Cívky, elektromagnety, elektromotory, transformátory, tlumivky ELEKTROTECHNIKA TOMÁŠ TREJBAL

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Cívky, elektromagnety, elektromotory, transformátory, tlumivky ELEKTROTECHNIKA TOMÁŠ TREJBAL"

Transkript

1 Cívky, elektromagnety, elektromotory, transformátory, tlumivky ELEKTROTECHNIKA TOMÁŠ TREJBAL

2 Opakování: Póly magnetu kolik jich je? Jak je označujeme? Jak se nazývá pole, které magnet vytváří? Jak toto pole můžeme znázornit?

3 Opakování: Póly magnetu kolik jich je? Jak je označujeme? Dva póly severní (N) a jižní (S) Jak se nazývá pole, které magnet vytváří? Jak toto pole můžeme znázornit? Magnet vytváří kolem sebe magnetické pole, které můžeme znázornit pomocí siločar, resp. magnetických indukčních čar.

4 Opakování: Když bychom magnet rozpůlili, kolik pólů by měla každá půlka? Jak spolu interagují (vzájemně působí) dva magnety, pokud je budeme přibližovat shodnými póly k sobě? Jak spolu interagují (vzájemně působí) dva magnety, pokud je budeme přibližovat rozdílnými póly k sobě?

5 Opakování: Když bychom magnet rozpůlili, kolik pólů by měla každá půlka? Vždy dva póly i kdybychom magnet rozpůlili na miliardu kousků, každý z nich by měl dva póly. Jak spolu interagují (vzájemně působí) dva magnety, pokud je budeme přibližovat shodnými póly k sobě? Budou se odpuzovat.

6 Opakování Jak spolu interagují (vzájemně působí) dva magnety, pokud je budeme přibližovat rozdílnými póly k sobě? Budou se přitahovat. Co nám toto chování připomíná? Třeba chování kladně nabitých a záporně nabitých částic.

7 Elektromagnetismus Každý vodič, pokud jím protéká elektrický proud, vytváří ve svém okolí magnetické pole. I každá nabitá částice toto pole vytváří; na tuto skutečnost přišel Oersted, Maxwell ji pak matematicky dokázal. Toto pole můžeme znázornit pomocí magnetických indukčních čar, které budou mít tvar soustředných kružnic.

8 Ampérovo pravidlo pravé ruky To, jakou mají magnetické indukční čáry orientaci, nám určuje Ampérovo pravidlo: Naznačíme-li uchopení vodiče do pravé ruky tak, aby palec ukazoval směr elektrického proudu ve vodiči, zbývající prsty ukazují orientaci magnetických indukčních čar.

9 Jak bude interagovat vodič s magnetem? Již víme, jak interagují (vzájemně působí) dva magnety. To, jaká bude výslednice síly, která bude vytvořena interakcí magnetického pole vytvořeného magnetem s magnetickým polem vodiče, nám popisuje Flemingovo pravidlo: Položíme-li otevřenou levou ruku k přímému vodič tak, aby prsty ukazovaly směr proudu a indukční čáry vstupovaly do dlaně, ukazuje odtažený palec směr síly, kterou působí magnetické pole na vodič s proudem.

10 Základní jednotky elektromagnetického pole Intenzita magnetického pole: Co si představíte pod pojmem intenzita a jak byste intenzitu popsali?

11 Základní jednotky elektromagnetického pole Intenzita magnetického pole: Již víme, že vodič vytváří siločáry ve tvaru soustředných (se středem ve vodiči) kružnic. Intenzitu magnetického pole spočítáme jako podíl proudu, který prochází vodičem a obvodem kružnice o poloměru r. Poloměr nám určuje vzdálenost od vodiče: H = I 2πr Jednotkou je ampér na metr (A m 1 ) Intenzitu magnetického pole cívky, která má ve všech částech stejnou hustotu a tvar závitů (tzv. solenoid), můžeme určit podle vztahu: N I H = l Kde l je délka cívky, N počet závitů a I procházející elektrický proud.

12 Základní jednotky elektromagnetického pole Magnetická indukce Jedná se o vektorovou veličinu (má shodný směr s magnetickými indukčními čarami), která je určena silou magnetického pole, proudem a délkou vodiče: B = F m I l Kde F m je magnetická síla, I elektrický proud a l je délka vodiče. Jednotkou magnetické indukce je Tesla [T] U magnetů máme magnetickou indukci obvykle určenou, můžeme tedy spočítat, jaká síla nám bude působit na vodič, která bude umístěn kolmo k magnetickým indukčním čarám a bude jím protékat proud I: F m = B I l

13 Magnetická indukce Je asi jasné, že síla magnetického pole bude závislá na prostředí (na rozdíl od intenzity). Tuto závislost můžeme určit ze vzorce: B = μ H Kde B je magnetická indukce, H intenzita magnet. pole a μ absolutní permeabilita prostředí, tu můžeme spočítat jako: μ = μ 0 μ r Kde μ 0 je permeabilita vakua (přibližně platí i pro vzduch), μ r je relativní permeabilita prostředí (tabulková hodnota). Měřením bylo zjištěno, že permeabilita vakua je přibližně: μ 0 = 4π 10 7 H/m

14 Základní jednotky elektromagnetického pole Magnetický indukční tok Můžeme si ho představit, jako vyjádření počtu magnetických indukčních čar, které nám dopadají na plochu. φ = B S cos α Kde φ je magnetický indukční tok, B magnetická indukce, S plocha a α úhel, který svírají magnetické indukční čáry s normálovým vektorem plochy, na kterou dopadají. Jednotkou magnetického indukčního toku je 1Wb (weber).

15 Magnetický indukční tok Jaký bude magnetický indukční tok, pokud budou indukční čáry rovnoběžné s plochou?

16 Co je to cívka Cívku si můžeme představit jako dlouhý vodič navinutý na nevodivou kostru. Vodič je obvykle po svém povrchu izolovaný (lakovaný/smaltovaný) tak, aby nedošlo k jeho propojení v jednotlivých závitech cívky. Závitem označujeme jednu smyčku kolem nevodivé kostry.

17 Magnetické pole závitu Magnetické pole jednoho závitu můžeme znázornit takto: Najdete podobnost s magnetickým polem vodiče?

18 Magnetické pole závitu Opět můžeme použít Ampérovo pravidlo pravé ruky: Pokud pravou ruku položíme na závit tak, aby pokrčené prsty ukazovaly směr proudu v závitu, vztyčený palec ukazuje orientaci magnetických indukčních čar v dutině.

19 Cívka v obvodu Cívka je součástka, u které využíváme primárně její magnetické působení. Vytváří kolem sebe magnetické pole, které můžeme znázornit pomocí magnetických indukčních čar takto:

20 Cívka s jádrem Pokud do cívky vložíme jádro, můžeme tak zesílit její magnetické vlastnosti. Jádra se vyrábí z tzv. magneticky měkkých (feromagnetických) materiálů nejčastěji např. železo, nikl, kobalt a některé slitiny kovů.

