Mapa mapa a měřítko mapy obsah mapy vznik mapy (snímkování z letadel a družic) druhy map práce s topografickou mapou a buzolou

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mapa mapa a měřítko mapy obsah mapy vznik mapy (snímkování z letadel a družic) druhy map práce s topografickou mapou a buzolou"

Transkript

1 PŘEDMĚT: ZEMĚPIS Školní výstupy Učivo Průřezová témata Ţák vysvětlí, v čem spočívá jedinečnost naší planety v naší sluneční soustavě popíše velikost a tvar Země a podá o něm důkazy na mapě ukáže rovnoběžky (z.š.), poledníky (z.d.) a s jejich pomocí najde příslušné místo na mapě a naopak pomocí rejstříku v atlase vyhledá dané místo na mapě vysvětlí důsledky pohybů Země pro život objasní důvody vzniku časových pásem na Zemi a vytvoření datové hranice popíše vlastnosti Měsíce a měsíční fáze se seznámí se zatměním Měsíce a Slunce Planeta Země Země jako součást vesmíru tvar a rozměry Země určování zeměpisné polohy pohyby Země Měsíc základní podmínky života ROČNÍK: PRIMA Č - psaní malých a velkých písmen M - porovnávání vzdáleností mezi tělesy sluneční soustavy, výpočty letopočtů D - první představy lidí o tvaru naší planety B - postavení Země ve vesmíru, podmínky pro život definuje mapu a vysvětlí, proč je každá mapa zkreslená vypočítá podle měřítka skutečnou vzdálenost 2 bodů na mapě porovná nadmořskou výšku míst na mapě nakreslí vrstevnice a posoudí svažitost kopce v terénu orientuje se v mapových značkách seznámí se s moderními metodami mapování (snímkování z letadel a družic) používá různé druhy map: obecně zeměpisnou, tematickou, topografickou seznámí se i s mapami v elektronické podobě zorientuje topografickou mapu k severu a určí pomocí buzoly hodnotu azimutu v krajině najde sever pomocí Polárky aj. přírodních jevů vytvoří mentální mapu Mapa mapa a měřítko mapy obsah mapy vznik mapy (snímkování z letadel a družic) druhy map práce s topografickou mapou a buzolou seberegulace a sebeorganizace, kreativita poznávání lidí kooperace a kompetice (tvorba mentální mapy) M - převody jednotek, základní číselné operace, měřítko mapy a plánu VV - kresba státu podle vlastní fantazie IVT - vyhledávání map na internetu Č - názvy světových stran v angličtině / němčině Výtvarná práce: výroba plánku nebo mapy vlastního státu Topografické práce v terénu - práce s buzolou a přístroji GPS vyjmenuje a popíše vlastními slovy geosféry zemského tělesa vysvětlí obtížnost přímého zkoumání nitra Země pomocí obrázků vysvětlí pohyby litosférických desek v minulosti a dnes objasní a nakreslí možné způsoby vzniku pohoří podle typické fotografie nebo obrázku rozpozná geologické stáří nebo mládí pohoří vysvětlí tvary reliéfu jako výsledek protikladného působení vnějších a vnitřních geologických činitelů Přírodní obraz Země Litosféra stavba Země litosférické desky a jejich pohyb vznik pohoří vznik ostrovů vlivy zvětrávání B - litosféra (stavba Země, litosférické desky, příklady hornin), činnost korálů, vznik atolů F - přenos zvětralin vlivem gravitace, změna objemu vody při zamrzání Video - Zrozena z ohně

2 vyjmenuje jednotlivé složky hydrosféry vysvětlí vlastními slovy oběh vody na Zemi definuje pojmy: povodí, úmoří, rozvodí, ústí a uvede k nim konkrétní příklady rozezná na mapě levé a pravé přítoky řek objasní na příkladech význam vody pro život na Zemi užívá s porozuměním pojmy: počasí, podnebí, průměrná denní / roční teplota, roční úhrn srážek, rychlost a směr větru vysvětlí vliv nadmořské výšky, mořských proudů a vzdálenosti od moře na podnebí rozliší a charakterizuje podnebné pásy a označí jejich polohu do mapy objasní význam půd pro zajištění obživy lidstva a jejich nenahraditelnost (nutnost jejich ochrany ) vysvětlí vlastními slovy, z čeho se půda skládá nakreslí půdní profil a půdní horizonty porovná půdní typy a druhy a uvede jejich příklad Hydrosféra složení hydrosféry a její význam oběh vody v přírodě vodstvo na pevnině Atmosféra složení atmosféry a její význam počasí a jeho znaky podnebí a podnební činitelé podnebné pásy Půdy složení půd a jejich význam půdní typy a půdní druhy základní podmínky života (význam vody) základní podmínky života (význam ovzduší, propojenost oblastí světa díky proudění vzduchu) základní podmínky života vztah člověka k prostředí (význam půd, ohrožení půd) M - diagramy rozložení objemu vody na Zemi CH - slanost mořské vody, její vypařování B - hydrosféra (oběh vody v přírodě, význam vody pro život, minerální vody) M - graf denního chodu teplot, obrázek ročního úhrnu srážek, práce s klimadiagramem CH - plyny v atmosféře F - pokles teploty a tlaku s rostoucí nadmořskou výškou B - atmosféra (skleníkový efekt, kyselé deště, význam O 2 a CO 2 pro život na Zemi) B - pedosféra (půdní druhy a typy, půdní eroze) vysvětlí vlastními slovy, co je to ekosystém uvádí konkrétní příklady vztahů mezi podnebím, půdami, rostlinami a živočichy v krajině na obrázcích či fotografiích pozná, o jakou krajinu jde a podá její charakteristiku zástupce rostlin a živočichů rozdělí do skupin a přiřadí typu krajiny pomocí rovnoběžek vymezí jednotlivé typy krajiny a zakreslí je do mapy ke každému typu krajiny uvede příklady států nebo oblastí uvede na příkladech důsledky negativních zásahů člověka do přírody Přírodní krajiny ekosystémy polární oblasti tundra lesy mírného pásu stepi subtropické lesy a křoviny pouště tropické lesy horské krajiny ekosystémy (přírodní a kulturní krajina) lidské aktivity a problémy životního prostředí kreativita poznávání lidí mezilidské vztahy kooperace a kompetice rozvoj schopností poznávání sebeorganizace (výtvarný / počítačový projekt - Přírodní krajiny) B - ekosystém, přírodní krajiny, zástupci rostlin a živočichů a jejich přizpůsobení se přírodním podmínkám M - rozbor klimadiagramů IVT - vyhledávání zajímavostí k jednotlivým typům krajiny pomocí internetu Video - Tajga a tundra, Sibiř - zmrzlý les Výtvarná / počítačová práce - vybraná přírodní krajina Příroda a lidská společnost Ţivelní katastrofy lidé v ohrožení mezilidské vztahy hodnoty, postoje OV - vzájemná pomoc při živeních

