Člověk v rytmu času Člověk jako součást přírody Orientace v čase, kalendář

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Člověk v rytmu času Člověk jako součást přírody Orientace v čase, kalendář"

Transkript

1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Občanská výchova Ročník: 6. chápe závislost člověka na přírodě v návaznosti na vegetační cyklus přírody umí vysvětlit původ a způsoby dodržování svátků Člověk v rytmu času Člověk jako součást přírody Orientace v čase, kalendář Z pohyb planet M římské číslice D měření času v historii vysvětlí význam harmonických vztahů mezi členy rodiny pro zdravý vývoj dítěte rozpozná možné příčiny rodinných problémů a přemýšlí nad vhodnými způsoby jejich řešení popíše úlohu majetku a peněz v životě člověka vysvětlí hlavní zdroje příjmů a výdajů průměrné rodiny doloží význam spolupráce při řešení úkolů v rodině na příkladech vyloží příčiny k umístění v náhradní rodinné péči uvědomuje si význam vzdělání, společných pravidel a norem ve školním kolektivu, význam tolerance i spolupráce řeší neshody a konflikty nenásilným způsobem jmenuje metody učení Rodinný život Typy rodin Příbuzenské vztahy Materiální funkce rodiny Výchovná funkce rodiny Náhradní výchova Život ve škole Pravidla školního života Umění učit se VDO demokratická atmosféra a demokratické vztahy ve škole OSV organizace vlastního času, plánování učení a studia

2 má kladný vztah k místu, kde žije uvede příklady památných míst naší obce a jmenuje její významné osobnosti chápe podíl občanů na životě své obce vysvětlí práci obecního úřadu a obecního zastupitelstva vnímá krajinné a ekologické prostředí v okolí své obce chápe nutnost chránit životní prostředí uvědomuje si odlišnosti života v regionech naší vlasti má kladný vztah k mateřskému jazyku odlišuje projevy vlastenectví od projevů nacionalismu jmenuje státní symboly objasní účel symbolů státu a způsoby jejich používání rozumí základním pojmům v demokratickém státě chápe potřebu rozdělení státní moci a popíše základní funkce složek státní moci Obec Vztah k obci Státní správa Zajímavá a památná místa Rodáci Ochrana životního prostředí v naší obci Má vlast Čeština náš mateřský jazyk Vlast a vlastenectví Státní symboly a státní svátky VDO obec jako základní jednotka samosprávy státu EV naše obec a náš životní styl; aktuální ekologické problémy ČJ jazyková kulturnost VDO principy demokracie, demokracie jako protiváha diktatury a anarchie

3 orientuje se v nejdůležitějších historických událostech naší vlasti uvede příklady významných českých umělců, vynálezců, sportovců jmenuje naše prezidenty uvede nejznámější pražské památky Z historie Nejdůležitější historické události naší minulosti Co nás proslavilo Hlavní město Praha ČJ pověsti D historie našeho státu váží si kulturních památek je schopen vystoupit proti vandalismu zdůvodní nepřijatelnost vandalského chování chápe odlišnosti lidí toleruje a respektuje odlišné názory, práva a zájmy druhých zaujímá aktivní postoj proti projevům netolerance chápe význam ochrany lidských práv a svobod jmenuje dokumenty o lidských právech uvede svá práva a povinnosti na příkladech doloží význam vzájemné solidarity mezi lidmi Lidská práva Dokumenty o lidských právech Naše práva i povinnosti MV kulturní diference VDO principy soužití s minoritami Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Občanská výchova