21 Parametry cívek Ve většině případů jsou cívky určeny některými z těchto parametrů: Indukčností (jednotka H (henry)) El. odporem Maximálním proudem při daném napětí Výkonem (tedy maximálním proudem při určitém napětí) Počtem závitů Rozměry

22 Proč má cívka elektrický odpor? Co ho způsobuje?

23 Proč má cívka elektrický odpor? Co ho způsobuje? - kvůli rezistivitě materiálu, ze kterého je vyrobena

24 Využití cívek Kde by se dalo využít cívek a jejich magnetických vlastností?

25 Elektromagnet Elektromagnet je cívka s feromagnetickým jádrem. Funguje stejně jako klasický magnet, avšak můžeme regulovat magnetické pole (magnetickou sílu), které působí na okolí (okolní předměty). (Na Moodle naleznete odkaz na video se simulací elektromagnetu.)

26 Využití elektromagnetu V jističích Při zkratovém proudu prochází velký proud => vytvoří se taková magnetická síla, která obvod přeruší (elektromagnet je na obrázku pod číslem 7). Hutním průmyslu Velmi silné elektromagnety jsou schopny zvednout těžké železné konstrukce. Ve sběrnách kovového šrotu

27 Využití elektromagnetu V automobilovém průmyslu Např. ke snímání otáček klikové hřídele, nebo jako brzdný systém tramvají (kolejnicová brzda videoukázka na Moodle). Elektrický zvonek Funguje na principu zapínání (proud protéká cívkou) a vypínání (proud cívkou neprotéká) elektromagnetu, který přitahuje kladívko. Elektromagnetické relé

28 Elektromagnetické relé Jedná se o zařízení, které slouží jako elektromagnetický spínač. Pokud cívkou prochází proud, magnetická síla k sobě přitáhne kotvu, která nám může propojit jinou větev obvodu. 1 - cívka 2 - jádro z magneticky měkké oceli 3 - pohyblivá kotva 4 - pružné kontakty 5 - místo připojení ovládaného zařízení

29 Další využití elektromagnetu Elektromagnet nalezneme např. v elektronicky ovládaných ventilech, které nalezneme v běžných spotřebičích myčka nádobí, pračka, Řídící jednotka myčky pustí proud do elektromagnetu elektrického ventilu => elektromagnet otevře svou silou ventil (např. přitáhne píst) => voda teče. Řídící jednotka přeruší průtok el. proudu do elektromagnetu => píst se vrátí na původní pozici (třeba díky pružině) => voda neteče.

30 Kde by se dala využít interakce magnetického pole cívky s magnetickým polem magnetu (Flemingovo pravidlo)?

31 Reproduktory Většina běžných reproduktorů je zkonstruována tak, že k jejich membráně je připevněna cívka a v okolí cívky je připevněný magnet. Když cívkou začne procházet elektrický proud, vytvoří se v okolí cívky magnetické pole, které interaguje s magnetickým polem magnetu => na cívku začne působit síla => cívka se rozkmitá => jelikož je cívka připevněna k membráně, tak i membrána začne kmitat => vzniká zvuk.

32 Elektromotor Elektromotor nám mění elektrickou energii na energii mechanickou vlivem elektromagnetických interakcí. Magnetické pole cívky opět interaguje s magnetickým polem magnetu => vzniklá magnetická síla nám začne otáčet rotorem (hřídelí) motoru.

33 Rotor a stator elektromotoru Každý elektromotor se skládá z rotoru (části, která rotuje) a statoru (části, která je statická). Pokud je rotorem cívka, je dobré si uvědomit, že napájení cívky musí být zajištěno pomocí elektrod (nejčastěji uhlíkové, popř. kovové kartáčky), které jsou statické. Toto řešení však přináší nežádoucí přechodové odpory, díky kterým se ztrácí energie. (V Moodle kurzu naleznete video simulující chod elektromotoru všimněte si statických elektrod)

34 Motory s nastavitelnou pozicí rotoru Krokové motory Využívají se například v CNC strojích můžeme u nich velice přesně definovat o kolik se má hřídelka pootočit. Skládá se z velkého množství cívek => podle toho, kterými protéká proud, definujeme pozici rotoru. Serva Většinou se skládají z elektromotoru a potenciometru. Pomocí potenciometru se vyhodnocuje pozice rotoru. Na rozdíl od krokového motoru se obvykle servo nemůže otáčet o libovolný počet otáček (potenciometr má definovaný svůj rozsah). Můžeme se s nimi setkat u CNC strojů, ale také u RC modelů, nebo u HDD v PC.

35 Domácí úkol Prostudujte si funkci krokového motoru. (studijní materiál naleznete zde:

36 Praktikum a. Vyrobte elektromagnet b. Vyrobte elektromotor. Konstrukce a provedení je na vás. (jako studijní materiál vám může pomoct Youtube, např.: a další podobná videa).

37 Co by se stalo, pokud bychom vzali elektromotor a začali ručně otáčet jeho rotorem? Co by se stalo, pokud bychom rozechvěli membránu reproduktoru (třeba jiným zvukem)?

38 Elektromagnetická indukce Pokud do cívky vložíme magnet a budeme měřit proud na cívce, bude nulový. Pokud začneme magnet z cívky vyndávat, naměříme při tomto ději elektrický proud, který bude cívkou protékat. => Při pohybu magnetem se vytváří el. napětí, které generuje el. proud. Tento jev se nazývá elektromagnetickou indukcí a můžeme ho pozorovat, pokud se v okolí cívky (vodiče) mění magnetické pole.

39 Elektromagnetická indukce Elektromagnetická indukce závisí na: Síle magnetu (čím silnější magnet, tím větší indukované napětí) Rychlosti změny magnet. pole pohybu magnetu (čím rychlejší změna, tím větší indukované napětí) Počtu závitů cívky (čím více závitů má cívka, tím větší se indukuje napětí)

40 Elektromagnetická indukce Takto vypadá graf závislosti indukovaného napětí na cívce na čase, pokud cívkou rovnoměrně prostrčíme tyčový magnet:

41 Faradayův zákon elektromagnetické indukce Změnu magnetického pole můžeme vyjádřit změnou počtu magnetických indukčních čar v čase. Pro tento počet máme veličinu => magnetický indukční tok. Pro připomenutí: φ = B S Tento vztah platí, pokud jsou indukční čáry kolmé k závitu (vodiči). Pokud tomu tak není, vynásobíme vztah kosinem úhlu: φ = B S cos α

42 Faradayův zákon elektromagnetické indukce Faradayův zákon elektromagnetické indukce nám říká: Změní-li se magnetický indukční tok uzavřeným vodičem za dobu t o φ, indukuje se ve vodiči elektromotorické napětí, jehož střední hodnota je: U i = φ t Pro cívku s N počtem závitů pak platí: U i = N φ t

43 Kde se můžeme s elektromagnetickou indukcí setkat?

44 Generátory el. energie Díky elektromagnetické indukci můžeme měnit mechanickou energii na energii elektrickou. V elektrárnách jsou generátory elektrické energie, které tohoto jevu využívají. Skládají se ze tří cívek (umístěných do trojúhelníku) a v jejich okolí rotuje magnet. Jelikož se mění póly magnetu, mění se i polarita napětí => generuje se napětí střídavé. Takovýmto generátorům říkáme alternátor. Zařízení fungující na podobném principu, generující stejnosměrné napětí, se nazývá dynamo.

