5.8 Občanská výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "5.8 Občanská výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu"

Transkript

1 5.8 Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Občanská výchova vychází ze vzdělávacího oboru Výchova k občanství z RVP ZV. Zároveň tento vyučovací předmět integruje do 1. a 2. ročníku osmiletého studia vybrané kapitoly učiva vzdělávacího oboru tematický okruh učiva Vztahy mezi lidmi a formy soužití a Osobnostní a sociální rozvoj ze vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví, do 3. a 4. ročníku osmiletého studia ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce tematický okruh Svět práce. Ve vyučovacím předmětu jsou dále realizovány vybrané náměty těchto průřezových témat Osobnostní a sociální výchova, Výchova demokratického občana a Multikulturní výchova. Během studia získá žák znalosti a vědomosti o podstatě lidské psychiky, o uspořádání společnosti a zákonitostech, na nichž stojí lidská seskupení, o fungování společnosti a státu, o ekonomických záležitostech. Získá dovednosti a schopnosti, které mu umožní lépe porozumět sobě samému i druhým lidem, orientovat se ve společnosti, orientovat se na trhu práce, uplatňovat svá práva a být schopen případně hájit i práva druhých, zapojit se do věcí veřejných. Vyučovací předmět je vyučován v primě až kvartě osmiletého studia 2 hodiny týdně. V primě je předmět posílen o jednu hodinu pro integraci tematického okruhu Vztahy mezi lidmi a formy soužití ze vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví, v sekundě je předmět posílen o jednu hodinu pro integraci učiva Změny v životě člověka a jejich reflexe a Osobnostní a sociální rozvoj ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví. V tercii a kvartě je předmět posílen vždy o jednu hodinu týdně pro integraci vzdělávacího obsahu tematického okruhu Svět práce ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce. Výuka Občanské výchovy probíhá v kmenových třídách, multimediální učebně a částečně v terénu (exkurze). Z technických prostředků mají žáci k dispozici multimediální učebnu s data projektorem a kompletní multimediální výbavou (PC, DVD, internet), výuku je možné po dohodě realizovat i v učebně ICT, kde jsou k dispozici počítače s připojením na internet, celé škola je pokryta sítí WiFi a v neposlední řadě je studentům k dispozici i školní knihovna. Základními metodami a formami práce jsou: řízený rozhovor, práce s textem, skupinové práce s využitím internetu, pracovních listů a knihovny, aktivity krátkodobé, dlouhodobé, písemné, grafické, PPT a exkurze.

2 2. Výchovné a vzdělávací strategie žáků. Učitelé realizují společné postupy, metody a formy, které povedou ve vyučovacím předmětu Občanská výchova k utváření klíčových kompetencí KOMPETENCE K UČENÍ - směřuje žáky k vyhledávání dat a informací z různých zdrojů (literatura, internet, jiná média), vede žáky k využívání školní knihovny, počítačové učebny - zadává žákům úlohy (např. referáty, krátkodobé osobní projekty, krátkodobé skupinové projekty, mluvní cvičení, pracovní listy), které je směřují k nalezení vlastního nejvhodnějšího postupu osvojování si nových informací KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ - navozuje aktivity (dramatizace, skupinová práce), během kterých žák konstruktivně řeší problémy s ostatními - připravuje úkoly, spolupracuje s jinými předměty na přípravě a realizaci společných akcí a projektů, při jejichž řešení bude žák využívat poznatků jiných vědních oborů (přírodovědných i humanitních) KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ - skrze cílené systematické vedení žáků k slovním projevům vytváří prostor k vyjádření a interpretaci vlastních myšlenek - vhodnými příklady a úkoly učí žáky klást jasné a srozumitelné dotazy - připravuje úkoly, při jejichž řešení žák využívá moderní komunikační prostředky - vytváří příležitosti pro písemnou, ústní a jinou formu prezentace vlastních zjištění, názorů, postojů - vytváří modelové situace, kterými žáci získají dovednost vzájemně se poslouchat a naslouchat si (diskuse, debaty, hodnocení projevu, spolupráce) KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ - prostřednictvím společných rozborů prací žáků vede žáky k sebehodnocení ústního, písemného projevu a dalších aktivit (sebereflexe) - rozborem negativních zdravotních jevů (kouření, alkohol, adrenalin) motivuje žáka k odpovědnosti za své zdraví - prostřednictvím preventivních programů (např. peer-program) vede žáky k prevenci sociálně patologických jevů - připravuje aktivity (exkurze, výlety), pomocí nichž účinněji prohlubuje mezilidské vztahy, soudržnost kolektivu, vědomí sounáležitosti a příslušnosti ke škole

