameny, smysl autority, vztah k autoritě Zdroje etiky, osobní odpovědnost, smysl života, aplikace mravních zásad a hodnot, ctnosti, svědomí a jeho rozvoj Morálka a mravnost, pravidla chování -rozlišuje manipulační působení médií, identifikuje se s pozitivními prosociálními vzory -zdůvodní nepřijatelnost vandalského chování a aktivně proti němu vystupuje, zaujímá aktivní postoj proti všem projevům lidské nesnášenlivosti - rozlišuje manipulační působení médií, a identifikuje se s pozitivními prosociálními vzory - analyzuje etické aspekty různých životních situací - zhodnotí a na příkladech doloží význam vzájemné solidarity mezi lidmi Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Evropa a svět nás zajímá Osobnostní a sociální výchova Sociální rozvoj Mezilidské vztahy Komunikace Morální rozvoj Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Hodnoty, postoje, praktická etika Mediální výchova Fungování a vliv médií ve společnosti Kritické čtení a vnímání mediálního sdělení Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality Stavba mediálního sdělení Výchova demokratického občana Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování Občan, občanská společnost a stát 145

7 Tematický okruh dle RVP ŠVP - Učivo v ročníku Očekávané výstupy u žáků Průřezová témata Vztah k dalším předmětům: ČLOVĚK JAKO JEDINEC Podobnost a odlišnost lidí Projevy chování, rozdíly v prožívání, myšlení a jednání - rozpoznává projevy záporných charakterových vlastností u sebe i u druhých lidí Osobnostní a sociální výchova Osobnostní rozvoj Výchova ke zdraví Vnitřní svět člověka Osobní rozvoj STÁT A HOSPODÁŘSTVÍ Vnímání, prožívání, poznávání a posuzování skutečnosti Význam motivace při seberozvoji - objasní, jak může realističtější poznání a hodnocení vlastní osobnosti pozitivně ovlivnit jeho rozhodování - popíše, jak lze usměrňovat a kultivovat charakterové a volní vlastnosti Rozvoj schopností poznávání Sebepoznání a sebepojetí Seberegulace a sebeorganizace Psychohygiena Kreativita Sociální rozvoj Poznávání lidí Kooperace a kompetice Majetek, vlastnictví Peníze STÁT A PRÁVO Principy demokracie Formy vlastnictví, hmotné a duševní vlastnictví, hospodaření s penězi, funkce a podoby peněz, formy placení, rozpočet rodiny Znaky demokratického způsobu rozhodování a řízení státu, politický pluralismus, význam a formy voleb do zastupitelstev - rozlišuje a porovnává různé formy vlastnictví, uvede jejich příklady - dodržuje zásady hospodárnosti, popíše a objasní vlastní způsoby zacházení s penězi - objasní výhody demokratického způsobu řízení státu pro každodenní život občanů - vyloží smysl voleb do zastupitelstev v demokratických státech a uvede příklady, jak mohou výsledky voleb ovlivňovat každodenní život občanů Mediální výchova Vnímání autora mediálních sdělení Výchova demokratického občana Formy participace občanů v politickém životě Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování Občan, občanská společnost a stát Občanská společnost a škola Matematika Lidská práva Úprava lidských práv a práv dětí v dokumentech, poškozování lidských práv - posoudí význam ochrany lidských práv a svobod Vztah člověka k Výchova demokratického občana Občan občanská společnost a stát Formy participace občanů v politickém životě 146

8 Tematický okruh dle RVP ŠVP - Učivo v ročníku Očekávané výstupy u žáků Průřezová témata Vztah k dalším předmětům: MEZINÁRODNÍ VZTAHY GLOBÁLNÍ SVĚT Evropská integrace Podstata, význam, výhody, EU a ČR - popíše vliv začlenění ČR do EU na každodenní život občanů Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Objevujeme Evropu a svět Jsme Evropané Zeměpis Informatika Anglický jazyk Mezinárodní spolupráce Významné mezinárodní organizace OSN, NATO - uvede některé významné mezinárodní organizace a společenství, k nimž má vztah ČR Vztah člověka k 147

9 Občanská výchova - 8. ročník Tematický okruh dle RVP ŠVP - Učivo v ročníku Očekávané výstupy u žáků Průřezová témata Vztah k dalším předmětům: ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI Lidská setkání Zásady lidského soužití Lidská solidarita, pomoc lidem v nouzi, potřební lidé ve společnosti Dělba práce a činností - vyjádří své možnosti, jak může v případě potřeby pomáhat lidem v nouzi a jak pomoci v situacích ohrožení a obrany státu - posoudí a na příkladech doloží přínos spolupráce lidí při řešení konkrétních úkolů a dosahování některých cílů v rodině, ve škole, v obci Kulturní diference Lidské vztahy Etnický původ Výchova demokratického občana Formy participace občanů v politickém životě Občan, občanská společnost a stát Zeměpis Výtvarná výchova Hudební výchova Naše vlast a Evropa Státní svátky a významné dny, evropské symboly, život v Evropě - objasní význam státních svátků a významných dnů ČR, seznámí se s významnými evropskými symboly, stylem života v evropských rodinách a vzděláváním mladých Evropanů Osobnostní a sociální výchova Osobnostní rozvoj Kreativita Psychohygiena Sociální rozvoj Kooperace a kompetice Člověk, ochrana a podpora zdraví Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Zeměpis Objevujeme Evropu a svět Evropa a svět nás zajímá Vztah člověka k 148