3 vyjmenuje přírodní jevy ohrožující člověka uvede možnosti ochrany lidí v případě přírodní pohromy uvědomuje si nutnost solidarity s lidmi postiženými přírodními katastrofami navrhne obsah evakuačního balíčku rozdělí přírodní zdroje na obnovitelné a neobnovitelné uvědomuje si vyčerpatelnost většiny surovin na Zemi a nutnost omezování jejich spotřeby vysvětlí vlastními slovy pojmy domov, obec, stát, EU se seznámí se základními lidskými právy a základy demokracie zhodnotí rychlost růstu počtu lidí na Zemi popíše složení obyvatel podle různých kritérií a uvede k nim příklady vysvětlí, co ukazuje graf strom života porovná různé kulturní zvláštnosti lidských ras a národů a uvědomuje si jejich přínos pro světovou civilizaci vytváří si správné občanské postoje k lidem různých skupin obyvatelstva a adekvátně se k nim chová vysvětlí pojmy sídlo, vesnice, město, velkoměsto, urbanizace, aglomerace, city a slumy a přiřadí k nim příklady možnosti ochrany lidí a majetku, chování lidí v krizových situacích Obnovitelné a neobnovitelné přírodní zdroje Lidé na Zemi vývoj počtu obyvatel složení obyvatel podle věku, pohlaví ras, jazyků, náboženství, zaměstnání sídla praktická etika (pomoc lidem v ohrožení) Vztah člověka k prostředí (životní styl - racionální využívání přírodních zdrojů) multikulturalita (rozmanitost světa, vstřícný postoj k odlišnostem) etnický původ (rovnocennost všech ras) kulturní diference (člověk jako součást etnika, respektování zvláštností etnik) hodnoty, postoje, praktická etika (hodnocení vlastních i cizích postojů k jednotlivým skupinám obyvatel) principy demokracie (lidská práva, demokracie a diktatura) katastrofách, odpovědné chování v krizových situacích, třídění odpadů, šetření energií F - různé druhy energie (tepelné, vodní, sluneční, geotermální elektrárny) OV - pojmy vlast, domov, lidská práva, rovnoprávnost všech ras M - rozbor grafů, porovnávání čísel vysvětlí vlastními slovy význam lesa pro přírodu i člověka a nebezpečí kácení lesů ukáže na příkladech nerovnoměrné rozložení vody na Zemi a způsoby jejího využívání uvede funkce zemědělství a zhodnotí jeho vliv na krajinu přiřadí zemědělské plodiny a chov dobytka k odpovídajícím podnebným a vegetačním pásům vysvětlí pojmy mechanizace, chemizace, extenzivní, intenzivní zemědělství rozdělí průmysl do průmyslových odvětví a přiřadí k nim příklady výrobků vyjmenuje jednotlivé druhy dopravy, porovná je a určí jejich výhody a nevýhody vysvětlí pojem služby a uvede příklady vyhledá informace v tematických mapách v atlase Světové hospodářství využití přírody lidskou společností zemědělství průmysl doprava služby ekosystémy (význam lesa, vodních zdrojů) lidské aktivity a problémy životního prostředí (vliv zemědělství, průmyslu, dopravy a služeb na krajinu) B - význam lesa a vody na Zemi, pojem biotechnologie, vliv hospodářství na životní prostředí CH - chemizace v zemědělství, důležité nerostné suroviny F - typy elektráren

4 uvědomuje si velké rozdíly ve vyspělosti mezi zeměmi světa a stanoví možná kritéria hodnocení vysvětlí rozdíly mezi pojmy rozvojové / vyspělé země vyhledá na internetu určité informace o vybrané zemi vysvětlí vlastními slovy, co to je globalizace a na příkladech uvede její kladné či záporné projevy objasní význam mezinárodní spolupráce a nutnosti mírového řešení sporů vyjmenuje nejdůležitější mezinárodní organizace a stručně je charakterizuje Rozdělení zemí podle vyspělosti ukazatelé vyspělosti život v rozvojových zemích život ve vyspělých zemích mezinárodní integrace a spolupráce mezilidské vztahy (vzájemné respektování a spolupráce mezi národy) principy demokracie (mírové řešení sporů, významná integrační seskupení) Objevujeme Evropu a svět (evropská integrace, principy EU). B - podvýživa, hlad, nemoci (AIDS) OV - mezinárodní humanitární pomoc, solidarita, mezinárodní organizace (OSN, EU, NATO) IVT - práce s internetem (vyhledávání informací o vybraných zemích) M - práce s grafy, porovnávání hospodářských údajů