4 Ročník: 7. - uvědomuje si, co všechno působí na formování osobnosti - rozpozná negativní vlivy okolí a umí se jim bránit - konflikty s druhými lidmi se snaží řešit nenásilným způsobem - umí vhodně volit způsoby komunikace - chápe vliv masmédií na veřejné mínění a chování lidí - k informacím přistupuje kriticky Život mezi lidmi Mezilidská komunikace Hromadné sdělovací prostředky OSV verbální a neverbální komunikace, asertivní komunikace VVP rozhodování ČJ kulturnost jazykového projevu MV pěstování kritického přístupu ke sdělování a reklamě; fungování a vliv médií ve společnosti - vytváří vhodné postoje ke kultuře - uvědomuje si funkce umění - jmenuje významná světová náboženství - porovnává různé podoby a projevy kultury (chování, odívání, bydlení, cestování) - vysvětlí přínos kulturních institucí pro život Člověk a kultura Kultura, druhy a funkce umění Víra a náboženství Pravidla slušného chování Kulturní instituce MV uplatňování principů slušného chování D - starověk MV vliv médií na kulturu - má kladný vztah k vlasti, její kultuře - vnímá krajinné a ekologické bohatství země, chová se šetrně k životnímu prostředí - respektuje cizí majetek, dobře využívá a chrání majetek vlastní - dokáže se rozhodnout, jak vhodně nakládat s penězi - rozlišuje a porovnává různé formy vlastnictví - uvede příklady pomoci lidem žijícím v nevyhovujících sociálních podmínkách Přírodní a kulturní bohatství Přírodní a kulturní památky Instituce pro ochranu životního prostředí Majetek Potřeby, statky a služby, peníze Druhy majetku Životní úroveň EV ochrana přírody a kulturních památek OSV empatie a pohled na svět očima druhého, podpora, pomoc

5 - vlastními slovy vysvětlí, co je to stát - rozlišuje typy a formy státu a na příkladech porovnává jejich znaky - vysvětlí pojem demokracie, objasní výhody demokratického způsobu řízení státu pro život občanů - objasní smysl voleb do zastupitelstev a uvede příklady, jak mohou výsledky voleb ovlivnit každodenní život občanů - stručně charakterizuje hlavní formy voleb do zastupitelstev ČR - uvědomuje si vlastní spoluzodpovědnost za fungování státu - uvědomuje si potřebu vzájemné spolupráce mezi státy - popíše vliv začlenění ČR do EU na každodenní život občanů - jmenuje státy tvořící EU - zajímá se o dění ve světě - uvede významné mezinárodní organizace a vysvětlí jejich význam ve světovém dění - vnímá rozdíly mezi občany jako přirozené - uvede příklady základních práv a svobod každého člověka a dokumentů upravujících lidská práva - objasní potřebu tolerance ve společnosti - vysvětlí přirozené a sociální rozdíly mezi lidmi - rozliší morální a nemorální chování Řízení společnosti Formy a znaky státu Volby a volební zákon Začlenění do veřejného života Svět kolem nás Evropská unie OSN NATO Národnostní menšiny Lidská práva Lidská práva v dokumentech Rovnost a nerovnost Morálka a mravnost VDO principy demokracie, základní kategorie fungování demokracie; demokratické volby MV role medií v politickém životě (předvolební kampaně a jejich význam) EGS jsme Evropané, naši sousedé v Evropě VDO Listina základních práv a svobod MV lidské vztahy Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Občanská výchova Ročník: 8.

6 objasní pojem osobnost z psychologického a sociologického hlediska chápe že každý člověk má kladné a záporné vlastnosti a že je důležité rozvíjet dobré vlastnosti a potlačovat špatné uvědomuje si vlastní klady a zápory, posiluje zdravé sebevědomí a vůli jednoduše charakterizuje temperamentové typy uvědomuje si souvislost mezi charakterem a jednáním člověka rozlišuje motivy, potřeby a zájmy, rozvíjí vlastní zájmové aktivity uvědomuje si, že vlohy je třeba rozvíjet vlastním úsilím Člověk jako osobnost Osobnost Sebepoznání Vůle, temperament, charakter Motivy, potřeby, zájmy Vlohy, schopnosti OSV - zdravé a vyrovnané sebepojetí Př biologie člověka VVP sebepoznání: zjišťování vlastních silných a slabých stránek, rozvíjení rozhodovacích schopností, typologie osobnosti uvědomí si součinnost smyslů při získávání informací ověří si existenci smyslových klamů procvičuje svou všímavost a představivost seznámí se s myšlením a myšlenkovými operacemi chápe zákonitosti paměti poznává, jak učení provází člověka po celý život uvědomuje si, jak city ovlivňují poznávání i jednání Psychické procesy a stavy Smyslové a rozumové poznávání skutečnosti Paměť Hra, učení, práce City Př biologie člověka VVP sebepoznání: zákonitosti myšlení