10 Tematický okruh dle RVP ŠVP - Učivo v ročníku Očekávané výstupy u žáků Průřezová témata Vztah k dalším předmětům ČLOVĚK JAKO JEDINEC Podobnost a odlišnost lidí Osobní vlastnosti, dovednosti a schopnosti, charakter, vrozené předpoklady - objasní, jak může realističtější poznání a hodnocení vlastní osobnosti a potenciálu pozitivně ovlivnit vztahy s druhými lidmi i kvalitu života Osobnostní a sociální výchova Osobnostní rozvoj Sebepoznání a sebepojetí Seberegulace a sebeorganizace Rozvoj schopností poznávání Člověk, ochrana a podpora zdraví Jedinečnost a identita člověka Senzibilizace pro rozlišování vzorů, vliv reálných vzorů, prosociální vzory ve veřejném životě, vzory ve vlastní rodině, vliv zobrazených vzorů a vhodné literární prameny, smysl autority, vztah k autoritě - rozlišuje manipulační působení médií, a identifikuje se s pozitivními prosociálními vzory Sociální rozvoj Mezilidské vztahy Poznávání lidí Komunikace Vnitřní svět člověka Osobní rozvoj Fair play STÁT A HOSPODÁŘSTVÍ Vnímání, prožívání, poznávání a posuzování sebe i druhých, systém osobních hodnot, sebehodnocení Význam aktivity, vůle a osobní kázně při seberozvoji Zdravá soutěživost, dodržování pravidel hry, asertivita a prosociálnost v soutěživých situacích, prosociálnost a sport -objasní význam vůle při dosahování cílů a překonávání překážek -popíše, jak lze usměrňovat a kultivovat charakterové a volní vlastnosti - komunikuje otevřeně, pravdivě, s porozuměním pro potřeby druhých a přiměřeně situaci - nahrazuje agresivní a pasivní chování chováním asertivním, neagresivním způsobem obhajuje svá práva Morální rozvoj Hodnoty, postoje, praktická etika Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Vztah člověka k Majetek, vlastnictví Hospodaření s majetkem a různými formami vlastnictví - dodržuje zásady hospodárnosti, popíše a objasní vlastní způsoby zacházení se svým i svěřeným majetkem, vyhýbá se rizikům s tím spojeným Základní podmínky života Český jazyk Chemie Člověk a svět práce Mediální výchova Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality Práce v realizačním týmu 149

11 Tematický okruh dle RVP ŠVP - Učivo v ročníku Očekávané výstupy u žáků Průřezová témata Vztah k dalším předmětům STÁT A PRÁVO Právní základy státu Ústava ČR, složky státní moci, jejich orgány a instituce, obrana státu - rozlišuje a porovnává úkoly jednotlivých složek státní moci ČR i jejich orgánů a institucí, uvede příklady institucí a orgánů, které se podílejí na správě obcí, krajů a státu Výchova demokratického občana Občan, občanská společnost a stát Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování Občanská společnost a škola Český jazyk Principy demokracie Lidská práva Sociální dialog a jeho význam Diskriminace - přiměřeně uplatňuje svá práva včetně práv spotřebitele a respektuje práva a oprávněné zájmy druhých lidí, posoudí význam ochrany lidských práv a svobod, rozumí povinnostem občana při zajišťování obrany státu Princip sociálního smíru a solidarity Mediální výchova Právní řád ČR Právo v každodenním životě MEZINÁRODNÍ VZTAHY GLOBÁLNÍ SVĚT Význam a funkce právního řádu, orgány právní ochrany občanů Protiprávní jednání druhy a postihy protiprávního jednání včetně korupce Význam právních vztahů, důležité právní vztahy a závazky z nich vyplývající, základní práva spotřebitele, styk s úřady - rozlišuje a porovnává úkoly orgánů právní ochrany občanů, uvede příklady jejich činnosti a spolupráce při postihování trestných činů - rozpozná protiprávní jednání, rozliší přestupek a trestný čin, uvede jejich příklady -diskutuje o příčinách a důsledcích korupčního jednání - objasní význam právní úpravy důležitých vztahů Vnímání autora mediálních sdělení Fungování a vliv médií ve společnosti Evropská integrace Mezinárodní spolupráce Právo v Evropě Mezinárodní soudy a jejich význam pro občany ČR - uvede některé významné mezinárodní soudní instituce a uvede jejich význam pro občany ČR - uvede příklady práv občanů ČR v rámci EU i možných způsobů jejich uplatňování Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Jsme Evropané Princip sociálního smíru a solidarity Zeměpis 150

12 Občanská výchova - 9. ročník Tematický okruh dle RVP ŠVP - Učivo v ročníku Očekávané výstupy u žáků Průřezová témata Vztah k dalším předmětům ČLOVĚK VE SPOKLEČNOSTI Kulturní život Lidská setkání Prostředky masové komunikace, masmédia Rovné postavení mužů a žen, lidská solidarita v běžném životě, mezinárodní - vyjádří svůj postoj k působení propagandy a reklamy na veřejné mínění a chování lidí - vyjádří své možnosti, jak může v případě potřeby pomáhat lidem v nouzi a v situacích ohrožení Mediální výchova Stavba mediálních sdělení Fungování a vliv médií ve společnosti Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení Zásady lidského soužití Svoboda a vzájemná závislost, výhody spolupráce lidí - rozpoznává netolerantní, rasistické, xenofobií a extremistické projevy v chování lidí a zaujímá aktivní postoj proti všem projevům lidské nesnášenlivosti - je schopen uceleně vysvětlit význam státních svátků a významných dnů Kulturní diference Lidské vztahy Etnický původ Princip sociálního smíru a solidarity INICIATIVA A KOMPLENÍ PROSOCIÁLNOST Iniciativa a tvořivost Renatalizace, nácvik tvořivosti, prosociální aspekt iniciativy a tvořivosti ve školním a v rodině, psychická a fyzická pomoc, ochota ke spolupráci, přátelství -analyzuje a aplikuje empatii v kolektivu Vztah člověka k Iniciativa ve ztížených podmínkách Uplatnění komplexní prosociálnosti pozitivní formulace problému, pomoc anonymnímu člověku, veřejná osobní angažovanost bída světa, informovanost o situaci zemí třetího světa, vztah k menšinám, využití prosociálnosti v multikulturní společnosti, pozitivní vztah k diverzitám - komunikuje otevřeně, pravdivě, s porozuměním pro potřeby druhých a přiměřeně situaci - spolupracuje i v obtížných sociálních situacích Sexuální zdraví Naše vlast zodpovědný vztah k sexualitě, mládí příprava na lásku, sexuální identita, nezralé rodičovství Státní svátky, významné dny - aplikuje postoje a způsobilosti, které rozvíjejí mezilidské vztahy 151