45 Transformátor Transformátor je zařízení, které nám umožňuje transformovat napětí (a s ním proud) na libovolnou hodnotu. Může ho snižovat, nebo zvyšovat. Transformátor se skládá ze dvou cívek (primární a sekundární) s jádrem.

46 Jak funguje transformátor Na primární cívku přivedeme napětí => cívkou začne protékat elektrický proud => vytvoří se magnetické pole cívky => magnetické pole primární cívky vytvoří díky elektromagnetické indukci indukované napětí na cívce druhé (sekundární) => sekundární cívkou začne protékat proud.

47 Za jakých podmínek dochází k elektromagnetické indukci?

48 Za jakých podmínek dochází k elektromagnetické indukci? - Pokud se nám mění magnetické pole (pokud se mění magnetický indukční tok φ)

49 Kdy se nám bude měnit (v čase) magnetické pole cívky?

50 Kdy se nám bude měnit (v čase) magnetické pole cívky? - Když se nám bude měnit v čase proud, který cívkou prochází.

51 Rozhodněte, jaký proud bychom mohli transformovat

52 Transformační poměr To, na jaké hodnoty napětí (a proudu) se provede transformace, nám určuje transformační poměr: k = N 2 N 1 = U 2 U 1 = I 1 I 2 Kde U 1 je napětí na primární cívce, I 1 proud, který primární cívkou protéká, N 1 je počet závitů primární cívky. Proměnné s indexem 2 pak odpovídají sekundární cívce. Písmeno k nám určuje transformační charakteristiku (převod transformátoru) a platí, že pokud je k > 1, pak je napětí na sekundárním vinutí vyšší (než na primárním), pokud je k < 1, pak je napětí na sekundárním vinutí nižší.

53 Využití transformátorů Pro transformaci napětí Ve většině elektrických spotřebičů naleznete transformátor, který transformuje síťové napětí 230V na napětí o nižších hodnotách. V elektrických rozvodových soustavách pokud bychom přenášeli el. energii při napětí 230V, protékal by vodiči soustavy velký proud a docházelo by tím k velkým ztrátám energie (platí, že čím vyšší proud, tím vyšší ztráty). Proto se napětí transformuje na velmi vysoké hodnoty (stovky kv) a poté, co dojde k přenosu energie, transformuje se na napětí 230V. Pro galvanické oddělení Můžeme použít transformátor, který bude mít stejný počet závitů na primární i sekundární cívce bude docházet k přenosu el. energie, ale zdroj nebude propojen vodičem (využívá se z bezpečnostních důvodů).

54 Vlastní indukce cívky Mějme obvod: Opakování řekněte, co která značka v obvodu značí?

55 Vlastní indukce Reostat v obvodu je nastaven tak, aby v obou větvích (jak s reostatem, tak s cívkou) byl stejný elektrický odpor. Ve chvíli, kdy připojíme obvod k el. zdroji, rozsvítí se obě žárovky. Avšak žárovka Ž2 se rozsvítí znatelně později. Tento jev je způsoben tzv. vlastní indukcí. Zaměřme se nyní jen na cívku co se bude dít?

56 Vlastní indukce Cívkou začne protékat el. proud, začne se vytvářet magnetické pole a zvětšuje se magnetický indukční tok. To způsobí, že se do cívky začne indukovat proud, který bude působit proti této změně (na koncích cívky se objeví napětí opačné polarity než má zdroj). V cívce se nemůže zcela vyrušit napětí zdroje, jelikož by cívkou poté neprotékal proud, nevytvářelo by se magnet. pole a neprobíhala by indukce. Cívka proud zmenší a dále se bude postupně zvětšovat. Tento děj se nazývá vlastní indukce.

57 Vlastní indukce cívky Vypočítat indukované napětí již umíme: U i = φ t Magnetický indukční tok můžeme určit jako přímou úměru k proudu, který prochází cívkou => čím větší proud, tím větší magnet. induk. tok: φ = L I Kde L je tzv. indukčnost cívky jednotkou je 1 Henry (1H) a závisí na konstrukci cívky. (Pozn. dokonce i samotný vodič má velmi malou indukčnost)

58 Indukčnost cívky Indukčnost cívky můžeme spočítat podle vztahu: L = μ N2 S l Kde L je indukčnost cívky, μ permeabilita (může se měnit pokud je jádro cívky např. železné), N počet závitů cívky, S plocha závitů a l je délka cívky.

59 Tlumivka Tlumivka cívka s jádrem, která využívá vlastní indukce. Pokud máme proud, který se nám v čase nemění, bude procházet tlumivkou snadněji, než proud, který se v čase mění. U proměnlivého proudu bude docházet k větší vlastní indukcí => bude se vytvářet větší protinapětí a protiproud, než u napětí stabilizovaného.

60 Využití tlumivky Tlumivku můžeme použít při tlumení skokových změn zdrojového napětí => místo skokové změny vytvoříme pozvolný nárůst napětí a proudu na spotřebiči.

61 Jak poznat špatnou cívku Cívky nejsou příliš často zdrojem problémů. Pokud by byla cívka špatná, může dojít k jejímu přerušení => naměřili bychom multimetrem přerušenou kontinuitu. Průvodním jevem cívek je, že pří větší zátěži nepříjemně pískají. Pokud je cívka špatná, může začít pískat již při nižší zátěži.

Stacionární magnetické pole. Kolem trvalého magnetu existuje magnetické pole.

Stacionární magnetické pole. Kolem trvalého magnetu existuje magnetické pole. Magnetické pole Stacionární magnetické pole Kolem trvalého magnetu existuje magnetické pole. Stacionární magnetické pole Pilinový obrazec magnetického pole tyčového magnetu Stacionární magnetické pole

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ Bc. Karel Hrnčiřík

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ Bc. Karel Hrnčiřík Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Bc. Karel Hrnčiřík Magnetické pole je kolem vodiče s proudem. Magnetka se natáčí ve směru tečny ke kruhové

Více

Vzájemné silové působení

Vzájemné silové působení magnet, magnetka magnet zmagnetované těleso. Původně vyrobeno z horniny magnetit, která má sama magnetické vlastnosti dnes ocelové zmagnetované magnety, ferity, neodymové magnety. dva magnetické póly (S-J,

Více

STACIONÁRNÍ MAGNETICKÉ POLE. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník

STACIONÁRNÍ MAGNETICKÉ POLE. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník STACIONÁRNÍ MAGNETICKÉ POLE Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník Magnetické pole Vytváří se okolo trvalého magnetu. Magnetické pole vodiče Na základě experimentů bylo

Více

Magnetické pole - stacionární

Magnetické pole - stacionární Magnetické pole - stacionární magnetické pole, jehož charakteristické veličiny se s časem nemění kolem vodiče s elektrickým polem je magnetické pole Magnetické indukční čáry Uzavřené orientované křivky,

