Metodika kultivace a multiplikace česneku v podmínkách in vitro

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metodika kultivace a multiplikace česneku v podmínkách in vitro"

Transkript

1 Metodika kultivace a multiplikace česneku v podmínkách in vitro Břetislav Křižan, Eva Ondrušiková, Martina Kudělková, Jana Krajíčková, Lenka Wasserbauerová, Kateřina Smékalová, Karel Dušek CERTIFIKOVANÁ METODIKA Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. 2010

2 Autorský kolektiv: Ing. Břetislav Křižan, Ph.D. Ing. Eva Ondrušiková, CSc. Ing. Martina Kudělková Ing. Lenka Wasserbauerová Mgr. Jana Krajíčková Ing. Kateřina Smékalová, Ph.D. Ing. Karel Dušek, CSc. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., 2010 ISBN: 2

3 Název: Metodika kultivace a multiplikace česneku v podmínkách in vitro Autoři: Vypracoval kolektiv autorů pod vedením Ing. Břetislava Křižana, Ph.D. Ing. Břetislav Křižan, Ph.D., Ing. Eva Ondrušíková, CSc., Ing. Martina Kudělková - Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta Ing. Lenka Wasserbauerová, Mgr. Jana Krajíčková - Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o. Ing. Kateřina Smékalová, Ph.D., Ing. Karel Dušek, CSc. -Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Oddělení zelenin a speciálních plodin Olomouc Vydal: Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Tisk: MediaDIDA s.r.o., Olomouc Vyšlo v roce: 2010 Vydáno bez jazykové úpravy. Kontakt na vedoucího autorského kolektivu: Oponenti: Ing. Jaroslav Rod, CSc., Česká společnost rostlinolékařská Ing. Ivan Branžovský, CSc., MZe Praha Autoři fotografií: Břetislav Křižan, Martina Kudělková Fotografie na úvodní straně: Multiplikace rostliny česneku kultivované z meristémů, autorka Martina Kudělková Dedikace: Metodika vznikla za finanční podpory Ministerstva zemědělství a je výstupem řešení projektu NAZV QH s názvem Ozdravení domácích genotypů česneku za účelem jejich uchování metodou kryokonzervace. Doba řešení Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., 2010 ISBN: 3

4 4

5 Metodika kultivace a multiplikace česneku v podmínkách in vitro Břetislav Křižan, Eva Ondrušiková, Martina Kudělková, Jana Krajíčková, Lenka Wasserbauerová, Kateřina Smékalová, Karel Dušek CERTIFIKOVANÁ METODIKA Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i

6 Obsah 6 Úvod 7 1 CÍL METODIKY 10 2 METODICKÝ POSTUP KULTIVACE A MULTIPLI- KACE ČESNEKU V PODMÍNKÁCH IN VITRO Vybavení a chemikálie potřebné k in vitro množení Příprava zásobních roztoků Příprava kultivačního média Založení kultur a kultivační podmínky Převod rostlin do nesterilních podmínek Závěr 17 3 SROVNÁNÍ NOVOSTI POSTUPŮ 18 4 POPIS UPLATNĚNÍ CERTIFIKOVANÉ METODIKY 19 5 EKONOMICKÉ ASPEKTY 19 6 SEZNAM POUŽITÉ SOUVISEJÍCÍ LITERATURY 20 7 SEZNAM PUBLIKACÍ, KTRÉ PŘEDCHÁZELY METODICE 22 8 PŘÍLOHY 24 6

7 Seznam zkratek BA (BAP) - 6-benzylaminopurin BDS - kultivační médium (Dunstan a Short, 1978) EDTA - kyselina etylendiamintetraoctová GA 3 - kyselina giberelová IAA - kyselina indolyl-3-octová IBA - kyselina indolyl-3-máselná JA - kyselina jasmonová KIN - kinetin MENDELU - Mendelova univerzita v Brně MS - kultivační médium (Murashige a Skoog, 1962) MZe - Ministerstvo zemědělstvi NAA - kyselina 1naftyloctová NAZV - Národní agentura pro zemědělský výzkum TDZ - thidiazuron Úvod Česnek kuchyňský (Allium sativum) patří k nejstarším kulturním plodinám, které provázejí lidstvo již od dávných dob. Je ceněn jako zelenina, koření, ale také jako léčivá rostlina pro své antibiotické účinky. V podmínkách České republiky se rostliny česneku množí pouze vegetativně. Při tomto způsobu množení však snadno dochází k přenosu virových chorob, a proto bývají rostliny česneku ozdravovány od virů v laboratorních podmínkách. Výsledkem ozdravování je rostlinka pěstovaná v in vitro podmínkách, kterou je následně potřeba namnožit. Předkládaná metodika se nezabývá procesem ozdravování, ale klade si za cíl zvýšení multiplikačního koeficientu ozdravených rostlin česneku. Množení rostlin v in vitro podmínkách (mikropropagace) znamená velké možnosti pro celou řadu druhů rostlin. Množení není závislé na počasí, rostliny jsou uniformní a touto metodou lze bez rizik množit i ozdravený materiál, protože při dodržení správného postupu nemůže během množení dojít k opětovnému nakažení patogeny. Dosud byla popsána in vitro kultivace u zhruba 500 druhů rostlin. Některé rostlinné druhy, mezi něž patří i česnek, se však při tomto způsobu pěstování a množení chovají značně specificky a jejich mikropropagace je obtížná. Tyto problémy jsou zpravidla způsobeny slabými reakcemi rostlin na dodané regulátory růstu. Rostliny domácích genotypů česneku byly ozdraveny v rámci projektu NAZV QH s názvem Ozdravení domácích genotypů česneku za účelem jejich uchování metodou kryokonzervace. Jak název projektu napovídá, pro 7

8 uchování tohoto cenného, pracně ozdraveného materiálu, byla vybrána a je experimentálně ověřována metoda kryokonzervace. Protože výsledkem ozdravení bývá zpravidla jen několik zdravých rostlin (z důvodu pracnosti odběru meristémů, úhynu rostlin a finanční nákladnosti testů), je potřeba tento materiál nejprve namnožit (např. pro kryokonzervaci je potřeba minimálně 160 rostlin od genotypu). Je samozřejmě možné převézt do půdy rostliny ihned po jejich ozdravení a dále je pak množit konvenčním způsobem v technické izolaci, ale z důvodu ztrát během převodu a možnostem reinfekce není tento postup používán. Třetím rokem utvoří rostliny dělené cibule. Další možnou cestou namnožení ozdraveného materiálu je mikropropagace. Ačkoliv velmi záleží na množeném genotypu, lze obecně říci, že při použití zde publikovaného metodického postupu lze dosáhnout rychlejšího namnožení rostlin za období jednoho roku. Metoda mikropropagace rostlin česneku už byla popsána pro některé (zvláště asijské) genotypy v pracích např.: (Abo El-Nil, 1977; Bhojwani, 1980; Nagasawa, Finer, 1988, Moriconi et at., 1990; Nagakubo et al., 1993; Seabrook, 1994; Mohamed-Yassen et al., 1995; Haque et al., 1997; Ayabe, Sumi, 1998; Myers, Simon, 1998, 1999.) Vždy však záleží na použitém genotypu. Informace o množení českých genotypů česneku udržovaných v Genové bance v Olomouci obsahuje tato metodika. Metodika se na základě provedeného výzkumu jednotlivých postupů množení detailně zabývá složením živných médií a jejich přípravou, úpravou hormonální složky médií, kultivačními podmínkami a konečně převodem namnožených rostlin do nesterilních podmínek. Princip známých metod množení česneku v laboratorních podmínkách: Mechanické zásahy Mechanickými zásahy označujeme pro účel množení většinou půlení a čtvrcení rostlin kultivovaných v podmínkách in vitro. Úspěšnost této metody závisí na použitém genotypu. Prakticky je kultivovaná rostlina zakrácena na 2 cm a jsou odstraněny kořeny. Ze spodní strany podpučí jsou rostliny nařezávány cca 2 mm hlubokým řezem na dvě poloviny, popř. na čtvrtiny. Všechny části rostliny drží v celku, nejedná se o odříznutí žádné části, a rostlina je dále kultivována ve zkumavce s médiem. Reakce genotypů je velmi rozílná. Výsledkem bývají jak 4 výchozí rostliny (u čtvrcení) tak velmi často úhyn materiálu. Praktický význam má tato metoda pouze u velmi problematicky množitelných genotypů. Multiplikace v průměru dosahuje poměru 1:1,5. 8

9 Stem-disc dome culture - metoda stonkových disků Podle Ayabe a Sumiho (1998) je možno množit česnek ze struktury Stem - disc dome což je prakticky 2 mm tenký plátek obsahující meristém a svrchní část podpučí. Z jednoho Stem-Disc segmentu vyrůstalo na médiu LS (Linsmaier, Skoog, 1965) dvacet až třicet nových výhonků. Stonkové disky se jeví jako explantáty s vysokým multiplikačním potenciálem. Více jak 90 % výhonků takto vzniklých, formovalo cibulky. Metoda byla vyvinuta na japonském genotypu Fukuchi-Howaito. Kultivace kořenů Haque et al., (2000) použili jako primární explantát při multiplikaci kořeny. Povrchově desinfikované stroužky byly nejprve kultivovány 15 dní ve zkumavkách na směsi destilované vody a 0,7 % agaru. Poté byly odebrány kořenové špčky velkosti 2 mm a dále kultivovány na MS médiu s růstovými regulátory 2,2 mg.l -1 BA a 0,2 mg.l -1 NAA. Procento explantátů, které vytvořily výhonky, bylo v závislosti na odrůdě v rozmezí 7,9-95, 2 %. Formování cibulek bylo zjevné u všech odrůd, ale značně se lišily velikostí. Kultivovány byly odrůdy Bangladesh local a White roppen. Odrůda White roppen, u které se multiplikace dařila nejvíce, byla následně převedena do podmínek ex vitro. Somatická embryogeneze Jedná se o metodu, při které vzniká jedinec nepřímo (je spojena s předchozí tvorbou kalusu), z diploidní somatické buňky - vznik embrya z jiných buněk než zygot (Procházka et al., 2003). Explantátem (izolovaná část z celistvého organismu) pro kultivaci in vitro mohou vegetativní a generativní orgány, protoplasty, buňky a pletiva (Procházka et al., 2003; Šebánek, Sladký, 1988). Obecně platí, že mladá pletiva, u kterých probíhá aktivní dělení, jsou pro embryogenezi vhodnější (Novák, 1990). U česneku bývají používány kořenové a listové explantáty (Havránek, 2005). Fereol et al., (2002) použil jako explantáty mladé vnitřní listy v bazální části rosliny z desinfikovaných stroužků. Byly vybrány česneky vzniklé izolací meristému. Byly uloženy po dobu 4-5 měsíců od sklizně při 15 C, a převedeny na 3 týdny do 5 C, aby překonaly dormanci. Listové explantáty vytvářely kalusové kultury a ty poté sloužily pro somatickou embryogenezi. Somatická embryogeneze ja také popsána v pracích Fereol et al., (2005 a, b) a Mukhopadhyay et al., (2004). 9