13 Tematický okruh dle RVP ŠVP - Učivo v ročníku Očekávané výstupy u žáků Průřezová témata Vztah k dalším předmětům ČLOVĚK JAKO JEDINEC Podobnost a odlišnost lidí ASERTIVNÍ CHOVÁNÍ Asertivní chování Obrana před manipulací asertivní techniky Vnitřní svět člověka Osobní potenciál Přijatelný kompromis, konstruktivní kritika, přijetí pochvaly, požádání o laskavost, stížnost, otázka po důvodu, realizace svých práv, řešení konfliktu Manipulace, vysvětlení a nácvik jednotlivých asertivních technik stereotypy v posuzování druhých lidí - objasní, jak může realističtější poznání a hodnocení vlastního potenciálu pozitivně ovlivnit kvalitu života - analyzuje a aplikuje empatii v kolektivu - nahrazuje agresivní a pasivní chování chováním asertivním, neagresivním způsobem obhajuje svá práva - rozlišuje manipulační působení médií a identifikuje se s pozitivními prosociálními vzory -kriticky hodnotí a vhodně koriguje své chování a jednání Osobnostní a sociální výchova Osobnostní rozvoj Rozvoj schopností poznávání Sebepoznání a sebepojetí Seberegulace a sebeorganizace Psychohygiena, Kreativita Sociální rozvoj Mezilidské vztahy, Komunikace, Kooperace a kompetice Morální rozvoj Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Hodnoty, postoje, praktická etika Člověk a svět práce Duchovní rozměr člověka obrana proti sektám, tolerance k lidem s jiným světovým názorem, informace o různých světonázorech - rozlišuje manipulační působení médií, a identifikuje se s pozitivními prosociálními vzory Osobní rozvoj Význam motivace, aktivity, vůle a osobní kázně při seberozvoji - popíše, jak lze rozvíjet osobní přednosti, překonávat osobní nedostatky a pěstovat zdravou sebedůvěru 152

14 Tematický okruh dle RVP ŠVP - Učivo v ročníku Očekávané výstupy u žáků Průřezová témata Vztah k dalším předmětům ČLOVĚK, STÁT A HOSPODÁŘSTVÍ Majetek, vlastnictví Peníze Ekonomické hodnoty Hmotné a duševní vlastnictví, jejich ochrana Funkce a podoby peněz, formy placení, rozpočet rodiny, státu, význam daní Rozumné nakládání s penězi, zájem o otázky národního hospodářství, vztah mezi ekonomikou a etikou, rozvíjení ekonomických ctností šetrnost, podnikavost -realizuje a porovnává různé formy vlastnictví, včetně duševního vlastnictví, a způsoby jejich ochrany, uvede jejich příklady - objasní potřebu dodržování zásad ochrany duševního vlastnictví a jejich znalost uplatňuje ve svém jednání - dodržuje zásady hospodárnosti, popíše a objasní vlastní způsoby zacházení s penězi a se svým i svěřeným majetkem a vyhýbá se rizikům při hospodaření s penězi - vysvětlí, jakou funkci plní banky a jaké služby občanům nabízejí - rozlišuje, z kterých zdrojů pocházejí příjmy státu a do kterých oblastí stát směruje své výdaje, uvede příklady dávek a příspěvků, které ze státního rozpočtu získávají občané Ekosystémy Základní podmínky života Vztah člověka k Mediální výchova Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality Vnímání autora mediálních sdělení Fungování a vliv médií ve společnosti Český jazyk Výroba, obchod, služby Jejich funkce a návaznost - aplikuje postoje a způsobilosti, které rozvíjejí mezilidské vztahy - rozlišuje a porovnává úlohu výroby, obchodu a služeb, uvede příklady jejich součinnosti Principy tržního hospodářství Nabídka, poptávka, trh, tvorba ceny, inflace, podstata fungování trhu, nejčastější formy podnikání - na příkladu chování kupujících a prodávajících vyloží podstatu fungování trhu 153