7 chápe výhody asertivního chování rozpozná nevýhody agresivního a pasivního chování učí se zvládat stresové situace hledá nejvhodnější způsoby řešení konfliktů chápe zdraví jako jednotu tělesné a duševní pohody Člověk v sociálních vztazích Asertivní, agresivní a pasivní chování Stres, konflikt Tělesné a duševní zdraví OSV dovednosti komunikační obrany proti agresi a manipulaci, asertivní komunikace VVP rozhodování: rozvíjení rozhodovacích schopností objasní principy dělby práce poznává důsledky specializace jednoduše popíše vývoj výroby rozlišuje výrobní a nevýrobní odvětví vhodně komunikuje při nákupech statků a služeb jednoduše vysvětlí fungování trhu zboží a práce uvažuje o základních ekonomických otázkách Hospodářství Dělba práce, specializace, technický rozvoj Výrobní a nevýrobní odvětví Trh, ekonomika

8 uvědomuje si význam spolupráce a dodržování pravidel pro fungování společnosti objasní systém práva, vyhledává potřebné právní normy v konkrétní situaci chápe Ústavu ČR jako nejvyšší právní předpis celého právního řádu charakterizuje a porovná složky státní moci a vysvětlí, jaké úkoly plní jejich orgány a instituce porozumí rozdílu mezi občanskoprávním a trestním řízením posoudí význam ochrany lidských práv a svobod a v případě potřeby dokáže přiměřeně uplatňovat svá práva objasní výhody demokratického způsobu řízení státu pro každodenní život občanů, chápe význam plurality poznává orgány EU a jejich úkoly vyjádří význam EU jako způsobu ekonomické, bezpečnostní, politické a kulturní integrace Evropy Právní minimum Právo a morálka Právo je systém Ústava ČR Moc zákonodárná, výkonná, soudní Základní práva a svobody Politika Právo v Evropě OSV volební systémy, demokratické volby a politika - význam Ústavy České republik jako základního zákona země MKV rovnocennost etnických skupin a kultur Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Občanská výchova Ročník: 9.

9 vysvětlí potřebu účasti spoluobčanů na správě a řízení obce jmenuje volební práva chápe právo petiční uvědomuje si význam komunálních voleb zvládá vyřizování záležitostí na úřadech zná svá práva a povinnosti dodržuje pravidla slušného chování objasní potřebu státního občanství, zná podmínky získání občanství aktivně sleduje postavení cizinců v ČR, vysvětlí důvody emigrace a imigrace chápe ČR jako součást EU jmenuje práva a povinnosti plynoucí z členství v EU zamýšlí se nad výhodami členství v EU chápe význam práva ve společnosti orientuje se v právním řádu ČR rozpozná protiprávní jednání rozlišuje termíny právnická a fyzická osoba porovnává způsobilost k právům a povinnostem a způsobilost k právním úkonům jmenuje základní občanská práva orientuje se v Ústavě ČR zná základní pojmy občanského zákoníku na příkladech porovnává způsoby nabývání vlastnictví zamýšlí se nad porušováním autorských práv Občan Já jako občan obce Na úřadu Jsem občanem státu Jsem občanem EU Občan a právo Odvětví práva ČR Občanskoprávní vztahy Vlastnictví zavazuje Ochrana majetku Smlouvy Odpovědnost za škodu VDO úloha občana v demokratické společnosti EGS evropská integrace, instituce EU VDO občan jako odpovědný člen společnosti, práva a povinnosti občana popíše náležitosti občanskoprávních smluv chápe zodpovědnost občanů za jimi způsobené Právní ochrana Orgány právní ochrany OSV dovednosti rozhodování v eticky problematických situacích

