Metodika ozdravování česneku od virů pomocí kultivace meristému a in vitro kultur

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metodika ozdravování česneku od virů pomocí kultivace meristému a in vitro kultur"

Transkript

1 Metodika ozdravování česneku od virů pomocí kultivace meristému a in vitro kultur Břetislav Křižan, Eva Ondrušiková, Martina Kudělková Lenka Wasserbauerová, Jana Krajíčková Kateřina Smékalová, Karel Dušek CERTIFIKOVANÁ METODIKA Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. 2010

2 Autorský kolektiv: Ing. Břetislav Křižan, Ph.D. Ing. Eva Ondrušiková, CSc. Ing. Martina Kudělková Ing. Lenka Wasserbauerová Mgr. Jana Krajíčková Ing. Kateřina Smékalová, Ph.D. Ing. Karel Dušek, CSc. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., 2010 ISBN: 2

3 Název: Autoři: Metodika ozdravování česneku od virů pomocí kultivace meristému a in vitro kultur Vypracoval kolektiv autorů pod vedením Ing. Břetislava Křižana, Ph.D. Ing. Břetislav Křižan, Ph.D., Ing. Eva Ondrušiková, CSc., Ing. Martina Kudělková - Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta Ing. Lenka Wasserbauerová, Mgr. Jana Krajíčková - Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o. Ing. Kateřina Smékalová, Ph.D., Ing. Karel Dušek, CSc. - Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Oddělení zelenin a speciálních plodin Olomouc Vydal: Tisk: Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. MediaDIDA s.r.o., Olomouc Vyšlo v roce: 2010 Vydáno bez jazykové úpravy. Kontakt na vedoucího autorského kolektivu: Oponenti: Ing. Jaroslav Rod, CSc., Česká společnost rostlinolékařská Ing. Ivan Branžovský, CSc., MZe Praha Autoři fotografií: Břetislav Křižan, Martina Kudělková, Oldřiška Naušová Fotografie na úvodní straně: Rostlinky česneku kultivované z meristémů, autor Břetislav Křižan Dedikace: Metodika vznikla za finanční podpory Ministerstva zemědělství a je výstupem řešení projektu NAZV QH s názvem Ozdravení domácích genotypů česneku za účelem jejich uchování metodou kryokonzervace. Doba řešení Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., 2010 ISBN: 3

4 4

5 Metodika ozdravování česneku od virů pomocí kultivace meristému a in vitro kultur Břetislav Křižan, Eva Ondrušiková, Martina Kudělková Lenka Wasserbauerová, Jana Krajíčková Kateřina Smékalová, Karel Dušek CERTIFIKOVANÁ METODIKA Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i

6 Obsah 6 ÚVOD 7 1 CÍL METODIKY 9 2 METODICKÝ POSTUP OZDRAVOVÁNÍ ČESNEKU POMOCÍ CHEMOTERAPIE A IZOLACE MERISTÉMU Vybavení a chemikálie potřebné k ozdravování Testování zdravotního stavu rostlin In vitro kultury založení a uchovávání Složení živných médií Příprava kultivačního média Založení kultur a kultivační podmínky 14 3 SROVNÁNÍ NOVOSTI POSTUPŮ 15 4 POPIS UPLATNĚNÍ CERTIFIKOVANÉ METODIKY 16 5 EKONOMICKÉ ASPEKTY 16 6 SEZNAM POUŽITÉ SOUVISEJÍCÍ LITERATURY 18 7 SEZNAM PUBLIKACÍ, KTERÉ PŘEDCHÁZELY METODICE 19 8 PŘÍLOHY 20 6

7 Seznam zkratek BAP - 6-benzylaminopurin ECPGR - European Cooperative Programme for Plant Genetic Resources ELISA - Enzyme Linked Imunosorbent Assay GA 3 - kyselina giberelová GCLV - Garlic common latent carlavirus IPGRI - International Plant Genetic Resources Institute LYSV - Leek yellow stripe potyvirus NAA - kyselina 1-naftyloctová NAZV - Národní agentura pro zemědělský výzkum MZe - Ministerstvo zemědělstvi ČR OYDV - Onion yellow dwarf potyvirus PVP K-25 - polyvinylpyrrolidon K-25 RT-PCR - Polymerázová řetězová reakce s reverzní transkripcí SRS - Státní rostlinolékařská správa ÚKZUZ - Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský SLV - Shallot latent carlavirus Úvod Na olomouckém pracovišti VÚRV, v.v.i. je ve formě polní kolekce dlouhodobě udržována největší kolekce dlouhodenních, vegetativně množených česneků v Evropě (a zřejmě i na světě), která zahrnuje 647 různých genotypů česneku. Udržování a péče o tuto kolekci vychází ze zákonů č. 148/2003 Sb. (Zákon o konzervaci a využívání genetických zdrojů rostlin a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství) a č. 458/2003 Sb. (Prováděcí vyhláška k zákonu o genetických zdrojích rostlin) a mezinárodní spolupráce ČR s organizacemi IPGRI a ECPGR. Ačkoli termín udržování a péče nedefinuje přesné požadavky na zdravotní stav rostlin v kolekci, bylo již v roce 2004 zřejmé, že kolekce je výrazně napadena virovými chorobami. Při testování náhodného souboru 57 genotypů z celkového počtu 622 genotypů dlouhodenních vegetativně množených česneků bylo zjištěno, že 95 % rostlin z tohoto souboru je nakaženo virem OYDV, 93 % virem GCLV, 49 % virem SLV a 61 % virem LYSV. V celém souboru nebyla nalezena jediná zcela zdravá rostlina, naopak 18 % testovaných rostlin bylo nakaženo kompletní sadou všech těchto čtyř virů (Klukáčková et al. 2004). Tyto výsledky napověděly, že zdravotní stav kolekce je minimálně alarmující. V roce 2007 bylo zahájeno řešení grantového projektu NAZV QH s názvem Ozdravení domácích genotypů česneku za účelem jejich uchování metodou kryokonzervace a dobou řešení Na řešení výzkumného úkolu spolupracují 3 pracoviště, a to: Výzkumný ústav rostlinné 7

8 výroby, v.v.i.; Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta a Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o. Ačkoli tato metodika ozdravování česneku od virových chorob vychází jako jeden z výstupů projektu, který není cíleně zaměřen na uživatele z řad šlechtitelů, množitelů a pěstitelů česneku, mohou postupy v ní popsané sloužit k rozšíření jejich vědomostí a znalostí. Cílovou skupinou uživatelů metodiky jsou však především orgány státní správy (SRS, ÚKZUZ) a vědecká a výzkumná pracoviště a školy, které se problematice česneku a příbuzných plodin, jejich zdravotního stavu apod. věnují. Prezentované postupy mohou být experimentálně aplikovány při dalším výzkumu na jiných genotypech česneku, popř. na plodinách česneku příbuzných (cibule, šalotka, pór a některé okrasné cibuloviny např. tulipány, kosatce, mečíky apod.), kterým se problémy s virovými chorobami také nevyhýbají. V metodice je publikován postup, podle kterého jsou v současné době ozdravovány genotypy česneku vybrané jako nejcennější část národní kolekce dlouhodenních, vegetativně množených česneků. Je přáním autorů, aby publikované informace sloužily k ozdravování dalších genotypů, aby bylo možno uchovávat a množit zdravý materiál, tohoto důležitého druhu zeleniny. Princip známých metod ozdravování česneku od virových chorob: a) Izolace a kultivace meristémů in vitro Metoda spočívá v odběru (izolaci) meristému buď z již sterilně kultivovaných segmentů stroužků či rostlin, nebo z desinfikovaných stroužků. Narostlým rostlinkám (prorůstajícím stroužkům) je v tomto případě sterilně odebrán meristém tak, že dvěma podélnými řezy mimo osu pochev je obnažen růstový vrchol a z něj pak vypreparován meristém velikosti 0,3 až 0,8 mm. Meristémy jsou dále kultivovány v celistvé rostliny ve sterilním prostředí laboratoře. Pro zdárný vývoj izolovaného meristému je nutná přítomnost NAA v kultivačním médiu. b) Termoterapie Při použití této metody je využíváno působení zvýšené teploty během kultivace (zpravidla 37 o C a více) na sterilně kultivovaný materiál po dobu 25 až 60 dní. Zvýšená teplota zabraňuje množení viru, jakož i jeho distribuci v rostlině. c) Termoterapie s izolací meristému Jedná se o kombinovanou metodu, kdy jsou nejprve stroužky nebo rostliny kultivovány při zvýšené teplotě (zpravidla 37 o C a více) a následně je z takto ošetřených rostlin sterilně odebrán meristém. Meristém je dále kultivován v celistvou rostlinu. 8

9 d) Chemoterapie Metoda využívá působení tzv. antivirotik (látek inhibujících množení virové RNA). Tyto látky jsou přidávány do médií, na nichž jsou rostliny kultivovány. Nejběžnější používanou látkou je ribavirin v dávkách od 5 mg.l -1 do 100 mg.l -1 média. e) Chemoterapie s izolací meristému Jedná se o kombinovanou metodu, kdy jsou nejprve stroužky nebo rostliny kultivovány na médiu obsahujícím antivirotikum a následně je z takto ošetřených rostlin sterilně odebrán meristém. Meristém je dále kultivován v celistvou rostlinu. f) Metoda Cryo-knife V tomto případě se jedná o využití ultranízkých teplot při kryokonzervaci rostlin (-196 o C) k eliminaci virů. Rostlinný materiál, který je po uchování metodou kryokonzervace odtáván a opětovně kultivován, je tímto v podstatě ozdraven, neboť buňky napadené viry zpravidla kryokonzervaci nepřežijí. 1 Cíl metodiky Cílem předkládané Metodiky ozdravování česneku od virů pomocí kultivace meristému a in vitro kultur je zveřejnit metodický postup, podle kterého je možno genotypy česneku ozdravit od virových chorob, resp. metodický postup, kterým bylo při ozdravování dosaženo nejlepších výsledků. Další známé a dříve či jinde využívané techniky ozdravování česneku jsou v úvodu metodiky uvedeny pro přehled a z důvodu poskytnutí ucelených informací. 9