Více

Stacionární magnetické pole Nestacionární magnetické pole

Stacionární magnetické pole Nestacionární magnetické pole Magnetické pole Stacionární magnetické pole Nestacionární magnetické pole Stacionární magnetické pole Magnetické pole tyčového magnetu: magnetka severní pól (N) tmavě zbarven - ukazuje k jižnímu pólu magnetu

Více

(2. Elektromagnetické jevy)

(2. Elektromagnetické jevy) (2. Elektromagnetické jevy) - zápis výkladu z 9. a 13. hodiny- B) Magnetické pole vodiče s proudem prochází-li vodičem elektrický proud vzniká kolem něj díky pohybujícímu se náboji (toku elektronů) magnetické

Více

19. Elektromagnetická indukce

19. Elektromagnetická indukce 19. Elektromagnetická indukce Nestacionární magnetické pole časově proměnné. Existuje kolem nehybných vodičů s proměnným proudem, kolem pohybujících se vodičů s konstantním nebo proměnným proudem nebo

Více

Věra Keselicová. květen 2013

Věra Keselicová. květen 2013 VY_52_INOVACE_VK62 Jméno autora výukového materiálu Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast, obor, okruh, téma Anotace Věra Keselicová květen 2013 8. ročník

Více

Elektřina a magnetizmus magnetické pole

Elektřina a magnetizmus magnetické pole DUM Základy přírodních věd DUM III/2-T3-13 Téma: magnetické pole Střední škola Rok: 2012 2013 Varianta: A Zpracoval: Mgr. Pavel Hrubý a Mgr. Josef Kormaník VÝKLAD Elektřina a magnetizmus magnetické pole

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: V/2 - Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných

Více

u = = B. l = B. l. v [V; T, m, m. s -1 ]

u = = B. l = B. l. v [V; T, m, m. s -1 ] 5. Elektromagnetická indukce je děj, kdy ve vodiči, který se pohybuje v magnetickém poli a protíná magnetické, indukční čáry, vzniká elektrické napětí. Vodič se stává zdrojem a je to nejrozšířenější způsob

Více

Elektromagnetismus 163

Elektromagnetismus 163 Elektromagnetismus 163 I I H= 2πr Magnetické pole v blízkosti vodi e s proudem x r H Relativní permeabilita Materiály paramagnetické feromagnetické (nap. elezo, nikl, kobalt) diamagnetické Ve vzduchu je

Více

FYZIKA II. Petr Praus 8. Přednáška stacionární magnetické pole (pokračování) a Elektromagnetická indukce

FYZIKA II. Petr Praus 8. Přednáška stacionární magnetické pole (pokračování) a Elektromagnetická indukce FYZIKA II Petr Praus 8. Přednáška stacionární magnetické pole (pokračování) a Elektromagnetická indukce Osnova přednášky tenká cívka, velmi dlouhý solenoid, toroid magnetické pole na ose proudové smyčky

Více

18. Stacionární magnetické pole

18. Stacionární magnetické pole 18. Stacionární magnetické pole 1. "Zdroje" magnetického pole a jeho popis a) magnetické pole tyčového permanentního magnetu b) přímého vodiče s proudem c) cívky s proudem d) magnetická indukce e) magnetická

Více

Co už víme o magnetismu

Co už víme o magnetismu Co už víme o magnetismu ➊ Označ písmenem A (ano) tělesa z látek magnetických a písmenem N (ne) z látek nemagnetických. Můžeš se na základě obrázků rozhodnout ve všech případech? Pokud ne, které obrázky

Více

NESTACIONÁRNÍ MAGNETICKÉ POLE POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A

NESTACIONÁRNÍ MAGNETICKÉ POLE POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A Škola: Masarykovo gymnázium Vsetín Autor: Mgr. Jitka Novosadová DUM: MGV_F_SS_3S3_D16_Z_OPAK_E_Nestacionarni_magneticke_pole_T Vzdělávací obor: Člověk a příroda Fyzika Tematický okruh: Nestacionární magnetické

Více

NESTACIONÁRNÍ MAGNETICKÉ POLE. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník

NESTACIONÁRNÍ MAGNETICKÉ POLE. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník NESTACIONÁRNÍ MAGNETICKÉ POLE Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník Nestacionární magnetické pole Vektor magnetické indukce v čase mění směr nebo velikost. a. nepohybující

Více

1. ELEKTROMAGNETICKÉ JEVY 1.1. MAGNETICKÉ POLE

1. ELEKTROMAGNETICKÉ JEVY 1.1. MAGNETICKÉ POLE 1. ELEKTROMAGNETICKÉ JEVY 1.1. MAGNETICKÉ POLE Víme, že kolem každého magnetu a kolem zmagnetizovaných předmětů je magnetické pole. To se projevuje přitažlivou silou na tělesa z feromagnetických látek.

Více

Mgr. Jan Ptáčník. Elektrodynamika. Fyzika - kvarta! Gymnázium J. V. Jirsíka

Mgr. Jan Ptáčník. Elektrodynamika. Fyzika - kvarta! Gymnázium J. V. Jirsíka Mgr. Jan Ptáčník Elektrodynamika Fyzika - kvarta! Gymnázium J. V. Jirsíka Vodič v magnetickém poli Vodič s proudem - M-pole! Vložení vodiče s proudem do vnějšího M-pole = interakce pole vnějšího a pole

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, konstrukce a princip činnosti stejnosměrných strojů

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, konstrukce a princip činnosti stejnosměrných strojů Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, konstrukce a princip činnosti stejnosměrných strojů Pracovní list - příklad vytvořil: Ing. Lubomír Kořínek Období vytvoření VM:

Více

Střídavý proud, trojfázový proud, transformátory

Střídavý proud, trojfázový proud, transformátory Variace 1 Střídavý proud, trojfázový proud, transformátory Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. 1.

Více

Přehled veličin elektrických obvodů

Přehled veličin elektrických obvodů Přehled veličin elektrických obvodů Ing. Martin Černík, Ph.D Projekt ESF CZ.1.7/2.2./28.5 Modernizace didaktických metod a inovace. Elektrický náboj - základní vlastnost některých elementárních částic

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: V/2 - Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných

Více

3.1 Magnetické pole ve vakuu a v látkovén prostředí

3.1 Magnetické pole ve vakuu a v látkovén prostředí 3. MAGNETSMUS 3.1 Magnetické pole ve vakuu a v látkovén prostředí 3.1.1 Určete magnetickou indukci a intenzitu magnetického pole ve vzdálenosti a = 5 cm od velmi dlouhého přímého vodiče, jestliže jím protéká

Více

Magnetické pole se projevuje silovými účinky - magnety přitahují železné kovy.

Magnetické pole se projevuje silovými účinky - magnety přitahují železné kovy. Magnetické pole Vznik a zobrazení magnetického pole Magnetické pole vzniká kolem pohybujících se elektrických nábojů. V případě elektromagnetů jde o pohyb volných elektronů (nosičů elektrického náboje)

Více

Název: II.FYZIKÁLNÍ TESTY SOUHRNNÉ OPAKOVÁNÍ VY_52_INOVACE_F2.19. Vhodné zařazení: Časová náročnost: 45 minut Ověřeno: 5.6.2012. 8.