5 PŘEDMĚT: ZEMĚPIS Školní výstupy Učivo Průřezová témata Ţák lokalizuje na mapě jednotlivé světadíly a oceány přiměřeně svému věku hodnotí rozdíly mezi nimi určí typy hranic států, jejich výhody a nevýhody rozlišuje mezi demokracií a diktaturou, monarchií a republikou, závislým územím a samostatným státem a uvádí jejich příklady Rozdělení světa pevniny a oceány státy - jejich hranice a státní zřízení principy a hodnoty demokratické společnosti ROČNÍK: SEKUNDA OV - stát, formy vlády pomocí mapy světa určí polohu a členitost pobřeží zhodnotí postavení kontinentu z hlediska rozlohy a geologického stáří popíše a zhodnotí jednotlivé přírodní složky krajiny a uvede vzájemné vztahy a souvislosti mezi nimi uvědomí si přírodní rozmanitost jednotlivých oblastí a nutnost jejich ochrany lokalizuje vybrané přírodní objekty uvede faktory ovlivňující rozmístění obyvatel a následně nejvíce a nejméně zalidněné oblasti popíše populační vývoj, rasové a národnostní složení a uvede nejrozšířenější jazyky vysvětlí vlastními slovy možné příčiny a následky chudoby v současné Africe určí specifika jednotlivých regionů a vzájemně je porovná z hlediska života obyvatel a hospodářství uvede do souvislostí přírodní zdroje regionu a jeho hospodářské zaměření lokalizuje na mapě jednotlivé regiony, státy a jejich střediska Afrika postavení Afriky mezi kontinenty přírodní poměry: geologický vývoj povrch podnebí vodstvo přírodní krajiny obyvatelstvo regiony: státy při Středozemním moři země Sahelu státy při Guinejském zálivu východní a jižní Afrika ekosystémy lidské aktivity a problémy životního prostředí (ekosystémy Afriky, ochrana přírody - pytláctví, národní parky) Multikulturalita etnický původ (rasové a národnostní složení, občanské a kmenové války) principy demokracie jako formy vlády (diktátoři, politické převraty) hodnoty, postoje, praktická etika kreativita komunikace (práce ve skupině - vybraný region Afriky) D - zámořské objevy, kolonizace, původ člověka B - flora a fauna Afriky, původ člověka Výtvarná / počítačová práce - vybraný region Afriky Video - Obr Nil Objevujeme Evropu a svět (kolonizace Evropany, životní podmínky Afričanů). porovná polohu a rozlohu Atlantického oceánu s ostatními oceány na Zemi popíše dno oceánu a jeho části ukáže na mapě významné mořské proudy, především Golfský proud a uvede jeho význam uvede využití Atlantského oceánu pro dopravu, turistiku, těžbu surovin a rybolov popíše vlastními slovy ohrožení života v oceánu v případě ropných havárií Atlantský oceán ekosystémy (oceán, jeho ochrana a využití) B - ekologická výchova

6 zhodnotí postavení Ameriky mezi kontinenty vysvětlí pojmy Severní, Střední, Jižní a Latinská Amerika a ukáže je na mapě popíše postupné osidlování a kolonizaci kontinentu popíše a zhodnotí jednotlivé přírodní složky krajiny a uvede vzájemné vztahy a souvislosti mezi nimi uvědomí si přírodní rozmanitost jednotlivých oblastí a nutnost jejich ochrany lokalizuje na mapě významné přírodní objekty vysvětlí současné složení obyvatelstva Ameriky z hlediska historického, rasového a jazykového porovná hospodářskou vyspělost zemí Severní a Latinské Ameriky objasní postavení USA ve světě porovná životní styl obyvatel USA s naším způsobem života na příkladech ukáže i problémy americké společnosti na základě přírodních podmínek vyvodí rozmístění obyvatelstva a hospodářské zaměření Kanady podrobněji analyzuje přírodní zdroje, zemědělství, průmysl, popř. služby vybraných států (USA, Kanada, Mexiko, Brazílie) lokalizuje na mapě významné státy a města Ameriky Amerika postavení Ameriky mezi kontinenty dělení Ameriky objevení Ameriky přírodní poměry: povrch podnebí vodstvo přírodní krajiny obyvatelstvo regiony a vybrané země: USA Kanada Mexiko a další státy Střední Ameriky andské státy Brazílie a další státy Jižní Ameriky multikulturalita etnický původ (kolonizace, národnostní složení USA, Brazílie) ekosystémy Ameriky a jejich ohrožení (Amazonie) hodnoty, postoje, praktická etika (tolerance jiných národnostních a náboženských skupin) občan, občanská společnost a stát (historie vzniku USA, otroctví) Objevujeme Evropu a svět (životní styl Američanů, nadnárodní americké společnosti). D - zámořské objevy, kolonizace B - flora a fauna Ameriky F - plavební komory (Panamský průplav) Video - Niagarské vodopády, vybrané regiony a státy Ameriky popíše přírodní podmínky kontinentu popíše vzhled a pohyby pevninského ledovce uvědomuje si zvláštní postavení Antarktidy mezi ostatními kontinenty chápe nutnost mezinárodní spolupráce a úmluv pro zachování čistého přírodního prostředí na Antarktidě vypráví historii dobývání jižního pólu Antarktida vztah člověka k prostředí (nebezpečí tání ledovců, globální oteplování ) B - ekologická výchova, živočichové Antarktidy porovná polohu a rozlohu Indického a Tichého oceánu s ostatními oceány na Zemi popíše dno oceánu a jeho části vysvětlí pojmy monzun a tropický cyklón (tajfun) popíše rozdělení Oceánie vysvětlí, popř. nakreslí způsob vzniku tichomořských ostrovů porovná přírodní podmínky a rozmístění obyvatel Severního a Jižního ostrova Nového Zélandu porovná Maory a evropské přistěhovalce uvede hospodářské zaměření Nového Zélandu a jeho přínos Indický oceán Tichý oceán a Oceánie Ekosystémy (korálové ostrovy a jejich ohrožení, tropické deštné lesy N. Guineje) Etnický původ (původní obyvatelstvo Oceánie) D - historie objevení a kolonizace Nového Zélandu (vztah k Velké Británii) B - koráli Video - Nový Zéland