3 KOMPETENCE OBČANSKÉ - důslednou a systematickou kontrolou zadaných prací navozuje situace k získání vědomí odpovědnosti za včasné plnění zadaných úkolů a odpovědnosti za vlastní práci - pomocí textů s příslušnou tematikou vede žáky k uvědomění si hodnoty lidského života, směřuje žáky ke kultivování dovednosti hájit svá lidská práva - připravuje dostatečné množství příležitostí ke skupinovým diskusím na různá společenskovědní témata - společným komentováním společenského dění a vhodně zvolenými aktivitami (např. ankety na aktuální téma, diskuse) vede žáky ke sledování aktuální společenské, ekonomické, sociální a politické situace v ČR i ve světě - vytváří dostatek příležitostí (výlety, exkurze, odborné besedy, podíl na humanitárních a charitativních akcích) k získání praktických zkušeností a zejména postojů v oblasti ochrany kulturních a duchovních hodnot a lidských práv - směřuje žáka k osvojení si nepředpojaté komunikace s druhými lidmi, s příslušníky jiných zemí a etnik KOMPETENCE PRACOVNÍ - směřuje žáky k dosahování stanovených cílů a k dosažení úspěchu, dokončování zahájených aktivit, kritickému hodnocení a závěrečnému vyhodnocování svých výsledků - podporuje u žáků aktivní přístup, jejich vlastní iniciativu a tvořivost

4 Vyučovací předmět: Ročník: Prima Očekávané školní výstupy Občanská výchova - si uvědomuje význam studia pro další život, uvědomuje si také potřebu celoživotního vzdělávání pro profesní růst, - má pozitivní vztah k učení, volí a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, objevuje přínos spolupráce a dobrých mezilidských vztahů v rodině, ve škole, v kolektivech vrstevníků i v oblasti věcí veřejných, objasní role členů komunity (rodiny, třídy, spolku) a uvede příklady pozitivního a negativního vlivu na kvalitu sociálního klimatu (vrstevnická komunita, rodinné prostředí) z hlediska prospěšnosti zdraví, uplatňuje vhodné způsoby chování a komunikace v různých životních situacích, případné neshody a konflikty s druhými lidmi řeší nenásilným způsobem, vysvětlí potřebu tolerance ve společnosti, respektuje kulturní zvláštnosti i odlišné názory, zájmy, způsoby chování a myšlení lidí, zaujímá tolerantní postoje k menšinám, zdůvodní nepřijatelnost vandalského chování a aktivně proti němu vystupuje, posoudí nabídku kulturních institucí a cíleně z ní vybírá akce, které ho zajímají, rozpoznává netolerantní, rasistické, a extremistické projevy v chování lidí a zaujímá aktivní postoj proti všem projevům lidské nesnášenlivosti, objasní účel důležitých symbolů našeho státu a Učivo UMĚNÍ UČIT SE Motivace k učení Organizace a plánování Psaní poznámek Paměť a koncentrace VZTAHY MEZI LIDMI A FORMY SOUŽITÍ vztahy ve dvojici kamarádství, přátelství, láska, partnerské vztahy, manželství a rodičovství vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity rodina, škola, vrstevnická skupina, obec, spolek ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI naše škola život ve škole, práva a povinnosti žáků, význam a činnost žákovské samosprávy, společná pravidla a normy; vklad vzdělání pro život naše obec, region, kraj důležité instituce, zajímavá a památná místa, významní rodáci, místní tradice; ochrana kulturních památek, přírodních objektů a majetku naše vlast pojem vlasti a vlastenectví; zajímavá a památná místa, co nás proslavilo, významné osobnosti; státní symboly, státní svátky, významné dny lidská setkání přirozené a sociální rozdíly mezi lidmi, rovnost a nerovnost, rovné postavení mužů a žen; lidská solidarita, pomoc lidem v nouzi, potřební lidé ve společnosti Tematické okruhy průřezových témat Přesahy a vazby Integrace: Ze vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví integrován tematický okruh učiva VZTAHY MEZI LIDMI A FORMY SOUŽITÍ Osobnostní a sociální výchova Výchova demokratického občana Psychohygiena Občanská společnost a škola realizováno jako součást učiva Člověk ve společnosti