10 2 Metodický postup ozdravování česneku pomocí chemoterapie a izolace meristému 2.1 Vybavení a chemikálie potřebné k ozdravování Přístrojové zabezpečení Pro zajištění všech kroků nutných k úspěšnému ozdravování česneku od virových chorob je vhodné využít následující prostory: Chemická laboratoř a přípravna roztoků Laboratoř vybavená pro testování rostlin metodou ELISA Laboratoř vybavená pro práci s in vitro kulturami a kultivační místnost Výše uvedené laboratoře musí být vybaveny přístroji: Chladnička (+ 4 C) Mraznička (-20 C) Stereoskopický binokulární mikroskop Autokláv Laminární box Kultivační místnost ph-metr Analytické laboratorní váhy Termostat Destilační (popř. demineralizační) přístroj Homogenizér vzorků Promývačka mikrotitračních destiček Absorbanční ELISA reader (filtr λ = 405 nm) Pipety s nastavitelným objemem v celkovém rozsahu 0,1μl 10ml Multikanálová pipeta s objemem μl Chemikálie Chemikálie pro imunochemii: sady testovacích sér (IgG + konjugát) pro jednotlivé viry, Na 2 CO 3, NaHCO 3, NaCl, KCl, KH 2 PO 4, NaHPO 4 12H 2 O, HCl, NaOH, PVP K-25, Tween 25, sušené mléko, diethanolamin Chemikálie pro in vitro kultury a ozdravování: NH 4 NO 3, KNO 3, MgSO 4 7H 2 O, KH 2 PO 4, CaCl 2 2H 2 O, FeSO 4 7H 2 O, Na 2 EDTA 2H 2 O, MnSO 4 H 2 O, ZnSO 4 7H 2 O, Na 2 MoO 4 2H 2 O, CuSO 4 5 H 2 O, H 3 BO 3, KI, CoCl 2 6H 2 O, AlCl 3 6H 2 O, sacharóza, agar (B & 10

11 V commercial agar S 1000, Itálie), BAP, GA 3, NAA, thiamin, kyselina nikotinová, glycin, myo-inositol, HgCl 2, ribavirin, etanol, NaOH, KOH Materiál Laboratorní sklo a plasty Mikrotenové sáčky na uchování vzorků Skalpely, pinzety, očkovací jehly 2.2 Testování zdravotního stavu Výchozí testování genotypů česneku určených k ozdravení provedeme metodou ELISA podle metodiky firmy Bioreba. Vzorky listových čepelí homogenizujeme ručním nebo poloautomatickým homogenizérem a k testování použijeme sady testovacích sér (IgG + konjugát) pro jednotlivé viry a lyofilizované pozitivní a negativní kontrolní vzorky od firmy Bioreba. Dle metodiky této firmy připravíme i pufrovací roztoky. Absorbanci vzorků měříme ELISA readerem při 405 nm. Podrobný popis testování metodou ELISA lze najít v publikaci Smékalová et al., Testování na přítomnost virů je možné provádět i podle metodik dalších výrobců sér, popřípadě metodou RT-PCR. Testování rostlin česneku udržovaných v in vitro kultuře provádíme, jakmile rostlinky vypěstované z meristémů dosáhnou výšky 10 cm. Z rostlin odebíráme vzorky nejstarších listů, které jsou při pasážování kultur odstraňovány. Každou rostlinu testujeme samostatně In vitro kultury založení a uchovávání Složení živných médií Pro ozdravování českých genotypů česneku se osvědčilo médium MS (Murashige, Skoog 1962). Použití dalších médií, publikovaných v pracích Haque et al., (2003); Ucman et al. (1998) a použití média WPM (Lloyd, McCown, 1981) přináší výsledky při kultivaci genotypů z Asie. Pro pěstování českých genotypů jsou tato média nepoužitelná. Médium MS použijeme ve dvou modifikacích, a to jako médium R25 (MS bez růstových regulátorů s 25 mg.l -1 ribavirinu) a médium C1 (MS s 0,5 mg l -1 BAP, 0,1 mg l -1 NAA a 0,5 mg l -1 GA3) viz tabulka 1. Příprava používaných médií je popsána dále. 11

12 Zásobní roztoky Zásobní roztoky usnadňují celkový postup přípravy médií. Rozdělením na jednotlivé roztoky je zabráněno vzájemnému vysrážení některých solí, což značně komplikuje příjem živin rostlinou. Každou chemikálii rozpustíme zvlášť a teprve po úplném rozpuštění jednotlivých chemikálií v destilované vodě smícháme vzniklé dílčí roztoky dle níže uvedeného pořadí a doplníme destilovanou vodou na požadovaný objem. K přípravě kultivačního média MS použijeme následující zásobní roztoky: Makroelementy Roztok připravíme 20krát koncentrovaný (tj. na 20 l média). K přípravě použijeme 1000 ml odměrnou baňku. Navážíme: 33,00 g NH 4 NO 3 ; 38,00 g KNO 3 ; 7,40 g MgSO 4 7H 2 O a 3,40 g KH 2 PO 4. Roztoku dávkujeme 50 ml do 1 l připravovaného média. Roztok chloridu vápenatého Roztok připravíme 50krát koncentrovaný (tj. na 50 l média). K přípravě použijeme 500 ml odměrnou baňku. Navážíme: 22,00 g CaCl 2 2H 2 O. Roztoku dávkujeme 10 ml do 1 l připravovaného média. Mikroelementy Roztok připravíme 50krát koncentrovaný (tj. na 50 l média). K přípravě použijeme 250 ml odměrnou baňku. Navážíme: 845,00 mg MnSO 4 H 2 O; 430,00 mg ZnSO 4 7H 2 O; 310,00 mg H 3 BO 3 ; 41,50 mg KI; 12,50 mg Na 2 MoO 4 2H 2 O; 1,25 mg CuSO 4 5H 2 O; 1,25 mg CoCl 2 6H 2 O a 1,25 mg AlCl 2 6H 2 O. Roztoku dávkujeme 5 ml do 1 l připravovaného média. Vitamíny Roztok připravíme 25krát koncentrovaný (tj. na 25 l média). K přípravě použijeme 250 ml odměrnou baňku. Navážíme: 10,00 mg thiaminu, 50,00 mg pyridoxinu; 50,00 mg kyseliny nikotinové a 200,00 mg glycinu. Roztoku dávkujeme 10 ml do 1 l připravovaného média. Roztoky růstových regulátorů Roztoky připravíme do 50 ml odměrných baněk. Koncentrace roztoku BAP je 1 mg.ml -1. V případě kyselin NAA a GA 3 připravíme roztoky o koncentraci 0,1 mg.ml -1. BAP a NAA rozpustíme napřed v malém množství 5 % NaOH a doplníme destilovanou vodou na požadovaný objem. GA 3 je nutno napřed rozpustit v malém množství etanolu a pak doplnit destilovanou vodou na požadovaný objem. 12

13 Všechny zásobní roztoky skladujeme v temnu v ledničce při teplotě 4 C. Roztoky makroelementů, mikroelementů a roztok chloridu vápenatého lze takto skladovat až 1 rok, roztok vitamínů a roztoky regulátorů růstu maximálně 2 měsíce. Potom je nutno připravit roztoky čerstvé Příprava kultivačního média Tabulka 1: Složení kultivačních médií R25 a C1 (modifikované MS). Složka (mg l -1 ) Chemoterapie R25 Kultivace meristémů C1 NH 4 NO KNO MgSO 4 7H 2 O KH 2 PO CaCl 2 2H 2 O FeSO 4 7H 2 O Na 2 EDTA 2H 2 O MnSO 4 H 2 O 16,9 16,9 ZnSO 4 7H 2 O 8,6 8,6 Na 2 MoO 4 2H 2 O 0,25 0,25 CuSO 4 5 H 2 O 0,025 0,025 H 3 BO 3 6,2 6,2 KI 0,83 0,83 CoCl 2 6H 2 O 0,025 0,025 sacharóza agar BAP 0 0,5 GA 3 0 0,5 NAA 0 0,1 thiamin 0,1 0,1 pyridoxin 0,5 0,5 kys. nikotinová 0,5 0,5 glycin 2 2 myo-inositol ribavirin 25 0 ph 5,8 5,8 13

14 Prvním krokem při přípravě média je dokonalé rozvaření agaru (v jedné čtvrtině celkového objemu média). Do rozvařeného agaru postupně přidáváme zásobní roztoky v pořadí: makroelementy, roztok dihydrátu chloridu vápenatého, mikroelementy, vitamíny, fytohormony. Vždy pečlivě zamícháme. Dále přidáme navážený FeSO 4 7H 2 O, Na 2 EDTA 2H 2 O, myo-inositol a sacharózu. Tyto složky médií včetně všech regulátorů růstu přidáváme před sterilizací autoklávováním. Pouze v případě médií pro chemoterapii přidáváme ribavirin do již sterilního média filtrací. ph upravíme 5 % vodným roztokem NaOH na hodnoty stanovené v tabulce 1. Médium sterilizujeme párou v autoklávu 25 minut při teplotě 120 o C a přetlaku 100 kpa Založení kultur a kultivační podmínky Dělené cibule rozdružíme na jednotlivé stroužky a po odstranění zaschlých listů stroužky povrchově desinfikujeme pomocí 0,2 % chloridu rtuťnatého (vysoce toxická látka, označení T+). Doba desinfekce je 17 minut. Potom stroužky umístíme do sterilní destilované vody na 10 minut a toto opláchnutí 3x opakujeme, vždy po deseti minutách. Stroužky ukládáme vcelku na médium R25 do 23 mm širokých zkumavek. Je možné používat i úzké mikrobiologické zkumavky, ale stroužky je pak nutno seříznout. Stroužky zapichujeme z 1/3 do média. Řádně označené zkumavky se stroužky umístíme do kultivační komory. Kultivace probíhá na médiu R25 (MS bez růstových regulátorů s 25 mg.l -1 ribavirinu). Teplotu během kultivace udržujeme v rozmezí o C, fotoperiodu nastavíme na režim 16 hodin světlo 8 hodin tma. K osvětlení používáme zářivkové trubice s intenzitou 22 μmol.m -2.s -1. Takto kultivované kultury vytvářejí velké množství kořenů. Při velikosti nadzemní části cca 10 cm vyjímáme rostliny ze zkumavek a pod binokulární lupou sterilně odebíráme meristémy tak, že dvěma podélnými řezy mimo osu pochev je obnažen růstový vrchol a z něj pak vypreparován meristém velikosti 0,3 až 0,8 mm. K odběru meristémů použijeme 2 skalpely s výměnnými čepelkami č. 11. Ozdravování česneku pomocí izolace meristému v podmínkách in vitro je popsáno v řadě předchozích prací: (Havránek, 1972; Ucman et al., 1998; Ayabe a Sumi, 2001). Meristémy dále kultivujeme jednotlivě ve zkumavkách v celistvé rostliny za shodných kultivačních podmínek jako stroužky. Ke kultivaci meristémů použijeme médium C1 (MS s 0,5 mg l -1 BAP, 0,1 mg l -1 NAA a 0,5 mg l -1 GA3) viz tabulka 1. Každé 4 týdny rostlinky pocházející z meristémů přemístíme (tzv. přepasážujeme) na čerstvé médium. Při pasážování zakracujeme rostliny na cca 3 cm, tím rostliny udržujeme v růstu. U rostlin, které multiplikují, nerozdělujeme trsy skalpelem, ale kultivujeme rostliny tak dlouho, dokud nedojde k samovolnému oddělení jednotlivých rostlin. V případě rozkrojení trsu skalpelem hrozí uhynutí 14