10 Fereol et al., (2002) použili jako explantáty pro somatickou embryogenezi kořeny i mladé listy. Produkce kalusu byla pozorována na kořenech i na mladých listech, ale u listů se projevil vyšší potenciál pro embryogenezi. Až 75 % vzniklých kalusů diferencovalo somatická embrya. 30 % z těchto embryí bylo převedeno do nesterilních podmínek. Rostliny tvořily výhony i kořeny. Somatická embryogeneze, jako velmi účinná metoda množení, která je některými autory doporučována, není vhodná pro množení ozdravených genotypů k uchování v genových bankách, neboť je zde vysoké riziko somaklonální variability. 1 Cíl metodiky Cílem předkládané Metodiky kultivace a multiplikace česneku v podmínkách in vitro je zveřejnit metodický postup, podle kterého je možno genotypy česneku namnožit v laboratorních podmínkách. Zpřehlednit dostupné informace týkající se množení česneku a označit postupy, které jsou při multiplikaci českých genotypů účinné. K in vitro množení bývají použity zpravidla ozdravené genotypy česneku, které je potřeba rychle rozmnožit k dalším činnostem, ať jde již o uchovávání, či další množení. 2 Metodický postup kultivace a multiplikace česneku v podmínkách in vitro 2.1 Vybavení a chemikálie potřebné k in vitro množení Přístrojové zabezpečení Chemická laboratoř a přípravna roztoků Laboratoř vybavená pro práci s in vitro kulturami Chladnička (+ 4 C) Mraznička (-20 C) Autokláv ph-metr Laboratorní váhy Termostat Destilační (popř. demineralizační) přístroj Studený skleník Technický izolát 10

11 Materiál Laboratorní sklo Pěstební kontejnery Pěstební rašelinové substráty Hnojiva (makro a mikroprvky) Skalpely, pinzety, očkovací jehly Chemikálie Chemikálie pro in vitro množení: NH 4 NO 3, KNO 3, MgSO 4 7H 2 O, KH 2 PO 4, CaCl 2 2H 2 O, FeSO 4 7H 2 O, Na 2 EDTA 2H 2 O, MnSO 4 H 2 O, ZnSO 4 7H 2 O, Na 2 MoO 4 2H 2 O, CuSO 4 5 H 2 O, H 3 BO 3, KI, CoCl 2 6H 2 O, AlCl 3 6H 2 O, sacharóza, agar (B & V commercial agar S 1000, Itálie), BAP, GA 3, NAA, thiamin, kyselina nikotinová, glycin, myo-inositol, HgCl 2, etanol, NaOH, KOH. Přípravky ochrany rostlin a pomocné látky: Ridomil Gold Plus 42,5 WP (metalaxyl M + oxichlorid mědi) Rovral Flo (iprodione) Karben Flo Stefes (carbendazim) Silwet 77 (heptamethyltrisiloxan) Savo (5 % chlornan sodný) 2.2 Příprava zásobních roztoků Zásobní roztoky Zásobní roztoky usnadňují celkový postup přípravy médií. Rozdělením na jednotlivé roztoky je zabráněno vzájemnému vysrážení některých solí, což značně komplikuje příjem živin rostlinou. Každou chemikálii rozpustíme zvlášť a teprve po úplném rozpuštění jednotlivých chemikálií v destilované vodě smícháme vzniklé dílčí roztoky dle níže uvedeného pořadí a doplníme destilovanou vodou na požadovaný objem. K přípravě kultivačního média MS použijeme následující zásobní roztoky: Makroelementy Roztok připravíme 20krát koncentrovaný (tj. na 20 l média). K přípravě použijeme 1000 ml odměrnou baňku. Navážíme: 33,00 g NH 4 NO 3 ; 38,00 g KNO 3 ; 7,40 g MgSO 4 7H 2 O a 3,40 g KH 2 PO 4. Roztoku dávkujeme 50 ml do 1 l připravovaného média. 11

12 Roztok chloridu vápenatého Roztok připravíme 50krát koncentrovaný (tj. na 50 l média). K přípravě použijeme 500 ml odměrnou baňku. Navážíme: 22,00 g CaCl 2 2H 2 O. Roztoku dávkujeme 10 ml do 1 l připravovaného média. Mikroelementy Roztok připravíme 50krát koncentrovaný (tj. na 50 l média). K přípravě použijeme 250 ml odměrnou baňku. Navážíme: 845,00 mg MnSO 4 H 2 O; 430,00 mg ZnSO 4 7H 2 O; 310,00 mg H 3 BO 3 ; 41,50 mg KI; 12,50 mg Na 2 MoO 4 2H 2 O; 1,25 mg CuSO 4 5H 2 O; 1,25 mg CoCl 2 6H 2 O a 1,25 mg AlCl 2 6H 2 O. Roztoku dávkujeme 5 ml do 1 l připravovaného média. Vitamíny Roztok připravíme 25krát koncentrovaný (tj. na 25 l média). K přípravě použijeme 250 ml odměrnou baňku. Navážíme: 10,00 mg thiaminu, 50,00 mg pyridoxinu; 50,00 mg kyseliny nikotinové a 200,00 mg glycinu. Roztoku dávkujeme 10 ml do 1 l připravovaného média. Roztoky růstových regulátorů Roztoky připravíme do 50 ml odměrných baněk. Koncentrace roztoku BAP je 1 mg.ml -1. V případě kyselin NAA a GA 3 připravíme roztoky roztoky o koncentraci 0,1 mg. ml -1. BAP a NAA rozpustíme napřed v malém množství 5 % NaOH a doplníme destilovanou vodou na požadovaný objem. GA 3 je nutno napřed rozpustit v malém množství etanolu a pak doplnit destilovanou vodou na požadovaný objem. Všechny zásobní roztoky skladujeme v temnu v ledničce při teplotě 4 C. Roztoky makroelementů, mikroelementů a roztok chloridu vápenatého lze takto skladovat až 1 rok, roztok vitamínů a roztoky regulátorů růstu maximálně 2 měsíce. Potom je nutno připravit roztoky čerstvé. 2.3 Příprava kultivačního média Prvním krokem při přípravě média je dokonalé rozvaření agaru (v jedné čtvrtině celkového objemu média). Do rozvařeného agaru postupně přidáváme zásobní roztoky v pořadí: makroelementy, roztok dihydrátu chloridu vápenatého, mikroelementy, vitamíny, fytohormony. Vždy pečlivě zamícháme. Dále přidáme navážený FeSO 4 7H 2 O, Na 2 EDTA 2H 2 O, myo-inositol a sacharózu. Tyto složky médií včetně všech regulátorů růstu přidáváme před sterilizací autoklávováním. Pouze v případě médií pro chemoterapii přidáváme ribavirin do již sterilního 12

13 média filtrací. ph upravíme 5 % vodným roztokem NaOH na hodnoty stanovené v tabulce 1. Médium sterilizujeme párou v autoklávu 25 minut při teplotě 120 o C a přetlaku 100 kpa. Tabulka 1.: Složení kultivačních médií C1, C2 a C3 (Modifikované MS) Založení kultur Multiplikace kultur Zmnožování cibulek Složka (mg l -1 ) C1 C2 C3 NH 4 NO KNO MgSO 4 7H 2 O KH 2 PO CaCl 2 2H 2 O FeSO 4 7H 2 O Na 2 EDTA 2H 2 O MnSO 4 H 2 O 16,9 16,9 16,9 ZnSO 4 7H 2 O 8,6 8,6 8,6 Na 2 MoO 4 2H 2 O 0,25 0,25 0,25 CuSO 4 5 H 2 O 0,025 0,025 0,025 H 3 BO 3 6,2 6,2 6,2 KI 0,83 0,83 0,83 CoCl 2 6H 2 O 0,025 0,025 0,025 Sacharósa Agar BA 0,5 0,5 1 GA 3 0,5 0,5 0 NAA 0,1 0 0,1 Thiamin 0,1 0,1 2 Pyridoxin 0,5 0,5 0,5 Kys. nikotinová 0,5 0,5 1 Glycin Myo-inositol ph 5,8 5,8 6,00 13

14 Tabulka 2.: Složení kultivačních médií C4 a C5 (Modifikované MS) Složka (mg l -1 ) Multiplikace kultur Tvorba cibulek C4 C5 NH 4 NO KNO MgSO 4 7H 2 O KH 2 PO CaCl 2 2H 2 O FeSO 4 7H 2 O Na 2 EDTA 2H 2 O MnSO 4 H 2 O 16,9 16,9 ZnSO 4 7H 2 O 8,6 8,6 Na 2 MoO 4 2H 2 O 0,25 0,25 CuSO 4 5 H 2 O 0,025 0,025 H 3 BO 3 6,2 6,2 KI 0,83 0,83 CoCl 2 6H 2 O 0,025 0,025 Sacharósa Agar TDZ 0,5 0 GA NAA 0 0 Thiamin 2 2 Pyridoxin 0,5 0,5 Kys. nikotinová 1 1 Glycin 2 2 Myo-inositol ph 6,00 5,8 14

15 2.4 Založení kultur a kultivační podmínky Pokud materiál pro množení prošel procesem ozdravování, a je udržován v laboratoři již sterilní, bude použit pro množení v in vitro podmínkách bez další desinfekce. Jedná-li se o zakládání ozdravených kultur česneku ze stroužků či pacibulek, odstraníme zaschlé listy, a stroužky povrchově desinfikujeme pomocí 0,2 % chloridu rtuťnatého (vysoce toxická látka, označení T+). Doba desinfekce je 17 minut. Potom stroužky umístíme do sterilní destilované vody na 10 minut a toto opláchnutí 3x opakujeme, vždy po deseti minutách. Ať už pochází primární explantát ze stroužku, pacibulky či je to rostlinka kultivovaná z meristému je středem zájmu pro další množení meristém s podpučím. Rostliny pěstujeme v mikrobiologických zkumavkách s hliníkovými uzávěry. Zkumavky s rostlinami jednotlivě označíme popisky na sklo zkumavky. Větší stroužky při použití zkumavek seřízneme z bočních stran a z vrchní strany, podpučí necháme vcelku. Segmenty uložíme na médium C1 s přídavkem hormonů 0,1 mg.l -1 NAA, 0,5 mg.l -1 BA a 0,5 mg.l -1 GA 3 (složení média viz tabulka 1). Za 4 týdny rostlinky přeneseme na multiplikační médium. Při pasážování (přenos rostlin na čerstvá média) zakracujeme rostliny na 3 cm. U rostlin, které multiplikují, nerozdělujeme trsy skalpelem, ale kultivujeme rostliny tak dlouho, dokud nedojde k samovolnému oddělení jednotlivých rostlin. V případě rozkrojení trsu skalpelem hrozí uhynutí namnoženého materiálu. V kultivační místnosti udržujeme teplotu 23 o C a fotoperiodu 16 hod. světlo/8 hod. tma. K osvětlení používáme zářivkové trubice Philips TL-D 80 Super 58W / 865. V průběhu kultivace se u některých rostlin začne projevovat vodnatění. Je to děj, při kterém ve zkumavce dochází k hyperhydrataci (převodnění pletiv). Vodnatění může být způsobeno vysokou vzdušnou vlhkostí, mají na něj vliv osmotické látky (tedy sacharóza) v médiu, koncentrace agaru a cytokininy. U rostlin se projevuje špatným vývojem pletiv, sklovitým a celkově nezdravým vzhledem světle zelené, někdy až hnědé barvy. Průduchy vodnatěním napadených rostlin ztrácejí svoji funkci (Novák, 1990; Wu et al., 2009). U rostlin, které jsou jen lehce postiženy, odstraníme zvodnatělé vnější části, rostliny zakrátíme a dále kultivujeme. Tyto rostliny je potřeba častěji přenášet na čerstvé médium. Většina těchto rostlin poté projevuje normální vývoj. Silně vodnaté jedince zlikvidujeme. Jak stroužky, tak i izolované meristémy, mohou být v kultuře napadány infekcemi. Bakteriální infekce řešíme přenesením rostlin na médium s přípravkem Proclin 400 (Supelco). Pokud se bakterie vyskytují i nadále, použijeme médium s antibiotikem dvakrát po sobě. Když rostliny spontánně multiplikují na médiu C1, jako další postup použijeme kultivaci na médiu C2 (viz tabulka 1). Postup sledu 15