5 způsoby jejich použití, rozlišuje projevy národní hrdosti a vlastenectví od extrémního nacionalismu a xenofobních postojů, zhodnotí a na příkladech doloží význam vzájemné solidarity mezi lidmi, vyjádří své možnosti, jak může v případě potřeby pomáhat lidem v nouzi a jak pomoci v situacích ohrožení a obrany státu.

6 Ročník: Sekunda Očekávané školní výstupy objevuje přínos spolupráce a dobrých mezilidských vztahů v rodině, ve škole, v kolektivech vrstevníků i v oblasti věcí veřejných vybírá z nabídky kulturních institucí akce, které odpovídají jeho zájmům kriticky přistupuje k informacím z médií. zaujímá postoj k reklamním sdělením, tvoří si názor na vliv reklamy na lidská rozhodnutí odůvodní nepřijatelnost poškozování cizího majetku, vandalismu a je schopen přiměřeně proti němu vystoupit posoudí význam vzájemné solidarity mezi lidmi, na konkrétních příkladech ukáže, jak může sám v případě potřeby pomáhat druhým, jak pomoci v situacích ohrožení a obrany státu. respektuje přijatá pravidla soužití mezi vrstevníky a partnery, svým chováním přispívá k utváření dobrých mezilidských vztahů. vyhodnotí na základě svých znalostí a zkušeností možný manipulativní vliv vrstevníků, médií a sekt. uplatňuje osvojené dovednosti komunikační obrany proti manipulaci a agresi. optimálně reaguje na fyziologické změny v období dospívání a kultivovaně se chová Učivo OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ ROZVOJ vztah k sobě samému, vztah k druhým lidem; zdravé a vyrovnané sebepojetí, utváření vědomí vlastní identity, psychohygiena, mezilidské vztahy, komunikace a kooperace, dopad vlastního jednání a chování seberegulace a sebeorganizace činností a chování cvičení sebereflexe, sebekontroly, sebeovládání a zvládání problémových situací; stanovení osobních cílů a postupných kroků k jejich dosažení; zaujímání hodnotových postojů a rozhodovacích dovedností pro řešení problémů v mezilidských vztazích; pomáhající a prosociální chování ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI psychohygiena v sociální dovednosti pro předcházení a zvládání stresu, hledání pomoci při problémech kulturní život rozmanitost kulturních projevů, kulturní hodnoty, kulturní tradice; kulturní instituce; masová kultura, prostředky masové komunikace, masmédia lidská setkání přirozené a sociální rozdíly mezi lidmi, rovnost a nerovnost, rovné postavení mužů a žen; lidská solidarita, pomoc lidem v nouzi, potřební Tematické okruhy průřezových témat Přesahy a vazby Integrace: Ze vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví integrován tematický okruh učiva: OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ ROZVOJ Osobnostní a sociální výchova Osobnostní rozvoj - sebepoznání a sebepojetí realizováno jako součást učiva Člověk ve společnosti Multikulturní výchova Kulturní diference Lidské vztahy realizováno jako součást učiva Člověk ve společnosti

7 k opačnému pohlaví. lidé ve společnosti vztahy mezi lidmi osobní a neosobní vztahy, mezilidská komunikace; konflikty v mezilidských vztazích, problémy lidské nesnášenlivosti zásady lidského soužití morálka a mravnost, svoboda a vzájemná závislost, pravidla chování; dělba práce a činností, výhody spolupráce lidí