15 namnoženého materiálu. Jakmile nadzemní části rostlin dosáhnou velikosti 10 cm, odebíráme listy k testování přítomnosti virů (metoda ELISA nebo RT-PCR). V průběhu kultivace se u některých rostlin začne projevovat vodnatění. Je to děj, při kterém ve zkumavce dochází k hyperhydrataci (převodnění pletiv). Vodnatění může být způsobeno vysokou vzdušnou vlhkostí, mají na něj vliv osmotické látky (tedy sacharóza) v médiu, koncentrace agaru a cytokininy. U rostlin se projevuje špatným vývojem pletiv, sklovitým a celkově nezdravým vzhledem světle zelené, někdy až hnědé barvy. Průduchy vodnatěním napadených rostlin ztrácejí svoji funkci (Novák, 1990; Wu et al., 2009). U rostlin, které jsou jen lehce postiženy, odstraníme zvodnatělé vnější části, rostliny zakrátíme a dále kultivujeme. Tyto rostliny je potřeba častěji přenášet na čerstvé médium. Většina těchto rostlin poté projevuje normální vývoj. Silně vodnaté jedince zlikvidujeme. Jak stroužky, tak i izolované meristémy, mohou být v kultuře napadány infekcemi. Bakteriální infekce řešíme přenesením rostlin na médium s přípravkem Proclin 400 (Supelco). 3 Srovnání novosti postupů Od dob prvního ozdravování česneku v České republice v letech Ing. Pavlem Havránkem, CSc., nebyly postupy ozdravování již dále zdokonalovány, patrně z důvodů vysoké reinfekce tehdy ozdraveného materiálu. Vývoj poznatků v oblasti in vitro kultur, metod uchovávání (kryokonzervace), i použití chemikálií z řady antivirotik však umožňuje experimentálně ověřit další postupy. Metodika, která vznikala v letech za spolupráce odborníků 3 pracovišť (Mendelova univerzita v Brně - Zahradnická fakulta, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. a Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o.) přináší originální postup ozdravování, založený na kombinaci metody chemoterapie s metodou izolace meristému, a tím přináší zefektivnění dosavadních postupů založených pouze na izolaci meristému, jak bylo publikováno dříve (Havránek, 1972). Oproti klasické metodě ozdravení pomocí izolace meristému, jejíž úspěšnost se pohybuje od 25 % do 42 % ozdravených rostlin, je metodou kombinující chemoterapii s izolací meristému ozdraveno od 47 % do 89 % rostlin. Tento úspěch lze přikládat hlavně zvýšené účinnosti metody při ozdravování od GCLV, protože přítomnost tohoto viru je limitním faktorem v celkovém hodnocení účinnosti ozdravení. Předložená metodika se na základě provedeného výzkumu detailně zabývá nejdůležitějšími úseky celého ozdravovacího cyklu a definuje pracovní postupy tak, aby bylo dosaženo přijatelných výsledků při ozdravování. Celoroční množení pomocí moderních biotechnologických metod v laboratorních podmínkách použitím in vitro kultur rostoucích na umělých 15

16 živných médiích, představuje velkou perspektivu pro zefektivnění ozdravování. Ve sterilním prostředí in vitro kultur je minimalizováno riziko infekce houbovými nebo bakteriálními chorobami a je vyloučeno napadení živočišnými škůdci přirozenými vektory virových infekcí. Ve fázi množení je téměř vyloučeno riziko reinfekce již ozdraveného materiálu. In vitro kultury je možno pěstovat a množit v průběhu celého roku. 4 Popis uplatnění certifikované metodiky Metodika ozdravování česneku od virů, která se zabývá kombinací metod chemoterapie a izolace meristému v podmínkách in vitro kultivace, je určena zejména pracovištím genových bank, orgánům státní správy (SRS, ÚKZUZ), vědeckým a výzkumným pracovištím a školám, které se problematice česneku a příbuzných plodin, jejich zdravotnímu stavu apod. věnují. Zajímavé informace však přináší i pěstitelům česneku a dalším zájemcům. Metodika bude využívána k ozdravení zejména českých genotypů česneku, a to s cílem jejich uchování metodou kryokonzervace, může však sloužit i k ozdravení množitelského materiálu, popřípadě celých výsadeb. Postupy popsané v metodice mohou být rovněž při dalším výzkumu experimentálně aplikovány na další genotypy česneku, popř. ostatní cibuloviny. 5 Ekonomické aspekty Česnek je hospodářsky významnou plodinou, i když je v ČR v současnosti pěstován na relativně malé ploše cca. 300 ha. Od roku 2001 kdy byl česnek pěstován na 1018 ha, došlo k drastickému snížení ploch v důsledku dovozu z Polska a asijských zemí. V roce 2008 bylo na 304 ha vyprodukováno 1759 t česneku. Průměrný výnos česneku je 5,78 t/ha a průměrná spotřeba na obyvatele klesla z 1,2 kg (v roce 2000) na 0,7 kg (v roce 2008). Na základě skutečností, které se udály v roce 2010 na našem a především zahraničním (zejména čínském) trhu s česnekem, je pravděpodobné, že plochy pěstování česneku budou u nás v nejbližších letech rapidně narůstat. Přestože je v metodice popsán unikátní postup ozdravování, který je efektivnější než dříve používané postupy, není zcela snadné jednoznačně specifikovat jeho ekonomický přínos. Rostliny pocházející z ozdravování při použití výše zmíněného postupu jsou použity k uchování metodou kryokonzervace a jejich hodnota, tedy hodnota unikátního genetického a navíc ozdraveného materiálu je značná, ale obtížně vyjádřitelná. Oproti klasické metodě ozdravení pomocí izolace meristému, jejíž úspěšnost se pohybuje od 25 % do 42 % ozdravených rostlin, je metodou kombinující chemoterapii s izolací meristému ozdraveno od 47 % do 89 % 16

17 rostlin. Hodnocení se vztahuje k původnímu počtu stroužků před ozdravováním, nikoliv k výsledkům diagnostických testů jednotlivých genotypů. Tento úspěch lze přikládat hlavně zvýšené účinnosti při ozdravování od GCLV, protože přítomnost tohoto viru je limitním faktorem v celkovém hodnocení účinnosti ozdravení. Vezmeme-li v úvahu fakt, že rostliny ozdravované zde doporučenou metodou mají větší multiplikační koeficient (3,75) oproti ostatním metodám (1,8 termoterapie; 1,94 izolace meristému), je zřejmé, že lze při tomto vyšším multiplikačním koeficientu ozdravit méně jedinců, které bude možné do potřebného počtu dále namnožit, což souvisí s menším počtem testů. Náklady na testování zdravotního stavu jsou totiž největší nákladovou položkou celého ozdravování. Při použití navrhované efektivnější metody, při jejíž aplikaci dochází i lepšímu množení rostlin, je možné uspořit až 35 % nákladů na ozdravování. V současné situaci, kdy náklady na ozdravení genotypu v konečném počtu 160 ks zdravých rostlin (minimum rostlin pro uchování metodou kryoprezervace) se pohybují zhruba od Kč do Kč v závislosti na počtu testů a rostlin udržovaných v kultuře in vitro, činí úspora při použití navrhované metody od Kč do Kč v případě jednoho genotypu. Teoreticky, budou-li do budoucna ozdravovány další genotypy udržované v národní kolekci doporučenou metodou, bude možné uspořit při ozdravení dalších 572 genotypů (50 zbývajících genotypů řešeno v rámci přípravy této metodiky) při průměrné úspoře 9975 Kč na jeden genotyp až částku Kč. Pokud budou rostliny česneku ozdravovány nejen pro další uchovávání, ale i pro produkci, bude dosaženo dalších ekonomických úspor. Toto lze prezentovat alespoň na příkladu jediného viru. Jak již bylo mnoha autory publikováno, vir OYDV způsobuje o % nižší výnos (přítomnost OYDV byla potvrzena v 95 % testovaných genotypů). Čistě teoreticky, by tedy ozdravením výsadbového materálu česneku v ČR pouze od tohoto viru, mohlo být dosaženo většího výnosu o t, při udržení současných pěstebních ploch. V současné době je cena konzumního česneku již téměř na hranici 200 Kč za 1 kg a neustále narůstá. Tedy při průměrné ceně konzumního česneku 196 Kč za 1 kg, znamená rozdíl ve výnosu napadených a zdravých jedinců finanční hodnotu Kč. Ozdravený materiál je však ve volné půdě znovu reinfikován. Výše uvedený vyšší výnos by bylo možné opakovaně dosáhnout pouze při stále opakované výsadbě zdravých rostlin. 17