15 Tematický okruh dle RVP ŠVP - Učivo v ročníku Očekávané výstupy u žáků Průřezová témata Vztah k dalším předmětům ČLOVĚK, STÁT A PRÁVO Právní základy státu Státní správa a samospráva Znaky státu, typy a formy státu, státní občanství ČR Orgány a instituce státní správy a samosprávy, jejich úkoly - rozlišuje nejčastější typy a formy států a na příkladech porovná jejich znaky - uvede příklady institucí a orgánů, které se podílejí na správě obcí Výchova demokratického občana Občan, občanská společnost a stát Formy participace občanů v politickém životě Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování Občanská společnost a škola Člověk a svět práce Principy demokracie Politický pluralismus - objasní smysl politického pluralismu v demokratickém státě Lidská práva Upevnění znalostí o lidských právech - vysvětlí význam ochrany lidských práv a svobod Princip sociálního smíru a solidarity Multikulturalita Právní řád ČR Soustava soudů, právní norma, předpis, publikování právních předpisů - objasní význam právní úpravy důležitých vztahů vlastnictví, pracovní poměr, manželství - dodržuje právní ustanovení, která se na něj vztahují a uvědomuje si rizika jejich porušování Protiprávní jednání Druhy a postihy protiprávního jednání, trestní postižitelnost, porušování předpisů v silničním provozu, porušování práv k duševnímu vlastnictví - rozpozná protiprávní jednání, rozliší přestupek a trestný čin, uvede jejich příklady Právo v každodenním životě Důležité právní vztahy a závazky z nich vyplývající, styk s úřady - provádí jednoduché právní úkony a chápe jejich důsledky, uvede příklady některých smluv upravujících občanskoprávní vztahy osobní přeprava, koupě, oprava či pronájem věci 154

16 Tematický okruh dle RVP ŠVP - Učivo v ročníku Očekávané výstupy u žáků Průřezová témata Vztah k dalším předmětům MEZINÁRODNÍ VZTAHY GLOBÁLNÍ SVĚT Evropská integrace Mezinárodní spolupráce Globalizace Význam a výhody našeho členství v EU Ekonomická, politická a bezpečnostní spolupráce mezi státy, její výhody, významné mezinárodní organizace (RE, Rada Evropy, NATO, OSN aj.) Projevy, klady a zápory, významné globální problémy, způsoby včetně válek a terorismu, možností jejich řešení - posoudí význam mezinárodních organizací ve světovém dění a popíše výhody spolupráce mezi státy - uvede některé významné mezinárodní organizace a společenství, k nimž má vztah ČR, posoudí jejich význam ve světovém dění a popíše příklady spolupráce mezi státy, včetně zajišťování obrany státu a účasti v zahraničních misích - uvede příklady mezinárodního terorismu a zaujme vlastní postoj ke způsobům jeho potírání, objasní roli ozbrojených sil ČR při zajišťování obrany státu a při řešení krizí nevojenského charakteru - uvede příklady některých projevů globalizace, porovná jejich klady a zápory - uvede některé globální problémy současnosti, vyjádří na ně svůj osobní názor a popíše jejich hlavní příčiny i možné důsledky pro život lidstva - objasní souvislosti globálních a lokálních problémů, uvede příklady možných projevů a způsobů řešení globálních problémů na lokální úrovni v obci, regionu Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Evropa a svět nás zajímá Objevujeme Evropu a svět Jsme Evropané Etnický původ Multikulturalita Princip sociálního smíru a solidarity Ekosystémy Základní podmínky života Vztah člověka Zeměpis 155

Vzdělávací obor výchova k občansví - obsah

Vzdělávací obor výchova k občansví - obsah Vzdělávací obor výchova k občansví - obsah 6. ročník 1. ČLOVĚK VE Kompetence k učení, k řešení 1.1. Člověk v rytmu času Svět kolem Lidé a čas 1.-5. SPOLEČNOSTI problémů, komunikativní, sociální a Čas v

Více

5.5.1 Občanská výchova povinný předmět

5.5.1 Občanská výchova povinný předmět 5.5.1 Občanská výchova povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 1 1 1 0+1 Občanská výchova se na druhém stupni

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI Výchova k občanství 6. ročník ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI rok v jeho proměnách a slavnostech kalendář, letopočty svátky pranostiky, přísloví, pořekadla Zná svá práva a povinnosti Je hrdý na svou školu Posoudí

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE, které vyučující používá pro:

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE, které vyučující používá pro: VZDĚLÁVACÍ OBLAST - ČLOVĚK A SPOLEČNOST VZDĚLÁVACÍ OBOR - VÝCHOVA K OBČANSTVÍ VYUČOVACÍ PŘEDMĚT - VÝCHOVA K OBČANSTVÍ Charakteristika vyučovacího předmětu: Výchova k občanství svým obsahem navazuje na

Více

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ. učebnice pro 6. až 9. ročník ZŠ

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ. učebnice pro 6. až 9. ročník ZŠ VÝCHOVA K OBČANSTVÍ učebnice pro 6. až 9. ročník ZŠ Autoři/autorky: Čapek Robert, Čapková Jana, Čepl Jan, Konečný Jakub, Mannová Elena, Michková Lenka, Pavlíková Eva, Pavlišová Zdeňka, Rousková Iva, Skřivánková

Více

Etická výchova II.st KOMUNIKACE. Tématický celek. Učivo. Vyučovací předmět/ročník. Uvedení do předmětu,pantomima,slovo, Kamarád DV/VIII.