8 Ročník: Tercie Očekávané školní výstupy vysvětlí, jaký význam pro život má lepší poznání sebe sama. posoudí vliv pevné vůle na překonávání překážek a dosahování cílů. rozpozná projevy záporných charakterových vlastností u sebe i u druhých lidí, kriticky hodnotí a vhodně koriguje své chování a jednání. popíše, jak lze usměrňovat a kultivovat charakterové a volní vlastnosti, rozvíjet osobní přednosti, překonávat osobní nedostatky a pěstovat zdravou sebedůvěru. Učivo ČLOVĚK JAKO JEDINEC podobnost a odlišnost lidí projevy chování, rozdíly v prožívání, myšlení a jednání; osobní vlastnosti, dovednosti a schopnosti, charakter; vrozené předpoklady, osobní potenciál vnitřní svět člověka vnímání, prožívání, poznávání a posuzování skutečnosti, sebe i druhých lidí, systém osobních hodnot, sebehodnocení; stereotypy v posuzování druhých lidí osobní rozvoj životní cíle a plány, životní perspektiva, adaptace na životní změny, sebezměna; význam motivace, aktivity, vůle a osobní kázně při seberozvoji Tematické okruhy průřezových témat Přesahy a vazby Osobnostní a sociální výchova Osobnostní rozvoj Poznávání lidí realizováno jako součást učiva Člověk jako jedinec rozlišuje a porovnává různé formy vlastnictví, včetně duševního vlastnictví a způsoby jejich ochrany, uvede příklady vytvoří jednoduchý rozpočet domácnosti, uvede hlavní příjmy a výdaje, rozliší pravidelné a jednorázové příjmy a výdaje, zváží nezbytnost jednotlivých výdajů v hospodaření domácnosti, objasní princip vyrovnaného, schodkového a přebytkového rozpočtu domácnosti dodržuje zásady hospodárnosti a vyhýbá se rizikům při hospodaření s penězi na příkladu chování kupujících a prodávajících ČLOVĚK, STÁT A HOSPODÁŘSTVÍ majetek, vlastnictví formy vlastnictví; hmotné a duševní vlastnictví, jejich ochrana; hospodaření s penězi, majetkem a různými formami vlastnictví peníze funkce a podoby peněz, formy placení; dělba práce výroba, obchod, služby jejich funkce a návaznost principy tržního hospodářství nabídka, poptávka, trh; tvorba ceny, inflace; podstata

9 vyloží podstatu fungování trhu, objasní vliv nabídky a poptávky na tvorbu ceny a její změny, na příkladu ukáže tvorbu ceny jako součet nákladů, zisku a DPH, popíše vliv inflace na hodnotu peněz. fungování trhu hospodaření rozpočet domácnosti, úspory, investice, úvěry, splátkový prodej, leasing; rozlišuje nejčastější typy a formy států a na příkladech porovná jejich znaky odlišuje a porovnává úkoly jednotlivých složek státní moci ČR i jejich orgánů a institucí uvede příklady institucí a orgánů, které se podílejí na správě obcí, krajů a státu vysvětlí výhody demokratického způsobu řízení státu pro každodenní život občanů objasní smysl voleb do zastupitelstev v demokratických státech a uvede příklady, jak mohou výsledky voleb ovlivňovat každodenní život občanů přiměřeně uplatňuje svá práva a respektuje práva a oprávněné zájmy druhých lidí, posoudí význam ochrany lidských práv a svobod. ČLOVĚK, STÁT A PRÁVO Stát a právo právní základy státu znaky státu, typy a formy státu; státní občanství ČR; Ústava ČR; složky státní moci, jejich orgány a instituce, obrana státu státní správa a samospráva orgány a instituce státní správy a samosprávy, jejich úkoly principy demokracie znaky demokratického způsobu rozhodování a řízení státu; politický pluralismus, sociální dialog a jejich význam; význam a formy voleb do zastupitelstev Právo a spravedlnost právní řád České republiky význam a funkce právního řádu, orgány právní ochrany občanů, soustava soudů; právní norma, předpis, publikování právních předpisů Člověk a občanský život lidská práva základní lidská práva, práva dítěte, jejich ochrana; úprava lidských práv a práv dětí v dokumentech; poškozování lidských práv, šikana, diskriminace Výchova demokratického občana Občan, občanská společnost Formy participace občanů v politickém životě Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování realizováno jako součást učiva Člověk, stát a právo Multikulturní výchova Princip solidárního smíru a solidarity realizováno jako součást učiva Člověk, stát a právo