16 multiplikačních médií C1 a následně C2 pro genotypy vnímavé k BA, nezatěžuje rostliny vysokými dávkami regulátorů růstu. Multiplikace je dána použitím 0,5 mg.l -1 BA (médium C1) a následnou absencí NAA (médium C2). V případě, že rostlinky českých genotypů na médiu C1 nemultiplikují ani po dvou pasážích (rostlinky 2x přeneseny na čerstvé médium), tyto přeneseme na další médium C4 (médium založené na účinku cytokininu TDZ, s absencí jiných regulátorů růstu) viz tabulka 1. Na tomto médiu však kromě množení dochází i k většímu výskytu vodnatění rostlin, proto stav kultur musíme kontrolovat častěji a rostliny častěji pasážovat. Pokud nelze rostliny donutit k množení pomocí TDZ, použijeme další médium C3 (MS s 110 g.l -1 sacharózy, 0,1 mg.l -1 NAA s přídavkem 1 mg. l -1 BA) k multiplikaci formou zmnožování cibulek. V tomto případě spolupůsobí na množení vysoká koncentrace sacharózy společně s BA Převod rostlin do nesterilních podmínek Rostlinky určené k převodu do nesterilních podmínek kultivujeme 3 měsíce na médiu C5 (MS bez regulátorů růstu s 120 g.l -1 sacharózy). Toto médium bylo převzato z komerční laboratoře Vivai piante Battistini s.s. z Itálie a je zajímavé právě vysokým obsahem sacharózy. Rostlinky na tomto médiu vytvoří cibulku a následně zatáhnou. Cibulky vyjímáme z kultivačních nádob a uchováváme v ledničce do doby výsadby, nebo vysazujeme bezprostředně. Termín výsadby naplánujeme na jarní období, rostliny pak využijí celé vegetační období k růstu. Při výsadbě cibulky namáčíme do vody za účelem odstranění zbytků agaru a uchránění před zavadnutím. Cibulky vysazujeme do multiplat s velikostí jamek 3,5 x 4,0 cm (TEKU JP 3040/54). Použijeme již hotový substrát Steckmedium (Klasmann) který je už namíchán dohromady s agroperlitem. Plná multiplata umístíme na množárnu s vysokou vzdušnou vlhkostí a se spodním vytápěním na 25 o C. Vysazené cibulky na množárně kryjeme fólií, aby byla udržena vysoká vzdušná vlhkost a aby byly napodobeny předchozí podmínky v kultivační nádobě. Teplota vzduchu na množárně nesmí překročit 38 o C. Při převodu dochází k minimálnímu úhynu rostlin (cca 8 %). Tato fáze je charakterizována snižováním vzdušné vlhkosti. Sedmý den po převodu sejmeme fólii z rostlin na množárně 3 krát denně na cca 5 minut aby byla umožněna výměna vzduchu. Intervaly větrání každý den prodlužujeme v závislosti na počasí. Cibulky začnou velice rychle prorůstat. Ve slunečných, horkých dnech interval větrání zkrátíme, protože rostliny rychleji vadnou (vadnutí se projevuje kroucením vrcholku nejvyššího listu). Po čtyřech týdnech rostliny na množárně ponecháme zcela bez nadkrytí. 16

17 Substrátové topení používáme pouze pro první týden převodu. Rostliny v multiplatech po měsíci převezeme z množárny do skleníku. Zde rostliny dále pěstujeme až do výšky cca cm a potom je umístíme do venkovních prostor do síťovníku, kde je nahrnkujeme do kontejnerů P 9, do kterých použijeme substrát KTS 2 zásobený živinami na půl roku. K biologickému hubení smutnic (Sciara sp.), použijeme parazitické hlístice Steinernema feltiae Filipjev. Třetí týden od převodu zakořeněné rostliny v multiplatech přihnojíme formou hnojivé závlahy na list hnojivem Kristalon Start v dávce 1 g l -1. Pak pravidelně přihnojujeme stejnou dávkou 1x týdně. Ošetření fungicidy provádíme třetí den po převodu, a to přípravky: Ridomil Gold Plus 42,5 WP (oxichlorid mědi, metalaxyl-m) v koncentraci 0,1 % a Carben Flo Stefes (carbendazim) v koncentraci 0,1 %. Pokud je potřeba další ošetření, kombinujeme přípravek Ridomil Gold Plus 42,5 WP s přípravkem Rovral FLO (iprodione) v koncentraci 0,05 %. Všechny přípravky aplikujeme spolu se smáčedlem Silwet Závěr Řada postupů, které byly experimentálně aplikovány české genotypy česneku v průběhu let byla hodnocena z hlediska multiplikace rostlin. Shrneme-li získané poznatky, docházíme ke stejnému závěru jako Senula et al., (2000), kteří zkoušeli pro množení česneku celou řadu regulátorů růstu (IAA, NAA, KIN, BA, 2-iP). Při množení 87 genotypů zjistili, že vliv složení média je zanedbatelný při srovnání s vlivem genotypu na multiplikaci. Rovněž Bertaccini et al., (2004) došli při množení 97 genotypů ke stejným závěrům. U námi zkoušených českých genotypů z genové banky se potvrdila obecně známá větší závislost úspěchu množení na genotypu, než na složení médií. Při vyzkoušení regulátorů růstu (IAA, NAA, BA, TDZ, JA, GA 3 ) se reakce jednotlivých genotypů značně liší. Z toho důvodu je publikovaná metoda tvořena postupnou obměnou regulátorů růstu v médiích, což je dáno postupným pořadím jednotlivých kultivačních médií, aby bylo zajištěno namnožení rozdílně reagujících genotypů. I zde je však vliv genotypu větší než např. vliv použitého regulátoru růstu. Na rozdíl od autorů, kteří uvádějí NAA jako složku multiplikačního média (Fereol et al., 2002, Bertaccini et al., 2004, Kim et al., 2003) se neosvědčila přítomnost tohoto hormonu pro množení. NAA pozitivně ovlivňuje adaptaci česneku v in vitro kultuře na začátku kultivace. Později je však jeho vliv na množení bezvýznamný. Rovněž se potvrdila vhodnost média MS, jak ostatně uvádějí Bertaccini et al., (2004) a Kim et al., (2003) na rozdíl od média BDS doporučovaného autory Fereol et al., (2002) a Luciini et al., (2001). Všechna doporučovaná média v této metodice jsou založena na receptuře MS. 17

18 3 Srovnání novosti postupů Z důvodu odlišného chování jednotlivých genotypů česneku v podmínkách in vitro, nebyla dosud snaha o univerzální postup vhodný pro všechny genotypy úspěšná. Ozdravování rostlin česneku v rámci projektu NAZV QH s názvem Ozdravení domácích genotypů česneku za účelem jejich uchování metodou kryokonzervace s dobou řešení od do , jehož náplní je ozdravení 50-ti genotypů česneku pro potřeby uchování metodou kryoprezervace, umožnilo ověřit již existující postupy množení a na základě výsledků vyvinout postupy nové. Vývoj poznatků v oblasti in vitro kultur česneku, o němž svědčí publikované vědecké práce v posledních letech a množsví ozdravovaných genotypů udržovaných v in vitro podmínkách v rámci řešení projektu, umožnilo experimentálně ověřit postupy množení. Metodika, která vznikala za spolupráce odborníků 3 pracovišť (Mendelova univerzita v Brně - Zahradnická fakulta, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. a Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o.) přináší originální informace o množení českých genotypů česneku metodou in vitro, které nebyly dosud na rostliny českých genotypů aplikovány. Množení pomocí moderních biotechnologických metod v laboratorních podmínkách použitím in vitro kultur rostoucích na umělých živných médiích, představuje velkou perspektivu pro množení. Ve sterilním prostředí kultivačních nádob je minimalizováno riziko infekce houbovými nebo bakteriálními chorobami a je vyloučeno napadení živočišnými škůdci. Ve fázi množení je téměř vyloučeno riziko reinfekce již ozdraveného materiálu. In vitro kultury je možno pěstovat a množit v průběhu celého roku. Experimentálně bylo ověřováno použití různých médií, za účelem dosažení vyššího koeficientu multiplikace, zvláště pak použití regulátorů růstu a jejich kombinací. Bylo ověřováno použití médií o různém složení. Bylo použito univerzální médium MS (Murashige, Skoog 1962), dále médium používané pro kultivaci kořenových špiček česneku publikované v práci Haque et al., (2003), médiun s přídavkem kyseliny jasmonové, publikované pro ozdravování česneku v práci Ucman et al., (1998) a médium WPM (Lloyd, McCown, 1981). 18

19 4 Popis uplatnění certifikované metodiky Metodika kultivace a multiplikace česneku v podmínkách in vitro, je určena zejména pracovištím genových bank, kde probíhá udržování genových zdrojů česneku, MZe, ÚKZÚZ, dále pro potřeby SRS, pěstitelům česneku a dalším zájemcům. Metodika bude využívána k rychlému namnožení ozdraveného materiálu zejména českých genotypů česneku, a to jak pro jejich uchování metodou kryokonzervace, pro další bezpečné uchovávání, tak pro rychlé namnožení množitelského materiálu, či materiálu ve fázi šlechtění. Postupy popsané v metodice mohou být rovněž při dalším výzkumu experimentálně aplikovány na další genotypy česneku, popř. ostatní cibuloviny. 5 Ekonomické aspekty Jednoznačným přínosem zveřejněného postupu množení je vyšší multiplikace, tedy efektivnější množení v rámci časového úseku. Znamená to, že za stejnou dobu množení jako v polních podmínkách, je možno v laboratoři dosáhnout většího počtu jedinců. Bohužel, provedené experimenty týkající se českých genotypů česneku poukazují na vysoký vliv genotypu na množení. Postupy v metodice tedy nemohou být vztaženy na všechny české genotypy, avšak je zde publikován postup, který byl po provedení pokusů s vybranými genotypy nejefektivnější. V průběhu experimentů bylo namnoženo 1207 rostlin. Ve sterilním prostředí kultivačních nádob je minimalizováno riziko infekce houbovými nebo bakteriálními chorobami a je vyloučeno napadení živočišnými škůdci. Ve fázi množení je téměř vyloučeno riziko reinfekce již ozdraveného materiálu. In vitro kultury je možno pěstovat a množit v průběhu celého roku. V podmínkách technické izolace při pěstování na poli je riziko reinfekce až mnohonásobně vyšší. V průběhu množení in vitro tedy prakticky nemůže docházet k znehodnocení pracně ozdraveného cenného materiálu. Pro účely dlouhodobého uchovávání metodou kryokonzervace je bezesporu nutné použít množení rostlin v podmínkách in vitro, aby vyprodukovaný rostlinný materiál nebyl v průběhu množení znovu napaden, jak k tomu docházelo u ozdravených rostlin v minulosti. Ekonomický přínos je spatřován v důležitosti množení ozdraveného materiálu bez rizika reinfekce. Pokud by nebyl ozdravený materiál takto množen, budou nemalé náklady na ozdravování pohybující se od Kč do Kč za jeden genotyp investovány zcela zbytečně. 19