18 6 Seznam použité související literatury AYABE, M., SUMI, S.: A novel and efficient tissue culture metod - stem-disc dome culture for producing virus-free garlic. Plant Cell Reports. 2001, 20: HAQUE, M. S., WADA, T., HATTORI, K.: Shoot regeneration and bulblet formation from shoot and root meristem of garlic cv Bangladesh Local. Asian Journal of Plant Science. 2003, 2 (1): 23-27, p ISSN : HAVRÁNEK, P.: Viruprosté klony česneku kuchyňského získané z meristematických kultur. Sborník ÚVTI Ochrana rostlin vol. 8, p HAVRÁNEK, P.: Vliv virového onemocnění na výnosy česneku kuchyňského. Sborník ÚVTI Ochrana rostlin vol. 10, p KLUKÁČKOVÁ, J., NAVRÁTIL, M., VESELÁ, M., HAVRÁNEK, P., ŠAFÁŘOVÁ, D.: Occurence of garlic viruses in the Czech Republic. Acta fytotechnica et zootechnica, 2004, 7: LLOYD, G., MCCOWN, B.: Commercially-feasible micro-propagation of Mountain laurel, Kalmia latifolia, by use of shoot tip culture. International Plant Propagation. 1981, vol. 30, p MURASHIGE, T., SKOOG, F.: A revised medium for rapid growth and boiassays with tobaco tissue cultures. Physiologia Plantarum, 1962, vol. 15, p NOVÁK, F. J.: Explantátové kultury a jejich využití ve šlechtění rostlin, Academia Praha, 1990, ISBN QUOIRIN, M., LEPOIVRE, P.: Improved média for in vitro culture of Prunus sp. Acta Horticulturae. 1977, vol. 78, p SHIBOLETH, Y., M., GAL-ON, A., KOCH, M., RABINOWITCH, H., D., SALOMON, R. Molecular characterization of onion yellow harf virus (OYDV) infecting garlic (Allium sativum L.) in Izrael: Thermotherapy inhibic virus elimination by meristem tip culture. Ann. Appl. Biol. 2001, 138: SMÉKALOVÁ, K., STAVĚLÍKOVÁ, H., DUŠEK, K.: Distribution of viruses in the garlic germplasm collection of the Czech Republic. Journal of Plant Pathology, 2010, 96 (1):

19 UCMAN, R., ŽEL, J., RAVNIKAR, M.: Thermotherapy in virus elimination from garlic: influences on shoot multiplication from meristems and bulb formation in vitro. Scientia Horticulturae vol. 73, p WU, M., CHEN, L. J., LONG, Y. J.: Analysis of ultrastructure and reactive oxygen species of hyperhydric garlic (Allium sativum L.) shoots. In vitro Cell. Dev. Bol. Plant, 2009, vol. 45, p Seznam publikací, které předcházely metodice KARLOVÁ, K., DUŠEK, K., STAVĚLÍKOVÁ, H.: Virové choroby u kolekce genetických zdrojů česneku v České republice. In: Hauptvogel, P. (ed.) Hodnotenie genetických zdrojov rastlín pre výživu a pol nohospodárstvo. Zborník abstraktov z 5. vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou, května 2008, Piešťany, Slovenská republika. str. 14, ISBN KARLOVÁ, K., DUŠEK, K., STAVĚLÍKOVÁ, H.: Occurrence of virus diseases in collection of genetic resources of garlic in the Czech Republic. In: Meglič, V.; Bastar, M.T. (eds.): Book of abstracts of 19 th Eucarpia Conference, Genetic Resources Section, Ljubljana, Slovenia, May 26 th 29 th, p. 40, ISBN KARLOVÁ, K., DUŠEK, K., STAVĚLÍKOVÁ, H.: Virus diseases in collection of genetic resources of garlic in the Czech Republic. Agriculture (Poĺnohospodárstvo) (1): NAUŠOVÁ, O., KUČEROVÁ, Z., ONDRUŠIKOVÁ, E., KŘIŽAN, B., WASSERBAUEROVÁ, L., SOUKUPOVÁ, J., KARLOVÁ, K., STAVĚLÍKOVÁ, H., DUŠEK, K.: Zhodnocení účinnosti metody izolace meristému při ozdravování 20 odrůd česneku. In ŘEHOUT, V. Biotechnology vyd. České Budějovice: Scientific Pedagogical Publishing, 2008, s ISBN ONDRUŠIKOVÁ, E., SASKOVÁ, H., ČECHOVÁ, J., KŘIŽAN, B.: The effect of genotype on sanitation of garlic plants (Allium sativum L.) In New developments in green gene technology. 1. vyd. Szeged, Hungary: Biological Research Center, Hungarian Academy of Sciences, SMÉKALOVÁ, K., STAVĚLÍKOVÁ, H., DUŠEK, K.: Distribution of viruses in the garlic germplasm collection of the Czech Republic. Journal of Plant Pathology, 2010, 96 (1):

20 8 Přílohy: Obr. 1: Stroužky česneku prorostlé na médiu R25 vhodné pro preparaci meristému Obr. 2: Práce s binokulární lupou v prostředí flow-boxu 20

21 Obr. 3: Izolace meristému z rostlin česneku Obr. 4: Infekce na kulturách česneku 21

22 Obr. 5: Rostlina česneku před odběrem meristému Obr. 6: Umístění zkumavek s kultivovanými meristémy v řízených podmínkách 22

23 Obr. 7: Binokulární lupa používaná pro izolace meristémů Obr. 8: Pohled na meristém česneku ukrytý pod prvním listem, zvětšeno 25x Základ 1. listu Meristém Podpučí 23

Metodika kultivace a multiplikace česneku v podmínkách in vitro

Metodika kultivace a multiplikace česneku v podmínkách in vitro Metodika kultivace a multiplikace česneku v podmínkách in vitro Břetislav Křižan, Eva Ondrušiková, Martina Kudělková, Jana Krajíčková, Lenka Wasserbauerová, Kateřina Smékalová, Karel Dušek CERTIFIKOVANÁ

Více

Tkáňové kultury rostlin. Mikropropagace

Tkáňové kultury rostlin. Mikropropagace Tkáňové kultury rostlin Mikropropagace IN VITRO KULTURY (EXPLANTÁTOVÉ KUTLURY, ROSTLINNÉ EXPLANTÁTY) Izolované rostliny, jejich orgány, pletiva či buňky pěstované in vitro ve sterilních podmínkách Na kultivačních

Více

Kultivace révy vinné v in vitro podmínkách

Kultivace révy vinné v in vitro podmínkách Ing. Miloš Faltus, Ph.D. RNDr. Ondřej Skala RNDr. Alois Bilavčík, Ph.D. Ing. Jiří Zámečník, CSc. Kultivace révy vinné v in vitro podmínkách CERTIFIKOVANÁ METODIKA Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.

Více

in vitro biotechnologií v ovocnářství

in vitro biotechnologií v ovocnářství Metodické listy OPVK Využití moderních in vitro biotechnologií v ovocnářství 19. ZALOŽENÍ IN VITRO KULTURY Založení in vitro kultury sterilizace výchozího explantátu Úvod Ovocné druhy lze kromě přirozených

Více

Národní program uchování a využití genetických zdrojů kulturních rostlin a agrobiodiverzity

Národní program uchování a využití genetických zdrojů kulturních rostlin a agrobiodiverzity Národní program uchování a využití genetických zdrojů kulturních rostlin a agrobiodiverzity Jan Pelikán Výzkumný ústav pícninářský,spol. s r. o. Troubsko a Zemědělský výzkum, spol. s r. o. Troubsko Co

Více

ZPRÁVA ZA VÝSLEDKY ŘEŠENÍ VÝZKUMNÉHO PROGRAMU 3.d ZA ROK Tagro Červený Dvůr spol. s r.o. (IČO: )

ZPRÁVA ZA VÝSLEDKY ŘEŠENÍ VÝZKUMNÉHO PROGRAMU 3.d ZA ROK Tagro Červený Dvůr spol. s r.o. (IČO: ) ZPRÁVA ZA VÝSLEDKY ŘEŠENÍ VÝZKUMNÉHO PROGRAMU 3.d ZA ROK 2008-2013 Tagro Červený Dvůr spol. s r.o. (IČO: 49050656) 1. TITULNÍ LIST Podpora tvorby rostlinných genotypů s vysokou rezistencí k biotickým i

Více

INDUKCE TVORBY MIKROHLÍZEK BRAMBORU IN VITRO

INDUKCE TVORBY MIKROHLÍZEK BRAMBORU IN VITRO Úloha č. 14 Indukce tvorby hlíz in vitro na jednonodálních segmentech rostlin bramboru -1 - INDUKCE TVORBY MIKROHLÍZEK BRAMBORU IN VITRO TUBERIZACE BRAMBOR (Solanum tuberosum) Tuberizace je morfogenetický

Více

Konzervace genetických zdrojů chmele (Humulus lupulus, L.) pomocí metody kryoprezervace

Konzervace genetických zdrojů chmele (Humulus lupulus, L.) pomocí metody kryoprezervace Ing. Miloš Faltus, Ph.D. Ing. Jiří Zámečník, CSc. Konzervace genetických zdrojů chmele (Humulus lupulus, L.) pomocí metody kryoprezervace METODIKA PRO PRAXI Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. 2008

Více

Kryokonzervace révy vinné

Kryokonzervace révy vinné Ing. Miloš Faltus, Ph.D. Ing. Renata Kotková RNDr. Alois Bilavčík, Ph.D. Ing. Jiří Zámečník, CSc. Kryokonzervace révy vinné CERTIFIKOVANÁ METODIKA Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. 2012 Metodika

Více

ROLE ETYLENU PŘI KULTIVACI ČESNEKU V PODMÍNKÁCH IN VITRO VITRO

ROLE ETYLENU PŘI KULTIVACI ČESNEKU V PODMÍNKÁCH IN VITRO VITRO ROLE ETYLENU PŘI KULTIVACI ČESNEKU V PODMÍNKÁCH IN VITRO ROLE ETYLENU PŘI KULTIVACI ČESNEKU V PODMÍNKÁCH IN VITRO Fišerová, H., 1 Spálovský, M., 1 Staňková, Z., 1 Kozák, V., 1 Křižan, B., 2 Havel, L. 1

Více

167 ml Folinova činidla doplníme do 500 ml destilovanou vodou. Toto činidlo je nestabilní, je nutné připravit vždy čerstvé a uložit při 4 C.

167 ml Folinova činidla doplníme do 500 ml destilovanou vodou. Toto činidlo je nestabilní, je nutné připravit vždy čerstvé a uložit při 4 C. ROZTOKY 1. Činidlo A 12,5 g (NH 4 ) 6 MO 7 O 4. 4H 2 O rozpustíme ve 125 ml bidestilované vody; 0,5 g K(SbO)C 4 H 4 O 6. 0,5 H 2 O rozpustíme ve 20 ml bidestilované vody; Oba tyto roztoky důkladně promícháme

Více

Využití metody kryoterapie pro ozdravení chmele od virových patogenů

Využití metody kryoterapie pro ozdravení chmele od virových patogenů Ing. Miloš Faltus, Ph.D. Ing. Jiří Zámečník, CSc. Ing. Petr Svoboda, CSc. Využití metody kryoterapie pro ozdravení chmele od virových patogenů CERTIFIKOVANÁ METODIKA Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.