10 si uvědomuje význam studia pro další život, uvědomuje si také potřebu celoživotního vzdělávání pro profesní růst se orientuje v pracovních činnostech vybraných profesí posoudí své možnosti při rozhodování o volbě vhodného povolání a profesní přípravy Člověk a pracovní život Volba profesní orientace základní principy sebepoznávání: osobní zájmy a cíle, tělesný a zdravotní stav, osobní vlastnosti a schopnosti, sebehodnocení, vlivy na volbu profesní orientace; informační základna pro volbu povolání, práce s profesními informacemi a využívání poradenských služeb. Zaměstnání pracovní příležitosti v obci (regionu), způsoby hledání zaměstnání, psaní životopisu, pohovor u zaměstnavatele, problémy nezaměstnanosti, úřady práce; práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů. Integrace: vzdělávací obor Člověk a svět práce tematický okruh Svět práce.

11 Ročník: Kvarta Očekávané školní výstupy posuzuje své schopnosti a zájmové zaměření ve vztahu k výběru dalšího studia. posoudí své možnosti při rozhodování o volbě vhodného povolání a profesní přípravy využije profesní informace a poradenské služby pro výběr vhodného vzdělání využije v modelových situacích schopnost prezentace své osoby při vstupu na trh práce objasní význam právní úpravy důležitých vztahů- vlastnictví, pracovní poměr, manželství provádí jednoduché právní úkony a chápe jejich důsledky, uvede příklady některých smluv upravujících občanskoprávní vztahyosobní přeprava, koupě, oprava či pronájem věci dodržuje právní ustanovení, která se na něj vztahují, a uvědomuje si rizika jejich porušování rozeznává a porovnává úkoly orgánů právní ochrany občanů, uvede příklady jejich činnosti a spolupráce při postihování trestných činů rozpozná protiprávní jednání, rozliší přestupek a trestný čin, uvede jejich příklady debatuje o příčinách a důsledcích korupčního jednání Učivo ČLOVĚK A PRACOVNÍ ŽIVOT Trh práce povolání lidí, druhy pracovišť, pracovních prostředků, pracovních objektů, charakter a druhy pracovních činností; požadavky kvalifikační, zdravotní a osobnostní; rovnost příležitostí na trhu práce. Možnosti vzdělávání náplň učebních a studijních oborů, přijímací řízení, informace a poradenské služby. Podnikání druhy a struktura organizací, nejčastější formy podnikání, drobné a soukromé podnikání ČLOVĚK, STÁT A PRÁVO Trestní právo protiprávní jednání druhy a postihy protiprávního jednání včetně korupce, trestní postižitelnost; porušování předpisů v silničním provozu, porušování práv k duševnímu vlastnictví Právo v každodenním životě význam právních vztahů; důležité právní vztahy a závazky z nich vyplývající; základní práva spotřebitele; styk s úřady Tematické okruhy průřezových témat Přesahy a vazby Integrace: vzdělávací obor Člověk a svět práce tematický okruh Svět práce. Osobnostní a sociální výchova Morální rozvoj realizováno jako součást učiva Člověk, stát a právo