20 6 Seznam použité související literatury AYABE, M., SUMI, S.: Establishment of a novel tissue culture method, stem-disc culture, and its practical application to micropropagation of garlic (Allium sativum L.), Plant Cell Reports (1998) 17: s. AYABE, M., SUMI, S.: A novel efficient tissue culture method - stem - disc dome culture - for producing virus - free garlic (Allium sativum L.), Plant Cell Rep (2001) 20: s. BERTACCINI, A., BOTTI, S., TABANELLI, D., DRADI, G., FOGHER, C., PREVIATI, A., DA RE, F. : Micropropagation and Establishment of Mite - Borne Virus - Free Garlic (Allium sativum), Acta horticulturae 631: s., ISHS BRUNA, A.: Effect of thermotherapy and meristem-tip culture on production of virus-free garlic in Chille, Acta Horticulturae. 1997, 433: s. FEREOL, L., CHOVELON, V., CAUSSE, S., KALUMVUEZIKO, M. L., KAHANE, R. : Embryogenic Cell Suspension Cultures of Garlic (Allium sativum L.) as Method for Mass Propagation and Potential Material for Genetic Improvement, Acta Horticulturae, 2005, 688: s. FEREOL, L., CHOVELON, V., CAUSSE, S., MICHAUX-FERRIERE, N., KAHANE, R.: Evidence of a somatic embryogenesis process for plant regeneration in garlic (Allium sativum L.), 2002, Plant Cell Rep 21: s. FEREOL, L., CHOVELON, V., CAUSSE, S., TRIAIRE, D. : Establishment of embryogenic cell suspension cultures of garlic (Allium sativum L.), plant regeneration and biochemical analyses, Plant Cell Rep (2005) 24: s. HAQUE, M. S., WADA, T., HATTORI, K.: Garlic root for micropropagation through in vitro bulbet formation, 2000, Acta Horticulturae 520: s. HAQUE M, S., WADA, T., HATTORI, K. : Shoot regeneration and bulbet formativ from shoot and root meristem of garlic cv. Bangladesh local, 2003, Asian journal of plant science 2 (1)

21 HAVRÁNEK, P.: Redakčně upravená závěrečné správa grantového projektu Ministerstva zemědělství ČR QE Systém produkce certifikované sadby česneku. HAVRÁNEK, P.: Viruprosté klony česneku kuchyňského získané z meristematických kultur. Sborník ÚVTI Ochrana rostlin vol. 8, p HAVRÁNEK, P.: Vliv virového onemocnění na výnosy česneku kuchyňského. Sborník ÚVTI Ochrana rostlin vol. 10, p KIM, E. K., HAHN, E. J., MURTHY, H, N., PAEK, K. Y. High frequency of shoot multiplication and bulbet formativ of garlic in liquid cultures. KUDĚLKOVÁ, M.: Eliminace virů u odrůd česneku kuchyňského v podmínkách in vitro. Diplomová práce. Lednice: MENDELU v Brně, p. 92. LINSMAIER, E. F., SKOOG, F.: Organic growth factor requirements of tobacco tissue cultures Physiol Plant 18:1, p LLOYD, G., MCCOWN, B., Commercially-feasible micro-propagation of Mountain laurel, Kalmia latifolia, by use of shoot tip culture. International Plant Propagation. 1981, vol. 30, p LUCIANI, G. F., MARINANGELI, P. A., CURVETTO, N. R. Increasing nitrate/amonium ratio for improvement of garlic micropropagation. 2001, Scientia Horticulture 87, MUKHOPADHYAY, M. J., SENGUPTA, P., MUKHOPADHYAY, S., SEN, S. : In vitro stable regeneration of onion and garlic from suspension culture and chromosomal instability in solid callus culture, 2004, Scienta Horticulturae 104: 1-9 s. MURASHIGE, T. and SKOOG, F.: A revised medium for rapid growth and boi-assays with tobaco tissue cultures. Physiologia Plantarum, 1962, vol. 15, p NOVÁK, F. J.: Explantátové kultury a jejich využití ve šlechtění rostlin, Academia Praha, 1990, ISBN SENULA, A., KELLER, E. R. J., LESEMAN, D. E. : Elimination of viruses through meristem culture and thermotherapy for the establishment 21

22 of an in vitro collection of garlic (Allium sativum), 2000, Acta Horticulturae 530: s. UCMAN, R., ŽEL, J., RAVNIKAR, M.: Thermotherapy in virus elimination from garlic: influences on shoot multiplication from meristems and bulb formation in vitro. Scientia Horticulturae vol. 73, p WU, M., CHEN, L. J., LONG, Y. J.: Analysis of ultrastructure and reactive oxygen species of hyperhydric garlic (Allium sativum L.) shoots. In vitro Cell. Dev. Bol. Plant, 2009, vol. 45, p Seznam publikací, které předcházely metodice KARLOVÁ, K., DUŠEK, K., STAVĚLÍKOVÁ, H.: Virové choroby u kolekce genetických zdrojů česneku v České republice. In: Hauptvogel, P. (ed.) Hodnotenie genetických zdrojov rastlín pre výživu a pol nohospodárstvo. Zborník abstraktov z 5. vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou, května 2008, Piešťany, Slovenská republika. str. 14, ISBN KARLOVÁ, K., DUŠEK, K., STAVĚLÍKOVÁ, H.: Occurrence of virus diseases in collection of genetic resources of garlic in the Czech Republic. In: Meglič, V.; Bastar, M.T. (eds.): Book of abstracts of 19 th Eucarpia Conference, Genetic Resources Section, Ljubljana, Slovenia, May 26 th 29 th, p. 40, ISBN KARLOVÁ, K., DUŠEK, K., STAVĚLÍKOVÁ, H.: Virus diseases in collection of genetic resources of garlic in the Czech Republic. Agriculture (Poĺnohospodárstvo) (1): KUDĚLKOVÁ, M.: Eliminace virů u odrůd česneku kuchyňského v podmínkách in vitro. Diplomová práce. Lednice: MENDELU v Brně, p. 92. NAUŠOVÁ, O., KUČEROVÁ, Z., ONDRUŠIKOVÁ, E., KŘIŽAN, B., WASSERBAUEROVÁ, L., SOUKUPOVÁ, J., KARLOVÁ, K., STAVĚLÍKOVÁ, H., DUŠEK, K.: Zhodnocení účinnosti metody izolace meristému při ozdravování 20 odrůd česneku. In ŘEHOUT, V. Biotechnology vyd. České Budějovice: Scientific Pedagogical Publishing, 2008, s ISBN

23 ONDRUŠIKOVÁ, E., SASKOVÁ, H., ČECHOVÁ, J., KŘIŽAN, B.: The effect of genotype on sanitation of garlic plants (Allium sativum L.) In New developments in green gene technology. 1. vyd. Szeged, Hungary: Biological Research Center, Hungarian Academy of Sciences, SMÉKALOVÁ, K., STAVĚLÍKOVÁ, H., DUŠEK, K.: Distribution of viruses in the garlic germplasm collection of the Czech Republic. Journal of Plant Pathology, 2010, 96 (1):

24 8 Přílohy: Obr. 1. Rostliny česneku kultivované v mikrobiologických zkumavkách, pohled do kultivační místnosti. Obr. 2: Pracovní prostředí laminárního boxu pro sterilní práci s rostlinným materiálem 24

25 Obr. 3: Kultivace česneků pocházejících z meristémů Obr. 4: Multiplikace rostlin na médiu C1 25

26 Obr. 5: Multiplikace rostlin na médiu C2 Obr. 6: Rostliny česneku po aplikaci čtvrcení 26

27 Obr. 7: Cibulky vytvořené v podmínkách in vitro Obr. 8: Rostliny česneku postižené hyperhydratací pletiv (tyto rostliny jsou nevhodné pro další multiplikaci) Obr. 9: Segment rostliny po aplikaci čtvrcení (na bazální části patrný řez) 27

28 Obr. 10: Zmnožující se kultivovaná rostlina, v tomto případě je nutno počkat až dojde k samovolnému oddělení rostlin 28

Metodika ozdravování česneku od virů pomocí kultivace meristému a in vitro kultur

Metodika ozdravování česneku od virů pomocí kultivace meristému a in vitro kultur Metodika ozdravování česneku od virů pomocí kultivace meristému a in vitro kultur Břetislav Křižan, Eva Ondrušiková, Martina Kudělková Lenka Wasserbauerová, Jana Krajíčková Kateřina Smékalová, Karel Dušek

Více

Tkáňové kultury rostlin. Mikropropagace

Tkáňové kultury rostlin. Mikropropagace Tkáňové kultury rostlin Mikropropagace IN VITRO KULTURY (EXPLANTÁTOVÉ KUTLURY, ROSTLINNÉ EXPLANTÁTY) Izolované rostliny, jejich orgány, pletiva či buňky pěstované in vitro ve sterilních podmínkách Na kultivačních

Více

Kultivace révy vinné v in vitro podmínkách

Kultivace révy vinné v in vitro podmínkách Ing. Miloš Faltus, Ph.D. RNDr. Ondřej Skala RNDr. Alois Bilavčík, Ph.D. Ing. Jiří Zámečník, CSc. Kultivace révy vinné v in vitro podmínkách CERTIFIKOVANÁ METODIKA Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.