Název: II.FYZIKÁLNÍ TESTY SOUHRNNÉ OPAKOVÁNÍ VY_52_INOVACE_F2.19. Vhodné zařazení: Časová náročnost: 45 minut Ověřeno: 5.6.2012. 8. Název: II.FYZIKÁLNÍ TESTY SOUHRNNÉ OPAKOVÁNÍ VY_52_INOVACE_F2.19 Autor: Vhodné zařazení: Ročník: Petr Pátek Fyzika osmý- druhé pololetí Časová náročnost: 45 minut Ověřeno: 5.6.2012. 8.A Metodické poznámky:

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Laboratorní práce č. 5 Magnetické pole Pro potřeby

Více

Hlavní body - elektromagnetismus

Hlavní body - elektromagnetismus Elektromagnetismus Hlavní body - elektromagnetismus Lorenzova síla, hmotový spektrograf, Hallův jev Magnetická síla na proudovodič Mechanický moment na proudovou smyčku Faradayův zákon elektromagnetické

Více

Základy elektrotechniky

Základy elektrotechniky Základy elektrotechniky Přednáška Stejnosměrné stroje 1 Konstrukční uspořádání stejnosměrného stroje 1 - hlavní póly 5 - vinutí rotoru 2 - magnetický obvod statoru 6 - drážky rotoru 3 - pomocné póly 7

Více

Stejnosměrné generátory dynama. 1. Princip činnosti

Stejnosměrné generátory dynama. 1. Princip činnosti Stejnosměrné generátory dynama 1. Princip činnosti stator dynama vytváří budící magnetické pole v tomto poli se otáčí vinutí rotoru s jedním závitem v závitech rotoru se indukuje napětí změnou velikosti

Více

Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově 07_6_Nestacionární magnetické pole

Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově 07_6_Nestacionární magnetické pole Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově 07_6_Nestacionární magnetické pole Ing. Jakub Ulmann 6 Nestacionární magnetické pole 6.1 Elektromagnetická

Více

Elektrický výkon v obvodu se střídavým proudem. Účinnost, účinník, činný a jalový proud

Elektrický výkon v obvodu se střídavým proudem. Účinnost, účinník, činný a jalový proud Elektrický výkon v obvodu se střídavým proudem Účinnost, účinník, činný a jalový proud U obvodu s odporem je U a I ve fázi. Za předpokladu, že se rovnají hodnoty U,I : 1. U(efektivní)= U(stejnosměrnému)

Více

Název: Základní pokusy na elektromagnetickou indukci

Název: Základní pokusy na elektromagnetickou indukci Název: Základní pokusy na elektromagnetickou indukci Autor: Mgr. Petr Majer Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět (mezipředmětové vztahy) : Fyzika (Matematika) Tematický celek:

Více

ELEKTROMAGNETICKÉ POLE

ELEKTROMAGNETICKÉ POLE ELEKTROMAGNETICKÉ POLE 1. Magnetická síla působící na náboj v magnetickém poli Fyzikové Lorentz a Ampér zjistili, že silové působení magnetického pole na náboj Q, závisí na: 1. velikosti náboje Q, 2. relativní

Více

FYZIKA II. Petr Praus 10. Přednáška Elektromagnetické kmity a střídavé proudy (pokračování)

FYZIKA II. Petr Praus 10. Přednáška Elektromagnetické kmity a střídavé proudy (pokračování) FYZIKA II Petr Praus 10. Přednáška Elektromagnetické kmity a střídavé proudy (pokračování) Osnova přednášky činitel jakosti, vektorové diagramy v komplexní rovině Sériový RLC obvod - fázový posuv, rezonance

Více

Magnetická indukce příklady k procvičení

Magnetická indukce příklady k procvičení Magnetická indukce příklady k procvičení Příklad 1 Rozhodněte pomocí (Flemingova) pravidla levé ruky, jakým směrem bude působit síla na vodič, jímž protéká proud, v následujících situacích: a) Severní

Více

Magnet 1) Magnet těleso, kolem kterého je magnetické (silové) pole 2) Mg.pole pozorujeme pomocí účinků mg. síly

Magnet 1) Magnet těleso, kolem kterého je magnetické (silové) pole 2) Mg.pole pozorujeme pomocí účinků mg. síly Magnet 1) Magnet těleso, kolem kterého je magnetické (silové) pole 2) Mg.pole pozorujeme pomocí účinků mg. síly 3) Magnet N severní mg. pól jižní mg. pól netečné pásmo Netečné pásmo oblast, kde je mg.

Více

MAGNETISMUS Magnetické pole následkem pohybu elektrických nábojů permanentní magnet elektromagnet póly severní jižní blízkosti elektrického proudu

MAGNETISMUS Magnetické pole následkem pohybu elektrických nábojů permanentní magnet elektromagnet póly severní jižní blízkosti elektrického proudu MAGNETISMUS Magnetické pole je silové pole, které vzniká následkem pohybu elektrických nábojů. Vytváří jej buď permanentní magnet nebo elektromagnet. Magnet přitahuje kovové předměty. Jeho silové účinky

Více

Příklady: 31. Elektromagnetická indukce

Příklady: 31. Elektromagnetická indukce 16. prosince 2008 FI FSI VUT v Brn 1 Příklady: 31. Elektromagnetická indukce 1. Tuhý drát ohnutý do půlkružnice o poloměru a se rovnoměrně otáčí s úhlovou frekvencí ω v homogenním magnetickém poli o indukci

Více

Základní zákony a terminologie v elektrotechnice

Základní zákony a terminologie v elektrotechnice Základní zákony a terminologie v elektrotechnice (opakování učiva SŠ, Fyziky) Určeno pro studenty komb. formy FMMI předmětu 452702 / 04 Elektrotechnika Zpracoval: Jan Dudek Prosinec 2006 Elektrický náboj

Více

4. Magnetické pole. 4.1. Fyzikální podstata magnetismu. je silové pole, které vzniká v důsledku pohybu elektrických nábojů

4. Magnetické pole. 4.1. Fyzikální podstata magnetismu. je silové pole, které vzniká v důsledku pohybu elektrických nábojů 4. Magnetické pole je silové pole, které vzniká v důsledku pohybu elektrických nábojů 4.1. Fyzikální podstata magnetismu Magnetické pole vytváří permanentní (stálý) magnet, nebo elektromagnet. Stálý magnet,

Více

4.5.2 Magnetické pole vodiče s proudem

4.5.2 Magnetické pole vodiče s proudem 4.5.2 Magnetické pole vodiče s proudem Předpoklady: 4501 1820 H. Ch. Oersted objevil, že vodič s proudem působí na magnetku elektrický proud vytváří ve svém okolí magnetické pole (dříve nebyly k dispozici

Více

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, Mělník Ing.František Moravec

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, Mělník Ing.František Moravec ISŠT Mělník Číslo projektu Označení materiálu ázev školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace CZ..07/.5.00/34.006 VY_3_IOVACE_H..04 Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 566, 76 0 Mělník

Více

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, Mělník Ing.František Moravec

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, Mělník Ing.František Moravec ISŠT Mělník Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_H.3.02 Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566,

Více

Elektřina a magnetismus úlohy na porozumění

Elektřina a magnetismus úlohy na porozumění Elektřina a magnetismus úlohy na porozumění 1) Prázdná nenabitá plechovka je umístěna na izolační podložce. V jednu chvíli je do místa A na vnějším povrchu plechovky přivedeno malé množství náboje. Budeme-li

Více

Zapnutí a vypnutí proudu spínačem S.