7 pro světový trh popíše přírodu a obyvatelstvo Nové Guineji a Havajských ostrovů uvědomí si pozitivní i negativní význam rozvoje turistiky v Oceánii ukáže na mapě základní přírodní objekty, státy a města zhodnotí polohu a postavení Austrálie mezi kontinenty popíše a zhodnotí jednotlivé přírodní složky krajiny a uvede vzájemné vztahy a souvislosti mezi nimi vysvětlí pojem endemité i jejich výjimečné zastoupení na australském kontinentě lokalizuje významné přírodní objekty na základě přírodních podmínek zdůvodní rozdíly v hustotě zalidnění jednotlivých oblastí porovná způsob života Aboriginců a evropských přistěhovalců popíše a zhodnotí přírodní zdroje, zemědělství a průmysl Austrálie a její přínos pro světovou ekonomiku lokalizuje jednotlivé státy a významná města Austrálie Austrálie Postavení Austrálie mezi kontinenty Přírodní poměry: povrch podnebí vodstvo přírodní krajiny Obyvatelstvo Hospodářství multikulturalita etnický původ (běloši, původní obyvatelstvo) občan, občanská společnost a stát (potlačování práv původních obyvatel, jejich dnešní postavení ve společnosti) ekosystémy (přírodní krajiny Austrálie, endemité, nevhodné zásahy člověka do krajiny) D - historie objevení Austrálie, vztah k Velké Británii B - australská flora a fauna OV - dodržování lidských práv Video - Austrálie Evropa a svět nás zajímá (životní styl obyvatel) hodnoty, postoje, praktická etika (vztah evropských přistěhovalců k domorodcům) porovná polohu a rozlohu Asie s ostatními kontinenty ukáže na mapě hranici mezi Evropou a Asií vysvětlí odlišnost obou světadílů z hospodářského, náboženského a kulturního hlediska uvědomuje si obrovskou rozmanitost kontinentu a porovnává rozdíly v povrchu, podnebí, floře a fauně popíše a zhodnotí jednotlivé přírodní složky krajiny a uvede vzájemné vztahy a souvislosti mezi nimi lokalizuje na mapě významné přírodní objekty pracuje s porozuměním s tematickými mapami, popisuje fotografie, vyvozuje informace z grafů a diagramů Asie postavení Asie mezi kontinenty přírodní poměry: geologický vývoj povrch podnebí vodstvo přírodní krajiny obyvatelstvo hospodářství multikulturalita etnický původ (pestré etnické složení, rovnost všech etnických a náboženských skupin) ekosystémy (přírodní krajiny Asie) lidské aktivity a problémy životního prostředí (kácení pralesů, vliv průmyslu na ovzduší) OV - náboženství a jeho vliv na chování obyvatel, komunistický režim B - flora a fauna Asie D - starověké civilizace (Mezopotámie, Indie, Čína) M - porovnávání čísel, práce s grafy a diagramy F - proudění vzduchu (monzuny, tajfuny)

8 vysvětlí rozdíly v hustotě osídlení, etnické a náboženské skladbě na příkladech ukáže vliv náboženství na způsob života lidí porovná populační vývoj Číny, Indie aj. zemí Asie na politické mapě ukáže hlavní regiony a významné státy rozpozná a popíše základní společné rysy zemí daného regionu i rozdíly mezi nimi určí přírodní zdroje daného regionu a odvodí jeho průmyslové zaměření spojuje přírodní poměry regionu a zaměření zemědělské výroby uvede příklady oblastí mezinárodního napětí a konfliktů a přiměřeným způsobem vysvětlí jejich podstatu (Izrael a Palestina, KLDR) představí Čínu jako komunistický rychle se rozvíjející stát, jako možnou velmoc 22. století představí Japonsko jako velmi vyspělou zemi sužovanou přírodními katastrofami regiony a vybrané země: Blízký a Střední východ Zakavkazsko a Střední Asie jižní Asie jihovýchodní Asie východní Asie Sibiř a Dálný východ principy demokracie (komunistické režimy, válečné konflikty, terorismus) Evropa a svět nás zajímá ( život v chudých zemích, životní podmínky dětí). hodnoty, postoje, praktická etika (solidarita s obyvateli chudých zemí, postoj k náboženství, způsoby řešení sporů mezi zeměmi) vymezí Arktidu popíše přírodní podmínky Arktidy a život zdejšího obyvatelstva uvede hospodářské využití Arktidy uvědomuje si význam regionu pro zachování přírodní rovnováhy Arktida a Severní ledový oceán kooperace a kompetice kreativita poznávání lidí mezilidské vztahy, komunikace seberegulace a sebeorganizace sebepoznání Projekt Den národů světa (spolu s tercií) ve spolupráci s TV, VV, HV multikulturalita Evropa a svět nás zajímá (vše - práce na projektu). lidské aktivity a problémy životního prostředí (tání arktických ledovců) B - flora a fauna Arktidy, ekologická výchova

9

10 PŘEDMĚT: ZEMĚPIS Školní výstupy Učivo Průřezová témata Ţák porovnává a přiměřeně hodnotí polohu, rozlohu, přírodní, kulturní, společenské, politické a hospodářské poměry, zvláštnosti a podobnosti, potenciál a bariéry Evropy Evropa Evropa celkový pohled Evropa ve srovnání s ostatními kontinenty postavení Evropy ve světě společné a rozdílné rysy Evropy Evropa a svět nás zajímá, jsme Evropané (porovnání zemí a národů Evropy). ROČNÍK: TERCIE D vliv Evropy na ostatní části světa a vliv světa na Evropu OV demokracie uvědomuje si přírodní rozmanitost Evropy a vliv přírodního prostředí na ostatní složky krajinné sféry rozlišuje zásadní přírodní znaky Evropy jako kritéria pro charakteristiku Evropy jako celku i jednotlivých evropských regionů uvádí vztahy a souvislosti mezi jednotlivými složkami přírody uvědomuje si význam ochrany přírody pro budoucí život v Evropě Přírodní poměry Evropy povrch podnebí vodstvo fauna a flóra přírodní oblasti přírodní zdroje ochrana přírody Ekosystémy (přírodní a kulturní krajiny Evropy), Lidské aktivity a životní prostředí (ochrana přírody) B typická evropská fauna a flóra CH využití nerostných surovin v chemickém průmyslu nalezne a zdůvodní faktory ovlivňující rozmístění obyvatel v Evropě uvede příčiny migrace a její důsledky pro budoucí vývoj Evropy vysvětlí pojem multikulturní společnost a vyjádří svůj názor na ni přiměřeně hodnotí geografické informace a zdroje dat z kartografických děl, grafů, diagramů a statistik týkajících se obyvatelstva Evropy Obyvatelstvo a osídlení Evropy počet obyvatel a jeho vývoj rozmístění (periférie, centra) přirozený a mechanický pohyb obyvatelstva struktura obyvatelstva obyvatelstvo EU mezilidské vztahy hodnoty, postoje, praktická etika (tolerance jiných národnostních a náboženských skupin - analýza vlastních i cizích postojů) Jsme Evropané (co nás spojuje a v čem se lišíme, EU). OV náboženství jako jeden ze znaků obyvatelstva M práce s grafy, diagramy, statistickými přehledy lokalizuje hlavní průmyslové regiony Evropy přiřadí typické plodiny a hospodářská zvířata k dané části Evropy určí nejvýznamnější průmyslová odvětví Evropy vyjmenuje hlavní druhy dopravy v Evropě a určí jejich význam vymezí nejnavštěvovanější státy / lokality Evropy a zdůvodní jejich přitažlivost Hospodářství Evropy evropské hospodářství vývoj, srovnání se světem zemědělství průmysl doprava cestovní ruch Objevujeme Evropu a svět. B zemědělské plodiny, hospodářská zvířata OV principy tržní ekonomiky vymezí regiony Evropy a určí společné rysy každého z nich z hlediska přírody, obyvatelstva i hospodářství určí specifika vybraných regionů Evropy a vzájemně je porovná lokalizuje regiony Evropy a státy, které do regionů patří Regiony Evropy střední Evropa severní Evropa západní Evropa jižní Evropa jihovýchodní Evropa východní Evropa multikulturalita (vzájemné obohacování) mezilidské vztahy (tolerance mezi národy) kooperace poznávání lidí kreativita HV, VV umění a kultura evropských regionů D bývalé kolonie evropských zemí, historické památky zemí Evropy OV státní zřízení zemí Evropy (republiky, monarchie)