Více

INDUKCE TVORBY MIKROHLÍZEK BRAMBORU IN VITRO

INDUKCE TVORBY MIKROHLÍZEK BRAMBORU IN VITRO Úloha č. 14 Indukce tvorby hlíz in vitro na jednonodálních segmentech rostlin bramboru -1 - INDUKCE TVORBY MIKROHLÍZEK BRAMBORU IN VITRO TUBERIZACE BRAMBOR (Solanum tuberosum) Tuberizace je morfogenetický

Více

ROLE ETYLENU PŘI KULTIVACI ČESNEKU V PODMÍNKÁCH IN VITRO VITRO

ROLE ETYLENU PŘI KULTIVACI ČESNEKU V PODMÍNKÁCH IN VITRO VITRO ROLE ETYLENU PŘI KULTIVACI ČESNEKU V PODMÍNKÁCH IN VITRO ROLE ETYLENU PŘI KULTIVACI ČESNEKU V PODMÍNKÁCH IN VITRO Fišerová, H., 1 Spálovský, M., 1 Staňková, Z., 1 Kozák, V., 1 Křižan, B., 2 Havel, L. 1

Více

in vitro biotechnologií v ovocnářství

in vitro biotechnologií v ovocnářství Metodické listy OPVK Využití moderních in vitro biotechnologií v ovocnářství 19. ZALOŽENÍ IN VITRO KULTURY Založení in vitro kultury sterilizace výchozího explantátu Úvod Ovocné druhy lze kromě přirozených

Více

Konzervace genetických zdrojů chmele (Humulus lupulus, L.) pomocí metody kryoprezervace

Konzervace genetických zdrojů chmele (Humulus lupulus, L.) pomocí metody kryoprezervace Ing. Miloš Faltus, Ph.D. Ing. Jiří Zámečník, CSc. Konzervace genetických zdrojů chmele (Humulus lupulus, L.) pomocí metody kryoprezervace METODIKA PRO PRAXI Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. 2008

Více

Kryokonzervace révy vinné

Kryokonzervace révy vinné Ing. Miloš Faltus, Ph.D. Ing. Renata Kotková RNDr. Alois Bilavčík, Ph.D. Ing. Jiří Zámečník, CSc. Kryokonzervace révy vinné CERTIFIKOVANÁ METODIKA Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. 2012 Metodika

Více

AKTUÁLNÍ POZNATKY V PĚSTOVÁNÍ, ŠLECHTĚNÍ, OCHRANĚ ROSTLIN A ZPRACOVÁNÍ PRODUKTŮ

AKTUÁLNÍ POZNATKY V PĚSTOVÁNÍ, ŠLECHTĚNÍ, OCHRANĚ ROSTLIN A ZPRACOVÁNÍ PRODUKTŮ Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o. Troubsko Zemědělský výzkum, spol. s r.o. Troubsko Odbor rostlinolékařství ČAZV Pícninářská komise ORV ČAZV Agrární komora ČR AKTUÁLNÍ POZNATKY V PĚSTOVÁNÍ, ŠLECHTĚNÍ,

Více

Kryokonzervace bramboru (Solanum tuberosum, L.)

Kryokonzervace bramboru (Solanum tuberosum, L.) Ing. Miloš Faltus, Ph.D. Ing. Jiří Zámečník, CSc. Kryokonzervace bramboru (Solanum tuberosum, L.) METODIKA PRO PRAXI Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. 2008 Metodika je výstupem řešení výzkumného

Více

Vliv různých druhů cytokininů na zakořeňování moruše černé in vitro

Vliv různých druhů cytokininů na zakořeňování moruše černé in vitro STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST Vliv různých druhů cytokininů na zakořeňování moruše černé in vitro Michaela Medková Tišnov 2013 STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST Obor SOČ: Zemědělství, potravinářství, lesní

Více

ZPRÁVA ZA VÝSLEDKY ŘEŠENÍ VÝZKUMNÉHO PROGRAMU 3.d ZA ROK Tagro Červený Dvůr spol. s r.o. (IČO: )

ZPRÁVA ZA VÝSLEDKY ŘEŠENÍ VÝZKUMNÉHO PROGRAMU 3.d ZA ROK Tagro Červený Dvůr spol. s r.o. (IČO: ) ZPRÁVA ZA VÝSLEDKY ŘEŠENÍ VÝZKUMNÉHO PROGRAMU 3.d ZA ROK 2008-2013 Tagro Červený Dvůr spol. s r.o. (IČO: 49050656) 1. TITULNÍ LIST Podpora tvorby rostlinných genotypů s vysokou rezistencí k biotickým i

Více

Národní program uchování a využití genetických zdrojů kulturních rostlin a agrobiodiverzity

Národní program uchování a využití genetických zdrojů kulturních rostlin a agrobiodiverzity Národní program uchování a využití genetických zdrojů kulturních rostlin a agrobiodiverzity Jan Pelikán Výzkumný ústav pícninářský,spol. s r. o. Troubsko a Zemědělský výzkum, spol. s r. o. Troubsko Co

Více

Krása TC. mé zkušenosti s technikami mikropropagace v obrazech.

Krása TC. mé zkušenosti s technikami mikropropagace v obrazech. Krása TC mé zkušenosti s technikami mikropropagace v obrazech. Kultivace stonkových segmentů. Meristémové kultury. Kultivace vzrostných vrcholků. Kultivace rostlin z axilárních pupenů. Hegemonie vrcholu.

Více

in vitro biotechnologií v ovocnářství

in vitro biotechnologií v ovocnářství Metodické listy OPVK Využití moderních in vitro biotechnologií v ovocnářství 8. TEORETICKÉ ZÁKLADY IN VITRO KULTUR U OVOCNÝCH DRUHŮ Ovocné druhy lze kromě přirozených polních podmínek pěstovat také v umělých

Více

Využití metody kryoterapie pro ozdravení chmele od virových patogenů

Využití metody kryoterapie pro ozdravení chmele od virových patogenů Ing. Miloš Faltus, Ph.D. Ing. Jiří Zámečník, CSc. Ing. Petr Svoboda, CSc. Využití metody kryoterapie pro ozdravení chmele od virových patogenů CERTIFIKOVANÁ METODIKA Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.

Více

167 ml Folinova činidla doplníme do 500 ml destilovanou vodou. Toto činidlo je nestabilní, je nutné připravit vždy čerstvé a uložit při 4 C.

167 ml Folinova činidla doplníme do 500 ml destilovanou vodou. Toto činidlo je nestabilní, je nutné připravit vždy čerstvé a uložit při 4 C. ROZTOKY 1. Činidlo A 12,5 g (NH 4 ) 6 MO 7 O 4. 4H 2 O rozpustíme ve 125 ml bidestilované vody; 0,5 g K(SbO)C 4 H 4 O 6. 0,5 H 2 O rozpustíme ve 20 ml bidestilované vody; Oba tyto roztoky důkladně promícháme

Více

Aktuální výskyt škodlivých organismů a metodická doporučení v ochraně chmele k

Aktuální výskyt škodlivých organismů a metodická doporučení v ochraně chmele k Aktuální výskyt škodlivých organismů a metodická doporučení v ochraně chmele k 25.06. 2013. Stávající charakter počasí, tj. abnormální srážky a vysoká relativní vlhkost vzduchu vytvářejí optimální podmínky

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU DOTAČNÍHO TITULU 3.d. za dobu řešení 2008 2013

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU DOTAČNÍHO TITULU 3.d. za dobu řešení 2008 2013 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU DOTAČNÍHO TITULU 3.d. za dobu řešení 2008 2013 1. TITULNÍ LIST Podpora tvorby rostlinných genotypů s vysokou rezistencí k biotickým i abiotickým faktorům a diferencovanou kvalitou

Více

Propojení výuky oborů Molekulární a buněčné biologie a Ochrany a tvorby životního prostředí. Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/28.0032

Propojení výuky oborů Molekulární a buněčné biologie a Ochrany a tvorby životního prostředí. Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/28.0032 Propojení výuky oborů Molekulární a buněčné biologie a Ochrany a tvorby životního prostředí Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/28.0032 Seminář Rostlinné biotechnologie kolem nás Božena Navrátilová LS 2014/2015 Seminář

Více

GLOBALGAP - ROSTLINNÁ PRODUKCE (CB- CROP BASE ČESKÁ VERZE V 3.0-2_Sep07) část A

GLOBALGAP - ROSTLINNÁ PRODUKCE (CB- CROP BASE ČESKÁ VERZE V 3.0-2_Sep07) část A GLOBALGAP - ROSTLINNÁ PRODUKCE (CB- CROP BASE ČESKÁ VERZE V 3.0-2_Sep07) část A CB.1 SLEDOVATENOST CB. 1.1. požadavek na písemný identifikační systém umožňující registrovaný produkt Globalgapu vysledovat

Více

Metodika in vitro kultivace máku setého a produkce homozygotních materiálů pro šlechtitelské využití

Metodika in vitro kultivace máku setého a produkce homozygotních materiálů pro šlechtitelské využití Metodika in vitro kultivace máku setého a produkce homozygotních materiálů pro šlechtitelské využití Metodika byla vypracována jako výstup výzkumného projektu TAČR TA01010375 Využití progresivních biotechnologických

Více

Laboratoř růstových regulátorů Miroslav Strnad. ové kultury. Olomouc. Univerzita Palackého & Ústav experimentální botaniky AV CR

Laboratoř růstových regulátorů Miroslav Strnad. ové kultury. Olomouc. Univerzita Palackého & Ústav experimentální botaniky AV CR Laboratoř růstových regulátorů Miroslav Strnad Tkáňov ové kultury Olomouc Univerzita Palackého & Ústav experimentální botaniky AV CR DEFINICE - růst a vývoj rostlinných buněk, pletiv a orgánů lze účinně

Více

Cvičení z fyziologie rostlin. Organogeneze in vitro

Cvičení z fyziologie rostlin. Organogeneze in vitro Cvičení z fyziologie rostlin Organogeneze in vitro Teoretický úvod: Jedním z nedůležitějších faktorů ovlivňujících růst a morfogenezi v tkáňových kulturách rostlin je složení kultivačního média. Média

Více

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU PROBIOTICKÝCH BAKTERIÍ RODU ENTEROCOCCUS

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU PROBIOTICKÝCH BAKTERIÍ RODU ENTEROCOCCUS Národní referenční laboratoř Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU PROBIOTICKÝCH BAKTERIÍ RODU ENTEROCOCCUS 1 Rozsah a účel Postup slouží ke stanovení počtu probiotických bakterií v doplňkových látkách, premixech

Více

Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy, s.r.o.

Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy, s.r.o. Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy, s.r.o. Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy, s.r.o. Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy, s.r.o. Výzkumný a šlechtitelský

Více

Jiří Zámečník Martin Grospietsch Renata Kotková Miloš Faltus Konzervace genetických zdrojů Allium pomocí metody kryoprezervace

Jiří Zámečník Martin Grospietsch Renata Kotková Miloš Faltus Konzervace genetických zdrojů Allium pomocí metody kryoprezervace Jiří Zámečník Martin Grospietsch Renata Kotková Miloš Faltus Konzervace genetických zdrojů Allium pomocí metody kryoprezervace CERTIFIKOVANÁ METODIKA Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. 2012 Autorský

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU DOTAČNÍHO TITULU 3.d. za dobu řešení

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU DOTAČNÍHO TITULU 3.d. za dobu řešení ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU DOTAČNÍHO TITULU 3.d. za dobu řešení 2008-2013 1. TITULNÍ LIST Podpora tvorby rostlinných genotypů s vysokou rezistencí k biotickým a abiotickým faktorům a diferencovanou kvalitou

Více

Novinky od firmy YARA hnojiva obsahující polyfosfáty. Georgi Kostov Tel:

Novinky od firmy YARA hnojiva obsahující polyfosfáty. Georgi Kostov Tel: Novinky od firmy YARA hnojiva obsahující polyfosfáty Georgi Kostov Tel: 602 625 471 Email: georgi.kostov@yara.com Charakteristika speciálních polyfosfátů Super FK Super FK TM je kapalné hnojivo obsahující

Více

BIOTECHNOLOGICKÉ POSTUPY PŘI ZÁCHRANĚ KRITICKY OHROŽENÉHO DRUHU HOŘCE JARNÍHO (GENTIANA VERNA L.)