Etická výchova II.st KOMUNIKACE. Tématický celek. Učivo. Vyučovací předmět/ročník. Uvedení do předmětu,pantomima,slovo, Kamarád DV/VIII. Etická výchova II.st KOMUNIKACE otevřená komunikace úrovně komunikace, zásady verbální komunikace, komunikační chyby, dialog, komunikace ve ztížených podmínkách KD,6. a 7.roč. Verbální kom.,společenské

Více

Člověk a společnost. Výchova k občanství. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Člověk a společnost. Výchova k občanství. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a společnost Výchova k občanství 6. 9. ročník 1 hodina týdně třídy besedy s odborníky, exkurze vést

Více

4.5.2 Výchova k občanství

4.5.2 Výchova k občanství 4.5.2 Výchova k občanství A) Charakteristika předmětu Výuka předmětu výchova k občanství probíhá v kmenových učebnách, v počítačové učebně, v učebnách, které jsou vybaveny přehrávači videa nebo DVD. V

Více

OBČANSKÁ VÝCHOVA. 6. 9. ročník. Charakteristika výuky. Obsahové, časové a organizační vymezení

OBČANSKÁ VÝCHOVA. 6. 9. ročník. Charakteristika výuky. Obsahové, časové a organizační vymezení Charakteristika výuky OBČANSKÁ VÝCHOVA 6. 9. ročník Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Občanská výchova je realizován v 6. až 9. ročníku v rozsahu 1 hodiny týdně. Tento předmět je

Více

Vzdělávací předmět: ETICKÁ VÝCHOVA

Vzdělávací předmět: ETICKÁ VÝCHOVA Vzdělávací předmět: ETICKÁ VÝCHOVA Obsahové, organizační a časové vymezení předmětu Etická výchova Doplňující vzdělávací obor Etická výchova je zařazen do výuky jako volitelný předmět v 7. a 8. ročníku.

Více

5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST UČEBNÍ OSNOVY

5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST UČEBNÍ OSNOVY 5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST UČEBNÍ OSNOVY 5. 2 Občanská výchova Časová dotace 6. ročník 1 hodina 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková dotace na 2. stupni je 4 hodiny. Charakteristika:

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova k občanství 9. ročník Zpracovala: Mgr. Romana Křížová Člověk, stát a právo Rozlišuje a porovnává úkoly jednotlivých složek státní moci ČR i jejich orgánů a

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

OBČANSKÁ VÝCHOVA (6. -9. ročník)

OBČANSKÁ VÝCHOVA (6. -9. ročník) OBČANSKÁ VÝCHOVA (6. -9. ročník) Charakteristika předmětu Učební plán je přizpůsoben jednohodinové týdenní dotaci. Občanská výchova seznamuje žáky s poznatky, které jim mohou pomoci vytvořit si povědomí

Více

Učební plán předmětu. Průřezová témata

Učební plán předmětu. Průřezová témata Výchova k občanství (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 8 Dotace 1 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA:

Více

I. Sekaniny1804 Občanská výchova

I. Sekaniny1804 Občanská výchova Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Občanská výchova je součástí vzdělávací oblasti Člověk a společnost, směřuje k postupnému formování

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor (předmět): Výchova k občanství - ročník: SEKUNDA

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor (předmět): Výchova k občanství - ročník: SEKUNDA Člověk a občanský život Člověk a pracovní život Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor (předmět): Výchova k občanství - ročník: SEKUNDA Téma Učivo Výstupy Kódy Dle RVP Školní (ročníkové)

Více

Předmět: Občanská výchova

Předmět: Občanská výchova 5.5.2 Obor: Výchova k občanství Předmět: Občanská výchova Charakteristika předmětu Občanská výchova 2. stupeň Předmět Občanská výchova spadá do vzdělávací oblasti Člověk a společnost a realizuje výstupy

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8. BÍRKO OSV-III.

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8. BÍRKO OSV-III. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Uvede seznam institucí a organizací, ke kterým se může člověk

Více

ETICKÁ VÝCHOVA DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBOR

ETICKÁ VÝCHOVA DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBOR 5.10.2 ETICKÁ VÝCHOVA DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBOR Obsah doplňujícího vzdělávacího oboru tvoří následující témata: 1. Mezilidské vztahy a komunikace. 2. Důstojnost lidské osoby. Pozitivní hodnocení sebe.

Více

5.5.2 Výchova k občanství

5.5.2 Výchova k občanství 5.5.2 Výchova k občanství Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Předmět Výchova k občanství je součástí vzdělávací oblasti Člověk a společnost. Zaměřuje se na utváření

Více

Člověk a společnost Výchova k občanství

Člověk a společnost Výchova k občanství Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Člověk a společnost Výchova k občanství Charakteristika předmětu V předmětu Výchova k občanství je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a společnost, oboru

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 9. BÍRKO OSV-IV. MV-II.

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 9. BÍRKO OSV-IV. MV-II. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje zvláštnosti

Více

5.8 Občanská výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu

5.8 Občanská výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu 5.8 Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Občanská výchova vychází ze vzdělávacího oboru Výchova k občanství

Více

ETICKÁ VÝCHOVA. 6. ročník

ETICKÁ VÝCHOVA. 6. ročník Charakteristika předmětu ETICKÁ VÝCHOVA 6. ročník Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět: Etická výchova (EtV) je realizován v 6. ročníku jako volitelný předmět v rozsahu 1 hodina týdně.

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Etická výchova Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Část V. Osnovy I. a II. stupeň KAPITOLA 40. DOPLŇKOVÝ VZDĚLÁVACÍ OBOR

Více

Vzdělávací obsah předmětu se skládá z tématických celků:

Vzdělávací obsah předmětu se skládá z tématických celků: Příloha č. 10 5.4.2.2. Výchova k občanství (VO) a) Obsahové vymezení Předmět Výchova k občanství je součástí vzdělávací oblasti Člověk a společnost a je vyučován v 6. 9. ročníku. Vzdělávání v hodinách

Více

Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání

Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Čj. 12586/2009-22 V Praze dne 16.12.2009 Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání

Více

I. Sekaniny1804 Občanská výchova

I. Sekaniny1804 Občanská výchova Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Občanská výchova je součástí vzdělávací oblasti Člověk a společnost a je zde realizován vzdělávací

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 1 1 1 1 4 Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 1 1 1 1 4 Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků VÝCHOVA K OBČANSTVÍ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vzdělávací oblast výchova k občanství je zařazena do vzdělávání od 6. do 9. ročníku. Vede žáky k tomu, aby se na základě všech