11 komunikace (projekt Den národů) Evropa a svět nás zajímá (Den národů) ekosystémy (přírodní krajiny jednotlivých regionů Evropy) Výtvarná / počítačová práce - vybraný stát Evropy, osobnosti Evropy Projekt Den národů světa ve spolupráci s TV, VV, HV Video vybrané státy Evropy, e- vysílání vysvětlí vlastními slovy význam vzniku EU jako nejdůležitějšího integračního seskupení Evropy a významného ekonomického regionu světa přiměřeně hodnotí rozšiřování, výhody a nevýhody členství v EU a její budoucí vývoj lokalizuje na mapě jednotlivé státy EU Evropská unie charakteristika vznik, vývoj (rozšiřování), budoucnost orgány a jejich umístění Objevujeme Evropu a svět (EU, její instituce a fungování). OV orgány, struktury, nástroje, rozšiřování, budoucnost EU HV hymna EU Óda na radost hodnotí a porovnává na přiměřené úrovni polohu, přírodní poměry, přírodní zdroje, lidský a hospodářský potenciál České republiky v evropském či světovém kontextu uvědomuje si význam a důsledky začlenění Česka do EU, práva a povinnosti, které z něho vyplývají uvádí příklady začlenění Česka do mezinárodních organizací Česká republika Česko v evropském (světovém) kontextu vymezení polohy (výhody, nevýhody) srovnání s vybranými státy členství ČR ve významných integračních seskupeních vývoj státního území Evropa a svět nás zajímá (ČR jako součást Evropy). D vývoj státního území M porovnání čísel (rozloha, počet obyvatel) přiměřeně hodnotí, charakterizuje a lokalizuje přírodní složky krajiny České republiky, a to ve vzájemných souvislostech vyjmenuje zásadní přírodní zdroje Česka a lokalizuje je na mapě uvědomuje si rizika zničeného životního prostředí pro budoucí vývoj Česka vymezí jádrové a periferní oblasti osídlení nalezne a zdůvodní faktory ovlivňující rozmístění obyvatel v Česku zhodnotí migraci a její důsledky pro budoucí vývoj Česka vzhledem k přirozené měně obyvatelstva uvede hlavní národnostní menšiny, lokalizuje je a zhodnotí jejich postavení v naší společnosti vysvětlí pojmy urbanizace, suburbanizace, aglomerace, konurbace Přírodní poměry geologický vývoj přírodní krajiny podnebí vodstvo půdy přírodní zdroje ochrana přírody Obyvatelstvo a osídlení počet obyvatel (vývoj) rozmístění (periférie, centra) přirozený a mechanický pohyb obyvatelstva struktura obyvatelstva městské a venkovské osídlení sebepoznání a sebepojetí sebeorganizace (chráněná území ČR) Jsme Evropané (obyvatelstvo ČR v evropském kontextu). multikulturalita (národnostní složení a cizinci v ČR, jejich postavení ve společnosti) B - fauna a flóra České republiky, ekologická výchova CH - nerostné suroviny ČR Výtvarná / počítačová práce - Chráněná území ČR Video - vybrané regiony České republiky IVT - práce se serverem M - grafy, tabulky k obyvatelstvu ČR OV - národnostní menšiny a cizinci v ČR Diskuze - postavení cizinců, Rómů v ČR

12 přiměřeně zpracovává a hodnotí geografické informace a zdroje dat z kartografických děl, grafů, diagramů a statistik týkajících se obyvatelstva České republiky lokalizuje hlavní průmyslové a zemědělské regiony Česka objasní vzájemné vztahy mezi přírodními zdroji a hospodářstvím popíše rostlinnou a živočišnou výrobu v ČR určí hlavní průmyslová odvětví ČR a posoudí jejich perspektivu vysvětlí význam polohy ČR pro dopravu v Evropě a vyvodí důsledky, které z ní vyplývají určí jednotlivé druhy dopravy v ČR a jejich význam pro osobní či nákladní dopravu vysvětlí význam cestovního ruchu pro hospodářství České republiky Hospodářství zemědělství průmysl doprava cestovní ruch (obecné charakteristiky) zahraniční vztahy Sebepoznání mezilidské vztahy poznávání lidí komunikace (tolerance k odlišným národnostním skupinám obyvatel) Evropa a svět nás zajímá (hospodářství ČR v evropském kontextu). D - vývoj hospodářství na území českých zemí (od konce 19. století po současnost) OV - integrační seskupení světa CH - zpracování železné rudy, význam ropy, uhlí F - typy elektráren B - vliv průmyslu na životní prostředí vymezí jednotlivé administrativní celky Česka (NUTS, kraj, okres, obec) zhodnotí na přiměřené úrovni přírodní, hospodářské a kulturní poměry regionů (krajů) Česka přiměřeně analyzuje vazby jednotlivých regionů v rámci České republiky lokalizuje na mapě jednotlivé kraje České republiky a vybrané geografické objekty zhodnotí klady a zápory místní oblasti a její přínos pro ČR Kraje České republiky vymezení administrativních jednotek na našem území (kraj, okres, obec, NUTS) charakteristika jednotlivých krajů Česka sebepoznání kreativita poznávání lidí (lidové písně, pověsti apod.) lidské aktivity a problémy životního prostředí vztah člověka k prostředí (projekt) Č - národopisné oblasti Česka, nářečí VV - architektura, historické památky HV - lidové krajové písně vymezí nejnavštěvovanější lokality Česka Cestovní ruch unikátní turistické lokality přírodní, kulturní, historické zajímavosti České republiky ekosystémy vztah člověka k prostředí (zachovalé přírodní lokality a nutnost jejich ochrany) Evropa a svět nás zajímá (ČR jako turisticky zajímavé území pro občany jiných států Evropy nebo světa, zahraniční turisté u nás). Projekt Mapování Děčínska ve spolupráci s B, D a IVT