BIOTECHNOLOGICKÉ POSTUPY PŘI ZÁCHRANĚ KRITICKY OHROŽENÉHO DRUHU HOŘCE JARNÍHO (GENTIANA VERNA L.) ZPRÁVY LESNICKÉHO VÝZKUMU, 56, 2011 (1): 38-42 MÁCHOVÁ P. et al. BIOTECHNOLOGICKÉ POSTUPY PŘI ZÁCHRANĚ KRITICKY OHROŽENÉHO DRUHU HOŘCE JARNÍHO (GENTIANA VERNA L.) BIOTECHNOLOGICAL METHODS IN THE PROTECTION

Více

Sešit pro laboratorní práci z chemie

Sešit pro laboratorní práci z chemie Sešit pro laboratorní práci z chemie téma: Příprava roztoků a měření ph autor: ing. Alena Dvořáková vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační

Více

11/2009 LESNICKÝ PRŮVODCE MIKROPROPAGACE HOŘCE JARNÍHO (GENTIANA VERNA L.) Recenzovaná metodika

11/2009 LESNICKÝ PRŮVODCE MIKROPROPAGACE HOŘCE JARNÍHO (GENTIANA VERNA L.) Recenzovaná metodika MIKROPROPAGACE HOŘCE JARNÍHO (GENTIANA VERNA L.) LESNICKÝ PRŮVODCE RNDr. JANA MALÁ, CSc. Ing. HELENA CVRČKOVÁ, Ph.D. Ing. PAVLÍNA MÁCHOVÁ, Ph.D. RNDr. LUDMILA KIRSCHNEROVÁ 11/2009 Recenzovaná metodika

Více

Využití metody kryoterapie pro ozdravení bramboru od virových patogenů

Využití metody kryoterapie pro ozdravení bramboru od virových patogenů Ing. Miloš Faltus, Ph.D. Ing. Jiří Zámečník, CSc. Ing. Petr Dědič, CSc. Ing. Vendulka Horáčková, CSc. Využití metody kryoterapie pro ozdravení bramboru od virových patogenů CERTIFIKOVANÁ METODIKA Výzkumný

Více

Kultivační metody stanovení mikroorganismů

Kultivační metody stanovení mikroorganismů Kultivační metody stanovení mikroorganismů Základní rozdělení půd Syntetická, definovaná media, jednoduché sloučeniny, známé sloţení Komplexní media, vycházejí z ţivočišných nebo rostlinných tkání a pletiv,

Více

zdravé osivo - zdravé rostliny - základ kvalitní produkce

zdravé osivo - zdravé rostliny - základ kvalitní produkce zdravé osivo - zdravé rostliny - základ kvalitní produkce https://www.google.cz/search?q=clipart+seed&tbm=isch&tbs=rimg:crvzdqp5gcdsijjl- HCyMeVBGDH-g2-khwFoql5Q7-2J469q-Yqkol_1jkwdJlQxHVmUVk9tb- TEDW6U8nP3tyHhUqSoSCeX4cLIx5UEYEVz31CFc0nYaKhIJMf6Db6SHAWgR1X05TzuGjwoqEg

Více

Mikropropagace klonů lesních dřevin termíny a důležité fenomény na fotografických dokumentech.

Mikropropagace klonů lesních dřevin termíny a důležité fenomény na fotografických dokumentech. Mikropropagace klonů lesních dřevin termíny a důležité fenomény na fotografických dokumentech. Řešitel: Ing. Hana Prknová Spoluřešitelé: Prof. Ing. Jaroslav Kobliha, CSc. Ing. Jaroslav Klápště ČZU FLD

Více

RŮST A VÝVOJ ROSTLIN. Mgr. Alena Výborná Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_1_11_BI1

RŮST A VÝVOJ ROSTLIN. Mgr. Alena Výborná Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_1_11_BI1 RŮST A VÝVOJ ROSTLIN Mgr. Alena Výborná Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_1_11_BI1 Růst = nezvratné zvětšování rozměrů a hmotnosti rostliny. Dochází ke změnám tvaru a vnitřního uspořádání

Více

HYCOL. Lis tová hno jiva. HYCOL-Zn kulturní rostliny. HYCOL-Cu kulturní rostliny. HYCOL-E OLEJNINA řepka, slunečnice, mák

HYCOL. Lis tová hno jiva. HYCOL-Zn kulturní rostliny. HYCOL-Cu kulturní rostliny. HYCOL-E OLEJNINA řepka, slunečnice, mák Lis tová hno jiva n e j ž e n e... víc HYCOL do e kol o g ic ké p ro d u kce BIHOP-K+ HYCOL-BMgS HYCOL-NPK chmel, kukuřice, mák HYCOL-E OBILNINA řepka, slunečnice, mák zelenina, slunečnice pšenice, ječmen,

Více

Zvyšování konkurenceschopnosti studentů oboru botanika a učitelství biologie CZ.1.07/2.2.00/15.0316

Zvyšování konkurenceschopnosti studentů oboru botanika a učitelství biologie CZ.1.07/2.2.00/15.0316 Zvyšování konkurenceschopnosti studentů oboru botanika a učitelství biologie CZ.1.07/2.2.00/15.0316 Tradice šlechtění šlechtění zlepšování pěstitelsky, technologicky a spotřebitelsky významných vlastností

Více

Xanthomonas campestris a Fusarium na hlávkovém zelí

Xanthomonas campestris a Fusarium na hlávkovém zelí Xanthomonas campestris a Fusarium na hlávkovém zelí význam, symptomy, ochrana Robert Pokluda Zahradnická fakulta v Lednici Mendelova univerzita v Brně Xanthomonas campestris pv. campestris Černá žilkovitost

Více

Krása TC. - mé zkušenosti s technikami mikropropagace v obrazech. Základní informace.

Krása TC. - mé zkušenosti s technikami mikropropagace v obrazech. Základní informace. Krása TC - mé zkušenosti s technikami mikropropagace v obrazech. Základní informace. Vzhledem k tomu, že explantátové kultury /kultury in vitro, tkáňové kultury, tissue culture, proto tedy TC/ znamenají

Více

PLÍSEŇ BRAMBORU. Ing. Ervín Hausvater, CSc. Ing. Petr Doležal, Ph.D. Ing. Jitka Dejmalová. VÝZKUMNÝ ÚSTAV BRAMBORÁŘSKÝ HAVLÍČKŮV BROD, s. r. o.

PLÍSEŇ BRAMBORU. Ing. Ervín Hausvater, CSc. Ing. Petr Doležal, Ph.D. Ing. Jitka Dejmalová. VÝZKUMNÝ ÚSTAV BRAMBORÁŘSKÝ HAVLÍČKŮV BROD, s. r. o. PLÍSEŇ BRAMBORU 2011 Ing. Ervín Hausvater, CSc. Ing. Petr Doležal, Ph.D. Ing. Jitka Dejmalová VÝZKUMNÝ ÚSTAV BRAMBORÁŘSKÝ HAVLÍČKŮV BROD, s. r. o. PLÍSEŇ BRAMBORU Ing. Ervín Hausvater,CSc., Ing. Petr Doležal,

Více

Řasový test ekotoxicity na mikrotitračních destičkách

Řasový test ekotoxicity na mikrotitračních destičkách Řasový test ekotoxicity na mikrotitračních destičkách 1 Účel Řasové testy toxicity slouží k testování možných toxických účinků látek a vzorků na vodní producenty. Zelené řasy patří do skupiny necévnatých

Více

Vliv selenu, zinku a kadmia na růstový vývoj česneku kuchyňského (Allium sativum L.)

Vliv selenu, zinku a kadmia na růstový vývoj česneku kuchyňského (Allium sativum L.) Vliv selenu, zinku a kadmia na růstový vývoj česneku kuchyňského (Allium sativum L.) Botanická charakteristika: ČESNEK KUCHYŇSKÝ (ALLIUM SATIVUM L.) Pravlastí je Džungarsko (severní Čína) v Střední Asii,

Více

Aktuální výskyt škodlivých organismů a metodická doporučení v ochraně chmele k

Aktuální výskyt škodlivých organismů a metodická doporučení v ochraně chmele k Aktuální výskyt škodlivých organismů a metodická doporučení v ochraně chmele k 5.6. 215 Vývoj mšice chmelové z primárních hostitelských rostlin stav k 4.6. 215 (Zdroj: automatické meteorologické stanice

Více

Laboratorní cvičení z kinetiky chemických reakcí

Laboratorní cvičení z kinetiky chemických reakcí Laboratorní cvičení z kinetiky chemických reakcí LABORATORNÍ CVIČENÍ 1. Téma: Ovlivňování průběhu reakce změnou koncentrace látek. podmínek průběhu reakce. Jednou z nich je změna koncentrace výchozích

Více

Seminář bude probíhat v blocích, všechny referáty budou předem vyžádané, výsledky výzkumu budou prezentovány na posterech a ve sborníku.

Seminář bude probíhat v blocích, všechny referáty budou předem vyžádané, výsledky výzkumu budou prezentovány na posterech a ve sborníku. Vážení kolegové! Dovolujeme si Vás pozvat na 19. seminář s mezinárodní účastí, Aktuální otázky pěstování léčivých, aromatických a kořeninových rostlin, který se koná 16. 1. 2014 v Brně. Pořadatelem je

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU DOTAČNÍHO TITULU 3.d. za dobu řešení

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU DOTAČNÍHO TITULU 3.d. za dobu řešení ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU DOTAČNÍHO TITULU 3.d. za dobu řešení 2008-2013 1. TITULNÍ LIST Podpora tvorby rostlinných genotypů s vysokou rezistencí k biotickým i abiotickým faktorům a diferencovanou kvalitou

Více

POLYFOSFÁTY NOVÝ POHLED NA VÝŽIVU ROSTLIN FOSFOREM. Georgi Kostov Tel:

POLYFOSFÁTY NOVÝ POHLED NA VÝŽIVU ROSTLIN FOSFOREM. Georgi Kostov Tel: POLYFOSFÁTY NOVÝ POHLED NA VÝŽIVU ROSTLIN FOSFOREM Georgi Kostov Tel: 602 625 471 Email: georgi.kostov@yara.com Význam fosforu v rostlinách Fosfor hraje významnou roli v mnoha životních procesech, jako

Více

Správný substrát Vás může stát jenom pár haléřů navíc. Špatný substrát Vás může stát existenci...

Správný substrát Vás může stát jenom pár haléřů navíc. Špatný substrát Vás může stát existenci... Firma Klasmann-Deilmann GmbH, výrobce rašelinových substrátů, má dominantní postavení na evropském trhu. Vysokou kvalitu těchto substrátů zastřešují následující tři přísné normy... Naše substráty jsou

Více

Oceněné rostlinné hnojivo!