Více

Řasový test ekotoxicity na mikrotitračních destičkách

Řasový test ekotoxicity na mikrotitračních destičkách Řasový test ekotoxicity na mikrotitračních destičkách 1 Účel Řasové testy toxicity slouží k testování možných toxických účinků látek a vzorků na vodní producenty. Zelené řasy patří do skupiny necévnatých

Více

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU PROBIOTICKÝCH BAKTERIÍ RODU ENTEROCOCCUS

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU PROBIOTICKÝCH BAKTERIÍ RODU ENTEROCOCCUS Národní referenční laboratoř Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU PROBIOTICKÝCH BAKTERIÍ RODU ENTEROCOCCUS 1 Rozsah a účel Postup slouží ke stanovení počtu probiotických bakterií v doplňkových látkách, premixech

Více

Kultivační metody stanovení mikroorganismů

Kultivační metody stanovení mikroorganismů Kultivační metody stanovení mikroorganismů Základní rozdělení půd Syntetická, definovaná media, jednoduché sloučeniny, známé sloţení Komplexní media, vycházejí z ţivočišných nebo rostlinných tkání a pletiv,

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU DOTAČNÍHO TITULU 3.d. za dobu řešení 2008 2013

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU DOTAČNÍHO TITULU 3.d. za dobu řešení 2008 2013 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU DOTAČNÍHO TITULU 3.d. za dobu řešení 2008 2013 1. TITULNÍ LIST Podpora tvorby rostlinných genotypů s vysokou rezistencí k biotickým i abiotickým faktorům a diferencovanou kvalitou

Více

Kryokonzervace bramboru (Solanum tuberosum, L.)

Kryokonzervace bramboru (Solanum tuberosum, L.) Ing. Miloš Faltus, Ph.D. Ing. Jiří Zámečník, CSc. Kryokonzervace bramboru (Solanum tuberosum, L.) METODIKA PRO PRAXI Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. 2008 Metodika je výstupem řešení výzkumného

Více

Využití metody kryoterapie pro ozdravení bramboru od virových patogenů

Využití metody kryoterapie pro ozdravení bramboru od virových patogenů Ing. Miloš Faltus, Ph.D. Ing. Jiří Zámečník, CSc. Ing. Petr Dědič, CSc. Ing. Vendulka Horáčková, CSc. Využití metody kryoterapie pro ozdravení bramboru od virových patogenů CERTIFIKOVANÁ METODIKA Výzkumný

Více

Cvičení ke kurzu Obecná ekotoxikologie. Úloha A - Stanovení ekotoxicity v testu klíčení rostlin

Cvičení ke kurzu Obecná ekotoxikologie. Úloha A - Stanovení ekotoxicity v testu klíčení rostlin Cvičení ke kurzu Obecná ekotoxikologie Nutné potřeby, které studenti přinesou s sebou do cvičení: - Tento návod - Poznámkový sešit, psací potřeby - Nůžky - Pravítko (s milimetrovým rozlišením) - Přezůvky

Více

Vliv různých druhů cytokininů na zakořeňování moruše černé in vitro

Vliv různých druhů cytokininů na zakořeňování moruše černé in vitro STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST Vliv různých druhů cytokininů na zakořeňování moruše černé in vitro Michaela Medková Tišnov 2013 STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST Obor SOČ: Zemědělství, potravinářství, lesní

Více

LP č. 6 - BÍLKOVINY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 28. 2. 2013. Ročník: devátý

LP č. 6 - BÍLKOVINY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 28. 2. 2013. Ročník: devátý LP č. 6 - BÍLKOVINY Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 28. 2. 2013 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Organické sloučeniny 1 Anotace: Žáci prakticky ověří

Více

AKTUÁLNÍ POZNATKY V PĚSTOVÁNÍ, ŠLECHTĚNÍ, OCHRANĚ ROSTLIN A ZPRACOVÁNÍ PRODUKTŮ

AKTUÁLNÍ POZNATKY V PĚSTOVÁNÍ, ŠLECHTĚNÍ, OCHRANĚ ROSTLIN A ZPRACOVÁNÍ PRODUKTŮ Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o. Troubsko Zemědělský výzkum, spol. s r.o. Troubsko Odbor rostlinolékařství ČAZV Pícninářská komise ORV ČAZV Agrární komora ČR AKTUÁLNÍ POZNATKY V PĚSTOVÁNÍ, ŠLECHTĚNÍ,

Více

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU KVASINEK RODU SACCHAROMYCES

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU KVASINEK RODU SACCHAROMYCES Národní referenční laboratoř Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU KVASINEK RODU SACCHAROMYCES 1 Rozsah a účel Metodika slouží ke stanovení počtu probiotických kvasinek v doplňkových látkách, premixech a krmivech.

Více

Spektrofotometrické stanovení fosforečnanů ve vodách

Spektrofotometrické stanovení fosforečnanů ve vodách Spektrofotometrické stanovení fosforečnanů ve vodách Úkol: Spektrofotometricky stanovte obsah fosforečnanů ve vodě Chemikálie: 0,07165 g dihydrogenfosforečnan draselný KH 2 PO 4 75 ml kyselina sírová H

Více

2012 STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV

2012 STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV 2 KONTROLA JAKOSTI A AKTUALIZACE POKYNU VYR-32, KAPITOLA 6 Jan Tille, 03.02.2015 SÚKL 3 Legislativní vymezení Legislativní zdroje a zkratky: zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících

Více

Jiří Zámečník Martin Grospietsch Renata Kotková Miloš Faltus Konzervace genetických zdrojů Allium pomocí metody kryoprezervace

Jiří Zámečník Martin Grospietsch Renata Kotková Miloš Faltus Konzervace genetických zdrojů Allium pomocí metody kryoprezervace Jiří Zámečník Martin Grospietsch Renata Kotková Miloš Faltus Konzervace genetických zdrojů Allium pomocí metody kryoprezervace CERTIFIKOVANÁ METODIKA Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. 2012 Autorský

Více

Ing. Jaroslav Schenk

Ing. Jaroslav Schenk Ing. Jaroslav Schenk 1. 12. 2014 Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace CZ.1.07/2.2.00/28.0302 Tato prezentace je spolufinancovaná z Evropského sociálního

Více

Ovocné dřeviny v krajině 2007 projekt OP RLZ CZ.04.1.03/3.3.13.2/0007. Způsoby uchování genofondu starých odrůd ovoce

Ovocné dřeviny v krajině 2007 projekt OP RLZ CZ.04.1.03/3.3.13.2/0007. Způsoby uchování genofondu starých odrůd ovoce Ovocné dřeviny v krajině 2007 projekt OP RLZ CZ.04.1.03/3.3.13.2/0007 GENETICKÉ ZDROJE Způsoby uchování genofondu starých odrůd ovoce Ing. Stanislav Boček, Ph.D. ZF MZLU v Brně Tento projekt je spolufinancován

Více

Seminář bude probíhat v blocích, všechny referáty budou předem vyžádané, výsledky výzkumu budou prezentovány na posterech a ve sborníku.

Seminář bude probíhat v blocích, všechny referáty budou předem vyžádané, výsledky výzkumu budou prezentovány na posterech a ve sborníku. Vážení kolegové! Dovolujeme si Vás pozvat na 19. seminář s mezinárodní účastí, Aktuální otázky pěstování léčivých, aromatických a kořeninových rostlin, který se koná 16. 1. 2014 v Brně. Pořadatelem je

Více

DUSÍKATÁ VÝŽIVA JARNÍHO JEČMENE - VÝSLEDKY POKUSŮ V ROCE 2006 NA ÚRODNÝCH PŮDÁCH A MOŽNOSTI DIAGNOSTIKY VÝŽIVNÉHO STAVU

DUSÍKATÁ VÝŽIVA JARNÍHO JEČMENE - VÝSLEDKY POKUSŮ V ROCE 2006 NA ÚRODNÝCH PŮDÁCH A MOŽNOSTI DIAGNOSTIKY VÝŽIVNÉHO STAVU DUSÍKATÁ VÝŽIVA JARNÍHO JEČMENE - VÝSLEDKY POKUSŮ V ROCE 2006 NA ÚRODNÝCH PŮDÁCH A MOŽNOSTI DIAGNOSTIKY VÝŽIVNÉHO STAVU Karel KLEM, Jiří BABUŠNÍK, Eva BAJEROVÁ Agrotest Fyto, s.r.o. Po předplodině ozimé

Více

Cvičení z fyziologie rostlin. Organogeneze in vitro

Cvičení z fyziologie rostlin. Organogeneze in vitro Cvičení z fyziologie rostlin Organogeneze in vitro Teoretický úvod: Jedním z nedůležitějších faktorů ovlivňujících růst a morfogenezi v tkáňových kulturách rostlin je složení kultivačního média. Média

Více

Pěstování pokusných rostlin

Pěstování pokusných rostlin Přednáška 3. Pěstování pokusných rostlin Zdroj biologického materiálu Zdroj biologického materiálu genové banky botanické zahrady šlechtitelské, semenářské firmy vlastní sběr v terénu výsledek vlastní

Více

Vyjadřuje poměr hmotnosti rozpuštěné látky k hmotnosti celého roztoku.