13 PŘEDMĚT: ZEMĚPIS Školní výstupy Učivo Průřezová témata ROČNÍK: KVARTA Ţák vysvětlí vlastními slovy pojem globalizace vysvětlí, ve kterých oblastech a jak se globalizace projevuje uvede podmínky jejího vzniku a rozvoje na příkladech konkrétních firem vysvětlí vliv nadnárodních společností na světovou ekonomiku vysvětlí pojmy jádro a periferie a přiřadí k nim příklady takových oblastí na konkrétních příkladech z Česka uvede dopady globalizace na stát, region a místní oblast Globalizace Objevujeme Evropu a svět (ekonomika ČR a Evropy jako součást světové ekonomiky, provázanost celého světa). OV - projevy globalizace uvede způsoby měření vyspělosti zemí definuje HDP, HDP/os., HNP, index rozvoje lidských zdrojů (HDI) a vysvětlí rozdíly mezi nimi uvědomuje si, že HDP je jen jedním ze způsobů měření vyspělosti země a nemusí vždy vypovídat o kvalitě života obyvatel dělí země světa do různých skupin podle hospodářské vyspělosti a ke každé skupině uvádí příklady zemí porovná vzdělanost, zdraví, nemoci (AIDS) a úmrtnost, gramotnost, postavení žen ve společnosti, množství potravin apod. v zemích vyspělých a rozvojových vysvětlí zadluženost chudých zemí jako jeden z problémů omezujících jejich ekonomický rozvoj na příkladech ukáže, v čem spočívá rozvojová pomoc uvádí příklady zapojení Česka do rozvojové pomoci Regionální rozdíly ve vyspělosti zemí Objevujeme Evropu a svět (srovnání vyspělých a rozvojových zemí v kvalitě života). hodnoty, postoje, praktická etika (solidarita s obyvateli rozvojových zemí, možnosti pomoci) OV základy ekonomie vysvětlí pojem integrace a uvede její typy uvede hlavní hospodářská seskupení ve světě vysvětlí smysl a principy EU porovná postavení Česka ve světě před a po vstupu do EU na příkladech ukáže vztah vyspělých zemí k bývalým koloniím a naopak vysvětlí smysl a principy NATO uvede příklady zapojení Česka do vojenských mezinárodních operací Integrace zemí Objevujeme Evropu a svět, jsme Evropané (evropská integrace, vztah ČR k EU, NATO aj., důsledky kolonializmu). hodnoty, postoje, praktická etika (výhody a nevýhody členství ČR v EU aj. organizacích) OV - mezinárodní integrace

14 vysvětlí pojmy kolonizace a dekolonizace, uvede významné kolonie a jejich mateřské země určí poslední (nejmladší státy světa) uvědomuje si kulturní rozmanitost na Zemi a vnímá ji jako obohacení světa i jako možný zdroj napětí uvádí příklady jejího promítnutí do každodenního života (jako důsledek různých náboženských a kulturních tradic a úrovně hospodářství) uvede příklady etnických a náboženských konfliktů a vlastními slovy vysvětlí jejich podstatu se seznámí s problémem islámského fundamentalismu a na příkladech uvede jeho projevy popíše národnostní složení obyvatel v Česku: uvede naše tradiční národnostní menšiny, jejich rozmístění a populační vývoj, hlavní skupiny cizinců (migrantů) a jejich zapojení do české společnosti uvede svůj názor na prolínání cizích kultur a tradic u nás Kulturní rozmanitost lidstva multikulturalita etnický původ (rozmanitost lidí na Zemi a její důsledky, rovnost všech skupin obyvatelstva, srovnání našeho způsobu života s jinými oblastmi) principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování (etnické a náboženské konflikty, způsob jejich řešení) hodnoty, postoje, praktická etika (vlastní postoj k multikulturalitě, zejména v ČR, vztah k cizincům) OV - etnické a náboženské skupiny D období kolonializmu, rozpad kolonií definuje pojem migrace a uvede její typy na konkrétních příkladech uvede příčiny migrace na mapě ukáže hlavní směry mezinárodních migrací ve světě a v Evropě na příkladech migrantů v EU a v Česku ukáže přístup místního obyvatelstva k migrantům a jejich problémy Migrace multikulturalita etnický původ lidské vztahy (příčiny a důsledky migrace) občan, občanská společnost a stát (soužití s minoritami, političtí uprchlíci) OV migrace jako součást globalizace lidské aktivity a problémy životního prostředí (environmentální migrace) definuje urbanizaci a vysvětlí její vývoj ve světě se seznámí s modely uspořádání měst porovná způsob života ve městech a na venkově a uvede jeho výhody či nevýhody porovná strukturu měst ve vyspělých a rozvojových zemích vysvětlí a popíše slumy Urbanizace lidské aktivity a problémy životního prostředí (znečištění měst, život ve slumech) OV - městský a venkovský způsob života vysvětlí současné procesy ve světovém zemědělství - zelenou revoluci, údržbu krajiny a ekologizaci zemědělství ve vyspělých zemích, dotace do zemědělství Zemědělství lidské aktivity a problémy životního B - ekologizace v zemědělství