10 škody rozlišuje trestný čin od přestupku, uvede jejich příklady rozlišuje a porovnává úkoly právní ochrany občanů, uvede příklady jejich činnosti a spolupráce při postihování trestných činů popíše průběh občanského soudního řízení popíše soustavu soudů v ČR a jejich úlohu chápe význam trestů v trestním právu vysvětlí pojem trestní odpovědnost zamýšlí se nad možnými příčinami trestné činnosti mladistvých a uvede možné následky zamýšlí se nad účinnou prevencí trestné činnosti seznámí se se zákony zabývajícími se zneužíváním drog Přestupky Občanské soudní řízení Trestní právo Děti a paragrafy všedního dne Výchova ke zdraví zneužívání návykových látek uvede hlavní problémy, které mohou nastat v případě nezaměstnanosti uvede příklady, jak si může v případě nezaměstnanosti poradit jmenuje náležitosti pracovní smlouvy sestaví vlastní životopis jmenuje podmínky získání živnostenského listu orientuje se v právech a povinnostech zaměstnance i zaměstnavatele uvědomuje si význam zodpovědné volby povolání pro další život V pracovním poměru Správná volba povolání První brigáda, zaměstnání V zaměstnání VVP - možnosti absolventa ZŠ - informační základna pro volbu povolání - rovnost příležitostí na trhu práce - adaptace na životní změny - orientace v profesních informacích - svět práce a dospělosti na příkladech osvětlí mravní a právní odpovědnost rodičů za péči o děti Rodina a zákony Rodina z pohledu práva

11 orientuje se v zákoně o rodině popíše právní aspekty rodinného života jmenuje příklady forem pomoci státu rodinám s dětmi Rodiče a děti právní odpovědnost vysvětlí zákony fungování trhu uvede rozdíly mezi řízenou a tržní ekonomikou vysvětlí pravidla sestavování státního rozpočtu na příkladech popíše sociální politiku státu porovná postavení českého hospodářství ve světové ekonomice jmenuje peněžní ústavy popíše činnost České národní banky porovnává výhody a nevýhody zaměstnání a podnikání jmenuje podmínky k získání živnostenského listu Hospodaření Stát a národní hospodářství Státní rozpočet Státní sociální síť Peněžní ústavy podnikání EGS mezinárodní organizace a jejich přispění k řešení problémů dětí a mládeže EV - nerovnost života na zemi chápe význam mezinárodní spolupráce na úrovni vládních i nevládních organizací objasní význam mezinárodních společenství a jmenuje jejich orgány popíše významné planetární problémy chápe odpovědnost člověka za osud planety uvede hlavní důvody válek a ozbrojených konfliktů soudobého světa a zamýšlí se nad možnostmi jejich řešení Globální svět Problémy současného světa Ohrožené životní prostředí Globalizace, populační exploze VVP adaptace na životní změny zamýšlí se nad smyslem života lidského Životní perspektivy Životní plány a cíle

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a společnost / VO

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a společnost / VO I. název vyučovacího předmětu: VÝCHOVA K OBČANSTVÍ (VO) II. charakteristika vyučovacího předmětu: a) organizace: Vzdělávací obor (vyučovací předmět) Výchova k občanství spadá do vzdělávací oblasti Člověk

Více

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A SPOLEČNOST Vzdělávací obor: Výchova k občanství CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: OBČANSKÁ VÝCHOVA

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A SPOLEČNOST Vzdělávací obor: Výchova k občanství CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: OBČANSKÁ VÝCHOVA Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A SPOLEČNOST Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: OBČANSKÁ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

4.5.2 Výchova k občanství

4.5.2 Výchova k občanství 4.5.2 Výchova k občanství A) Charakteristika předmětu Výuka předmětu výchova k občanství probíhá v kmenových učebnách, v počítačové učebně, v učebnách, které jsou vybaveny přehrávači videa nebo DVD. V

Více

Vzdělávací obor výchova k občansví - obsah

Vzdělávací obor výchova k občansví - obsah Vzdělávací obor výchova k občansví - obsah 6. ročník 1. ČLOVĚK VE Kompetence k učení, k řešení 1.1. Člověk v rytmu času Svět kolem Lidé a čas 1.-5. SPOLEČNOSTI problémů, komunikativní, sociální a Čas v

Více

Výchova k občanství. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku

Výchova k občanství. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku Předmět je zařazen do vzdělávací oblasti Člověk a společnost na 2. stupni ZŠ. Výuka vede žáky k získání potřebných znalostí a dovedností, které mu usnadní aktivní zapojení do života v demokratické společnosti.