Zapnutí a vypnutí proudu spínačem S. ELEKTROMAGNETICKÁ INDUKCE Dva Faradayovy pokusy odpovídají na otázku zda může vzniknout elektrický proud vlivem magnetického pole Pohyb tyčového magnetu k (od) vodivé smyčce s měřidlem, nebo smyčkou k

Více

Rezistor je součástka kmitočtově nezávislá, to znamená, že se chová stejně v obvodu AC i DC proudu (platí pro ideální rezistor).

Rezistor je součástka kmitočtově nezávislá, to znamená, že se chová stejně v obvodu AC i DC proudu (platí pro ideální rezistor). Rezistor: Pasivní elektrotechnická součástka, jejíž hlavní vlastností je schopnost bránit průchodu elektrickému proudu. Tuto vlastnost nazýváme elektrický odpor. Do obvodu se zařazuje za účelem snížení

Více

Systémy analogových měřicích přístrojů

Systémy analogových měřicích přístrojů Systémy analogových měřicích přístrojů Analogové měřicí přístroje obsahují elektromechanická ústrojí, která využívají magnetických, tepelných či dynamických účinků elektrického proudu nebo účinků elektrostatického

Více

STŘÍDAVÝ PROUD POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A

STŘÍDAVÝ PROUD POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A Škola: Autor: DUM: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr. Jitka Novosadová MGV_F_SS_3S3_D17_Z_OPAK_E_Stridavy_proud_T Člověk a příroda Fyzika Střídavý proud Opakování

Více

Elektromagnetická indukce

Elektromagnetická indukce Elektromagnetická indukce Magnetický indukční tok V kapitolách o Gaussově zákonu elektrostatiky jsme vztahem (8.1) definovali skalární veličinu dφ e nazvanou tok elektrické intenzity (nebo také elektrický

Více

Vítězslav Stýskala TÉMA 1. Oddíly 1-3. Sylabus tématu

Vítězslav Stýskala TÉMA 1. Oddíly 1-3. Sylabus tématu Stýskala, 2002 L e k c e z e l e k t r o t e c h n i k y Vítězslav Stýskala TÉMA 1 Oddíly 1-3 Sylabus tématu 1. Zařazení a rozdělení DC strojů dle ČSN EN 2. Základní zákony, idukovaná ems, podmínky, vztahy

Více

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 3 Základy elektrotechniky

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 3 Základy elektrotechniky Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 3.1 Teorie elektronu 1 1 1 Struktura a rozložení elektrických nábojů uvnitř: atomů, molekul, iontů, sloučenin; Molekulární struktura vodičů, polovodičů a

Více

Návrh toroidního generátoru

Návrh toroidního generátoru 1 Návrh toroidního generátoru Ing. Ladislav Kopecký, květen 2018 Toroidním generátorem budeme rozumět buď konstrkukci na obr. 1, kde stator je tvořen toroidním jádrem se dvěma vinutími a jehož rotor tvoří

Více

Stejnosměrné stroje Konstrukce

Stejnosměrné stroje Konstrukce Stejnosměrné stroje Konstrukce 1. Stator část stroje, která se neotáčí, pevně spojená s kostrou může být z plného materiálu nebo složen z plechů (v případě napájení např. usměrněným napětím) na statoru

Více

Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 454

Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 454 Základní škola národního umělce Petra Bezruče, FrýdekMístek, tř. T. G. Masaryka 454 íé= Zpracováno v rámci OP VK EU peníze školám Jednička ve vzdělávání CZ.1.07/1.4.00/21.2759 Název DUM: Elektromagnetické

Více

Toroidní generátor. Ing. Ladislav Kopecký, červenec 2017

Toroidní generátor. Ing. Ladislav Kopecký, červenec 2017 1 Toroidní generátor Ing. Ladislav Kopecký, červenec 2017 Běžné generátory lze zpravidla použít i jako motory a naopak. To je důvod, proč u nich nelze dosáhnout účinnosti přesahující 100%. Příčinou je

Více

GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925

GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma: Elektřina a magnetismus Autor: Alena Škárová Název: Magnetická indukce

Více

Elektřina a magnetizmus závěrečný test

Elektřina a magnetizmus závěrečný test DUM Základy přírodních věd DUM III/2-T3-20 Téma: závěrečný test Střední škola Rok: 2012 2013 Varianta: TEST - A Zpracoval: Mgr. Pavel Hrubý a Mgr. Josef Kormaník TEST Elektřina a magnetizmus závěrečný

Více

VY_32_INOVACE_10_ELEKTROMAGNET A ELEKTROMOTOR_28

VY_32_INOVACE_10_ELEKTROMAGNET A ELEKTROMOTOR_28 VY_32_INOVACE_10_ELEKTROMAGNET A ELEKTROMOTOR_28 Autor: Mgr. Pavel Šavara Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu:

Více

1 ELEKTRICKÉ STROJE - ZÁKLADNÍ POJMY. 1.1 Vytvoření točivého magnetického pole

1 ELEKTRICKÉ STROJE - ZÁKLADNÍ POJMY. 1.1 Vytvoření točivého magnetického pole 1 ELEKTRICKÉ STROJE - ZÁKLADNÍ POJMY V této kapitole se dozvíte: jak jde vytvořit točivé magnetické pole, co je výkon a točivý moment, jaké hodnoty jsou na identifikačním štítku stroje, směr otáčení, základní

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338, příspěvková organizace

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338, příspěvková organizace Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: Číslo DUM: Tematická oblast: Téma: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0245 VY_32_INOVACE_08_A_09

Více

4.5.3 Magnetická síla

4.5.3 Magnetická síla 4.5.3 Magnetická síla Předpoklady: 4501, 4502 Okolo vodiče s proudem vzniká magnetické pole ( stává se z něj magnet ) pokud vodič s proudem dáme k magnetu bude na něj působit magnetická síla. Pokus: Podkovovitý

Více

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS kontrolní otázky a odpovědi

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS kontrolní otázky a odpovědi ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS kontrolní otázky a odpovědi Peter Dourmashkin MIT 2006, překlad: Vladimír Scholtz (2007) Obsah KONTROLNÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI 2 OTÁZKA 41: ZÁVIT V HOMOGENNÍM POLI 2 OTÁZKA 42: ZÁVIT

Více

Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově 07_5_Stacionární magnetické pole

Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově 07_5_Stacionární magnetické pole Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově 07_5_Stacionární magnetické pole Ing. Jakub Ulmann 5 Stacionární magnetické pole 5.1 Magnetické pole kolem

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 1. Základní informace o této fyzikální veličině Symbol vlastní indukčnosti je L, základní jednotka henry, symbol

Více

LABORATORNÍ PROTOKOL Z PŘEDMĚTU SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

LABORATORNÍ PROTOKOL Z PŘEDMĚTU SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA LABORATORNÍ PROTOKOL Z PŘEDMĚTU SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA Transformátor Měření zatěžovací a převodní charakteristiky. Zadání. Změřte zatěžovací charakteristiku transformátoru a graficky znázorněte závislost

Více

Model generátoru Kat. číslo

Model generátoru Kat. číslo 1 Obecné informace Model generátoru Kat. číslo 110.2087 1.1 Účel přístroje Demonstrační model alternátoru je určen k ilustraci výroby elektrické energie pomocí přeměny mechanické energie během pokusů.