Oceněné rostlinné hnojivo! Oceněné rostlinné hnojivo! Powder Feeding Organická a minerální hnojiva byla v zemědělství používána po tisíce let, ovšem co se týká zemědělské techniky a zdrojů, tak ty se příliš nezměnily. Co ho dělá

Více

Provázanost zkušebnictví, výzkumu a vzdělávání v praxi

Provázanost zkušebnictví, výzkumu a vzdělávání v praxi Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Provázanost zkušebnictví, výzkumu a vzdělávání v praxi doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D. Den zemědělského zkušebnictví strana 1 Osnova Mendelova univerzita v roce

Více

Vyjadřuje poměr hmotnosti rozpuštěné látky k hmotnosti celého roztoku.

Vyjadřuje poměr hmotnosti rozpuštěné látky k hmotnosti celého roztoku. Koncentrace roztoků Hmotnostní zlomek w Vyjadřuje poměr hmotnosti rozpuštěné látky k hmotnosti celého roztoku. w= m A m s m s...hmotnost celého roztoku, m A... hmotnost rozpuštěné látky Hmotnost roztoku

Více

LESNICKÝ PRŮVODCE. Certifikovaná metodika VYUŽITÍ METODY MIKROPROPAGACE PRO ZÁCHRANU SILNĚ OHROŽENÉHO DRUHU BŘÍZY TRPASLIČÍ (BETULA NANA)

LESNICKÝ PRŮVODCE. Certifikovaná metodika VYUŽITÍ METODY MIKROPROPAGACE PRO ZÁCHRANU SILNĚ OHROŽENÉHO DRUHU BŘÍZY TRPASLIČÍ (BETULA NANA) VYUŽITÍ METODY MIKROPROPAGACE PRO ZÁCHRANU SILNĚ OHROŽENÉHO DRUHU BŘÍZY TRPASLIČÍ (BETULA NANA) LESNICKÝ PRŮVODCE Certifikované METODIKY Certifikovaná metodika Ing. PAVLÍNA MÁCHOVÁ, Ph.D. RNDr. JANA MALÁ,

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Krása TC. mé zkušenosti s technikami mikropropagace v obrazech. Nepřímá organogeneze, nepřímá somatická embryogeneze.

Krása TC. mé zkušenosti s technikami mikropropagace v obrazech. Nepřímá organogeneze, nepřímá somatická embryogeneze. Krása TC mé zkušenosti s technikami mikropropagace v obrazech. Nepřímá organogeneze, nepřímá somatická embryogeneze. Kalusové kultury, protokormy. I když kalusové kultury nejsou metodou běžnou při rozmnožování

Více

Výroční zpráva o realizaci projektu v prvním roce řešení 2014

Výroční zpráva o realizaci projektu v prvním roce řešení 2014 Identifikační kód projektu programu COST: LD 14078 Výroční zpráva o realizaci projektu v prvním roce řešení 2014 Příjemce účelové podpory: Ústav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i. Další účastník projektu:

Více

Pěstování sadebního materiálu buku a dubu řízkováním přednáška 13.11.2013

Pěstování sadebního materiálu buku a dubu řízkováním přednáška 13.11.2013 Pěstování sadebního materiálu buku a dubu řízkováním přednáška 13.11.2013 doc. Ing. Antonín Jurásek, CSc. Tato akce se koná v rámci projektu: Inovace biologických a lesnických disciplín pro vyšší konkurenceschopnost

Více

Meteorologické faktory transpirace

Meteorologické faktory transpirace Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí Zlíč 17. - 19. květen 2016 Meteorologické faktory transpirace Ing. Jana Klimešová Ing. Tomáš Středa, Ph.D. Mendelova univerzita v Brně Vodní provoz polních

Více

LP č. 6 - BÍLKOVINY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 28. 2. 2013. Ročník: devátý

LP č. 6 - BÍLKOVINY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 28. 2. 2013. Ročník: devátý LP č. 6 - BÍLKOVINY Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 28. 2. 2013 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Organické sloučeniny 1 Anotace: Žáci prakticky ověří

Více

Návod k laboratornímu cvičení. Alkoholy

Návod k laboratornímu cvičení. Alkoholy Úkol č. 1: Ověřování fyzikálních vlastností alkoholů Návod k laboratornímu cvičení Alkoholy Pomůcky: 3 velké zkumavky - A,B,C, hodinové sklíčko, kapátko nebo skleněná tyčinka Chemikálie: etanol (F), etan-1,2-

Více

Bílkoviny (laboratorní práce)

Bílkoviny (laboratorní práce) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.128/02.0055 Bílkoviny (laboratorní práce) Označení: EU-Inovace-Ch-9-08 Předmět: chemie Cílová skupina: 9. třída Autor: Mgr. Simona

Více

Rostlinolékařský portál

Rostlinolékařský portál Rostlinolékařský portál pomocník zemědělce Jan Juroch Mendel-Info 2014, Žabčice 13.02.2014 Integrovaná ochrana rostlin Legislativa (Směrnice, zákon, vyhláška, národní akční plán Rostlinolékařský portál

Více

Indikátory pro polní plodiny v rámci výzkumného záměru

Indikátory pro polní plodiny v rámci výzkumného záměru Indikátory pro polní plodiny v rámci výzkumného záměru Výzkumný záměr: Biologické a technologické aspekty udržitelnosti řízených ekosystémů a jejich adaptace na změnu klimatu Studium polních plodin v souvislosti

Více

METODIKA TESTOVÁNÍ TOXICITY TĚŽKÝCH KOVŮ POMOCÍ SUSPENZNÍCH KULTUR KONOPÍ SETÉHO (CANNABIS SATIVA ssp. SATIVA L.)

METODIKA TESTOVÁNÍ TOXICITY TĚŽKÝCH KOVŮ POMOCÍ SUSPENZNÍCH KULTUR KONOPÍ SETÉHO (CANNABIS SATIVA ssp. SATIVA L.) Agritec Plant Research s.r.o. Zemědělská 2520/16, 787 01 Šumperk METODIKA TESTOVÁNÍ TOXICITY TĚŽKÝCH KOVŮ POMOCÍ SUSPENZNÍCH KULTUR KONOPÍ SETÉHO (CANNABIS SATIVA ssp. SATIVA L.) Autorky: Magdalena Cvečková,

Více

CONTRIBUTION TO UNDERSTANDING OF CORRELATIVE ROLE OF COTYLEDON IN PEA (Pisum sativum L.)

CONTRIBUTION TO UNDERSTANDING OF CORRELATIVE ROLE OF COTYLEDON IN PEA (Pisum sativum L.) CONTRIBUTION TO UNDERSTANDING OF CORRELATIVE ROLE OF COTYLEDON IN PEA (Pisum sativum L.) PŘÍSPĚVEK K POZNÁNÍ KORLAČNÍ FUNKCE DĚLOHY U HRACHU (Pisum sativum L.) Mikušová Z., Hradilík J. Ústav Biologie rostlin,

Více

Cvičení ke kurzu Obecná ekotoxikologie. Úloha A - Stanovení ekotoxicity v testu klíčení rostlin

Cvičení ke kurzu Obecná ekotoxikologie. Úloha A - Stanovení ekotoxicity v testu klíčení rostlin Cvičení ke kurzu Obecná ekotoxikologie Nutné potřeby, které studenti přinesou s sebou do cvičení: - Tento návod - Poznámkový sešit, psací potřeby - Nůžky - Pravítko (s milimetrovým rozlišením) - Přezůvky

Více

Univerzita Palackého v Olomouci. Bakalářská práce

Univerzita Palackého v Olomouci. Bakalářská práce Univerzita Palackého v Olomouci Bakalářská práce Olomouc 2015 Michael Vičan 1 Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta Laboratoř růstových regulátorů Mikropropagace topolu, organogeneze a

Více

Regulace růstu a vývoje

Regulace růstu a vývoje Regulace růstu a vývoje REGULACE RŮSTU A VÝVOJE ROSTLINNÉHO ORGANISMU a) Regulace na vnitrobuněčné úrovni závislost na rychlosti a kvalitě metabolických drah, resp. enzymů a genů = regulace aktivity enzymů

Více

ph půdy Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055 (laboratorní práce) Označení: EU-Inovace-BFCh-Ch-04

ph půdy Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055 (laboratorní práce) Označení: EU-Inovace-BFCh-Ch-04 Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055 (laboratorní práce) Označení: EU-Inovace-BFCh-Ch-04 Předmět: Biologická, fyzikální a chemická praktika Cílová skupina:

Více

QH71273. Výzkum nekrotrofních patogenů z r. Phytophthora na ekonomicky významných listnatých dřevinách

QH71273. Výzkum nekrotrofních patogenů z r. Phytophthora na ekonomicky významných listnatých dřevinách QH71273 Výzkum nekrotrofních patogenů z r. Phytophthora na ekonomicky významných listnatých dřevinách Podprogram 1 Efektivní postupy v agrárním sektoru Výzkumný směr 12 - Ochrana zdraví rostlin a zvířat

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Laboratorní práce č. 10 Bílkoviny Pro potřeby projektu

Více

Kořenový systém plodin jako adaptační opatření na sucho

Kořenový systém plodin jako adaptační opatření na sucho Sucho a degradace půd v České republice - 2014 Brno 7. 10. 2014 Kořenový systém plodin jako adaptační opatření na sucho Vodní provoz polních plodin Ing. Jana Klimešová Ing. Tomáš Středa, Ph.D. Mendelova

Více

Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba Název projektu: Podpora rozvoje praktické výchovy ve fyzice a chemii

Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba Název projektu: Podpora rozvoje praktické výchovy ve fyzice a chemii Datum: Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba Název projektu: Podpora rozvoje praktické výchovy ve fyzice a chemii Laboratorní cvičení č. Tlak vzduchu: Teplota vzduchu: Vitamíny Vlhkost vzduchu

Více

J a n L e š t i n a Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha - Ruzyně

J a n L e š t i n a Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha - Ruzyně Hospodaření zemědělce v krajině a voda J a n L e š t i n a Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha - Ruzyně lestina@vurv.cz tel. 737 233 955 www.vurv.cz ZEMĚDĚLSTVÍ A VODA Zemědělská výroba má biologický

Více

Návod k laboratornímu cvičení. Efektní pokusy

Návod k laboratornímu cvičení. Efektní pokusy Návod k laboratornímu cvičení Efektní pokusy Úkol č. 1: Chemikova zahrádka Pomůcky: skleněná vana, lžička na chemikálie. Chemikálie: vodní sklo, síran zinečnatý ZnSO 4 (X i ), síran železnatý FeSO 4, chlorid

Více

ZPRÁVA ZA DÍLČÍ VÝSLEDKY ŘEŠENÍ VÝZKUMNÉHO PROGRAMU 3.d ZA ROK 2014

ZPRÁVA ZA DÍLČÍ VÝSLEDKY ŘEŠENÍ VÝZKUMNÉHO PROGRAMU 3.d ZA ROK 2014 ZPRÁVA ZA DÍLČÍ VÝSLEDKY ŘEŠENÍ VÝZKUMNÉHO PROGRAMU 3.d ZA ROK 2014 1. TITULNÍ LIST Podpora tvorby rostlinných genotypů s vysokou rezistencí k biotickým i abiotickým faktorům a diferencovanou kvalitou