Více

Učební plán předmětu. Průřezová témata

Učební plán předmětu. Průřezová témata Výchova k občanství (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 6 Dotace 1 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA:

Více

Vzdělávací obor Výchova k občanství Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Předmět výchova k občanství směřuje k tomu, aby se žáci: - dokázali orientovat v sociální realitě a začlenit sama sebe do

Více

Člověk a společnost - Občanská výchova 7.ročník

Člověk a společnost - Občanská výchova 7.ročník Naše škola posoudí a na příkladech doloží přínos spolupráce lidí při řešení konkrétních úkolů a dosahování některých cílů ve škole objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje odlišné názory, způsoby

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Občanská výchova

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Občanská výchova Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Občanská výchova 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu: a) obsahové vymezení Předmět je koncipovaný na základě očekávaných výstupů v oboru Výchova

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 6. BÍRKO OSV- IV. OSV-VII.

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 6. BÍRKO OSV- IV. OSV-VII. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Vysvětlí a popíše,jak se mění rok, vyjmenuje lidové a církevní

Více

Vzdělávací oblast : ČLOVĚK A SPOLEČNOST Vyučovací předmět : OBČANSKÁ VYCHOVA

Vzdělávací oblast : ČLOVĚK A SPOLEČNOST Vyučovací předmět : OBČANSKÁ VYCHOVA 225 Vzdělávací oblast : ČLOVĚK A SPOLEČNOST Vyučovací předmět : OBČANSKÁ VYCHOVA CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 1 1 1 1 Povinnost (skupina)

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a společnost Občanská výchova. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Charakteristika předmětu

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a společnost Občanská výchova. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Charakteristika předmětu UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Člověk a společnost Občanská výchova Charakteristika předmětu V předmětu Výchova k občanství je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a společnost,

Více

Výchova k občanství. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Výchova k občanství. Charakteristika vyučovacího předmětu: Výchova k občanství Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení Obsah vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávacího oboru výchova k občanství vzdělávací oblasti člověk a společnost. Předmět

Více

5.5.2. Občanská výchova

5.5.2. Občanská výchova 5.5.2. Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení ve vyučovacím procesu Vzdělávací oblast předmětu postupné formování a rozvíjení občanského profilu žáků

Více

ŠVP podle RVP ZV Hravá škola č.j.: s 281 /2013 - Kře

ŠVP podle RVP ZV Hravá škola č.j.: s 281 /2013 - Kře Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchov k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

6.ročník ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI

6.ročník ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI PŘEDMĚT OBČANSKÁ VÝCHOVA 6.ročník Prosinec Březen Duben NAŠE ŠKOLA život v naší škole, práva a povinnosti žáků,význam činnosti žákovské samosprávy,školního parlamentu,společná pravidla a normy,vklad vzdělání

Více

Výchova k občanství. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Výchova k občanství. Charakteristika vyučovacího předmětu: Výchova k občanství Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení Obsah vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávacího oboru výchova k občanství vzdělávací oblasti člověk a společnost. Předmět

Více

Očekávané výstupy ZV RVP Školní výstupy Konkretizované učivo Průřezová témata, přesahy a vazby. ochranná funkce rodiny

Očekávané výstupy ZV RVP Školní výstupy Konkretizované učivo Průřezová témata, přesahy a vazby. ochranná funkce rodiny Vyučovací předmět: Občanská výchova Ročník: Prima Školní výstupy Konkretizované učivo Průřezová témata, přesahy RODINNÝ ŽIVOT rozezná nebezpečí různého charakteru, využívá bezpečná místa pro hru a trávení

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

Etická výchova. Charakteristika vzdělávacího oboru. Časové vymezení. Organizační vymezení

Etická výchova. Charakteristika vzdělávacího oboru. Časové vymezení. Organizační vymezení 2. st. Charakteristika vzdělávacího oboru na II. stupni navazuje na učivo a očekávané výstupy I. stupně. Prolíná celou škálou vzdělávacích oblastí. Nejvíce koresponduje se vzdělávacími obsahy Člověk a

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.2.7.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Člověk a společnost PŘEDMĚT: Občanská výchova ROČNÍK: 6. Výstupy Učivo Průřezová témata - uvědomuje si vliv přírodních rytmů na život člověka

Více

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň:

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Osobnostní rozvoj Průřezové téma 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Rozvoj schopností

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Občanská výchova (ONV) Výchova k občanství, výchova ke zdraví Kvarta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace, dokumentární filmy Formování naší

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie Pro utváření a rozvíjení klíčových kompetencí využívá následující postupy:

Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie Pro utváření a rozvíjení klíčových kompetencí využívá následující postupy: Vyučovací předmět: Výchova k občanství Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Naukový vyučovací předmět Výchova k občanství je tvořen ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího

Více

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace školní vzdělávací program Tradice a současnost - Tradycja i współczesność Začlenění Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace PLACE HERE Název školy

Více

Základy společenských věd

Základy společenských věd Základy společenských věd ročník TÉMA VÝSTUP G5 UČIVO Obecná psychologie vyloží, jak člověk vnímá, prožívá a podstata lidské psychiky poznává skutečnost a co může jeho vnímání avědomí; poznávání ovlivňovat;

Více

Člověk v rytmu času Člověk jako součást přírody Orientace v čase, kalendář

Člověk v rytmu času Člověk jako součást přírody Orientace v čase, kalendář Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Občanská výchova Ročník: 6. chápe závislost člověka na přírodě v návaznosti na vegetační cyklus přírody umí vysvětlit původ a způsoby dodržování