Vyjadřuje poměr hmotnosti rozpuštěné látky k hmotnosti celého roztoku. Koncentrace roztoků Hmotnostní zlomek w Vyjadřuje poměr hmotnosti rozpuštěné látky k hmotnosti celého roztoku. w= m A m s m s...hmotnost celého roztoku, m A... hmotnost rozpuštěné látky Hmotnost roztoku

Více

Národní ozdravovací program pro ozdravení rozmnožovacího materiálu (dále jen NOPRM )

Národní ozdravovací program pro ozdravení rozmnožovacího materiálu (dále jen NOPRM ) Ministerstvo zemědělství Čj.: 74248/2014-MZE-17221 V Praze, dne 9. prosince 2014 Národní ozdravovací program pro ozdravení rozmnožovacího materiálu (dále jen NOPRM ) ovocných rostlin, révy a chmele v České

Více

Aktuální situace v oblasti ekologických osiv v ČR. Ing. Petr KONVALINA, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Aktuální situace v oblasti ekologických osiv v ČR. Ing. Petr KONVALINA, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Aktuální situace v oblasti Ing. Petr KONVALINA, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Úvod: Ekologické zemědělství v ČR (31.12.2010) 3 517 registrovaných podniků 448 202 ha zemědělské půdy

Více

ÚLOHA 1: Stanovení koncentrace kyseliny ve vzorku potenciometrickou titrací

ÚLOHA 1: Stanovení koncentrace kyseliny ve vzorku potenciometrickou titrací UPOZORNĚNÍ V tabulkách pro jednotlivé úlohy jsou uvedeny předpokládané pomůcky, potřebné pro vypracování experimentální části úlohy. Některé pomůcky (lžička, váženka, stopky, elmag. míchadélko, tyčinka

Více

Chelatometrie. Stanovení tvrdosti vody

Chelatometrie. Stanovení tvrdosti vody Chelatometrie Stanovení tvrdosti vody CHELATOMETRIE Cheláty (vnitřně komplexní sloučeniny; řecky chelé = klepeto) jsou komplexní sloučeniny, kde centrální ion je členem jednoho nebo více vznikajících kruhů.

Více

Metodika stanovení kyselinové neutralizační kapacity v pevných odpadech

Metodika stanovení kyselinové neutralizační kapacity v pevných odpadech Metodika stanovení kyselinové neutralizační kapacity v pevných odpadech 1 Princip Principem zkoušky je stanovení vodného výluhu při různých přídavcích kyseliny dusičné nebo hydroxidu sodného a následné

Více

Sylabus pro předmět Systémy rostlinné výroby

Sylabus pro předmět Systémy rostlinné výroby Sylabus pro předmět Kód předmětu: SYRV Název v jazyce výuky: Název česky: Název anglicky: Plant Production Systems Počet přidělených ECTS kreditů: 5 Forma výuky předmětu: prezenční Forma a požadavky na

Více

Vliv selenu, zinku a kadmia na růstový vývoj česneku kuchyňského (Allium sativum L.)

Vliv selenu, zinku a kadmia na růstový vývoj česneku kuchyňského (Allium sativum L.) Vliv selenu, zinku a kadmia na růstový vývoj česneku kuchyňského (Allium sativum L.) Botanická charakteristika: ČESNEK KUCHYŇSKÝ (ALLIUM SATIVUM L.) Pravlastí je Džungarsko (severní Čína) v Střední Asii,

Více

QH71273. Výzkum nekrotrofních patogenů z r. Phytophthora na ekonomicky významných listnatých dřevinách

QH71273. Výzkum nekrotrofních patogenů z r. Phytophthora na ekonomicky významných listnatých dřevinách QH71273 Výzkum nekrotrofních patogenů z r. Phytophthora na ekonomicky významných listnatých dřevinách Podprogram 1 Efektivní postupy v agrárním sektoru Výzkumný směr 12 - Ochrana zdraví rostlin a zvířat

Více

Rostlinolékařský portál

Rostlinolékařský portál Rostlinolékařský portál pomocník zemědělce Jan Juroch Mendel-Info 2014, Žabčice 13.02.2014 Integrovaná ochrana rostlin Legislativa (Směrnice, zákon, vyhláška, národní akční plán Rostlinolékařský portál

Více

60 let dlouhodobých pokusů v České republice

60 let dlouhodobých pokusů v České republice Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Vás srdečně zve na mezinárodní konferenci 60 let dlouhodobých pokusů v České republice 22. 24. červen 2015 Praha, Česká republika 1. cirkulář Dovolujeme si Vás pozvat

Více

Analýzy v Sekci aplikovaného výzkumu zelenin a speciálních plodin VÚRV, v.v.i. Marie Nosálková Sandra Benická Přemysl Indrák

Analýzy v Sekci aplikovaného výzkumu zelenin a speciálních plodin VÚRV, v.v.i. Marie Nosálková Sandra Benická Přemysl Indrák Analýzy v Sekci aplikovaného výzkumu zelenin a speciálních plodin VÚRV, v.v.i. Marie Nosálková Sandra Benická Přemysl Indrák Představení Sekce aplikovaného výzkumu VÚRV v.v.i. : vznik v roce 1994 jako

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU DOTAČNÍHO TITULU 3.d. za dobu řešení

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU DOTAČNÍHO TITULU 3.d. za dobu řešení ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU DOTAČNÍHO TITULU 3.d. za dobu řešení 2008-2013 1. TITULNÍ LIST Podpora tvorby rostlinných genotypů s vysokou rezistencí k biotickým a abiotickým faktorům a diferencovanou kvalitou

Více

1. AMFOTERNÍ VLASTNOSTI HLINÍKU

1. AMFOTERNÍ VLASTNOSTI HLINÍKU 27. 1. 2016 TÉMA: Komplexní sloučeniny Ernest Török ÚKOL: Důkaz komplexních sloučenin 2M/14M 1. AMFOTERNÍ VLASTNOSTI HLINÍKU 2x zkumavka, odměrný válec (malý), lžička o HCl (20%) o NaOH (10%), hliníkové

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Laboratorní práce č. 10 Bílkoviny Pro potřeby projektu

Více

Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy, s.r.o.

Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy, s.r.o. Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy, s.r.o. Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy, s.r.o. Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy, s.r.o. Výzkumný a šlechtitelský

Více

Krása TC. mé zkušenosti s technikami mikropropagace v obrazech.

Krása TC. mé zkušenosti s technikami mikropropagace v obrazech. Krása TC mé zkušenosti s technikami mikropropagace v obrazech. Kultivace stonkových segmentů. Meristémové kultury. Kultivace vzrostných vrcholků. Kultivace rostlin z axilárních pupenů. Hegemonie vrcholu.

Více

Odrůdové zkušebnictví ÚKZÚZ Lípa,

Odrůdové zkušebnictví ÚKZÚZ Lípa, Odrůdové zkušebnictví ÚKZÚZ Lípa, 12.7.2012 Daniel Jurečka Radmila Šafaříková a kol. > 600.000 41.565 85.000 Odrůd v registru genových zdrojů (PGRFA) Odrůd v katalozích EU Počet zkušebních parcel ÚKZÚZ

Více

Akutní test toxicity na žábronožkách Artemia salina

Akutní test toxicity na žábronožkách Artemia salina Akutní test toxicity na žábronožkách Artemia salina 1. Testovací organismus 1.1. Charakteristika organismu Vajíčka žábronožky slaniskové se k nám dováží v konzervách, téměř výhradně vyráběných v USA, například

Více

METODIKA TESTOVÁNÍ TOXICITY TĚŽKÝCH KOVŮ POMOCÍ SUSPENZNÍCH KULTUR KONOPÍ SETÉHO (CANNABIS SATIVA ssp. SATIVA L.)

METODIKA TESTOVÁNÍ TOXICITY TĚŽKÝCH KOVŮ POMOCÍ SUSPENZNÍCH KULTUR KONOPÍ SETÉHO (CANNABIS SATIVA ssp. SATIVA L.) Agritec Plant Research s.r.o. Zemědělská 2520/16, 787 01 Šumperk METODIKA TESTOVÁNÍ TOXICITY TĚŽKÝCH KOVŮ POMOCÍ SUSPENZNÍCH KULTUR KONOPÍ SETÉHO (CANNABIS SATIVA ssp. SATIVA L.) Autorky: Magdalena Cvečková,

Více

Test genotoxicity na cibuli (Allium cepa)

Test genotoxicity na cibuli (Allium cepa) Test genotoxicity na cibuli (Allium cepa) 1. Účel Test na cibuli (Allium cepa) je účinným pro screening chemických látek a in situ monitoring genotoxicity kontaminantů v životním prostředí. Test se hojně

Více

9 Ověření agrochemických účinků kalů z výroby bioplynu (tekuté složky digestátu) pro aplikaci na půdu

9 Ověření agrochemických účinků kalů z výroby bioplynu (tekuté složky digestátu) pro aplikaci na půdu 9 Ověření agrochemických účinků kalů z výroby bioplynu (tekuté složky digestátu) pro aplikaci na půdu V letech 2005 a 2006 byly získány pro VÚRV Praha od spoluřešitelské organizace VÚZT Praha vzorky kalů

Více

Provázanost zkušebnictví, výzkumu a vzdělávání v praxi

Provázanost zkušebnictví, výzkumu a vzdělávání v praxi Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Provázanost zkušebnictví, výzkumu a vzdělávání v praxi doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D. Den zemědělského zkušebnictví strana 1 Osnova Mendelova univerzita v roce

Více

Sešit pro laboratorní práci z chemie

Sešit pro laboratorní práci z chemie Sešit pro laboratorní práci z chemie téma: Příprava roztoků a měření ph autor: ing. Alena Dvořáková vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační

Více

N217019 - Laboratoř hydrobiologie a mikrobiologie

N217019 - Laboratoř hydrobiologie a mikrobiologie ÚSTAV TECHNOLOGIE VODY A PROSTŘEDÍ N217019 - Laboratoř hydrobiologie a mikrobiologie Název úlohy: Hydrobiologie: Stanovení koncentrace chlorofylu-a Vypracováno v rámci projektu: Inovace a restrukturalizace

Více

in vitro biotechnologií v ovocnářství

in vitro biotechnologií v ovocnářství Metodické listy OPVK Využití moderních in vitro biotechnologií v ovocnářství 8. TEORETICKÉ ZÁKLADY IN VITRO KULTUR U OVOCNÝCH DRUHŮ Ovocné druhy lze kromě přirozených polních podmínek pěstovat také v umělých

Více

Meteorologické faktory transpirace

Meteorologické faktory transpirace Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí Zlíč 17. - 19. květen 2016 Meteorologické faktory transpirace Ing. Jana Klimešová Ing. Tomáš Středa, Ph.D. Mendelova univerzita v Brně Vodní provoz polních