12 přiměřeně uplatňuje svá práva včetně práv spotřebitele a respektuje práva a oprávněné zájmy druhých lidí, posoudí význam ochrany lidských práv a svobod, rozumí povinnostem občana při zajišťování obrany státu rozlišuje, ze kterých zdrojů pocházejí příjmy státu a do kterých oblastí stát směruje své výdaje, uvede příklady dávek a příspěvků, které ze státního rozpočtu získávají občané rozeznává a porovnává úlohu služeb, obchodu a výroby, uvede příklady jejich součinnosti vysvětlí, jakou funkci plní banky a jaké služby občanům nabízejí, vysvětlí význam úroku placeného a přijatého, uvede nejčastější druhy pojištění a navrhne, kdy je využít uvede a srovná nejobvyklejší způsoby nakládání s volnými prostředky a způsoby krytí deficitu na příkladech ukáže vhodné využití různých nástrojů hotovostního a bezhotovostního placení, uvede příklady použití debetní a kreditní platební karty, vysvětlí jejich omezení ČLOVĚK, STÁT A HOSPODÁŘSTVÍ Stát a hospodaření rozpočet státu, typy rozpočtu a jejich odlišnosti, význam daní sociální politika státu banky a jejich služby aktivní a pasivní operace, úročení, pojištění, produkty finančního trhu pro investování a pro získávání prostředků nejčastější právní formy podnikání

13 popíše vliv začlenění ČR do EU na každodenní život občanů, uvede příklady práv občanů ČR v rámci EU i možných způsobů jejich uplatňování uvede některé významné mezinárodní organizace a společenství, k nimž má vztah ČR, posoudí jejich význam ve světovém dění a popíše výhody spolupráce mezi státy, včetně zajišťování obrany státu a účasti v zahraničních misích uvede příklady některých projevů globalizace, porovná jejich klady a zápory uvede některé globální problémy současnosti, vyjádří na ně svůj osobní názor a popíše jejich hlavní příčiny i možné důsledky pro život lidstva objasní souvislosti globálních a lokálních problémů, uvede příklady možných projevů a způsobů řešení globálních problémů na lokální úrovni- v obci, regionu uvede příklady mezinárodního terorismu a zaujme vlastní postoj ke způsobům jeho potírání, objasní roli ozbrojených sil ČR při zajišťování obrany státu a při řešení krizí nevojenského charakteru MEZINÁRODNÍ VZTAHY, GLOBÁLNÍ SVĚT evropská integrace podstata, význam, výhody; Evropská unie a ČR mezinárodní spolupráce ekonomická, politická a bezpečnostní spolupráce mezi státy, její výhody; významné mezinárodní organizace (Rada Evropy, NATO, OSN aj.) globalizace projevy, klady a zápory, významné globální problémy včetně válek a terorismu, možnosti jejich řešení

5.5.1 Občanská výchova povinný předmět

5.5.1 Občanská výchova povinný předmět 5.5.1 Občanská výchova povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 1 1 1 0+1 Občanská výchova se na druhém stupni

Více

Občanská výchova a výchova ke zdraví 6.ročník

Občanská výchova a výchova ke zdraví 6.ročník Občanská výchova a výchova ke zdraví 6.ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence Mezipředmětové vztahy,průř.témata Pomůcky, literatura respektuje přijatá pravidla soužití mezi spolužáky i jinými

Více

Školní vzdělávací program. Občanská výchova. Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté. Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání. Vzdělávací oblast:

Školní vzdělávací program. Občanská výchova. Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté. Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání. Vzdělávací oblast: Školní vzdělávací program Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a společnost Občanská výchova Charakteristika vyučovacího

Více

6.7 Charakteristika vyučovacího předmětu Občanská výchova

6.7 Charakteristika vyučovacího předmětu Občanská výchova 6.7 Charakteristika vyučovacího předmětu Občanská výchova Předmět Občanská výchova je povinný pro žáky 2. stupně ZŠ v rozsahu 1hodinu týdně pro žáky 6. - 9. ročníku. Předmět Občanská výchova navazuje na

Více

Vzdělávací obsah předmětu se skládá z tématických celků:

Vzdělávací obsah předmětu se skládá z tématických celků: Příloha č. 10 5.4.2.2. Výchova k občanství (VO) a) Obsahové vymezení Předmět Výchova k občanství je součástí vzdělávací oblasti Člověk a společnost a je vyučován v 6. 9. ročníku. Vzdělávání v hodinách

Více

I. Sekaniny1804 Občanská výchova

I. Sekaniny1804 Občanská výchova Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Občanská výchova je součástí vzdělávací oblasti Člověk a společnost, směřuje k postupnému formování