Více

Laboratorní úloha č. 2 Vzájemná induktivní vazba dvou kruhových vzduchových cívek - Faradayův indukční zákon. Max Šauer

Laboratorní úloha č. 2 Vzájemná induktivní vazba dvou kruhových vzduchových cívek - Faradayův indukční zákon. Max Šauer Laboratorní úloha č. Vzájemná induktivní vazba dvou kruhových vzduchových cívek - Faradayův indukční zákon Max Šauer 14. prosince 003 Obsah 1 Popis úlohy Úkol měření 3 Postup měření 4 Teoretický rozbor

Více

Obvodové prvky a jejich

Obvodové prvky a jejich Obvodové prvky a jejich parametry Ing. Martin Černík, Ph.D. Projekt ESF CZ.1.07/2.2.00/28.0050 Modernizace didaktických metod a inovace. Elektrický obvod Uspořádaný systém elektrických prvků a vodičů sloužící

Více

20ZEKT: přednáška č. 10. Elektrické zdroje a stroje: výpočetní příklady

20ZEKT: přednáška č. 10. Elektrické zdroje a stroje: výpočetní příklady 20ZEKT: přednáška č. 10 Elektrické zdroje a stroje: výpočetní příklady Napětí naprázdno, proud nakrátko, vnitřní odpor zdroje Théveninův teorém Magnetické obvody Netočivé stroje - transformátory Točivé

Více

21. Výroba, rozvod a užití elektrické energie

21. Výroba, rozvod a užití elektrické energie 21. Výroba, rozvod a užití elektrické energie a) Výroba střídavého proudu (trojfázový generátor střídavého proudu, třífázová soustava napětí, spotřebitelská elektrická rozvodná síť, různé typy elektráren)

Více

1 OBSAH 2 STEJNOSMĚRNÝ MOTOR. 2.1 Princip

1 OBSAH 2 STEJNOSMĚRNÝ MOTOR. 2.1 Princip 1 OBSAH 2 STEJNOSMĚRNÝ MOTOR...1 2.1 Princip...1 2.2 Běžný komutátorový stroj buzený magnety...3 2.3 Komutátorový stroj cize buzený...3 2.4 Motor se sériovým buzením...3 2.5 Derivační elektromotor...3

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Magnetizmus. Název: Autor:

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Magnetizmus. Název: Autor: Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Magnetizmus Indukční zákon Ing. Radovan Hartmann

Více

Laboratorní úloha č. 5 Faradayovy zákony, tíhové zrychlení

Laboratorní úloha č. 5 Faradayovy zákony, tíhové zrychlení Laboratorní úloha č. 5 Faradayovy zákony, tíhové zrychlení Úkoly měření: 1. Měření na digitálním osciloskopu a přenosném dataloggeru LabQuest 2. 2. Ověřte Faradayovy zákony pomocí pádu magnetu skrz trubici

Více

Polohová a pohybová energie

Polohová a pohybová energie - určí, kdy těleso ve fyzikálním významu koná práci - s porozuměním používá vztah mezi vykonanou prací, dráhou a působící silou při řešení úloh - využívá s porozuměním vztah mezi výkonem, vykonanou prací

Více

5.8 Jak se změní velikost elektrické síly mezi dvěma bodovými náboji v případě, že jejich vzdálenost a) zdvojnásobíme, b) ztrojnásobíme?

5.8 Jak se změní velikost elektrické síly mezi dvěma bodovými náboji v případě, že jejich vzdálenost a) zdvojnásobíme, b) ztrojnásobíme? 5.1 Elektrické pole V úlohách této kapitoly dosazujte e = 1,602 10 19 C, k = 9 10 9 N m 2 C 2, ε 0 = 8,85 10 12 C 2 N 1 m 2. 5.6 Kolik elementárních nábojů odpovídá náboji 1 µc? 5.7 Novodurová tyč získala

Více

Elektřina vlastníma rukama

Elektřina vlastníma rukama Elektřina vlastníma rukama VÍT BOČEK Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova, Praha Příspěvek představuje experimenty z elektřiny a magnetismu, které jsou efektní a zároveň jednoduché na konstrukci.

Více

4.7.3 Transformátor. Předpoklady: 4508, 4701

4.7.3 Transformátor. Předpoklady: 4508, 4701 4.7.3 Transformátor Předpoklady: 4508, 4701 Pomůcky: jádro pro transformátor, cívky 60, 300, 600, 100, 1000 z, čtyři multimetry, vodiče, žárovka 6 V dvakrát, hřebík, cín, cívka 6 z, tavný závit, žiletky.

Více

TRANSFORMÁTORY Ing. Eva Navrátilová

TRANSFORMÁTORY Ing. Eva Navrátilová STŘEDNÍ ŠOLA, HAVÍŘOV-ŠUMBAR, SÝOROVA 1/613 příspěvková organizace TRANSFORMÁTORY Ing. Eva Navrátilová - 1 - Transformátor jednofázový = netočivý elektrický stroj, který využívá elektromagnetickou indukci

Více

Ele 1 asynchronní stroje, rozdělení, princip činnosti, trojfázový a jednofázový asynchronní motor

Ele 1 asynchronní stroje, rozdělení, princip činnosti, trojfázový a jednofázový asynchronní motor Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: ELEKTROTECHNIKA PRVNÍ ZDENĚK KOVAL Název zpracovaného celku: 19. 12. 2013 Ele 1 asynchronní stroje, rozdělení, princip činnosti, trojfázový a jednofázový asynchronní motor

Více

Magnetické vlastnosti látek (magnetik) jsou důsledkem orbitálního a rotačního pohybu elektronů. Obíhající elektrony představují elementární proudové

Magnetické vlastnosti látek (magnetik) jsou důsledkem orbitálního a rotačního pohybu elektronů. Obíhající elektrony představují elementární proudové MAGNETICKÉ POLE V LÁTCE, MAXWELLOVY ROVNICE MAGNETICKÉ VLASTNOSTI LÁTEK Magnetické vlastnosti látek (magnetik) jsou důsledkem orbitálního a rotačního pohybu elektronů. Obíhající elektrony představují elementární