Více

Občanská výchova a výchova ke zdraví 6.ročník

Občanská výchova a výchova ke zdraví 6.ročník Občanská výchova a výchova ke zdraví 6.ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence Mezipředmětové vztahy,průř.témata Pomůcky, literatura respektuje přijatá pravidla soužití mezi spolužáky i jinými

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: OBČANSKÁ VÝCHOVA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Občanská výchova je součástí vzdělávací oblasti Člověk

Více

ČLOVĚK A JEHO SVĚT (RVP ZV) 1. stupeň

ČLOVĚK A JEHO SVĚT (RVP ZV) 1. stupeň Příklady oborových témat obsahující průřezové téma Výchova demokratického občana (dále PT VDO) Anotace: Smyslem tohoto dokumentu je odpovědět na otázku: Kde je v jednotlivých vyučovacích oborech nalezneme

Více

Osobnostní a sociální výchova

Osobnostní a sociální výchova Osobnostní a sociální výchova (projekt) (projekt) (projekt) (projekt) (projekt) (projekt) Osobnostní rozvoj (projekt) (projekt) (projekt) (projekt) Sociální rozvoj (projekt) (projekt) - (projekt) (projekt)

Více

5.5.2 Výchova k občanství (VkO)

5.5.2 Výchova k občanství (VkO) 5.5.2 Výchova k občanství (VkO) 5.5.2.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova k občanství A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Občanem se člověk nerodí, občana je třeba

Více

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví Výchova ke Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávání v předmětu Výchova ke je zaměřeno na: preventivní ochranu základní hygienické, stravovací, pracovní i

Více

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Školní vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Etická výchova Český jazyk - sloh Charakteristika vzdělávacího oboru Obsah doplňujícího vzdělávacího oboru

Více

6.10 Charakteristika vyučovacího předmětu Zeměpis

6.10 Charakteristika vyučovacího předmětu Zeměpis 6.10 Charakteristika vyučovacího předmětu Zeměpis Zeměpis zahrnuje okruh problémů spojených se zkoumáním přírody. Poskytuje žákům prostředky a metody pro hlubší porozumění přírodním faktům a jejich zákonitostem,

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu

Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět: Výchova k občanství Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Výchova k občanství je tvořen ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Environmentální výchova Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Část V. Osnovy I. a II. stupeň KAPITOLA 39. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: 4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 4.4.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Obsahem vyučovacího předmětu Vlastivěda je naplňování očekávaných

Více

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A SPOLEČNOST Vzdělávací obor: Výchova k občanství CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: OBČANSKÁ VÝCHOVA

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A SPOLEČNOST Vzdělávací obor: Výchova k občanství CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: OBČANSKÁ VÝCHOVA Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A SPOLEČNOST Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: OBČANSKÁ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

Člověk ve společnosti 6. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy,

Člověk ve společnosti 6. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, Člověk ve společnosti 6. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, Zdůvodní nepřijatelnost vandalského chování a aktivně proti němu vystupuje. Respektuje přijatá pravidla soužití

Více

6.14 Občanská výchova

6.14 Občanská výchova VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a společnost Výchova k občanství 6.14 Občanská výchova CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Občanská výchova je vyučovacím předmětem, jehož cíle, zaměření

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

I. Sekaniny1804 Finanční výchova

I. Sekaniny1804 Finanční výchova Finanční výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Finanční gramotnost je jedna z klíčových kompetencí člověka, tj. znalosti, dovednosti a hodnotové postoje,

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví 6. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního stylu;

Více

6.11 Občanská výchova

6.11 Občanská výchova 6.11 Občanská výchova 6.11.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Charakteristika vzdělávací oblasti Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět Občanská výchova vychází ze vzdělávací oblasti Člověk

Více

1.1.1 VLASTIVĚDA I. ST. ve znění dodatku č.33- platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 a změn v RVP ZV platných od 1.9.

1.1.1 VLASTIVĚDA I. ST. ve znění dodatku č.33- platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 a změn v RVP ZV platných od 1.9. 1.1.1 VLASTIVĚDA I. ST. ve znění dodatku č.33- platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 a změn v RVP ZV platných od 1.9.2013 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

OBČANSKÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň

OBČANSKÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň OBČANSKÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení ve vyučovacím Vzdělávací oblast předmětu postupné formování a rozvíjení občanského profilu žáků orientace

Více

ETICKÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení

ETICKÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení ETICKÁ VÝCHOVA A/ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Etická výchova žáka vede k navázání a udržování uspokojivých vztahů, vytvoření si pravdivé představy o sobě samém,

Více

Volitelné předměty. Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: KOMUNIKACE CHRAKTERISTIKA PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení

Volitelné předměty. Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: KOMUNIKACE CHRAKTERISTIKA PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení 503 Vzdělávací oblast: Volitelné předměty Vyučovací předmět: KOMUNIKACE CHRAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 0+2 0+2 Ročník Povinnost (skupina) volitelný

Více

6.14 Občanská výchova

6.14 Občanská výchova ÝŽVZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a společnost Výchova k občanství 6.14 Občanská výchova CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Občanská výchova je vyučovacím předmětem, jehož cíle, zaměření

Více

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy:

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy: 2.4. Průřezová témata Průřezová témata prostupují celým vzděláváním a vstupují do mnoha činností ve výuce i mimo ni. Část tematických okruhů a jejich námětů je předmětem každodenního kontaktu učitelů s

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výchova ke zdraví 6. ročník vztahy mezi lidmi a formy soužití - vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity - rodina, škola, vrstevnická skupina, obec, spolek Vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy,

Více

Organizační a obsahové vymezení předmětu: předmět je součástí vzdělávací oblasti Člověk a společnost a je vyučován jako volitelný předmět.