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.2.7.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Člověk a společnost PŘEDMĚT: Občanská výchova ROČNÍK: 6. Výstupy Učivo Průřezová témata - uvědomuje si vliv přírodních rytmů na život člověka

Více

Vzdělávací obsah předmětu se skládá z tématických celků:

Vzdělávací obsah předmětu se skládá z tématických celků: Příloha č. 10 5.4.2.2. Výchova k občanství (VO) a) Obsahové vymezení Předmět Výchova k občanství je součástí vzdělávací oblasti Člověk a společnost a je vyučován v 6. 9. ročníku. Vzdělávání v hodinách

Více

6.7 Charakteristika vyučovacího předmětu Občanská výchova

6.7 Charakteristika vyučovacího předmětu Občanská výchova 6.7 Charakteristika vyučovacího předmětu Občanská výchova Předmět Občanská výchova je povinný pro žáky 2. stupně ZŠ v rozsahu 1hodinu týdně pro žáky 6. - 9. ročníku. Předmět Občanská výchova navazuje na

Více

Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy

Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy PŘEDMĚT: OBČANSKÁ VÝCHOVA ROČNÍK: PRIMA Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Ţák: se orientuje v čase rozlišuje činnosti, při kterých čas utíká rychle a při kterých pomalu vyhodnocuje

Více

5.5.1 Občanská výchova povinný předmět

5.5.1 Občanská výchova povinný předmět 5.5.1 Občanská výchova povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 1 1 1 0+1 Občanská výchova se na druhém stupni

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu VÝCHOVA K OBČANSTVÍ. V 9. ročníku jsme využili disponibilní hodinu a vyučujeme též 1 hodinu týdně.

Charakteristika vyučovacího předmětu VÝCHOVA K OBČANSTVÍ. V 9. ročníku jsme využili disponibilní hodinu a vyučujeme též 1 hodinu týdně. Charakteristika vyučovacího předmětu VÝCHOVA K OBČANSTVÍ Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Název vyučovacího předmětu: Člověk a společnost Výchova k občanství Výchova k občanství Časové vymezení předmětu:

Více

5.5.2 Výchova k občanství (VkO)

5.5.2 Výchova k občanství (VkO) 5.5.2 Výchova k občanství (VkO) 5.5.2.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova k občanství A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Občanem se člověk nerodí, občana je třeba

Více

Občanská výchova a výchova ke zdraví 6.ročník

Občanská výchova a výchova ke zdraví 6.ročník Období /od-do/ září - listopad listopad - leden Občanská výchova a výchova ke zdraví 6.ročník Ročníkový výstup Učivo Kompetence orientuje se v kalendáři PROMĚNY ROKU M, D - orientace na časové ose umí

Více

Příloha č. 19 VÝCHOVA K OBČANSTVÍ

Příloha č. 19 VÝCHOVA K OBČANSTVÍ Příloha č. 9 VÝCHOVA K OBČANSTVÍ Chápe předmět jako otevření cesty k sebepoznání, poznání druhých v kontextu životních situací, jako možnost získání znalostí a dovedností pro aktivní zapojení do života

Více

5.8 Občanská výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu

5.8 Občanská výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu 5.8 Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Občanská výchova vychází ze vzdělávacího oboru Výchova k občanství

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie Pro utváření a rozvíjení klíčových kompetencí využívá následující postupy:

Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie Pro utváření a rozvíjení klíčových kompetencí využívá následující postupy: Vyučovací předmět: Výchova k občanství Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Naukový vyučovací předmět Výchova k občanství je tvořen ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu OBČANSKÁ A RODINNÁ VÝCHOVA