Více

Člověk ve společnosti 6. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy,

Člověk ve společnosti 6. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, Člověk ve společnosti 6. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, Zdůvodní nepřijatelnost vandalského chování a aktivně proti němu vystupuje. Respektuje přijatá pravidla soužití

Více

4.5.2 Výchova k občanství

4.5.2 Výchova k občanství 4.5.2 Výchova k občanství A) Charakteristika předmětu Výuka předmětu výchova k občanství probíhá v kmenových učebnách, v počítačové učebně, v učebnách, které jsou vybaveny přehrávači videa nebo DVD. V

Více

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A SPOLEČNOST Vzdělávací obor: Výchova k občanství CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: OBČANSKÁ VÝCHOVA

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A SPOLEČNOST Vzdělávací obor: Výchova k občanství CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: OBČANSKÁ VÝCHOVA Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A SPOLEČNOST Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: OBČANSKÁ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

5.9 Společenské vědy. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu

5.9 Společenské vědy. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu 5.9 Společenské vědy Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Společenské vědy vychází ze vzdělávacího oboru Občanský a společenskovědní

Více

5.5.2 Výchova k občanství (VkO)

5.5.2 Výchova k občanství (VkO) 5.5.2 Výchova k občanství (VkO) 5.5.2.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova k občanství A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Občanem se člověk nerodí, občana je třeba

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.5.2 OBČANSKÁ A RODINNÁ VÝCHOVA 5.5.2.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Občanská a rodinná výchova v sobě integruje vzdělávací obsahy vzdělávacích oborů a. Hlavním cílem vyučovacího

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu VÝCHOVA K OBČANSTVÍ. V 9. ročníku jsme využili disponibilní hodinu a vyučujeme též 1 hodinu týdně.

Charakteristika vyučovacího předmětu VÝCHOVA K OBČANSTVÍ. V 9. ročníku jsme využili disponibilní hodinu a vyučujeme též 1 hodinu týdně. Charakteristika vyučovacího předmětu VÝCHOVA K OBČANSTVÍ Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Název vyučovacího předmětu: Člověk a společnost Výchova k občanství Výchova k občanství Časové vymezení předmětu:

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: OBČANSKÁ VÝCHOVA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Občanská výchova je součástí vzdělávací oblasti Člověk

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie Pro utváření a rozvíjení klíčových kompetencí využívá následující postupy:

Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie Pro utváření a rozvíjení klíčových kompetencí využívá následující postupy: Vyučovací předmět: Výchova k občanství Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Naukový vyučovací předmět Výchova k občanství je tvořen ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího

Více

Blok předmětů: ČLOVĚK A SPOLEČNOST ( DĚJEPIS, OBČANSKÁ A RODINNÁ VÝCHOVA) OBČANSKÁ A RODINNÁ VÝCHOVA. Název předmětu:

Blok předmětů: ČLOVĚK A SPOLEČNOST ( DĚJEPIS, OBČANSKÁ A RODINNÁ VÝCHOVA) OBČANSKÁ A RODINNÁ VÝCHOVA. Název předmětu: Blok předmětů: ČLOVĚK A SPOLEČNOST ( DĚJEPIS, OBČANSKÁ A RODINNÁ VÝCHOVA) Název předmětu: OBČANSKÁ A RODINNÁ VÝCHOVA 5.5.2.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Filozofie integrovaného vyučovacího předmětu

Více

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.4.2. Výchova k občanství

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.4.2. Výchova k občanství 4.4.2. Výchova k občanství V předmětu se realizuje obsah vzdělávacího oboru Výchova k občanství a tématického okruhu Svět práce v oboru Člověk a svět práce. Na předmět navazuje na vyšším stupni gymnázia

Více

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.4.2. Výchova k občanství

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.4.2. Výchova k občanství 4.4.2. Výchova k občanství V předmětu se realizuje obsah vzdělávacího oboru Výchova k občanství a tématického okruhu Svět práce v oboru Člověk a svět práce. Na předmět navazuje na vyšším stupni gymnázia

Více

Člověk a společnost. Předmět: Dějepis

Člověk a společnost. Předmět: Dějepis Člověk a společnost Předmět: Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast Člověk a společnost vybavuje žáka znalostmi a dovednostmi potřebnými pro jeho aktivní zapojení do života demokratické