Více

ANALÝZA MARKERŮ OXIDAČNÍHO POŠKOZENÍ DNA, PROTEINŮ A LIPIDŮ PO IN VITRO APLIKACI LÁTEK NA BUNĚČNÉ KULTURY HEL a A549

ANALÝZA MARKERŮ OXIDAČNÍHO POŠKOZENÍ DNA, PROTEINŮ A LIPIDŮ PO IN VITRO APLIKACI LÁTEK NA BUNĚČNÉ KULTURY HEL a A549 ANALÝZA MARKERŮ OXIDAČNÍHO POŠKOZENÍ DNA, PROTEINŮ A LIPIDŮ PO IN VITRO APLIKACI LÁTEK NA BUNĚČNÉ KULTURY HEL a A549 O B S A H 1. Aplikace testovaných látek na buněčné kultury 2. Oxidační poškození DNA

Více

Oborový workshop pro ZŠ CHEMIE

Oborový workshop pro ZŠ CHEMIE PRAKTICKÁ VÝUKA PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ NA ZŠ A SŠ CZ.1.07/1.1.30/02.0024 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Oborový workshop pro ZŠ CHEMIE

Více

Úloha č. 1 Odměřování objemů, ředění roztoků Strana 1. Úkol 1. Ředění roztoků. Teoretický úvod - viz návod

Úloha č. 1 Odměřování objemů, ředění roztoků Strana 1. Úkol 1. Ředění roztoků. Teoretický úvod - viz návod Úloha č. 1 Odměřování objemů, ředění roztoků Strana 1 Teoretický úvod Uveďte vzorec pro: výpočet směrodatné odchylky výpočet relativní chyby měření [%] Použitý materiál, pomůcky a přístroje Úkol 1. Ředění

Více

Geneticky modifikované potraviny a krmiva

Geneticky modifikované potraviny a krmiva Geneticky modifikované potraviny a krmiva Co je to geneticky modifikovaný organismus (GMO)? Za GMO je považován organismus, s výjimkou člověka, jehož dědičná informace uložená v DNA byla změněna pomocí

Více

Organizace a kontrola pěstování GM plodin v ČR. Ing. Jana Trnková MZe, odbor rostlinných komodit

Organizace a kontrola pěstování GM plodin v ČR. Ing. Jana Trnková MZe, odbor rostlinných komodit Organizace a kontrola pěstování GM plodin v ČR Ing. Jana Trnková MZe, odbor rostlinných komodit Geneticky modifikované plodiny GM plodiny, transgenní rostliny změněn dědičný materiál (DNA) pomocí genových

Více

VLIV DÁVKY A FORMY DUSÍKATÉ VÝŽIVY NA VÝNOS A OBSAH DUSÍKATÝCH LÁTEK V ZRNU

VLIV DÁVKY A FORMY DUSÍKATÉ VÝŽIVY NA VÝNOS A OBSAH DUSÍKATÝCH LÁTEK V ZRNU Karel KLEM Agrotest fyto, s.r.o. VLIV DÁVKY A FORMY DUSÍKATÉ VÝŽIVY NA VÝNOS A OBSAH DUSÍKATÝCH LÁTEK V ZRNU Materiál a metodika V lokalitě s nižší půdní úrodností (hlinitopísčitá půda s nízkým obsahem

Více

1. Definice a historie oboru molekulární medicína. 3. Základní laboratorní techniky v molekulární medicíně

1. Definice a historie oboru molekulární medicína. 3. Základní laboratorní techniky v molekulární medicíně Obsah Předmluvy 1. Definice a historie oboru molekulární medicína 1.1. Historie molekulární medicíny 2. Základní principy molekulární biologie 2.1. Historie molekulární biologie 2.2. DNA a chromozomy 2.3.

Více

ODSTRAŇOVÁNÍ KYANIDŮ Z MODELOVÝCH VOD

ODSTRAŇOVÁNÍ KYANIDŮ Z MODELOVÝCH VOD ODSTRAŇOVÁNÍ KYANIDŮ Z MODELOVÝCH VOD Jana Muselíková 1, Jiří Palarčík 1, Eva Slehová 1, Zuzana Blažková 1, Vojtěch Trousil 1, Sylva Janovská 2 1 Ústav environmentálního a chemického inženýrství, Fakulta

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zemědělská fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zemědělská fakulta Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.072.4.00/12.0045 Koordinátor: Mgr. Martin Šlachta, Ph.D. Metodik: prof. Ing. Jan Frelich, CSc. Finanční manažerka:

Více

Kořenový systém plodin jako adaptační opatření na sucho

Kořenový systém plodin jako adaptační opatření na sucho Sucho a degradace půd v České republice - 2014 Brno 7. 10. 2014 Kořenový systém plodin jako adaptační opatření na sucho Vodní provoz polních plodin Ing. Jana Klimešová Ing. Tomáš Středa, Ph.D. Mendelova

Více

Prezentace výsledků výzkumu

Prezentace výsledků výzkumu Prezentace výsledků výzkumu Slavomíra Vavreinová Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i. Historie VÚPP, v.v.i. k 1. 4. 1958 byl výnosem tehdejšího Ministerstva potravinářského průmyslu a výkupu vytvořen

Více

LESNICKÝ PRŮVODCE. Certifikovaná metodika VYUŽITÍ METODY MIKROPROPAGACE PRO ZÁCHRANU SILNĚ OHROŽENÉHO DRUHU BŘÍZY TRPASLIČÍ (BETULA NANA)

LESNICKÝ PRŮVODCE. Certifikovaná metodika VYUŽITÍ METODY MIKROPROPAGACE PRO ZÁCHRANU SILNĚ OHROŽENÉHO DRUHU BŘÍZY TRPASLIČÍ (BETULA NANA) VYUŽITÍ METODY MIKROPROPAGACE PRO ZÁCHRANU SILNĚ OHROŽENÉHO DRUHU BŘÍZY TRPASLIČÍ (BETULA NANA) LESNICKÝ PRŮVODCE Certifikované METODIKY Certifikovaná metodika Ing. PAVLÍNA MÁCHOVÁ, Ph.D. RNDr. JANA MALÁ,

Více

GENOTOXICITA A ZMĚNY V GENOVÉ EXPRESI

GENOTOXICITA A ZMĚNY V GENOVÉ EXPRESI GENOTOXICITA A ZMĚNY V GENOVÉ EXPRESI INDUKOVANÉ PŮSOBENÍM ORGANICKÝCH LÁTEK Z PRACHOVÝCH ČÁSTIC V OVZDUŠÍ Kateřina Hanzalová Oddělení genetické ekotoxikologie Ústav experimentální medicíny AV ČR v.v.i.

Více

Mendeleum ústav genetiky

Mendeleum ústav genetiky Mendeleum ústav genetiky Informace o studijním oboru Řízení zahradnických technologií Modul : Biotechnologie v zahradnictví Laboratoř MOLEKULÁRNÍ GENETIKY Termocyklery Horizontální elektroforéza Mikropipety

Více

1. Příloha 1 Návod úlohy pro Pokročilé praktikum z biochemie I

1. Příloha 1 Návod úlohy pro Pokročilé praktikum z biochemie I 1. Příloha 1 Návod úlohy pro Pokročilé praktikum z biochemie I Vazba bromfenolové modři na sérový albumin Princip úlohy Albumin má unikátní vlastnost vázat menší molekuly mnoha typů. Díky struktuře, tvořené

Více

Aktifol Mag. Zroj: Ditana-odrůda Mulan, ZS Kluky-odrůda Tobak, VURV Piešťany odrůda Golem

Aktifol Mag. Zroj: Ditana-odrůda Mulan, ZS Kluky-odrůda Tobak, VURV Piešťany odrůda Golem Aktifol Mag podpora fungicidního ošetření zvětšení asimilační plochy rostlin zvýšení výnosu Pšenice ozimá Zdravé porosty pšenice mají vyšší šanci dosáhnout lepších výnosů, než porosty napadené listovými

Více

Posílení spolupráce p mezi MZLU a dalšími institucemi v terciárním vzdělávání a výzkumu CZ.1.07/2.4.00/12.045

Posílení spolupráce p mezi MZLU a dalšími institucemi v terciárním vzdělávání a výzkumu CZ.1.07/2.4.00/12.045 Posílení spolupráce p mezi MZLU a dalšími institucemi v terciárním vzdělávání a výzkumu CZ.1.07/2.4.00/12.045 Představení činnosti oddělení Agrochemie a výživy rostlin Ústavu agrochemie, půdoznalství,

Více

Doc. Ing. Jaroslav Polák, DrSc. Ing. Alena Hauptmanová

Doc. Ing. Jaroslav Polák, DrSc. Ing. Alena Hauptmanová Autoři: Název: Vydal: Doc. Ing. Jaroslav Polák, DrSc. Ing. Alena Hauptmanová Metodika ozdravování odrůd slivoně a meruňky infikovaných virem šarky švestky metodou termoterapie in vivo a chemoterapie in

Více

11/2009 LESNICKÝ PRŮVODCE MIKROPROPAGACE HOŘCE JARNÍHO (GENTIANA VERNA L.) Recenzovaná metodika

11/2009 LESNICKÝ PRŮVODCE MIKROPROPAGACE HOŘCE JARNÍHO (GENTIANA VERNA L.) Recenzovaná metodika MIKROPROPAGACE HOŘCE JARNÍHO (GENTIANA VERNA L.) LESNICKÝ PRŮVODCE RNDr. JANA MALÁ, CSc. Ing. HELENA CVRČKOVÁ, Ph.D. Ing. PAVLÍNA MÁCHOVÁ, Ph.D. RNDr. LUDMILA KIRSCHNEROVÁ 11/2009 Recenzovaná metodika

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU DOTAČNÍHO TITULU 3.d. za dobu řešení

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU DOTAČNÍHO TITULU 3.d. za dobu řešení ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU DOTAČNÍHO TITULU 3.d. za dobu řešení 2008-2013 1. TITULNÍ LIST Podpora tvorby rostlinných genotypů s vysokou rezistencí k biotickým i abiotickým faktorům a diferencovanou kvalitou

Více

Potenciál a riziko využívání těžebních zbytků v borových porostech na majetku Městských lesů Doksy, s.r.o.