Více

Pěstování dřevin na zemědělské půdě

Pěstování dřevin na zemědělské půdě Pěstování dřevin na zemědělské půdě přednáška 6.11.2013 Ing. Luďka Čížková Tato akce se koná v rámci projektu: Inovace biologických a lesnických disciplín pro vyšší konkurenceschopnost (Registrační číslo

Více

ROSTLINOLÉKAŘSKÉ ASPEKTY PĚSTOVÁNÍ ŘEPKY. Jakub Beránek OdMIOR ÚKZÚZ Zemědělská 1a, Brno

ROSTLINOLÉKAŘSKÉ ASPEKTY PĚSTOVÁNÍ ŘEPKY. Jakub Beránek OdMIOR ÚKZÚZ Zemědělská 1a, Brno ROSTLINOLÉKAŘSKÉ ASPEKTY PĚSTOVÁNÍ ŘEPKY Jakub Beránek OdMIOR ÚKZÚZ Zemědělská 1a, Brno 545 110 456 Rostoucí zastoupení řepky v osevních postupech NEPŘÍZNIVÁ STRUKTURA PĚSTOVANÝCH PLODIN A MOŽNOSTI ODBYTU

Více

OBECNÁ FYTOTECHNIKA 1. BLOK: VÝŽIVA ROSTLIN A HNOJENÍ Ing. Jindřich ČERNÝ, Ph.D. FAKULTA AGROBIOLOGIE, POTRAVINOVÝCH A PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ KATEDRA AGROCHEMIE A VÝŽIVY ROSTLIN MÍSTNOST Č. 330 Ing. Jindřich

Více

Monitoring rezistence obaleče jablečného proti CpGV v ČR

Monitoring rezistence obaleče jablečného proti CpGV v ČR Monitoring rezistence obaleče jablečného proti CpGV v ČR Tereza Zichová 1,2, Jitka Stará 1, Vladan Falta 1, František Kocourek 1, Pavel Ryšánek 2, Jiban Kumar Kundu 1 1 Výzkumný ústav rostlinné výroby,

Více

Aktuální situace v oblasti ekologických osiv v ČR. Ing. Petr KONVALINA, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Aktuální situace v oblasti ekologických osiv v ČR. Ing. Petr KONVALINA, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Aktuální situace v oblasti Ing. Petr KONVALINA, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Úvod: Ekologické zemědělství v ČR (31.12.2010) 3 517 registrovaných podniků 448 202 ha zemědělské půdy

Více

Obsah 5. Obsah. Úvod... 9

Obsah 5. Obsah. Úvod... 9 Obsah 5 Obsah Úvod... 9 1. Základy výživy rostlin... 11 1.1 Rostlinné živiny... 11 1.2 Příjem živin rostlinami... 12 1.3 Projevy nedostatku a nadbytku živin... 14 1.3.1 Dusík... 14 1.3.2 Fosfor... 14 1.3.3

Více

ZPRÁVA ZA DÍLČÍ VÝSLEDKY ŘEŠENÍ VÝZKUMNÉHO PROGRAMU 3.d ZA ROK 2014

ZPRÁVA ZA DÍLČÍ VÝSLEDKY ŘEŠENÍ VÝZKUMNÉHO PROGRAMU 3.d ZA ROK 2014 ZPRÁVA ZA DÍLČÍ VÝSLEDKY ŘEŠENÍ VÝZKUMNÉHO PROGRAMU 3.d ZA ROK 2014 1. TITULNÍ LIST Podpora tvorby rostlinných genotypů s vysokou rezistencí k biotickým i abiotickým faktorům a diferencovanou kvalitou

Více

Sledujte v TV Receptáři padů

Sledujte v TV Receptáři padů 04/ Sledujte v TV Receptáři prima nápadn padů každou neděli kolem 12:00 hodiny na TV Prima Neděle 17.3. Podpora z přírodyp rody Jarní přírodní výživa celé zahrady Nezapomeň Výživa pokojových kyselomilných

Více

Organizace a kontrola pěstování GM plodin v ČR. Ing. Jana Trnková MZe, odbor rostlinných komodit

Organizace a kontrola pěstování GM plodin v ČR. Ing. Jana Trnková MZe, odbor rostlinných komodit Organizace a kontrola pěstování GM plodin v ČR Ing. Jana Trnková MZe, odbor rostlinných komodit Geneticky modifikované plodiny GM plodiny, transgenní rostliny změněn dědičný materiál (DNA) pomocí genových

Více

Vliv redukovaného zpracování půdy na výskyt drátovců a zavíječe kukuřičného

Vliv redukovaného zpracování půdy na výskyt drátovců a zavíječe kukuřičného Vliv redukovaného zpracování půdy na výskyt drátovců a zavíječe kukuřičného Effect of reduced soil tillage on occurrence wireworms and corn borer Jiří Rotrekl ABSTRAKT Z výsledků, které jsme získali za

Více

Desinfekce a sterilizace. MUDr. Lenka Černohorská, Ph.D.

Desinfekce a sterilizace. MUDr. Lenka Černohorská, Ph.D. Desinfekce a sterilizace MUDr. Lenka Černohorská, Ph.D. Přehled dekontaminačních metod Sterilizace Vyšší stupeň desinfekce Desinfekce Desinsekce Deratizace Zničení všech mikrobů v daném prostředí Zničení

Více

Návod k laboratornímu cvičení. Vitamíny

Návod k laboratornímu cvičení. Vitamíny Úkol č. 1: Přítomnost vitaminu C v ovoci a zelenině Návod k laboratornímu cvičení Vitamíny Pomůcky: třecí miska s tloučkem, filtrační kruh, nálevka, filtrační papír, zkumavky, stojan na zkumavky Chemikálie:

Více

Pěstování pokusných rostlin

Pěstování pokusných rostlin zimní semestr 2008/2009 Pěstování pokusných rostlin Přednáška 7: Zakládání pokusů Pěstování pokusných rostlin ZS 2008/2009 cvičení klíčivost a vzcházivost příklady založení pokusu: 15. 10. 2008 foto: 20.

Více

GENETIKA 1. Úvod do světa dědičnosti. Historie

GENETIKA 1. Úvod do světa dědičnosti. Historie GENETIKA 1. Úvod do světa dědičnosti Historie Základní informace Genetika = věda zabývající se dědičností a proměnlivostí živých soustav sleduje variabilitu (=rozdílnost) a přenos druhových a dědičných

Více

Povinnosti pěstitelů a odběratelů osiv podle Nařízení rady (ES) 834/2007 zkušenosti z kontrol

Povinnosti pěstitelů a odběratelů osiv podle Nařízení rady (ES) 834/2007 zkušenosti z kontrol Povinnosti pěstitelů a odběratelů osiv podle Nařízení rady (ES) 834/2007 zkušenosti z kontrol Ing. Roman Rozsypal, CSc. NR 834/2007 čl.11 odst.1 písm. i) pro produkci jiných produktů než osiva a vegetativního

Více

VYHODNOCENÍ SYSTÉMŮ REGULACE POLÉHÁNÍ Z POHLEDU TERMÍNU APLIKACE, ROZDĚLENÍ DÁVEK A KOMBINACÍ MORFOREGULÁTORŮ V POKUSECH ROKU 2008

VYHODNOCENÍ SYSTÉMŮ REGULACE POLÉHÁNÍ Z POHLEDU TERMÍNU APLIKACE, ROZDĚLENÍ DÁVEK A KOMBINACÍ MORFOREGULÁTORŮ V POKUSECH ROKU 2008 VYHODNOCENÍ SYSTÉMŮ REGULACE POLÉHÁNÍ Z POHLEDU TERMÍNU APLIKACE, ROZDĚLENÍ DÁVEK A KOMBINACÍ MORFOREGULÁTORŮ V POKUSECH ROKU 28 Karel KLEM Agrotest Fyto, s.r.o. Úvod Jedním z rozhodujících limitujících

Více

Posílení spolupráce p mezi MZLU a dalšími institucemi v terciárním vzdělávání a výzkumu CZ.1.07/2.4.00/12.045

Posílení spolupráce p mezi MZLU a dalšími institucemi v terciárním vzdělávání a výzkumu CZ.1.07/2.4.00/12.045 Posílení spolupráce p mezi MZLU a dalšími institucemi v terciárním vzdělávání a výzkumu CZ.1.07/2.4.00/12.045 Představení činnosti oddělení Agrochemie a výživy rostlin Ústavu agrochemie, půdoznalství,

Více

Generativní rozmnožování ovocných dřevin

Generativní rozmnožování ovocných dřevin Generativní rozmnožování ovocných dřevin Generativní množení představuje množení rostlin semenem. V rámci ovocnářství se tímto způsobem množí některé podnože pro jádroviny, červené a modré peckoviny. Generativní

Více

DUSÍKATÁ VÝŽIVA JARNÍHO JEČMENE - VÝSLEDKY POKUSŮ V ROCE 2006 NA ÚRODNÝCH PŮDÁCH A MOŽNOSTI DIAGNOSTIKY VÝŽIVNÉHO STAVU

DUSÍKATÁ VÝŽIVA JARNÍHO JEČMENE - VÝSLEDKY POKUSŮ V ROCE 2006 NA ÚRODNÝCH PŮDÁCH A MOŽNOSTI DIAGNOSTIKY VÝŽIVNÉHO STAVU DUSÍKATÁ VÝŽIVA JARNÍHO JEČMENE - VÝSLEDKY POKUSŮ V ROCE 2006 NA ÚRODNÝCH PŮDÁCH A MOŽNOSTI DIAGNOSTIKY VÝŽIVNÉHO STAVU Karel KLEM, Jiří BABUŠNÍK, Eva BAJEROVÁ Agrotest Fyto, s.r.o. Po předplodině ozimé

Více

Doprava, zdraví a životní prostředí Brno,

Doprava, zdraví a životní prostředí Brno, Doprava, zdraví a životní prostředí Brno, 10.11. 11.11.2014 Detekce toxických látek pomocí biosenzoru Martina Bucková 1, Roman Ličbinský 1, Blanka Šebestová 2, Jan Krejčí 2 1 Centrum dopravního výzkumu,v.v.i.

Více

Digitalizace výuky. Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň. Název školy. Název projektu CZ.1.07/1.5.00/34.

Digitalizace výuky. Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň. Název školy. Název projektu CZ.1.07/1.5.00/34. Název školy Název projektu Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň Digitalizace výuky Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0977 Číslo šablony VY_32_inovace_ZZV60 Číslo materiálu 60

Více

Zpráva o celonárodním semináři O česneku

Zpráva o celonárodním semináři O česneku Zpráva o celonárodním semináři O česneku (23. února 2016 na Hotelu Buchlovice) Zpráva by mohla být velmi stručná, asi takto: IV. ročník celonárodního semináře O česneku proběhl ke spokojenosti účastníků

Více

Pěstování pokusných rostlin

Pěstování pokusných rostlin Přednáška 3. Pěstování pokusných rostlin Zdroj biologického materiálu Zdroj biologického materiálu genové banky botanické zahrady šlechtitelské, semenářské firmy vlastní sběr v terénu výsledek vlastní

Více