15 popíše změny v českém zemědělství po roce 1989 a po vstupu Česka do EU prostředí (údržba krajiny, ekologizace zemědělství) popíše vznik a vývoj průmyslu uvede lokalizační faktory rozdělí průmysl na jednotlivá odvětví a obory uvede hlavní průmyslové oblasti světa porovná význam a postavení jednotlivých průmyslových odvětví a oborů v současné ekonomice světa uvede příklady tzv. nově industrializovaných zemí a jejich vliv na světový průmysl popíše změny v průmyslu ČR po roce 1989 a uvede konkrétní příklady transformace Průmysl objevujeme Evropu a svět (porovnání postavení vyspělých, nově industrializovaných a rozvojových zemí ve světovém průmyslu) lidské aktivity a problémy životního prostředí (vliv průmyslu na prostředí) B, CH - vliv průmyslu na prostředí uvede členění dopravy a význam jednotlivých druhů dopravy porovná z různých hledisek jednotlivé druhy dopravy uvede dopady dopravy na životní prostředí uvědomuje si rychlý rozvoj moderních typů spojení - telekomunikací a internetu a jeho důsledky pro život na Zemi Doprava lidské aktivity a problémy životního prostředí (vliv dopravy na prostředí) Objevujeme Evropu a svět (internet jako prostředek moderního spojení a vzájemného poznávání). CH, F - vliv dopravy na prostředí OV nevýrobní sféra vysvětlí, jaké obory hospodářské činnosti patří do sektoru služeb uvede členění a vývoj služeb uvede lokalizační faktory na příkladech z ČR popíše současné změny ve službách Sluţby OV nevýrobní sféra uvede typy cestovního ruchu, jeho zdroje a cíle vysvětlí dopady (výhody a nevýhody) masové turistiky uvede příklady turistických oblastí z vyspělého i rozvojového světa vysvětlí specifika turistiky a cestovního ruchu v ČR (postavení Prahy, příměstská rekreace, chaty a chalupy) Cestovní ruch Objevujeme Evropu a svět (cestování jako součást poznávání a moderního životního stylu). vysvětlí pojem globální oteplování uvede jeho možné příčiny a důsledky pro život na Zemi i pro Globální změny klimatu lidské aktivity a problémy životního B, F, CH - klima, změny klimatu, ozonová díra

16 Česko přednese svůj názor na řešení tohoto problému vysvětlí příčiny a důsledky narušení ozonosféry a uvede nejvíce postižené oblasti světa uvede, jak by se měl člověk chránit před UV zářením popíše vliv města na kvalitu ovzduší prostředí základní podmínky života (klimatické změny, jejich příčiny a následky) hodnoty, postoje, praktická etika (názory na vliv člověka na změny klimatu) vyjmenuje přírodní katastrofy na Zemi objasní jejich příčiny, popíše jejich projevy a uvede možnosti ochrany před nimi uvede, jakými přírodními jevy může být ohrožena ČR a jak je možné je předvídat a chránit se před nimi definuje pojem biodiverzita zhodnotí biodiverzitu jednotlivých přírodních krajin na příkladech ukáže poškozování biodiverzity uvědomuje si nutnost zachování biodiverzity pro život na Zemi Přírodní katastrofy Biodiverzita řešení problémů a rozhodovací dovednosti hodnoty, postoje, praktická etika (zvládání krizových situací v případě živelní pohromy, pomoc ostatním, solidarita s postiženými) ekosystémy základní podmínky života lidské aktivity a problémy životního prostředí B - litosféra, pohyby litosférických desek a jejich důsledky B - druhová rozmanitost na Zemi vysvětlí vlastními slovy, proč je dobré pro budoucí život naučit se geografickému způsobu myšlení Význam geografického vzdělání pro ţivot rozvoj schopností poznávání (geografický způsob myšlení jako způsob nazírání na svět ve vzájemných vztazích a souvislostech) lidské aktivity a problémy životního prostředí (ochrana přírody a kulturních památek) vztah člověka k prostředí -projekt Projekt - České Švýcarsko ve spolupráci s B OV, D, VV - kulturní památky v ČR B - ochrana přírody hodnoty, postoje, praktická etika (vlastní postoj k ochraně přírody a kulturních památek projekt)

17

Zeměpis. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Zeměpis. Charakteristika vyučovacího předmětu: Zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení Předmět zeměpis (vzdělávací obor zeměpis) patří do vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Žáci si osvojují klíčové kompetence, jak je definuje

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A PŘÍRODA VZDĚLÁVACÍ OBOR ZEMĚPIS

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A PŘÍRODA VZDĚLÁVACÍ OBOR ZEMĚPIS 5.6. 5.6.4. VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A PŘÍRODA VZDĚLÁVACÍ OBOR ZEMĚPIS CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍ PŘEDMĚTU ZEMĚPIS: Vzdělávací předmět zeměpis je součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Tato oblast

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.6.4 ČLOVĚK A PŘÍRODA 5.6.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Člověk a příroda je kombinovaný předmět, který vychází ze vzdělávacího obsahů vzdělávacích oborů Přírodopis a Zeměpis

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 6 ČLOVĚK A PŘÍRODA UČEBNÍ OSNOVY 6. 4 Zeměpis Časová dotace 6. ročník 2 hodiny 7. ročník 2 hodiny 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková dotace na 2. stupni je 6 hodin. Charakteristika: Zeměpis

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu: zeměpis

Charakteristika vyučovacího předmětu: zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu: zeměpis Osmiletý vzdělávací obor: prima-kvarta Předmět zeměpis zahrnuje obsah vzdělávacího oboru Zeměpis (Geografie). Předmět je vyučován od primy do kvarty včetně,

Více

ČLOVĚK A JEHO SVĚT. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení

ČLOVĚK A JEHO SVĚT. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení ČLOVĚK A JEHO SVĚT A/ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vzdělávací obsah tohoto vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět a Člověk a

Více

Předmět: ČLOVĚK A JEHO SVĚT

Předmět: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast člověk a jeho svět se týká člověka, rodiny, společnosti, vlasti, přírody, kultury, techniky,

Více

V.6 Člověk a příroda. Obsahové, časové a organizační vymezení. V.6.II. 1 Charakteristika oblasti 1/49

V.6 Člověk a příroda. Obsahové, časové a organizační vymezení. V.6.II. 1 Charakteristika oblasti 1/49 1/49 V.6 Člověk a příroda V.6. II 2. stupeň V.6.II. 1 Charakteristika oblasti Obsahové, časové a organizační vymezení Celá oblast zahrnuje okruh problémů souvisejících se zkoumáním přírody, samostatné