Potenciál a riziko využívání těžebních zbytků v borových porostech na majetku Městských lesů Doksy, s.r.o. Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta lesnická a dřevařská Soubor map Potenciál a riziko využívání těžebních zbytků v borových porostech na majetku Městských lesů Doksy, s.r.o. Doc. Ing. Jiří Remeš,

Více

FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÝ ROZBOR PITNÉ VODY

FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÝ ROZBOR PITNÉ VODY LABORATORNÍ PRÁCE Č. 13 FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÝ ROZBOR PITNÉ VODY PRINCIP V přírodě se vyskytující voda není nikdy čistá, obsahuje vždy určité množství rozpuštěných látek, plynů a nerozpuštěných pevných látek.

Více

Sadba brambor. Požadavky na množitelské porosty a sadbu brambor - změny dle vyhlášky č. 368/2015

Sadba brambor. Požadavky na množitelské porosty a sadbu brambor - změny dle vyhlášky č. 368/2015 Sadba brambor Kapitola 7. Stránka 29 V roce 2015 došlo k zásadní změně legislativy, kategorie, počty generací, zdravotní stav porostů, mechanický rozbor sadby atd.. Tyto změny jsou platné od 1. 1. 2016.

Více

Pracovně pedagogický koncept

Pracovně pedagogický koncept Pracovně pedagogický koncept Škola ZespółSzkółChemicznychWłocławek (PL) Druh studia Střední odborné vzdělání Obor studia Pracovník ochrany prostředí/technik v oblasti ochrany prostředí Oblast činnosti

Více

Jednotné pracovní postupy analýza půd III TEST VLIVU CHEMIKÁLIÍ NA DÉLKU KOŘENE SALÁTU (LACTUCA SATIVA)

Jednotné pracovní postupy analýza půd III TEST VLIVU CHEMIKÁLIÍ NA DÉLKU KOŘENE SALÁTU (LACTUCA SATIVA) Národní referenční laboratoř Strana 1 TEST VLIVU CHEMIKÁLIÍ NA DÉLKU KOŘENE SALÁTU (LACTUCA SATIVA) 1 Rozsah a účel Postup je určen pro testování toxicity látek, které nemají silně těkavou povahu. Test

Více

Metodika in vitro kultivace máku setého a produkce homozygotních materiálů pro šlechtitelské využití

Metodika in vitro kultivace máku setého a produkce homozygotních materiálů pro šlechtitelské využití Metodika in vitro kultivace máku setého a produkce homozygotních materiálů pro šlechtitelské využití Metodika byla vypracována jako výstup výzkumného projektu TAČR TA01010375 Využití progresivních biotechnologických

Více

Použití v laboratorních podmínkách

Použití v laboratorních podmínkách Použití v laboratorních podmínkách Obsah Velcorin použití v laboratorních podmínkách Strana 3 5 Úvod Strana 3 Bezpečnostní opatření Strana 3 Pracovní postup (senzoricky) Strana 4 Pracovní postup (mikrobiologicky)

Více

Testování Nano-Gro na pšenici ozimé Polsko 2007/2008 (registrační testy IUNG, Pulawy) 1. Metodika

Testování Nano-Gro na pšenici ozimé Polsko 2007/2008 (registrační testy IUNG, Pulawy) 1. Metodika Testování Nano-Gro na pšenici ozimé Polsko 2007/2008 (registrační testy IUNG, Pulawy) Růstový stimulátor Nano-Gro, nanotechnologie vyrobená a dovezená z USA, prošla v letech 2007/2008 mnoho chemickými,

Více

Propojení výuky oborů Molekulární a buněčné biologie a Ochrany a tvorby životního prostředí. Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/

Propojení výuky oborů Molekulární a buněčné biologie a Ochrany a tvorby životního prostředí. Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/ Propojení výuky oborů Molekulární a buněčné biologie a Ochrany a tvorby životního prostředí Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/28.0032 Ekologie a aplikovaná biotechnologie rostlin BOT/EABR Garant: Božena Navrátilová

Více

CHEMIE Pracovní list č.3 žákovská verze Téma: Acidobazická titrace Mgr. Lenka Horutová Student a konkurenceschopnost

CHEMIE Pracovní list č.3 žákovská verze Téma: Acidobazická titrace Mgr. Lenka Horutová Student a konkurenceschopnost www.projektsako.cz CHEMIE Pracovní list č.3 žákovská verze Téma: Acidobazická titrace Lektor: Projekt: Reg. číslo: Mgr. Lenka Horutová Student a konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.07/03.0075 Teorie: Základem

Více

Microbiology of food and animal feeding stuffs - General rules for microbiological examinations

Microbiology of food and animal feeding stuffs - General rules for microbiological examinations ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 07.100.30 Červenec 1998 Mikrobiologie potravin a krmiv - Všeobecné pokyny pro mikrobiologické zkoušení ČSN ISO 7218 56 0103 Microbiology of food and animal feeding stuffs - General

Více

Chemické veličiny, vztahy mezi nimi a chemické výpočty

Chemické veličiny, vztahy mezi nimi a chemické výpočty SBÍRKA ŘEŠENÝCH PŘÍKLADŮ PRO PROJEKT PŘÍRODNÍ VĚDY AKTIVNĚ A INTERAKTIVNĚ CZ.1.07/1.1.24/01.0040 Chemické veličiny, vztahy mezi nimi a chemické výpočty Mgr. Jana Žůrková, 2013, 20 stran Obsah 1. Veličiny

Více

Střední průmyslová škola, Karviná. Protokol o zkoušce

Střední průmyslová škola, Karviná. Protokol o zkoušce č.1 Stanovení dusičnanů ve vodách fotometricky Předpokládaná koncentrace 5 20 mg/l navážka KNO 3 (g) Příprava kalibračního standardu Kalibrace slepý vzorek kalibrační roztok 1 kalibrační roztok 2 kalibrační

Více

DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU

DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU Úvod IntellMed, s.r.o., Václavské náměstí 820/41, 110 00 Praha 1 DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU Jednou z nejvhodnějších metod pro detekci minimální

Více

POSSIBLE USING OF FLOTATION FOR REMOVAL OF PHYTO PLANKTON WITHIN PROCESSING OF DRINKING WATER

POSSIBLE USING OF FLOTATION FOR REMOVAL OF PHYTO PLANKTON WITHIN PROCESSING OF DRINKING WATER OVĚŘENÍ POUŽITÍ FLOTACE PŘI ODSTRAŇOVÁNÍ FYTOPLANKTONU V PROCESU ÚPRAVY PITNÉ VODY EVA KYNCLOVÁ POSSIBLE USING OF FLOTATION FOR REMOVAL OF PHYTO PLANKTON WITHIN PROCESSING OF DRINKING WATER ABSTRAKT Biologické

Více

AFILIACE PRACOVIŠŤ CENTRA REGIONU HANÁ PRO BIOTECHNOLOGICKÝ A ZEMĚDĚLSKÝ VÝZKUM

AFILIACE PRACOVIŠŤ CENTRA REGIONU HANÁ PRO BIOTECHNOLOGICKÝ A ZEMĚDĚLSKÝ VÝZKUM Opatření Představenstva Rady Centra Regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum AFILIACE PRACOVIŠŤ CENTRA REGIONU HANÁ PRO BIOTECHNOLOGICKÝ A ZEMĚDĚLSKÝ VÝZKUM Představenstvo Rady Centra přijalo

Více

5.06 Teichmanovy krystaly (důkaz krve). Projekt Trojlístek

5.06 Teichmanovy krystaly (důkaz krve). Projekt Trojlístek 5. Forenzní chemie (chemie v kriminalistice) 5.06 Teichmanovy krystaly (důkaz krve). Projekt úroveň 1 2 3 1. Předmět výuky Metodika je určena pro vzdělávací obsah vzdělávacího předmětu Chemie. Chemie 2.

Více

GLOBALGAP - ROSTLINNÁ PRODUKCE (CB- CROP BASE ČESKÁ VERZE V 3.0-2_Sep07) část A

GLOBALGAP - ROSTLINNÁ PRODUKCE (CB- CROP BASE ČESKÁ VERZE V 3.0-2_Sep07) část A GLOBALGAP - ROSTLINNÁ PRODUKCE (CB- CROP BASE ČESKÁ VERZE V 3.0-2_Sep07) část A CB.1 SLEDOVATENOST CB. 1.1. požadavek na písemný identifikační systém umožňující registrovaný produkt Globalgapu vysledovat

Více

PŘÍLOHA k Závěrečné zprávě projektu Interní vzdělávací agentury VFU Brno. č. 2015FaF/3110/74

PŘÍLOHA k Závěrečné zprávě projektu Interní vzdělávací agentury VFU Brno. č. 2015FaF/3110/74 PŘÍLOHA k Závěrečné zprávě projektu Interní vzdělávací agentury VFU Brno č. 2015FaF/3110/74 PRVNÍ ETAPA PŘÍPRAVY A REALIZACE FARMACEUTICKO-HISTORICKÉ EXPOZICE NA FAF VFU BRNO Veronika Deáková, PharmDr.

Více

ZPRÁVA ZA DÍLČÍ VÝSLEDKY ŘEŠENÍ VÝZKUMNÉHO PROGRAMU 3.d ZA ROK 2014

ZPRÁVA ZA DÍLČÍ VÝSLEDKY ŘEŠENÍ VÝZKUMNÉHO PROGRAMU 3.d ZA ROK 2014 ZPRÁVA ZA DÍLČÍ VÝSLEDKY ŘEŠENÍ VÝZKUMNÉHO PROGRAMU 3.d ZA ROK 2014 1. TITULNÍ LIST Podpora tvorby rostlinných genotypů s vysokou rezistencí k biotickým i abiotickým faktorům a diferencovanou kvalitou

Více

OPTIMALIZOVANÝ POSTUP PRO DETEKCI GLOMERELLA CINGULATA VE VĚTVÍCH A KMENECH JABLONÍ POMOCÍ MIKROBIOLOGICKÝCH METOD.

OPTIMALIZOVANÝ POSTUP PRO DETEKCI GLOMERELLA CINGULATA VE VĚTVÍCH A KMENECH JABLONÍ POMOCÍ MIKROBIOLOGICKÝCH METOD. DAVID NOVOTNÝ, IVA KŘÍŽKOVÁ A JIŘINA KRÁTKÁ OPTIMALIZOVANÝ POSTUP PRO DETEKCI GLOMERELLA CINGULATA VE VĚTVÍCH A KMENECH JABLONÍ POMOCÍ MIKROBIOLOGICKÝCH METOD. METODIKA PRO ÚTVARY STÁTNÍ SPRÁVY Výzkumný

Více