Více

FYZIKA II. Petr Praus 9. Přednáška Elektromagnetická indukce (pokračování) Elektromagnetické kmity a střídavé proudy

FYZIKA II. Petr Praus 9. Přednáška Elektromagnetická indukce (pokračování) Elektromagnetické kmity a střídavé proudy FYZIKA II Petr Praus 9. Přednáška Elektromagnetická indukce (pokračování) Elektromagnetické kmity a střídavé proudy Osnova přednášky Energie magnetického pole v cívce Vzájemná indukčnost Kvazistacionární

Více

PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE

PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, DUKELSKÁ 13 PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE Provedl: Tomáš PRŮCHA Datum: 17. 4. 2009 Číslo: Kontroloval: Datum: 5 Pořadové číslo žáka: 24

Více

Již ve starověku zvídaví Řekové zjistili, že jistý druh železné rudy (magnetovec) přitahuje železo. Objevili tak první permanentní (stálý) magnet a

Již ve starověku zvídaví Řekové zjistili, že jistý druh železné rudy (magnetovec) přitahuje železo. Objevili tak první permanentní (stálý) magnet a Již ve starověku zvídaví Řekové zjistili, že jistý druh železné rudy (magnetovec) přitahuje železo. Objevili tak první permanentní (stálý) magnet a tím i magnetismus. Slovo magnetismus má původ ve jménu

Více

Merkur perfekt Challenge Studijní materiály

Merkur perfekt Challenge Studijní materiály Merkur perfekt Challenge Studijní materiály T: 541 146 120 IČ: 00216305, DIČ: CZ00216305 / www.feec.vutbr.cz/merkur / steffan@feec.vutbr.cz 1 / 11 Název úlohy: Krokový motor a jeho řízení Anotace: Úkolem

Více

Fyzika 2 - rámcové příklady Magnetické pole - síla na vodič, moment na smyčku

Fyzika 2 - rámcové příklady Magnetické pole - síla na vodič, moment na smyčku Fyzika 2 - rámcové příklady Magnetické pole - síla na vodič, moment na smyčku 1. Určete skalární a vektorový součin dvou obecných vektorů a a popište, jak závisí výsledky těchto součinů na úhlu mezi vektory.

Více

Elektromagnetické jevy. Zápisy do sešitu

Elektromagnetické jevy. Zápisy do sešitu Elektromagnetické jevy Zápisy do sešitu Opakování ze 6.ročníku 1/3 Magnetické pole kolem magnetů nebo vodičů pod proudem. Magnetizace těleso z feromagnetické látky se v magnetickém poli stává dočasným

Více

1. Na obrázku pojmenujte jednotlivé části tyčového magnetu. Vysvětlete označení S a N.

1. Na obrázku pojmenujte jednotlivé části tyčového magnetu. Vysvětlete označení S a N. Tyčový magnet: Jméno a příjmení 1. Na obrázku pojmenujte jednotlivé části tyčového magnetu. Vysvětlete označení S a N. Vysvětlete označení S a N 2. Nyní do obrázku zakreslete indukční čáry magnetického

Více

SBÍRKA ŘEŠENÝCH FYZIKÁLNÍCH ÚLOH

SBÍRKA ŘEŠENÝCH FYZIKÁLNÍCH ÚLOH SBÍRKA ŘEŠENÝCH FYZIKÁLNÍCH ÚLOH MECHANIKA MOLEKULOVÁ FYZIKA A TERMIKA ELEKTŘINA A MAGNETISMUS KMITÁNÍ A VLNĚNÍ OPTIKA FYZIKA MIKROSVĚTA ELEKTRICKÝ NÁBOJ A COULOMBŮV ZÁKON 1) Dvě malé kuličky, z nichž

Více

4.5.3 Magnetická síla

4.5.3 Magnetická síla 4.5.3 Magnetická síla Předpoklady: 4501, 4502 Okolo vodiče s proudem vzniká magnetické pole ( stává se z něj magnet ) pokud vodič s proudem dáme k magnetu bude na něj působit magnetická síla. Pokus: Podkovovitý

Více

ELEKTRICKÉ STROJE - POHONY

ELEKTRICKÉ STROJE - POHONY ELEKTRICKÉ STROJE - POHONY Ing. Petr VAVŘIŇÁK 2013 1.5.2 DERIVAČNÍ MOTOR SCHÉMA ZAPOJENÍ 1.5.2 DERIVAČNÍ MOTOR PRINCIP ČINNOSTI Po připojení zdroje stejnosměrného napětí na svorky motoru začne procházet

Více

Pracovní list žáka (SŠ)

Pracovní list žáka (SŠ) Pracovní list žáka (SŠ) Magnetické pole cívky, transformátor Jméno Třída.. Datum 1. Teoretický úvod Vodič svinutý do prostorové křivky nazývané šroubovice tvoří válcovou cívku (solenoid). Každý závit vybudí

Více

4.5.10 Lenzův zákon. Předpoklady: 4502, 4503, 4507, 4508. Pokus:

4.5.10 Lenzův zákon. Předpoklady: 4502, 4503, 4507, 4508. Pokus: 4.5.10 Lenzův zákon Předpoklady: 4502, 4503, 4507, 4508 Pokus: Na obrázku je zachyceno rozestavení pokusu. Cívku můžeme připojit ke zdroji a vytvořit z ní elektromagnet. Uvnitř cívky je zastrčeno dlouhé

Více

ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY

ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY 1) Který zákon upravuje poměry v jednoduchém elektrickém obvodu o napětí, proudu a odporu: Ohmův zákon, ze kterého vyplívá, že proud je přímo úměrný napětí a nepřímo úměrný odporu.

Více

Základy elektrotechniky 2 (21ZEL2)

Základy elektrotechniky 2 (21ZEL2) Základy elektrotechniky 2 (21ZEL2) Přednáška 7-8 Jindřich Sadil Generátory střídavého proudu osnova Indukované napětí vodiče a závitu Mg obvody Úvod do strojů na střídavý proud Synchronní stroje princip,

Více

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, 276 01 Mělník Ing.František Moravec

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, 276 01 Mělník Ing.František Moravec ISŠT Mělník Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_H.2.15 Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566,

Více

ZÁPIS DO ŠKOLNÍHO SEŠITU část 06 ELEKTRICKÝ PROUD - část 01

ZÁPIS DO ŠKOLNÍHO SEŠITU část 06 ELEKTRICKÝ PROUD - část 01 ZÁPIS DO ŠKOLNÍHO SEŠITU část 06 ELEKTRICKÝ PROUD - část 01 01) Co už víme o elektrickém proudu opakování učiva 6. ročníku: Elektrickým obvodem prochází elektrický proud, jestliže: je v něm zapojen zdroj

Více

ELEKTRICKÉ STROJE ÚVOD

ELEKTRICKÉ STROJE ÚVOD ELEKTRICKÉ STROJE ÚVOD URČENO PRO STUDENTY BAKALÁŘSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ NA FBI OBSAH: 1. Úvod teoretický rozbor dějů 2. Elektrické stroje točivé (EST) 3. Provedení a označování elektrických strojů

Více