Více

Globální problémy světa

Globální problémy světa školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav

Více

4.4. Člověk a společnost

4.4. Člověk a společnost 4.4. Člověk a společnost Vzdělávací oblast člověk a společnost v základním vzdělávání vybavuje žáka znalostmi a dovednostmi potřebnými pro jeho aktivní zapojení do života demokratické společnosti. Vzdělávání

Více

Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Hodinová dotace 2 2 1 2 2 2 2 - Vol. předmět VG - - - - - - - 4(3)

Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Hodinová dotace 2 2 1 2 2 2 2 - Vol. předmět VG - - - - - - - 4(3) 17 Zeměpis Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník 4. 5. 6. 7. 8. Hodinová dotace 2 2 1 2 2 2 2 - Vol. předmět VG - - - - - - - 4(3) Realizuje se obsah vzdělávacího oboru Zeměpis RVP ZV a Geografie

Více

5.5 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět

5.5 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 5.5 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 5.5.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Vzdělávací předmět: Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Časová dotace Předmět je vyučován v 1. 3. ročníku po

Více

Regionální geografie světa

Regionální geografie světa Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Zeměpis (ZEM) Regionální geografie světa Sekunda 2 hodiny týdně ACTIV Board Austrálie úvod a objevování Popíše postavení kontinentu v rámci celého světa Zhotoví

Více

6.4 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 6.4.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět 6.4.1.1 Vyučovací předmět: Prvouka

6.4 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 6.4.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět 6.4.1.1 Vyučovací předmět: Prvouka 6.4 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 6.4.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět 6.4.1.1 Vyučovací předmět: Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

Nabídka volitelných předmětů pro žáky vyššího stupně gymnázia

Nabídka volitelných předmětů pro žáky vyššího stupně gymnázia Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín Nabídka volitelných předmětů pro žáky vyššího stupně gymnázia Příloha školních vzdělávacích programů: Škola s dobrým výhledem (čtyřleté

Více

Člověk a jeho svět. Vlastivěda

Člověk a jeho svět. Vlastivěda 5.14. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Vlastivěda Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Vlastivěda vychází ze vzdělávací oblasti

Více

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Člověk a jeho svět Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Člověk a jeho svět Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249 školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 PLACE HERE ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 Název školy Adresa Název ŠVP Plešivec 249, 381 01 Český Krumlov ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec

Více

Matematika Ročník : 6.

Matematika Ročník : 6. Matematika Ročník : 6. Žák zvládá zákl. početní úkony s celými a desetinnými čísly pamětně i písemně počítá s předností početních operací a závorek převádí jednotky délky a obsahu rozeznává rovinné obrazce

Více

Člověk a společnost. Předmět: Dějepis

Člověk a společnost. Předmět: Dějepis Člověk a společnost Předmět: Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast Člověk a společnost vybavuje žáka znalostmi a dovednostmi potřebnými pro jeho aktivní zapojení do života demokratické

Více

Regionální geografie střední Evropy a České republiky

Regionální geografie střední Evropy a České republiky Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Zeměpis (ZEM) Regionální geografie střední Evropy a České republiky Tercie 1 hodina týdně ACTIV Board Evropa na mapě světa Vytvoří schématickou mapu Evropy

Více

Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět. Člověk a jeho svět. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět. Člověk a jeho svět. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení 1. ročník 1 hodina týdně 2. ročník 2 hodiny týdně 3.-5. ročník 3 hodiny

Více

Úvod do geografie. Geografie jako věda. Postavení země ve vesmíru

Úvod do geografie. Geografie jako věda. Postavení země ve vesmíru Úvod do geografie Geografie jako věda Oddělila se od filozofie (ve starověku) ve 3-2 století př. n. l. Eratosthenes otec geografie, napsal spis geografika. Tehdy se zajímá o: 1. O Zemi (tvar...), ostatní

Více

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 123

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 123 ---------------------- 5.4.2 Vlastivěda Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je jedinou vzdělávací oblastí, která je koncipována pouze pro vzdělávání na 1. stupni základní

Více

Dodatek k ŠVP Tvořivá škola v galerii. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP Tvořivá škola v galerii. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP Tvořivá škola v galerii Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Září 2013 Dodatek k ŠVP ZV Tvořivá škola v galerii 2 Název vzdělávacího programu: Tvořivá škola v galerii Školní

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a jeho svět / ČS

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a jeho svět / ČS I. název vzdělávacího oboru: ČLOVĚK A JEHO SVĚT (ČS) II. charakteristika vzdělávacího oboru: a) organizace: Vyučovací předmět (vzdělávací obor) Člověk a jeho svět navazuje svým vzdělávacím obsahem na poznatky

Více

1) orientuje v místě svého bydliště a školy a zvládne bezpečně cestu do školy a zpět; 2) orientuje ve své obci (městě) podle význačných objektů,

1) orientuje v místě svého bydliště a školy a zvládne bezpečně cestu do školy a zpět; 2) orientuje ve své obci (městě) podle význačných objektů, 69 ČLOVĚK A JEHO SVĚT (Prv,Přv,Vl) Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je koncipována pro 1. a 2. období (1. 5. ročník). Tato integrovaná vzdělávací oblast propojuje

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS 9. KUDLÁČEK

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS 9. KUDLÁČEK Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Určí geografickou polohu ČR, posoudí a další aspekty polohy

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a společnost Dějepis. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a společnost Dějepis. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Člověk a společnost Dějepis Charakteristika předmětu V předmětu Dějepis je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a společnost, oboru dějepis.

Více

Školní vzdělávací program Nejkrásnější je, když si lidé rozumějí (Zpracováno podle RVP ZV a RVP G )

Školní vzdělávací program Nejkrásnější je, když si lidé rozumějí (Zpracováno podle RVP ZV a RVP G ) Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola, Telč, Hradecká 235 Školní vzdělávací program Nejkrásnější je, když si lidé rozumějí (Zpracováno podle RVP ZV a RVP G ) osmiletý vzdělávací program 1 1

Více

I. Sekaniny1804 Občanská výchova

I. Sekaniny1804 Občanská výchova Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Občanská výchova je součástí vzdělávací oblasti Člověk a společnost, směřuje k postupnému formování

Více