Organizační a obsahové vymezení předmětu: předmět je součástí vzdělávací oblasti Člověk a společnost a je vyučován jako volitelný předmět. ŽÁKOVSKÝ PARLAMENT Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Časová dotace: předmět je vyučován v 6. r. 1 hodina týdně 7. r 1 hodina týdně 8.

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu etická výchova

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu etická výchova Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu etická výchova 222 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu etická výchova pro 1. ročník základního vzdělávání Téma Základy mezilidských vztahů Vztahy v naší rodině Základy

Více

Začlenění problematiky v současných RVP ZV. 2. stupeň Interaktivní řečové dovednosti jednoduchým způsobem se domluví v běžných každodenních situacích

Začlenění problematiky v současných RVP ZV. 2. stupeň Interaktivní řečové dovednosti jednoduchým způsobem se domluví v běžných každodenních situacích Příloha č. 4 CIZÍ JAZYK Začlenění problematiky v současných RVP ZV Interaktivní řečové dovednosti jednoduchým způsobem se domluví v běžných každodenních situacích Jednoduchá sdělení žádost o pomoc, prosba,

Více

FINANČNÍ GRAMOTNOST (9. ročník)

FINANČNÍ GRAMOTNOST (9. ročník) FINANČNÍ GRAMOTNOST (9. ročník) Charakteristika předmětu Finanční gramotnost je výukový předmět zařazený do 9. ročníku jako součást oblasti Člověk a svět práce. Jeho zařazení vychází z aktuální společenské

Více

UČEBNÍ OSNOVY. 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce. Charakteristika předmětu

UČEBNÍ OSNOVY. 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce. Charakteristika předmětu UČEBNÍ OSNOVY 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce Charakteristika předmětu (Industrial Law) Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce do

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A SPOLEČNOST - ČLOVĚK A ZDRAVÍ VZDĚLÁVACÍ OBOR VÝCHOVA K OBČANSTVÍ - VÝCHOVA KE ZDRAVÍ

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A SPOLEČNOST - ČLOVĚK A ZDRAVÍ VZDĚLÁVACÍ OBOR VÝCHOVA K OBČANSTVÍ - VÝCHOVA KE ZDRAVÍ 5.10. 5.10.1. VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A SPOLEČNOST - ČLOVĚK A ZDRAVÍ VZDĚLÁVACÍ OBOR VÝCHOVA K OBČANSTVÍ - VÝCHOVA KE ZDRAVÍ INTEGROVANÝ PŘEDMĚT OBČANSKÁ A RODINNÁ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

DODATEK č. 1 ke straně 17

DODATEK č. 1 ke straně 17 DODATEK č. 1 ke straně 17 Osobnostní a sociální výchova První cesta OSV k žákovi probíhá nepřetržitě učitel je vzorem sociálního chování, ať chce nebo nechce. V běžných školních V běžných školních SPT

Více

Občanská výchova nižší gymnázium

Občanská výchova nižší gymnázium Občanská výchova nižší gymnázium Obsahové vymezení Vyučovací předmět Občanská výchova vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a společnost z oboru Výchova k občanství, z oblasti Člověk a svět práce a z oblasti

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Zeměpis

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Zeměpis Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Zeměpis 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Předmět zeměpis je koncipován na základě OVO Zeměpis v RVP ZV v plném rozsahu.

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Výchova k občanství Ročník: 9.

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Výchova k občanství Ročník: 9. 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Výchova k občanství Ročník: 9. - vysvětlí, za jakých podmínek může člověk uzavřít manželství - uvede možné důsledky předčasně založené rodiny

Více

Třídnické čtvrthodinky 1. stupeň

Třídnické čtvrthodinky 1. stupeň Třídnické čtvrthodinky 1. stupeň Téma Na co se těší. Výstup Žák sděluje svá přání. Průřezová témata OSV - komunikace, sebepoznání a sebepojetí Téma Jak jsme prožili Výstup Žák vypráví o svých zážitcích.

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu VÝCHOVA K OBČANSTVÍ. V 9. ročníku jsme využili disponibilní hodinu a vyučujeme též 1 hodinu týdně.

Charakteristika vyučovacího předmětu VÝCHOVA K OBČANSTVÍ. V 9. ročníku jsme využili disponibilní hodinu a vyučujeme též 1 hodinu týdně. Charakteristika vyučovacího předmětu VÝCHOVA K OBČANSTVÍ Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Název vyučovacího předmětu: Člověk a společnost Výchova k občanství Výchova k občanství Časové vymezení předmětu:

Více

4.10. Další zavedené povinné a volitelné předměty. 4.10.1. Globální výchova Charakteristika předmětu

4.10. Další zavedené povinné a volitelné předměty. 4.10.1. Globální výchova Charakteristika předmětu 4.10. Další zavedené povinné a volitelné předměty 4.10.1. Globální výchova Charakteristika předmětu Vyučovací obor Globální výchova je zaveden jako povinný v 7. 9.ročníku s časovou dotací 1 hodina týdně.

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu

PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové,časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Přírodověda se vyučuje jako samostatný předmět ve 3. a 4. ročníku 2 hodiny týdně. Předmět Přírodověda

Více

Školní vzdělávací program. Občanská výchova. Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté. Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání. Vzdělávací oblast:

Školní vzdělávací program. Občanská výchova. Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté. Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání. Vzdělávací oblast: Školní vzdělávací program Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a společnost Občanská výchova Charakteristika vyučovacího

Více