Charakteristika vyučovacího předmětu OBČANSKÁ A RODINNÁ VÝCHOVA 5.5.2. Občanská a rodinná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu OBČANSKÁ A RODINNÁ VÝCHOVA I. Obsahové vymezení Vyučovací předmět Občanská a rodinná výchova je vytvořen ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího

Více

Občanská výchova a výchova ke zdraví 6.ročník

Občanská výchova a výchova ke zdraví 6.ročník Občanská výchova a výchova ke zdraví 6.ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence Mezipředmětové vztahy,průř.témata Pomůcky, literatura respektuje přijatá pravidla soužití mezi spolužáky i jinými

Více

I. Sekaniny1804 Občanská výchova

I. Sekaniny1804 Občanská výchova Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Občanská výchova je součástí vzdělávací oblasti Člověk a společnost, směřuje k postupnému formování

Více

Školní vzdělávací program. Občanská výchova. Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté. Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání. Vzdělávací oblast:

Školní vzdělávací program. Občanská výchova. Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté. Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání. Vzdělávací oblast: Školní vzdělávací program Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a společnost Občanská výchova Charakteristika vyučovacího

Více

Blok předmětů: ČLOVĚK A SPOLEČNOST ( DĚJEPIS, OBČANSKÁ A RODINNÁ VÝCHOVA) OBČANSKÁ A RODINNÁ VÝCHOVA. Název předmětu:

Blok předmětů: ČLOVĚK A SPOLEČNOST ( DĚJEPIS, OBČANSKÁ A RODINNÁ VÝCHOVA) OBČANSKÁ A RODINNÁ VÝCHOVA. Název předmětu: Blok předmětů: ČLOVĚK A SPOLEČNOST ( DĚJEPIS, OBČANSKÁ A RODINNÁ VÝCHOVA) Název předmětu: OBČANSKÁ A RODINNÁ VÝCHOVA 5.5.2.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Filozofie integrovaného vyučovacího předmětu

Více

5.5 Člověk a společnost

5.5 Člověk a společnost 5.5 Člověk a společnost Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast člověk a společnost v základním vzdělávání vybavuje žáka znalostmi a dovednostmi potřebnými pro jeho aktivní zapojení do života

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: OBČANSKÁ VÝCHOVA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Občanská výchova je součástí vzdělávací oblasti Člověk

Více

Člověk ve společnosti 6. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy,

Člověk ve společnosti 6. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, Člověk ve společnosti 6. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, Zdůvodní nepřijatelnost vandalského chování a aktivně proti němu vystupuje. Respektuje přijatá pravidla soužití

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 9. BÍRKO OSV-IV. MV-II.

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 9. BÍRKO OSV-IV. MV-II. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje zvláštnosti

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.5.2 OBČANSKÁ A RODINNÁ VÝCHOVA 5.5.2.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Občanská a rodinná výchova v sobě integruje vzdělávací obsahy vzdělávacích oborů a. Hlavním cílem vyučovacího

Více

Člověk a společnost. Předmět: Dějepis

Člověk a společnost. Předmět: Dějepis Člověk a společnost Předmět: Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast Člověk a společnost vybavuje žáka znalostmi a dovednostmi potřebnými pro jeho aktivní zapojení do života demokratické

Více

Učební plán předmětu. Průřezová témata

Učební plán předmětu. Průřezová témata Výchova k občanství (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 8 Dotace 1 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA:

Více

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.4.2. Výchova k občanství

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.4.2. Výchova k občanství 4.4.2. Výchova k občanství V předmětu se realizuje obsah vzdělávacího oboru Výchova k občanství a tématického okruhu Svět práce v oboru Člověk a svět práce. Na předmět navazuje na vyšším stupni gymnázia

Více

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.4.2. Výchova k občanství

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.4.2. Výchova k občanství 4.4.2. Výchova k občanství V předmětu se realizuje obsah vzdělávacího oboru Výchova k občanství a tématického okruhu Svět práce v oboru Člověk a svět práce. Na předmět navazuje na vyšším stupni gymnázia

Více