Více

Občanská výchova a výchova ke zdraví 6.ročník

Občanská výchova a výchova ke zdraví 6.ročník Období /od-do/ září - listopad listopad - leden Občanská výchova a výchova ke zdraví 6.ročník Ročníkový výstup Učivo Kompetence orientuje se v kalendáři PROMĚNY ROKU M, D - orientace na časové ose umí

Více

Výchova k občanství. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku

Výchova k občanství. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku Předmět je zařazen do vzdělávací oblasti Člověk a společnost na 2. stupni ZŠ. Výuka vede žáky k získání potřebných znalostí a dovedností, které mu usnadní aktivní zapojení do života v demokratické společnosti.

Více

Očekávané výstupy ZV RVP Školní výstupy Konkretizované učivo Průřezová témata, přesahy a vazby. ochranná funkce rodiny

Očekávané výstupy ZV RVP Školní výstupy Konkretizované učivo Průřezová témata, přesahy a vazby. ochranná funkce rodiny Vyučovací předmět: Občanská výchova Ročník: Prima Školní výstupy Konkretizované učivo Průřezová témata, přesahy RODINNÝ ŽIVOT rozezná nebezpečí různého charakteru, využívá bezpečná místa pro hru a trávení

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné ( čtyřleté ) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Vzdělávací

Více

V.5 Člověk a společnost

V.5 Člověk a společnost 1/24 V.5 Člověk a společnost V.5. II 2. stupeň V.5.II. 1 Charakteristika oblasti Oblast Člověk a společnost vybavuje žáka znalostmi a dovednostmi potřebnými pro jeho aktivní zapojení do života demokratické

Více

Základy společenských věd vyšší gymnázium

Základy společenských věd vyšší gymnázium Základy společenských věd vyšší gymnázium Obsahové vymezení Vyučovací předmět Základy společenských věd vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a společnost z oboru Občanský a společenskovědní základ, z oblastí

Více

2 1 2 2 Společenskovědní seminář 0 0 R (2) R (2)

2 1 2 2 Společenskovědní seminář 0 0 R (2) R (2) 5.4 Vzdělávací oblast - Člověk a společnost, Člověk a svět práce 5.4.1.1 Základy společenských věd 5.4.1.2.1 Společenskovědní seminář Podnikání 5.4.1.2.2 Společenskovědní seminář Právo Ročník 1. 2. 4.

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost. Charakteristika vzdělávacího oboru:

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost. Charakteristika vzdělávacího oboru: Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Charakteristika vzdělávacího oboru: Vzdělávací obor se vyučuje v 6. 9. ročníku (3. období základního vzdělávání) v samostatném předmětu Dějepis a v integrovaných

Více

Školní vzdělávací program. Příloha č. 1. čj: ZŠ/0793/2009-MO, ze dne 24. srpna 2009

Školní vzdělávací program. Příloha č. 1. čj: ZŠ/0793/2009-MO, ze dne 24. srpna 2009 Školní vzdělávací program Příloha č. 1 čj: ZŠ/0793/2009-MO, ze dne 24. srpna 2009 platnost dokumentu od: 1. září 2009 2 Příloha č.1 Školního vzdělávacího programu, čj: ZŠ/0793/2009-MO Mgr. Jaroslav Motejlek

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a společnost / VO

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a společnost / VO I. název vyučovacího předmětu: VÝCHOVA K OBČANSTVÍ (VO) II. charakteristika vyučovacího předmětu: a) organizace: Vzdělávací obor (vyučovací předmět) Výchova k občanství spadá do vzdělávací oblasti Člověk

Více

Všeobecně vzdělávací škola

Všeobecně vzdělávací škola Dodatek k ŠVP č. 3 Název školního vzdělávacího programu: Škola: ZŠ, Praha 2, Na Smetance 1 Všeobecně vzdělávací škola Ředitel školy: PaedDr. Hana Vítová Koordinátor ŠVP: Mgr. Petra Nováková Platnost dokumentu:

Více